Skip to main content

Full text of "Tentamen florae Gedanensis methodo sexuali adcommodatae"

See other formats


^-^■-v 1 V ■-< :■.•.»' w. dVNK 

VERLAGu.BUCHHaNOL. / f 

I 
^'•' GOTTFRIED REYGER 

SOC PHYS. GED. SECRETARll 

TENTAMEN 

FLORAE 

GEDANENSIS 

METHODO SEXUALI 

ADCOMMODATAE. 
D ANTISCl 
AVVD DANIEL LUDWiG WEDEL, MDCCtXIV, ■\-C'.^Z'\5 \j: f"'^ 
LECTURIS. tjmm }M Fl^^t)as Pruffiae enumer^ve- 
runt 'Joh* Wigandus i$90 

& ^oK Loefelius 1654/ 

Huju5 Ciitialogu^ Pknc^rum cura Joh. 
Gottfched fex rnatiufcriptis Loefelianis; 5b 
propriis animadverfioiiibus au&us, figti^t 
ris qudque adjeftis, fub ticiilo Florae 
Prufficae denuo prodiit l^o^- Cpnti-^" 
llentur iti eo pociffimum pkrttsie f egio» 
moncanaej ^usre Georg* Andr^Helmng 

A ^ in 4 LECTURIS. 

in Flora Quafimodogenita 17 12 & in 
ejus Supplemento 1726 plures circa An- 
gerburgum deteftas fubjunxit. 

De plantis gedanenlfibus primus & 
folus fere egit Nic. Oelhafius^ Civitatis 
Phyficus, inElencho 1643 impreflb, in 
quo tamen plurimae & vulgatiffimae 
praetermiflae , ut facile fuefit Chrift. 
Menzelio adpendicis loco Centuriam ad- 
dere 165O; qui libellus admodum rarus, 
nec a me nifi Tentamine hoc jam abfo- 
luto vifus. Oelhafio, ipfo adhuc publi- 
cati Elenchi anno, fatis fun£to, fucceflbr 
in officio & fimul Athenaei Ged. Prof. 
Med. Lmr. Eichftadius novam Elenchi 
ciditionem 1656 adornavit, locupletio- 
remquidem,N quae tamen ingentem ad- 
huc indigenarum numerum fileret. Nc- 
que poftea Florac nofl:rae aliquid adcef^ 
fit, nifi qubd ^ac. Breynius ^ botanicus 
celeberrimus^ in Centuria Exoticarum 

1678 LECTURIS. 5 

1678 & in Prodromo I fascic. rar. planf, 
1680 quasdam rariffimas in montibus 
Caflubiae Gedano vicinis deteftas publi- 
cavit. Optandum fane, ut lucem vidif- 
fet Viridarium Pruffiae occidentalis Caf- 
fubiaeque, cujus fpem feceratj fed vale- 
tudo, qua minus profpera utebatur, con- 
filium intervcrtit. Et licet poftea Viri- 
darium Pomerelliac denuo promifllim a 
filio D.^o. Phil Breynio^ Viro non minus 
in botanicis quam in omnibus hiftoriae 
naturalis fcicntiis confummatiffimo, qui 
jam o9:ogenario major placida & tran- 
quilla fruitur feneftutc, impedimenta ta- 
men, nefcio quae, operis defiderati obfH- 
terunt abfolutioni. Interim Vir Celeb, 
rem herbariam gedanenfem in eo auxit, 
quod plures graminum indigenorum 
Ipecies cum Joh. Scheuchzero communi- 
cavit. ab illo Agroftographiae fuae in- 
fertas. 

A 3 Coetc- 'CIo^t^FiiiTi & > Loefelius & Oelhafius 
plantas nuUo nifi alphabetico digefferunt 
prdine, Neque aliter fectilo elapfo fieri 
poterat,. cum fyftemata nondura excogi^ 
tata, nec genera, nedum fpecies, fatis 
diftinftg effent, Methodus haeq yerQ 
plantis dignofcendis parum inferviebat, 
quia nuda nomina nuUos fubminiftra-^ 
bant charaftereSj ex quibus herba, cui 
ijpiponebantur, ^b aliis diftingui ppterat, 
ytigitur paulo uberiorem indigenaruni 
^gtglogiini e>chib^reni5 & fimul nbtas gci 
cognifipnerq earuiri aptas traderem, Ten^ 
fcifnen hoc Fhrae Gedmenjis methoda 
fe^uaU aAcomryiodatae in gratiam eprum 
iHltirn fufcepi, qui hic vel in viQinis loci§ 
plantas nofTe cupiunt. N^que nicthp' 
dum aut faciliprem aut tudprerri int^r 
Jiaftenus publiQatas inveniri ratus fum, 
Sexus enjim plantarpixi diu cQnjeStatuSj^ 
diu imjyugnatusj tandem ab ipimprtali 

Ltn^ LECTURIS- -fi 

Linnaeo^^x^x^wms argiimencis confirma- 
tus , qui & inde characteres fallere nes- ' 
cios elicuit, quibus numerofam vegeta- 
bilium gregem in ClalTes & Genera dis- 
tribuit, ut cuique attcntius plantam in 
flore confideranti facile i\t eandem ad 
genus fuum revocare, quofafto ex reli- 
quis notis & fpecie§ patebit, Hac ergo 
methodo ufus fum, & ne ejus ignaris 
aliunde explicati6nem petere necefle ef 
fet, terminos artis cum eorum brevi ex- 
pofitione, ad mentem Linnaei, hic fub- 
junxi. Plantas culturam hominum in 
hortis vel agris requirentes praeterii, 
Floram indigenam exhibiturus, quae 
tantum fponte nafcentes comprehendit.; 
Nomina herbarum pauciffiiria adpo-^ 
fui, ne multis fynonymis opufculum pro- 
lixum redderem. Primum femper Lin- 
naei nomen fpecificum ex Spec. Plant. 
defumtum , aut fi in Genere ex unica 

A 4 fpe- 8 LECTURIS. 

Ipecie Conftante nullum erat', triviale 
ejusdem , littera L defignatum; in pau- 
cis, ubi dubium fuboriebatur, omiflum. 
Secundum^ eft Cajp. Batfhini ex Pinace 
Theatr. Botan^ littera B notatum , cujus 
denominationes ab omnibus fere recen- 
tioribus adhuc fervantur , adeoque ge- 
nuinae jfpeciei dignofcendae multum in- 
ferviunt. In paucis y ubi e re vifum, 
aliorum adpellationes additae. Impri- 
mis Loefelius in his citatur : quas tam- 
quam Pruffiae peculiares aut nondum 
defcriptas icone illuftraverat , licet ple- 
raeque Bauhino aut aliis jam innotuerint. 
In pluribus etiam nomina germnnica, 
praefertim nobis ufitata, adpofui, quibus 
tamen non multum tribuendum , cum 
non modo m quovis fere loco vsiient, 
fed & idem nomen diverfiffimis foepe 
plantis imponatur. Sequunturplurima- 
rum delineationes brevifiimae, colorem 

magni- LECTURIS. . 9 

magnimdinem 5 folia, habitum aut alia 
' referentes , ut ex his & fpecifico Linnaei 
nomine facilius & citius planta dignofci 
queat. Locus & tempus florendi de- 
fcriptjonem abfolvunt. 

Locos natales paucos faltim indicavi, 
ut fine multo labore & longis viarum 
fpatiis herbae reperiri poffint. Inter hos 
inprimis mihi nominandus fiiit Fons fic 
diftus Sacer cum vicina Aula Viridi & 
coUibus adjacentibus , in quo loco olim 
amoeniffimo , nunc jam fere neglefto, 
antiquo fplendore & umbra orbato, imo 
nomine ipfo pene obfoleto, fertiliffimo 
tamen fob omnis fere generis plantae 
laetiffime virefcunt. ' Coeterurfi loca 
plantarum minus fixa & variationi fbe- 
pius obnoxia. Licet enim in incultis 
diutiffime fpecies confervcntur & multi- 
plicentur, in terris tamen ab hominibus 
frequentatis & laboratis foepe exukre ju- 

A $ bentur lo LECTURIS. 

berimr xndigenae, Quare non mirum, 
plurimas in locis ab Oelhafio indicatis 
non amplius reperiri. Teftis eft Juni- 
perus ab illo iti fylva vicina vifa, ubi ho*" 
die fruftra quaeriturj licet in rertiotiori- 
bus adhuc frequentius ^dfiU 

Continentur hoc Tentamine & Ad- 
pendice Genera plantarum '^^6, Species 
732, inter quas 360 ab Oelhafio & Eich'. 
ftadio omiflae & figno f notatae, Plu- ^ 
tes procul dubio apud nos crefcunt, fed 
nolui incerta proferre , qontentus his 
quae ipfe vidi & diftinfte cognovi, 

Plures enim reperi olim Ipecies, 
quas tum ad cerca genera referre mlnus 
pptyi, cum nondum Tournefortius ad 
Hianus eflet V nec Linnaei opera huic 
fcientiae lueem adfudifl^ent, Interim ex 
Generibus pauca defiderabuntur , ex 
Speciebus fprte plures, iriprimis ex gra- 

mini- LECTURIS. II 

minitius & rnaritiiTiis , quibus unicam 
tantum aeftatem impendi. 

NonnuUas tamen Florae inferui, quas 
nondum yidi, fed ex Oelhafio, Menzelio, 
Jac. & Jo. PhiL Breyniis indigenas didici, 
quos ^ AuSlores foliicite citavi , ne mihi 
^liena vindicarem, & ne mihi imputare- 
tur, fi forte hodie nusquam reperirentur, 
^eujus cauflam jam indicavi, 

Sic ex Oelhafio ipecies 50, ex Men- 
2:elii PugiUo rar, plant, unicam Monor- 
chidem ftu Ophrydem Linnai , ex Jac. 
Breyniog fpecies fiv^ varietates, ex Jo. 
Phil, Breynii graminibus Scheuchzero 
miffis 14 potiflimum v^rietates mutuatus 
fum, Tandem etiam in rariflima Men- 
zelii Centuriar plantarum gedanenfium, 
quam l650^didit, ^^ipecies, & inter 
has 9 genera in Tentamine nondum pro- 
lat^reperi, quae, cum opufculum jam 
^bfolutum effet, per Adpendicem adhuc 

fub- 12 LECTURIS. 

Ihbjunxi, Reliqua omnia ipfe vidi, de* 
cerpfij & pleraque ficcata adfervo. 

Urinam hoe Tencamine revivifcat 
amorfhidii jucundiffimi, apudnosquo- 
dam modo fopicus. Licet cnim non 
defint: Virij qui propria experientia Flo- 
ram Gedanenfem multo perfeOiiorem 
reddere poffint , cujus fakim Tentamen 
proferre mihi licuit , optandum tamen, 
ut plures, quidni dicam omnes, qui ftu- 
diis animum imbuunt, fapientiam & 
omnipotentiam Creatoris ex formo- 
iiffimo Vegetabilium regno propius 
inmeri fatagant. Scrib. Gedani* Ao^, 
MDCCLXIU. V. Kalend. Mart, 
EXPLI- EXPLICATIO 

TERMINORUM FRUCTIFICATIONIS 

IN M ETHODO SEXUALI. 

t^ruBificntio cft aftio plantae, per qiiam aliam 
fibi fimilem producir. 

Flos & FruEius lutit partes plantae huic aftioni 
deftinatae. Conftant fcprem partibus : Ca- 
lyce, Corolla, Staminc, PifHllo, Pericarpio, 
Semine, & Receptaculo. Quatuor priores 
Florem, tres pofteriores Fruftum confti- 
tuunt. 

1 . Calyx eft pars extcrior ftoris, quae reliquas 
ante earum evolutionem includit, coloris 
plerumque viridis; hinc calyx coloratus di- 
citur, qui alio colore imbutus. Secundum 
fitum& figuram diftinguitur inPerianrhium, 
Involucrum, Amenrum, Sparham, Glumam. 
Plurimi dantur flores calyce deftituti, ut 
Tulipa, Lilium. 

Perianthium eft calyx fruftificationi contiguus, 
ujt in Rofa ; eftquc vel monophyllus vel po- 
lyphyllus, hoc eft, uni^o vel pluribus folio- 
lis conf^ans. 

Involucrum eft calyx a flore remotus, ut in um- 
bellatis. Conftat plerumque aliquot foliolis 
angufliSj acutis, ut in Apio. 

Atnen- 14 EXI^LICATIO f ERMINORUM &C. 

' . " ■ ' 

Atnentum eft calyx ex fqudmis pintibns imbri» ' 

catim pofitis, corpus oblorigunl cylindricuni 

formantibus, eonftarlSj Ut iri floiribu^ mafcii- 

lis Coryli. 
Spatha eft calyx ab iiria latcre lorigttudinalitei^' 

riiptus, ut iri NarcilToi 

Glu?na efl: calyx duabiis j>leruriique valvi^ feil 
fquarilulis fe mutito ampletnritibus conflans/r 
Ut iri Averia & Graitiiriibus. 

a. Corolla A pars floris figurae variae, ptilchei*- 
rimis foepe coloribus iuperbienSj quat aH' 
imperitis pro flore ipfo aut faltim ejus par* 
te efTentiali accipitur, eUrti nil riifi integu- 
mentum effentialium partium fit ^ quas arite 
tnaturitateni includit. Dantur flores corolla 
deflitutij ut Chenopodium* 

P^tala funt partes Corolla^, quachinc vel rildttd-' 
petala vel polypetala dicitur, id efl unicd 
vel pluribus petaHs iriflrufta. Moriopetak 
conftat Tubo & Liriiboj polypetak UngUi^ 
bus & Laminifi. 

Tuhus t& pars iiiferidr Cdfdllae rildridpetalaei 
Hic in campanulatis & i^dtatis deficiti 

Limhus p^rs ejusderii fuperior dilatata* Liriibu§ 
dxQiiur Campanutatus^ fi ^ ventf icofus eft^ 
fine tubo^ ut Gdrivallatla * InfundibuJifof' 
tnisy fi cofiictrs efl:, tubd impofitus, Ut Myo^- 
cyanius ; Hypocrateriforfiiis ^ fi plahusf^ 
tubo. inipdfitus, ut - Pririiwia ; Rotatus^^xx 
planus, fine tubo Ut Anagallis \ Ringe?2Sy fi iri ^ 
dud labia iriaequalia dividitUrj ut Larriiumi 

tJnguii EXPLICATIO TERMINORUM &C. I5 

LJnguis eft corollae polyperalae pars inferior pe- 
tali , mediante qua bafi adfigitur, ut in 
Diantho. 
Laminct pars ejusdem fuperior dilatata, .ut in 

Diantho. 

Neclariunt pars cdroUae mellifera, variae fl^ 

rae; vel a petaUs feparata ut in Parftaffia, 

vel ipfis imprefTa, ut in Ranunculo. 

3- Stamen* Hoc nomine partes floris mafcuU- 

nae comprehenduntur, quae in gencratione 

idem praeftant quod mafcuU in animaUbu^> 

Cuiqu€ qui florem, v. c. LiUum, femel in- 

fpexit, notidimum crit in medio fex reperiri 

pediceUos, in apice corpora geftantes ob- 

longa, pulvere luteo inftrucla. Hic puh^^is, 

qui Pollen dicitur, genitura eft mafculina^ 

conlktdUe ex corpulcuUs organicis, variae 

^ in vuriis plarttis figurae, quae, iibi matura 

^: nurheftata, rumpuntur, haUtumque fpar* 

VMi^x iub.TiUfflmum & foecundantem. Nego- 

■ hoc nudo oculo inviiibile, nec armafdi 

adhuc cognitum. Stamina haec in di- 

■ planris numero valde difFcrunt, duitt' 

■iam unico tantum, aUae duobus aut 

aliae pluribus, aUae denique cppio^ 

ic inftruclae. Ex numero itaqUe, {itii 

•oportionc St^minum LiniiaeUs plantas 

es in certas Clafles redegit, Monandria, 

•drii, (S:c. Stameri conftat Filarnento 

uitherai 

^T. um eft pars inferior ftaminis, tenui* 

_. ^iumque & longa, antheraiti geftans, 

y^ntlie- l5 EXPLICATIO TERMINORUM &C. 

Anthera eft pars fuperior, filamenro adnexa^ 
polline foecundante repleta, quod ubi ma- 
turum dimittirur, & madefa8:um nimpirur^ 
matcriani explodens imperceptibilem & 
prolificam. 

4. Piftilliim comprehendir parres^ floris femini- 
nas, quae in propagarione vicem gerunt fe- 
minarum in regno animali. Tribus conftat 
partibus, Germine, Stylo &:Stigmate, quae 
in Lilio diftinctidime videntun 

Germen tSx pars inferior piftilli, in centro floris 
fita, figurae plerumque fubrotundae vel ob- 
longae, continens femina quamquam adhuc 
minutifTima, per quae planta propagari 
debet. 

Stylus eft pars media piftilli, germini impofita, 
plerumqiie reres, lortga, ere8;3, fligma in 
apice gerens. Ex numero ftylorum, aur, fi 
defunr, ex numero ftigmatum Linnaeus or- 
dines Clafiium feu fubdivifiones in Monogy- 
nia, Digynia &c: petiir. 

Stigma eft apcx ftyli, plerumque crafliufculus, 
&rempore conceprionis humore vifcido ma- 
didus. PoUen crgo , ubi marurum , vel 
Iponre, aur venro, aur ab infe£lis flores per- 
reptanribus ab anrheris in ftigma deferrur, 
ubi humorc vifcido madefaclum rumpirur, 
& mareriam fubtiliffimam per ftylum usque 
in germen demirtir, qua ovula vel femina il- 
lic inclufa foecundanrur, & ad planram pa* 
rtnri fimilem proferendam apra reddunrur. 
.ViK^i enim ftyli mcatu?^ feu via per quam 

mate- fXPLICATIO TERMINORUM &C. Jf 

materia poUinis tranfit, non ita evidenter 
adpareat, quamquam D. Hill eam detexiffe 
adfirmet, confiderandum tamen, materiam 
fubtiliflimam, inftar halitus ferc incorporei, 
aditum invenire, licet fenfibus noflris mini- 
me patentem. 
5. Pei^icarpium eft pars plantae > quae vulgo 
Fruftus nomine venit, & femina continet, 
quae matura dimittuntur. Pcricarpiutn 
oritur ex germine ampliato, & in variis 
plantis diverfifHmae eft flgurae & confiften- 
tiae, hinc diverfis etiam nominibus Capfu- 
lae, Siliquae, Leguminis, Drupae, Pomi, 
Baccae, Strobili infjgnitur. Dantur plantae 
pericarpio deflitutae , feminibus nudis , vd 
calyce involutis. 

Capfula elt pericarpium cavum, certo & deter- 
minato modo dehifcens, ut in Lilio. Parie* 
tes externi capfulae , iiliquae & leguminis 
Valvulae dicuntur, paries internus vcro, 
qui locuiamenta diflinguit, DiJJepimentum. 

Siliqua eft pericarpium bivalve, in quo femina 
fecundum utramque futuram adfiguntur, uc 
in Braflica. 

Legumen eft pericarpium bivalve, in quo femina 
fecundum futuram alteram tantum adfixa, ut 
in Pifo. 

Drupa eft pericarpium evalve, farftum, nucem 
continens, ut Prunus. 

Pomum efl pericarpium evalve, farftum, capfu- 
lam continens, ut Pyrus. 

B Bacca ig EXPLICATIO TERiVriNORUM &C. 

Eacca eft pericarpium evalve , farO:um , femina 

nuda continens, ut Ribes. 
Strohihis eft pericarpium ex fquamis amenti 

faftum, ut in Carpino. 
6. Semen eft pars plantae decidua, polline foe- 

cundante vivificata , plantam novam & pa- 

rpnti fimilem proferen^, {\ locum aptum 

na£la, figurae variae. 
•y, Receptactdum eft bafis, qua partes fruftifica- 
- tionis conneftuntur, eftque vel commune 

vel proprium. Receptaculum commune 

flosculos plurimos conneftit , xxx. in Bellide, 

Receptaculum proprium vel florem cum 

fruftu continet, vel ftorem aut fruftum aue 

femina tantum. 
Vmbella eft receptaculum elongatum, ex eodem 

centro pedunculos plures proportionatos 
\ producens, ut in Apio. 
Cyma eft receptaculum elongatum , ex eodem 

centro pedunculos plures vagos producens^ 

tit in Sambuco. 

#4|f. ^ ..^ ^ .^gt. --Mt. ■Afe. ■li'- ■fft, ^ 

TERMINORUM RELIQlJORUM 

EXPLICATIO. 

Androgyna planta, quae flores mafculos & fe- 
miaeos diftinftos quidem, fuper candem ta* 
men radicem gerit, ut Cucumis. 

Aviplexicaulia folia, quae bafi undique latera 
caulis ambiunt, ut Papaven 

Au^lus EXPLICATIO TERMINORUM &C. 19 

AuBus calyy, iibi feries foliorum brevior diver* 

faque bafin extcrius cingit, ut ChondrilJa. 
Bipinnntiim folium, cum petioli lateribus folia 

pinnata adhaerentj ut in Polypodii fpeci« 

prima. 
BraSien eft folium florale five flori admotum, a 

reliquis flgura & colore diverfum, ut Tilia. 
Carinntum folium, fi a kterc exteriore in medio 

fecundum longitudinem prominet , ut Cari* 

cis fpecies aliquot. 
Cernuns flos, quando ob curvaturam pedunculi 

verfus terram refpicit, ut Convallaria» 
Ciliatum folium, cujus margo fetis parallelis 

longitudinaliter circumvallatur, ut foliola 

calycis in Centaureae fpecie 2 & 3. 
Cirrhus eft vinculum filiforme fpirale, quo plan* 

ta alii corpori adligatur, ut Pifum. 
Compojititm folium, quando plura foliola uno 

petiolo conneftuntur, ut Vicia. 
Crenatum folium, cujus margo angulis, neutram 

extremitatem refpicientibusj acute vel obtu* 

fe fecatur, ut Viola. 
Decurrens folium, cujus bafis deorfum per cau* 

lem extenditur, ut Carduus* 
Dintatum folium, quod acumina horizontaliai' 

inftar dentium, lateribus exferit, ut plurima 

Hieracia» 
Dichotomus caulis, qul bifariamy & ramuli rUf- 

fus bifariam femper divifij ut Valerianae 

fpecies. 
^ Vioici flores, quando mafculi & feminei in dis- 

tintlaplamacrefcunt, utCannabis. 

B a Dijlicha 20 EXPLICATIO TERMINORUM &C. 

Diflkha fpica, cujus flores ad utrumque latus 

fpcftant, ut Hordei fpecies. , 

Divaricati ramuli, qui angulis majoribus a cau- 

le vel ftipite diftant, & hinc patuli fiunf, 

ut Poa. 
Emarginatum folium {vvq petalum, cujus apex 

crena terminatur, ut flores Menthae. 
Faux in corolla monopetak, ubi tubus definit &L 

ampliatur^ eft itaque pars floris inter tubum 

& limbum fitj^ ut in Lamio videndum. 
Femineus flos, qui pifl:iiIo tantum inftruftus, 

fcd flaminibus Caret, ut in Monoeciis & 

Dioeciis. 
foliolum eft pars folii compofiti. 
Hermaphroditus flos, qui partes malculinas & 

femininas {iv^ ftamina & piftilla gerit, ut 

plurimi florcs. 
Imhricatus calyx, qui fquamis pluribus conftar, 

quarura una alteri fuperimpofita, ut Leon- 

todon. 
Incifum folium, quod in partes varias fcinditur. 
Lanceotatum folium eft oblongum, utrinquc ver- 

fus extremitatem fenfim attenuatum, ut 

Trientalis. 
Lyratum folium, in lacinias transverfales feu 

pinrias divifum, fuperioribus majoribus, in- 

ferioribus remotioribus, ut Raphanus. 
Mafculus flos, qui ftaminibus tantum gaudcr, 

piftillo deftitutus, ut in Monoeciis & Dioe- 

ciis. 
Mutica fpica, quae ariftis caret, ut Poa. 

X Nutans j EXPLICATIO TERMINORUM &C. If 

j Nutans flos, qui pedunculo iiicurvato terratn 
' refpicit, ut Campanula. 

Panicula^ quando flores in pedunculis diverfc 

fubdivifis fparfi, ut in Fefluca & aliis gra- 

minibus. '^ 

Pappus eft corona pilofa vel plumofa femini im- 

pofita, mcdiante qua illud per auram fertur^ 

& longius a planta matre removetur, ad 

propagandam latius fpeciem, ut Carduus. 
Pedunculus^ caulis florem gerens. 
Peltatum folium, {\ petiolus difco folii inferitur, 

ut in Nymphaea. 
PetioluSy caulis folium gerens. 
Pinnatum folium, cum petioli lateribus plura 

foliola adhaerent, ut in Vicia. 
^acemus conftat pedunculo, qui brevibus & plu- 

rimis ramis laterahbus infl:ru£lus, quibus 

flores & fruftus adhaerent, ut Vitis. 
Scabrum foHum, cum tubercula rigidiufcula pcr 

difcum folii fparfa, ut in Bryonia. 
Scapus efl caulis fruftificationem fine foliis pro»' 

ferens, ut Narciflus, 
Secunda panicula, cum flores verfus unum latus 

fpeftant , ut Feftucae lpecic§, Scheuchzerus 

heteromallam. dicit, 
Serratum foHum, quod angulis acutis imbricatis 

extremitateqi refpicientibus notatur, ut 

Urtica, 
SeJJile foliiim, quod petiolo deftitutum, cauli im- 

mediate adhaeret, ut Bugloflum. 
Sinuatum folium, cujus latcra finubus dilatatis 

intercipiuntur. 

B 3 Spica %% EXPLICATIO TERMINORUM &C, 

Spicay quando flores in pedunculo fimplici fparfi, 

feffiles, ut Hordeum. 
S^uarrofus calyx, conftans fqamis undiqu^ diva* 

ricatis prtentifiimis, ut Carduus. 
Stipulae funt fquamae , quae bafi pedunculorum 

aut petiolorum utrinque adftant, ut in 

Vicia, 
StriSius C2L\ji^iSi qui ereftus, & quidem re£liffimus, 

rigidus, ut Senecionis fpecies feptima, 
Suiulatum folium, quod inferius lineare feu la* 

teribus parallelis , apice vero acummatumi 

ut Tragopogon. 
Supra decompofitum folium, cum petiolus ali? 

;quoties divifus plurima fpliola adne£lit, u^ 

Polypodii fpecies tertia. 
Thyrjus eft panicula in formam ovalem coarfta» 

ta, ut Petafites, 
Tripinnatmn folium, cum petiolus adfigit plur^ 

foliola bipinnata, ut Filix femina. 
^erticillati flores, qui caulem per feries undi* 

que ambiunt, ut Qaleopfis, 
TABU. «dPag. ii^ TABULA SYNOPTICA 

CLASSIUM ET ORDINUM. • 

rMonogynia, i. 
Monandiia < ' 

LDigynis. 2. 

C. , . ,, fmonopetala. a — y. 

_. . . Monogynia, coioUaJ r » / _ 

Diandiia -j °' L^lipstala, 8- 

[Digynia. 9. 

"Monogynia. 10 — 13. 

funifloro. 14. — 20. 
Triandria < Digynia, calyceJ bifloro. 21. 23. 

I multifloro. 23. — 32, 
,Trigynia. 33. 

faggregatis. 34 -3S. 
Monogynia, floribus.i fpicatis. 37. 
Tetrandtia <! [pedunculatis. 38-43. 

Digynia. 43. adpend. 
' ^Tetragynia. 44. 45. 

r fquadrifpermi». 46- 55. 

Monogynia, floribus< """"P"^ "langiofpermis. 56-69. adp. 
[pentapetalis. 70 - 73. 

ffparfis. 74—78. r • . 

j '^ '" [univers. &partialigo-9i. 

Digynia , floribtis j capitatis. 79. f compofitis, involucro") partiali 92 - 97, 
Pent«ndria.i L umbellatis.J [nuUo 98- loi. 

LfiinpUcibUJ. 104. 
Trigynia. 103 — 105. 
Tetragynia. 106. 
Pentagynia. 107 — 109. 
LPoIygynia. Ilo. 

Hexan- rMonogynii.' iii — ixgi 
Hexindiia STiigynia, 120. 121. 
[Polygyni». 122. 

Heptandiia, Monogynia, 125» 

fMonogyniff. 124— 12S. 
Oaandria < Trigynia. 129. 

|_Tetragyni9. 13.0. Ijl. 

Enneandiia^ Hexagynia. 132; 

- . rMonogyniai 133-. 134^ adjc^ 

jDigynia. 135-139. 
1 Trigynia. 140 — 143- 
LFentagyMa. 144— 149^ Z)odecandi'is<; rMonogynia. 150. 15T. 
i Digynia. 152. Trigynia. 153. 154. 
V.Polygynia. 155.. Monogynia. 10^ 
Digynia. 157. 
Iceiandria; .; Trigynia. i^gv 
Pentagynia. 159; 
Polygynia. 160-166.- 

'Monogynia-. 167 — 171. ad^i 
Trigynia. 172. 173).' 
Polyandtia J Pentagynia. 174. 
Hsxagynia. 175. 
^Polygynia. 176— Iga (' ^Bi-ibnwnsf Didf' f . rfubfluinmjefido igl — m4. 

[gymnofpeimia, calyceJ „ , ' ' 

BidftMmla J^ ~ Lbilabiaw. ig^-igSadp. 

LaiTgiofpernria. 199— 206. -v-; 

ffiliculofa. 207—212. 
Tetiadynaniia<; „,. „ „ j - 

■^ Lfi'^1™^^- 213 — 218. *dp. Monadelphia <; fDceandria. 219. LPolyandria. 220, 
rHexandria. 22I. ii EWiEoi: Diadelphia .J Oftandria. 222. ! Decandria, ftarninibus J 

.- ;|.di3i ' . rcohnatis.: 223 — 225.. 
diad^dplris. 226 — 335, Polyadelphla, Polyandria. 256, Syngenefi» ;equali.carollaff:"-^^-^5. 
^''^bukta. 250 — 2.57. 

Polygamia-; „ „ ftubulata. 258 — 261. 

fnperflua, corolla"^ 

ITnaisia, 263 — 270k 

Ifrnllraneii. 271, 273, 

Monogamia. 373. 274. 


©ynaiidria Monoeeia SAfiOJI fDiandria. 275 — 278- 
LPoIyandria, 279. 

"Diandria. 280. 
Triandria. 28 1 — 28?. 
Tetrandria. 284. 285. 
Pentandria. 286. 
Polyandria. 287 — 292v 
Monadelphia. 293. 
Syngenefia, 294. Slaii. Diandiu: a^f^l - »?I 'efiUsijpniflf rfoYI 

Tnandria. ad^i-^t i2I ~ fCI .o'l<isl}iU'' 
Tetvandria. 296. " .Jior; 

Dioecia ■< Pentandria. 297. 298. 

Oftandria. 399. 

Enneandria. 300, 30I. ''■ 

Monadelphia. 302. rHermapIn-oditus & raas. 303. 304. Polygami» J 

LHermaproditus & femina, 305 — 307, 

^n-i- r a-^ ..;--•:.- fc4ul«i' 308 -i^IO. 
Fihces, fruftificatiohe in>-,. • t 

'^ . ., «.fnon calyptrati, 3 12 — 51?. 

Cryptogamia .! MufciJ ^^ ^^ *^ 

Lcalyptrati. 316-320, 

\'f2 .ti',i.ic3ii"] jae. 321 - 328. 
Fungi. 329-337. c^a MAiMnir. I ■■iriSgSN.'*'"'"''^'^:! -■^s,- f32 .8!i!lte;ij f-fiftCiOS .BBftlsqDi fsim' 


•??2- 4.'8a- .si>£>n«iJ3T! FLORAE 
FLORAE GEDANENSIS wm^^nmmmmm Claffis I. 

MONANDRIA. 
Flores hujus Claflis ftamine tantum uiri- 
co donantur, & funt vel Monogynii, 
velDigynii, quorum illi ftylo unico, 
hi duobus ftylis praediti. Ex mroque Ordine Ge- 
nus unum nobis familiare. I. A. Monogynia* 
H I P p u R I S. nia. Calyx nullus. Corolla nuUa. Statnen re- 
ceptaculo floris infidet. Piftillum germcn ob- 
longum infra rcceptaculum ; Stylus fubulatus in- 

B 4 \i% 5^^, M O N A N D R I A, 

Mpm* tra ftamen, longior ftamine, Pericarpium nul* 
^jmia. \\xv^^ Semen unicum, fubrotundum, 

j. Hippuris vtilgaris. L. Equirctum paluftre, brc- 
rioribus foliis, polyfpeviuum. B> Folia verticil* 
lata, linearia, cpnfert^, brevia, Fru£lificatio pa* 
tcns plantam ab Equifetis diftinguit, in quibus It- 
tet, quare intcr Cryptogamia locum habent ; ii^ 

foflis 6c9 Dcr ?Kottlai|/ & ^Ubj, 

Digyma. ' i?, Digynia. 

iZ. CALtlTRICHK 

Cz/. nullus. Cor. Petala duo incurva , cana-? 
liculata, Stam» Jongum, rccurvum, Piji, ger^ 
men fnbrptundum ; Styli capiUares , recurvi. 
Pericarp, capfula quadrangul^ris, cornpr?fla, bi- 
loculairisi, &^. fojitaria^ oblqnga» 

'f i, CaUitriche minima. L. LenticuU paluftns bifo- 

}iq, fru^u tetragono. B. Steliaria foliis omni- 

bus fubrotvmdis. Hallev, helv. Efl planta pufilr 

. : la in paludihus acftajre exficcatis crefccns. Julio. 

■ J 2« Callitrkhe bifida. L. Steliaria fqliis omnibus an-' 

guftis, apic? vefe£lp. Haller. Lenticula palqft^is; 

anguftifolia, folio in apice ^iflefto. Loefel, 

4? 3, CaUitriche natans, L. Stellaria ^quatica. B. Stel- 

laria foliis ad c^ulem anguftis, ^ in fummitat§ 

fubrotundis. Haller. In foftis S; aquis ft^gnan? 

tihus April & Maj. adparet , & foliis fummi^ 

aquac innatantibUs ftellam refert, 

Callitriphen Linnaeus in Spec, Plant. Monocr 

Ciis adnumeravit, fed vc\ Crenerih. & in e4it. np- 

"yiflima Syftem. Nat. huc eam retulit, & nbmen 

fpecificum impofiiit \ Callitriche foliis fviperiqri-? 

bus ovalibus, flqribiu? androgynis. 

Clas- D 1 A N D R I A. ij 

Claffis IL 

D I A N D R I A. 

ijptaminlbus duobus ;' ftintque vel Monogynit 
Vel Digynia, 

A. Mono gynia. Mon<h 

Florum hujus Ordinis corolla vel eft mono- 
petala ; Liguftrum. Veronica. Verbena. Ly- 
copus. Salvja; vel dipetala: Circaea. 

/?, Corolla monopetala. 

3. L I G U S T R U M. 

Cal. rnonophyllus minimus, quadridentatus. 
Cor. tubus calyce longior, limbo quadripartito. 
Piji. germeu fubrotundum ; Stylus brevidimus. 
Stigma bifidum, Pericarp^ bacca unilocularis, 
Sem. quatuor, 

•{• %. Liguflr^nn vulgare.L. Liguftmm germanicum. B, 
planta in hortis nota, fed licct nec Qelhafius nec 
Loefelius ejusdcm meminerit, apud nos tamen 
fponte crefcit, & in collibus ^infer ^CIH ©rilnCRa 
{)Ofe inter virgulta floret Junio. 

4, V E R N I C A. 

Cah quadripartitus, perfiftens. Cor. tubuJJ 
longitudine fere calycis, limbus quadripartitus, 
lacinia infima anguftiore, oppofita latiore. Pijl. 

B 5 geo- rr^ D I A N D R I aV 

Mono^ gerinen. corriprefllim. Styl. filiformis, dedinatus* 
gynia, Pericarp. capfula obcordata, biloculariSj quadri- 
valvis. Se??i, plurima* T\'i , 

•f %, Veronkafpicis terminalihm , foltis ternis , inaequa^ 

Uterfiyrati^:Lyht\} Savlf<iU / Junio. Spicac 

laxiores. 

•f* 2,. Veronkafpicis terminalibus, foliis oppojttis hficeola^ 

^'"^.'.Msfen-atisacjiminatist Ll Vcronica fpicata lati:;' 

folia. B. auf W @a^|>?f Auguft. Spicac lon* 

gae , denfae. 

• J 3» Veromc({ffica terminaU,- foliis oppojttis crenatis ob* 

tufi^j caule adfcendente fimplicijjimo. L. VeronicJi 

fpicata minor. B; \fmtnHxa gri!nenJ5ofe/ Junio. 

Spicae brevicres, floiibus majoribus. 

^. Verenica Jpicis late^ckUbus pedunculatis ^ foliis oppo^^ 
JttiSf caule procumbente. L. Veronica mas fupina 
<Sr vulgatifruTisi. B. ^^XtWtxi. Parcius in fylvis 
noftris, im 3afc&fent&ai femel vidi, Junio. 

c^.Veromcaifias.erccia.B,; Oelhafius inyenit, Ju» 
lio; forte Varietas quaedam, 
'4 5. Veronica racemo termindli fubfpicato , foliis ovatis 
{flabris crenatis. L. Veronica pratenfis ferpyllil 

folia. B. tm J£)cr6etaifc&en 5[Bal^e/ Junio, 

i_ ^, Veronicaracemis hteralibus^foliis ovatis planiSf caii* 
le repente. L. Anagallis aquatica major, folio 
fubrotundo. B. in omnibus ferc rivulis , im 

3af^fentSal, tmJ&erftergif^enSi^albe/ U^^mvih 

& alibi, Junio. 

g. Veronica racemis lateralihHs^ fbliis lanceolatis ferra* 
tisj cauk ereHi). L. AnagalUs aquatica major, 
folio oblongo. B. baec & praecedens fpecies 
S5a4&ungen vocantur, fcd ultima apud nos par- 
cius reperitur. 

Q, Verenica racemis hteralihus^ foJiis ovatis rugojts 
deufatis, cauk debiti. L. Chamaedrys {puria ro- 
tundifolia minor; B. eopiofe in fylvis dc pratii, 
Majo 8( Junio, • D I A N D R I A. 27 

f 10. Veronica florihus folitarns ^ foliis cordatis incifts Motio^ 
pcdwKulo brevioribus. L. Alfinc chamaedryfolia, gynia. 
flofcLilis pediculis oblongis infiacntibus. B. itn 
l)ei(i(;<:n ^runnen. 

J I . Verajiica florikusflitariis, foliis cordatis planis qnin" 
quelobis. L. AHinc hedcrulae folio. B. in arvi« 
^ hojtis rpontc crcfcit, April Sc Maj, 
j|^2. Veronica flbribus folitariis , foliis cligitato-partif 
tis pedunculo brevioribus, L. Alfinc triphyUos 
coerulca. B. Falia infcriora in quinquc, fupc* 
fiora in trcs lacinias dividuntur, florcs fpecici 9 
^ iiinilltmi ; ad viam 6ct) (Emnu^ , Majo. Florej 

Vcronicarum omncs nunc intenhus nunc dilu- 
tius cocrulei, fcd fpeciem 10, feu ejus Varicta» 
tem fioribus perfc^e albis reperi, 

y. V E R B E NT A. 

Gf/. monophyllus, quinquedentatus, denticulo 
qulnto truncato, Ccr. tubus dilatatus, incurva- 
tus, limbus quinquefidus, Sta77i, quatuor bre- ^^ 
viflima, Pifi. germen tetragonum. Styl. fili- 
jformis, Pericarp, fere nuUum. Sem. quatuor. 

j. Verhena tetrandra^ fpicis flifortnihus paniculatis, 

foliis mrdtifido - laciniatis , caule folitario. L. Vcr- 

bena commanis florc cocruleo,^ B, ^ifcnfraut^ 

parcius apud nos florct, im l^eiltgen fbvntLtitn, 

^txUi t ^ aliis locis , Auguft. Licct haec & 
pliae fpecics (lamina gerant quatuor, adeoque ad 
Ciaff. 4. pertineant, tamen plures aiiae ftamini- 
bus duobus invsniuntur, crgo inter Diandria re? 
latum Verbenae genus, Quodvis Syftcma fuas 
patitur exceptiones, 

6. L Y C O P U S. 

CaL monophyllus, femiquinquefidus, Cor, 
tubus cylindr^ceus , limbus quadrifidus. obtufus, 

laci- 2-8 , n I A N D R I Av 

Mdno' lacinii fuperiore emarginata latiore, inferiorr 
^gyma. uiinore. Statn. ad laciniam fuperiorem inclina- 

ta. Pift. germen quadrifidum. Styl.filiformis; 

Scigma bifidum, reflexum. Pericavp, nuilum. 
, Sem. quatuor. 

I. Lygopus fqliis fimato ' ferratis. L, Mamibjurn 
paiuftre glabrum. B. Flores parvi, verticillares, 
albi , maculis rubris adfperfi, ^■'olia bina ad 
quodvis vcrticillum ; ad ripas aquarum ^(^ 

l ^mmi, &eili0cti .^ruwn/ ^ alibi. jul. Aug. 

7. S A h.V l A. 

CaL flriatus, fuperne ampliatus, compreflus, 
bilabiatus, labio inferior^ bidentato, Cor. tubus 
fuperne compreflus & ampliatus, bilabiatus, la- 
bium fuperius concavum, inferius trifidum , laci- 
nia media majori. Stam, Filamenta brevifllma, 
' quibus duo alia transyerfim gdfixa , quorum ex- 

tremitati fuperioii Anthera infidet. Pift. ger« 
men quadrifidum; Stylus longifljmus ; §tigma' 
bifidum. Pericarp, nullum, Sem. quatuor. 

1. Salvia foUis cordato - ohhngis (renatiSy Jummis am* 
flexicaulibus, verticiUis fubnudiSy coroUis galea gluti' 
nofts, L. Horminum pratenfe foliis Rrratis. B, 
Planta ingrati odoriSi floribus coeruleis vel pur- 
pureis, foliis ex atrq rubentibus. Oelhafius juitt 
23ringeflJU invenit , Julio , qui locus hodic vix 
notus. 

2. Sahia foliis rugofis ohlongo ^ cordatis ferratis^ floralu 
bus calyce longioribus concavis acuminatis. L. Hor- 
minum Sclarea di£lum. B. Floribus coeruleis, 
Oclhafius |ur ^UUn ^er^ir^e invenit, Junio. D I A I^ D R I A4 29 

h. Corolla dipetala, -Mouo- 

8. CIRCAEA. ^"''' 

CaL diphyllus, foliolis concavis, deflexis, de- 
ciduis. Cor. Petala cordata, parentia Pifl. 
germen turbinarum , fub receptaculo , ftylus fili- . 
formis. /^mV/7r/7. capfula ovata, hispida, bilo- 
cularis, bivalvis. Sem. folir^aria, oblonga. 

j. Circaea caule erefio , racemis pluribus. L. Solani- 
folia Circaea dicla major. B. Oelhafius atn \VU 
fc{)C« JE)af btt) ^icgcn^of invenir, Juiio. 
"f 2. Circaea caule adfcendcute, rartmo unico. L. Sola* 
nifolia Circaea alpina. B. Calyx coloratQs in- 
tenfius rubet quam petala; \m 5©ali) J)i«teC tol- 
fau, Julio. 

B. Digynia. Digyma: 

9. ANTHOXANTHUM. 

Ca/. uniflorus, bivalvis, valvulis inaequalibus, 
Cor. Gluma bivalvis , valvula utraque ariflam e 
dorfo cmittente. Stam. capillaria, longiflimaj 
Antherae oblongae bifurcatae. Pifi. Styli filifor- 
mes, Stigm. limplicia. Sem. unicum. 

■{• I. jt4mhoxanthj4m Jpica ovaro - ohlonga y flosculis Jubpc' 
dunculatis arifla longioribus. L. Gramen pratenfe 
ipica flavcfccnte. B. Gramen montanum odora- 
tum fpicatum. Loefel, & Grauien arvenfe odo- 
ratum fpicatum. Ejusd. Ariftae breves vix ul- 
tra calycem protenduntur. Spica foepe fufca 
vel purpurea evadit ; in montibus & caupis t)Ur 

tem Dlin)ifcten(59r copiofiflime florct, Majo. 

Hoc Genus unicum inter Grnmina ftaminibus 
duobus pracditum ; reiiqua ferc omnia in fcqu. 
' CUrrelocum habent. 

Clas- JO T R f A N t> R I A. 

Claffis IIL 

T RI AN D RJ A. S- Itaminibus tribus ; fecundum numerum Stylo- 
tum fubdividuntur in Monogynia, Digynia & 
Trigynia. 

Mom- A. Monogynia. 

^"'^' Valenana, Iris. Scirpus. Eriophorum» 

10. V A L E R I A N A. 

CaL vix ullus. Cor. tubus gibbus, limbus 
qulnquefidus. Stam. fubulata. Piji* germeti 
infra reccptaculum, Stylu^ flliformis. Pevicarp^ 
capfula decidua, pappo coronata. Seni. oblonga* 

I . Valeriana floribus triandris, foliis omnihus pinnatif* 
L* Valemnafylvcftris major, B. ^albliaR. E 
loiiginquo florem umbellatum ferc refert, a quo 
tamcn pedunculis florum non ex eodem centro 
productis difFert; florcs albi vel paulum rutilij 

in locis humidis im l^eifigen SBrunttett/ Junio. 

•2, VaUriana fiorihus triandris dioicis, foliis pinnatiSM 
i. Valeriana paluftris minor. B, Folia radict* 
lia ovata petiolata, caulina pinnata ; flores mas* 
culini &. feminini In diftin£^a planta ; in udis 

paflim, im ^llerrtn)d& auf ber 6a5pe, Jun. Jui. 

"f 2. VaUriana florihus triafidris, caute dicbotomOf foliit 
linearibus. L. Valeriana campeftris inodora ma» 
jor. B. Valeriana caule dicbotomo , foliis lan* 
ceolatis intcgris, fru6^u {implici. L. hort. Clif^ 
fort. pol» radicalia per hy«mem virent, & inteu T R I A N D K I Ai^ ^f 

acetarla menfis adponuntur, quae tunc apud nos Mono* 
iingulari prorfus noniinc gettPciufc^ adj)ellantur j gjnia. 
in agris & campis floret Junio.' Semina coni- 
prcfTa, nec pappo coronata, hinc ab aliis peculia- 
re genus Valeriancllae formatur. CocterumLin- 
naeus has fpecies tloribus triandris adpeilat, quia 
dantur aliae floribus monandris, diandris & tc* 
trandris, ' - 

II. I R I S. 

Cal. Spathae, florcs diftingucntes. Cor. Pe- 
tala fex, tria exreriora refiexa , tria interiora ere- 
fta^ omnia unguibus connata. Sta7?i. fubulata, 
petalis reflexis incumbentia. Antherae obiongae, 
deprefTae. Pijf, germen infra recepraculum, 
Stylus breviflimus, Stigma maximum tripartitum, 
laciniis refiexis, ftamina tegentibus. Pericarp, 
Capfula trilocularis. Sem, magna. 

I. Iris corollis mherbibtis, petalis interiorihus fii^?nati 
minoribus, foliis enftformibus, L. Acorus adulte- 
rinus. B. Iris paluftris lutea. Tabcrn. 5Ba(fcrli* 
licn. Flos notiflimus; in foffis, paludibus dc 
flagnis, Junio, 

■J* 2. Iris coroUis ijnberbihus , petalis internis longitudint 
fiigmatis, foliis enfformihus. L. Gladioius foeti- 
dus. B. In aquis fiagnantibus ; rarius quani 
praecedens ; invcni im SBauamt Petala fufca, 
venis purpureis piaa. Capfuia feminalis dehis- 
cens femina oftendit matura, quac intenic 
rubent. 

Vocantur corollis imberbibus, quia aliae fpe- 
cies petala rjeflexa baibata feu viilofa gerunr, 
^uae barbae Ncftanum conftituunt, 

xi.scm- 3JS r R I A N D R I A. 

Mono^ ,a. SCIRPUS. 

^•^"*' Cal Spica imbricata, fquamis ovatis. Cor. 

nuHa. P//^. germen minimum. Styl. longus# 
Stigmata tria capillaria. Pericarp, nullum. Sem. 
4inicum triquetrum, villis inftruftum. , 

'f I. Scirpus cutmo tefeti midoj Jfica Jubavata imhrica* 
ta. L. Juncus paluftris capitulo equifeti major, 
B. Spica unica^ brevis in quovis culmo i ad pa- 
ludes floret, Junio* 

J St. Scirpus culmo tereti nudo Jetifirmi^ Jptca ovatA 
hivahit feminihus nudis. L. Scirpus minimus, 
culmo- tenuiflimo vix duplum fetae equinae cras- 
iitic adaequantc , duas aut tres uncias longo ; 
fpica tres lineas iGnga, in qua tantum duae fqua- 
mae extcriores bcnc conlpicuae ; reliquae, fi ad- 
funt, obfcurius imbricatae & abfconditac. Brey- 
nius mifit Scheuchzero, cui audit : Scirpus mif > 
nimus fpica breviore fquamofa fpadicca. 

+ 2. Scirpus culmo tereti nudv, Jpicis ovatis pluribus pe^- 

* dunculatis terminalihus. L. Juncus maximus fcu 
Scirpus major. B. ^Birtfett/ in aquis ftagnantibus, 
im 3afc&fcntl&al/ & alibi, Jul. Aug. Spicae fufcae. 

4. Scirpus culmo triqmro, panicula conglobata filia- 

' cea, fpicidarum fquamis trifidis, intermedia fubula* 

ta. L. Gramen cyperoides panicula iparfa ma- 

jus. B. ^pper^tal Oeihafiusvidit, an^cr^J}?ott^ 
Imi/ ^cmpclburg/ Junio. 

f r. Scirpus culmo triquetro filiofof umbelIafoli(tcea, pe» 

* dunculis nudis fupra decompofitis, fpicis confertis. L, 
Gramen cyperoides miliaceum. B. Gramen 
arttndinaceum foliis acutiffimis, panicula multi- 
plici, cypcri facic. Loefel. Panicula fparfa, ipi- 
cae parvac> numerofae, viridcs; in foflis bei^ 

ec&cl!miiW/ Wnt« JBcttfcSotflan^/ & aUbi co- 

piofe. 

^ 13. ERIO- T R 1 A N D R I A. 33 

13. E R I O P H O R U M. ^2? 

CaL Spica imbricata, fquamis ovatis, laxis. 
Cor, nulla. Piji. germen minijmum. Sryl. lon- 
gitudine fquamae, Srigmata rria longiora reflexa. 
Pericarp. nuUum. Sem> rriquetrum , viliis lon- 
giflimis. 

X. Eriophorum culmii teretihnSyfoliisplani^, Jpicif pe» 
dunculatis. L. Grainen pratenfc tonientofunij 
panicula fparfa. B. g(ac()^gral Spicac breves, 
pedunculis longis infideiues. Pappus feu villi fe- ^ 

minum longi, denfi, albi, fplendcntes, "c longin- 
quo tlores albos referunt ; in pratis humidis hv(^ 
^arlfau, 3upp0t^r copiofe floret Majo, pappus 
vero e.x {picispendet Jun. & Julio. 

B. Digynia. -Di^nia. 

Huc fere omnia Graminum genera, Holco 
cxcepto , perrinent , quae in plurimis fruftifica- 
tionis partibus mulrum conveniunt, ut fufficiat 
hic in limine eas defcribere, & poftea difFerenriaS 
tanrum cujusvis generis indicare. Calyx duabus 
glumis conflat, qui ideo bivalvis dicitur ; in ha- 
rum (inu flores , vel unicus , vel plures , quorum 
quilibet iridem duabus glumis, feu valvis, peta- 
lcrum vicem fuftinenribus , infl:ruQ:us. Srami-» 
num fllamenra capiilaria. Anrherae obiongae. 
Germen fubrorundum. Sryli reflexi. Srigmara 
obionga. Pericarpium nullum, quia coroUa ple- 
rumque arfte ciaufa femini, quod in quovis florc 
unicum, adnafcitur, &cumilIo, ubi maturum, 
decidit. Secundum numerum Florum commode 
fubdividuntur in Gramina, a. calyce unifloro: 
Phalari?. Panicura» Phleum. Alopecurus, Agro- 

C ftis. 34 T R I A N D R I A. 

^yw/fl^j^ Lagurus. Arundo. b. calyce bifloAi: Aira. 
Melica. c. calyce multifloro: Poa. Brlza. Dac- 
tylis. Cynofurus. Hordeum. Triticum. Avena. 
Ldlium. Bromus. F^ftuca* 

/7- calyce unifloro, 

14. i? H A L A R I S. 

CaL Glumae compreffae, carinatae. Cor. 
Calyce minor, valvula exteriore convoluta majo- 
re. Stigmata villofa. 

■f j, Phalarispaniculacylmdnmjpiciformi. L. Gramcn 
typhoidcs afperum primum. B. Spica ionga 
Phleo quodammodo fimilis, fed gracilior, ncque 

ut illa atiftis armata. im J£)€r6grgtfc&m ^Bal&e^* 

Junio. 
f 2. Phataris panicula cblonga ventricofa. Z. Gramen 
arundinaceum fpicatum. B. Panicula nunc con- 
* tra£la, ut fpicam fere mentiatur, nunc magis ex- 

panfa ramulos fuos floribus dcnfe congeftis onus- 
tos oftendit ; calyces virides aut albidi , foepe 
ctiam purpurei s corolla glabra, fplendens> ad ba- 
iin brevi pappo hirfuta; locis humidis, ait t)(t 

SBdc&fd/ in 6(&«Hmii^l, & alibi, junio. 

ij. P A N I C U M. 

CaL Valvulae tres , tertia minima. Cor. 
Valvuiae inaequales. Stigmata plumofa. 

f I. Panicumjpica tereti, involuceUis biftoris fasciculatt» 
pilofis. L, Gramen paniceum, feu Panicum fyl- 
veftre fimplici fpica. B. Calycis giumae pilis ca- 
lyce longioribus undique cin£ta8, qui involucella 
Linnaei ; vaginae foliorum, quae in aliis gramini- 
bus membrana albida ad internam foliorum bafin 
Ccrminantur, hic etiam pilos {kbtiliflimos often- 

dunt; TRIANDRIA. ^ 35 

dunt; locis {jccis, ont S^infauifcgctt f&ixqt, Junio, '^^^^ 
Jul. 

i^. P H L E U M. 

Cal. Valvulae aequales, ariflatae, apice bi* 
cuspidato. Cor» calyce brevior, valvula exteriore 
amplexante interiorem. Filam. calyce longiora, 
Antherae bifurcatae, Stigmata plumofa. 

*{• I. Phleum fpica cylindrka longijjlma. L. Gramen 
typhoides inaxiitium, fpica longiflima. B. Spicae 
Phleoium denlae, tcrctes, longac; ariftae pilifor» 
mcs» ut villofae videantur; calycis glumae pcr 
dorfum pilis tenuiflimis veluti ciliataci hinc Joh, 
Bauhino Gramina cum cauda muris dicuntur. 
Ariliae in hac fpecie prae coeteris longiores ; in 
pratis fertilibus communiflimum, Majo. 

. *}• 2, Phkum fpica ovato - ohlonga^ hafifierih, eulmo ful- 
repemej racJice hulhofa. L. Syfi. Nat. Gramen ty» 
phoides afperum alterum. B. Spica brcvior, gra» 
cilior, deniirfime imbricata ; calycis glumae mino» 
res, ariftis breviflimis, pilis rarioribus & breviori» 
bus ciliatae; locis arenofis ad viam nac^ ttttX 'fytU 
llgcn ^runnen, Junio. 

•}• 3. Phlettm Jpica foliacea. Gramcn typhoides (plca 
purpurafcente foliacea. Scheuchz. Spica brevis, 
angufta ; ariftae breviflimae aut fere nullae j glu* 
mae parum ciliatae aut glabrae. Singulare cft, 
quod hinc inde glumae calycis & floris multo re» 
liquis majores dc crafllores prorumpunt, quac fpi* 
cam inaequalem rcddunt ; in montibus nofli-is, 
fpeciatim in illo qui ad viam »om @ri!ncn&of M^ 
SDtmelFnu fltus, & ab uno latere fruticetis veftitus, 
Junio. 

f 4. Phleumfpica ohlonga. Specics hacc cum Phlco 

fpica ovato-cylindracca Linn. feu Graminc ty- 

phoidc alpino fpica brevi denfa & vcluti villoft 

Schcuchz.ineo convcnitf qil^dfoUi rupr«mivagina 

C f^ f«ntfi» 3^ T R r A N D R I A. 

^ ^* vcntncofa, folia brevla, (pica apicc rotundior, ari- 
flae breves, & flofculi plures uni brcviffimo pedi- 
^ ceiio iniideat, fed diflert vaginae foliorum mem- 

brana non breviflima fed unam aut duas lineas 
longa, itemque pilis ciliaribus calycem tantum, 
non vcro ariftam ipfam obfidcntibus j in prati« 

l^mter Dcm ©rtincnl&ofe, Jmiio. 

17. ALOPECURUS. 

Cal. Valvulae cdmpreflae, aequales. Cor. 
univalviSj arift^ta. Ant her ae hifmc^i^Q. •SV/g'- 
jnata limplicia. 

"f I. Alopecurus culmo fpicato i treSlo , calycihus viUofisy 
ariftis paulim ultra calycem produdis. Grameri 
myurum fpica molii, candicante,villofa. Scheuchz, 
DifFert ab Alopccuro culmo fpicato eredto. Linn, 
ariftis bre^oribus & calycc villofo. Breyuius 
Scheuchzero mifit. 

18. AGROSTIS/ 

CaL Valvae acuminatae. Cor. valvae in- 
' (aeqiiales, major interdum ariftata. Filam. co- 
rolla longiora. Styli ^ Stigmata \^\oi^. 

^ I. Agroftts petalo exteriore exferente ariflam reBam 
ftriSam longijjimam. L. Gramen fegetum altifli- 
mum panicula fparfa. B. »Hcferf!raH^Oral Pani- 
cula laxa ramis feu pedunculis longis, flofcuiis 
parvis, copiofis, fparfis, viridibus aut rubentibus; 
inter fegetes , Junio. 

i 2. ^groftis paiiicula tmui^ vahulis calycinis inaequalu 
hus j petalorum arifta dorfali recurva minima, aa 
Gramen pai-vum paniculatum alpinum, panicuU 
fpadicea ariftatum. Schcuchz? PeptolfaU/Junlo. 

i* 3» Agroflis panicula angufla denfiufcula, valvulis caly* 

einis (uqualibus, pctalvrum arifta dorfali rtcurva nd* 

'"'■'"• ' nimtf* TRIANDRIA, 37 

Htma. Gramen a gramine pratenfi fpica ferc arun- ^ 
dinacea, glumis parum ariftatis difFcrens.Scheuchz, 
Panicula Ipadicei coloris ; in montibus, Junio. 

"f 4« -^g^oflis pankula capillari patente, calycihus fulni' 
latis aequalibus bifpidiufculis coloratis , flofculis fnuti- 
cis. L. Gramen moiuanum, panicula fpadicca de- 
licatiore. B. Ramuli tenuiffimi, capillares, inter- 
dum paulo crafliorcs; in montibusjunio. Varic- 
tatem calycibus glabris ibidem inveni, Julio. 

i 5. y^groftis pauicula laxa, calycihus muticis aequalihus, 
L. Calyces ovati, virides, flofculi mutici; in fylva 

hc\) Dem l^eiligca ^runncn, Junio. 

i 6* yfgroftis panicuia denfa coardata mutica, calycihui 
anguftis. an. Gramcn alpinum panicula fere arun- 
dinacea fpadiceo-viridi^locuftismuticis. Scheuchz? 
huic enim valde fimilis; neque locus, qui illi Al- 
pes, obfl:at ; invenit plantam in udis , ego ad Vi- 
ituiam , Junio. Plura Gramina^ alpina nominar, 
quae tamen etiam a Breynio circa Gedanum col- 
lefta & fibi miflfa fatetur. 

"i* 7* -^g^oftis panicula fparfa^ mutica, calycum valvulis 
aequalihus, anguftis, longiufculis. .Panicula longa> 
ramuli plures eodem loco crumpentes, tcnuiflimi, 
iparfi, calyces virides, fplendentes ; im <^lIci:niDall> 

auf t)cr ©a^pe, JuUo. 

^8* -^groftis panicula fnutica, flofcuUs folitariis, Culmo 
tenui pauci ramuli infident capillares fcre, vel foU- 
tarii vcl bini eodem loco, qui plerumque non fub- 
dividuntur, fed unicum gerunt flofculum , cujuS 
calyx anguftus, viridis; corolla ubi claufa ovata, 
calycc tantillum longior; in fylvis, Junio, 

19. LAGURUS. 

CaL Valvae lineares in leram pennaram^ defi- 
nentes. Cor, valvula major tribus ariitis armata. 
Stigm. villofa. 

C % I. La- 3? T R I A K D R I A* 

^^ * l, Lagurus JpicaUvatfi. L, Gramen alopecuroidc» 
fpica rotundiore, B. Oelhafius in pratis & fecus 
niargines agi-orum vidilTe adfirmat, nifi fortc aliud 
Gramen intellcxit, & nomina minus convenientia 
\ adpofuit; Linnaeus certe regioncs Europae meri- 
dionales ei adfignat, nequc Loefelius hujua men- 
tionem- facit. 

20, ARUNDO. 
CaL Valvulae inaequales, Cor, valvjie lanu* 
gine cinftae e bafi erumpente. Antherae bifur* 
catae, Styli villofi, Stigm, fimplicia. Sem^ 
bafi pappo longo inftruftum, Species ultima 
calyce multifloro eft. 

'f I, Arundo calycihus unifloris y pankula ere^a^ foliit 
fuhtus glabris, L. Gramen arundinaceum panicu- 
Jatum montanum, panicula fpadicco-viridi, femme 
pappofo. Scheuchz, Panicula denfa, anguiU, 
longa ; crefcit locis liccis, iumontibus, ^ ad viam 
nacb Oem ^ciligen ^runncn, JuUo. 

^ %, jirundo calycihus unifloris, cidmo ramofo, L, Gra» 
m^T^ arundinaccum , panieuU molli fpadieea ma" 
jus. B. Panicuia aliquantum fparfa , dc pappo 
quafi fcriceo fplendens ; glumae calycis virides dc 
fpadiceae ae^uakis; inhumidis, im 3afc[)fcn(^al/ 
Junio. Aliam fpeciem minorem, vel varie|«« 
tem caiycis glumis inaequalibus Bveynius mifit 
Scheucliiero, 

"f 3. Arundo calycihus unifloris, foUis involutis mucrona' 
to-pungmtibus, L, Gramen fparteum fpicatum, 
foiiis mucronatis longioribus, B. Folia convolu» 
ta fuperficie interiore ftriata aut (ulcata, exteriorc 
glabra ^ nitida, glauci fere coloris j Ucet in ficca 
planta ar£le involvantur, in viva tamen intcydum ,' 
' cxpanfa dc rigida funt. Panicula fpicata ferc, 
«denfa, pappo brevi ; in Uttore maris, Junio, 

4, Arufido T R I A N D R I A. 3^ 

4. ArnnAo calycihus quinquefloris ^ pamcula laxa. L. ^^ 
Aiuiulo vulgaris feu phragmites Diofcoridis. B. 
OiO^r. FoliA fubtiliflime ferrara ; vagina folio- 
rum non in membranam fed in pilos definit; pa- 
nicula longa, fparfa , obfcurc fpadicca ; pappus 
longus fplendens; in paludibus & aquis flagnan- 
tibus, Julio. 

b. calyce hifloro. 

21. AIRA. 

Cal. Valvulae aequales. Cor. valvulae fimi- 
Jes, akera interdum ariftata. StyL fetacei, 
Stigm. pubefcentia. 

•}• I. AirafoUis planis, pamcula patetite, petalit hafi vU* 
lofis ariflatisque, arifla re^a brevi. L. Gramen fc- 
getum panicula arundinacea. B. Folia fupernc 
afpera; panicula longa, antequflm penitus expli- 
cata, pulcberrime variis coloribus refplendet, fi 
radiis folaribus expofita & ventis agitata; glumac 
calycis fpadiceae aut virides, flofculorum virides 
flut albidae, parvae, angunae ; in pratis humidis 
& ad Viftulam, Junio, 

'J* 2. Airafoliis fuhulatist paniaila denfa, flofcuUs hafi pi- 
lofis ariflatisy arifla brevi. L. Gramen avenaceum 
capillaccum, minoribus glumis argenteis vix ari- 
ftatis , foliis longioribus. Scheuchz, Panicula 
fparfa, quia ramuU, bini plerumque eodem loco 
erumpentes, ad aliquod fpatium nudi, poftca fub- 
dividuntur, & floribus dilutc fufcis dc albidis ve- 
ftiuntur; infylvaborti Groddeckiani inOerO&ra/ 
Auguft. 

■f 3. AirafoUis fetaceis,flitnmopaniculam inferne obvoU 

vente. L. Gramen foUis junceis, radice jubata B. 

Pftnicula angufta, ramulis binis capillnccis eodem 

loco erumpentibus, moxque fubdivitis ; g;lumae 

C 4 calycis 40^ T R I A N D R I A. 

^^'^^' calycls & flofculorum viiides & albidae, pauco 
fpadi^eo admixt©; antherae rubrae ; florura glu- 
ma tfkterior c bali ariftani tenuiflimam cmittit, 
vix ultra flbrcm pi-oduagm, apice crafrefcentem. 
Planta -humiiis, locis fterilibus cbpiofe crefcit, ia 
inontibus St ad vias nac& ^Ct OltWa, Junio. 

f 4. ^irafoliisfetac€is,panicula divaricata, floribus arU 
fiatis diflamthttj. L, Caryophyilus arvcnfis glahey 
mmimus. B. Panicula fparfa, ramulis binis capiU 
lanbus eodem Iocq provenientibus ; glumae pur- 
pureae fplendentes,marginc&apice,albidae; flos- 
culi ex dorfo glumae alterius ariftam" knueni re- 
curvam emittunt. Breynius circa ec-danum coU 
le£lam Scheuchzero mifit. 

f 5.. Jira panicula fpicata.y fiorihus mutkis. ^p^dunculo 
longioribus, glumis aciminatis ifiaequalibus. I,. Gra- 
jnen fpica criftata fubhirfutum. B. Pahicuia an» 
guflia, interrupta-, ramulis brevibus, quibus.flofcuU 
denfe infident; calycis glumae fufcae; flQscuIi 
viridantes ; antherac purpureae ; oUf ttt ©a^pC/ 
- , Auguft; aliis in locis citius floret. Hujus Vavie^ 

tates a)Gramen pumilum, hirfutum^ .fpicapur^ 
puro - argentea molli. Scheuehz, Panicula aeque 
angufta ^ interrupta, fed dehHor, dc lcngior, ipe- 
Ciofa purpura ^ argeilto, ubi vero efRorvtit, penl- 

tus aibefcit ; m ^alD 5er) iSrcnfau, Junio. b) 

Gramen fpicatum fecalinum, foliis anguftifllmis, 
breviffimis, mucronatis, glaucis, fpica divulfa, 
Scheuchz. Panicula prioribus iimilis, aliquantum 
tcnum-, fpkndens, viridis <5c pUrpurca, kn ^atU 
xaUf Junio, 

f 6* Jirafotiisphms, pmicuh eoarStata, fioribus pe- 
duficulatir muticis convolmo-fuhuhtis. L Gramen 
arundinaceum' enode minus fylvaticum. B. Hoc 
Gramen arundinis vulgaris faciem e longinquo 
vifum refert; vagina foliorum in pilos flcut iri 
amndinc tcrrainatur ^ panicula acque denfa, fpa- 

dicca. T R I A N D R I A. 4I 

dlcea, ano;ufta ; florcs calyce longlores arclidlmt ^ 
convoluti & fubulari, ut ante florefccntiam diffi- 
cillinie feparaii queant j in foflis & paludibus auf 
W ©a^pe, Auguft. Scpr. 

'f 7. j^vafoliis planis, pamcula patmte^ florihus mnticis 
laevibus calyce longioribus. L. Gramen caninum 
fupinum paniculatum dulcc. B. Panicula laxo, 
fparfa» ex fpadiceo, fafco, viridi & albo varicgata* 
Breynius Schcuchzero miiit. 

2a. M E L I C A. 

CaL Valvac ovatae, concavae. Cor. valva 
flltera concava, altera plana; inter binos flores ad« 
hiic rudimentum quafi floris tertii peculiari pe- 
dunculo fuffultum apparet. Antherae bifurca- 
tae. . Stigm, villofa. 

*{• j. Melica petalis imherhibus^ panicula nntante Jimplicu ' 

L. Gramen montanum avenaceum, locuftis ru- 
bris. B. Culmo tenui & humili breves inlident 
pedicelli folitarii aut quandoquc bini eodcm loco, 
quorum quilibet unico flore tumidiufculo termi- 
jiatur; glumae calycis purpureac, florum viridcs, 
vcrfus unum latus plerumque fpccl:antes. His no- 
tis facillime ab omnibus graminibus diftinguitur ; 

itn J^er^ergifc^^n ^alDe^ im ^eiligm ^runncs^ 

Wajo. 

r. calyce multifloro* 
23. POA. 

CaL Valvae ovatae, muticae, fpica florum 
ovato-oblonga, difticha. Cor, valvae compres- 
fae, calyce paulo longiores. Ant/h bifurcatae. 
Sty/. & StigJii. villofa, 

•j* I. FoapankHhdiJfiifa,fpkulis fexfloris linearihus. L. 

Gramen paluftvc paniculatum altiiTimuni. B. Va- 

C 5 ginac 4a T R I A N D R 1 A. 

< ginac foUorum ad corura origincm duabus mac^* 

' Us fuscis triangularibus notatae ; folia loriga ut & 
pamcula, quae pluribus ramulis eodem loco crum'* 
pcntibus, varie fubdivifis, & numerofis fpiculis vcs- 
titis inflructa; quaevis {picula m calycc fuo cora» 
muniter fex fiosculos, interdum plures aut pau» 
ciores oftendit, coioris fusci ; ad foflas & palu- 
des, Junio. 
•f 2k Paa panicuta diffiija, Jpiculis quinquefiorts hafi pn- 
befcentibus, culmo ereBo tereti. L. Gramen pra- 
tenfe paniculatiim medium. B. Spiculae commu- 
nitcr flores quinquc foepe tamen pauciores conti* 
ncnt, quibus alba & fubtilis quacdam lanugo ad* 
haeret; ramuli duo vcl trcs uni culmi loco infi- 
dent ; color paniculac viridisf in pratis, ^ auf 
bem^^Baa, Jun. Jul. 
f 1. Poa panicula dijfufay fpiculis quadrifloris puhefien» 
tihus^ culmo ereclo tereti. L, Gramcn pratcnfc pa* 
niculatum majus, augufliorc foUo. B, RamuU 
plurcs codem loco crumpunt, panicuU cxpanfa; 
floscuU quatuor aut tres, colovis viridis, intcrdum 
fpfldiceo admixto; in pratis ^ ad vias, Majo, Hu- 
jus Varietates a) Gramcn pratcnf» paniculatum 
majus, foUis practcr culmum anguftioribu^ , in 
culmo latioribus. Scheuchz. Panicula angufta, 
fparfa, pyramidata'; yarictas potiffimum in foiiis 
confiftit, quae & quoaam modo hirfuta; in pratis, 
Junio. b) Gramen pratenfe paniculatum mcdium, 
angufiiore foUo. Scheuchz, hoc tantum radicc 
ma^is repente, & flosculis comjmunitci: tribus a 
prioribus difFert. Breynius circa Gedanum coUc- 
git. Difficile cft fpecies hujusGraminis, nedum 
varietfites fatis diftinguerc. Numerus floscuiorum 
(i conftans efiet, optimam notam miniftrarct> fc4 
foepc variat; plurimac crgo fpiculac examinandac, 
ut riumcrus potior innotcfcatr 
f 4. Poa patiicuta dijffufdj fpiculis trifloris glahris, culm^ 
«rccf» temi. L. Gramcn pratcnfe paniculatum 

majuf T R I A N D R I A. 43 

fnftjus, latiore foUo. B. Panicula laxior, romuU ^Sy^'^^- 
plurcs, flosculi tres, frcquenter duo, Iiiiic fpicula- 
rum latitudo foepc longitudini acqualis, co!or vi- 
ridis aut fpadiceus; in omnibus pratis, Junio, 

f 5. Poa pankula diffufa, angulis reclis, Jpiculis ohtujttp 
cuUno obliquu comprejjo. L, Gramen pratcnfe pani- 
culatum minus album. B. Haec fpecies non fo- 
lum magnitudine a prioribus difFert, fcd etiam 
ramulis ad angulos re^os ex culmo, binis eodem 
loco oriundis ,* fpiculae flosculos quatuor auc 
quinque communiter contincnt ; ubiquc ad vias 
i in hortis per totum annum florer, quia planta 
ennua, quae breviflimo tempore crefcit Hc matu- 
refcit. Hujus Varietas; Gramen pratcnfe panicu- 
latum minus rubrum. B. quod non folum colore 
paniculac rubro, qui in priore viridis vcl albes- 
cens, fed ctiam ramulis folitariis difFert, quac nota, 
ii conftans eflet, condendac novae fpeciei fuflicc- 
rct; vidi tamen etiam ramulos binos in panicult 
rubra, iicet rarius; iisdcm locis cum priore, Majo 
potiflimum ik Junio. 

*{• 6. Poa panicula attennatay fpkulis fuhhifiorts mucrona- 
tisfcabris, culmo incurvo. L. Gramen paniculatum 
anguftifolium alpinum, locuftis rarioribus Sc an- 
guftioribus non ariftatis. Scheuchz. Panicula 
longa, angufta, laxo, ramulis binis vel -pluribus, 
erectis, parum fubdivilis, calycibus anguftis bi -vel 
trifloris, viridibus aut fuscis ; in fylvis, Junio. 
Hujus Varietas : Gramen cirrofa & villofa fpongia 
ad fingula genicula donatum, paniculatum alpi- 
num. Schcuchz. quae fpongia glomerulo filamen- 
torum fufcorum vel radicularum capillarium con- 
ftat, Breynius mifit Schcuchzcro , qui idcrn in 
Alpibus obfervavit. Dantur & aliac Varietates, 
calycibus anguftiflimis, aut fj)iculis confertis nu« 
merofis, aut ramuUs culmo adproximatis, fpiculis 
paucis diflTercntcs. . 

Ramuli ^4^ T R 1 A N D R I Av 

^ ' Ramuli femper xn inferiore paniculae parte 
numerandi, nam fuperiore minuuntur^ & ex 
pluribus bini, demum folitarii evadunt. 

54. B R I Z A. 

CaL Valvulae aequales, concavae, obtufae, 
fpica fjiorum cordata, difUcha. Cor, valvula in- 
ferior magnitudinc calycis, fuperior plana, mi- 
nima. Stigm. plumofa. 

l, BrizaJpkuUs ovatis, calyce fioscnlis breviore. L, Gra- 
men tremulum majus. B. glitfergra^. Culmo tc- 
nm iniident ramuli tenuifllmi longi, nunc plures, 
nunc bini eodem loco, parum fubdiviii, quibus 
fpiculae breves, tumidac, pulchrae adpendent ; 
flosculis communiter feptem ; valvac calycis & 
major fiorum amplae, concavae, purpureae, mar- 
gine viridi aut albido ; fpiculac quia longiufculis 
& valde tenuibus peduncuUs fufFultae, levis aurac 
agitatione moventur, hinc Gramen tremulum ; in 

eoilibus |)intcr i)em @rtonl^fO Junio. 

a5. DACTYLIS, 

CaL Valvae compreflae , carinatae, inaequa- 
les. Cor, glumae, compreffae, oblongae, in« 
«equales. Sty/. villofi. Stigm, fimplicia. 

^ I, DaBylis paniaila ftcunda glomerata. L. Gramei^ 
^icatum folio afpero. B. Raihuli paniculac foU- 
-jcarii, ere£li, longi, fuperne breviter fiibdivifi, hinc 
fpiculae, denfae, glomeratae, verfus unurti latus 
fpeftantes, glauco • virides^ interdum purpura ad- 
mixta. Flosculi communiter quatuor, quorum 
glumae, ut & calycis, ita acuminatae , ut breviter 
«iiflatae videantur ; in pratis & ad vias, Junio. 

zS. CY- ^ T R I A N D R I A, 45 

^S, C Y N O S U R U S. ^^^''''' 

Cfll. Involucrum larerale pinnarific-um, val- 
^ulae lineares, acuminarae, aequales. C?r. val- 
va exterior longior, brcviflime ati^ata. StjL 
villofi. Stzgm. iimplicia. 

"j* I. Cyuofurus hra^leis pifinatifidis. L. Gramcn pra- 
ttn^c criftatuin, feu fpica ciiftata lacvi. B. Spica 
angufta, flosculis verftis unum latus fpc6lantibu9, 
viiidibuSs anthcris purpureis. Calyx ab uno !»• 
tere tegitur folio pinnato fcu criftato, quod invo- 
lucrum dicitur ; flosculos continet quacuor auc 
quinque breves, comprcflbs; in pratis, junio. 

.27. H O R D E U M. 

CaL Triflorus, loco glumarum fcx foliis 
linearibus in ariftas defincntibus conftans, duobus 
•cuivis flori fubje£lis. Cor. valva inferior feu cx- 
terjior ventricofa, angulata, ariftata, interior 
plana, minor. StyL & Stigm. viilofa. 

f I. Hordeum flosculis lateralibus mafculis ari/iatis. i. 
Gramen bordeaceum minus ik vulgare. B. Flores 
laterales mafculi tantum, adeoque iFciiles, fios mc- 
dius hermaphroditus femcn continet. Gramen 
hoc, Hordei fativi faciem e longinquo ariftis lon- 
gis referens, nobis notiflimum ik vulgatifliinum, 

ad vias <!e fepcs, auf t)em iffiall, m tcm^o^eat^or^ 

floret Junio. 

ig. TRITICUM. 
CaL Valvae ovatae, obtufac. Cor. valva ^i*- ' 
terior ventricofa , intcrior plana» Antherae bi- 
furcatae* Stigm, plumofa. 

t* Trkicum calycibus fubutatis trifloris' acuminatis, L. 
Gramen caninum £rvenfe • feu Giamen Diofcori- 4^ T R I A N D R 1 A. 

I>fSnyta, ^.^ g Ctntdqxai, Spica lclfrga, angufta difticlia. 
Valvac calycis & exteiior floritm, iicet obrufad 
iint, tamen acumine donatae, quod arifla breviifi» 
ma dici poffct, ubique ad vias, Junio, 

j "J* 5. Triticum calycihus fuhnlatis quadrifloris ariflatis, L, 

Graminis fpica triticea repentis vulgaris varietas 
cum fpica ariftata. Scheuchz. Spica prjori limilis» 
niii quod acumina iongiora in breves ariftas 
abeunts lisdem locis cum piioii, fcd parciu^» 
Junio* 

49. AVENA. 
CaL Valvae lanceolatae, acutae, ventricofac. 
Cbr. valvula exterior durior, ventricofa, acumi- 
nata, e dorfo arifl^am articulatam intortam emit- 
tens, interior membranacea mutica. Anther* 
bifurcatae. iVj//. pilofi. &/§*/». fimplicia. 

•f I. ^vetta calycihus quinquefloris , panicula fpicata, L» 
Gramen avenaceum panicula purpuro - argentea 
fplendente. Scheuchz. Panicula fpicata dicitur, 
quia ramuli feu pedunculi ere^i parum a culmo 
recedunt, & hinc fpicam laxam refcrunt, quae 
tamen foepius magis difTunditur. Ramuli pauci| 
focpc bini aut folitarii, parum aut non fubdivifi» 
(piculae oblongac, magnae. Ariftae longae, in- 
curvac. Fiosculorum numcfus foepe variat , qui 
cx purpura & argento pulchre Iplcndent ; in mon» 

tibus »or bcm OUmif(|cnt6orf |inter Dcm ©riinctt* 
Jofc, Majo. Varictatem panicula argentca fpien» 
dente Brcynius jnvenit. 

•f 2. Avena panicula laxay calycihus hifloris, flofculis hafi 
pilofis, Gramcn avenaceum paniculatum alpinum^ 
foliis capiliaceis brevibus, locuftis purpurco-ar- 
gentcis fplcndentibus & ariftatis. Scjieuchz. Ra» 
muli plcrumque duo ex eodem loco, longi, crlf 
fpati, tenues. Spiculae parvae, ariftis brevibus, 
Diffcrt ab Avenft &tua Linn. quod in hac calyccs 

Uiilorit T R I A N D R I A, 47 

tnflori, rpiculac magnac, ariftae longac ; itemquc ^-^^*' 
ab Avena elatioreLinn. quod in hac flos aJter mas* 
^ culus ariilatus> alcer hermaphrodiiui muticus; in 
fylvis, Junio, 

30. LOLIUM. 

Cnl. Univalvis, gluma acuminara, rigidiufcula, 
flores dilHche fpicatos cauli adprimens. Cor, 
valva inferior, lanceolata, convoluta, acuminata, 
fuperior paulo brevior. Stigm. plumofa. 

"f I. Loliiim fpica mutica. L. Gramcn loliaccum an» 
guftiore folio ik fpica. B. Spica longa, comprefla, 
conftans fpiculis plurimis alternatim & dcnlc cui- 
mo fine ullo pedunculo adnatis, imo ar£li(Tim« 
adpreflis, flosculos plures continentibus, virides, 
aut cx fpadicco ik viridi varicgatos. Spica quan- 
doquc ramosemirtit fpiculis pari modo inftruclosj 
ad vias ik agros copiofe, julio. 

% Lolium fpica arifiata. L. Gramcn loliaccum fyi" 
ca longiorc, feu Lolium Diofcoridis. B. Gluma 
calycis longior, & flosculi ariftati. Hoc Gramcn 
in Saxonia & Boruflia ^re^pe vocatur, tcfte Loc- 
(elio; Hclwingiusin Suppi. Flor. Prufl*. alii Gra» 
mini loliacco fpica multiplici, feu Phoenici Park. 
hoc nomen tribuit; nobis vero fpecies quaedatn 
Bromi fub hoc nomine nota ; denominationes 
ergo gcrmanicac incertae & ambiguae. Oclhafius 
hoc Lolium intcr fegetes, praecipue triticum, Jul. 
&. Aug. invcnit. 

LoHum ab omnibus graminibus difFert, quod 
fpicae fefliles in eodem plano cum culmo fitae, 
& fulco quodam ipfius adeo arfte adplicarae , ut 
hinc culmus vicem altchus glumae calycinae defi- 
cientis praeftet. 

31. BRO- 48 T R 1 A N b R I Ai 

0'^««-~ 3,. BROMUS. 

Cal. Valvae Inaequales j patentes, ovato* 

oblongae , fpicam flosculorum continentes. Cor. 

valvulae inaequales, major infra apicem bifidunt 

- ariftam re9:ain emittit. StyL villofi. Stigm* 

fimplicia. 

^ l. Bromus panicrda patente, fpiculis ovatis , ariftis 
reBis. L. Feftuca graminea glumis glabris. B. 
^Xtipt nobis. Panicula fparfa, pedunculis pluri- 
* bus eodcm loco, plerumque non fubdivifis, fpicu»- 

lis magnis, tumidis, diftichisA, flosculis a quatuor 
ad duodecim, ariftis brevibus ; inter fegetcs, Jul. 
Hic Bromus Varietas eft Feftucae gramineac glu* 
mis hirfutis. B. Aliam Varietatem aiiftis carehtem 
Breynius invenit & Scheuchzero mifir. 

4 3. Bromus panicula nutante, fpiculis ovato - ohlongis. L» 
Papicula anguftior, fparfa tamen, pedunculis plu» 
ribus, brevibus, interdum fubdivifis, fpiculis lon* 
gis anguftioribus , ariftis longioribus. Flosculo< 
rum numerus variat; ad vias & agros, Majo. 

■ 4 2. Bromus panicula nutante , fpiculis linearihus. L» 
Gramen avenaceum locuftis villofis, anguftis, can- 
dicantibus & ariftatis. Seheuchz. Panicula con- 
tra£la, pedunculis duobus aut tribus uno loco, te- 
nuibus & flexuofis, fpiculis anguftis, fiosculis pau- 
cioribus, ariftis longis. Culmus cum pedunculis» 
calycibus & ariftis interdum purpurei coloris; in 

montibus t)or Dem D(i»if(6cnt&or/ Majo. 

^ 4. Bromus panicula ereBa coar6iata. L. Gramen ave- 
naceum villofum locuftis ampiioribus viridantibus» 
margine argenteo cinftis. Scheuchz. Pedunculi 
breves, erefti, pauci, fpiculac ovatae, flosculi quin- 
que ad feptem, ariftae breves; ad vias , item auf 

f 5, Br^ TRIANDRIA. 49 

•f 5. Bromus pankula ?mtante, JpicuUs quadrifloris, ariS" *^ ' 
tis breviuribus. L. Gramen bromoides aquaticum 
latifolium , panicula fpaiTa tenUillime ariflata. 
Scheuchz. Panicula valde laxa , pedunculi bini 
aut folitarii, longo fatis fpatio nudi, poftea pluri- 
bus fpiculis inftrucli anguftis. Flosculi foepe piu- 
res quatuor. Ariflae tenues flexiles. Panicula di- 
lute viridis, aibo admixto ; f)(p ^Ctn @riincn^of<i 
Auguft. 

Bromus & Feftuca funt geirera affinia , quQ- 
rum maxima difFerentia in arifta confiftit, quae 
in illo infra apicem valvae bifidum , in hac vero 
ex ipfo apice prodit, hinc non mirum quod 
quaedam Ipecies nunc Bromo nunc Feftucae ad- 
numerentur, & Synonyma Auftorum quandoqu» 
minus certa fint. Sic fpeciei Bromi 2dae noftrac 
Feftuca graminea juba efFufa Bauh. & fpeciei ^tae 
Feftuca avenacea fteriiis humilior Bauh. tanquam 
fynonyma a Linnaeo adjunguntur, de quibus ta- 
mefi Scheuchzerus affirmat, ariftas ex ipfo apice 
erigi. Forte ctiam locus origini» ariftarum 
variabiUs. 

32. F E S T U C A. 

CaL Valvae inaequales, fubulatae, creflae. 
Cor, valvae inaequales, major ex apice ariftam 
re£lam emittit. Styl. villofi. Stigm. fimplicia, 

■f I. Fe/iuca paniada fecunda coar^ata ari/iata, culmo r#» 
tragono nudiufcuh,foliis fitaceis. L. Gramen, foliolis 
junceis brevibus, majus, radice nigra. B. Panicula 
fere fpicata, pedunculis folitariis brevibus, parum 
fubdivifis^ fpiculae fiosculos quatuor aut quinqut 
continent, ariftis brcvibus. Color ex Ipadiceo & 
viridi mixtus; in montibus noftris copiofe, Junio. 
Varietfltcs hujus Feftucae plu^es. a) Crranitn fo- 
D litas 5G T R I A N E> R I A- 

.Digyim. jj^ijg jimccis, brevibus, majus, radice nigra, pani- / 
cula delicatiore. Scheuchz. Differt pcdunculis 
longioribus & hinc panicula laxiore, Ipiculis te- 
nuioribus, foliis tenuiflimis filiformibus; im ^eVjs 
6crgifc()en ^alD, Junio. b) Gramen foliolis jun- 
ceis brevibus minus. B. Gramen criftatum radicu- 
lis nigricantibus. Loefel. glumis hiiiutis porilTi- 
mum differt. Breynius hanc & fequentes yaric- 
tates invenit, Sc cum Scheuchzero commimicavit. 
c) Gramen foliolis junceis brevibus minus, pani- 
" cula deUcatiore, flosculis purpurafcentibus. 
■ Scheuchz. pedunculi interdum bini. d) Gramen 
foliolis junceis brevibus glaucis, radice nigra, pa- 
nicula purpurafcente. Scheuchz. 

f 2. Fefinca pantcida ficimda fvabraj fpkulis fexfloris 

'■ - arifiatis, flbfculo ultimo mmico, cuJmo femitereti. L. 

Gramen alpinum pratenfe, panicula duriore laxa 

fpadicea, locuftis majoribus. Scheuchz. Pedun- 

culi bini aut folitarii; in arenolis ad vias , im Oli* 

t)ifc&en Sic&tenraalt), Junio. 

•{■3. Fefiuca panicula longa coardata, fpiculis ovato- 
oblongis , glumis lanugifiofis ^ ciliatis. Fcftuca pra- 
tenfis lanuginofa. B. Faciem Bromi praefert, hinc 
Ctiam Scheuchzero Gramen bromoides audit , fed 
ariftae ex glumarum apice exeuntes Feftucis adfo- 
»ciant. Pedunculi pauci , longi , eredi paniculam 
anguftam reddunt, ob gravitatem fpicularum nu- 
tantem; quae grandes, oblongae , anguftae , viri- 
- des, villofae aut lanuginofae; villi etiam gluma- 
rum marginem foepe ciliatum faciunt; ariftae tc- 
nues ; in fylva, Junio. 
.'t 4, Fefiuca panicuh longa angufia, fpiculis ovatis, glu- 
mis ftriatis, foliis viUofis. Gramen bromoides njon- 
tanum hirfutum, panicula minus fparfa cornicu- 
lata. Scheuchz. Haec fpecies etiam Bromo habitu 
quodam fnnilis. Pedunculi plures uno loco, te- 
nues , longi r «le^i ; fpiculae ovatac , mucronatae, / TRIANDRIA. 51 

anguftae, breviorcs, flofculis quinque 5 glumae ^Sy^^^- 
glabrae , virides margine aibido, ftriatae ; panicula 
erecla ; in montibus, junio. 

^ 5. Fcfluca pankula laxa^ fpicuUs fiptemfloris diflkhis^ 
glumis viltofis^ Gramen pratenfe paniculatum ela- 
tius, panicula laxa, heteromaUa , iocuftis villofis. 
Scheuchz. Peduncuii plerumque bini ex uno loco» 
quorum alter longior quatuor aut quinque fpicu- 
lis inftru6>us, alter brevis unicam gerit. Glumae 
calycis anguftae» glabrae, virides, flofculorum 
majores villis longiufculis hirfutae, dilute-virides» 
calyce longiores, minores anguftae, membrana- 
ceae, glabrae, albidae. Panicula non perfefte 
heteromalia aut fecunda, in fylva, Junio. 

•{• 6. Feftuca panicula fparfa , fpiculis aiiguflis^ teretibut, 
foliii hiifmis. Gramen bromoides^ panicula fparfa, 
locuflis mirtoribus ariftntis. Scheuchz. Pedunculi 
pUues, tenuiflimi; panicula longa, ramofa-; fpi'' 
culae utrinque rtmcronatae, viridantes, glabrae, 
flofculls quinque aut fex ; ariflae tenuiffimae, quas 
interdum paulo infra finUatUm glumae mucronem 
cxire , per lentem obfervavit Scheuchzerus , hinc 
etiam inter Bromos referri potuiflTet. Breynius 
hanc Sc flmui Varietatem ipicuiis muticis ad 
Scheuchzcrum mifit, qude flofculos minores & 
pauciores continebant. 

•J" 7, Feflfica panicuh tamofd ere^aj fpicults fuhfeffilihm 
tcrctihus muticis. L. Gramen aquaticum fluitans 
multiplici fpica» B. Panicula longifllma; pedun- 
culi pauci, longi; fjnculae longae, angufl:ae, te- 
retcs, flofculis ad decem usque; glumae virides, 
flriatae» mucrone obtufo, albido; in aquis & locis 
humidiSj Junio. Varietotes a) Grsmen loliaceum 
panicula multiplici ik fpicata. Seheuchz. Pani- 
Gula longa^ ramulis binis aut folitariis lohgisj 
fpiculae paulo brcviores flofculis feptem aut oclo 
communiteri glumac giabrae, aGuroinataei fpa- 5a T R I A N D R l A. 

ifrgyma. dicefte & viridcs ; in pratis ad Viftukm fitis l^inlet 
t)er 3J^5flfc6WC/ Junio. b) Feftuca panicula ra- 
mofa, ere6ta, difFufa, angulis redis. Culmus 
credus, ftriftus, cavus, craffus, fragilis. Folta, 
quorum vagina culmum fat longo fpatio amplc£li- 
tur, ftriata, ab urraque parte afpera. Pcdunculi 
folitarii , breves , ad angulos reftos cum culmo, & 
unciali, aut biunciali (patio ab inviccm remoti, fpi- 
culis duobus aut tribus pariter remotis ; flofculi 
in inferioribus feptcm ad pfto , in fuperioribus 
pauci ; ad alas ramorum adhuc aliae^ fpicae feffi- 
les; color viridis aut albefcens; in paludofis bel 
&txnmlM auf ber ©a^pe, Julio. c) Gramen 
Mannae efculpntum Prutenicum. Loefel. ©C&Wa* 
ten. Panicula longa , fpicata. Spiculae feflilcs, 
aut brevibus pedunculis culmo approximatis ful- 
tae, ante florefcentiam angufhe, poft diftichae, 
flofculis feptem , pluribus aut paucioribus, viridi- 
bus margine albido, interdum vcrfus apiccm fufcis.^ 
Icon Loefelii bene piantam cxprimit, nifi quod 
fpiculae breviores naturalibus. Gramen hoc , ut 
reftc monct Bergen in Jlor. Francof. a paucis bo- 
tanicis defcriptum , fed ft idcm eft cum Gramin^ 1 
Mannae Francofurtano , ficuti afTerit , Gramcn 
daftylon cfculentUm Bauh. non ei tanquam fyno- , 
tiymum competit. Hoc enim, quod cum Grami* ' i 
ne dadlylo lariore folio Bauh. idcm cft, tantuni 
cultura divcrfum, tcftante Bauhino & Schcuchzero^ 
ipicas in fummitate culmi aggrcgatas gcrit , & ad 
Panica Linnaci pcrtinet , a noftro gramine Man* j 
nae diverfiflimum , quod omnibus modis Feftuca^ 
cft, & in pratis humidis tm fdMdttlt <& alibi fponte 
crcfcit, Junio; fcmina ejus cortice cxtimo libc* 
irata in ufuiri mcnfarum ccdunt. An vcro Gra- 
men daclylbn folio latiore Bauh. feu ejus Varictas^: 
Gramen daftyioh cfculentum B. circa urbcnj _j 
noftram crcfcat , nondum certo compcri , licet/] 
fcmel Gramiiiis genus huic^ appropinquans vide-. vm^ T R I A N D R 1 A. 53 

riin , tuiic non fatis examinatum. Loefelius in * 
Prudia fponte crefcerc affirmat, Hclwingius vcro 
in Suppl. Fior. Pruff. ibidem feri , ad teftimonium 
Wigandi perhibct. nta. C. Trigynia. Trigy. 

33. HOLOSTEUM. 

CaL pentaphyllus, foliolis ovatis. Cor. peta- 
la quinque bipartita, obtufa. Stam. corolli bre- 
viora , antheris fubrotundis. Germ. fubrotun- 
dum. Styli filiformes. Pericarp. capfula ova- 
ta, unilocularis, trivalvis. Sem. plura, rotunda. 

•J* I. Holofteum floribus umbeVatis. L. Caryophyllus 
arvenfis umbellatus, foiio glabro. B. Caules cx 
una radice plures , tribus aut quatuor geniculis 
diftin£li ; quovis geniculo bina inhaerent folia 
feflllia, oblonga. Pedunculi umbellam conftitucn- 
tcs pauci, foepe reclinati, flores gcrunt folitarios, 
albos; in agris & campis hi^ ^angcfujr & alibi, 
April. & Maj. 
D 3 Clas- 54 T^ E T R A N D R I A« 

Claffis IV. 

TE T R A N D R I A. S- ^tanninibus quatuor, quae vel Monogynia, vcl 
Digyniaj vel Tetragynia. 

Mom- A. Mono gynia. 

■ * Flores hujus Ordinis fponte apud nos nafcert-- 

tes fun' vel aggregati five in capitulum collefti; 
Globuiaria. Scabiofa. Dipfacus. vel fpieatj; 
Plantago. vel pedunculis infidentes varie difpofi* 
tis: Afperula. Galium. Cornus. Alchemilia. 
Trapa, 

ii, floribus ftggregatis, 

54, GLOBULARIA, 

Cnh communis imbricatuSj proprius tubula* 
tus quinquedentatus, Cor. propria tubulata, 
. limbo quadripartito, lacinia fuperiore minima re» 
flexa, reliquis aequaUbus. Germ. ovatum» Stigm^ 
obtufum.: Pericarp* nullum, calyx proprins cori^ 
niveng, Receptac, commune pakis difi:in£lum, 
Sem» folitaria, ovata, 

j, QlohnlariQ. caule berhaceo ^ foliis r&dicalihus dentatis^ 
caulinis lanc^olatis, L. Bellis coerulca cai\le foliofo, 
B. in montibus, ^ pratis ficcioribus , ^intCC t)eitt 

^rfinen J&ofe ^ aiibi, junio. 
Flores aggregati, five fim umbellati, five cy«, 
mofi, five capitati, compQfiti, aut alio niodo uniti, 

pro T E T R A N D R I Ai 55 

pro uno flore habentur, ex plurimis floribus p^^-ayfiia. 
tialibus feu flofculis conftantc; binc eis cah^ du- 
plex', communis qui flofculos omnes continet, & 
proprius flofculum partialem ample^lens ; hinc 
& corolla dupjex, univerfalis floris aggregati, & 
propria cujusvis flofculi; hinc Sc recepvaculum 
commune, cui femina omnia iniident. In noftro 
flore corolla univerfalis fubrotunda efl:, & globu- 
lum repraefentat, hinc nomen Globulariae. 

35. SCABIOSA. 

Caf. communis patens, polyphyllus, pluribus 
feriebus, interioribus minoribus ; proprius du- 
plex, germini infidens, exterior brevior, membra- 
naceus, plicatus, interior quinquepartitus. Cor^ 
propria tubulata, fcmi quadri- vel quinquefida, 
laciniis exterioribus majoribus. Stnm. filamenta 
debilia, antherae incumbentes. Pift. germen in- 
fra reccptaculum proprium flofculi, ilylus filifor- 
mis, ftigma obtufum.* Pevicarp. nullum. Re- 
ceptac. commune convexum. Sem. folitaria, ob- 
longa, calycibus propriis coronata. 

1. Scabiofa coroUulis quadrifidis radiafitibus , caule hijpu 
do. L. Scabiofa pratenfis hirfuta, quae officina- 
rum. R. (^cabiofe. Folia laciniata, laciniis den- 
tatis, flores paUidc rubri ; ad maigines agrorum, 
praefcrtim in montibus quandoquc copiofc, Junio, 

2. Scabiofa coroUulis quadrifidis aequalibus , caule fim' 
plici , ramis approximatis , foliis laficeolato - ovatis, L. 
Succifa glabra B. ^cufel^ 3l65i§. Flores coerulei 
vel purpurei ; auf l)er @a^pc ad viam inter fruti- 
cetQ , im 3afc^fen(l^al ctiam inveni fed unico tan- 
tum loco, Auguft. 

D 4 1. ^f^- j6 Tf E T R A N D R I A. 

.^' ^; Scahiofa coroUuUs quinquefidis y foliis radkalihus ova^ 

*^ ' tis crenatis y caulinis pinnatis fitaceis. L. Scabiofa 

capitulo globofo major. B. Flores ex coerulco 

purpmcii i^intec ^cm ©rfinen ^ofe, Juiio. 

3^. DIPSACUS. 

C?/. eommunis polyphyllus, foliolis tenui- 
bus , laxis y flofculo longioribus ; proprius vix 
ullus. Cor, propria tubulofa, lifinbo ere£lo qua* 
drifido, lacinia exteriore majore^acutiore. Stam, 
coroUa longipra, antheris incumbentibus. Pifi- 
ftylus filiformis, ftigma fimplex. Pericarp, nul- 
lum, receptacukim commune conicum, paleis lon- 
gioribus diftinftum. SetJt. columnaria, marginc 
calycino coronata. 

I» Dipjhcus foliis fejjilihm ferratis. L. Dipfacus fyl- 
' veftris aut Virga paftoris major. B. ^arfcnbijlel. 

Folia calycis communis floribus intermifta , axi 
mcdio affixa, canaliculata, rigida, apice aculeato, c 
quorum alis fiofcuU purpurei furgunt. Corolla 
univcrfalis cingitur aliquot foiiis linearibus, in- 
cuf-vis, aculcatis. Folia caulina oppofitd,,carinata, 
margine & carina aculeata, inferiora feriata. Cau- 
lis aculeatus. Crefcit ad foffas 6ct) ^Cl', S^Cgcl* 

fc6cune, 6c6ettmii(^I/ anDeraUen CRDDaune, floret 
Aijgufto. 

b. fiovibus fpicatiS' 

37. PLAMTAGO. 

Cah quadripartitus breviiTimus. Cor, tubu- 
lato-globofa, JimbQ quadripartito. Stam. fila» 
menta longiflima, antheris incumbentibus. Pifip 
gcrmcn ovatum, ftylus brevis , (Hgma fimplex. 

Pert' 
% • r etranI^ria. 57 

Mon» 
Pericarp. capfula Ovara, bilocularis. Sem. Y*\\^ gynia. 

rima, oblonga. 

1. Plantago foliis ovatis glahris y uu^o fcapo tereti ^ 
fpica fiofculis imhricatis. L. Plantago latitblia fi- 
nuata. B. 2Cc(^Cric5. Folia fcptein venis fcu ncr- 
vis ftiiara ; ad vias & fepes pcr totam acftatem, 
Hujus Varietas : Plantago latitblia glabra minor. 
B. Folia ovata, fcd parva , Sc tribus tantum nervis 
diftin^ta. Rarius occurrit. 

2. Plantngo foliis lauceolatis , Jjjicafuhovata nuda, Jcap$ 
angulato. L. Plantago anguftifolia major. B. 
(^pi^tDCgcricJ. Folia quinquencrvia. Staraina 
longitTima, & cifm antheris carnei coloris ; in 
pratis & montibus, Majo ik Junio. Hujus etiam 
datur Varietas, quae Plantago trinervia, folio an- 
guftiflimo. B. iisdem locis. 

c, florihus peduncuhtis. 

38. ASPERULA. 

Cah quadridentatus 5 parvus, germini infi- 
dens. Cor, tubulata, longa, limbo qi^adripartito, 
iaciniis reflexis. Stnm. ad apicem tubi, antherae 
fimplices, Pijh germen didymum infra recep- 
taculum, ftylus fupcrne bifidiis, ftigmatibns capi- 
tatis. Pericarp, baccae duae, (iccae, coalitae. 
Sem. magna, rotunda, folitaria. 

I . jifperula foliis oftonis lanceolatis , fiorum fafcicuHs 
pedunc-idiUis. Ij. Afperuia five Kubeola montana 
odora. B, '2Bal^mciftcr. Folia fiellata feu verti- 
cillata. Florcs parvi , albi , odoriferi. BaCcac 
villis rigidis hirfutae, hinc nomen Afperulaej int 

J5)crbcri3ifc&cu ^SBali)/ Junio. 

D^ 59. GA- 58 T E T R A N D R I A* 

39. G A L I U M. 

Cal. minimus, quadridenratus, germini infi- 
dens. Cor. petalum quadripartitum, tubo nuUo. 
Stam. fubulata, antherae limplices. Pift- ger- 
men didymum infra receptaculum, ftylus femibi- 
fidus, ftigmata giobofa. Pericarp. baccae duae 
ficcae, coalitae. Sem, folitaria, reniformia. 

I, Gdium foliis qmternis obcvatis inaeqtmlibns , canli' 
hus dijfiifis. L. Gallium paluftre album. B. Baccae 
glabrae, folia in hac & fequentibus fpeciebus ftel- 
lata; in foflis (Sc livulis^ Junio & Julio. Varieta- 
tem foUis quinis & fenis obtufis in loco uliginofo, 

tm ^alD bep l^angefu&r vidi. 

%, Galium foliis odonis linearibiis fulcatts , ramis fiori- 
feris brevihus, L, Gailium luteum. B. in monti- 
bus, Julio. 

g. Galium foliis oEionis ovatis linearibus jiihferratis 
fatentijjlmis mucronatis, caule flaccido, ramis paten- 
tihus. L. Mollugo montana iatifolia ramofa. B. 
Florcs albi ; pla^ita procerior praecedente ik Co- 
piofior, iisdem iocis floret Junio. , 

4. Galinm foliis oElonis lanceolatis carinatis fcahris re- 
trorfum aculeatis, geJiicuUs viJIofis, fruclu hifpidu, L, 
Aparine vulgaris. B. ^lebfraut. Flores albi; folia 
aculeis praetereuntium veftibus &: ipfis manibus 
facillime adhaerent; pallim in fylvis & ad fepcs, 
Junio. 

40. C O R N U S. 

Cal involucrum commune tetraphyllum, fo- 
l^olis ovatis, coloratis, deciduis; calyx proprius 
minimus, quadridentatus, germini iniidens, deci- 
duus. Cor. petala quatuor, oblonga, acuta.. 
Stam. fubulata, longa, antheris incumbentibus. TETRANDRIA» 59 

Piji. gcrmen infra receptaculum, {tylus filiformis, '^^^' 
ftigma obruilim. Pericnp, drupa umbllicata. 
Sem. nux bilocularis, nucleo oblongo. 

I, Cormis arhorea cyviis nudis. L. Coinus fcmitia. 
B. dorRelbrtUm. Floresalbi, cymofi, peduncubs 
involucro inulto longioribus iniidcnt. Folia op- 
pofita,'ovata, acuta, venis diilin^a. Fru<Stus nigri, 
Arbor bumilis inter virgulta crefcit in coUibus 

l^inter t>m @runc« J^ofc/ ^ im ^cil. SSrunne»/ 

floret Junio. 

41. ALCHEMILLA. 

Cal. tubulatus, o£lopartitus , laciniis alternis 
zninoribus. Cor, nulla. Stam. filamenta mini- 
ma, ori calycis impofita, antheris fubrotundis. 
Pift, germen ovatum, itylus minimus, fligma 
globofum. Pericarp. nuUum. Sem. folitarium, 
calyce inclufum. 

I, Alchemilla foUis lohatis. L. Alchimilla vulgaris. B, 
(Btnnau. Folia viUofa , lobis crenatis , caulcj 
dichotomi , flores parvi quodam modo cymoli , cx 

luteo virides; im Jpeiligcn ?J3runncn/ Majo. 

42. TRAPA. 
Cal, quadripartitus , acutus. Cor. petala 
quatuor ovata. Stam, longitudine calycis, an- 
therae (impliccs. Pift. germen ovatum, flykis 
(impley, ftigma capitatum. Pericarp. capfula 
ovata, oflea, unilocularis, armata quatuor fpinis 
oppofitis, acutis cradis, quae calycis foUa fuerunt. 
Sem. nucleus ovatus. 

I, Trapa uatans. L, Tribulus aquaticus. B. ^td^tb 
nu§. Folia aquis innatant, pctiolis ventricofis, 
Oclhafius reperit. 

B.Di- ^O T E T R A N D R I A. 

Digynia. B. Digynia. 

43. C U S C U T A. 

Ca/. cyathiformis iemiquadrifidus. Cor. 
petalum unicum ovatum ore quadrifido. Stam, 
fubulara antheris liibroturidis. Pift germen fub-;^ 
rotundum, {lyli breves, ftigmata fimplicia. Pe- 
ricarp. cartiofum , fubrotundum , biloculare. 
*SV;//. duo. 

I. Cnfcuta fioribus feffilibus. L. Cufcuta major & 
minor. B. S^acjji^feiDctl. Pianta parafitica aliis 
plantis innafcens , fine iillis foliis , caulibus ifili- 
formibus riibris vel albis, peculiaribus uncis, binis 
plerumque uno loco inftruftis per intervalla, qui- 
bus alias herbas ampleftitur. Parcius apud nos 
ciefcit, vidi tamen Cufcutam minorem caulibus 
rubris Sifymbrio feu Sophiae Chirurgorum adna- 
tam , camque penitus invokentem, bcp Biegenort/ 
Julio, ma, Tetragy- C. Tetv agy n i a. 

Potamogeton. Sagina. 

44. POTAMOGETON. 

Cal. nuUus. Cor, petala quatuor fubrotun- 
da, concava, unguiculata. Stam. filaraenta bre- 
viflima, antheris -didymis. Pift. germina quatuor g 
ovata, flyli nulH, ftigmata quatuor obtufa. Pe^ I 
^icarp. nullum. Sem. quatuor, acuminata, an- "\ 
gulata. . ! 

I. Fotamogeton foliis oblongo - ovatis petiolatis natanti' 
hus. L. Potamogeton rotundifolium. B. ©anu ' 
FraUt Folia venis diftin£la aquis innatant, florcs > 

fpicati TETRANDRIA. 6l fpicati carnei; in flagnis, fluviis & foiVis latiori- ■ 
husj Julio. ^^' 

•f 2. Fotamogeton foliis cordatis ampkxicaulibus. L. 
Potainogcton rotundifolium alteium. Loclel. 5^9 

45. SAGINA. 

Ca/. folia quatuor ovata , concava, parenria. 
Coy- perala quatuor ovata, obtufa, calyce brevio- 
ra. Stam. filam. capillaria, antherae fubrotun- 
dae. Pift. germen globoium, flyli recurvi pu- 
befcentes. Pericarp. caplula ovata quadrilocu- 
laris. Sem, numerofa minima. 

*t I. Sagina ramis procu^nbentihns. L. Heiba puiiUa, 
caules multi tenuiffimi , parum fubdivifi, cuilibec 
flos folitarius albidus infidet, folia brevia, linea- 
ria, graminca; in hortis, locis umbrofis & humi- 
dis Iponte crefcit , floret aedate. 
Clas- 6a P E N T A N D R I A* 

•^ojoojoojoojoc^oojoojoo^oc^ojoc^oj^ 

Claffis V. 

2> E N T A N D R I A. 

i^taminibus quinque; haec Clafiis omnium nu- 
meroflffima eft, & fubdividitur in Monogynla, Di* 
gynia, Trigynia, Tetragynia, Pentagynia & Poly* 
gyniajfive inPlantas uno, dnobus, tribus, quatuor, 
quinque aut pluribus flylis inftruftas. Priores 
duo Ordines plurima Genera comprehendunL 

Monogy- A. Moftogynia. 

ma, Flores hujus ordinis vel unico donantur pet4- 

lo, vel quinque diflinftis petalis gaudent ; prlores 
feu monopetali vei carent pericarpio & femina 
quatuor in fundo calycis nuda plerumque geflant, 
vel pericarpio inftru£ia femina inckidente ; hinc , 
commode fubdividuntur, a. in flores monopeta- 
los tetrafpermos , b. flores monopetalos ati* 
giofpermos, c. flores pentapetalos. 

/7. Flores monopetali tetrafpermi* 

Echium. Pulmonaria. Lithofpefdium. Sym- 
phytum. Bbrago. Lycopfis. Afperugo. Cyno- 
gloffum. Anchufa. Myofotis. Flores harum 
plantarum in pkirimis partibus conveniunt. Ca- 
lyx oblongus tubuloius, & vel quinquepartitus, 
Vel femiquinquefidus, vel ore tantum quinqueden* 
latus. Corolla conftat ex tubo & limbo in quin» 
que lacinias divifo, faux tubi vei libera vel quin* 

que PENTANDRIA. 63 

que fquamulis claufa. Sraminum filamenta in ^^^^^^ 
plerisquc brevidima, ad faucem tubi pofita. Ger- 
mina quatuor in fundo calycis, e quorum medio 
furgit ftylus filiformis. Calyx qui locum peri- 
carpii tenet, vel immutatus manet, vel major eva* 
dit, & in linu femina fovet. 

46. E C H I U M. 

Cal. quinquepartitus , laciniis fubulatis. Cor. 
tubus brevifnmus, limbus erc£lus ampliatus, laci- 
niis duabus fuperioribus longioribus, infima mi- 
nore reflexa. Stnm. filamenta fubulata longitu- 
dine coroUae, antherae incumbentes. Styl. lon- 
gitudine ftaminum, ftigmate bifido. Sem. obli- 
que acuminata, in calyce rigidiore pofita. 

I, Echium caule Jimplici ere^lo, foliis caulinis lanceolatis 
hifpicHs^ Jioribjis fpicatis lateralihtis. L. Echium 
vulgaie. B. Planta piocera , corolia inaequali fa- 
cile a reliquis tetralpermis diftinguitur. Folia 
cum caulc & calyce viliofa, hifpida. FIos dum 
clanfus rubct, explicatus coeruleus, ftamina rubra. 
Variat quandoquc flore albo, aut dilute violaceo ; 
ad margines agrorum praccipuc montanorum , & 
in campis, Junio. 

47. PULMONARIA. 

Cal. pentagonus, quinquedenratns. Cor. tu- 
bus longitudine calycis, fauce libera. Stam. in 
fauce, antheris conniventibus. Styl. calyce bre- 
vior, ftigmate emarginato. Sem. obtufa in calyce 
immutato. 

I. Pulmonaria filiis radicalihus ovato*cordatis fcahtis, 
lu Sympbytum maculorum fcu Pulmon^ria lati- 

foUa^ 64 P E N T A N D R I A. 

Monog^y folla. B. £ungenrraut Plama humllis, villofa, ^ 
''**• variat foliis latiorlbus & anguftioribus, maculofis 

& non maculoiis. Flores primum rubri , poft 
coerukfcunt; im J&Crhr(jifc6en ?SBalt)e, April. Si. 
Maj.x 

48. L I T H O S P E R M U M. 

C//. quinqueparritus j laciniis fubulatis cari- 
natis. Cor. longitudine calycis, fauce libera. 
Stam. iii fauce, antheris oblongis. Styl. longi- 
tudine tubi corollae, fligmatae bifido. Sem. dura f^ 
ovato-acuminata in calyce patulo. 

I. Lithofpermum feminihus laevibut ^ corollis calycem 
vix fuperantibm j foliis lanceolmis. L. Lit].iorper- 
inum majus ereclum. B. - Semina glabra , alba, 
nitida. Oelhatius invcnit 5ep \>U 0\\m unDJ^o()en 

SffiaiJer. . 

•j" ' 2. Lithojpermmn feminihus rugofis , coroUis vix caly- 
cem fupe}(intibus» L. Lithofpermum arvenfe, ra^ 
dice rubra. B. Folia lanceolata <Sr cum calycibus 
villofa; flores albi ; femina nigra; inter fegetes 

t>ar Dem DUmifc^en ijor copiofe, Majo. 

49. SYMPHYTUM. 

CaL quinqucpartitus pentagonus. Cor. tu» 
bus breviflimus, limbus tubulato-ventricofus tubo 
cradior, ore quinquedentato reflexo ; faux radiis 
fubulatis conniventibus munita. Stam. cum ra- 
diis faucis alterna, aniheris acutis. Styl. longitu- 
dine corollae. Sem* acuminata, gibba, in calycc 
ampUato. 

I. Symphytum foliis ovato-lanceoktis decurrentihus» L. 
Symphytum confolida major. B, Folia atro • viri- ' 
dla# cum caule & calyct viUofa; flores purpurei ; 

locis. P E N T A N D R I A. €$ 

locis humidis & ad foflas , m ^nopcr^amni/ Majo ^*"*' 
& pcr totam aeftatem. i^nta, 

50. B O R A G O. 

Cn/, quinquepartirus, patens. Cor, tubus 
brevidimus, limbus planus, laciniis ovatis, acutis, 
faux fquamis eie£lis obtufis munita. Stam. fu- 
bulata connivcntia fupra fquamas elevata; anthe- 
rae lateri filamentorum interiori in medio affixac 
conniventes. Styl. flaminibus longior. Sem. 
fubrotunda, apice extrorfum carinata, in calyce 
-majore inflato. 

I. Borago folm omnihus alternis, calycihus patentihut, 
L. BuglofTum iatifolium Borrago. B. Planta hifpi- 
da floribus coerulcis. OelhaSus vidit ad fepcs 
hortorum , quod in plantis quae facilc propagan- 
tur foepe accidit, idcirco non indigenisi ego Bo- 
i'aginem non niii in hortis vidi. 

51. LYCOPSIS. 

Cal. quinquepartitus , laciniis acutis, patulis. 
Cor. tubus curvato-flexus, fauce claufa. Stam. 
ad flexuram tubi corolke. StyL longitudine fla- 
minum, fligmate bifido. Sem» fublonga in caly* 
ce maximO; inflato. 

I. Lycopfis foliis lanceolatis hifpidis^ calycihus fiorefien' 
tihus ereHis. L. BuglodTum fyiveftre minus. B. 
Flanta tota hifpida, fiores parvi dilate eoerulei; ^4 
fegctes in montibtts, Junio. 

52. ASPERUGO. 

Cal. quinquefidus, fingulae laciniae duobuA 
denticiiiif interpofltis. Cor, tubus breviflimus^ 

£ fAttZ 66 P E N T A N D R r A. 

tt. f^ux claufa, limbus parvHs , obmrus. Stam. in 
■ fauce. Styl. brevis. Sem. oblonga in calyce 

maximo comprelTo, ut duo plana parallek ex- 

hibeat. 

; '% I. AfperugQ procumhens. L. BuglofTum fylrcftre 
caulibus procumbentibus. B. ^tlcbfrdllt. Folia kii- 
ceolato - ovata, fcabra, villt)fa ; caules hifpidi ungui- 
culis recurvis undique adhaerent ; flores parvi 
■ coerulei; ad agros »ov t)Cm OliJtafc&Ctt ^^OC^ 
Majo. 

53. CYNOGLOSSyM. 

CaL quinquepartitus acutus. Cot. longitu* 
dinecalyciSj tubus limbo brevior, faux claufa. 
Stam. infauce. .StyL fubulatus ftigmate emar- 
giriato. Se77i. gibba, glabra, teO:a & inclufa qua- 
tuor capfulis fcabiris, ftylo affixis, iri- fihu calycis. 

I. Cynoglojfum ftaminihus covoUa hrevtorihus , foliis 
lato - lanceolatis tomentofis fejfilihus. L, Cynoglof^ 
fum majus vulgare. B. .f)unt)^jun0e. Capfulis fe- 
minalibus ab aliis Gencribus diftinguitur. Flores 
,/ obfolete rubri ; ad vias, fepes, agros, <& in locis 
incuitis, Majo& Junio. 

54. anchusa: 

CaL quinquepartitus oblongus. Cbr. tubus 
Jqngitudine calycis, faux claufa. Stam. in faucc* 
^^i&jy/; longitudine ilaminum, ftigmate emarginato^ 
wSem, gibba, oblonga. 

I, Anchufa foliis lanceolatisy fpicis imhricatis fecundis* 
L. BugloiTum anguftifolium majus. B. £)c^feR* 

. IUngC. Flama villofa, hifplda, flores intenfe coe* 
rulei; locis ficcis^ ad vias, agros, Junio, 

^5. MY-^ PENtANDRIA, £j 

55. MYOSOTIS. ' ^'^'" 

^\ gjynta, 

Cal femiquinquefldus. Cor. tubus bfevis, 
laciniae limbi emarginatae, faux claufa. Stam. 
in coUo tubi, antheris minimis. StyL longitudi- 
ne tubi coroUac. Sem* ovata, glabra, in calyce 
majore. 

I. Myofotis femmihus nudis, foliorum apicihus caUofis^ 
L. Echium rcorpioidcs arvenfc. B. Folia hii-futa, 
florcs parvi, pallide coerulei, fquamulae faucis 
luteae; ad vias& agros ficcos, Junio. Hujus Va« 
rietas: Echium fcorpioides paluftre. B. S^crqif 
raein niC&(. Folia glabm, flores majorcs, pulchrc 
coerulei, fquamulis luteis; in fylvis & pratis hu« 
midis, ad rivulos, Majo <& Junio, 

f 2« Myofotis feminibus acukatis glochidihus , foliis lan- 
ceelmis pilofis. L. C^ynoo-loflum minus. B. Florc» 
coerulei, .parvi; femina echinata ; tota pianta 
hifpida eft, ficut fcre omnes monopetalac tetra- 
fpennae i in montibus paftim ad vias & fepes , 
Junio. 

h^ fiores Piompeiali angiofperftii, 

' Morum femina pericclrpio feu Cdpfula incliifa : 
Lyfimachia. An^gallis. Primula. Hottonia. Menyan* 
thes. Convolvulus. Datura. HyofcyamuS. Ver* 
•bafcum. Vinca. Solanum. thyteuma. Camp^nU- 
ia. GhuXi 

. 5(^i LVSlKlAeHlA. 

G7/^'ere£lus, qtiirtqUepartitus» Cor.rnonope- 
tala, tubo hullo, Umbb^plano quinquepartito. 
Siam. {ubulata, cdrolla breviora, antheris acumi- 
iiatis. Pifi. germen fubrotundvml, ftyius longi- 

E 2 tudine, 4^ E E N T A N D R I -^ I 

ffy^al ^^^^^i ftigma obtufum. Pericarp. capfula glo* 
' bofa, unilocularis, decemvalvis. Sem, plurima, 
angulata; receptaculum globofum. 

I. Lyfimachia paniailata y racemis terminatibus. L. Ly* 
limachia lutea raajor. B. ^tlhtV 5[BciJ)eri(&- Planta 
procera , foliis oblongis , oppofitis ; locis humidis, 

im ^eiligcR ^runnen, im fjafcgfent^al, ]ulio. 

*i, Lyjtmachia racemis lateralihus pedunculatis. L. Ly- 
iimachia bifolia, flore globofo lutco. B. Oelhafius 
invenit ad folTas molendini Haweradiani , nunc 
pcnitus ignoti , Julio. 

3« Lyfimachia foliis fuhcordatiSi florihtts folitariis , caule 
repente. L. Nummularia major lutea. B. 53fennig* 
f raut. Planta repens , floribus majufculis. Foiia 
oppofita , brevibujs petiolis fulta , rotunda ferc , 
nummulorum figuram quodammodo referunt; 

locis humidis, jm Jg>eil. Sruttnw, Julio. 

57. ANAGALLIS. 

CaL quinquepartitus, acutus. Cor, monopc- 
tala, tubo nullo, limbo plano quinquepartito, 
Statn, ere£la, corolla.breviora, inferne hirfuta. 
Pift* germen globofum^ ftylus inclinatus, ftigma 
capitatum. Pericarp. capfula globofa, unilocu- 
laris, horizontaliter dehifcens. Sem, plurima^, 
rcceptaculum globofum. 

1. AnagaUis foliis indivifis , caule procumhente. X. 
Anagallis phocniceo florc. B. 0auc6^ei(. Planta 
humilis, caulibus tetragonis repentibus , ibliis 
ovatis, oppofitis, cx quorum alis florcs folitarii^ 
longi$pedttncuUsinfidentcs,ipecio(i|Coioris rubri^ 
m i^ris ficciSi Jul. Aug» 

58. PR^ R E N T A N R 1 A." 6j 

58. PRIMULA. ^2'^^^' 

Cal. Involucrum polyphyllum, multiflorum, 
minimum. Perianthium tubulatum, pentagonum, 
quinquedentatum. Cor. tubus longitudinc caly- 
cis, limbus femiquinquefidus , laciniis obtufis. 
Stam. breviflima ad orificium tubi, antheris con- 
niventibus. Pifi* germen globofum, ftylus lon- 
gitudine calycis, ftigma globofum. Pericnrp, 
capfula teres , unilocularis , apice decemdcntato. 
Sem. plurima, receptaculum oblongum. 

I. Primnla foliis dentatts rugojts. L, Primula vcrls 
odorata, florc luteo (implici. B. ©C^Ii5(fel5ltim» 
Hujus Varictas : Primula veris , pallido flore , cla- 
tior. B. DifFcrt a priore , florc pallide lutco , & ^ 

limbo coroUac planiorc. Ambo in pratis 5(l> ttnt 
J&eilg. fbxmntn, & alibi florcnt Majo. 

59. H O T T O N I A. 

Cnl. quinquepartitus , laciniis linearibus. Cor, 
tubus longitudine calycis, limbus quinquefidus» 
laciniis oblongis emarginatis. Stam. fubukta» 
brevia, tubo coroUae fuper impofita, antheris 
oblongis. Pift. germcn acuminatum , ftylus 
brevis, fligma globofum. Pericarp. capfula glo^ 
bofa^ unilocularis, calyci impofita. Sem, plurima, 
receptaculum globolum. 

I. Hottonia paluflris. L. Millcfolium aquaticum, 
fcu Viola aquatica caulc nudo. B. ^aJTeriOioL 
Folia bipinnata, pinnis linearibus. Catilis creclus» 
proccrus , canaliculatus , cui flores albi verticilla- 
tim pedunculis longis infidcnt ; in fofljs & ftagnis, 
Majo & Junio, 

E 3 6o. ME- 7P f t K^ A N D R ! A. 

60. MENYANTHES. 

Cal quinquepartitus. Cor. tubus brcvis, 
limbus quinquefidus , laciniis reflexis , hirfutis, ^ 
Stnm. fubulata, brevia, antheris bafi bifidis. Pijii 
germen conicum, ftylus cyUndraceus, fttgma bi-^' 
fidum. Pericavp. capfula ovata, unilocularis, 
Sem, plurima, exigua. 

^ I. Menyanthes foliis cordatis integerrimis, coroJJis cU 
liatis L. Nymphaea latea minor, flore fimbriatOt 
B. FoUa aquis innatant, florcs lutei majufculi, 
pulchre fimbriati , <Sc admodum teneri , pedunculis 
fupraaquam elevantur; ijl W SS!jl\>tth\X W ^m 
legen %Wi JuHo. 
3, Menyanthes foliis ternatis. L. Trifolium paluftrc, 
B. S&t6evflee. Folia glabra trifolii more difpofita, 
Flores venufti , albi , pauco rofeo admixto ; m 
foffis Sc paiudofis, ^intet: 9ieuf(|>Pt(laRi^/ & alibi^ 
April. & MaJQ. 

> 

61. CONVOtVULUS, 

CaL quinquepartitus. Cor. campanulata, 
snagna, plicata. 5"^^/?^. fubulata, antheris cora^ 
preflis. PiJI. germcn rotundum, ftylus filifor^ 
mis , ftigmat^ duo. Pericarp. capfuia rotunda, 
Sem, bina. 

|, Convohulus foliis fagittatis poflice truncatis, pedum 
culis unifioris. L. Convolvulus fliajor aibus, B, 
©rojTe 'iiStnbe. iu dumetis dc (epibus vivis fruticcs 
^fcendit & floribus magnis candidis ornat, im J^, 

Srunneti, JuUq. 

9, Convolvjdm foliis fagittatis mrhique acutis , peduni . 
culis unifloris. L. Convolvulus minor arvcnfis. B, 
S(eiWC SBinO^, FlQre? minoy^s, rofci aut albij 
^» inteit P E N T A N D R I A. 7I 

inter fegetcs culmls fe implicat, cosque interdum 
depilmit, ad vias ctiam pcduuculis rcpit <5sc latc fc ^ 
ditfundit, Junio ik Julio. 

62. D A T U R A. 

Cal, tubiilatus , quinquangularis , quinque- 
dentatus, parte fuperiore horizontaliter decidua. 
Cor. ii fundibuliformis, limbo quinqueangulari. 
Stmn. ilibulata, antheris obtufis. Pift. germen 
ovatum , itylus filiformis, fligma bilamellatum. 
Pericurp. capfula bilocularis , quadrivalvis , acu- 
leata. Sem. plurima reniformia. 

•J* I. Datura pericarptis fpinofis ereBis ovatis. L. Sola- 
num foetidum, pomo fpinofo oblongo, flore albo. 
B. Stiamonium fructu fpinofo oblongo, flore 
albo fimplici. Tournef. Planta cx America aliata, 
nunc jam paffim fponte apud nos crefcit , in DCC 

JJJc&nng, im ©tricf , & alibi, julio. 

63. HYOSCYAMUS. 

CaL ventricofus, orc quinquefido. Cor, in« 
fundibuliformis , Umbo quinquefido , laciniis ob- 
tufis. . Stam. fubulata , antheris rotundis. Pift» 
germen rotundum, ftylus filiformis, ftigma capi- 
tatum. Peric. capfula ovata, bilocularis, hori- 
zontaUter dehifcens, «SV//?. numerofa. 

I. Hyofcyamus foliis amplexicaulihus. L, Hyofcya- 
mus vulgaris vel niger. B. 55ilfeHfl'aUt Folia 
longa, dentata, flores pallide lutei, vcnis purpu- 
icis reticulati, in fundo purpurei; ad vias^ fcpcs, 
& locis incultis, Junio. Oeihafius & LocfeUus 
loco hujus 'fpeciei Hyofcyamum album P. indi- 
cant, qui tamcn hic non iponte crefcit, iicquc a 
Kuppio, diligentiflimo Ipecicrum indagCiOre, i« 
E 4 Ger- 7* P E N T A N D R I A. 

*. ' Gcrmania detc£tas] diftinguitur is a noftra%ecie 

^^^^ ' foliis pctiolatis. 

64. VERBAS CUM. 

CaL quiiiquepartitus acutus. Cbr. tubus bre- 
viffitHus , limbus patens , laciniis quinqiie obtufis. 
Statn. fubulata, antheris ere^tis. Pift. germeri 
rotundum, ftylus inclinatus, ftigma obtufis, Peric* 
capfula bilocularis. Sem, angulata. 

* I. Verhafctm foliis decurrentibus utrinque tomentofs', 
L. Verbafcum mas latifoUum iuteum. B. ^CVjetl* 
f raut. Caulis procerus floribus feffiiibus , in fpi» 
cam difpofitis, majoribus aut minoribus, pallidio- 
ribns aut intenfioribus, denfius aut laxius veftitus. 
Staminum filamenta villis aurantiis hirfutaj in 
montibus noftris quandoque copiofe , Jul. Aug. 

j, Verbafcumfoliis cordatO'ohlongis petiolatis. L, Ver- 
bafcum nigrum florc ex luteo purpurafcente. B. 
Flores lutei minorcs, ftamina villis purpureis mu- 
nita , fpica laxa ; parcius apud nos crefcit , illl 

©Irwf/ 35igfcrt)orf/ & aiibi, juUo. 

65. V I N C A. 

Cal. quiftquepartitus. Cor. tubus ore penr 
tagono 5 limbus quinquepartitus. Stam. breviffi- 
ma, reflexa, antheri^ incurvis, membranaceis. 
Pift. germina duo , ftylus unicus , ftigmata duo. 
/^^r/V. folUcuU duo. Sem. numerofa. 

I, Vinca caulihus procumbentibus, foUis lancealato-ova- 
tis. L, Clematis daphnoidet minor. B. ©inngriitl. 
Flores coerulci. Oelhafius yidit 5ep SO?i(f au. Jul. 
hodie vix ibi reperietur. Jac. Breynius Varietah 
ttm, foliis cx albo varicgaiis detexit. 

66. SO' P E N T A N D R I A. 7J 

66, SOLANUM. ^"'*' 

gynia. 

CaL femiquinquefidus, acutus. Cor, tubus 

breviflimus, limbus quinquefidus reflexus. Stam. 

filamenra miiiima, anrhcrae oblongae, conniven- 

tes. Pifl. flylus flamiuibus longior, fligma ob- 

mfum. Peric. bacca bilocularis, carnofa, glabra. 

Sevi. rorunda. " ' 

• 

1. Sohiium caule inermi heihnrco , foliis ovati^ (fefitato- 
angttlatis, umhellis nutavtihHs. L. Solanum offici- 
naiiim. B. 5J^ac6t|'c()a{tcn. Floics albi , baccac 
Rigrac ; id vias , fepes , ik. in ruderatis , Jul, 
Aug. 

2. Solanum cauU inermi , frutefcente , fexuofo, foliis 
fuperioribus haftatis , racumis cymofis. L. Solanum 

fcandcns feu Dulcamara. B. ^e [hn^tx jc licbcr. 
Florcs cocrulei : locis umhrofis <5ic humidis, fepi- 

bus ^ dumetis, im J^. ^Srunnen/ Julio, 

67. P H Y T E U M A. 

Cal. quinqueparrirus, acutus, germini impo- 
(itus. Cor. quinquepartira , laciniis Jinearibus 
recurvis. Stanu corolla breviora, anrheris oblon- 
gis. Pift. germen lub recepraculo, fl:ylus longus, 
ftigma biparrirum, revohitum. Peric. capfula 
bilocularis. Sem. plurima, parva. 

1. Phyteuma fpica ohloriga, capfulis hilocularihus j foliis 
radicalibus cordatis. L. Kapunculus fpicatus. B. 
Flores aibi in fpicam denfam congefti , & laciniis 
recurvis implicati , ut difficilc cum ftaminibus nu- 
mercntur; in collibus j)\nttt bem ©runcn J^ofC/ 
Junio. 

2, Vhyteuma capituh fuhrotimdo , foliis ferratis y radi- 
calihns cordatis. L. Rapunculus fylveflris folio ob- 

F -T longo, 74 P E N T A N D R I A. 

. ' longo , fpica orbiculari. B. Stigma In hac fpeci^ 

*^ * tripartitum, & capfula trilocularis. Odhafius vidit 

^eo ©c&6nfeli), Junio. 

68. C A M P A N U L A. 

CaL quinqucpartitus , germini impoiitus. 
Cor, campanulata, femiquinquefida, in fundo vaU 
vulae quinque conniventes. Stam» breviffirfia, val- 
vularum apicibus infcrta, antherae longiores, com- 
pieflae. Pift, germen infra receptaculum, ftylus 
longus, ftigma tripartitum, revolutum. Peric. 
capfula angulata, tri-vel quinquelocularis. Sem* 
numerofa, parva. 

j* I. Campanula foliis radicalihus reniformihis , caulinis 
linearihus. L. Campanula minor rotundifolia val« 
garis. B. Fiores folitarii coerulei peduncuUs 
longis. 

S. Campanula foliis undulatis j radicalihus UnceolatO' 
ovalihus, panicida coar^ata. L. Rapunculus efcu- 
lentus. B. Flores purpureo - coerulei , peduncuU 
breves. 

3. Campanula foliis radicalihus ohovatisj caulinis lanceo- 
lato - linearihus fuhferratis fejjilihus remotis, L. Ra« 
punculus perlicifolius magno florc. B. Flores 
coerulei. Hujus Varietas: Rapuncuius nemoro- 
fus anguftifolius magno & parvo flore. B. 

4,. Campanula caule angulato , foliis petiolatis, calycihus 
ciliatis , pedunculis trifidis. L, Campanula %liis 
urticae vuigatior vcl major & afperior. B. Foiia 
-<« ^. cum caulibus fcabra, flores purpurei. 

5T Campanula caule angtdato fimplici , florihus fifiilihus, 
capituio terminali. L. Campanuia pratenfis flbre- 
conglomcrato. B. Cervicaria tertia fivc minor. 
Podon. Folia oblonga, hirfiita, fcffiUa, aut brc- 

Yibvw P E N T A N D R I A. 7J 

vibus petlolis inftru£la ; flores purpureo - cocrulci, *?'*' 
crecli, in capimlum collecli. gy^^^*- 

^. Campanula latifulia flore fuhcoeruko, Oclhafius 
vidit. nn Campanula maxima foliis latirfimis. B? 
quae Campanula foliis ovato-lanceolatis , caulc 
fimplicifTimo tercti, floribus folitariis peduncula» 
tis, fruclibus pernuis. L. an Varietas fpeciei quai:«> 
tac? quod probabilius. 

Omnes Campanularum fpecies in pratls, mon- 
tibus & fylvis florent Junio , & fequentibus men- 
(ibus* 

Cs, G L A U X. 

Cal. nullus. Cor, campanulata, quinquepar- 
tita. laciniis revolutis. »SVj/». fubulata, antheris 
fubrotiindis. Pi/?.germen ovatum, ftyius filifor-. 
mis, ftigma capitamm. Peric, capfula unilocu- 
laris, quinquevalvis, Sem» quinque in recepta- 
culo globofo excavato. 

f I. Glaux maritima. L. & B. Alfine bifolia, fruftu 
coriandri, radice geniculata. Loefel. Planta hu* 
milis; caulis & ramuli geniculati , ut & radix; 
folia conferta elliptico-oblonga; corcUa alba, per- 
fiftens, hinc & pro calyce habcri poflet ; florefi 
Jaterales , fefliles ; capfulae feminales magnae , glo« 
bofae , acuminatae ; in littore maris, Augufto. 

C' flores pentapetalu 
Rhamnus. Evonymus. Ribes. Hedcra^ 

70. R H A M N U S. 

Cah nullus. Cor, petala quinque, parva, 
fquamulis minimis, conniventibus, ad bafin. Stam. 
fub fquamulis inferta, antheri» parvis. Piji, Sty- 

lus , 7^ P E N T A N D R I A. 

gynia. ^^^ nlitormis, Itigma emarginatum. Peneavp. 
bacca dilperma. Sem. gibba , comprefla. 

X, Rhamnm inermis, floribus monogynis hermaphrffdi' 
tk, foliis imegej^rimis. L. Alnus nigra baccifera. B. 
Frangula. Dodon. gnuI6aum. Fdlia oppofita, ro- 
tunda, acuminata, vcnofa. Flores albi. Fru6ius 
rubri primum , maturi nigri. Aliae Rhamni fpe- 
cies monopetalae funt; quidam & Frangulam pro 
monopetala habent. Petala a nonnullis calyx, & 
fquamulae petala adpellantur. Fipret Junio , in 

coliibus i^intcr ^cm ©rilnen Jp)ofe/ & im^ttcrttJaH) 
auf btv ©a^pc. 

71. EVONYMUS. 

Cf/. quinquepartitiis, laciniis concavis. Cor. 
pctala ovata,^ patentia. Stam. fubulata, germini 
impofita, antheris didymis. Pifi. germen acu- 
. rninatum, ftylus brevis, ftigma obtufum. Peric. 
caplulatetragona, tetralocularis. &///. folitaria,' 
ovata. ; 

I» Evonymus ftorihu^ plerisque quadrifidis. L. Evony- 
mus vulgaris granis rubcntibus. B. ©pinbel5aum. 
Haec arbor ad Claffem praecedentem pertineret, 
dum plcrique florcs & fructus quadrifariam divi- 
duntur; fed flos primarius quinquefidus , & Ipe- 
cies Americana fru£libus omnibus pcntagonis Evo- 
nymum huc referunt. Folia ovato-oblonga, fer- 
rata. Flores ex albo virides. Fruftus rubri ; fc- 
raina alba, cuticula aurantii coloris veftitai. ini 

Jj>er5eraifc6ctt S3alt), Junio. 

72. R I B E S. 

G?/. femiquinquefiduSjVentricofus, lacinlis rc-' 
flcxis. Cor.petala parva, margini calycis innata, 

Stgm. P E N T A N D R 1 A. 77 

Stnm. calyci inferta , antheris comprefTis. Piji. "' 
^ermen infra receptaculum, ftylus bifidus, ftigma- 
ta obtufa. Peric. bacca globofa, unilocularis. 
Sem. plurima. 

f I. Rihes inerme, racemis glalris pendutis , florihus 
planiufculis. L. Ribes Vttlgare acidum. B. {Kot()e 

fjoftanni^trauben. April. im SllcrmalD auf t)cc 
©a^pc. r 

2. Ribes inerme, racemis pilofis, fiorihus ohlongis. L. 
Grodularia non fpinoia fru6lu nigro. B. ^3)n)arj^ 
3oNnni^rail6en. ibidem. Baccae majoies; foiia 
gravem ipirant odorem. 

73. HEDERA. 

Cal. minimus, quinquedcntarus, gcrmini infi- 
dens. Cor. petala oblonga , apicibus incurvis. 
Stam. fubulata, antheris incumbentibcs. Pifi. 
germen receptaculo cinftum , flyius breviflimus, 
Peric. bacca globofa. Sem. quinque angulata. 

I, Hedera foliis ovatis lohatisque. L, Hedera arborea. 
B. Hedera major fleriiis. B. (?pjcil. Planta, 
dum adhuc tenera eft, caulcs flexilcs, humi re- 
pentes, aut aliis corporibus adhaercntes, & folia 
lobata atro-viridia vcnjs albicantibus gerit , tunc- 
quc fteri'is aBeuhino vocatur, quia nondum fioret. 
Aft ubi adolevit, arboreae nomen nada, folia pro- 
fert ovata , dilutiora, floresque virides umbcllatofi 
^ fru^tus nigricantes ; in fylvis remotioribus. 

B. Digynia. Dij^ynie. 

Plantae hujus Ordinis aeque numerofae fub- 
dividuntur in herbai floribus fparfis , capitatis & 
umbellatis. 78 P « N T A N D R I A. 

%gyn%a. ^^ flores fparfi. 

Herniaria. ChenopGdium. Salfola, Ulmuft 
Gentkna. 

74. H E R N I A R I A. 

CaL quinquepartitus, acutus , coloratus. Cov» 
nuUa. Stam. intra calycis lacinias , antheris fim- 
plicibus, filamenta quinque alia fterilia. Pift*- 
Germen ovatum , Itigmata acuminata fine ullo 
fere ftylo. Peric. capfiila parva. Sem, unicum. 

I. Herniaria glahra. L. Polygonum minus feu Mil- 
iegrana major. B. Hcrba fioribus numerofiflimis^ 
minimis , luteis , inftar granulorum ex aiis folio* 
i:um glomeratim nafcentium, undique tv^cla^ in 
aridis cajnpis & montibus per aeftatem* 

75. CHENOPODIUM. 

Cal. pentaphyllus , concavus» Cor, nulk» 
Stam. foliis calycii oppofitaj antheris didymis. 
P^. germen prbiculatum , llyli breves , ftigniatd 
obtufa. PmV. nuUum. 5V^; unicuni, in calycc 
'claufo, quinqueangularijdeciduo. 

I, Chenopodium foliis triangulari - fagittatis integerri- 
mis. L. Lapathum un6iuofum foiio triangulo. B. 
^UfCr ^^nric^. FoUa fubtus farinaeea. Caulis 
pcdunculos agit, floHbus glomerati> undique Vcfti* 
tos; crefcit in folo pinguiori, & ad fepes^ Majo^ 
& per totam aeftatem* 

"{* 9^> Chenopodiufn fsliis cordato - triangidai ihus ohtU" 
Jiufadis dentatisj racemis erec}is compojitis fubnudis 
caule hrcvioribus. L. Atriplex fylveftriS" latifoliai, 
B. Foli^ inferioia antice five verftvs apicem finuato- 
clematft , fupenora lanceolata , fumma linearia* 

Florura P E N T A N D R I A. 79 

Florum glomemli laxiu» difpofiti, rubrl; paflim ^^ 
ad fepes,^ aut locis incultis, Jul. Aug. 
,+ 3. Chmopodium foliis rho7nhoid€0'tri(mgularihus ero' 
/tSy pbfttce integris, fimmis ohlongis , racemis ereSiis. 
L. Flores ex albo virides; intcr fegctes & ad mar* 
gines agrorum copiofe, per aeflatcm. 
4. Chenopodium foliis ovato - ohlongis repandis, racemis 
nudis fimplicihiis glomeratis. L. Atriplex fylveftris 
ti- folio. finuato candicantc. B. 55}ti)lmel(^ Fiorcs 
luteo-viridcs; in fimetis, pcr aeftatem. 
c Chenopodium foliis integerrimis rhomheo - ovatis, fta^ 
' rihus conglomeratis, L. Atriplex foetida. B. Vul- 
raria. Tabern. J^unb^mdtC. parcius crefcit in fi- 
metis, & oleraceis. 

Plures forte hic dantur Chenopodii fpecies. 

76. S A L S O L A. 

Cal pentaphyllus , laciniis ovatis. Cor. nulla. 
Stam. brevidima laciniis calycis infcrta. Pifi. 
germen globofum, ftyli breves, fligmata recurva. 
Peric. caplula globola, unilocularis. Sem. uni- 
cum, fpirale cochleac inftar. 

'' I. ^citfok herhacea, foliis fuhulatis mucrQnatiSy cafyci' 
' tus ovatis axilJarJbus. L. Kali fpinofum cochica- 
tum. B. Pianta foliis & calycibus fpinofis; io m 

littorc maris, Julio. ^ 

77. U L M U S. 

CaL monophylltis, turbiriatuS, rugofus, Umbo 
quinquefido; Cor. nulla.: 'Stnm. calyce longio- 
ra, antheris ereQis quadrifulcis. Pifl^ germert 
orbiculatum, ftyU reflexi, ftaminibus breviore^i 
ftigmata pubefcentia. Peric. drupa ovalis, magnai 
exfucca, cortiprefla* Sem. unicum. 

^ . t I. VI gO P E N T A N D R I A. 

t^JiUia. ^ I. Ulmtis foliis dupUcata-ferratis ha/i inaequ-aliims. L, 
, Ulmus campeftris & Thcophrafti. B. Uhn5aum« 

iK5|ler. Fpha venis diftinfta. Calyces florum i'uW'o- 
virides; in fylvis parcius, Martio. 

78. GENTIANA. 

Cah quinquepardriis, laciniis oblongis. .Cbr. 
tubulata, fuperne quinquefida vel quadrifida. 
Stam. fubulata, antheris iimplicibus. Pifi. ger- 
men cylindraceum lcngitudine ftaminuni, fiyli 
nulli, ftigmata ovata. Peric. capfula oblonga^ 
unilocularis , bivalvis. Sem. plurima , parva. 

I, Gemiana coroUis qninquefidis infundibidiformihuSy 
caule dichotumo. L, Centaurium milius. B. Sailfcitb» 
gll(i)CIlfraut. Caulis humilis, paucis ramuhs, folia 
knceolata, flores fafciculatr rubrl; ini fjafc^FcU* 

tl^al, ()inter 9^eufc6otflani?/ auf i)ei: ^a^ope, paffim 

floret Jul. Aug. 

■f 2. Gentiana coroUis quadrifidis fauce harhatis. L. 
Gentianclla alpina verna minor. B. Flores nurpu- 

^ lei. im ^an9efu]^rfc6eu SBalbe, Auguft. 

3, Gentiana coroUis quadrifidis imherbihus •verticiUatis 
fejJiUbus. L, Gentiana cruciata. B. Oclhafiui vMit, 

auf Dem Jg)plm, Auguft. 

Spccies coroUis quadrifidis etiam flamittii non 
nifi quatuor habent. 

k flores cnpitnti. 

79. ERYNGIUM. 

CaL communis, receptaculum conicum, paleis 
flofculos fefliles diftingucns; proprius pentaphyl-* 
lus germini infidens. Con propria, petala quin^ 
que apicibus reflexis. Stam, re^lft) flofculis loir- 

giora^ PENTANDRIA. 81 

giora, antherae oblongae. Pift. germen hifpi- *^^ 
dum fub calyce proprio , ftyli longitudine ftami- 
num, ftigmata fimplicia. Peric, fruftus ovatus 
bipartitus. Sem, oblonga. 

•f I. Eiyngium foliis radicalihus cvalibus pUinis crenA* 
tifj capimlis pednnculatis. L, Eiyngium latifo- 
liuni planum. B. Folia radicalia petiolata, magna, 
laevia; ad divifuras caulis folia parva feflllia, fpi- 
nofa , plerumque trifida. Capitulum parvum, ro- 
tundum, flofculis numcrofis> cingitur involucro 
polyphyilo lineari, aculeis munito. Tota plantt 
coloris coerulei , exccptls foliis radicalibus ; ad 
margines fylvarum Olivenfium, Julio. 

•f 2. Eryngium foliis radicalibus fuhrutundis , plicatis^ 
fpinojisj capitulis, pedunculatis. L. Eryngium ma- 
ritimum. B. Foiia radicalia petiolata, caulina 
amplexicaulia , utraquc fpinofa & venofa. Capi* 
tula majora, foliis fex latis fpinofi^ cin£la. CalyX 
proprius, qui flofculo longior, in quinque fpinas 
defijiit. Paleac ipfae, flofculos diftinguentes , in 
tres fpinas abeunt. Tota planta coerulea cft, d: 
muitum praecedcntc major. Crefcit in littot^ 
maris , & floret Augudo. 

c. flores umbellatL ^ 

Umbella dicitur quando ex eodem centro plu* 
res pedunculi elevantur proportionati divergcn* 
tes, quibus flores infident. Umbelia compofita, 
fi pedunculus quilibet apice pari modo fubdivi- 
ditur, umbellulas partiaies gerens. Flores huc 
pertinentes plura Genera conftituunt, in plerisque 
fruftificationis pariibus convenientia , adeoque 
difficilius difcernenda. Omnia umbellas gerunt 
compofitas, ultima exccpta. Calyx proprius flor. 

F culoruia , g2 If ^ ^ ^T^A N D it i A. 

' ^^ ^' culprum minimus & \ix norabilis aut plane iiui- 
Jus. Petala corollae in pluribus '{imilia, coloris 
;plerumque albi. Staminuni filamenta capillaria, 
antheris jfimplicibus fubrotundis. Gcrmen infra 
receptaculum proprium, ftyli reflexi, ftigmata ob- 
..tufa. Pericarpium nullum. Fruftus bipartibi- 
lis. Semina duo, quorum figura interdum diffe- 
rentias fubminiftrat; hinc Morifonus & Tourne- 
fortius fecundum haee Umbellatas difpofuerunr. 
-lArtedus vero & Linnaeus ex involucro divifiones 
petunt. In quibusdam enim umbelia univcrfalis 
cingitur aliquor foHolis plerumque Hnearibus, 
quae eam anre explicationem quodammodo in- 
volvunr, hinc involuori nomen; umbellae partia- 
les pariter involucris cin^lae. In aliis umbella 
univerfalis caret involucro, fed partiales eo do- 
nantur. Denique nonnuUae involucro plane de- 
ftituuntur. Hinc divifio in plantas i. involucro 
«niverfali & parriali, a. involucro partiali tantum, 
3. involucro nuUo, 4. umbella fimplici. 

1, invohicrouniverfali^partialL 

Sanicula. Bupleurum. Tordylium. Daucus. 
Coniura. Selinum. Arhamanra. Laferpitium. He- 
racleum. Angelica, Sium. Ligufticum. 

80. SANICULA. 

CnL Umbella univerfalis radiis quatuoi* aut 
quinque, partialis plurimis confertis. Involu- 
crum univerfale foliolum divifum, exrrorfum fi- 
ram ^ parriale ambiens pariter divifum. Cof. 
petala inflexa, bifida. Stam. corollis longior^* 
' - Pift. PENTANDRIA. 8^ 

Piji. germen hifpidum, ftigmata acuta. Sem, * * 
fcabra, extrorfum convexa. 

I, Sanicnla foHis radicalihus fimpUcihus ^ floJcuUs otnnu 
bus fejJiUbus. L. Sanicula officinarum. B. ©anicffl* 
Folia radicalia palmata quinqueloba, caulina in 
quinque laclnias profundiUs divifa. Flof.uli mi- 

nuti , confcrti , fordide aibi. im ^eilig^n ^runn^n/ 

& alibi in fylvis, parcias florct Junio. 

8i. BUPLEURUM. 

CaL Umbella luiiverfalis radiis paucioribus 
quam decem, partialis coniimilis. Involucrum 
univerfale diph\ llum , partiale pentaphyllum. 
Cor. petala inflexo-cordata. *SVf;/. oblonga, ex» 
trorfum convexa, ftriata. 

I. Bupleunm involucelUs pentaphyJJis acuttSy itniverfali 
itipbyUn , foUis lanceolatis obtujis petiotHtis. L. Bu- 
pleurum folio fubrotundo (ive vulgatiilimum. B. 
Oelhafius detexit 5cp Der Dliftja, Julio. 

81. T O R D Y L I U M. 

GrA Umbella univerfalis radiis pluribu^ in- 
ftequahbuS) partiaUs coniimiHs. Involucrum uui* 
verfale foUolis tenuibus, paucis; partiale dimidi^- 
tum. Cor. Petala inflexo - cordata, in difco aequa- 
lia, in radio feu in flofcuHs exterioribus, petalum 
extimum majus bipartitum. Sem» fubrotunda, 
denticulis afpera. 

f j. TtrMuin ntnhella cofiferta, foUoUs ovato-hnceo- 
latis pUmatifidis. L. Caucalis femlne afpero, ^ofcu» 
lis rubentibas. B. Scmina afpera & florcs ruben- 
tcs plantam ab alils umbeKatis facile diftinguunt, 
Ci^fcit in montibus & convailibus VOX Utn OWVOU 
Wcn %i9Xf floict Julio. 

F % Jn 34 P E N T A N D R I A. 

j^tgyma, j^ quibusdam fpeeiebus petalum extimum 
flofculorum in radio fitorum maximum eft, & co- 
rollam valde inaequalem reddit , fed in noflra pa- 
rum a reliquis difFert. 

83. DAUCUS. 

Cal, Umbella univcrfalis &c partialis multiplex, 

Involucrum univerfale polyphyllum, pinnatifi- 

dum ; paniale fimplicius. Cor. petala inflexo- 

' cordata, exteriora majora. Sem, ovata, cxtrof- 

fum convexa, pilis rigidis hirfuta. 

j. Daucus feminibus hijpidis. L. Paftinaca tcnuifolia 
fylvcftiis Diofcoridis vci Daucus officinarum. B. 
!i^Oge(ne(i. In mcdio umbcllae plerumque pun£lum 
aliquod rubens, inftar flofculi nondum explicati 
cernitur. Umbella dum floret plana eft, poft flo- 
refcentiam una cum involucro univerfali contrabi- 
tur , & in medio fit concava , ut nidum quodam- 
modo rcferat , hinc nomcn gcrmanicum. Copiofc 

fioret in coiiibus ^inUt ^m ^rOnm^ofe/ Julio. 

84. CONIUM. 

Gz/. Umbella univerfalis & partialis radiis 
pluribus. Involucrum univerfale & partiale po- 
lyphyllum, breve. Cor, Petala inflexo - cordata, 
inaequalia. Sem. fere hemifphaerica, ftriata. 

j* j. Conium feminihus flriatis. L. Cicuta major. B, 
©C^ierling. Folia tripinnata. Diverfis locis crefcir ; 
vidi cam im Sfafc&fctlt^al/ propc ftagnum, »or Dem 

Segen %^Qt, item U^ ^tt ®^ie^5u^e am ^taHU 

QXahtn, florct Julio. 

85. SELINUM. 

Cal Umbella univerfaHs radiis pluribus, lon- 
gis, patentibus , partialis radiis pluribus. Invo- 

lucrumi PENTANDRIA. ^ 

lucrum univerfale polyphyllum reflcxum ; par- *^^* 
tialc polyphyllum, patens. Cor. petala inflcxo- 
cordata inaequaUa. Sem. elliptica, plana, medio 
ftriata, lateribus membranaceis. 

I. Seliniim radice fufiformi multiplici. L. Apium 
fylvcftrc lacleo fucco turgens. B. Folia bipinnata» 
foliolis oblongis. Caulcs canaliculati. Floret in 

coiiibus ^inter Dcm @runcn J&ofe, Julio. 

86. A T H A M A N T A. 

CaL Umbella univerfalis multiplex; partialis 
parcior. Involucrum univerfale & partiale poly- 
phyllum Hneare. Cor. petala inflexo - cordata, 
fere aequalia. Sem. ovata, extrorfum convexa, 
Itriata. 

*}• I. Athamanta foliis hipinnatis planisj umbeUa hemu 

Jpbaericaj feminibus hirfutis. L. Libanotis minoc 

apii folio. B. Rainuli pctiolorum ad angulos 

reftos difcedunt, quibus foliola laciniata adfigun- 

tur; ^inter Dem ©riinen ^ofe, Jul. Aug. 

2. Athamanta folielis divaricatis. L. Apium monta- 
num folio ampliore. B. Oreofclinum primutn 
Tabern. Petiola foliorum angulataj &ramuli foepc 
angulos obtufos cum petiolo faciunt, hisquc fo- 
liola breviora laciniata inlident ; in collibus i^intei! 
t>em ©riincn JE>0fe, Auguft. Flofculi in utraque 
ipecic fordide albi'> cauies canaliculati. 

87, LASERPITiUM. 
Cal. Umbella magna radiis numerofis, partia- 
lis plana radiis pluribus. Involucrum univerfale 
& partiale polyphyllum , parvum. Cor. petak 
inflexo - cordata. Sem. maxima oblonga, quo- 
rum quodvis quatuor aHs membranaceis, duobus 
in dorfo, & totidem in marginibus inftru^lum. 

t I. L«. g^ P E K T A N D R I A. ' 

' "t %. Lafevpititm foUolis lanceolatis integerrimts, €xtimi$ 
coalitis, L. Larcrpitium daucoidcs prutenicum 
vilcofo femine, B. Bieyn. centur. CauUs ik. fpHa 
hirfuta. Semina odoris & faporis aromatici. Jac, 
Breynius plantam detexit J defcripfit & figura il» 
luftravit. Fioruit 5ei; 3'>PP0^&/ ««^ ^^9 Dcr^^iyU 

6uDe/ JuUo. 

88. HERACLEUM. > * 

Cal. Urnbelk magna multiplex, partlalis pla« 
lia. Involvicrum univerfale polyphyllum , cadu- 
cumj partialc dimidiatum, foliolis tribus ad fepr 
tem, Cor. petala difci aequalia inflexo-uncinata, 
radii inaec^ualia, exteriora majora, bifida. S^rn^^ 
^vata comprerta foliacea ftriata, ; ! 

1, Heracleum foliolis pinnatifidis, L, Sphondyliuni 
vulcrare hirfutum. B. iBarenflaU- Fo^ia magna, 
lata, pinnata, pinnis lob^tis. Involocrum uni* 
vcrfale foepidime decidit antequam umbclla deflo- 
ruit <tuf tjcr ^iefe Ux) ^anaefuK/ itcm iWifd)en 
Dem \^i\\\%t\^ ^$runnen un(? ©riinen »S)ofe/ Junio, 

89' A N G E L I C A. 

Cz/rUmbella univerfalis multipkx rotunda^ 
partialis globofa. Involucrum univerfale tri-vel 
pentaphyllum parvum, partiale oftophyllum. 
Cov. petala leviter incurva. Sem. ovata, margine 
cinila, extrorfum convejfa, tribus Jineis longitudi* 
nalibus elevatis notara. 

l^ ^ngelica foHis aequaUhus ovato -laucsolatis fcrratis- L, 
Angelica fylveftrjs major, B. Flores fordidc albi j 
in colUbus ^intec Dcm ©rfl^en J^^ofe inter fruticeta, 
Jul. Aug. • . 

2. ^ngelica foliorum imparilohato, L. Angelica aqua^ 
^-ca. B. Archangelica. Tabern. Planca proceia, 

foliis P E N T A N D R I A. 8^ 

foliis magnis ; m l)em ?Cgen ^l^or/ & llibi in hu- '^^*'"* 
inidis, Jul. Aug^. 

S)0. SIUM. • WA 

Cwv/. Umbella univerfalis radiis pluribus, par- 
tialis plana. Involucrum univerfale polyphyllum, 
folioUs lanceolatis reflexis ; partiale polyphylluin 
lineare. Cor. petala inflexii. Sem^ fubrotunda, 
extrorfum convexa flriata. 

•f I. Sium foHis piniiatis, mnbeUa termiiiali. L. Sium 
latifolium. B. Foliola magna oblonga, cum im- 
paii; ad fofTas ouf ^cm ^iipperDflmm & alibi, 
Julio. 

•f 2. Siu?n Jive ^pium paljiflre fmis ohlongis. B. Folia 
pinnara, foliolis longis anguftis argute ferratis; 
ibidem. 

f 3. Sium foliis pinnatisy umhellis axiVarihus fejftlihus. 
L. Folia pinnata, foliolis pluribus brevibus den- 
ticulatis, bafi plcrumquc auriculatis. Umbellae 
cx alis foliorum erumpunt, & rami canlis umbelt 
Hs terminantur. Flofculi minuti. Crefcit ad fo£^ 
fas, foepein ipfis aquis, ^mUt 9^eufc&0Ulanl) & 
alibi, Auguft. 

91. LIGUSTICUM. 

CaL Umbella univerfalis & partialis multi- 
plcx. Involucrum univerfale heptaphyllum, par- 
tiale vix quadriphyllum, Cor, petala inflexa, in- 
trorfum carinata. Sem. quinque flriis elevatis 
notata. 

I, Liguflicum foliis multiplicato-pinnatis , foliolis pin^ 
natitn incifis. L. Cicutaria latifolia foetida. B, 
Oelhafius plantam vidiflTc adfirmat , ^intcr ^cm 
^iXXtii Julio; nifi fortc Cicutam majorem Bauh. 
«ut aliam herbam pro Cicutaria foetida habuit. 
F 4 2. invo 8Jt ? E N T A N D R 1 A. 

^^ ' V %. involucro partiali tantum, 

Phellandrium. Cicuta. ^thufa. Chaerophyl- 
lum. Scfeli. Scandix, 

92. PHELLANDRIUM. 

Cah Umbella univerfalis & partialis multi- 
plcx. Involucrurn heptaphyllum , foliolis acutis. 
Cor. petala aeuminata cordato-inflexa. Sem, 
ovata, glabra, 

' I, PheUandriumfoliorum ramificattonihus divaricatis, L. 
Ci«;utana paluftris tenuifolia. B. ^Bafferfc^iCVling. 
Calyx proprius fiofculorum in hac planta aliquan- 
tum major eft quam in reliquis umbellatis, nec 
cutn florc marcefcit, fed una cum piftillis in fru£lu 
pcrfiftit, qui hinc facile dignofcitur. Crefcit ad 

foffts_& in aquis ipfis, aitt ^uppertamm / im 

' ' & alibi, Julio. * 93. CICUTA. 

CaL Umbella univerfaUs & partialis radiis 
pluribus. Involucrum polyphyllura, folioUs bre- 
vibus fetofis. Cor, petala ovat^ inflexa, Sem* 
fubrotunda, extrorfum convexa, fl:riata. 

•f I, .CicntOi unfbellis folio opjoojttisy petiolis marginatis 

' ohtujis, L. Sium erucae folio. B. Folia pinnata , 

pinnulis plerisque ternatis ; in foflis & aquis , am 

Sut)|)<rt)amm & aUbi, juUo, 

94. ^THUSA. 
CaL UmbcUa univerfalis radiis pluribus, inte- 
f ioribus brevioribus ; partiaUs parva. Invoki- 
^rum folioUs tribus vel quinque longis Unearibus 
pcnduUs extrorfum pofitis. Cor, petala in0exo* 
cor4^t9 inaefHAUa. ^^;». rotunda, Ariata. p E N T A N D R I A. 89 

f I. /^ethufa Cynapium. L. Cicuta minor petrofolino ^ 
limilis. B. Herba iatis nota, foliisapii» in hoitis 
^ oleraceis fpoiite nalcens, floret Junio, Julio. 

95. CHi^ROPHYLLUM. 
CaL Umbeila univcrlalis & partialis radiis 
fere aequalibus. Involux:r.i faliola Junctolata con- 
cava rcflcxa quinque ad decem. Cor. petala in- 
flexo-cordnra, extcriera pauKini ma'iora. Sem. 
oblonga, fuperne artenuata, exrrorlum ccnvc^ca. 

•j* I, Chaeropbyllum flofcnlis omnibus fenilibus ^ cault 

aequdli, L. Myrrhis fylveilrris, feminibus laevibus. 

B. Folia bipinnata; aJ fepes, ik auf Dcm ^alf/ 

Maio ik Junio. 
f *?. Chacrophyllmn caule fcahro, geniculis tumidis. L* 

Chaerophyllum fylvelhe. 13. l-^oUola majora, iis- 

dem iocis dc menfibus. 

96'. S E S E L L 
C/iI. Umbella univerfalis & partialis multi- 
plex. Involucrum polyphyllum lineare. Cor, 
petala inflexo cordaaa, lcviter inaequalia. Sem. 
ovata extroHiim convexa, Itriata. 

•j* I. Sefeli foliis hipinnati^ fiblifiearibns , petiolis bafi 
membranacns, feminibus otalihus. L. Carvifolia, B. 
Folia lonea , ramulis brevibus, foliolis tenuibus 
inciiis plantam ornant ; in collibus j)in(cr DCHI 

©riinen^ofc, Julio. 

97. S C A N D I X. 

CaL Umbclla univerfalis radiis paucis, partia- 
lis pluribus. Involucrum pentaphyllum. Cor, 
flosculi in difco mafculi, in radio hermaphroditi, 
petala cordato - inflexa inaequalia. Sem. longifli- 
ma fubulata fulcan. 

F f * 1. Scmi' St9 P E N T A K D R I A. 

^ ' X' Scandix fiminihus fukatis angtdatis , imheUarum 
difco mafculo. L. Myrihis major vel Cicutaria odo- 
lata. B. Oelhafius detexit m %bxiW^U{, & im 
JdttgeR ^runnen, umbella rubente, junio. Hodic 
in Dem §. ^njnnen non reperitur, 

3. involucro nullo* 
Paftinaca. Pimpinella. Apium. ^^gopodium* 

98. P A S T 1 N A C A. 

Cal. Umbella univerfalis & partialis multi- 
plex. Cor. petala lanceolata incurva. Sem, el- 
liptica, margine cinfta. 

I. Paflinaca foliis fimpUciter pinnatis. L. Paftinaca 
fylveflris 'iatifolia. B. 5SiIbe 53apinacf. Flofculi 

lutci. f^intex Dem ©riinen JQo^t, & \)\ntct t>tx £)&ra/ 

Jul.Auguft. 

^^, PIMPINELLA. 

' Qil. Umbella univerfalis radiis pluribus, par- 
tialis adhuc pluribus. Cor. petala inflexo - corda- 
ta. Sem. oblonga, verfus apicem anguftiora, e\> 
trorfum convexa ftriata» 

I. .PimpineUa foliis piunatis , foliolis radicalihus fubro' 
tundis j fummis linearibus. L. Pimpinella faxifraga. 
B. 55i6erneU. FoUa hujus plantae varie formata , 
radicalia enim & caulina inferiora foliolis fere ro- 
tundis magnis profunde incifis aut dentieulatis 
inftrucla, fuperiora minora pinnas gerunt iinca* 
res, apice latiores, pinnulis lateralibus ornatas, 
futnma tandem minima linearia pinnata; in mon* 
tibus noftris» Junie ik Julio. 

100, API- P E N T A N D R I A. ^T 

100. A P lU M. ^ 

CnL Unibella univerialis radiis paucioribns, 
partialis pluribus. Cor. pctala llibrotunda iii- 
flcxa, Se?n. ovata ftriata. 

I. y^pifim foliolis canlinis ameiformibus. L. Apiinn 
paluftre <k Apium officinarum. B. Foliorum la- 
dicalium pinnac iobatae, acute dcntatae. Florcs 
lutei. Oelhafius lepeiit bfp J)e» OUm & auf t)cm 
J^ijfnj, Auguft. 

loi. AEGOPODIUM. 

Cal. Umbella univ. & part. multiplex. Cor. 
petala ovata, concava. Sem, oblonga, extroduni 
convexa, ftriata. / 

I. Aegopodimn f&liis caulikis fmmnis ternati<. L. An- 
geiica rylvellris minor fcu crratica. B. 0icrf(J. 
Folia interiora biternata ; ad fepcs dc m hortis 
ipontc floret Junio. 

4. umhella Jimplici, 
102. HYDROCOTYLE. 

Cal. involucrum tetraphyllum, parvum. Cnr. 
petala ovato - ocuta patentia. Sem. comprctlk. 
femi orbiculata. 

I. Hydrocotyle foJiis peltatis , itmhellis qtiinquefloyis. L. 
Ranunculus aquaticus cotyledonis folio. B. Oelha- 
fius fub nominc Umbilici Vencris protulir, ik. repc- 
rit auf t)Cm J^oim iu paladibus & pifcinis. 

C Trigynia. Trigy^ 

Viburnuni. Sambucus. Alfine. '"^* 

T05.VI- ma $% PEKTANDRIA. 

^^'^y\ 103. VIBURNUM. 

CaL minimus, quinqu^dentatus. Cop. cam- 
panukta femiquinquefida, laciniis obtufis reflexis. 
Stam. fubulata , antheris rotundis. Pift. germen 
infra receptaculum , ftyli nulli, ftigmata obtufa 
in glandula turbinata. Pericarp. bacca unilocula- 
ris. Sem. unicum, offcum. 

I. Vihurnum foliis lchatis petiolis glanduhfis. "h. Sam- 
bucus aqiiatica fiorc finiplici. B. SSallrofcn. Flo- 
rcs hujus arboris feu fruticis albi, umbellati, late- 
rales feu radii majores, mafculi,, adeoque fteriles; 
difci minores , hermaphroditi , baccas rubras ge- 
runt ; ia coiiibus |>ratcr bem ©riSnen ^r>\t intcr 
virgulta, Junio. 

104, SAMBUCUS. 

Cai. minimus quinquepartitus, Cor, petalum 
femiquinquefidum , laciniis reflexis obtufis. Stam, 
iubulata antheris rotundis. Pift. germen infra 
receptaculum, ftyli nulli, fl:igmata obtufa in glan- 
dula ventricofa, Pericarp, bacca unilocularis. 
Sem. tria angulata. 

I. Samhums cymis quinquepartitis , caule arhoreo, L, 
Sambucus fru£l« in umbella nigro. B. glJe&Ct. 
Arbor notiffima Sc vulgatiflima, ad pagos &: fepcs, 
Junio. 

3,, Samhucus cymis tripartitis, fiipuUs filiaceis, L. 
Sambucus humilis feu Ebulus. B, Folia priori 
fimilia fed tetri odoris , flores albi interdum rubei 
bene olere dicuntur, baccae rufae. Oelhafius in 
vicinis agris deprehendit , Jul. Auguft. ubi hodie 
vix repeiictur, 

105. AL- PENTANDRIA. 93 

loj. ALSINE. J;^^'- 

CaL pentaphyllus, foliolis concavis acumina- 
tis. Cor. petala quinque. Stani. capillaria, an- 
therae rotundae. Pifl. germen ovatum , ftyli 
filiformes, ftigmata obtula. Pericnrv. caplula ' 
ovata, unilocularis. Sem. phirimd, fubrotunda. 

I, j4ljine petalis lipartitis , foliis ovato - cordatis, L. 
Alfine media. B. 93?irc. Planta vulgaris , notifll- 
ma, repens, ubique in hoitis & campis fe diffun- 
dens; flofculi albi jam Maitio aclpaient> imo per 
totura annum tempeftate miti florent. 

D. Tetragynia. ^^^ragy- 

fiia% 
106. P A R N A S S I A. 

Cal. quinquepartitus, laciniis oblongis acutis. 
Cor. petala quinque fubrotunda concava ftriata; 
in medio quinque fquamulae, fingulae in margine 
flyUs tredecim gradatim ahioribus infiru£iae, qui- 
bus totidem globuU infident, neftarium confU- 
tuentes. Stam. fubulata, antheris incumbentibus. 
Pift. germen magnum ovatum, fiyh nuhi, ftigma- 
ta obtufa. Pericarp. capfula tetragona, quadri» 
valvis, unilocularis. Sem. plurima. 

I. ParnaJJta palufiris. L. Gramen parnafli albo fim- 
pUci fiore. 6. Folia radicalia petiolata ovata, cau^ 
linum unicum amplcxicaulc. Florcs albi , globu- 
hs luteis ne6larii ornati , venufli ; in pratis ^inUt 

9f2eufc&ottIan^/ auf t)er 6a^pe/ ht^ ^avihu, Aug. 

Sept. 

E. Pentagy7jia. J^^«m- 

Statice. Linum. Dfofera. 

107. STA- 94 P E N T A N D R I Af 

^"^^^* 107. STATICE. 

Cal communis poly^phyllus, fquamis mem- 
branaceis irnbricatis coloraris ; proprius iufundi* 
buliformis limbo plicato. Cor. petala quinque 
inferne anguftata, fuperne latiora obtufa/ Stam. 
fubulata, unguibus corollae inferta, antheris in- 
cumbentibus. Pift. ftyli filiformes, ftigmata acuta* 
Peric. nullum. Sem> unicum , minimum , c^lycc 
proprio coronatum. 

' I. Statice caute nudo fimplici capitato, L. Caryophyi* 
lus montanus flore globoib. B. FoUa gratninea. 
Flores in capitnlum colle£li, coloris rofei auc di* 
lute rubri , iquamae calycis iii medio pariter colo* 
ratac; ad viam nac^ 2(lH^Cpf)Xf & in montibus.co» 

piofe, Majo Sc per tocam aeftatem. 

* 

108. L 1 N U M. 

Ca/, pentaphylluS;, parvus, acutus* Cbr. irl* 
fundibuUformis petaUs quinque oblongis, fuper* 
ne iatioribus obtufis. St/im. fubulata antheris fa» 
gittatis» Pift. ftyli fiUformes, ftigmata reflex:a^ 
Peric. capfula globofa, decem locularis, quinquc* 
valvis. - Sem. foHtaria, acuminata. 

•f I. Liniim foliii oppofitis ovato-lancevhtisj cattle didho^ 
tomo , corollis acittis. L^ Lim^m pratcnfe flofculis 
cxiguis. B. Spergula bifolia, lini capitulis. LoefeL 
Folia erefta cauli adproximata eum veftiunt; ubi 
folia definunt dividitur in peddnculos dichoto- 
mos, quibus flofculi parvi albi infident ; in itionti'' 

h\x% l)mitt t)em ^er5craifc&?n SSJolDo & m\ Dee top. DRO- P E N T A N D R 1 A. 95 

_ _ ^ — ^ ^ Pintd- 

109. D R O S E R A. ^^„,^ 

Cal, quinquefidus acutus. Cor. infundibuli- 
formis pctalis quinque ovatis obtufis. Stnm, fubu- 
lata, antherac parvae. Pijl, ftyli & fligmata flm- 
plicia. Pericarp. capfula unilocularis , quinque- 
Vdlvis. Sem. plurima, minima. 

I, Drofera fcapis radicatis , foliis orhicuhtis. L. Ro« 

foiis folio lotundo. B. ^onncnfiaii. 

3, Drofera fcapis radicatis, foliis ohlongis, L. Ros 
folis folio oblongo. B. Herba pufilla, foliis vil- 
loiis rublcundis> Aofculis albis. OelhaHus ambas 
fpecies inter mufcorum genera, locis udis detexir, 
Jul. Ang. 

F. Polygyiiia* Poiygy- 

iio. MYOSURUS. ~ 

Gz/. .^einaphyllus, foliolis obtufis, rcflexis, 
coloratis, deciduis. Cor, petala quinque minutii* 
fima, calyce breviora. Stam. longitudine caly- 
cis, antherae oblongae. Pifl. germina numcrofa, 
flyli nulii, ftigmata fimphcia. Peric. nuUum; 
receptaculum longiflimum fpicaeformc, femifii* 
bus imbricatim dilpofitis teftum. Sem, numerofa 
oblonga. 

•{• I. Myofurus minimus, L. Holofleo affinis Cauda 
muris. B. Folia graminea, flofculi albidi, in qui- 
bus fingularc, quod receptaculum , cui germina 
infidcnt , poft florefccntiam in fpicam feu flylum 
longidimum excrefcit, fcminibus ar£le undique 
tectum ; in campis & pratis, ctiam in h^rtis fpontc 
cvcfcit, Majo & Junio. 

Qas- §6 H E X A N D^^R I A. 

Claffis VL 

• HEXANDRl A. S. itaminibus iex, quae vel Monogynia, vel Tri» 
gynia, vel Polygynia. 

Meno' A jtf ^ ' 

pnm. ■ . ^- Monogyma. 

Allttrai, Lilium. Ornithogaluin. Antheri* 
cum. Aiparagus. Convaliaria. Acorus. Juncus. 
Berberrs. 

irr. A L L I U M. 

Cal. Spatha communis, flofculos ante florefcen- 
tiam includens. Cbr. petala oblonga concavo- 
ere£la. Stam, fubulata, antherae cre£lae. Pift^ 
germen breve, fubtrigonum , ftylus fimplex^ 
lligma acutum. Peric. capfula trilocularis tri^. 
valvis. Sem. plura. 

•f I, Allitm caule planifilio hidbifiro ^ fiaminihus fuhu^ 
latis. L. Ailium montanum bicornc anguftifo* 
lium fiore dilute purpurafcente. B. Spatha, dum 
florculi explicantur, in duo cornua longiflima rc- 
fieka abit. Flofculi umbellati albidi fcre, Knca 
lata purpurafcente pcr mcdium pecalorum du£la. 
Intcr flores iimul bnlbi aliquot crefdunt, qui 
flofculis priores adparent; 5cp Oem ©tinett J&ofC/ 
Auguft. 

3. Allium caute teretifolio hulbifeto , fiamimhus tricufpt-, 
datis. L, Allium campeftrc juncifolium capitatum 
purpurafcens majtti» . i[, 5bferfne5latt(&. Flofculi 

purpUf H E X A N D R I A. yj 

purpurei feu violacei. Stamina fingularia, tria 
cnim alterna fubulata , tria reliqua iata , in tres *^ 
culpidcs deiincntia, quarum mediac anthcra infi- 
det; in pratis aut agris pafHm , & in fylvfs, fed 
ubique parcius, in hortis foepc fpon^e crefcit, floret- 
que Julio, Auguft. Oelhafius hanc fpeciem etiam 
detexit, iicut lynonymum Bauhini addu£tum pro- 
bat, fed dum in fine addit, eam Aprili florc luteo 
prodire, difficile diftu quid velit, nifi forte Orni- 
thogalum cum Allio confudit, quod lamcn puftea 
feparatim profert, 

iia. L 1 L I U M. 

Cal, nuUus. Cor. campanulata, petalis fex 
reflexis. Stam, fubulata, antheris incumbentibus. 
Piji. germen cylindraceum , ftylusteres, Itigm^ 
triangulare. Peric. capfula fex fulcis exarata, 
triiocularis. Sem* plurima , .plana. 

I, Lilhm foliii verticillatis , florihus reflexis., .coroUis 
revolutis. L. Lilium floribus reflexis montanum. 
B. ^^rfifc^Cr ^unD. Flos in hortis notus. Oclha- 

fius jwifcOen Dem ©frie^ unb ^dreniuinfel vidit fla- 

rcntem Junio ; hodie ibi fruftra quaeritur, 

113. ORNITHOGALUM. 

CaL nullus. Cor, petala fex lanceolata, ereSo- 
patcntia , perfiftentia. Stam. ere£la , antherae fim- 
pUces* PiJI, ftylus fubulatus, fiigma obtufum. 
Peric, capfula anguJata trilocularis. Sem, fub- 
rotunda. 

I. Orjiithogatum fcapo angulofo diphyllo ^ pedmjcuJis 
umbellatis Jtmpticihus. L, Ornlthogalum luteum. B. 
5lcferjWiebeI. Flores lutei , a parte exteriore pet«- 
lorum lincft lata viridis longitudinalis. ^ep ^iVX '^ ' H E X A N D R I ^ 

^yma^ ,.. ^,|^Q^.j.-g quoque fponte crefcit, «5if difficiiltme exftir- 
- r patur, floreE Aprili & Majo. 

114. ANTHERICUM. 

CaL nullus* Cor. petala fex oblonga; obtufa, 
y^/7;;^. fubulata, antherae incumbentes quadriful- 
cae. Pift^ Itylus fimple).', fHgma trigonum. Pe- 
ir/r. capfula trifuka, trilocularis. Sem, plurima 
angulata. 

I. Aiitherktm foliis ptanis ^ fcapo ramofo ^ cgrollis pla- 
nis. L. Pllalangium parvo flore rftinorum. B« 
Oelliatiusi reperit in montibus bct) DeV DlittJa/ 
, Majo & Junio. 

' '-'f 2. ^f^i^^^^t'icim foliis planiSi fcapo fmpl^^^^^ L 

bhalangium parvo fiore non ramofum. B. ^rD* 
fpinnenfraUt. Flores albi, fatis magni, fpecioli, 
pedunculis {implidbus fcapo adfingnntur. Folia 
lojiga, angufta, linearia. h\) tolFaU/ Julio. , 

115. ASPARAGUS. 
Cal nullus. Cor. campanulata^ petalis fex, 
tribus alternis interloribus. Sta/n, filiformia pe- 
talis inferta, antherae fubrotunda^. Pift. germeri 
trigoiium, ftykis bfevidinius, ftigma punO:um 
prominens. Pertc. bacca globofa trilocularis* 
&z^. bina. 

f I. JJparagJis cauk herhaceo et^Boj fi/Bsfetaceis,fitpu^ 
lis paribus. Afparagus fyiveftris, tenuiflimo folio. 

B. ^inter Dem ©rflnen ^o\tr Junio; 

ii(^. CONVALLARrA. 

CaL nullus. Cor. campanulata, limbd fexfido 
' reflexp. &//^/. fubulata, petalo inferta, antheris 

creftis H E X A N D R I A. 99 

cre£lis oblongis. Pift. germen globofum fjylus -^ 
filiFormls, ftigma trigoniim. PmVi bilcca globo- 
la, trilocularis. Sem, Iblitaria. 

1. Convallaria fcapo iiiuk. L. Lillum conVQlliuiri 

album. B. £;licn (Eonttalii^n. i^ collibus jjintcr tm 

©riinctt SpoU i^ter Virgulta, Majo. 

f. ConvdUaria foliis aUeruis amptexicaulibus ^ caitU dH" 
tipiti , pedunculis dxillaribus niiijioris. L. Polygo- 
tiatuin iatifolium vu!gai'c. B. Sigillum SalomQ- 
tiis. Trag^. Folia ovata, VCnis fcu ftriis difHncta, 
inferiora amplcxicaulia , fupcriora foepe fedilia 
aut brevillimis pctiolis fulta ; €X alis foliortim pe* 
diinCuU brcves, cjuibus ndhaerent flol'es, norl Ut 
in priori fpecie g-lobofi, fed angufli, lorigi, cam- 
panulati, albij apicibus iimbi plerumcjue Viridibus; 
loco eodemj Junio. 

5. Convallitria foliis corJatis. L. Liliunl Convalliumi 
minuSi B. Unifolium. Brunf Planta non nifi 
linicum folium fatis magnum, glabrum, venofum 
oflendit; cdiiliSi ubi florcs profcrt, alterum addif. • 
flor^s parvi, albi, odorati , corolla rlOn campa- 
intlata fed rotata; petala & ftamina tantum qua- 
tuor* baccfl bilbcularis; im 3afc6fCtt(j4l/ & in alii$ 
fylviSj Jurtio. 

Baccd in omnibiis fpeciebu^ ante maturitatem 
lildculat^j poftea rubra aut in fpecie fecunda 
higra^ 

I17. ACOiltJS. 

CaL mWxlSt Sp^ih cylinddcas flofcuUs tc- 
flus. Co/^. petak fex obtufa , concava, fuperne 
crafliora. Stam, cradiufcula, antherae didymae. 
Pifi. germen oblonguiHj corolla longius, ftylus 
-tiullus j ftigmd pun£lum prominens» Pevicarp. 
capfulabrevis, triangula^ triloculuris, Sem* ob- 
lou|^ ^ lOO H E X A N D R I A. MonO' + I y4corm mlgaris. L. Acorus verus feu Calamus 
gSf^^^' iiomaticus officinarum. B. Mm^. m aquis 

itagilantibus, Majo <&: Junio. 

iig. lUNCUS. 
C^/. communisglumjibivalvis, proprius he- 
xaphyllus, fbliolis acuminatisj perfiftentibus, colo- 
ratis. Cor. nuUa. Stam, breviffima, antherae lon- 
gaeereaae. Pift* germen acuminatum, ftylus 
brevis, ftigmatatria,longa,villofa, inflexa. Peric. 
capfula triquetra, trivalvis, unilocularis. Sem. 
fubrotunda. 

t I- y^^^^^ <^^^^^ ^^^^ ftriBoy capitulo kterali. L. 
juncus laevis, panicula non fparfa. B. Planta 
fine foliis, culmos junceos tantum produccns, e 
quorum laterc aliquantum infra apicem crumpit 
florum panicula denfe conglomerata , coloris fufci 
aut rufefcentis, ficut ferc omnes Juncorum fpecies; 
in paludibus, Junio. 

t 2. yuncus culmo nudo flriBoi pmicuh lattrali. L. 
Vuncus laevis, panicula fparfa major. B. Planta 
priori fimilis, fed culmi longiores, & panicula pe- 
dunculis longioribus magis fparfa & effufa ; iisdcm 
locis, Junio, Julio. 

t ^. ymicus culmo mdo filifortni nmante^ panicula 
iaterali. L. Juncus laevis, panicula fparfa minor. 
B. Culmi tenues, c quorum mcdio fere crumpit 
panicula pedunculis paUcis , tribus circiter, flofcu- 
lis aeque paucis. auf t>tX ^ai)[itf Auguft. 

t 4. yuncusculmo nudo , foiiis fetaceis , capituUs ghthe- 
ratis aphyllis. L. Gramcn junceum^ foHis & fpica 
Juuci. B. Gramen junceum femine acuminatq. 
Loefel. iiaec planta foliis radicalibus canalicula- 
tis inftruaa; culmorUm fummitati infidet panicu- 

h c vaeina lata pr«rumpens , pedunculis tribiis 
* parum HEXANDRIA. lOI 

parum ramofis, floribus onufti», Bi'cyniu$ cum n^fjjg 
Scheuchzcro communicavir. ^ 

t 5. yuHQns fQliis nvdofo - articuhtis. L. Grahien jun- 
ceum folio articulato aquaticum. B. Culmi geni- 
cnlis aliquot praediti, e quorum iingulit oritur 
folium tubulare, ftriclum dum viret, afl: ubi fic- 
cum in plures articulos divifum. In fummo cuhni 
panicula pedunculis conftans pluribus, brevioribus 
dc longioribus fubdivilis; in palude haud procul 8 
littore maris reperi Augufto. 

'f 6. yuncui foliis linearibus canaliculatis ^ capfulis oh' 
tufis, I^ Folia e radice fafcicuiarim , caulina c 
vagina iata prodeunt, fatis longa. Panicula in 
fummo culmo ramofa, parum fparfa; flofculis mi- 
noribusi ati tf^X ^dcfefd <Sc itl '^tll{<f)QttlMt> , 
Junio. 

y, Jmicus culmo dichotomo, foliis angulatis y fiorihus 
folitariis fijftlihui. L. Gramen nemorofum calycu- 
lis paleaceis. B. Folia radicalia &' caulina in mi- 
noribus fere capillaria, in majoribus angufta> flo- 
res partim in divifuris caulis dichotonai , partim ad 
latera & apices ramulorum ; in humidis copiofifli- 
me, im 3afc6fent&al/ 6ep ^arlfii», & in convaUibus 
montium, Junio, JuUo. 

t %* yuncus foliis planis pilofis, corymhc ramofo. X. 
Gramen nemorofum hirfutum latifolium. B. Co- 
rymbus pedunculis conftat plurimis longis, apice 
in ramulos brcviores fubdivifis , quibus flores foli- 
tarii, majores, rufefcentcs infident; tm SQBalDe 5eO 
Jangefujr/ & in aliis fylvis, Aprili. Hujus Varie- 
tas : Gramen hirfiitum ncmorofiim angwftifolium 
fllpinum, paniculis oblcurc rufefcentibus. Scheuchz. 
ad alas foliorura crumpit fafciculus pilorum ', in 
fylvis. 

*f 9« y^t^f filn^ phnis Jiih-pUqftSy Jpicis fejpli pe- 

dunculatisque. L. Gramcn hirfutum capitulis pfyllii. 

G j B. Mono iOl H E X A N P R I A. •^ B- In fummQ culmo capimla florum conglomerata 

*^ ' pedunculata , unum vero feflilc; ia montibus «k 

e^ippis ^renoijs copiofc, Majo. 

119, BERBERIS. 

Cal, hexaphyllus, foliolis concavisj ovatis, co^ 
loratis, alternis minoribus, Cor^ petala lex fub^ 
rotunda, conc^vaj patentia; bafi finguli petali duQ 
corpufcula rptunda adnata , ne£t4rium conftituen- 
tia, Stnm. obtufa, cpmprefia, antherae binae, 
apici iitrinque adnatae, Pzji, germen cylindra- 
ceum, ftylus nullus, ftigma orbiculatum, Pevic, 
bacca oblonga, unjlocularis. Sem' dvio, cylindracea, 

I. Berheris pedunculis racemofis, L, Be;*bevis dumc- 
torum, . B. fSi^h^X^iXhuXiXi nobis. Arbor fpinis 
triplicibus munita, Folia oblonga apice obtuiiore, 
margine minutis 4enticulis fere ciliato. F!ore« 
cum calycibus lutei. Baccae yubrae \ im S^^X^^X^ 

gifcpen ?Balt)o m 3a(c^f?n(&aV Majo, Juuiq, ma. Rum^Xt Triglochint 

i^Q, RUMEX., 

CaL triphyllus, foliolis obtufis reflexis, Cor, 
petaU tria ovata, conniventia, perflftentia, Stmi* 
hreviflima, antheraf didjmae, ereftae, Pift, ger-^ 
men triquetrum, ftyU capillares, reflexi, inter ri* 
rnas p^talornm exferti, ftigmata magna, laciniata, 
Pericarp. nullwtP. Sepi, ijiiicum triquetrum, CQ^ 
rpUa Qannivente inclufum. 

"Jv I. Rumex floribus herjttdphroditis , valvuUs imegris 
graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. L. La- 

pathum II E: X A N D R I A. lO% 

. .J»9timm folio acuto ciifpo. B. Caulis altus , in • ^ 
ramulos rubdivifus, quibus floies copioll brevibus 
pedunculis fulti glomciatim infident; am^upper« 

Damm, JuHo. 

•f 2. Rjimcx fioribus hcrmaphroditis , valvulis dentatis 
graniferis ^ foliis cordatu - oblongis. L. Lapatbum . 
' acutum fcu OKvlapatbum. B. Folia magna, flo- 
res vcrticillati;' im 3afcjfcntf)al , UX) ^0X\U\1 , & 
alibi in udis, Julio. 

•{• 3. Rtmex fioribus hermaphroditis , vahulis dentatis, 
foliis cordato - oblongis obtujtufculis crenulatis, L. La- 
pathum folio minus acuto. B. ad margines agro- 
rum, Junio. 

4. Rumex floribus hermaphroditis , valvulis integerri- 
mis fiudis , foliis cordatis. L. Lapathum aquacicum 
folio cubitali. B. Folia longiirmia , anguftiora 
plerumque fpecie praecedente; ad foffas 6: aquas» 

im 3afc()Nt()al , auf t)cm itut>pcrDamm , & alibi , 
Julio. 

5. Rumex floribus diojcis , fjliis oblongis fagittatis. L. 
Acetofa prateniis. B. ©aucrampf. Flore rubro,& 
albo. In hac dc fequentc fpecie flores mafculi & 
feminei in diflinfta plantaj in pratis & campis» 
Majo <k Junio. 

6. Rtimex floribus dioicis , foliis lanceolato -hafiatis, L, 
Acetofa arvenfis lanceolata. B. Planta minor prac- 
cedente, floribus rubris ; in fylvis, montibus & 
pratis, Junio. Hujus Varietas : Acetofa arvenfis 
minima non lanceolata. R. Foliis caulinis lineavi- 
buss cum praecedentc. 

121. TRIGLO.CHIN, 

Cal, triphyllus, foliolis concavi^, deciduis. 

Cor. petala tria, ovata, concava, obtufa, calyci fi- 

milia. Stam. filamenta vix notabilia, antherac 

G 4 corolia 104 H E X A N D R I A. 

^lf^ corolla brcviorcs. i^i/?. germen magnnm, ftyli 
nuUi, ftigmata reflexa, plumofa. Pericarp, cap- 
fula oblonga. Sem. folitaria. 

^ I. Triglochin capfulis trilocularilus fuhlinearihus, L. 
Gramen junceum fpicatum feu Triglochin. B. 
Folia graminea , angufta, longiffima. Caulis pro* 
cerus , cui flofculi longa ferie brevibus pedunculis 
adhacrent. Calyces & corollae petala, utraque 
parum colorata , adhuc perfiflunt , dum. capfula 
feminalis in lon^itudinem extendirur, tandera de- 
fluunt, 5ct) ^arlrau in humidis, julio. 

*f 2. Triglochin capfulis fexlocularihus ovatis. L, Gra- 
men fpieatum alterum. B. Planta praecedcnti (i- 
milis, fed capfulae breviores, crafliores, ftigmata 
fex, quot loculi in capfula; an Uv ^dipCV ^tCf 
Junio. 

C Polygynia. 
122, ALISMA. 

CaL triphyllus, foliolis ovatis concavis. Cor, 

petala tria fubrotunda , plana. Stam, fubulata, 

antherae rotundae. Pift. germina plura, ftyli 

fimplices, ftigmata obtufa. Peric, capfulae plu* 

, res compreflae. Sem, folitaria, parva. 

I, y4lisma foliis ovatis acutis ^ fruEtihus ohtufe trigo- 
nis. L. Plantago aquatica latifolia, B. FoHa 
magna^ venofa, foliis plantaginis fere fimiHa, 
Caulis altus in multos ramulos late difFufqs, qui- 
/ bus flores albi numerofi adhaerent j in foffis Sc 

aquis ftagnantihus, Julio. 

HEPTANDRIA. 10$ 

Hjwjloo5oo}oo5oo$<x)Joo$oc{oo{cc$oo 

Mono» 

C 1 a 11 i s VII. £»"'■ 

H E P T A N D RI A. 

ijtaminibus fcptem. ^ 

123. TRIENTALIS. 

CaL foliolis feptem anguftis, acuminatif. Cor. 
petala fcptem ovato - lanceolata, baii leviter cohae- 
rentia. Stam. filamenta capillaria, antherae fim' 
plices. Pfft. germen globof.im, ftyliis fihformis, 
ftigma capitatum, Pericarp. capfula globofa 
unilocularis. Sem. angulata. 

I. Trientalis foliis lanceolatis imegerrimis, L. Pyrola 
alfines florc Europaea. B. Alfinanthemon. Thal. 
Caulis uuicqs foliis fex aut pluribus veftitus, inter 
quae pedunculi pauci, focpe bini, longi promi- 
nenr, quilibct flore unico albo terminatur; numc- 
rus ftaminum intcrdum vaiiat. im 3nfc&f<nt5<li/ 
Junio. 

Ad hanc Claflem pertinet i^fculus floribus 
hcptandris. L. rotlbcr Sa^ankxthcmm. Arbor jam 
nobis vuigaris, licet nondum mdigena. 
G 5 Clas- lO^ O e T A N D R I A. 

Claffis VIIL 

C TANDR IA. 

^tamiaibus 0^0, que vel Monogynia, velTri- 
gypia, vel Tetragyiiia, 

A. Monogynia. 

Oenothera. Epilobium, .Vaccinium, Erica, 
Dapbne, 

J24; OENOTHERA, 

Cal tubuslongus, limbo quadripartito, laci- 
niis longis, deflexis. Cor. petala quatuor obcor- 
data, plana, 61f/z»?. fubulata, incurva, tubo caly- 
cis inferta, antherae incumbentes, Pift, germen 
fub tubo calycis, ftylus filiformis, ftigma quadri- 
fidum reflexum. Pencavp, capfula tetragona, 
quadrilocukris, Sem^ plurinia, angulata. 

+ I. Omo^thera foliis ovato - lanceolatis planis. L. Lyfi- 
macliia iutea covniculata, B. Onagra iatifoUa. 
Tourn. Planta procera, flores magni in fummo 
caulis j ex Anievica in Europam venit, Sc adhuc 
in bortis colitur, tamen variis jam loris fponte 

crefcit, 6et) Cotirabsl&ammer/^arlFau, in campis 
^ ad vias copiofe, m t)tx altm Svooaune, Jul, 

Auguft, 

12$.: EPILOBIUM. 
CaL tetraphyllus, foliolis oblongis, acumina- 
tis, coloratis. Cor. petala quatuor patcntia. 

Stam, OCTANDRIA. IO7 

Staf?t, fubiilata, alrerna breviora, antherae ovales, ^^^^^ 
compreflae. Pifi. germen lons^ijTimum infra re- 
ceptaculum, ilylus filiformis, fHgma quadrifidum, 
revolutuni. P^ric, capiula longiilima, liriata, 
^uadrilotularjs , q^uadrivalvis, Sem* nuraeroia, 
pappo coronata, 

•J* I, Epilohium foliis fparfis lineari - lanceolatU. L. t-y- 
iimacIiiaCbamaenerion dicla anguftifolia, B. Planta 
hominis altitudinem adaeqiians; folia glabra Huu- 
• rate viridia, nevvo albo per mediuin ducto. Petala 
fubrotunda, patentia, inaequalia, unguibus longis 
anguflis j purpurea; ftamina cum piftillo decli- 
nata ; pcricarpium & calyx purpurea ; ad margi- 
nem fylvac nc^m Dcm r?)ci|. ^runnen in iblo aigil- 
lofo, JuUo. 

2i Bpilobinm foliis oppofnis hnceolatis ferratis. L. 
Lyiimachia iiliquofa hirfuta magno flore. B. ISBti' 
|)Cri(^. Petala in hac ik fcquentibus bifida, pur* 
purea aut paiUde rubra, Varietas : Lyfimachia 
fiUquofa hirfuta pai-vo flore. P, 

3» Epilohiim foliis oppofitis pvatis dentatis. L. Lyfi- 
mnchia fiUquofa glabra majors B. 

4., Epilohiutn fliis lanceolato - linenrihus denticulatis ^ 
jmis oppofttis , caule tLtragono. L» Lyiimachia fiU- 
quofa glabra minor, B, 

Hae tres fpecies ftamina &'piftillum erefta ha- 
bent; loca amant liumida,& florent in\ f^eiltgcjt 
^rMmiert, Julio. 

126. VACCINIUM,' 

C^/, minimus, germini infidens, perfiftens, 

Cor. monopetakj quadrifida, laciniis revolutis. 

Stam, fimpligia, antherae bicorries, dorlb afiftis 

duabus in(tru£lae, Pifl, germen infra recepta- 

culum^ X08 OCTANDRIA. 

^•^ * culum, ftylus ftaminibus longior, ftigma obtU" 
fum. /^^T/c/??)^. baccaglobofa, umbilicata, qua^ 
drilocularis. Se77i. parva. 

I. Viiccimum pedunctdis tinifloris , foliis ferratis ovatis 
deciduis y caule angulato. L. Vitis idaca foliis ob" 
longis crcnatis, fruclu nigricante. B, Myrtillus, 

Loii. ^laubeercn. im 3af^Fent&al unt) i^angefulKi* 

fd)en SSalbe copiofe, florcnt Majo. 

% ViKcinium raccmis terminalibus tmtantihiis , foliis 
ohovatis revolutis integerriptis . fiihtJts putiBatis.^L* 
Vitis idaea foliis fubrotundis nun crenatis, baccis 
rubris. B. 53teuffeibceren. Foiia per hyemem du^ 
rant, ut & in fequente; flores carnei; iisdem lo' 
cis, Majo, Junio, 

a. Vaccinium foliis imegerimis , revolutis , ovatis , cau* 
lihus repentihus filiforviihus nudis. L, Vitis idaea 

paluftris. B, Oxycoccus. Tourn, CO^o^Beeren. 

Folia angufta, a parte averfa albicantia, ficut in 
praecedente fjiccie. FlorSs rubri , petala penitus 
rcvoluta , ut corolla V4X monopetala videatur, BaC' 
cae rubrae. Bep ^Tavl^aU/ Junio, 

127. ERICA, 

Cal tetraphyllus, foliolis ovatis, Cor, mono^ 
petala, quadrifida, ventricofa. Sta7n. capiHaria, 
antherae bifidae. Piji. ftylus declinatus , ftigma 
quadrifidum. Pericarp. capfula lubrotunda, 
qwadrilQcularis. SetTi. plurima, minima. 

j. Erica antheris hicornihus inclujts, corollis inaeqnalu 
hus campanulatis mediecrihus , foliis oppofitis fagitta' 
tts. L, Erica vulgaris glabra. B. J^eiDefrnut Florc 
rubro & albo; in fyhas, <Jc campis fteriUbus co* 
piafc, AuguflQ, 

lag. DAPH. OCTANDRIA. IO9 

128. D A P H N E. fi°- 

CaL nullus. Cor. tubus cylindraceus, linibo 
quadrifido, laciniis ovatis, planis.. Stiun. brcvia, 
tubo inferta, altera inferioraj anthcrac bilocnlares. 
Piji. gcrmen ovatum, ftvlus nullus. (ligma capi- 
tatum. Peric. bacca fubrotunda. Sciri. unicum^ 
carnofum. 

I, Daphie floribus fejjililus ternis caulinis , foVtis lan* 
ceolatis decidiiis, L. Laurcola folio deciduf», florc 
purpurco, officinis Laureola femina B. ^cllfrf)^!^/ 
55Wfer5aum^ 5Bolf^ba|] nobis. in fylvis Oiivenfi- 
bus &remotioribiis. Flores ante folia primo vere, 
Martio plerumque, adparenc, & quia odoratiffimi 
copiofe urbem adportantur , quare frutcx lcntiffi» ' 
me crefcens brevi rarius reperietur. Baccae rubrae. 
In hortis etiam colitur. 

B. Tr igy n t a* Trigy. 

uia. 

129. POLYGONUM. 

Cal* nullus, Cor. petalum unicum bafi an- 
guftius^ limbo quinquepartito , laciniis ovatis. 
Statn. brevidima, interdum pauciora, anthefae in- 
xumbcnres. Pifl* germen triqtietrum , ftyli brc- 
viffimi, ftigmata fimplicia. Peric. nulium, Sem* 
unkum triquetrum, corolla involutum. 

j, Polygonum taule Jimplicifjimo mono/lachyOf foUis 
cvatis inpetiolum decurrentihus. L. liiftorta major, 
radice minus intorta. B. OJaWcrtDur^ Flores car* 
nei aut rofei in fpicam denfam coneregati; in pra<» 

tis l^iRter 9f2eufc[;o(t(anb/ Junio, juC 

a. Polygonum florihus pentandris fimidigynis, /iami" 
nihus coroUa longiorihus, L. Potamogcton falicis 
folio. B. Fulio longa, angiufta, venofa, inaquis 

nataa- IIO O C T A N D R I A. 

nia natantia. Floi^es fpicati carnei ; ftaminibus qiiin* 

que, piftillo bifido. in ftagnis Sc fofTis, Auo-nft. 

5* Pobgo^^^*^ floribus hexafidrh femtdipms^ folm)an- 
Ceoliitis, fiiptdis fubmHticis. L. Perlicaria m-^is feu 
Hydropiper. B. 5BajTer|)fcffcl*. Floi^es fpicati pur- 
parei copiofi; in humidis , m OcrtltDalDe auf Dcr 
@a^JJC abundat, AUguft, 

4» Polygonum floribus hexandris digyms^ fpicis ovans 
ohlongis ^ foliis laticeolatis ^ flipulis ciliatiT, L, Per- 
ficaria mitis maculoia & non maculoia. B, Folia 
macuia fufca notata , in quihusdam ea carent, 
Spicae florum in quibusdam purpureae, in aliis 
aibae^ ftamina in hac &: praecedente fex, ftyli 
duo; ad Vias vulgaris^ Julio. 

^. Polygonum ftorihus o^andris trigyuis dxillarihus^ fl^ 
liis lanceolatis, cAule procumbente herbaceo. L. Poly- 
gonum latifoiium. B. SBcgtviff. ' Fiores parvi ad 
filas foliorum fefliles; folitarii^ rubri, inferdum 
albi; tlbique ad vias & femitas terram contegit, 
Jut. Aug. 
f 6» Poiygomm foliis cordatisi caule voluhili^ florihus 
pianiufculis^ L. Convolvulus minor femirte trian- 
gulo, B. Velubilis nigra. Tabern. fBucfctinnbe. 
Cauies voiubiles alte adfcendunt , ii occaiionem 
Jia6ti, plantas debiliores, ficut cereales in agrig 
circumvolvendo deprimunt 6c conteguntj ex alis 
foliorum pedunculi floriferii quibus Verticillatim 
& Verfus apicem fpiCatim infident; ftores majufcU- 
li, laxij albi; femina nigra; irt hortis foepefpmit^ 
crcfcitj & fer acfiatem floteti 

Tetrag;^^ C Tetragynia* 

'"^' Poirk Addxa. 

140. PARlS. 
Cal tetiraphylkis, foliolis lanceolatis, ^cut^ 
patetitibus* CoVi petak quatuoi' fubuiata^ paten^ 

tia. OCTANDRIA. III 

tia, calyci fimilia, perfiftentia. Stam. fubulata, ^^^^^^' 
anrherae longae, medio filamenrorum utrinque 
adnatae. Pifl. germen tctragonum , ftyli paten- 
tes, ftigmata fimplicia. Peric. bacca tetragona, 
quadrilocularis. Sem, plura. 

X, Paris quadrifolia, L. Solanum quadrlfoliiim bacci- 
fcium. B, Caulis in medio foliis quatiior ovatis 
ornarus, iit fummitaCe flos folitarius, cujus calyx 
&: petala viridia aut albida, germcft purpureuin, 
bacca nigrefcit; im ilCalD bcp ^'arlfaU/ Junio. 

151. ADOXA. 

Cal bifidus, planus, infra gei-men. Cor, mo- 
liopetala plana, quadrifida, laciniis ovatis, acutis. 
Stam. fubulata^ antherae rotundae. Pifl, ftvli 
erefti, ftigmata fimplicia. Peric. bacca globoia, 
quadrilocularis^ ititer calycem & coroUam. Sem, 
folitaria. 

1. Adoxa Mofchatetlina. L. .Ranunculus nemorofus 
Mofchatcllina diclus. B. Planta humilis, folia 

• plerumque ternata < lobata , flores parvi , virides. 
Flos terminalis defcriptioni refpondet, laterales 
Vero corollam quinquefidam ^ ftamina decem , 
flylos quinque gerunCi im ^er^crgifc^in SSa/^C/ 
a tS' J^exag^"* 112 e N fJ E A N D R 1 A. 

Clarfis IX. 

EN N E A N D R I A. nia* ^tamii inibus novem. 132. BUTOMUS. ' 

Ca/. involucrum commune triphyllum ; um- 
fcella (implex* caly.v proprius nullus. , Cor. peta» 
la fey concava ; alrera minora, exteriora, acuta* 
Stam. iiibulata, antherae bilamellatae. Pift^ ger- 
rnina fex acuminataj in ftylps definentia, fligmata 
fimpUcia. Peric. capfulae fex obiongae, fenfim 
attenuatae. Sem» plurima. 

1, Butomus jmhellatus. L. Juncus floHdus major. B. 
FcUaionga, triquetra, floies fpeciofi, rofei colo- 
JriSi infoflis ik aquis, m ^UppcrJ)amm & t\ihU 
Juli». 
eias- DECANDRIA. IIJ 

•4!>o$oc$oo$oo$Qo{oo$oo$QO$ogi{oc{oo^^ 

Claffis X. 

DECANDRIA. S i^taminibus decem, quae vcl Monogynia, vcl 
Digynia, vel Trigynia, vel Pentagynia* 

J. Monogynia. Mom^' 

Leddm, Pyrola* ^^^- 

133. LEDUM. 

Cal, quinquedentatus, minimus. Cor. petald 
quinque ovata, cpncava. Stam. filiformia, paten- 
tia, antherae oblongae. Pift^ ftylas filiformis, 
ftigma obtufum. Peric. capfula fubrotunda^ 
quinquelocularis, bafi dehifcens* SefH* numerofai 
tenuifiima. ^ \'v^ I, LedutH patuflre. L. Ciflus Lcdon foliis i^osmkrini 
ferfugineis. B. Rosmarinum fylveftre. Cam. 
93otfc^. Frutex humilis j ramuli primo anno fer- 
l-uginei j birfuti ^ pofte^ cortice cinereo veiati ; fo* 
lia linearia rosmarino (imilia » in ramulis novis 
pariter ferruginea; flores albidi Vcl lutei, brcvi- 
bus pedunculis fufpertfi ; capfuUe feminales ruti- 

lae; in ber SJicl^ring/ im StealO Ur) Der SKijnDe/ 
Jun, juL 

134. PYROLA* 
Cai, qulnqucpartitus, minimus. Cor. petak 
quinque fubrotunda, concava. Stam^ fubulata, 
antherac magrwe, nutanteSj bicoine*. Pifi, ger- 

H meo °^-^' men aiiguktum, ftylus filiformis, ftigrha craffius- 
culum. Pericarp, capiula pentagona, deprefla, 
quinquelocularis. ^ Sem, plurima, paleacea* 

I. Pyrola /iaminihus adjcejidemihusj pifiillo declimto. L* 
Pyrola rotundifolia major. B. iBitltecgtUn. Plan- 
ta aUqitot folia, fex plerumque profeit, foliis py^ 
rorum iimilia, pcr hyemcni durantia ; inter ha^|l^ 
cautis eminet unicus, floribus allyis' od^atis Vc-i^ 

ftitus ; im Jg)er6ergifc^n SBolDe, Junii<)i / ■ < ' : ^^ 

•f 2. Pyrola racemo unilateri. L. Pyrola fblio mucro- 
nato ferrato. B. Flores omnes feccmdi, feu ver- 
fus unum latus fpectantes, piftillum ;ferer€i'€i£lum, 

im 2Bal& 6e9 ^arlfau, Julio. 

Digyma. ^^ B. Digynia. 

-^''Chryfofplenium. Saxifraga. Scleramhus* 
Saponaria. Dianthus. 

'^ *-i35^. CHRYSOSPLENIUM. 

. C?/. quadri-feu quinquepartitus, patens, co* 
Ibratiis', licinii^ pvatiS/, Cor. nulla. &/z/7^. ofto 
feu decem breviftima , antherae fimplices. Pifi* 
germen receptaculo immerfum, ftyli breves, ftig- 
niata obtufa. Pericarp. capfula bipartita, unil%^ 
cularis, bivalvis. *S(?/;^. pkirima, minima. 

^ 1. Chryfojpkmum foliis alternis, L. Folia rotunda, 
' Crenata, ^etiolis longis ; calyces luteo - virides. 

im .C)erBergifc6en SlBalD/ im ^^iligert ^rurtnen/ 

Apiil. Maj. 

,-3, Cbryfofplenium foliis oppofitis* L. Saxifragd rotiin- 
difolia aurea. B. jiriori ijmilis, fcd folia oppofita, 
petiolis brevioribiis.;; locis ^ meniij^us iisdem^ DECANDRIA. Ilj 

Linnaeus florem primarium decandi^um, reli- -^^"'^' 
quos oftandros^deprehenditj mihi decandroe vi- 
dere raro obtigit, licet plures e^aminaverim ; flos 
terminalLs cum lateralibus plerumque oftandri & 
calyces quadripartiti erant; ergo florem prima" 
tium non femper decandrum conjicioi 

136. SAXlFRAGA; 

Cal. quinqUepartitus, laciniis oblongis. 'Co^t 
fjetala quinque plana, bafi angufta. Stam, fubu- 
lata, anthcrae r6tuhdae. Pift. germen acuminar 
fum, ftvli brcves, ftigmata obtufa. Peric. capfula 
ovata, biroftris, unilocularis* ' Sem, plurimaj 
parvai 

,,t» Saxifrdga foljis caiiUms reniformibui lobatis, caule 

.■fv. ramofo, radice granukta. L. Saxifraga rotundifo- 

lia alba. B, etcinbrcc^. Caules hirfuti, folia par- 

va, rotunda fere, margine in lobos divifoi ^orea 

Jilbi, calyce longiores; in montibus »oc ^m £)lu 

toii^m liov, Majo.. 

137* SCLERA^JtHUS. 
_ Gal.: tubulatus, femiquinquefidus, acutuj» 
Cor. nulla. Stam. minima, antherae fubrotundae. 
Pifl.ikyM capillares, ftigmata fimplicia. PeriC^ 
capfula ovata, tenuifiima, in fundo calycisi Sem^ 
duo, cxtrorfum convexa* 

I. Sckramhus calycibus frnaus patuks. L. t>oIygd*- 
num angiiftimrtid Sc aeuto vel grarhineo Mio mi* 
nus repens. B. Planta annua; repens, foliis rario- 
bus, vindibus, flofculis parvis, calycibus acutis 
vuidibus; in campis fterilibus, arenofisj & advias, 
mUX 5cm|JCl^i|r9 / per aeflarcm. 

H 3 O. $ck' II.$ D E C A N D R I A* 

l^gyma, ^^ ScUramhui ialycibus fruElus claufis. L, Polygo- 
num cocciferuni. B. Planta perennis, erecta, fo- 
liis crebrionbus iricanis, fiofculis majoribus , caly- 
cibus obtufioribus albefccntibus ; in montibus ^^ 
campis fterilibus^ Julio. '-^ 

X38, ^ A P O N A R I A. 
Cal. tubulatus, quinquedentatus. Cor. petala 
quinque, unguibus anguftis longitudine calycis, 
lan^Miis pbtufis. Stam» fubulata, alterna feriora, 
dntherae incumbentes. Pift. germen teres , f tyli 
feSi, ftigmata acuta. Pericurp. capfula longitu- 
dine calycis, unilocularis. Sem, plurima, parva. 

, f , Saponaria calycihns cjyUndricis , fbliis ovato * lancgo- 
latis. L. Saponaria major laevis. B. ©eifcnfraut. 
Folia oppofita, lanceolata, tribus ncrvis diftindajr 
ex alis foliorum pedunculi floriferi ; flores albi; 
petala, ubi ungues in laminas abeunt, iquamulam 
bifidam gerunt, quae ne^ariam efl ; ^p ^rcntAU/ 
&. aiiis iocis humidis, Julioy 

139. DIANTHUS. 
Cal. cylindraceus^ longus, ftriatus , ore quin- 
quedentato, bafi quatuor Iquamulis cin£lus. Cor^ 
petala quinque> ungues angufti longitudine caly- 
c;ifj limbus planus, laminis obtufis,crenatis. Stam, 
longitudine calyci^, antherae incumbentes. Pift. 
gcrmen ovatum, ftyli fubulati, ftigmata recurva. 
Peric. capfula cylindrica, unilocularis. Sem* 
glurima. 

X^ iXiamhus fioribus aggregatisfafiiculatis, fquamis ca* 

' . Ijdnis lanceolatis viUoJts, tubum aequantihus. L^ Ca- 

ryophylius barbatus fylveftris. B, Oclhafius in 

coUibus |tt ^il|ferl)orf/ Julio; detexit; hanc carta- 

Canorum ipedf m non nifi in horci^ vidi. D E C A N t> R f Al. 1X7 

* 

2. Diaiitlms fioribm aggregatis capitatis , fquamis caly- 
cinis ovatis obtufis tnuticis, tubum fuperautjbus. L, 
Caryophyllus fylveftris prolifer. B. roilbC 9^e(fea- 
Squainac ad bafin calycis magnae , cavae , calyce 
majores, ipfuin laxe involvunt; flores pnrvi, rutili; 
in montibus paflim, Julio. Licet flores aggregati 
capitati plerumque fint, cgo focpifllme florcm mo- 
do unicum in quovis capitulo reperi, quod & Rup- 
pius tanquam Varietatem notavit; Bauhinus fpe- 
ciem peculiarem cxinde fecit, quam adpellat : Ca* 
ryophyllo prolifero affinem, unico ex quolibci 
capitulo florc. • - 

•f 3. Dianthus floribus folitariiSj fquamis calycinis lanceo- 
latis hiriis , coroUis crenatis. L. Caryophyllus fyl- 
vcftris vulgaris latifolius & anguftifolius. B. flore 
rubro , & pallido; in montibus, Julio. Hujug 
Varietas : Caryophyllus fimplex minor, flore pun- 
»ftato. B. Fiores rubri maculis aibis guttati ; in 

coiiibus ^iHter Dem gnJnen Jg)ofe. 

Oelhafius addit Caryophylkim flore tenuidi- 
me disfe^lo. B, & Caryophyllum faxifragum ftri- 
gofiorem. B. tariquam fynonyma, cum hae verO 
diftin^lifiimae fint fpecies, quarum prior, §ct)et:nel* 
fcn nobis, hic non fponre crefcit, nec poiteriox, 
cujus calyces quinquangulati & flores minitrii, a 
me ha£lenus reperta , in dubio relinquendum, 
quid per has intellexerit. 

C Trigynfa. ^^fey 

nia. 
Cucubahis. Silcne, Stellaria. Arenaria. 

140. CUCUBALUS. 

Cnl. globoftis, quinquedentatus. Cor. petala 
quingue, unguibus longitudine calycis, laminis 

H 3 emar- Ilg I^ Jl G A N E> R I A. 

emarginatis. Stnfn, fubulata, alterna feriora, an? 
thera€ oblongae. Piji. germen oblongum, ftyli 
Ibngi fubulati, ftigmata oblonga, pubefg^ntia. 
Pericarp, capfula acumin^taj triiocul^ris. Sem^ 
pjurima. 

I, Ciicuhahts calycihm Jkhglohojts glabris reticuhto-ve^ 
noJtSy capfulis trilocularihusy coroUts fubnudis. L. Lyclir 
nis fylveflris quc Behen album vulgo. B. Foli^i 
oppolita, ovato - lanceolata, amplexicaulia. Caly- 
ces rurgidi, fubpurpui-ei, venis copioiis rcticulati, 
Petalorum laminae apice bifidac, &, ubi unguibus 
cohaerent, duobus auviculis audae. Flores albi; 
in montib,us paflirn & ad margines agVQrum, 
julio, 

141. S I L E N E. 

^ CaL clavatus, quinquedentatus. €or, petals| 
quinque, unguibus longitudine calycis, limbo ob- 
tufo emarginato ; fquama bifida in fauce cujusvis 
j petali. &/2>». fubulata, alterna feriora ; anthera^ 
oblongae. Pifl- germen cylindraceum, ftyli lon-? 
gi, fimplices. Pericarp. capfula cylindpca , tri? 
locularis. 5*m. plura, renifbrmia. 

'^" j. Silene petalis bifidisy ftoribus lateralihus fecmdis cer- 
nulsy caule recurvatOr L. Lychnis montana vifcofa 

, ,4»^alba latifolia. B, Planta hirfuta j fo|ia longa ad 
bafin anguil:^, apice obtufiore ; calyces purpurej, 
Ariati ; flores albi, verfus unum latus fpedantes i 

Im .?)erBcrgif^en 5BaIbc & alibi, junio. 

a. Silene calycibus fr^B^s globofis acuminqtis, ftri\s trir 

gintdifiUis gkJjris, L. Lychnis fylveftris latifolia;^ 

calycibus turgidis ftriatis. B. Fiores rubri. Ocl? 

hafius reperit 6er) Der BWmf ^Julio. 

Silene a Cupuhalp vix dijfferi:, nifi fqugniulls io 

fauce coroUae. 

142. STEL* DECANDRIA. M5 

142. STELLARIA. ^^^^^' 

• CnL pentaphyllus, foliolis acutis, concavis, 
patentibus. Cor. petala quinque bipartita, ob- 
Jonga, plana. Sta?7i. filiformia, alrerna breviora, 
antherae fubrotundae. Piji. i\y\\ capillares, ftig- 
mata obtufa. Peric. capfula ovata, unilocijlaris, 
fexvalvis. Sem. plurima, 

I . StcUaria foliis cordatispetiolatis,peduncnlis ramojts. L. 
Alfine altifTima nemorum. B. Folia oppofira, bic- 
vibus petiolis ; flores albi, folitarii, longis pcdun- 
culis ex alis fbliorum ; in fylyis , ^ tm ^Cilig^d 

^runnen, Junio. 

<j, SteUaria foliis lanceolatis ferVulatis , petalis hifidis. L. 
Caryophyllus arvcnfis ghber, flore majore. B. 
Gramen floridum. Tabern. ^lummgrrt^. Folia 
oppofira vix ferrulata ; flores albi in fummitate cau- 
Ijs, pedunculis longis; im S^ix\)n%\\i)t\i SBalDC/ 
Majo. 

9 . Stellariafoliis linearibus integerritnis, florihns panicu- 
latif.'L. Caryophyilus arvcnfis gjaber, flore mi- 
norc. B. Folia oppofita, longa, fcffilia, uti iii 
praecedcnte ; in minoribus interdum brcvia, tc- 
nuia; flores albi; im !3afc&f Cnt J«I / & aliis fylvis, 
Majo. 

143. ARENARIA. 

d/. pentaphyllus , foliolis oblongis, patenti- 
bus, Cor. pet^la quinque ovata. Stam, fubulata, 
alterna interiora, antherae fubrotundae. Pift* 
germen ovatum, ftyli reflexi, ftigmata crafliufcula. 
Pericarp. capfula ovata, unilocularis, Sem, plu- 
rima, rcniformia. 

•}• I. Arenaria foliis ovatis acutis carnojts, L. Alfinc 

iittoraUs foliis portulacae. B. Alfinc marina foliifi 

H 4 portu- I^O ' D E C A N P R I A. 

. ^^'* portulacac. Loefel. Plaiita radicibus late terram 

perreptans, cx qua muiti furgunt caules humiles, 
foliis dccuffatis veftiti, ut, fi planta defuper infpi- 
ciatur> tetragona appareat, quia apices foliorum 
quadrifariam vergunt. Flores in fummo caulis 
albi, fatis magni, quidam etiam lateralcs ; in Utto- 
re maris, Auguft. 

"f 2. Arenaria foliis ovatif acutis petiohtis nervofts. L. 
Alfine piantaginis folio B. Planta humilis, fblit 
tribus venis diftin^ta^ flores albi; im ^ev6cr9if(6en 
^alDe/ Junio. 

•{■ '^, Jirenaria filiis fuhovatis aaitis fejJlHhns j coroJIis ca* 
lyce hrevidribus, L. Alfine minor multicaulis. B. 
Folia oppofita, minuta» ercfta, aequalibus fpatiis 
per caulcm diftribtta, in fummo ftorcs aliquot albi» 
pcdunculati ; inmontibus 'eOX t)tm 0Hmifc6cn 5^0r/ 
Majo. 

rema' £), Pentagyjita. 

ffynia, 

Sedum, Oxalis. Agroftemma, Lychnls. 
Ceraftium. Spergula. 

144. SEDUM, 

CaL quinquepartitus , acutus, Cor. petala 
quinque lanceolata, patentia. Stam. fubulata, 
antheris fubrotundis. Pifi. germina quinquc ob- 
ionga, definentia in ftylos, fHgmata obtufa. PmV 
r/7r/7. capfulae quinque acuminatae, compreflae. 
Sepi. plurima, minima. 

^I, Sedumfoliis plmiufcsiltjferratis, coryfnho foliofo, cau^ 
le ereSto. L, Telephium vulg-are B, Caules crcfti^ 
folia oi^ata, feflilia, altcrna, fucculenta ; cx apice 
caulis flores corymbof!, ex viridi albicantes ; in ' 
montibus ht^ ter jD^ray J^n. Jul. 

2. Sedum DECANDRIA. 121 

3. Sedum foUis fuhovatis adnato-feffilihus gihhis ereOiufcu- [ . 
lis altemis, cyma trifida, L. ^icmper vivum minus ^^ 
vcrmiculatum acrc. B. Folia carnofa, parva, flo- 
rcs lutci niajorcs; pafTim in montibus, Junio. 

-^. Scdufnfoliisfuhovatis adnatn^fcjfiHhus gihhis ere^iufcu- 
lis fexf ariafn itnhricatis, L. Semper vivum minus 
vcrmiculatum iniipidum. B. copiofius pracccden- 
tc, cui limillimum, practer toliorum difpofitioneni, 
in montibus t)or t)cm Dlin)ifcl)cn I^or, Junio. 
OellioHus aliam fpccieni, fc. S^edum minus lu- 
tcum folio acuto. B. indicavit, fed forte hanc & 
praecedentem intclleAit, uti ex fubdivifione in 
acrc ik inlipidum adparet, 

145, OXALIS, 

Cfil. quinqueparrirus, acurus, parvus. Cor. 
petala quinque obrula, emarginata, unguibus co- 
haereniia. Stam. capillaria, e.Yteriora breviora, 
aniherae fulcatae. Pifl' germen quinquangula- 
re, Ayli fiUformes, ftigmara obtura. Pericarp, 
capfula penragona, quinquelocularis. Sem. fub 
rotunda. 

I. Oxalis fcapo unifloro, foliis reniatis, radi^e fquamofc- 
articulata. L. Trifoiium acctofum vulg-are. U. 
Acetofeila vulgaris dc officinarum. Rupp tBrtUfP 
flee. Ex radice plures longi petioli ; fingulis-fo- 

i lium ternatum, cordiforme, pilofum adnaiutn ; 
inter hos pedunculi longiores, pariter unico fiore 
albo, vcnis purpureis pi£lo, terminati ; tm <^ixb(Tf 

gifc^cn ?[BalDe/ im ^eiligen $5runnefl/ ^ in aliis fyi- 

vis, Majo. 

146. AGROSTEMMA. 

CaL tubulatus, Hmbo quinquefido, latiniis 
longis, aciHis. Cor. perala quinque, unguibus 

H 5 longi- 12% DECANDRIA 

g^lil longittidine tubi calycis, limbo obtufo. Stam, 
lubulara, akeriia feriora, ^ntherae fimplices. Piji, 
germen ovatum, ftyli filiformes, ftigmata (impli» 
cia. Pericnvp, capfula ovata, unilocularis, quin^ 
quevalvis. Sem. plurima, reniformia. 

j, ^grofietnma hpjuta, calycihus coroUanp Hequantihus^ 
petalis integris nudis. L. Lychnis fegetum ipajor» 
B. Oia^Cn. Folia oppofita, lineari-lanccolata, hir- 
futa ; caules alti, ere61i ; calycis laciniae corolU 
Ipngiores, ftores rubri, inter fegetes, Julio, 

147. LYCHNIS. 

Cal. fubrotundus, infl^tus, quinqucdentatus, 
Co^. petala quinque, ungues longitudine calvcis,, 
limbus planus. Stam. calyce longiora, altern^ 
feriora, anthcrae incumbentes. Pift^ germeti 
ovatum, ftyli fubulati, ftigmata reflex^, pubefcen- 
tia. Peric. capfula ovata, ynilocularis, quinque^ 
valvis. Sem. plura. 

I. Lychnis petalis quiidrifidiSy fruBti fuhrotundo, Z, 
Cai-yophyllus pratenfis flore laciniato fimplici, fcii 
Flos cuculi. B. Foiia oppofita, oblonga, flores ru- 
bri, limbus cujusvis petali in quatuor lacinias te-? 
nues fe£lus; in pratis, Junio. 

% Lychnis petalis tntegris, L Lychnis fylvcftris vis» 
cofa rubra anguftifoha. B. %i)etXtldhn. Folia fe* 
re gramjnea, caiiles fub quoyis geniculo nigrican- 
tesvifcofi; im ^exbtX^Hi^m Sa$ttli)Cf ^ in pratis, 
Junio. ^ 

|. Lychnis florihus dioicis. L. Lychnis fylveftris alb^ 
fimple^. B. FoUa oppofita, villofa, ovato-obionga, 
calyces rubri, flores albi, mafculini & feminini in 
diftinfta planta, quare ad dioecia pertincrct , nili ' 

. Lychnidis notae eajn hic collocai-ent ; variis loeis, 

in DECANDRIA. I23 Pensa- Inmontibus, agiis, fylvis, Majo, <S: feq, men- . 

fibus. ^^^^**' 

148. C E R A S T I U M. 
Cal. pentaphylkis, foMolis lanceolatis, patenti^ 
bus. Cor, pcrala quinque bifida, obtufa. Stam^ 
alterna breviora, antherae lubrotundae. Pift* 
germen ovatum, ftyli capillares, ftigmata obtufa, 
Peric. capfula obtufa, unilocularis. Sem, plura. 

'f I. Ceraflium ereBumviUofo-vifcofim. L. Alfinehir» 
futa altera vifcofa. B. Folia oppofita, feffilia, ova- 
ta, acuta; caules hirfuti, vifcoli; flores albi, foliu- 
irii; corolla calyci aequalis; in fruticetis, l^intcr t)Cn| 

grijncn J^ofe, kp ^rcntau, Augua. 

^ 2. Ceraflium floribus pentandris, petalis emarginatis. L. 
Alfine hirfuta minor. B. Planta humilis , fohis 
pppofitis, ovatis; flores albi, coroUa calycebreviqr; 
ftamina dccem quidcm adfunt, fed quinque tan- 
tum antheris inftrucla ; ad viam, 5^0 Sttiau^/ 
Majo. 

ij* 3. Cerafliufn folijs lineari-lfinceoIatiS} obtufls, elabris, 
corQlIis calyce majoribus, L. Caryophyllus aivcnfis 
hirfutus, flore majore. B. Folia non perfe£le gla- 
bra, fed parurp hirfuta ; ex alis foliorum ramuli 
furgunt, foliis anguftis linearibus acutis veftiti; 
caules hirfuti, verfus apicem fquamulis donati, in- 
de in pauccs pedunculos divifi, quibus flores foii- 
tarii, albi, majores infident. Calycis fohola in hac 
& praecedente fpecie viridia , mavginibus albis 
fplendentibus; »or Dcm OliWtf^Cn %^^l copiof?, 
Majo. 

f 4. Ceraflium foliis cordatis fe/plibus, florihus folitariis, 

fruciibus pendulis. L. Alfine aquatica major. B, 

Folia inferiora fere ovata, magna , fuperiora angu- 

ftiora, acutiora ; caules hirfuti j flores albi ; peri- 

carpia feu capfulae fcminales lotundac , cum in 

^ praccc- 124 D E e A N D R I A. 

Penta- praecedentibus iinc ovatac; am ^UDperbamm/ ^ 

gynia, alibi ad foilas, Julio. 

149. SPERGULA. 

Cal pemaphyllus, foliolis ovatis, ol^rufis, con- 
cavis. Co}\ petala quinque ovata, concava. Stam^ 
{iibul-aia, antherae rotundae. Pift. ftyli ereQ:o-re- 
ficxi, {lignmta crafliuicula. Peric, capiula ovata, 
unilocularis, quinquevalvis. 5>/«. plurima, mar- 
gine cinQa, 

. •{• I. Spergula foliis verticilktis , floribus iecandris. L. 
AHine Sperg«la difta inajor. B. Folia filirbrmia, 
caules raniofi in plurcs pedunculos divifi, floribus 
albis majuscplis terminatos; in pratis \)\wUX ^iw 
f([;otrlant), Auguft. 

•f 2, Sperguh foHis oppofitls fuhulatis laevihus , caulihus 
Jtmplicibus, L- Aliinc nodofa germanica. B. Po« 
lygonum foliis germineis alterum. Loefei, Plan- 
ta pufilla, folia inferiora graminca, angufta, lon- 
giora; caulina voro miuutiflima» breviflima; f|os- 
culi in apice caulium folitarii, nivci ; in capis hu 

midi5 auf Ocr ^aipe, Auguft. 
Clas- \ 

DODECANDRIAi 125 

^►o{oc)5(X)§oo{cx){oo5oo{oo5oo5o^ ojoojoojocjcojoojcojcojoojccjc-^^ 

Claffis XI 

DODECANDRIA. S taminibus ab undeciin usque ad novendecim, 
quae fubdividuntur in Monogynia, Digynia, Tri- 
gynia, & Polygynia» 

A. Monogynia. Mom^ 

Afarum. Lythrum, gynia. 

150. ASARUM. 

CaL campanulatus , femitrifidus, woloratus. 
Cor. nulla. Stam. duodecim fubulata, antherac 
filamentorum parieti adnatae Piji. iiyhis cyhn- 
draceus, ftigma fexpartitum reflexum. Perzc» 
capfula fexlocularis* Sem» ovaffl. 

l, Afanmfoliis reniformibus obtufisbinis. L, Afarum* 
B. Jg)afelnjurj. Calyccs purpuici bievibus pediin- 
culis fulti, folia longioiibus pctiolis infident. 
Oelhaftus in fylvis fub corylis invenit, Majo. 

ISU LYTHRUM. 

G7/.,cylindraceus, ftriatus, denticuUs duode- 
eim, ahernis minoribus. Cor. petala fex oblon- 
ga, obtufa, patentia, incifuris calycis inferta, 
Stam. duodecim, fuperiora breviora, antherae 
(impUces. Pifi. ftylus fubulatus , decHnatus, 
ftigma orbiculatum. Peric, capfula oblongaj 
bilocularis. Sem, numerofa, parva. 

I. Ly- J2€ D O D E C A N D R lAi 

. 1» Lythrumfolih oppofitis cordato-lanceijlatis j. florihils 

^^^^ fpicatis dodecandris. L. Lyfimachia fpicata purpu- 

rea. B. Flores in longam fpicam rubram, fpecio- 

fam congcfti ; im Jeiligca ^runnen/ im 3^fc&fem 

t^^lf & alibi ad aquas, JuliOi 

ts:i., AGRlMONi A. 

CaL duplex, interior quinquefidus , pafViiSj 
getmini infidens, exterior duobus foliis mucro-i 
natiSi Cor. jjetala quinqUe , emafginata, ungui- 
tus anguftis. »SV/zz^?. plurima, capillati^, arithe-» 
rae didymae. Pift, germen infra receptaculum^ 
ftyli fimplices, ftigmata obtufa. Peric, fruftus 
€ehinatus, bilocularis. Sem, bina, fubrotunda. 

It Agrtmonia foliis cnuUnis pinnatiSy fruMus hifpidisi 
Li Eupatorium vcterum, fivc Agrimonia, B. Ober» 
tncnnig* Folia pinnata, foliolis ovatis^ profunds 
denticulatis , inter quae foliola alia parva cofta^^ 
ttiediae hirfutae adhaerent. Flores lutei alte fpi* 
cati; 6in(er Dem ©rilnca J&OfC/ & alibi in ficcia 
aicnofis, Julio. ma Trigy^ C. Trigynia. 

Refedai feuphorbia. 

153. k E S E fi A. 

Cal, quadtifidus, vel fexfidus, laciniis angufliSi 
Cor. tetrapetala, anomakj petalis nonnulJis trifi- 
dis, in fupremo neftariumi Stam, plurima, an- 
therae ereftae, oblongae. Pift, germen gibbunt 
in ftylos definens breviffimos. Pmc« capfula 

gibba, D^^O' d' E C A N D R I A;'^ Xij 

gibba,'angnlara, tricuspidata, unilocularis. ^ein. • .,\a 

plurima, reniformia. , ' 

. , ' , • . ■ 'j 

■f I, Refedafoliis ianceolatis imegris , calycihu; quAdrifi- 
dis. L. Luteola herba faiicis folio. B. Caules lon- 
gi, floribus numciofis luteiis dcjife fpicati; 6(9 3^» 

genort, Julio. 

C. Jlefeda foliis ornnilus trifidis ] inferiorihtis pinnatis. 
L. Refeda vulgaris. B. Florcs lutei. Oelhafius 
rcperit ad Viftulam & Rhodanum , Julio. '^ 

154, EUPHORBIA. 

CaL ventricofus, rugofus, coloratus, otc qua* 
dri-vel quinquedentato. Cor. petala quatuor aut 
quinque, gibba, truncata, crafTa. Stam. plura, fi-.. 
liformia, antherae didymae, Pzji. germeri trique* 
triim, pedi<?ejlatum, ftyli bi£di, fligmata obtufa* 
Peric. capfula fubrotunda, trilocularis, ftylo elon» 
gato pendens. Sein. folitaria fubrotunda* 

^j. Euphovhia umheJJa trifida^ dichotoma^ involuceUii 
ovatisy^foliis integerrimis, ohovatis^ petiolatis. L. Pe- 
plus feu Efula rotunda. B. 9^unDe SIBoIf^mileJ» 
Flores parvi, lutei; inter olcra 8c in hortis per to- 
tam aeftatem fponte crefcit. 

S. Euphorhia umbella quinquefida, trifidg, dichoioma, ift' 
voluceUis ohovatis y foliis cuneiforfnibits ferratis. L, 
Tithymalus heliofcopius. B. Folia e bafi angufla 
in figuram fere rotundam abeunte. Invoiucra 
magna ; fldres lutei ; paflim inter elera , fegetes 
& in campis, Julio. 

^ 3. Euphorhia] umheUa multifida dichotoma, involuceUis 
fnhcordatts, petalisfubbicornihus, ramis fierilihus, foliis 
imiformihus. L. an Tithymalus amygdaloidcs an- 
guftifolius. B ? Folia lanceolato -lincaria, alterna, 
len^a, patula; cx alis foliorum pedunculi umbel- 

Ih 


laS D O r> E C A K D R I A* 

lis latcralibus dichototnis ; ad umbellam univ^rfa- 
lcm foH^ quina ovato-acuta; flores luteij petala 

bicornia» lunata; 4tt)ifc6cfi^angcfu&r «rD 9Jeufc6o«*' 
iaivD/ Majo. 

f ^/^'t^p^orhid M^hella mnltifida dichotofna, iiwotuceVis 
perfoUafis orhic^Iam, foliis obtujis. i* . Tithymalus 
characias amygdaloidcs. B. Folia lanceolata, 

Fiores lutei. iiu 05ni?&«n UJkberfclO / Junio* .:. 

Poiygy^ jD* Polygynia* 

ijj. SEMPERVIVUM. 

CW. ^uodecinipartitus , concavus, &eutus. 
Cb^. petala duodecinhi, lanceolata, concai^a) acuta* 
Stam. fubulata, antherae fiibroturidae. Pi/i.g^' 
miua duodecim in ftylos definentia, ftigmata acu-< 
ta. Peric. capfulae duodecim compreflacj breveSi^ 
iSV#/. plura, parva. 

I. Sempervivum foliis ciliatiS) propaginibus pateHtihus. 
L. Sedum majus vulgare. B. J^aU^laUC& Vel po^ 
tius J^au^Iaub. Dubium, an revera (it indigena, 
licetin te(^i& tugurioi-um crefcat3 floret Juli(j>» ina. / . 
Cks- ICOSA NDRIA. 129 

•{(•oJooJoojooJooJjoc^oJoc^cxjjGoJdc^xJooJoa^c^^^ 

Clarfis XII. 

/ C S A N D R I A. 

l^fanilnibus vlginti & pluribus, ergo a Polyan- 
dria fequente non differt, nifi calyte femper mo- 
ftophyllo, petalis & Itaminibus parieti interno ca- 
lycis infertis. Subdividitur in Monogynia, Digy- 
nia, Trigyniaj Pentagyniaj & Polygynia» 

A* Mon ogy ?i i a, Monogy- 

nia., 
IS6. P R U N U $. 

C//. quinquefidus , laciniis concavis, oltufis. 
Cor. petala quinque fubrotunda, concava, paten- 
tia. Sta77i. plurima, fubulata, antheris didymis. 
PiftiHylas filiformis, fligma orbiculatum. Pe- 
ricarp. drupa fubrotunda. Sem. nux comprefla. 

•f I. Trunus florihus racemofisi folUs decidnis hafi fuhtus 
higlandulofis. L, Cerafus racerhora fylvellris, fru- 
6lu non eduli. B. Flores cerafis hortenfibus fere 
fimiles, nifi quod ex longis pendenc racemis, & 
'odorati funt, qui odor non omnibus acceptus, & 
in cubiculo claufo gravis. Fru£lus plcrumque ni- 
gri, aut rubri; in fyh'is remotioribus, unde fiores 
Majo urbem adportantur. 

•• Prunus Jpinofa,foUis lanceolatis. L. Prunus fylve- 
flris. E. (S(|)leeDorn. Arbor nota ; fm ^tvbnqti 

fc&c» SSSalDe, tm ^(iiiqm ^xunmn, & alibi in du- 

mctis , Majo. 

I iL Di. 130 I C O S A N D R l A. 

Digynia, B» Digynia. 

15:7. CRATAEGUS. 
CaL quinquedenrains, concavus, patens. Cor* 
petala quinque fubrotunda , concava. Stiwi, vi- 
gintij fubulata, anriierae fubrotundae. Pift. gtY- 
men infra receptaculum, ftyli filiformes, ftigmata 
capitata. Pevicarp. bacca carnofa , iuhrotund^ 
umbilicata. Sem, bina, oblonga. 

1. Crataegiis foliis chtufts hitrifidis ferratis. L. IVIes* 
piius apii fblio fylvcftris ipinofa, (ivc Oxyacantha. 
B. J^CigeDorn. Flores albi, antherae puvpureae^ 
baccae rubrae ?D?^^l5cercn vocantur ; in fylvis & 
dumetis, Juiiio. 

2, Crataegiis foliis cordatis fejotp/tigiilis , lohis ififimis di- 
varicatis. L. Mespiius apii folio fylvef^ris non 

^ fpinofa , five Sorbus torminaiis. B. ^l^bceren. 

Oelhafias in fruticetis b?l) ^^t^ifatorf rcperit, jfloret 
Junio y hodie vix ibi videbitur. 

Trigy^ • C Trigynia. 

'''^- 158. S O R B U S. 

Calyx, CoroUa, Stamina, Piftilla, Fru^lus 5: 
Semina in omnibus fere cum Crataego conveni- 
unt, nifi quod Sorbus flylos tres , & totidem fc^ 
mina continet. 

I. Sorhus foliis pinnatis titrinque glahris. L. Sorbus 
fylvcftris foliis domefticae fimilis. B. O.UitfC^en« 
Arbor nota, in fylvis paflim, Majo, Junio, 

Pemagy- D. P eji t a g y fi i a» 

ip. spirea/ 

CaL femiquinquefidus , laciniis acutis. . Cbf'. 
petala quinque fubrotunda. Sta?n. plurima, an- 

* theri» ICOSANDRIA. 151 

theris fubrotiiiidis. Pift. ftyli quinque aut plures, ,„-^ /^" 
ftigmata capirata. Peric. capfulae oblongac, acu- 
minatae, bivalves. Sem. pauca, parva. 

I. Spiraea foliis pmnatis, i?Jipari majore lobato, florihus 
cy?ncfts. L, Barba caprac floribns compacVis. B. 
&t\ibaxt' Folia a parte averfa alba, inrer foliola 
majora quaedam minora petiolis adnata ; caules 
rubri, crecli ; flores albi, copiofi, cymofi ; ad fos- 
fas, via qua itur \>m bcV ^Cic5fcl nocf) Dcr ^fl^pC, 
in fylva borti Groddeckiani in DcrD^ra/ Jul. Aug. 

'f 2' Spiraca foliis piunatisj foliolis wiiforfnihus ferratiSy 
caule herhaceo^ fioribus cymojts. L. Filipendula vul- 
garis. B. Pianta praecedenti ferc fimiiis, fed mi- 
nor ; folia ab averfa parte viridiora ; petialis ru- 
bris folioia minuta denticulata inter majora adhae* 
rent; im 3afc^fcnt&fll in ioco uliginofo^ Julio. E. Polygynia. ^oi^ 

Rofa. Hubus. Fragaria. Potentilla* Geum. 
Comarum* 

tSo. ROSA. 
Cat. globofus, quinque laciniis longls appen- 
diculatis. Cor, petala quinque obcordata. Stam. 
plurima, brevia, antherae trigonae. Pift. germina 
numerofa, totidem ftylis villofis breviflimis, ftig- 
matibus obtufis. Pericarp. calycis bafis colorata, 
eollo coarfiata , unilocularis, Sem^ numerofa, 
hirta. 

I. Rofa caule acuteato, pitioHs inermihtis , calytihus femi 
j^imatisi L. Rofa fylveftris vulgaris, flore odora- 
to incarnato. B. toilbt ^vofeR. Flores interdum 
fere albi, plerumque pallide rubri. Fru6tus rubrl 
^flB&Utttn vocantur ; in momibus inter frutic«t# 
paflim, Junio. 

1 » t5i,RU rjS ICOSANDRIA. 

^^2>- i6i. %WUS. ma. Cah quinquepartitas, laciniis oblongis, paten- 
tibus. Cor, petala quinque fubrotunda. Stam. 
numerofd, antheris compreflis. Piji. germina nu- 
merofa, ftyli parvi, e latere germinis , fiigmata 
fimplicia. Pevic. bacca compofita acinis fubro- 
tundis , unilocularibus , in capituluni colie£l:is, 
Sem. folitaria. 

I* Uubasfoliis qmnato-pinnatis ternatisqi/e) caide aaika' 
tOy petiolis canaliculatis . L. Rubus idaeus fpinotus. 
B. ^innbeereH. in fylvis remotioribus, fioretMajo, 
matui-efcit Julio. Hujus Varietas: Rubus idaeus 

levis. B. ^acf^5eeren. ab Oeihafio htx) g3i6feri)crf 

repertus. 

2. tiUhus foliis quinato-digitatis teniatisque, caule petio- 
lisque aculeatis. L. Rubus vulgaris fivc Rubus fru^u 
nigTO. B. ^rombeereu. in fylvis & dumetis, iii 

collibus btnter Dem Qriinen »S)ofe copiofe, florct Ja- 

nio, fruclus Augufto maturl. 

•f 2. Rnhus foliis ternatis nudis^ caule aculeato. L. Ru- 
bus repeijs fru8:U caeiio. B. in montibus cis 53i^' 

ferborf, gaf^fent^rtl & l^eiliaen ^runnen fuis; cau- 
les late agros Sc inculta perreptant, frudlus Sep- 
temb. maturi* / 

162. FRAGARIA. 
CaL femidecemfldus , laciniis alternisi dngu- 
ftioribus. Cor. petala quinque fubrotunda. Stam, 
Viginti fubulata ^ antherae lunulares. PiJI. ger- 
mina numerola in capitulum coileaa , ftyli fitn- 
pliees e latere germinis, ftigmata fimplicia. Peric* 
nullum. Receptaculum ovatum ^ pulpofum, colo- 
ratiim, deciduui-n. 5V/^?. numerofa, minima, per 
ibpetfielem receptaculi fparfa, nondecidua. 

I. Frd- TCOSANDRfA. I33 

I. Fragaria flagellis reptans. L. Fragaria vulg"aiis. B. r^^^Vl 
CFrbbceren. infylvis vicinis, & iu montibus »or '''''* 
t)em Dltn)ifc&en ^{)0r/ Majo floies, Junio fruclus 
fert. 

1^3. POTENTILLA. 

Cz/. femideccmfidus , Jaciniis alternis minori- 
bus, reflexis. Cor. petala quinque fubrotunda. 
^/'/z/;^. viginti fubulata, antherae lunulatae. Pifl, 
gcrmina, numerofa, minima, in capitulum colle- 
fta, ftyli filiformes, lateri germinis inferti, ftigma- 
ta obtufa. Pericarp. nullum. Receptaculum fub- 
rotundum, minimum, feminibus te£lum. Sem. 
numerofa, acuminata, 

I. FotentiJlafoliispinnatisferratis, caule repente. L. 
Potentilla. B. Anferina. Tabern. @dnfertc&. Plnn- 
ta humilis, repens. Folia fubtus alba, foliola fer- 
rata iive profunde denticuiata, inter majora quac- 
dam minima petiolo adhaerent; ad vias & femitas, 
in campis, Junio, & fequ. menfibus. 

"t 2. PotentiUa foliis pinnatis, caule dichotomo decumhen- 
te. L. Quinquefolio fragifero affinis. B. Folia 
viridia, foiioia dentata ; flores parvi, petalis diftan- 
tibus; planta latc difFunditur, <& in hortis olera- 
ceis Iponte crefcit, Julio. 

5. Fotentilla foliis quinatis cuneiformihus incijts, fuhtus 
fomentoJtSj caule ere^o. B, Quinquefolium folio 
argenteo. B. gljnfftngerFraut. Foliaincana, fub- 
tus argentea; peduncuii albi tomentofi; flores 
majores praecedente fpecie ; iii montibus , ad 
agrorum margines, Junio. 

^,. FotentiUafoliis radicalihus quinatis acuttferratis, cau- 

linis ternatiSy caule declinato, L. Quinquefolium 

minus repcns luteum. B. Folia fubtus albida, to- 

mentofa, flores lutei, ficut & priorum Ipccierum. 

f I Planti 


134 I C O S A N D R I A* 

Plaiita humilis ;^ in montibus incultis Ijot t)emCU« 

tt)if^0n %\)Q"ti Sc ad viam nac^ 5angefa|)r/ ccpiofe 

floret, Aprili. 

154. T O R M E N T I L L A. 

CaL femioftofidus. Coj\ petala quatuor. 
Stam. fedecim. Pifl. germina o£lo, Sem. ofto. 
Reliqua cum Potentilla conveniunt, 

|, Tormentilia caule ereSto. h, Tormentilla fylveftris^ 
B. ^ormcntill. FoUa quinata feu in quinque lo- 
bos oblongos denticulatos divifa, lobis infcriorit 
bus minoribus ; caulis pedunculos longos emittit, 
quibus flores lutei folitarii infident^ iiu ^^fc^fci*» 
i^aXi Junio, 

155. GEUM, 

Cah femidecemfidus, laciniis alterriis minimis, 
CoY. petala quinque rotundata, unguibus anguftis, 
Stam. numerofa, fubulata, antherae obtufae. Pift, 
germina numcrofa , in capitulum collefta, ftyli 
longi, pilofi, ftigmata fimpHcia, Peric, nullum. 
Receptaculum oblongum, iiirfutum. Sem. nume- 
rofa, hispida, ftylo longo geniculatoinfi-rufta. 

j, Geim florihus ereSiiSy fruciu glohofoj ariftis imcinatis 
nudis, foliis lyratis, L. Cary ophyilata vulg^ris. B, 
Foiiprtim laciniae dentatae ; fiores lutei Potentil- 
lac fere fimiles, Styli in feminibus perfiflentes, 
& apice inflexi feu uncinati'fru6tum reddunt his* 

pidum i m J^erBergifcOen ^Q^ilbf Junio, 

8. Qeum ftoribuf nutantihus,fruBu oblongo, ariftis plu^ 
mojts. L. Caryopbyllata aquatica, nutante fiore, 
B. Folia radicalia lyrata, laciniis lateralibus parvis, 
rotundis, denticulatis, fuprema maxima; caulina 
quinata aut ternata fere ; nores praecedentibus 

multo ICOSANDRIA. 135 

multo majores pallidi aut mtili, %li feminum vil- ^.-j 
lofi, raedio inflcxi ; tJDV bm Dlin)ifc()Cn Ibor ad 
fbfTas verfus Viftulam, Junio. Hujus Varietaccm, 
fed in montanis natam, Jac. Breynius obfervavit, 
foliis hcredae terreltris , .flore plcno & prolirero 
fanguineo, feu cinnabaris fulgore ardentjflimo, 

166. COMARUM. 

Cal. femidecemfidus, magnus, coloratus, laci- 
niis alternis minoribus. Cor. petala quinque ob- 
longa, acuminata, calyce minora. Sttjm. yiginti 
fubulata, antherae lunulares. Pf/l. germina nu- 
merofa, minima, in capitulum colle£l:a, ftyli bre- 
%'es e latere germinis, iligmata fimplicia. PeriC' 
nuUum. Rcccptaculum carnofum , maximum. 
Sem. numerofa , acuminata , receptaculum te- 
gentia. 

I. Cotnarum palufire. L. Quinquefoliura palufl:re 
rubvum. B. Folia pinnata, foliolis oblongis fer- 
ratis. Flores majores, fpeciofi, calyces cum peta» 
lis intenfe purpurei; fect) i)Cr ©A^pcr ©CC/ junio. 
u Clas- 136 1» a t y A N D R I A. 

•jj' oJooJop$op5(X3^c^o$oc^o$oc^oo$ck5^ 

Claffis XIII. 

P L Y A N D R J A, 

^taminibus numerofis , quae vel Monogynia, 
vel, Trigynia , vel Pentagynia , vel Hexagynia, 
vcl Folygynia, 

Mono. A, Monogynia, 

Actaea, Chelidonium. Papaver. Nymphaeat 
Tilia, 

167, ACT AE A, 

Gz/; tetraphyllus, folioHs obtufis, concavis, 
caducis. Cor, petala quatuor acuminata, caduca. 
Stam. capillaria, fuperne latiora, antherac ereSae, 
didymae. Pift, germen ovatum , flylus nullus, 
ftigma crafiiufculum. Pericarp. bacca globofa, 
ovalis, unilocularis, fulcata, Sem' pkirima, femi- 
circularia, 

j, Ad;aearacemoovatOyfru6tihusquehaccatis.l^, Aco» 
nitum racemoflim. B. Chriftophonana. Tabern, 
Folia plerumque biternata, foliolis lobatis. Flo- 
res albidi, parvi, petalis crenatis, calyce colorato,* 
bacca nigra, Calyx & petaia fugaciflima' poft ex* 
plicationem mox defiuunt, ftamina diutius perfi* 
ilunt, hinc foepe fola deprehenduntur ; in fylva 
hovti Gvoddeckiani Hi DeC O&ta/ Jv^w^» 

168, CHELIDONIUM. 
CaL diphyHus, foUolis ovatis, concavis, deci: 
duis, Cor, petala quatuor fubrotunda, patentia. 

Stam, P O L y A N D R I A. 137 

5Vj;7/. plana, fuperne latiora , antherae diclymac. ^^-^ 
Piji. germen cylindraceum, longum, flvkis nulius, 
Itigma bifidum. Peric. filiqua unilocularis, bival- 
vis. Sem. plurima, ovata, nitida. 

l, Chelidonhm pedunculis umhellatis.. L Chelidonium 
majus vulgaie. B. ©c5«?albenfrau(. Folia pinna- 
tQ, foliolis lyratis, laefa fuccum fundunt croccum. 
Flores lutei; paflim ad fcpes, auf i>em23all/ Majo. 

169. papaver/ 

Cnl. diphyllus, foliolis ovatis, concavis, cadu- 
cis. Cor. petala quatuor plana, magna, patcntia. 
Statn. capillaria, brevia, antherae comprellae, ob- 
tufae. Pift. germen magnum , flyUis nullus, flig- 
mapeltatum, planum, radiatum. /^^w. capfula 
unilocularisj coronata ftigmate. Sem. uumerofa, 
Hiinima, 

j. Papaver capfulis glahris glohojts, caule pilofo muhifio' 
ro,foIiis pinnatifidis incifis, L. Papaver crraticum 
majus 6i minus. B. tDilDCC CO^of)». Fiorcs rubri ; 
inter fegetes, Junio. 

■f 2. Papaver capfulis clavatis bispidis, caule foliofo mul- 
tifloro, L. Argcmone capitulo longiore. B. Fo- 
lia pinnata, pinnis lincaribus dentaus. Flores mi- 
nores, pallide rubri ; pericarpium oblongum, bafi 
anguftius, Karius occurrit, inter fegctes, &. ad 
fepes 5c9 ^Ji^ferDorf, Junio. 

170. NYMPHAEA. 

Cal, pentaphyllus , vel tetraphylius, magnus, 
coloraius. Cor. petala numerofa , calyce minora, 
ferie plusquam (impiici. Stam. brcvia, plana, 
incurva , antherae oblongae , margini filameinto- 

I 5 rum Aiono- J3g POLYANDRIA. 

rum adnatae. Pift, germen ovatum, flylus nuUus, 
ftigma orbiculatum , planum , crenatum. Peric, 
bacca ovataj carnofa, multilocularis, apice coro- 
nata. Sem. plurima, fubrotunda. 

1 , Nymphaea calyce magno pentaphyllo, L. Nymphaea 
iutea major. B. CD^ijmmcin. Folia magna aquis 
innataoc, fioies prominentj in foflis majoribus & 
aquis ftagnantibus , Junio. Hujus Varietas : 
Nymphaealutea minor parvo florc. B, quam Oel' 
hafius 5eo Si^flcn&of vidit, Julio. 

2. "Nyfnphaea foliis cordatis integerrimis , calyce qmdri- 
fido. L, Nymphaea alba majoi*. B. ©CCblURKn^ 
in aquis, Junio, JuUo. 

171. TILIA. 
Cal. quinquepartitus , concavus , coloratus, 
Cor. petala quinque oblonga. Stam. fubulata, an- 
therae (implices. Pift. flylus filiformis, ftigma 
obtufum. Peric. capfula globofa, quinquelocula- 
ris, quinquevalvis. Sem. folitaria. 

I, Tilia pjrihus ntVtario deflitutis, X. Tilia fcmina 
folio majore. B. ^ittDe. paffim in fylvis, Julio. 

Huc referendus efTet Ciflus fufFruticofus pro- 
cumbens, flipulis lanceolatis, foliis oblongis tcvo- 
lutis fubpiloiis. L. Chamaeciftus vulgaris , flore 
luteo. B. Helianthemum. Lobel. Planta, quamin 
Fruflia crefcere, teftatur Loefelius, &: olim apud 
nos repcrtam efTead viam, am 9(1«^ ^Wifd}^" ^^^9^/ 
inveni notatum ad figuram Lobelii , fed quia 
csm hd9:enus non vidi , hinc tantum meminiflc 
lu.riiciat. 

/ B. Trigynia. 

Dv.lDhinium. Aconitum. 

172. DE- POLYANDRIA. I39 

172. DELPHINIUM. ,^^p' 

CaL nullus. Cor. pctala quinque inacqualia, 
quorum fupremum poflice in cornu c.vtendirur. 
Ne£larium bifidum, intia orbem petalorum pofi- 
tum. Stam. minima, inclinata, antherae ere8:ae. 
Pift. germina tria, vel unum, in ftylos delinentia, 
ftigmata reflex-a. Peric. capfulae totidem fubula- 
tae, univalves. Sem. plura, angulata. 

j . Delphinimn ne^iariis momphyUis, caule fuhdivifo. L. 
Confolida regalis aivenfis. B. 9vi((ei*fporn. Florcs 
coerulei. Huic fpeciei gcrmen, ftylus ik. capfula 
feminalis modo unica, quaie inter monogynia rc- 
ferenda efiet, iiifi aliae ipecies tricapfulares liunc 
locum pofcerentj inter fegctes, Junio, Julio. 

173. ACONITUM. 

CaL nullus. Cor. petala quinque inaequalia, 
quorum fupremum galeatum , & duo nc£laria 
figurae iingularis fub eo recondita, quae pedun- 
culis longis infident. Stain. minima, inclinata, 
antherae erefl:ae. Pift. germina oblonga, in i^ylos 
definentia , IKgmata reflexa. Pevica. capfulae ~ 
ovato-fubulatae, univalvcs, Se7n, plura angulata. 

j. Aconitnni foliorum laciniis lincarihus fupcnie lariori' 
hns., Imea exaratis. L. Aconitum coeruleum fcu 
Napellus primus. B. ^ifen^Utlettt. Oelhafius im 
»i^cr6eraifc&en 55«Ibe rcperit Julio. Hodie vix nifi 
in hortis videtur. 

C Pentagynia. Femagy* 

174. A QJJ I L E G I A. 

CaL nuUus. Cor. petala quinque lanceolato- 

ovata, plana; neftaria quinque corniculata, cutn 

^ petalis «w. 140 P O L Y A N t) R I A. 

J^^^^^' pet^is altcrna. Stam. fubulata, antherac oblongae 
ereQ:ae. Pzfi. germina oblonga in flylos definen- 
tia, ftiginata erefta, fimplicia. Peric. capfi-ilae 
quinque cylindraceae , acuminatae , univalves, 
Se77i. plurima, ovata, 

•J* I. Aquilegia mBarUs inctirvis. L. Aquilegia fylvc- 
ftris. B. ^lcfcle^. Flos in hortis vulgaris ; fylvc- 
ftrpm fpeciem floribus coeruleis reperi im '^(dp 

^in(er ^rentau, Majo, 
Hexagy^ ' j^ Jiexagynia. 

175. STRATiOTES, 
Cal. Spatha dyphylla, uniflora, comprefla, ca- 
rinata. Perianthium monophyllum, trifidum, 
deciduum, Cor. petala tria, obcordata* Sta?7i. re- 
ceptaculo inferta, antherae fimplices, Pifi, ger- 
men infra receptaculum perianthii, ftyU bipartiti, 
ftigmat^ fimplicia* Peric. bacca ovaUs, fexlocula- 
ris, utrinque attenuata» &/z?. plurima, incurva, 
ferc alata* 

I . Stratiotes foliis mfiformi - triangulis ciliatq - acukatis. 
L. Aloe paluftris B. FoUa ere6la, flores majuscuU 
albefcentes ; in aquis ftagnantibus & foflis majori* 
bus, k}^Si^m^Xt & alibi, Julio, 

•gy- E* Polygynia. 

Anemone. Thaliflrum. Ranunculus, Trol* 
lius. Caltha, 

17$. ANEMONE. 

CaL nullus. Cor. petala duorum triumve or-. 
dinum, in fingula ferie tria, oblonga. Staf?i. capil- 

laritt^ Vds POLVANDRIA. I4I 

laria, anrherae didymae. Pift. germina numerofa ^-^^* 
m capirulum collefta , ftyli acuminari, fligmara 
obrufa. Pericarp. nullum. Recepraculum elobo- 
fum, five oblongum. «SV;;/. plurima, acuminara, 
itylum rerinenria. 

I, AnemonefoliU trilohis integerri?nis . L. Trifoliuin 
hepaticum flore (implici. B. MttblnVHtn. Haec 
fpcclcs calyce triphyllo inftru6ta, fed quia vix fa- 
tis a corolla remotus, & reliquae co earent in cha- 
radlerc generali non attenditur. Fiores coerulei, 
petalis fex duplici ordine pofitis; in fylvis, Mart. 
April. 
•f 2. Anemone pedunculo involucrato, foliis digitatis muU 
tifidis. L. Pulfatilla folio aiiv^moncs fecundae five 
fubrotundo. B. Pulfatilla polyanthos violacea, 
ancmoncs folio. J. Breyn. Cent. Folia inferne& 
per marginem lanuginofa, in lacinias tres latas, & 
hae in aliai tri-vel bifidas, divifa. Loco calycis 
involucrum foliaceum , niulrifidum , villofum , a 
flore remotum, Caulis &. flores hirfuti, Breynius 
circa Gedanum detexit. 

*{• 3. Ane^none peduncido involucrato, foliis pinnatis, flo- 
re erecio. L. Pulfatilla apii folio , vernalis , riorc 
majore. B. Folia pinnata, foliolis lobatis. FIos 
fubpurpurafccns, petalis fex. Involucrum priori 
iimilc, flori adproximatum. Planta hirfuta ; in 
fylvis rcmotioribus, unde eam accepi, Aprili. 
4. Anemone pedunculo involucrato , petalis re6lis , foliis 
bipinnatis. L. Pulfatilla folio craffiore 6c majore 
flore. B. Flos ex coeruleo purpureus. Oelha* 
fius obferVavit Jlntet! ^altbfc, Aprili. 

*! 5. Anemone involucro nuUo. Pulfatilla florc obfole- 
tOj caulc nudo. Breyn. Ccnt. Folia tenuirer fecla 
& laciniata. Flos raagnus e colofiino obfoletus, 
petalis oclo. Breynius repcrit, Majo^ Pulfatilla- 
rum fcmina veiuti lanata. 

6- Ane- 7ua, 143 P O L Y A N D R I A. 

jKy^ 6. AnemonefeminihtisacutUffoi^oUsinafis) cntite miflo* 
ros L. Anemone nemorofa, flore majore. B^ 
Flos primurti caiididus, |Doftea levi j)Urpiira tingi* 
tur ; m fylvis Aprili Sc Majo. 

7- Anemone feminihus aciitiS) folUtis incijis, petdis fuh* 
rotundis, cajde fuhbifwru. L. Kaniinculus nemoro- 
fus luteiis. B. praecedenti fere limillSj excepto co« 
lore, S: caulibus bifloris. Ambavum fiores , dum 
cxplicantur, erc<3:i, alias nurantes ; im J*pClf5er^i» 
fc&en fBal&e copiof^floret Aprili & Majo , cum 
praecedente & fpecie prima permixta , ubi floi'cS 
cocruiei, albi & lutei gratum praebent adfpeclum, 

177. T H A L I C T R U M, 

CaL nullus. Cor. petala quatuor fubrotuiida, 
obtuia, concava, caduca. Stam. iupertie ktiora^ 
flntherae oblongae, didymae* Pifi. germina plu- 
tima, iubrotunda, ftyli brevidimij fligmata cras* 
iiuscula. Peric, cortex fulcatus, carinatus, unilo* 
cularii. &;«. Iblitaria, oblonga. 

j, Tbaliclrtm caule foliofo futcato ^^^antculd iiiuttiplid 
ereBa. L. Thaliclrurri majus fiiiqua angtilofa aut 
ftriata. B. ^icfentaufC. Folia pinnata, flores lu- 
tco-virideS. Oelhafius vidit Jiil. & Aug; 

5. Thalid:rum foliis fexpartitiSjflorihus eernuis, L. Tha- 
liftrum minus* B. Flores pallide lurei. Oelha* 
fius pariter obfervavit* ^ 

, X78. RANUNCULUS/ 

Ci/. pentaphyllus^ foliolis ovatiSj concaviSi 
coloratis, deciduis* 6bn petala quinque obtuia, 
nitida, fovea fupra unguem , quae nefiarium elh 
Stam. brevia, antherae ere^lae, didymae^ Pifi^ 
g^xmm in capitulum colleftaj Ityli nulli, ftigma^ POLYANDRIA. I43 

ta inihima, reflexa, PmV. nullum, 5Vz^. plurima, ^-^^^' 

irregularia, npice reiiexo. 

I. Rauiinculus foliis ovato-lanceclatis petiolatis , caule 
decUnato. L. Kanunculus palufhis fcrratus. B. 
Ranunculus longifulius paluftris niinor. 13. ^^t- 
KJinfuf. Folia radicalia petiolis long-is nixa, feira- 
ta, caulina feflilia, linearia, intcgerrima; in palu- 
dibus &c foflis, 6cO ?OiiCfau^ ^ alibi, Junio. 
•{• 2. Ranunctihis foliis lanceolaris, caule ere&o. L. Ra- 
nunculus longifoUus paluftris major, B. Foliorum 
margo integer, & minutis aliquot dcnticulis mu* 
nitus; Horcs praecedcntibus majores ; in foflis, 

via qua itur t)o« t)cr O^va nac& t)cr ^ottian , dc 

alibi, J[u'io. 
3. Ranunculus foliis cordatis angidatis petiolatis. /.. 

Chelidonia rotundifolia minor. B. gdgn?ar^Frailt. 

Folia glabra, nitidas im beiliqen 'Srunnea, .^?r5fr« 

(jifctcn 533ali)e, i^ in hortis rponre fioret, Aprii. 

Maj. Calyx triphyllus. Petala plura. 
•}• 4. Ranunculus foliis radicalibus fubrozundo - cordatis • 

crenatis, caidinis digitatis dentatis, caule midtifioro. L. 

Ranuncuius rotundifolius vernus fylvaciciis major 

vei calfubicus, folio thorae calthae. Brevn.Prodr. 

I. Ranunculus aconitifolius, folio rotundo ad radi* 

cem praeftolante. Loeiel. BreyniuscircaGedanum 

invenit, Majo Elores crocei. 
'f 5. Ranunculus foJiis radicalibus reniformihus crenatis 

incifis, caulinis digitatis linearihfis, caule multifloro. L. 

Ranunciilus nemorofus velfylvaticusfolio rotundo. 

B. inpratis,&' in hortofponte florentemvidi, Majo. 

6. Rofiujiculus foliis inferioribus palmatis^ fumfjiis digi" 
tatis , fructibus ohlongis. L. Ranunculus paiuftns 
apii folio laevis. B. Semina hanc fpecierp fari5 di« 
ftinguunt, quae fpicam quandam oblongam for* 
mant, cum in coeteris in capitulum globofum col' 
ledaiint; ad foffas m ^upperiJamm, Julio. 

7. Ranunculus calycibus retroflexisj pedunculis ftdcatis, 
caule eredojfoliis compojjtis, L. Ranunculus pra- 

ten li'. ma. 144 p o L y A N D R I a; 

t^^ygy' tenfis, vadice veriicilli tnodo rotunda. B. Ad Ipe-* 

cies minorcs pertincr, Folia in tres ioboSj & illi 
jn tres alios plerumqile dividuntur. Calyces re^ 
flexi, & radix bulbofa notae diftinclivae. Fioret 

in moiitibus loor Dem Dlimifcjcn ^feof/ Majo^ 

§, Rammadus calycihus patulhj peduncuUs fidcatis^ fio-' 
lofiibus repemihtiSjfoUis cotnpofitis. L. Ranuncuius 
prateniis repens hirfutus. B, Folia ternata, folia 
trifida petiolata» faturate viridia^ caules erecli ; iii 
pratis, & foepiffime in hortis j ubi majora folid 
proferf, Majo, Junio. 

'f g. Rauuncuhis calycihus patuUs , peduncuUs fulcatisf 
caule ereBoyfoUis mukipartitis. L< RaHuncuIus fyi- 
Veftris. Tabern. Folia profunde & acute diffecta ; 
in pratis , Majo. 
jOt Kanuncuhis calycihus patuUs , ped^incuUs teretihuSf 
foUis tripartito - mukifidis, fiimmis Uitearihus. L. Ra- 
nunculus pratenfus ere£lus acris. B. in piatis vul- , 
gatiffimus, & ad marg-ines agrorum, Junio» Hu- 
jus forte Varietas : Ranunculus pratenfis eredhiS 
prolifer, Oelhafii, quem ille auf Dem ^Olltt vidif, 
& icone iliuftravit* ;j/ , 

f* II. RanuncuUu feminihui aculeatts ^ foUts fupertorihui 
decompofitis Unearibus. L. Ranimculus arvenfis 
cchinatus. B. Ranuntulus arvenfis anguftifolius/ 
Tabern. Folia inferiora tripartita , laciniata ', iii 
agris paffim, Jun. Jul. 

+ 12. Ranunculusnemo^^ofushirfutus^foUis Caryophyllatae^s, 
Loefel. Folia hirfuta, tri-vel quinqueloba, lobis in- 
cifis, petiolis longis adpenfa j caulina feffilia, ter- 
nata, angufta; caules hirfuti, flores aureii im ICP 
Itgcn ^runnen/ Majo. 
12. Ranuncuhis aquaticus capiUaceus. B. Folia capilia- 
riain circumfcriptionem circularem difpofita, aquis 
immerfa, ex quibus flores tantum pedunculis emcr- 
gunt ; in fl:agnis, Julio. Varietas eft RanuncUli fo- 
liis fubmerfis capillaceis, emcrfis peitatis, Linnaci.. 

Florcs POLYANDRIA. 145 

Fiores omnlum Ranunculorum, nobis indige- ^,^"; 
^iarum, dilutius aut intenfius lutei funt, &plerum- 
que nitentes, calyces quoque luteoli, fed fpecies 
ultima flores profert albos, medio tantum luteos, 
Petala in Ranunculis faepe plura» 

179. TROLLIUS. 

Cal. nullus. Cor. petala plura, fubovflta, 'con- 
tiiventia, per feries difpofita; nettaria novem, H- 
nearia, plana, incurva. Stam. fctacea, antheris 
ere£tis. Piji. germina columnaria , ftyli nulli, 
ftigmata mucronata. Peric. capfulae numerofae 
in capirulum colleQae, ovatae, acumine recurvo. 
Sem, folitaria. 

I, TrolHus coroUis connheiitthus j neBariis longitudine 
fiamimm. L. Ranuiiculus montanus, aconiti folio, 
flore globofo. B» Folia quinquepartita , lacinii$ 
plerumque tripartis> margine incilis; flores iutei 
non perfe£le expiicantur, fcd conniventibus pcta- 
lis ftaminacontegunt; in campis remotioribus 5^ 

l)«^ar(5aufe, Junio. 

180. GALTHA. 

Cal nullus. Cor. petala quinque ovata, pa* 
tentia, magna. Stam. filiformia, antherae obtufae> 
ereclae. Pift. germina comprefTaj oblonga, flyli 
tiulli, iligmata fimplici^. Peric. capfulae quinque 
ad decem, acuminatae, bicariilatae. Sem, plurima, 
fubrotunya. 

I. Calthapatuflris.L. Caltliapaluflris florefimplici.B. 
Populago major. Tabern. ^otfcrMumetl. Folia 
magna, rotunda, ci-enata; flores lutei , venis ob* 
fcurioribus pi^i vel ftriati j in pratis aquofis co- 
piofe, Aprili ik. Majo. 14^ D I D Y N A M 1 A. 

Claffis XIV. 

P I D Y N A M I A. 

jn plantis Cladium praecedentium ftamina omnia 
libera, ratione longitudinis indeterminata, & cum 
piilillo in eodem flore con)unQ:a; fequentium vel 
.duo reliquis breviora, vel inter fe aut cum pifHll.o 
cohaerentia, vel deniquc ab illo diverfis floribus 
aut plantis feparata. Flores praefentis Clafiis fta- 
mina gerunt quatuor, quorum duo breviora. In 
pluribuc etiam partibus conveniunt. Calyx mo- 
.nophyllus, tubulatns, ere£lus, quinquefidbLis. Co- 
rolla monopetala , bafi tubulata , limbo in duo 
labia divifo, quorum fuperius ereclum, vel galea- 
tum aut falcatum antheras ftaminum plertimque 
recondit, inferius patens, in tres lacinias, media 
foepe latiore, divifum. Stamina corollae tubo 
inferta, verfus dorlum ejus inclinata, & apicibus 
fub labio fuperiore latentia. PiftilU ftylus unicus 
pariter inflexus, intef"filamenta pofitus, quibus 
paulo longior, fummitate incurvatus. Semin^ 
vel fine Pericarpio in finu calycis recondita, quae 
Gymnofpermia , vel pcculiari capfula inclufa, 
quae Angiofpermia. 

Gymno' A. Gy 771710 fpevmid. 

Jpermia. Flores verticillatim cauli adhaerent. Stigma 
bifidurfi, acutum. Semina quatuor, nuda, in 
calyce , qui vel fubquinquefidus , vel bilabiatus, 
labio fuperiore trifido, inferiore bifido. 

/7. ca- JD 1 D Y N A M I A» ^47 

n, calyce fuhqidjtqnefido, j/eZi^ 

AjuQ^a. Teucrium. Nepeta. Beronlca. Men- 
tha. Glecoma. Lamium. Galeopifis. Stachys. 
fealldta. Marrubium. Leonurus. Origanum. 

igi. AIUGA. 

CaL bt-evis, ferhiquinqucfidus. Cor. tubus in- 
turvus, labium fuperius minimum, erc£lum, bifi- 
dum; infcrius magnUm , lacinia media maxima 
cordata, lateralibus parvis. Stain. fubulata, labio 
fuperiotc longiora, antherac didymae. Pift. fty- 
his filiformis, fligmata tenuia, inferius brevius. 
Sem. oblongd. 

j. Jjngatetragono-pyramidaUs. L, Confolida mcdla 
pratenfis coerulea. B. Bugula. Tourn. Planta 
villofa; folia feffilia, oppofita, lanceolata, obtufe 
dentata; caules fimplices, plurcs, humiles; flores 
faturate coerulei ; labium fuperius breviflimum, 
binc Tournefortius florem unilabiatum adpcllat, 
duobus dcnticulis locum labii fuperioris occupan- 

tibus; im ^crSer^ifc&eti^alDe, im 3afd&fenr§af/ 
femper tamen in confinio fylvae, Majo, Junio. 

182. TEUCRIUM. 

C/?/. femiquinquefidus , acutus, bafi a'partp 
. gibbus. Cor. tubus brevis, faux incurvata, labium 
fuperius ereftum, bifidum, labii inferioris laciniae 
laterales figura fuperioris, media manma fubro- 
tunda. Stam. fubulata inter divifuram labii fupe- 
rioris prominentia , Pift. ftylus filiformis, ftig- 
mata tenuia. Sem, rotunda. 

1. Teucrhm foliis ovatis incifu-crenatis petiohtiSj flori- 

hus fubverticillatis. L. Chamaedrys minor rcpens.3. 

K 2 Flor«« 148 D I D y N A M I A.' 

^ymno' Flores purpurfci, quos etlam unilabiatos Tourne- 

j^er , foitius ftatuit, & duas labii fliperioris lacinias in- 

feriori adnumerat, quod quinquefidum fadt. 

Oelhafius plantam vidit ^intcr t>em ©tritf/ Junio. 

183. N E P E T A. 

CaL cylindraceuSj ore quinquedentato, denti- 
culis fuperioribus longioribus. Cor, tubus incur» 
vus, faux in duas lacinias breviilimas lerminata, 
labium fupcrius cre^lum, emarginatum, inferius 
maximum, concavujn, intcgrum, fcrratum. Stam. 
fubulata , antherae incumbentes. 'Pift* ftylus fili- 
formis, lligmata acuta. Sem. fubovata. 

I , Kepeta florihus Jpicatisj verticiUis fuh -pediceUatis, fo- 
liis petioktis cordatis dentato - firratis, L. MeUtha 
cataria vulgaris & major. B. ^a^enmiSng. Caules 
tetragoni, florcs albi: Tournefortius lacinias fau* 
cis labio inferiori adfcribit, quod ita fit trifidum. 
Oelhafius ad margines agrorum reperit, Augufto. 

184. BETONICA. 

CaL quinquedentatuE , ariftatus. CoK tubus 
incurvus , labium fuperius ereftum, planum, inte- 
grum, labii inferioris lacinia media emarginata» 
Stam, fubulata. Sem. ovata. 

X. Betmica fpica interrnpta, coroUatum lactnia lahii ift*^ 
termedia emarginata. L. Betonica purpurca. B, 
35ffonicf. Foiia radicalia] ovata , crcnata, longis 
fulta petiolis. Caulis tetragonus, altus, fimplcx^ 
hirfutus, fupra mediura duobus fbliis, oblongis, 
crcnatis, oppofitis inftruftus. Calycis denticuli 
in ariflas abeunt; in convallibus (in^^P ^CRI ^X^f 
ntn J&Pfl inter fruticeta, Jul, Aug. 

2. Btti' p I n y N A M I A» 149 

ft. Betonica verticiJJata, calycihm fpinofis. Z,. Sidciitls /."^ . * 
vulgavis birfuta ciecta. B. flores albi, maculis-'^ ^^' 
rubris adfpcrfi. Qelhafiu$..6ci> t<m ^trkl vidit; 
Junio. 

185. MENTHA. 

CaL quinquedcntatus. Cor, tubus ealyce 
paulo longior, limbus quadripartitus , fubaequa- 
lis, lacinia fuperiore emarginata. Stnm. fubulata, 
ere£ia , diftantia. Pifi. ftylus coralla longior, 
&/?/. parva. 

I. Mffttha florihtis fpicatiSj foliis chhngis ferratis. Z. 
Mcntha anguftifolia fpicata. B. $Bac6muR|. Hu- 
Jus Yarietates : Mcntha fylvcflris rotundiore folio. 
B. Flores carnci vcl albefcentes ; ad foflTas <& loca 
humentia copiofc> Jul Aug. 

\ 2. Meiitha flbrihHS eapitatiSffoliis ovatis firratis peti&' 
latis, flaminihus corolla lungiorihns. L. Mentha ro- 
tundifolia paluflris, iivc aquatica major. B. iot 
letltgen ^runneS/ &. aliis locis opacis» humentibus, 
Auguft. 

•f 5, Mentha florihis verticillatis, foliis ovatis acutisfer- 
ratis,. flaminibus coroUam aeqiiantibns^ L. Calamin- 
tha arvenfis vcrticillata. B. ^cfetmdn^. PUnta hir- 
futa, flaium verticUli caulcm non ambiunt, fed ab 
uno latcrc faltim pofiti; in agris, & im ^afc^fen^ 
ftol/ Auguft. 

185. GLECOMA, 

C7/. ftriatus, minimus, ore quinquedentato, 
acuminato. Cor, tubus tenuis, comprefTus, labium 
fuperius ere£lum, femibjfldum, inferius trifidum, 
obtufum, lacinia media emarginata. Stnm. anthe- 
rae conniventes. Sent* ovata. 

K } I. Qkco- if4 p 1 p y N A M J At 

/^ - •■ |, Glecoma filHs rehifirmihus crenms. L, Hedera 
jpermta, ^erreftris vulgcin^. Bl 6uni)e(re6en. Fo|ia ad quod- 

vis verticillumvop.^olita, petiplata, pdorara. Flo- 
j-es coeruleo-purpurei ; im ^eiJigeii ^^runnett/ & 
multis aliis locis vulgaris, primo vere jam florcs 
promit, & in aeftatem diuat, Apnli jam florenteni 
vidi. 

?87. I.AMIUM, 

Cal. fiiperne patens , ariftis quinque acutis. 
fbr. tubus breyiflimus, faux inflata, cornprefla, 
utrinque denriculo terminata , l^biurn fuperiu? 
fornicatum, inferius obcordarurn, emarginatum, 
Stnm, fubiilata , anrherae pblonge^e , hiriluae, 
^*^//?. triquetra, triincaiia. 

1 . Lamiim filiis cordatis acuminatis ferratis petiolatis, 
' , fj. LamiuiTi albura nou fpeteiis^ folio oblpngo. B. 

mi^c tauOe DJeffel. 

2. Lamium filijs cordatis ohtufis petiolatis. L. Lamium 
purpureum fpetidum^ folip fubrotundp. B. tpt^f 

taube 9?eiTel. 

2j. Lamittm fioliis flordihus fejjllihus ampkxicaulihus. L. 
Lamium foliis caulem ambicntibus majus, B. Flo- 
res rubri. Hacc fpecies parciiis occurrir, priore^ 
ubicjue obviae, Majo Sc per aeftatem florent. 

JLamium alba hnea notatum.~-B. cujus & Oelr 
hafius meminit, non diliinfta fpecies videtur, fed 
yarietas accidentalis. Si denlicuU faucis in flore 
Lamii labio inferiori adnumerantur , hoc eriatri 
tripartitum & coeteris analogum euadet. Sic & 
in Mentha lacinia fuperior , quae reliquls paulq 
latior, pro labio fuperiore, tres aliae vero pro inr 
ferioi?e a Tournefortio habentur. 

i88. GA- D I D V N A M I A. 151 

m. GALEOPSi-s. If™- 

Ca/, in quinque ariflas acuras definens. Cor. 
tubus brevis, faux longior & latior, ad bafin labii 
inferioris utrinque dcnticulum coucavum demir- 
tir, labium fuperius concavum, apice ferratum, 
inferius rrifidum , laeiniis lareralibus fubrorundis, 
media majore emarginara, crenara. Stam, anthe- 
rac bifidae. Sem. triquetraj truncata, 

"f I. Gdeopfs interHodiis catdinis atqualihus , verticiUis 
pmnibus reinotis. L. Sidcritis arvenfis anguftifolia 
rubra. B. Ladanum fegctum. Plin. Cauljs tetra- 
gonus, birfutus; foliapauca, oppofita, angufta, 
Jaxe ferrata, verticillis fubjecla ; flores rubri vel 
purpurei, cx culycibus longc promincntes ; ^intct 

0?eufc^ottlant), Auguft, 

9. Galeopfis internodits ftiperne incrajfatis , verticilHs 
fimmis ftthcontigitis. L, Urtica aculeata foliis fei:- 
jatis. B. Cannabina alba, Tabern. quac nomina 
plantae parijm conveniunt. Caulis tctragonus, 
fub quouiS vcrticillo crallior quam fapra illud, 
qua nota facile diftinguitur. Fplia longis petio- 
li;s adpenfa. Flores rubri, labio inferiorc varicga- 
to feu maculis albis adfperfo ; paftim ad fepes, & 
locis incLiltis JuUo. Hujus Varietas: Galcopfis 
corolla flava, labio inferiore macul.ato. L. Flores 
formofi, lutei, infcriore labio purpureo ; in agris 

Beo bem Jeiliijen ^runnen unb ardnen poUf J"bo. 

Aliam vidi Varietatem, flore albo , labio inferiorc 
juaculis purpuieis & luteis variegato, 5ei) ^ltian^. 

3. Galeopjis venicillis Jexfioris^ involticro tetrapbyllo. L. 
Lamium foliooblongo luteum. B. gclbe tailbeO^cf* 

fel. Foiia fcre ovata s im ^erbcrgifcjen %^^[\>f 
Junio. 

K 4 189- STA- t$Z D I D Y N A M I A/ ^ 

^, ^89-- STACHYS. 

C?/. femiquinquefidus, angulatus, dentlculis 
fubinaequalibus. Cbr. tubus breviffimus , faux ad 
bafin gibba, labium fuperius ereftum, fornicatum, 
inferius trifidum, lacinia media majore , emargi^ 
nata, replicata. Sem. Qvatn, angulata. 

*f X. Stachys verticiUis fcxfloriSy foliis cordatis pmolatis^ 
i. Lamium maximum fylvaticum foetidum. B, 
Caules tetragoni, hiifuti; folia cum calycibus p^- 
riter birfuta ; ftores fufci , labium inferius albis * 
lineis curvis variegatum ; in fylvis umbrolis & hu- 

midis, im l^eiligcn ^runnen, Junio. 

'f 3. Stachys verticilHs fexfloris, foliis Vmeart-lmceolatis 
femi - (nnpkxicatilihus., L,. Scachys paluftris foetida, 
B. Caules tetragoni, hirfuti ; liovQS purpurei ; ad 

foflas ^inter t>er Si^G^^f^^ane/ Auguft. 

■f 3. Stachys verti<iBs muhifloris,folkrmnferraturisim' 
hricatis. L. St^chys major germanica. B. Plan- 
ta procera. Caulis exa£i:e tetragonus , lanatus ; 
folia oblonga, cordata, fuperiora knceolata ; vcr- 
ticiiii contigui, fummitatem caulis*longe occupan' 
tes; fiores purpurafccntes ; labium inferius macu- 
latum; in agris Jtntei: 9Jeu{c|l0etlanl)/ Aviguft, 

i>SO. BALLOTA, 

CaL Involucrum drmidiatum, foliolis lineari- 
bu5, calyy proprius ftriatus, patens, ore quinque- 
dentato , acuto. Cor. tubus longitudine calycis, 
kbium iuperius ereOium, ovatum, crcnatum, coh- 
cavum; inferius trifidum, obtufum, lacinia iiie- 
dia majori emarginata. Sem, ovata. 

•j^ ^. Ballota fbliis cordatis indivifis ferratis. Zr. Marru- 
bium nigrum foetidum. B. Folia petiolfita, flo- 

res niDYNAMIA. 153 

res rubii f planta c longinquo vifa faclem Lnmii / . ' 
rubii iimulat, quocum eriani conjunc^im ad fepcs-'^ 
^ vias crefcit, fcd calycibus dcctin- llvifitis, verti- 
cillis latcialibus atque involucro cin61is, ik corolla 
ipla ab co maxime diffcrt; Scp tiX SUgclfctcune & 
alibi. Jul, Au^uH:. 

191. MARRUBIUM. 

G//. decem ftriatn?, ore dcccmdcnrato, donti- 
cii)is al<ernis minoribus. Cbr. tiibus cvlindraceus, 
faux longa, tubulata, labium luperius ere£turT7, 
lineare, ieinibifidum, inferius femitrifidum, laci- 
niis lateiialibus acutis, media latiori emarginata, 
Sem, oblonga. 

I. Marriihium dentihus calycims fitaceis unchtatis. 11 
Ms^rrubium album vulgarc. B. Caulcs tctragoni» 
albi, lanati. Folia petiolata, ferc ovbicuUta,^ crc« 
nata, ab avcrfa parte alba. Verticilli crafii. Flo-» 
res albi. Parcius apud nos crefcit, reperi tamen in \ 
montibus uor i)t'm Dlitt)tfd;cn "^(^Or ; ik quotannis 
ad inargineni agri )jw£angefutr/ qua momc< re* 
ipicit, Julio. 

192. LEONURUS. 

Cah pentagonus , quinqucdentatus Cor. tii- 
busanguftus, faux longa, lahium fuperius lon- 
gum, femicylindraceum, concavum, villofum, in- 
ferius tripartitum, laciniis lanceolatis, fere aequa- 
libus. Stani. antherae incumbcntes, bifidae, pun- 
ftis nitidis adlperfae. Sem» obionga, convcxa, a 
parte angulata. 

1, Leonurus folris cauUnis laiieenhtis trihbis. L, Mnr* 

rubium Cardiaca di£lum. B. Cardiaca. Teurn. 

J&cr^ftefpann. Caulcs alti» tnuUis flolum vcvticil* 

K c lis 154 D I P Y N A M I fA. 

Y . ' Us inftrucli. Folia petiolata, lobis aciitis, fub quo- 

•^ * vis verticillo longe prominent, Flores obfoletc 

rubri; ad^epes, Julio. 

193, GRIGANUM, 

Cal, Involucrvirn foliolis ovatis coloratis ; pe- 
rianthium parvum quin(juedentatum. Cor, tubus 
conipreflus, labium luperius ere£lum , planum, 
emargiiiatum, inferiws trifidumj laciniis aequali' 
bus. Sem, ovataf 

I,' Origamiin fpicis fHhrottindts panuulath conglomeratis, 
braSeis calyce longiorihus ovatis. L. Qriganum fyl^ 
veftie. B. ©ofi. Flanta odprata ; caules ramofi, 
folia parva, ovata, venofa, brevitei.* petiolata ; in- 
volucri fquamae feu bra£leae fufcae ; cx qualibet 
ftofculus ex aibo rpbcns ; in collibus J)\\Xttt \)tlt\ 

gruncn ^cfc, Jui, Aug, 

i^, falyce bilahif^to, 

Clinopodinm, Thymus. MelifT^, gci^tellari^. 
Bruneila. 

194. CLINOP OP^XUM, 

CaL Involucrum multifetum, verticiilo fubje- 
£ium; perianthium leviflime incprvum, ore bila- 
biato, labio fuperiore jatiorij trifido, acuto; inferi- 
orebipanito, tenui, inflexo. Cor. tubus brevis, 
labium fuperius concavum, ereftum, emargina- 
tum ; inferius trifidiim , obtufum , lacinia media 
latiore emarginata. Piji. ftigma fimplex, nec bifi- 
dum ut reUqua hujus Ordinis. Sem, ovata. 

"I* I. Clinopodium capitulis fuhrotmtdis hijpidis, hrad:eis. 
fctiiceis. L. Clinopodium origano fimile, B. Cau- 
c- les P I D y N A M I* A. 155 

lcs hirfuti, ere£l:i; folia ovata, venofa, brcvibus r^^^.^^^-^^ 
pctiolis acinexa, a parte avcrfa dilutiora, villofa , ^ 
verticilli crafn , pauci , foepc duo; florcs rubri; 

|)iu(cr Dcm griJRen ^ofc, Auguft, 

195. THYMUS, 

Cal. faux villis claufa, labium fuperins latius, 
planum , tridentgtum , inferius bifetum. Cor. 
^ubus longitudine calycis , labium fuperius bre- 
vius, ereElum, planum, emarginatum; jnferius 
trifidum , obtufurn , lacinia media latjore. Sem* 
parva. 

1. Thymus flqribus capitatis , fanlihus repentihus, foliis 
planis ohtujis^ hafi ciliatis. L.. Scrpyllum vulgarc 
>Tjajus. B. gelDfummcl, Caules lignofi, folia ova- 
ta, florcs purpurei vel albidi. Varietatcs : SerpyU 
luni vulgare minus. B. dc Sprpyllum papitulis ia- 
liuginofis. L. quae foliis anguftioribus ; in mon- 
tibus incultis copiofe, ubi fub pedibus ambulan- 
tium gratum Ipirant odorem, Junio Sc fequenti- 

bus menfibus. ^ 

2. Thymus floribus verticillatis, pedujiculis unifl.oriSy cau- 
Ijbus ere^is Jubrajnofis, foliis acutis ferratis. L. Cli- 
jiopodium arvenfe ocymi facie. B. Folia ovalia, 
parva, laxe ferrata; flores rubri ; odore terc ocy- 
pium aemulatur; in montibus paflim reperitur,' 
Junio Sc per acftatem. 

j^6, M E L I S S A. 
CaL angvilatus , ftriatus , labium fuperius tri- 
dentatum, inferius bipartitum, brevius. CorAz' 
J)iumi fuperius ereQ:um, fornicatum, emargina- 
tum; inferius trifidum, lacinia media obcordata. 
Stam, antherae per paria conniventes. Sevi, 
ovata. 

I. Me- H 15^ BIDYNAMIA* 

^ym 9' ^ Meliffa ped2iiiculis*axiU&rihus dichotomis folio tofmori- 

^^ ' bus, caule decumbente. L. Calamintha pulegii odo- 

je ilv? Nepeta. B. Oelhafius bis hujus plantae 

m^minit, fub nomiue Calaminthae & Mentaftri; 

fiuf bcm J&olm/ mb k^ ^m ^ciltgcn fbmmm, Ju^ 

lio reperit, 

I5>7. SCUTELLARIA. ^ 

CaL breviffimuSj in duo labia integra tcrmina* 
tus, fquamula incumbenre inftruO:us, Cor. tubus 
brevifSmus , reflexus ; faux longa , comprefla; 
labium fupcrius trifidum , lacinia media majore, 
concava, lateralibus acutis ; inferius latius, emar- 
ginatum. Piji, ftigma fimplex. Sem. fubrotunda, 
an calyce fquamula claufo , galeae formam re- 
^ praefentante. 

I, Scute^lariafoUiscordato^lameohtis crenatis y ftorihus 
axiUarihus. L. Lyfimachia coerulea galericulata, 
vel Gratiola coerulea. B. Flores coevulei, bini m 
quQvis verticiilo, fi verticiUatae nomen huic^ plan- 
tae competitj ad ripas rivulorum , paludum, fta- 
gnorum» 5C9 ?KicfaU/ & alibi, Majo, Junio. 

IS§. BRUNELLA. 
Ca/. labjum fuperius planum, truncatum, le- 
vifijme tridentatum; inferius anguftius, ereftum, 
femibifidum. Cor. tubus brevis , &ux oblocga, 
labium fuperius concavum, nutans ; inferiusf trifi- 
dum, obtufam, lacinia media emarginata, ferrata. 
Stam. filamenra apice bifurca, antherae infra apl- 
. cem infertae. Sem. fubovata. 

I. BruneUafolils ovato-ohhngis petiolatis. L. Bruncl- 

la major, folio non diff^o. B. Caules fimplices, 

, iiores purpureo - coerulei, non verticillati, fed in 

canitulum fcu fpicam brevem collcfti ; \xa 3ofc6* 

fCR •D I D V N A M I A. 157 

f^nfbill ^ in montibus & campi? adincentibus, Tul. ,. ^ '.^' 
Auguft. ' ^^''''"'- 

?u Anziofpermta, 'f"^'*- 

. . fperfma. 

Plantae hnjus Ordinis fHgma non bifidum fcu 

obturnm, & fcmina pciicarpiu inckila , iiumcro 

indeterminata habent. Huc pertinent : Rhinan- 

thus. Pedicularis. Euphrafia. Melampvrum, 

Lathraea. Antirrhinum. Scrophularia. Digltalis. 

199. RHINANTHUS. 

CaL inflatus, comprefliis, quadridcntatns. Cor^ 
tubus longitudine calycis, labium ruperins gaJea- 
tum , comprefTum; emarginatnm ; infcTius pla- 
num, femitrifidum, obtufnm. Stn77i. anthcrae in* 
cumbentcs, bifidae, hirfutae. Peric. capfula orbi* 
culata , comprefTa , bilocularis , bivalvis. Sem* 
plurima, comprefTa. 

1. Rhifutnthus coroUanm labio fnperiore cofnprejfu hr€- 
viore. L. Pcdiculaiis pratenfis lutea, vcl Ciifla 
galli. B, ^lappcr. quia remina matuia in peiicar- 
pio quaflata fonum edunt. Folia ovato-lanceola- 
ta, acute ferrata. Calyces venis reticulati, lutes* 
ccntes. Flores flavi, rictu violaceo ; in pratis vul- 

garis, 6e9 Dcm griinen ^ofe copiofe, junio. 

200. PEDJCULARIS. 

Ca/. ventricofus, ore quinquefido. Cor, tubus 
oblongus, gibbus, labium fnperius gale^rnmj 
ere£lum, compreffum, emarginatum ; inferius 
planum, femitrifidum, obtufum, lacinia media an* 
guftiore^ Stam. antherae incumbentes, compref* 
fae. Peric. c^pfula fubrotunda , acuminata, bilo* 
cularis. Sem. plurima, fubtotunda^ comprefla. 

r.hdir 158 D 1 D Y N A M I A. 

f ermia ^* ^^^^^^*^^'*'^^ '^^^^^^ ^^^^^fi } calycihus dhJongis dngufatis 
'^ * laevibiiSy corollis labio cordatOi L. iPediculcris pra- 

tcnfis pilrpurea. B. Folia pirinata, pinnis alternis> 
linearibus, deritatis. Iri fummitfite caulis folia 
brevia , confcl-ta , floribus proiriirieritibus rubris 
riiixtd- calyces foiatij j^mUt titX '^\i0^t\{^mi Cttlt 

Ufcr bcv ^cic^fel, Augufto. 

20i. EUPHRASIA. 

C/?/. tufculatus, quadrifidiis, iriaequatis. Cor, 
tubus lorigitiidine cdycis ; labiurri fuperius con- 
cavurri, emafgiriarum ; infefius tripaftitum, laci- 
niis aeqUalibuSj obtiiiis. Stant. autherae biloba^^ 
infefiores lobo infefiofe iri fpiriulam dcuriiinatae.' 
Pericavp. capihla ovafa , cornprefla,^ biloculafis,- 
Sem. riumerofa, minifna^ 

1. Euphrdfiafoliis ovatis argUie dentatis. L. Euplira^ 
fia officinai'um. B, 2IU(|entrojl« Caules raniofi/ 
huiriiles. Folia pafva, feflilia. Flores ex alis fo- 
liorum folitarii, ad apicem ramulorum congefti^ 
albi, macula lutea dc lirieis obfcurioribus variegati; 
laciniae labii infefioris crenatae; im 3«fc&fent^rtl 
6c collibus utrinque adjacentibus, Ariguft^ 

2. Euphrafia foliis linearihtis, omnihus ferratis. L. Eti- 
phrafia pratenfis rubra. B. Caules proceriores. 
Folia feflilia, verfus bafiri latioi-a, laxe ferrata ; ex 
alis pedunculi floriferi, floribus rubris aut purpu- 

rafcentibus ; 5ep Dem ^cHmn ^ruunen f ^inter Det 

^\)Xa & aliis locis humidis fingiilatim crefcunti 
raro plures conjunilim , Julio. 

202. MELAMPYRUM. 

CaL femiquadrifidus, laciniis tenuibiis. Cor, 
tubus recurvus, labium fuperius galeatum , com- 
preflum, emarginatum, laterum marginibus re- 

flexis; D I D V N A M I A. 159 

flcxis; infrcnus planum , erectum, lemitnndum,|- ^^^ 
laciniis aequalibus, obrufum, duabus eminentiis in 
mcdio notatum. Peric. capfula longa, comprefla, 
bilocularis, bivalvis. Scm. duo ovata, magna. 

1. Melampyrtim fptcis conicis, laxis, lacetis. L, Melam- 
pyium puipnrafcenre conia. B. Folia lanceolata, 
bafi modo integra, modo laciniata. Foiia floialia 
conferta^ laciniata, purpurea , quibus florcs puni- 
ceo dc luteo colore varii intcrmixti , fpicam refe- 
runt breveiri fed laxam. Licet plerique , & inrcr 
eos Oelhafius ipfe, plantam hanc intcr fegetes cre- 
fcere adfirment, imo a Vcteribus viiium Tritici & 
gormanico nomine ^U^mcH^cn adpellata fucrir, 
eam tanflen inter fegetes circa urbem noftrain 
nondum vidi, fcd Unico tantum loco fatis copiofe 
fiorentern repcri ; in collibus fcilicet ^infCC Dcm 
griJncn J^ofc fitis, inter fruticeta, & quidem eo ia- 
tere quod Auftrum Eurumque refpicit, Junio. 

•g. Melampyrum hra^eis cordato - Imceolatis, fnTtwiis ce- 
loratis fierilibus, calycibus lanatis. L. Melampyrum 
coma coerulea. B. Flores non fjjicati fed cx alis 
foliorum oppofitorum pcr paria nafcentes, conju- 
gationibus inferioribus remotis, fummis contiguijr, 
ubi bra6teae feu folia coerulei vel potius violacei 
coloris, quae floribus aureis mixta plantam fcrmo- 
fam reddunt. Floret pafllm ad margines fylva- 
rum, inprimis in memoratis collibus a partc Sep- 
tentrionem fpe6lante, Junio. 

3. Melampyrnm florum conjugationihus rejnotis, corollit 
claufis, L. Melampyrum luteum latifolium. B, 
^'■'olia lanceolata, flores lutei vel aurei, iisdem locis, 
Junio. 

t 4. Melampyrum corollis hiantihus. L, Melampyrum 
floribus fparfis feflilibus binatis, foliis omnibus in- 
divifis. Haller. Folia anguftiora, flores minores, 
pallide lutei; m 3afc6fen(6fll & alibi, Jul Aug. 

203. LA- l60 p 1 D V N A M I A. 

, iC3, L ATHR AE A. 
Cal. Campanulatns, ore quadrifido. Cor. tubus 
calyce iongioT, labium luperius galeatum , apice 
adunco ] iiiferius minus > obtulum^ .trindum. 
Peric. capllila obtufa cum acumine, unilocularis, 
bivalvis, elaftica. Sem. pauca, rubglobofa. 

I. Lathrata cank finpHciJJhno^ coroUis pen^uUs, lahio in^ 
feriore trifido. L. Orobanche i*t^dicc dentata ma- 
jor. B. Dentaria major. Matdiiol. Planra fine 
fbliis, quorum luco fquamae pauc?te ovales caulenj 
veftiuiot; fiorcs purpurei. Oelhafius t!Tl ^SdnntDitl* 

fel/ & m ^eiligcn ^runnen, reperit Aprili & Ma- 
jo; hoc ultimo !oco non ampiius creicic, umbro* 
(is tanrum adfuera. 

204. ANTIRRHINUM. 

Cal, quinquepartitus, laciniis oblongis. Cor* 
tubus gibbus^ labium fuperius bifidum, lateribus 
reflexum, inferius trifidum , obtuiiim. Palatum 
claufum promincntia e labio inferiore produfta. 
Ne£larium ad baiin corollae deori»am in cornu 
terminatum. P^w/zr/?. capiula fubrotunda, obtu- 
fa^ bilocularis. Sem. plurima. 

I, Antirrhinum foliis lanceolato-Unearihus cofifertis, 
caule ereciOyfpicis terminalibus fejjilibus y floribus im- 
bricatis. L, Linaria vulgaris lutea, fiore majore. B. 
Flores flavi, palatum fulvum > paffim in montibus, 
Julio. 

205. SCROPHULARIA. 

Cal. quinquefidus , iaciniis rotundis» Cor^ 
tubus globofus, magnus; labiaminima; fuperius 
laciniis duabus ere£lis, majoribus; inferius dua- 
bus lateralibus ^ patulis , tema infima refle.ta. 

Stam, D I D Y N A M I A. l6l 

Stcini. linearia deflcxa, duo feriora, intherfle didy- rp^fff^]^^ 
mae. Pericarp. capfula ruLrotunda, acuminata, 
biloculairis, bivalvisr Sem. plurima, parva. 

I. ScrophnlariafoWncordatii, hafi transverjis^ canle oh' 
tufaHguh. L. . Scroplnilaiia iiodofa foetida. B. Fo- 
lia iriag^na, ferrata, caulis altus, ramofis, floribus 
paivis, t\\ias, pluribus doiiatus; jm J^erbcrgifc^Clt 
5BalD, 3afcf)fettf^al/ & aliis locis Umbrolis, bumcii- 
tibus, Juu. Julio; 

U. Scrophularin paliijiris non foetida feu a^udtica mi- 
nor. />. OelhaHus iuvenit bzt) lcmpelBurg, Au-' 
guft. hacc tantum Vcrietas SGrophalaria^ aquati- 
cac majoiis B, & ScibphulQiiQ.e foliis cordatis pe- 
, tiolatis decurrentibus, cayle membranis angulato> 
raccmis tcrminallbus. L. Ficres piioiibus limi- 
ies; iisdem locis crefcit. 

106. BiGrTALIS. 

Cal. quinquepaftitus^ laciniis futrotundi^.acU", 
tis, fuprema angufHpre. Cor. camp^nulata^, tubus: 
patehs, deorfuni ventricofus, limbvis parvus qna-. 
drifidus, laciniis inaequalibus* Stam, fubulara,.an- 
therae bipartitae/ Peric. capfula Ovato-acuini-; 
itiata, bilocularis, bivalvis. Se7?i. plurima, parva. . 

i . Digiralis cafycinis foUolis hviceoldtis', coroUis actitis, 
^ lahioJuperiQre hifido. h. Digltaliis lutea magno Hbre. 

B. ^\x<^ix^MVi)x^. Oeihafias vidit in;^empcl5uy8i, 

Jul. Aug-. ubi hodie non creTcit. 


.;.v lit Ckj- l62 T E T R A D Y N A M I A.' 

^.ojjixjoojoi^joojoojoo^^ ojoojocjjoojoojoojooj^ojoofo^ 

Claffis XV. \ 

TETRADYN AMIA. F _^ lores hujus Claflis ftaminibus Sex inftru£li, 
quorum duo oppofita reliquis breviora. Conve- 
niunt omnes in fequentibus. Calix tetraphyllus, 
foUohs oblongis, concavis, deciduis. Corollae 
petala quatuor, aequaUa, unguibus longis, Umbi 
laminis obtufis. Stamina fubulata, antherae ere- 
ftae, oblongae. Glandula neftarifera ftaminibus 
adfidet, & praefertim brevioribus ad bafin inte- 
riorem adfigitur, quare haec incurvantur, & fic 
breviora fiunt. PiftilU germen fupra receptacu- 
lum, ftylus unicus, fimplex, ftigma obtufum. Pe- 
ricarpium fiUqua bilocularis , bivalvis , quae vel 
brevis, fubrotunda, vel longififima evadens plantas 
hujus Clafiis bifariam diftinguit, in SiUculofas feu 
fiUqua brevi , & SiUquofas ieu longiffima in- 
ftruSas. 

SiiicU' A. Siliculofa. 

Myagrum. Draba. Lepidium. Thlafpi. 
Alyirum. Clypeola. 

207. MYAGRUM. 

CaL foUola colorata, dehifcentia. Cor. petala 
fubrotunda, unguibus anguftis. Pericarp, fiUcula 
turbinato - cordata , fubcomprefla, apice ftylo co- 
^ nico terminata. Sem^ fubrotunda* TETRADVNAMIA. 1^3 

I. Myagrum filkulis ovatis peclunculatis polyfpermis. L ir 
Myagrum fylveftrc. B. 2mbott(r. Ex radice ali- ^■'^* 
quot caulcs furgunt fimplices plerumquc, foliis 
lanceolatis integris aut Cnuato-fcrratis veftiti. 
Flores lutei, quorum pedunculi poft florefcentiam 
in loiigitudincm extenduntur, quod plerisque hu- 
jus Claffis commune, intcrdum etiam defle£luntur; 
inter fegetes aeftivas bet) i^anqefu^r, Majo. Varic- 
tatem, foliis tomcntofis incanis integerrimis , in 
montofis vidi. 

"f 2' Myagrum filiculis glohofis compreffis puyiClato-rU' 
gofis. L. Myagro fimifis filiqua rotunda. B. Mya- 
grum monofpcrmum hirfurum, filiquis rotundis. 
Loefel. Caules ramofi; folia cordato- lanceolata, 
amplexicaulia, fcabra; flores lutei ; filiculae pc- 
dunculis paulo breviorihus elevantur , & unicum 
femen continent; iisdem iocis, Junio. 

208. D R A B A. 

Cz/. folia ovata , erefto-patula. Cor. petala 
oblonga, patentia, bipartita, unguibus minutifli- 
mis. Pzft. ftylus vix ullus, ftigma capitatum pla- 
num. Peric, filicula elliprico - oblonga, comprefTa. 
Sem. plura, parva fubrotunda. 

j, JOrahafiapis nudis, foliis fuhferratis L. Syfl. Nat. 
Burfa paftoris minor, loculo oblongo. B. Planta 
ex minoribus. Folia radicalia ianceoiata, brevia, 
tomentofa, in orbem fJDarfa, margine integro. 
Linnaeus in Spec. Plant. incifa, in ed. nov. Syfl. 
Nat. fubferrata vocat , plerumque tamen margo 
integer. Caules nudi, fimplices , aut uno altcro- 
ve ramulo, rarius tamen, donati. Flores parvi, 
pauci, albi, quos fiiicula oblonga excipit ; in mon- 
tibus & campis fterilibus arenofis copiofe primo 
vere floret, Aprili, aut Martio fi tempeftas favct. ^ SilicU' 154 T E T^ R 4 b Y N A M 1 A. 

ao9. LEPIDIUM. 

Cnl. foliola ovata, concava.' Cc?r, petala nulia, 
PmV. filicula fubcordata, vixemaiginataj con> 
prefla. Sem. foiitaria, ovato - acuminata. 

"j^ 1. Lepidium flqrihns diaiidris (tpetalis foliis radicalihiis 
dentato- pinnatts, ramiferis li^iearihus iniegerrivits.L, 
Naftartium •rylveflre ofyiidis folio. B. Planta 
. humilis, ramofa; foliofa. vSingulare, quod flores 
petalis carent, &■ duo tantum ftamina' oilendunt, 
cum reliquaeLepidii fpecies petalis inftruclae qua- 
tuor, licet nonnuHis etiam ftamina pauciora. Si- 
liculae parvae, virides , linea albicante diftin8:ae, 
quae diflcpimenium indicat, ubi valvae dehifcunt; 
paflim ad vias, Majo. 

210. THLASPL 
C7/. foliola ovata , concava, erefto - patula. 
Cor. petala obovata , caiyce duplo longiora, un- 
guibus angufHs. Peric, filicula compreffa, baii 
auguftior, emarginata, ilyXo longitudine emargi- 
naturae initnifta. 5V///. plitra duobus. 

1. Thlaspi filictdis orhictdatis , foliis ohjongts dentatis gla- 
-bris. d.. Tlilaspi arvenfe filiquis latis. B. ^auccn» 

fenf. Folia feffilia, femiamplexicaulia. Flores al- 
bi., majufcuii. Siliquae iatae, margjne foUaeeo 
cih^ae ; ad margines agrorum, imprimis inter fe- 
getes aeftivas ^inter ^angeful)!' & aiibi, Majo, Jun. 

2. Tblaspi filictdis ohcordatis, foliis radicalibus pitlnati- 
fidis. L. Burfa paftoris major, folio finuato. B. 
5afc&enfraut. Flores albi minores. Planta nota 

. _& ubique obvia, in pratis, campis> ^d vias Sc femi- 

- :tas,. April. Mjaj. , Hujus Varietas : Biirfi pafto.ris 

. ine<Jia..B.' Folia radicalia minora, in orbem fpar- 

, fa; caiiMna^auca aut nulla, cumin priore obion- 

ga, amplexicaulia fint; paffim occwrrit* 

211. ALY' T E T R A D y N A M I A. l6$ 

211. ALYSSUM. S'"' 

C//. foliola obrura, conniventia. Cor. petala. 
plana, parentia , unguibns longirudlne calycis. 
Stam, quaiuor longiora rcliquis hujus Claflis coa- 
fin^ilia, duo breviora dcnriculo bafi inrrorrum 
inrcrro norata.' Peric. filicula liibglobofa, ftylo 
longirudine filiculae inltrucla. Sem, orbiculata. 

I, Alyijim catsk erecio,fol'ns lanceolatis incatiis integer' 
rimis, florihus corymhojis. I^ Thlaspi fruticofuni 
incanum. B. Florcs albi ; in montibus,campis & 
ad vias vulgarc, Junio & fequ. menfibus. 

212. CLYPEOLA. 
C/i/. foliola ovaro -oblonga, jpcrfiftentia. Cor. 
petala oblonga, unguibue calyce paulo longiori- 
bus. Perzc. iilicula orbiciilara; plano-comprefTa, 
apice eniarginata , filTura longitudine llyli. Sepi. 
orbiculata. 

"f I. Clypcda annua, filiculis hilocularihtis difperptis , cn- 
lycihtts perfiftetitihus. L. Tlilaspi Alyllbn dic^um 
campeftrc miiuis. B. Pianta humilis. Folia ian- 
ceoiarn, incana. Flores lucei, parvi. Pericarpium 
niagnitudine auclum , apice leviflime emargina- 
tum, ubi ftylus brevifllmusperfiftit; in montibus^ 
Majo, 

B. Siliquofa. SiUquofa 

Cardamine. Sifymbrium. Eryfimum. Turri- 
tis. Sinapis. Raphanus. 

213. CARDAMINE. 
CnL foliola obtufa, gibba, parva. Cor. petala 
ovaro-oblonga, patentiffima, unguibus calyce lon- 
gioribus. Pifi. germen cylindraccum, longitudine 

L 3 ftami- a. l66 TETRADYNAMIA. 

^ '^ ftaminum, ftylus nullus, ftigma capitatum. Pertc, . 
filiqua longa, cylindraceoj-comprefla, valvulis dc- 
hifcendo Ipiraliter revolventibus, Sem. plurima, 
fubrotunda. 

I, Cardamine foliis pinnatis , foliolis radicalihus fuhrO' 
tundisj caulinis lanceolatis. L. Naflurtium pratenfe 
magno flore. B. ^Biefctlfrei. Flores albi, carnei, 
vel leviter rubentes; in praris & campis humidis, 

m Dem Olin)if(6en ^&or nacfe ^er 5Seic&fel, Majo. 

214. SISYMBRIUM. 

Cal. foliola lanceolato-linearia, colorata, pa- 
tentiufcula. Con petala oblonga, ereRo-patentia, 
unguibus parvis. Pi/?. germen filifor^e, ftylus 
vix ullus. Pmr. filiqua ionga, incurva, gibba, 
teres. Sem, plurima, parva. 

I. Sifymhrium filiquis declinatis,foliis pinnatis, foliolis 

fubcordatis. L. Nafturtium aquaticum fupinum. B. 

^riin<lfre§. Flores albi, antherae purpureae ; itn 

r l^eiligen QJrunnen, & aliis aquofis locis, Majo, Jun. 

'f 2. SifymhriumfiliquisdeclinatiSyfoliispinnmSyfoliolis 

lanceolatis ferratis. L. Eruca fylveftris minor, lu- 

teo parvo^que flore. B. & Eruca paluftris |nafl:urtii 

folio, filiqua oblonga. B. Priorfoliis longispinnatis, 

pmnulis latis ferratis aut dentatis, lioribus parvis, 

Pofl:erior foHis minoribus lyrato-pinnatis, pinnu- 

lis tenuibus ferratis» terminali majore, floribus lu- 

tcis majusculis; ^inter 9(Jeuf(6ottlanD , Sinter bec 

O^td ad foflas, Junio, Julio. Oelhafius aliam 
Erucam fylveftrem anguftifoliam flore albo , fivc 
Sinapi crucae folio B. aaf bem J&olm reperic Julio. 
•J* 5. Sifymhrium Jiliquis declinatis ohlongo - ovatis ^ foliis 
pinnatifidis ferratis. L. Kaphanus aquaticus, foliis 
in profundas lacinias divifis, B. ^ajferrcftiC^. Fo-. 
lia inferiora longas lacinias laterales fcu dentes 

margi- TETRADYNAMIA. 1^7 

margine integciTimo emittunt, cftii in medio fo- ^'^"<!/<'* 
lii cocteris longiores. Folia fuperiora lanccoiata 
jnaequalitcr ferrata, fumma lanccolato- linearia 
integerrima. Flores aurci. Siliquae breviorex 
ovatae. Floret Junio ad foflas , via qua itur von 

i)er O^ra nac^ Dcr ?D^ottI«u. 

•f 4. Sifymbrium foliis lyvato ferratis fcabris radicalibus, 
caiile fubnndo ramofo. L. Eruca coerulea in areno- 
fis proveniens. B, Eruca fylveflris minor, foliis 
fubafpcris in orbem fpariis. Loefcl. Folia brcvia, 
aliquot feriebus humi ftraiai caulis refpedu folio- 
rum altus, ramulos emittit paucos j ad (ingulorum 
cxortum folium breviflimum , lanceolatum , uni- 
cum ; flores in fummis ramulis albi ; fiiiquae te- 
nues. Hanc plantam hactenus (emel reperi htl) 
^mau^/ Majo. 
15, Sifymbriutn petalis calyce minoribuSjfoliis decompojito- 
pinnatis. L. Nafturtium fylveftre tenuiflime di- 
vifum. B. Sophia Chirurgorum. Lobel. Folia 
bi-et tripinnaca, pinnulis linearibus dentatis feu la- 
ciniatis tenuifllmis. Cauies alti, foliofi. Florcs 
lutei, parvi. Siliquae longiflimae, tenucs. Locif 
gaudet incultis, »or t)em Dlitt)ifc&CIl ^^or & alibi, 
Majo. 

6- Sifymbrium foliis pinnato-haflatis acutis hirtis, caule 
hijpido. L. Syft. Nat. Eryfimum hirfutum filiquis 
crucae. Loefel. idem eft cum Eryfimo altero fili- 
quis erucae B. hirfutie dempta; cujus Oelhafius 
meminit, & procul dubio hoc noftrum intclligit. 
Folia hifpida, caulis & pedunculi hirfuti, florcs lu- 
tei, filiquae- patentes. Copiofe extra portam fecuf 

viam tjom ^o^cm ^6or nac& Dcm a(((laDtifc&en/ Maj. 

ai^ ERYSIMUM. 

Cal. foliola conniventia, colorata. Cor. petala 
oblonga, plana, unguibus ere£lis. Glandula ne- 
clarifera duplex intra filamentum brevius. Pifi. 

L 4 germen l6$ T E T R A*D y N A M I A. 

^iUqmfa. ,. n \ ■, .^ 

- • germen Imeace, Itylus breviffimus, {ligma capitk. 

tum, parvum. Pevic, filiqua linearis, ftriaa, te. 

tragona. Sem:^ plurimaj parva, 

I. Eryfinum filiquis fpjcae adprejfis. L. Erydmum 
vul^are. B. 5S3eafcnf. FoHa pinnato - haftara , flo. 
resparvi, lutei; ad vias & fepes vulgare, Julie. 
t 2. Eryfitmm foliis cordatis. L. Alliaria. B. ^no5' 
Iaud)frail^ Folia inferiora petiolata magna, mar- 
gine fimiato, fbperiora ininora. Flores alhi, ma- 
jusculi; fiiiquae ereaae, Folia digitis comminut^ 

aliium redolcnt; im ^erbergifcfeeB ^ffialDe, Majo. 

t 3- 'Eryfimum foliis integris lajiceolatis. L. Myagrum 
fillqua longa. B. Fplia alterna, feffilia ; caulis 
crcaiis ramulos emittens 3 flores lutei; iiliquae 
patulae; paffim in arvis, ht\) htX (\\U\xfi\dHm m 

SDamm neben Dem ^ram^frug, Jul. Aug. 

2i6. TURRITIS. 

G//. fpliola ere£ta , coDniventia, Cor petala 
ovato-oblonga, ereaa, ungiiibus cTQ^h. Pzft, 
germen teres, fubcomprefrmTi, ftylus nullus. Pe- 
ricarp. filiqua longiffima, flriaa, retragona, angu- 
lis alternis obtufioribus lubcompreflis. Sevi^ iiu- 
merofa. emarginata. 

|. Tnrritis foliis radicalihns dematis hifpidis,catilims bir' 
tegerrimis. amplexicaulihns glabris. L. Braffica fyl- 
v^ilria, foliis circa radicem cichoraceis. B. tt)i(Dt1? 
Mo% Folia caulina erecta , acufa, flores alhi ; ne? 
m bm qrunen ^cf^, ad marginem fylvae monto- 
iae, Junip. 

217. SINAPIS. 
C?/. folioia Jinearia, concava, patentia, Cor, 
petala lubrottincJa, plana, patcntia, unguibus eicr" 

ai« T E T R A D Y N A M T A. 1^9 

ftis, linearlbne. Glanaiilae ne8:nriFcrae qiiatuor," ' *^'' ^-'^' 
duae intcr {lamina brcviora & piflillum , duac 
intcr ftamina longiora 6z calycem. Pi/r. gcrmen 
tercs, flylus longituciinc gcrminis, fligma capi' 
tatum. Pericarp^ filiqua inferne toroia, Tcabra, 
difTcpimcnto valvulis longiore, compreiro. Sem, 
globofa. 

J. Sinapis ftliqiiis vinltangulis torofo -turgidis ro/lro lon- 
^ioribns. L. Rapifhum flore luteo. B. J^eDcllcf). 
Caules hiriliti, folia fcabra, petiolata, iinuato-lcr- 
i-ata, verdis bafin laciniis brcvibus, interdum nul- 
lis. Floreslutei, jiatuli. Siliqua fupernae , ubi 
femina dednunt, cBrnu.quoddam fungofum, fe- 
cundum definirioncm Tournefortii, gerit, quod a 
diffepimento fupra valvas prolongato orituri intcr 
fegetcs aeftivas, Junio, Julio. 

2i8. RAPHANUS. 
Cnl. foliolis conniventibus, bafi gibbis. Cor^ 
petala obcordata, patentia, ienfim in ungucs atrc' 
puara. Glandulae ncclarifcrae quatuor, eodcm 
modo (icur in Sinapi fitae. Pifl. germcn obion- 
gum, venrricofum, fi:y]us vix uUus, ftigma capira» 
tum, Pericarp. oblongum , cum acumine, gla- 
brum , articuiarum , uniloculare. Stam. fubro- 
irunda. 

I. Rajjhauus f/Iiqtiis tereti^us artkulatis laeviktis imilo- 
c\daribus. L. Raphaniftrum icgetum fiorc luteo 
yel pallido. Toarn. Folia ut in praecedente, cQU- 
Jes glabii, fiores majusGuli, pallidi, Siliqua a fe- 
minibus dilatatur, & intcr duo femina coar£):atur, 
hinc articulata; apice cornu gerit piaccedenu fi^ 
inilc; iisdem locis & mcnfibus. 

L 5 Clas- riyO M O N A D E L P H I A. 

^o$oo5ooj![OOjocjoc^c»5oo§oc$oc5oc$oc^ 

Claffis 'XVI. 

M N A D E LP H I A. 

^tamina hujus Cladis omnia inferne filamentis 
coaiira, fuperne difi:in£la, funtque vel Decandria, 
vel Polyandria > five ftaminibus decem , vel 
plurimis. 

^^<^««- A. Decandria. 

dria. 

219, GERANIUM. 

Cal. pentaphyllus , foliolis ovatis , concavis, 
perfiftentibus. Cor. petala quinquc obcordata vel 
ovata, patentid. Stam. fubulata , apice patentia, 
alterna longiora , antherae oblongae , verfatiles. 
Pift. germen quinquangulare , ftylus fubulatus, 
flaminibus longior, perfiftens, ftigmata quinque' 
reflexa. Pevicarp. longum, roftratum, ad apicera^ 
ftyli usque extenfum , bafi dehifceus. Setn. 
quinque. 

I'. Geramum pedunculis multifloris, calycibns pentnphyl- 
lis, fioribus pentandris, fhliis pin/iatis incifis vhtufis. L. 
Geranium cicutae folio miiius & iupinum. B. 
^forcbfc^nabd. Planta humills, foliis decumben- 
tibus, floribus rubris ; in montibus, Campis; t)Or 

bcni ^anaaartifc^eu Z\)ov am Damm, ^ alibi, Majo. 

Hujus Varietatcm : Geranium cicutae folio mo- 
fchatum. B. Oelhafius notat, noftrum vcro omit- 
tit. Diffcrt tantum feliis longioribus & caule 
creftiori, itera odore, qui tamen non femper ad- 

eft; M O N A D € L P H J A. 171 

cftj hinc mofcbarum &: inodorum a Bauliino vo- y:^'^' 
catur. Friino vere ut praecedcns florcs profert. ^^^' 
Singulare in hoc primo Cicranii gencre, quod fta- 
mina quinqnc tantum fertilio feu antheris donata, 
rcliqua eis careni ; quod inter indicrenas huic uni 
proprium ; cx peregrinis vero plura ftannnibu$ 
quinque aut feptem fertilibus, cocteris,ltenlibus, 
reperiuiitur. 

2. Geranium peduiiailis hifloris , foliis multipartiris, U- 
ciniis linearihus fubdrjijis ohtujis. L. Geraniuin tu- 
berofum majus, B. Oclhahus repcrir in niuntiiius 
jwifcbcn ■Iempcl6urg un^ ?)}?icfau, Junio. Adfervo 
fpeciem huic quoad folia fere iimilem, bcp^arlfau 
coUectam. 

g. Geranium pedtmculis hifloris , foliis pekatis multi- 
partitis rugojis pinnato - laciniatis acutis. L. Gcra- 
nium batrachioides, Gratia Dei Germanorum. B. 
Florcs majores, cocrulei , formafi ; bJntiT Dftn 

Griinen Jf^ofe in fruticetis , auf t)cr ©afi^pe locis 

udis, Jul. Aug. 

4. Geraniimp pedunculis hifloris , ca^ycihns pilnfis decem- 
angtdatis. L. Geranium robertianum primum. B. 
Folia in tres, inferiora in quinquc lobos pinnati- 
fidos divifa. Flores purpureij im .^cr^crgijC^eR 
^BalDe & alibi, Junio. # 

5. Geranium peduncidis hifloris , petalis integris lon^i- 
tudine calycis , caule profirato , foliis renifor?fiihus 
incifis. L. Geianium foiio maivac rotundo, B. 
Folia venofa, a parte averia incana ; caulcs tenucs 
pilofi; flores parvi, purpurei; in montibus, Majo, 
Junio. 

Plures hic dantur Geianii fpecies, 

B. Po- lyZ M O N A D E L P i^ I A. 

Fdlyafh. 5, ' Polyandria, 

azo. MALVA. 

Cal. dupley, exterior triphyllus, lanceolatus, 
laxus^ interior ferniquinquefidus , major, latior. 
Cor, petala quinque, obcordata, plana, bafi coa- 
yita..~Stnr7i, numerofa, inferne in cylindrum coali- 
ta, antherae reniformes. Pifi, germen orbicula- 
tum, {tylus brevis, cyhndraceus , plurimis flylis 
coahtis conitans, fuperne diftinftus in tot ftigma- 
ta ietofa, quot capfulae feminales, germen orbicu- 
latum eflicientes. Peric. capfulae plures con- 
junclae , orbicuhim depreflum referentes , re- 
ceptaculo columnari adfaae. Sem. fohtaria, reni- 
formia, 

I. Malva caule erecto , foUis multipartitis fcahrhiJcuUs, 
L. Alcea vulgaris major. B. Folia petiolata, iii 
quin<5^ue lobos laciniatos divifa. Fiores magni, 

lorci, ^tDifcIjen 53r«nf^ «nt) 6ifc[;fau, ^ifc^ettlp' 

cjcfllt)? nxi^ SptxX. ^rutmcu ad margines agrorum, 
jul. Auguft. Oelhafius loco hujus fpeciei Alceam* 
cannabinam B. pofait, quae ad Akhaeas Linnaei 
pertinet, ik hie non crcfcit ; iuduclus procul du- 
bio fimilitudine quadam foliorum , & ininus ra- 
tionem habcns calycis , qui Alth,ieam a Malva ' 
diftinguit, dum-exterior fcmifexfidus , in Malva 
vero trifidus eft. Idem Oelhatias adhuc aliam fpe* 
ciem profert, Alceam fciiicet veficariam B. quae 
eft Hibifcus Linnaei , ik nunquam nobis indigcna 
fuit, ied adhuc hodie in hortis iiorct, &. quia nu- 
merolis feminibus facillimc propagatur , fieri 

omnino potuit, ut eam bep bem ^pcii. ^ruBneu 

cx planta cum feminibus projeda fiorcntem In- - 
Vi;ii:rit. ' >». 

2, Malvd M O N A D E L P H I A. 173 2. Malva catile ereSlo heyhaceo, foliis lobatis ohtufi , 
jjeduncidl, petioHique pihfi. L. Malva rylvcflris 
folio fiiiuato. E. 53nppcin. Margo foiioruin in 
quinque lobos crcnatos divifus. Flores rubentcs, 
mlnores praecedentc , fequente rnajoves ; ad vias 
& fcpes, iocis incultis, Junio dc per aeltatem. 

3. Malva catde repente , foliis corduto -orbicnluii: , oh- 
folete qi{inqtielobis. L, Jvfalya fylveftris folio fub- 
rotundo, B. Planta humifula , foliis minoribus , 
crcnafis, fere rotundatis ut vix lobi videantur, 
flori6us parvis & pallidis; iisdeni locis crefcit^ & 
usque in autuinnum ilorct. Pohaih 
dria. 
Cia as- 174 D I A D E L P H I A. 

Claffis XVIL 

D I A D E L P H I A. 

i3^^"^i^i^^s in duo corpora inferne coaliris. 
Corolla hujus Claflis fingularis eft , papilionacea 
Tournefortio di£la, quatuor petalis conftans inae- 
qualibus, quorum fupremum ereftunj Vexilium, 
duo lateraiia Alae ^ inferius Carina falutatur. 
Secundum numerum antherarum trifariam divL- 
duntur in Hexandria , Oflandria & Decandria. 
Ex prioribus quilibet Ordo unicum Genus conti- 
net, floribus imperfefte papilionaceis ; tertius 
numerofior flores vere papiUonaceos feu legumi- 
nofos, a figura Pericarpii di£loSj comprehendit. 

Hexan- A, H 6 X a U d V i U. 

dria. 

121. FUMARIA. 

CaL diphylkis, foUolis ereftis, acutis, parvis, 
deciduis. Species prima calyce carer. Cor. vexil- 
kim maximum, obtufum, reflexum, in cakar ne- 
ftarjferum bafi definens, alae breves, carina fulca* 
ta, vexillo fimilis fed fine cakari. Si flos labiatus 
adpellatur , Vexillum labium fuperius , Carina 
inferius, & Alae faucem tetragonam, bifidam con- 
ftituent. Stam. filamenta duo, iata, quodvis intra 
unum, labium inclufum, & tribus anthcris termi-' 
natiim. Pift, germen oblongum, ftylusbrevis, 

ftfgmt D I A D E L P H I A. iy$ 

ftigma orbiculatum , comprefium. Peric, Sili- ^^^^ 
cula unilocularis. Sem. iubrotunda. 

1 . Fumarid caule fmplici , hraBns lo7:gitudine flortm. 
L. Fiimaria bulbofa radice cava inajor. B. JP)ol« 
IDUrj. Folia glabra in tria foliola peiiolata divifa, 
quorum quodvis in plurcs lohos inacquales di/tiii- 
guitur, margine integro. Flores fpeciofi, rubri 
aut albi, in fpicam laxam difpoliti, foliolis flora- 
libus ovato-oblongis di(Hn£ti j im J^. ^runncn^ ' 
Aprili, Majo. 

2. Fumaria pericarpiis mouojperntis 7-acemofis , cauU 
dijfufo. L. Fumaria officinarum ik Diofcoridis. B. 
^aubenPropf. Folia in plura foliola renuiter in-^ 
cifa aut laciniata diviffi. Flores niinorcs, purpu- 
rei; in agris paflim variis menfibus fiorer. Planta 
minor praecedente. 

B. Oda?idria. oaan- 

222. POLYGALA. 

Cil. triphyllus, parvus, foliolis ovatis, perfi- 
ftemibus, duobus infra corollam, tertio fupra can- 
dem. Cbr. vexiilum tubulatum, breve, bifidum, 
ore reflexo; alae maximae fubovatae, exrra pofi- 
tae; carina concava , ventricofa , cum appendice 
duorum corporum penicilliformium. Stam. ofto 
in duo corpora connata, antherae fimplices. Pift. 
germen oblongum, ftylus fimplex, ftigma bifidum. . 
Pericarp. capfula cordara, comprefla, bilocularis, 
bivalvis. Sem. folitaria, ovata. 

I. Polygala floribus criflatis racemofs, caulihus herha- 
ceis fmplicihus procimhetitihus , foliis lineari - lanceo- 
latis. L. Polygala major. B. ^VCU^tlum. Flo- 
ribus coeruleis & albis; in niGntibus incultis, 
Junio. 

G.De- l^jG D I A D E L P H I A. 

^^* Flcres hilc pertinerites iikmeiitis duobus dif- 

fbrmibus gaudept; inkrius cyliiidraceuni germeii 
involvit, & fupra medium in noveni partffs iiibu- 
latas, totidem antiieris inftruftas, finditur; fupe- 
tius germini incumbir , unicam gerens ahtheram* 
Sunt tamen plantae, exceptionem a: r^gulapatien- 
tes, Hcet paiucae, qiiibus ilanlina oninia cohnata, 
fuperius enim bafi cuhi inferiore cohaeret, quad 
ideo ad monadelphias referendae effent, fed reii- 
quaehujus Claffis notae & corolla inprimis papi- 
lionacea Gonjun£lionem cum coeteris pofcunt. 

a, ftaminthus omnihus cojinatisi 

Spartiurti* Ononis. Anthyliisi 

123* SP ARTIUM. 
Cz/. nionophyilus, parvus, bilabiatus, qiiiti- 
quedcntatus, coloratus. 'Cor. Vcxillum obcord^-^ 
lum, refletum, maximum. Alae ovato^dbiongae. 
Carina alis longior, dipetala. Stam. inaequaliaj 
fuperius breviffiiiium , germini incumbens; reli- 
qua fenfim longiora, germen involventia, antherae 
oblongae. Pift. germen hirfutum, ftykis fubula- . 
latus, ftigma villofum , inflexiim. /^e/^/V. legumen 
compreffumj obtufum, uniioeulare, bivalve. Seint > 
globof^t, reniforrnfia. 

I. Sparttum foliif ternatis folitdriisque , raptls inerim^\. 
hus angulatis. L. Gehifta angulofa & rcopavia. B,-' 
^eilifl.' Planta fruriceicens i foiia parva , lanceo- 
lato-ovata; flores magni, iutei; caljcis denticuli 
parum elevanturj oris margiiie fere aequali; kgu= 
. ineii foepe breviuiculiim^ liirrutuni, iiigruiti; tnl- 
3fafc^fHUl&al <^ montibus adjacentibus, J.unio.- D I A D E L P H 1 A* I77 

u*^'^"- ■ ,24. ONONIS. ^ 

't: M?A:^V^in<i"epartitus, laciniis linearibus, acu- 
tninatis V 'irkfima longior^, fub carina incurvata. 
Cor. vcxillum cordatum , plicatum five lateribus 
deprefliim. Alae ovatae, vexillo breviores. Cari- 
na acuminata, polHce bifida. Stam. adfureentia. 
anthei;ae fimpIices...oP///. germea villofum, i{y\w%^ 
adfur§ehs,*'nigma dbtufum, Peric. legumenturr 
gidum, villofum, uniloculare, bivalve. SeTh, pauca 
reniformia. ^. ^ ,, . 

.:' ...■ "■1 K) /' ■ . . n: .- 
.1. Onopisfloribus racemojfts geminatts, foliis termtis, 
•*' ■ i^(tfhis'jpmijis.- X." ■'^Aiidriis-fjj^inora fl6i'c ptirpiireo. 
- "B.' ;Jg>att&ect)cl. Cdufcs ramofi; rtibri, hirfutfV 
apio« iu Ipinam .rigidam terrainaci , in pkiita ju**^ 
niorCMV,e,ro la^ve$.;n ^^tia ternata' Vcl foUcaria^^ 
ovata,. Xei*r^ta aut crenata , qusedaavefiam petiola: 
ilato* 'infTd^iit. ' -Florcs gcminati, foeDe fplitarii Gz//^^pnqphy;llus^ «45Mi^4tOroblotigi|s^ VillD 
Ore. quinquedentato, inacigttali. \69n vejpilium lon» 
gidSi, lateribus reflexis.i Alae* <Jbl<yngae ^ breyio- 
res. • Carifm: compi^fla, 'aK^* fimillk ' ^Stm: iacFfur- 
gtifitiv anrlietae ;flit)^%^ ';Pi0. g^rnleii. b^on- 
gum, %lus fimplex, 'iligma^iobmfum^^ le- 

gutneii fubrotundijtof -i^imVtitjm .. biyalve,' imr* 

cSlycfem^latens. 5V>;i.\lhutTi'afe'alterum* ' ' '-'^ 

♦-.''-.■ i. r'/". ; ■' ; .. ' ■ .)•; j:i;. .ivn LJfcCimcj^ 

'iZii^fitfryllis hrbacea , foliispinHatis ihaequMihnrj ca- 

:jl -pindo, Auplicato^ ..h,[ hoto- ^ffinis Vulneraria ' pra- 

tGiifis. B. Lagopodium flore luteo. l:abern*^'Fo- 

Ua pinnata, foliolis ovatis, intcrdum obli^ttgls, im- "^^^** pari multo majovp. Flores in. capitulum collcfti; 
• cuilibf t pcduncuio apice bifido duo capitula infi- 

dent , quae foliis digitatir tanquam inydlucro cia- 
guntur; in raontibus ad fcgetcs, Juri. Jul. 

h- Jiaminihus diadelphis. 

Orobus. Lathyrus. Vicia. Ervum. Coronilla. 
Crnithopus. Aftragalus. Trifolium. Lotu^. 
Mcdicago. f / 22^. O R O B U S. 

Cah tubulatus, <M:e quinquedentatpj dent^iculis 
tribus infetiQribu^ acutioribus, duobus fuperiori- 
bus brevioribus. Cor. vexillum obcordatum; in- 
fcrne convolutum. Alae obldngae, conniventes, 
majores. Garina infernc bifida , acuminata, ad*- 
ftirgens, marginibus compreffis. 5V/?»i?. adfcen- 
dentia, antherae fubrotundae. jP/jl?. germen pylin- 
draceum, ftylus ere£lus, ftigma lineare, pubefccns. 
Peric. legumen teres, longum, unilocukre, bival- 
re. Sem. plurima, fubrotvtnda. 

./%, Orobui^fiUii^ pihndtis> 6tans\ ftipnlis femifagittatis 
' > ivteg^rimis , ; cauk Jin^iki. L, Orobus iy 1 vaticuir» 
- i. : £ W^^*^***: ye^PWS^ B, F&lia pinnata , folioiiat? 
^.> , ; j^agniV » / trijras venis longitudinalibus diftinto, 
'' PJpres purpurei , poftea coerulci;, ilV^fy-^Y* horti 
' Grrod^ccikiani tti Dcr OfeA/ ^«iPf ' ' 

{ flf.; Orohus xi^uk ^rmQfQy.fplii/rffxjugis ovato-ohlon' 
gis, L. Orobus fylveiticus,, Viciae foliis. B. Folia 
pinnat&f fihe impari , ficut Sc praccedens, foliolt 
j ^nterdum &quadrijuga, acuminata, venis paritei' 
. . diftinaa. Fierci purpurafdcntes; codem locp ^fc 
tonporCfc DIADELPHIA. 179 

aay. LATHYRUS. ^''^ 

Cal. fcmiquinquefidus, campanulatus, laciniii 
flcutis, infimii longiore. Cor. vexillum maximum^ 
lateribus & apice reflexis. Alae breves lunulatae. 
Carind femiorbjculatai alis latior, in medio de- 
hifcens. Stam. adfurgentia, antherae fubrotundae. 
Pift^ germen hrteare, ftylus planus, fuperne latior, 
apice acuto, jftigma viliofum, ftylo ubi latior ad- 
natum. Peric. lcgumen longifnmum j acurtiin^- 
tum, bivalve. Sem, plura, globofa. 

•{• I. Lathyrtis pedunculis multifloris j cirrhif JiphjVts^ 
folioUs lanceolatis , cirrhis fimplicijfmis. L. Lathy- 
rus fylveftiis luteus foliis viciae. B. GeI6e5Bicfen. 
Petioii, foliis binis acutis inftru£li> terminantur 
in cirrhum five capreolum {irriplicerri aut bi- vcl 
trifidum; ftipulae iineares aut lariceolataCj acutae; 
flores majufcUli, coloris fulphurei; in montibus 
ad fegetes, Julio. 

•J* iJ. Lathyrus pedunculis mtiltifloris^ tirrhis diphy^tst 
foliolis lanceolatiSj imernodiis memhranaceis. L. La- 

> thyrus latifolius. B. CicercUla fylveftris. Tabcrn. 
Foiiola plerurtique quatuor line impari; flotespur- 
purei , ejusdem magnitudinis ; fl:ipulae apicc & 
bafi acutaci medio adfixae; im ^dfc&fetttjal/ Majo^ 

iig. V I C I A. 

Cal. tubuiatus, femiquinquefidus, dentibus fup^* 
rioribus brevioribus, conniventibus. Cor. vexillum 
ovale, apice emarginatumcurrt acumine, lateribus 
reflexum. Alae oblongae, femicordatae. Carina 
aUs brevior, femiorbiculataj bafi bifidd. Stam. an- 
therae quadrifulcae* Piji. germen longum, ftyluS 
brevior, ftigma obtufurti, barbatum. Peric* legu* 

M z tnen ^<? D I A D E L P H I A. Yr^f^' men longum, acuminatum, uniloGukre, Bivalve; 
iV^. plura, fubrotunda. 

I, yicia pedunculi^ nmltifloris , foliolis reflexis ovatis 
mticromtis j ftipulis fuhdematis. L. Vicia maxima 
dumetorum. B. ^icfefi. Fplia pinnata, foliolis^ 
ovatis, apice emarginatis cum aciimine ; cirrhi 

* polyphylli j flores purpurei , pauci pcduncula 
brevi adhaerentes ^ variis locis ad agros , fepcs ^ 
folTas, Junio. 

■f 2. Vicia pedunculis fuhfexfloris , foliolis denis ovatii 
acutis , ftipulis imegris. L. Vicia multiflora caflli-? 
bica fruticefc^ens. Jac. Breyn. Prodr. i. Florcs 
cx rubro purpurafceiUeS. Reperi Viciam frui^i- 
cefcentem , proceram , caulibus numeroflflimis 
complicatam, cirrhis mono- & polyphyihs, flori- 
bus parvis , paucis peduriculo elongato infidenti- 
bus, pallidis aut albefcentibus ; Jinter Dcm ©tfincil 
jg)ofC/ Jniio , de qua dubito , an haec , an alia filf 
Ipccies. 

•f 3. Vicia pedunculis mukifloriSf fiorihus imhricatis^ 
foliolis lanceolatis pubefcentihus , ftipulis integris. L, 
Vicia multiflora. B. >8ogeItt)icfen. .Folioia parva , 
plurima; cirrhi limplices , aut tri- & tetraphylli; 
flores minores, purpureo - coerulci , ped^nculis 
longis infidentcs ; ad fegctes , Junio. \ 

J 4. yicia legumijiihus feffilihus fuhhindtis ere&is, foliis 
retufisy ftipulis notatis, L. Vicia fativa vulgaris^ 
femine nigro. B. Foiiola apice obtufo cum acu- 
naine ; cirrhi polyphylli; flores purpureo • cosru- 
lei , bini , fefliles , fl:ipulae niacula fufca notatac ; 
inter fcgetes , Julio. 

"f 5. Vicia Ugufninihus pedtCeUdtis fuhqtiaternis ereclis^ 
foliolis Qvatis integerrimis , exteriovibus decrefcenti^ 
hus. L. Vicia fepium, folio rotundiorc acuto. B. 
Flores purpurei , ftipulae niinQies i, ad fepes,- 
•«ftate. , I 

Cklha- D I A D E L P H I A. igl 

Oeihafius Viciae latiori folio B. fneminir, ^^"^'^' 
quae tamcn in pinace non reperitur» Viciae 
tolia pinnata fin^ impari , petiolo in cirrhum 
terminato, 

229. ERVUM. 

Cal. quinqucpartitus, laciiiiis linearibus, acu- 
minatis. 6br. vexiilum llibrotundum, leviter re' 
flexum. Aiae obtufae, breviores. Carina acu- 
minata, alis brevior. Stimi. aflurgentia, antherat 
(implices. /^i/?.germen oblongum, ftylus fimpler, 
ftigitia obtuium. Peric. iegumen teres, obtufum, 
nodofum. Sem. fubrotunda. 

I. Ervum pednncuUs multiflorisy feminihus glohofts hi- 
nis. L. Vicia fegetis cum liliquis plurimis hirfutis. 
^. Flores minores, pedunculis longis, pallidii 
iegumen brevej inter fegetes, Julio. 

230* CORONILLA. 

Cz/. breviflimus, compreflus, dentibus infe- 
rioribus minoribus, duobus fuperioribus coalitis, 
Cor, vexillum cordatum reflexum. Alae ovatae, 
furfum conniventgs, deorlum dehifcentes. Cari- 
na comprefla, acuminata. Stam. afcendentia, an- 
theris parvis. Pifi. germen oblongum , fl:ylus fe- 
tgceus, ftigma obtufum. Peric. legumen longum, 
inter fingula femina contra£lum, bivalve, unilocu- 
Jare. Se?n. plura. 

I. Coranilla herhacea, leguminihus ereSlis teretihus to- 
rofis numerofis , foliis glabris. L. Sccuridaca du- 
metoruiTj majgr, fiore vario, (ilicjuis articulatis. B. 
Folia pinnata , cum impari , foliolis obtufis. Flo- 
res cx apicc caulis brcviflimis petiolis penduli, 

M 3 pUircf Ig^ BIADELPttlA. 

, ^ " plures in capituluiti qUoddam collc£ti. Vcxillum 

' rabet, alae cum carina albicant, apex carinae 

fufcus , inter alas prominens ; in montibus , iutci* 
fegetes, incanipis, & frmicetis, Junio, 

231. ORNITHOPUS. 

Cal. tubulatus, quinquedent^tus, Cor, vexil- 
lum obcord^tum, Alae ovatae, Carina minima, 
Pift, germen lineare, ftylus fetaceus, ftigma pun- 
ftum» Pericarp. legumen incurvatum, articulis 
pluribus. Sem. fubrotunda, 

•f I. Ornitbopm foliis pinnatisj leguminihus fubarcua- 
tis. L. Ornithopodium majus. B. Folia pinnata 
cum impari, foliolis oblongis, Flores flavefcen- 
tes, coroniliae more difpofiti, fed pauciores. Le- 
guraina fcre erefta, curvata, articulata , avium 

s digitos aemulantia, quovis articulo feminc unico 
foeta; inmontibus, Junio, 

232. ASTRAGALUS, 

Cal. tubulatus, quinquedentatus , denticulis 
inferioribus minoribus. Cor. vexillum obtufum, 
cmarginatum, lateribus reflexis. Alae oblongae, 
breviorcs. Garina emarginata. Pzft. germen 
teres, ftylus fubulatus, ftigma obtufum. Peric, 
legumen biloculare. Sem. reniformia. 

' I, ^flragalus caukfcens profiratus, le^uminibus Jub- 
triqnetris arcuatis , foliis ovalihus pedunculo longio- 
rihus. L. Glycirrhiza fylveftris , floribus luteo* 
pallefcentibus. B. ©ilf^oli. ^cdrig. Folia pinnata 
cum impari, foliolis majoribus. Legumina bilo- 
cularia piantaxn a reliquis papilionaccis diftinguunt, 
in quibus unilocularia ; ip coUe jn)ifc&e« ^i^fcr* 

Dorf unb SD^icfau fico, JuUo. 

233. TRI- » I A D' E' L P rf r A. i t^ 

233. TRIFOLIUM. J^f 

Ci/. tubulatus, quinquedentatus. Cor. vexil- 
lum reflexum. Alad breviores. Carina adhuc 
brevior. Peric. legumen univalve. Sem, pauca. 

I, Trifolium Ugntninibus racemofis nudis difpermis^ 
caule ereclo. L. Mclilotus officinarum Germaniae. 
B. (S(cinf(ee. Folia tcrnara , feliolis ovalibus fcr- 
ratis. Florcs ptrvi caiididi, interdum lutei, iongc 
{picati; in montibus, Julio. 

"f 2. 'Trifoliu,m capitulis umbeUaribus , leguminibus te- 
trafpermis, caule adfcendente. L. Florcsalbi, fc* 
quenti fei^c limilcs, a quo diffcrt caule crc£lo; in 

coilibus ^inuv Ocm ©rincn Jj^ofe, Junio. 

3. Trifolium capitnlis umbeUaribus, leguminibus tetra- 
fpermis y caide repente. L, Trifolium pratenfe al- 

bum, B. SBeiffer 5BiefenHec. Foliola oblonga, 

acutfl , quaedam radicflUa rotunda. Flores in cfl' 
pitulum coUc£ti; in pratis, Junio. 

4, Trifolinm fpicis fubviUofis , cinBis /iiptdis oppofitis 
membrandceis y coroUis monopetalis. L, Trifolium 
prfltcnfe purpureum. B. ibrauncr ^lec. in pratis 
vulgaris, Junio, 

^. Trifolium Jpicis viUofis ovalibus, dentibus calycinis 
fetaceis aequalibus. L. TrifoUum arvcnfc humile 
fpicatum, fivc Lagopus. B. J^afenflcc. FoUola 
lanceolata) fpicac brevcs, moUcs; calycis denti- 
cuU abcunjt in fetas moUiufculas floribus loiigio- 
rcs , eosque penitus involventes ; flofculi parvi » 
latentes , albidi , aut pflrum rufcfcentes ; inter fc- 
getcs & inarvis, Jul. Auguft. 

6, Trifolium capitulis terminalibtts ^ coroUarum vexiUis 
fubtllatis y caule ere^lo , foliolis' lanceolatis ferratis. L, 
TrifoUum montanum album. B. in montibiit^' 
JuUo. ,' 

M 4 t7' ^^'^* dtia *f 7' TrifoUum Jpicis uviilibm, ipthric^is-^ vexHHs dei> 
" flexis perfiflentihus, calycihus nudis\'cauleereQ^o, L. 

Trifoliurri pratenfe luteutti capitulo lupuli five 
agrarium. B. in pratis & mohtibus, Julio. Du«i$ 
Trifolii lutei adhuc adfervo fpecic$^, unam foliolis 
lanceolatis, apicc obtufb ferrato , alteram apice 
truncato cum aciiinine ; iipres crocf i in ^apitul^nj 
}axum GQlletli. 

i 

234. LOTUS. 

CaL femiquiqquefidus, den]tibu$ acutis<i Cor^ 
vexillurQ dcorfum flexum,, ungue Qblongp, coii'^ 
eavo. Alae breviores, latae, furfiim* conniventes, 
Carina gibba, fuperne claufa. *Pi§?. flyMs adfcen* 
dens, ftigma punBum inflexumi %Pmr. legun^en 
cylindraceum, ftri^iim. iSf/^. plura, fubrotunda. ' 

. : - ■ .,■■■'., ;. ,a- ,r.;., 

/ j, Lotuscapitulis deprefjis j canlihus decutHhentihns , 

leguminihus cj^lindricis. > L. L0till..iive Melilotus 
pentaphyllos .minor , glabra. B.. Folia ternata , 
apice obfuiiora; ad bafin petioll duo alia foljoia 
rbtundiora five coyidata; flores luteiV ^uatuor aut 
quinque capltutum conftituchtes, legurhina cic£la, 
in montibus, am ^uUx^X^M 'W9^^ t ^^^io^ 
junio, 

i^k: MEDICAGO. 

Cal. campanulato ■ cyliridi-lciis*, T^miquinguefi^ 
dtis, aciiminatus. Cor? vexiilqm ovf^ytmi, reflexum, 
niarginibus in^exis. Alae adperidi^e carinae ad- 
fixae, lateribus fnb ea conniventibus. .Caf^ina bjfi- 
da, patens, obtufa. Piji. g^rmen pedicieilatum, 
inpurvatum , e cariqi^; ^.xfiliens , 61 vexillum refle- 
ikQm^ ftylus brcvis , ftigma minimum, Peric, D I A D E L P H I A. ISJ kgumeh compreflum , inflexum, Sem. 
formia. 


* I. Medka^o^ pedttnculh rachnojts , leguminibtis hma» 
tis, cfljile pru/Irato. L. TriJfbliun^fylveftre Iwteum, 
filiqua coinuta. B. Foliola parva, apice obtufo 
cienato. Flores pallidc lutei, in capitulum par»; 
vum colle<ai; m S^tthitq\\i)iXi SOBalJ)/ Junio. 

9, Medicago fpicis ovalihus , leguminibus rtfiiformibtis 
monofpermis , catile procumhente, L. Tiifolium 
piatenfe luteum capitulo breviore. Foliola piae- 
cedentibus fere (imilia. Flores minimi. Legn-' 
jnina magnitudine aucla ex capitulo in fpicam 
ovaleni excrefcunt; Jn montibus, Mgjo, 
M J aaf- IS6 P O L Y A D E L P M t A> 

4<:joc^o}oo5oc^o$oc$<3o5oo$oo5o c^{op$oc^oo$po$cx:$oo$oe$oc)$ooSo«f^ 

Claffis XVIII. 

j,i„^ P L Y A D E L P H IS 

taminibus i.u plura corpora coalkis. s- / 2^6. HYPERICUM. 

Cal. quin^cparritu3, laciniis ovaris, concavis. 
Cor, petala quinque oWong;o - Ovata , obtufa, pa- 
tentia. 51f/7^«:/.capillaria, Tiunierofa, bafi in guin- 
que corpora cbalita, antherae parvae, Pift, ger- 
men fubrotundum , flyli tres , ftigmata fimplicia. 
Peric. capfuia triloculata. Sem, plurima, 
oblonga. 

3t. Hypericum ftorihus trig^fttis , caule ancipiti , foliis 
ebtufis pellncido ' pun^atis. L. Hypericum vulgare. 
B, ^o^ami^fvf^nt- Folia oppolita , aparteavcrfa 
pun£lata; caules ramoli, florcs lutei; i^ raonlibus 
& campis, Julio. v"? 

5. Hyperimm floribus trigynis, calycihui. ferrato - glan^ 
dulo/ts, foliis., cordatis glabris. L. Hypericum mi- 
nusercclum. B. Oelhafius^ repcrit jwifc^cn ?Ji§f«r» 

borf unD ^awnn?inftl/t Jpiio. 
Clas- S Y N G E N E S 1 A. 1 8? 

HJ^ofooJoojooOooJco^GC^oojcoiJoc^ooJooJcofxjcc^ 

Claffis XIX 

S V N G E N E S l A. 

^tamina apicibus five antheris coalita, Cla/ITs 
haec numerofa continet flores vel fimplices, de 
quibus fub ukimo Ordine , vel compofiios, qui 
trcs priores efficiunt; ex quarto nulla indigen^ 
eft. FIos compofitus calyce & receptaculo com- 
muni plures flosculos feflilcs comprehendit, Co- 
rolla flofculorum monopetala eft , germini infi- 
dens, tubo angufto conftans, qui terminatur limbo, 
vel campanulato, quinquefido, laciniis patentibus, 
vel lineari, plano, cxtrorfum verfo, apice truncato. 
Prior corolla tubulata, pofterior ligulata dicitur. 
Stamina filamenta quinque capillaria, brevifiima, 
tubo corollae inferta, antheras Jineares , ereftas, 
in cylindrum tubulatum coalitas, continent. Pi- 
ftillum germine confl:at oblongo , ftylo filiformi, 
cylindrum antherarum perforante, & ftigmatc 
bifido, laciniis revolutis. Pericarpium nullum 
cft, fed femina folitaria in receptaculo communi 
calyceque perfiftente continentur. Praeterca no- 
tandum, flosculos alios hermaphroditos efle , {{v^ 
ftaminibus & piftillo donatos , alios malculos, 
folis ftaminibus gaudentes, alio» femineos, piftillo 
tantum inftruttos, alios denique neutros, quibus 
nec ftamina nec ftylus. Ex his jam fubdivifiones 
feu Ordines hujus ClafiTs f equcntes : i . Polyga- 
miaaequalis, fiosculis omnibus hermaphroditi$, 

a.^oly. I88 S Y N G E N B S 1 A. 

2. Polygamia fuperflua, flosculis hermaphroditis 
in difco, femineis in radio. 3. Polygamia fru- 
flranea, flosculis hermaphroditis in difco, neutris 
in radio. 4. Polygamia necellaria, flosculis mas^ 
€ulis in djfco , femineis in radip , ex qua nulla 
apud nos crefcit , nifi forte Cahha vulgaris B. 
quam tamen nondum repcri. 5» Monogamia, 
floribus fimplicibus. 

^^^: A' Poly^amia aequalis^ 

aequalts. . . , 

FloscuUs difci & radii hermaphroditis, corol- 
ja vel Hgulata vel tubulata. 

ligulm. ^* corolla ligtilatn. 

Tragopogon, Scorzonera. Sonchus. Laftuca, 
Chondrilla. Prenanthes. Leontodon, Hieracium, 
Crepis, Hyoferis, Hyppch^eris. Lapfana, 
CichQrium. 

237. TRAGOPOGON. 
Cal. oQiophyllus, foUoHs acuminatis, alternis? 
- interioribus, bafi coaUtis, Cor, compofita, imbri- 
cata, corolluUsmukis, cxterioribus paulo longio- 
ribus ; propna quinquedentata. Recept, commu- 
ne nudum, planum, fcabrum. Sem. oblonga, an" j 
gulata, fcabra, ftipite longo terminata , pappuHl \ 
plumofum gerente. 

I, Tragopogotij cakycihus corollae radium aeqtiantihm^ 
foliis integris firidis. L. Tragopogon pratenfe lu- j 
teum naajus. B. ^ocf^5art. Folia longa , fubula- '! 
ta , flores magni , lutei , calycis laciniae interdiini 
corolla longiorcs ; in pratis, & convallibusjpailim, - :j 
lunio, JuUoi iios horis tantum matutinis apertus. 

a38.SCOR- SYNGENESIA. l89 

238. SCORZONERA. ^^'^. 

CaL inibricatus , longus , rubcylindraccus, l^g^^kta. 
fquamis circiter quindecim. Cor, compofita im- 
bricata, corollulis plurimis , exterioribus paylo 
longioribus ; propria quinquedentata. Recept* 
nudum. Se?7t. cylindracea, ftriata, pappo plumofo 
coronata. 

•f- I. Scorzonera cauU fuhnudo 7iniflorOj foliis nervofis 
planis, L. Scoizonera humilis latifolia neivcfa. B. 
Folia lanceolata, venis longitudinalibus notatai 
fiorcslutei; 5ci) tolfaU, Junio. 

239. SONCHUS. 
Cal. ventricofus, fquamis plurimis linearibus 
inaequalibus. Cor. compofita imbricata, corollulis 
numerofis, aequalibus; propria quinquedentaia. 
Recept. nudum. Sem. oblonga, pappo fimplici 
coronata. 

■f I. Sonchus peduncnlis calycihusque hifpidis fuhumheU 
latis, foliis hafi cordatis. L. Hieracium majus fo- 
lio Sonchi, five Hieracium fonchites. B. Folia 
oblonga, dentata, bafi latiora, flores lutei, majo* 
res, congcftij intcr fegetej, Julio. 

fl, Soncbus peduncnlis tementofis, calycibfr glabris. L. 
Sonchus afper laciniatus Sc non laciniatus. B. 
"Sonchus laevis laciniatus iatifolius. B. ©an^* 
t)\\itl. J^afenfol. Folia variae figurae, nune in- 
tegra , oblonga , apice latiora , nunc majoribiis aut 
minoribus laciniis divifa, apice foepe triangulari, 
margiiie nUnc afpero nunc laevi, quae nonnuilis 
diiHndacSpccies, Linnaeo Varietates audiunt. FIo- 
ies luteijpraecedentibus minores; caules intcrdum^ 
rubri;* variis locis, hortis, incultis, oleraceis, pcr 
teftatcro. 

240. LAC 

\ , I^O S y N G E N E S I A* 

3- Ho. LACTUCA. 

Hgulata, CaL ovato-oblohguss imbricatus, fquamis plu- 
irimis acuminatis. Cor» compofita imbricata , co- 
follulis plurimis ^equalibus; propria quinque- 
dentata. ReCept, tiudumi Sem, ovata, acumlnata, 
ftipite ioiigo, pappo fimplici. 

/j i. t.aBuca foliis \inta1ri\yus deHtato ^ pinnath f taciniis 
furfum dentatis. L. Chondrilla coerulea altera, 
cichorii fylveftris fblio. B. Folia laclefceiltia, Ci- 
chorio ftre fimili^, a qno differunt, quod anguftio- 
ra, & laciniae laterales itiagis prominulae j fuperne 
dentatae, infernc integrae. Flores cocrulci cicho- 
iracel ; in xiiontiKtis , Julio. 

541. CHONDRILLA* 

Cai. auftus , cyliftdriiceus ^ fquamis bafeo? 
^aucis breviflimis, cylitidri plurimis, lincaribiis, 
;:equalibuSi Cor. compofita imbricata j corollulii 
aequalibusj plurimis; propria qUadri-aut quin- 
quedentata. Recept. nudum, Sem, ovata, fcabra, 
ftipite longo j pappo fimplici. 

•{■ 1. ChondriUa juncea, L. Cllondrilla juncea vifcofk 
arvcnfis. B. Folia radidalia dentata aut laciniata , 
quac aeftate marcefcunt & difparent, caulina linea- 
riaj caules tamulis five pedunculis pluribus divifi; 
florcs pallide lut^i \ m montibus DOt Detn OWX^X* 

fc&ea %Wt Jtitiio. 

^42. PREiSfANTttES. 

Cah auftus, cylindraceus, fquamis bafeos trl- 
bus inaequalibus breviflimis , cylindri quinque 
aequalibus* Cot. compofita vix imbricata , corol- 

, luHs $ Y N G 6 N E S J Ai: 191 

luli« quinque; propria quadridentata. Recept. °-^^' 
Biidum. Se?7i. cordata, pappo capillari coronata. Ugulat» 

ot'-^4- .'..'■■ 

I. Fremnthes flofculis quinis ^ fcliis lyrato-hafiatis. L. 
SoHchus laevis laciniatus inuralis, parvis floribus. 
B. Folia altcrna, lacinii.s pleiumque duabus, in' 
terdum quatuor, apicc latiore , triangulari, dcn- 
tato. Pedunculi ramofi , floribus parvis , luteis ♦ 
calycibus longis, anguftis; in fylvis , 5cp him J^. 

^ruHncn, Juiio. 

243. L E N T O D O N. 

Cul. imbricatus, oblongns, fquamis interiori- 
hus linearibus, aequalibus, extcrioribus pauciori- 
bus, foepe adbafin reflexis. C(9r. compofita imbri- 
cata, coroUulis numerofis, aequalibus ; propria 
quinquedentata. Recept. nudum , pun£latum. 
Sem. oblonga, fcabra, fUpite longidimo pappi- 
gero. 

I. Leontodon calyce inferne reflexo. L* Dens leonis 
latiore folio. B. Taraxacon minus. Lon. fhutteT* 
blum. Flores lutei; in pratis dc campis vulgatifli- 
mum, Majo. 

•f 2- Ldontodou calycihus ereSlis , peduncttlis fqiiafttojts ^ 
foliis glahris dentatis integerrimist L. Hicracium 
chondrillac folio glabro, radicc fuccifa, minus. B« 
HujusVarictatem foliis longiflimis, angufl:is,line^- 
ribus, fubdcntatis ; repcri im ^ttemWalO auf Dct 
©A^pe, Auguft. 

•j* g. Leontodon calyce toto ereSio hijpido , foliis hijjjidis 
dentatis integerrimis. L. Hieracium alperum folio 
magno Dentis leonis. B. Hieracium Dcntis lco- 
nis folip, hirfutie afperum , minus laciniatum. B. 
Pedunculi uniflori , flores lutei , praecedente majo- ■ 
rcs. FoUa variants inttgerrima reperi , margine 

iacero, •^-^: lacero, alia laciniis majoribus ant minoiibifs, hin(^ 

J^" Vaiietfltes, qiiae, tamen pilis apic? .Ijt.ellatis coriv©* 

Ugulam, niunt; in montibus, ^intec \)m gVijnen ^ofe/ 
Junio. 

244. HIERACIUM. 
Cal. craffiufculus. fquamis pluribus^ lirieari- 
bus, itiaequalibusl *Cbj^.;.prtipofita Irnbricata,^ co- 
i*ollulis iiumerofis, aeqtialibus; propria' quinque^ 
dentata. Recept» nudum. Sefn* tetragona, btevia, 
pappo (implici coronata* - ^^^ 

I. Hieracium foliis integerrimts ovatis, caule repeutei 
fcapo uniftoro, X* Pilofella major repens liirfuta,, 
B. ^aui66rUin. Folia iongis piiis hirfuta, fold^ 
incumbenda , caules five fcapi aiudi , ilores pallide^' 
lutei, linea rubra longitudinali per: medium peta-. 
loriun a parte exteriore du£la; in pratis j 3i ^int^ti 

iiem Q;tM%ti ^ofe, Majo. 2, 

g. liieracium caule ramofoy foliis radtcalihus oi^ati^ 
dentatis, caulino minori. L. Hieracium murorum' 
folio piiofiflioio. B. Pulmonarigi Gallica. TabeAii 
Folia magis atit minus pilofa , dentldlilis longiori* 
bus aut brevioribus , hine Varietatesi Hieracium 
murorum iaciniatum minus pilofufii: B, & Pul* 
monaria Gallica tenuifolia. Tab.^m. , Caules hii5* 
futi, multiflori; flores lutei,- in fylvis, Junio. 

4" 2. Hieracium foliis linearibus fubderiiatis^arfii, florU . 

bus fubumbeUatis. L. Hieracium fruiicofum an* 
'^ guftifoiitim majus. B. ^abiC^tfraiit. Folia infei*iord 

latiora, caMes foepe inflexi,flores Hiajulciilijtiireii 

incoiiibus^intev DenvgriiHen^ofe, Augufl;/ ; j 

Mieraciorufti nunierofae fpecies difficilitid 
diftingunttlr , ob notas in multis.cidnvenientes & 
Aiiftores diffentientes ; hinc nonnullas a meirc- 
pertas iiidieabo, quas.deti^riTidnare iXOUjai^deo>i S Y N G E N E S I A. I93 

■f 4. Hieracium foliis dentatis hirfutis afperis , fcapo ^^S- 
nudo iinijioro , calyce birto. an Hieracium 2 Hc ^^^™^ 
dypnoides Linn? Hierncium montanum, dentis -^^ ** 
leonis fblio , (ivc laciniatum, lanuginofo folio. B ? 
Folia ferc linearia, verfus apiccm latiora, dentibus 
fimplicibus , borizontalibus , longioribus aut brc- 
vioribus, fcabra & villofa, fed vifciditatem, quae 
in Linnaei fpecic, obfervafle non memini. Caly- 
ces hirti, flores magni , aurei; in montofis ^intCC 

\>ixa (5)ninen Sp^\i, Jui. Aug. 

•f 5. Hieracium foliis radicalihns er^^lis linearihus denta- 
tis, defitibus lungi(Jij?ns i?ifiexis. an Hieracium nigrum 
five 3, Tabern? Folia glabra, dentes furfum in- 
curvati, caules ramofi fubnudi; im 3BrtIt>C bitttCt 

•J* 6. Hieracium latifolium calycihtts hirfutis. Foliafemi- 
amplexicaulia , glabra , fuperne latiora , finuato- 
dentata, dcntibus brevibus deorfum flexis, Caules 
flriati* ramofi. Calyces pilis nigris exftantibus 
hirti, (icut in Hieracio 16 paludolb Linn. Pedun- 
culi paribus fed rarioribus piiis hirfuti, ad divifu- 
ras crebrioribus, in quo cum Hieracio 17 lyrato 
ejusd. convenit. Flores magni. Locus , ubi rc- 
pcrtum, memoria cxcidit. 

•j* 7. Hieracium foliis angn/iijfmis dentatis , caule fru* 
ticofo ftriato multifioro. Caulis foliofus , foliis fu- 
perioribus fimpliciflimis , linearibus , iongis , irtfe- 
rioribus dentes longos aut brcviOi;es anguftos 
cmittentibus. Peduncuii & calyccs brcvitcr lanu- 
ginofi; flores minorcs; in fruticctis ^i^Ut OCtn 

Plures paffim repertas non refero. 

245. CREPIS. 

CaL duplex, extcrior breviffimus, patulus, de- 
ciduus j interior Qvatus, fulcatus, fquamis lin^ari- 

N bu» 194 S Y N G E N E S I A* 

'^J bus ' conniventibus* Cor. compofita imbricata, 
IjW^j^ corollulis plurimis aequalibus; propria quinque- 
dentata. Recept. nudum. Sem. oblonga, pappo 
' plumofo petioiato coron,ata. 

J I. Crepis foliis lanceolatis fagittatis fejjilihus laevihnSf 
inferioribus dentatis. L. Hieracium majus ereftum 
angUilifolium , caule laevi. B. Foiia inferiora 
pinnato - dentata , fuperiora lanceolata integra, 
Caulis fulcatus, hirfutus, rubicundus, cavus, ra- 
mofus. Florcs minores , pallide lutei ; in monto- 
fis paflim, Jiinio. 

•f 2- Crepis foliis pinnato - hafiatis fcahris , hafi fuperm 
dentatis , calycibus muricatis, L. Hieracium chon- 
drillae folio hirfutum. B. Caulis ramofus , foliis 
brevibus, linearibus, folitariis ad divifuras ramu- 
lorum; Rores majores, aurei; ad fegetes 5^9 Satl^ 

gefu^r/ Junio. 

^46. HYOSERIS. 

CaL decaphyllus , fquamis lanceolatis, bafi 
fquamis breviflimis auftus. Cor. compofita fub- 
imbricata ; propria quinquedentata. Recept. 
nudum. Sem, oblonga, compreiFa, pappofaaut 
nuda. 

1* Hyoferis cauU divifo nudo. L. Hicracium minus, 
dentis leonis folio oblongo glabro. B. Hyoferis 
anguftifolia & foemella. Tabern. Folia linearia,' 
angufta, finuato-dentata; caulis in duos pedun- 
culos divifus , cuilibet flos major aureus infidet; 

femina pappofa; om SSBeg^ nac& IKinf aU/ &■ aliis 
locis aridis, Auguft. 

O, Hyoferis latifolia, Rupp. Hieracium minus folio 
fubrotundo. B. Hyoferis niafcula & latifolia, 
Tabern. Folia latiora, dentata, pauca; caulcs 
ffubri^ nudia tenujy(Umi> in duos aut tres pcdun- 

culos SYNGENESIA. 19$ 

culos divifi , qui veiTus apicem multo crafliores & ^^ J^^^ 
cavi floies fuftinent folitarios, minores, pallidio- h^^l.^]. 
res, calycibus brevioribus, craflioribus , femine * 
non pappofo. Planta minor praecedente; in cam- 

pis bei; ^arlfau, Julio. 

247. H Y P O C H O E R I S. 

Cal. imbricatus , bafi venrricofus , fquamis 
lanceolatis acutis. Cor. cornpofita imbricata , co- 
rollulis numerofis • propria quinquedentata* 
Recept, diftin£lum. 5V;//. oblonga, pappofa. 

■f I. Hypochoeris foUis demato - /umatis fcabris , cauU 
ramojo nudo ^ pedunctdis fqiiamo/is. L. Hieracium 
dentis leonis folio obiufo majus. B. Pedunculi 
ad divifuras fquamis anguftinimis, linearibus, foli- 
tariis, prope calycem vero piuribus, miiiimis, in- 
llrucli^ in fylvis , Julio. 

248. L A P S A N A. 

Ca/. auftus^ angulatus, fquamis bafeos fex 
minimis, tubi o£lo linearibus, canaliculatis. Cor, 
compofita imbricata , coroIluHs circiter fedecim, 
propria quinquedentata. Recept. nudum. Sem* 
cylindraceo -trigona. 

•f I. Lapfana calycihus fruEitts auguJatis , peduncttUs 
temiibus ramo/iffimis. L. Soncho affinis Lampfana 
domeftica. B. Folia inferiora petiolata, intcv- 
dum lyrata, plerumque ovata, {iauato-dentata, 
fuperiora fefniia, oblonga, integra. Fiores parvi> 
lutei; in olcraceis & aliis pinguioribus locif, 
Hujus Varietas : Soncho affinis Lampfana fyl- 
vatica. B. Folia magis lyrata, coeterum priori- 
bus {imilia, fuperiora paulo latiora dcnticulata; in 
fyivis, Junio, 

N 2 249X1- l$S S y N G E N £ S I A. 

«Jfi 249. CICHORIUM. 

Ugulata. Cal cylindraceus , fquamis ofto lanceolatis, 
4:ylindrum conftimentibus , ^^inque brevioribus 
incumbentibus. Cor, compofita plana , corollulis 
, viginti in orbem pofitis 5 propria profunde quin- 
quedentata. Recept, paleis initruftum. Sem^ 
comprefla, angulis acutis margine brevi quinque- 
dentato coronata. 

.-I. Cichorium cauk jtmpUci , foliis dentato-fiiuatis. L, 
Cichorium fylveftre five officinarum. B. ilOcg' 
tt)art. Foliainferiora majora, fupei-iora angufta, 

■ margine focpe integro. Caulis ramulos profcrt, 
£oribus feffilibus coeruleis ornatos; ad agros, & 
in montibus, Julio. 

thbukta, h. corolla tuhulata. 

Ar&ium. Serratula. Carduus. Cnicus. Ono- 
pordum. Carlina. Bidens. Eupatorium. 

250. ARCTIUM. 

Cal. globofus^ imbricatus, fquamis lanceolatis, 
in aculeos hamatos definentibus. Cor, compofita 
corollulis aequalibus ; propria tubo longo tenui, 
limbo pvato , laciniis aequalibus. Recept, paleis 
fetaceis inftruftum. Sem. oblonga, gibba, brevi 
& fimplici pappo coronata. 

I, y4r£iium foliis cordatis inermihus petiolatis. X. 
Lappa major five Ar£lium Diofcoridis. B. ^{tiit, 
Foliamagna, fubtus tomentofa; calyces paritcr 
tomcnto quodam lanofo inftrufti , flores rubri ; 
locis incultis & ad vias, Jul. Aug. Varietas flori- 
bus albis parcius reperitur. 

2JI.SER. SVNGENESIA. I97 

2JI. SERRATULA. ^Jf, 

CnL cylindraceus, fubventricofus, imbricatus, tuhutata, 
fquamis lanceolatis. Cor. compofita corollulis 
aequalibus; propria tubo inflexo, limbo ventri- 
cofo. Recept. paleis diftinQum. Sem. ovata, 
pappo plumofo. 

*}• I. Serratula filiis dentatis Jpinojts. L. Carduus in 
avena proveniens. B. Flores minores, pallidc 
rubri, odorifcri; inter fegetes , Julio. Serratula 
difFcrt a Carduo caulibus & calycibus inerniibus, 
foliis folis fpinofis. 

252. CARDUUS* 

Cnl. ventricofus, imbricatus, fquamis numero- 
fis, lanceolatis, aculeatis. Cor. compofita corollu- 
lis fere aequalibus, reflexis ; propria tubo tenuif- 
fimo, limbo ere£lo, kciniis aequalibus, una pro- 
fundiore, Piji. ftigma fimplex, emarginatum, 
non bifidum. Recept» villofum. Sem. obovata, 
tetragona, pappo longo feflili coronata. 

•f I. Carduus filiis decurrentihus hafiato - pinnatis Jpi" 
nojts , laciniis divaricatis , calycihus ovatis Jpinojts 
villojisj caule pilofo. L. Carduus lanceatus latifo- 
lius. B. ©pecrfeifld. Folia linearia, utrinque pin- 
nulas breves divaricatas emittentia; flores purpu- 
rei; im fjafcflfent^d/ Iocq humido, Julio. 

g, Carduus foliis fpinofis femidecurrentihus , florihus 
cernuis j fquamis calycinis fuperne patentibus, L. 
Carduus fpinofiflimus latifolius ' fphaerocephalus 
vulgaris. B. ©iflel. Folia latiora & anguftiora; 
flores purpurei , odorati ; ad fcgetcs & vias , 
Julio. 
•j* 3. Carduus filiis Jinuatis decurrentihus y margine Jpi' 
nofis j flofcuHs ag^regatis terminalihus nudis. L. 
N 5 Cai-- 1^8 S y N G E N E S I A. 

aeqmi Carduus fpinofiflimus anguftifolius vulgaris. B. 

iubukta Flores purpurei; locis incuitis & ad fegetes, Jul. 
Auguft. 

4. Carduus fbliis pinnatifidis fpinops fejjilibus^ caule 
inermij capituUs folitariis. L. Carduus pratcnfis, 
afphodeli radice, iatifolius. B. Fldres purpurci; 
tn t)eC O&ra ad fofl'am,Julio, 

253. CNICUS. 

Cal. ovatiis, imbricarus, fquamis ovatis, apice 
& margine fpinofis. Cor» compofita corollulis 
aequalibus ; propria infundibuliformis , limbo 
cre£lOj laciniis fubaequalibus. Pzft. ftigma oblon- 
gum , cmarginatum. Recept, villofum. Sem. 
pappofa. 

. I. Cnicus cauh ercBo ^ foliis inferioribus laciniatis, 
fuperioribus integris concavis. L. Cardiius praten- 
iis latifolius, B. Folia fpinofa , fupcriorn fiores 
tanquam involucrum cingunt. Flores albidi aut 
flavcfcentes. Calycis fpinulae, dum flos explica- 
tur, molles, poftca rigidiores; flores plerumque 
tres conjun£li, iaterales fefliles, medius breviter 

peduncuiatus; am ^uoperDamni/ im ^. ^Srunnen/ 

iocis humidis, Julio. 

254. ONOPORDUM. 

CaL fubrotundus , ventricofus , imbricatus, 
fquamis aculeatis prominentibus. Cor. compofita 
coroUulis aequalibus; propria tubo tenuiflimo, 
limbo ventxicofo, lacinia una profundius feparata. 
Pzfi. ftigma coronatum. Recept. nudum, pun£la- 
tum, reticulatum. Sem* pappo fimplici coro- 

nata. 

I. Qno' SYNGENESIA. 1^9 

Polyg. 
I, Onopordum calycihus fquarrofis., foliis ovato - ohlongis Qg^ff^i 

finuatis. L. Spina alba tomentofa latifolia fy^-tubulata. 

vcftris. B. Loefel. 5Bcq(>i(lc^ Folia dccuircntia, 

fpinofa, magna, lanuginc obducta; flores purpu- 

rei; ad vias, & locis incultis, Julio. Hujus Vaiic* 

tas flore albo, iisdem locis. 

255. CARLINA. 

C//. ventricofus, imbricatus, fquamis numero- 
Ifis, exterioribus apice & margine fpinofis, interio- 
ribus longis, nitidis, coloratis, florem coronanti- 
bus. Cor. compofita corollulis aequalibus; pro- 
pria tubo tenui, limbo campanulato. Recept. pa* 
leis diftin£lum. Sem. oblonga, pappo plumofo. 

I. Carliua caule muhifloro corytnhof) , floribus termi' 
nalihus. L. Cnicus fylveftris fpinofior. B. '^Xt^s 
Mftcl. Oelhafius, qui hujus plantae etiam memi- 
nit, fynonyma minus convenientia adpofuit; non 
cnim eft Acarna flore luteo patulo B. nec Carlina 
minor fylveftris Clufii, aut Carlina Tabern. fcd 
Carlina fyivefl:ris vulgaris Ciuf & Heracantha 
Tab. Foiia alterna, parva, lanceoiata, fpinofa. 
Caulis laevis, rubens, plerumque duos emittit ra- 
inulos, ipfo altiores, quorum quilibet, ut & caulis, 
florc magno folitario terminatur; inde nomen 
germanicum. Calycis fquamae interiores longifli- 
mae, fiavac, florem ipfum mentiuntur, qucm 
faltim ambiunt; in coilibus l^intcr bcni ©runett 
J^ofc, & aliis montibus incultis , parcius rcperitur, 
Augufto. 

256, B I D E N S. 

CaL foliolis oblongis , canaliculatis. Cor. 
compofita aequalis 3 propria infundibuliformis. . 

N 4 Recept. 10O S T N G E N E S 1 A. 

aequal R^c^P^- paleis inftruaum. Sem. obtufa, .angulata, 
tMata. duabus paleis feu denticulis coronata. 

i I. Btdens coroUis flofculojts, calyeibus fuhfoliojts , fe- 
minihus ere^iisj foliis trifidis. L. Cannabina aqua- 
tica, folio tripartito divifo.. B. Foliola laoccolata, 
laxe ferrata. Folia fuperiora.fimplicia; Calyx fo- 
I liis (imilihus cingitur. Fiores ex fufco luteij ad 

foffas & rivulos ht^ €mail^ & alibi, Auguft. 

Species fecuiida, quae Cannabina aquatica 
folio non divifoB. vatiat, dumnunc flosculis om- 
nibus tubulatis , nunc radii ligulatis cernitur. 
^ Priorem non vidi , quae Bidens cgrnua L. eft, 
licet ibi fynonymum Eupatorii cannabini chry- 
fanthemi Tabern. adponatur, quod tamenfloribus 
ligulatis radii pingitur & defcribitur. Pofterior 
Coreopfidis generi a Linnaeo adnumeratur, de 
quo in Polygamia frufl:ranea. 

257. EUPATORIUM. 

C/?/. oblongus, imbricatus , fquamis lineari- 
lanceolatis, inaequalibus. Cor. compofita corollu- 
lis quinque aequalibus ; propria infLindibulifor- 
mis. Pijl, fl:ylus longiflimus , ad flamina usque 
bifidus. Recept. nudum. Sem. oblonga, pappo 
longo fimplici. 

I. Eupatorimnfoliis digitatis. L. Eup^torium canna- 
binum. B. ^unigunDenfraut. Folia partim ternata, 
foliolis lanceolatis ferratis, partim limpHcia. Cau- 
lis altus, ex viridi purpureus, ramofus ; flores co- 
lymbofi, numerofi, angufti, ro^i aut carnei, odo- 

rati; ad aquas, im 3afc6fent&al / ^. ^runtim & 

alibi, Jul. Aug. 

B.Po' SYNGENESIA. 201 

B. Polys-amia fuperflua. ^'^hg- 

Flosculis hermaphroditis m dilco, femlneis in 
radio, & quidem vel omnibus tubulatis, vel difci 
tantum tubulatis , radif' vero hgulatis. Frior 
coroUa tubuiata, poflerior radiata dicitur. 

^ /7. corolla tuhuhita. tubuUta. 

Tanacetum. Artcmifia. Gnaphalium. Tuf- 
iilago. 

258. TANACETUM. 

Cal. hemifphaericus, imbricatus, fquarriis acu- 
tis, compTctis. Cor. floscuU hermaphroditi nu- 
mcrofi in difco, feminei nonnulh in radiOj Hmbo 
trifido. Reccpt. convexum , nudum. Sem, 
oblonga. 

I. Tanacetmn foliis Inpinnatis incijts ferratis. L. Ta- 
nacerum vulgaie luteum. B. Ove|nta()rn. Folia 
pinnata , cofla intermedia denticulis ieu laciniis 
brevibus foUofis utiinque ftipata. P^loies coryin- 
boii, aurci, flofculis minoribus, numciofis compo- 
(iti.' Planta odorata; m t£:(ricp Sc aiibi paffim ad 
fegetcs & fepes, tm ^BerDci' copiolius, Auguft. 

259. ARTEMISIA. 

CaL fubrotundus, imbricarus, fquamis conni- 
vcntibus, rotundatis. Cor. hermaphroditi plures 
in difco, feminei flosculi petalis fcre deflituti in 
radio. Piji. iMus fcmineis longior quam hcrma- 
phroditis. Recept. nudum , aut villoium. Sem, 
nuda. « 

I. Anemipa foliis compoftis mrdtifdis , floribtts fuhglo' 

hofis pendulis, receptacnJo viilofo. L. Abiintliium 

N 5 ponti- - a02 S y N G,E N E S I A. 

r^-^^^n ponticum feii romanuin officinarum feu Diofcori- 

luperliua . ^-^^ ^ -jSermut^. -Foiiaincana, flores iutci; m 
tubuiata, «Praujl, SoPPOtr, & aiiis locis, Jul. Aug-. ' 

2. y^.rtemifia foliis pinnatifidis planis incijts, fuhtus to- 
mentofti, racemis fijnplicihus ^ jlovibus ovatis, radio 
qninquefioro. L. Arcemifra vulgaris major. B. 
^epfa^- Pianta procera & nota. Caulis dc flores 
rubri, interdum utrique albidi; ad fepes dc agros, 
Jul. Aug-. 

5. Aneniifta foliis viultifidis linearihus, caidihus procum- 

hentihus virgatis. L. Abrotanuni campeftre. B, 

Cauies fuperne ramofi , rubentes aut albicantes, 

renentes Sc interdum erecli. Flores parvi lutefcen- 

* < tes aut cinerei; locis liccis, ad viam lj)iH(ci' DctH 0C* 

ric^t, Sc injifcj^cn t)ca 1\)mn, Auguft. 

•J* 4. Artemijta foliis multipartitis tomentofis , racemis 
/ cernuis, fiosculis femineis ternis. L. Ablincbium ie- 

riphiurn germanicum. B. Planta fruticefccns, 
trUnco brevi, craflb, ligneo ; caules tamen plerum- 
que tenues, annui, repentes; folia, laciniis lineari- 
busj fubtus incana; florcs parvi, albefcentes ; api- 
ces ramulorum interdum capitati ; (»11 t)CC ©Cf/ 
Auguft. 

2^0. GNAPHALIUM. 

CaL rotundarus, imbricatus, fquamis ovatis, 
conniventibus, fuperne laxioribus. Cor. herma- 
phroditae tubulatae , interdum feminis apetalis 
mixtae. Recept, nudum. Sem. oblonga, pappofa. 

I . Gnaphalium caule fimplicijjtmo, corymbo fimplici tev' 
miKaliy farmentis procutnbentibus. L. Gnaphalium 
montanum flore rotundiore. B. Gnaphalium mon- 
tanum longiore & folio & flore. B. ^a^cnpS^ICtn, 
Folia tomentofa, albida, linearia, apice iatiore, ro- 
tundato; caulcs humiles, flores rubri vel albi. 

Species SYNGENESIA. 2O3 

Specjcs naec dioiGa eft ; quaedam cnim plantac/- -^/7 
XL^)S hcrmanhroditos, nuHos te 1 inos, aliae vcro ; / 
foics remineos noiculos prorcrunt; priores rotun- 
dicrc, pofteriores longiorc fQliu & floie donantur, 
hinc duae Bauhini ipeciesi in n.ontibus incuitis, 
^'ajo. 

2. Gnaphalium foliis lanceohtis, iiiferioribiis obtufis, caii- 
U herbacco funplicifjhno , corywbo cwipcijito. L. i-Ai- 
chryfon live Scoechns cirrin.\ latifo.ia. H. Oclha- 
fius loco hu;us Sioechadcm cirrniam anj.uftifo!!am 
prolert, qtine c-aule Iruiicoib ramolb irilisii.it.i , dc 
hic iion rcperitur ; noihrun ergo ipecicm m ani- 
mo iinhuir. Folia tomenroia, alba; fltjrcs cirrino 
fplcndcntc colorc fupsrbiunt, interdum ctiam au- 
reo, qualcs repcri bei) bm ^avmomUl tX: ahbi. 
Hujus pulcherrimasVarictatcsJac. breyniusCent. I. 
obibrvavit, Chryfocomcu gcrmanicam fiorc ii^ne- 
fcente iive ex aureo rutiiante,c<:ChryIbcomen gcr* 
nianicam flore fang-uinco. Hacc noftra ipccies 
iisdem locis crcfcit, ubi prceccdens, iji montibus 
»or Dem Oltiri[c^cn *Itor, in conHnio iylvae ^afc!)* 
hnti)a[, cS: alibi, Jul. Aug. 

3. Gnapbalium catih fimplijfimo ^ flyribus fparfis L. 
Gnaphaliuni majus, anguilo oblongo foijo , a!te- 
lum. 13. loiia longa, tomentofa ; cauh's erciflus 
procerior; iiorcs ex fxfco aibidi , brcvitcr pedun- 
culati vel feiliies, caulcm longo iati.s ipatio ve- 

itiunt; im 3afd;Fciitbiil, AuguiL 

*f 4. GrHiphaltmn paniculatum hlrfututn. L. Foh'a in- 
cana, iuicari:^, longa; caulis ramof.is; fiores prae- 
cedentibus fimiles, in ramulis iunge ilililes; m 
monioiis, arenoiis, Augult, Sept. 

5. Gnaphalium caulc ereao dichotomo, capitulis globojis 
axiilaribus teriwmlihusque. L. Gnaphalium vulgare 
majus. B. '1 otn p.anra dcnfa lanugine tonjcntofa 
^ alba, in raoatibus, Jul. Aug. 

Gna- 2Q4 S Y N G E N E S I A. 

fuJeffim Gnaphalii flores non marcefcunt, fed ficcati 
f;;^a/^;^,nitorem cum colore coniervant , qui in Iquamis 
calycinis magis quam in ipfis flosciilis haeret. 

261. TUSSILAGO. 

Hoc Genus medium quafi tenet inter corol- 
lam tubulatam & radiatam. Qil. cyUndraceus, 
fquamis lanceolatD-linearibus acquaUbus. Cor. 
fpec. I. coroUuHs tubulutis hermaphroditis 
omnibus. 2. tubulatis in difco , femineis nudis 
five apetahs in radio. 3. tubulatis in difco, Hgu- 
latis in radio ; tubulatae Umbo quadrifido vel 
quinquefido, hgulatae anguftiflimae, apice inte- 
gro. Pifi. fl:igma hermaphroditis crafliufcuhim, 
femineis bifidum. Recept, nudum. Sem. obionga, 
compreiTa, pappo pilolo. 

I. Tfifplago thyrfo ovato; flvscnUs ommhus l^ermaphro- 
ditis. L. Petafites major 6c vulgaris. B. IJJeflilfnj* 
tOViX\, Folia magna, petiolata, cordata, crehata, a 
latere inferiori Incana , poft flores erumpentia. 
Caulis foUolis lanceolatis, floribus plurimis pedun- 
1 culatis, rubris, denfe vcftitus ; locis Inimidis, jt^ff 

/ fc&cr?(^cm^l5ur9 «nb 5)}?icfau/ ^ alibi, Aprii. 

•{•/2. Tujplago thyrfo fa/ligiato , flosculis feinineis nudis 
paiicis. L. Petafites minor. B. Folia caulina la- 
tiora ; fiores pedunculis longioribus infident, ex 

^ luteo aibidi; .tmilBcri)cr bco^dfcmarF/ in \>itisi(^s 
ring/ April. 

3. Tjijjilago fcapo itnhricato unifloro, foliis fuhcordatis 
angulatis demiculatis. L. Tuffilago vulgaris. 3lo5< 
^u6. Folia minora, denfa lanugine obvelata ; cau- 
lis albus, tomentofus, foliolis anguftis imbricatus ; 
flos liiteus, femina pappo longo, fcriceo, fplcnden- 
teinftiuaaj 5cp Dcm ^CiligcH ^runncn & alibi, 

Mait. SYNGENESIA. 20$ 

Mart. April. Mojo , vcrc citius aut tardius advc- Poly^. 
niciitc. fuperjiiiu 

b. corolla radinta, radiata. 

Erigeron. Senecio. Solidago. Inula. 
Bellis. Chryfanthemum. Matricaria. Anthemis. 
Achillea. 

262. E R 1 G E R O N. 

Gz/. cylindraceus, imbricatus, fquamis fubu- 
latis, ereftis, gradatim longioribus. Cor. herma- 
phroditis infundibuHformis , feminis linearis, 
erefta , integra. Recept. nudum. Sem, parva, 
pappo longo. 

j. Erigeron pedunculis alternis unifloris. L. Conyza 
cocrulea acris. B. Caulcs ercfti, rubri, hirfuti ; 
folia toraentofa, linearia, alterna; ex ala cujusvis 
folii pedunculus longus, flore unico terminatus; 
fquamae calycis anguftae, hirfutae; flofculi minu- 
ti, femineorum corolla ligulata anguftiflima , ru« 
fefcens, aut cocrulefcens & quia citiflinie defloret, 
pappo longo mox fuccedentc, flos raro petalofus, 
plurimumpappofus ccrniturj in montibus aridis, 
Junio , Julio, 

■f 2. Erigeron canle florihusque panicuhtis. L. Folia 
lanceoiata, angufta, margine pilis longiufculis ci» 
liato. Flores albi, parvi, numerofi , flofculorum 
femincorum corolia ligulata anguftiflima. Caulis 
pro ratlone foli nunc humilior nunc elatior, inter- 
dum bicubitali major, ramofus. Planta oiiir^ ex 
America boreali advc<^itia, nunc femine fuo pap- 
pofo fc mirc pcr Europam propagavit, nobis jam 
indigena & vulgatiflama; in montibus, ad fegctes, 
vias, fcpes, in horcis, &, incultis. Jul. Aug. 

a53. SE- 205 S Y N G E N E S I A. 

/;</. • ^63- SENECIO. 

radiata, Cal. conicus , truncatiis , iquamis fubulatis, 
plurimis in cylindrurn luperne contraftum paral- 
lelis, paucioribus imbricatis bafin tegeqtibus, api- 
cibus emortuis. 6or. hennaphroditis infundibu- 
liformis, feminis obionga, tridentata; quaedam 
Ipecies flosculis femineis deftituuntur. Recept. 
nudum, Sem. ovata, pappd longo pilofo. 

I. Semcio coroUis midiSjfciUispinnato-fiiuatisamplexi- 
catdibus, floribus Jparfis. L. Senecio minor vulga- 
ris. B. .^rcu^frauf. Planta nota, in hortis, olera- 
ccis, & inculris per totum annum, teinpeflate miti, 
fiorens. Hacc florculis femineis caret. 

' 2. Senecio corollis revolutis, foliis pinnatifidis vifcidis, 
fqmmis calycinis laxis lougitudine perianthii. L. Se- 
necio incanus pinguis. 13. Oelhafius reperit 6ct) 

^JtgferDorf, Jun. 

"^ g. Senecio coroUis revolutis, foliis pinnatifidis denticula- 
tiSj caule coryinbofo ere8o. L. Senecio minor latio- 
re folio five montana. B. Figura Tabern. folia 
niinus accurate pingit, quae in icone Rupp. ab 
Haliero dato melius exprimuntur, ubi Jacobaea, 
fenecionis folio incano, perennis, adpcllatur. Fo- 
lia caulina fuperiora angufta, pinnis linearibus 
denticulatis. Flores luteij coroila feminea ligu- 
lata penitus revoluta eft j fquamae calycis bafin 

tegentes minimac; unMit ^m ^ciiiQen $5runnen/ 

Julio, 

i^, Senecio coroUis radiantihus, foliis pinnato-lyratis , 
laciniis lacinulatis, caule ereSio. L. Jacobaea vulga- 
ris laciniata. B. 3aco6^fraut. Flores lutei majo- 
resj in montibus vulgaris, Julio. 

] 5. Senecio coroUis radiantihus^ foliis pinnatis , pinnis 
lamiatiSf aut dematis. DiiFert a priore foliis majo- 

ribus SYNGENESIA. IQrj 

ribtiJ & latioribus, vix lyratis, intcnfius viridibus, >- '^♦^^ 
tomcntofis, quandoque (!scglabris, floiibus priori •'.'S. * 
limilibus, fed aureis. Sicut praecedens in monti- 
bus, fic baec in campis bumidis prope Viflulam, 

& tm ^i£*licrnmalD auf Civ (Sa^pe copioie, Juiio. 

•J* 6« Senecio coroUis radiantibm, foliis incanis utrinqut 
tomentofis pinnatis alteruis. Pinnulae brevcs fub- 
dentatae, apice obtufiorcs. Folia cum caule denfa 
lanugine alba veftita. Flores prioribus fimiles; ad 
agtos prope Viftulam, Julio. Has duas fpecics 
determinare, ob dubia ic^Q ingerenlia, minus 
audeo. 

7. Senecio coroUis radiantibus ^ foliis enjforjnibus acutt 
ferratis fubtus fubviUofisy cank firi^o. L. Cony2a 
paluftris ferraiifolia. B. Cauiis procerus, flores 
magni, hcrmaphroditi lutei, feminei aibi longe ii- 

gulatij am(£nt)eDe^J^cr5cr9ij*c^CH^alDc^, in hu- 

midis, Julio. 

3. Senecio coroUis radiantibus, floribus corymbops, foliis 
Linceolatis ferratis glabriifculis. L. Virga aurca an- 
guftifolia ferrata. B. Oelhafius Virgae aureae an- 
guftifoliae minus ferratae meminit, fed noftiam 
forte intelHgit. Planta procera, folia falicis foliis 
iimilia, flores iutci, majores ; an i)er altcn OvoDaunf 

mmit Der guten ^erbergC/ Auguft. Septembr. 

Senecionis fpecies fquamis calycinis apice 
fufcis dignofcuntur. 

164, SOLIDAGO. 

Cal. oblongus, imbricatus, fquamis anguflis, 
conniventibus. Cor. hermaphroditae infundibuli- 
formes; femineae paucae, lanceolatae, tridentarae. 
Recept, nudum. Ssm* oblonga, pappo capillari. 

1. Sq%' 208 SYNGENESIA. 

Polya, 

fiweril '• ^^^'^^^S^ cauk Jiibflexuojb angulatOy racemis panieuJatis 

radiatd» efeEHs confertis. L. Virga aurea latifolia ferrata. B. . 

Folia lanceolata, parum ferratr; fiores lateij in 

montofis pallim, Jul. Aug. 

265. INULA. 

Cal. imbricatus, foliolis laxis, parulis, exterio- 
ribus majoribus. Cor. hermaphroditae numero- 
fidimae, limbo erefto ; femineac numerofae, con- 
fertae, Uneares, integrae» Stam. antherae quinque 
coalitae, uti in omnibus hujus Claflis, fed quaelji 

- bet inferne in duas fetas definit, longitudine fila-i 
mentorum. Piji. iHgmata bifida magis erefta* 
Recept. iiudum. Sem. Unearia , quadrangula, 

: pappo fimphci» 

+ I . Inula foliis lanceolatis ferratis fuhamplexicaulibus^ 
^ fubtus viUofisy caule ramofo erecio. L. gpnyza aqua- 
tica afteris flore aureo. B. Folia angufta, parum ^ 
ferrSta. Flores in hac Sc fcquentibus lutei. Radjii " 
petala anguftilfimaj auf Oer ©alp^, Jul. Aug. 

2. TnJilafoliis oblongis, caule hirfuto pamculato, fquamis 
calycinis fetaceis. L. Conyzamedia afteris florc lu- 
teo, vel tertia Diofcoridis.^ B. Folia fubamplexi- 
caulia, hirfuta. Radii petala paulum latiora • l^in« 
tCV ^empcl5urg/ ad aquas, Auguft. Oelhafius bis 
hujus plantae meminit. n.97 & 99, ficut cx fyno- 
nymis adje£lis patet. 

3. luulafoUis lanceolatis recurvisferrato - ciUatis^ florihus 
folitariis, ramis angulatis. L. After mpntanus lu- 
teus, falicis giabro folio. B. Oeihafius reperit 5cp 

^igferOorf, Juho. 

+ 4. Inula foliis lanceolatis Jemiampkxicaulibus hijpidis, 
caulibus fubunifloris teretihus. L. After lutcus hir- 
futo faUcis foUo. B. FoUa fcabra, parum ferrata. 

Caules SVNGENESIA. aO^ 

Caulcs plerumque unico fat *magno flore tcrmi- - ^-^ 
nantur, interdum alter ferior adeft; in iylva hor- •'/^^.*^* 
ti Groddeckiani in t>(V O^Vaf Sepi, ^adtata. 

f 266. B E L L I S. 

Cf//. foliolis lanceolatis, aequalibus , duplici 
ferie pofitis. Cor. hermaphroditae numerofae, in- 
fundibuliformes j femineae lanceolatae,vixtrideii- 
tatae. Piji, ftigma hermaphroditis emarginatum, 
feminis bifidum. Recept, nudum, conicum. Sem, 
ovata, nuda. 

I. BtUii fcapo Hudo. L. Bellis fylveftris minor. B, 
CKarienblumen. Flos notus; im 3afd^fen(5al/ & 
alibi in campis, pratis ; priino yere ^pret ncc 
aeflate aut autumno deefl. 

i6r CHRYSANTHEMUM. 

CaL hemisphaericus , imbricatus, fquamis in- 
terioribus gradatim majoribus, intimis in mem- 
branas pellucidas terminatis. Cor. hermaphro- 
ditae numerofae , infundibuliformes ; femineae 
oblongae, tridentatae. Recept. nudum, convexum, 
punftatum. Sem, oblonga, nuda. 

I. Chryfanthemum foliis ampkxicatdibus oblongis,/uper- 
ne ferratis, inferne dentatis. L. Bellis fylvcftris cau- 
le foliofo major. B. ©anfeblum. Planta caulibus ^ 
creftis, flores plerumque folitarios magnos prof^- 
rentibus Fiofculi hermaphroditi iutei, feminci 
albi, longj ; ad margine« agrorum, in montibus & 
campis, Jun. Julio. 

■f 2. Chryfmtbenmm foliis amplexicatdihus, fuperne lacic 
niatis, inferne dentato -ferratis. L. Bellis iutea, fo- 
liis profunde incifis, major. B. ^olDblum» ^UC^et* 

5lum. Flostotuslutcus; int^r Agetcs ^(pm^Xrirf/ aiO S Y N G E N E S 1 A. 

r^*^^ 3W>^*/ &alibi; prope urbem parcius rcpcritniv 

a2^' Jul. Aug, Hujus Varietas, foliis integris dentatis, 

ramta, ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^ ^\t^Uxm\, Auguft. 

•j* 3. Chryfanthemum foliis pinnatis incifo-firratis, caule 

'» multifloro, L, Tanacetum ihodorum fiore jTjajorc. 

. B. Fpiia pinnulis anguftioribus , tenuiter incifis 

ornata; caules albi, tomentofi; flofculi hermaphro- 

diti lutei, feminei albi, fpeciei prirtia<r{imiles, fed 

paulo rain<>res; inter fegetes momanas, Junio. 

268. MATRrCARIA. 

CaL hemisphaericus, fquamis linearibus, im- 

• fcricatis. Cor, hermaphroditae numerofae, jnfiin-" 

dibuliformes ; femineae oblongae , tridentatae, 

i?^r^/>^. convexum, nudum. Sem. oblonga, nuda. 

j. Matricaria receptaculis hemisphaericis, radiis patenti' 
bjiSjfeminihus coronato- marginatisy fquamis calycinis 
margine ohfoletis. L. Chamaemeliim vulgarC, Leu- 
canthemum Diofcbridis. B; Diamct)en6lumcm ^\)Cif 
enillcn- Folia divifa laciniis linearibus anguftisv 
Flpfculi hermaphroditi lutei, in formam convexam 
diipofiti, quae indies augetur, prout receptaculum 
rnagis elevatur. Fiofculi feminei albi, patentes, 
poftea defiexi. Flores odorati; inter fcgetes, prae- 
cipue im SSScr^cr/ Junio & Jul. 

Oelhafius Matricariam vulgarem inter Elen- 
cho addenda.retulit, fed haec non, nifi cafu, extra 
jhortQs florer. Meminit etiam Chamaemeli Chry- 
fanthemi, fed iynonyma adpofita incerta, nec 
omnia unicae plantae convenientia , ut dubium, 
qualem intelUgar. 

!:s^9. A N T H E M I S. 
CaL hemisphaericus, fquamis linearibus* Cor* 
hermaphroditae numerofae^ infundibulifotmes, 

. femi- SYNGENESIA» 211 

femirteJie lanceolatae , interdum tridentatac. rjr^yfl 
Recept. conicum, paleis inftru£lum. Sem. oblon- radiata. 
ga, nuda. 

1, ylmbefnis receptacuUs cunicis, paleis fetaceis,feminihu5 
corotihto-margiiiatis. L. Chamaemelum inodorum. 
B. Cotula non foetida. Dod. Folia cum floribus 
Chamaemelo vulgaii fimilia, a quo fere non dif- 
fert, nifi floribus paulo majoribus, non odoratis, 
& rccepracuio non nudo fed paleis diftinclo; in* 

' ter fegetes, Sc locis incultis, Julio. 

*f 2. ^nthemis recqjtaCulis cotticisy paleis fetaceis^fifnini' 
hus uudis. L. Chamaemeium foe*tidum. B. Co- 
tula foetida., Dod. a priori vix differt, niii figara 
-feminum; iisdcni locis, Jul. 

f 3. Anth^mis foliishipinnatis ferratis, fuhtus tommtofts^ 
caule corymbofo. h. Buphtahnum Tanaceti mino- 
ris foliis.a,B. Chryfanthemum' foliis Tanaceti. 
Loefel. Pinnulae lineares, anguftae, acu^c Tcn^a- 
tae; cauUs foliofus; flos cotus luteus, Chryianthe^ 
mi fpec. 2dac iimihs, fed flores li^ulati breviores/ 

in montibus j^inicr beitt .^crbcrgifc&cR SCBali)?/ & 

alibi paffini, Julio, 

270. A C H I L L £ A. 

C/7/. oblongo-ovatus, imbricatus , fquamis 
acutis, conniventibus. Cor, hermaphroditae plu- 
res, infundibuliformes; femineae obcordatae, tri- 
fidae, lacinula media minore. Plji. hermaphi-odi- 
tis ftigma obtufttm emarginatum , feminis bifi- 
dum. Recepi. conico - oblongum, paleis lanceola- 
tis, longitudine flosculorum, teftum. 

i. Achillea foliis lanceolatis aciiminatis argute firratis, 

L. Dracunculus pratenfis ferrato folio. B. Ptar- 

mica vulgaris. Cluf. Cauks foliofi, divifi ; flores 

O a corym- ai4 S y N G E N E S I A. 

f ^B corymbofi ; flofGuli hermaphioditi fordide albi 

r^iata aut cinerei, fcminci candidi^ auf hit @a0pe/Jul. 

Auguft. 

S, y^chiUea fbliis hipimatis mdi/, laciniis linearihus den- 
tatis. L. Millefolium vulgare albium. B. @^af* 
garbe. Folia fubtilifllme divifa, longa ; fquamae 
calycinae marginc fuscae; flores fere cymofi, al- 
bi, feminci interdum rutili; in montibus, pratis, 
ad vias, Jun. Jui. 

^oiyg- C Poly^amia fruflranea. 

Flosculis hermaphroditis in difco , neutris in 
radio: Coreopfis. Centaurea. 

a7i. COREOPSIS, 

C/2/. duplex, foliolis interioribus majoribus. 
Cbr. radiata , corolkilae tubulatae numerofae in 
difco, Hgulatae o&o in radio , jfteriles. Recept. 
paleis inftru£lum. Sem. obtufa, apice bicorni. 

I. Coreopfis foliis lanceolatis ferratis oppofitis ampkxi- 
caidibus. X. Cannabina aquatica folio non divifo, 
B. . Eupatorium cannabinum chryfanthemum. 
T^bcrn. Haec efl: illa Bidentis Ipecics varians, 
quae vcl flofculis omnibus hermaphroditis tubu- 
ktis, vel difci tantum, radii vero ligulatis neutris 
cqnfpicitur. Prior ad Bidentcs, pofterior huc pcr- 
tinet, ubi hac tantum conditione a Linnaco collo- 
catur, fi obfcrvationibus cvincatur , notam hanc 
conftantcm cflTc, alias enim ccu varictas Bidcntis 
ccrnuae illuc ableganda. Flofculi tubulati fufci, 
ligulati aurci coloris; ad foflfas & rivulos cum Bi- 
dtnte permixta xopiofe floret, Auguft. Septemb. 

. 272* CEN. SYNGENESIA. 213 

272. CENTAUREA. /J^„. 

Cal. imbricatus, rotundus, fquamis varie ter- 
minatis. Cor, tubulata , difformis. Corollulae 
hermaphroditae plures in difco', tubo filiformi, 
Hmbo ventricofo , laciniis ereftis. Corolkilac 
neutrae pauciores in radio , tubo tenui recurvo, 
fenfim ampliato, Umbomagno, inaequiliter divifo. 
Recept. fctis inftruftum. Sem. pappofa. 

1. Centaurea calycihus ferratis, foliis linearibus integer' 
rifnis, infimis dematis. L. Cyanus fegctum. B. 
^orn&lum. Flos notifllmus, inter fegetes flore 

' coeruleo tantum, licct in bortis variis coloribus 
gaudeat; memini tamen, flore purpureo inter fc- 
getes aliquando vidiflTe ; florct Junio. 

2. Centaurea cahjicibns jpinnatis,fquamula ovata, ciliis ca- 
pillaribus ereStis. L. Jacea nigra laciniata. B. Fo- 
lia inferiora ad bafin pimiata, fuperiora integra, 
ferrata. Squamae calycis nigrae, & longis ciliis 
pinnatae. Flores purpurei; in montibus ^{WUX. 

bem griitten ^ofc/ Auguft. 

•{• 3. Centaurea calycibus margine ciliatis, foliis pinnatifi- 
dis, pinnis lanceolatis, L. Scabiofa major fquamatis 
capitulis. B. Folia omnia pinnata. Squamae ca- 
lycis virides, margine & apicibus fufcis, brevifcr 
ciliatis. Flores ex purpura fubrubcntes ; in mon- 
tibus paflim, Jul. Aug. 

4. Centaurea calycihus fquamojis, foliis lanceolatis, radi- 
calihus Jinuato-dentatis , ramis angulatis. L. Jacea 
nigra pratenfis latifolia. B. Folia inferiora pro- 
fundis finubus notata, apice ovato integro ferrato ; 
fuperiora lanceolata, margine obfolete finuato. 
Squamae calycis integrae, membranaccae, albidae. 

Flores rubri ; in montibus l^inter t)em J^erbergi» 

fc&en ^al&e, & alibi, Auguft. Centaurea cruci- 

folia, L. Stoebe major foliis crucae moUibus la- 

O } nugi- 214 S Y N G E N E S 1 A. 

n V'^' nuo-inofis. B» cujus Oelhafius meminit, non eft 

•'•^ ** indigena. 

Flosculi neutri Coreopfidis & Ccntaureae, . 
licet germini infideant, tamen abortiunt & fierile^ 
evadunt, quia nec llylo nec ftigmate inftrufti. 
Plantae hujus Claflis haftenus expofitae a Tour- 
nefortio & aliis in tres dividuntur, floribus flog- 
culofis, femifiosculofis & radiatis. Prior plant^s 
floiculis omnibus tubulatis , media omnibus ligu- 
latis, & ultima eas comprehendit, quae difcG tu^ 
, bulatae, radio Ugulatae funt. 

MonogL D. Mo7iogamia, 

^^ * Floribus fimplicibus : Viola. Irnpatieiis^ 

173. VIOLA, 

C(il pentaphyllus , folioHs ovatOf oblpngis, 
fupra bafin affixis, varie difpofitis. Cor^ pcntape* 
tala, petalis inaequalibus, quorum fupremum bafi 
in Netlarium corniculatum obtufum definit, 
Stam. filamenta quinque minima , antherae con^ 
nexaCj obtufae. Pi/?. Itylus fiUformis , ftigma vel 
hamatum, vel concavum, apice perf^rato. Peric, 
capfula ovata , trigona, trivalvis. Sem. plura, 
ovata, adpendiculata. 

I. Viola acardiSyfoUis cordatis, ftolonihus r.eptantjbm. L. 
Viola martia purpurea, flore {impHci odQro. B, 

fBlaue fBiolen. auf Detn 1H3alI, Marc. April, 

" ^ Vioh cmk demum adfcendente , foUis ohlongo - cordci''- 

tis. L. Viol?, mautia inodora fylveftris. B. Flo- 
res majores, pallidiores, feriores; in fylvis, Majo, 

9. Vidk S Y N G E N E S I A. 215? 

5. Violacauk triqiietro diffufoj foliis ohloiigis indjts, fii- . * 
jpuits dematis. L, Viola bicolor ar\'enlis. B. F16- 
j-ibus albis ik lutcis, aut coerulcis cX' luteis; in 
montibus t>or bcm Dlwifd^en ^^or & alibi, Majo; 
auf t)?r ©aijpc in aicna usque ad littus maris hanc 
Viulam florentcm rcperi, Augiifl. Viola tricolor, 
53vet)|'alti(;fcit^blnm . ii(- bicolor floribus coeruleis 
& purpureis, \>h\XZ ©orgc, cujus Oelhafius metnir 
nit, in hortis reperiuntur. 

274. IMPATIENS. 

CaL diphyllus, minimus, foliolis fubrotiindis, 
iicuminatlg, coloratis. Cor. pentapetala, inaequa- 
lis, labiata; petalum fummum ereclum, planum, 
fubroiundum; infima reflexa, maxima, irregula- 
ria; intermedia oppofita. Neftarium in cornu 
recurvum definens. Stam. quinque brevifiima, 
antherae connatae. Pift. germen ovatum, flylus 
nuUus, ftigma fimplex. Peric. capfula unilocula- 
ris, quinquevalvis , elaftice difliliens. Sem. plura, 
fubrotunda. 

I, hnpatiens pedunculis tnultifloris folitariis evatis, ge^ 
niculis caulinis tumentibus. L. "Balfamina lutea, iive 
Npli me tangere. B. ©prtngfraut. Caules erefli, 
foiia magna, ferrata, flores lutei, fatis magni, Ced 
teneri ; reperi florentem loeo umbrofo & humido, 
iRv^rlfaU/ Julio. ' 
O 4 Cla?- hl6 G y N A N D It I A. 

i^C$3C^^C3jO05o0{0C^JOo50O$^ 

Claffis XX. 

G Y N AN D R I A. S taminibus cum piftillo cohacrentibus, funtque ^ 
vel Diandria, vel Polyandria. 

A. Diandria, 

Corolla florum pentapetala eft , & neftario 
aufta. Gernien oblongum, contortum, ftylus 
breviftimus , labio fuperiori neftarii adnatus, ut 
Vix cum ftigmate fuo d^ftingui poffit. Stamina 
filamentis duobus breviflimis piftillo infident, an- 
theras totidem ferentia , labio fuperiore neftarii 
teftas. Pericarpium capfula eft oblonga , unilo- 
cularis, trivalvis. Genera huc pertinentia funt: 
Orchis. Ophrys. Serapias. Cypripedium. 

' 275. ORCHIS. 

Cal, nullus , germen florem fuftinens. Cor. 
petala tria exteriora, duo interiora, furfum in ga- 
leam conniventia. Neftarium receptaculo ad- 
fixum , labio fuperiore breviilimo , inferiorc 
magno, patente, tubo pendulo corniformi* Pift, 
ftigma compreffum, obtufum. Sem, numerofa, 
minima. 

I. Orchis hulhis indivips, neBarit lahio lanceolato in- 
tegerrimo , cornu lofigifflmo , petalis patentihus. L. 
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. B 
9fJac6tfc6a((en nobis. Folia duo pierumque, ovata, , 
*' ' venis GYNANbRIA. 217 

venis longitudinalibiis dif}'n£la. Caulis «nicus, ,,. 
(implex, brcvibus toliolis vclHrus, quae <& flores 
diflinguunt ik tum fpathae dicuntur. Characleies 
hi ik fcquentibus fpeciebus comniunes. Flores 
plures albi, noftu odoratifTimi; ex fylvis ^ pratis 
rcmotioribus copiofe urbem adportantur, iMajo, 
Junio; & propius reperiuntur ^tntcr Drm (^runcri 
Jp)Ofc & alibi; bci) ^'arlfau in pratis Julio adhuc 
in flore confpexi. 

2. Orchis hiilbis indivifis , neciarii lahio quadrifido xre- 
nulato , coriiH obtnfo. L. Orchis inorio mas, foliis 
maculatis. B. Folia linearia, oblooga, maculii 
fufcis adfperfa. Floics purpurei, longc fpicati. 
Huius Varietates: Oichis foliis feffilibus non ma- 
culatis. B. & Orchis morio femina. B. Flore pur- 
pureo, vcl carneo, aut varicgato; {)tntcr Dfin ©rii» 
ncn J^Dfc & .alibi in pratis , Junio. 

5, Orchis biilhis pahnatis patentihus , neEtarii cornti 
germinibus breviore , laliio plano , pctalis doyfaiibtis 
eredis. L. Orchis palmata pratenfis niaculaca. B. 
Floris colores variant, rubri vel albi, aut maculati ; 
cum priore iisdem locis. 

4. Orchis hulbis palmatis, neSlarii cornn fetaceo germi- 
nibus longiore , labio crenato. L. Orchis palmata 
minor calcaribus oblongis. B. Florcs rubri; j)iK* ; 

tcr Dcm ©rancn J£>o(c. 

5. Orchis petaUs duobns lateralihus ftirfum flexiiy tri- 
hus conniventibus , labio plano trifido , cornii chtufo. 
Flores ex albo & purpureo variegaci. Pctalorum 
{itus fere cum Orchidc lalifolia Llnn, convenit, 
nifi quod ne£larii labium planum, quod illic latc- 
ribus reflexum, ik cornu obcufum, quod ilhc coni- 
cum. Radicem non vidi. 

Oelhafius Orchidis geniis proferr, fed fpecies 
non diflinguit. , 

O 5 ij6. aig^ Q y N A K D R f A,, 

276. OPHRYS. 

Cal. imllus, germen florem profcrens. Cor. 
petala oblonga, furfum conniventia, duo exterio- 
ra. Ne£l:arium dependens , poftice carinatum. 
Pift. ftigma obfoletum. Pevic. capfula ftriata, 
trigona. Sem. numerofa, fcobiformia. 

I. Ophrys bulhis fihrofo - fgfciciilatis ^ taiik vaginato^ 
ne^iarii lahio bifido. L. Orehis aboitiva fufca. B, 
Folia nulla. Caulis fimplex fpathis vagis, Tota 
planta fufca ; im ^CXbiV%i\^m 3Bali), Majo. 

«5. Ophrys biilho fibrofo ^ cauk bifolio , foUis ovatisy 
ne^arii lahio bifido. L. Ophrys bifoHa. B, 3^^^0* 
fclatt Folia tantum duo , interdum tria; fiores 
albidi. Oelhafius in montibus vicinis reperit, ubi 
hodie non videtur, floret Junio. 

■J g. Ophrys bulho rotundo j cauk mido, folio ovato^ 
neHarii labio integro. L. Ophrys monophyllos 
bulbofa. Loefel. Monorchis ophiogloflbides uni- 
folia. d' Monprchis ophioglofibides altero foliolo 
radici adnato. Mcnzelius pug. rar. piant, hanc 
fbeciem cum varietate fua profert , (juas circa Ge- 
«anum collegerat. 

277. SERAPIAS. 

Cal. nullus, germen florem fuftinens. Cor. 
petaia quinque furfum conniventia. Ne£larium 
,ovatum, gibbum, bafi excavatum, trifidum. Pifi, 
ftigma obfoletum. Peric. capfula obtufe trigona. 
Sem. numerofa, fcobiformia. 

I. Serapias bulhis fihrofis ^ neclarii labio ohtufo crena- 
To, petalis breviore. L. Heileborine iatifolia mon- 
tana. B. Folia inferj^ora ovata, ftriata, ampiexi' 
cnulia , fuperiora oblonga , fpathae vagae. Cauiis 
f{i]plex, flores albidi; in umbrofo & humido loco 

itt GYNANDRrA. 215 

in^'arlfaU/ Julio. Hujus Varicras: Helleboriiie ^^.^-^ ' 
momana anguftifolia puipurafccns. B. Folia ob- 
longa, angurta, flores purpurei. Oelhafius rcpcrit 

imSBalDebco lV.ppin. 

278. CYPRIPEDIUM 

G?/. nullus, germen florem fuftinens. Cor, 

petala quatuor lanceolata , longifTima, patentia. 

NeO:arium calceiforme, brevius, inflatum, cavum, 

iabio fuperiorc parvo, plano, inflexo. Pericarp, 

capfula obtule trigona. Sc7n. numerofa, minima. 

|. Cypripediuvi radicibus fihrofa , foliis ovate - lanceo-' 

latis caidinis. L. Helleborine fiore rotujido, livc 

Calceolus. B. graueilfc^U^. Folia conferta, caulis 

iimplcx, flos vel unicus, vel duo aut tres, petaU 

purpurea five ferruginea, nctlaripm luteum. Oel- 

hafius reperit m ^Balbe 6et) ^applw, unt) tm J^ol&ea 

gBaffer, Majo, Junio. 

B. Poliandria^ Toiyan- 

279. C A L L A. dria, 

Cah Spatha ovato - cordata, acuminata, maxi- 
ma, patens, fuperne colorata. Cor. nulla. Stam. 
(ilamcnta nonnulla, germinibus intermixta, com- 
prefla, antherae truncatac, fefliles. Pift. germen 
obtufum , ftylus breviflimqs , ftigma acutum. 
Peric. bacca tetragono - globofa , unilocularis. 
Sem. plura, oblonga, obtufa. 

j. 'CaU(i foliis cordatis, fpatha plaiia, Jpadice widiqne 
hermapbrodito. L. Dracunculus paluftris five ra- 
dice arundinacea. B. Folia magna, radicalia, 
longis periolis fulta. C^ulis five fpadix fimplicifii- 
mus, ftaminibus & piftillis mixtis tectus. Spatha 
fpadice major, lata, fuperne alba. Baccac rubrae. 
Junioflores, Aug. Sept. baccae maturefcunt; im 
(^HerRmalt) auf DeV 6a^pe copiofe, in paluftribuf. 

Clas- 220 M O N O € C I il. 

•4i»0$DOjiOO^D05cC^OjOO$OOjDO$00^ 

Claffis XXI. 

M N E C I A. J/loribiis mafculis & femineis diftinftis, in ea- 
dem planta locatis , ftaminibus duobus , tribus, 
quatuor, quinque, aut plurimis, aut filamentis, 
aut antheris connatis , hinc Diandria, Triandria, 
Tetrandria. Pentandria* Polyandria» Monadel- 
phia. Syngenefia. 

A. Dia n d r t a. 
280. L E M N A. 

Flos mafcukis. CaL fubrotundus , latere de- 
hifcens. Cor. nulla. Stam, filamenta fubulata, 
incurva, antheris didymis, globofis. Adeft etiam 
geimen cum brevi. llylo, fed fterile & abortiens, 
Flos femineus. CaL ut in mafculo. Cor. nulla. 
Pift. germen fubovatum , ftylus brevis , ftigma 
iimplex. Peric. capfula globofa , unilocularis. 
Sem. oblonga. 

I. Lemna foliis fejjllihtis j tttrinqne plamji/cuUs., radi- 
cibus fulitariis. L. Lenticula paluftris vulgaris. B. 
5Ba(|crlinfen. ^ntenjfeot. Planta minima; unico 
rotundo folio, aquae innatante, & fubtiliflima ra- 
dicula in aquam penetrantc & tuberculo conico 
terminata, conftans. Huic folio a latere plura fo- 
lia adnafcuntur, ik fic planta multiplicatur, doncc 
tota aquae fuperficics ubique tecla. Fruftificatio- 
nis partes, hic fecundum Linnaeum dcfcriptae, 

ocuio M O N O E C 1 A. 22J 

oculo nudo invifibiles , & ab aliis in dubium voca- , . 
tac; in ftagnis & fofTis vulgatiffima. 

•{• 2. Le?nna foliis petiolatis lanceolatis. L, Lcnticula 
aquatica trilulca. B, Hacc caulem g-erit pluribus 
foliis vcftitum, & frudificationis partcs majorcs, 
Sub aquis ftagnantibus habitat. 

B. Tr i a n dr i a. ^^^'''«- 

dria. 
Staminibus tribus : Typha. Sparganium. 

Carex. 

agi. TYPHA. 

Florum mafculorum Cal. amentum commu- 
ne cylindraceum, denfidimum; perianthium pro- 
prium triphyllum, fetateum. Cor. nulla. Stam. 
filamenta capillaria, antherae oblongae, pendulae. 
Femineorum CaL amentum commune compa- 
£ii(Iimum, culmum undique cingens, lub amento 
mafculorum fitum; calyx proprius capilU pap- 
pofi. Cor, nulla. Pift. germen ovaium, ftylus 
fubulaius, ftigma capillare. Pericarp.' nvWum*, 
fruftus numerofi cylindrum conftituunt. Sem. 
folitaria, ovata, fetae infidentia, ftylo perfiftente 
inftru£la, & capillis pappofis, calycis vice fungen-; 
tibus, cinfta. 

I. Typha foliis Jubenjformibus, fpica mafiula feminea- 
que approximatis. L. Typha paluftris major. B. 
SJ^arrenfolbcn. Planta procera, foliis longis fub- 
triquetris. Culmus apice terminatur floribus nu- 
J mcrofis mafculis, denfiflimc fpicatisj ubi hi defi- 
nunt a floribus femincis excipiuntur, pari modo 
culmum cingentibus. Poft florefcentiam fpica 
mafcula fuperior marcefcit, decidit, inferior fttu 
fciQinea angctur, & fi^ca> tandem ubl matura, 

nigra, iiat M O N O E C I A, 

rign'^ nigra, niollis, cylindrica, craflk evadit ; Irt aquls 

^''^' flagnaiitibus ^intcr Dcm nniRen J&OK/ ^ alibi> Ju- 

nio fioi-iti > 

282. SPARQANIUM; 

Fldres mafculi hiimerofi in capitula quaedam 
€olle£li. Cal. amentum communc.vlubrotundumj 
^ denlifiime imbricatum ; perianthium propriurri 
tripliyllum , lineare , deciduum. G);** niilla, 
Stam, filamenta capillaria, antherae longae*. Flo- 
res feminei in capitula collefti, Cal. receptacti- 
' lura commune fubrotiindum. ^Cot. nuUa. Pift^ 

germen ovatum, ftylus brevis, ftigmata duo, acu- 
ta, perfiftentia. jPmV. drupa exfuccia, turbinatd, 
Sem. nuces duae ofleae, angulatae. 

i.' Sparganium foliis ered:is triquetris. L.^S^^v^^'' 

nium ramofeirl. B. 3gcl^fnofpen. Capitula fiori- 

bus mafculisin fummitate caulis,'floribus femineis' 

' infra haec fita, omnia feflilia; in fGfli>atn^'UOP^V* 

taram & alibi, Julio. 

283. CAREX. 

Mores mafculi in fpicam digefti. Cal. aitien-, 
ttirn oblongum , imbricatum, fquamis conftan^' 
tmifloris, concavis. Cor. nulla. 6"^^/^. filament^ 
fetacea, antherae lineares. Flores fcmineorani 
Cal.^ amentum ut in mafculis. Cor. nulla; ne£la- 
rium tamen adeft oblonguril , inflattini, bidcnta' 
tum. Pift. o^crmen triquetrum intra neftarium, 
Aylus breviffimus, fligmata duo vel tria, fubulata, 
longa, incurva, pubefcentia. Peric. nullum. Sem* 
unicum, triquetrum, in neftario au£l<j. M O N O E C I A. 4^3 

1. Carex fpka compofiaj Jjjknlis androgynisy inferk- /^^^^ 
rihus retnotiorihus , folich lungiori in/iruBis , culmo '^^ 
triquetro. L. Gramen cyperoides fpica fimplici 
coraprcfla difticha. Scheuchz. Gramen cyperoi- 

des minus repens , fpica divifa. Loefel. Folia ca- 
naliculata. Spica brevis, fufca, cx fpiculis paucis 
compofira , quarum infima in finu folii longi, reli- 
quae in finu brevis folioli fcffiles , aut plerumqiie 
iiudae. Florcs mafculi c\r feminei in eadem ipica ; 
in littore arenofo (nxi t)(t ©Ce^ Julio. 

2. Carex fpimlis fuhovatis fejfilihns remotis androgy- 
nis , capfulis acutis divergentihus fpinofis. L. Gra- 
men nemorofum , fpicis pai'vis afperis. B. Folia 
carinata. Spica brevis, cx fpiculis aliquot remo- 
tis cx viridi & fufco variis compofita , quaruni 
quaelibet in finu fquamulae anguftifiimaCjin breve 
Sc tenuifiimum foliolum tcrminatae, fira eft. Flo- 
res mafcuii &- feminei in cadem fpica; ad foflas 

U\) tm ©ruucn Jg)ofe, Majo. 

3. Carex fpicis remotis, femineis fuhfeJJllibuSj eapfuUs 
hirtis. L. Gramenfpicatum foliis & fpicis hirfu- 
tis moUibus. B. Folla hirfuta. Florcs mafculi 
& feminei in diverfis fpicis. Spicae mafculae tres, 
feffiles, remotac; fuprema in apice caalis; fecun<' 
dft minor, inferipr; tertia infimi, primae fimilis; 
omnes fubfufcae & pilis albicantibus hirfutae , in 
linu fquamularum fitae ; foemineae binae, inferio- 
res, magis remotae, in finu foliorum longiffimo- 
rum fubfeffiles, virides; ad viam arenofam 5(9 

Dem ©eric&t, Majo. 

4. Carex fpicis linearihus ereBis, ^nafcula breviore in^ - 
ferioreqtie j hra^eis aphylJis, capfulis diflantihus. L. 
Gramen caryophyllatum montanum,fpica varia. B. 
Gramen caryophyllatum polycarpon. fruclu triari- 
gulo. Loefel. Folia carinata, glabra. Spica ma- 
fcula cx Ipadiceo & albicantc varia. Spicae femi- 
neae ex fufco viridantesi fquamulis conftant con- 

cavis 224 M O N O £ C I A. 

cavis aplce obtufis, ex ala fquamac latae & brevis 
prodeuntes. Spica iuprema fcminea eft, fecunda 
mafcula , tertia & quarta, fi haec adeft, feminea. 
Fru6lus triangularis hanc fpeciem, quac inter mi- 
nores eft, ab aliis diftinguit, im J^er5er9ifc6m ^aI* 
^C; MaJQ, 

•f 5. Carex fpicis femineis fefjilihus fuhfolitariis avatis 
mafculae approximatis, culmo nudo, fctninibus glahris. 
L. Gramen fpicatum anguftifolium montanum, 
B. Folia ftriata, carinata. Culmus fubtriquetrus. 
Spica fuprema ma£bula, ex fufco rubcns ; fpicae 
femineae, una vel duae, fufcae. Ex minoribas 
fpeciebus eft, & in montibus floret Aprili, Majo. 

•f* 6- Cavex Jpicis mnfculisplurihus^fe^nineisfuhfeffilibnSy 
capfulis ohtufiufculis. L. Carex nigra verna vulga- 
ris. L. Fl. Lapp. Folia carinata, giauca. Spicae 
fupcriores mafculae, inferiores femineac, ex nigro 
luteaei numerus variat. Spica intcrmedla quan- 
doque a parte fuperiore mafcula, ab infcriore fe- 
roinea eft, quod & iii aliis fpeciebus obtinot; 1n 
iiccioribus k^ bcm ^eift^^cn ^runncn, <ic alibi. Hu- 
jus Varictas : Carex fpicis mafculis fuperioribus 
numerofis, femincis inferioribus, intermedia unica 
androgyna. Royen. Gramen cyperoides latifo- 
lium fpica rufFa, five caule triangulo. B. Species 
procera, foliis longis, carinatis, afperis. Spicae 
mafculae tres aut quatuor, femineae tres plerum- 
que, ex ala folii longifiimi prodeuntes , dum flo- 
rent mafculis anguftiores, poftea dilatatae, fqua- 
mulis fufcis, medio viridantibus; in aquis, i^ ^el* 

ligen ^runnen & alibi vulgaris, Majo. 

^ y, Carex Jpicis pendulis j pedunculis geminatis. L. 
Gramen cyperoides (pica pendula breviorc. B. 
Folia qarinata, afpera. Spica fuprema mafcula, 
pallida. Spicae femineae plerumque quatuor, vi- 
rides, brevi intervallo a mafcula remot^e, fingulae 
cx ala folii anguf^i longiflimi prodeumes , pedun- 

culis MONOEC|A. 225 

culis longis pendulae; jm (EUernttali) OUf ttt Vr^^^' 
(^(Xi^i, Julio. Hujus Vaiietatem fpicis breviori- ^** 
bus <X' pcduiiculis brevibus infidentibus, adeoquc 
vix pcndulis, eodein loco in paludoiis reperi. 

•f g. Carex patiicula deiifa,fplcis androgynis. Gramen 
cypcroides fpica longiore laxa. Scheuchz. Folia 
longa, canaliculata, afpera. Culmus triquetrus: 
Panicula ramulis piuribus componitur , quibus 
fpiculae breves, crafiae, fufcae, plurcs infidenti 
in paludofis 6cp telfau, Junio. 

f 9. Carex paniculfi, angu/ia, fpiculii androgynis. Cy- 
peroides paluftre fpi^a laxa minus. Scheucbz,, 
Folia canalicukta, afpera. Culmus triquctrus. Pa- 
nicula ramulis conftat alternrs eredlis; quibus fpi- 
culae plures, breves, ferrugineae adprcffae. \n 
hac (X^praecedentc fpecie florcs mafculi in fuperio- 
re, feminei in inferiore parte fpicularum reperiun- 
tur ; in palude 5c9 Ocm Jp. SSrunncn, Majo. 

•f 10. Carex':fpica fiprema fnqfcula, femineis in aJa 
folU brevis -^ tmuis fejjilihus , fuperjie foepe mnfc7i' 
lis. Spica mafcula fufca, foemineae tres plcrum- 
que, virides, quarum fquamuUe fuperiores foepe 
florcs rfiafculos continent ; in paludofis , Majo. 
Hujus Varietas, in omnibus minor. 

f II. Carex fpica fupretna mafcula, femijieis in ald 
folii longijftni fejfilibus. Spicae femincac tres, an- 
guftiores, fufcae ; in paludibus, Majo. 

[-12. Carex fpicis fupremis mafculis, ohtujts, femineis 
pedunculatis , erectis, ex ala folii longijftmi prodeun- 
tibus. Spicae mafculae quatuor, fufcae, apice la- 
tiorc; femincac tres aut plures, fufco - viridcs , 
lincares; in paludibus> Majo. 

{•13. Carex Jpica fuprema mafcula , femineis ffvatis 
fejjilibus. Hacc ex minoribuS cft. Spica mafcula 
lutea, fQmineae iluae aut tres, t>t«v^$, ovatae, Iu« 

P t€0« p.26 M O N O E C I A. 

i^ teo-fufcae, quamm infima ex ala folibli longioriR 

renuis prodit; in paludibus, Majo. Hae qUatuor 
Caiicisipecies cmn aliis Autlomm conferendae & 
certius determinandae. 

Tetran- ^ C. Tetrandria* 

Staminibus quatuor : Betula. Urtka. 

' 284. BETULA. 

'' ^ Flores rftafcuH* Cal. ami^ntum commurie* 
laxum, J^^^^ric^^^^""? cylindricum, fquamis triflo- 
xis (:onftans. Cor. monopetala, quadripartita, mi- 
nima. patens. Stam. minima, antherae didymae, 
i^^lcSfies feminei. CaL amentum commune imbri- 
ifailfm, fquamis tribus ubique oppofitis, bifloris, 
concavis, brevibus. Cor, nuHa. Pifl. germen mi- 
ti^Tkini, ftyli duo , ftigmata finiplicia. Perif. 
iSsMxm/ Sem, foiitaria, ovdta, fub fquamis amenti 
areutia* 

.V ,i,.BetuIafoUis ovatii acut^inatis ferratis. L. Betula. 
B. ^irfc. Coiuexcjalbus, rami penduli; in iylvis 
vidnis rarius, ii^ rcmotiorlbus copiofius reperitnr^ 
floret Majo aiit Junio. 

2. Betula fedunculis ramofis. £. Alntis ro.tundifolifll 
glutinola viridis. B. ^llernbautn. Folia ovkta, fe* 
re rotunda, msrgine finubus obfoletis hotato^j in 
paluftribus & ad ripas fluminum> -auf ^Cm ^olm 
lint) auf ^cr@a^pc fylvae non iiifihac arborc con* 
Itantes ; fioret Martio. 

235. URTiC A. 

*' '^-Tlbfes''inafeuli. CaL tetraphyllus , foliolis 
cBnttiViV,' obtitfis. Cor» nulkj neftarium mini- 

mutn M O N O E C I A. <jU7 

ttium in centro floris. Stnm, fubulata, antherae -Ji.;^ 
bilocularcs. Fiores feminei. C///. concuvus, ova- •"' 
tus, bivalvis. Cor. nnlla. Pifi. germen ovatum^ 
fiylu^ nullus, ftigma villofum. /^mV. hullum. 
Sem. unicum, ovatum* , -^'^ 'i ' \ 

I. Urtka foliis oppofnii ovalihUs. L. Urtica uronj 
minor., B. f(cinc iSvennnejyd. ad fimem A incultfu 
& in olcraCeis ; per licftarerti floret. ' i 

fe, Vrticafotiis oppoptis cordatis , racemis gemiliis, L. 
UrticQ Urens mdxiitia. B. (jroffe ^rcnnilclTef. Haefe 
flores mafcUlos & focmincos in diftinetQ pianta ge- 
rit, ad€oqo€ ad Dioecia pcrtinel ; ad iepes & in 
convallibus montium aeftate floret. 

D. Penta,ndria^ > * Peman' 

5tamin;bus qui^gu^i, 

Plores maiculi cbmpolj tl/ 'Cal. dotViAilnis 
imbricatus, .fquamis tepuibus-j pluribus. Con 
compafita in hemisphaerium . digefra , p^ppria 
tubulofa, inruhdibuliformis; (Juifiqu.ifida. $tapt» 
ininima, ahtheiris et-cclis'. "rJ^lGreV fertimel dufjli- 
cati, infra maiculos. CnL itivbWt^ixtnW 
diphyllum, foliolis trilobrs.! Cor, nuUa. Pcri^» 
bacca ficcd , bilocularis , aCuleifi uncinatis re^fe 
'&z?/. foHtaria, oblbnq-a. ., * -^w ^ 

i. Xanthinm catile inertni. L. Lajipa ininori Xan- 
thium Diofcori^is. B. flcine ^MtU. ftlia erof^, 
fiVe finuata Vnaigine aliis minoribus finubus iu)ta- 

to, ad ^ias , w Dem ^o^cn V^nf im €$9(((ant> 
«mSamm & aiibi, juiio. 

P 2 t Po^ 228 M O N O B C I A. 

Popan' £•. Polyandria. 

Staminibus pluribus : Myriophyllum. Sagit* 
taria. (^iercus. Fagus. Carpinus. Coryius» 

287. MYRIOPHYLLUM. 

Flores mafculi. Cal. tetraphyllus foliolis ob- 

longis, inaequalibus. Cor» nulla. Stam, o£lo, 

capillaria, flaccida, antherae oblongae. Flores 

feminei inframafculos. Cah ut in mafculis. Cor, 

nulla. Pift. geymina quatuor, flyli nuUi, ftigmata 

pubefcentia. Pmc, nullum. Sem. quatuor, 

^iOblonga. 

•f I. Myriophylhm florihus mafcuUs interrnpte fpicath, 

L, Millcfolium aqiiaticum pcnnatum fpicatum. 

B. Folia verticillata, pinnata, pmnulis filifoi mi^ 

bus. Flores mafculi verfus apicem caulis , ^emi- 

neifefliles, per intervalla cauli adnati, inferiores 

remotiores, Planta in aquis nafcens, floribus fal- 

tim ^promincntibus ; im ^barentDlnfd/ Julio. 

a88. SAGITTARIA, 

Fldies mafcpli plures, fuperiores. Cal, tri- 
.phyllus,,fdi«>ll:s concavis, ovatis. Cor, petala 
tria fubrotunda, obtufa, patentia. Stam, plurima, 
fubulata, antherae ereftae. Florcs feminei paa- 
ciores, inferiores. CaL & Cor, ut in mafcu]i$. 
Pift, germina numerofa, ftyU breviflimi, itigmat^ 
acuta. Peric. nullum. Sem, numerofi, oblonga^ 
^ompreflTa, in globum colleaa. 

I. Sagittaria foliis fagittatis acutis. L, Sagitta aqua\ 
tica iBinor iatifolia. B. 53feHfraUt Folia vcnofa, ■ 
fagittaeformia, tribus angulis acutis ; flores albis 
in ^iX SKPtllaW/ & alil»i m a^ui$, JuUo, M O N O E C I A* 229 

289. QJJERCUS. 2^!"^' 

Flores mafculi in amenmm digefti. Cnl. mo- 
nophyllus quinquefidus vel quadrifidus. Cor. 
nulla. 5V/?»2. plura breviflTma, anthcrae mae^nae 
didymae. Flores foeminei in gemma fedilcs. 
Cal. hemisphaericus, inregerrimus, fcaber, mini- 
mus. Cor. nulla. Pifl. germen minimum, ftylus 
quinquefidus, iligmata fimplicia. Peric. nullum. 
Sem. nux ovalis glabra , cruflra coriacea fcabra 
verfus bafin tefta. 

I. Qiiercus foliis deciduis ohlongis fuperne latiorihus, _/?- 
fmbus acutioribus angulis obtufis. L. Queixus CUIH 
longo pcdiculo, B. ^icj^cs in fylvis, Junio. 

290. F A G U S. 

Flores mafculi receptaculo amentaceo affixi. 
CaL campanulatus , quinquefidus, Cor. nulla. 
Stam. plura, fetacea, anrherae oblongae. Flores 
feminei in gemma. Cal. quadridentatus, acutus. 
Cor. nuila. Pifi. germen calyce teftum, flyli ,tres, 
ftigmata reflexa. Peric. calyx in capfulam muta- 
tus maximam, unildliularem, quadrivalvem, fpinis 
moilibus obfitam. Sem, nuces duae, ovatae, tri- 
quetrae, trivalves. 

f I. Fagusfoliis ovatts obfoleteferratis. L. Fagus. B. 
^u4)e. Folia glabra, nitidaj in fylvis copiofe^ 
Junio. 

291. CARPINUS. 

Flores mafculi in amentum cylindraceum di- 
gefH, laxe imbricatum, conflans fquamis unifloris, 
ovatis, concavis, ciliatis, quac loco Cal. proprii. 

P 3 Cor. M O N O E? G I A, 

dria ' ('^^' ^^^^^^* Stam, decem, mipimaj antherae didy? 
ma^j yillofae. Flores feminei in amemqni oblon- 
gumdigefti, laxe imbricaf pm , coqftans Iquamis? 
unifioris, villofis, lanpeolatis, qu^e Iocq Cal pro- , 
prii» Cbf. c^lyciforrriis, lexfid^, laciniis duabus? 
majQribus. PiJ^. germina duo, brevifjima, finguli^ 
ityii duQ, longi, capiliares, cplorati, fligrnata fimT 
plicia. Peric. uul}um ; fquam^e amenti maxirna^ 
fpliaceae fa^lae , ip fjnu f^mefi fpventes. Spn^ 
nux ovata, angulofa. 

^ I. Carptnus fqmmis firobi.lor^m planis. L. Qfliya 
ulmo {imilis , frudiu in umbiiicis foliaceis. B. 
J^CjgeBllc^et^. Fqlia pvata, ^cuta,, venora^ feriata^ 
in fylvii^ copiofe, Majo. - 

292. eORYLUS. 

Flor^s mafculi digefli in amentum longum, 
imbricatum , conftans fquamis unifloris , trifidis^ 
lacinula miedia latiore , reliquas tegente. Cor* 
pulla. Stam. o£lo, breviffima, antherae oblongaei,^ 
Flores feminei fefliies 3j g^mma inclufi. CaL du j 
phyllus, vix manifeftus. Cor. nulla. Pifi. germen 
rninimum, ftyli duo fetacei , colorati, fligmata 
fimplicia. Peric, nulium ; caiyx ampliatus, coria- 
ceus, foiia duo , margine lacera rcpracfentanSj, 
longitudine fruftus. &///. nux ova^a, acuminata. 

I. Corylus fiipuUs ovatts ohtufis. L. Coiylus fylvc- 
flris. B. J^afdflrauc^. Folia magna, fere rptun- 
da, venofa; ftyli f^or^m femineorura rubrji i^ 
fylvis, Mart. April. 

Monadeir p. Monadelphia. 

p^ia. 

Stamina filamentis connata. 

2S^ M O N O JE C I A. 2:3 r 

n T XT T T c ' Monadd- 

2:^3. PINUS. ^^.^ 

Florei marculi in racemos difpofiti. Cal, 
fquamae hianres. Cor. nulU. Stam, plurima, 
connata in columnam apice divifam , antherae 
creclac. Flores feminei, CaL copus fubovatus, 
conftans fquamis imbricatis, rigidis, bifloris. Cor. 
nuUa. Pift. germen minimum , flylus fubulattj^' 
fl:igma (impiex. Peric. nullum. Conus ante^ 
ciaufus, nunc connivens. Sejn, nux ala membra- 
nacea au£la, 

|. Finus foliis geminis, primordiafibus foUtariis glabris, 
L. Pinus fylveftris. B. 5i0(e. " Folia duo bafl 
vagina communi inclufa; in fylvis vulgarii, Maj, 

G. Syngenefia, Syngtnu 

Stamina antheris connata. /'^- 

494. BR YON lA. 

Flores mafculi. C?/. campanulatus, quii/que- 
dentatus. G>r. campanulata, quinquepartita, laci- 
niis ovatis. Stam. filamenta tria brevidima, an* 
therae quinque, duae in (ingulo filamento conna- 
tae, unica in tertio. Fiores feminei. CaUvx m 
^nafcuUs, germini infidens. Cor. ut in mafculis) 
Pift. germen fub receptaculo , ftylus mfidusy 
fligmata emarginata. Peric. bacca oval4Sv..i Sem^ 
nonnulla, fubovata. q •;} o: ■'!ji 

•j* I. Bryontafoliis palmatis mrinque caU6fo-fcabvis,iL. 
Biyonia alba baccis nigris. B. 3*U^rJ^t^^- Caulis 
volubilis plantas vicinas adfccndcns j in fcpibus (k. 
dumetis parcius, Junio. 

P 4 Cl»f- 252: D I O E C I A. 

Claffis XXII. 

D I E C I A. 

J/ loribus mafculis & femineis diflinftis in diver- 
ia planta. Ex omni fpectc igitur plantae aliae 
floribus mafculis , aliae femineis inftrutlae ; fta- 
minibus duobus, quatuor, quinque, o£lo, novem, 
dut filamentis connatis ; hinc Diandria, Tetran- 
dria, Pentandria, Oftandria, Enneandria, Mo- 
tiadelphia. 

A. Diandria. 

. A^$. SALIX. 

Mas. C«/. «mentum commune. oblongum, 
knbricatum, fquamis planis, patentibus unifloris. 
Cor, nulk, neftarium minimum gUnduIofum in 
centro. floris. Starh, filiformia, longa, antherae 
didymae. Femina. G//. amentum ut in mare. 
Cor. nulla. Pifi. germen ovatum, ilylus vix di- 
ftinftus^ iligmata bifida. Peric. capfula unilocu- 
laris, bivalvis. Sem. numerofa, minima, pappo 
hirfuto, iimplici. 

I, Salix fplm lanceolatis acuniinatis ferratis iitrinque 
fubefcentibttSi ferraturis infimis glandulofis, L. Salix 
vulgaris alba arborefccns. B. ^ciDcnNuitl- ad pa- 
gos, & foffas. , 

•{• 2' Salix foliis integris ovatis iicutis,'fupra fubviUofisj 
fuhtus tomemofis. L. Salix pumila foliis utrinque 

candi- D I O E C I A. 233 

cflndicantibus & lanuginofis. B. in paludibus ^ei; j • 

f 5. Salix foliis iutegerrimis lavceolatis , fubtus viUofis 
nitidis , /iipiilis ovatis actitis. L. Salix puinlla fo- 
liis ellipticis integenimis, fubtus glaucis , fpica 
rotundiorc. Haller. 5et) ^'aHfaU in humidis. 

•J* 4. Salix foliis integerrimis ovatis, fiihtiis villofs nitu 
dis. L, Salix pumilji folio utvinque giabio. B. 
Folia breviora, caules fufci ; auf ber ^a^pC/ in 
arena. 

•f 5. Salix foliis ovatis rugofs, fubtus tomeiitofis , un- 
datis, fuperne dentiadatis. L. Salix latifolia ro- 
tunda. B. ^inter bem @runen J^ofc inter fruticeta. 

•f 6. Salix foliis ferratis glabris ovato - lanceolatis , pe- 
tiolis demato-glandulofs. L. ramuii fiagileb, tcpOtt 

^ar(l)aafe. 

'f 7. Salix foliis ' fubintegerri?nis lanceolato - linearibus 
lotigijjimis acntis fibtus fericeis , ramis virgatis. L. 
Salix folio longiflimo anguf.ifEmo utrinquc albi- 
do. B. in humidis. 

*f g. Salix folio lofigo latoque ovato - acuminato glabro 
fubferrato. Dubium, quacnam fpecies Liiinaei. 

Salicis fpecies primo vere florenr. 

B, Tetrandria, Tetran- 

dria. 
0.96. V 1 S C U M. 

Mas. Cal. quadripartirus, foliolis ovatis. Cor. 
nulla^ Stnm. filamcnta nulla, antherae oblongae, 
foliolis calycis adnatae. Femina. Cal. tetrapliyl- 
lus, foliolis parvis, feflilibus, germini mfidentibus. 
Cor. nulla. Pifi. gcrmen trigonum, flylus nullus, 
fligma obrufum. Pericarp. bacca globofe, unilo- 
cularis. Sem» unicum, obcordatum, carnofum. 

P y I. Vis^ %34 ]^ I Q E € I A, 

j- ' J. Vifcui^ foUis lanceohtis ohtufis ^ caule dicho^poim , 
fpicis axillarihus. L. Vifcum baccis albis. B. 93?i{leL 
Planta in variis arboribqs crefcens. Caulis in dups 
ramos, Sc hi ulterius bifariam femper divifi; apici 
eafiim foUa bina, pppofita, carnofa i-nfident; flo- 
res ^ frtl£tu§ in nodis ramuloruin feffiles; in fyU 
vis pafTun, im 3Afc6feUt&al/ pnmo vere liorct, 

Pemm ^ C, Pe n ta n dri ^, 

Cannabis. Humulu?, 

297. CANNABIS. 

Mas. C/^A quinqnepartitus, foliolis oblongb, 
concavis. Cor. nuUa. Stam. breviilima, antherae 
oblongae, tetragonae. Femina. Cal. monophyl- 
lus, oblongus. Con nulla. /^//?. ftyli duo^ lubu- 
lati, longi, ftigmata acuta, Pericarp, minixnum. 
Sem, nux bivalvi^, in calycg claufo. 

*!• I. Cajinahis foliis digitatis. L,, hort, Cliffi Cannabis; 
crratica. B. ^ilDec JP)aHf. Folia usque ad petig- 
Jum divifa in lacinias impares, fepcem, quinquc 
vel tres^ exteriores minores, profunde ferratas, 
lanceolatas. Caulis maris in ramulos multos fub- 
divifus, numei-oiis floribus nutantibus onuftes, 
calyx externe rubeqi?. Flores fenjinae in alis for 
liorum feifiles ; calyx , dum floret , longitudinali- 
ter dehifcit, poftea claufus; inter fegetes & ad 
margines ^grorum »pi: \)m £)ljtt)ifc&en %^^Xi Maj, 
Junio. 

^Sig. H U M U L U S, 

Mas, Cah pentaphyllus , foHolis oblongis^ 
concavis. Cor, nulla. Stam. breviflima, antherae 
oblongae. Fernina. CaL involucrum univerfale 

quadri- quadrifidum, acutum ; p^rtiale tetraphj-llum, ova- ^^..^ ^' 
rum, o^^iflorum; calyx proprius monpphvllus, 
ovatus, maxinius. Cof, nulla. Piji, flyU duo, lu- 
bulati, patuli, (Hemata acuta. Pericarp. uuHum. 
S'e?n, uhicum, lubrotundum. 

+ I. Hmnnlus Lupulus. L. Lupulus mas & feTiiina. B. 
SJBiltJCr J^Opf^n. Caulis volubilis; \^o\\^ palmata 
vcl integra, cordifoimia, afpera, profunde ferra- 
ta; flores mafculi verticillatim pofiti , pedunculis 
multifloris racemofis ; fcminei invplucris dupli-^ 
catis inflru^i; inter fepes bcp Dcm •&?|l. SfUnnen, 

D. OBandria, oaan- 

dria, 
295. POPULUS. 

Mac. CaL amentum commune, oblongum, 
imbricatum, Iquami? unifloris , oblongis , planis, 
jnargine laceris, Cor, nulla ; ne£larium turbina- 
tum, tubulatum, in limbum terminatum. Stain, 
breviflima, antherae magnae, purpurcae, tetrago- 
nae. Femina. Qal, & Cor, ut in mare. Pift, 
germen ovatum , flylus vix manifeftus , fligma 
quadrifi^um. Peric» capfula ovata, bilocularis, 
fcivalvis. Sem, numerofa, pappo capillari. 

I. Fopulus fcliis ftihrotundis detitato - angulatis titritt' 
que glahris. L. Populus tremula. B. (^fpc. Folia 
longis pctiolis adpenfa lcyiflima aura mpventuri 
in fylvis paflim, Aprili floret. 

An Populus nigra vel alba hic indigena, du- 
bium; raro enim reperiuntur; vidi aliquando ia 
lyh^a htX) 5Dtaterti arborem, quae Populus nigra 
dicebatur, cui fGUa ctiam refpondebant, In Neh- 
ringia ^itirer Sonfacf quaedam hujus fpecici ar- 

bores 2^6 D I O E C I A» 

dria ' t>ores videbaiitur, que jam fecurim paflie, unica 
fuperftite. 

Enneaii' £, Eftneandria. 

Staminibus novem : Mercurialis. Hydro- 
charis. 

300. MERCURIALIS, 

Mas. CaL tripartitus, laciniis lanceolatis, con- 
cavis. Cor. nnlla. *ft/z/;?. capillaria, antherae glo- 
^ - bofae, didymae. Femina. CaL ut in mare. Con 
nulla. Pift. germen compreifum, hifpidum, late- 
ribus fulcatum, ftyli duo reflexi, hifpidi, 'ftigma- 
ta acuta, reflcxa. Peric. capfula fubrotunda, didy- 
ma, bilocularis. Sem. folitaria, fubrotunda. 

I, Mercnrialis xaule brachiato, foUis glabris. L. Mcr- 
cuiialis rcfticulata five mas. B. Mercurialis (pi- 
cata five femina. B. Folia ovata, petiolata, ovato- 
acuminata, ferratfv ; caulis ramofus ; flores mafculi 
iii fpicam v^rticillatim digefti , feminei ad alas fo- 
liorum congregati. Oelhaiius in vicinis montiutn 
receflibus opacis , Aprili repcrit. 

30K HYDROCHARIS. 

Mas. CaL fpatha triflora, diphylla, calyxpro- 
prius triphyllus, foliolis ovato - obiongis, conca- 
vis. Cor, petala tria, plana, magna. Stam. no- 
vem, in tres ordines difpofita, antherae iimplic^s» 
Femina. CaL fpatha nulla, calyx ut in mare. Cor. 
ut in mare. Pift. germen fub receptaculo floris, 
ftyH fex, compreffi, ftigmata bifida. Peric. cap- 
fula coriacea, fexlocularis. Sem. numerofa, 
minima. D I O E C I A. 237 

"f j. Hydrocharis morfus ranae. L. Nympliaca alba j^^^ 
ininima. B. grof(l^(Mf. Folia corditbimia, oibicu- 
lata, aquis innataiitia; florcs albi; in tbfTis iatiori- 
bus ad Viftulam, Augufl. 

F, Monadelphia. Mvna- 

Staminibus connatis. 

302. I U N 1 P E R U S. 

Mas. Cal. amentum conicum decemflorum, 
fquamis brevibus, latis. Cor, nulla. 6^/^/;/;. tria, 
lubulata, inFerne coalira, antherae tres, Femina. 
CaL tripartitus, minimus. Cor, petala tria, rigixla, 
acuta, perfiftentia. Piji. ftyli tres, iHgmata iim- 
plicia. Peric. bacca carnofa, lubrotunda. Sem, 
oflicula tria, 

I. ytmiperus filiis ternis patentibns muQronatis^ L. 
Juniperus vul^aris finticofa B. ^Bac^olDer. ^ai)^ 
Dig/ nobis. Arbor humilis (ive frutex, foliis an- 
guftis, acutis, rigidis, per hyemem virentibus. 
In floribus femineis alii calycem duplicatum fta- 
tuunt, coroliae petala perfiltentia pro cnlyce inte- 
riore accipientes. Baccae primum virides , poftea 
nigrae, fequente demum anno maturefcunt ; in 
fylvis remotioiibus, Ux) ^'ailfau copiofc. 
Clas-. ^38 p o L y G A m4 a. 

Claffis XXIIL 

P L r G A M I A, 

Jl^^lantae hujusCladis praetcr florcm hermaphrd» 
ditum adhtic alium florem vel maii^ulum v«l fe» 
mineum tantum progignunt. 

Herm. A. Herntaphrodhus cb* ifiafcuhs. 
Hokus. Acer* 

303. HOLCUS, 

Hcrmaphroditus. Cz/. gluma bi^ajv: 
vula cxteriorc majore. Cor. glun^a bivalris^ viiio* 
fa, calyce minor, valvula extcriore aridata- Stjmi 
tria capillaria , antherae oblongae. Pifi. germen 
turbinarum , i^yli duo, ftigmata penicilliformia* 
Per/c. nullum. Sem. folitarium^ ovarum, c^lyce 
teftum. Mafallus. Ca/. gluma bivalvis, valvuli? 
convolutis acutis. Cor* ntilla. Stam, ut in h^rma- 
phrodito. 

"l I. Itolcyi glumi^ trifions mutiai giavri:^ r^^T/n^:pc^'^^ 
dito diatidro. L. Gramen pftniculatum odoiarum, 
B. ^ramcn Mariac borufrorum. Loticl, ^axittii 
gra§. Fo/ia 'ftrlata i glabra. " ^.Panicula ramDfa, 
kxa , rartiulis plcrumqu« binis codcm ioco crum» 
pcnribus. Gal^:cij glumac rurgidae , cx fufiro dt- 
iuto 6i viridi varlac,"lpl^iidcntcs. FlofcuU tres, 
medio hcrmap hrodito: glumae mafculcrum pa- 
rum hiiTutae, gluma cxtcriorc cx bafi ariiltin 
Wfvcm recuwam cmittcnt«, quae calyce brcviori l^OLYGAMIA. a^V 

glumflc heimnplirocHtl glabiflc, muticne,- Haec p^^'^''^ 
1'pccics iii bcrmnphroditis duo raltim ftamina pro- ^'^'v*' 
fert ; reperitur ed viam ^tvifclK n Dem 2eqcn* UtlD 
$?an(^(;flrtf<J^fn "Z^OX) paniculae nondum cxplicitae 
Martio auC Aprili ob gratum odorem carpuntur, 
Majo demum pcrfecle florentcs. 

*{• 2, Hokus glumis bifloris villofis^ hermaphrodito fnu- 
ticoy innjculo arifla recurva. L. Gramert prarenfv: 
paniculsitum molie. B. Ciramcn panicuiatura 
ttiolle, panicula dilute coerulea. Loefcl. Folia 
lanugine villofa, mollia. Fanicula ininus fparfi, 
ramulis brevioribus, duobus aur pluribus codem 
loco. Glumac calycis & corollae villofae. Ai'ifta 
mafculi F.oris intra calyccm reflcxo. Color pani- 
culae foepe albcfccns, plerumque rofeus aut put-» 
pureus, rarius cocrulefcens ; in prati* vulgaris^ 

l^inter i)em @runcn J^ofe, Junio. 

f* ^. htulcus glumis hifloris glabris , darfo Ciliatis, arifid 
mafculi recurva, ixtra calycem proteifa. Gramen 
caninum paniculatum mollc. Scheuchz. Foiia 
glabra, marginc afpcra. Panicula brcvior, albcfccn»» 
Arifl:ac longioresj hi\) AarifaU, Julio/ 

304, ACER. f 

Herrtiaphroditus. Cal. quinquefidu9, acutur^ 
coloratus. Cor. petala quinque, ovata, obrufa^ 
patentia. Statn, ofto, Uibulata, brevia, anthcrae 
(Implices. Pifl. gerrrlen compreflum, ftylus fili* 
formis, ftigmata duo, reflcxa. Pevic. caplulae 
duae, baii coalitae, comprefTae, ala maxima mcrri' 
branacca tcrminatac. 6>;z?. folitaria, {iibrotunck* 
Mafculusj omnia ut in hermaphrodito, {fiA ger-, 
men cuin ftylo deeft, licct ftigma bifidum adfit. 

•f I. Acer foliis quinquelobis acuminatis acute dmtatU 
^lnbris^ floribui e^rymbofit. L^ Ac<r mootanum 

tenw- 240 P O L Y G A M t A 

Herm. ^majc. renuiiRmis Sc acuns foiiis, 8. ^tnenBaum, Calyx 
& coYolh Q virioi lutelcunt , floves umbeUa iim- 
plici ; in iylvis vulo^ari^, Sc ob umbram iaetiiumam 
jii hortis colitur, Majo. 

-^. "f ^» ^cer fvHi^ quinqiielohis inaeqtialiter Jerratis y fiori- 
bus racemojis, L. Acer montanum caiididtiiiL B. 
Foiia undique ierrata a toliis prioris fpeciei ijiver- 
fa, qu3c. deuciculos paucos, valde acutoS; lon^iores 
auc breviores exferunt. Flores nnnures inu race- 
mos longos dirpoiari, pedunculis iongis iniif^pites; 
parcius reperitur, Msjo. ' .; 

a. Acsr fiiiis lobatis obtnfis emargintttis. L. Acei? 
campeih-e & minus. B. Folia triloba. Oelliafius' 
hanc fpeciem indicat, fed primam noflram in men- 
tc habuiffe, ex defcripdone ejus verilimile. 

Merm. j5, Hermaphroditus d^ feminens. 

ParietaA» Atrlplex. Fraxiuus. 

305. PARIETARIA., 

Hermaphroditus. Cal Involucrum hexaphyl- 
^ lum, foliolis duobus majoribus , calyx proprius 
quadrifidus,*planus, obtufus. Cor. nuila. Stam* 
quatuor, fubulata,^^$rfifientia, antherae didymae. 
Pift. germen ovafum, itylus filiformis, coloratus, 
ftigma penicilliftrme. Peric. nulkim. Sem. uni- 
cum ovatum , in calyce proprio majore, claufo. 
Femineus, omnia ut in herniaphrodito, nifi quod 
ftamina defunt. 

I, Parietaria foliis tanceolato 'Ivaiis alternis. L. Pa- 
rietaria officinarum & Diofcoridis. B. Foiia pe- 
tiolata, margine integro. Involucrum tres conti- 
net fioies, 4uof ]aterales hermaphroditos, medium 

femi" POLYGAMIA. 241 

femincum. Oelhafius hanc plantam in incultis & ^ftm 
parietibiis mufcidis obfeivavit. 

306. A T R I P L E X. 

Hcrmaphrodirus. Cal. pentaphyllus, laciniis 
ovatis, concavis. Cor, nulla. Stam. quinque, fu- 
bulata, anthcrae didymae. Piji. germen orbicu- 
latum, ftylus bipartitus, ftigmata reflexa. Peric. 
nullum. Sem. unicum, orbiculatum, compreflum, 
in calyce pentagono claufo. Femineus. Cal. 
diphylius, folioUs planis, ovatis , magnis, com- 
prcffis ; reUqua ut in hermaphrodito , exceptis 
ftaminibus. 

I. Atriplex caule herhaceo patulo, foliis fuhdeltoideo -lan' 
ceolatis, calycihus fefninum difco dentatis. L. Atri- 
plex angudo oblongo folio. B. Folia oppofita, 
brcviter petiolata ; ex alis foliorum pedunculi flo- 
yiferi, qui & foliis minoribus inftrufti. Vaivulae 
calycis, dum clauditur Sc femen includit, apicibus 
prominentibus five denticulis notatae; an t)cr 9i0' 

Daunc 5e9 Dcm ^cr^ergifc&ea ^lBalDC/ & alibi, 

Julio. 

"f 2' Atripkx caule herhaceo j foliis deltoideo -lanceoki' 
tis ohtufe dentatis , fubtus farimceis. L. Atripiex 
maritima laciniata. B. Folia allerna, petiolata, 
iinuato - denrata ; caules rubri ; ex alis foliorttm 
peduncuii Horiferi; in littore maris, Juiio. 

307. F R A X I N U S. 

Hermaphroditus. CaL nullus. Cor» nulla. 
Stam. duo, ere£ta, antherae oblongae, quadriful- 
cac. Pift. germen ovatum compreflum , ftylus 
cylindraceus , ftigma craffiufculum , bifidum. 242 P O L Y G A- M I A. Herm. 
^ fem. Peric. nullum. Sem. lanceolatum, compreirnm, 
Femineus; omnia ut in hermaphrodito, ftamini- 
bus exceptis. 

•f I, Fraxinus filiolis ' ferrdtis , florihns apetalis. £. 
Fraxinus excelfior. B. ^fcfte- Folia pallida , pin- 
nata, cuin impaii , foliolis oblangis. Flores ber- 
maphroditi & fcminei interfparfi , ira tamen ut 
quaedam arbores flores plurimos hermaphroditos, 
pauciores femiiicos , aliae plurimos femineos pau- 
cioribus hermaphroditis mixtos proferant; iii fyl- 
vis paflim, Majo. 


Clas- CRYPTOGAMIA. 243 

Claffis XXIV. 

C R r P T G A M I A. 

Jf lantaej quarum frnftificatio latet, & oculis nu- 
dis imperceptibilis, ftruclura etiam ab aliis diverfa 
gaudet , quae nec per lentes plenarie detefta. 
Ordines hujus Claflis quatuor : Filices. Mufci. 
Algae. Fnngi. \ 

A. Filices^ FiUces. 

In his ex folitis fruftificationis partibus nihil 
manifeftum, nifi capfula aut globulus, qui calyx 
aut pei^icarpium dici poteft , & annulo elaftico 
cingitur, per maturitatem rumpente & femina 
minutidimi pulveris effundente. Hi globuli in 
piurimis numerofiflimi, & vel caulibus vel averfae 
parti foliorum innafcuntur. 

/7. FruSHficationes in cnnle, 
Equifetum. OphioglofTum. Osmundav 

308. E QU 1 S E T U M. 

Fructificatione^ in fpicam ovato - oblongam 
digcftae. Singulae orbiculataCj a balj dehifcentes. 

•}• I. EquifetH/n caule Jpicato , frondihus compofitis. L. 
Equifetum fylvaticum tenuiflimis fetis. B. Folia 
Equifetorum vcrticillata, angufta, linearia, articu- 
lata; In hac fpecie tenuifTima, longa, ramofa; in 
fylvis & agri» , floret prinjo vere cniji rcUquis fpc- 
ciebu!?, 244 C R y P T O G A M I A. 

2. Eqinfetum fcapo fruBificante mdo, flertlt frondofo, 
L. Equifetum arvenfe longioribus fetis. B. J&ecr» 
inOO§. Folia quadrangularia. Caules frudificaii- 
tes feparati, vere florentes ; frondofi aeftate demum 
adparent ; in agris & pratis- 

"I* 3. Eqjiifitnm caule angulato, frondibus fimplicihus. L. 
Equifetum paluftrc brevioribus fetis. B. Caulis 
primum nudus, dcinde folia erumpunt , initio 
brevia, tandem longiora; in follis & aquis. 

4. Equifitum caule flriato, frondibus fuhfimplicibus. L. 
Equifetum paluftre longipribus fetis. B. Caulis 
latus, folii numerofiflima; in aquofis. 

5« Equifitum foliis nudum non ramofum five juncetm. 
B, (S(^ac6tel^alm. Caules nudi, fine foliis, arti- 
culati , afperi ; in foflis & aquis, 

309. OPHIOGLOSSUM. 

Capfula difticha, articulis numerofis transver- 
falibus, in totidem loculamenta , transverfim de- 
liifcentia, divifis» 

I. Ophioglojfum fronde ovata. Lo Ophioglofllim vul- 
gatum. B. SJ^atteriilndlein. Folium unicum, ova- 
tum , carnoium , petiolatum , ex cujus ala fcapus 
unicus , fru£lificationibus utrinque inftruiftus. 
Oclhafius 5eD ber Wl^nliC reperit, & in praecox Sc 
ferotinum diftinguit, fed hoc pluribus plantis 
vere florentibus commune, quod autumno itcrum 
reflorcnt, , 

310. OSMUNDA. 

Capfulae globofae , diftinftae, in racemum 
di^ofitae, horizontaliter dehifcentes. 

I. OsmMida fcapo caulino folitario, fronde pinnata fo- 
litaria. L, Lunaria raccmoia minor & vulgaris. B. 

SiRanl)* CRYPTOGAMIA. ^4$ 

?0?onl)ran(C. Folium unicum , pinnatum , pinnulis 
lunaris j caulis unicus, fruclificationibus tectus. 
Oelhafius bet) "Icmpclburg in montibus obfervavit. 
Hujus Varietates fequentes Breynius in C'ent. pro- 
fert, circa Gedanum coileftas. i. Lunaria racc- 
mofa minor, Adianthi folio. 2- Lunaria race- 
mofa minor, Matricariae folio. quac Lunaria mi- 
nor rutaceo folio. B. 3. Luiaria racemofa multi- 
fido folio. B. / 

^. FruBificntiones in foliis, 
Pteris. Poiypodium. 

311. PTERIS. 

Fru£lificationes digeftae in lineam , fubtus 
cingentem marginem folii. 

I. Tteris fronde fupradecotnpojtta , foliolis pinmtis , 
pinnis lanceolatiSy infimis pinnatifidis , fnperioribus 
minoribus. L. Filix ramofa major, pinnulis obtu- 
iis non dentatis. B. Filix fcmina. Tabern. §arn« 
f raut. Folia tripinnata , pinnulae obtufae , mar- 
gine integro; in fylvis umbrofis copiofe repc- 
ritur. 

312, POLYPODIUM. 

Fruftificationes diftributae in parte avcrfa 
folii in lineas nervo medio parallelas, conftantcf 
ex globulis orbiculatis. 

I. Pelypodium fronde bipinnata, pinnis obtujts crenu- 
latis , ftipite paleaceo. L. Filix mas non ramofa 
dentata. B. Filix mas. Tabern. gamfraut. Pin- 
nae & pinnulae ad angulos re£los a ftipite fece- 
dunt, cuni in Pteride angulos acutos efficiant. 
Pinnae inferiores & fuperiores minores, mediae 
majores ; in fylvis vulgaris. Oelhafius fynonyma 
Q_3 Bauh. Fitites. 24^ C R y P T O G A M I A. 

"tices. Banh. & Gesn. adpofuit non huic fed Osmundae 

regali Linn. competentia> qiiae apud nos, quantum 
quidem fcio, non reperitur. 

•f 2. Polypodmm frondihus fulphipinndtis , foUolis QvatOr 
phlofigis j pinnis ohtufiufculis j apice acute ferratis. L. 
Kamuli latiores, quodam modo alati, pinnuli§ bali 
ad ramulum decurrentibu§ j m 3[^ef)ringif£&m "^(^U 

f 3. Polypodinm fronde fipradecompofia , foliolis ter- 

nis hipinnatis. L. Filix ramofa minor, pinnulis 

, dentatis. B. Caules teneri in tres ramulos divifi , 

quorum quilibet pinnas emitrit laterales, inferio- 

res pvofunde incifas fiye dentafas , fuperiores cre- 

n^tas ; im !S3alt)e k\) &em ^kmtoiM, 

4. Polypodium frondihus pinnatifidisj pinnis oUongis 
fuhferratis vhttifts, radice fquamata. L. Polypodiiuiiil 
vulgare. B. ^ngelf^f. Folia fimpliciter pinnata, 
pinnis oblongis, ad nervum contiuentibus. Qelhsi'- 

lius i^irifer Soppott & im 35arentDinfei reperit. 
Mufci, B. Mufei. 

Mufci funt plantae minores, foepe minlmae, 
terrac vel arboribus aut aliis corpoEibuSj & kpir 
dibus ipfis.innarcentes, flore imperfefto, fexu tar 
men diftinclo, in eadern yel diverfa planta inflri^* 
ftae. Flos mafculus anthera donatus, calyptrati| 
v^l ngn calyptrata ; calyprra eft corpufcujum co- 
nicum concayum fruftificationi luperimpofiuvmj 
qiiod manu facile detrahi poteil. Mufci non ca- 
lyptrati pauci, calyptrati plurimi. Anthera ab 
ialiis capfula feminalis vocatur. 

/7. Mtifci C R Y P T O G A M I A. 247 

-»/r r ' 1 ^ \' " Mufci 

;7. Mitjci non calyptratt^ 

Lycopodiiim. Sphagnnm. Pharcum. E.v 
hoc & fequentibus Ordinibus non omnes fpecies 
hic rcperiundas r^enfere animus eit, cum nec 
omnes detegere fqicjle fir, nec omnes haclenus fa- 
tis difl:in8:ac & decerminatac. Ex quovis GenCre 
igitur unam aiu alteram fahim fpcciem, profe- 
i'am, quam indigenam eire compertus fum, quo 
aUi facilius in plurcs inquirere poifint, Plerae- 
que enim harum planmrum femine minutiffimo 
& copiofidimo ubique fere propagantur, licei: 
non omnium oculos incurranr. 

313. LYCOPODIUM, 

. Flos mafculus in alis foUorum fefliUs ; an- 
thera reniformis, bivalvis, fediUs. Flos femineus 
in eadem planta; calyx tetraphyUus, cui femina 
plumixla connata. 

j. Lycopodinm foliis fparjts filamemojisj fpicis tereti- 
biis pedimculatis geminis. L. Mufcus terreftris cla- 
vatus. B. ^dvlapi). Planta longe per tcrram re- 
pens, caules profert teretes, ramofos, foliis aii- 
guflis acutis undiquc denfc veflitos, procumben- 
tes , & pafPim radiculas novas in tcrram demitten- 
tes. Fiores feminei julis feu fpicis clavatis, fqua- 
mofis, pedunculatis continentur. Semina inflar 
fubtiliffimi pulveris fulphurei copiofiffimefpargun- 
tur; iii fylvis remotioribus. 

2. Lycopodium foliis hifariis connatisy fuperficialihus 
folitariis , fpicis geminis pedunculatis. L. Mufcus 
clavatus foliis cuprcflj. B. CauUculi ere£ii, ramofi, 
foUa angufla, fpicae feminifcrae angufliores; iu 
montibus fybarum. 

0.4 314- ^4* C R y P T O G A M I A. 

^'^"' 314. SPHA<jNUM. 

Flos mafculus fubfeflilis ; anrhera globofa, 
tcQa operculo obtufo ; receptaculum apophyfis 
marginata fub anthera. Flos femineus ignotus. 

•f. Sphagnum ramis defiexis. L, in paludibus fylva- 
ticis. 

315. PHASCUM. 

"Flos mafculus fubfedilis vel breviter pedun- 
Cnlatus; anthera ovalis, ore ciliatOj tefto opercu^^ 
lo acuminato. Flos femineus ignotus. 

•}•. Phafcum acaule anthera fejjili. L, in agiis, hortis, 
& ad foHas. 

h, Mufci calyptrati, 

Fontinalis. Polytrichura. Mnium. Bryum. 
Hypnum. 

31(5. FONTINALIS. 

Flos mafcukis fubfefiilis ; calyptra laevis, co- 
Jiica, anthera oblonga, ore ciliato, te£l:o opercu- 
lo acuminato. Flos femineus ignotus» 

•}•. Fontinalis foliis complicato - carinatis\ trifariis acutis, 
amheris lateralibus. L. Mufcus aquaticus denticu- 
latus. Loefel. in fluviis. 

317. POLYTRICHUM. 

Flos mafculus pedunculatus. Calyptra coni- 
ca, villofa, anthera oblonga ore ciliari, te£l:o oper- 
culo conico ; receptaculum apophyfis marginata, 
antherae fubjefta; pedunculus ex vagina cyiindri- 
ca prorumpens. Flos femineus in diftinfta planta, 

Calyx CRrPTOGAMIA. 549 

Calyx commiinis imbricatus, coloratus ; piftilla ^'v^- 
filiformia, aniculara. 

I. Polytrichum caule (ijnplki, avthera parallekpipeda. 
L. Polytrichuin aurciim majus. B. Adiantum 
aurcum. Taberii. (ijillbcn ^ibertobf. Canlis fo- 
liis anguftis, acuris, contciti'? veftitus, apice emir- 
tcns pcciunculum longuui rubrum, anthera viridi, 
tec^a, tcrminatum, c:ii Ciilyptra villofa , lutcf-ens 
fuper impofita ; in f) Iva bci) t)cm J^ci(. ^MHnncn/ 

«rD im ^i'aagefHl)rfd;rii ^l^^aiDe coriofe. Polytri- 
chum auieum mediuin. B. Varietas paruin dif- 
fercns. 

318. MNIUM. 

Flos mafculus pedunculatus. Calyptra ob- 
longa, acuminata, obliqua. Anthera rubrotunda, 
ore ciliari annulato, tetlo operculo fubconico. 
Fios femineus in diftincla foepe plnnta. Calvx 
communis {tellatus ex foliis radiantibus. Piiiilli 
plurimi, centrales, congefH. 

•f I. Mnium caule ramofo androgymim. L. Flsnta mi- 
nima, foliolis brevibus erectis, anthera inciinata; 
in fylvis. 

•{• 2. Mnium caule dichotomo , foliis fuhularis. L. Pe- 
dunculi flavi , cauks ere£ti , ramofi ; in paludibus. 

•f 5, Mniiim pedunculis aggregatis , foliis patemibus 
pellucidis. L Folia ovata, obtufa, punclata, alter- 
na, cauies procumbentes, pcdunculi longi, ruben- 
tes , antherae nutantes. Varietatcs, foliis acutis » 
ferratis , & foliis oblongis undulatis ; inter aiios 
Mufcos frequens. • 

319. BRYUM. 

Flos mafculus ex apice furculorum pcduneu- 
latus» Calyptra oblunga, acuminata, obliqua. 

0^5 Amhe- 250 C R V P T O G A M I A. 

-t/"* j\ i-itl^^era fubrotunda , ore ciliari annulato , te£lo 
operculo conico. 

^ I. Bryum antheris ere^is ohovatis , calyptra fnhnlatOy 
furadis acaulihus , foliis ovatis muticis. L. Mufcus 
miuimus, ilellaris, antheris pyriformibus , turgir 
dis; in pratis. 

•J* 2. Bryum amheris ereBiufculis , foliis piliferis recur^ 
vis. L. Mufcas elatior , ramofus , foliis in pilum 
definentibus, capitulis oblongis, acutis; in teclis, 
S: ftrborum truncis, in montibus t)Or bctlt OllVOU 
fcftcu 560L 

•f 5. Brpm antheris ereBis, foliis piliferis reEiiufculis, 
fuvculis fimplicihus cejpitojis. L. Mufcus miiior, 
capillaceus , in tedis, muris, & lapidibus, ubiqUe 
vulgatinirnus, in diclis montibus incultis, variis 
mufcorum Ipcciebus abundantibus. 

*f 4. Bryum antheris erectis fuhrotundis ^ operculo mu^ 
croifato. L. Mufcus minimus, folils oblongis, 
pedunculis breviffimis, antheris rufis; vulgaris iii 
agris. 

•|" 5. Bryum antheris penduHs , furculis cylindricis , im- 
hricatis laevibus. L. I^oiia cricaeformia , e viridi 
argcntea; in muris & tedis. 

■{• (5« Brjum Mutheris pendulis , foliis lanceolatis acuant- 
nato -Jetaceis , pedunculis longiffimis^ L. PednncuU 
infevnerubri, fuperne lutco virides; in montibus. 

320. HYPNUM, 

Flos mafculiis pedupculatus ex alis |bliorum, 
«^latera furculorum. Calyptra oblonga, glabra, 
obliqu-.. Anthera oblongiufcula, ore ciliari, te£lo 
operculo acuminato* Flos femineus in eadem 
planta cx alis foliorum. Piftilli folitarii. 

1 1- H}'F' C R y P T O G A M I A. 25 1 

•f I. IJypnuvi fvonde pinnata fiviplici , pinnis duplica- •' 
tis , baji pcdnncnlifera. L. Piiinulae dcnticqlatac 
rccuivac j tcrra umbrofK hoc niufco tegitur. 

f 2. Hypniim ramis vagis fHhrcpcmihiis , foliolis (rjatis 
fuucrunatis imbricatis. L: Miilcus denticulatus, vul- 
'garis ad arborum radices. 

3. Hypnupi' furculis proliferis plano - pinnatis , pedun- 
cnlis aggregatis. L. Mufcus filicinus major. B. in 

montibus \)or Dcm £)Iitinfd;cn %f)ov. 

"f 4. Hypnum furculo repente , ramis confertis ereciis\ 
foliis fubulatis , antbcris fubnutamibus^ L. ad radi- 
ces arborum. 

•f 5. Hypmim furculis repentibui , ramis vagis tereti- 
hus , foliis patulis acHminatis. L- in monribqs. 

^J* 6. Hypnum furctdis pinnato - fparfs fubtdatis , foliis 
" ovutis obtujis conniventibus. L. in lylvis. 

C. Algae, jigae 

Hae calyptra dcftituuntiir, nec anthera in 
omnibus reperitur: Jurigermannia.- Marchantia. » 

Riccia. Lichen. Chara. Tremella, Conferva. 
Byrius. 

321. lUNGERMANNIA. 

Flos mafcuh^vS pedunculo longo e calyce tubu- 
lofo prodeunri infilHt. Anthera ovata, in quatuor 
valvulas dehiicens. Flos femineus fediHs in eadeni " 
planta, feminibus folitariis, aut confertis. 

"f. yungervmnnia fUrculis repentibus, fcliolis infcrr.e 
auriculatii duplicato - imbricatis, ramis aequalibus. L . 
ad truncos arbornm. 2$i CJtyPTOGAMIA. 

"^^^'''' 322. MARCHANTIA. 

Flos mafculus pedunculatus. Ca/. communis 
quadri-vel quinquefidas, aut decemlidus, magnus, 
flofculos quatuor vel quinque vel decem conti- 
nens. Cor. monopetala tuibinata, calyce brevior. 
Stam. filamentum unicum, coroliajongius, anthe- 
ra fubovata, in quatuor vel quinque vel decem la- 
cinias dehifcens. Flos femineus fedilis. C7/. 
margo membranaceus,integer,patulus. 5V»z. plu- 
ra, compreflk, nuda. 

•f, Marchantia calyce communi decemfido. L. Lichen 
petraeus latifolius, five Hepatica fontana. B. Licheii 
petraeus llcllatus. B, Lichen petracus umbella- 
tus, B. ad fontes umbrofos. 

323. RLCCIA. 

Flos mafcukis feflilis, anthera fubulata, trun- 
eata. FIos femineus, pericarpio^ globofo unilo- 
culari, feminibus piurimis. 

f. Riccia frondihus dichotomis lineari -filiformihus. L. 
in foflis & pifcinis ad ripas fupra aquam fluitat. 

324. LICHEN. 

Flores mafculi numerofi, receptaculo magno, 
nitido, glutinofo, figurae variae, innati. Flores 
feminei & femina inflar farinae fparfa, in eadem 
vel difHncta planta. 

•j* I. Licheh lepr^fas albuSy tuherculis aJhts farinaceis, 
L. in cortice Fagi. 

•f 2. Lichen kprofus cinereus, tuherculis albidis rugofis, 
L. in cortice Carpini. 

t 3' -^»- CRYPTOGAMIA. 253 

f 5. Lichen cniftaceus fiavui, fcutellis Inteis. L. in cor- '^^Z^- 
tice Qiicrcus. 

f 4. LicbcTi imhricatus , foliis crifpis fulvis , peltis con- 
€oloribus fulvis. L. in paiietibus , lignis & arbo- 
ribus. 

•f ^. Lichen imbricatuSf laciniis ohtufs fuhinflatis. L. 
in cortice Betulae. 

•f 6. Lichen imbricatus, foliolis ohlongis laciniatis att' 
guftis cinereis, fcutellis puUis. L. in ramis arborum. 

•j* 7. Lichenfoliaceus ere6liufculus, laciniis Hnearibus cilia- 
tis , fcutellis pedunculatis creuatis. L. Mufcus arbo- 
rcus pyxoides pilofus. Loefcl. in arboribus. 

g. Lichen foliaceus laciniatus obtufus glaher, fupra /a- 
cunofus , fuhtus tomentofus. L. Mufcus pulmona- 
rius. B. in arboribus. 

•f 9. Lichen pallide viridis rugofus, margine uftdulotus, 
L. in arboribus. 

•j* 10. Lichen foliaceus repens lobatus obtifus plantis . 
fubtus venofus viUofus, pelta ?narginali adfcendente, 
L. in terra. 

•{•II. Lichen filamentofus pendulus , ramis implexis, 
fcuteUis radiatis. L. Mufcus arboreus, Usnca 
officinarum. B. ex arborum ramis pcndulus.- 

•f 12. Lichen filamentofus ramofus eredus, fcutellis ra" 
diatis. L. Mufcus arboreus cum orbiculis. B. 
fcutcllae magnae undique' radiatae ; in arboribus. 

325. CHARA. 

CaL diphyllus, minimus. Cor. nulla. Stam. . 
anthera globofa, fine fllamento. Pifi. germen 
ovatum, ftylus nuUus, ftigmata tria latiufcula. 
Sem. unicum. 

•f Chara 4l2ae. 254 e R Y P T O G A M I A. 

•{• Chara caulihus laevihus, frondibm 'iMerne dematis. L. 
Equifetum foetidum fub aqua repens. B. in aquis 
jftagnantibus. 

326. TREMELLA. 

Subftantia uniformis, pellucida, membrana' 
cea, gelatinofa, foliacca. 

I. TremeUa feffilis memhranacea auriformis cineren- L^ 
Fungus membranaceus aurkulam lefei-cns, five 
fambuc^nus. B. Auricula Judae. Lobcl. ad radi- 
cds arborum putridarum, jmprimis Sambiici. 

^3. Tremelia fuhglohofa fejJiUs folitaria glabrat L, irt 
ramis arborum mortuis, coloris purpur«i/ 

3^7, CpNFERVA. 

Kbrae fimplices; uniformes, capillacede, fila- 
ttientofae» 

•f. Conferi;a flamentis reticntatim coadunatis. L. Mufciis 
aquaticus bombycinus retiformis. Loefel. in fluviis 
ad littora. 

328. BYSSUS* 

Fibrae (implices, tmiforrries, laniigiiiofa^ five 
pulverulentae. 

•f I. B^yjfus filamentis ptumojis natantihus. L. eii ma» 
teria viridis & atbefcens , prima aeflate fupra 
aquam cxpanfa, quae vulgo nobis dicitur, 6d^ 

f 2. Byjfus lanuginofa violacea lignis adnafcmsi L» rc* 
**» peritur in lignis putrefcentibus. 

i 3- fi.yfi^^ filamentofa viridis. L. hac materia tcrra 
humida/ imprimi^ argiilofa, verno tempore tegi- 
tur, ta£lu mollis eil. C R V^ I* T O G A M 1 A. i)) 

*{* 4- ^yJp^^ puhcyulenta atra, L. in muris aedificio- 
runi vccLirtorum. 

f 5. i^yjjHi pnlverittenta cifierea, rupes operiem. L. 
omncs lapidcs acri libeio expofiti tandcm colorc 
cinereo obducuntur, fpscie Byfli fcre impci- 
ceptibilj. 

•f 6- Byfftis pnherulenta flava Jignis adnafcms. L. hacc 
videtur in arborum corticibus ,• dc tcctis veiuftis. 

i" 7' ByJJiis piihernlenta viridis. L. in terra humida 
& umbrofa, praccipue in hortisj ubi ambulacin 
umbrofa & parum frequentata brevi viiidefcunt 
tcmpeftate humida. 

i* 8- Byjfiis ptdvernlento - cri/J?acea alhijjtma. L. in fyl- 
vis, ubi mufci Sc arborum cortices temporc candi- 
dum colorcm, hujus ByiTi matcriam, contiahunt. 

D* Fungi, Fmgi, 

Fungi ab aliis plantis fubiUntia & fabrica & 
colorc difFerunt. Non enim herbaceae, fed la- 
mellatae^ fquaniofae & porofae, aut etiam denfae 
& folidae funt fubftantiae. Nec partibus gaudenr 
reliquis plantis adluetis; fiores & folia nulJa, licet 
femina adfint, nudo oculo imperceptibilia. Plures 
petiolo & pileo huic impofito infl:ru£^i, aiii pileo 
carent, petiolo fimplici vel ramofo donati. Color 
iti paucifiimis viriais, iii plurirais albus vei fufcuff* 
Huc pertinet : Agaricus. Boletus. Hydnum, 
Phailus. Elvela. Peziza. Clavaria. Lycoperdoru 
Mucor. Genus Clathri praeterii, vix hic reperiun- 
flum, quod conftat corpore fubrotundo feiv ovsi* 
to, calloib, cavo, reticuiari & feneftrato, ramifica'' 
tionibus undique connexis. 

32^, AGA- 2S6 G % y P T O G A M I A. 

^'*''^'' 329. AGARICUS. 

Fungus conftans petlolQ & pileo fubtus U- 
mellato 5 petiolus interdum dcficit. 

•f I. ^^garicus flipitantn, piUo convexo fqmmato alhido, 
lameilis ruffis. h. Fungus piieolo laro & rotundo» 
JB. Fungus campeftris albus fupcrne , infenic , 
rubens. J. B. €&ampignon. in pratis. 

2. Agaricus fiipitatus , pileo planiufculo laBefcente, 
margine defiexo/ lamellis incarnato 'paiiidis. L. Fun- 
gus albus acris. B. ^jiffaling. in fylvis. 

•|" 3. Agaricus pileolo hemijphaerico , in c^ntro deprejjo 
B' in margine fornicato, petiolo hrevi B* crajfo. 
Gkditfch. SvCi^fc. piieus hi. lamellae rubrae j in 
fylvis. 

■J* 4. Agaricus fiipitatus , lamellis dimidiatis foUtariis, 
fiipite volvato j apice dilatato, hafi ovato. L. ^[xt'' 
(^enfd[)n)amm. Pileus interdum magnus, intenfe 
ianguineus , verrucis albis variegatus , lamellae 
albae; perniciofus eft, & reperitur im ^angcfu^r* 
fc^en SBalbC in convallibus umbrofis, autumno, 
quo tempore pleraeque Agaricorum fpecies ad- 
parent. 

^5^. Agaricus fiipitattis , lamellis omnihus 2nagfiitudiue 
aequalihus. L. Pileus purpureus, concavus, lamel- 
lae albae ; in fylvis. 

•f 6- y^garicus fiipitatus , pileo convexo , lameUis hafi 
muzrone dentatis. L. Pileus flavus , lamellae palii- 
dae; in fylvis. 

•f 7. j^garicus fiipitatus, piteo fordide flavo, lameliis^ 
luteo-ruffis. L. Pileus planus; in fyivis. 

^ g. Agaricus fiipitatus, piUa ^aUido, difco fieUatim 
luteo , lamsMs futpkifeis. t, Pil«us convexus; in 
pratis. V CRYPTOGAMIA* t$7 

•f 9. ^garicns flipitatus , pileo flavd convexo , htnetlis 
albis. L. Fungus orbiculaiis cxnlbidus pratenfis. 
B. in fylvis & pratis. 

•f 10. y4garicns flipitatus, pileo campaniformi , albii^ 
lacero, lamellis niveis, flipite fubbidbofo Jiibulato nudg. 
L. Pileus conicus, petiolus iongus; in Hnietis. 

"f 1 1 . ^garicus flipitatns, pileo campanulato lacero, la- 
meUis nigris lateraliter jkxtiofus , flipite flflulofo, L* 
Pilcolus, dum e terra crurnpit, ovatus, albus, aut 
cx albo grifeus , ovum figura rcfert , poftea orbi- 
cularis, magnus, evadit; lameilae, initio albac, 
brevi tempore nigerrimae iiunt, & fuccum ftillant 
atrum, in quem mox pileus ipfc nigrefcen» lefol- 
vitur, petiolo folo fuperftftc j m fimetis. 

•f 12. j^garicus flipitatus , pileo plicato memhranaceo, 
lameliis bafi latioribus, L. Fungus minimus albus, 
lameliis paucis, laxis; inter folia putrida, & alibi. 

^ 13. y^garicus flipitatns ^ pileo luteo convexo flriatOf 
lamellis flipiteque albis. L. in fylvis. 

"{•14. y^garicus volva minore exceptus, pileoio orhiculari 
integerrimo , petiolo annulatOj -tadice tuherofa. G/e- 
' ditfch. Fungus albus, petioio alto. Volva eft cu- 
ticula membranacea lamellas ante pilei expiicatio* 
ncm contegens, & cum petiolo connexa , qua* 
poftea rumpiiur , ik cujus particula interdum aii- 
jiuli inftar petioium ambit; noh omncs AgaricGN 
rum fpecies volva inftruftae; in campis haec ipc* 
cics reperiair. 

f 15- ^^<2^^^«^ voha exceptuSf pileolo hemijphaerk$ 
integerrijHO, petiolo gradli , praealto , fiflulofo. Gk- 
ditfch. Funges parvus, pileolo fufco, lameliis gri- 
feis; in fylvis. 

•f l6- ^garicus luteus, pileolo turhinato, in margin$ 
angukfo, laciniato, ^ varie contorto, lomellis crajfir, 
venojis, ramofis ^ crijpis. Glgd. PUeoIuicroccus;* 
in fyivis. 

R ti7. Fuit^. aSi <: R Y P T O G A M I A. 

1* "^7* -^^^^^^^ pilecto ofhiculari dilute fufcoy vertke 
faturatiore, in inargine flriato, lamellis fuhluteis laxit^ 
petiolo conr.olure. Gled. in fylvis. 

t* l8- ^gi^icus pileo lato flavo. Fungiis pileolo lata 
orbiculari flavefcente. B. Capreolini. Tabern. iii 
fylvis & campis. 

Agaricorum longe plures reperiuntur fpecies 
& varietates, fed difficilius dignofcuntur. Miro 
variat hoc Fungorum genus, Pilei figura, quae 
vel orbicularis, vcl plana, hemifphaerica, conica, 
infundibuliformis, centro vel elevato vel depreflb ; 
colore albo, aut grifeo, rubro, flavo, fufeo ; La- 
mellis laxis vel confertis, ejusdem cum pile6 co- 
loris vel diverfi ; Pcdolo alto vel brevi, craflb aut 
tenui , fiftulofo aut folido ; Magnitudine fupgi, 
^uae vel maxima, vel media, vel minima ; Loco 
natali, in fylvis, campis, fimetis, umbrofis, ad rat- 
dices arborum, in Hgnis putridis, fubterraneis. 

330. BOLETU^. 

Fungus confl:ans pileo fubtus porofo aui tu* 
bulofo, vel petiolo inftruftus vel acaulis. 

jl" I. Boletus acauliSj fafciis dicolorihtiSy poris alhiSi L4 
Siiperior pilei facies luteo - fufca , Sc cireulis con* 
centricis varii coloris diftin6t:a> infcrior candida, 
poris fubtiliflimis , orificia tubulorum tenuiffimo- 
rum conftitiientibus ; in hortis noftris reperitui; 
ubi ramis majoribiis arborum veftutarum, dc pofti* 
bus aut aliis lignis diutius jarrt Scri expofitis Sc ra- 
diis folaribus deftitutis, a latere pileoli adhaeret* 

i 2. Boktus coriaceus, fquamofus, feffilis , £5* mHltiptex, 
lohis varie divifis & expan/isj iuhulis tenuijjimis^ 
wmexis, angulojts* GUd. Fungus ceraforum, im- 

trica- C R V P T O G A M I A. 259 

bricatim alter alteii innatus, variegatus. in hortis 
etiam reperitur , ubi variis arboribus adhaerct ; 
pilei pars fuperior variis coloribus notata, magis 
irreguiares Sc unduiatos circulos formantibus, in- 
ferior albida. 

f 3. Boktus flipitatiis pileo puhinato fuhvifcido, poris 
rotundatis convexis pavijfimis, flipide albido. L. Pi- 
lcus fuperne obfcurus , fufcus aut terrcus , infcrnc 
luteus ; in fylvis dc hortis, locis umbrofis. 

•f 4. Bolettis flipitatus , pileo glahiro pulvinato margi- 
nato , poris cotnpojnis acutis, porulis angulatis 
brevioribus. L. Pilcus fuperne fubfufcus, iiifernc 
e luteo viridis; in campis, aeflatCi 

331. HYDNUM. 

Fungus horizontalis , fubtus fibris fubulatis 
echinatus, petiolo inftruftus. A Boleto non dif^ 
fert hifi brificiis tubulorurrt, quae non aequalia 
fed denticulata , hine ab aliis cum Boleto con- 
jungitut. 

•J* i. Hydnum flipitatttm, pileo plano - infwidihuliformi^ : 
L. Boleius pileolo explanato, inaequali, defuper 
fericeo ^ lincis coricentricis diftin^lo, centro cavd^ 
tubulis fubtus connexis echinato - denticulatis. 
Glcd. Erinaceus infundibulum imirans, colorc 
pullo, fuperne fericeus, ; & circularibus ftriis ex- 
cavatus, inferne plumbeus, pediculo concolorc. 
Mich. in fylvis reperi. 

^3^. PHALLUS. 

Fungus petiolatus, capitatus, fubtus glaber, 
fuperne callofus, reticulatus. 26q C R Y P T O G A M I A. 

*'' %, Phallus valvatus fiipitatus, pileo celluhfo. L. Fun-* 
gus foetidus penis imaginem referens. B. Volva 
phallum inicio penitus indudens , inftar ovi albi 
in fylvis ad truncos arborum putridos adparet , & 
radices intra ligni fubftantiam figit. Volva rupta 
egreditur petiolus crafllis, cavus, intumefcens, ri- 
gefcens, penis virilis figuram referens, & foeto- 
rem fpirans teterrimum; is terminatur capitulo 
parvo, conico, concavo, vifcido, rcticulato. Vifci- 
dum illud fungo m^turo nigrefcit, Sc colliqucfcit, 
Oelbafius hunc Phallum locis arenofis ouf DCHl 
SSBaU; & quidem verno tempore repcrtum, ad- 
firmat. 

^ 2. Phallus pilea ovatOj flipite nudo rugofo.. L. £02or* 
(^el. Hic Phallus volva deftituitur, <^ pileus fub- 
tus undique adneclitur. Varietates, capitulo lon- 
giore, faftigiato, auc breviore, globofo, obttifo, 
«olore albo, rutilo> vel fufco, petiolo craffo vel 
tenuiore, longiore vel breviore, pleraeque edules; 
in fylvis & aliis locis , verc potius quam autumno, 

333. £LVELA. 

Fungus variae figurae, fuperne & inferne lae- 
vis_, petiolatus vel acaulis. 

^. Elveia,piko deflexo adnato lohato difformi.L. Elvela 
petiolata , lamina in formam capituli deorfum pli- 
cato - kciniata & crifpa, petiolo fiftulofo, ftriato <5t 
rimofo. Gled. variis locis crefcit. 

334. PEZIZA. 

Fungus acaulis campanulatus, femina orbicu- 
lata intra cavitatem continens. 

*f Jf . Peziza campanidata kntifera, L, Fungus mini- 
mus, ligneis tabulis areolarum hortorum adnafccns. 
B. Fungus pyxioidc» feminifcr. Loefel. ^ec&er* CRYPTOGAMIA^ 26l 

f$lDamm. Fungus hic minimus in hortis foepc ^"^^' 
repeiitur, ubi anbribus fepium vetuftrs pincis gre- 
gatim adnafcitur, primum ochrae colore, po!lca 
maturis fcminibus iutus cincreus , cxtroifura 
nigricans. ' 

33^ CLAVARIA. 

Fun^us perpendiculnris, fimplex vel ramofiis, 
apice obtufo vel acuminatOj fuperficie unica. 

"f I, Clavaria clavaefafmis fanplici(Jima. L. colore ln- 
teo, in fyivis ad radices arborum. 

•J* 2. Clavaria ramofo - cormita compi^effa. L. Fungu J 
ramofus niger compreffus parvus , apicibus albi- 
dis. Raj. Hanc Clavariae fpeciem in horto meo 
uffendi, ad bafin parietis pinei natam, libcro aeri 
expofitam, fed fole deftitutam, nec adeo parvam, 
cum digitos duos' ad minimum altitudine aequa- 
ret , coeterum foi*mofam , ramis atris, apicibus 
candidis. 

335. LYCOPERDON. 

Fungus fubrotundus, feminibus farinaceis im- 
palpabilibus repletus, apice dehifcens. 

I. Lycoperdon fiihrotnndum, lacerato dehifcens. L. Fun- 
gus rotundus orbicularis. -B. ^0|Ti(l. l^ngus 
maximus, in terra feflilis, pilam albam referens, 
ftrbitantiac coriaccae, quac matura dehifcit, femi- 
nibus innumerabilibus repleta, quae inftar levifli- 
mi puiveris lutei vel fufci a ventis late per auram 
iparguntur ; in fylvarum confiniis & campis ftcri- 
lihus paflim reperitur. Varietas multo minor, 
coloris albi vel grifei, in hortis arborutn cortici- 
bus aut fubftantiac ligncae , amputatione ramo- 
rum lacfae ik. putrefcentis, infidet. 

R i 337- a52 C R Y P T O G A M I A. ^''''^'' 337. MUCOK. 

Fungus veficula iubromnda, in gua femina 
*^ numerpfaj adfixa receptaculis criniformibus. 

"f j. Mucor fiipitatiis , capfula glohofa, L. ©(d&iJttmrf. 
in pane , plantis & aliis putridis. 

^ 2. Mucor fiipitatus , capitulo fubrotmdo aggregato,. 
L. in fruftibus putrefcentibus. 

f" 3. ^iicor fiipita^tus y Jpicis digitqtis. L. in cibi§ cotr 
ruptis. 

•f 4. Mucor albus , capitulis, fufcis feffllihtjs. L. m fq- 
liis Acevis , locis umbrofis Sc tempore pluvio. 

.^ 5. Mucor perennis fiipite filiformi nigro, capituh 
ghhofo cinereo. X. in muri$, ligni^ & ikxis. 
AD- A D P E N D I X. 

Opere abfoluto & jam quoad partem 
transmifTo obtinui Chrifi, Menzelii 
Centuriam Plantarian circa Gedanum 
fponte nafcentiim y adjeSiam Appendicis loco 
ad Elenchiim Oelhafii KS50. ^ujus in praefa- 
tione memini. Nec mirum, poft 113 annos 
rariilimam jam effe, licet Gedani impreffa, 
cum fesqui plagula tantum conftet , quae 
lono-i injuriam temporis perp^lfa oculis & 
mufaeis ipfis fe fubtraxit. Mirandum tamen, 
Eichftadium editioni fecundae Elenchi, quae 
fexto poft Menzelii Centuriam anno prodiit, 
paucilfimas ex his inferuiffe. Cum igitur 
praeter paucas has infertas , praeter alias a 
me quoque repertas & hoc Tentamine jam 
comprehenfas^ 6c praeter nonnullas in mari 
ipfo nafcentes & fluaibus tantuni ad lirtora 
eje£tas, adeoque indigenis vix adnumerandas, 
adhuc 3 2 fpecies a me non vifis in Centuria 
ifta invenerim , eas per Adpendicem hic ad- 
neftere placuit; licet adfirmare non aufim, 

R 4 adhuc 2^4 A D P E N D 1 X. 

adhuc hodie inter indigenas reperiri. Plerae- 
que in locis ab urbe longius diffitis inventae 
fiint; & Gum praeter nomen Bauhini cum ali- 
quot fynonymis , locoque & tempore floren- 
di, nihil a Menzelio additum, in nonnuUis 
notas quasdam ex Aufloribus adjunxi , & no- 
men Linnaei cum chara^eribus generum non- 
dum adduftorum j more in Tentamine obfer- 
vato, praefixi. 

Claffis 11. 

D I A N D R I A, 

A* Monogynia. 

a. corolla monopetala. 

4. V E R O N I C A. 

j5. Vcronka florihus folitariis ^ foliis cordatis tncifis 
pedunculo longiorif?us, X.. Alfine veronicae foliis, 
flofculis cauliculis adhacrentibus. B. in agris Sc 
ihontibus uac^ Dem JE)Ci!. JbrunReR/ Majo. Planta 
humilis, ramulis lateralibus flores coeru^ci in-' 
fident. ^^SOi^J^ Clas- A D r E N D I X. ^ Z6$ 

•jj^ojoojocjoojoojoojcojcc^ojoojocjoc^ 

Claffis IIL 

T R I A N D R I A. 

B. Digynia. 

/i. calyce urzifloro, 

15. P A N I C U M. 

2, Fanicum fpkis aggregatis , hafi interiGve nodofts^ 
fiofculis geminis jnuticis , vaginis folio7-um punEla' 
tis. L. Gramen da£lylon folio latioie. B. via 

t)om ^tVucn (^c^ottlanD nad) Dcra OHwifc^en ^alb, 

Julio. Haec Panici Ipecies in iummitate cujusvis 
culmi fpicas plures aggregatas gerit, quarum lo- 
cuftae acutis &' rigidis mucronibus nares aut fa- 
cici cutem pungunc, fi paulo fortius admoventur, 
hinc Graraen ifchacmum, ^lu(c|ra^/ vocatur. Se- 
niina dulcia & efculenta funt, quia Gramen da£iy- 
lon efculentum B. Germ. ^d^wa&cn, ab hac fpe- 
cie fcre non difFert, nifi cultura, ficut fupra jam 
memini, ubi de Feftucae fpecie, quae nobis 

Cc^roaDcn/ cgi. 

Ad hanc Claflem udhuc referendiim Grmnen 
Jparteitm primum paiiicida comofa B. quod 
Meiizelius in palulbibus locis bct) t)er ^eid)fel- 
ntunbe, Majo&Junio vidifr^ teliatur. Raiidi- 
mum eirer, fi revera apud nos crerceret, aut olim 
crevilTer. Ht^us enim nec Linnaeus nec Scheuch- 
zerus meminit. Tabernaemontanus figuram ex 
Clufio defumtam pracbet, & Spartum Plinii efle, 
nec nifi in Hifpania fponte nafci, adfirmat. 

R 5 Cla&- \ 

266 A D P E N D I X. 

•4^0!|00$OO§CH^O§0C^OjOC)§OC§O0jo C$OQ$0Q^05ooJO0joOj0O$0Q$00j0-!|* 

Claffis IV. 

r E T RJ N D R I A. 

A. Monogynia^ 

a, fiorihus nggregatis. 

3f. S C A B I Q S A. 

^, Scahiofa CQroUulis quinquefidis radiantihus ,' fhjiis 
hijpinnatis linearihus. L^ Scabiofa multifido folio, 
flore flavefcente. B. coiifertim in montibus ad li^ 
tora majis btt) CyicDlaU/ Juiio, 

f 

B. Digyni(^, 

43. b. APHANES. \ 

Cal. monophyllus tubiilatus, ore oftopartito, 
laciniis alternis minimis. Cor, nulla, Stam, mihi^ 
ma, ori calycis impofita , antherae fubrotuqdae, 
Pift. germiiia ovata , Ityli filifornies, germiqibus 
ad bafin inferti, ftigmata capitata. Peric. nullum^ 
Sem. duo ovata , comprefTa , in fundo calycis, 
cujus os connivet, latentia. 

I. Aphanes (irven/ts. U Chaerophyllo nonnihtl ii- 
milis. B. in magna copia ^iatei' t)er ^olbuDe iii 
agris, Majo & Junio. Planta humilis, foliis cere- 
folii , flofculis viridibus. Linnaeus ad AlcUemil- 
lam proximc adccdere dicit. GFas- A D P E N D I X- 267 

•^(•ojo ^{oojoojoojoojoojoojoo^cjoc^c^oojooj^ 

Claffis V, 

P E N T A N D R I A. 

A. Monogy7tia, 
h. florihus moiwpetalis angiofpermis. 

68, C A M P A N U L A. 

7. ^amparUula bijjjida, raeefna ovato - oblongo termt^ 
tialif caule fimplicijjimo , foliis lanceolato-linearibus. 
L» Campanula foliis cchii. B. in montibus hit^ 

i)<m fdmimnUl, Juiip. 

69. b. NICOTIANA. 

CaL ovatus, femiquinquefidus. Cor. infundl- 
l)uliformis , tubus calyce longior ^ limbus femi- 
quinquefidus , quinqueplicatus. Stam, fubulata, 
inclinata, antherae oblongae. Pift, germen ova- 
tUm, ftylus filiformis, ftigraaemarginatum./^m^. 
C^pfula ovata, bjlocularis. Sem, numerofa, reni- 
formia. 

I. Nicstiana foliis ovatis. L. Nicotiana minor. B, 

mibtt Xabacf. 6ci> ?3ran9fc6in, JuHo. Fiores lutci. 

Linnacus plantam ex America adveftitiam dicit , 
Tabernaemontanus in Germania peregrinam, Rup- 
pius dc Bcrgen in hortis tantum reperiri adferunt. 
Dubitandum ergo. , an fponte apud nos floruerit , 
forte cafu quodam in ifto loco rcperta. 

69. c. LONICERA. 

G?/. parvus, quinquepartitus , germihi infi- 
dens, Cor, monopctala, t^bo oblongo, gibbo, 

iimbo ^^8 A D P E N D I X. 

limbo qulnqncpartito , laciniis reVoIiitis. Stam. 
fubukta, antherae oblongae. Pift. germen fubro- 
tundum, ftylus filiformis, ftigma obtufum. Peric. 
baccae duae, eidem bafi infiihntcs. Sem. fubro- 
tunda, comprefla. 

I. Lonicera pedunculis blfloris, baccis diflinciis, foliis 
integerrimis pubefcmtibus. L. Chamaeccrafus du- 

metorum fmau gemiiio rubro. B. ^intcr 36»Bjj(t, 
Majo. 

B. Digynia. 

a. florihus fparjis. 
78. GENTIANA. 

4. Gmtiana coroUis quinquefidis hypocrateriformibHS , 
fauce barbatis. L. Gentiana autumnalis ramofa. B. 

in locis humidis, Augufto. Folia oppofita, infe- 
tiora petiolata, fuperiora fcirufa, foliis plantagi- 
nis fimilia. Caulis fuperne in ramulos dividitur> 
quibus flores e coeruleo purpurafcentes infident. 

5. Gentiana coroUis quinquefidis campanulatis punHa» 
tisy calycibus quinqjiedentatis. L. Gentiana major 
flore punaato. B. iisdem locis & temporibus. 
Flores paliidi. 

c, floribus umhellatis. 

I. involucro univerfali & partiali, 

8r. BUPLEURUM. 

S. iBtipktirum invokcellis pentaphyllis ovatis , tmiver- 
fati fubpentapbyllo , foliis fubamplexicaulibus. L. 
Perfoiiata montana latifolia. B. iii lylvis hz\) t>Ct 
Mbnbtf JuHo. Folia radicalia petiolata, fuperio- - 
ra ovata amplexicaulia. Involucrum univerfale 
tri - vel pentaphyllum, partiale pentaphylium, lon- 
gitudine flofculorum. 

Claffis A D P E N D I X. Z09 

•jji-ojoojoojoojoc^ojoojoojcojoojo oJcoJoo$oo5oo$oo{oo5oo{oc{oo}3HJi. 

Claffis X. 

D E C A N D R I A. 

A. Monogynia. 

134. PYROLA. 

3, Pyrola fcapo unifloro, L. Pyrola rotundifolia nii- 
nor. B. im 3af(&fmt^ai r Majo. Planta cx mino- 
ribus, flos fingularis, albus, odoriferus, ainplior, 

134. b* ARBUTUS. 

^ C?/. minimus , quinquepartitus. Cor. mono* 
petala, ore quinquefido, laciniis parvis, revolutis. 
Stam. ventricofa, bafi tenuiflima, antherae bifidae, 
nutantes. Pift. germen globofum, recepraculo 
infidens , ftylus cylindraceus , ftigma obtufum. 
Peric, bacca fubrotunda, quinquelocularis. Sem* 
parva, oflea. 

I. Arhutus caulihus procutnhentihus j foUis rugofis fer^ 
ratis. L. Vitis idaea foliis oblongis albicantibus. B. 
in paluftribus locis infulae Neringae, Majo dc 
Junio. Folia petiolata , venis diftin^ta, baccae vi- 
rides, poftea rubrae, demum nigrae, fucculentae, 
edules , feminibus albis. Arbutus cum Vaccinio 
in pluribus convenit. 

134. c. MONOTROPA. 

Cnl. nuJlus. Cor. petala decem oblonga, apici- 
bus ferratis, decidua, alterna exteriora. Stam» 
fubulataj andierae finiplices. Pift. germen acumi- 

natum. ayo A D P E N D 1 K. 

riatum, ftylus eylindraceus , fligma capitatum» 
Perit. capfula ovata, pentagona , quinquevalvis. 
Sem, numerofaj paleacea. 

i, Monotropa florihus lateralihus oBandris, terminaH 
decandrbl L. Orobanche quae Hypopithys dici 
poteft. B. in fylvis um t)ie ^0l6al)C, Junio&Julio, 
Linnaeus paratiticam radicum dicit^ 

C Tfigynta. 

140. CUCUBALUS. 

^. Cucuhalus calydhus campanillatiSy petalis diflanttbUs^ 
frud:u coloratOy ramis divaricatis. L. Alfine fcan- 
dens baccifcra. B, in pago ©if^fail/ Julio. 

'fK^ooJoc$io§o6jbGi^3o^c^cxJoc^^ 

Claffis XIL 

t C S A N D R I A 

E. JPoIygyniai 
153. POTENTILLA* 

5. Ponntilla foliis digitatis , caule repente, p&duHcultJt 
unifloris. JL- Quinquefolium majlis repens. Bi 

neOctt un& \M Safe&fcnt^al, Junio. Quodvis foiium 

quinque conftat foiioUs venofis, ferratis; in orbenl 
fparfis, Florc* lutei. das' ADPENDIX. 271 

i|{f.c^oojcD$co5co<Joo$cc)$co5co$oo5cc^ 

Claffis XIII. 

P L Y A N D R I A. 

A* Monogynia^ 

171. b. CISTUS. 

Cal. pentaphyllusj foliolis fubrotundis, con* 
cauis, quorum duo alterna minora. Cor, pctala 
«Juinque, fubrotunda, patentia, itiagna. Stam. hu- 
mcrofa, capillaria, antherae parvae. Pift, germen 
fubrotundum , ftyUis iimplcx , fligma planum. 
Peric. capfula fubrotunda, te£la. Sem, numerofa, 
parva. 

I. Ctlius fuffriiticofiis procumbens , flipulis lanceolatis^ 
foliis oblongis revolutis fubpilofis. L. Chamac- 
ciftus vulgaris flore luteo. B. in cbllibus gegeil 
t)em ^(irCBnJinfd, Majo & Junio. Hujus pUntae 
jam in Tentamine fub finem generis 171 memini» 
quam ut indigenam raanu ignota notatam in» 
veni. Menzelius ergo rem confirmat. Folia 
oppofita, anguftai acuta, nervo per medium 
dudta. Racemi, tefte Linnaeo, ante florefcen- 
tiamnutantes; pctalaflava, annulv fuivo recepta- 
«Mlum ambicnte. 


Clas- TTJZ ADPENDrx. 

Claffis XIV. 

D l D V N A M I A. 

A, Gymnofpermia. 

a. calycefiihfuid^u^flJo. 

185. MENTHA. 

i|, Menthor floribus 'j^rtidllatis , foliis ovatls ohtujis 
f/ibcrcuatis , caulihus fuhteretihus repemihus, L. Pu- 
legium iatifolium. B. ^Olep. ad lipas fluminis i)et 
IKc-Oaiin^ Julio. Planta' iil hoicis nota, quam 
ipoute nafccntem noijdum obfervaversnri; 

^. calyce hilahiato, 

198^ b. MELITTIS. 

: C7/. campannlatus, teres , labium fuperiHs 
emargirtatum, inferius brevius,' bifidum. Cor. tu- 
bus anguftus, labium fuperius ere£lum, planum, 
fubrotundum, inferius trifidum, lacinula media 
majore crcnata. Stam. fubulata, intermedia bre- 
viora, antherae bifidae in crucem cbrimventcs. 
Pifi. germen villofum. 

I. Meliptis melijjophyllum. L. Lamium montanum 
njeliiTae folio. B. in fylvis paffim , Junio. Florcs 
purpurafcentes , vel albi, aut verliftolores. 

Claffis A D P E N D 1 X. a75 

Claffis XV. 

T ET R A D Y N AM I A. 

m\ « II I ■ I II 

B. Siltquofa. 

CLi^. b. ARABIS. 

Cal. foliola duo majora, ovato - oblonga, con- 
cava^ duo reliqua linearia. Cor, petalaovara, pa* 
tentia, ungues longitudine calycis. Stam, fubula- 
ta, antherae cordatae, ere£tae. Pifi, germen lon- 
gitudine ftaminum, (tylus nullus, IHgma obtufum. 
/^^riiT. flliqua comprelTa , longiflima, torulis ad 
Temina inaequalis. Sein. plurima, comprefTa. 

1. ^rabis foUis petiolatis lanceolatis integerrtmis. X. 
Burfae pafloris iimilis iiliquofa major, & minor. B. 
prioi ad littora maris ^intcr Soppoft, aitera pafllm 
in agris Olivianis, Junio & Jaiio. 

Claffis XVL 

M N A D E L P H t A. 

A. Deca7idria* 
m^. GERANiUM. 

6. (jeramtm pedunculis hifloris, foliis peltatis tHcifi* 
ferratis y caule ere^to. L. Geranium batrachioidcs 
folio aeoniti. B. ad ripas flumiiiis ^tV S\Ot)aUII 274 A D P E N D I X. 

BeV' $rangf^in, JuUo. Folla longis petiolis fulta, 
florcs cocrulei, 

*^. Geraninm,, pedunculis umflortSy foliis/quinqueparti' 
tis trifidis orhiculatis. L. Geraniura fanguineum 
maximo flore, ibidem, Juiio. Claffis XVII. 

D I A D E L P H I A. 

C Decandria. 
h. Jlaminihus diadelphis. 

227. LATHYRUS. 

.^. l^athyrus pedunculis mtdtifloris y cirrhis diphjllis, 
foliolis enfiformihus. L. Lathyrus fylveftris major, 

B. Jintcr ©c&5nfelD/ auc& 3oppo«, junio. 
a28. VICIA. 

^. Vicia leguminihus feflilihuSy reflexis, pilofis , folita- 
riis, pentajpermis , corotlae vexillis glahris. L. Vicia 
Xylveftris lutea , iiliqua hirfuta. B. paflim in du- 
metis , Junio &. Julio. 

a3 5. M E D I C A G O. 

3. Midicago kguminihus cochleatiSj fiipulis dmtatis, 
caide diffufo. L. Trifolium cochieatum fruftu 
nigro hifpido. B. in montibus gegen \>^X $,^\h 

(c^ani i55er/ Majo. A D P E N D I X. 275 

Claffis XIX. 

S V N G E N E S I A. 

B. Polygamia fupe^^flua. 

a, corolla tubulata. 

2(So. GNAPHALIUM. 

6. Gmphalium caule erecfo divifo , florihtts pyramiJa- 
tis lateralibus axillaribusque. L. Gnaphalium mi- 
niis repens. B. in montibus \)mUV Dcm j^d)9tt^ 
Iant> na(6 (S^5nfclD, Julio. Foliaiineam, florcs 
lutcfcentes. 

C Polygamia fruftranea. 
272. CENTAUREA. 

5, Centaurea calycihus ciliatis terminali fejjilihus , foliii 
tomentofis bipinnatifidis , lacinulis linearihus. L. 
Jacea montana caneiidifrima , ftocbes foiiis. B. ad 
fiumen D^oDaun 5ct) ^rangfclin. Linnacus hanc 
fpeciem in Italia reperiri teftatur. 

6. Centaurea. L. Jacca montana incana odora. B. 
in montibus U^ Dem ^mminld, Julio. Folia 
pinnata pinnulis linearibus, flores purpurei. Lin« 
naeut hanc Bauhini fpeciem non citat. S % Clas- 27^ A D P E N D I X. 

Claffis XX. 

G Y N A N D R I A. 

A* Di an dr i a. 
ayy. ORCHIS. 

^. Oixhis htilhis fuhpalmatis reBis , neBarii eornu Co* 
iiico , lahio triloho laterihus reflexo ^ hraEleis flore 
hngioribus. L. Orchis palmata paluftris latifolia. 
B« in locis paluftribus Majo Sc Junio. Huic ferc 
limilem fub fpecie ^ta in Tentam. obfcrvavi , uti 
illic adnotavi. 

a76, OPHRYS. 

4, Ophrys hilho fihrofo , cajile hifolio , foliis cordatis. 
L. Ophrys minima. B. 5eO Dcr koibubC, Julio* 
Haec planta difFert a fpecie ^tia, quam idem Mcn- 
zelius circa Gedanum obfervavit Sc in Pugilla 
rarior. plantar. protulit, in hac Centuria vcro 
omifit, aut tum forte nondum vidit, vel altcri 
Centuriae fervavit, prout in fine hujus promifci^At^ 
^iiap tamen lucem non vidit« Cks- A D P E N D I X. 177 

Claffis XXIL 

D 10 E C I A. B. Triandria. 

295. b. EMPETRUM. 

Cal. tripartitus , laciniis ovatis. Cor, petala 
tria ovato - oblonga. ly^f/?/?/. capiilaria, longifliniaj 
propendcntia, antherae bipartitae. Femina, Cah 
6c Cor. lu in mare., Pift. germcn depreflum, fty- 
lusvixullus, ftigmata novem. Peric, hacca ot' 
biculata, unilocularis. Sem. novem, in orbem 
pofita. 

I. Empetrum procumbens. L. Erica baccifera pro- 
cumbcns nigra. B. in pflluflribus locis , Majo & 
Junio. Planta latc repens, ramulis lignolis furci* 
flexilibus, foliis anguftis fparfis, fruftibus atr«- 
coeruleis, intus viridibus, viicofis. A A A 5 s Claffis 3 S^a A D P E N D I X. 

Claffis XXIV. 

C iJ V P T G A M I A. 

. C. Algae. 

324. LICHEN. 

15. Lichen frtmculofus perforams ramoJiffimuSy ramu- 
lis nutmtihus. L. Mufcus terr^ftris coralloides 
cre£^us, cornicuHs rufFefccntibus.B. ht\) htX^imHf 
Jump, Hujus Varietas : Mufcus terreftris coral- 
loides feu cornutus montanus. B. ibidein. Taber- 
nacmontanus iconem hujus plautac dedit. 
INDEX INDEX GENERU 
? 

Numeri Genus indicant , litterae k 
adjeBae Adpendicem, A ^- 

/\cer 304 

Achillca 270 

Aconimm 173 

Acorus 117 

Aaaea * 167 

Adoxa 131 

Aegopodium lOI 

Aeihufa 94 

Agaricus 329 

Agrimonia 152 

Agroftcmraa 146 

Agroftis 18 

Aira 21 

Ajuga Igi 

Alchemilli 41 

AUrma 122 

Allium III 

Alopccurus 17 

Alfine 13^ 

AlylTum Sii 

Anagallis 57 

Anchufa 54 

Anemone I76 

Angelica 89 

Anthemif 269 

Anthcricum 114 

Anthirrinum 204 

Anthoxanthum 9 

AntbyllU . 325 Aphancf 

Apium ^ 

Aquilcgia 

Arabis 

Arbutus 

Arenaria 

Arftium 

Artcmifia 

Arundo 

Afarum 

Afparaguf 

Afperugo 

Afperula 

Aftragalui 

Athamanta 

Atriplex 

Avena 

Ballota 
Bellis 
Berberit 
Betonica 
Bctula 
Bidcnf 
Bolctus 
Borago 

Briza » 

Bromuf 
Brunellt 
S4 M. 

vel c. 43. b 

100 

174 
21 8> 
134.^ 

145 

20 

115 

5» 
9S 

331 
86 

306 

29 190 
266 
119 
184 
2g4 
256 
330 

Bryo- aSo INDEX GENERVM. Bryonia 

Bryum 

Bupleururn 

Butomus 

ByOus 

c/ 

Calla 

Galli.triche 

Caltlia 

Canpanula 

Cannabis 

Card^mine 

Carduus 

Carcx 

Carlina 

Carpinus 

Centaurca 

Cevaftiura 

Chaerophyilum 

Chara 

Chelidonium 

Chenopodiuni ^ 

Chondrilla 

Chryfanthemum 

Chryfoplenium 

Cichorium 

Cicuta 

Circaea 

Ciftus 

Clavaria 

Cllnopodium 

Ciypeola 

Cnicus 

Comarum 

Conferva 

Contum 

Convallaria ^94 
319 

81 
132 

328 m 
180 

68 
297 
213 
552 
283 

255 
S91 
772 
M% 
95 
325 
168 

75 
241 

2^7 
535 
249 

93 

8 

J7i.b 

335 
J94 

5^53 

t66 

327 

84 
116 Convolvulus 


61 


Coreopfis 


271 


Cornus 


40 


Coronilla 


530 


Coiylus 


292 


Crataegusr 


157 


Crepis 


245 


Cucubalus 


J40 


Cufcuta 


43 


Cynoglofliim 


53 


Cynofurus 


26 


Cypripedium 


m 


a 
Daaylis 


^^ 


Daphne 


128 


Daiura 


6z 


Daucus 


83 


Delphinlum 


172 


Dianthus 


139 


Digitalis 


200 


Dipfacus 


3$ 


Draba 


208 


Drp^ra 


109 


E, 
Echium 


46 


Elvelt 


333 


Empetrum 


5295. b 


Epilobium 


125 


Equifetum 


308 


Erica 


J27 


Erigeron 


262 


Eriophorum 


n 


Ervum 


229 


Eryngium 


79 
Eryfi- INDEX GENERUM. 2SI Eryfimum 

Evonymus 

Eupatorium 

Euphorbia 

Euphralia 

F. 

Fagus 

Feituca 

Fontinalil 

Fragaria 

Fraxinus 

Fumiria 

a 

Galeopfis 

Galium 

Gentiana 

Geranium 

Geum 

Glaux 

Glecoma 

Globularia 

Gnaphalium H. Hcdcra 

Heraclcam 

Herniaiia 

Hieracium 

Hippuris 

Holcus 

Holofteum 

Hordcum 

Hottonia 

Humulus 215 

71 

257 

201 290 
32 
316 
162 
307 

S2I 188 

39 
78 

219 

165 

69 

186 

94 
260 73 
S8 
74 

244 

I 

303 

33 

37 

59 

«9S Hydnum 

Hydrocharis 

Hydrocoiyle 

Hyofcyamus 

Hyoferis 

Hypericum 

Hypnum 

Hypochocrif Impatiens 

Inula 

Iris 

Juncus 

Jungcrmanma 

Juniperus Laftuca 

Lagui'us 

Lamium 

Lapfana 

Laferpitium 

Lathraea 

Lathyrus 

Lcdum 

Lemna 

Lcontodon 

Lconurus 

Lepidium 

Lichen 

LigufLicum 

Liguftrum 

Lilium 

Linum 

Lithofpermum 351 
301 

xo^ 

63 

246 
236 
320 

«47 274 

265 

li 

321 

302 246 
19 

187 
248 

87 

203 

227 
133 
280 

»43 
192 

209 

324 
91 

112 

108 

48 

I.oliuni ^82 i N D 


E X G 


« N E R V M» 
Lolium 


30 


©. 
Loniccra 

Lotus ' 

Lychnis 

Lycoperdon 

Lycopodium 

Lycopfis 

Lycopuf 

Lyfimachia 

Lythrum 


69. c 

234 
147 
356 

313 

51 
6 

56 

151 


Ocnothera 

Ononis 

Onopordum 

Ophiogloflum 

Ophrys 

Orchis 

priganum 

Ornithogalum 

Ornithopus 


124 

224 

254 
309 
276 

275 
193 
115 
251 


Orobus 


226 


M^ 
Osmunda 


310 


Malva 


220 


Qxalis 


I4S 


Marchantia 


322 


Marrubiura 


191 


P. 
Matricaria 


26$ 


Medicago 


235 


PanicuaL^ 
Papaveri^ 


15 


'Melampyrum 


202 


169 


Melica 


22 


Parietaria 


305 


.iylelifla 


196 


Paris 


150 


Melittis 


198- b 


Parnaflia 


106 


Mentha 


185 


Paftinaca 


98 


Menyanthes 


60 


Pcdicularig 


200 


Mcrcui^alis 


300 


Pe?iza 


334 


Mnium 


318 


Phalaris 


14 


Monotropa 


154« c 


Phallus 


332 


Mucor 


337 


Phafcura 


315 


Myagrum 


207 


Phellandriuni 


92 


Myofotis 


55 


Phleum 


16 


Myofurus 


IIO 


Phyteuma 


67 


Myriophyilum 


287 


Pimpinellt 


99 


- 
Pinus 


293 


N. 
Plantago 


37 
Poa 


23 


Ncpcta 


185 


Polygala 


222 


Nicotiana 


69.b 


Polygonum 


129 


Nymfhaca ^ 


170 


Pqlypodium 


312 IMDEX GENIRCM. *85 Polytrichum 

Populus 

Potamogeton 

Potentilla 

Prenanthes 

Piimula 

Prunus 

Pteris 

Pulmonarla 

Pyrola Quercus Q: R. S. Sagina 

Sagittaria 

Salix 

Salfola 

Salvia 

Sambucus 

Sanicula 

Saponaria 

Saxifi-aga 317 
299 

44 
163 
242 

58 
156 
311 

47 
134 389 Ranunculus 


178 


Raphanus 


218 


Refeda 


153 


Rhamnus . 


70 


Rhinanthu» 


199 


Ribes 


72 


Riccia 


323 


Rofa 


160 


Rubus 


161 


Rumex 


120 45 

288 

295 

76 

7 
104 

80 

138 

136 Scabiofa 

Scandix 

Scirpus 

Sceleranthus 

Scorzonera 

Scrophularia 

ScutcUaria 

Scdum 

Sclinum 

Scmpervivum 

Senccio 

Serapias 

Serratula 

Sefeli 

Silcne 

Sinapis 

Sifymbrium 

Sium 

Solanum 

SoUdago 

Sonchus 

Sorbuj 

Sparganlum 

Spartium 

Spergula 

Sphagnum 

Spiraea 

Stachys 

Staticc 

StcUarit 

Stratiotes 

Symphytum T. Tanacctum 

Teucrium 

ThaUaiuro 35 
97 
12 

137 

205 

197 
144 

85 
155 

263 

^r? 
251 

96 

141 

217 

214 

•90 

66 
264 
239 
158 

282 
223 
149 
314 
159 

189 
107 

142 
175 

49 25S 
^i8a 

^177 

Thlafpi a84 I N ^ E X G E N E R t; M. Thlafpl 


2IO 


V. 


Thymus 


195 


Vaccinlum 


Tilia 


171 


Valcriana 


Tordylium 


82 


Verbafcum 


Tormentill^ 


164 


Verbena 


Tragopogen 


©37 


Vcronica 


Trapa 


42 


Viburnum 


Tremella 


326 


Vicia 


Trientalii 


123 


Vinca 


Trifolium 


S33 


Viola 


Triglochin 


121 


Vifcum 


Triticum ' 


2S 


Uimus 


TroUius 


179 


Urtict 


Turritis 


Z16 


«•> 


Tuffilago 


261 


X. 


Typha 


281 


Xanthlum is6 

10 

64 

5 

4 

103 

65 

27^ 
296 

77 
285 :zZ6 INDEX SYNONYMORUM. A ^- 

^/xbrotanum 
259 


Abfinthium. 


259 


Acetofa 


120 


Acetofella 


145 


Aconitum 


167 


Acorus 


II 


Adiantum 


317 


Alcea 


220 


Alliaria 


215 


Alnus 
70.284 


Aloc 


175 


Alfinanthei 


non. 
123 


y^ie 4. 


69. 


142. 


143. 
148- 


149. 


adp. Anagallis 


4 


Angelici 


lOI 


Anonis 


• 224 


Anferina 


163 


Aparine 


39 


Apium 


85^-86 


Archangelict 


89 


After 


565 


Atriplcx 


75 


?• 
Balfamina 


274 


Barba caprae 


159 


Beliis 


34. 267 
fiidorta XKDEX SYNONYMORUM. aSj Biftortt 


129 


Boletus 


931 


Braflica 


3l6 


BuglolTum 


50-52.54 


Bugula 


i8i 


Buphtalmum 


269 


Burfa paltoris 


208. 210. 
■« ■» Cnicus 355 

Confolida .49. 172. i8l 

Convolvului 129 

Conyza 562. 263- 265 
Cotula 269 

Cyanus 272 

Cynogloflum 55 fidpcnd. Cyperoides 28?. c. Calamlntha 185- 196 

Cnnnabina 188-256.271 
Carduus 251.253 

Carvifoiia 96 

Caryophyllata 165 

Caryophylius 33. 107. 
139. 142. 147. 148 
Caucalis 82 

Centaurium minus 78 
Cerafus I56 

Cervicaria 68 

Chacrophyllo non nihil ii- miiis 
Chamaeccrafus 
Chamaccillus 
Chamacdrys 
Chamaemelum 
Chelidonia 
Chondriiia 
Chriftophoriana 
Chryfanthemum 
Cicercula 
Cicuta 
Cicutaria 
Ciftus 
Clcmatis 
Clinopodiuni adpcnd. 

adpend. 

adpcnd. 

4- 182 

268.269 

178 
240 

167 

269 
227 

' 84.94 
91.92 

133 

65 

19S D. Dcns lconis 
Dcntarla 


243 

203 


Dracunculuf 


;270. 279 


E. 
Echlum 
Eiichryfon 
Equifetum 
Erica ' 


^5 

260 

1.325 

idpend. 


Erinaccus 
Eruca 
Eryfimum 
Eupatorium 


335 

214 

214 

152.271 


F. 
Fllipcndula 

FiUx 

Frangula 


311.312 

70 


G. 
Gcnlfta 

Gentianella 

GladioluB 


52^ 

7S 
II 
Gly ki6 INDEX S YNON Y MO R U iV|. Glycirrhiza 232 

Gramcn 9. 12 — 52. 106. 

113.121,142.2^3.303. 

adpend. 

Groflularia 72 

R 

Hedera Ig6 

Helleborine 2'^'/, 278 

Heracantha 255 

Hieracium 239.243.245— 

247 
Holofteo affini* iio 

Horminum 7 L Jacca 

Jacobaea 

Juncug KflU 272. adpend. 

263 

ia,r32 K. 76 L. 

Ladanum igg 

Lagopodium 225 

Lamium I88.l89-^^pend, 
Lapathum 75. 120 

Lappa d50.a86 Laurcola 
Lenticula 
Libanotis 
Lichen 128 

2.280 

86 

322 Liiium convaliium 
Linaria 
Loto affinis 
Lunaria 
Lupulus 
Luteola jc^ 

Lychnis 140.14T.146 
Lyfimachia 124. 125. 151. 

197 116 
204 
225 
310 
298 M. Marrubium 

Mentha 

Mcfpilus 

Millefolium 

Mollugo 

Monorchis 

Mufcus 513, 

324. 326. 

330. 33^. 

Myagrum 

Myrrhis 

Myrtilius 6. 190. 192 

183 

157 

59.270.287 

39 

-275 

320. 
329. 

^35- 
adpend. 

215 

95 97 
126 N. 316. 

327. 

334. IND EX 


: s Y N N y M R U M 


• 287 


N. 
Pulegium 


tdpend. 


Pulmonarit 


244 


Nftfturtium 209. 


213.214 


Pulfatilla 


176 


Nummulaiia 


56 


Pyrola 


122 


Nymphaea 


60.301 


0. 
CL 
Quinquefoliom ; 


163. 166. 


Onagra 


124 
tdpcnd. 


Orchis 


276 
4 


Oicofelinum 


86 


R. 
Ornithopodium 


231 


Orobanche 203. 


adpend. 


Ranunculus 102. 


131. 175 


Oftrya 


291 
179 


Oxycoccuf 


126 


Raphaniftruia 


218 


Raphanus 


214 


P. 
Rapiflrum 


217 


~ 
Rapunculus 


67-6^ 


Pflftinaca 


83 


Rosmarinum 


131 


Pedicularis 


199 


Ros folis 


109 


Peplus 


154 


Perfoliata 


adpend. 


s. 
Pcrficaria 


129 


Petafitcs 


261 


Sagitta 


«8S 


Phaiangium 


114 


Sambucut 


103 


Pilofella 


244 


Saxifragt 


135 


Plantago 


122 


Scabiola 


27:^ 


Polygonattim 


116 


Sccuridact 


230 


Polygonum 74. 127. 137. 


Sedum 


155 
147 


Scmpervi^Tim 


144 


Populago 


igo 


Serpyllum 


195 


Potamogetoa 


t29 


Sideritis 


184. 188 


Pttrmici 


270 


Sigillum Salomonis 116 
Sium 388 INpEX 


S YN 


Sium 


93 


Solanifolift 


8 


Solanum 62 


.130 


Soncho affinif 


248 


Sonchus 


242 


Sophia Chirurgorum 


214 


Spcrgula 


108 


Sphondylium 


8S 


Spina alba 


254 


Scellaria 


12 


Stramonium 


62 


Succifa 


35 


§ymphytuuj 


47 


I'- 
Tanacetum 


267 


Taraxaeon 


243 S YN O N Y M ORU M. 

Telephium 144 

Thlafpi 211. 212 

Tithynialu» I54 

Tribulus 43 

Trifolium 60. 145. 176, 
235. adpend. Vicia 


229 


Virga aurea 


263. 264 


Vitis idaea 


126. adpend^ 


Umbilicus Veneris 102 


Unifolium 


fi6 


Volubills 


J29 


Urtica 


188 


Viilvaiia 


75 Stegiflet r^ e^ ^p» «^ «^ t^ rfi __^ry» ry> ^ «$> «^ ^ ^ ^cFefct) 


m 


^ocf^Darf 
^ocf^Ocercn 


237 
i6x 


5IcferfnD5(auc5 


III 


^oftfl 


336 


^^lcfermunj 


185 


Q5rom6ccrcn 


161 


3ic!erf]rnu^gral 


18 


53runnfrcf 


214 


5Icferjtt)ie5e( 


113 


^uc&c 


290 


^lugentrofi 


::ioi 


^n^mntft 


129 


55utter5!«m 


243 


23* 
j^ 
33ad5bungcn 


4 


c 
SBacIjmilnje 


185 


^artbdufcrnelfcn 


139 


^arcnffau 


88 


Q"^amil(cn 


268 


^arlapp 


313 


(I^ampignon 


329 


^alDrian 


10 


€orncl5aum 


.40 


fballrofen 


103 


$Scc5crfc[;wamm 


334 


5D, 
^ctonicf 


184 


/'^ • f% •€ 
5Bci)fuS 


'.^59 


^i(!cl 252. 254. 255 


35i5erflce 


60 


;DDII 


193 


^Bibernell 


99 


S5ottcr5Ium 


180 


^ilfcnfraut 
S3infen 


63 
12 


^reipc 
2)rcpfa(tigfcit^5fum 


30.31 

273 


Q?irfc 


284 


/f* 
^louBecrcn 


126 


^Z. 
!5lumengra« 


142 


^^r^cnlJrci^ 


4 


$5iUtflra^ 


adpcnd. 


i£ic6e 


289 


T 


€ifen' 0,^0 J^egiflep* €ifcnEraut 

€llcrn5aum 

€liBecren 

€ngelfj4g 

€ntenf!oot 

€p^cu 

€rt)6eerert 

€rt)fpinnenfrauf 

€f(5c 

€fpc garnFraut 

gauIOaum 

gcigtDarjfraue 

$eli)!ummel 

get(Fauf(& 

gic&tc 

gingerr^ut^Shim 

glac^^gra^ 

glac&^feiben 

gliei)er 

gaegeHfc6ttjamm 

glittergra^ 

grauenfc6u& 

grofc{irnf 

gfinffingerFrattl 173 

5 
284 

157 
312 

280 

73 
162 
114 

307 
299 (5. 311.312 

70 
178 

195 

10 

293 

206 

13 

43 
104 

329 

24 

278 
301 
163 ©an^bijle! 
©anfc61iim ©aucf)5eil 

@ci^6arf 

(Scnifl 

©ierfc^ 

©oIDblum 

@unDeIre6en 

@uter ^cnric^ ^. ^aBic^tFrauC 

JgjagcBilc^en 

J^agcDorn 

^auButten 

^anenfuf 

»g)anf 

J&afclflrauc& 

J^afelmuri 

i)afcnfol 

J^aubec6el 

Jp)au^(au5 

J&et)eric^ 

J&ecrmoo§ 

^eibefrauf 

J&erjgefpann 

Jp)innBeereti 

^olwuri J^opfen 3\egi(ler. 291 ,?)Dpfcn 

3. 

3acoD^frau( 
3.e langcr je lic5cr 
Sael^fnofpcn 
^o^annisfraut 
3o&anni^n'au&en, 

2\. 298 

53 263 
66 

282 

2g6 

72 ^cBcrBIum 

<^ccfri^ 

^cinbotfcr 

IMlicn ^ont)aUicn 

^inbe 

^incnBaum 

Jungcnfraut m. ^abi)i0 


302 


^almu^ 


117 


i^artcnOiflel 


36 


^a^enmunj 


183 


^a^enpfotleili 


260 


5lcacr^a(g 


128 


^^ericnfraut 


64 


^lapper 


199 


^lcbfraut 


39.52 


;^lce 


293 


^lctte 


250. 286 


5tno!)lauc5fraut 


215 


^ol mi\)a 


216 


^ornBIum 


272 


^reu^blum 


222 


^reu^fraut 


263 


^u^mei^cn 


202 


^unigunDcnfraut 


257 9}?arien5lum 

?D?aricn9ra^ 

5!)iau66&r(eiti 

5JJe^l6ccrcn 

CO^clte 

?D?ord)el 
9}tO§5cerett 
^Dtummcln . 176 

232 
207 
116 

171 

304 

47 266 

303 
244 

157 

7^ 
105 

296 

169 

332 

126 

170 9^a^tfcf;atten 66. 275 
3fJarrenfo(bcn 281 

S^atterttJurj 129 

g^attcrjunglcin 3^9 

9^clfcn 139 

Sieffel 187. 188. 285 ts% HicQiiim 0. 


- 


Slofen 


160 


^ OdSfenjungc 


54 


Ovo^6u6 


7^61 


ODermenni(| 


15? 


e. 
P- 
©amfrauf 


44 


53a^Pf[rt 


S20 


©anicfc( 


80 


?Jafiinac! 


98 


©aucrampf 


120 


?ierri[en^n)«rj 


261 


Saucrffee 


J45 


3Jfejfcr5aum 


128 


©caBiofe 


tf 


$feilfraue 


288 


(Sc&ac&tcfr;ahtt 


308 


5ifcnnigfraut 


56 


©c&afgarbc 


270 


53fifferling 


3^9 


©c&icrling 


84 


53Dlft) 


ftdpend. 


©^immcl 


337 


Q3orf(& 


133 


©c[;Icct»oru 


J56 


33reuf[el6eercti 


126 


©c&lu|Tcl5Ium 


5B 


©Cf;tt)at>en 


3a 


€X 
Bi^miknhc^Wt 


168 


C^uitfc^en 


28 
158 


©ccbfum 

©cifcnfrau^ 

©innau 


J70 
138 

4^ 


K. 
©inn^run 


65 
©onncntf;au 


109 


Siabeti 


146 


©orgc 


273 


DieBarBcrBecren 


119 ' 


' 6pint)ci6aum 


7^ 


€leinfa&rc 


258 


€pi^n?cgcric5 


37 


CKci^fc 


329 


S|)rini|frau| 


274 


Siitterfportt 


172 


6tac&c[nug 


42 ( 


CK6{lec 


77 


®tcin5rec& . 


136 


0to^r 


30 


©forcf)fc6na6cI 


219 


9\omei}enMum 


268 


^UWi 


232 IJafcJcnfraut 

2au6cnfrDpf 

5:aufcnbguli)enfraut 

^ciifel^aObip 

^^ccrnelfen 

^urmendll 

2;urf(f(&er ^unb 

S^crglf mein nicj( 
S}iolcn 
UlmBaum 
23o9elfleft 

^nc^olber 

S33a(Dmei(Iec 

SBajjcriilien 

5BajTerIinfen 

^aiTcrpfejfer BafferretficJ 
SiaiTcrfc^ierling 
-^l"" SB3aiTcn)iol 
^^' ^egeric^ 
^^ 5^CGfenf 
^^ 5Beg(ri« 164 
112 5J3ciDen5aum 
S[BeiDeric5 
S33ermu(& 
SBicfen 

55 SBit)crrot)t 
273 5Biefcnfreg 

77 SS3iefcnrautc 

83 ^inbc 

ta^infergriSn 

1SBolfg5afl 

* S^oIfomilcT) 

3°^ Bucberblum 
98 

II 3t 

280 3aunriiSe 
129 3ft>eo5Iatt 193 

214 

92 

59 

37 

215 

129 

249 

295 

56. 125 

259 

2«7- ii28 

317 
213 

177 
6x 

128 

154 

267 294 

27^ 


EMENDANDA. 

pag-. 65 iin. i. ^utjperbamm. 68 
J, 


longitudinc flaminum. 


69 


, — 


JS^ 


Ambae. 


t^ 


— 


7. 


obtufum, ^ 


?i 
ult. 


ultimo excepto. 


96 
II- 


petala fex. 


•93 


— 


i?-' 


a^dfiguntur. 


109 
4» 


alterna/ 


ii^ 


-T- 


7. 

* 


alterna, 


124 


--' 


17. 


. graminpis. 


» - 
'?• 


V^va, 


- - 


— - 


20. 


campis. * 


127 
26.'- 


abeunt. 


131 


.^ 


18. 


addatur Tormcntilla, 


135 


A. 


5- 


hederae, 


141 
9^" 


, carent. 


144 


— 


8. 


Folia ternata, foliola. 


145 
17. 


tripartitis. 


161 

6. 


ramofus. - - -^' 12. Varietas, 

169 '^ 12. fuperne. 

. . — 24. Semina. 

1^1 — 3. hac prima Geranii {pecie. 

195 — 10. Rccept. paleis diftin£lum. pag. 205 lin. 26. fufco. 

- - — ' antepenult. tcrminalibusquc. 

208 — 9. fcirata, flores lutei. 

211 — 20. fiofculi. 

223 ' — 22. Folia. 

236 — I. (^uac. 

240 — I. acutiffimif?. 

257 — ' antepenult. lamellis. 

258 — 4- t deleatur. 
260 — ■ I. volvatus* 

271 — - antepenult. duc^o. 

235 de Populo nigra nofandum, eam adhuc 
aliis Nehring-iae locis reperiri, adeoque indi- 
genam videri. 

258 Agaricis addcnda fpecies illa, quam Germa- 
ni ^UjJerDll vocant, petiolo longo, pilco par- 
vo fufco vel rufo, fapore allii ; in montibui 

am 3afc^fetu^al, 6n; ^varlfau, Auguft. GOTTFRIDI REYGER 

TENTAMEN 

F L O R A E 

GEDANENSIS 

METHODO SEXUALI 

adcommodatae 
TO M U S II. 

ADCESSIT 

lOANNIS PHILIEPI BREVNII 

VITA 

ET 

CHfaSTIANI MENZELII 

CENTURIA 

PLANTARUM GEDANENSiUM. 
D A N T I S C I, 

APUD DANIEL LUDWIG WEDEL 

MDCCLXVI. •^rw-si^WT»- 


PRJ^FATIO. 

Ir^oft editum Florse Gedanenfis Ten- 
2^w^^ tamen ulterior inveftigatip 
"l^atst"* plures miiii, ant^a non vifas 
31 4 detexit plantas, praefertim 

poftquam occafionem naftus luftrandi 
proventus fylvarum & montium remo- 
tioruin^ plantis rarioribus gignendis 
feliciffimorum , ijuibus non fpecies tan- 
tum & varietates fed etiam genera au- 
gebantur. Adcedebant nonnullas quas 
amicis debebam, in primis ViroDo<Sis- 
fimo Joamii Reinholdo Forfier^ Mini- 
ftro Ecclefias in Naffenliof, qui, pro 
fmgulari quo fertur in hoc ftudium amo- 

)( a re, IV P R^ F A T I O. re, quasdam ibidem vel in viciniana- 
tas mecum communicavit, & plures 
fane communicaviffet, nifiiterhoc anno 
in Rufliam fufceptum obftitiffet. Hanc 
igitur duorum aDnorup[j coUedtionem 
tamquam Suppleniehttim quoddam FIo- 
YX Gedanenfi fubneftere conftitueram, 
nifi iterataTentaminisperluftratio qu3e- 
dani adhuc addenda qusedam corrigen- 
daeffe monuiffet, atdeoque & has ad- 
ditiones & novas plantarum adceffio- 
nes akero hoc Tomo comprehendere 
fuafiffet. 

Dum enim non fimplicem indigena- 
rum fiftere ihdicem , utpdte parumpro* 
"futiirum, fed fSniul viam ad cognitio*, 
hem earurh nibnftrare in animo erat, 
huic fcopo melius me fatisfafturum in- 
tellexi, fi defcriptiones plantarum, ubi 
nimis breves vel minu^ adcuratse , pro- 
lixiores, juftiores redderem, & ubi 

nulte PR^FATIO. V 

nullae erant novas adderem , in primis 
in plantis cryptogamis, utique diffici- 
lius difcernendis. Porro nomina fpe- 
cifica piantarum ab ipfo Celeb. Equite 
a Linne in fecunda Specierum editione 
paffim immutata, qusedam etiam herbae 
adalia genera transJatae, quasquidem 
mutationes hac occafione & Florae Ge- 
danenfi adpropriare, adeoque omnia 
plantarum nomina ad hanc fecundam 
editionem transformare confultum du- 
xi. Nec minus e re fore credidi, fino- 
mina trivialia, quse in margine operis 
Linnseanileguntur, adderem, utquae- 
libet herba binis verbis nominari que- 
at; haec ergo nomini fpecifico & qui- 
dem alio charaftere, ne cum illo con- 
fundantur, ubique inferend^ judicavi. 
Tandem etiam, multorum defiderio 
morem gefturus, nomina germanica 
omnibus plantis adponere conatus fum, 
licet quandoque vaga & minus certa. 

)( 3 Non- n PRjEFATIO/ 

Nondum enim eo res deduffca eft, xk 
quodvis genus peculiari & proprio no- 
mine germanico a botanicis adprobata 
nobis innotefcat, quod quidem maxi- 
me optandum. Multo minus diverfa^ 
fpecies diverfis nominibus haftenus di* 
ftindise. Nomina ergo paffim ufitata 
ex variis libris adfcripfi, & ubi nulla 
reperi, ex formatione partium aut ex 
nomine triviali vel ex fpecifico Bau- 
hiniimpofuL 

His igitur rationibus permotus 
omnes prioris Tomi plantas hic denua 
exhibui, nihil tainen praeter nomen; 
Linn^i fpecificum & hoc quidem ah 
ipfo fagpius immutatum repetens, ne 
jam difta iterum prof eram. CharaiEte- 
res ergo generum, fynonyma, locus 
& tempus florendi in priore Toma 
quaerenda. Defcriptiones, nifi aliquid 
immutandum aut addendum, hicpari- 

ter P R ^ F A T I O, VII 

ter omiffas. Plantas noviter repertae 
aut Adpendice Tomi I. complexae hic 
fuis locis infert^, & priores afterifco 
diftindtae, quibus additis numerus fpe- 
cierum a 732 jam ad 868 excrevit, qui 
licet non adeo magnus , ut alios paffim 
catalogos aequet, fertilitatem tamen 
foli noftri abunde comprobat, cumhic 
non Flora regni aut provinciae fed pau- 
corum milUarium exhibeatur, & cum 
certiffimus fim plura adhuc deeffe, quae 
aut plane non vidi, aut defeftu floris» 
vel aliis ex cauffis non fatis determinare 
potui, adeoque praetermittere malui, 
quam referre^ ad genera minus con- 
grua. 

Licet jam in priore Tomo plantas 
non a me fed ab antecefforibus vifas no- 
mine eorum citat6 diftinxerim, hoc 
tamen confulto ubique repeterevolui, 
nehallucinationesillorum, quaeutique 

X 4 con* viu P R ^ F A T I O. 

concedendae & a me jam partim indi- 
catae funt, meas facerem. Quaecun- 
que igitur X)elhqfiiis in prima & Eichfla' 
dius in fecunda Elenchi editione , Men- 
%elius vero in Centiiria & Pugillo pro- 
tulerunt, nec a me denuo vifa, pariter 
quae ab utroque 5r^}/m<? didici, aut ab 
amicis accepi,fuislocisindicantur. Piu- 
ra tamen , quae in prima Parte ex Au- 
ftoribus tantum produxi, poftea ipfe 
vidi, & hoc pariter adnotavi. 

Huic Tomo vitam praefixi D. Joan- 
nis Philippi Breyniiy quae liceit rudi fty* 
lo exarata, hic tamen commodum, 
reor, locum na6la. Merito enim in- 
fignis botanici gedanenfis memoria in- 
ter flores patrios fervatur, & debeo 
hoc qualecunque monumentum Viro 
fmcerae pietatis, prolixas eruditionis, 
fummaeque humanitatis, quocum per 
plures annos amicitiae & neceflitudinis 

vin- P R iE F A T I O. IX 

vinculo conjundlus vixi, ufque dum 
ingravefcente setate folitudinem omni 
confortio antehaberet. Utinam mihi 
de propofito plantas gedanenfes coUi- 
gendi tum conftitiffet, cimi adhuc fre- 
quente ejus confuetudine fruerer, pro- 
culdubio non imperfedtumTentamen, 
fed abfolutum indigenarum Catalo- 
]gum, ampliflima ipfius cognitione ad- 
jutus, exhibuiffem. Ceterum relatio- 
ni de liberis Breynii adjungendum eft 
connubium filiae reliftae cum Viro Do- 
^ifTimo Petro Gt/?^// M. D. poft obitum 
parentis initum , qui & mufeum Brey* 
nianum hodie polfidet. 

Ad finem libri addidi, quia jam ra- 
riffima eft , Plantantm Gedanenfiimi 
Chrijiiafii Men%eliiy botanici poftea ce- 
leberrimi & archiatri Eledtoris Bran- 
denburgici, qui Pugillo plantarmnra- 
riorum^ Indice plantaruvi multilingui^ 

)( 5 aliis X P R i^ F AT I O. 

allisque fcriptis inclaruit Hac quidem 
Centuria ab ipfo juveniiibus annis con- 
fcripta, antequam herbarum cognitio- 
nem ad eum perduxilTet gradum, quem 
deii^tigps acteptus, quare non miran- 
dum^ ii in tino aut altero erraverit, & 
plantis nomina minus convenientia ad- 
pofuerit, ficuti n. 54, quod iftofeculo 
facile fieri poterat, ciim botanicorum 
adpellationes charaiSeres plantarum 
^nondum fatis exprimerent. Hinc e^ 
iam nec fynonyma nec fynonymis au- 
ftores ubique jufte junguntur ; fic ti. k2* 
FIos Soiis & Pfeudopanax chironium 
minus refte Ti»^/io adfcribitur, cui haec 
planta Heliantheinon Cordi audit. In* 
teriiri fumttia Men:zelii diligentia lau- 
danda, qua tot ab Oelhafio prseter^ 
miiTas plantasuna ^ftatedetexit,quam- 
quam e. J2. & 56. jam ab Oelhafio in- 
dicati, dr prior quidem ab utroque 
falfe Hyofcyamus aibus dicitur, cuitt 
' - nigei* P R JE F A T I O; XI 

niger folummodo Prufliae indigena fit. 
Ex dedicatione quoque vitae ejus ali- 
quantum lucis adfertur, qiiia exinde 
palamfit, qua rationeunum hunc an- 
nuni tranfegerrt, quem reliftaacade*. 
mia Tegiomontana Gedani traduxit, 
quo tempore etiam lacobo Brcynio 
botanices elementa tradidit. Diutius. 
quidem hic morari conftituerat, fed 
mutato confilio, eodem quo Centuria 
prodiit anno, iter in Belgium perrexit, 
quare nec Index Plantarum Lappinen- 
fium, cujus in dedicatione fpemfecerat, 
necaltera, quam promiferat) Genturia 
iucem viderunt. Ego hac nova edU 
tione plures typographi errores emen* 
davi, & numeros plantis addidi» 

Numerofas prioris Tomi mendas 
tum quidem gemina pagella indicavi» 
leviores vero & mere orthographicas 
prx^terii > iicet Ibspius repetiras. Idem 

in XII P R i^ F A T I O. 

in hoc altero Tomo egi , & minoribus 
quae legendo facile emendantur omis- 
fis, potiores tantum, & quae nomina 
vei fenfum obfufcant aut verba praeter- 
mittunt, notavi, quae tamen nimis 
longam efformant feriem, & quarum 
veniam ab ^quoLeftore facilius fpero, 
cum uterque Tomus non hic fed alibi 
prelo fubjeflius fit. Scrib. Gedani Ao. 
MDCCLXV. Pridie Kalend. No- 
vemK 
VITA 
VIT A 

JOANNIS PHILIPPI BREYNII 

M. D. ACAD. IMP. NAT. CURIOS. et 
SOG. RfiG. LOND> SODALIS. 
^.jn-n reynia gensftirpi pei^nrinu^^ 
& prsenobili olim in Bra- 
b^ntia , Braine 'AUeud feu 
Brenni^ AUodiii fuam debet 
orlginem, ex qua Matthias Brayne 
15 ^5r tempore perfecutionis fub Duce 
Albano, ciam Antverpia reliilta Vefa* 
liam fe contulit. Hujus pofteri partim 
Coloniae, partim in Anglia & Belgio 
dooiicilium iixerunt, ex (juibus Jacobm ,%■ B R E Y N I I 

Breynius primus Gedanum venit, ibi- 
demque filium Jacohuniy bptanicum 
poftea longe eeleberrimum, genuit, 
qui, licet lumma hujus artis fcientia 
fcriptisqueeditis famam haud vulgarem 
adeptus, profeflionem botanices in 
Academia Leidenfi oblatam recufavit, 
privatusque Gedani vivere maluit* 
Flanta tamen ipfius nomine infignita 
memoriam Viri^ ^ternum loquetun 
Hoc ergo phrente & liiatreS^r^ Rogge 
natus eft Joannes Philipptis Breymus. 
i68o* Aug. 5. 

Primis optimarum artium ftudiis in 
gymnafio patrio eruditus, praefertim 
vero hereditariam quafi botanicam fub 
tanto patre feliciflimo fucceffu edoftus, 
poft hujus fata 1698* maritimo itinete 
in Belgium tendenis, Academiam Lui 
gduno^-Batavam petiit^ ibidemque 
omnia quse futurum Medicum decent 
ftudia fummo ardore adgreflfus , per 
quatuorannos ab ore celeDerrinlorum 
in Phyfica & Medicina viroriim , Dek- 
keriy Hottoniiy BoerhaviiyBi^dhoy^Mo- 
rumque pependit, anatomicis ipfe cul- 
trum admovit, frequenter qudque di* 
fyutando ingenii vires monflxavit. In- 

primis V I T A. j 

prlmis tribus differtationibns a fe ipfo 
confcrip is profeftuum edidit fpecimina^ 
Prima de Gjlaiio/titM fecretione iadtis 
1699 vencilabatur, in qua non fangui- 
nem fed chylum materiam proximam 
ladlis effe contendebat. Sqcjuebatur 
lyoo.^altera & quidem amatiihmae fibf 
botanices duplicem tradens materiam ; 
primam de radicis Gin-femfeu Ni/i no^ 
mine, figura, differentia & viribus, 
quippe iple ex paterna hereditate (feex 
munificentia Witfenii fpecimina aliquoc 
polhdebat ; fecundam de Chrylanthemo 
Bidente Zeilanico^ Acmella dicto^ planta 
anemine adhuc delcripta, quam iau* 
dato Witfenio debebat^ in hujus vires 
pariter inquirens; ambarum plintarum 
icones fubjiciebat. Tandem 170Z in* 
auguralem de Fungis officinalibus & eo-^ 
rumuiuin medicinafcripfit, in quade 
Agarico Laricis, de Fungo Sariibucii 
Lycoperdo & Boieto cervino -egit. 
Hac ergo cum adplaufu ventilata, 6 f ii* 
lii laurea doftorali ornatus eft. - 3ni/;; 
Poftea mufis batavis valedictens iter 
ad exteras regiones meditabatur* Sed 
Gailiam vetabat bellum hoc tempore 
da fucceflione hifpanica poft obttmti 

A 2 CaroU 4 BR^YNII 

Caroli 11. ortum, jamque adeo late dif- 
fiifum, ut Foederati quoque Belgii limi- 
tes attigerit. Hac tamen occalione co- 
pias Batavorum , fub Comite y\thlonse, 
prope Noviomagum 25 Julii fub fignis 
collocatas, poftera vero die Molami^ 
tribus pontibus prope Gravam fuperan* 
tes vidit. Sequente Augufto in An-, , 
glJam transveftus, Londinum veni^ 
ubi ftatim celeberrimorum Botanieo^ 
runi, Petiveriiy-Sherardiy Fluckenetii 
amicitiam fibi conciliavit, cum quibus,' 
paribus ftudiis conjunxSus, familiariiriq 
me vixit, duftuque eorum notitiarii 
plantarum exoticarum infigniter am- 
pUavit, dum non folum ingens , quam» 
poflidebant, ficcarum copia ipfi quoti^ 
die patebat, fed & iisdem comitibus in 
praecipuis circa urbem hortis vivas lu^, 
itrabat. Nec minus coUoquio eruditisi: 
fimorum per Angliam virorum fsepe 
fruebatur, mufea trequentabat> animos 
fihj : de vinciebat , in ter quos ^ praecipui 
erant Sloane ^ Cockburn y Mead ^ WooM 
Tmfdy Fluidy Cowper ^iic^Q. Tanto 
tniin tenebatur defiderio doftiliimis 
ubique viris fe probandi, & ex iilorunl 
conioruo^ aliquid diicencii#JitJaec loca> 
li'-..... rum V I T A. $ 

riim diftantia impeditus Effexiam pe- 
tierit, ut Rajum^ Epfoniam, iit Lijlertnn 
falutaret. Arcliiepifcopum etiam Can- 
tuarieniem & Epiicopum Londinenfem 
invifit, a quibus honeftillime exceptus 
& a priore menfse admotus. Sepremb. 
menfe Oxoniam fe contulit, ulbi pro 
more fuo, &: infuper litteris commen- 
datitiis inftrudtus , eruditorum ambibat 
amicitiam, eorumque ope notabiliora, 
inprimis vero ad hiftoriam naturaien^ 
Ipeftantia, videbat, Keilli leftiones 
frequentabat phyftcas, celeberrimum 
Wallijtmji^tum ]2im sjannorum, mente 
tamen & vifu adhuc bene valentem , in 
diario fuo inter amicos refert. Menfe 
Odlobri excurfionem verfus Batho- 
niam, ubi Regina aderat, Briftolium & 
vicinam Ducis de Beaufort domum in* 
ftituit, ubi hortum exoticis plantis in- 
ftruftiflimum oftendit. Oxonias usque 
ad finemFebruarii 170? moratus, Lon- 
dinum reverfus efl, ubi priftino more 
vixit, & vere adveniente plantas legit 
indigenas. Apriii menfe Cantabri- 
giam profeftus, amicitiaque D. Hales 
iulfuitus, quaecunque haec Academia 
memoratu digna olferebat perluftravit> 

A 3 inde 4 BREYNII 

inde Newmai-ket, Colceftriam & Har- 
vicum vifitans, denuo Londinum re- 
dux, ibi Maji Reg. Soc, Lond, Soda- 
lis defignatus eft ; quippe multis Socie- 
tatis ftiembris jam amiciffimus erat, 
quorum conventibus & fsepe interfue* 
rat, iisque ingenium fatis probaverat, 
- Hoc itaquehonore audtus,& jamde- 
cem menfes in Anglia degens, occafio- 
nem qu^erebatjtaliara adeundicFlagran* 
te vero tunc undique bello, non alia com- 
modior fe offerebat,quam cum glalfe pro- 
ficifci, quseRegi Carolo lil, fuppetiaj? 
latura inftruebatur, ut vela ad mare me- 
diterraneum dirigeret, Hunc in finem 
amicitiam cuni WoJlaflanoy exercitus 
navalis medico ordinario , contraxit, 
cujus opera facile impetravit ut comes 
itineris eifet Ergo i Junii Portsmou- 
thum adveftus , Equiti Showei, qui 
daffis Pra^feftus erat, litteras commen* 
datitias, nomine Georgii, Principis 
Danisi, Regin^e mariti fcriptas tradidit, 
qui ipfi omnem quam poterat opem 
promifit, Interim aliquot adhuc fepti- 
manae prgeterlapfs^, quibus claffis bel- 
gic5B conjun^io expeftabatur, Has 
partini piantarum, aniraalium aliarum^ 

que V I T A. y 

que rerum naturalium inveftigatloni, 
partim a^grorum ex clafle in Gospoet 
decumbentium vifitationi cum medico 
ordinario Portsmouthenfi impendit. 
Tandem 29 Junii navem bellicam S. 
Georgii confcendit; fed claffe circa in- 
fulam Wight adhuc commorante, plan- 
tas & conchylia diftss iniiilae perluftra- 
vit, donec 1 2 Juiii anchora folveretur* 
Ventis autem contra ludtantibus clalTis 
per alicjuot dies prope Torbay & pro- 
montorium Lizard iubftitit. Tum for- 
te in navi, qua vehebatur, produdnm 
xnarinum fingulare aquis extraftum, il- 
lique oblatum , quod tunc nondum de- 
fcriptum credensnomine^/ryc?//// ramo- 
fO'CiigiUiti carneiy ajierifcis undiquaque 
notati falutavit, & poft plures annos in 
epiftola ^ALoihneruyn fulius adumbravit. 
Tandem ventis fecundis mare trans- 
navigans , 4 Aug. ad Lufitaniae littora 
propeoppiduIumCascaies navi adpulfa, 
in terram defcendit, & ftatim in littore, 
licet die jam evanefcente & tenebris in- 
furgentibus , plantas marinas aliasque 
rariores legit. Poftero demum die 
mulo Ulylhponem haud longe difTiturn 
petiit, Lubet hic referre ex itinerarip 

A 4 admi- i BREYNII 

admirationemViri ihadfuetasplantas m 
via conipicientis. ,A erbis exprimere 
impar fum, qtiantam ex vilii infolito 
rariffimarum plantarum ceperim de- 
leftationem. Ut enim vineas , maios 
„aurantias, citereas, punicas, oleas, lau- 
„ros, myrtos & ejusmodi arbores, ma- 
5,gnitudine qua nunquam videram an- 
tea, & fruaibus onuftas, in incultis 
quafi natas taceam , innumeras ferme 
.ad littus maris equitans obfervabam 
;,plantas marinas. Inter illas eminebat 
„Fucusquidam viri altitudinem dimidio 
„fuperans, nefcio fane an defcriptus, 
jjAicyonium vermiculatum & plurimi 
5,Fuci non defcripti. Sed fummo meo 
5,dolore nec tempus milii nec occafio 
„vel ipediocrem faciendi (iipererat col- 
„led:ionem. Miratus fum tum tempo- 
_„ris, Tournefortium , qui ut ait in Lufi- 
5,tania plantas indagandi gratia moratus 
5,eft, non plures oblervalfe. Nec ma- 
„rinae plantae duntaxat oculos pofcebant 
5,&: animum, fed & terreftres, quas 
5,equitando obfervabam, ut Ciftus cha- 
5,maedryos folio, Stcechas citrina angu- 
„ftifolia gallica, Limonium , Xanthium 
«Lufitanicum fpinofum» Ficus indica 5> V I T A. 9 

i,feu Opiintia vulgaris, una cum Aloe 
„ainericana tolio inmucroneni abeunte. 
„Quaedam fcapuin produxerant ad du- 
„plam viri altitudinem, floribus ele^an- 
5,ter onuftum. Has ex maritimis & fa- 
„xofis enafcebantur montibus/' Ulys- 
fipone perquatuor tantumdies commo- 
ratus, in quibus tamen templa potiora 
& Regem Petrum II. vidit, 9 Augufti 
cum claffe in mediterraneum perrexit 
mare, navem vero bellicam, qua antea 
veftus fuerat, cum mercatoria commu- 
tatus. 

Venti primum adverfi, mox plane 
fedatijciafiem in finu maris prope Tan- 
giriam, Atricae oppidum, per quatuor 
diesremorabantur. JVlaximo tumqui- 
dem defiderio flagrabat nofter, terram 
ipfiam adeundi, & flores ex alia mundi 
parte legendi, quodfacile fieri poterat* 
Obftitit vero metus, ne deinde m Italia 
fanitatem per 40 dies in valetudinario 
probarc cogeretur. Fruftus tamen 
Africae, pr^elertim uvasinfignis magni- 
tudinis & iaporis ad navem adlatas gu- 
ftabat. Anchoris iterum folutis Ceu- 
tam vidit a Mauris obf ffam, tormento- 
rumque explofiones hinc inde parcius 

A 5 tadlas. fO BREYNII 

faiStas, Pifces volantes hic pritnum 
obfervavit.» Interirn lentiiiime naviga- 
bat claffis, ventis faepiliime adverfis, 
12 Sept ad Alteam oppidmn regni Va- 
lentiae adpulfa, aqu^e dulcis quaerendse 

{rratia. Hanc occafionem na6tus iu 
ittus hifpanicum defcendit, plantasque 
ibidem nafcentes luftravit, quarum ultra 
50 fpecies in diario exhibet. Sept. 24* 
fmgulare vidit phcenomenon turbinis 
aquas elevantis, ad quem diffipandum 
bombardse explodebantur. Binis tan^ 
tum verbis hujus rei meminit, quss in 
Trans, Angl. anni 1702. ab. Akx, Stnart 
fufius defcribitur ,i ex nubibus niinirum 
aliquiddefcendere, inftartubi, fere ad 
fuperficiem maris , aquas marinas vero 
^odem tempore adicendere, & intra 
hunc tubum clrcumgyrando ad nube$ 
ipfas attolii, quod tameu alii negant* 

Tandem primaOftobris diesltaliam 
dedit & portum Liburni* Ergo mari 
relifto per Pifas & Lwccam Florentiam 
adiit, ubi Magliabechn & Laur. BeUinif 
Magni Ducis archiatri, itemque Bruno- 
nis To^zzi^ monachi Vallis Umbrofae, 
plantarum Hetruriae peritiffimi, coUo- 

quio V 1 T A. II 

qiuo friiens, hmrianiflimos expertus 
eft, iiscjue comitibi^s hortos, gazophy- 
lacia, nolbcomia, bibJiotbccas, reliqua 
vilitavit. De JViagliabechio hoc fert 
judicium: „!nter rariJFima quse viden- 
„tur Florentiai merito numerandus eft 
„celeberiimus Magliabechi, prasfertim 
ijiux domi, quae lioris cujuscunque ge- 
„neris tota repleta eft. N eminem certe 
„in librorum ccgnitione magis verfa- 
„tum credo, Alt uti hac re ita forditie 
„quoque, quod dolendum, excellic 
„Eft alter Diogenes. Fuit erga me 
„huirianiffimus, meque aliquoties in di- 
„verforio meo ialutavit.*- Fiorentia 
relifta Romam petiit, in via uti iemper 
ci mos erat plantis iniiians , & tliermas 
prcpe Vitertjium vifitans. Novemb. 4. 
Komam venit, Hic amicitiam fibi con- 

?uifivit Jo. Bapt. Triumfettiy Baglivii^ 
^ojjovihroji^ & Bianchetti] medicorum, 
cum quibus ilii multus de rebus medi* 
cis iermo fuit. Inprimis BegUvio fa- 
miiiaris illius leftionibus intertuit, & 
ejus dudtu plurima vidit, utpote mu^ 
feum Jeiuitae Bonanni^ quod ut ajebat 
Kirclieriano iuperftruxerat , item Jo, 
Alph. £c^reZ// manuicripta inedita apud 

Patres 12 B R E Y N I I 

Patres piarum fcholarum, ubi mortuujr 
erat, lervata, inter quse nonnuUa repe- 
riebantur de peregrinatione per aereui 
feu de arte vola?idi pro hojiiinibus^ cui 
rei pauUo ante obitum multum infuda- 
verat, porro mufeum Sto%zi/in hiftoria 
naturali & mechanicis curiofiffimi, alia-» 
que. Huic etiam adceffum ad Orato- 
rem Venetum Jo. Franc. Maurocenum 
debebat, a quo humaniter exceptus, 
litterisque commendatiis inftrudtus. 
Anno 1704, Januan^.Rome valedixit, 
& per Anconam, ubi in littore niaris 
adriatici echinos legit, Bononiam per- 
rexit, Hic Lelio Triumfetti commen- 
datus notabiliora vidit, interque ea bi- 
bliothecam Comitis Marjilii tum ab- 
fentis, muiQ2L Aldrovandi ^ Cospiani, & 
'Zannoni^ hortumque medicum. Januar. 
23. Venetias advenit, ibique litteras 
Legati Mauroceni ad Nobuem Marti- 
nelli botanices amantiflimum tradens, 
& hortos & mufea illo duce vidit. 
Mart. 3. Patavinam adiit academiam, 
ubi a viris celebcrrimis GuilielminOy Ra- 
mazziniy VfiUisneriOj Vialiy FaideUo fm- 
gulari amicitia adfeftus , do6liffimos 
cum illis lermones prolixc refert in dia- 

rio. V I T A. 15 

rio. Thermas patavinas diligentiflTime 
vifitavit & defcripfit. Aprilis 2 5 Vene* 
tias reveribs amicitiam cum: Ludovico 
Te/ii 6c Alexanciro de Bonis medicis 
doftis & curiofis contraxit. Maji 12. 
Vicenzam, Paduamiterum &Veronam 
divertit, Junii 6 Venetias redeuns. 

'I andem Venetorum urbe & fimul 
tota Italia 8 Ji^i^ii relidta per Forum Ju- 
lium,Carinthiam&Stiriam iter direxit, 
ac i Julii Viennain intravit, ubi Joan- 
nem Scheuch%erimio&.GniMt &amicitias 
vinculo fibi adligavit. Dehinc per Pra- 
gam 6z Dresdam Freybergam venit, 
ut metallifodinas vifitaret. Inde Lipfi- 
am profeftus, botanicis & medicis Ri- 
mni ledtionibus interfuit, privatim 
quoque ab illo demonftrationem hiatus 
membrana^ tympani vidit, quem pri* 
mus invenerat. Halis Hoffrnannum 
ejusque mufeum falutavit. Dehinc per 
Ducatum Brunfvicenfem & Weftpha- 
liam denuo viam in Belgium perrexit, 
ut amicis & cognatis vafediceret, tan- 
demoue per Bremam, Hamburgumj 
Berolinum fub finem Odlobris ex pro^ 
lixo litterario itinere in patriam rever- 
ius. 

Hic 14 B R E Y N I I 

Hic 1707. coTijugio fibi adjunxit 
Conftantianiy filiam Henrici Ludewichs^ 
^Scabini Palaeopolitani , ex quafilios iu- 
fcepit duos , nlias quinque. Cetemm 
fci^ntiam rerum medicarum, academi* 
cis vigiliis & doftiilimoruni per Euro- 
pam virorum confuetudine adquilitam^ 
ad praxin perducens aegris felici fuccef* 
fu per plures annos medebatur , donec 
ftudiom hiftoria^ naturalis, quo fere to- 
tus tenebatur, eum permovit, ut huic 
fe folidicaret. Sublevabat hos labores 
feu potius otia hortus ekoticis & raris- 
fimisplantis refertus, mufeum ab ipfo 
& patre per longam annorum feriem 
colle&im & bihiiotheca botanicis ac 
hiftoriaenaturalis fcriptoribus inftrudla, 
quam ipfe in litteris ad Seguiermn com*» 
pletam vocat, cui addiderac icones plu-^ 
rimas ^viufn, pifcium, plantarum, &c» 
a liberis artis pingendi peritiiiimis ad 
vivurri)&genuinis coioribus deiineatas^ 

His itaque ftudiis occupatus fcripta 
cdidit, non quidem volurmne led argu* 
mento & exfeqvutione primariis a^qui- 
paranda. Anno 171 2> Helwingii FIo- 
ram Quajimodogmitam^ luis iumtibus 

impri* VITA, n 

imprimendam curavit, & praefationem 
addiciit, in qua de Polonicis & Prulficis 
hiftorise nacuralis fcriptoribus egit, fi- 
mulque errores in Loefelii Flora Prufr 
fica commiffos detexit. 1 7 1 7* in epi- 
ftola ad Lochnerum de Alcyonio viira 
^ elegantis ftnithtrce olim in mari bri- 
tannicd a fe reperto dilleruit , illudque 
plantis adnumerans, idem effe monftra- 
vit cum Palma iive Manu marina Joh* 
Bauhini, Fuco manum referenteTour- 
nefortii & Fungo amanita marino Bar- 
relieri, licet illorum figurse & denomi- 
nationes ad ficcum exemplar formatas 
a naturali plus minus aberraverint» 
1722* epiftoIampubIicavit,ad Anderfo-i * 
nium datam, in qua de Melonibus petre- 
failis moiitis Carmel vulgo creditis egit, 
& revera macricem marmoream globo- 
fam cryftallinis concretionibus gravi- 
dam eife oftendit, figuris adjeftis. 
173 j. Hiftoriam naturalem edidit Cocci 
radicum tinclorii ^ quod Polonicum 
vulgo audit, ubi illua& Gedani ad ra- 
dices Polygoni cocciferi C. Bauhini re- 
periri, & nympham effe vermiculorum 
hexapedorum, exqua poftea maresmi- 
nores alati, feminae majores non alatae 

pro'» iS B R E Y NI I 

prodeunt , ob'ervationibus inftitqtis 
evincit; figur^ coloratee rem iiluftrant. 
1 7 3^2 . de Folythalamiis , nova Tejiaceo* 
rum clajje^ librum emifit. Novam 
eqim Teftarum methodum traiens 8 
clairibus comprehenfam , tertiamrPoly- 
thamiinomineinfignivit, iUudque Te- 
ftam tubulofam , poiythalamiam , coni- 
cam, redtam, vei in Ipiram regularem 
convolutam, cum fipiiunculo thalarnos 
tranfeunte, vocavit, cujus quatuorge- 
nera, Orthoceratem, Liuium, Ammo- 
niam & Nautiium condidit, defcripfit 
& delineavit. Coronidis loco fchedias^ 
mata duo de Belemnitis Prujjicisy & ds 
methodica Echinorum dijlributione addi- 
dit, quae pariter figuris ornata. 1 739^ 
Parentis Jac, Creynii Fafciculi rariqrum 
flantarum Prodromos bi?ios rccudi cu- 
favit, quibus vitamrPatris & defcriptio- 
nem Breynia addidit , generis plant^ a 
Plumiero hoc nomine adpellatae, cum 
figura fpeciei ejusdem generis. Sed, 
quod praecipuum eft, icones rariorum 
plantarum a patre Fafciculo deftinatas, 
tiadlenus defideratas, hic tandera 30 ta- 
bulis publicavit, additis deicriptionibus. 
Ad caicem operis adJecAC diiiercationem 

oiini V I T A. 17 

olim in academia a fe confcrkitam 

de radke Ginfem ^ Acmella^ nmuU 
qiie juftiorem planf^ Ginfem figuram 
tradidit» 

Praeterea in ephemeridibus illuftrium 
Societatum, quarum membrum fuit, 
varia ejus fcripta leguntur. Nimirum 
in Transadtionibus Philofophicis Reji iae 
Societatis Londinenfis 1705. epittola 
ad D. Sloane fcripta, in c^u2i plantarum 
^ m/eiiorim rariorimi , qna in littore 
hifpanico regni Vale?itice objervaverat^ 
& trium animalculorum marinorum 
prope infulam Yvicam mari innatantium 
deicriptio & figur^e continentur. 1712. 
epiftola ad eundem de obfervatis in iti- 
nere italico ab Hetruria usque ad Ro- 
mam. 171;^. epitome Hbri D. Gottwal- 
dii de pefte 1 709. Gedani fceviente. 1725* 
de agno vegetabilifcythicoBoramez diiioy 
cujus figuram ex mufeo fuo exhibet, & 
radicem piantae cujusdam capillaris effe 
autumat. 1726. de [uccinea gleba raris- 
Jima^ plantce cujusdam folio imprcegnata, 
quam Coronillam herbaceam Tourne- 
fortii aut ei fimilem effe conjicit, fimul 
figuram tradens. 1732* Corrigenda ^ 

B adden^ I? BREYNII 

addenda ad Hifloriam mturalem Cocci 
radicum tin£lorii. 1 7 3 7. de dentibus ^ 
ojjihus Mammothi in Siberia pafjim ef- 
fojjis^ quae probat ad elephantum perti- 
nere, & aquis diluvianis illic fepulta 
effe, icones offium addens, i74i# 
de immodico ^ funefio lapidum cancroh 
• rumufuy indeque ortis calculis in ven- 
triculo & renibus. In Ephemeridibus 
Academise Imperialis Naturae Curiofo- 
^ rum, quseeum 17 15. fub nomine Cal- 
limachi Sodalem receperat, pr^ter epi- 
ftolam de Alcyonio & Hiftoriam Coc?^ 
pi radicum hic denuo infertas, rep^ri* 
tur Centuria VII. Triga obfervationum 
noftri Breynii» i. de Coronis ferpen- 
tum , quas viftitias dicit & aliunde de- 
fumtas. 2. de Balfamo Carpathico^ five 
oleo ex refina arboris conitera^ in mon- 
tibus carpathicis nafcentis, quam Pi- 
num fylveftrem montanam tertiam C. 
Bauhini effe docet. 3. de Ribas Ara* 
bum^ planta nondum fatis cognita, in^ 
monte Libano nafcente, cujus iconem 
veram ex colIed;ione parentis profert, 

&La« V I T A. 19 

& Lapathum orientale tomentofiiin 
rotiindifolium, kibas Arabum didtum, 
adpellat, figuris hancTrigam illuftrans. 
Volum. VJll. j 748. Hijioria Miif^^ cjuae 
1745. i^ horto Breyniano floruit, (Sr 
maturos tulit frudlus , non antea in his 
terris vifos. Volum. IX. 1752. Defcri^ 
ptio fructiis maturi Cerei americani ma- 
jorisy pariter in horto fuo nati, 

Haec fere fnnt, quae de fcriptis ejus 
typis vulgata. Superfunt alia privatis 
tantum ufibus deftinata. Nam verius 
annum { 720. Societas quaedam littera- 
ria Gedani orta , a nunc fubfiftente So- 
cietate Phyfica diverfa, quae per feptem 
annos durabat, & ex vario litterarum 
genere themata vel coUoquiis vel bre- 
vibus commentariolis, in conventibus 
recitatis, pertrad:abat. Hujus mem- 
brum eligebatur, & fpartam quam na- 
ttus erat variis ornabat fcriptis phyfi- 
cis, quorum nonnulia faltem referam: 
De praftantia fludii Hifioria natura^ 
lis. Hijiorica Phofphororum ha£tenus 

B a cogni* ao B R E Y N I I 

cognitonm recenfto. Thefaurus dilu" 
vianorum Breynianus. De charta in- 
comhitfiibili ex Amianto lapide para* 
ta. De aquila bicipite ex America 
in Hifpaniam comportata. De arbo-* 
ris cajfeiferce plantationihus extra Ara^ 
biani. Adverfaria de lumbricisi l)e 
caiifa feneci7itis Sf infeqiientis mortis* 
De origijie luis venerea y & alia. 
Maximopere vero dolendum Virumt 
rei -herbari^e peritiiTimum promiffum 
Pomerellice Viridarium^ quod parens 
jam meditatus erat, non abfolviffe, 
iripimo poft obitum vix paucas incepti 
operis lineas reliquiffe, cum tamen 
^mpliffima patris colledlio indigena^ 
rum, quam poffidebat, & cognitio 
utique vaftiffima, qua. ipfe pollebat, 
ppus perfediiliimum fperare jufferit^ 
Nihil ergo de his rebus, praeter gra- 
minum gedanenfium fpecimina 26, 
c^w^ Joanni Scheuch%ero miferat, &in 
hujus Agroftographia defcripta legun- 
tur, ab eo divuigatum eli 

Praeter V I T A. 41 

Prxter fcripta edita & inedita vaftis- 
fimo quoqiie litterarum commercio 
cum prgecipuis per Europam eruditis 
diftencus erat. l'otas ncminibus re- 
plerempagina§, fi omnium meminiffe 
animus effet. Paiicos faitem ex pluri- 
mis, quorum litterse adhuc fuperiunt, 
nominafie iufhciet. Sic in Italia G?/al' 
tieri , Monti ^ Raniaz^zini , S?gziier , 
Trittmfetti j Vallisnieri\, aliique de re 
herbaria potiflimum cum eo colloque- 
bantur. Ex Galiia de JtiJJicu plures 
ad ipfum litteras dedit, & ex Helvetia 
uterque Scheiicbzerus, In Anglia non 
{olum Petiferi^ Sherardi, Sloane^ cum 
quibus olim pr^fens familiariffime vi- 
xerat, fed cfe Collijjfoniiy Dilleniiy Wood- 
xpar di j ,^liorumqiie per litteras colebat 
amicitiam, ex quibus Sherardus, per 
aliqupd tempus Conful nationLs angli- 
cas Smyrn^ degens, nihil diftantiam 
locorum moratus, frequentibus eum 
falutabat epiftolis. In Belgio prscter 
cogn^itum Gronoviumj & praeceptores 
Dekkerum^ Boerhavmm^ Hottonium^ 

B 3 Wit' 22 B R E Y N I 1 

Witfemi quoque y van Royen^ Ruyfchiiy 
Commelijti^ Jo. Burmanni^ aliomm, 
commercio utebatur. Ex amicorum 
numero, qubs per Germaniam habe- 
bat, nonnuUos tantum citra deledtum 
hic indicare liceat, prout litterse eorum 
promifcue fitae fe offerunt, utpote 
Anderjbniiim^ Ehrhartum^ Hallerum. 
Heifterum , Heucheruni , Liiickiumy 
Ludwigiuniy Rivinumy Trewium^ Va- 
terum^ Wagnerum^ & principem phi- 
lofophorum Wolffiimu Ex Suecia 
fimnfii Linnai & BromeUii recipiebat 
litteras, ex Ruffia Confiliarii intimi 
Areskiny Gmelini^ Mefferfchmidii. Ex 
Sicilia ipfa& ex Sibiria tabellse ad eum 
mittebantur. Proftant publica hujus 
commercii documenta epiftolis erudi- 
torum ad Breynium datis & publicatis 
de variis hiftoriae naturalis capitibus. 
Sic Celeb. Trew de hiftoria Cerei fer- 
pentis , Erndelius de Flora Japanica, 
Lochnerus de BeliiU, Remus de aquis 
martialibus Olonicenfibus, Sendelius 

de V I T A. 23 

de Succino indico commentationes ad 
iplum direxerunt. 

Ceterum multis & natur^ & fortu- 
nse donis pr^ aliis beatus. Statura 
jufta, vultus fpeftabilis, valetudo con- 
ftans, mens hilaris, doftrina ingens, 
linguarum peritia, opes iuculentas, 
numerofa progenies, fama nominis, 
vita longseva, & reliqua qu2e rariffime 
conjunfta videntur. Hoc uno faltem 
infelix, quod amicis, cognatis, uxori, 
gnatis fere omnibus fupervixit, unica 
fiiia fuperftite, <& ex altera nepote, 
adeoque diftum exemplo confirmavit: 
Diu vivere nihil aliud effe nifi videre 
multa funera fuorum. FiUorum enim 
major in AngUa juvenis , alter in patria 
puer occubuit. Filiarum, quas quatuor 
adultas habebat, natu major primis vo- 
tis Friderico Reyger Vv&covMi, fecun- 
dis Gabrieli Schuma?m ConfuU nupta, 
pauUo poft graviffimo morbo correpta, 
per quadriennium leao adfixa expira- 
vit, marito poft paucos dies fequuto. 

g ^ Altera, 24 B R E Y N I I V I T A. Altera, artis poeticae, piftorise, mufi- 
ces probe gnara, vitam inniipta fini- 
vit. Minima natu Jo, He?mco Scer- 
manns^ Scabino Pal^eopolitano, matri- 
monio jun6la, poft alterum partum 
editum variolis extinfta. His tandem 
rnalis fraflius , fenioque feffus, nuUo 
morbo tentatus, fed viribus exhauftis 
vere vivere defiit, 12 Decemb. i?^^, 
annosiiatus 84> ftienfes 4, dies 7* 
'iiiriii Bfci i- FLQ. 
F L O R A E 

GEDANENSIS. CiASSIS I. 

MONANDRIA. ^^: i ^ S ft taminc nnico, ftylo vel vino vel rfno* 
f-s^g%! busr, prior Monogyniaj poftciior Di- 
'==^- — —' gynia dieitur. A, Monogyjiia. 

I. H I P tVR I S. 

I. Hippuris vufgans, L. 5^atjnentt)ebel/ tt>filTc ^ec^ 
tanne* Flores parvi verticillatiin ad bafin folioium 
icililcs. 

B 5 5. Di- Momgy-' 
nia. 26 M O N A N D R t aJ 

Digynia, B. Digynia. 

2. CALLITRICHE. 

I. Callltriclie , verua , foliis fupcrionbus ovalibus, flo* 
ribus androgynis. L. ^UxnttaWtxmt gatt^etl ^ldt^ 
tCtll. Cauies longi vertiealcs, foliis oppofitis linea- 
ribus per intei-valla inftru£li>in flimmitate folia bre- 
viora ovalia confcrta, fuperficiei aquae innatantia 
ftellam referunt, quibus flores parvi intermixti. 
Hujus varietas: Lenticula paluftris bifolia, fruclu 

tetragono. B. fleitt friedjenb Sinfenfraut* 

S. Caliitriche , autmnnalis , folils omnibus linearibus, 
apice bifidis , floribus hermaphroditis. L. &ZtVi^ 

fraut \mt ^Sldtrern, bie m btx 6pi§e ein^efd)nits? 
U\U Priori fimilis, nifi quod folia apice bifida. 

Callitrlche , quae in prima Specierum editione 
fub una Ipeeie tres comprehendebat varietates, \n 
jaovidima fpecies duas, varietatem unam com« 
ple£litur. x 
Clas< diandria. 27 

Classis IL 
D I A N D R I A. 

taminibus duobus, eftque vei Monogynia, Vcl s Digynia. 

A. Monogynia. Monogy. 

Corolla vel monopetala vel dipetala. 

a. corolla monopetala. 
Liguftrum. Veronica. Pmgvicula. Vcrbena. 
Lycopus. Salvia. 

3. LTGUSTRUM. 
I. Li?uftmm vu/^are. L. J^avtriegeL tiimtcexbm* 

l^i^UfteC nobis. 

4. VERONICA. 

S. Vcronlca, niaritiniai Ipicis terminnliKus, foHis ter* 
nis inxqualircr (eirnris. L. t)rei;bldrterid)ter (f^^ 
renprei^* Lyiimachia rpicata cjerulea. B. 

S. Veronica, longifoHa , fpicis terminalibus , foliis op- 
politis lanceolatis ferratis acuminatis. L. langbldt^ 

tericfjter ^^renprei^. Planta proccra. 

3. Veronica, fpicata^ fpica rcrminali, foliis oppofitis 

crenatis obtuiis, caule adfcendente (impliciflimo. 
L. fleiner ^f^renprei^ mit f ilrjerer 5Ie^re» 

4. Veronica, ^fficinalts^ fpicis lateralibus peduncula- 
tis, foliis oppMfitis, caule procumbenre. L. gemei^ 
Jter (E^renprei^. Folia cum cauiibus hirfuta fcr- 
rata, flores pallidi , lineis rubris picli. 

5* Vcronica mas ercfta. B. aufi:ec^t(!e§enbcr ^^ren^ 
|)rei^* exOelba^o. 

6. Ve- 2S P I A N D R I A. 

Mofioqy- 5, Veronlca, ferpyUifoUa^ racemo terminali fiibrpicato, 
fiia^ fol.is ovatis glaBiis cienatis. L. €'l>tenprei^ Itlit 

iQirenodblattern» Folia inferiora oppolira, fupe- 
riora quae pedunculis fubjacent alterna. Hores 
albi, venij? purpui-eis picti, a parte averfa leviflime 
cacrulcfcentes, 

7. Veronica, heccahupga ^ racemls lateralihus, foliis 
ovatis planis, caule repeute. l.. S5.acl/5..U't,cn liUt 
^unbejT ^latteiUt Folia oppolica, ,,et4oiati3, crc- 
jiata, 

%, Veronica ,. ar.ar.aUis atjuatica , raG^mis ktewlibus, 
foliis lanceolatis fcmtis, caule,./creQ:o. L. 5:'ad}^ 

biingen xn\t lanjjen ^laUcvm Folia (^ppofita, fes- 

* 9, W^vomca^ fiutelhta^ racemis lateraHbus alternis, 

pedieeliis^endulis, foliis iinearibus integcrrimis. L. 
fd)maiblattevici)iec €'^renpreii^« Anagallis aqua' 
tica anguftifolia fcutellata. B, Caules longi ramo- 
{i, folia oppcfita, racemi in pedicellos longiusciilos 
fubdivifi, hinc flores laxe racemofi purpurco-csru^ 
lei. Forftcrus mifit, in aquoiis hct) B^ajjen^of na- 
tam , Augufto, 

10. Veronica, chamadrys, racemis lateralibus, foliis 
ovatis fefniibus" rugofis dcntatis , caule debili. L. 

53atf)engeK ^amanbeHeirt* Folia oppofita seffi- 
lia, flores formofi c$rulei, lincis inteniioribus picU» 
exterius palfidi, , 

* II. Vei-onica, latifoUa ^ racemis lateralibus, foliis 

cordatis rugofis dentatis, caule ftvi6to L. 5rettbldt«= 

^ teridyter ^f)renprei^, (Sufannenfraut* Chama- 

■drys fpuria major larifoUa, B, Caules erecti pro- 
ceri, folia oppofita feftilia bafi latiora, ex alis fupc- 
rionbus duobus vel quatuor pedunculi long^. pro- 
cedunt, racemis longis fere fpicatis terminati, flo- 

res caerulei majorcs. ^intec t>em ^runen >&i>fe/ 
Junio. 

12. Vc« D t A N D R I A« 25 

ti» Veronica, agrejlis^ flGribus foHtariis, foliis cordn- Mofjogy- 
tis incifis pedujiculo brevioribus. L. J^unevbarni fiia. 
mit (^K;m:inl>ei'lein5ldttern* Folia alterna, pedun- 
c.ili lon^iores* 

J3. Veronicn» arverjti, floribus folitariis, foliis corda- 
tis ir'cif;s pedunculo 1ongior,bus. L. J^unerbarm 
mit CLMVcnprwi^Mdttern. Folia oppolita fcirilia, 
fioles pallidi bievi;]jinispedunculis. Hanc fpcciem 
in Adpen'1icc ronn L ex Menzclio prolatain poft- 
ea ipfe vidi in cainpis rcmotioribus natam , Majo. 

I4» Veidnica, bedeiafnlia ^ floribus folitarils, foliis 
cordntis planis quinquelobis. L. J^unerbarm mit 
€*pJ)euMdttenU Planta caulibus hirlluis rcpcntibus 
difiufa, quibus folia alccrna, remota, interdum tri- 
lona, brevibus petiolis inlident, ex quorum alis pe- 
dunculi iurgunt longiores, floribus tcrminati mino- 
ribus pallidis. 

15. Vcronica, t*iphylIou floribus folitariis, foh*is digi- 
tato partitispcdunculo brevioiibus. L. J^unetraute* 
Flores Ipccici 10 iimilcs, fcd minores. 
* 16. Veronica, verna, floribus folitariis, foliis die,ita- 
to-pai titis pcdunculo longioribus. L. Heinblumic^^ 
ier (J()renprei^* Veronica humilis erccla montana, 
florc parvo csruleo. Dillen. Caules rubri , folia 
fparfa feflllia in tres aut quinque lobos divifa , ex 
quorum alis breves pedunculi, florcs gerentes mi- 
nutiflimum; calycis laciniae cortlla majores in eol* 

libus ^inter bem ©runen *g)ofe/ Majo. 

5. PINGUICULA, 
Cal. bilabiatus, labio fuperiore ere£lo trifido 
obtufo, inferiore bifido. Cor. bilabiata, labio 
longiore trifidoj breviore blfido , laciniis obtufisj 
neftarium corniculatutn, poftice prominens. 
Stam. brevia, curva, aiuheris rotundis. Pifi. ger- 
men globofum, ftylus brevifiTmus, ftigma bilabia- 
lufn coloratum , antheras tegens. Peric. capfula 
•vata. Sm, cylindracea.^ 

♦ I. Pin- 50 D T A N D R 1 A, 

Monogy'* I. Pinguicula, vulgaris^ neaario cylindraceo longi- 
ma, tudine perali. L. ^ervjfanic^el mit gefpornteJ! 

S31uitie* J^utblume nobis. Sanicula moncana Hore 
calcari donato. B. Planta huinilis, acaulis, tuliis 
craffiufcutis pinguibus lanceolatis revolutis, maigi- 
ne uivoluto ; pedunculus ruber ibiitariis unifioius, 
faepe aker ferior iequicur, interdum ik plures i flo8 
purpureo-caeruieus. bn) Jtarlf au , Majo. 

6. VERBENA. 
I. Verbena, officinaiis , tetrandra, fpicis filiformibus 
ptniculatis» foliis miiltirido-iaciniatis,caulc Iblitano, 
L. €ifen!raut« Caules eredi, tctragoni, rubri, io- 
lia opoofita , incifa , duabus infimis incUuris pro- 
fundioribus, flores pallide purpurei. 

7. LYCOPUS. 
I. Lycopus, europaus, foliis finuatorferratis. L. ?IBap 

feranbdrn* 

8. SALVIA. 

I. Salvia, pratetifit , foliis cordato-oblongis , fummis 
, amplexicauiibus, verticicillis fubnudis, corollis ga- 

lea glutinofis. I.. mlbev Qd)ath(i)* §£StefcnfaU 

bep* ex Oelhafio. 

S. Saivia, fclarea^ foUis rUgofis cordatis oblongis vil- 
lofis ferratis, bratleis florahbus c^lyce longiOribus 

concavis acuminatis. L. aemeincr (Sci)arla<l;* ex 

Oeilialio, qui hic procul dubio eiravit. 
b, corolla dipetala» 

9. CIRCAEA. 

I, Circ2a» lutetiana^ caute ere<^o, racemis pluribus, 
L. ©tep^an^h-aut mxt weiglic^ten ^lumen* Cau- 
lis altitudine pedem iiiperat, tulia pro rationc plan- 
tas magna oppolita petiolata glabi a venofa crenata, 
cx aiis foliomm racemi furaunr laterales, ik caulis 
racemo longiorc terminatur. fl res parvi albi, ca» 
lycis foiiola viiidia, apice cancum lubra» fix Oel- 
^ hau« DZANDRXA. 31 

hafio prolattm poftea ipfe vidi in iylvis rcmotiori- 
bus natam. 

2. Circapa, alpina, caule adfcendentc, racemo unico. 
L. ©tep^an^fraut mitr^ff)lid)ten^lumen. Planta 
humilior, folia oppofita pnuilo minora pctiolatagla- 
bra ovato.lanceolata crenata, raccmus laitem unicus 
caulem terminans, flores parvi rubentes, calyc«s 
ruberrimi. /■ 

B. Digynia. Digynia. 

lo. ANTHOXANTHUM* 

X. Anthoxantbum , odoratum, fpica ovato-oblonga, 
flosculis fubpedunculatis arifta longioribus. L. 
Siuc^gra^. fornd&ric^t SSerggra^^ Spica viri- 
dis, f;£pe fufca vel purpurea , confencfcens flaves- 
cit, hinc nomcn Bauhini : Gramcn pratenfe ipict 
flflvescemc. 
Clas- J2 - tr R r A N D H t A, 

Classis IlL 
T R I A N D R I A. s 'taminiKus tribns; recyndnm nnmernm ftylo* 
rnm fubdividitur iii Monogyniam, Digyniam 
& Trigyniam* 

Mom^y^ jfl Mqnogynia. 

Valeriana. Gladiolus. Iris. Scirpus. Erlo* 
phorum. 

II. VALERIANA. 

1. Valeriana, officinafis^ floribus triandris, foliis omnl» 
bus pinnatis. L. groffer^albriatt. Felia pinnatfl 
eum iiTjpari, foliojlis ianceijnris dentatis. 

2. Valeriana, ^iwV/gi , fioribus triandws dioicis, foliiS 

pinnatis integerrimis. L. rlduer^albnart. Flores 
ex albo rutiU. 

3. Valeriana, locufta oHtofia, floribus triandris, caute 

dichotomo, foliis linearibus. L. 5l(fcrfalat. ^etti^ 
ianfd) nobis. Folia oppofira , fujieriora i^iterdum 
dentata; flores minores ex albo csrulei. 

'^ . 12. gladiolus. 

Cal. fpathie vaga^. Cor. fexpartita , petalis tri- 
bus fupcrioribus parum connivcn^bns, inFeriori- 
bus pateniibus. Stam fubuiara, fub pctalo fupc- 
riore adicendentia , antheris oblongis. Pijl ger- 
men iiiira receptaculum, ilyius dmplex, ftigma- 
trifidum. Peric. capiula obioiiga triiocularis, 
Sem. plura rotunda, 

T^ * I. Gla* TRIANDRIA. 53 ^ ' I. Gladlolus, communtSf foliis eniiformibus, floribus Monnay. 
diftaiuibus. L. rot()e 6d}tvert)tlilie» runi^e Oiegi wj. 
tvurj» Gladiolus floiibus ujio vcilii dilpoluis ma- 
jor & proceiior, florc purpuro-rubciue. B. t ios \x\ 
liorris notus, apudnos ipojue florct nd coHes l)iittec 
teiU C)runert ^ofe/ ubi inter vu-^uUtj humiliora* 
emiaet, Julio. 

13. IRIS. 
1. \m, pfeudaeorus , corollis imberbibus, petalls Inte- 

rioribus fl:igmatc minoribus, foiiis enfifbrmil^us. 

L. ilBaflerliite» 
;^. his , yar;/<y//^'^w/« , corollis imberbibus, petalis int6- 

rioribus parcntifllmis, caule uniana,ularo, foliis enfi- 

formibus. L. ^lCanblduefraut* Florcs obfoietc 

purpurei. 

• 14. SCTRPUS. 

%, Scirpus, pahflris, culmo tcreti nudo, (jiica {libovata 

terminali. L. ©umpf binf;?n. ^infengra^. 
2. Scirpus',' acicularis , tulmo tereri nudo fetiformi, 

fpica ovata bivalvi teiniinali, (eminibus nudis. U . 

fleinjle ^infetU Joh Phil. Breynius rcperit. 
g, Scirpus, iacufiris, culmo tercti nudo , fpicis ovatls 

pluribus peduncuktis t>.'rminaiibus. L. QVO\}C ^in^ 

fen. 2:ei3)binfcn* 

4. Scirpus, maritimuu culmo triquetro , panlcula con- 
globata foUacea, fplcularum fquamis trlhdis. inter- 
inedia fubulata. L. ©eefvinfen» '^\)^Zt^X(k^* €X 
Oelhaflo. ^ 

5. Scirpus, JyhaticuSy culmo trlqueti'0 foliofo, umbella 
foliacea, pcdunculis nudis fupradecoiTTiiofitis , fpicis 

confertis. L. ^Balbbinfen» t)iel|!rau§tge^ fd)arfe^ 
Jppeta&rige^ Dvot^rgra^. Folia carinata, carina 
afpera, pjnicula inaequalis. 

15. ERIOPHORUM. 

Eriophorum, polyftachiott , ciilmis terctlbus, follls 
planis, fpicls pednnculatis. L. glac^^gra^* 5BoKtf 

ava^* ajJiefen^imara^* 

C B. Di^ T. JiJ T R I A N D R 1 A, 

Digyma, B. Digynia. 

Huc pleraque gramina pertinent , quse calycc 
donantur unifloro, bifloro, aut trifloro. 

a, calyce untfloro. 
Phalaris. Panicum. Phleum. Alopecurus. 
Agroflis, Lagurus. Arundo. 

i6. PHALARIS. 

1 » FhQlavis, phleoUeSy '^^nicuio. cylindrlca fplcaeformi. 
L. fend)arti(jer ©lan^ ^iefdjgra^* 

"2. Phaiafis, ariindwacea , panicula oblonga venrricofa. 

L. Oio^vglanj» fletn O^ie^gra^» 

17. PANICUM. 
I. Panicum, viride ^ fpica tereti, involucellis blfloris 
fafciculato-pilofis, L. gvune^ J^irfegra^* genc^i^ 
gra^ inif einfacf^en Slel^ren^ Anther^ fufcs , fti- 

gmnra purpurea. 
a. Panicum , jhnguinale , fpicis dlgitatis bafi interiore 
' ' nddofis, flofqulis geminis muticis , vaginis foliorum 

punclatis. L. bluticje^ J^irfegraC* J^lutgra^* in 

Adpcnd. Toml I. ex Menzelio. 
• 3. VQ\-{\cumy crus galli y fpic*s alternis conjugatisque, 
fpiculis fiibdivifis, glumis ariftatifs hifpidis, rachi 

quinquangulari. L. grarttttc^te^ J^irfecjra^. gend)^ 
gra^ vaxt (jet^eilten 5le^ren. Gramen paniceum 
divifa. B. Spica ex fpiculis pluribus alternis & re- 
motis conftat. Glumarum calycis feu valvUiarum 
majoram altera plana vel concava, breviter immb 
breviffimc interdum ariftata, hirfiita, altera convexa 
acuminata, interdum ambae tantum acuminata?, 
tertia minor ad bafin gluma? planse fita. Ad ori- 
ginem fpicularum pili longiores rariOres quam in 
glumis. Vaginae foliorum nec pih's nec membrana 
terminantur. Varie iudit hoc gramen <S: magni- ' 
tudine & facle, tefte Scheuchszero. Species, quam 
reperi , ex minoribus erat , &. in horto fponte na- 
fcebatur, Augufto, Aiiara poftea longe majorem 

immo TRIANDRIA. JJ 

immo maximam in hoi to fponte n^itam vidi . Se- /)/<Ty«/^ 
prcmbr. Hujus Varietas: Gramen paniccurii fpica 
divifa ariftis longis armata. B. Uiffbrt a priore 
ftriltis longidims, quae unam cnlycis glumam icr' 
minant, cum altera tantum acuminata videatur; & 
(ingulare cft, quod in eadem fpicula hinc inde 
floiculi nafcantur, quorum utrseque glumae majores 
brcviilime tantum ariftatac vel potius acuminatse. 
Hanc varictatcm paritcr in hortis fpontc naicentcm 
Sc proceram offendi, Augufto. An»at hoc gramen 
ad fimeta & in folo pinguiore crefcere, hinc fit, ut 

in hortis ibpe rcperiatur; tm o()rifcl;cn 2Riei)erfelt) 
inter oiera crefcit. 

18. PHLEUM. 

I. Phleum, pratefjfe, fpica cylindrica longiftima, culmo 

reao. L. ^[Biefenfcnd^ langa()rid)te0 £ie!'d)ara^» 

Spica moUis vireicens, maturitate albicans 
3« Phleum, nodofttm. fpica cyiindrica bafi ftevili, cul- 

mo adlcendente, radice bulbifera. L. Oanbf^nc^* 

(ur5df)rid;te^ ^iefi^gva^. 

3. Phleum fpica foliacea gend) mit uttgletrf^er^rf^re* 

4. Phleum, aipinum^ fpica ovato-cylindracea. L. Jencf) 
m\t fur^er 2lef)re» Hujus tantum Varietas ell 
Phleum 4tum Tomi L 

19. ALOPECURUS. 

I. Alopccurus, p>7?^w/J"j, culmo fpicato erefto, glumis 
villr.iis. L. guc^^fd^man^gra^* Hujus tamuni 
Varietas eft Alopecurus culmo (J^icato, ercclo, ca- 
lycibus villofis, ariftis paullum ultra calycem pro- 
ductis Tomi I, qucm Jo. Phil. Brcynius reperit. 

20. AGROSTIS. 
I. Agroftis, y/>/V« venti, petnlo exteriore cxfcrente ari- 
ftam reclam ftriftam longiffimam. L. 2l(f erflrau^^ 

gra^. 

8. Agroftis panicula tenui, valvulis calyciniis insqua- 
libus, petaloi*um arifta dorfalf recurva minima. 
Ctrau^gra^ mit fur^en ^rannen unb ungleid)em 
i^flc(^« Panicula angufta brevis jfufco-viridis. 

C a .3. Agr«» ^^ T R I A K D R I A. 

Dlgynw, 3* Agl-oftis panicula angufta denfiuscala, valvulis ca* 
lycinis" squalibus, petalorum arifta dorfali recurva 

minima. ©traulQra^ mlt lurjen ^JiannettunCJ 

g(eid)Cnt .^eid)» Faniculalongiorfpadicea, ramuU 
plures eodem loco, arifts in hae <& pr'fcedentc vix 
nudis oculis viiibiles. 

4. Agroftis, eapmaris, panicula capillari patente* caly- 

cibus fubulatis a?quaiibiis hifpidiuscuiis coloratis, 

flosGulis muticis. L. J^aai'(trau0(jra^» faflauten^ 
traune^ ^Scrggra^* 

5. Agroftis, aiba, panicula laxa, calycibus muticis ^qua- 

libus. . L. tveijie^ ©trau^gra^* Ramuli plures 
longi {parfi. 

6. Agroftis panicula denfa coar£lata mutica, calycibus 

anguftis. ©trau^gra^ mit ttid)t .^ufammen 9^^. 

brungener ^lut^» Ramuli paniculs plures eodem 
loco erumpentes, cuhno adproximati, calyces gla- 
bri fplendentes, fpadiceo-virides. 

7. Agroftis panicula {parla mutica, calycura VQlrulis 

aequalibus ariguftis longiuscuhs. grutte^ glatt^ett.^ 

.^ t)e^ ©trau^cjra:^* Hujus Varietas poftea reperta: 

I ' Agroftis panicula fparfa breviore, ramuUs pluribus 

codeiii loco brevioribus , fioscuhs rarioribus, cafy- 

' cibiis anguftis viridibus non fplendentibus , in fyl^ 

vis, Juho. 
g. Agroftis pahieula mutica , floscuhs folitariisr* 
iStrau^gra^ m\t eittjeter ^lut^e* 

* 9« Agroftis, canina ^ calycibus coloratis , petalorum 

arifta' dorfah recurva, culmis proftratis fubramofis. 

, L. (rraunei (^trau^Cjra^* Gramen fupinum cani- 

■ num paniculatum , foho varians. B. Panicula ali- 

^ quantum fjiarfa, ramuli plures eodem loco erum- 

pcntes tenues & in breves pedunculos iubdivifi. 

Calycis glumae aequales pui-pures aut fpadiceac an- 

guftae. Flosculi albefcentes, quorum gluma majorL 

J bafi ariftam pronnt tenuem brevem albesccntera re- 

curvara,. extra calycem protenfam; in montibus 

noftris & in fylvis kp $^<Xt\h\X, Junio* 

* 10. Agxo* TRIANDRIA. 37 

* 10. Agroflis, arundwacea y panicula oblonga, pctalo Di^ymg, 

cxtcriorc bafi villofo, arifta torta calyce longiorc. 
L. fd)iln\3e^ S^rau^gra^» Gramcn avcnaceum 
montanum panicula angufta e dilutidimo fufco 
albicf\nte dc pappofa. Scheuchz. Panicula angufla, 
fere fpicata, fed longa, Kamuli plures breves fub- 
diviii ex uno loco erumpcntes. Flosculi majorcs, 
calycis glumje jcqualcs mucronatae, ex fufco dc vi- 
ridi variiE, coroliarum glumac ad bafin brevi pappo 
Iiirliits, harum piajor arifiam propc bafin emitiit 
recurvam , extra calycem longius protenfam ; in 
collibu? f)inter bem ©runen ^ofe, Juli6. 

* II. Agroliis paniculn fparfa brevi tcnui , floscub*s mu- 

ticis, foliis filiformibu'?. *S(rau^ intt fabemfar6t9crt 
23ldftenu Kamuli pauci, bini eodem loco, brevcs, 
flosculis paucis, tribus aut quatuor, infhu£li. Ca- 
lycis valviB angud^e .tqualcs viridcs, corolls glumsE 
tantilium longiores, Differt cb Kva flosculis piuri- 
bus, & foliis anguftiflimis; in fylva horti Grodde- 
ckiani m ber Dl)ra/ Julio. Hujus Varietas pani- 
cula contracta, rnmulis brevioribus; ibidem. 
** J2. .Agroftis panicula brevi tcnui, floscuh"s paucis mu- 
ticis nutantibus, ^trau^()ra^ tnit ^erabf)atigenbett 
S^lumen. Gramen minus, cre6lum. fohls brcvibus. 
Panicula conftat ramulis paucis brevibus tenuifll- 
mis, duohu? aut tribus uno loco erumpentibus, 
hoi izontahltcr proicnfis, quibus flosculi parvi j5aucf, 
brcviter pedunculati, deorfum pcndentes adhaerent; 
calycis glumae virides pauco fp.idicco admixto , an- 
therx fufcdP. Hanc fin<rularem fpeciem reperi in 

Gollibus (;inter bm ©nmen J^ofe, Junio. 

21. LAGURUS. 

I. Lagums , ov^ttis , fpica ovata ariflata. L. %\x6)^f 
fc^wan^gra^ mit furjerec Sle^re. Oehlhafius vidit 

& procui dubio erravit. 

22. ARUNDO. 

I,-Arundo, epigejos^ calycibus unifloris,paniculq ere£la, 

foliis fubtus glabris. L, S^er^fti^Kf* ^ergrif bgra^* 

C 3 s.iViundo, 58 T R I A N D R I A. 

Digynia, 2, Ai-undo, ratao^fo^/x , " calycibus unlflom, culm© 
ramoib. L. 52$icrenfcl)ilf* ^i>\)v^va^ mitmxd^m ., 
brauHrot^em 6trau^* 

3* Amndo, ar-^naria, calycibus unifloris, foliis involU" 
tis mucronat"-pungeniibu$. L. ©ant>fd)ilf» ^Jfric* 

men^ra^^ J^elm* , 

4, Arundo, phragmitet^ calycibus quinqucfloris, pani- 
cula laxa. L. Sio^rfc^ilf* 

b, calyce bifioro^ 
Aira. Melica, 

23. ATRA. 

1. Aira, cafpitofaf foliis planis, panicula patente, peta* 

lis bafi villofis ariftatisque , arifta reda brevi. L. 

oildnjenbe @d)mieleH. Slcfe^riebgra^* 

2. Aira, alpina, foliis fiibulatis, p-.mtcula denfa, floscu- 

lis bafi pilofis ariftatis, arifta brcvi. L. tveiflf^ 
©cf)miekrt, 

3. Aiia, can fcfttf^ foliis fetaccis, fummo fpathacco pa^ 

niculam inferne obvolvente. L. graue ©C^mielert* 

4. Aira, cnvynphyUea,io\m fetaeeis, panicula divaricatt, 

fiGribus ariftatis diftantibus. L. fteirtjte ©c()mtelett# 
]o. Phil. Breynius reperit. 

5. Aira, crijiata^ panicula fpicata, calycibus flibtrifloris 

pedunculo longioribus , petaHs fubariflatis in^qua- 

libus. L. wollicf^te ©cf)mielert* 

6. Aira, carutea^ foliis planis, panicula coar6Vata, flori- 
r . bu5 pcdunculatis muticis convoluto-lubulatis. L. 

Blaue ©d>mielert« 

7. Aii-a, aquatica^ foliis planis, panicula patentc, flori- 
bus muticis laevibus calyce longioiibus. L. SBajfcr^ 
fc^mielen» Jo. Phil, Breynius invenit. 

8« Aira , mmtana , foliis fetaceis , panicula anguftata, 
flosculis bafi pilofis ariftatis, arifta tortili longiore. 
L. Q^ergfc^mielen* Gramen avenaceum capilla- 
ceum minoribus glumis. B. Hanc fpecieni in 
Tomo L perperam fub generc Avens locavi , fe- 
du£lus ai*ifta tortili & aulioritatc Seheuchzeii , cui 

Gramen TRIANDRIA» 39 

Gramcn avennceum audit. Panicula piliuum an- Digyma, 
l^^uftiflima, quia rnmuli licet longi Sc tenucs, culmo 
tamen aic1:e adpioximatl, aft ubi cffioruit laxior fit, 
ramulis {eccdcntihus; copioiiflime in montibus no- 
ftris fylvaticis crcfcit. 
* Q. Ahn, /If wja^ foliis fetaceis , culmis fubnudis, pa- 
nicula divaricaia. pediinculis flexuofis. L. ^fat^^ 
fd^ltticlk^tU Gramen ncmorofum paniculis albis, 
capillacco folio. B. Panicula laxa, rnmulis duoblis 
eodem loco erumpentibus flexuofis , flo.sculis rcris. 
Calycis i^lumaecx viridi albidae fplendentes, corollx 
valva major bafi arillam emittit arnculatam , extra 
calycem protenfam; in fylvis montofis rarius rc- 
peritur, Julio. 

24. MELICA. 

.%. Melica, mtavs, petalis imberbibus, panicula nutante 

fimplici. L. ^angenbe^ ^d^^n^ra^^ S23albcjra^* 
c. Ciilyce miiltifioro. 
Poa. Briza. Daftylis. Cynoiurus. Hordeum. 
Triticum. Elymus. Avena. Lolium. Bromus. 
Feftuca. 

25. P O A. 

1. Poa, nquatica\ panicula diffufa, {piculis fexfloris 

linearibus. L. 533affert>ieft9ra^. 5l*a|Terneb(jra^. 

2. Voa^ triviafis^ panicula fubdiffula, fpiculis trifloris 

bafi pubcscentibus, culmo ere6to tereti. L. breij^ 
hlM)U^<i^ S^te^gra^* S^noUn^va^* ^Biefengra^* 

3. Poa, angullifolia y panicula difl?ufa, fpiculis quadri- 

floris pulcscentibus, culmo cre£lo tereti« L. Mxit^ 
blut^i^e^ S5ie^cjra^« 

4. Poa, pratetjjis^ panicula difFufa , fpiculis quinqueflo- 

ris glabris , culmo ere£to tereti. L. funfblutfctge^ 
23ief)gra^. In prima Spec. e<3itione Po« triviali 
quinqueflorx, pratenfi vero triflorac tribuuntur fpi-' 
culse , fed numerus flosculorum maxime variabilis, 
quod jam Tomo I. monui. Ipfe fatetur Linn«us, 
vixdum dari limites pro ipcciebus 2, 3, 4, rite dis- 
cernendis. 

C 4 5. Pot, 4® T R I A K D^ R 1 A. 

D^ynm f. Poa, tf«««<i, panicula difFufa, ongulis reftis , fpiculii 
obtufis. euimo Gbliquo Gompreflb, L, ©OITlittcr^ 

6« ^oa^y 'iemoralis , panicula attenuata, fpiculis fubbi-- 
floris macronatis lcabris, culmo incurvo. L, SBalb^ 
»iel)C|ra^* 

!?^, BRIZA. 

I, Briza, f»<'^//?. fpiculis ovatis , calyce flosculis 7 brc* 

viore. L. gltttevgva^* gittevgvag!* *5)afengra6* 

27. DACTYLIS. 
' 1, lya^yYis y. ghmerata , panicula fecunda glomerata, 
L. raud^e^ ^naulcjra^* Gramen arvenfe fpica 
compaila divulfa. Lcefcl. 

28 GYNOSURUS. 
I. Cynofiirus, crifiatus^ bra6:eis pinnatifidis, L. '^ii 

ficvjerte^ Jvammgra^* 

^9. HORDEUM. 
I, Hordeum , ;//«r7»«w , flofculis loteralibus mafculis 
ariilatis, involucris intermediis ciliatis. L, f0?aufe<5 

Serftt @er|totn)ald)« 

3Q TRITJCUM. 

1. Triticam, repen^ ^ calycibus ftibuJatts quadrifloris 
acuminatis. X. Ouecf iDet^ett* £luecfgra^* 
Species alrera, five Triticum caninum, in nova 
editione ad requens geniis Elymi refertur, 

31. ELYMUS' 

^ CaL involucrum tetraphyllum , gluma nulla. 

Cor, bi^^alvis, valvula exteriore majore ariftataj 
altera pkna, Stam, fiiamenra brevifTima, an^ 
therae bafi bifidae, Pifi. ityU divaricati pilofi, 
Sem. lineare, - 

I, Elymus, eanwns, {pica nutante arfta , {piculisj-eflis 
invoiucro deftitutis , jnfimis ^eminil. L. S^mb4^ 
t»et§ett* Eft idem gramen (juod in priove editione 

Triti- T R 1 A N D R I A. 41 

Tntlcum calycibus fubuhtis quadrifloiis aviHsitii Digyrtia. 
oicitur. 

32. AVENA. 

,1« AvtnQ, ptihescefis^ fubfpicnta, calycibus (ubtriflorls 
bafi pikjfis, toliis plnnis pubcsccntibus. L. ^SJicfcttJ? 
^aber. ^aberi}l'a6. Feituca dumetorum. B. Ell 
eadcm cum ipccie prima Tomi I, quae Avenac pra- 
tenlis varictas \n utraque Specieruin editione dici' 
tur, in Adpendice vero poftcrioris hoc nomine in- 
lignitur, fi quis difbnctam fpeciem vciit. Ab Avent 
prntenii non nifi calycibus pleiumque trifloris dif- 
fert, qui in illa utplurimum qu<nquefiori funt. 
Cum itaque calyties nol\ri graminis femper fere 
triflori deprehendaiitur , pubescentem potius quam 
pratcnfem Avenam nobis indigenam efle patet. 

Species altera Tomi I. jam ad Airam relata, 
quoilum pertinet. 

33. LOLTUM. 

I. l^olmm , perenne , fpica mutica, fpiculis ccmpreflis' 
;,, multifloris. L. 2uld) oi^ne O^rannen. 
V 2, Lolium, temnlentuui, fpica ariftata, fplculis compres» 

fis ariftatis. L. hM) mtt ©rannctt* %m\m\i\x{6)^ 

34. BROMUS. 

I. Bromus, /^c/7//«//f , .panicuU parente, fpiculis ovatis, 
ariftis ereftis. L. Svocfentreijp* ^re^pc nobis. 
Hujus Varietas : Bromus horiieaceus panicula ere- 
Qi2i coaictara. L. G)erflentre^p. Hjec varietj^n 
priore cdirione dillinda fpecies, & quarta Tomi 
noftri I, efl, Panicula hujus confenescens fufefcit. 

5. Rromus, arvenfis, panicula nutantc , fpiculis ovato- 
oblongis. L 2l(fertre^p» 

3, Bromus, teSiorum^ panicula nutantc, ipiculis h"nearl- 

bus. L, ^er^treep* 

4, Bromus, gviantem^ panicula nutante, Ipiculis qua» 
drifloris, ariflis brevioribus. L. QrojTejler l^rei^p. 

5, Bromus, trijlorwy panicula patente, floribus fubtri- 

teis. L. trei;blut^i3erl^re^p. Hoc gram^, quia 
C 5 in 42 TRIANDRIA, 

Df^vma* ^ priore S.pecierura editionc non repentur InTo- 
mo I. ad Feftucam retuli , Sc Feftucam panicJula 
ipaiTa, rpiculis anguftis teretibus, foliis nominavr,. 

' ' quia Qi-iilx ex glumarum apice prodeunt ; cum vero 

quandoque etiam paullo infra apicem prodiie per 
lentem obfervaveric Scheuchzerus , gramen hoc 
Bromis adfociariquoque pofle ibidem monui.quod 
€tiam fadum in noviffima editione. Flosculorum 
numerus fubtriflorus dicitur , Scheuchzerus ^ qua- 
tuor nd fex extendi perhibet. Jo.. Piiil. Breynius 
reperit. 
* 6. Bromus, pinnatus^ fpiculis alternis fubfeifilibus te- 
i'ctibus, culmo indivifo. L. 3ittcrtre^|>* Gramen 
fpicn brizae majus. B. Gramen loliaceum cornicu- 
latum. Scheuchz. Spiculs anguftae, longae, novem 
aut plures, virides, villof^, flosculos plurimos con- 
tinentes, ex apiceglumaiumobtufoarifti^prodeunr, 
quarc ik inter Feftucas coilocari potuifiet , fed ha- 
bitus Bromis; in montibus, Julio. ^ Hujus Varie- 
tas: Giamen lotiaeeum corniculatum , ipicis tere- 
tiusculis anguftis d!!: glabris. Scheuchz. A priorc 
differt fpiculis nnguHioribus, glumis ftriaris, glabris, 
margine tantum breviffime ciliatis. ScheuchzeriiS 
huic varietati fynonymum Feftucss dumetorum B. 
fldpofuit, quod Linnaeus Avenae pubescenri, fed ex 
fententia Vailiantii, tribuitj in fylva horti Grod- 
dei^ani, Junio. 

^ ^ 35. FESTUCA. 

I. Feftuca, ovina, panicula fecunda coar£tata ariftata, 
culmo tctragono nudiusculo, foliis fetaceis. L.- 

Gd)aaffc^tt)itt(jeL ^^crggra^ mit fd^mar^cn ^m^ 
jclti*. 

3. Fcftuca, ruhray panicula (ecundafcabra, fpiculis fex- 
floris ariftatis, fiosculo ultimo mutico , culmo ferai- 
tcreti. L. rot^cr ©d^lDingcL Panicula cum culmo 
tandcm rubro colorc tingitur. 

3, Fcftuca panicula longa coar6tata , fpiculis ovato-ob- 
longis, glumis lanuginofis & ciliatis. ©C^WincjcI 

m\t ^aanc^tci: ^lut|e* 

4. Fc- T R I A N D R I A. 43 

4. Feftuct panicula longa ane^ufta, fnicnHs ovatis, ^lu- Digymd, 

misftriatis,foliisvillofis. raud)Mattcric^tei'(2c^toin^ 
gel mit jurammengc^ogenein 6trau^» 

5. Feftiica psnicula lana, fpiculis fepremfloris diftichls, 

glumis villofis. (Scbwtngel mit glattem ^elc^ un^ 
raud?en S5lumenbldttern» 

Feltuca fexta Tpmi I. jam hic Bromi triflori 
nomen adepta. 

6. Fcftuca, //«/>/?«/, panicula ramofa ercc>a, fpiculis 

fubteflllibus teretihiis muticis. L. ^O^annafd^tDin:^ 
gel» (^ntengrai^. ©d)tt>aben nohis. Gramcn man- 
i\x efculentum prutenicum Lcefcl. Hoc gramen, 
quod ufihus mcnfarum noflrarum infervit, ah ali- 
quibus pcrperam Panico adnnmeriitur. aquotamen 
maxime diffcrt, cum Panici caYx trivaUis uniflo- 
ru<;, noltri vero graniinis bivalvis multiflinus fit , & 
omnes Fcftucz, &■ quidcm Jlnitantis , notas prat fe 
ferat. nec nifi in foilis vel pratis humidis reperia- 
tur. Error hinc natus, quod femina Panici faiigui- 
nalis feu ejus varietatis , quae Gramen daclvlon es- 
culentum." B. in Gcrmani^ quihusdam locis co- 
mndantur, ik pari nomine ^6)V0Ci,\>tn five ?D?anna;!' 
gra^ voccntur. 

» 7. F«fl:uca, duriuscula., panicula fecunda oblong^a, fpi- 
culis fexfloris ohlongis Isvibus, foliis feraceis, L, 
^arter ©d}Wtnge(* Gramen pratenfe panicula du- 
riorc laxa, unam partem fpe£lante. Scheuchz. Pa- 
nicula hrevis. ramuii folitarii remoti hrcves .' paucis 
ornati fpiculis diftichis viridibus» hreviter ariftatis, 
quatuor quinque aut fexfloris, in (ylvis, Julio. ' 

♦ g. Feftuca, (lecumbens^ panicula erefta, fpicuHs (uh- 
ovatis muticis , calyce flofculis maiore, culmo dc- 
cunibcnte. L. liegenber ©d^n^incjeU Gramen 
montanum avenaceum, locuftis muticis tumenti- 
bus pilofum. Scheuchz. Folia angufta pilofa, 
quorum vaginx non membrana, uti in plerisque 
: gra- 44 T R I A N D R I A. 

Digynia* graminlbus , fed pilis tenninantur.' Culmus hu- 

miiis, ramuli rolitarii pauci, cuimo adprnximati, 
fpici^is duabus aut tribus majusculis praediri. Ca- 
lycis glum2 virides albefcentes , fere asquales , flos- 
culos tves aut quatuor continent, glumis virid bus 
glabris aut parum hirfutis; ittt Sattgefuf^rfc^ett 

SBalbe/ Julio. 

Trtgyma. C Trigynia. 

35. HOLOSTEUM. 

^ I. Holofteum, umbeUatum^ floribus, umbellatis. L 

lld^emagletttsra^*. 
Clas* 1f E T R A N D R I A» 45 

^ Classis IV. 
TETRANDRIA. 

Staminibns quatuoh Ordines hujus ClaflTs 
funt tres, Monogynia, Digynia & Tetra- 
gynia. 

A. Monogynia. Momgy. 

Floribus vel adgregatis, vel fpicatis, vel pe- "^^* 
dunculatis. 

a. Jlorikis adgregatis, 
Globukria'. Scabiofa. Dipfacus. 

37. GLOBULARIA. 

t, Globularia, vulgaris, caule herbaceo , foliis radlcali- 

bus trldentatis, caulinis lanceolatis. L. Hauc5}?a§^ 

liebcn. Caulis longus ereftus (implcx , rarius ra- 

mofus,inferne foliis villefis veftitus, fuperne nudus. 

38. SCABIOSA. 

1. Scabiofa, arvefjjis, coroUulis quadrifidis radiantibus, ^ 
caule hifpido ,• foliis pinnatifidis , iobis diftantibuf. 
L. ^lcferffa&iofc. Flores pallide rubro-csrulei. 

2. Scabiofa , y«cf //rf , corollulis quadrifidis cequalibus, 

caule fimplici, ramis approximatis,foIiis lanceolato- 
ovatis integerrimis. L. ^tcufcl^ 5l66ig» Foliii gla- 
bra oppofita , caulis fuperne nudus, frequenter in 
tres ramos divifus , quorum medius longior unico 
capitulo terminatur, laterales adproximati vel pari- 
ter unico gaudent capitulo , vel iterum trifariam 
^ivifi. Flores caerulei, non vero purpurei. Prjeter 
loca Tomo L indicata ctiam copiofe crclcit iit coUi- 

bus ^in(cr ^m ©vuncn ^ofc* 

3. Sca- ^ Ir iE T R A N 1> ^ I A. 

Momgy- 3t Scabiofa, colmibaria , coroUulis quinqueflorls radi* 
ma. antibus , foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis 

pinnatis feraceis. L. (SlaHofe mit fd)malen ^efe^ 
t)ertett ^ldttem* Flores non ex caeruleo purpurei, 
fed.dilute rubri. 

4. Scalsiofd, ocbraleuc^^ coroUulis quinquefldis radian* 
tibus foliis linearibus pinnatis , radicalibus bipin- 
mtis, petiolis perfoliatis. L. ^Hhx^^^ mtt tKi§i? 
gelben S3(umem Petioli margine lato cum caule 
uniti, pedunculi longi. in adpendice Tomi L ex 
Menzelio. 

* 5. Scabiofa coroUulis quadrifidis, foliis lanceolatls in- 

tegris hirfutis. \k\m ^tohxti^vmt unget^eiltert 

^SIdttertt* Scablofa aivenfis minor folio non dis- 
fecto. B. Pbytopin. Planta humilior, cauUbus & 
foliis hirflitis,. pierumque integerrimis, interdum 
dentatis, floribus rubris; in locis rcmotioribus, 
Majo. 

• 6. Scabiofa foliis caullnis Inferlorlbus pinnatls, fupc- 

■ rioribus (iniplicibu.<J linearibus. ©faSlofe Xt\\t ^hz^ 
ren etnfad)en ^ldttertt* Hancfpeciemollm inmon- 
tibus noi1:ris a me repertam a praeeedentibus diver- 
fam credo. Cauh's fatis iongus glaber, fuperne iii 
duos longiores pedunculos parum fcabras abit. 
Folia caulis oppofita glabra plnnata, pipnulis angu- 
ftis dentatis, tninime vero fetaceis £^6 latioribus, 
hinc a Scabiofa columbaria divtrfa, pinnula fupre- 
ina maore \atiore crenata aut dentata. Addivifio- 
nem cauiis folia oppofita anyufta linearia, pedun- 
culi paribus foliis in g^eniculo quodam infra mc- 
Sium coilocato veftiuntur. Capituia parva, flores 
rubri, eoroliae quinqueiidi. 

39. DIPSACUS. 
X. Dlpfacus, fitUommt foliis feflilibus ferratis. L» 

Aartent>if?eU TETRAMDIIA* 47 

b, floribuT fpicdtis, Mono^ 

40. PLAlsJTAGO. *'''•. 

f. Plantago, major^ foHis ovdtis glabris, fcapo tercti, 
fpica fiofculis imbiicatis. L. 5.Be(ifrid) m\t (jlatteti 
S5latt^rn» Spica Jongiffima, corollir h"inbus obfb- 
leius parvus, filamcnta brcviora albida, anthers 
fufcae, flofcuh* fucce^ve aperiuntur, & paucifTimi 
fimul explicantur, ut adso plantavix in flore aniin- 
adverrntur; Julio. 
2. Piantago, ianceolata^^oXus lanceolatis, fpica fubovata 
nuda, lcapo angulatd. L. ^pi$tregencf|* Spica 
brevis, corolla obfoleti coloris, hlament.i longiora 
& cum anthcris albjda, flofculi paullo plures fimul 
cxplicantur. 
* 3. Plantago, medta, foliis ovato-lanceolatls pubcscen- 
tibus, ifpica cylindrica, fcapo tereti. L,, ?IBfgerid) 
ntit raud^ett 'Q^Iattern. Piantago latifoHa incana. 
B. Foha villis breviflimls lanuginofa mollia, feptem 
nervis ftriata, fpica longior, corolla antequam ex- 
plicatur rubra, poftca albcfcit, filamcnta longiffima 
purpurea, anthcrs carnes, flofculi plurimi fimiil 
'^xplicantur, ut tota fere fpica in flore videatur j in 
pratis, IVIajo. 

c, floribm pedunadatis, 

Afperula* Galium. Cornus. Achemilla. Trapa. 

41. ASPERULA. 

1. Afperula, odorata^ foliis oftonis lanceolatls, floinim 

fafciculis peduncuiatis. L. 2Balbttiei(ler* CDieegfe 
nobis. Caules tetragoni, folia interdum feptem. 

42. GALIUM. 

i. Galium, paluftre^ foliis quaternis obovatls inaequali- 
bus, caulibus difFufis. L. SBaffermcperfrauU 
Caules afperi, rami longi floribus parvis albws. 

2. Galium, verum^ foliis o£lonis linearibus fulcatls, ra- 
mis floriferis brevibus. L. Cjelbei! ^Jie^crfraut* 
^abfraut* $S3al^|li:o&» Caulis glaber, flores con- 
ferti lutei. 3. Ga- 4§ T E T R A^ N 1> R r A« ^ 

Monogy- 3. GalmtTi) moUttgo^ foliis o£tonis ovato-lineai-ibus fub* 

nia» ferratis pateiitiifimis niucronatis, caule iiaccido , ra*- 

mis pa!€ntibus. L. mx^i^ ^OfepetftaUt* Caules 

glabii, ftores parvi copioli albi. 

4. Galium,v//>tf;7W, foliis ocionis lanceOlatls carinatis 

fcabris retr.orfam aculeatis, geniculis villofis, trucm 

hifpido. L. j\{e6!raut m\t iDeifen f^iumen* C^u^ 

les alperi, rami breves, floribus paucis parvis albis. 
* 5. Galium, wr*^;/r//;«w, foliis fubqu>iternis Hnearibus 
Isvibus, caule debifi ftabro, feminibus glabris. L* 

n)ei{fe^?Oiet)erh*ai!tuatt kauueti v^faubbef)dltmfett« 

Folia angufta qugfprnai fiores ante explicationem 

rubent, poftea aibi, antherae fufcs; im3^fd}fett^ 

t\)Ci\ Sc in fylvis remotioribus, Jufio. 

Galii caiiles terragoni, in vero magis teretes, ra« 

m.i oppofiti in^qualis plerumqiie longitudinis , al« 

tcro brcviore, interdum plane deficiente, quod 

prsefertim in aparine obtiriet. 

43.:CORNUS.' 

I. Coi-nus, fanguhiea, arborea, cymis nudis. L. ^Ot# 
nel6'aur;U Flores odorati.. 

' 44. ALCHEMILLA* 
I. Aichemiila, v«/g/3w, foiiis iobatis. L. (StttttaU*. 

45. TRAPA. 
I. Trapa, natam. L, Sfad;elttU§» Oelhafius vidlt, 

pigyma. B. Digynia, 

r Cufcuta. Aphanes. 

^6. CUSCCJTA. 
?. Cufcuta, europaa, floribus feflilibus. L. ^^ac^^^ 

feiben* 

47. APHANES. 
1. AphaneS, arvefijis, L. nettter ^RatelfoifeU in ad* 
peiidice Tomi L ex Menzeiio. ma. TETRANDRIA. 49 

C Tetragynia. Tetragy, 

Potamogeton. Sagina. 

48. POTAMOGETON/ 

1. Potamogeton, natans^ foliis oblong^o ovatis, petiolls 

natantibus. L. (gamfraut mi( geflJeUen 33ldttem» 
glugfrauf» 

2. Pot^imogeton, perfoIi(itf4tn 9 foliis cordatis amplexi- 

caulibns. L. ©amf raut mtt £)urcf)tt)acf)^bldttertu 
Potamogeton foliis latis fplcndcntibus. B. Caules 
teretes ramofi , folia alterna , ad bafin ramulorum 
oppofita, fub aquis habitantia, cacuminc tantum 
cmergente, foliis albidis mufcofis. 

49. SAGINA. 
I, Sagina, procumbeHs^ ramis procumbentibus , pctalii 
brevjflimis. L. 35o(jelfraut mtt ©ra^bldttertt* 
Alfine pufilla graminea flore tecrapetalo. Scguier. 
C Cl.AS'' ma. 50 f ft N T A N D R I A* 

Classis V. 
PENTANDRIA. 

Staininibus quinque , idylo uno , duobus , tribuF, 
quatuor, quinque, aut pluribus, hinc Mono- 
gynia , Digynia , Trigynia, Tetragynia , Pentagy- 
nia & Polyginia. 

Monop^ A Monogynia. 

Floribus vel monopetalis tetrafpermis , vcl 
monopetalis angiofpermis, vel pentapetalis. 

a, flores monopetali tetrafpermu 

Seminibus quatuor nudis in fundo calycis. 
Huc pertinent; Echium. Puhnonaria. Lithofper- 
mum. Symphytum. Borago. Lycopfis. Afpe- 
rugo. Cynogloflum. Anchufa. Myofotis. 

50. ECHIUM. 
I. Ecbium, va/^/srr^, caule tuberculato-hifpido, foliis 
caulinis lanceolatis hifpidis, floribus fpicatis latera- 

libus L. tToilbe ^oc^blaue Dd^fen^ung* Caulis 

maculis five tuberculis rubris aut fulcis variegatus. 
Prster varietates flore albo & violaceo plantam vidi 
flore rofeo fiiperbientem & formofiffimam, 

51. PULMONARIA. 

I. PuImonai'ia, officinalls^ foliis radicafibus ovato-cor* 
datis fcabris. L. ^ungenft^awt» Folia caulinaova- 
to-ianceolata feililia. 

52. LI- FENTANDRIA. JI 

52. LITHOSPERMUM. Momgy, 

t. Luliofpermum, ojj^aV/VW^, feminibus laevibus , co- '^'^* 
rollis calycem vix fuperantibus, foliis lanccolatis. 

L. ^eei1)iife« mi o^XoXxm @amen* 6tetnfamett» 

cx Oclhaho. 
2. Lithofpermum, arvenfe^ feminibus rugofis, corolUs 

vix calyccm fuperantibus. L. CO^eefl^irfen mit runi* 
lid^rem ©amen. 

53. SYMPHYTUM. 

1. Symphytum, officlnaU^ foliis ovato-lanceolatis de- 
currentibus. L. SaJaKtVUC^ §Seintt>e(l» Planta 

hifpida. 

54. BORAGO. 

X. Horago, 0;^««^///, foHis omnibus alternls, calyci- 

bus pntentibus. L. S5uiTetfc(^ SSorra^em ex 

Oeihafio. 

55. LYCOPSIS. 

I. Lycopfis, arvenfii^ foliis lanceolatis hifpidls, caly- 
cibus florescentibus ereftis, L. tvilt>e (>leid^6lauC 
Dci)fen|un9« Folia alterna fefliiia. 

5^. ASPERUGO. 

1. Afperugo, procumbens^ calycibus fiu^lus comprcs- 
lis. L. ^lebfraut m\i 6lauen 55(umen* 

57. CYNOGLOSSUM. 
I. Cynoglolfum, q^c/«/3;/tfy ftaminibus corolla brevlo- 
ribus, fohis lato-lanceolatis tomentofis feflilibus. 
L. J^unb^^Unge* Flores plerumque obfolete rubri, 
interdum tamcn vividiore tirtguntur coloie, con» 
fenefcentes csruiefcunt. 

58. ANCHUSA. 
I. Anchufa, vfficinalis, foliis lanceolatis, fplcis imbri- 
catis fecundis. L. £)c^fcnjUU9e. Flores intenfe 
csrulei five purpurei, calyces ispe rufefcunt. 

59. MYOSOTIS. 
I. hiyoCoth t Jcorpioides i leminibus nudis, foh^oi-um 
apicibus caiiofis. L. Arvenfis blm S)?au^ o^vleitt 
D 2 dicicur; 5^ P E N T A N D R I A. wkr^o.^.y' dicitur ; Vianc etiam flonbus carneis vidi; Ih lecis 

" mal arcnofis interdum minima eft, floribusque vix con- 

■ fl^icuis; paluftris SSergtg mem ttid[)t nominantur* 

2. Myoibtis, lappula, feminibus aculeis glochidibus, 

- foiiis lanceolatis pilofis. L. Ilemc blaue ^mbpf 

jun^e» Caulcs erecii, fuperne in ramuloS divifi, 

folia aiterna, flores breviflime pedunculati. 

^. flores monopetali angtofpermu 
Seminibus pericarpio inclufis. Huc peninet 
Lyfim^chia. Anagallis. Primula. Hottoma. Me- 
nyanthes. Convolvulus. Dathura. Hyolcyamus. 
Verbascum. Vinca. Solanum. Phyteuma. Cam- 
panula. Glaux. Nkotiana. Lonicera. 

5o. LYSIMACHIA. 

1. Lyfimachia, vutgaris, paniculata, racemis termina- 
.libus. L. grofler i^elber SCBeiberid)* 

2. Lyfimachia , thyvjifiora , racemis lateralibus pcdun- 

culatis. L. ?[Baffermeiberid). ex Oelhafio. ^ 

3. Lyfimachia, nummularia, foliis fubeordatis, floribufi 

folitariis, caule repente. L. ^femtigfraut 
61. ANAGALLIS. 
I. Anagallis, arvenfis, foliis indivifis, caule repentc^ 

L. rot^er ©«uc^^eiU rotfeer .£)unert)arm* 
62. PRIMULA. 
I. Primula, vmj, foliis dentetis rugofis. L. gel6c 
©^lgjfelblum. ^: 

* 2. ?nmu\a , farinofa , foliis crenatis g!abris,Nilorum 
limbo plano. L. rot^e ©cfelu(fel5lum> Verbafcu- 
lum umbellatum alpinum minus. B. Plantaminor 
pracedente, folia fubtus alba farinaeea, ilores rubri, 
petala-profunde emarginata; in pratis remotiori- 
bus, Majo. 

63. HOTTONIA. 
I. Hottonia, pahtflris, pedunculo verticiUato multiflo- 

ro. u m^miQU SSafferfet>^r» ^ ^^^ 

64. MK* PENTANDRIA. 53 

64. MENYANTHES. ; I^otto^y^ 
J» Menyantlies, nyinphoideSy foliis cordatis integerri- ^^^- 

mis, corollis ciliatis. L. fleine (Scebluim 
2. Mcnyanthes, /W/(>///7?^/, foliisternatis. L. ^xh^lUt* 

Limbi laciniaj candidis filamentis hirfutae. 

^5. CONVOLVULUS. 

!♦ Convolvulus, fepitwj\ foHis fagittatis pofticc trun- 

catis, pedunculis tetragonis unifloris. L. (jrop 

SBittbe* 
I. Convolvulus, arvttjfisy foliis fagittatis utrinque acu- 

tis, pedunculis unifloris. L. Ileitte 5[Bittbe* Non 

pedunculis fed caulibus tortilibus rcpit. 

66. DATURA. 

1. Datma ■, flranwniuwy pericarpiis fpinofis ere£ljs ova- 
tis, foliis ovatis glabris. L. (3ted)apfel« Caulis 
glaber ramofus, folia petiolata finuato-dentata , flo- 
rcs fefllles aut brevifliine pedunculati magni albi. 

57. HYOSCYAxMUS. 
X,. Hyofcyamus , niger, foiiis amplcxicaulibus flnuatis, 
floribus feflTilibus. L. ^tlfettfraut* Caulis & ca- 
lyces villofi* Hyoscyamum album five foliis pe- 
tiolatis non efl"e Prufllae indigenam jam Tomo L 
monui, & errorerti Lcefelii oftendi. 

6S' VERBASCUM. 
!♦ Verbascum, ihapfiis , foliis decurrentibus utrhique 

tomentofis. L. '5Su(Ifraut« 5verjettfraut* Stami- 
num filamenta tria fuperiera lutcis villis hirfiata an- 
theras obtegentibus , duo reliqua glabra, aniherst 
aurantiap. 

2. Verbascum, «/gr//w, foliis oblongo-cordatis ;p"dtio- 

latis. L. fd)tt?arj 5C5utlfraUt» Stamina omnia vil- 
lofa purpui-ea , flores minorcs , fpica interdum ra- 
mofa. 

69. VINCA. 
I, Vinca, minor, caulibus procumbentibus , foliis lan- 
ceolato-ovatis, floribus pedunculatis, L. ©ittngrutt* 
D 3 cx 54 PENTANDRIA. 

Monogy. ex Oelbafio protuli, fed adhuc hodic repentur locis 

Wf i*emotioribus. 

70. SOLANUM. 

1, SoXtmnmy nigrum vulgatum , caule inermi herbaceo^ 

foliis ovacis dentato-angulatis , umbeilis nutantibus^ 

L, i]f^ac^trcl)attem 

2, SoXmumydukamara, caule inermi frutescente fle* 
xuofo, foliis fuperioribus haftatis, racemis cymofis, 

L, 3e (angev je lieber. ^infc^^raut 5ilfran^ett no- 
bis, Folia petiolata, infcriora cordata. 

3, Solanum, tuherofum ^ Qmh inermi herbaceo , foHis 
pinnatis integerrimis , pedunculis fubdivifis. L. 
CfbapfeL Solanum tuberofum efculentum. B. 
quod apud nos colitur> fponte natum accepi ex loco 
uliginofo reraotiore , au^ emem ^tnd)* Non ta- 
men idcirco indigenam dicere poflum, quia.cafu 
^uodam in ifto ioco germinare potuit, 

71, PHYTEUMA. 

I. VhytQnma, Jpima , fpica oblojiga, capfulis bilocu- 
laribus, foliis radicalibus cOrdatis, L. ^LOalbvaptttt* 
jcl mtt langerer Sle^re* Folia cauHna ovato-laii-. 
eeolata, 
■ % Phyreuma, nrhfcularii^ eapitulo fubrorundo, foHis 
ferratis, radicaHbus cordatis. L. SSalbraputt^el mxt 
furjerer runber ^^e^re* Hanc fpeciem ex Oelhafio 
citatam poftea ipfc repcri , in coHibus ^ittter bettt 
©ruttett J^ofe. FoUa alterna , inferiora petiolata, 
fuperiora feifiHa, 

;•■ -■'-'' ■ 72^ CAMPANULA. . 

ILt . Campanula, rotundifQlia^ foUis radicaiibus renifor' 
iriibus, cauUnis Hnearibus. L. rutttjMdtteri^e^ 
©locfleitt» FoUa radicalia petiolata crenata, cau- 
Una feifiUa glabra alterna, floves c^rulei» interdum 
candidi, 

l, Campanula, rapmcuh^s, foHis undulatis , radicaHbus 
lanceolato-ovalihus, panicula coar£i:ata. L, frau^^ 

hlatuxi^i^ 6(pcfleim ^apunjeU CauUs anguiofus 

fcaber, PENTANDRIA. JJ 

fcabcr, folia lanceolata fcflilia , ramuli €rc£li , florcs Mnnogy» 
minores. „1^^ 

^. Cam[>anuhy perficifolia i foliis radicalibus obovatis, 
caulinis lanceolato-linenribus fubferraris felMibus 
remotis. L. pfivficjbldttcnge^ &[6dkm* ^Qalb^f 
Qlodlcitt* Folia glabra. Varietas: Rapunculus 
nemorofus anguftifolius magno florc B. paucis fed 
amplis fpccioiis pedunculatis cseruleis floribus do- 
natur, qua; magnitudinc flores Campanula; pyra- 
midalis aequant, immo fupcrant, adeoque ab obiter 
intuentibus pro hac haberi poflTunt, quam vixPrus- 
fix indigenam crederem , nili Helwingius rem ad- 
firmaret, cujus pianta tamen foliis hirfutis a pyra- 
midali difFert, cui ixvia. 

4. Campanula, trachelium, caule angulato , foliis petio- 

latis, calycibus ciliatis, pedunculistrifidis. L. ncffcl^ 
^ldttrigc^ ©Ipdlcin* Caules hirfuti, folia cordata^ 
crenata, afpera, pedunculi triflori. 

5. Campanula, glomerata, caule angulato {implici, flo- 

ribus feffiiibus, capitulo teiminali. L, (Biodkltt 

mit aufreci)t (tc^cnDen S3lumcn* S^aWxanU Cau- 

lis interdum precerus rufefcens , foliis ahernis rc- 
motis, in quorum nlis longo pcr caulem ordine flo- 
res tres ad fex fefliles erecli , capitulum terminalc 
pluribus floribus conglomeratum, 

6. Campanula, latifolia, foliis ovato-lanceol^tls , caula 
iimpliciflimo tcreti, floribus foiitariis pcdunculatis, 

fru^ibus cernuis. L. ^rcttbldttcrigc^ ©locFlcin, 
Hanc fpeciem Tom. T. tamquam dubius ex Oelba- 
fio citavi, poflrca fsepe vidi. Fojia fcabra fcrrata, 
flores ca?rulei ex aiis foliorum pedunculis.longiori- 
bus ere£lis. 
y. Campanula, thyrfoides, hifpida, racemo ovato-ob- 
longo terminali , caule (impliciflimo , foliis lancco- 
lato-linearibus. L. (Biodim mit aufrcc()t pi)mf 
t>en bleid)Haucrt SSlumen* Caulis cavus hirfutui 
ftriatus fubfulvus, crelnis veftitus foliis oblongis 
hifpidis, flores copiofi erefti, in thyrfuin difpofiti, 
D 4 • ^^ # jS P E N T A K D R t A. 

Moftogy^ cx caeralcG pallcreentes , minorcs ; in adpendicc 
pia, Tomi 1. ex Menz.clio. 

S» Campmixla , rapuncuhUeSi foliis cordato-lanceo- 
latis, caule Tainoib, floribus fecundis fparfis , calyci- 

bus reflexis. L» ©locflcm imt Had) einet 6eite 
gefebrtett '^lumen. Campanula prateiifis rapun- ^J 
culi radice* B. Folia Iparfa fcabra fedilia, ramuli 
ex medio caulis floriferi , racemus tcrminalis, lon- 
gilTimus, floribus ciilutius caeruleis t ad viani nat(> 
tem ^* ^runnen^alibi, in hortis fTpiffimefpeme 
a*efcir Sc ditficillime exlHrpatur, floret Jutio. 
' 9. Campnnula foliis caulinis alternis ovato-lanceolatls 
lerrans, floribus folitariis. ©Btflein mit raucl)ett 
einJ,eIen 551umctt* Pianta tota hirfuta, caulis Sc fo- 
lia brevloribus, catyx <& corolla longioribus pilis 
albidis villofa. Caulis ruber, folia inferiora bievi- 
bus petiolis aiatis, ex fuperiorum aiis flores fefliles 
cernui majores caerulei. Dubi.um quaenam fpecics 
Auaorum ; in lylva ^inter ba Jt'oU>ube icperi, 
Septemb. 

73. GLAUX. 
j. Glaux , marhima, L. ^ogelfraut m\t ^omttber* 
famen* 

74. NIC0TIANA. 
I. Nicotiana, rufiica^ foUis pctiolatis ovatis integcm- 
mis, floribus obtufis. L. tvilber l^abacf* in ad- 
pendice fomi L ex McnzcUo, quam plantam cx- 
oticam pro indigena habuiffe jam ibidem fufpica- 
fus fum. 

75. LONICERA. 

I. Lonicera, xylojieum, pedunculis bifloris, baccis di- 
flinClis, foliis integerrimis pubescentibus. L. auf^ 
recf^t ite\)mbt^ ©ei^blatt. Plantam in adpcndic« 

. ex fVlenzeHo prolatam pofl:ca ipfe vidi. Frutex fo- 
liis ovatis, ex quoilim ahs peduncuU breves foUtarii 
bifiori, floribus albidis mox luteoUs, bacca: rubrar; 

in fylva ber; t>er ^olbube* 

c.flores J E N T A' N D R I A. 57 

c. flores pentapetali. Monogy- 

Rhamnus. Evonymus. Ribes. Hedera* "'^* 

75. R'^,AMNUS. 

1. "Rh^vnrwxs^ frangula ^inQxmis ^ floribus monogynis 
hermaphioditis, foliis integcrrimis. L. Jaulbauin* 

^c^iegbeeibaum* 

77. EVONYMUS. 
;I. Evoitymus, europaus tenuifoliui^ floribus plerisquc 
• '- quadrifidiSt L. ^piubel&flUnn 

78. RlK.ks. , _ . ^ 

ti f . Ribes , r«^n/w , inerme, racemis glabrls. pendulis, 
floribus planiusculis. L. vot()e 3ob«nni0traufon» 

2. Ribes, 7iigru77t, incrme, raecmis pilofis, floribus ob- 

longis. L, fd^warje 3o^annii^traubein 
* 3. Kihas, uva crijpa i ramis aculentis» baccis glabris, 
pediccllis brailea monophylla. L. ^tacl)el6eerert» 
3vri|t6eeren nobis. Groffularia iimplici acino vel 
fpinofa fylveftris. B. ad fepes & in fylvis ipfis 
pafTim fponte crefcit, Aprili, IVlajo. 

79. HEDERA. 
I. Hcdfera, helixt foliis ovatis lobatisque. L. (fp^eu» 

B. Digynia. Dfgyma. 

Florihus fparfis, capitatis , & Umbellatis. 

a. flores fparfl, 
Herniaria. Chenopodium. Salfola. plmus^ 
Gentiana. 

80. HERNIARIA. 
I. Herniaria, ^/<a^»*<7, glabra hcrbacea. L. ^VWd^tvciUtt 

8r. CHENOPODIUM. 

I. Chenopodium, bot/us Henricus y foliis triangularir . 
fagittatis intcgerrimis, fpicis compofitis aphyllis. L. 

Sjnter ^enric^* (Sd?mer6eL fd?mieci§er ©an^fug. 5S F E N T A N D R I,,7U, 

DsgAima, 2. Chenopodium, ruhrtipt^ foluscordato tiiangularibus 
obtufiufculis dentatis , raceifiis eredtis compofitis 
folioiis caule brevioribus. '"^L* rot^er ©dtt^fug* 

3. Chenopodium, ^z/^«f;? , fbUif, J^homboideo-triangula- 

^ ribus erofis poftice integ^jl, fummis oblongis, ra- 
; cemis ereclis. L. tbeifr* ^an^fug, 

^rChenopodium,' ]5"//jr^/t:///»', foliis ovato-oblongis rc- 
pandis, racemis nudis limplicibus glomeratis. L, 
grauer ©dusfuf. ^iflmelte* 

5, Chenopodiui^i, vulvMia , foliis integerrinjis rhom" 
beo-ovatis, floribusf^conglomeratis axillaribus. L» 

(!itt!enber ©dn^fug., J^unb^melte. Sc^ainfrnut^ 

^ .fi» Chenopodium, mrir/tley foiiis. ovads nitidis acutis 

"'' dentatis, racemiisramolis nudis. L. ^Diauergdu^^ 

fu§» Atriplex fylveftris latifolia, acutiore foho. B. 

Folia alterna petiolata, non farinacea; ad muros Sc 

yias, Julio. ' 

* 7. Chenopodium, virhle, foliis rhomboideis denrato- 
' iinuatis, racemis ^ramoiis fubfoliatis. L, giruuer 

@dni?fU§. FoHafuperiora lanccolata integerrima; 
' inter olera, Julio. 

* 8. Chenopndium, polyfpermttm y foliis integerrimis 

Ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphil- 

lis axillaribus. L. @dn^fn§ mtt I;duftcjem ©amem 
§ifc^me(te» in fimetis & oleraceis, 

82, SALSOLA, 
I. Salfola, kaU, herbacea decumbens, foliis fubulatis 
fpinofis, calycibus marginatis axillaribus. L. @a($* 
fraut» Kali fpinofo affinis, B. Hoc Bauhini no* 
rtiKU noftra^ plantae competit, alterum vero: Kali 
j^inofum cochleatum. B. quod ik Oelhafius (Jtego 
Tomo L adpofui, ad aliam fpeciem pertinet nobis 
non indigenam» 

83. ULMUS. 

I, Ulmus, campeftris, foliis duplicato-ferratis bafi inr 

ffqualibus. L. Ulm^aum* Dt6(ter* Helwingius 

diverfas haec nomina gennanica fpecies indicare 

contendit, & hanc, five di^flm, loca ficciora & 

mon. P E N T A N D R I A. 59 

montana amare, lig-num robuftum durum tenax Digynia» 
totum fcrc e medulla conftans habere , illam vero, 
five Ulm6auin/ locis lutofis humidis & riguis gau- 
dere, fiuticofiorem efle S: paucilTiifije medull.3e, 
hgno luteo-pallido lenro ^^obrequiolb leu fiexili. 

84- GENTIANA. 

1. Gentiflna, centaureum ^ corollis quinquefidis infun- 

dibuHformibus, caule dichotomo. L. rot^e ©ettif 

jianclle» ^aufenbgulbenfraut. Folia oppofita fes- 
filia, caules angulofi. Harc fpccies brevi flylo in- 
flruc^a, qui duobus fligmatibus terminatur. 

2. Gentiana, campeftrif^ corollis quadrifidis fauce bar- 

batis, L. fleinc ©enjjianeHe. Cauks breves ra- 
mofi purpurei, folia oppofita brcvia fefTilia, florcs 
fohtarii majores ex rubro purpurei, fauce villofi, 
calycis foHa quatuor, Qlterna majora , flamina 
quatuor, 

3. Gentiana, cruciaia^ coroUis quadrifidis^ imberbihus, 

floribus verticillatis feffilibus. L. ^reu^gen.^ianeUc* 
COiDbel^eer* Caules teretes fubrubentes, fblia op- 
pofira amplexicaulia lacviapinguia, tribus venis lon- 
gitudinaUbus , flores e fupremorum foliorum alis 
conferti cserulci minores, ex Oelhafio, , 

4- Gentiana, amarella, corollis quinqucfidis hypocra- 
teriformibus fauce barbatis. B. afligc @enjiane(le* 
in adpendice Tomil. ex Menzeho. 

^. Gentiana, punSfata^ corollis quinquedentatis* L* 

punftirte ©enjianeHe* Folia oppofita venofa, in- 
feriorapetiolata majora lanceolata, fuperiora minova 
femiamplexicaulia, flores pallidi pun^lis nigvi feii 
fufis notati , ex; Menzelio, 

b, fiorci capitati, 

85. ERYNGIUM. 
1« Eryngium, />/j««w, foUis radicahbus ovahbus planis 
crcnatis, capitulis. pedunculatis. L. S5vAtfbi|teU 

^ann^treu* 

2. Eryn- 6^0 F E N T A N D R I A, 

Dig^nfa, 2. Eiyngium, marhimum , foliis radicalibus iubrotun- 
dis plicatis {piuofis, capitulis pedunculatis. L. 

c. jiores umbeUati, - 

Umbella compofita , i. involucro univerfali & 
partiali, 2. involucro partiali tantum, 3. invo- 
lucro nullo, 4. umbdla fimplici. 

I . involucro iiniverfali f£ partiali, 

Sahicula. Bupleurum. Tordylium. Daucus* 
Conium. Selinum. Athamanta. Laferpitium. 
Heracleum. Angelica. Sium. Ligufticum. 

8^. SANiCULA. ■ 
I. Sanicula, e«rop^.'Z, foliis radicalibus fiinplicibus, flos* 
culis omnibus fefliiibus. L. ©aniC^d* Folia pe^ 
tiolata. 

87. BUPLEURUM. 

1. Bupleurum, /ix/r/??///.»/, involucellis pentapbyUis acu* 
tis , univerfali fubpcntaphyllo , foliis ianceolatis, 
caule^^exuofo. L. ^a|ert55^ileiit mit ftd)e{formi^ 
gett ^latUXtt* Caulis I^vis (lyiatus cavus , folia 
inferiora latiora, cauiina longiuscula fh-iata veuQfa. 
flores lutei, ex Eicbftadio. 

2. Bupleuium, hngrfoliumy involucellis pcntapbyllis 
ovatis, univerfali fubpentapbyllo , foliis amplexi- 

caulibus. L. ^afeno^vlein mit lancjen ^ldttertt* 

Flores.fublutei; in adpendice ex iVlenzeiio. 

88. TORDYLIUM. ' 

X. Tordylium, anthrifcus^, umbellis confertis-, foh*olIs 
' ovato-lanceolatis pinnatifidis. L. ^UttZvMt^di 
Foliola tria, quorum fupremum cetcris longius. 

89 DAUCUS. 
I, Daucus, carotay feminibus hifpidis, petiolis iubtus 
riervofis. L. 53o9elne(!* Caulis & folia hirfuta, 
hscque bipinnata, foliolis parvis incifis. Involu- 

criim PENTANDRIA. ^I 

«luin univeiTalc poft florescentiam non fempcr cum Digynia, 
umbella contrahitur, fed interdum patulum manet, 

90. CONIUM. 

I. Conium, maculatum^ feminibus ftriatis. L. ^d)\tt* 
ling» Caulis procerus cavus laevis , maculis laiben- 
tibus notatus, folia nunc alterna nunc oppofita 
fcabra tripinnara, fuperiora bipinnata , pinnulis in- 
cifis. Involucra paucis pierumque foliolis compo- 
nuntin-, ik univerfile interdum defluit umbella ad- 
huc florente, flores albi. 

91. SELINUM. 

1. Selinum, pah/ire, fublaclefcens , radice unica. L. 
©umpfoffenic^* Sefeli paluftre la£lefcens. B. Haec 
Ipecies, non veroSelinumfylveftreL. quod Tomo L 
protuli, in paludibus repcritur. Caulis tricubita- 
lis, folia tripinnata, flores albi. 

2. Selinum, carvifolia, caule fulcato acutangulo, invo- 
lucro univerfali caduco, piftillis fru61us reflexis. 

L. 3loffend)eL 3incjelifmitfein(]et6ctItenQ5ldtterm 

EA eademplanta, qux in primaSpecierum editionc 
& in Tomo I. Flors noflirae vocaturSefeli foliis bi- 
pinnatis iliblinearibus, petiolis bafi membranaceis, 
(eminibus ovalibus. De hac herba, non ubique 
obvia, botanicis non fatis convenit omnibus. Joh. 
Bauhinus eam fub nomine Carvifoiiae defcripfit, 
nec tamen iconein dedit. Cafp. Bauhinus in Phy- 
topinace Siler tertium, in Pinace Carvi tertium fivc 
Caryifoliam vocat. Morifon neque in Umbellife- 
rarum Diftributione neque in Hiftoria Plantarum 
univerfali ejus mentionem facere videtur. Tour- 
nefortius eam pariter filet, nifi, ut Ruppius fufpi- 
catur, per Imperatoriam pyrenaicam tenuifoliam 
hanc intelligat, fed fi illam pro Carvifolia Bauhini 
habuiflTet, nomen hoc, uti femper ei mos eft, fiab- 
junxiflet. A Rivino fub nomine Angelicae tenui- 
folias defcripta & depida, qui eam Daucum item- , 
3UC Seieii f lAtenfe tenuifoUum Bauhini, & Hippo- 

mara- 6± E E N T A N D R 1 A. 

Digyma. maratmm fecuiidum Taberdacmontani dicit. Mat- 
lei-us in Enum. Stirp. Helvetix Peucedanum, irt 
notis ad Ruppium tliyflelinum adpellat. Apud 
nos quotannis ad colics herbofos ik fruticofos hin^ 
ter bem @tnntn J^ofe reperitur , ubi menfe Augu- 
fto fioret, Septemb. femina perficit. Brevem ergo 
piantae defcriptionem dabo, quam nemo adhuc in 
Prudia obfervavit , aut faltem quod fciam publica* 
vit, ut quaerentibus certius innotefcat. CauHsnoii 
cavus, ficut in piuribus umbellatis, fed alba medulU 
fardus, palUde viridis , cubitalis aut iongior, pro* 
funde fulcatus, angulis acutis prominentibus mcm- 
branaeeis, quae membranae ad exortum foliorum 
& fub umbella crifpantur. Folia alterna remota 
tripinnata, petiolis latis pari modo ut caiilis fulcatis. 
Kamuli foUorum brevia oppofita. Foliola parVa 
glabra, ita incifa ut pierumque bi-vel triloba vide* 
antur; quilibet lobusbreviffimo & quafi emortuo 
mucrone rigidiufculo terminatur. Involucrum 
univerfale dubium; Hallcrus in EnUm. Stirp. ne- 
gat, in notis ad Ruppium obfcurum dicit ; Linnaeus, 
cum in editione priore ad Sefeli plantam retulerit, 
paritci" nuUum ftatuit, nunc vero ubi Selino eam 
adjunxit, hoc ipfo jam concedit, fed deciduum no- 
minat. Cum plurimas umbellas examinaverim, 
faepe quidem foliolumunum aut alterum anguflum 
lineare, fkpe autem nuUum teperi , licet umbellaK 
f5dhuc tenerrim$ fuerint; ergo aut maxime cadu* 
cum aut interdum deficit. Involucrum partiala 
polyphyllum Ilneare perfiftens. Radii umbcllaa 
univerfalis plures , exteriores longiorcs , hinc Um* 
bella plana. Petala inflexo-cordata fubsqualia. 
NonnuUi flores luteos credidernnt; ipfe Joh. Bau- 
hinus, qui primus pjantam defcripfit, ex luteold 
pallefcentes fere albos dixit , fed fimt omnino albi 
immo candidi; parte averfa rubentev idem notavit, 
Linnsus vero non fubtus rubros perhibet, Sc faten- ' 
dum utique umbellam faepiftime omnis ruboris ex* 
pertem effe, interdum tamen coroUs adhue claufs 

lubofe t fe K T A K D R I A, 63 

tubore perfufo, & tunc poftquam cxplicat* fubtus Otvynt», 
fidhuc levitcr rubent, imino umbellam bene cxpli- 
caram & pcnims rubram reperi ik fervnvi. Stamin^ 
longa & cum anthcris alba, ftyli reflexi. Ubi pe- 
tala & Ihmina defluxcrant, germina partim viridia 
manent, partim purpurafcunt, apices vero gcrmi- 
num candidi cum ftyiis albis reflcxis adhuc perfi- 
ftentibus umbcllam diveificolorem rcddunt, brevi 
tamen apices cum ftylis etiam ruborem conirahunt. 
Umbcllaubi dcfloruit contrahitur, radiis magis ere- 
£b's. Color purpureus & viridis feminum fenfim 
pallefcit, ha:cque mamrefcunt, qu^ tum tribus ful- 
cis longitudinalibus in medio & alis five margini- 
bus foliaceis notantur. Sapor plantae aromaticus. 

92. ATHAMANTA. 

Atbamanta , lihanotiSt foliis bipinnatls planis, um- 
bellis bemilphsricis, fcminibus hirfutis. L.^\x^6)^ 
^eiltt>ur|* Caulis canaliculams, foliola angufla in- 
cifa pallida, flofculi fordide albi conferti. 
Athamanta, orevfelimm ^ foliolis divaricatis. L. 
SSergpeterlein. Caulis magis tercs, ramificationes 
foliorum ad angulos reftos divaricanmr, foliola 
parra, faepe biternata, acute incifa, umbella planior, 
flofculi aibidiores , femina margine albo cin^a. 

93. LASERPITIUM. 

Laferpitium, prutenicunii foliolis lanceolatis intcger- 
rimis, extimis coalitis. L. jF)irfc^tt)Urj m\t t\&xU 
gen Samen. Hoc Laferpitium Tomo L cx Jac. 
Brcynii Centuria proiatum poftea copiofe reperi 

in coilibus ^inter \im ©runen J^ofe. Caulis pa- 

rum hirfutus canaliculatus,ramuli foliorum hirfuti, 
ut & cofla mcdia foliorum, ha?c ipfa vcro giabra 
bipinnata foiiolis lanceolatis integris, quibusdam 
etiam diviiis , in pinnulis fuperioribus foliola coa- 
lita, quare ibi tanmm pinnata vidcntur. Figurae 
Breynii 6c Rivini optime folium depingunt. Invo- 
luci-um umveifak ik partiaU breve poiyphyllum 

reflexum, 6^ P E N T A N D R I ft. 

Digynja, reficxum, foliolis latis rubentibtis, margine alboJ 
CoroUsE petala alba ^qualia inflexa, ftamina coroUa 
lona^iora, ftyU brevKfimi. Semina quatuor mem- 
branis inftru6Va , duabus latioribus ad, margines Sc 
duabus anguftioribus in dorfb. 

94. HERACLEUM. 
I. Heracleum, Jphoffdylium , foUolis pinnatifidls. L. 
^drettflau. 35artfc^ nobis. Plantaprocera birfuta, 
Sc nobis vulgaris , floribus tamen non aibis fed vi- 
rentibus ; HaUerus in notis ad Ruppium diverfam 
eftc fpeciem dicit, qus floribus virentibus regula* 
ribus praedita, Spbondylium nempe foliis anguftio- 
ribus Rivini ; noftra vero planta folia laba , flores 
Virentes ftibuniformes gerit. Linn-jeus plantam RI- 
vini pro varietatc habet, Sc aliam fpeciem in Sibiria 
nafcentcm floribus uniformibus viridi-lutcis profevt^ 

95. ANGELICA. 

X. Angellca , Jyhefirts, foliis aequaUbus ovato-lanceo* 
iatis ferratis. L. SSalbartgelif* FoUa bipinnata, 
flores fordidealbi, parum virentes, intcrdum ex 
albo purpurafcunt, & cauUs fufcus evadit. 

fi. AngeUca, archangelica^ foUorum impari lobato. L. 
^^Bvlflerancjenf* Pianta non ubique obvia, multis- 
que botanicis non vifa, adeoque diverfimode de- 
fcripta, apud nos tamen locis humidis fponte cre- 
fcens. Plcrumquc fub nomine ArchangcUcae nota 
& dcfcripta a LobeUo , Dodonseo , ClufiQ , aliis. 
Joh. . Bauhinus eam non vidiifc fatctur, ncc Cafp, 
Bauhinus fibi fatis conftare videtur, cum & Angc- 
Uc£ fuae fylveftri montans, & AngeUcae aquaticac 
fyndnymum ArchangeUcae jungit, quin & fub no- 
mine AngeUcse fativae noftram inteUigere vidctur. 
Morifon AngcUcse fpcciem in horto vifam, quam 
Angclicam fylveftrcm majorcm danicam vocat» 
dubius fed ut videtur jufte ad Archangelicam re- 
fert, Angelicam vcro fativam & fylveftrem monta- 
nam Bauhini five ArchangeUcam Clufii fcparatim 
pi-ofeit.. Recentigribuii meiius iiiuotuit. Eitautcm 

planta fE^JTANDItiA. 6^ 

plahta proceva, bominls altimdinem intcrdum ih- Digynia, 
perans, foiiis magnis bipinnatis, folioiis fere ovatis 
crenatis, extremo trilobo, intcrdum bilcbo. Radii 
umbellae univcrlalis longi numerofiffimi , invclucro 
tri-vel etiam monophyllo. Flores alii albos a!ii lu- 
teos dixemnt , fwnt autem coloris obfoicte viridi5, 
(emina ma^na. 

^6. SIUM. 

t^ Slum, /j///b/mf«, foliis pinnatis, umbellis termina- 
libus. L ^BaflfeipetevIein mit brciten 35Idttcrn* 
Folioia fcrrata. Hujus Varietas : Sium live Apium 
paluftre foliis oblongis. . B. 5S<j(|erpeterlciu mit 
fd)malen 35Idttcrn» Ha?c'efl: fpecies noftra fecunda 
Tomi I, quia in priore Specierum editionc defide- 
rabatur. 
, 2, Sium, ftodiflorum. foliis pinnatis, umbellis axiilari- 

'' bus feflilit)us. L. ?Saflferpetcrlein mit f ur^en ^SlatsJ 
tern* Pianta minus ereda magisque procum- 
bens. 

In Sii rpeciebus foliola involucri univerfali^ 
fepe denrata aut divifaj quod interdum & in par- 
liculari obfervatur. 

, 97. LlGUSTICtJM. 

1-. Ligufticum, peloponnejiactim., foliis multiplicato-pin- 
natis, foliolis pinnatim inciiis.' L. flinfcnber ©C^lcr^ 
itng* ex Oelhafio, qui procul dubio erravit, 

2. involucro partiali tantum, 

thellandrium. Cieuta. i^thufa. Chaerophyl- 
lum. Scandix. Sefeli nunc jam omittendum, quia 
planta iiiue pertinens ad Selinum relata eft. 

98. PHELLANDRIUM. 

%, Phellandrium, aquaticuw^ foiiorum ramificationibuj 

divaricatis. L. 5tBa(ferrd)terlin(j. Folia bi- dc tri- 

pkinatA, folioiis anguflis inciiis glabris; foliorum 

£ ramuii 66 FENTANDRIA, 

Dlgymat ramuli ad angulos reclos immo obtufos a petiold 
fecedunt; involucrum crebro |)olypliyllumi flo- 
rcs albi. 

99. CICUTA. 

I. Cicuta, vlrofa^ umbellis oppofitifoliis, petioHs mar* 

ginatis obtulis. L. SBafferpeterlcitt mit ^fJau^en^ 

blattettt» Foliola oblonga ferrat^, flores albi. 

100. AETHUSA. 
I. ^thufa, cynapiutn. L. J^unb^peferlettt* Caulis 
ftriatus , folia atrovirentia bi-& tripinnataj foliolis 
varie incifis, flores albi. 

loi. CHAEROPHYLLUM. 

1. Chsropbyllum,^/i;^7?rf, caule fl^riato, geniculis tu-- 

midiusculis. L. t\)ilber ^otfel ttnt geflreiftetti 

Stattgel* ^alberfropf nobis. Folioia incifa ob- 
longa, flores albi. 

2, ChaerophyUum, teinuUtm, caule fcabrd, geniculis 

tumidis. L. wilber jvorfel mit raud^eu fuotic^;? 

UXt\, ©taitCjeL Caulis fufcus, flores albh < 

* 3. ChsrophyllUm , bulbofum^ caule laevi , geniculiis 

tumidis. L. ttjilber ^^orfei mit glattem fttotid)^^ 

Uva ©tdttgeL Cicutaria bulbofa. B. Radix bui- 
bofa, caulis procerus , maculis rufo-fufcis variega- 
tus, inferiie ad duo geuicula ufque hirfutus, fuper- 
ne glaber; folia fupra decompofita glabra, a parte 
fupina petioli & neivi medii longis pilis albis hir- 
futa; involucrum foliolis paucioribus conftat; flo- 

, rcs albi; ittt ^^zx%zxi ^ruttttett & ^ittter bem^ru^ 
nett ^ofe/ Junio. 

102. SCANDIX. 
I. Scandix, odorata, feminibus fulcatii angulatis. L, 
groffer .5t5rfeL Flores difci mafculi, radii herma- 
phroditi; ex Oelhafio. 

* 2^ Scandix, aathrifcus, feminlbus ovatis hifpidis, co- 

rollis uniformibus, caule laevi. L. Wil&er S^ovfil 
mit rau^em ©amett* Myrrhis-fylveftris femini- 
nibus afperis. ' U. Folia tripinnata foliolis parvis 

inciiwk'» F E N T A N D H r A; 67 

jncifTs, umbclla univcrfalls Sc partialis radlis poucis Digynm. 
brevibus, involucium parvum , flofculi albi parvi, 
-difci hermaphroditi, radii feminci, petala fcre irqua- 
Jia, femina non longa ut in reliquis hujus generis, 
fed brevia hiipida; ad fepes parcius floret, Majo. 

3. involacro niillo. 
Pallinaca. Pimpinella. Apium. i^gopodium. 

103. PASTINACA. 

I. Paftinaca, jativa^ foliis fimpliciter pinnatis. L. 
tt)ilbc ^altinacf» Foliola fuperne denticulata feu 
incila. 

104. PIMPINELLA. 

I. V\\w\i'mt\\^^ jaxifraga y foliis pinnatis, foliolis radi- 
calibus fubiotundis, fummis lincaribus. L. 53iber^ 
miU Flanta divcrfs magnitudinis, interdum mi- ^ 

nim;£, floribus albis. 

105. APIUM. 
I. Apium, 'Bfrave nlenSy foliolis caulinis cuneiformibus, 

umbellis feflllibus. L. ^BajTercppic^. ^axUtauU 

Caulcs fl:riatv concavi, folia Apii horteniis , fgd ma- 
majora latiora atroviridia odorata, flores non lutei 
fed albi; ex Oeihalio. 

Apii umhellis univerfalibus & partialibus fa?pe 
unicum breve & anguftum lineare foliolum tam- 
quam involucrum fubjicitur, faepe etiam deeft. 

106. AEGOPODIUM. 

I, Aegopodium, podagraria^ foliis caulinis ibmmis 
ternatis. L. ©icrfd)» Jippcrlcinh^aut. Fohola 
qusdam fcre cordata, alia ianceolata , inrcrdum lo- 
bata, fcrrata, flores candidi. 

Anethum, quod quidem in horris & campis 
oleraceis copioie & fponte crefcit, itemque Carum, 
quod iemel ante portam oiivenfem fponte natum 

E 2 vidi. Sg r E N T ft K D R 1 Aa 

Digynia. yi^i^ non tamen antea inter indigenas coUocandum 
judicavi, donec pluribus locis reperiatur. 

, 4. umbeUa fimplicu 

107. HYDROCOTYLE. 

I. Hydiocotyle, vftlgarh, foliis peltatis, umbellis quin^ 
quefloris. L. ^ahdtvaUU ex Oelhafio* 

Trtgyma, C Trigjnia. 

Viburnum. Sambucus. Alfine. 

108. VIBURNUM. ' 

I. Viburnum, opulus, foliis lobatis, petiolis glandulofis* 

L. (Bd^mlUu* S3allrofcnnobis.. 

109. SAMBUCUS. 

Zf ,S^mbucus, mgra, cymis quinquepartitis , caule ar- 
boreo. L. J^olun^er. glieber nobis. 
' 2. Sambucus, ebulus, cymis trifidis, ftiputis fotiaceis, 
caule herbaceo. L. ^tttcf)* Baccae ex rubro ni- 
gricant; eX Oelhafio. 

iio. ALSINE. 
l, Alfine, tnedia, petalis bipartitis, foliis ovato-corda= 

tis. L. SJogelfrauf* ^unert^arm* SJ^irenobis. 
Tetragy- D. Tetragjnia. 

^'^' III. PARNASSIA. 

I. Parnaflia,p«/«/?m. L. ©teinblumett* tpeijfe&ki^ 
Wumettt 

Pentagy* E. Feutagynia. ' 

Statlee. Linum. Drofera. 

r::' V Ii2. STaTICE. 

-!♦ Statice, armeriay feapo fimphci capitato, foliis Hnca- 

libus. L. SiJJeerara^» ^mMUn^ ^xu^hawU 

113. LI- P E M T A N D R I ' A. 6^ 

113. LINUM. - Vetitagy' 

I. Linum, catharticum ^ foliis oppofitis ovato-hnccola- uia. 
tis, caulc dichotomo, coroilis acutis. L. ^urgiVi^ 

' 2. Linum , ujitatiffinmm ■■, calycibus caplulisqnc mu- 
cronatis, peralis crenatis , foliis lanceolatis alternis, 
caule fubfolitario, L. ttJilDer g(ad)^. Linum QXr 
venfe. B. Sativo bumilius, caulibus & foliis gli^ 
bris; ex aiis folioruin ramuli pauciflori; calvcit 
foliola in medio angulata; flores caerulci, anthcrse 
&. ftyli ejusdem coloris. Florem luxuriantem ca- • 
lyce bexaphyilo, pctalisque fex, ftair.inibus tamen 
quinquc vidi, reliquis ejusdcm caulis folito numero. 
A fativo folum culmra diverfum , & inter rariorcs 
Pruiliac plantas numcrandum, cujus adhuc jiemo 
mentionem fecit, hic tamen in fylvcftribus reniotio- 
ribus fponte natum, Augufto. 

114. DROSERA, • u.:^ 

1. Drolera, rottwdifolid , fcapis radicatis foliis orbku- 

latis. L. 6omunt&au xmt runbm 55lattern» 

* Hanc {peciem cx Oelhafio citatam pofl:ca ipfe vidi. 
Ex radice oriuntur aliquot petioli rubri villofi, tcr- 
minati folio rotundo a parte convexa Imeo-viridi 
fplendentc, margine vcro & concava pagina ut 6c 
petioli fummitatc lilamentis rubris crifpis fplcnden- 
tibus ornotis; inter hacc folia pcdunculi furgunt 
ere£li fimplices, floribus fecundis breviter pedicella- 
tis ereclis parvis albidis inflruclij in paluflribus 
remotioribus, Julio. 

2. Drofcra, htjgifolia, fcapis radicatis , foliis oblongis. 

L. ©onnent^au mit langen S^ldttern* A pr^ce- 

dentc non differt nili foliorum figura; pctiolus 
longus fenfim ampliatur in folium oblongum ma- 
gis villofiim apice obtufo. Hanc pariter ipfe vidi, 
prius ex Oelhafio prolatam. 

F. Polygynia. f^to 

115. MYOSURUS.^ ''^^- 

I. Myofurus, miftimus, L. ^a\x^fdi)VOaniUitt* 

E g _ Classis yo H E X A N D R I A. 

Classis VL 
H E X A N D R I A. s taminibus fex, eflque vel MQnogynia, vel Td^ 
gynia^ vel PQlygynia, Moftogy^ ^. Monogynia, 

ftia, 

Galanthus. Allium. Lilium. Ornithogalum, 
Anthcficum. Afparagus, Coiivallaria, Acoruf, 
Juncus, Berberi§. 

ii6. QALANTHUS, 
Cal. Spatha ohlonga compreda , latcre planq 
rumpen?, Cor, petala tria ohlonga concava 
patula; neftarium triphyllum petalis brevius, 
Stam. filamenta breviflima , antherae conniventes. 
Pijl. germen globofurri infra receptacukini , fty- 
lus ftaminibus longior, ftigma fimplex. Peric. 
capfula obfufe trigQna trilocularis, Sem, globofa. 

* I, <jaknthus, «/W/V. L, Sc^tteetropfen* (Sc^ttee*^ 

blumen nobis. Leucojum hulbofum trifolium rai-* 
nus. B. Folia Unearia, flores albi nutantes , nefta- 
rii petala apice viridia emarginata, a parte inte* 
liorc ftriis vividibus pi£l:a; in fylvis remotioribus, 
MartiQ, 

117, ALLIUM, 

r, AlUunit carinatumi cauk planifoUo bulbifero, ftil- 

minibus fuhulatis. L, ^Sergfttoblaud)» 
9. AUium, vineale, Cftulc teretifoHo bulbiferp , ftdmini- 

bus tri«u%id^ti5, h, 5(c|eiffttP&Iau^t 
, f AUam HEXANDRIA. ^I 

Aliam adhiic Allii rpeciem humiliorem hu\h\- Mofiogy. 
feram, bulbis albidis, vidi, qui iii pra.'cedentibus w/^» 
fufci funtj fed nec folia nec flores aderanr. 

iig. LILIUM. 
1. LiVmm^ mattagon^ foliis veiticillatis, floribus reflexis, 

corollis revolutis. L, ^^urfifd^er^Inmt)* ©olDtvur^ 
ex Oelhafio, 

119. ORNITHOGALUM. 

I. Oinithogalum, httetmi, lcapo angulofo diphyllo, 
pedunculis umbeilatis fimplicibus. L. 5Icfcr^t*cicbcl 

mit Qtibcri' 55lumen, uni> eitrfad^en @tanoehu 

^ 2. Ornithogaium, fitinifnuin^ fcapo angulato diphyllo, 
pcduncuiis umbellatis ramofis. L. 5Icferail>iebel 

mit gel6en SSIumen unb a|?ii]en ©tdncjeln. Flores 
prion Ipeciei iimiles; xn ivarlfau, Aprili, 

■^ 3, Ornithog-alum , pyrenaicfm, racemo longlfljmo, 
filamenfislanceolatis,pedunculis florifcris patcnti- 
bus aequahbus, frucliferis fcapo approximatis. L. 

Stcfer^miebel mk tveiJTen ^lumen» Ornitbogalum 

angufl:ifoh"um majus, floribus ex albo virescentibus* 
B. Pedunculi dum florent expanfi , poftea erccti, 
flores majores albi , exterius virides margine albo, 
ftarainum filamenta lata, apice acuto, alterna pa- 
rum anguftiora, antherae incumbentes ; in monti- 
tus lemotioribus, Majo, ' 

120. ANTHERICUM. ^ 

I, Amhencum, ratjwfirfi, foliis planis , fcapo ramo{b, 
corollis planis, piftillo reao. L. ©ra^lilien. tl?eif? 
fer 5K3iebert^on« Hanc fpeciem cx Eichftadio pro- 
latam poftea ipfe vidi. CauHs altus ramofus, flores 
albi. 

' 2. Anthericum, /i/;j^o, foHis planis , fc?.po timplicifli- 
mo, coroUis planis, piftillo declinato. L. (^rbfpln^ 

iienfrai:tt 

E 4 Wi. 72 H E X A K D U t A; 

Mono^y^ 121. ASPARAGUS, 

tttM' I, Afparagus, (?j^fi«/3!//j , caule herbaceo cre£l©, foHJs 
feraceis; ftipulis duabus interioribus, una exteriorQ. 
JL. tt>ilt>cr (bpargeU A fativo non differt nili cul- 

122, CONVALLARIA. 

1. Convallaria, majafis^ fcapo nudo.. L. ^aDCttbte 

men. ^ilien ^pnoadien nobis. 

2. Convailaria, pulygonatum^ foliis alternis amplexicau-' 

libus, caule ancipiti, p^dunculis axillaribus fubuni-i 

floris. L. sH^eigmur^* 

^. Convallaria, bifolia, foiiis cordatis. J,. ©n6Ia({# 
^ 3ivei;blat(» 

123. ACORUS. 

I. Acorus; calamuf vulgaris, B. ^'allltU^* Folia lon« 
giflima iinearia integerrima odorata , fpadix folitft- 
rius acaulis ex ipfo folii latei-e erumpit, 

124. JUNCUS. 

j. Juncus, eoitglomeratmy culmo nudo ftrifto,, capitulo 

laterali. L. ilnopffrotengra^» 
Q^ Juncus, effufifs, culmo nudo ftd^o, panicula latcn 
•rali. L SjnWWtengra^t 

g. Juncus, filiformis, culmo nudo filiformi nutantCi 

panicula laterali. L, fabenformige^ MunQva^* 

A, Juncus, JquarrQfijSy culmo nuda , foliis fetaceis, ca* 
pitulis glomeratis apbyllis. L. StvStenc^VO,^ xmt 

fcbtioars Qefptg(em ©amen* Jo. Phil, Breynius 

reperitt 
5, Ji^ncmt ardculatm, fQVus nodolb-articulatis, petalis 

obtuils, L. (je^lieberte^ ^r5ten(jra^* 
^. Juncus, ^«//70/^j , fQliis linearibus canaliculatis , ca» 

pfuiis obtufis, Lt Stpie^elntragenbe^ ^rotengrai^f 
Gram^n juqcenm fpUis & ipica Junci, ^^ 

7. Juncus, H E X A K D R I A. ^3 

7. Juncus, hufonius^ culrno dichotomo, foliis angiila- MQti ftgy, 
tis, floiibus folitariis fefTilibus. L. friec^enbc^ "'^ • 

%. Juncus, pilofus, foliis planis pilofis, corymbo ramo- 
fb. L. ^aarige^ ^roten<)ra^. 

c). Juncus, campejiris ^ foliis planis fubpilofis, fpicis 
feifiiibus pedunculatisque. L. Selbfrotengra^» 

125. BERHERIS. 
J. Berberis, vulgaris , pcdunculis raccmofis, L. ©aU* 

rad> Dicbar^er^eerert nobis. 

B. Trigynia, Triifjma, 

Rumex. Triglochin, 

126:. RUMEX. 
I. Kumex, crifpus^ fiorlbus hcrmaphrodltis, valvuli» 
integris graniferis , foliis lanceolatls undulatis acu- 

tis. L. frau^blattertge ^^icngelmur^. ©rinbwuv^* 

Folia tenuia angufta erecla atro-viridia. 

g. Kumex, acutus y floribus hermaphroditi*' , valvulis 
dentatis granifcris, foliis cordato-obloniiis acumi- 
natis. L. fpi^Mdtterige ^OiengelTOur^ Lapathum 
folio acuto plano. B. C^ulis flriqtus, folia vcnofa 
longa. ' 

3. Rumex, ohtujifolius -, floribus hermaphroditis , vaU 

vulis dentatis graniferis, fohis ccrdato-oblongis ob- 

tufiusculis crenulatis. L. pumpfbldttcrige 50^en^ 
CjeltDurs» FoHa dilutius viventia , interdum macu^ 
iis fubrubris notata. 

4, Rumex, <7^«i3//<r«j, floribus hermaphroditis,'valvulis ^ 

integerrimis nudis, foliis cordatis acutis. L. SBaflfct^ 

mengclnjuri, 5iBaffcrampfcr» 
^, Rumex, acetofa^ floribus dioicis , foliis ohlongis fa- 

gittatis. u ©aucrampfcr, 

E 5 6.RumexV 74 H E X A N I) R I A. Trivyftia^ 6. RamcK, acetofeliat floribus diakis, foViis lanccolato^ 
haftatis. L. Ilcincr (Saucrampfcr* (5d)aafampfcr* 
Varietatis : Acetofe arvenfis minitnae non lanceo- , 
lats. B. Folia radicalia lanceolata quidem fed noii 
haftata. 

127. TRIGLOCHIN. 

I. Triglochin, paluftre, capfulis trilocularibus fubli- 
nearibus, L. gcd^rtc^ ^aflfcrgra^ mi brcpfad^e^ 
rigett ©amett&ulfen* ©al^fraut quibusdam. 

2r Triglochin, maritimum, capfulis fexlocularibus ova* 

tis. L. gcd^rte^ SaJaflergra^ mit fed;6fdc^ertgen 
©amen^ulfett. ni (|. C Polygynia, 

128. ALISMA. 

X, Alisma, />//5f«f/?g<) /f^«/?^/V«, foliis ovatis acutis, fru- 
aibus obtufe trigonis, L, 5SSajfertt)e9erid)t Ka^ 
muU verticillati. 
Clas* HEPTANDRIA. 75 

Classis VII, 
H E P TA N D R I A, s nla. raminibus feptem , ftylo unico. 

129. TRIENTALIS- 

I, Tv\QnX2\\s, eurr.paa ^ foliis lanceolatis integcnimi*, 

L. COJeperHumen» 
Clas- *jS* ' O C T A N P R I A. 

Classis VIIL 
C T AN D R I A. s taminibus oQ:o , flylo vel unico vel tribus vel 
quatuor. Mofiogy- ^ Mono^ynia. 

Oenothera. Epilobium. Vaccinium. Erica. 
Daphne. 

130. OENOTHERA. 
J. OQhothera, biemns^ foliis ovato-lanceolatis planis, 

caule muricato.-fubviilofo. L. <je&6rnter gelkr ^lBcU 
fccrid). Caulis ramofus, foUa fparfa feffilia brevis' 
Hme dcnticulata, radicalia longa, nervo albo per 
medium du£lo, 6ores pedunculati folitarii lutei. 

131, EPILOBIUM. 
X. Epilobium, (in^uflifolium^ foiiis fparfis lineari-lan« 
ceolatis , floribus in£qualibus. L. ©C^OttniVeit)e^ 

rtc^ mit fd)maleti %\atizxxi, 

2, Epilobium, hhfutum , foliis oppofitis lanceolatis fer- 
ratis dccurrenti-amplexicaulibus. L. rau^er ©C^O^ 

tennieiberic^ mit grpjTett rot^en ^(umen* ^cibe^ 

. ric&ro^Iein* Folia cum cauUbus & capfulis femi- 
nalibus hirfutg, floresmagni rubri, petala profunde^ 
cmarijinata. Varietas floribus minoribus pallidis. ' 
5. Epilobium, wo«^/2«aw, foliis oppofitis ovatis denta- 

tis. L. gtatter @c^otetttt)eiberic^mittt>eiffett^luie 
mett» Folia glabra> flores minores albi , alii etiam- 
rubri. 
^. Epilobium, mf tf^o/z«f» , foliis lanccolatis denticula- 
tis, imis oppofitis , caule tetragono. L. iSc^oten* 

wei^eri^ OCTAltDRIA. 77 

weiberic^ mit fleitten bleic^ett ^Blumeit» Foliagla- Monogy 

bia, fuperioia alteina, fiores minoies pallidi. ^*^' 

132. VACCINIUM. 
1. Vaccinium, tJiyrtillus, pedunculis unifloiis, foliis 
ferratis ovatis dcciduis, caule angulato. L. SpeibeU 
beeren» S&laubeeven nobis. Corolla campanulato- 
globofa rubra, laciniis minimis, quac interdum qua- 
tuor , ficpiflime quinque , dc tunc ftamina decemi 
adiunt. 

Si Vaccinium, vitis idaai racemis terminalibus nutan- 

tibus , foiiis obovatis rcvolutis integerrimis fubtus 

- pun£latis. L. ^reuflTelbecreit* Flores carnci vel 

albi ; corolia magis aperta , & lacinix paullo majo- 

rcs quam in praecedente. 

g. Vaccinium , oxycoccos , foliis integerrimis revolutis 
ovatis , caulibus repentibus filiformibus nudis. L. 
S}?0§beere»« Flores rubri margine albi» 

133. ERICA. 
r. Erica, vulgaris^ antbcris bicornibus includs, corollis 
jnsequalibus campanulatis mediocribus, foliis op- 
pofitis fagittatis. L. ^exhiixdWU Folia paiva 
cre£la decuflata feu quadiifariam vergentia. Flore 
lubro nobis vulgatiflima, albo rariflima, calyce fem- 
per concoloie. Planta adulta in fruticem abit. 
Varietatem reperi foliis non ere6Hs fed horizonta- 
libus laxius difpofitis & longioribus, ex quorum 
alis hinc inde ramuli crebri erumpentes plantam 
ttiagis crifpam reddebant; flores mdjusculi carhei 
magis patcntes & laxioreSi tota planta Istiu» 
Virebat* ^ 

Ericae adhuc alia rpecies apud nos reperitur, 
fed in loco difficilioris aditus, nimirum in ^efd, 
quam anie plures annos illic vidi , nec tum deter- 
minare potui, Linnx-i Speciebus Plantarum non- 
dum editis. 

134. DA- yj e C T A N D R I A. 

Moftog^' 134. DAPHNE. 

"''*• t, Daphiie j ntezereum j floribus feflilibtis tcrnis cauli- 
nis, foliis lariceolatis deciduis. L. 5Ccttet^Cll^* 
55f^ffttbautlU SBolf^baf! nobis. FlOres irt quibus- 
dam fruticibus intenfius irt aliis dilutius rubent j Sc 
haec varietas conftans eft * vidi etiairi fmticem flo^ 
ribus albisi Trigyma. B. Trigynia. 

135. POLYGONUM. 

1. Polygonum» ^//?o<'^<» , caule iimpliciflimo ftiortoflra- 
chyo , foHis ovatis in petiolum decurrentibus. L. 

3^attemuv5» 

2. PolygortUm» amphihiumi floribus perttandris {<?midi- 

gynis, ftamirtibus corolla longioribuSi L. fpi^ige^ 

^amfrau^ 

5. Polygortunl, hydropiper^ floribus hexartdris femidi- 
gynis, foliis lanceolatisj ftipulis fubmuticis. L. 

SBaflferpfeffer. 

4. Poiygonum, perfaaria, floribus hexandris digynis, 
fpicis ovato-oblortgis, foliis lanceolatis , ftipulis ci- 

liatis. L. glo^^raut* 

5. Polygonum, aviculare * fioribus, oftandris trigynis 
axillaribus, foiiis lanceolatis, caule piocumbentc 
herbaceo. L. ^t^tntU Flores uort foliiarii fed 
faepiflime plures, nec perfe£le fefliles fed breviiTime 
pedicellati. 

6. Polygonum, fowvo/r«/»/, foliis cordntis, caulc vo- 
lubili, floribus planiuscuiis. L. S3uc^tvinbe* CTe- eCTANDRIA. 79 C. Tetragynia. 

Pari«. Adoxa. 

13^. PAKIS. 
I. Pms, quad^ifolia. L. 5BoIf^^een (EinBeer* Caly- 

cis, foliola latiora , petala vei an^uftiflima viiidia 
reflexa, filamenta viiidia patcntia, aequalis cum 
calyce & petalis longitudinis, anthcrse lutex mar- 
gini filamehtorum in medio utrimquc adnfltx* 
Majo jam in flore confp icitur, 

137. ADOXA. 
I. Adoxa, mofchateWna. L. S$ifam6anenfu§# In 
apice caulis flos terminaliSj cui quatuor laterales 
feflTiles arde adhaerent. Flanta mofchi odorein 
ipargit, ik Aprili jam florct. Tetrtt'^y* 
nia. 
Clas- JO i N >» 1 A ^f D R 1 A* 

Classis IX. 
EN N E A N D R I A. 

fiia^ Otaminibtis novem j ftylis fex. 

138. BUTOMUS. 
li Butomus, tmheUatus, L. 5?ameel^eUf 3 

UU ^lumenbinfm* / 
Clas^ DECANDRIA. gX 

Classis X. 
D E C A N D R I A, 

St.iminibus dccem. Ordines hujus Cla^Hs funt 
quatuor, Monogynia, Digynia, Trigynia & 
Pentagynia. 

A. Monogynia. Monogy. 

Ledum» Pyrola. ^rbutus. Monorropa» ^"*' 

139. LEDUM. 
I. Ledum, pahtftre. L. tvilbec ^lo^marin. ^an^m^ 
fraut* ^i^erfd) nobis. Florcs albi coiymbofi, Ih- 
mina iongn. 

140. PYROLA. 
1. Pyrola, rotundifoUa^ flaminibus adfcendenrihus, pi- 
fHUo declinato. L. aBiuta-grun mit nieber^an? 
(jenbem ©tempel» Foiia parva rotunda inregra, 
,_ longis petiolis. 
''^S* Pyrola , fecunda , raccmo unilateraii. L. 5Cinter^ 
gnm mit nad) einer ^ixtz gefe^rten ^Biumen* 
Folia fere ovata, margine crenato potius quam fer- 
' rato, brevioribus petioiis. 
9. Pyrola, untflora^ fcapo unifloro. L. ^Qintergrutt 
mit ein^eler ^^(um* Foiia petiolata fere rotunda 
crenata. in Adpendice ex Mentelio. 
<* 4. Pyrola , f/f;;^^//tf//» , pedunculis fubumbellatis. L. 
SSjintergrwn mtt rott)lid)en ^(umen, Pyrola fru- 
tefcens arbuti folio. B Folia breviflime periolata 
lanceolata carnofa glabra (plendentia profundius 
ferrata, caulis flores profert duos tres ad quinquc 
cx albo purpurafcentcs antherae rubrae, flylus bre- 
vifTimus, fligma orbiculatum vifeidum; in lylvis 
remotioribus, Julio. 

F 141. AR- g2 JJECANDRIA. 

141. ARBUTUS. 

I, Arbums, alpifja, «aulibus procunibentibus, fojiit 
rugofis lerratis. L. Jp)d&el6eer mit weiflen xm^ 
li^tm^idttmx* iuadpendice ex Menzelio. 

142. MONOTROPA. 

X, Monotropa , /:>j)'po^/%/ , floribus lateralibus o£lan- 
dris, terminali decandro. L. 6ommemuVS. In 
Adpendice Ton.i L ex Menzelio prolatam poftea 
ipfe vidi. Planta aphylla, icapo aibo iquamis fu- 
fcis vel albidis veftito, flpres brevitcr pedunculati 
fordide albi, pctalis alternis minoribus brevioribus, 
reliquis mnjoribus longioribus, bali gibbis , mtus 
hiriutis, ftamina pariter hiriuta. Flos tcrminahs 
petala & flamina decem, laterales utraque 0^0 
oftendunt, immo flos terniinaUs fspifhme non nifi 
oclo geritflaniina, hinc <5c ad Oaandriae clafTein 
referrl potuifret , quod ik ab aliis botanicis fadtum. 
Idem jam in Chryfofplenio obfervavi & Tomo L 
notavi, fiorem tcrminalem cum lateralibus pari fta- 
minum numero convenire. 

Disyma. B. Digynia. 

Chryfofplenium. Saxifraga. Scleranthus. Sa- 
ponaria. Dianthus. 

143. CHRYSOSPLENIUM. 

1. Chryfofplenium , ahernifolium, foliis alternis. L. 

6ulben C9?il5f raut mit ^Sedjfelbldttern. 

2. Chryfofplenium, oppojhifolhmi^ foliis oppofitis. L. 

6ult)en Wxiihmt mix ©egenblattevm 

144. SAXIFRAGA. 

I, Saxifraga, ^>v2««/'»^«, fohis cauhnis reniformibus 
lobatis , caule ramofo, radice granuiata, L. tveijfet 

^leittbrecO* 

X45.SCLE* D E C A N D R I A. §3 

.., 145. SCLERANTHUS. Disynla. 

/. 1'. Sclcranthus, anntms^ calycibus fruilus patulls» L» 

^nauel mit offenem 5?eld)» 

2. Seleranrhus , peretinis^ calycibus fm£lus claufis. L. 
^nauel mit (jefct(o(]enem ^elc^. 

14^. SAPONARIA. 
I. Saponaria, officinalis y calycibus cylindiicis, foliij 
ovato lanceolatis. L. ^SeifenfraU^ Flores iatcv 
dum leviffime rubent. 

147. DIANTHUS. 
I. Dianthus, armeria, floribus aggre^atis fafciculatij, 

fquamis calycinis lanceolatis villofis tubum sequan- 

tibus. L. ^art^dufernelfen» ex Oelhafio. 
fl. Dianthus , prolifer, floribus aggregatis capitaris, 

fquamis calycinis ovatis obtufis muticis tubum fu- 

perantibus. U gelbnelfen mit ^vo^mMd)fd)npf 

* 3. Dianthus, diminutuSi floribus folitariis, fqusmig 
calycinis o£lonis florem fuperantibus. L. S^(t)ne[^ 
fen mit grojfem ^Md) unb fleiner ^lum» Hsz eft 
illa varietas (peciei fecunds, quam Tomo L citavi, 
& quae nunc peculiarem efformat Ipecicm. 

4^ Dianthus, deltoides^ fioribus folitariis, fquamis ca- 
lycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. L. gelb^ 
nelfen mit m*^dm ^(umen* Caiyophyllus fim- 
plex fupinus latifolius. B. 

C. Trigynia. r«0«;*. 

Cucubalus. Sileiie. Steilaria. Arenaria. 

148. CUCUBaLUS. . ' 

\:%t Cucubalus, beheni calycibus fubglobofis glabrls re» 
ticulato-venofis, capfulis trilocularibus, corollis fub* 
nudis. L. S(Biet>erl?og» Foiia oppofita fclfilia gla- 
bva oblonga» 

F a ^, Cucu* §4 D E C A N D R I A. 

Trigynia, 2. Cucubalus, hacciferus, calycibus campanulatis, pe* 
^talis didantibus, pericaipiis coloratis , ramis divari* 
catis. L. ^cerentragcnbe^ 'l^ogelfrau^ Foha op- 
pofita ovato-lanceolata, fiores albi berbacei majoreSi 
capfulae leminalcs nigrse; in adpendice ex^^Men* 
zelio. 

149. SILENE. 

1. Silene, nutam ^ petalis bitidis, fleribus latcralibuS 
iecundis cernuis , panicula nutailte. L. ^axi^Xif 

xoikm mit ti>etffen ^Blunien* Petala plerumque 

invoiuta, interdum patentia immo reflexa. Sspe 
etiam calyccm quadridentatum, petala quatuor, fta- 
mina odo, ftylos binos reperi. 

2. Silene, conoidea^ calycibns fru6lus globofis acumi- 

natis Ihiis trig^inta, foliis glabris, petalis integris. 

L. ?Oiarienro^letrt mit rott)en ^lvmm* ex Oel- 
hafio. 

150 STELLARIA. 

I. Stellaria, nemorum^ foliis cordatis petiolatiSj panicula 
pedunculis ramoiis. L. (E^ternbluttt init ^erifoti; 
mt(jen 33lattern* Folia oppoiitaj inferiora petio- 
lata, fuperiora feffilia & cum caule hirluta. Figurx 
Tabernsmontani, Joh. liauhini, Menzelii non con- 
veniunt, nec plantam exade rcprsefentant. 

2« Stellaria, holoftfa, foliis lanccolatis ferruktis, peta- 

lis bifidis. L. 6terttblum init (angen ^lattern* 

3. Stellaria, grammea^ foliis Hneaiibus integerrimis, 

filoribus paniculatis. L. ©temSlum mtt @ra^<! 
bldttern* 

* 4. Stellaria foliis ovato-lanceolatis, pedunculis diver* 
gentibus. (^ternblum mi ei)formi<5en ^SIdttern* 
an Stellaria, dicbotoma^ fohis ovatis feflilibus, caule 
dichotomo, floribus folitariis , pedunculis fi-u£life- 
ris reflexis. L? Caulis hirfutus , folia oppofita, 
inrferiora breviter petiolatn. margine integro, fupe- 
riora minora feflilia hirfuta, pedunculi longi ma- 
xime divergentes dichotomi , floribus albis folita- 
riis terminati, tandem reflexij (tt>j?arifau loco um- 
brpfo ik. humido, Junio. 

551. AREr DECANDRIA. §5 

T51. ARENARTA. Trigyma. 

1. Arcnaiin, peploides, foliis ovatis acutis Gainofis. L. 
Oanbfvuut niit ^pDrtuiafMdrtern. 

2. AiMiaiia, triuervia , fohis ovatis acutis petiolatis 

ncivofis. L. 6ant)frau( mit 2.6e3end)bldttern* 
Caulcs cicfti, folia oppofita bievirer peiiolata, pc- 
duncuii cx fiiis foiioruin. 

3. Arenaiia,y^>/)>/7// '>//«, foliis llibovatis acutls fenili- 
bus, corollis Ciilyce brevioribus. L. ^atlbfraut 

init £2ucnt)clbldttern* 

D. Pentagynia. Pentagy- 

Sedum. Oxalis. Agrofkmma. Lychnis. Cera- "'*- 
ftium. Spergula, 

152. SEDUM. 

I, Sedum, telephiiwi albuTn ^ foliis planiuscuHs ferra- 
tis, corynibo tbliofo, caulc erccto. L. gette*^cnue* 
$23rud)n)ui ^. ^nabenfraut* Folia non certum fer- 
vant ordinem, nunc aiterna, nunc oppofita, nunc 
terna, 
'a. Sedum, ricre, foliis fubovatis adnato-fedilibus gibbis 
erectiusculis alternis, cyma trilida. L. fd)arfct 
?Dtauerpfcffer. flcinc »5)au0tvurj* ' 

3. Sedum, Jeyatigulare^ tobis fubovatis adnato-feffili- 
bus gibi:)is erectiusculis lexfaiiam imbricatis. L. 

sgjauerpfcffer mit. ^dufTgncn ^Bldttern* 
* 4. Sedum, r^flexum^ foliis tiibulatis fparfis bafi folu- 
tis, inferinribus recurvatis. L. ?Diaucrpfeffer mit 

untcren gefrummten 53ldttcrn. Sedum minus lu- 
teum folio acuto. B. ex Oelhatio. 

153. OXALIS. 
I. Oxalis, acetojellaj fcapo unifloro , foliis ternatis, rar 
dice fquammofo-articulata. L. (Saucrllcc» 

154. AGROSTEMMA. 

X, Agroflcmma, g/V/:'//^© , hirfuta, calycibus corollam 
«quamibus, petalis integris nudis. L. 3iaben» 

F 3 J55' Jp^CH 8^ D E C A N D R t JU 

Pentagy- 155. LYCHNIS. 

nia» I. Ly chnis, flos cuculh petalis quadrifidis, fru£lii fub- 

rotundo. L. ^ufuBbluttu ©auc^blum* 

S. Lychnis, vifcana, petalis integris, L. ^lebnelfctt* 

^^eefttclfctt nobis, Calyces cum petalis rubri, 
3. Lychnis, Vioif^, floribus dioicis. L. ^avxmvoiif 

lein mit a6gcrottt)et:feit mattttlid)ett uttb tueiblicl^ett 

$5(umett* Foiia moilia incana, calyees ftriati,faepc 
rubcntes, petala alba fere bifida margine crenulato. 
Hujus pollea varietatem vidi, quae Lychnis fylve- 
ftris five aquatica purpurea fimplex. B. Foha brc- 
. viora latiora viridia aut rufefcentia non mollia, ca- 
lyees minus infiati, flores fpeciofi rubri, petala pro- 
funde emarginata feu incila, tota planta magis vil- 
lofa & humilior j itt ^avlfau loco umbrofo & hu- 
mido, Junio. 

15^. CERASTIUM. 
X. Ceraf^ium, vifcQjum, ereclum villofo-vifcofum. L. 
tau^e^ flebi-ige^ 35o9elfvaut» 

2. Ceraftium, femidecandrum ^ floribus pentandris^ 

petah*s emarginatis. L. fleittc^ rauf)e^ ^Bogclfrauf* 

Corolla calyci fere «quahs aut paullo brevior. 
g. Ceraftiumi arvenfe^ foUis lineari-lanceolatis obtufis 

glabris, corolhs calyce majoribus. L. tDCi^ ^dgletll^ 

gra^* FoUa oppofita feffilia. 
4. Ceraftium, «z^//^f?r/^w, foHis cordatis feflilibus, flo- 

rihus fblitariis, frudibus pendulis. L. gtof ?)2Baflei:^i 

Dogelfraut» 

157. SPERGULA. 

I. Spergula, arvenfis^ foHis verticillatis, floribus dccan- 

drls. L. eper! mi SBirbcIbldttern» ^tti5teric()* 
^UcbeL 

3. Spergula, nodofa, foliis oppofitis fubulatis lasvl' 

bus, caulibus fimplicibus. L. ©pcrf mit ©eQCtt^ 

Wattcrn» CLASh DODECANDRIA. 8? 

Classis XI. 
D D E C A N D R I A. 

Staminibus ab undecim ufque ad novendecim, 
i{y\o vel unico vel duobus vel tribus vel plu- 
ribjs, hinc Munogynia, Digynia, Trigynia & 
Polygynia. 

A. Monogynia. Momgy^ 

Afarum. Lythrum. 

15B. ASARUM. 
I. Afnrum, enropceuw, foliis renifoimibus obtufis binis. 

L. J^ardmurj* , ^ 

159. LYTHRUM. 

I. Lytbrum, falicariay foliis oppofitis cordato-Ianceo- 
latis, floribus Ipicatis dodecandris. ^ L. rott)ei* 5Set^ 
hZXid)* Caules angulati hirfuti, folia felfilia. 

B. Digynia. ' Dlgyma, 

160. AGRIiVtONIA. 
I. Agrimonia, eupatorta^ foHis caulinis pinnatis, im- 
pari petiolato, fruaibus hifpidis. L. Dt^etmenuig* 

C. Trigynia. Trigyma. 

Refeda. Euphorbia. 

161. RESEDA. 
I. Refeda, luteohy foliis lanceolatis intcgris, calj^cibuf 
quadrifidis. L. @treid)fraut mit (janjen ^lattern^ 

Hanc non folum bep i^p^enort fed etiam propc ur- 

bem auf bem ^Bonnenberg Sc m, t>m olimfa)cn 

£()Orircperi, Junio. 

' f ^ a. Refedi, 88 D O D E C A N D R I A. | 

Trlgynia, ^* Refeda, lutea, foliis omnibus trifidis, inferioribus ; 
pinnatis. L. ©fi'etd}itt:a«t mit 9etf;dltert ^lattevtt* 

ex Oelhafio. 

i62. EUPHORBIA. 

1. Euphorbia, />^p/»j, umbella trifida dichotoma, invo- 

lucellis ovatis, foliis obovatis integerrimis petiolatis. 
L. runbe ^Bolf^mild}/ 

2. Euphorbia, /^io/c-opzV, umbella quinquefida.trifida 
dichotoma, involucelUs obovatis, foliis cuneifornii- 

bus ferratis. L. ©onrtetttx>enbtt)o(f^mi(d)* 

3. Euphorbia,^y?<//?, umbella multifida bifida, involu^ 

ceih"s fubcordatis, petalis flibbicornibus , ramis fte* 

rilibus, fohis uniformicus. L. fc^malblattertge 
^elf^mild). 

4. Euphorbia, amygdaloides^ umbella rnultifida dicho- 

toma, involucellis perfoHatis orbiculatis, foHis ob- 

tufis. L. ®clfgmi(d) mit ^S^anbelblattertt. 

* 5. Euphorbia, lathyrisy umbella quadrifida <iiqhotoma, 

foiiis oppofitis integerrimis. L, ^prittgfraut* 
©prittcj!i5rttt'r* Lathyris major. B. Pianta biennis 
prpcera ranioia, umbella univerfalis quadrifida, par- 
tiahs dichotomae, folia caulina fere linearia apicibiis 
obtufioiibus, ramorum folia bafi latiora apicibus 
acutis, flores lutei, petala lunata. Forllerus nrecum 
communicavit itt S^aflfett^of repertam, Junio. 

* 6. Euphorbia, chiracias^ umbella multifida bifida, in- 

voluceUis perfoliatis emarginatis, fbUis lanceolatis 
inte^errimis, caule perenni, L, rot^e ^Bolf^mil^* 
Jq. Phil. Breynius invenit copiofe & fponte nafcei^ 
tem in hortis oUvenfibus , Augufto menfe , ik tam' 
quam dnbius fequentia adpofuit nomina. Tithy- 
inaius characias rubens ^ermanicus- ..C B. Tithy- 
malus characias IIL auftriacus. Clul^ an Tithymalus 
cbaraci.as anguftifoUus. C. B? anTithymaluschara- 
ciasrubensperegrinus. C. B? ex fchedis Breynii. 
Polygy. £). PQlygynia. 

'"''• . 153. SEMPERVIVUM, 

I. Sempervivum, teBqrum^ foUis cUiatis, propaginibus 
patentibus. L. J^aui^laub* 

C L A s s I s XIL I C O S A N p R I A. S9 

Classis XII. 
I C S A N D R I A. 

Staminibus viginti & plnribus, calyce mono- 
phyllo, cujns parieti internopetnla & flnmina 
inrerta. Subdividitur in Monoi^yniam, Digyniam, 
Trigyniam, Pentagyniam & Polygyniam. 

A. Monogynia. Monogy- 

164. PRUNUS. ""'"' 

1. Prunlis, p a du s ^^onhus racemolis, foliis dcciduis 

bafi fLibtus biglandulofis. L. (Eifcubecr* -5l()Ifirfd)en^ 

2. Prunus, /^^iwivp, pedunculis folitariis , foliis lanceo- 
lacis gialnis, ramis fpinoiis. L. (3d)!eeboni« 
^d^tljarjtorn* Folia ferrata , flores albi, fruclus 
nigro - c;rrulei. 

* 3. Prunus, avium^ umbellis feflilibus, foliis ovato-lan- 
ceolatis conduplicatis fubtus pubefcenribus. L. 
35o9el^'irfd)en. Cerafus mnjor five fylveftris, fru£lu 
fubdulci nigro colore inrtciente. B. Fruclu rubro 
& nigro in fylvis remotioribus reperitur. 

S. Digynia. Digy„ia. 

16$. CRATAEGUS. 

1. Cratsgus, oxyacantha^ foliis obtuiis flibtrifidis fer- 

ratis. L. .pagebom* 5©eigborn» 0}?e{)lbeereit* 

Stylus alter interdum deficit, 

2. CratJEgus, torminaHs^ foliis cordatis feptangulis, lo- 
bis intimis divaricatis. L. €ljbeeven. ex Oelhatio. 

F 5 C Tri' ma. 90 t C O S A K D R J A. 

Tffgyma, C Trigynia. 

166. SORBUS. 

I. Sovbixs , aucuparia i foVils pinnaris utrinque e^labns. 

L. ©pcrberbaum* QJogelbfcr, €*ibtrd)6eei:« Qoit^ 
fc^eit nobis. Florcs albi , baccs rubrs, 

P^«^^i:)'- D. Pentagynia. 

Pyrus. Spiraea. ^ 

i6y. PYRUS. 
CaL iemiquinqnefidus, laciniis patentibus. Cor* 
^etala quinque fubrotunda. Stam» iubulara, an« 
«hers fimplices. Pift. germen infra receptacu- 
lum, flyli filiformes, ftigmata fimplicia. Peric. 
pomum fubrotundum carnofum quinquelocuiare. 
^em. oblonora bafi acuminata. 

• I. Pyrus, communis, foliis lerratis, pedunculls corym- 
bofis. L. »ilbe25int« S^oilihxxxt* Pyrus fylvefhis. 
B. frucl:us parvi vii*ides pundati; in fylvis ^intet 

ber Dlima. 

* 2. Pyrus, maltts^ foliis ferratis, umbellis {eflilibus. Lf 
t\)ilbe 5ipfeU JE)oIjapfcL MaUis fvlveftris: B. 
Poma paiva acerba ; in fytva ^mtfd)en 33drentt)tnfel 

ynb^afern» ^tnter ber ^o^lbube» 

j58. SPIRAEA. 

1. Spir«a, «/wrttrz^ , foUis pinnatis, impai*i major^ lo- 
bato, floribus cymolis. L» ©et^bart Pinns fo- 
liorum latae ferratse. 

2, Spiraca, filipendula, foliis pinnatis , foliolis uniformi- 
bus ferratis, caule herbaceo , fioribus cymofis. L.- 
tot^er (Steinbrec^^ Pinns anguft? dentat^, co«- 
rollx petala fex. ma. I C O S A K D R I A, 91 

E. Po lygyn i a. Poiygy 

Rofa. Ruhus. Fragaria. Potentilla. Tormen- 
tilla. Geum. Comarum. 

1^9. ROSA. 
T* Ro^a^ cafiina y gciminibus ovatis pcduncullsque 0^1*- 
bris, caulc periolisque aculeatis. L. toHb^ Diofeit» 

^atjebuttcn» S^mbmm. 

170. KUBUS. 
I. Rubus, idceus, foliis quinaro- pinnatis ternatisque, 
caule aculeato, petiolis canaliculatis. L. .^inubCC* 
vett» Vaiietas Isvis 53o(f^l)eei:en dicitur. 

3. Rubus, fruticojus , foliis quinato-digitatis ternatis- 
que, caule petiolisque aculeatis. L. ^Srombeeren» 

3. Rubus, cafltts, {oYih ternaris fubnudis, lareralibus 
bilobis, caule tereti aculeato, L. ^ra^beeren» 

* 4* Rubus, fhxatilis, foliis ternatis, flag-eliis nudis rc- 

ptantibus herbaceis. L. fleine fried)enbe 25roin^ 
beeren» Chamaerubus faxatilis. B. in moutibus 
noflris. 

171. FRAGARIA. 

!♦ Fragaria, oefiai flagellis rcptons. L. ^rbbecven» 

172. POTENTILLA. 

1. Potcntilla, anferina^ foliis pinnatis fcrratis, caule 
repente. L. ©dnferic^. 

2. Poientilla,^/p;W/, foliis pinnatis, caule dicbotomo 

dccumbente. fried)enb (Erbbeerfunffiingerfran^ 

3. Potentilla, argentea^ foliis quinatis cunciformibus 

incifis fubrus tomcntolis, caule erefto. L. grog 
©teinfunffingerfrant* Quinquefolium ereaum 
luteum dorfo foliorum incano. Loefel. 

4. PotentiJla, verna^ foliis radicalibus quinatls acute 

ferratis rerulis, caulinis tcrnatis, cauk declinato. 

S* Poten- gt I C O S A N D R I A, 

Polygj)' 5« Potentilla, reptam, folijs digitatis, caule repente, 
ma, pedunculis unifloris. L. grog tmdjmb ga.-iffirt^ 

9et'^raut. ex Menzelio. 

173, TORMENTILLA. 

I. Tormentilia, eveHa, caule ere6^iuscuio , foliis fefllli- 
bus. L. ^ormentiO. 

174 G E U M. 

1, Geum, urhanum^ floribus ereclis, fruftu globolfb vil- 
. lofo, ariftis uncinatis nudis, foliis iyrati.s. L. 

j23enet)tCtenfraut. Foliorum lacinii:^ inferiores 
,^..dentatae aut incif<e, fuperiores profunde crenat^. 

2. Geum, rivale, floribus; nutantibus, fru£tu obl(Sng-Of 
ariftisplumofis. X^. ^^afferbenebicftenfraut. Ou- 
les & calyces viUofi ruBri, petala levius rubent, in- 
terius pallefcunt. 

175. COMARUM. 
I, Com^mm, paluftre. L, ^ajferfuttffirtQerfraut» 
Clas* tOLYANDRlA. 93 

Classis XIII. 
POLYANDRIA. s tamlilibns numerofis, eftque Monogynia , Tri- 
gynia, Pentagynia, Hexagynia & Polygynia. 

A. Monogynia. Monogy. Aftaea. Chelidonium. Papaver. Nymphaea. 
Tilia. Ciftus. 

17^. ACTAEA. 

I. A^^sea) (jncata nigra, raccino ovato , fiu£hbusque 
baccatis. L. iiciftoffclsfraut* SySoIf^fiauU Fo- 
liola crenata. 

177. CHELIDONIUM. 
I. Chelidonium , majm , pedunculis umbellatis. L. 

©d)e(ih-aut» (Bd^walbenfraut* 

178. PAPAVER. 

1. Papaver, rhwas ^ capfulis glnbris globofis, caule 
pilofo mulrifloro, tbliis pinnatihus incifis. L. 

jtlapperrofen» n^ilber 5}^o&n rait runben ©amen^: 
9e()dufcn» 

2, Papaver, /z/'^mo«^, capfuHs clavatis hifj-)idis, caule 

foliofo mu!rifloro L. 5lrgemonero^(ein* tvilt)er 
sS^o^n mit lancjen (Bamengel^dufen» 

179. NYMPHAEA. 
!♦ Nymphaea, lutea^ foliis cordatis integerrimis, calyce 

petalis majore pentaphyllo. L. gelbe (Seeblumcn* 

^D^ummeln» 
2. Nymphaea, alba-^ foliis cordatis integerrimis , calyce 

<[uadiifido. L. weiffe ©eebiumen» 

180. TI- niat 54 ? L y.A N D R I A. Monogy- I. i8o. TILIA. 
I. Tilia, europaa^ floribus ne£iano deftimtis. Li 

igi. CISTUS, 

Ciftus, helianthemum^ fufFrutico(us procumbens, 
firpuUs lanceolatis , foliis oblongis revolutis lubpi- 
lofis. L. fkim ©onnenblum* ©onnenviunjeL Ex 
Menzelio ciratum polka ipfe vidi. Caules fxpe 
rubri tomentoli, calycis tria folia majora luteola 
nervis viridibus clatis ftriata, duo retiqua minima 
viridia vix confpicua ; locis remotioribus, Julio. Trigynia, B. Trigynia. Fentap- 
nia» Hixagy 
nia» Delphiniutn. Aconitum. 

i82. DELPHINIUM. 
I Delpbinium, coujolida, neaariis monophyllis, caulc 
fubdivifo. L. eiitterrporn» Flore albo femel vidi 
inter fegetes. 

183. ACONITUM. 

I. Aconitum, napellus^ foliorum laciniis linearibus fii- 
perne latioribus linea exaratis. L* ^ifen^dtleill* 
S9Zuttd)^fappen. ex Oelhafio protuli, fed adhuc 
hodie reperitur in fylvis hz\) ber ^O^l^U{>e# 

C. Pentagynia. 

184. AQ^UILEGIA. 

I. Aquilegia, vulgariSy neaariis incurvis. L. Slcfele^f 

©loc^eiiu 

D. Hexagynia. 

185. STRATIOTES. 

I. Stratiotes, «/o/W^r, foliis enfiformi-triangulis ciliato» 

aculeatis. L. fGBafferalpe* JB. Potf fOtVANDRIA. ^5 

E. Polygynia, PoijgjL- 

Anemone. Thaliftrum. Ranunculus. TroUius. 
Caltha. 

iS6. ANEMONE. 

1. Anemonc, bepaticn, foliis uilobis intcgenimis. L. 

^tjberblumen. 

2. Ancnione, pfl^f»^, pedunculo involucrato, foliis di- 

gitaris multifidis. L. Ifud^enfdjcne mit offen f!e^ 
^enben S^Iumen* Fiores cxiulci aut violacei. jac, 
Rreynius leperit. 

3. Anemone, virna/is^ pedunculo involucrato, folils 

pinnatis, flore cre6lo. L. gru^(in(J^fuc^eMfd)e(fe« 
Involucrum flori propius admotum quam in Ane- 
mone patente. Flos interdum petala fcptem gerir, 
qux intcrius fere albida aut lcviter rubentia , exte- 
rius purpurca, qui color tamen ob dcnfos piios fla- 
vefcentcs, quibus muniuntur, quodammodo obib- 
letus videtur. Hujus dutur Vaiietns , floribus mi- 
noribus , lcviter rubentibus , parum hirfutis , int^- 
rius albis. 

4. Anemone, pulfatilla, pedunculo involucrato, petalis 

ret^is foliis bipinnatis. L. .^ud}enfd;eOemit btcfett 
55Idt(ern« ex Oeihafio. 

5. Ancmone pedunculo nudo, foliis laciniatis. j^udjeit* 

fcfteUe mit fcin jerfd^nittenen ^ldttern* Jac. Brey- 

nius reperit. 
* 6. Anemone, pratenfif, pedunculo involucrnro, petaHs 
apice rcflexis, foliis hipinnatis. L. 5!ud}enfd;enc 

mit 9pfd)lof|enen fd)n)dr,^lid)en ^lumen. PuUa- 

tilla flore jninor.: nigricante. B. Foha hirfuta bi- 
pinnata pinnulis pleiisque trifidis aut bifidis, invo- 
lucrum fuHis longioribus ik latioribus villis brevio- 
ribus, flos nurans minor anguftior, ferc claufus nili 
quod apices petalorum refleilantur, coioris obfcU- 
rioris purpurei, brcvibus ik dcnfis viihs albidis hir- 
futis, interius fcre Viridis, vcriiis apiccm albidus; 
in pratis remotioribus, Aprili. 

7. Anc- ^6 r O L Y A N D R I 4, 

Folygy- 7. Anemone, nemorofa^ feminibus acutis, foliolis inci* 
nia, fis, caule unifloro. L. tDeiffer ^Balb^a&nenfug* 

S. Anemone, ranunculoides ^ feminibus acutis, foliolis 
incifis, petalis fubrotundis, caule fubbifloro. L* 

gclbct 2Balbf;a&nenfug. 

187. thalictrum. 

1. Thali&umj^rtww, caule foliofo fulcato, panicuU 

raultiplici erefta. L. gelbe ^Biefenraute* Folia 
bipinnata foliolis majoribus fuperne latioribus bi- 
vel tripartitis, margine integro. 6ep btX SRobcl/ 
Jul. Aug. 

2. Thali6lrum, minus^^ foliis fexpartitis, floribus cernuis» 

L. netne ^iefenraute* Folia bi- vel tripinnata, 
ramulis divaricatis , foliola minOra fuperne crenata 
vel denticulata , panicula difFufa, flosculi luteoli 
mufcoii; eodem loco <x tempore. Hanc & proecc- 
dentem fpeciem ex Oelhafio citnveram, quas pofl:ea 
amiciflimus Forfl:erusmihi mifitdifto loco collectas. . 

* 3. Thaiiclrum, onguftifolium, foliolis ianceolato linea- 

ribus inte^errimis. L. fd)malblattenge ^IBiefen^ 

raute» Thaliclrum pratenfe anguftiffimo folio. B. 
Foiia bipinnata foliolis longis, panicula magis con- 
trafta, iiofculi pallidi luteoli. Raram hanc fpecicm 
pariter iaudato Forflero debeo ibidem natam. 

* 4. Thali£lrum, aquiiegifoUum ^ fruclibus pendulis 

triangularilms re6:is, caulf? tereti. X. ^lBiefeUraute 
mxt 5lcBelei)bldttern. Thaliarum majus florum 
llaminibus purpurascentibus. B. Folia aquilegi« 
iimilia, flores paniculati odorati, pctala & filamenta 
leviter purpurea, anthers lutes; ex locis remotio- 
ribus accepi, Junio. 
ThaU8:i petala parva, ftamina longidima. 

i88- RANUNCULUS. 

1. Ranunculus, yZ/zwww/^, foliis ovato-lanceolatis petio- 

latis, caule declinato. L. 5a3ajferl)a^nenfu§ xaxt 
fc^malen 33ldttcrm 

2. Ranunculus, lin^ua, folioliis lanceolatis, cauleerefto. 

L. SBaffer&anenfttg] mit brciten ^ldttcrn* 

3. Ranun- P O L Y A N D R I A. 97 

3. Ranni]ctilLis, //V<«7/i, foliis corc!.uis angulatis petio- Polyfry. 
iaris. L. ^n^mv^haut. flciu 6d}eUfraut» Pctala ^,-^, 
flrpc o6\o. 

4. Ranunculus, cajfubictts, foliis radicriiibusfubiomndo- 

cordatis crcnaLis, cauUiiis digitaris denratis, caule 

multifloi-o. jpaneufug mtt lunten ^ldttevn* Jac. 

Brcynius reperic. 

5. Ranunculus, aurkovtUi.> foliis radicnlibus renifoumi- 
bus crenaris incifis, cauhnis digitatis linearibus, 

caule multiAoro. L. :f)anenfufi mt nierenformi* 
<jen ^(dttcrn. 

'6. Rununculus , yc-tj/^r/i/^i- , foliisinferioribus palmatis, 

fumniis dig^itatis, frudtibus oblongis. L. J^anenfu§ 

mit {dnj^ltd/teu ^md^t^Xi. 
7« Ranunculus , btilbojhs^ calycibus retrofiexis, peduji- 

cuHs fuicatis , caule ereclo , foliis compofitis. L. 

.f)dnertfng mit yaxM 3el)0(^encm iveld)» 
%. Ranunculus , »v/>effj^ , calycibus patuHs , pedunculis 

lulc^is, farmentis repentil)us, ibliis compofitis. L. 

h*ied)ent)er .panenfug* FoHa caulina fuperiora 

plerum(juc trifida angufta lincaria , calyces hirfuti. 

Variat foliis amnibus ternatis petiolatis, foliolis tri- 

lobis incifis. 
jg, Kmunculu^y poIyarjthemoSf Calycibus patulis, pedun- 

culis fulcatis, caule erc6Vo , foliis multipartitis. L, 

aufred)ter ijielblumicjer ^anenfug* 
Xo. Ranunculus , ^/cm , calycibus patulis, pedunculis 

teretibus, foLiistripartito-mulrifidis^ fummis lineari- 

bus. L. brennenber SBiefen^anenfug» D^anunfeU 

ll. Ranunculus, arvenps^ fpminibus aculeatis , foliis 
fuperioribus dccompofitis lineadbus- L. J^artett* 

fug mit ^\\6)M)tim ©amen, 

^ 12. Ranunculus, lafiugmoftfs, calycibus patulis, pedun- 
culis tcretibus, caule petiolisquehirtisi foliis trifidis 
lobaris crenatis holofericeis. L. (jroffcr J^anenfttg 

mit mid}en n>oKic^tcn5>ldttern. Ranunculusmon* 

tanus lanuginolus, tbliis ranunculi pratenfis repentis» 
B. Caulis ereclus cavus hirfutus, folia majora mollia 
lanuginofa petiolata, fuperiora feililia tripartita; 

G in 98 r O L Y A N D R 1 A. 

Tolygy' itt ^atlfaU/ & in fylvis montofis remotioribus, 

' nja^ Majo. Hujus Varietas : Ranunculus montanus 

fubhiiliitus, geranii folio. B. Ranunculus nemoro- 
fus hirfiitus , foiiis caryophyllatae. Lcefel. quae (pe- 
cies i2ma Tomi I. 
^ 13. RanUnculus,'tf^//zr/7/V, foliis {ubmerfis capillaceis, 

emerfis fubpeltatis, L. 2Bafler()attenfug mxi weip: 
feu 25lumem 5S3a|Tetfend)eU Ranunculus aquati- 

cus folio rotundo & capillaceo. B. Ranunculus 
aquaticus capillaceus. B. Millefolium aquaticura 
foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. B.Va- 
rietates foliis difFerentes Majo & fequentibus men- 
libus florent. 

189. TROLLIUS. 

!♦ Trollius, europaus i corollis conniventibus, nedlariis 
longitudine ftaminum. L. 2llpen^anenfu§. ^na 
ranuttEeL Ne6laria int^* numerofa ftamina abfcon 
dira, in orbeim.pofita, brevibus fetiolis fulta, fta- 
minibus latiora , apice obtufo. 

i;90. CALTHA. 

I. Caltha, pahflrts. L. DoiterMumett* ^u^blumctt 
nobis. Flores llriati vel {lilcati exterius virides* 
cemes. 
Clas* D I D y N A M I A. - §^^ 

Classis XIV. 
D I D Y N A M I A. 

Staminibus quatuor, quorum duo longiora, fe- 
minibus vel nudis vel caplula inclufis, hinc duo 
ordines, Gymnofpermia & Angiolpermia. 

A. GyjJinosperffiia. Gymno- 

Seminibus nudis , calyce fubquinqucfido vel fP^*'^^*'' 
bilabiaco» 

a. calyce fubquinqiiejido. 

Ajuga. Teucrium. Nepeta. Bctonica. Mentha. 
Glecoma. Lamium. Galeopfis. Stachys* Ballota. 
Marrubium. Leonurus. Origanum. 

i^i. AJUGA. 

I*. Ajuga, pyramidaliSi tetragono-pyramidalis. L. ©ul;s 
hm, ©unfeU 

192. TEUCRIUM. 

I. Teucrium, chamcedrys^ foliis cuneiformi-ovatis incifis 
crenatis petiolatis, floribus Hjbverticillaris ternis pe- 
tiolatis. L. f lein ©amanberlein. Caules rubentes 
lanuginofi, folia rigida hirfuta, folia quercus semu- 
lantia, hinc nomen Chamaedrys ; ex Oclhafio. 
*2. Tcucvmm ^ Jcordium i foliis oblongis fefTilibus den- 
tatoferratis, floribus geminis lateralibus peduncula- 
tis , caule diffufo. L. ^Baffetfnoblauc^. Scordium, 
B. Caulis tetragonus parum hirfutus, folia oppofita 
villofa, fiores diluie rubri, plantae allium semula- 
tur; ad foflas Ul) 9)iU93en{ia&l copiofiifime florer, 
Q 2 Augu- ICO O 1 D -ir N A M I A. 

Qymm* Augufto ; Forfterus hane fpeciem mecvim cora^mtt- 

figrmla. nicavit. 

193. NEPETA. 
I. Nepeta, cataria, floribus fpicatis, verticillis fubpe^ 
diceilatis , foliig periolatis cord^tis delitaro-ferrstis. 
L. ^cgenmun^. Piantam ex Oelhafio prolatam 
nupenime reperi m fylva 6C9 £apptn mtcnt t>ec 
^apmm^l)Uf Septembr. Cauies tccrogoni tomen- 
toftiramofi, folia oppofifa mollia fubtus tomeit- 
tofe incana, verticilli brcviter pedicellati, fltrcft 
parvi albi pun£lis rubris adfperfi , odor mentha^* 

194. BETONICA. 
ii Betonica, officwalisy fpica interrupta, corollarum la- 
cinin labii intermedia emarginata. L. ^etotltd* 
Species altera Tomi L nunc Srachys annua di» 
citur. 

195. MENTHA. 
I. Mentha , v/V/V/5 , fpicis oblorigis, foliis lanceolatis 
nudis ferratis feffihbus , ftaminibus coroUa longio* 

ribus. L. ^a6)mm%. 

^. Menth» , aquattca , Ipicis capitatis , foHis ovatis fer« 
ratis petiolatis , ftaminibus corolia^ondoribus. L. 

(jrofie $Bafleritti!ln§. 

3. Mentha, /»rvt»/J'i, fiQribus, verticillatis, folils ovatis 
acutis ferratis, ftaminibus corollam sequamibus» 

L. 5icfermung» 

4. Mentha, pulegium^ floribus verticillatis , foliis ovatis 

obtulis fubcrenatis , caulibus fubteretibus repenti- 
feus, ftaminibus cordlla longioribus. L. ^qU\)^\ 
m Adpendice ex Menzelid. 
*$: },U\n\\A, rotundifoUa, fpicis ohlongis, foliis {iibro-. 
turidis rug-ofis crenatis fedilibus. L. 933aflrennutt§ 
mxt ruttben ^toern» 5)togmunj{e. Mentha fylvc- 

ftris rotundiore folio. B. Caulestctragpni hirfuti*- 
folia oppofita lanuginofa, fiores ex albo ruben- 

'tes; ex Eichftadio* '" 

t 5IDYNAMIA. XOI 

l^G. GLECOMA. Gyfma> 

X. Glccoma, hederacea^ foliis icniformibus crcnotis. Ipsrmia. 
L. ©Utlbelreben. Ubramp. nobis. Laciniamcdia 
kbii infcrioris rubras gerit maculas, & viliis vcrfu» 
faucem munitur, 

197. LAMIUM. 

1. Lamium, album, foliis cordatis acuminatij pctiolatis, 

verticillis vigintifloris. L. ttJCift tanbz S^elJel» 

2. Lamium y purpnreum ^ foliis cordatis obtufis pctioia- 

tis. L. rot^e taube SRelTeh 

3. Lamium, amplexicanle, foliisfloralibusfeflllibusam- 

plcxicauUbus obtufis. L, taxihi S^ejTel mit 53iatif 
tern Mc beu ©tanscl umvjeben* Folia profundc 
crenata , florcs rubii longius cx calycibus promi- 
ncntes. 
■4. Lamium, maculatum-, foliis cordatls acuminatis, vcr» 
ticillis dcccmfloris. L. 'tawhz njcffcl mtt fTedid^tctt 
S3ldttertt* Lamium alba linea notatum. B. Ur- 
tica fatua lcucofticlos. l'hal. Oelhafius hanc fpe- 
cicm ad viam W<x6) bcm 55arenn?infel rcperit , an 
fortc erraverit dubium eft. Linnacus plantam in 
Italia habitarc, & folia «rea longitudinali alba no- 
tari dicit; Thalius, qui ab Oclhafio citarur, infyl- 
vis Hcrcynis ^c locis cf duis rcpcriri , & foiia albis 
niaculis frequenter infi^niri teftatur ; Camcrarius ia 
Horto Mcdico pariter folia albicantes maculas pro- 
ferre adfcrit; Eichftadius lincam femper per me- 
dium foiii dccurrere perhibet; fiore^ purpurei. 

198. GALEOPSIS. 
I. Galeopfis, ladanum, internodiis caulinis acqualibus, 

verticillis omnibus rcmotts. L. ^ornnJUt^* Folia 

petiolata, florum rubrorum labium infcrius macula 

lutea ftriisquc purpurcis notatum. 
g. Galeopfis, Utrahit, internodiis caulinis fuperne in- 

craflatis , verticillis liimmis fubcontiguis. L. tawht 

S^effel mtt f?ad)ltd)tett ^eld)e«* tvetg J^anffraut^ 
fed pcrperam» Corolialutca,laeinia mediainfcrio- 
lis labii purpurca. 

G 3 ^.Galc- le^ D I D Y N A M I A. 

Gymtio- 3« Galeopfis , ^^/^o^^o/y», verticillis fexfloris, involu- 

fpermia. cro tetraphyllo. L. gelbe taube IReffeU Foliacor- 

dara hirluta petiolata crenata , involucrum conftat 

quatuor foliolis brevibus anguftis linearibus fivc 

denticulis cuivis verticillo fubjedis. 

199. STACHYS. 
I. StachySjjS^/v^^/V^, verticilUs fexfloris, folils corda- 

tis petiolatis. ' L. ©tucltteflfeL 51BalbneflfeL 

. 2> Stachys, paluftris, verticiilis fexfloris, foliis hneari- 
lanceolatis femi-amplexicauiibus. L. ^rautier 5Ba(j« 
feranbotlt» Lyfimachia hirfuta purpurea florc ga- 
lericulato. Loefel. Caules cavi , folia oppofita hir- 
futa decuflatim locata crcnata , coroll« labium in- 
ferius ex albo variegatum. 
3. Stachys , germamca , verticillis multifloris , foliorum 
fervaturis imbricatis, caule lanato. f. nec()ettbVC 
Slttbortt* 

4* Stachys, annua , verticillis fexfloris , foliis ovato-lan- 
ceolatistrinerviisljEvibus petiolaris. L. ©liebfrauf* 
Hse in prima Spec. editione Betonica verticiilata 
calycibus fpiinofis, adpellata, & duas Bauhini fpe- 
cies comprehendebat, Sideritidem nempe arven-, 
fem latifoliam glabram , & Sider , vulgarem hirfu- 
tam ereftam; atque haec ultima efl:, quam exOel- 
hafio produxi in Tomo L Sed jam dubitandum ari 
planta noftra per Stachyn annuam. Linn, intcUi- 
genda, quia folia lajvia, quae ci tribuit, glabram 
iblum indicant , nec Sideritis hirfiita tamquam va- 
rietas, aut peculiaris fpecies flib hoc vel ahogenere 
repcritur. Plantam ergo , quam non ipfe vidi, Mo- 
rifoni verbis illuftrabo, Caules pcdalcs & bipeda- 
ks quadrati hirfiiiti ex albido virore flavefcentes, 
ad quorum genicula folia adverfa rugofa hirfuta, 
unciali aut fcxtantali longitudine ,. femunciam cir- 
citer latacrcnata, florcs galericulati ex albido lu- 
tei, labro fanguincis pun6lis guttato, calyces hir- 
futi mucronati. Folia feflilia eflfe cx iconc Mori- 
foni & Taberr»£montani patet« 

200, D I D Y N A M I A. 103 

200. fi A L L O T A. Gymm. 

Ir Ballota, nigra, foliis cordatis indivifis ftiratis, ca- /p'^'""^ 
lycibus acuminatis. L. fd^ttan^er Slntom. Flo- 
res rubro-cserulci. 

201. MARRUBIUM. 

T, Man-ubium, vulgare^ dentibus calycinis fetacei* un- 
cinatis. L. n^eiflfer 5inborn* Folia rugofa, florcj 
parvi; prope urbeni parcius, in ^rauf! am X)amm 
copiofe. 

202. LEONURUS. 

1. Leonurus, cardlaca^ foliis caulinis lanccolatis trilo- 

bis. L. J^er^gefpann* 

203. ORIGANUM. 

I. Origanum, vulgare^ fpicis flibrotundis paniculatis 
conglomeratis , bradeis calyce longioribus ovatis. 
L. 5Do|I* Brafleae calyce tantillum longiore» aut 
interdum aequales. 

b. calyce bilabiato, 
Clinopodiumi Thymus. Melifla. Scutellaria. 
?runella. Melittis. 

204. CLINOPODIUM. 
vl. .Clinopodium, vulgare ^ capitulis fubrotundis hispi- 
dis, bra6leis fetaceis. L. 5Sirbelbo(!* 

205. THYMUS. 

1. Thy tnus, ferpylium , floribus capitatis, caulibus dc- 

cumberttibus , foliis planis obtufis bafi cillatis. L. 

Selbfummel. £>t)enbel. 

2. Thymus , acinos , verticillis fexfloris , caulibus erc- 

ftis fubramofis, foiiis acutis ferratis. L» tvilbe 

S3afiliett» fleine SBergmun^» Flores caeruko-pur- 

purei. 

20^. MELISSA. 
I. Meliffa, nepeta, pedunculis axillaribus dichotomis 
folio longioribus , caulc decumbente. L. Srofc^^ 

inun^ ?XBa(terpo(et> ex Oelhafio. 

G 4 207. IP4 O I n V N A M I A^: 

G)/7»»<5. 207. SCUTELLAR lA. 

Jpermi^, i, S.c-att\hi'hygalericul/ita, foliiscordato-lgnceQlatl&Gr?^ 
iiatis, florlbus axillavibvis. L, %kb^^tX0X^^ FqU% 
oppoiita breviter petiokta. 

208. FRUNEtLA, 

I. Prunella , w/g<?m , foliis omnibiis ovato - oblongis 

petioiatis, L. ^Braiuiellen* 

209. MELITTIS, 

I. Melittis melijjbphyilimy L. taubc ^lReffel mtf- !0?e^. 
itffettijMdtteCrt. Cauies pedales .quadrati hirfuti, folia 
majora petiolata arro-viridia niteiitia ferrata, flores 
tres aut quatuor in quovis verticillo , vel plane aK 
bi, vel macula majore purpi^rea in labio inferiore ^ 
In Adpendice ex Menzelio. 

4fw^'. B. Ano^iorpermia. 

Jp£mi4, . . o ^ X 

Seminibus capfuk inclufis. Rhinanrhus. Pedi-» 
cularis. Euphrafia. Melampyruni. Lathraea. Att" 
tirrhinuin, Scrophularia. DigitaUs» 

210. RHINANTHUS, 

|, Rhinanthus , crifia galli-, corollarum labio fuperlor^ 
compreffo breviore. L. Mappa* >^amnhx\^m. 
gel6er 9?0t)>eL CauUs UneoUs puvpureis vanegatus., 

211. PEDICULLARIS. 

J. Pedicularis, Jj^t?^^'*^^' caule ramofo, ealycibus ob-^ 
longis angulatis lcevibus, coroUis labio cordato, 

L.fdufefraut. bmunev DiobeL Folia oppofita,in- 

feriora remota, fuperiora conferta, ex aUs folio^ 
rum flores foUtarii breviflame pediceUati , labium 
fuperius fufca-purpureum, inferius dilute rubrmn^ 
Junio yam floret. 

212. EUPHRASIA. 

J, Euphrafia, officinalis^ foUis ovatis Hneatls argme! 

dentatis, l^, tuet(f^r 9(ugenlVo(l* Flores ex albo 

levi- DIDYNAMI A. 105 

levltci- rubent feu caemlcfcunt , lacuiize labii infe- Angio- 
rioris em^rginatar. fpermia, 

f t Euphrafia, odotites^ foliis lincaribus, omnibus ferra' 
tis. L. braun^r ^vuc.cntrof?* Folia oppolita , ex 
quorum alis flores foiitarii brevirTuiiepcdicellatife- 
cundi, 

ai3. MELAMPYRUM. 
It Melampyrum, arvenje, fpicis conicis laxis , bra£^cis 
dentato-fetaceis. L, M)m\i^^n mit purpurfarbi? 

gen 53ldttern* 

J2. Melampyrum, nemorojim, floribus fecundis latera- 
libus, brafteis dentatis cordato-lanccolatis, fummis 
coloratis fterilibus , cnlycibus lanatis. L. ^ul)tVcU 

$ert mit 6lauen 33lfttern» ^a^ mb ^ad)t* 

3. Melampyrum, pratevfe, floribus fccundis lateralibus, 

conjut,^ationibus remotis , corollis claufis. L.^alb;^ 

^irfen mit breiten 2?ldtterji* 

4, Melampyrum, Jyhaticum , floribus fccundls latera- 
libus conjug-ationibus remotis, corollis hiantibus» 

L. ?lBalM;irfen mit fd^malen ^ldttcrn* 
214, lathraea. 

I, Latbrsa, f^uamaria^ caule fimpliciflimo , corollls 
pendulis , labio inferiorc trifido. L. ©uppetttTOUri* 
D^ublattt Eicbftadius reperit, 

215. ANTIRRHINUM. 

I, Antirrhinum, //«/?r//j!, foliis lanccolato-linearibus cotv . 
fertis, caule ercclo, Ipicis terminalibus fefljHbus, 

floribus imbricatis. L. ^eiufraut* J&arnfraut* 

*2. Antirrhinum, majusy corollis ccaudatis, floribus 
fpicatis, calycibus rotundatis. L. Drattt» £6n)ett;s 
mwl. Antirrhinum majus alterumfolie longiore* 
B. Caulis ereclus, foliis lanccolatis, flores albidi, 
labium fuperius ftiriis rubris notatum , palatum lU' 
teolum , neclarium breviflimum obtufum vix intci" 
lacinias calycis inferiores prominct; ^ittt^t ^alib^ 
Ui Julio. , 

G 5 ^16. lO^ D ID Y N A MIA. Angw- 216'. SCROtHULARIA. 

fpermja, i, Scrophularia, «o^oy^if, foliis cordatis trinervatis, cau- 
lc acutangulo. L. ^rauntt^urg* topftvuvg» Flo- 

res fufco - virides. 
2. Scrophularia, aquatica^ foliis cordatis petiolatis de- 
currentibus obtufis, caule membranis angulato, ra- 
cemis terminaUbus. L. SBaflTerStaurttt^ur^. ex Oel- 
hafio prolatam poftea ipfe rcperi, folia brcviterp€- 
tiolata , fuperiora feifiUa ferrata. 

217. DIGITALIS, 

I» Digitalis, lutea, calycinis foliolis lanceolatis, corol- 
lis acutis , labio fuperiorc bifido. L. gclbcr Sttt^ 
QCr()Ut* Plantam ex Oelhafio notavi, nunc vero 
* ipfe vidi. CauUs hirfutus, folia feffilia alterna vil- 

lofa , flores paUide lutei , interius ex fufco varie- 
gati, viUofi , l^ittter MxiU, Junio. 
Clas- TETRADYNAMIA. lO^ 

Classis XV. 
TETRADVNAMIA. 

Sraminibus fex, quoriim quaruor longiora, pe- 
ricarpio vel brevi filiculoro vel longo fili- 
quolo. 

A. Siliculofa. SUieuto- 

Myagrum. Draba. Lepidium. Thlafpi. Co- •', 
chlearia. Iberis. Alyflum. Lunaria. Planta in 
Tomo L ex genere Clypeolas prolata nunc ad 
AlyfTum relata. 

218. MYAGRUM. 
!♦ Myagrum, fativum, filicuUs obovatis pedunculatis 

polyfpermls. L. 2mbottev tnit t)iclfad)eu ^a^ 
men* ginfenfamen. Folia bafi auriculata. 
2. Myagrum, pamcuJatum^ filiculis lentiformibus orbl- 
culatis punclato-rugofis. L. ^einbottev mit ein^elcit 
©amen» Folia interiora cordato-lanccolata, caulina 
angufta bafi aurita. 

219. DRABA. 

•^. Draba , verna^ fcapis nudis , foliis lanceolatis fiibin* 

cifis. L. JP)un(jer6lumleirt. flcin ^afdjenfraut* 

220. LEPIDIUM, 

I. Lepidium, ruderah, floribus diandris apetalis, foliif 
radicalibus dentato-pinnatis. ramiferis linearibus iii- 
tegerrimis. L* fleitt Q3efemfraut» 

221. THLASPL 

I. Thlaspi, arvetjfey filiculis orblculatis, foiils oblongif 
'^ * dcniatis glabris. L. SSaurcttfenf. 

2. Tblafpi. lOg T E T R A D -^ N A M T A. 

SiUculO' i?' Thlgfpi, ^//?y2f paftoris, iiHculis obcordatis, fbliisi-a* 
Ja, dicaiibus pinnatifidis. L, QVO^Xi\fd)mtxaViU ^IX^ 

22:5. COCHLEARIA. 

Cal, foliola ovata concava dehifcentia. Cor, 
petala obovata patentia. Pift. -ftylus brevifflmuSj 
ftigma obtufutn. Peric, filicula fubcordata gibba 
fcabra. Sem» pauCa. 
* X. CochlQavh, officimUs, foliis radicalibus ilibrotun- 

dis, caulinis oblongis iinuatis. h. £5ffelf raut» ^of^ 

felblatt nobis. Cochlearia folio fubrotundo. B. 

Florcs albi; in collibus ad littus maris ^<:j) 4taBb^^ 

fe & alibi. 

223.IBERIS. 
CaL foliola obovata parva concava patentia»;; 
Coi\ petala obovata obtufa patentia inasqualia, duo 
^xteriora proxima majora, duo interiora mini*^ 
ma reflexa, Pift, flylus brevis, ftigma obtufura. 
Peric. filicula compreiTa fuborbiculata , fuperne ' 
margine bifido cinfta. iSVw. folitaria. 

* I, lhe,n$ , nudicattlis i hcrbacea, foliis finuatis , caul«' 
nudo fimpliei. L. ©teittfre§* Burfa,pafl:oris mi-. 
iicr folii^ incifis. B. Planta humilis / cx radice fo- 
lia plurima parva, quae pinnata videntur, pinnis 
1'Oiiuidatis confiucntibus , hinc finuata dicuntur; 
caules plures brevcs nudi fimplices , - florcs albi ; 
in fyivis remotioribus , Majo. 

224. ALYSSUM. 
I< Alyfliim, i;?£-dr«//w, caulc crc£to, foliis lanceolatis 
incanis integ^crrimis, floribus Gorymbofis. L. ^rof? 

fer ^aurettfenf/ a^offe SBeg!reg* ^vo^^d^xMtf 

femfraut*. Petala profunde emarginata ut fere bi- 
fida videantur. Fiores primum quidem corymboS, 
fed vcrfus finem aeftatis , ubi planta confcnuit , & 

caules 2* t E ^ A i) fe Y K A M I A. 109 

eaulcs in longitudincm poriecli , filiculaD racemum Siliculo* 
efFonnant. ' /tf» 

Alyirum, cdycinnm, caulibus herbnccis flamlnibus 
omnjhtis denratis, calycibus pciiiftcntibus. L. fleitl 
(Sd)ilbbercmh'aut» Florcs lutei mox rlbeicunr. 
Hxc planra in prima Specierum editione & in To- 
mo noftro I ad Clypeolam ob flrut^uram fiUcul<£ 
1'clara, nunc ob ftaniina denrata Alyflb jungitur. 

225. LUNARIA. 

CaL fbliaia oblonga conniventia, alterna bafi 
glbba. Cor, petala mugna obtura. Pijl. germen 
pedicellarum, flylus brcvis, ftigma obrufum. 
Perk^ fiUcula pedicellata magna clliptica plano- 
compreiTa {\j\o terminara. Sem, reniformia. 

* I. Lunaria, rediviva, foliis alternis. L. ?i)vonbt)ioL 
Viola lunaria major flliqua oblonga. B. Folia atro- 
viridia rugofa birfuta cordata crenata , inferiwra pc- 
tiolis rigidis fragilibus , fuperiora ieflilia , flores ru- 
bri; iii fylvis remotioribus, Majo. 

B. Siliqtt^ofa. SiUquofa. 

Cardamine. Sifymbrium. Eryfimum. Turri- 
tls. Sinapis. Raphanus. Arabis. Braflica. 

226. CARDAMINE. 

X. Cardamine, pratenJiSi foliis pinnatis , foliolis rfldica* 
libus iubrotundis, caulinis lanceolatis. L. SBie> 

227. SISYMBRIUM. 

!♦ Sifymbrium, najlmtium aqnaticum, filiquis declina- 
natis, foliis pimiatiSj foiiolis fubcordatis. L.^SrunU^ 
fref* 

S. Sifymbrlum, j^'/!'/'/^^, filiquis declinatis, foliis pin- 
natis , foliolis lanceoiaiis lerratis. L. ^Baflfer XQ,\X^ 

fen* SBofierfenf* 
3. Sifymbrium, artfpbflfiftm pihfire , filiquis declinatis .- 

gblon* IIO TETRADYNAMIA. 

Siliquofa» oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis. L. ^ap 
femttig* 

4. Sifymbrium, arenoftim^ caule fubfoliofo ramofo, fo- 
liis lyiatis re£langulo-dentatis hiQiidis pilis ramofis. 

< L. J^cibefettf» tDilbe ^aufen mit ofjnbldttcrigett 

©tdngeltt* Fiores pierumque leviter caerulefcen- 
tes, fed in unico exerjplari, quod haclenus vidi, 
fere albos deprehendi, Lcefelius etiam fiores ni- 
veos dicit. 

5. Silymbrium, fvphia^ petalis calyce minoribus, fohis 

dccompofito-pinnatis. L. ^Bedfatttett* QVog ^e^ 
fetttfraut^ 
jS. Sifymbrium, Loefelii^ foliis runcinatis acutis hirtis, 
caule rctrorfum hifpido. L. X<X\xi)^t SBe^fenf» 

228. ERYSIMUM. 

1. Eryfimum , <y^aW/^ , filiquis fpica adprcffis , foliis 

runcinatis. L, getttcittcr SScgfettf* 

2. Eryfiinum, alliaria, fbliis cordatis. L. ^tto6laUC^^ 

fraut* 

3. Eryfimum, cbeirantboides, foliis lanceolatis intcger- 

rimis. ^cittbottcr ttiit (attgctt ©d&otett* 

229. TURRITIS. 

I,_Turritis,^/^^rj, foliis radicalibus dentatis hifpidis, 
caulinis integerrimis amplexicauhbus glabris ' L, 
Jtf)Urnfraut» VOXibtt ^O&L CauUs interdum in pro- 
ceram longitudinem erigitur. 

230. SINAPIS. 

I. Sinapis, arvenfis, filiquis multangulistorofo-turgidis 
roflro longioribus. L. J^eberi^* tt>ilt>er ©Cttf* 

231. ARPHANUS. 
X, Raphanus, rapbanijirum, filiquis terctibus articulatis 
Isvibus ui^ilocularibus. L. gelberSlcferretticf)* Ra- 

phanum non nifi fiore luteo vidcram, cum TomoL 
illum inferebam , nec aliter inter fegetcs circa ur- 
bem fitas reperitur. Pof1:ea vero ex agris remotis- 
iimis varietates accepi, nempe Rapiftrum flore albo 

liliqua TETADRYNAMIA. III 

{?liqua articulata. B. & Rapiftrum floic albo lineis Siliquofa. 
nigiis dcpiclo. B. ttjeifiei* ^^(cfemttig* Caulishir- 
futus, tolia hiiTuta lyiata , calycis foliola albida, fi- 
cut petala , quae in altera varietate lincis violaceis 
varicgata. Ceterum Kaphanus lutcus & Sin-ipis 
arvenfis , qui promifcue inter fegetcs ifftivas cres- 
cunt, foliis & florum fig-ura 6c colore fimilis, am- 
boque nonjine J^et)eticl> nobis noti, facile tamen 
dignofcuntur foliolis calycinis, qu£ in Sinapi pa- 
tentia in Raphano vero conniventia funt. 

232. ARABIS. 
!♦ Arabls, thaVunai foHis petiolatis lanceolatis integer- 
rimis. L. fleiner^^^urnrenf» Hanc plamom in Ad- 
pendicc Tomi I ex Menzclio mutuatampofteaiple 
florcntem reperi menfc Aprih t)cr fceni oIiDifi)ett 
JJf)Or verfus montes. Folia radicalia numerofaper 
tcrram fparfa parva pciiolata pilofa margine nui^ 
integro nunc parum ferratoaut dentato, indcmul- 
li furgunt cauliculi pilofi fimplices, rarius ramofi, 
paucis inftruili fohis lcflilibus minoribus pilofis, 
minutilfimc interdum denticulatis, flores albi. Tha- 
liana dicitur a loanne Thalio Medico Northufano, 
qui in Sylva Hcrcynia eam primus fub nomine 
PilofellsE fihquats defcripfit, & icone adumbravit. 

233. BRASSICA. 
CaL foliola lanceolata ere£la bafi sibba colora- 
ta» Cor. petala plana patenria fenfim in ungues 
attenuata , glandulse ne^lariferse quatuor. Peric^ 
filiqua longa teres difTepimento in apice promi- 
nente tereti. Sem^ globofa. 

* 1. Braflica, wjp«j, i-adicc cauiefcente fufiformi. L. 
tvilt>e Dvubem Napus fylvellris. R. Caulis ftria- 
tusprocdus, foHa inferiora lyrata glabra, cauli- 
na amplexicaulia profimde dentata, flores lutei, 
liliquaE nonnihil incuryatiej in Httore maris, Ju- 
nio. 

Clas- 112 M O N A D E 1 P tt I A» 

Classis XVL 
M N A D E L P H I A. s tamimbus itiferne coimatis, decem vel pluri- 
bus, hinc Decandria & Polyandria- Decaii' A. Decandria. 

'^'''^* '/ 234. GERANIUMr 

I. Geranmm'j cicutarium, pedunculis multifioris, flori- 
bus penrandris , foliis pinnatis incifis obtufis. L* 
fletner Btotdjfd^mUU ; 

8. Geranium, tuberojhtn^ peduncuHs bifloris, foliis mul- 
ripartitis , laciniis linearibus fiibdivifis obtufis. L. 

<Stcr^K^nabel mit lnoKicl)ter30ut^eL Fioresma^ 
jores eleg-anter fed dilute rubcnt. Eichftadius re- 
perir. 

3. Geranium, praUnfi, pedunculis bifloris, foliii fub- 

peltktis multipartitis pimiato-laciiliiatis rug-ofis acur 

tis, petaiis integris. L. blauet ^tcivd)fd)nabel Bot^ 

te^gttab* Hujus Varietas: Gcrauium batrachioi- 
des flore variegato. B. Flores formofi magni albi 
venis purpureis pi£ii. D. loh. iPetr. Erneft. a SchefF- 
ler reperit in bett OlitVifc^eU ^egenbettV & mecutri 
communicaFit. ' . 

4. Geranium, rocferiiafium, peduhcUlis bidoris, calyci- 
bus piiofis decem angulatis. L. <BtOVd)(d)nabd 

mit roit^em ^efc^, Slupred^t^fraut* Planta hir^ 

flita, calices decem ftrias five carinas monflrafiti' 
ita ut duo foliola tribus , duo alia unica , & unum 
duabus notentur ; flores minores riibri, petala ia*,- 
tegra. » - 

§. Geranium, rotundifolium , pedunculis biflorisi peti- 
lis iiitegris obtufiiTimis iongitudinc ealycis, caule MONADELFHIA. II3 

proftrato, folils renifbrmibus incifis. L. (BtOVd^^ Decan* 
S^woM m\t ^appelbidttern* dria. 

6« Gqv^wxwwi, Jylvaticum, pedunculis bifloris, foliis 
fubpcltatis; quinquelobis iucifo - ferraris, caule 
erecla , petalis emarginatis. L. 2Balb(lorcf^fd)UCU 
6cl* Flores minorcs cx purpura rubentes j inAd- 
pcndicc cx Menzelio. 

7. Geranium,/a«^«/w«w, pedunculis. L. ^luffJorc^ 
fd^nabcl. Folia lanuginoia in quinquc lacinias A: 
iiarum quslibct in trcs minores divifa, flores maxi- 
mirubri; cx Menzclio. 

J, Geranimn, colmibinum, pedunculis bifloris folio 
longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, laci- 
iiiisacutis, ariliis glabris, calycibus ariliatis. £• 

<5tord^fd;nabet unt fein |erfd)nittenen SBidttern* 

Folia iii t^nues lacinias Hneares divila, peduTicBli 
florum longiores, flor^s purpurci mcdiz magni- 
tudinis; 6e9 ^'arifau, Junio. 
9. r/«anium, palujlre^ peduncuiis bifloiis longifli- 
mis dcclinatis , foliis quinquelobis incifis, petalis 

dntegris. L. ^tord^fc^ttabel mt iarx^Ki JSlumen^ 

fldngeiu* Folia longis petiolis , florcs iongioiibus 
immo longiflimis peduncuiis fuiciuotur , pedicelli 
poil florefccntiain deciinantur, floresfanguinedma- 

joresj m ten oIin?ifd)en @e()eni)en/ Jmiio. 

B. Pohandria. ^^pf^' 

295. MALVA. 

. Malva, alcea, cauie ere£lo, foliis multipartitis lca- 
briusculis. L. ©igmar^fraut» Oiycem exteiio- 
rem interdnm tetraphyllum deprehendi. 
2. Ma\vQ j fylvejlris y caule eie^to herbaceo, foiiis fep- 
temlobatis acutis, pedunculis petiolisquc pilofis» 

L. grojTe ^Jappeln* ^^afenpoppeln» 

Malva, yotundifotiat caule proftrato , foliis cordato- 
orbiculatis obfolete quinquelobis , pediinculis fru- 

Meris decUnati*. L.fIeine^appelnt©d«^P<jpp?J«* 114 DIADELFHIA* 

Classis XVII. 
DIADELPHIA. 

Staminibus in duo corpora coalitis ; fecundum 
numerum antherarum dividitur in Hexan- 
driam, Oftandriam & Decandriam. 

fjexan- A. Hexandvia. 

^"''' 23^ FUMARIA. 

1. Fumaiia, hulbofa , caule iimplici , bra6leis longltu» 

tudine flomm. L. J^oltVUrj* 

2. Fumaria , officwalis , pericarpiis monofpermis race- 

mofis, cauie difFufo. L. Xaubenfropf* €*r^ra«c^* 
Oiian, B. OBandria, 

itf ia • 

237. POLYGALA. 

I. Polygala, vulgaris, floribus criftatis racemofis, cau- 
libus herbaceis limplicibus procumbentibus, foliis 
lineari-ianceolatis. L. ^re«|6lum* Folia iparfa, 
alae coroUarum perfillentes , & in iis , quae florera 
album gefTcrunt , tandem purpurafcentes. 

Becan. C Dccandria. 

(itia, 

Staminibus vel omnibus connatis, vel diadel- 
phis. 

a, flaminihus omnihus connatis. 
Spartium. Ononis. Anthyllis. 238, BIAOELPHIA. XI5 

238. SPARTIUM. Decon- 

I. Spaitium, fcopariuf», foliis teinaris folitariisque , ra- ^*^'^- 
inis inerinibus angulatis. L. (^entj?. ^frimmcn» 

239. ONONIS» 

1. Ononis , fpinofa , floribus racemofis geminis, foliis 
ternatis, fuperioribus folitariis, rarais inermibus 
fubviilofis. L. ^a\xf)td}cU Florum vexillumpur- 
pureum , aix nlbx , carina leviter rubet. 

240. ANTHYLLIS. 

2. Anihy Wls -, vt4heraria ^ herbacea, foliis pinnatis in- 
aequalibus, capitulo ^ duplicato. L. gelbec 2Bun^^ 

«ee. 

if, Staminihus diadelphis. 

Orobus. Lathyrus. Vicia. Ervum. Coronilla, 
Ornithopus. Aftragalus, Trifolium. Lotus. Mc- ' 
dicago. 

241. OROBUS. 

*, I. Orobus, vertjusy foliis pinnatis ovatis , ftlpuHs (emi« 
fagittatis inteo errimis , caule fimplici. L. frj5f>^eis! 
tige ?33albfud}Crn* Vexillum faturate, carina ob- 
folete rubet , als carinam fere obtegentes cx C2i*u- 
leo purpurafcunt , ubi vero flos confenuit totus 
csrulefcit; hoc cnim pluribus plantis communc 
cft , ut petala diutius perfiftentia tandem colorem 
mutent , ita vt albus in purpureum , luteus in al- 
bum, & ruber in caetuleum tranfeat. 
2. Orobus, niger, caule ramofo, foliis fexjugis ovato- 

oblongis. L. SSalbfuc^ern mie ^idinU&tUvn^ 

242. LATHYRUS. 

I, Lathyrus , prrt/^w^i; , pedunculis multifloris, cirrhis 
diphyllis fimpliciflimis, foliolis lanceolatis. L. gel* 
6e ^GBicfen» Cirrhi plerumque iimpiices, inter- 
dum bi-vel trifidi, ftipuls ma^is lacc apicc acu- 
t« baft biiidx, floics lutei. 

H a 9. La- IX^ D I A D E X F H I A/- 

f)eeaH' 2. L&thynis ^ latifolius^ pedwiculis multiftons, ciiTbis 
dfia, diphyllis, foliolis ianceolatis , inrernodiis membra- 

naccis. L. tDilbe ^ud)ixn»^ Foliola quatuor aut, 
fex , cirrhi fape fimpliciffimi. 

. 3. Lathyvm y/ylve/lns^ pedunculis multifloris, cirrhil 
diphyllis, foliolis enliformibus , internodiis mem- 
branaceis. L. fSalbhlc^em* Folia bina conju- 
gata, cirrhi f^pe triphylli, flores miiiores rubentes 
& aibidi y in Adpendice ex Menzeiio* 

* 4. Lathyrus, pahflris^ pedunculis multifloris, cirrhisf 

polyphyllis, ftipulis lanceolatis. L. SVgafferf udjerH» 
Lathyrus peregrinus, foliis vicix, flore iubcaeru- 
'leo pallidcve purpurafccnte. B. Lathyrus paluftris 
fiore orobi nemorenfis verni. Rupp. Folia piixnata 
foliolis plerumque purpurei majores; bei) S^aflfeit^' 
§of in humidis, unde Forfteius mifit, Augufto. 

* 5. LtiXhyxmibeUrephyUus^ pedunculis multifloris, cirr*'^ 

his diphyllis tetraphyllisque, foliolis lanceolatis, in-* 
ternodiis membranaceis. L. SSergfuc^ern* Fo- 
liola quatuor vel bina, tribus nervis longitudinali- 
bus distin^a, pedunculi longi, flores raajores,vcxil- 
lum extus pallide, flibtus vero cum fllis intenfe in- 
carnatum, carina albida; in montibus, Juiio. 

Lathyri dignofcuritur caulibus alatis & petiolis 
in cirrhum terminatis> folioUs binis aut quatuor,^ 
raro pUiribus. 

J243. VICIA. 
I. Vich j dumetomm , pedunculis muhiflorls, foIioKs 
reflcxis ovatis mUcronatis, ftipulis fubdentalis. L, 
■tt>Ut>e blaue IIBtcfen» Defcriptio JiUjus plantae in 
Tomo i. ita corrigenda : Folia pinnata feliolis ova- 
tis villofis apice emarginatis, flores caeruleo-pur- 
j>urei pedunculo elongato adh^rentes; in fylvis. 
Hujus Varietas: Vicia fylvatica maxima pifo fyl- 
^ veftri fimilis, Joh. Bauh. Fohola glabra acuminata, 
^ores i-Rbri] jn fylH hoili (Jroddeckiam, Junio. 

\ r. ■ ' a. Vi^ D I A D E L P H I A. II "7 

2, Vlcla ♦ caffuhica^ pedunculis fubfcxfioiis, foliolls de- Deean' 
nis ovatis acutis, ftipulis integris. L. jlrauc^artige drin. 
^lBirfett» Jac. Breynius repcrit. 

3^. Ylcia, cracca^ pedunculis multifloris, florlbus Imbri- 
catis, foliolis lanccolatis pubefccntibus , ftipulisin- 
tegris. L. SSogeltDicfctt» 

4* Vicia, fativa^ leg-uminlbus feinilbus fubbinatis erc^ 
reftis, foiiis rctufis, Itipulis notatis. L. rot^ejtuei)^ 
blnmtge ^icfen» Flores rubri , & quidem vcxil- 
. -lum lcvius aliE intenfius rubeut. Hujus videtur 
Vaiictas: Vicia leguminibus fefTilibus folitarlis. 
Follola obverfe ovata retufa cum acumine, flipulac 
leviilime notats , flores; folltarii, vexiilo ^ alis in- 
tenfe rubris. 

5. Vlcla , fepium , legumlnibus pedicellatis fubquatcr- 
nis ereclis, foliolis ovatis integcrrimis, exteriori- 
bus decrefcentibus. L. 3<^untvi(fen* Flores C2' 
ruleo-purpurei tres quatuor aut quinquc. 

6. Vlcia, lutea^ legunilnibus feflilibus ref^exls pilofis fo- 

litariis pentafpermis , corollx vcxiUis glabris. L. 
gelbe 5Bicfeit'mit raud)en (^(^otem in Adpendi- 
ce Tomi I cx Menzclio. 

* 7. Vicia, lathyroides^ leguminibus feflillbus folltarlis 

ereclis glabris, foliolis fenls, infcrioribus obcor- 
datis. L. !lein|!e fru^^eitige 5a5icfem Planta ex 
minoribus, foliola quatuor aut fex , inferiora cor- 
data, fuperioi-a ovata, flores purpurei; in monti- 

bus i)or t)em oUtt)ifct)eri X&ori Majo. 

* %, Vichi fhatica, peduncuHs multlflorls, folIolispvfl= 

libus , flipulis denticulatis. L. (jrojlTe ^ait>mdm 

mit t\>eiffctt 55lumett unb Clauett ^tric^en* Caulcs 

liriatl , foliola plerumque alterna, flipuls pluribus 
fubtUifTimis dentlculis ornatJE, cirrhi polypliylli, 
pedunculi b«gi, fiores albidi, vexillum lincispur- 
pureo-caeruleis varlegatum, alac parum iiotatsi in 
fylvis remotioribus , Juulo. 

H ^ 244. Ilg PIADEL r H I A. 

Deeatt'' 244. ERVUM. 

^'''^' I. Ervum, htrfutumy pedunculis multiflons, feminibus 
globofis binis. L. MxiZ tt?ilbc ^tto* Caules 
loTigiffimi ramofiffimi , folia pimiata foliolis pluri- 
bus alternis anguftis obtufis linearibus, cirrbis po- 
lypbyllis, pedunculi elongati floribus parvis qua- 
' tuor ad 06I0 cx albo csrulefcentibus. 

245. CORONTLLA. 

j. Coronilla, v/8iW«< berbacca, leguminibus ere£lis ^- 
retibus torofis numerofis , foliolis plurimis glabris. 
L. ^eUfc^en* Foliola obtufa cum acumine, flores 
ex apicc ramulorum breviffimis pediceilis umbel- 
latis. 

z^6, ORNtTHOPUS. 
I* Ornitbopus, p^rp«///«/,. foliis pinnatis, lcgumini- 
bus fubarcuatis. L. SSogelflauen* 

247. ASTRAGALUS. 

I. Aftragalus, gJycyphylhs, caulefcens profti;atus, lc- 
guminibus fubtriquetrisarcuntis, foliisovalibuspe- 
dunculo longioribus.. L. ©lSg^ol|* ^tdn^. 

* 2. Aftragalus, affftrtacus, caulefcens procumbens,flo- 
ribus i-acemofis , leguminibus utrinque acutis pi- 
lofis, foliolis linearibus emarginatis. L. S^anmf 
fopf» Onobrycbis floribus viciae dilute csruleis. 
B. Folia pinnata cum impari, foliolis pluribuSan- 
guftis lanceolato-linearibUs, ex quorum alis pe- 
duhcuU pluribus breviter pedieellatis floribus mi- 
noribus csruleis inftriiai; itt ^avUan , Junio. 
jPlantam alias raram in Pruflla crefcere jam Loefe- 
, Hus obfervavit. 

248. TRIFOLIUM. 
j, Tv'Mmm,fjieIihifts officinaUs, leguminibus race- 
mofis nudis difpcrinis rugofis acutis , cauleereao. 

L. ©tetnflee* 

«• Tri- DIADELPHIA. 119 

2. Tnfolium, hybridamy capitulis umbellaribus, Icgu- Decati' 
minibus tetiarpermis, caulcadfceiidente. Lt.X^ii^^ dria» 

fev aufrecl>ter ^lee* 

3. Tiifolium, repem , capitulis umbellaribus, legu- 

minibus tetrafpermis, caule repente, L. tDeiflfer 

fi'ied)enber ?IBiefenflee» Folia longis petiolis in(i- 
dent, foliola rotunda, flores fiPpe levitcr rubent. 

4. T vifoWum i pratenfe ^ fpicis fubvillofis, cin<fti$ fti- 

pulis oppofitis mcmbranaceis, coroliis monopeta- 

lis. L. brauuer 5Ciefent(ee* 

5. Trifolium , arvenfe , fpicis villofis ovalibus , denti- 
bus calycinis fetaceis aequalibus» L. ^afeuflee* 
Denticuli calycis viliofi rubri. 

6* Trifolium , montanum , fpicis fubimbricatis fubtri- 
bus, vexillis fubulatis emarcefcentibus, calycibus 
nudis , caule ere£lo. L. Weijfer^ergflee* Caulis 
hirfutus , folia alterna. 

7. Trifolium, agrarimn^ fpicis ovalibus imbricatis, 
vexillis deflexis perfiftentibus , calycibus nudis, 
caule ere6lo. L. J^Dpfeuf (ee* Foliola parva ovata. 

8, Trifolium , melHotus polonica^ leguminibus racc- 
mofis nudis difpermis lanceolatis , caulc ereclo. 

L. ©teinflee mit wenigern unb Idnger geffieltett 

55Iumen* Foliola acuminata & fuperne ferrata, 
flores remoti longius quam in meiiioto officinali 
pedieellati lutei. 

249. LOTUS. 

I. Lotus, corniculatus j capitulis depreflis, caulibus 
decumbentibus , leguminibus cylindricis patenti- 
bus. L. (5d)0tenflee» Flores quatuor vel plures. 

250. MEDICAGO. 

I. Medieage", faicata, pedunculis racemofis , legumi- 
nibus lunatis , caule proflrato, L. (5id)elf(ee. Fo- 
liola parva apice truncato , flores lutei in racemum 
difpofiti. 

H 4 2.Me- 150 ^ I A D ^ L P H I Ai Decan- 2- Medlcago, hpuUna^ fpicis Gvalibtts, leguinini* 
dri^* bus reniformibus monofpennis , caule pi'ocumb.eri- 

te, L, ©c^nedenflee mt mid^ti, @amen* 

I;. Medicag-o , polymoypha^ leguminibus cochleatis, fti-^ 
pulis dentatis , caule diffufo. ^ L. ^^tte^Wl!^^ W^t 
Clas- POLVADEtPHIA. 121 

Classis XVIII. 
P L r A D E L P H I A^ TolyaH' s taminibus numerofis in flura corpora coa- 
itis. 251. HYPERICUM. 

I, Hyperlcum, perfQratum ^ floribus tngynis:, caulo 
ancipiti, foliis obtufis pellucido-punclatis. L. gc^ 
mein So^anni^fraut* 

g, Hypericum , />«/c^r«7W , floiihus trig^ynis , calyct- 
bus ferrato-glandulolis, cauletereti, foliis pcrfo- 

liatis cordatis glabris. L. ^o^anni^raiit mit&crii 
formi^en ^lattevu* cx Qcihafio, 
H S Cl.AS< 122 S V N G E N E S 1 A. 

Classis XIX. 
S YN G E N E S I A. 

S eaminibus fuperne five antheris coalitis, flore 
vel fimplici vel compofito , coroUis vel tubu- 
latis vel ligulatis , flofc,ulis vel hermaphroditis vel 
mafculis vel femineis vel neutris. Hinc ordines 
fequentes : Polygamia aequalis, Polygamia fuper- 
flua, Polygamia fruftranea, Polygamia necefla- 
ria, Monogamia, 

Fo^yga- ^. Polygamia aqTialis. 

fuia a- 

qualis II. Flore compofito , flofculis hermaphroditis, 
gulata. corolla vel hgulata vel tubulata. 

a. corolla ligulata, 

Tragopogon. Scorzonera. Sonehus. Lafluca. 
Chondriila. Prenanthes. Leontodon, Hieracium. 
Crepis. Hydleris. Hypochaeris. Lapfaria. Ci- 
chorium. 

252. TRAGOPOGON. 

!♦ Tragopogon, pratenfe^ calycibus coroUae radium 
squantibus , foliis integds ftri£lis. L. S3o(l^5ait* 

253. SCORZONERA. 

I» Scorzonera, humilis^ caulc fubnudo unifloro, foliis 

lanceolaris nervofis planis. L. ©C^lattgenmorb» 

^ ^OXtitttaViU Caulem interdum lanugine obdu- 

flum rcperi, folia nunc latiora nunc anguftiora; 

crefcit etiam ^inter t^m^tvmxi •&ofe, Majo. 

254- SYNCENESIA. 125 

254. SONCHUS. Pofy^a- 

1. Sonchus, arvettfis ^ peduncuHs calycibusque hlfpi- f^i^ 

pidls rubuinbellatis , foliis runcinatis bafi coidatis. tqualts 
L. gvoffe C*5an^t)ijkl. Hgutata. 

2. Sonchus, okraceus ^ pcdunculis tomcntofis, caly- - 

cibus glabris. L. (jemcine©dnt^i)i({cU ^afenfo^U 
255. LACTUCA. 

I. La£luca, perennis , fob'is linearibus dentato-pinnn- 
tis, laciniis furfum dentatis. L. Slaue ^*()Olttnl^ 

leu* 'Wtlbec ^alai mt 2BegwartMdtterm 
255. CHONDRILLA. 

I. Chondrilla,>»r(r4t. L. gelbe ^()oni)rittett* 

257. PRENANTHES. 

I. Prenanthes* njuralis ^ flofculis quinis , foliis mnci- 
natis. L. ^fialbgdn^bijtcL 

258. LEONTODON. 

1. Leontodon , taraxacnm , calyce inferne reflcxo, fo' 

his runcinatis denticulatis IjEvibus. L. (jemeinet 

^ott)ert5af)n* ^faffenro^dein» sgutterblum nobis. 

2. Leontodon, autnmnale, cauleramofo, pedunculis 
fquamofis , foliis lanceolatis integerrimis glabris. 
L. fpdt blii^enber ^5tt>en^a^m 

3. Leontodon, hifpidum, calyce toto ere6Vo, fohisdcn- 

tatis integerrimis hifpidis, pilis furcatis. L. rau* 
^er fc^arfer ^OttJen^a^U. Folia interdum fnacult- 
ta , nervo rubro per medium duclo. 

259. HIERACIUM. 

1. Hieracium, pilofelia^ foliis integerrimis ovatis (ub- 

tus tomentofis,. caule repentc, icapo unifloro. L. 
^elb 5i}?au^5^riein* 

2. Hieracium, murorum, caule ramofo, foliis radica- 

libus ovatis dentatis , caulino minori. L. 35uc^^ 
fof)(. Sungenfraut* Hieracium montanum hirfu- 
tum ramofum, LoefeL 

3.Hic- 124 ' S Y K G E N E S I A. 

Polyga» 3- Hieracium, ttmbeUatmn^ foliis lineanbus ftibdenta» 

7nia tis fparfis , fioribus fubnmbeliatis. L. fc^tUal6Idt^ 

aqualis tmdft ^aiidjtttanU Folia paucis brevibus dcn- 

Ugulata, ticulis ihftmifta , ex alis foliorum fuperiorum pc* 

duncuii furgunt unifiori , in flimmitate caulis co- 

piofiores fere umbeilati , fqvams calycis apicibus 

parum refiexae aut incurvats, flores lutei. 

4. Hieracium folik dcntatis hirfutis afperis, fcapo nu- 

do unifloro, calycehirto» J^abtd^tfraut mit gC# 

fm ciHiieleit ^Slumert^ 

5. Hieracium foliis i-adicalibus ere£lis Itnearibus den- 

tatis, deniibus longifTimis inflexis. ■^(x\>\d)ilxmt 
mtt lattcj^^a^md)een ^idttertt* 

6. Hieiaeium latifolium, calycibus hirfuti^. hxt\thicii> 
tmd)t S^ahid)itm\xt* 

7. Jiieracium foliis anguftiffimis dentatis, caule fm- 
ticofo ftriato multifloro, .j)a^C^lfraUt Xait tjiclctt 

flcinett ^lumcti* 

* 8. Hicracium , auricuta , foliis intcgernmis lanceok* 

tis, fcapo nudo multi^oro, ftolonibusreptantibus, 

L. ^abidjtfrautmit Moffemmel6lumi<^tem@tdtt* 

gcl» Pilofella major ere£ta altera. B. P!anta hir- 
futa, caulis longiffimus, inferne intei'dum uno aU 
tci-ove folio veftitus , fuperne nudus, apice pluri- 
mis breviter petiolatis floribus terminatus ; cx lo» 
cis rcmotioribus accepi » Junio* 

* 9, Hiei-acium, paludofam, caule paniculato, foliis 

amplexi-caulibus dentatis glabris, calycibus hifpi- 

dis. L. J^abid)t!iaut mit g^latttn ^dttern mb 
ta\xd)m ^eld)* ©umpf^aMc^tfraut Hieracium 
montanum latifolium glabrum minus. B. Caulis 
glaber & folia, fed calyces pili^ rigidis longis hirti» 
jn fylvis remotioribus , Julio. 

* 10. Hieracium hirfutum pilis glandulofis. ^ahid)t^ 

taut mit tolhid)m ^aaren* De hac plantanon 
niii caulis partem fuperiorem cavam& la£lefeenteni 
vidi, eui adhuc trcs^ramuli alterni paucis floribus, 
mbus.circiter, iiiih-ufti adhscrebant, cuilibct ra- 

mulo SYNGEMESIA. 12; 

mulo folium anguftum Hneare dcntatum (ubjicic- Polyga- 
batur, caulis tandem definebat in umbellam quin- mia 
que pedunculis unifioiis bi-<5c tiifloris, floribus aqualit 
inajohbus. Caulis roi-is, pedunculi crcbris, caly - iigtjia^a, 
ces creberrimis pilis lutcis glandula flava termina- 
tis hirfuti erant, ficut in Hieracio viffvfi Linnaei, a 
(]uo tfimen pedunculis non fempei* unifioris ik. aliis 
nutis differebat. 

260. CREPIS. 

X. Crepis, te^orumi foliis ianceolato-i-uncinatis feffili* 
bus laevibus, inferioribuS dentatis cauie glabro. L. 
gemeitt ^^ahid)thanu ^rog ^abi(i}thanU Hiera- 
cium chondrillae folio gkbrum. B. Cichorium pra- ' 
tenfc luteum Isvius. U. Ha?c Bauhini nomina in 
fec. Spec. editione cum hac planta conjunguntur. 

2, Crepis , biennis , fohis runcinato - pinnatifidis fca- 
bris , bafi fupcrne denratis, calycibus muricatis, L. 
J^al)id)tfraut mt rau^en ^Kegwartbldttern» Hie- 
racium maximumchondrillae folicfnfperum. B. Hoc 
lynonymum noviter adcedit loco ilUus <ijuod To- 
mo L citatum. 

261. HYOSERIS. 

t, Hyoferis, minima^ caule divifb nudo, peduncuh'8 
incraflTatis. L. fletn fci)mal6Idtteric^t S^rheinfrout, 

Hieracium minus foho fubrotundo. B. 

Species fecunda Tomil.Hyoferis latifolia^qute 
in priore Linnaei editione non reperiebatur, hune 
ad Hypochserin refertur. 

162. HYPOCHi^RIS. 

f. Hypochseris, radicata, fohis runcinatis obtufislca- 

bris, caule ramofo nudo Isvi, pedunculis fqva- 

mofis. L. gro§ Serfleinfraut. 

,2« Hypochsris, glabra, glabra, calycibus oblongis 

imbricatis, caule ramofb nudo, foHis dentatofinua- 

ii«. t, fWri {>r?l(W4mrlc^( g4rfUinfvaut,. Hicra- 

cium I2S S Y N G E N E S I A. 

Polyffa' clum minus, dentis leonis folio oblongo glabro. B. 

^}^ Hyoferis latifolia Tomi I. Folia fcabi-a, caules gla- 

aaualis ^^'^ nudi, inferius tenuifiiml rubri, fuperius in- 

lieulata. cralTati virides , in duos aut u-es pe.dunculos a-affio- 

res diviii* 

263. LAPSANA. 
1« Lapfana, commmh, calycibus fru£lus angulatis» 
pedunculistenuibus ramofiffimis, L. tvilt)^' ^O^U 

264. CICHORIUM. 
I. Cichorium, intybus, floribus geminis feffilibus, fo- 
liis runcinatis. L. ^Be^Wart. Fioribus albis femel 

vidi ^intei: bm (Svxmm *&ofe* 

Polygd' ^. corolld tubiilata^ 

^^^' . ArSium. Serratula. Carduus. Cnicus. Ono» 

tubulaflv^^^^^* Carlina. Bidens. Eupatorium. 

255. ARCTIUM. 

I. Arftium, lappa, foiiis cordatis inermibus p«tiola- 
tis. 9Vofie kktU* 

266. SERRATULA. 
«1;. Serratula, arvenfis, foliis dcntatis Ipinofis. L. 
^c^artenfraut •C)aber^ifleL 

267. CARDUUS. 

I. Carduus , lanceolatus , foliis decurrentibus pinna^ 
tifidis hilpidis , laciniis divaricatis, calycibus ova- 
tis fpinofis viilofis, caule pilofo. L. ©peerbi(!eL 

S. Carduus , nutans , foliis femidecurrentibus fpinofis, 
floribus cernuis , fquamis caiycinis.fuperne paten- 

tibus. L. 2)i(!e( mxt ^angenben S3(mhen* 

3. Carduus, crifpus, foliis decurrentibus finiiitis ifiar- 
gine fpinofis, floribus aggregatis terihinalibus iner- 

mibus. L. tleitte frattfe ^^Q^ifld A, Car- SYNGENESIA. I27 

4. Carduus, tuherofits ^ foHis petiolatis fubdecunen- Polyvg^ 
?ibiis fubpinnatifidis fpinofis, caule ineimi , flori- p^^ 

bus folitariis. L. 2)tf!el mit fnoUid)ter ?ISurjeL tf^r/<z/;f 

^ 5. Cai-duus foliisfcfTilibus fpinofis, caule fpinofo, ca- /«^«/<j^<», 
pitulis inermibus. Di(!el mit tt>eic^en ^>Id))cf)Up? 
pen* Folia lanceolata venofa, fuperne fcabra, in- 
ierne tomcntofa, margiiie finuato fpinofo , caly- 
cis fquams patentes virides g labrse in fpinulam mol- 
lem terminatie, flores purpurei; ad foffas im 0^^ 

rifd^en D^ieberfelb, Augufto. 

268. CNICUS. 
I, Cnicus, okraceus ^ foliis pinnatifidis carinatis nu- 
dis , bra£leis fubcoloratis inteoris concavis. L. VOxU 

i)e ilart)o6enet)icfren. tvilber ^aflor* Caulis I2. 

vis, bradearum niargo finuatus, fpinulis molli- 
bus armatus. 

269, ONOPORDUM. 

I. Onopordum , acanthiiim, calycibus fquarrofis, fpi- 
nis fubulatis, foliis ovato oblongis finuatis. L groflic 
^egbifleU ^ViHt>i\icU Cauiis quinquangularis 
ipinofus. 

270. CARLINA. 
1. Carlina, vulgaris, caule multifloro corymbofo, fio- 
ribus terminalibus, caiycibus radio aibis. L. ^rep^ 
tif?eL Kamuli plerumque duo , fiores tres , vidi 
tamen aliquando caulem quinque ramulos emitten- 
tem , adeoque fexfiorum. 

271. BIDENS. 
I. Bidens, tripartita, foliis trifidis , calycibus fubfo- 
liofis, feminibus ereais. L. «©ajTer^anff raut mtt 
trepfad^en 33ldtterm Conyza paluflris foliis tri- 
paititodivifis. Loefei. Folia Ikpe quinquepartita. 

272. EUPATORIUM. 
I . Eupatorium , cannahinum , foliis digitatis. L. ^tt^ 

ni9unt>enfrauu 128 S Y N % £ ¥ E S I A. 

B. Polygamia fuperflua* 

Flore compofitOj flofculis hermaphroditis iti 
difco, ft:mineis iii radio, corolla vel tubulata,vel 
dilci tanaim tubulata radii vero ligulata, quai ra- 
diata dicitur. 

^Polfga- ^^ coroUa tuhuhta. 

fupllflua Tanacetum. Artemifia» Gnaphaliura. Tuffi- 
' tuhulataM%0- 

273. TANACETUM. 
I, Tanacetum/W^ar^, foliis bipinnatis incifo-fcrra» 
tis. Svdnfa^rn. 

274. ARTEMISIA. 
I» Aitemiiia , ahfinthmm^ foliis compofiris niuUiffdls, 
fioribus fubgloboiis penduiis, receptaculo villofo. 

L. 5^evmut|. 

2. Artemilia , vulgaris , foliis pinnatifidis planis incifis, 

fubtus tomenrofis, racemis fimplicibus, floribus 
ovatis, radio quinquefloro. L. ^gt)fu§. 

3. Artemifia , eampefiris , foliis multifidis iinearibus, 
cauUbus procumbentibus virgatis. L. tPilt)C ^tdb^ 
IVttVg. Flores cinerei aut rubri. 

4. Arcemifia, maritima, foliis multipartitis tomentofis, 
racemis cernuis , fiofculis femineis ternis, L. 9)^eer* 

tvermut&. 

275.GNAPHALIUM. 

1. Gnapbalium, dioicum, farmentis procumbentibus, 
cauie fimplicifiimo, corymbo fimplici terminah'> 

floribus dioicis. L. S3er9vu|>rfraut. ^genpfbtlem* 

2, Gnapbalium, arenarium, herbaceum', foliis lan* 
ceolatis, inferioribus obtufis , caule fimpliciflimo» 

- corymbo compofito. U ^i^m^mm* COvOttetl^ 

txmU ' ■ 

5, Giir SYMGENESIA. 129 

B' Gnapliallum , fyhnucum, caule limpliciflimo, flo- Polyga- 
libus fparfis. L. gvog Diu^rfrautaCalbru&rfrout» mia 
Species ^ta & ^ta Tomi I. ut & ^ra Adpendi-^^^'-/''*'* 
cis nunc fub Filaginis genere reperiuntur. ^nbtikta, 

1-jG. TUSSILAGO. 

I. Tufniago, petafites^ thyrfo ovato, flofculls omni. 
bus heimaphroditis. L. ^eftileu^ttur^. CoroUa 
& anthcrarum tubulus rubet, pitiiilum promincns 
cum fligmatc crafllufculo album. Folia maxima 
per «fl:atem & autumnum vigent, novis fempcc 
fuccedentibus , qus longis petiolis ex terra ipfa 
erumpunt, & quia caulis floriger jam pridem dis- 
paruit, pro alia planta a plurlmis habentur, & 

^ct)mblattcr nofl:ratibus vocantur; ati tcraltenSio^ 
t)aun 6ep t)ev 3Ro&ef, copiorc. 
a. ^Tuflllago , alba , thyrfo faftigiato , flofculis femi- 
neis nudis paucis. L. fleine ^efli(en^ti?ur^* 

-^. Tuflilago, /i2»//7r/2, fcapo imbricato unifloro, foliis 
fubcordatis angularis demiculatis. L. ^^uftattic^». 

h. eoroUa radiata. radkta, 

Erigeron. Senecio. Solidago. Inula. Bellis. 
Chryfanthemum. Matricaria* Anthemis. Achi- 
lea, Gineraria. 

277. ERIGERON. 

i. Erlgei-on, acr^, peduncuUs _alteinis uniflorls. L. 
Blaue DurrtVUr^^ Hujus varietas multo humilior 
•&ramofior, pedunculis fubbifloris, in montibus 
remotioribus reperitur, .Junio , quam figura Ta- 
bemaemontani bene exprimit. 

U, Erigeron, canadenfe , caule floribusquc paniculatis. 

L. n>ci|Te ^wrrtvttr^ 

T ii78.SB- IJO *YNG ENESI ftr Po/).^^- 278- SENECIO, 

^^^^ I. Scnecio , -««/g^m , corollis nudis , foUis pinnato-n- 

fitperfltia nuatis amplexicaulibus , floribus fparfis. L*ilreug# 

r/i^;«;«. !raun 

2. Senecio, vtfcofus^ corollis revolutis^ foliis pinna- 
tifidis vifcidis , fquamis calycinis laxis longitudinc 
perianthii. L. tt)0llic^t ^teui^fraut ex Oelhafio. 

5. Senecio, fylvaticuSy corollis reuolutis, foliis pin- 
natifidis denticulatis , caule corymbofo ereclo. L, 
breitbldteetid)t ^reu^fraut 

4. Senecio , jacobaa , corollis radiantibus , foliis pin- 

nato-lyratis , iaciniis lacinuiatis, caule ere£lo. Lv 

5. Senecio corollis radiantibuf, foliis pinnatis, pinniS 

laciniatis aut dentatis. breitbldtteric^t 3aco5^fraut» 

6. Senecio coroUis radiantibus , foHis incanis utrimquc 

tomentofis pinnatis altcrniis. Wotfic^t 3rtC0b^fraut» 

7. Senecio , pahdofus , corollis ra^iantibus , foliis en- 

fiformibus acute ferratis fubtus fubvillofis, caulc 

ftridlo. L. 5iBafiertt)unbfrattt* SlBafierbiSrrttJurj 
mit tt)eiflen ^lumen* 

%. Senecio, Saracenjcus , corollis radiantibus, floribuS- 
corymbofis , foliis lanceolatis feiTatis glabriufculis. 
L. gulben 5Sunb!raut* 
* 9. Senecio corollis radiantibus, foliis lyratis, ^m^ 
jacob^fraut* an Jacobisa maritima cinerea tenuio- 
re folio Morifon? cujus figurs folia r^fpondent, 
quae alterna parum tomentofa lyrata , laciniis infc- 
rioribus integris aut parum dentatis, lupcriorc 
magna finuato - denticulata , flores lutei majores^ 
haud procul a littore , Augufto. 

279. solidago. 

I. Solidago, virgaurea, caule fubflcxuofo angulato, 
racemis paniculatis ereftis confertis. L. ^epbuifi^ 
?Kunb!raut/ Caulis procerus, folia alterna fer- 
rata , fuperiora faepe integra , corollae iigulats fre- 
quenter bidemat£ vel plane integrs, 

280. INU- SYNGENESIA. I^I 

2gfo. INULA. Polyga- 

j. Iiiula, bntannica, foliis amplexicaulibus lanceolafis *"^^ 
diftin6lis fcrratis fubtus viilofis, caule ramolb \'\\ P*P^*.flf*a 

loro ereao. L. 5[0a(ferbuvrtt)ur^ xait gelbeti ^Slu? radiata. 
mem 

a. Inula, dyfenterica^ foliis amplexicaulibus cordato- 
oblongis fubtomentofis, caule villofo paniculato, 
fquamis calycinis fetaceis. L. gvofie 53urrtt>urj* 

3. Inula, falicina, foliis fedilibus ianceolatis recurvis 
ferrato-fcabris , fioribus inferioribus altioribus, ra- 

mis fubangulatis glabris. L. (Btcrnfraut mitglati? 
uxt 55ldttern^ ex Oelbafi©. 
I» Inuln , hirta , foliis fedilibus lanccolatis recurvatis 
fubferrato-lcabris , floribus inferioribus altioribus, 
caule tcreriuiculo fubpilofo. L. ©ternfraut mit 

rau^cn ^lattern» 5Q3ohverlet)» Hoc nomcn ger- 
manicum non ubique eidem pLantae imponitur. Ar- 
nica montana L. five Doronicum alterum plantagi- 
nis folio B. prscipue & hoc nominc ik jallfraut 
vocatur, ob virtutes contra cafiim ab alto & fan- 
guinem coagulatum. Quia v*:ro non ubique ob- 
via efl , in nonnullis Germaniae locis Inula dyfeft' 
terica L. five Conyza media afleris flore luteo B. 
pro Arnica venditur , tefle Hallero in Ruppii Flor. 
Jencnfi. Loefelius in Flora Pmflica Inulae falicina 
L. five Afteri montano luteo falicis glabro folio B. 
nomen ^olxOiVltX) imponit , & tamen folia afpera 
dicit, hirfutiemque notat. Eichftadius in prsfa- 
tione editionis fecundae Oelhafii Elenchi inter pe- 
culiares Gedano plantas & hcrbam 5GBoln?er(ei) nu- 
merat , eamque Aflerum luteum anguflifolium B. 
vecat , in libro ipfo vero eandcm hcrbam , uti ex 
fynonymis utrimque additis patct, Afterem mon- 
tanum luteum B. nominat, omiffo tamen germa- 

nico SBoItDcrlep nominc, & fubflituto (jeelvBtern^ 
frout , (jecl ^md)fva\\t , ficut & in prima editio- 
ne legitur. Hodie Inula birta L. five After luteus 
hirfuto faliGis folio B. nominc SCBoltVerlcp nobis in- 
I 2 notefcifi. 1$^ S; Y N G E K S S I A- Polyga- 
mia 

Juper/Iua^ 
radwta» notercit. Piantam iii Tomo I. obiter dcrcriptam^ 
quam femei videram , nunc ubi cbpiofe mihi oblti- 
ta eft, paullo jitftius delineabo. Radix fibiof a cdu- 
les protrudit unum aut plures teretes hirfutos, qui 
foliis veftiuntur fiibalternis femiamplekicau]ibu& 
lanceolatis hirfuto-fcabris leviter ferratis , quibus- 
dam tere integiis* Ex foliorum alis ramuli oriun- 
tur pariter foiiofi, ex fupcrioribus pedunculiflore 
mag^no folitario termiiiati, ita ut inferiores, qui 
Si. feriores , magis eleventur. Caiycis foliola viri- 
dia hirilita iinearia angufta patula j exteriora fspe 
reflexa, flores lutei, corolls hgulataB numeroi^s lou'* 
gas anguftae iineares bi-aut tridentatae. Sic fe habet 
planta in folo humidiore juftam iTfagnitudinem ad- 
fequuta, quas cubitalem fiiperat; li minor manet, 
quod in locis ficcioribus &'arcnofis contingir, tum 
nullos emittir ramulos, & unico faltem aut jaltero' 
fiore confpicitur, qualis illa erat qus primum a 
nie vifa ik Tomo L defcripta. Inula noftra /->/>/<* 
CMm falicma Sc habitu Sc ftoribus multum conve- 
iiit , adeoque pro iiia haberi poteft , & forte iiiter* 
dum habetur. Dif^ert tamen caule tereti hirfuto 
qui iili fuicatus glaber , foili icabris hirllitis qusiiii 
glabra rigida , Sc calycis foiioiis viridibus hirflitis 
qu£ ilii iutea glabraciliata. Reperitur variis locis> 

bei) <Bd)dUmi)lf bn) @d)5nfe(5, bc\) btt^lM Sl 

alibi, floret Augufto Sc Septemb. 

fnula, Mf»/«w , foliis amplexiGauiibus ovatis ru- 
gofis fubtus tomentofis, calycum fquamis ovatis* 
L. 5llaUt* Helenium vulgare. B Caulis ereftus 
proccrus fulcatus viilofus, folia radicalia petiolata 
longa, cauliiia feffiUa concava crenata fubtus to- 
mentofa, flores majores, calycis fbliola viridia,in- 
teriora apice fufca , corollae ligulata? longae plerum- 
que bidentarar. D. Jo. Pctr. Erneft. a SchefHer me- 
Gum communicavit 6ep iloWal ijjonte nalccnrem, 

* 6. inula, pfiiicaria, foiiis amplexicauiibus unclulatis, 
/ caule proftrato, floribus fubgiobofis. . L. tUim ^ ►- A ^•v^' S \' N' G E N E S T A. 133 

major fioie globolb. ij. CmuIcs iMinoii, fbpernc mia 
hiiluti, folia rubalterna villoia oblong-a veduvvafuper/iua 
margine integro undukto, calyces lanuirinofi, Bo-rHdiata. 
rcs lutei , corolhi^ ligulatx brcvifriniae vix <;onfpi- 
cusj locis humidis remotiovibus , Augufto. 

281. BELLIS. 
I. BclHs, peremiis , icapo nutlo. L. ^a§Iie6etn ©dref 

feMumlein» 9}vargaretf)enblu}uen* 5)uirienblumen* 

nobis. 

282. CHRYSANTHEMUM. . 

J, Chryfanthcraum , hucanthemnm^ foliis amplexicau- 
libus oblongis, fuperne ferratis, inferne dcntntis. 
L. Qrofife ©dnfeblum» ■ . . \ 

<2. Chrylknthemum, y?^^f//w, foliis amplexicaulibus, 
fuperne laciniatis,infcrne dentato-ferratis. L. (^ol^> 

Hum» ^ud}erb|unu Svinb^aug» 

3. Chryfknthcmuni , corymhifermn , foliis pinnatis m- 
jcifoferratis , caule multifloro. L. ^H^unbretnfa^rn*. 

'< 4. Chryfanthemum , ///oJor«/"« , fofiis pinnatis muki- 
iidis; caule ramofo diffufo. L. (!)dnfe6Ium m\t 

fem ^erfd^niitenen QMdttern* Folia iaturate viridia 

pinnuhs anguftis lii.caribus, fquairiae calycis maii- 
gine obfolet-^ , flofculi hermaphroditi lutci, femi- 
neialbi; locis remotioribus, JuUo. 

283. MATRICARIA, 

J. Matncaria, charmmiUa , reccptaculis conicis, vadils 
patentibus, feminibus nudis, fquamis calycinis 

margine ^Equalibus, ly. ^CamiKeu» Otomepetjbluii 
men nobis. 

284. ANTHEMIS. 

I, Anthemis , arv^nliiy rec^ptaculis conicis , paleisfe- 
taceis, feminibus coronato-marginatis. L. (Btreid)^ 

blumen* 5Crotenbitt* 

g. Anthemis, cotulH', rcceptacuhs conicis, paleis fc- 

t^ceis, feminibus nudis. L. jtinfeube ^rotenbifl. 
l 3 3- An- 134 S Y N G £ N E $ I A. 

poly^a- 3. Anthemis, tin^oria^ foliis bipinnatis ferratis fub- 
mia tus tomentofis, caule corymbofo. L. Slittb^au^ 

fupetjlua ixixt 0^^einfaf)rnMditcm* 
radiata. 285. ACHILLEA. 

I. Acbillea, ptarmica^ foliis lanceolatis acuminatis 

argute ferratis. L. t^er^fam* 2)oran(* miflfer 
Sv^einfa^rn. 

2*' Achillea, tmlleformm ^ foliis bipinnatis iiudis , laci- 

' , . niis Hnearibus dentati.s, caulibus fulcatis» L. ©djafj^ 

garbe* Folia' alterna. Hujus Varietas: Millefo- 

hum purpureum majus. B. floribus perfe£le m- 

bris formofis; e?f campis remotioribus accepi. 

28^/CINERARIA. 

CaU polyphylkis foliolis sequalibus. Cor. her- 
maphroditae numerofae infundibuliformes, femi- 
mincaD lanceolatae dentrculatae, numero foliolo 
rum calycis. Recept, nudum planum. Semi, qua- 
drangula psppofa. 

* I. Cineraria, alpina belenitis, umbella involucrata, 
- , pedunculo communi nudiufculo , foliis obiongis 

villpiis. L. njojrled^enbe l)aand)te 2)urrtt>ur^* 

Othonna foliis kinceolatis integ-ris fubdentatis vil- 
Ibfis, floribus umbellatis. L. edit. priitia. Conyza 
incana. B. Conyza helenitis meUita incana. Lobel, 
After incanus verbafci foiio villoius. ToUrnef. Ja- 
eobasa pakiftris altiflima fuave olens foliis integris. 
Rupp. Pianta villofa, caulis tomentoflis incanus, 
foiia fparfa feiliiia fubtus dnerea, flores lutei odo- 
re mel fpirantes; in paluflribui remQtioribus, 
Junio, 

Pofyga- Cf Polygamia frujlranea. 

truSr ^^°^^ compofito, flofculis hermaphroditis in 
neaf^ ^ifco, neutris ^in radio, coroUa prioris generis 

radia- SYMaENESlA. 135 

radiata pofterioris tubulata; Coreopfis. Cen- Folyga- 
taurea. '"'^ 

287. C O R E O P S I S. • f''"^''''^ 

J, Coreopfis, bidens^ foliis lanceolatis fenatis oppo- 
fitis ainplcxicaulibus. L. ?lBa)TerI)aj;ffraut mit ^m^ 
facften ^ldttertt» Conyza paluftris foliis feriaus. 
l.CEfel, 

288. CENTAUREA. 

j, Centaurea, cyanus, calycibus ferrdtis, foliis linc«- 
ribus integerrimis , infimis denratis. L. ^ornbtuitl» 

2. Ccntaurea, nigra, calycibus ciliatis, fquamulaova- 
ta, ciliis capillaribus ereclis, foliis lyrato-anguhtis, 

floribus flofculofis. L. §(ocfctt6Uim mit fc^^tvdrj^ 
lic^em ^eld^ 

5. Centaurea, fcahiofa^ calycibus ciliatis, foliis pin- 
natifidis, pinnis lanceolatis. L. glocfettblum mit 

braunc)rfinUcf)em ^elc^. 

.4. Centaurea , j'a<:ej , calycibus fcariofis laceris, foliis 
lanceolatis, radicalibus finuato-dentatis, ramis an- 

gulatis. L. glocf enblum mit tt>eig6raunem ^clc^* 
Squamae calycis albid^ aut fufcs quafi emortUae. 
15. Centaurea, cineraria^ calycibus ciliatis terminall- 
feffiUbus , foliis tomentofis bipinnatifidis, libis acu- 

tis. L. glocfenblum mit woHid^ten ^ldttertt* ex 

Mcnzelio. 

6. Centaurea, five Jacca montana incana odora. B. 

pariter ex MenzcUo, qui in hac & prxcedente pro- 
cul dubio erravit. 

* 7. Ccntaurea, paniculata^ calycibus ciUatis, fqua- 
mis planis , foliis bipinnatifidis , rameis pinnatifi- 
dis Unearibus , caule paniculato. L. S^OCfettblum 
mit trjctigrurtUc^em ^dd)* Stoebc major calycu- 
lis non Ijjlendcntibus. B. CauUsrQmofiflimusftrie- 
tus tomentofus , folia Iparfa incana minora pinnata, 
pinnulis anguftis linearibus , fquamsE calycis mi- 
nores diiute virides apicibus fufcis ciliatis , florcs 
I 4 copio- J^S S Y N G 1 N E S I A. 

copiofi , ceteris fpedebus itiinGres, GOiollaE dilme 
n,ibr'.£ , verfiis bafin albidac , antberae purpureae pi-- 
ftillum rub;'uiTi5 i« mQntibus remQtioribus , A^- 

gUftOo 

Foiyga' D^ Polymmia necelTaria.. 

mm "^ ^^ 

ne^effaria, Fjore compqiito, fipfculis ma{culis in diftaj^* 
fcmineis in radio. Flofculi hujus ordinis etiarti 
hermaphroditi dicuntur , quia ftylo & ftigmate 
inftru^li, germine tamen utpUirimum deftitu- 
iintur, aut eo. prsfente tamen abortiunt, ^de% 
que officio falteni mafculorun:^ jfimguntur. 

289. FILAGO, 

€al. tx paleis imbricatis, continens in difca 
flofculos hermaphroditos , plures in ambitu in-. 
ter fquamas caly^is flofculos femineos folitario^. 
€br. hermaphroditicse inrundibuliformes HmbQ 
quadrifido, feminea? filifqrrnes angufHflTmse ore 
bifidas, 5if</m. fiiamenta qaatuor, anthera' api^e 
quadridentata. Pi/?, germen hermaphrodirisjvix 
' illlum, f?minei,s m^jufculum, - ftyhis & ftigma 
inrisque aequalia & ceteris hu.jus claffis-analoga. 
Recept, difci nudum , in radio paieae calycis flos- 
culos diitinguentes. Sem, obovata, p^ppo dcr 
ftituta. 

I . f ilago> arvmjis , ^floribus conicls. lateralibus , cautq 
paniculata. L.Mdmixl)Xtt<mU Gnaphaliurn ma', 
JLis angufto obiongQi folio. B. - 

^. Filago , g^m/?!«i^^ , panicuk dichotoma , floribusf 
rotundatis axillaribus hirfutisj foUis acutis. h' %P^ SYNGENtSlA. I37 

^, Filago, ffjontana^ caule erccto divifo fioribns coni- Polyga^ 
cis lateralibus axillaribus, L, Hmhkdi)mbdi\l\)X^ mia 
hawU ex Mcnzclio. peceffa- 

Hce tres Filaginis fpecies cnm Gnaphalio an- ^ ^^^* 
tea conjunQie fpecicm ^ram & jtam Tomi I, & ^ 

^tam Adpendi^is efliciiinr, 

h. Monogamia. ,^^^^ 

Flore flmplici. Viola. Impatiens. Jafione» 

290. VIOLA. 

X, Viola, odorMa, acaulis, foliis cordatis, ftoloni- 
bus reptantibus. L. ^Oier^veildKU» blaue 5Sio(ett« 
Varietas: Viola marria alba. B, ^UIter {)etlT (BtU^ 
ncu *^ofe & abbi parcius occurrit. 

I». Viola, camna, caule adultiore adfcendcnte , foliis 
oblongo - cordatis. L. J^tittbi^Dioler!» 

5^ Viola , trkolor, caule triquetro difFufo, foliis ob-» 
longis incifis , ftipulis dentatis, . L. grei/famfraut* 

Haue ©orcje* . 5^mjfal(igfek^6iunu Hirc ulrima 

fioribu^ in»-en{iflime purpureis , medio csruleis ^ 
luteis , reliquii? bicolores fioribu& albis ^- lutei», 
cacruleis & luteis , ca?ruleis & albis , sut cxruleis 
& purpureis. 

* 4. Viola, paJuJIris, acaulis, foHis reniformibus. L^ 
i^umpfwol mit runben ^lvltteiMU Folia»mbtiliter 
crenata, qujcdam margine ferc integro , fforespal- 
lidi.ex caeruieo albidi, quidam pcnitus albi , peta- 
lum deorfum fpeftans vcnis purpureis pi£tumi a^ 
paludes fylvaticas remotiores , Majo. 

291. IMPATIENS, 

I. Impatiens, mHtangere^ peduncuHs multifloris Cqk 
litariis, foliis ovatis, geniculiscaulinistumentibusi 
/ L. ^priugfamenfraut* Caules cavi rubri, gcni» 
culi^ tumentibus pallidis, folia j)eriolata. 

I 5 ^9^' 138 s y N O K N E S I 4. Monoga 
mia. 292. JASIONE. 
CaL communis decaphyllus , foUolis altcrnis 
inferioribus, flores plures breviflimis pedunculis 
adnexos includenspcalyx proprius quinqueden* 
tatus germini infidens. Cor, petala quinque lan- 
ceolata erefta. Stam. filamenta quinque anthe- 
ris connexis. PiJL germen fubrotundum infra re- 
ccptaculum proprium , ftylus flUformis , ftigm^a 
leviffime bifidum. Peric. capfula fubrotunda bi^' 
locularis, calyce proprio coronata. Sem. parva. 

* I. Jafione montafta, L. ec^afttinbfrauf* Kapuncu- 
lus icabiofae capitulo candido. Lcefel. Folia an- 
guftaUneaiia, caulina alterna, flores candidi, fty- 
ius ex antheris connexis quafi ex tubuloprominct| 
locis rcmotiorjibus, Scptemb. 
Clas^ GYNANDRIA. 13^ 

Classts XX. 
GVNANDRIA. s taminibiis cum piftillo cohaerentibus , duobuf 
Ycl pluribus , hinc Diandria & Polyandria. 

A, Utandria, ^ria. Orchis. Ophrys. Serapias. Cypripedium. 

293. ORCHIS. 

I. Orchis, bifoliay bulbis indivifis , neftaiii labio lan- 
ceolato integemmo , cornu longiflimo , petalis pa- 

temibus. L. SSifamfnabenfrau^ ©teubeltpur|«. 
tKad)tfd)atten nobis. 

», Orchis , mafcula , bulbis indivifis , nedarii labio 
quadrilobo crenulato , cornu obtufo , pctalis dor- 

lalibus reflexis. L. ^ttabenfraut mit jurudijebojs 

genen 55lumenbldttern* Orchis morio mas foliis 
macuiatis. B. Orchis foliis fefiilibus non macult- 
tis. B. Hujus folia non maculata, licct in priore 
Bauhini nomine maculata dicantur, quia amb» 
©andem defignant plantam. 

3. Orchis, morio y bulbis indivifis, nc£larii labioqua- 
drifido crenulato , cornuobtufo, petalis onmibus 
conniventibus. L. jlnabenfraut iHit jufammen^ 
gebogenen 58lumen6ldttern» Orchis mo.io femi- 

na. B. Hxc fpecici fecundx varietatem formabat, 
nunc pecuHarem (j^eciem efficit. 

4. Orchis, maculata^ bulbis palmatis patentibus, nc- 
ftarii cornu germinibus brcviore, labio plano, pc- 

talis dorfalibus patulis. L» Jp^dnbleintvur^ mitfur^ 
jen ^ornleitt* Folia maculis fufcis adlperfa. 

3.0f- 140 » y N A N D R I A. 

Ptm- 5' Orchi», eottopfea^ bulbis palmaris, ne^arli Gornu 
4ria. fetaceo gcrmiiiibus longiore , labio trifido , petalis 

. , duobus paterxtiffimis. L. J^dnbleiRa^Ur^ tttit toi? 
(jen J^onUeitt^ Hujus Varietas: Orchis palmatt 
anguftifolia minor, E, Flores jninoi-es ^ibidi vcl 
carnei, petald tria fuperiora' crfnniventia, duo la- 
teralia horizontaliter extenfa , labium trihdum la-,. 
Ciniis aequalibus , coimi anguftum longum purpu-»? 
reum plerumque incurvum |intet! 5em (?3rU|tenJ^0i< 

fe, Juiio. 

,5j6. Orchis petalis dyahus kteralibus fmTum flcxis, tri-. 
bus cohniyentibus, labio piano trifido, cornu ob- 

tiifa. ©tettbelaw^ mit |t\)e9. aufre^^en unb drei; 
I ^ufammenQe&enben ^JUunenbldttern* 

/ J'. Orchis, latifoim^ bulbis fubpalmatis re6iis , ne£!:a- 

rii cornu Gonico , kbio trilobo lateFibus reflcxo, 
bracteis fiore longioribus. L. 2Ba(ferf)dnbIeinn?ur^^ 
Hanc fpecicm in Adpendice ex Menze|io eitatam 
poftea ipfe vidi. Petala duo kteralia ere£ta, tria 
conniventia, ns^laiii iabium pun£l:is Si duclibi^ 
fubtilibus rubris ornatum; locis paluftribus remo- 
tLoribus , Majo. Yarietas floribus albis y ibi4em, 
Junio., ' - 

2^4. OPHRYS. 

1. Opbrys, nldus avis ^ bulbis fibrofb-fafci^ulatis^caii- 

lc vaginato , nedarii iabio bifido* h. ^ogelnefl* 

?0?ar9ettbrefeer* ,^ 

2. Ophrys, ovata^ bulbo. fibrolb , caule bifolio , foliis 

ovatis., n«aaiii labio bifido. L, '^X^Z\)^\(xtU «K 
Eichftadio protuli, nunc ipfc vidc. Caulis longus 
tomentofus , inferiie duofeus foliis oppofitis m.agnis, 
glabris venofis circumdatus , in racemum longum 
fpicatum poirc£lus, fiores virides', neQ:arii labiugi 
longe dependensj locis remotioribus, Junio. 
|.. Ophrysi monophyllos^ bulbo rotundo , fcaponudo, 
fblio ovato, neciarii lAbio intjqgvOt L, cinbldttert^ 

ge^ ^nabenfrau^t 

4. OpbiySi CYXANDRIA. 141 

4. Opluys, cordata^ bulbo fibiofo , caule bifoHo, fo- Diarl' 
liis cordatis. L. fleinfle^ 3tt?ei)Mattt ex Menzelii (iria, 
Centuria* 

29^ SERAPIAS. 

1. SerapiaS, helleborine ^ bulbis fibroiis, floribus erc" 
c!is braclea brcvioribus. L. anlbe hmthlatUXlQt 
^'^ie^WUrj* Caulis proccrus longam fioruin fcriein 
gertans; petala tria fuperiora ovato-lanccolata coii- 
cava parum iongiora patcntia ik cuin mcdio fupe- 
iorcviridia, rGliquis fupcrioribus leviflime purpu- 
reis , neckrium inferne gibbum , humorc vifcido 
madidum. 

* 2. vSerapias, longifoliat bulbis fibrolis , floribus ere- 
ais brackaiongioribus. u ttjilbefd^malbldtfenge 
^iesrour^» Hclleborine montana anguftifolia pUr- 
puralcens. B. Flores plures, pctala tria exteriora 
obfoleri coloris, dUo interiora cx albo purpura- 
icemia , ne£tarii bafis excavata Linntei , nunc dis«. 
tincla fpecies» Tomo F. ex Oelhafio prolatam po- 
flea ipfe vidi. Hujus alia datur Varietas: Helle- 
borine flore albo vcl Damaibnium mcntanum lati'- 
folium. B. Flores rariores majores remoti candl- 
di; ex locis reinotioribus accepi, Junio, 

2<j6. CYPRIPEDIUM. 

I. Cypripedium , calceoht^, radicibus fibrofis, foliig 
. ovatolanceolatis Caulinis. L. graueirfdjU^» Eich^ 
ftadius reperit. 

B. Polyandria, Polyan- 

297. CALLA. ^"'^" 

'i-,Xla\h, pahflrisy follis cordptis, (patha plana, fpa- 
dice undique heimaphrodito, L. SBaffevOracl^eil^ tvurj, Clas- lAZ M O N O E G I A. 

Classis XXL 
M N E C I A. 

Floribus mafculis &: femineis diftinftis in eodem 
planta locatis. Ordines fequentes : Diandria, 
Triandria. Tetrandria. Pentandria. Polyandria. 
Monadelphia. Syngeneiia. 

A. Diandria. 

Dtan» 
^fia, Stamina duo. 

298. LEMNA. 

1. Lemna, fwmor, foliis feffiUbus utrinquc planiuscu- 

lis, radicibus folitariis. L. ?£Bajfedmfen* tttteiU? 
fioot nobis. 

2. Lemna, trifulca, foliis pctiolatis lanceolatis. L. gr^fs^ 

fereSSaflferlinfen» fJBajferep^fu» Folla interfe co- 

iiarent, ita vt cx quovis folio ab utroque latcrc 
aliud folium primo ieffile. poftea petiolatum pro- 
dcat , hinc folia trifulca adparent ; haec folia latera; 
lia avellantur, primarium illo loco magis pelluci-' 
dum ridctur. 

* 3. Lemna, gibha, foliis feffilibus fubtus hemifph.E- 

ricis , radicibus folitariis. L. SBaflerlmfett mxt m^ 
Uvtoavt^ fugelformisett §23la«er». Folia fuperne 

piana fed fubtus hcmifphasrica , in quo differt a 
primafpecie; parcius reperitur, vidi illam in fos- 

fis am €tt5e t>om o^rifd^ett 2Riei>erfelt)e ttac^ ber 
SRobel f)m. 

* 4. Lemna, polyrblza , foliis feffilibus, radicibus con- 

/ fertis. L. sBaiTerUnfen vmt t)ielfad)ett' ^IBur^eltt* 

Quodvis folium plures tenuiffimas fiUformes dc- 

- mittit MONOECIA. 143 

mittlt radlces & fubtus purpureum eft, ceterum 
folia lateribus cohjerent, ficut in prima Ijpecic; iu 

aquis bep biv ^vaband* 

B. Trian dr i a. ' Trhn* 

- Stamina tria : Typha. Sparganium. Carcx, 

299. TYPHA. 

I. Typha, latifolia, foUis fubenfiformibus , fpica 
mafcula fcmineaque approximatis. L. SSo^rfolb^ll» 

filavventolbm* ^iefcf^folben* 

300. SPARGANIUM. 
I. Sparganium, ere^u?n, foliis ereftis triquetris. L* 

ggel^fnofpen» 

301. CAREX. 

I. C^rcx, arenaria^ fpica compofita, fplculis sndro- 
gynis, inferioribus remotioiibus , foHoio longiori 
inftru6>Is, culmo triquetro. L* ^\Zt>^VCii VaXt^tf 

f^eilter 3^\tma\)ve* 

S. Carex, piuricata, (piculis fubovatls feflihbus re- 
motis androgynis, capfiiHs acutis divergentibus 

fpinoiis. L.^SfJtcbijraiS mit flcinen Don m anbep 
|!e(>enl)en 3tt?itterd^ren* 

3. Carex, hirta^ fpicis remotls, mafcuh's pluribus, fe- 

mineis fubpedunculatis ere£lis, capfulis hirtis. L» 

Siiebgra^ mtt brei) mdnnlid)en o6en unb ^tt^ep weib^ 
Iid)en ^aruntcr {le^ent)cn Qie^ren* 

4. Cflrex , digitata , fpicis linearibus ereftis , mafcula 

breviore infcrioreque , bracleis aphyUis, capfulis 

diftantibus. L. Siiebgra^ xnit einer mannlid^eti 
5le^e fo tie in)e))te tJon oSen i(!. 

5. Carex, nwntanay fpicis femineis feffilibus flibfoH- 

tariis ovatis mafcula? approximatis, culmc nudo, 

«apfulis fubefcentibus. L. 2iiet)fira^ vi\\t zxmv mdnnjs 

lict;ett M4 M N O 1 C I A. Trlan- Ctd)en Sife&re oUn mb timt ot>er ^m^ f^nbMjm 

i^, iCarex, acuta nigra ^ fpicis rnarculis pluribus, Teini- 
neis fubfeffilibus , capfulis obtuiiuscuiis. L. '^XZt>^ 

gra^ mt etlic^en mdntilid^en ^zijxm oBen unt> ^U 
lic^en mei^tc^en barunter* 

J7, Carex, pfimiocyperus , fykls pendulis, peduncu- 

' lis geminatis. L. Diiebvira^ mit eiuer mdnnlic^ert 
Sie^re oben un5 oier u dblidjen unfen an t)unnert 
<Stielen f^mhi)an^mbm ^2le&ren* 

§-. Carex, pamculatay fpiculi^' androg-ynis, racerho 

compofito. L. Oiiebsra^ mitfcicfem au^ i>ielfur:^ 
|en ^mitterd&ren bejle^enben Strau^. ' Cyperus 

longus iilodorus fyivatieus. B. eH: eadem fpecieSi 

. quam Tomo I, Caricem panicuia denfa ipicis an- 

itrog-ynis, nominavi, quia in primaSpec. edit.Lin- 

niei non rcperiebatur. 

I^. Carex panicula angufta, fpiculis androgynis. ^teb:^ 

gra^ mit bunnem mi fur^en ^tvitterd^ren kfles? 
()enben &tiau^* 

to> Carex fpica fupremamafcuia , femineis in ala folii 
brevis& tenuis feftilibus, fuperne f^pe niafculist 

Dliebgra^ ixxxi einer mamMym 5iel)re o5en un& 
brei) toei6Iid)en ober 3i^'itterdr)ren barunter. 

il. Carex fpica fuprema mafcuia, femineis in ala foTii 

longiflimi feflilibus. Diiebcjra^ mtt eitter mdnnlii? 
d)ett ^e^re oben, unb trei) fd^maleir tt)eit)lid)eit 
i)arurtter* 

12. Carex . D^/^^r//!? , fpicis mafculis piuribus, fcmi- 
neis pcdunculatis, capfalis irtfiatis-acuminatis. Li 

Siiet>(jra^ rmt mt mdnnitd)en ^Jleferert oBert, nn& 
brei) ober tne[)r tt)ctbUd)en an ©tielen ft^enbert bar^ . 

Unter* Gramen cyperoides anguftifolium , fjiicis 
longis erectis* B. eli: eadem fpecies qu^e Tomo f, 
nominatur Carex fpicis fupremis nlafculis obtufisj , 
femineis pedunculatis eredis , ex ala foiii longis- 
fimi prodeuntibusi M O N O t C I A. 141 

13. Cavex fplca fupicma mafcula, femineis ovatLsfes- t'.*^- 
illibus. rlcmDiiebgvaiSmit eiiievm<!nnlid?en5k^re i'^' 
ftben uiit) ^me^ ot)er t>rei; fur^en tveiblid^en t)ar^ 
imter^ 

13. Carex fpicis duabus mafcuh's , totidem femineis. 

Dvie&()vai^ mit jmei; mannfic^en imi) jttjep mibii^ 

C^en 5le()ren, Malculaium luprcma iii apice , (e- 
cuiida a<ijno.ximata bicvior.; temines remotie fes- 
(iies, ex ala folii angu(ti piodeuntes, fuperior ex 
breviore, inferior cx multo longiore, pnnies cx 
nigro fufcs ; cauUs triqueter ; iii uquis WtttVeit^D^iai 
<jatl, Majx). 

'^ 15. C«rex fpica fuprema mafculay duabus vel trihis 
femincis bi;evircr pcdunculatis, culmo tbliofo* 
ncirt ^iie^grai^ mit einer mmniid}en 2le^re oben^ 
mb ^tvei) bi6 bvat) a^ciMic^im at-i ©fielen fi^enbeix 
i)aruttter* Ex minodbus fpccicbus eft , fpics fe- 
miuea: brevcs , fuperior fubieffilis, fecunda brcvi- 
ter, tertia fi adelt longius pedunculata, ex aliafo- 
lii angulli furgens , o.mnes cum mafcula vuides, 
cuhnus aliquot foliis veflitus; in montibu» ura- 

brofis ittt 3arc()^'ent§a{, Majo, 

C Tretrandria. ^etran^ 

' Stamina quatuor : Letula. Urtica. *^^^^" 

302. BETULA. 

T» Betula, alba, foliis ovatis acuminatis te-atis. L. 
§5irfe> 
2- Betula, ahus, pedunculis, ramoiis. L.€t(e»€(^ 

iernbaum nobis. 

303. URTICA. 

I. Urtica, urens, foiiis oppofitis ovalibu^, L. iimt 

33rennne|Tcl. 
_a. Urtica, dioica , foliis oppofitis cordatis, i-acemis 

• geminis. L. ^roflfe 53renttn#U Ia5 M O N O E C 1 A. 

ftfitan. D. Fentandria. 

' Stamina quinque. Aaiaranthus. Xanthium. 
304. AMARANTHUS. 
Flores mafculi cum femineis mixti. Cal. tri- 
phyllus perfiftens. Cor. nulla. Statn, erefta 
patula . antheris ohlongis. Flores feminei. CaL 
m in mare. Car. nulk, Pijl. germen ovatum, 
ftyli tres interdum duo breves, ftigmata perfiften- 
tia. Peric. capfula ovata triroftris unilocularis, 
horizontaliter dehifcens. Sm, unicum. 
• I. Amaranthus* v/riV/f j gionie.vulis triandris , fio-' 
ribus mafculis trifidis, foliis ovatis emarginatis, 
caule ereao. L- tt>eiffev 50?eJ)er* ©fu^r nobis. 
Blitum album minus. fi. Planta proeera ramofa, 
caulis ruber ftriatus , folia longis petiolis adpenfa, 
fiores virentes in alis foliorum ik ad petiola fefll- 
les. Stamina in hac fpccie non nifi tria , licet plu- 
res aliae quinque ftaminibus gaudeant, ideoquein- 
ter pentandra locatum Amaranthi gcnus ; in D^af^? 
fen&of/ unde Forfterus mifit, Jul. Aug. 
305. XANTHIUM. 
I Xanthiuui, flrutnariitnt^ caule inermi, fbliis^cor- 
datis trinervatis. L. fleine ^kiU* 

Poiyan^ ^' Polyanclria. 

<^^^^' Stamina plura. Ceratophyllum, Myriophyl- 
lum. Sagittaria. Quarrus. Fagus. Carpinus. Co- 
ryius. 

30(^. CERATOPHYLLUM. 
Flores mafculi. Cal. muitipartibus. Cor. nul- 
la. Stam. filamenta vix confpicua, ontherx- ob- 
longse, calyce longiores. Flores feminei. Cal ut 

in MONOECIA. 147 

in mjlre. Cor^ nulla. Pift. germen ovatum, fty- Pofy/jn 
lus nullus, IHgma obliquum, Sim. nux ovara <''''« 
acuminata, 

* I. Ceratophyllum , demerfum^ foliis dichotomo- bi- 

geminis , fiuftibus trifpinofis. L. ^^xMaU ttUf ' 
d)enb SKafferfd^aft^eu* Equifemm iuh arjua ic- 
pens foliis bifurcis. Loefel. Caules terctes glabii» 
folia dura fragilia verticillata linearia fuperne bifa- 
rlamdivifa, ut quodvis fohum in quatuor apices 
terminetur, marginc exteriore parvis deniiculis ve- 
motis afpero, frutlus non vidi^ fub aquis habitaC 

Ux) ber ^xahant 

307. MYRIOPHYLLUM. 

• i. Myriophyiium, y^;V/3/«^, floribus mafcuUs inter- 

rupte fpicatis. L. gebertvalfer^arbenfraut» 5Bafj: 
ferfeberbad* 

301?. SAGITTARIA. 

>I. S^pmrh, fagimfoiiat foliis fagittatls acutis. L. 

^feilfraut* 

309. QUERCUS. 
l. Quercus, rohur ^ foliis deciduis oblongis fuperne 
Ittioribus, finubus acutioribus» anguiis obtufis. 
L. (l\6)U 

310. FAGUS. 
I. Fagus, Jyhatica, foliis ovatis obfolcte ren-atls. L, 

311. CARPINUS. 

I. Cai-pinus, betulus^ fquamis ftrobilomm planJs. L. / 
^agebuc^e* *S)ai;n5uc0e* ^eigbud^e» 

312. CORYLUS. 

I. Corylus , avellana, ftipulis ovatij obtufis. L* f^Cif 

K2 EMo' 148 M O N O E c r a; 


F. Monadelpbia, ; 

Stamina filamends cannata. ^ 

313. PINUS. 

I. Vinus y ^hefiris , foliis gcminis, primordlalibjisfb- 
litaviis glabris. L. go^etn ^icfevtt* gic^te* 

a. Pinus abies. L. !^amien6auw in fy Ivis noHrisnon 
reperitur. 

SMm. G' Syngene/ia. 

J^» Stamina antheris connata. 

314. BRYONIA. ^ 

I. Bxyonia i alha, foliis palmatis utririque callofb-rca- 
bris. .L. ^aunrube* Caulis lasvis ftriatus , folia 
fcabra alterna remota, ex alis folioruni pedunculi 
longi racemis floriferis, flores mafculi & feminei ira 
diverfis racemis , luteo - virides , raafGuli majores, 
cirrhi fimpiices, quibus planta aliis vegetabilibus 
acUigatur. r:t-.5w.a?5esSassB!i 
LAS- D I O E C I A, 149 

Classis XXIL 

V 

D I E C I A. 

Floribus marculis & femineis diflinQis in diver- 
lis pla.ntis locatis ; ftaminibus duobus, tribus, 
quatuor, quinque, oclo, novem, aut filamentis 
connatis, hinc ordines Diandrise, Triandrix, Te- 
trandrise, Pentandriae, OQandrias, Enneandriac 
6c Monadelphiee. 

A. Diandria. Dian^ 

dria. 
315. SALIX. 

I. Sallx, albn^ foliis lanceolatis acuminatis ferratfs 
utrinque pubefcentibus , feiraturis infimis glandu- 

lofis. L. gemcinet ^Beibenbaum. ^ 

^2,. Salix, arenaria^ foliis inte^-is ovatis acutls fupr« 
fubvillofis fubtus tomentofis. L. thiXiZ 5Bei^e XXtXt 

ej)fovmi(jeit ttjoCic^tett 55(dt(crn> 

3. Salix, incubacea^ foliis integerrimis lanccolatis flib- 
tus villofis nitidis , ftlpulis ovatis acutis. L. f leittC 

^nht mxt ldnslid)tett uttterwdrt^ &aanc&teti un^ 
Sldn^enbea ^latttm^ 

4. Salix,/«y^«, foliis integerrimis ovatis, fubtns vil* 
lofis nitidis. L. f (eitte 533eibe mit ci^formigett unfer^ 
tt?drt^ ^aarid^tett imb gldnjenben ^ldttecn» 

5. Salix, capreay foliis ovatis rugofis liibtus tomcnto*' 

fis undatis fupeme denticulatis. L. ©dalttoeibc*. 

5lBeibenbaum mit epformicjen tmtsnd^tett ^^dttern» 

Salix latifolia roiunda. B. 

6. Salix , fragiUi , foliis (orratis glabrls ovato - lancco- 

latis, pctit)li« dentato - ^landulofis. L. S5ruC^ttJei«? 
K 3 t>f* I50 © I O E C 1 A. Dhtt' bt* ^dhmhanm mit fptrobcn jet:6it^(ic^en 3tvei<i 

dria, geit* Salix fragilis. B. 

7. Salix, vimimlisy foliis fubintegerrimis lanceolato- 
Jinearibus longitTimis acutis fubtus fericeis, ramis 

. 'virgatis. L. llBeibenbaum mit fe&r (angett uttt> 

fc^mafett ^ldttem* 
g, Salix foliis longis latisque ovato-acuminatis glabrls 

fubferratis. ?^eit)ett^aum mit grofeu er^formigett 
mdttm. 

• ^, Salix foliis ovato-lanceolatis utrimquc acutis inte- 
gris fubtus viUofis. ?Seibertbaum mit e^fovmi^ 
ldtt9lid)tett utttertvdrt^ ^aaric^lett S^ldttertt* 3m 
3afc^rettt&aU 

B, Triandria, 

317. EMPETRUM, ' 

5 Empctrism, mgrt4m, procumbens, L. Beeretttra^ 
gertbe^ JP)eibeftauff in Adpendice Tomi I. ex Men- 
zelio protuli, poftea ipfc vidi. Rqmuli vetuftiores 
fufci , juniores rubri , veftiti foliis crebi-is brcvibus 
flnguiftis craffis, fubtus convcxis & linea alba nota- 
tis, verfus apiccm ramulorum floves pavvi albi foli- 
^?|rii feffil^s j loci^ tiumidis 5 Majo, Trian^ 
driu. r^traHfk 
dria^ Pefitan^ 
dria* C Tetrandriat 

317. V I S C U M, 

J. Vifcum^ ^lhum^ foliis lanceolatis obtufis, caulc di» 
chotomo, fpi(?is axillavibus. L, SJJiflelt 

D, Pentandria. 

C^nnabis, HuiTivilus, 

318. CANNABIS. 

1. Cannabis, jfi^/W. L. t^ilbct^anf* 

319^ » I O E C l A. 151 

qiQ. HUMULUS. Pentsm. 

I. Humulus, /w/?«/«/. L. tt)i(6ei? ^opfertt ''• 

jB. OSiandria. oHaH* 

dria. 
320. POPULUS. 

I. Populus, tremula^ foliis fubrotundis dentato-angu- 
latis utrinque glabiis. L. 2I^pe» ^^pt* 
* 2. Populus, nigrat foliis deltoidibus acuminatis ferra- 
tis. L. fd^ttjar^er^oppelbaum» in cjuibusdam Neh- 
j-ingiac locis, 

F. Enneandria, nnnean. 

drta^ 

Mercurialis, Hydrocharis. 

321. MERCURIALIS. 

I. Mercurialis, annua^ caule brachiato, foUis gla- 
bris, floribus Ipicatis. L. ^ittgelfraut* Eichifla- 
iiius reperit, 

322. HYDROCHARIS. 
I. Hydrocharis , morfus rana, L. grffc^6i§«. 

G. Monadelphia. Monader- 

^ pbia, 

323. JUNIPERUS. 

I. Juniperus, contmunis, foliis tcrftis patcntibus mti- 
cronatis bacca longioribus. L» ^ac^olter» Rtd> 
dig nobis. 
1-4 ClAS- JJ4 F Q L Y, G A M I A, ^ 

Classis XXIII, 
P l r G AMI A. 

i?ioribiis partim herrnaphroditis partitn mafca* 
lis aut femineis. 

mefma' ^- Hermaphroditus^ majctilm^ 

fbro^d^ Holcus. Agen 

324. HOLCUS. 

1, Hokus, odoratus , glumis tviflpiis mutfcis glabrk» 
hermaphrodito diandro. L. ti>o\md)Cnbi^ ?)ari'^ 
QVa^* !)}?avteHgra^* in fylvis olivcnfihus. 

2. Holcus, latiatiis ^ glumis bifloris villofis, herma"* 
pbrodito mutico, mafculo arifta recurva. L. VOOh 

lic^te^ .^attgra^* 

|. HoIqus, f7JoUi$ , glurpis bifloris nudiufculis, flofcula 
hermapbrodito mutico, mafculo arifta genkulata, 

L. ttjeic^e^ S^arrgva^ mt Idttgeten %anen* Gra- 

jnen eaniiium longius radicatum. B. Huic fpeciei 
\n prima editione Liniisi non reperiunds Tomo I, 
nomen impoflii ex infpeclione plantae formatura ; 
Holcus glumis bifloris glabris dorfo ciliatis , arifta, 
inafcuH recurva extra calycem protenfa. .Varieta-^ 
tem poftea reperi panicula bre-vi &. fere fpic«ra, ari^ 
ftis longioribus , foliis brevibus vUlofis , \m ^afd}^ 

lent§af/ Juiio. 

325. ACER, 
J* Aceis platanoides i foUis quinquelobis acuminatfs 
acute dentatis glabris, floribus corymbofis. L, 

Sl&otn&aum mxt sejd^nten ^(d«cm* Jirtenbauni 
«obis» 

> 2!. Accr, P O L Y G A M I A. • 153 

a. KcQVypfendo-platanuSy^oY\h quinquelobiS Ina?quali- Henntt- 
ter re.iTatls , florilHis lacemofis. L, 5ll)orubaum/j/j>W. ^ 

mit fagefprmigen ^Mnttcnt, mafc[ 

5, Accr, campejlre^ foliis loontis obtufis emarginatis. 

I. 5l5prrt6aum mit brei^lrtppigcn ^ioittxvi^ Heinei: 

l^in^nbaum» Eichlhdius hanc fpeciem citat. 

B. Hermaphroditus ^ feminetis. f^^rma^ 

T. . . , phrod.iljt 

Parietana. Atnplex. Fraxinus. fem, 

325. PARIETARIA, 

1, Parietaria, ofpcij^alis, foUislanceolato-ovatis alrernis. 

L. sr;;^ant)(raut. ©lai^Taut» 5:^9 unb "iRa^U «x 
Oelhaiio protuli, fed adhuc hodic reperitur, 

327. ATRIPLEX. 

1, Atriplex, patuhi caule herbaceo patulo, foliis iub- 

deltoideo - lanceolatis, caiycibns ieminum difco den- 

tatis. L, ?0^elte mit langen fcf)malen S.Mdttern» 

2, Atriplex, laciniata, caule herhaceo, faliis deltoidibujs 

dentatis fubtus argenteis. L. ?0?cermeUe* Flores 
hermaphroditi fpicati, feminei axillares, 

328. FRAXINUS. 

!♦ Fvaxinug, ew^elfwr^ fdiolis ferratis, fioribus apetali% 

L. €fd?e. 
K f Clas- J54 c R y p r o © A M I A. 

Classis XXIV. 
C R r P T G A M I A. 

FruSificatione latente a ceteris <Jiverfa nec in 
totum detefta. Ordines quatuor: Filiccs. 
Mufci. Algae. Fungi. 

Filices. A. Filices. 

Fruftificationes vel in caule vel in foliis. 

a. fruBificationes in caule, 
Equifetum. Ophiogloffum. Osmunda. 

329. EQUISETUM. 

1. Equifetum, jfJ^/v^f/cf/w.cauleKJncatOjfrondibus com- 

pofitis. L. ©d^aft^eu mit fe^r feinen {m^zxi^liu 
Utn. 3inn!raut* 

2. Eqdifetum, arvenfcy fcapo fruilificante nudo , fterili 

frondofo L, ©c^aft^eu mit ab^efottbertcm gcuc^t^ 
fldngeL J^eermog nobis. 

3. Equifetum, paluflre, caule angulato, frondibus fim- 

plicibus. L. SBajferfd^aft^tu mit furjett 25(dtterri» 

4. Equifetum , fluviatile , cauls ftriato , frondibus fub- 

fimplicibus. L. 2gajferf(^aft&eu nxxi Xm^txi SSldt^ 
tertt. 

5. Equifetum, hyemaU^ caule nudo icabro bafi fubrt- 

mofo. L. o^ttbldtterige^ 5[Ba(ferfc^aft^eu* ©c^ad^ 
tel^alttu 

323. OPHIOGLOSSUM. 

I. Opbioglofllim , vulgatutJti fronde cvata* fR^tttV: 
"' " u ex Oelhafio. ^ '^ CRYPTOGAMIA. l$$ 

331. OSMUNDA. Filias. 

I. Osmunda, lunaria^ fcapo caulino folitario, fronde 
pinnata folitaria. L. 5}ionbrautc mit einem?)Iatt» 
ex Oelhafio. Varietatibus a Jac. Breynio circa Ge- 
danum deteftis & in Tomo I. ex Centuria ejus ad- 
du£tis adhuc addenda eft : Lunaria racemola ramo- 
fa major. B. fcapo ultra mediiim bifido feu ramo- 
fo , fronde bipinnata, itemquc Lunaria racemofa 
folio multifido crispo. Ambs ab illo aufbecv^acpc 
repertae 4*: hatlenus bene confervataf. 

a, Osmunda fcapo caulino folitario , fronde gemina 
tripinnata, pinnulis fubrotundis. SQfvonbraute mit 
Jtvei; ^lattern» Lunaria raccmofa multifido folio. 
B. Lunaria botryitcs nimofa lilefiaca. .Joh. Bauh. 
Lunaria minor ramofa. Cluf Bina folia hanc fpe- 
ciem a praecedente , qua» monophylla eft , fatis di- 
ftinguunt. Adfervo adhuc plantam a Jac. Breynio 
<mf ber ©a^pe rcpertam , ik cum icone in Centu- 
ria bene convenientem , quae bina diftincta gerit 
folia petiolata inferius tripinnata fuperius bipinna- 
ta, inter hsc folia fcapus ex radice prodit altior 
racemofus frudifcr. 

b* frudificationes infoliis, 

Acrochichum. Pteris. Polypodium. 

332. ACROSnCHUM, 

Fruftificatione adcumulatae averfam folii oa- 
ginam totam occupant. 

I. Acroftichum, tbelypteris, frondibus pinnatis, pin- 
rii pinnatifidis integerrimis, L. garnfraut mit^fa 

|)auften ©amert ble ba^ ^an^e tbiat kbecfen. Pin- 

nac oppofitae , pinnulae ftipiti prpximaE reliquis lon- 
giores ; habitus Polypodii fiiicis maiis , fed averfa 
pagina feminibus undiquc tecla difFerentiam mani- 
feftat. Jac. Breynius reperit in locis humidis infu- 
Is Nehringiae intcr falices juxta aggcrem, & in 

deprcs- « if6 e R y p T e 9 A M i a« 

Fiiices. deprefiis U)cis JU 3oppo(^ haud procul a Uttoi»« 

itiarit, 

333. PTERIS. 

J. Pteris, a^mUna^ frondibus fupradecompofitls, folid- 

• lis pinnatis, ^inuis lanceolatis, infimis pinnc^tifidis, 

fuperioribus ni^?'oribus, L, garttfraUttPCtMdn* 

334. POL.YPODIUM. 
Z. Polypodiurav^//x ??;(7i", frondibus bipinnatis> pln- 
nis obtufis Ci'enulati5, flipite paleaceo, L. govtts' 

frautnicimleitt* v 

2. Polypodlum, chrjflatum^ frondibus fubbipinnatis, 
„ foliolia ovato - oblongis , pinnis obtufiufculis .apicc 

acutc ferratis. L. garttfraut mtt tiefeefdatett ^ldt^ 

s teru* in fylvis olivenfibus ctiam reperitur. 
,9, Polypodium, i/rjr^/^ifmV, frondibus fupradecompo-< 
fitis , foliolis ternis bipinnatis. L. ^arttfraut ttttt 

t)rej)d(?i(^ett ^Sidttertt* fieitt 6teittfartt!raut* 

4. Polypodium, vulgare^ frondibus pinnatifidis; pinnis 

obloni^is fubferratis obtufis, radice fquumata» L. 

€tt9elfug* ex Oelliafio. 

* 5. Polypodium, rhaticifmf frondibus bipinnatis, folio- 

lis piiinisque remotisfiJanceolatis , ferraturis acumi* 

natis.' L. bm ^3?duttleitt d^ttlic^e^ garttfrojit mit 
fettterett ^ldttertt* Filicula fontana major five 
Adiantum album filicis folio. B. FoUola alterna» 
pinnsE anguftiB vemotae incifo - ferrata? j in fylvi» 
" remotioribu-s. 

His addam aliquot fpecies a Jac, Breynio circa 
Gedanum coHeCtas Sc hafienus optime conferva- 
tas , licer plurimis annis elapfis. Nomina tin- 
njei, ubireperi, adpofui, ceteris ex infpeftione 
ikcorum exemplarium nomen addidi. Denomi- 
nationes vero, Joh* & Calp. Bauhini a Breynib 
ipib adfcriptse funt. 

* 6. Po* CRsrrTOCAMiA. 157 

'* 6. Polypodlum frondibus binnulis obtufis Intcgiis Filicer, 
aut pamm cftnatis m\d}i^ aftic^c^ garrifraut* 
Filix major moUis ramofa. Joh. Bauii. potius Fiiix \ 

mollis five glabia vulgari maii non ranaofs r.cce- 
dcns. ejusd. fic cnim ab ilio ncMiinatur; folia. tc- 
nuia raclu mollia; im ^dvmxmxddf julio. 

* 7. Polypiodium, /r/jr^zV^, frondibusbipinnatis, folio- 
lis remotis, pinnis fubrorundis inciiis. L. Jartt;? 
fraut mit fd)tt>ar^en ^punften* Filix faxatilis non 
ramofa nigris maculis pundlata. B. ob foliola re- 
mota Sc pinnas brevcs pntula fit hsc fpccies puncla 
nig-ra ab averia pagina videntur. An hujus varie- 
tas, an dilUn£la fpccies, Filix ramofa nigris'macu« 
iis punttata. B ? Priori in omnibus fimilis , nifi 
t^uod frondcs ramoft, ramub's bipinnatis, pinnas 
vero in utroque ficco exemplari non incifaf led pa- 

lum crenatarj jtpjfc^cn bm ^af<S)k\\tl)al \\ni> S5d# 
vmmt\hU 

' S. Polypodium, phegopteris ^ frondlbus fubbipinna- 
tis, foliolis infimis reflexis, paiibus pinnula qua- 
drangulari coadunatis. L. \:)a(XVX^)tQi gamfrant 

mt ^erabgebogettea unteren ^ldttern» Filix ii)i- 

iior non ramofa. Joh. Bauh. fed ejus figura no- 
ilram plantam male exprimit, ut dubium fit aii 
hanc intellcxerit. Caulis cum foliis villofus, pin- 
jiujj? fubtiliter crenulats feu ferrulats, folioja op- 
pofita , ad balin pinnuhc majpres , quae, cum iilis 
folioli oppofiti conjun6fi pinnas quadrangularcs 
ad ftipitem cfFormant, infimum foliolarumparver- 
fus terrani defieftitur»' 

9. Polypodium frondibus pinnatis , plnnis alternis re- 
motis pinnatifidis , pinnulis integerrimis. ungC;? 

ja^nte^ bem COidnnletn d^nlid)c^ garnfraut* Filix 
fontis a^mirabilis ad marem vulgarem non -ramo- 
fam accedens non dentata. Joh. iiauh. in fylvula . 
^tvifc^en (5cI)eUmu^( unb ter ^cS^ft, Auguflo. 

10. Polypodium, fontamm^ frondibus fubbipinnatis 
Iwiccoiatis, foiiolis fubiotundis fligutc incifis ; fli- 

pite Ijg C R Y P T G A M I A. 

Firteisy P^^^ ^^^^- ^ ^^^^^ ^ruRnenfarnfraut FillcuU 

fontana minor. B. Varietatem addidit, quam mi' 
■ nimam adpcliat , eolleclam \)il\Ut Hv Dlxtoa bit) 
glu6cf)Ctt, Julio. 

* II, PolypodiiMTi folialis alternis pinnatls, pinnis 

oblongis incifis. an Filix paluftris maxima deiitata 

B ? in fylvuia ^m(d)m ©c^ellmu&l unb ber <Safpe# 

Hxc iylvula hodie incerta , fed eandeni reor ipe" 
ciem me ex fylvis remotioribus accepifle. 

* 12. Polypodium frondihus bipinnatis , foliolis alter- 

nis , pinnis longls profunde incifis. Filis tenuis- 
fime & profunde denticuiata Montbelgardica. Joii. 
Bauh» tm 3afc^fent^al« 

Mufci, B. MufcL 

Mufcl funt vel iidji calyprrati, vel calyptrati. 

a, Mufci non calyptroti, 
Lycopodium. Sphagnum. Phafcurfl, 

335. LYCOPODIUM. 
1. Lycopodium, clavatumy foliis fparfis filamentofiji 

fpicis teretibus pedunculatis geminis. L. ^drlapp* 

?ISolfi^flauen» Folia in pilum canefcentem terrai- 

nantur. 
2* Lycopodlum, comptanatum, follis bifariis connatis, {ii* 

perficialibus folitariis , fpicis geminis pedunculatis. 

L. tGalb^9preg. ©urtelfraut* Foiiacauliculisad- 

preffa. 

* 3. Lycopodlus, felago., foliis fparfis oftifarlls, caule 

dichotomo ere£lo faftigiato , floribus fparfis L. 

^od)mad)fent)e^ bunfelgruue^ ^q%. Mufeus erc- 

dus ramofus faturate viridls. B. Seljigo vulgaris 
abietis rubr^e facie. Dillen. Mufcus ereftus , cau- 
les bifariam divifi , foliis rigidis cufpidatis ex luteo 
virentibus denfe veftiti, flores ex alis foliorumfo- 
lltarii fefliles, Majo florent, Julio femlna maturc* 
fcunt. Jac. Breynius in momibusvicinis obfervavlt* 

Dille- CRVPTOGAMIA. 159 

Dlllenius Selaginem vocat & a Lycopodio di- Mttfci. 
fiingiiit, qnia in hoc flores feminei adgregati & 
in rpicam fquamofam digeflij in illa vero folita- 
rii in alis foliorum feffiles. 

33^. SPHAGNUM. 

J. SphiignUm i paiuflre « lamis deflexis. L. Sumpf* 
mo§» -Miifcus hic in paludibus fylvaticis crefcens 
caules derairtit, quibus ramuli penduli adnafcun- 
tur, foliis albis brevibus acutis concavis fquama- 
tim veftiti, in (ummitate capfultr globof^ fpadice* 
fucculents a?ftate adparent, qax maturae -pollcn 
flavum cmittunt. 

Dillenius Sphagnum & Phafcum fub uno Sphag- 
ni genere comprehendit, & charafterem in cap- 
fula feu anthera non calyptrata & fere feffili po- 
fiit. Linnceus ex figura antherae globofa vel ova- 
\i ambo geneti diflinguit. 

337. PHASCUM. 

1* Phafcum, aCaulofi^ acaule^ anthera fefllli, folils 
. ovatis acUtis co.nniventibus. L. fleinjte^ ^tviebel^ 
f6rmic)e^ CDiOg* Hic mufcus ex minoribus immo 
minimis eft, gregatim nafcitur, & conftat foliis 
concavis acutis conniventibus , fine eaule in buibi 
formam congeftis, capfulae florifers miuutse inter 
folia ktent. 

b» mufci calj/ptratu 

Fontinalis. Polytrichum. Mnium. Bryum, 
^ypnum. 

33», FONTINALIS. 

. Fontlnalis, antypiretka , foliis complicato - carina* 
ris trifariis acutis, antheris iateralibus. L- ja^nid)^ 
te^ 5Baflermo§. In fluviis minoribus & aquisfla- 
gnantibus v«l fundo vel aliis corporibus adnafcitur» l60 C. R Y P T G A M I A. 

jMcL & cauUcTalos emittjt fluitantes tenues iligricante? 

ramofos, foliis pcllucidis angufHs bafi latioribus 
veftitos, ex foliomm alis flores folitirii breviffimo 
•pediceilo inftmdi. 

CharaO:er hujus gcneris fecundum Dillenium eft 
capfula calyprrara fubfeflilis y caiyce feu folliculo 
membranaceo fquamoio inclufa. 

339. POLYTRICHUM. 

-X» Polytrichum, commtme^ caule fimplici, anthera pa-. 
rallelepipeda. L. glllbeit ^iBiOertobt Plantae maf^ 
culs caulcs longiffimi , foiia per lentem ferrata vi- 
dentur. Piantae femininae breviores in fummitate 
foliis confertis quali ftellata^ adparent , quae foliola 
iunt calycis communis, dc hic flos tandem prolifer 
evadit, novum amittens cauliculum foliofum, & 
apice iterum ftellatum feu novum proferentem flo- 
rem feraineum. Hyeme viret hic mufcus, vere flo»' 
i*et, &' locis humidis 6c uliginolis fylvaticis remo- 
tioribus rcperitur. Varietas: Poly trichum aureum 
medium. B. ficciora amat, & prscedente minor 
efl. Calyx plantae femineae feliolis infigniter ru- 
bentibus in apice radiat. Hsc varietas tm *£>*33rUtt^ 

itett m\> ^ottgefu^rfd^ett 5Balt)e crefcit. 
Polytrichum Dillenius praecipue calyptra villofa 
&quidem reO:a a Mnio &Bryo diftinguit, quibus 
Isevis & fsepiffime obliqua eft. 

340. MNIUM. 

1, Mnium , mdeogynum , caule ramofo androgynum» 

L. !(einj!e^ ddige^ ^og* Fiores mafculi & fcmi- 
nei in eadcm planta, arabo pedunculati. 

2, Mnium, pahiflre, caule dichotomo, Xohis fubuk* 

tis. L. gelMic^te^ ©um|)fmo§* Planta majoi* 
flavefcens, ramis longioribus bifurcatis, anthera 
' majore. 

3, Mmumi ferpyllifolm/i puu^ammj ]^Qd\xnQulis^^gre- 

gacis CRYPTOOiAMIA. I^I 

gatis, foliis pareniibus pcllucidis. L. 3J?og \mt Mufci 

pmHixm burc^fid^tigen ^ed}fcl5Idttern» . 

j^. Mnium, hygrofnetricum y acaule, anthera nutantc, 
calyptia reflexa tetragona. L, ffcin (julbcn 5Bi^ 
i)ertot)t» Polytrichura aureum minus B. Mufcus 
cx^ minoribus , foHis congeftis & conniventibus la- 
tiufculis fine caule enatis, ex quorum mcdio pc- 
dunculus fubrubens teflexus , tempcflate ficca ma- 
gis ere£lus , anthera aurci coloris. Flos fcmineus 
in diflincta planta, qus ftellata adparet. Primo 
vere florer, ik gregatim nafcitur in lylvis, humi & 
in arboribus vetuftif aut lignis putrclcentibus. 

* 5. Mnium, purpureum, caule dichotomo, axillis 

pedunculiferis , anthera erc£la , foliis carinatis. L. 

fleinlle^ (E-rbmog mit ^aufigen rot^en Stdngeln 

Utlb (jruncn ^vapfuln. Foiia angufta tenuia crcbra, ^ 

cx divifionibus caulis fetxlong-jcpui^purese, antherx 
oblongae virides. Denfo csfpitc nafcitur, dc eft ex 
minoribus, vere floret, paffim reperi, im ^* ^runs^ 

nen, 6ei; ^rentau* 

• 6'. Mnium , horttum , antheris pendulis , pedunculo 

curvato, furculo iimplici, foliolis margine fcabris, 

L. €rbmo§ mxt ^angenben groffen 5?apfuln* Fo- 

lia oblongapailidapellucida, anthersE virides; vere, 
in fylva bep ^grentau» 

Non dubitandum plures hic dari Mnii & fe- 
qucntium generum fpecies, fl ftudiofe quserantur, 
& cum figuris Dillenii conferanrur ; fine iconibus 
enim difficilius diflinguuntur plantae minores & 
in pluribus fibi fimiles, cum genera ipfa, prse- 
fertim Mnii & Bryi, parum inter fe differant, 
Linnaeus plures fpecies cum Mnio conjungit, quse 
«ipud Dillenium Bryi nominevemunt. Hicenim 
Mnium capitulis biformibus a Bryo diverfum (la- 
^uit, quia in Mnio capkulapartimcalyptratapar- 
tim nuda rotunda reperiuntur , quie flores femi- 
nei Linnaei. L 341. l62 G K Y ? T O G A M I A* 

Mujlh 341. BRYUM. 

t, Bryum» pyriformei anthem cre£^is obovatisy ca-^ 
lyptra fubiUata, liirculis acaulibus, foliis evajis 
jnuticis. L/ ^rbinog mit 5ivnformt(jer 5Blutl> 
Flosbrevipedunculoinnixus; ad aggeres Ibffaruui, 
primo vere. 

2. BryUin, ntt^aky ^nxhQrh ere£liufculis , fdliis piliferis 

recurvis. L. (^roflVre^ €i't)mog mit gefrummten 
^ldUevti bij m ^aav art btt 6pi§e tragen* Flo- 

rcs longioiibus pedunculis fubfulciuntun 

3. Bryum, muraki antheris ere£tiSi foliis piliferis re» 
£iiufcuUs , iiu-culis fimplicibus csfpitofis. L. f leiJ» 

itcfe^ €rt)mog mit geral^en 55l4ttertt %xi m S^mt 
m t>et ©pige (ragett* 

4. Bryum , trtincatttJtim , aiitlieris ereftis fubrotundis< 

operculo mucronatc. L. lUittfle^ €v^mog mit 

rot()er ^t^e* 

5* Bryum , argettteutni antticris penduUSj iurculis cy- 
lindricis imbricatis isvibus. L. fleiujle^ SCant)mo0 

. mxt J^eit)elratttt)lattern» Mulcus ex minimis. 
6. firyum, cajpiticiimf , aritheri* pendulis, foUis lan- 
ceolatis acuminato - fetaeeis, peduneuUs longifnmis. 

L. €rt)m0§ mit langen (Stdncjeln unb ^atXQmbet 

Slut^e» IMufcus minimus crebris fureulis denfe 
congeflis & late fparfis terram operiens; anther* 
primum vii-ides poftea flavcfceiltes. 

* 7. Bryum , Jiriatut/i, aiithcris fiibfeinUbus (parfls, ca- 

lyptris fhiatis furfumve pilofisi L. J^aummo^miC 
fkinj^er ^lilf&e. Mufcus parvus ramofus, folii^ 
peUucidis carinatis, ex quorum alis flores minuti 
fefUles out brevifRm€ pedunculati hyeme & prim« 
vere procreantur , & coiticibus ai*borum iylvatica- 
rum adnQfcuiitui'. 

* g, Bryum , potniforrhe , antheris ere^is fphiricis. L. 

^leine^ Srbmog mit apfeiformiger ^liit^e. Muf^ 

cus eK minoribus, acaulis, denfb c^fpite liafceps^ 

foiiA an^ufta knoeolato-Uneatia, per lentem ca*. 

' iiiiata,. C R Y P T O G A M I A. 1^3 

iiMata, peduncuU rubri, antVieise Virides glJboff, Mufii, 

oQlypriai brcves; im f ang^fu^rfc^en SSalbe, Apri- 

; ' liiiorebat. 

* 9. Bryum, undulatum y antheris ereftiufculis , pe- 

duiiculis fubfolitariis, foliis lanccolati"; carinarisun- 
dulatis patcntibus ferratis. L. €rt)rt10§ mit Icingjf 
Hd)mt fWUfen 5gIdtJtcnU t^olla pcilucida faturatc 
viridia , jTntbera parum inclinara , operculum acu- 
miuatum ; in fylva bei) ^rentau & aiibi. 
■^ jo. Bryum, heteroinaHttm, antheris qreftis, foKisfe- 

taceis fecundis. L. flcine^(^rttmog mit gebo^eueit 
55ldttem» Folia capillacca in latus inciinata, aii- 
therae autumno prodeunt, vere maturefcunt ; . den- 
fb cr^fpite nafcitur ik eft ex minoribusi in fylv» 

Ux) ^rentau. ' 

^ l\, Bryum, fubutatiim^ antheris erc£lis fubulatis, 

furculis acauUbus. L» fletne^ ^rbmog mlt \oxt^ 
^er pfriemenformiger ^l^tfe, Mufcus humilis mi- 

iior, foliis brevibus latiulculis acuminatis terram 
opcriens , antherK prs ceteris (peciebus longiores 
viridcs, poftcaochres, calyptrsE longse graciles, 
opcrculum iongum attenuatum j tm ^eiltgen ^Xm^ 
ttCU/ Aprili. 

* 12. Bryum, fiopanum^ antheris ere£^iu{culis , pe* 

dunculis agg,Tegatis , foliis fecundis recurvatis, caii- 
le dcclinato. L. groffere^^efemfdrmige^^tbmog,. 
Den(b naicitur caelpjte, (iircuhs crebris longioribus» 
foliis confertis angu(tis longiuiculis laere viridibus» 
Hxc Ipecies cum lequcnte Hypnig^nere in eo-con- 
venit, quod pedunculorum balis quibusdam foliil 
latioribus arftc convolutis tamquam theca Cingitui', 
cx qua nunc finguli liunc bini liiigunt pedunculi; 
in fyiva bep S3rentau» 
Plures Bryi fpecies jam ptseterinitto^ 

342. HYPNUM. 
l^ Hyi^tiMm y demicuhtuffi ^ fronde piiitlata fimpHci, 
piiinis dupUcaiis baii peduaeulifeia» L. |a()nicf)«^ 
h 2 t?t$ 1^4 e R-%P,^T O G ^ H l A. 

M^feh M^Vbmo^* M\iG:us acai^lis,, furculls pinnatls 

humi fparfis, pipnulis oppofitis , duplicatis apicc 

' rcciirvis, ex bafi foliorum pedunculi furgunt flo- 

riferi initio veris» ' .. "' 

9. Hypnum, nntahulum^ rarais vagis fubrepentibus, 

. ^ foliolis ovatis inucronatis imbrieatis. L. ^a^nid)^ 
le^fmc^en6e^,^r^mo§* Ramuii laterales breves, 
pedunculi hfinc inde ex aiis foliorum erumpunt. 

3. Hypnum, proUferuTft, furculis prolifcris plano-pin- 
natis, pedunculis aggregatis. L. f neci^entJe^ Sarn* 
ntoS» Lycopodii more per terram late ferpit, ra- 

* mofiflimum,. ik paffim novas figens radiculas, rami 
crebros cmittunt ramulos fere hori^ontales pinna- 
tos , qusE pinnae foliis mimitiffimis per lentem con- 
Ipiculs veftiuntur , peduncuii floriferi plures uij» 
loco prodeunt, peiichstium hirfutum. ^ 

.4, Hypnum, velHUmm^ fiirculo repente, ramis con- 
fertis credlis , fotiis fiibulatis , amheris fiabnutanti- 

. bus. L. friec^ent>e^ feit^enartige^ 55aummog* Ad 

radices & cortices arborum re^eritur, viticuiisre- 
pentibus & radices protrudentibus , furculis ercdis 
breviffimis denfe comofis, foliis minutiffimis viridi- 
bus, ad bafin furculorum pedunculi ex brevi fiir- 
.. gunt perichaetio. 

5.. Hypnum , vmcnlofum , furculis repcntibus , ramis 
vagis teretibus , folils patuHs aciiminatis. L. ItXt^ 

. d)ent)e^ ^auramog mit Qi5ac()ol5er6ldtterm Mus- 

i:us denfis foliis juniperinis in cefpitcm congeftis. 
Helwing. SuppL Longis caulicuhs ffiper aiborum, 
^uibus adnafcitur, cortices repit, & freque.Htes cmic» 
tit fiirculos denfe congeftos , utplurimum iterum 
divifos , pedunculi ilorifeii longi tenues paUidi 
fparfi. 

6, Hypnura, purum, fiirculis pinnato - fparfis flibula- 
tis , foliis ovatis obtufis conniventibus. L. 39Pre(i 
fenformi^e^ €rbmog» Mufcus cupreffiformis ra- 
moflis. B. Caules ere6li aut i-eclinati rambfi , fo- 
lia o^tufa moUia paUida fpiendentia denfc eaulem/ 

k C R Y P T G « A M I A; l6f 

8c rdmos veftiunt, pcduncnli lougi rubentcs ex in- Mufci, 
feiiore caulusparte prodeunres» anthcr^ parumnu- 
tantcs ; in lylvis rerram quandorjue late contegit. 

^ 7. Hypnum, panainum^ fnrculis plano-pinnatl^ con- 
tinuatis, pednnailis aggregatis. L. Jarttmp^mit 
gldn^eiTben ^XMaftem» an Mufcus filicinus itiajor. 
B? Conferrim nalcitur cauliculis numcrofis com- 
plicatis ramulos lateralcs hoiizontaHter cmitt^liti^ 
Bus , caules & raiiauli rubri foliis parvis pellucidis 
denfe veftiti per f©lia translucentes, pedunculi flo 
riferi ad exortum ramuloi-um , im ^angcfuf^tfc^Ctt 

L.. SKalb. - 

* g. Hypmim ■, fmceum , farcuio-r^pente , ramiy con- 
fcrtis ereclisfoUis fubulati». L. friecftettbe^ fe^ben^? 
artige^ ^T&mo§.Di/fert ab Hy ^no' velumo*Cmca\^ 
longioribusLfecuudis feu verfus unum latus plferum- 
que fpe6lantibus , foliis majoribus fericeis fplen- 
dentibus lutco -viridibus ; tn mdbfibusnoftrfs af licis. 

^ 9. Hy^tium^ bfyoides^ fronde {impliciftima pinnata 
lanceolata apice pcdunculifera. ' L. flemfte^^^Erbj^ 

mog mtt einjHen !5l^6en bie auf Jben @pi§eK ber 
^ttjeige f ommen. Mufcus minin^iis , furculis plu- 

ribus brevibus rcclinatis non i-amoJis , ad qirotlim 
apicem ex alis fpUorum furgunt pedunculi floriferli^ 
ex q«oUbet furculo unicus ; in lylvis & uipbrofi^."^' 

* }0. Hypnum, triquetruni, ramis vagis recuryis^' fp.t 
^" liis ovatis recurvatis patuHs. L. fded)ettb €rbmoff 

mt gr^iTeren ^ldttern» ' FoUa majora triangularia 
paUide viridia laxius imbriftata , rnmuU rubri pcv 
foUa translucent in fylvis paftim floret autumno. . 

* !!♦ Hypnum, cufpidatum , furcuUs vagis, apicc fo- 

Uis convolutis acuminato. L: 5[Bajfermo§ mit JUi? 
fammen ger^jicfelten 33ldttern an ber ^pii^e* Fo- 

lia Isete viridia alternti aculninata peUucida fplcn- 
dentia ad apicem ramulorum in cufpidem rigidi^TSlJ; 
culam convoluta ; in palude bei) ^Jiiggau. 

* 12. Hypnum, coma lurc(ceiirc, cxtremiratibus ftella' 

tis. DiUcn, ?CBa|Termog mit au^einanber fle^en* 
L 3 bm C R V ^ T Q Qc A M I A. 

Mtff4* . i^ett fpi^iqett ^tattm* Difet a cufpidaiQ foVik, 

. ' . ^ucraiiatis. kviter pungentibiis pamlis nec apjc^ 

., «fQjQYolutis , ; itemquQ coiove qui e ■viridi obfoleic 

.;i -y, ^iHefcit. Diil^iiius 4'^bitat an. (iiftln6la fit fpecief 

V .= ^n vero varietas pr^cedentis , quia flcores non vi^iit^ 

Eodcra lQ|cq cuffJ^ priorq reperi, u^i, aquis l^abitih 

■_.,_^bat*.^ . . /. ; ■ 

^ji|^*: Hy paiuro , . criffmm , furcuiis raKnofis , froadibus, 
^ii.-:: iuKpinnatis, foJiolis un.duktis pianis, L. Ikgett^ 

-t:R fce^ ^rbmog milJraufeit 55Idtterii* ' Mufcus vul- 

.'■gjaiis peiTina.tvs ma.jor. B-, Sui-euii.xonfertim na*?. 

icentes incumbentes fimpliciter pinnati, pinnulis. 

nc : objru.fis transvei;fe. & incurvc undulatis^,crifpis, co.r. 

-r ,. loris l«te viridis; lp.ci& faxaiis Set> tcr ^art^dufe» 

* 14< jHypnum. , ' cuprej/lfvrme , furculis ifiibpinnatis,. 

foliis {ecundi^ recurvis. apice fubulatis. £.. (^tbi< 

jttog mit m eittonber ^cbraugetten ^jltn mb tkU 

, iiett ^friSatmetett S&tattern* SuixuU de-nfe com- 

, . , pUcati. , foiiiis, 9re]?ris minpJtibus, r£taial,i non tr^s* 

^ ^^,.r^l]ti^em; in Cylvis ad radices arbpr.um. $ei> t^^r 5lart^ 

.ri''^ j.6^^fe*. Han.q^4 pr$cedei^€^;fpeciem D. JHens^- 

Jac. it la lVJotte-4^1'^^®' r 

■ir.Flu^-es ia fylvis rernotiorlbus dantup Hypni 
Ipecies. Hypnum ab aliis niufcfs calyptracis di«i 
ftrngiiitur , quoxi baifs pcdunculi qulbusdam fqua^- 
tnulis a (jetcris fhliis divetvfis tamquam inyolucrGt 
ptigitujrj quod,, a Linnajo & Dijlenio perkhse'' 
tium nominatur ^ iteipquc cauUbus & rarnis fpaic- 
Cs diffufis^ 

Jufigermantxia» Marchantia. Ricciai Lichen., 
Chara. TremeMa. Conferva. ByfTus: 

343. JUNGERMANNIA. 

j. Jungernianniai CQmpIoftafiip f^rcuji^ ircpe.Rjtibu«^ 

foUo- CRYFT06AM I A. 1^7 

foliolis infeinc auriculatis duplicatc-imbilcatis , ra- Alga. 
mis squalibus. L. ^aummc§ mtt mUmdtt^ ge* 
£&r(en 5J3(dttertt» IManta teneia corticibus Sc trun- 
cis arborum ar£le adnata ramofa, foliis rotundis 
imbricatis pallidis autluteo-virentibusintcrdumlsctc 
viifdibus veilita, auriculs foliorwm fquamis exi- 
guis conflantcs ad' inferam feu averCjm paginam 
ccrntliitur, cx ramulis hinc inde cnafcunturflorcs, 
calyce compreifo majusculo feiTiii , ex quo, Anrili 
menfc, pcdunculus furgit tcncr candidus fng-ax, 
antheram gcrens ex viridi nigricantem; rcpcri in 

fylva juc gutcn SpcvbcvQU 
Jungermanniee fpecies foliis gaudcnt vcl imbri« 
catis, uti modo defcripta, vel pinnatis, vel et- 
iam acaules funt foliis fimplieibus. jungerman- 
nise genus Dillenio Lichenaftrum vocatur, &florc 
tetrapetalo, qui Linna^i anthera quadrifariam de- 
hifcens eft i ft Lichene dilUnguitur. 

344. MAHCHANTIA. 

3. Marchamia, polymorpba^ calycc communi dcce»»- 
fido. L. ©teinleberfraut» Planta acaulis, foliis 
varix figurae iinuoiis viiidibus crailis oc pinguibu? 
a tergo viilofis , qui viUi radiculjc funt, qiiihus tcc- 
rx aut aliis corporibus adfiguntur. IVIajo florcs 
mafauli pedunculati ex linubus foliorum vel inter- 
qura ex medio illorum procreantur , media jEfi^tc 
exarefcentes. Sept^mbr. flores femirKi feinics mc- 
diis foliis fcyphorum inftar innafcuntur, pcr hye- 
mem duranies, fequenec sftafc femina matura di- 
mittentes. Repcri hanc plantam etiam in hortisj 
locis umbrofis & humidis. 
Marchantia ^ Dillenio Licheni adnumeratur. 

345.RICGIA. 

1. Riccia', flahansy frondibus dichotomis lin.eari - Kli- 

fQVmibus. l. 55afiVrUI>etfrau(* Pknra filamcn- 

L 4 tls l6i C E Y P T O G A M I A» 

Afffa, ^^^ vlridibus dichotpmis apice breviter bifidcs con- 

itans, 

345. LICHEN. 

Lichenes varia gaudent forma&ftruftura,funt 
cnim leprofi tuberculati aut fcutellati imbricati, 
foliacei , coriacei , fcyphiferi , fruticulofi ^ . : fila* 
mentbfi. Plurimae Lichenis fpecies lepirbfae, ,im- 
bricatae, foliacece & coriaceae a Diflenio Llchc* 
noides vgcantur, & fioribus imperfeftipribuj» a 
Lichene diftinguuntur, qui floribus^mafculis & 
femineis bene diftinfti? & perfeSis inftruftus , & 
cujus pleraeque fpecies ad Marchantiam & Ric^ 
ciam Linnaei pertinerit, Lichenes fcyphi/eri & 
' ' fruticulofi a Dillenio Coralloides filamentofi yero 
Ufueae nominantur, Ex omnibus vulgatifiimos 
tantum proferre animus eft, genus enim nume- 
jrofifiimum ubique fylvas occupat, quaedam To-» 
mi L fpecies, utpbte non fatis exafte obfervatae^ 
hic omittuntur, 

^ I^, Licheii, rugofus^ lepi*oftis alhicans, lineolis fimt 
plicibus, punctisque nigris confertis, L. tDeijfe^ 

^aummo§ mttfc^tpar^ett ©tnd^et^ unt) ^unften^, 

Crufta conftat tenwiffima candida, punclis tuher-! 
culafis &rliu^6lis rugofis nigris maculata, cortices 
Fagorum & Quercuum juniorum veftiente, infyl-* 
vis vulgari, 

* 2. Lichen , pallefcens , ciiiftaceus alhicans , fcutellis 

pallidis. L- ruttjlt(^te^ jSaummog mit Weicftett' 
S3lut^ett* Arhorum corticihus & muris aut faxis 
adhsret, fjgura orhiculari , fuperficie rygofa, quae 
planta mafcula eft; feminea figura magi^ irregulari 
fcutellas profert denfe coilgeftas, 

* 3. Lichen, fuhfufcus -, crufteceus albican?, fcutellis 

fubfufcii, juargine cinerco fubcrenato, L, graue^ 

Samuj? C JR Y P T O G A M I Ao lH^9. 

25aumino§ mit grauen itutjenbrg bunHerca ^lut(>em ^/^^^ 
Ci ufta cinerea arboium ramos velHens , tuberculis 
cinereis excavatis intus fuici.. 

4. Lichen, Saxatilis ^ imbricatus, foUolis finuatis fca- 
bris lacunoiis, fcutcllis' folio concoloribus. L. QCj^ 

mcinc^ thm c^xmt^ un(en fd^TOarje^ bldtteriQC^* 
^lJcOg* Arboribus, teclis, ik lignis vetuftis adnas- 
citur, coloris cinereo-glauci infernc nigri. 

j. Lichen, parietinus, imbricatus, foHis cripfis ftilvis, 
peltis cohcoloribus fulvis. L. gcl6c^ bidttcrige^ 
S9iO§. Gteinmog* Mufcus crufV« modo arboribus 
adnafcens. B. Paritcr ut prarcedens ubique arbori- 
bus , iTiuris, lignis adha^ret, in medio cruflaceusf 
rugoftis, margine in folia laciniata divifus. 

6. Lichen," ftellaris^ imbricatus, foliolis oblongis" laci- 
niatis anguftis cinereis, fcuteUis puUis. L. grauc^ 
fd^malbldttcri^c^ 55aummog mit fd^tvar^en ^i^sj 
t^Ctt» Arboribus junioribus aut ramis minoiibus 
corticc la^vi veftitis adnafcitur. 

\» Lichcn, ciliaris, foUaceus ere£liu{culus , lacinils U- 
nearibus ciUatis , fcuteUis pedunculatis crenatis. L.^ 

^aaric^tc^ bucf^fcnformigc^ ^aummo§« Plbrisque' 

arboribias adnafcitur, foUis aoguftis laciniatis inca- 
nis fubtus gl^uco-.viridibus glabris, margine piUs 
five fetis rigidiufcuUs hifpido, fcuteUis bre\nter pc- 
dunculatis nigiis, Umbo cinereo crenato cinftis, 

2* Lichen, tslandicus^ foUaceus adfcendens laciniatus, 
marginibus elevatis ciliatis. L. graugrunc^ ^rb^ 

mo§ mit ^ann^trcubldttern* Mufcus pulmona- 

rius terreftris fanguineus. Jac. Breyn. qui circa 
Gedanum in coUibus mufcolis detexit hanc Ipeciem 
& Ephem. Nat. Cur. defcriptioneni in(cruit. FoUa 
cryngio (imilia vcl alcis cornua referentia, circa 
margincm ten«ris fpinuUs afpera, glauco-viridi». 
ad bafin rubra, peUae in cxtremitatibus foUoruni' 
fi^adiceae. 

5. Lichen, pulmonannSy foUaccus lacimatu$ obtufus^ 

L 5 glaber,' J7^ 4 K Y P T O G A M r A. 

Ak^, * glaber , fiipra lacuno{us ,. fubtus tomentohs. L, 
Jungettftaut» Superior folii pagina viridis , exai> 
thematibus alhis reticulam formantibus ornata, in^! 
ferior alhefcens & rufefcens, foUa lata in lacinias^ 
majores angulatas defiiiunt; in fyh'a bct) ^Ectnfelb* 

* 10. Lichen , farhmceus , fbhaccus ereftus compreflus 
• • raraofus farinaceus, lateribus verrucofis. L.125auii1^ 

mog mit fc&maleit mcf)lid;)tm ^lktetn^ FoHa an- 

gufta ramofa paliiti^, frudlificationibus marginern 
occupantibus. Varietas foliis latioribus, verrucis 
marginahbuj? varipribus, ad arbOres <5«: fepes Ugneas 
copiofe. 

* jl» Lichen, f/a5//Vtfm, foUaceus ere£lus Kncaris ram«« 

fiis lacunofus convcxus mucr«natus, L, fotattett^ 
focmige^ ^^attmmog* Mufcus arboreus ramofufr^ 
coraUoides. B, RamyUs nafcitur apice pki-umque 
bifurcatis canaUculatis feu ab uno larere couvexis 
, , ab altero concavis, lacunis oblongis notatis, gla- 
bris cinereo-vmdibus; D. Henr. Jac, de la Mottc 
mccum commu^ij]icavJ[t in fylvis ^ei^ tet ^art^au.fe 

coUeclum. ^ '/ 

■ - - ■ ■ ■/ f 

* |2, Lichei^, prunaftrli foUac^5U& cre£liufci»lus lacuno- 

fus, fuhtus tomentofus albus, L. 5SaumW.0§ mt| 
. , Sannett&itfd)gmei&Mdttern* Folia plana lata di: 
' . Yiia, comua d^m« refcrcntia , fuppie colorjs ci^. 

Iierco-gkuci. Plamae femineae breviores minus 

iramof* , fcuteUas concolores extremitatibus ramo-. 

rum fcrentes. Gmnibus fbre arboribus adnafcitur. 

13. Lichen, caperatus^'^y\\\dLt viridis rugofus raargine. 

undulatus. L, rofenformia^^ ^aummpg. FoU^ 

plura in orbem fparfa obtufe laciniata & rofk m- 
ftar expUcataj cruftae modo adnj^fccntta, & magnum 
quandoquQ fp.atium in corticibus arborum aut faxis 
occupantia; adulta fcuteUas ^roferiint r^ajufculas, 
concolores aiit rufcfcentes,, 

14. Lichen , caninus , foUaceus re|>cns lobatus obtufufi 
nlanus fiihtus venofus viUofus , peUa marginaU ad- 

fceadento. L. mife^^tolge^ (SrtJmpg* Hrc 

Lichcn C R Y ^ t O .G A M I A. T^I 

Lichen in tcrra {liper iTJufcis Ti^rbaccis rcpit, iijqu© Alg(ft 
adlisrQt; folia inagna, ex bafi anguftiorfe dilatata^ 
inarginibus lobatis obtufis , a partc fuperjore cine- 
rea, inferiore alba, radicuUs fibroiis candidis, quae 
mufcis arcle adhaerent; folia fibi invicem incuben- 
tia fatis amplum quandoquc fpatium occupant; itt^ 

^ 15. LicHen, pyxidatusy fcyphifer fimpjcx crenulatus 
tubcrculis fufcis. L, 6cd?erformi(j<^ ^t%* Mus- 
cus pyxioides terreftris. B. Ex cjwfta cinereo-vi- 
yidi terram operiente tubuli furgunt eiusdcm colo- 
ris (upcrius dilatati in fcyphum terminati, mar- 
gine crcnulato, cx quo intcrdum alii fcyphi CJC 
fuicis tubercuiis enafcuntur, crufta inferior tcra-* 
porefoliacea cvadit; in confiniofyIviE(>cp§BrcntaiV 

|6. Lichen', rtfrjgiferinus , fru^iculoftis perforatus ra- 
mofiffimus, ramulis nutantibus, L. r^t^ 5?orali? 
lentno§« Caules ere^i, in ramois divifi, brevifli- 
mis & plurimis corniculis terminati. Tota planta 
ex cinereo & virefccnte albicat, varietas vero cor- 
niculis rufefoentibus diflincla; in Adjpendic^ To- 
mi L ex Men!zelio. 

■^17. Lichen, unciatis^ fruticulofus pcrforatus, ramulis 
brcviftimis acutis. L. mi^ jlorcrtlenmog» Muf- 
aus terreftris, caulicuHs albicantibus dighotomis 
ramofis, ad divifuras ramorum pei-foratis , fummi- 
tatibus quafi pyxidatis perforatis & ftellatis; iit 
monte intcr ©nSttCn ^of & DitVelfau finiftrorfuin 
iito latus fcptentrionale au^tumno occupat. 

4g, Lichen, pUcatus^ filamentofus pendulus, ramis 
implcxis, fcutcliijs radiatis. L, ^^^ab^att^cnb^^ 
S5aummo^» L^ongifTimis fiHs feu loris implcxis d^ 
ramofis, coloris ciocrci feu glauco-viridis, ^b ar- 
bomm ramis pendec hsc fpccies in fylvis dcniior» 
bus, Keperi illam in fylvis oHveniibus. 

'19. Lichen, barhatus., filamentofus pendulus fobai> 
ticulajvs. rajnis pateatibusp L. ^n^oJb^c^U^mbt^ 172^ C U Y r T O Q iV M I A, 

55attmmp§ mit ^e^lkbtvten 3w«%eit*. Mufcmcn- 

^illaceus longiflimus. B. FQi-Qinilav Lkhmk plicati 
ex aiboribus pendet , cauJef geniculis feu articulis 
diftin£li , crebris ramulis feu ^lamentis tranv^rfali- 
bus in latera porredis inftiiicli^ in fylvis bi)) btt 
^avti)avi(c. 

* 20. Lichen, j»hatas , filanientofus pendulus, ixillis 

coDiprenis. L, ^erab^an^mM 35awnmog mi^ 

:plattetx ^tVeigeit» Caules fuperiore pai-te , ubf ad- 
huc crafliores funt, plani feu compreffi vid^ntur, 
cum in aliis {peciebus ubique terctes {int; ceterum 
... iiullis tilamentis horizontalit^r ut in prapcejde.i,ite ex- 
tenfis,..fed tantum longitudinalibus ramoiis implc- 
xis tenuibus donati, colori^ obfcurioris; hi.nQindc' 
parv^a vi^i tubercula piana alba, licut a Dillenio ob- 
ferVata funt ; Ut) 6er ^avtf)a]x(e* Hanc & praecc- 
dentem fpeciem D. Henr. Jac, de la Mottc mecura 
conimuniciavif. , ,.,. 

.■,■';■'■■ ■'-'.■,, , • . .t .. ■ ,, !-•■ 

* fil. Lichcn, hirtmy fiUmentoliis ramofiiHmus erp£hij, 

tuberculis farinaceis fparfis. I., fabemaitige^aflt:? 
ge^ ^aummof ♦ Mufcus ramoltis. Tabern. Ad 
cortices arborum & alferes fepium copiofiflime nal^ 
citur, brevibus quidem fed denfe compiicatis fila>' 
mentisiexcincl-co virefcehtibus, ad afleres minor 
elh 

22. IJchcn , floridus , "filamcntolus ramofus erc£lus, 
fcutellis radiatis. L. (Sc(^ei6enmog* Mufcus ra- 
mofus flqridus. Tabern. Cauliculi cradiufculi ri- 
gidi ramofi , fibris brevibus rigidis veftiti. 

347. CHARA. 

I. Chara, vulgariSy cauUbus ijevibus, frondibus in- 
terne dcntatis. L. flittf enbe^ ^a^ajferfc&aft&ew* SBaf? 
ferdrmlettd)ter* Cauliculi longi tcnues ftriati fra- 
giles , folia Hnearia verticillata iri duos vel plurcf 
, denticulos divifa, feminibus iubris undique obfitSi 
odor fottis & ingratus , qui & extra aquam pcnc- 
trat , (iquidem plantt iii vafc fcrvata & aqua? im- 

i racrla ^ R Y P T C A M I A. 173 

fnerfii totum foetcre leplevit condave; in fodis fub Algtt, 
: sfqua lepit, & Lenticula paluftii aut aliis plantis vel 
ctiam luto obte^itur. 

348. TREMELLA. 

I. Tremella, rt«nV«/tf, fcflilis menibranacea aurifor- 
mis cincrea. L. J^olunbcrfd)tx>amm. gliebero^r^ . 
C^en» Planta ih-egularis figurac, auriculam quod- 
ammodo veferens, plicata rugofa, fupcrne illofa, 
infernc glabra. "• 

*a. Tremella, puffut^eaf (ubglobofa feffilis folitaria gla- 

bra. L, Heinfler purpurfarbigcr 23aumfd)Wammt 

Parvis conllat tuberculis rotundis. 

349. CONFERVA.< 

!► Conferva, reticulata^ filamentis reLicUlatim coadu- 
natis. L. «etformige^ SCBaflermof t 

350. BYSSUS. X 

I» ByfluSj^oi aqua, filamentis plumofisffatantibu*. L» 
(iaubid}(er 9runer.5)aarfd;immeL 5©a(ferblut^e» 

2* Byflus, pbofpborea, lanuginofa violacea, lignis ad- 

. nafccns. L. wolfarber J^aarfc^immel im fauleti 

3. Byflus, velutina, filamentofaviridis. L. tl^etC^er^ruc? 

ner ^o^axS^xooiXim* 

4. Byffus, antiquitath^ pulvenilcnta atra. L. fc^tt^ai;^ 

jer f!aubic^ter ^auerfc^immeL 

5. Byffus, Jaxatilh, pulvei-ulenta cinerca, mpes ope- 
liens. L. grauer (iaubid)ter i5teinfd)immeL 

16. Byfllis , candelarii, pulverulenta flava, lignis adnoi^ 

cens. L. gelber ffaubid)ter ^oI^fd^immeL 
7. Byffus, botrynides, pulvemienta viridis. L. grunei; 

(!au6ic^fer ^rbfd^immeK 

|. Byflus, la^ea^ pulverulcnto-cruftacea albiflima» L^ 

weiffer (?a«N^ter .^a«mfd;immeU 

H 174 C R V P T O G A M I A. 

Alga, Ad liunc ordinem Fucorum g^nus pertinet, qjiO" 
rum Menzeiius tres fpecies in CQnturia Plantarum 
Gedanenfium protulit , fed cum in mari ipfo naf* 
cantur, nec nifi Undarum vi ad littora ejiciantur^ 
inter indigenas vix nominari d^bqnt, 

^ungu T). Fungu 

Agaricus. BoletUs. Hydrium^-Phaiius» Melvella. 
Peziza* Clavaria. Lycoperdon. Mucor. Cum 
difficillimum fit in hoc ordine {pecies a varietati* 
bus femper tuto diftinguere, plantas quas vidi 
hiGindicabOj non ub.ique hujus diftinftionis ra* 
tione habita» 

351. A.GARICUS. 

1. Agaiiciis, campejlrhi ftipitatusj pileo convcxo f^ua» 
'mato albido, lamdlis ruffis. L. tt>ei0Ct mUXi VO^ 

f^^r ^(^rfd}tt>amm»^ ^^amj>i^nort* 

2. AgancuS) piperatuf, flipitatus, pileo planitifcuio la^ 

^efcente, margine deflexo, lameilis incarnato- paUi- 

dis, L. tt)eiferimtenfTeifci?far6ev^tatterfc^»amm* 

^ftfferlitt^- 

'AgaiicuSyMcioJus^ ftipitatus, pileo teftaceo, fucco 
lutefcente. L. rot&er ^latterfc^mammt 9lei$fe* 

idem eft qui Tomo I. ex Gleditfchii Methodo vo- 
catur Agalicuspileolohcnlisphaerico, in centro d6- 
preflb &inmargine fornicaro, p(itiolo brevi 6c craflb* 
Petiolus cavusi 

Agaricus, muftariuu ftipitatus, latnellis dimidiatis' 
folitariis, ftipite volvato, apice dilatatO, bafi ovato-. 

L. rot&er ttjeiggeftecfter giiegenfci^ttjamm. Hujus 

varietas: Agaricus volva exceptus, pileolo orbictt» 
lari fufco macUlato in margine fJi-iato« petiolo anu- 
lato in bafin tuberofam definente. Gleditfch. bratt«* 

iter tt)etg9eflecfterglie3^ttfc§ttjammr in fyiva ^inte0 

be«; 'Hrenn?infeU ' 

%' Agft* 


5. Agai-jcus, integei\ ftiplratus, lamellisoranibusm.agnl- FuKg^ 
tudine ;rqualibys. L. rot^crunteriiDtilKt^Slafttrsj 
fd}n>amm mit tveifiem *gtieU 

6": Ai^aiicus, dentatns, flipitatus, pileX) convcxo, lamel* 
lis bafi mucrone dentatis. L. gelBet U\\Unhk\d]il 

^lafteifd)tt>amm, ^ 

7. Agaricus, vlntjaiuomeus^ ftiy^itatws, piico fordide 

flavo, UmeliLs lutco-ruttis. L. unreiHQelbcr un? 
ttn r6tf>licf)er ^latterfdjttjamm* 

g. Agaricus, eqttejirisy ftipitotus, pileo paliido, ^ifco 
ftellatim luteo, lainellis liilphCircis. L. 6leid;er Uti^ 

ten fcf)n>efel3cl6er 55l^terfd)mamm* 

9. Agaricus, ^<'£;r|f;/, ftipitatus , pileo flavo convexo, 

lameliis albis. L fd)U?efel^elt)er unten ti?eiiTev ^l^ 
ferfd)roatttm* 

^fc» Agaricus, ^.Tfi«<.?or///x, ftipitatus, pilco campanifor- 
mi albido lacero, lamellis niveis, ftipitc rubbulboii 

(ubulato nudo» L» ganj weiffer fegelformiger ^lat^ 
terfd)n>amm» 

1 1 . Agaricus, fimctarius, ftipitatus, piieo campanulato 
lacero, lamellis nigyis lateralitcr fiexuofis, ftipit* 

fiftulolb. L» tveifier unten fd)n?arjer ^luttet* 
fd)wamm* 

l^. Agaricasj «7ji^f////t'rr/f, fljpitctus, pileo^iicato in«m- 
branaceo, lattiellis bafi latioribus. L. tleinflcrtPCij^ 

fer ^!^tterfc()n>amm* 

15. Agal'icus, chvtfs , ftipitatits, IpileD luteb convexo 
ftriato, Iame'lis ftipiteviue albis. L. flctner pom«'^ 
ran^farbi^er unten mei|Tec 55ldttcrfd)n:)amm, 

14. Agaricus voWa minore exc^ptus, pileplo -©rbiculari 
integerlimo, pctiolo anulato, radice tuberofa. Glc- 

ditich. ganj ttJciff^Jr glartct 25lattctfd)n)amm mit 
fei)r (anaem 6ticL 
15« Agaricus volva exccptus, pileolo hemifphasrico in* 
tegerrimo, petiolo gracili prcealto fiftuloib. Gkditfchi 

hxmm vmun ^xmx $^idttf rfd)tvamm* 

16, Aja^ 
\y6 C R Y P T O G A M I A. 

Fungrl 16, Agavicus, cantharelks, fHpitatus,>lamel!is i^amofi* 
decuiTentibus, L. ^axi^ gclber ^ldtterrc^mamm*. 
QQlbtV Pfi^alinCi* Fungus angulofus dc velut in 
lacinias fe£lus, B. idem efl: qui Tqmo I. cx Glc- 
ditfchii Methodo vocatur Agaricus luteus, pileolo 
tui-binato in margine angulofo laciniato Sc varic 
contorto , lamellis craflis venofis ramofis & crifpis. 
Totus croceus & efculentus, lamellse xum pilei 
fubfl:antia continuae nec ut in ceteris ab illa di- 
ftinftaf. 
17. Agaricus pileolo orbiculari dilute fufco , verticefa- 
turatiore, inmargincftriato, laraellis fiibluteis la- 
xis , petiolo concolore. Gleditfch. ^ellbrauttcr ttttJ* 

/ . (en gelSer 55ldtterrc(^tt)am|tt. 
IS. Agaricus pileo lato flavo. (je{6e 9?ei$ei Totus lu-' 
teus fuccum fundens croceum Sc acrem. Varietas 
videtur Agarici (/elichjt,, 

^, 19. Agaricus pileolo hemifphaerico amplo , defupe* 
a centro verfiis peripberiam flriato , petiolo cylin- 
draceo V fifliulofo. Gledifch. brauttgelber Utttett 
fcf)tt)ar^er ^Bldtterfdjttjamm* 55i>9S^«f^"i "o^i^* ^^' 

leus primum ovatus feu campanulatus , poflea ma- 
gis cxpanfiis ex livido nigricans margine lacero, 
iaraellae nigrae , petiolus albus tenuis cavus ; adra- 
dices arborum in hortis gregatim nafcitur locis urii- 
brofis autuinno. 

• 20 Agaricus totus albus, pileo plano. gatt|||Dei(fet! 

platter ^ldtterfc^ttjammt ©ilgUtts nobis. efcu- 
lentus. 
^ 21. Agaricus pileo plano vcl ccntro depreflfo rubro, 
lamellis albis, petiolo rubro. rot^er Utttert WeifTer 

53ldtterrc^tt)amm mit rot^em Qti<iU Mt^linQ no- 

bis. efculentus. 

* 22. Agaricus ex una bafi multiplex croceus fquamo- 

fiis, pileolo hemifphimco, fquamis fufcis, lamel- 
lis luteis, pctiolocraffocavofquamofo. gel6ert)iel^ 

faci)er ^ldtterfd^amm mit braunett ©cl)uppett»in 
fylva ^ittter tem ^drenttjittfel/ Septemb. 

* 23. Agt« CRYPTOGAMlAf 177 

^ 25. Agaiicus pileolo parvo albido rugofo , lamellis fungi, 

laxis albis, petiolo alto tcnui rufo. SfiUficron» Sa- 
poic cV odore allii quandain ipccicm iemulatur; 
%Z\) il'ai'lf au & alibi ) locis apiicis slatioribus , Au»> 
guflo & fcquentibus menlibus. 
' 24. Agaricus pileo magno coriaceo fubalbido glabro 
plano margine fornicato, lamelis nigris, pcriolo 
albo brevi craflb folido. tt>ei6lid)tcr UUtm (d)XO0X^ 

^?r Ieber()after ^Sldtterfc^wamm, Peculiaii & in- 

graco odore a reliquis diverfo diftinguitur ; fub fi- 

nem Augufti in coiiibus ^inter htm gruneu ^ofe» 

' 25. Agaricus pnrvus fanguineus, piieo glabro forni- 
cato, lameilis laxis, petioloalto, f letner gon^ blut^ 
rot^er ?5ldtterfcbmamm« Lamelis dilutius rubcnr. 

' fi6 Agaricus coriaceus , pileo plano albo fquamis fus- 
" cis, Vertice papiliato fufco, lamellis albis crifpa- 
tis, petiolo longo fiilulofo variegato, cnnulo ex- 
cepto. tx>eijfer (eber^after 55Idtterfcl)tt)amm mit 
braunen ^djuppcn. Petiolus acetabulo quodam 
infcrtus , a quo & lamel^^ oriuntur, licut in Aga- 
Hco 20 Glcditfchii , cum quo & colore Hc cenir» 
papillato dic petioio varicgato convenit, in aliisv^- 
ro differt , pra;fertim pileo non laceio & filamen- 
tofo, fg4 integro coriaceo j infylvafub finemAu- 
gufti. 

' «7. Agaricus ex una hali multiplex, radice tubcro- 
fa, pileo magno fornicato aut plano aicido , fqua- 
mis fufcis , lamcllis aibis , petiolo anuuiato* ttelfa* 

c^cr; tDeiglic^er 33ldtteifd)tvamm mit .brauneti 

^d)Uppen* Pilei figura primUm conica & campa- 
nulata tandem mutatur in planam, dum eiumpit 
fufca veflitur cuticula , qu* mox in fquamas rum- 
pitur , centro fufco manente , rcliqua luperficie in* 
ter (quamas ex diiutiffimo fufco albida, pei «ta- 
tem candidiffima filamentofa , petiolus brevis foli- 
uus crafTus ampliflimo annulo perfiflente cin3us> 
in horto reperi autumttb. 

* 28* Agaiicus feiriiis multiplex» ruperne fufcus, k- 

M meilif ifS c ^ it i>'r d Gf A u i aI 

Fifffgh niellis dbis. Brautter mm miiftt ^f dfterfc^l\Jamm 

O^ne ©tieL ad truncos & ramos arhOrum vetufta- 
rum. Forfterus haitc fpcdem mifit. 

* S^. Agaricus parvus, piko cotuco ex pltimbeo al* 

hefcente ftriato , lamcliis albis , pctiolo alto tcnui^ 
Cavo lilpernc albo irifefne fafco. ffetneV fegelfOT^ 

mi^iv bk^favhiQcx mtm t^eijfer ^latterfd&mawm* 
m stadfou, oaobr. 

* 30* Agaricus pitco cartipantriato veffus peripheriani 

{ivkto dilute fufco , vertice dilmtorc , lamcllis in- 
tenfc fufci^, petiolo alto tcnui Sc tenero folida. 

glocfertforftitger f)ett6rautter untett b«nfel5rautrer 
S^tdtterfcfctvamin» Prscedeine paullo major iU 
^arlfc^w, oaobr. 

352. HOLETtJS. 

I. Boletus, verficolor, acaulis, fafciis dicoloribus, po» 
ris albis. L. 6rautter ttttten tt>eifferi?^c&ei'fcfott>anini 
mit fmxm Sirfeln, o^ne '^M. 

% Boletus coriaceus iquamofus feffilis ,5^ multiplex, 
^lobis varic divifis & expanlis, tubulis tenuiffimi^ 

^ conncxis anguioiis. Gkd. bunter Uttfen ftjeijfer £i> 
d)erfc^t^amiU' mit iPeHenformtgen Jirfel», ol)m 

^, Boictus, lateus, ftipitatus, piieo pulvinato fdbvis- 
j cido,porisrotundQtisconvexisflaviffimis, ftipiteal- 

bido. L. ^rauner llebrf^ter mnm gtelber i^^d)er^ 
fc^t^amm» 

4. BoUta^, bo^dmus, fl:ipitatusf^pije^ glibro pulvi- 
ft^to marginato, poris compoiitis acutis, poruli» 
ang:ulatis brevioribus. L. brauner Qlatter »nteti 
grungdbet' ^oc^erfc^wamm. 

- * 5. Boletus pileolo rotundo plano m vcrticc elato, d»^ 
fuper c rubro fpadieeo . inferne flavo j petiob ex 

ftlbo Sc fuivo variegato. Gled. r0t|>brauner untert 
Selber fil^ mit bmnem m^i in eoUe frutkofo, 
AOguft. HujusVarieta^: Boletuspileololatiffipia 

hemi* gryptogamia. 179 

Iiemifplrjerko, defupcr fciTUgineo-iubente , infcr- Fufifi, 
ne cum crafTo petiolo fubflavo. Gled. ©fttnpilj* 
Fuiigus Augufti incnfis, B. AliaVarictas: Bolctus 
pilcolo hcmifpharrico , fupcrne vifcido dc fulvo, in- 
tcrne luteo, pctiolo candido flavefccnte pun£li$ 
& liturisni^-ricantibus di/linclo. Glcd. bmUlQilbft 
tUbti^tCV ^})il^. ^inpte nobis. Septcmbr. 

353. HYDNUM. 

1, Hy^num, tofDevtofum ^ ftipitatum, pileo planoln* 
fundibuliformi. L. bunfclbraimcr trlc^tcrformigec 
©tadj€lfd)tt)amm» Hujus Varietas : Boletuscoria* 
ceus, pilcolo campanulato i^ivcrfo dciupcr fericeo 
& fuivofciTuginco iineis conccnvncis diftin^lo, tu- 
bulis fubtus connexis cchinafo-dcnticuiatis. Gicd. 

I^unter tridjterformigev r<J5Mmctartiger ^ta&^^b 
fd}tt>amm* in iylva ^iiUer t>em ^drentvinfel, Sep- 

tcttibs 

^ 2. Hydmvm ftipitatum , pileo plano, ccntro dcprcfiib. 
weiglid^er (Stad)clfd)mamm mit ^dem 5^irbel» 

Pilcns foidide albus, circulis obfcurioribus varie- 
gatus, ccntro fufco depielTo, infeiiic c^ndidu*, 
petiolo fufco. 

35:4. PMALLUS. 

t. Phallus. mpudkus, volvatus ftipltatus, pileo cei* 
lulofo. L. ttjeijfer ©id)tfdyttjamm* Eicbftadius r«- 

perit. 

a. l^hnllus , efculentut , pilex) ovato ceUulo.(o ntido ru* 
gofo. L. S}iord)ci» 

3^5. HELVELLA. 

t. Helvellfl , mitra , pileo dcHexo adttflto lobato dii^ 

fonni. L. galtenf(^tt?amm» 

M a ' H€l. |gO C R V P T O G A M I A. 

Ftfffgi, Helvellae plures fpecics vidi, fed determinare 
non audeo, quia hoc fungorum genus non con- 
ftantis eft figurac* Helvella in priore editione 
Elvela dicitur. 

35^. PEZI2A. 

I. Pcziza, lentifiray campanulata lentiferfl. L.fdtd}it^ 
fc^tvamm» Hujus Varictas : Pcziza feflUis campa- 
nulata, extus pilofa & fufea, intus ftriata plum* 
bea glabra. Glcd. Cyathum exafte refeit, in quo 
femina duo vel tria nuda jacent ; radiculas agit iit 
terram feu lignum acri expoiicum ) in horto , Sep^ 
tembn 

357. CLAVARIA. 

1, Clavarifl , piftiUarts , clavafformis limpllcifllma, L* 
cinfac^er ^dulfc^toamm^ 

2. CUvaria, hypoxyhff, tflmoib-cornutfl comprciTa. L. 

d(?i(jer fcf^tvarjer ^aulfd^mamm mit tveiflen Qpi^ 
$em fc^warjer ^oraKenfc^wamm» 

* 3. Clavarla, coralloiHes^ ramls confcrtis ramofiflimis 

inaqualibus. L. ^el^er 'ixt^ZtihoxU Hujus damr 
varietas ramis rubris, rot^er Jiegen&art, am- 
b« efculentae ramulis innumcris contiguis termina- 
tse; in fylvis autumno. 

* 4. Clavaria ramis paucioribus laxioribus longioribus. 

gelber ^oraHenfc^njamm. Coralloides minus ri- 

mofa fiava , corniculis longioribus. Haller. Ramu- 
li diftantcs cxpanfi , apicibus bi - vcl trifidisaut ob* 
tufis ; in fylvis autumrto. 

* 5. Clavarla ramofa, apiclbus latis crlfpatls. frauf^C 

Siegenbart» Sic cnim adpellandam & huc rcferen- 
dam a-edo plantam, quse Jo. Phil. Breynio cxfyl- 
va |ur dUten ^er^erge menfe Septemb. oblata , & CRYFTOCAMIA. ^gl 

eo m peculiari fchcdt fcqucntera in mddum dc- Puftei, 
dcfciipta. Coralloides intybacea pallido carnea. 
An. 1719. primum hujus coralloidis fpecin\en ad 
me miflum , magnitudine humanum caput maxi- 
mi moduli fupcrabat, ponderc tres ferme aequabat 
libras , tota crifpa , coloris externe pallido-carneif 
marinain fpongiam majorem eminus non male rc- 
fcrens, odorem fundebat fungofum iquidem fcd 
gratidimum inftav Coralloidis ramofae vulgaris, fcd 
magis gratum. Caulc nitcbatur fcsqui unciam 
crarib , eoquc (blido , extcrnc & intcrne candido, 
mox in plures ramos minus craCfos, cosquc dcnuo 
in plurimos tenuiorcs fubdivifos parita* folidos & 
condidos dividebatur, braflicae cauliflors inftar. 
Ultim? ramificationes in foliacea ornamenta , chlr- 
tx pergamenai craditie , elegantcr criipata cxten- 
debantur, coloie pallide carneo, qui circt extrc- 
mitates fcnfim intendebatur , przdita, fubftantit 
quafi cartilaginese. Totus fungus tempons tra£lu 
non putrefcebai, fed exficcabatur, ncc a vcrmibus, 
diutius Ifcet fervatus, tentabatur. Anno fubfc- 
quente 1720. aliud hujus Coralloidis fpccimcn prio- 
l'i non longe minus nihilquc elegautia cedens t mu- 
liercula ^uadam ad me deferebatur. 

358. LYCOPERDON. 

|. Lycoperdon, bovifta, fiibrotundum lacerato-dchii- 

cens. L. groffer f uselrunber glatter (Staubfd) wamm* 

* 2. Lycoperdon tm*binatum maximum fcabrum cinc- 

reum , bafi longiffima & crafla, ^roffer bitnfoVXtlin 

^er rau^er ©taubfc^wamnu Priorcm magnitu- 

dine fupcrat; in monte |»ifc^ei| ©runett .^of imb 

S)iwelfau» 

* 3. Lycoperdon globofum Sc aculcatum candidum, 

bafi longifiima crafla. Glcd. fletner flad)lic^ter 
©taubfcf^Wamm» Fungus pctiolatus, fuperficic ' 
M 3 petioir fun^i pctioli <Sf glohi primura tuherculata poftQa aculeata i 

in fyiv^ ^intct bm fdmminUl 

* 4, LycoperdonfefTilefcabrum, flemer V-aU^er(gtauB^ 
f^)it>amm» Fun,gus miuoralhus fubxQtundus acau-. 
lis fcaber. ^ 

^ 5. Lycopevdoii globofum rufa-fufcum fesfile, radice 
tenui. iUimt rotprauner fugdvmbct ^tany 
fdi)mmm mit fejtier ^awiit^eU ex locis rcixio^ 

tioribus. 

^59. MUCOR, 

%» Muco?, tfmcedoy ftipitatus, capfula globol^. \. 

fcftmar^er 6cl>immel* 

2. MuGor» glaucus ^ ftipitatus, capitula fubrotundd 
aggr€gato. L. (^auer (Bi^imtmU 

5. Mucor, crufioieusy ftipitatus, Ipicis digitatis. L, 

weifler (Sd)immel* 

4. Mucor, eryfiphe, albus, ci^pitulis fufcfs fesfilibus, 

L. ti^eifBrauner ©^tmmef. 

5. Mucor> fp.harocephalus ^ perennis, ftlpitc fiHformi 
nigro , capitulp, gl9b.ofp cinereo, L. fdtVarjgvaiK? 

@c&tmme{* 
INDEX ^*^:» rSji"^ j^v<i-J ^■N.^^c- .V'*^ ( 
^^ ^J^ V'^ ^<^' >tS "^^ '-'^ 
INDEX GENERUM. A. Acer 
Anthyllis 


«40 


525 


Aphanes 


47 


Achillca 


285 


Apium ^( 


105 


Aconitum 


183 


Aquilegia 


i84 


Acoms 


129 


Arabis 


23* 


AcroAichum 


332 


Arbutus 


141 


A^«a 


J76 


Arcnaria 


151 


Adoxa 


137 


Ar£Uum 


265 


Acgopodium 


J06 


Artemiiia 


274 


Aethufa 


100 


Arundo 


92 


Agaiicus 


951 


Alarum 


IS8 


Agnmonia 


160 


Afparagu* 


127 


Agioftemm* 


154 


Afperugo 


56 


Agioftis 


20 


Afpcrula 


41 


Aira 


n 


Aftragalus 


247 


Ajuga 


191 


Athamanta 


92 


Alchemillt 


44 


Atriplcx 


327 


Alifma 


123 


Avena 


32 


AlliufQ 


117 


Alopecurus 


19 


B. 
Alfine 


no 


Alyftum 


924 


Ballota 


200 


Amaranthuf 


304 


Bcllis 


2SI 


Anagallis 


61 


Beiberis 


125 


Anchufa 


5S 


Betonica 


194 


Anemonc 


186 


Betula 


902 


Angelica 


95 


Bidens 


271 


Anthcmis 


dg4 


Bolctus 


952 


Anthericum 


I2C 


Boraga 


54 


Anthirrinum 


2J5 


Brasfica 


245 


AnthoKanthum 


IC 


» Briva 


26 


M 4 


Bra- 1^4 X N D E X G t N E R U M. l^romus 


54 


Conferva 


9^9 


Bryonia 


914 


Conium 


90 


Bryum 


341 


Convallaria 


122 


Bupleurutn 


87 


Convolvulus 


M 


Butomus 


158 


Coreopfis 


287 


Byflus 


950 


Cornus 


49 


Coronilla 


245 


c. 
Corylus 


212 


Cratacgus 


165 


cm 


297 


Crepjs 


260 


Callitrichc 


'^ 


Cucubalus 


148 


Caltha 


190 


Cutcuta 


46 


CampanuU 


72 


Cynogloflum 


57 


tannabis 


9l8'Cynolui-us 


28 


Cardaminc 
Carduus 


^s6 
267 


Cypripetium 


296 


Carex 


9<5T 


D, 
Garlina 


27Q 


fcarpinuf 


^ll^Daclyhs 


27 


Centaurea 


288 


Daphnej 


»34 


"CerQilium 


156 


Datura 


66 


1!!^eratophylIuin 


306 


Daucus 


89 


fchaerophyllum 


101 


Delphinium 


183 


Chara 


947 


Dianthus 


147 


Chelidonium 


T^V 


Digitaiis 


217 


Chenopodium 


%t 


Dipfacuj 


99 


Chondrilla 


256 


Draba 


219 


Chryfanthemum 


2g2 


Drofera 


114 


Chryfofplenium 


143 
f 


Cichorium 


264 


E. 
Cicuta 


99 


Cineraria / 


286 


Echium 


50 


Circaca 


9 


Elymus 


91 


Ciftus 


181 


Empeti-um 


316 


Clavaria 


y^7 


Epilobium 


191 


Clinopodium 


204 


Equifelum 


329 


Cnicus 


268 


Erica 


199 


Cochlearia 


222 


Engeron 


2^7 


Comaiiim 


175 


Eriophorunt 


15 
Ervum t V D E X Ervum 

Eiyngium 

Eiyfimum 

Evonymus 

Eupatoiium 

Euphorbia 

Euphiafia Fagus 

Feftuca 

Filago 

Fotinahs 

Fragaria 

Fraxinu» 

Fumaria G. Galanthus 

Xjaleopfis 

Galium 

Gentiana 

Geranium 

Geum 

Gladiolus 

Glaux 

Glecoma 

Globularia 

Gnaphahum H. Hcdero 

Helvella 

Heracleum 

Herniaria 

Hieracium G 


E N l R U M. 


185 


244 


Hippuris 


I 


85 


Holcus 


324 


228 


Holoflcum 


36 


71 


Hordcum 


29 


272 


Hotionia 


6j 


162 


Humulus 


319 


912 


Hydnum 


35? 


Hydrocharis 


322 
Hydrocotyle 


107 
Hyolbyamus 


67 


^IO 


Hyoferis 


261 


939 Hypericum 


351 


289 iiyp"um 


342 


338 


Hypochacris 


26» 


171 


328 


I. 
236 
lafione 


299 
Iberis 


22J 
Impatiens 


291 


116 


Inula . 


2$0 


198 


Iris 


»5 


42 


luncus 


124 


84 


lungermannia 


34? 


234 


luniperus 


321 


174 


,... 
12 


L. 
73 


J96 


Lafluca 


•5S 


37 


Lagurus 


21 


375 


Lamium 


197 
Lapfana 


265 
Laferpitium 


93 
Lathrza 


214 


79 


Lflthyrus 


24^ 


355'Lcdum 


139 


94!Lcmna 


S9S 


80 


Leontodon 


S5S 


259 


Leonurus 


202 
Ms 


Lepi- IS^ I^NBEX aEKSRUM* Lepidiuni 


a20 


Licfaen 


346 


Ligulticum 


97 


Liguftmm 


3 


-Lilium 


118 


Linum 


H3 


Lithofpcrmum 


52 


Lolium 


n 


Lonicer^ 


75 


Lotus 


249 


Lunaria 


225 


Lychnis 


155 


Lycoperdon 


358 


Lycopodium 


335 


Lycopfis 


55 


Lycopus 


7 


Lyfimachia 


60 


Lythrum 


159 


M. 
Malva 


235 


Maichantia 


344 


Marrubium 


201 


Matricariii 


283 


Medicago 


250 


Mclampyiuro 


«13 


Melica 


24 


MelilTa 


206 


MeHttis 


309 


Mcntha 


195 


Menyanthet- 


64 


Mcrcurialis 


321 


Mnium 


340 


Monotropa 


342 


Mucor 


959 


Myagrum 


JSI8 


Myofotis 


59 


Myoi^rus 


115 


Mynophylium 


307 Ncpeta 

Nicotiani 

Nymphaa N\ O. Oenothcra 

Ononis 

Onopordum 

Ojihiogloflum 

Ophrys 

Orchis 

Origanum 

Ornithogalum 

Ornithopus 

Oi=<>bus 

Osmunda 

Oxabs 

Panicum 

Papaver 

Parietaria 

Parii^ 

Parnaflia 

Paflinaca 

Pcdicularis 

Pcziza 

^halaris 

Phallus 

Phafcum 

PhcllQadrium 

Phleum 

Phyteuma 

Pimpinella 

Pinguicula 

Pinus 

Plantago " 150 

369 

33^ 

S93 
203 

"9 

24$ 

331 
151 «7 

178 
926 

13^ 

iix 

lO^ 
2IZ 
356 

|5 

354 

337 

9« 

18 

7« 

194 

5 

40 

Poii INDEX OENERUM» 187 Po$ 


a^ 


Salvia 


'8 


PoIy^aU 


9^7 


Sambucus 


'^ 


Polygonum 


X35 


Sanicula 


Polypodium 


9M 


Saponaria 


146 


Polyuichum 


539'Sasirraga 


T44 


Populu^ 


320 


Scabiofa 


3S 


Potamogctoi> 


4S 


Scandix 


loz 


Potentilla 


I7i 


Scirpus 


U 


Prcnanrbes 


^S7 


Sclcranthus 


145 


Piimula 


62 


Scorzoneva 


*55 


Piunell^ 


908 


Scrophularj^ 


216 


Prunui 


164 


Scutellaria 


207 


Ptcris 


1^3 


Sedum 


15» 


Pulmonarid 


5» 


Sclinum 


91 


Pyrola 


140 


Sempervivum 


' 163 


Fyius 


J67 


Senecio 


«78 


Ser^ipias 


St9$ 


Qs. 
Scrratuh 


2i66 


Qucrcus 


509 


Silene 


149 


Sinapis 


23<5 


R. 
Sifymbrium 


227 


Sium 


96 


Paminculu* 


1S8 


Solanum 


70 


Kaphanus 


99^ 


SoHdago 


^9 


Kefcda 


J6i 


Sonchus 


254 


Khamnuf 


76. 


Sorbus 


i66 


Rhinanthus 


210 


Sparganium 


300 


Ribcs 


78 


Spartium 


23^ 


Riccia^ 


345 


SperguU 


156 


Rof^ 


169 


Sphagnuiw 


336 


Rubus 


170, 


Spirsa 


i6g 


Rumcx 


)26 


Stachyfi 


199 


Statice 


XI9 


s. 
Stellaria 


150 


Stratiotes 


18? 


Saginfl 


49 Symphytum 


55 


Sagittaii^ 


308 ^ 
Salix 


315 r. 
SalfoU 


g2iTwiaccti»n 


m 
Tcu^ m INDEX GEKXRUM. Tcucnum 

Thaliflrum 

Thlafpi 

Thymus 

Tilia 

Tordylium 

Toimentilla 

Tragopogo»! 

Tiapa 

TremcUa 

Trientalis 

Trifolium 

Triglochiii 

Triticum 

Trollius 

Turritis 

Tuffilago 

Typh$ Z92 

187 

221 Vaccinium 
205'Valcnana 
I^o Verbafcum 
SSlVerbcna V. 173 

252 

45 

348 

I2Q 

248 

189 
229 

276 Vcronica 

Viburnum 

Vicia 

Vinca 

Viola 

Vifcum 

Ulmus 

Urtica X. Xanthium II 

68 

$ 

4 

108 

24? 

69 

290 

3T7 

8} 

303 ?<?> INDEX SYNONYMORUM, Alfmc 
/»• Anagallii 
49 


Equifctum 306 
4 


Fcftuca 32 


Angelica 
91 


Filicula 334 


After 


3S0. 


286 


Filix 334 


Atriplex 
81 


Fungus 351, 352 


JBlitum 
504 


Gnaphalium 289 


Boletus 
353 


Gramen arvenfe 27 


Burfa paflorit 
329 


avenaccum 20. 33 


fcaryophylluf 
147 


caninum 324 


tcrafus 
164 


cyperoides 501 


Chamaedryt 
4 


loliaccum 34 


Cichorium 
260 


maniia^ 3 5 


Cicutaria 
lOI 


montanum 35 


toiiyza 27 1. 280.2^86. 287 


ncmorofum 23 


Coralloides 
357 


paniceum 17 


Cypcius 
301 


pratcnfe ?0» 35 


' i 


Cframen IKDEX SYNOKYMORUM. 189 Gromcn fpica briza: 


34 


Napus 


^ai 


lupinuni 
20 


Onobrychii 


247 


Gro(rulai'ia 
78 


Othonna 


2g6 


Helenium 
280 


Pilofellfl 


259 


Helleborine 
295 


Polytiichum 


340 


Hieracium 260. 


261. 


362 


Pulfatilla 


186 


Hyoferis 
262 


(^inquefolium 


172 


Jacobxa 


278* 


286 


Rapiftrum 


231 


Kali 
82 


Rapunculus 


72. 292 


Lapathum 
126 


Sanicula 


5 


Larhyris 
162 


Scordium 


192 


Lenticula 
2 


Selago 


33S 


Leucoyum 
116 


Sefeli 


91 


Lunaria 
331 


Sideritis 


199 


Lyiimachia 


4' 


l99iStoebc 


28S 


Malus 
167 


Tithymaluj 


162 


Millerollum 


188. 


285 


Veibafculum 


62 


Mufcus 335. 


342. 


346 


Viola lunaria 


. 225 


Myrrhis 
X02 


^Urtica 


197 
«Rcflj. IH c 3 iii t.t. %. 
i 
grrteleo 

<l 'lidevtnoblm^ 


184 


53al5riatt 


tt 


117 


^^attrofcrt 


tog 


Slcfermunj 


195 


^anfc^ 


94 


5l(ferttdgleirt9va^ 


96 


'Zaiilkn 


205 


Slcferreftid) 


231 


^^t()en3el 


4 


Slcferru^rfrauf 


tiS9 


$5aummog 541» 


Uh 346 


Slcferfalat 


II 


^aumfd;n)amm 


348 


Sicfer(!a6iofe 


38 


^auienfenf 


22 1* 224 


Sicferjlrauegra^ 


20 


5Sed?erfcf)i3[)amm 


356 


2lcfertreigp 


34 


33cinivell 


53 


3lcfer^ti?ie6el 


119 


55cnel>icftenfraut 


174 


2l6l!irfd)en 


164 


^erggra^ lo* ao* 3$ 


5l^ornl)aum 


325 


Q5erynee 


248 


^lant 


fiSo 


?5er(jfnoMauc^ 


iir 


Sllfranfen 


70 


^ergfud^ern 


242^ 


Slfpen^anenfuf 


189 


35ergmiln| 


205 


Slmpfet 


126 


55er9peterleirt 


92 


Slnborn /♦ t^g^ 200 


♦ 201 


'^er^ranunfel 


. 189 


§Hn9clt! ' 91* 95 


^tvQvkb^va^ 


23 


Sipfel 


16? 


^ergrul^rfraut 


m 


^vQtmmt^Mm 


178 


33er9fatticfel 


5 


$l|pe 


320 


53ergfd)itf 


%2 


Slttic^ 


J09 


^Sergfc^mielen 


2? 


Slugentrofi 


312 


^Sergtre^p 


34 


JBertram 


^85 


^^ 
»^efenfraut 220» 


224*227 


^etonicE 


194 


SacfjbuttQen 


4 ^e^;fii§ 


«74 


SSacf^munii 


i95 


'^ibcrflee 


64 


S5drertJlatt 


94 


55i6erneK 


104 


^&vkpp 


135 


jBii)enfi*aul 


67 2^egi(let, 191 ^infm 14. 

^ifamfnabenfrtfut 
S&iife 

S?>ldfterrcf)n>amm 

55Iauben'en 

55lumen6inferi 

^Slumencjra^ 

5Slu(v)rafiJ 

^lvit^ovd^fdimM 

^ocHbavt 

^odi^bmtu 

55oTrac|ert 

^vadbim 

S&raunellei» 

S5ra«ntt)urj 

"^renncfel 

^njmbeereR 

f&viid)tva\xt 

2»rucf)tDeite 

S5ruc^tT>ur| 

5Sr«nnenfarnfraue 

fBrunnfreg 

§!>ru|?fraut 

53uc^e 310. 

fbxidjW 

fbud)Xoinb€ 

feurretfd) 

^ufdifr^tengra^ 

^vauvbium c. (if)ampi^non 
<i^^nt>v\Utin 255^ 921 


5D. 


138 


Darrgra^ 
i^4 


137 


Dif^el 39. 85. 


254, 


257- 


293 


266» 267. 


269« 


270 


302 T>orant 
2S5 


167 


I3of! 


203» 


204 


351 


Sotterbhmt 
190 


132 


2)rv>d)en.uur^ 
29/ 


138 


Srat^fd^miettn 
^3 


J50 


Sre^pe 
34 


i? 


DreDMfTcl 
270 


234 


2)rei)falti9feit^6Ium 


590 


352 


i)urm?m'j 277* 


278* 


280 


170 


2S6 


958;2)un3ta^ 
15 


54 
»5 


^ 


208 


(£\)vtnpvii^ 
4 


2i6:(£-ibifd)beer 
166 


303 C£'id)e 
309 


170 €inbeer 
136 


iSo|(finblatt 
122 


9i5|^*0en()ntt(errt 
m 


I52i^ifenfraut 
6 


334 €'Ucrnba«nT 
303 


^27 (Elfenbeer 
164 


ii2|^l50eerert 
165 


^iilC-ngelfug 
334 


259i€ntenf!oot 
29g 


135 ^Sntengra^ 
35 


54i^p()e« 


79 


• 29g 


124 


(Epptdr 
105 


i258 


(Erbbeerett 
171 
^rbbeerfunfpngerfraut 17^* 
(Erbmo§ 340* 


342< 


^ 346 
(ivbvaud) 
236 
^rt)fd)immel 
350 


35i 


€rbfpinnenfrattl 
X20 


2s6i(grle 
3051 
j 
€fd;e X9t 320 Sunffiingerfraut 172 5- (B^ %altm(d)mmm 35^ 6an^6lumleiit 
^amttant 332 ? 3 34 (?Jan66lum 

garnmog 342l6dn^5iicel 

gaulbamu 76^i(3dn(md) 

ge5ertt)a{fer9arbenfraut307'@dni^fug geigtuar^fraut 
gelbfrdten^ra^ 
gelbfummel 
§elt>nelfert 
gertc^gra^ 
ger!Iein!raut 
gette ^mnt 
%ettfanfdt) 
^id)te 
jieberfraut 
Jirt9erl)ut 
ginfenfamett 
gifcftmelte 
glad)^ 
giadj^^ra^ 
glac^^feibert 
glieber 

gliebero^rd^ett 
giiegenfcijtDamm 
glittergra^ 
gl5&fraut 
gloffenblurtl 
glugftaut 
go&rert 
grauenfc^u5 
grepfamfraut 
grofcI)big 
grofd^munj Sru{>(itt3^Kc^enfc^ene X86 188 6dn0pa^>pelrt 
124 ©amanOerleirt 
205 ©auc^blum 
147 ^aud}i)eil 
17.1S ^mbatt 
261*262 (Bn^hkitt 
152 ©entf? 

1 1 ^en^ianeffe 
313 ©erjlentrefp 
207 6erf?enttt>alc^ 
217 (Sid?tfd)tvamm 
2i8:6ierfd) 

Sijean^ 
ir^i^la^traut 

I5i6uebfraut 

46j©Iocfert, 
109 ©locfleitt 
348|©olbb|um 
35i'6oIbmur| 

26 j@ottc^^nab 
i35*28o;©rai^ io*i4«535« 

288! 

48 ©ra^Iiltert 
3i3j6rinbtt?ur| 
1296 6ulbert ©unfel 
290 ©ulben ^Tlikhant 
322 ©imbelrebert 
!2o6 ©urieifraut 
^uter |>eoric^ 28t 

282 

254*257- 

81 

235 

4* 192 

61 
26g 

238 

S4 

34 
29 

354 
106 
16 
326 
199 

184 
72 

282 

118 

234 
112*124» 

127* 301 

120 

126 

191 

196 

8t 
Jf>aar^ J^egiflev, 193 j^aarfcbimmel 

jpaaifd}tDamm 

Jpancjlrau^gra^ 

4)abert>i(lel 

J^abergra^ 

.pabic^fraut 

.f)dnbleintt>urj 

wj^agebom 

jipagebuc^e 

»^age6uUert 

jipal^fraut 

J^anbuttett 

Jpanenfamnt 

•t)aneri'opf 

jpanenfug 137^ 350 
950 

20 
a67 

32 

359 
299 
165 
311 
169 
72 
169 
210 
247 
196* 188« 
189 >Oanf 318 
Aanffraut 398»37i»287 

jp^arnfraut 2»* 5 

^^artriegel 9 

:g>afel|^rauc^ ^i^ 

J^afelwurj 15S 

u|)afen()raS 26 

j^afenflee ^48 

j^afenfo^l »54*263 

jF)afenol)r(ein 87 

j^afenpappe{« 23 5 

^aul)ecl)el 239 
j^au^laub 

Jp)au^tt>ut^ 152 

J^at^tibuc^e 311 

J^eteric^ 230 

J^eermog 329 

JP)eit)efraut I33> 3i5 

j^eibelbeerett 1^2. 141 

.^eibefenf ' 227 

J^elm 22 

J&erjsefpattrt 202 J^innbeerett 

Jpinfci)fraut 

J^irfci)^eilwur| 

.f)irfd)murj 

J^irfcgras^ 

J^ir(entafc^e 

J^otunber 

^olimberfcOtt^amm 

4>olt^ur^ 

.pol^apfel 

J^oi5fd}immel 

.t)opfert 

.g)opfenfk« 

J^orub(a(t 

jf^unerbarm 4» 

J^unerraute 

.^uflfattic^ 

J^unb^tueltc 

J^unb^tjiolen 

jpunb^tioeijetT 

Jipunb^jung 

J^utigerblumleiii 

^utblum 3- 

^afob^rout 
163 3^ ^anger ie liebec 
■^ciel^frtofpen 
3o^anni^fra«t 
3o^attui^(raube« 

^abbicj 
^dlberfropf 

N 270 
70 
92 

93 
17 

221 
109 

348 
336 

167 

X67 

350 

319 
248 

306 

6i«iro 

376 

81 
100 

389 

31 

57-59 
319 

5 278 

70 
303 

351 
7» 323 

lOI 

357 
^aU J94 3^egiiier. ^aineei&ett 

^amtaeit 

^ammgra^ 

:^art)okneMcf(eii 

^artenbiHel 

^art^aufernelfen 

J^a^enmilnj 

^alenpfotleitt 

^eUer^aB 

^erjenfraut 

^iefern 

^irfc^ett 

Sla^per 

^lapperrofett 

mebtvm 

^lebnelfert I23 5?reg S23*224* 
i98'freu§6(um 
sga^reu^gen^ianelle 
28|^reu|rraut 
268 jv^rijlbeeren 
^rijlinfenfrau( 

^rotent>ia 
^r^tengra^ 
i^ropfwuri 
68|^ucrucf^()rum 
313 Md)enfd)elle 
5lild)ertt 
^u^Humett 
^u^ttjei^en 
^uniauttbenfraut. 99 
147 
193 

'575 
134 164 

178 
42, 56 

i'>5 ^lee 64»i53»24o*248 

250 
265» 305 

S8 
I524293*293 

145 «^lette 

^kttenforfel 

^nabenfraut 

^nauel 

^Kuaulgra^ zy 

^nebel 156 

^noMaucf^ 117. 192 

S;noblauci;frattl 22^ 

^noterid) 156 

^^ttopffrotettgra^ 124 

itnotettgra^ 25 

.^^rfel 88» loi 

^o^l 229*254*263 

^orattettmog 

^oraIlenfd;tt)amm 

5vornb(um 

^ornelbaum 

^ornmut^ 

^S^ra^beerert 226/227 
237 

84 
278 

73 
28Q 
176 

284 
124 
216 

186 
242 
190 
213 
27» 241 < H. £abfraut 

^aufefraut 

^eberblumett 

2eberfraut 

^ecfril 

£e|)mbl((tter 

^einbotter 

^einfraiit 

£iefd()(jra^ 

£iefd)folbert 

i^ipfler 

t'iliett 
_ ^iiiett ^ottt)attietl 
346!£inbenbaum 
357 £inenbaum 
288 W^tt 
43'^infenfraut 
i9B*l^6d?crfd)tramm 
17 .^offelblatt 
269 Saifeirrattt 42 

211 

iii^ 186 

344-345 
247 

276 

218- 228 

215 

i6a8 

299 

3 

120 
122 
180 
325 
298 

352 
222 
222 J^egifier. 195 £5n)ettmaul 

2n\d) 
Sungettfcaut 315 

258 ^iftrnelfe 39;?0iObelv)eec 
51» 259* 946^0^« 149 S0i?(!ufe0ct|! 

50?au:g6f)vleirt 

sj)[jdu^rd}tvdiv5!etn 

50^aunafd)iDin9el 

sBijaun^trcu 

^^avgareihent-lumett 

?Di^ar^enbrcl)cr 

JD^arienblumctt 

.^ariencjra^ 

6)iarienro^leirt 

^arfh'aut 

?9^agliebett 

ss}^aucrv^dn'3fug 

90[jau€rpfeffer 

sj)^aucrr(vi»ttme( 

sDZapcnblumert 

sOieeLtrac!t)i|lel 

^^eer^ra^ 

?9^ccr|irrert 

s^cevfafo^e^raul 

sOieermclte 

?0^eernelfcrt 

?9^ecrn)crnmt^ 

S0?ee§fe 

59vc&lbeerctt 

S9?clte 

CDJengelmurj 

sD?er5t)eitct)ett 

5J)?e9er 

sojepcrblumett 

sgf^ei;crfvaut V7 

84 
178 

225 
354 ?Otonbraute 
j^7. 5D?onbt)io( 

5}iorcl)el 
29 ^og 33^^338. 340'343* 
59» 259 346« 349 

115 53vog6cerett 132 

95 ^iottcnfraut 275 

69 S5);imd?^fappett 18? 

28ii5}iinti 193» 19$* 205* 206 294l?0antimelrt 
5)^u(ferott 281 

924 

105 
97« 281 179 
351 n. ^a(>elfraut 
3>ad)tfd?attett 
^abelforfcl 
i^^iS^astcingrafS 
350t3RarrcnColbctt 122 

85 
112 

52 S^^attcrfraut 
g^atfcrti^urj 
^atterijungleitt 
mdfctt 278ineiTel 327 

112 

274 

41 SRie^wuri 107 
70*293 

47 

33.156 

299 

253 

135 

330 

112* 147* 155 
197^199,209. 303 (D. ^ Dd)fenjutt9 
^^5 Dbertncnmg 
8i*327|o()nblatt 
i26r)|fenid) 
Drant 289 
304 
129 

42 

lio p. ^pappdbaum 
^appcltt 
N 2 295 50*55'58 
160 
214 

91 
215 

V 

32C^ 

235 

gjaiit^ 19^ KeQifier. 5)a(!itta(f 


103 


Dlieb^rai 


16. ^ot 


5)eltfct)e« 


S45 Olin^^aug 


282.284 


^empfe 


952 


Slitterfportt 


i84 


^eflilenjttmri 


^76 


Diodfentrefp' 


34 


^etcvlein 92« 96« 99« 1 00 


DCobel 


2x0* 211 


^Pfaffenr^^rleirt 


2SS 


SX5(!tr 


83 


^fefferbaum 


134 


Ol^t&lina 


351 


q)f€tlfraut 


308 


Bvobralanj 


16 


^fenmgfraut 


60 Dvo{)r9ra«i 


14*22 


fPfifferlmg 


^$1 


Dio&rfolben 


399 


^Pfriemensra^ 


22 


^obrfcbilf 


22 


^ftimmm 


S38 i)vomei;enHumeit 


283 


m^ 


352 Sf^dfen 


169 


^Jo^genfifm 


351 


Oio^marin 


139 


^tUx) 


195* 206 


3logfenc^d 


91 


^ovfd) 


^ 139 


3iog^ub 


276 


jprcuflTelSeerm 


132 


Dloimuni 


195 


?)wrcjirffac&^ 


113 


DCot&bud)e 


310 


0.. 
Oluc^gra^ 
Diuben 


10 

233 


SKubrfraut 


275* 289 


DMdm^ 


3o;Dittpr<ct^t^fraiit 


234 


pMdw&im 


30 


£>t)enbel 


fio5 


©. 
Qoitfdjm 


266 


©aarnjclbf 


VS 


«* 
©afloc 


268 


©alat 


11*255 


tKahm 


154 


(BalUx) 


8 


S^ainfo^ 


26^ 


eal^frauf 


S2«I2^ 


S^anunfel 


ISS^I89 


©amfraut 


48t I3S 


S^apun^el 


7W^ 


©anbfen# 


iS 


^aufcn 


227 


6anbfraut 


151 


^etober^eeren 


I2S 


eanbfd)ilf 


22 


Dveinfa^rn S734 2g2* 285 


6anicfcl 


5*86 


Svei^fc 


351 


eauerampfer 


126 


^etticf) 


2274 2 3' 


eauerffce 


153 


9?^ein0lumetl 


»15 


eaurac^ 


125 


Svi^cimveioen 


3 


ec^acl;tel§a(m 


329 

iSc&afi* 2legtffev* I5>7 Cc!()afampfet 126 

^djafyaxbe 285 

i3(i)afc\xinbhci\xt 292 

(^cftafrdjmltt^el 95 
^d)aft()eu 306* 329» 347 

€d)amfr«ut 8^ 

\Sd)avlad) 8 

Sd)artenfraut 266 

(5d)eibenmog 346 

<5d)cafraut 177* 188 ^&ikvlin^ 90 

^d)tegbeer6aum 

(^d^ilbbefemfraut 

<Bd}iif 

^d)immel 

©djlangenmorl) 

(gd)Ieeborrt 

ec{)iaflrel6(um 

©c^mcr6el 

^c^mielen 

i^d^necfenfUe 

«Sc^neeblumert 

©c^neetrcpfert 

(gc^^nara^ 

iScfeotenflee 

©cfeotenweiberic^ 

<Sc^uppett»UK 

©d)tt)abert 

(^d)tt5aI6enfraut ©enf 22it 227* 228, 230 

232 
6td)elflee 

6i9mar^!raut 

©innau 

©inngrutt 

6fa6iofe 

©ommerijie^gro^ 

(Sommertt)ur| 97* 98 
224 350* 359 

164 
62 
81 
23 ©onnenblum 

©onnengilnjel 

©onnenrt>au 250 
12 

44 
69 
9S 

25 
142 

iSi 
181 
124 22 6omtettment)n)olfgmilc^i62 oorge 

©pargel 

6peert>if!el 

©per5erbauiit 

©perf 

6pittbelbaum i8d)tt>amm 343* 3S<5)^353 

^d)tt)arjborrt 

^d)tt)elfen 

(5c^tt)erbtlilie 

^d)tt)iMel 

©eebinfert 

(Beeblumett 

(Seetantte 

©lifenfrau/ 250 ^pi^tDegericfe 

xi^^pittgfdrner 

116 ©pvingfraut 

24 6prin9(amenfrau( 
349|©tabtt>ur| 
i3ij©tac^el^eerert 
214 6tad)elrtug 

35i@ta<j^lfd)tt)amm 
i77<^taul^ftfet»amm @ted)apfel 
164 ©teinblumett 
108 ©tcinbreci^ I44< 

w (Steinfarnfraut 
35 ©teittfunffinaerftaut 
14 6teittflee 
64* I79:6tein!reg X 

146 6teinleberfrauf 
©teinmog 290 
121 
267 
166 

X56 
77 
40 
X62 
X62 
29 1 

374 

7S 

4$ 

355 

35t 

66 

Xli 

i6g 

934 
172 

24B 
223 

344 
346 N 3 &tw 198 2legi|ier. (BUinpil^ 


352 


U. 
^tdnfamm 


52 


^teinfd)tmmel 


95cy 


Ubramp 


83 


©tenbelmurj 


293 


Ulm^aum 


196 


©tepi^an^fraut 


9 


<5tern6(um 


150 


V. 
^teruiraut 2. 


280 


©tordjfd^naSel 


234 


55ergi§ mein ttici^t 


59 


©traui^gra^ 2C 


?♦ 25 


Q]ie^9ra^ 


25 


<5tretcl)bluniett 


284 


JOiolett 


289 


etreid)fraut 


161 


^ogclbeer 


166 


©tucenejTel ^ 


199 


^ogelfirfcf^ett 


164 


^(u&r 


304 


^^ogelflauctt 


246 


eug()oI^ 


247 


SJogelfraut 49* 73* 


IIO 


<cuglin(j 


351 


148* 


156 


Cumpfbinfelt 


14 


SSogelneff 89^ 


294 


^umpf^abic^tfraut 


259 


*^ogeltt)icfett 


243 


<gumpfmo§ 336- 


340 


©umpfolfenic^ 


9* 


XV. 
"©umpfmol 


290 


^ufannmkant 


4 


5[Bac^o8>er 


323 


2Ba(banc|elic£ 


9S 


C 
siBalbbiijfen 


14 


^Balbgdn^biflcl 


257 


^C(Ud 


74 


^Kalbgfocfleitt 


72 


ITag unb 9Rac^t 213. 


, 326 


5[8a(bgra^ 


24 


i^anncttwe4)el 


I 


^H^alb^anenfug 


186 


S:afd)enfraut sig* 


221 


^oib^irfett 


213 


Itauknfropf 


236 


SBalbfuc&ertt 241 


»242 


Sautitettuld) 


33 


^a(btnei(ler 


41 


Itatifeitbgulbenfraut 


84 


S$a(bnejTe( 


199 


S;eid)6lttfen 


14 


'^(brapumel . - 


71 


S:eufcl^ab6i6 


38 MJalbru&rfraut 


275 


X^eerrtelfett 


I5S 


5IJa(b(!orc^fd)ttam 


234 


S&urnfraut 


229 


5Ba(b)!ro& 


42 


It&urnfenf 


232 


51Ba(b'ote^9ra^ 


25 


Sortnentill 


173 


5Ba(btt>idfett 


243 


l^n^p 


34 ?®al^t;preg 


33S 


Sttrlifc&et ^mb 


iig 


^aUmn 


55 !£BatttN^ 3^egi(Icr. 2Banblaui^h'aue 

SBanbmog 

5Banjenfraut 

5BajTeraloc 

SCafTerampfec 

SBafjlranboru 7^ 

^iBafferAugelit 

^aficranu(eurf)(er 

^IBaffcrbebirftenfraut 

SQBafTerbmtf) 

^BafferbrauntiMirj 

5Bavrer^racl)enn)urj 

5Ba)]erburrtt?urj 278, 

5[Bafferepf)eu 

?lBaffereppic^ 

^BafTTfeber 

SBajtcrfeberball 

5Bajterfenc()el 

^lBafferfunffingerfraut 

533affergra^ 

9Ba0er()dnMeintt)uri 

5[Bafii'rl)anentt)urj 

5[Ba(tcrf)anfcraut 27 1^ 

sffiaifertnoMaud) 

siBafietfud)errt 

SBafleilcberfraut 

siBafterlilic 

SBaffcrlinfett 

5Ba(tcrmet)crfraut 227 326|5Bafferrc^fer!m$ 
i3i®aiHTrd)mtelctT 
34i!?5afterrenf 
139 hBaffcroie^^ra^ 
18.5 ?IBa|Tert)iol 

126 IZBaffcrDogcIfraut 
i99^5Bafta'tDe^cric^ 

95,?lBaftertt)cibcric^ 
947 2Bafferit)unt>f raut 

174 5[Bc9bifJcl 
3$o ^^cgcric^ 
216 ^Begfreg 
297|SiBc9fenf 
280 :?iBe()tritt 
a^SiSBcgtvart 
105 5Beibcn6aum 

63|?IBeibericb ^o* 130 
3071 

188 5Setberid)^ro^leitt 

175 2Beig6ud)e 

127 535et§boiti 
293 SBeigtt^urj 
i88 5[Bei^ett 
287 5[BeIirametl 
192 5Bermut^ 
242 ^iden 
345 5[Bibcrtobt 

13 SBteberj^og 
298'5©iebertf)0tt 
42 ^Biefenbungra^ 5Ba|Tcrtnog 338*343» 349 9Biefenfend^ 
5Baffcrmun$ 195 ^IBicfengra^ 5BaffcrpeterIeiit 

sSafterpfeffer 

5B:fterpoIct) 

SBafffrraufett^ 

SBalTcn-ettic^ 

^Baf|cn*tcb\ira^ 

aBaficvfc&aftI;eu 964 99 5Biefcn|aber 306« IS5 

206 

.227 
227 

25 

329 

347 ^Biefen^anettfug 

^Btefcnnee 

^iefenfreg 

®iefenraute 

?[Bicfcnfalbet) 

siBiefettfcf)iIf 

, 2R 4 199 

98 

227 

63 

156 

I2g 
60 

278 

267* 269 

40« I2g 

224 

23g 

264 
131 

131 

311 
165 
122 

30. 31 
227 
274 
244 
340 

120 

15 
ig 

25 

32 

188 
24S 
226 

187 
8 

22 

SQ3inbe 242 
939 soo 

Wnbt 

fBir&elbofl 

SBolf^beet; 
SBelf^flaum 

ISBo(f^tt)ur§ 

COBoUgra^ 

SBoitioerleo 

5(Bud>erbluin 

SSMfraut 

!IButtbtlee 

?£Buttbfraut SegijletJ* 65* 135 

14Q 

204 

134 
X36 

335 

162 ^8* BauttrflSe 
3auntt>ic!ett 
Siegetibart 
§innfraut ^^^jgipperleinfrau^ 280; 

28^ Sittercjva^ 
Jittertre^p 68 3^^t)blat^ . 
:84o Sttwebet tZ2i 314 

933 
357 

io6 
26 

34 

14 
138 
CENTU^ C E NT U R I A 

PLANTARUM 

NOBILE gIeD ANUM 

SPONTE NASCENTIUM, 

A D J E e T A 

APPENDICIS LOCO A D ELENCHUM PLANTARUM 
GEDANENSIUM 

ExcelU & Expcr, 

Dn, NICOLAI OELHAFir 

Regii Medici & Phyfici Gedanenfis Ordinarii, 

EXCURSU QUINQUE MENSIUM HORNI TEM- 
PORIS CUM aLIQUOT 

NOBIHSSIMIS ADOLESCENTIBUS FACTO, 

colie^a & edita 

A 

CHRISTIANO MENZELIO. 
Dantifci, Typis Andreae Huncfeldii. i6$Q* 
Nunc deimo imprciTa 1766* V I R O 

M A G N I F I C O 

A C 

STRENUISSIMO 

Da ADRIANO 

D E 

L I N D A 

Nobilis ac Inclytae Rclp» Gedanenfis 

PRiESIDI &PRiECOS. Sc, ftudiumque hoc Sc opcraS fuas oflTciti 
commendat, dedicat 

Chrsftianus Menzelius, Qiiantum Res Botanlca ceperit in- 
crementi, ex quo non tantum 
Viri Clariflimi loca adire cele* 
briora, fed & circa Patriam quisque 
fuam, Regionem, Urbemve, ubi illis 
morari contingeret, luftrare diligentius 
ac perveftigare voluerunt; id vero Hi- 
Itoria noftrorum temporum, librique 
inde plurimo aere confpicui, prorliis 
elegantes ac preciofi, jam dudum ac* 
que abunde fatis declarant. 

ExcelLDn.D» Nkolam Oelhajiti^y Me- 
dicus Regius & Phyficus hoc loco Or- 
dinarius, quod dignum fefe erat, Pro- 
feffionis Medicse non minus quam Pa- 
trii decoris rationem habens, P/anta" 
rimi Gedanenfium^ quae circa & fponte 
nafcerentur, EUnchuvt primus in hac 

i Urbe 206 M E N 2 E L I I 

Urbe publicavit, locaque, ubi reper- 
t3e effent fingulse , & quaeri ergo perin- 
de a Studiofis poffent, per modum Pp- 
nacis Bazihini demonftrare coepit. Ejus 
veftigia fecutus fum ego ; & ex prseter- 
miffis ab illo Centuriam veluti Succeda- 
neam & quse Prasrogativas ejus Viri fe- 
queretur, confeci. Idque occafione 
ifthac, quam mihi CI. & Exc. Dn. Jo- 
hannes Rave Prof. Honoratus prsebuit. 

Dum n. ex Methodi Su^ legibuS;, vel 
ipfam Adolefcentum pueritiam, pro 
captu prsecipue ejus aetatis, in Re Her- 
baria, tanquam Senfibus magis obno- 
xia, informari debere judicaffet, mihi- 
que iftam detuliffet provinciam; feci, 
quantum licuit per hos admodum quin- 
que menfes; eduxi in campos ac Silvas 
Nobiliffimam Adolefcentiam, & quic- 
quid fe undequaque florens offerret, 
oculis ipforum fidelibus fubjeci. im- 
primis fe Lappinium^ quod tamen paul- 
lo Ibrius accefferam, ab infigni varie- 
tate commendabat. Nunc in eo totus, 

■ fum. C E N T U R I . 207 

fum, nt Rem Herbariam, quantum ejus 
prima ac potiffima fert Cognitio, ita 
lane digeram, ut ilia ex Confilio & vo- 
luntate Dn, ProfeJJbris^ minime omnium 
vel pro Scientiae illius, vel etiam Me- 
dicinse profeffis fane Studiofis, (quo- 
modo haftenus tantum traftari publi- 
carique folita eft) fed pro Adolefcentiac 
captu & Scholarum pro])ria Eruditione 
atque Exercitationibus, cundlis fcilicet 
Dida6iicce Nova numeris legibusque, 
quantum in me fuerit, refpondeat. Id 
equidem obfervare interea temporis 
coepi, quemadmodum haec Singula- 
rium Demonftratio ad omnem omnino 
Generalem Dod:rinam Neceffaria fit, 
Eruditionem vero, non Imaginariam 
(qua nos multum ubique impediti, ce- 
teri faepc retrafti a ftudiis in pueritia 
fuerunt) fed Veram omnino Vereque 
animo comprehenfam ingeneret Dif- 
centibus. 

Quod fi hanc operam meam placere 
intellexero, LappiniumweRxumyMagm' 

fice ^08 MEN2EL1I CEKruRlA» 

fice Domine^ futuro deinceps vere, cu- 
riofius invifam , & fmgularem ejus loci 
plantarum Indicem confefturus, Fami- 
lise Veftr^ Inclitae, de ifthoc Solo jam 
dudum promeritae, deftinabo. Interea 
Filio Veftrce Magnificenti^ ^ CARO- 
L O ) cujus maxime induftria accenfus 
fum ipfe , me porro ac deinceps Comi- 
tem fpondeo ac Ducem, non modo ut 
tnentem infcitise rubigine quotidie ma- 
gis magisque exfuat, (veluti Scaliger 
de vari^ Eruditionis fruftu pulchre lo- 
quitur) fed etiam his Excurfibus & 
tempeftivis & modicis vires corpori fa- 
ciat, ac valetudinera bonam confervet* 
Deo Veftram Magnificentiam in Patriae 
Bonum ac Decus commendo. 

Gdantifci XV. Aug. M. DC. U 
i. Aqul- 
1. \ quilegia fylveftris. Bauh. ttJtfbe 2{<fe(ei> 
JLIl Aquilina. Matth. Ad. Lob. Caft. Tab, 

Aquilegia (implex. Cam. Fuchs. Cord. Gcs.Dod. 
Thal. iTopyrum Diofcoridis. Coium. Jovis flos 
Athenaei. Dalech. Pothos Veterum. Coft. Florer. 
M. MaJD & Junio in montibus, ^intec tm 

2. Alfine fcandens baccifera. Bauh. Cyclaminus 
aker Diofcoridis. Alfine repens. Clus. hisp. & 
h\i\. Lob. Dod. Caft. Cam. Alfine major Clus. 
hift. Maxima, Thal. Cucubalus Plinii. Lugd. 
M. Julio inpago^tfi^f <!«")♦ 

3. Alune, Spergula diQ:a major. Bauh. Sperguk 
' Dod. Lugd. Sagine Spergula Ad. Lob. Alfine 

cenuifolia altera vel terreftris altera trichophyl- 
los Col. M. Junio & Julio inter fegetes, via Dott 
fleittem Sc^ottlanbe mo} tiem 0(it)ifc^ett ^ait^. 

4. Alfine nodofa Germanka. Bauh. in Pin. ^ & Pro- 
dr.g. M. Junio ad littora maris, ben) ter@agpe. 

5. Alfine minor lini capitulis. Bauh. AlGne minor 
* faffruticis inftar. Thal. Alfine Petrsea minima. 

Tab. Ger. M. Junio in agris ^intev ©c^inefelt. !2IO M E N Z E L 1 I. 

6. AlGne triphyllos cserulea. Bauh. S)tnhe\fvaVit 
caerulcis flofculis. Trag. Alfineparva re0:a,Lob. 
Ico. Gam. Elatine triphyllos. Lugd» Daftylio- 
botanon caeruleo flore Thah Alfine refta. Tab. 
Ger. M. Majo , flore & cseruleo & purpureo 
in agris & montibus, ttac^ bem ^* 93run. 

7. Alfine, Veronicae foliis, florculis cauliculo ad* 
haerentibus. Bauh. Alfine fblio veronicsc. Tab. 
Ger. Elatine polyfchides. Lugd. M. Majo iis- 
dem in locis. 

8. Alfine pahifl:ris folio oblongo. Bauh.M. Junio 
im 5eic^c bep 5^rattgf(^iu. 

5. Aiga angufl:ifoiia vitriariorum. Bauh. Fucus 
marinus i.Lugd. Lac. AlgaCaes. marina grami- 
nea. Lugd. Ejicitur a flu&ibus maris ad*littora, 
he\) S^pvot uttt) IXet»(auw* 

10. Atriplex fylv. latifolia Bauh. Blitum 4 & So- 
lanum 4 Trag. Atripkx fylv. 3, Matth. Lugd. 

\ Pes anferinus Fuch. Dod. Lon. Cam. Cheno- 
podium I . Tab. M. Junio in vallis civitatis & 
ad fepimenta, 

11. Atriplex maritima laciniata. Bauh. Atriplex 
marina Matth. Caft. Dod. Cam. Atriplex ma- 
rina repens , XerampeUna Ad. Atriplex marina 
repens Lob. M. Julio in littoribus maris het) 

12. Acer campeftre & minus. Bauh. ^a^^olheti 
baum. Dod. Acer minor. Dod. Clus. pan. Cam. 
Piatanus. Lon. Ico. Opulus. Tur. Ges. hor. Caes» 
M. Majo m 5afd)fent^att. 

13. After luteus hirfuto falicis fol. Bau. (Stettt? 

fraut mit geefeu Stumen, Tab. After Pannoni:. 

cus 3 CENTURIA. 211 

cus 3. Clus. Pan. AfVer flore luteo. Tab. Aft-jr 
hirfutus Ger. Ico. M. Julio bcp bem Surgemjflfbf* 

14. Bellis lutea foliis profunde incifis Bauh. Qirf er? 
golbtblu^men. Bellis major lutea. Trag. Chry- 
fanthemum fegetum Lob. Chryfanthemum. 
Dod. Cam. ep. Caft. Chryfanth. folio vireniio- 
reCam. Caltha arvenfis& Chryfanthemum fcge- 
tale Tab. M. Julio inter fegetes, via qua itur 
t)om ©trie^ nac^ bem 53n^renminfel. 

15. Brunella major folio non difleclo candidifti- 
mis floribus. Bauh. mdflfc 25rune((e. M. Junio 
propc pagum ^^ifc^faun). 

16. Brunel. minor alba laciniata. Bauh. Brunella 
altera Dod. Prunelia candida altera vel 7. vel 
foemina Trag. M. Julio in montibus nacf;. t)em 
55a^tenn>infeL 

17. Burik paftoris minor loculo oblongo. Bauh. 
flein SSOi^elf vaut. Tab. Aliine minimu. Eid. Pa- 
ronychia alfinefolia Lob. Lugd. Paronychia vul- 
garis. Dod. Herbula burfse paftoris affinis. Caef. 
Thlafpios minima fpecies. Thal. Pilofella fili- 
quofa minima. Cam. ad Thal. Myofotis parva. 
Dalech. Lugd. M. Martio Sc Aprili pafiim in 
arvis, ^intn ber Jempelburg. 

Ig. Burfae paftoris (imilis fiUquofa major feu ma- 
joribus foliis. Bauh. Paronychia ahera myagri ' 
tolio. Ges. Pilofella fiHquata major. Thal. Ai- 
zoon Telephium. Dalech. Lugd. M. Junio ^int 
(cr 3oppott ad littora maris. 

19. Burfie paftoris iimilis filiquofa minor feu mi- 
noribus foliis. Bauh. M. Junio 3i Julio paftim 
in agris Olivianisi, 

b 2 soCft- 212^ M E N 2 E L 1 t 

20 Garyophyllus fyl. vulgaris latifoUus. Bauh* 
2)onnewtag(em. Brunf. Betonicafylv. i Fuchs, 
Cantabrica fylv. Tur. Tunica fylv. Lon. Caryo- 
phyllus montanus i Tab. M. Junio & JuUo in 
montibus ^intet t>m ^a\d}Unt^<il 

21. Caryophyllus holofteus montanus. B. M* 
Majo & Junio paffim in montibus bepiTt S^a^ 
gel^berg* 

22. Chamsciftus vulgaris flore luteo. B. @Ottttem 
b(u§mleitt4 iTab. Hehanthemum 2 Tab. Ges. 
Cord. h. p. Flos SoUs & pfeudopanax Chiro- 
nium. Matth. Cad:. Lugd. Gratia Dei. Dod« 
gal. Ges. h. cui & HyfTopoides. Chironia. CaeC . 
&c. M. Majo & Junio in coUibus fef^ett ^ettl ^ 

^ Sa^rettmittfeL '^ 

23. Cannabis erratica Bauh. tt)i[ber ^attf* Can- 
nabis foemina Trag. Dod. gal. Lugd. Cannabis 
fterUis. Dod. Cam. Sylveftr. Caft. M. Junio & 
JuUo pajffim ad folTas agrorumj qua itur nac^ 
tem @trie§. 

24. Chamaecerafus dumetorum fruftu geminoru- 
bro. Bauh. aufrec^C ^^""^^"B- '^^^- Periclyme- 
num reftum. Eid. HaUmus Trag. Lon. Capri*'^' 
foUi 3. fpec. Dod. gal. Xylofteum Dod. ThaL 
Cam. Eyft» Periclymenum AUobrogum. Lob. 
M. Majo j^tnter ^oppi^t* 

25. Campanula foUis EchU. Bauh. TracheUum 
thyrfoides. Clus. Cervicaria major tenuifoUa. 
Thal. M. JuUo in ntontibus bepm Sa^rett^ 
wittfeL 

25. Chamsedrys fpuria mirior rotundifoUo.Bauh. 
Tcucrium 3 minus.Tab.ChamaedryoMesXob. 

Auricula CENTURIA. 213 

Auncula murls 6. Cxf, Chamjedrys vulgaris 
foemina. Fuchs. M. Majo in agris pafHm ^itt? 
tei* t)em ^. geic^nam* 

27. Chairophyllum Sylv. Bauh. tvifber Mtf(U* 
Dauci Sylv. genus. Ges. ap. Apium fylv. Ger, 
Ico. M. Junio ad fepes ^nv 0(it)e. 

28. Chaerophyllo non nihil fimilis. Bauh. Perchc- 
pier ( i. c. Saxifraga ) Anglorum. Ad. Lob* 
Lugd. Scandix minor. Tab. Alchimilla mon- 
tana minima. Col. M. Majo & Junio in ma- 
gna copia ^inter ber .^o^lbutie, inagris. 

25/. Clinopodium origano fimile. Bauh. gro^ 
5DBirbe(t>ofl. Tab. Clinopodium majus £id. Cord. 
in Dios. Clinopcdium vulgare majus. Matth. 
Cam. Gesn. hor. Loc. Caft. Pulegium monta- 
num. Lon. Origanum verticillatum Thal. Aci- 
nos Lob. Acinus feu fterilis. Ad. Herba origa- 
no vulgari fimilis. Csef. M. Junio & JuHq in 

. montibus ^inter bem ^afd)fm^aU 

30. Cufcuta major. Bauh. g(acf$fei)te* Androfa- 
ces vulgo Cukuta. Trag. Androface Difcoridis 
aphyllos Ang. Cufcuta Matth. Lac. Lon. Eyft. 
Tab. Caffutha. Fuchs. Tur. Dod.Thal. MJu- 
lio paffim. circa fepcs , frutices , Urticam ma- 
jorem & lupulum , quibus frequenter adhaeret. 

gi. Corallina nigraveUiti fpinis exasperata. Bauh. 
in Pin. fc^warj GoraUenmoo^. Ejefta ab aeftu 
maris reperiebatur in arenis littorum, ^nxUt 
3oppof. 

32. Dracunculus paluftris five radice harundina- 
ceaPlinii.Bauh, ?IBafferf(^(ait(jenn)air,v Dracun- 
culus Plinii ^.Fuch, Hydropiper rubeum.Eid. 

O 3 Ico, 214 MENZELII 

Ico. Dracifnculus aquaticus. Matth. Dod. Caft. 
Cam. Ger. Eyft. Tur. Aron paluftre. Ges. hort. 
Angina aquatica. Ad. Lob. M. Majo & Junio 
in paludibus fyivarum, hex) ber SBeiflfeJmunbe* 

33. Erica baccifera procumbens nigra. Bauh. Eri- 
ca baccifera. Matth. Lob.Lugd. Thal. Erica i, 
CluC pan. Erica coris foHo undecima Cluf. 
hift. M. Majo & Junio in paluftribus locis. 

34. Eryngium maritimum amethiftinum. Bauh. 
blautt) 50^eeri)ijle(n. Eryngium rotundifoUum. 

' Cam. Eryng. marinum.Matth. Dod. Tur. Aca» 
nos PUuii. Ad. Lob. Crocodilium Dioscoridis 
& Plimi. M. JuUo in littoribus maris paffim, 
auf t)er ©a6pe* 

35. Fucus maritimus vel quercus maritima Vefi- 
eulas habens. Bauh. 9Reevev)C{^e. Tab. Quercus 
ttiarina. Eid. Cluf. hisp. Lob. Fucus marinus i. 
Dod. belg. Paflim in Uttoribus maris a cujus 
fluftibus ejicitur. 

'^6. Fucus cavus. Bauh. Herba cava. Imper. Cret 
clt fimiUter ac prior in lapidibus maris , cum 
quibus interdum ac mari ejicitur. 

.37. Fucus fungis aftinis. Bauh* Fuous fungularis 
Imper. In Uttoribus maris, ^ittter 3<^PP<^^^ 

3g. Gentiana autumnaUs ramofa. Bauh. Gen- 
tianafugax feu annum I. velGentiana 7. Clus. 
pan. & hift. Viola calathiana altera fcupolyan^ 
thcmos. Thal. GentianeUa mukiflora e ca^ru- 
leo purpurafcens. Eyft. M. Augufto in locis 
humidis. 

39. Gen- € E N T U R I A. 215: 

3^ Gentiana major flore punftato. B» Gentiant 
major pallidapun£lisdiftin£taClus.pan. &hift. 
lisdem temporibus & locis. 

40. Geranium cjerulcum. Tab, hlauw ©(orc^- 
fc^naOef. Geranium Batrachoides folio Aconiti. 
Bauh. Geranii fpec. ^.Ges.hor. Ger. 2 velBa- 
trachoides aiterum. Clus. pan. & hift. Ger. "ba- 
trachoides caerul. Eyfl. M Julio ad ripas flu- 
minis ber Sxobbauiie bep 5)rangfd^in. 

41. Geranium fanguineum maximo flore. Bauh. 
23(uCtt)UC5. Tab. Sanguinaria radi.v. Ger. 3. 
Trag. Ger.alterummajus. Ges. hor. Ger.Hse- 
matodes, Dod. Lup. Clus. pan. Ger. Sangui- 
narium. Eyll. M. JuHo ibidem. 

42. Gnaphahum minus repens. Bauh. fletrtJKu^r; 
^raut. Gnaphalium minimum. Lob. Ico. mi- 
r.imum. Tab. Filago minor. Ger. M. Julio 
in montibus ^inCer tm @c^ot(attt)e nqc^ @c^6; 

nefelt. 

43. Gramen daQylon. fol. latiore. Bauh. San- 
guinaria Nevenarae. Trag. Canaria Plinii & 

. Galli erus Apulei. Angl. Coronopus Lonic. 
lichsemum. Ges. cat. Clus. hift. Tab. Gramen 
Ifchsemum Plinii. Lugd. M. Julio, via t)om 
fletnen Sc^otlanbe md} bem Olit^ifd^en ^QSalbe* 

44. Gramen fparteum i Panicula comofa. Bauh. 
Linospanon Plinii. Ciuf. Lob. Lugd. Spar- 
tum Plinii i. Tab. Ger. M. Maio & Ju- 
nio in locis paluftribus bep ber ^ei^efmunbe» 

45. Gramen Cyperoidcs fpica pendula breviore. 
Bauh. Pfeudocyperus. Gef hor. Lob» Ico. 
Dod. Pfeudocyperus ohgocarpos. Thal. Gra- 

O 4 ^ nien ^XS M E N Z E 1 I I 

men aquatlcum, Lugd. M. Junio in paluftri- 
bus locis kp @(^elmii§(e* 

46". Gramen fparteum fpicatum ktifolium. Baub.^ 
^to^ fWeerpfnminettgta^» Spartum noftras al- 
terum. Lob. Ico. Spartum 6, vel. Plinianum 
4 Tab« Spartum AngUcum 2. Ger. M, Junio 
in Httoribus maris ♦ auf ter ®a6pe* 

47 Helfeborine latifolia montana. Bauh. Saty-* 
rium O^^avum. Trag. Helleborine» Dod. Lob. 
Lugd. Ger. Damafonium Caliiphyllum. Cord | 
hift. EpipaQis five Elleborine. Cam. ep, Si- 
gillum Salomonis. Caef Epipaftis latifoUa.. 
Ilyft. M Julio , U\) Soppot in fylvis. 

48. Helleborine anguftifolia paluftris fivepraten* 
fis. Bauh. Elkborine 2 Ckis. pan. Ellebori- 
ne receotiorum 3. Eid. hifl:, M, Julio in pratis ] 
fcei) ©tfcl^faum* 

49. Helleborine ftore rotundo feu Calceolus, 
Bauh. in pin. 5[Watie|tf(^uc^en Dod. Calceolus 
Marianus. Eid. CalceolusSacerdotis. Erd. Cat- 

, ceolusMarise. Lob. Eyft. Lonchitis prior. Da* ^ 
lech. in Diofc. Ama. Damafonium nothum & 
Pfeudodamafonium. Ckis, pan. M. Majo ju 
Soppim 

50. Horminum minus fupinum. Bauh. Hormi' 
num Sylv. vel Syh^eftre minus Creticum. Cluf. 
hift. Horminum Creticum vulgo. M* JuUo 
bei)m ^etfigen 33rttnn* 

51. Hieracium minus folio fubrotuhdo. Bauh. 
ffettt ^evfimhanU Hyoferis i.Tab. Hyoferis 
mafcula. Ger. M. Junio in montibus ^intev tec 

^empef&urg, ^o§lbtit>e, un^ Otoe. 

52.Hyoi' CENTURIA. 217 

52. Hyofcyamiis alhiis major vel 3 Diof; Bauh. 
n)ei6 ^iifamtvant Hyofcyamus candidas. Trag. 
Hyofcyamus albus. Matth. Dod.Ger.hor.Tur. 
Lac. Ad. Lob. C^ef Hyofcyami alteram genus 
in maritimis. Cief. In littoribus maris bc^ 

53. Jacea montaria candididima ilcebes foliis. 
Bauh. tt)ei(fe 3^i>cf6(umen. Jacea incana lacinia- 

.ta. Matth. M. Julio, ad flumen 9v0t)t)auiie, bei) 
93ran9fd)iih 

54. Jacea montana incana odora, Bauh. ried^em 
t>e §lccfb[umcn» Jacea moiuana Narbonerkfis, 
Lob, Jacea mufcara 5. Tab. Jacea raontana. 
Ger. M. Jnlio in montibus hex} t)cm §3a§cen; 
n)tncfel. 

55. Kali minus alterum. Bauh. Kali parvum fo- 
liis oblongis. Cam. Anthylloides Thal. M, 
Majo in littoribus maris ^ei) ber ^Ba^pe* 

56. Lamium maculatum. Bauh. Urticafatualeu- 
cofti£los. Thal. Galeopfis i Tab. Lamiutn 
album. Ger. Urtica mortua maculis albis re- 
fperfa. CoL 

57. Lamium montanum melifise folio. Banh. 
MeUflbphylli fpec. Dod. gal. Melifibphylluni 
verum. Fuch. Syl. Cord. obf. Herba facra 
quorundam Dalechampii. Lugd. Meliflaaltera- 
Csef M. Junio in Sylvis paflim. Variatfloribus 
pallide purpurafcentibus , albis, veriicolQ- 
ribus. 

5g. Lathyrus Sylveftris major. Bauh. toittie^Bv 
lien. Pifum Graeeorum Sylv. Trag. Ervum 
Sylv. Fuchs. Ciccrcula.Turner. Lathyrus Sylv, 

O 5 Dod. 2lS MBKZELXI 

Dod. ut. Clus. hift, Lathyrus Sylv. Eyft. M. 
. Junio §tnter ©c^oitfelbe attc^ B^ppot 

59. Lyiimachia filiquofa glabra minor floribus 
candididimis. Bauh. Lyfimachia minor alba. 
Tab. M. Julio ad promontoria maris bcK) 

60. Lycopfis. Bauh. ^OBoffiE^fug. Cynogloflum, 
iVJatth. Lac. Lugd. Bugloffum yulgare. Lon. 
ico. Echii altera fpecies. Dod. Lycopfis altera 
Anglica. M. Junio ad margines agrorum, flore 
communiter eft cseruleo, incarnato tamen & 
candido reperitur in agris Olivianis. 

61. Lichen petraeus latifolius feu Hepatica fonta- 
na. Bauh. Sefeetfrauf* Hepatica Brunf. Lon. 
prima Tab. Jecoraria feu Hepatica fontana. 
Trag. Lichen. Matth. Dod. Caef. Ad fontes 
jum §et(tgen 93runn. 

62^ Luteola herba falicis folio. Bauh. ©treic^s 
fraut. Antirrhinon 1'rag. Lugd. Thal Pfeu- 
doftruthium. Matth. Caft. Lugd. Struthium 
Lac. Lutea vel Luteum Vitruvii Gef. Herba lu- 
tea. Dod. Lutum Virgilii. Eid. Lutcola. Lob, 
Ger. Catanance. Lon. Tab. M. Julio jum Sp*. 
25runn* 

63. Marrubium Cardiaca diftum candidiflimis 
floribus. Bauh. tt)ei^ ^Clclgefpa^tt. M. Junio 
^tnter @(^onefe(t). 

6"4. Millefohum vulgare purpureum minus. Bauh. 
Millefol. flore c iluti ruboris. Trag. Millef. 
flore purpureo. Dod. Tab. M. JuUo pafliin 
inter fegetes jum 55a§renwinrfe(* 

6$. Mil. cENTURiA, ar^ 

6$* Millefolium aquaticum pcnnatura fpicatum» 
Bauh. Alga 3 Trag. M. JuUo in pilcinis im 

66. Mufcus terreftris clavatus. Bauh. ^OBeinfraUf* 
Brunf. Mufcus terreftris. Trag. Matth. Lac. 
Mufc. Urflnus vel pes urfinus. Gef. Frac Ly- 
copodium i. e. pes lupi. Dod. gall. Tah. Cha- 
macpeuce. Cord. hift.ico. Gef PesLeonis. Lob. 
Ger. Selaginis fpecies altera. Thal. M. JuUo in 
Sylv. ^inter t)en Sa^renwincfef. 

6y. Mufcus terreftris coraUoides ereftus. Bauhi 
M. Junio hex) ^er iJKimbe* 

68. Mufcus terreft. coraUoides ereftus cornibus 
rufFefcentibus. Bauh. Eodem loco & temporc. 

69. Mufcus terr. coraUoides feu cornutus monta- 
nus. Bauh. Mufc. coraUinus feu-coralUiiamon» 
tana. Tab. Ger. lisdem locis. 

70. Mufcus marinus viridis mukifido foUo. Bauh. 
SKeermosl. Mufcus mar. vulgatidimus Lob. 
Lugd. Mufc. mar. i Dod. 3 Tab. Ger. Mufc. 
mar. herbaceus moUior. Caef Tn ipfo mari 
prope margines & fluitans & lapidibus iii« 
haerens. 

71. Nicotiana minor. Bauh. & Eyft. xoiibet Xdi 
bacf. IHyofcyanlus niger & 3. Matth. Coft. 
Lugd. Hyf. luteus. Dod. Ger. h. Lon. Canl. 
Petum 4. Cluf ad Monar. Tornabonae congc- 
ner. Csef. M. JuUo Ux) ^^rangfd^in. 

.72. Ophris minima. Ikuh. in Prod. an Ophris 
^ pumilum & tcncUum genus Cluf. cur. poft.M. 

JuUo Ux) bec ^o^lbube* 

73. Or- 220 MEN^ELIt 

73. Orchis abortiva fufca. Bauh. Lob. SSegcfe 

.. ttejl. Nidus avis Neottia. Dod. Coaguium ter- 

,rae Plinii, quibusdam. Satyrium 2 abonivum. 

Lob. M. Majo & JunioimS^fc^fent^al^ inSyl' 

vis Oiivian^s & aUbi. 

74« OrobanchequaeHypopytisdidpoteft. Bauh. 
©ommertDUr^» Limodoron Theophrafti. Dpd. 
Cauda Leonis. Tab. Orobanche & Herba 
Tauri vel Herba Vaccae. Eid. M.Junio&Julio ^ 
in Sylv umb bet ^o^lbtibe. 

75, Orobanche radice dentata flore purpurafcen* 
te. Bauh. @c^uppetttt>ur|* Radix fquamata. 
Thal Dentaria major. Matth. Cam. Eyft. Ai\» 
blatura (i. e. aphyllon fine foUis) Dod. Den- 
taria Crocodilia. Tab. Aegolethoros PUnii. GeC 
M. Martio & April im ^afd^tmt^^aU 

y6. Orchis alba bifolia calcare oblongo. Bauh- 
mi^ SnaUxmnx^* Orchis;bifolia, Cam. Or- 
chis Serapias. Tefticulus bifolius. Cord. hift. 
Orahis ornitaphora. Ger. ico. M. Junio iii 
montibus ^mter bem ^afc^fent^d. 

77» Orchis palmata montana maculata;^ Bauh. 
Palma Chrifli maculata montana. Tab. Saty- 
rium foliis macul. Swen, Ibidem eodem 
tempore. 

78. Orchis palmata anguftifolia minor. Bauh. 
Satyrum faemina. Brunf. Palma Chrifti faemi- 
na. Tab. Ibidem. Duplex repcrta, flore vul-- 
gari purpureo & candidiflimo. 

75: Orchis palmata paluftris latifolia. Bauh, . 
Palma Chrifti paluftris 3 Tab. Serapias paluftris 
latifbl. Lob.Ger. Palraa Chrifli flore purpu- 

reo. CENTURIA. 221 

reo. Eyft. M. Majo & Junio m locis palu- 

ftribus. 
go. Orchis palmata prateniis maculat. Bauh. 

Eodem tempore F)intec bem nmm ©c^ot(ant)» 
gl. Orchis palmata paluftris maculata. Bauh. 

Ibid. 

82. Perfoliata montana latifoha. Bauh. njtfbec 
S)urc^mac^el. Perfoliata montana. G -f. Lugd. 
Cam. CacaUa. Lac. M. Julio in Sylvis hcx) iec 

83. Pyrola rotiinfiifoUa minor. Bauh. ttJCfrie; 
d)enber 9Kangolt. Pyrola^.minima. Cluf. Pcn. 
& hilh Pyrola minima. £yft. M. Majo ittt 
3;afc^fentriaf. 

84. Pyrola foho mucronato ferrato. B. Ambro- 
fia Dalech. in Diof. Pyrol. 2 & teneiior. Chif. 
pan. & hift. Pyrola minor. Thal. Alfine al- 
pina. Schwenck. M. Juho in Sylvis ^inrer tent 
Sa^retiwtncfef. 

85. Polytrichon aureum majus. Bauh. cjufben 
5K>ibert§on. Polytrichum majus. Trag. Adian- 
tum aureum. Tab. Mufcus capillaris. Ger. 
M. Majo & Junio in paluftribus locis 6ep tec 
?Kunt)e. 

85. Polytrichum aurcum medium. B, Adianium 
aureum minus. Tab. Ibid. 

87. Polytrichum aureum minus. Bauh. Adian- 
tum aphyllon minus. Thal, Polytr. aureum 
minimum. Dod. M. April. paffim in monti- 
bus & fylvis. 

88. Pulegium latifoHum. Bauh. 93ofct). Pulegium 
Brunf. Trag. Matth. Dod. Puleg, a^uaticuth. 

Gef. it22 MENZELII 

Gef. hor. M. Julio ad ripas fluminis bct 
SKobbaun. 

89. Quinquefolium majus repens. B. §unfjtn? 

gerfrauC» Pentaphyllum minus. Brun£ Penta- 

phyllum GeC hor. Caft. Tab. Dod. Quinque- 

*foUum. Matt. Ad. Lob. Lac. M. Junio nebett 

unb im '^afd^fexit^al 

50. Quinquefolium folio argenteo. B. aufred^t 
gunffingerfraut. Pentaphyilum petraeum ma- 
jus. Tab. Penraphjllum album. Matth. Pen- 
taphyilum exiguum alterum. Trag. Quinque- 
foUum Tormentillae facie. Ger. M. Junio & 
JuUo via nac^ bem ^* 93runn. 

9 1 . Ranunculus longifoUus paluftris minor. Balih. 
flettt 5tt>a(fer&anenfug* Tab. Ranunculus lan- 
ceatus^ minor. Eid. Ran. flammeus aquatiUs. 
Lob. Ran. aq. arnogloiTophyllos. 1 hal. Aego- 
lethron PHnii. M. JuUo in Paluftribus locis 
circa propugnac. ®ei^e(muttbe» 

52. Rofa fylv. flore odorato incarnato. Bauh. 
tt)ilbe 9tofen« Cynosbatos Diofcoridis. Lon. Ad. 
Cynorrhodos PUnii» Rofa canina odorata Lob. 
Cam. M. Majo & Junio, via qua itur nac§ 
tm ^eiligen Sruun. Huic fpongiola adnafci- 
tur, quae voeatur Pilula caftaneae CmiUs PU- 
nio. Cynorrhodon Ang.Bedeguar officmarum, 
perperara. 

53. Solanum bacciferum Oflicinar. B. 9Za(^(; 
fc^attem Solatrum. Brunf. vulgare. Trag.Caef. 
Solanum. Lob. fativum Tab. Cucukis & Cu- 
cubalum PUnu. Ang. M. JuUo prope urbefii 
ad foffas agrorum. Item ad Uttora xmris 6et> 

mtilam* CENTURIA. 223 SteMaUtt). Quod tamen non alte cxcrefcit & 
aliam viderur faciem obrinere, quam vulg^^re. 
Duplex reperitur, foiiis halicacabi & profun^ie 
magis laciniatis. 

^4. Stacbyspaluftrisfcetida. Bauh. 6rauner 5D(3af; 
feranborn» Tab. Stachys aquatica. Xab. I^cto- 
nica foetida. Gef. Col. Sideritis i gravis.odo- 
ris. Thal. Ciymenum minus. Lugd. Mariu- 
bium aquaticum acutum. Ger. Lylimacbiaga- 
lericulaia adulterina. Eyft. M. Julio pafiim 
ad ripas fluminis ter 9iofcbaurt ^mtcr bem 
(Bc^oftfanbe. 

95. Scabiofa mukifido folio flore flavcfcente. 
Bauh. tvei^fec^tige ©ca&tofa. Scabios. 3. Cluf. 
Pan, Scab. 7 vel ochroleuco flore. Eid. hift. 
Scab. pannonica flore albo. Eyit. M. Julio 
confertim in montibus ad Httora maris bei^ 
9ift)(autt)* 

()6, Tithymalus Characias amygdaloides. Bauh^ 

. Tithymalus mafculus. Theoph. Afcebra ma- 

gnum Mefuaeo. Tithym. Characias. Dod.Lugd. 

Tidiym. amygdaloides latifolius. Tab. M. 

Majo via ttoclj i>er SQZunbe btt)m S^oim* 

^y, TrifoUum cochleamm fruftu nigro hifpido. 
Bauh. fleitt ©c^ttecfenflee. Trifol. cochlcatum 
aherum. Dod. Medica folliculo fpinofo. Lob. 
Medica. Cafl:. Ico. M. Majo in montibus fegen 
tet* .S^alcf fc^an^e uSer^ 

^8» Vitis Idaea foliis oblongis albicantibus. Bauh. 
Myrtillus grandis. Trag. Vitis Idaee nigra 
major. Thal. Vitis Idaea 3. Tab» Vaccinia 

Pan- 2^4 M E N Z E L I I C E N T U R I A. 

Pantionica» Ger. M, Majo &Junio inpaluftri- 

bus locis Inililae Neringse» 
^9. Vicia Sjlv. lutea filiqua hirfuta. Bauh. gcefc 

^icfe». Vicia hitea. Tab. M. Junio & Julio 

pafiini in dumetis. 
100. Veronica fpicata minor. Bauh, flem auf? 

rec^t fle^enbet* S§venpret0» Tab. Vcronica re- 

fta minor. Eid. Cluf pan. Veronica re£la mi- 

nima. Lob. Lugd. Ger, Cluf. hift. M. Julio 

l^itttec t)ec ^o^(btit)e» 

Reliquae Herbarum fcrvantur aheri Centurise, 
Emen- Emcndanda. 

I. in vita Breynii, 


^^g' ^' 


lin. 7. Leidenfi kge Leidenfi, 


— 8. 


— 6. citertas — ciireas. 


— II, 


— 6. afine Baglivio. 


— 12. 


— 6. Strozzi. 


'- 


— ^ 12. Romse, 


— I6. 


— 7. thalamii. 


_ 


— Ig. Breynii. 


-- 18. 


-—17. fi£litias. 


— 21* 


— 15, Petiveri, ' 2. /;/ Flora Gedanenji, 

~ 29. — ■ 26. florem. 

— — — 27. corolla, 
— - 30. — 6. folitarius» 

— 7. dfine, caule. 

— 34. — 14. addatiir {tmmiXiVis nervofls* 
^ — ^ 24. poft paniceum addatur fpica, 

— 35. ^ 4. tf/«<? calycinis. 

— 37. — ^ 14. ©fraujjgra^. : 

— 41. — 22. addatur ex Oelhafio* 
— 25. ere£lis lege re£lis. 

— 42. — 3» foHis, ^ii^n/r hirfutis. 

— 15. latum, di^^fMr villofum moUius- 

culum, 
— 19. Bfomi. 

— 4. laxa. 

— I. quinquefidrs, 

— II. angulato. EMCKDANDA. Pag. 52. lin. 22. repente, %^ recumbente. S6.~ 

57- — — 59- 64.— 

77- — 

87 — 27. quam , lege quem. 
15. aculeatis. 
27. Gentiana pmEiat^ nomenfpecif. 
mutilatumftc legatur, G. co- 
rollis quinquefidis campa- 
nulatis punftatis vcrticilla- 
tis, calycibus quinquedenta- 
tis. 
nigris feu fufcis. 
lata. 
5. a fine addatur in fylva ^inttt 
bemSacentDtncf el, Septemb. 
II. tf^^tf^Mf ex Oelhafio. 30. 
13' 
^ 
New York B^Mnlcal Gardan Library 

QK295.R4v.1-X. gen 

Reyger, Gottfried/Tentamen florae Gedane 
3 5185 00105 1455 
COVLR SYMEM Made in Italy 8 032919' ^•^■■u^i-J ^•V*'^*-/ ^.;:^-'M^!^ ^^•S^^SSf*^ •!:X^ >;>' ^•^V^ .'1 -• :■■• ■■-0 ■ : . "^ 

■ _.>■ -i". '>. • _^'*c:' \^ ■ '. . . ' ^' VV I. ■■ ■-V,.M»r^..V 


^- .!/; * »■■•- ■,'7-^ .♦v#-'-".--tjir-*-'*. -- ,^f*VK'-.-v_ ;;i,:4. ■ -.^ ..\>v, -, -. -"' -• - '*jf-. - ■ • 
* vv*^ ::■■>; :".;^^j^sAii-'f. -'.;n; ■--^ . ' "^, -i- v 
^ ■, ,. :, ■ ■ . -vr,vc-? =• ^•»>^."i'::n..r;'-».-#'.'/l' -V... -V ■ '" - : ■ ■? ■ . : • /".. ■-•*• ^. • .- 
-■ • *V' v-;> 


"», •V .■/.;;.,■»■'-■_,■ -• '4„-, 
: • ■/•:.'" ..-. ,•. • -r " -.' . 

■ '■' ^^:- :■<''■■ .■^■•i^ 

■• - , ■ -• *' ~i 1 -^- ■ T»*- 

. >. - . "^ ■!. .* '^'' ' ,'.•'•* " . ■. ' 

^ .*%."-* ■■ , ^.- ■■ • -.,' 

.■i:.:::r ;-'■['■ J 

•- -y^f ■^- '"^ \» . . 

'"■ — . -_ '^ ,/■ -^^ V ■•-,..- - r»6»r.;