Skip to main content

Full text of "Thoukydídou Xyngraphe. Mit erklärenden Anmerkungen hrsg. von K.W. Krüger"

See other formats


\ ^^/-^α; ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ 
ΞΥΓΓΡΑΦΗ. Μίΐ 

6Γΐί1ίΐΓ6ΐιάθη ΑηιιΐθΓΐίίΐη§θη 

1ιβΓαυδ§68β1)6η νοη 14. ^ν. ΚΓϋ^βΓ. ΖψβΐΙβη Β4ΐιάβ3 βΓδΙβδ ΗβΠ, Κΐηίΐββ αηά δθοίΐδίβδ Βαοΐι. Ζν\^6ίΙβ ΑηίΊΕ26. 003 β(ίο1ιΙ ζιι οίηβΓ οη^ϋδοΗοπ ιιη(1 Παηζόδίδοΐιοη ϋβΙιοΓβθΙΖϋης 
(Ιίβδβδ \νοΓΐί63 Ι)θΙι3ΐΙ (ΙοΓ νβρΓαΒδΟΓ δϊοΐι νοΓ. ΒβΗΙη. 1858. ΛΗθ ΓθοΜηιαδδΐββη ΕχειηρΙδΓβ άίβδβδ λΥοΓίϊβδ ΓϋίΐΓβη ΗίθΓ άβη δίβηιρβ 
υη(1 άϊβ οί8€ηΙΐ9η(3ί§;β Ν3ΐηοηδυηΙβΓδοίΐϊ*ί1..4(?8 νβι-ΓαδδβΓδ. Β»- 

3ο- 2,, β^'Μ' Τ 
,.-^ν.Κ Α Η ')<\ •ι \ ι , \. ^.Ο' 9(\μ7Γ0 ^ί'- ΘΟΥΚΎ^Ι^ΟΎ 
ΒΥΙΤΡΑΦΗΣ Ε. 

Τον ό' ΐπιγιγνομάνου &ίρονς αΐ μεί' Ινιανοιοι σηονόαι όιίλελνντο με-Ι 
χρι Πν&ίων. και εν τη εκεχηρία Ά&ψαΤοι ^ηλίονς άνέοτησαν εχ 
^ηλον, ηγησάμενοί αατά πάλαιαν τίνα αΐτίαν ον καθαρούς οντάς ιε- 
ρώα&αι, καΐ άμα ελλιηες σφίσιν είναι τούτο της κα&άρσεως Τ] -ηρότε-ΐ 
ρόν μοι όεδηλωται ως άνελόντες τάς &ψ.ας των τε&νεώτων ορθώς 
ενόμισαν ηοιηοαι. και οι μεν ^'ηλ^οι 'Άτραμνττίον Φαρνάκου όόντος 
αντοΤς εν τι] Άοία ωκησαν, όντως ώς έκαστος ωρμητο. 

Κλέων όε Άθηναίονς ηείοας ες τα επι Θράκης χωρία εξέπλίνσε2 
μετά την εκεχειρίαν, "Αθ^ηναίων μεν όπλίτας έχων όιακοσίονς και χι- 
λίονς και ίππεας τριακοσϊονς, των όε 'ξνμμάχων ηλείους, νανς όε τριά- 
κοντα, αχών όε ες "Σκιώνην τιρώτον, ετι πολιορκονμενην, και ηρος- 
λαβών αντόθ^εν όπλίτας των φρονρών κατέπλενοεν ες τον Κολοφωνίων 
λιμένα, των Τορωναίων απέχοντα ον ηολν της πόλεως, εκ ό' αντον,ί €. !. § 1. ηί μίν ίνιανϋι,οι, αηον&αΐ άκΐίλνντο μ^χρι• ΙΊν&ίων 
ι1βΓ]3ΐιη§β νβΓΐΓ3§ νν3Γ βτίοδοΐιβη υη(1 βδ \ν3Γ χνίθάβΓ Κπβ^ ΐ3ίδ ζα 
<1οη ΡγΙΙιΙβη. (ΗΙ.) ν^Ι. (Κγ. ζυ) αΐϊηίοη Ρ. Η. ρ. 214 δ. υ. Οίδπδδβ δρβο. ΙιίδΙ. 
ΙίΙ. ρ. 52 85. ϋθΐη μίν οηΙδρΓίοΙιΙ ηϊοΐιΐ Κΐίων άί 2, 1, δοικΙοΓη ϋίβ ηδοΐΐδΐ- 
ίοΐ^εηάβ ΕΓΖ3ΐιΙυη§. νςΐ. 5, 71, 1 ιι. Κθ§. ζιι Χβη. Αη. ιιηΙβΓ μίν. — ίν τ^ ίχί- 
χαρίη αοο\) λνδΙίΓβηά άβδ \ν3 Γίβη δΐί 1 ΙδΙβη (1 6δ 4, 117 1Τ. Οΐβπδδο ρ. 55. 
— χητα παλαιά»/ ηνα. χατά άη τίνα τιαλακίν 8υυ3δ , ΡΙιοΙ. υ, ΕΙγιη. Μ. 
νςΐ. 0ΐ9Π5δβ ρ. 57 11. ζιι 1, 24, 1. — ίίρώσβ^αι, ιΐρώς άναΧΗΟίίαι τω ί>ίψ. 
(δοίι.) Ιίρούς ν(νομία»αί ΡΙιοΙ. ρ. 81. ϋεΙ^βΓ άίβ δαοΐιβ Βοβοΐνΐι δΐ33ΐδ1ΐ3ΐΐί{ι. 
1 δ. 54ϋ. II δ. 8ί. Μγ11)ί8θΙΐθδ Ιιοί ΡΙυΙ. η. των ΙχλίΙ. χρηστηρίων 5. 

§ 2. το ν το, (ίβδδ δϊθ (Ιίβ Οο1ϊ6γ ηϊοΐιΐ \νβ86β5θ1ΐ3ΐΤΐ ; τό ΚβίδΙίΘ Ηοΐ Αογ. 
ρ. 491. — ΐί. 'ή»/ Κβίδΐίβ θΐ). , ΠοίΜ-οβ υ. εΐηβ Ηδ. ^^η^8 λ\ίΓ(1 ιηίΐ άνιλόντις 
ζιι νβΓ^ίηάεη δθίη : (ΙυτοΙι ■ννβίοίιο δΐβ — ννοβ^βδοΙιβΓΠυηίΙ {ΙβηιίΙ Γβ οΐιΐ, 
άβζϋ ΟβηϋββΓκΙβδ, ββΙΙιαη ζυ Ι)3ΐ)βη ^ΙβυΙιΙοη. Εδ ΐδΐ ηϊοΐιΐ , ννίβ Οό., 
Ηΐί. υ. Ρρ. ιηβίηίοη ( νβΐ, Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 119), ηαοΐι δρρ. 60, 5, 2, δοηίίβΓη 
η3θ1ι 51, 9, 2 ζϋ ΟΡίίΙϋΓοη. — ηρότίρον 1, 8, 1. 3, 104, 1. (Ηυάδ.) — Φαρ- 
νόχον, δΐ3ΐΙΙΐ3ΐΙεΓ (ΙβΓ (Ιβδίίγΐίΐίδοΐιοη δ3ΐΓ8ρίθ. Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 353 υ. δΐιιϋ. 
1 8. 95. — ψχηααν. ζυ 1, 8, 1. — ώρμητο (Ιβζα ββηβίβΐ νν 3 γ. νβΐ. 6, 
78, 4. (ΒΙ.) δοΙίννβΓίΐοΙι ηοΐιΐϊ^ ; χνοΙιΙ νΐβΙιιΐϋίΐΓ: βυΓ8βΙ)Γ00») β η ννβτ. ν§1. 
8, 23, 1. (Αγπ.) νβΐ. 4, 48, 5. 74, 2. 

Ο ί. § 1. σχώ*> ίς. ζα !, 110, 2. — των Τορωναίων ν6Γΐ)ίη(1βη 
ΜβπεΙιε ιηίΐ λψίνα. 

III. 1 2 Θονχνόίόον 

αίσί^όμίνος νπ' αυτομόλων οτι οντί Βρασίδας ^ τη Τορωντ^ οντί οΐ 
Ινόντίς αξιόμαχοι ίΐίν, τη μεν ατρατια ττίζη εχώρίΐ ες την πόλιν, 
νανς δε περιεπίμψε δέκα ες τον λιμένα ηεριηλεΐν. και ηρος το ττερι- 
τείχισμα πρώτον άφικνεΐται ο ηροαπεριεβαλε τη πάλει 6 Βρασίδας, 
εντός βονλόμενος ηοιησαι το προαστειον , και διελων τον τταλαιον τεί- 

Βχονς μίαν αντην εποίησε ττολιν, βοηθησαντες δε ες αντο ΓΙασιτελί- 
δας τε ό Λακεδαιμόνιος άρχων και -η παρούσα φνλακη προσβαλόντων 
των ^ΑΒ^ψ'αίων ημννοντο. καν ώς εβιάζοντο καν αι νηες άμα περιέ- 
ηλεον ες τον λιμένα περιπεμψΒ^εΐσαι, δείσας ό Πασιτελίδας μ-η αϊ τε 
νηες φ&^άσωσι λαβονσαι ερημον την πόλιν καν του τειχίσματος αλιΟκο- 

^μενου εγκαταληγ&η , άπολιπων αυτό δρόμω εχώρει ες την πόλιν. ον 
δε ^Α&ηναΐοι φΒάνονΟιν αϊ τε από των νεών ελόντες την Τορωνην 
και ό πεζός επισηόμενος αντοβοεί , κατά το διηρημενον του παλαιού 
τείχους 'ξννεσπεσών. καν τους μεν άπεκτειναν των Πελοποννησίων 
καν Τορωναίων ευ^ύς εν χερσί, τους δε ζώντας ελαβον καν Γίασιτε- 

Ζλίδαν τον άρχοντα. Βρασίδας δε εβοηΟ^ει- μεν τη Τορώνη , αίσ&όμε- 
νος δε κα&' όδόν εαλωκνΐαν άνεχώρηοεν , άποσχών τεσσαράκοντα μά- 
λιστα σταδίους μή ψ^άσαι ελθών. ο ιίδ Κλέων καν ον ^Α&ηναΐοι τρο- § 2. Ιξ αυτόν &1β1ϊί ηΐβ (οιηροΓβΙ ννίβ ίκ τούτον. — άη' ΓϋΓ νπ' Κγ. 
Βηιοΐΐδΐ. ν§1. 1, 125, 1. — οτι, ο ν η ίϋη οτι, ονΰέ Ρρ. ΟΙ^δβρνν. ρ. 136. — 
ηξίό μαχος \νί(ΐ6Γ8ΐ3η(1δί3ΐαϊ§, ,,οΐιηβ ϋβΐΐν ογΙθγ ττρο'ί ιηϊΐ άβηι Αο. βυοίι 
4, 57, 2." (Β1. ) Οαδ λΥοΓΐ ^οΙοΓουοΙαεπ νοη βΐιίεη δ^^^^Π8ι6I1β^η β1>βη ηιΐΓ 
ΗβΡ. 11. Τίιυΐί. ν§1. ζυ 8, 80, 1. — τ^ νορ ηίζΐι νί'ιτά ννοΐιΐ ϊη ΐΌβΙΐΓ 3ΐδ Εϊηβρ 
Ηδ. ίβΐιίβη. δΙβΙΙΙΐΒίΙ- \ν3Ρ6 θδ ηυρ, \νοηη ητιβη βηηβΗηιβη άϋρΓίβ (33δδ (Ιίο Βεΐ- 
ίβΓ ηΐοΐιΐ 3ΐΐ8§€δθΗίίη \\•0Ρ(ίθη; ιιηά 3ΐιο1ι ίίβηη \νϋΓ(]β ιηαη ίϊ] μίν πίζΐ] στρα- 
τιά βρχνβρίβη. Κρ. ζ. Οίοη. ρ. 318 υ. δίοά. 2 8. 177 Γ. — ίς τον Γϋρ τόν 
ΒεΙίΙίΟΓ. ν§1. 5, 3, 1. — Άίριτιλίΐν. ζιι ίηιόύν 4, 132, 3. — ηροΰηίριέ- 
βαλε 3ΐΐδ86Γ (ΙθΡ 3ΐ1βη Μβιΐθρ ιι ιη (Ιϊβ 81301 βαΓΓϋΙΐΓΐβ. ν§1. 8, 40, 3. — 
ίντός, της πόλίως όηΧονότι. (8θ1ι.) — ηοιηααι. ζυ 1, 109, 3. νε;1. 6, 67, 2. 
— χαί άκλών λνϊβ 0Ρ 3ΐιθ1ι θΐο. δρρ. 59, 2, 6. — τον τίίχονς. δρρ. 
47, 15, 3. ν^Ι. ζιι 2, 7ο, 4, — αντην Γϋρ αυτά. δρρ. 61, 7, 1. ΟιίΓοΙι (Ιΐβ 
ηβυβ Μ3υθΓ ιιηΛ Νίβ£ΐθΓΡθϊδδυη§ (Ιθδ ζννίδοίιεη (ΙΐβδβΓ 1ΐβ§6η(ΐ6η ΤΗοίΙβδ (ΙβΓ 
3ΐΙθη ■ννϋΓοΙβη δί3(11 ιιη(1 νοΓδΐ3(1ί βϊη ΓβδΙβρ ΟγΙ. 

Ο. 3. § 1. Ιί αντό, 10 πίριτίίχισμα. (Ρρ.) — ό Ααχίόαιμόνι,ος ή ρ- 
χων. ζιι ό Ά&ηνηϊος 3, 102, 2. — εβιάζοντο, νηο της βίας των Ά9ηνκίων 
ήττώντο οί τκρί τον Πκσιτίλίάαν. (8ο1ι.) — ί?. ηί ίς βίηβ Ηδ., 3ΐιοΙι ιώϊρ βΐη- 
§6ί3ΐΙθη, (Ιοοίι ηϊοΐιΐ ηοίΠΐε;, (13 ηιβη αΐ νηίς 1)1θδδ βαί ίΐΐβ νανς άίχκ 1)βζίθ1ιβη 
Ιαηη. — Ιρημον οηΙΙίίοδδΙ νοη νοΓΐ1ιβί(ϋ§βΓη. (ΗΙ.) ΟοΠβΡ δο ?>πο1ι 1)6ΐ 
ΤΗυΙί. — Πασιτίλίάας 4, 132, 6? — τον τΐΐχίσματος, του χαινον τπχονς, 
7ον τκριτίιχίβμκτος. (8οΗ.) — την ηόλιν, ήτις ην ίν τω παλαίω τύχη. (δοΗ.) 

§ 2. οί από. ζιι 3, 90, 3. — αντοβοεί Ιίβηη δθίηθίη Ββ^πίΤο υηά άβηι 
8ρΓ8θΙι§6ΐ»Ρ3υοΙΐΘ (Ιβδ ΤΗυΙί. §βιηδδδ (ζα 2, 81, 3) ηΐοίιΐ ιηϊΐ ξυνεαπεΰών δοη- 
ίίθρη ηυρ ιηϊΐ εΧόνης νβρίιυίκίοη ■ννοράοη. Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 296 η. δΐιιά. 2 δ. 
178 Γ. — τον παλαιον τίίχονς. τείχους τον παλαιού βίηβ §ϋ1β Ηδ. ΙοΗ 
χνϋρίΐο ίου τ. τον π. θΓ\ν3Γΐ6η. — ζώντας ϊδΐ Ρρ3(1ιοο( : οΐ «λλοι (ί( ους έλα- 
βαν ζώντες ήσαν. νςΐ. 1, 11 3, 2. 4, 1 01, 3 η. ζυ 1, 75. 2. — Παΰιτελίάαν. 
ζιι 1, 132, 3. 

§ 3. μή, '\η δοίβρη ιΐ8δ νοΓΐιθΓ§6ΐιοηί1ο οϊη Ηίηιίβρηίδδ βηάευΐβΐ. δρρ. ^νγγζαφής ρ', ό'. [422] 3 

7τ«Γ« τί έστησαν όνο, το μίν κατά τον λιμένα το ύέ ηρός τω τίΐχί- 
σματι, χαί των Ύορωναίων γνναΐχας μεν και παΐόας ηνόραπόόιΟαν, 
αντονς όε και Πελοηοννησίους καΐ η τις άλλος Χαλκιδέων -ήν, 'ξν μ- 
πάντας ες εητακοσίονς, άηέπεμψαν ες τας ^Αβ-ήνας' και αντοΐς το4 
μεν Πίλοποννηοιυν νστί-ρον εν ταΐς γενομεναις σπονόαΐς απηλΟ^εν, το 
ύε ίίλλο ΙκομΙσί^-η ύπ' Όλυν&Ιων, άνηρ άντ άνόρος λυ&είς. είλον 
ύε και ϊίάνακτον ^Αθ^ηναίων εν μεθορίοις τείχος Βοιωτοί νπο τον αυ- 
τόν χρόνον ηροόοσι'α. και ό μεν Κλέων φυλακην καταστησάμενος της 
Τορωνης άρας περιεηλει τον ^Ά3^ων ώς επί την Αμφίπολιν. 

Φαία'ξ όε ό ^Ερασιστράτου τρίτος αυτός ΆΟ^ηναίων πεμπόντων^, 
ναυσΐ όΰο ες ^Ιταλίαν και ^ικελίαν πρεσβευτής ύπο τον αυτόν χρόνον 
' εξβπλενσεν. ΑεοντΤνοι γαρ απελθόντων ^Αθηναίων εκ Σικελίας μετά 
την 'ξΰμβασιν πολίτας τε επεγράχραντο πολλούς και ό όημος την γην 
επενόει άναόάαααΰαι. οι όε δυνατοί αΐσθόμενοι Συρακοσίους τε επά-^ 
γονται και εκβάλλονσι τον όημον. και οι μεν επλανήθ^ησαν ώς έκα- 
στοι, οι όε δυνατοί όμολογησαντες 2υρακοσίοις και την πόλιν εκλι- 
πόντες και ερημώσαντες Συρακοΰσας επί πολιτεία ωκηοαν. και υστε-^ 
ρον πάλιν αυτών τίνες διά το μη άρέσκεσβαι άπολιποντες εκ των Συ- 
ρακουσών Φώκαιας τε της πόλεως τι της Αεοντίνων χωρίον καλον- 
μενον καταλαμβάνουσι και Βρικιννίας, ον ε'ρυμα εν τη Αεοντίνη. και 
των τον όήμου τότε εκπεοόντων οι πολλοί ηλ&ον ώς αυτούς και κα- 67. 12, 3. — φ&άβαι, νοι• (Ιθγ ΕΓθΙ)βΓΐιη§. (ΗΙί.) — άνο, εΐηδ ΓΰΓ άΐβ δββ- 
8θ1άαΙβη, βίηδ Γϋρ άϊβ ί,βηάίΓυρρβη. (Β1.) — γνναίχας. ζϋ 1, 89, 3. — χαΐ 
ίΐ τις. δρρ. 59, 2, 4. 60, 10, 1. νςΐ. 3, 35. — ξύμηαντας οΐιηο ΑΓίίΙίοΙ. 
ζα 1, 107, 4. 

§ 4. αυτοϊς, τοΙς ΠίΙοηοννησίοις και X^άκιά^νσ^ν, ϋαΐίν (1β8 ΙηΙθΐ•θ85β5. 
(5ο1ι.?) Οονν. 1)θζίοΙιΙ ηιαη ((ντοΐς 3ΐιΓ (3ίο ΑίΗοηοτ, \νοΙ)βί (ΙβΓ ΟαΙϊν δοΙίΓ αΐί- 
ηοηη \ναΓβ. — τ6 ΙΙιλοπον*'ηαιον , οί ΙΙίλοηοννηΟι,οι,. (Α. Ρδ.) 8ρΓ. 43, 4, 
17. ν^Ι. 8, 2, 3 II. Χοη. Αη. 4, 8, 18: οί κατά το Άρκαόιχον τΐίλτασταί. — 
άνηρ λν»(ίς. ζυ 2, 103. ϋοΙ^βΓ άϊβ Κϋ§υηί; δρρ. 56, 9, 1. — χαταατηαά- 
μίνος. ζυ 4, 54, 4. 

Ο. 4. § 1. αντός. ζιι 1, 46, 2. — πίμπόντων. ζα {χόντων 1, 89» 2. 
— μίτά Την ξύμβασιν 4, 65, 2. (Οδ.) — ίπίγράιρκντο , ίτίρονς ΙηΙ τοϊς 
ουαιν ίνίγράψανίο (ίς την ηολιτΐίαν. (δοΐι.) — άν α άάααΰ&α ί, ίξ νηαρχης 
άααμον χαί μίρισμον ηοίηααι. (8ο1ι.) Κϊη ηηΐίΐίοδ ιιηά (ΙαΙιοΐ' ίη ίΙβΓ αΙΙ. ΡΓΟδα 
ζίοηιΙϊοΗ δοΚοηοδ λΥοΓί. 8ρι•. 13. 2 § 39 υηΚτ άατέομαί. Άναάααμος γης ίίιιϋϋΐ 
8ίϋ1ι αιιοΐι ϋβί (Ιοη Κο(1ηβΓη. 

§ 2. οί άυνατοί. Ζ(ΐ 1, 24, 3. — ίηάγοντια,. ζυ 2, 2, 2. — ως ί'- 
χαατοί. ζυ 1, 3, 4. — ομολογήσαντίς , ανν&ΐμινοι,. (δοΐι.) — ίρημώααν- 
Γίί, χαταΧιηόνκς Ιρήμην. (δοΐι.) ζοΓδΙοιΊοη Ρδ. Οοπι Βθ§ι•ίΐΤο βοηΐϋδδ ϊδΐ 
\\ο1ιΙ ηυΓ ]βηβδ. — ίηΐ ηολιτίία, ίη' ϊατ) ηολιτιία των Σνραχοαίων. (δοΐι.) 
ΙΙβϋβΓ ίπί ζα 5, 31, 2. 

§ 3. μη άρέσχίσ9κι. υηζ ιι ^I•^^^Iβη δβϊη, οΐιηο ΖπδαΙζ {ηνί) ευοίι 
5, 37, 3. (Ρρ.) Οο\ν. ^οΙ^ΓΟίιοΙιΙ ϋΐο ίΐΙΙ. ΡΓΟδίι ηυΓ ιΐαδ ΑϋΙίν. — άπολίτιόν- 
τΐς. ζυ 3, 10, 1 α. δοΗοηιβηη ζ. Ιδϋ. ρ. 299. — χωρίον Βΐ'ΖΪΓΐί. — ί»-, 
ίΐβιη ΡΓδαίοαΙ αδδίηιΐΠΓΐ. δρι•. 63, 6. ν^Ι. ΠβίηιΙορΓ ζυ ΡΐηΙ. ΡιοΙ. 121. — Φω- 
χαίας Γαρ Φωχέας οίηϊ^β ^ηΐΰ Ηδη. — των τον άήμου. ζα 4, 130, 3. — 

1* 4 Θονχνδίδον 

Κταστάντίς ίκ των ταχών ^ηολέμονν. α πνν&ανόμίνοι οΐ ^^β-ηναΐοι 
τον Φαίανια ηεμηονΟιν , η ηως ηΐίααντίς τους σφίσιν οντάς αντόθ^ι 
"ξνμμάχονς καί τους αλλονς, ^ν δννωνται, Σιχΐλιωτας χοινη, ώς 2ν- 
οαν.οοίων δύναμιν πί ριποιον μένων , δΤίίΟτρατίνΟαι , διασώοίίαν τον όη- 

^μον των ΑίοντΙνων. 6 δε Φαίαξ άφικόμη'ος τονς μεν Καμαριναίους 
ηίί&ίΐ ΧύίΙ ΑχραγαντΙνονς, εν δε Γέλα άντιοτάντος αντω του πράγμα- 
τος ούνιετι εηι τους άλλους έρχεται, αίσ&όμίίνς ουκ αν ττίίΟ^ίΐν αυτούς, 
άλλ' άναχωρήοας δια των Σικελών ες Κατάνην χαί άμα εν τη παρό- 

ξ)δο) χαί ες τάς Βριχιννίας ελ&ών χαΐ ηαρα&αρσύνας άπεπλει. εν δε 
τη παραχομιδϊ] τη ες την 2ιχίλίαν χαΐ πάλιν αναχωρήσει χαΐ εν τη 
Ιταλία τιΰΐ ηόλεΟιν εχρημάτιοε περί φιλίας τοις ^Αθηναίοις , χαΐ Αο- 
χρών εντυγχάνει τοΐς εχ ΒΙεοΰηνης εηοίχοις εχηεπτοιχόσιν , οΐ μετά 
την των 2ιχελιωτών ομολογίαν οταΟιαααντων ΆΙεΰοηνίων χαΐ επαγα- 
γομένων των έτερων Λοχρους εποιχοι εξίηεμφ&ησαν χαΐ εγενετο Μεσ- 

ίΰηνη Λοχρών τίνα χρόνον. τούτοις ουν 6 Φαία'ξ Ιντυχών τοΊς χομι- 
ζομενοις ουχ ηδίχησεν εγεγενητο γαρ τοΐς ΛοχροΤς ηρος αυτόν ομο- 
λογία 'ξυμβάσεως ηερι ηρος τους Αθηναίους, μόνοι γαρ των 'ξυμμά- 
χων, οτε 2ιχελιώται 'ξυνηλλάσοοντο , ουχ ίσπείσαντο Ά&ηναίοις , οΰδ' 
αν τότε, εΐ μη αυτούς χατεΐχεν 6 ηρός ^Ιτωνέας χαί ΊΜελαίους πόλε- 
μος, όμορους τε οντάς χαί αποίκους, χαί ό μεν Φαία'ξ ες τάς ^Α&η- 
νας χρόνω νατερον άφίχετο. τότί § 2. — καταϋτάνης. ζυ 1, 49, 2. — Ιηολέ μονν, προς τονς ^νρα- 
χονσΐονς. (δοΐι.) 

§ 4. τους — ξνμμάχονς, ά\β ο\ίΆΜά\8θΙχβη δΐδίίΐβ υηά ά'ιβ ΚβΓηβπηδβΓ. 
ν§1. 3, 86 βΙο. (Ρρ.) — ηί' όΰνωνται ΙιβζίβΙιΙ 8ίο1ι ηυΓ βυί τονς αλλονς, νοζα 
ά&Γ δοΗοη ϊη ίϊ πως 1ίβ§βη(1β Οβάβηΐίβ βΓηβυβΓΐ •νίΓ(1. — χοινΐ, ϊδΐ γπϊΙ Ιπί- 
ϋτζατΐνϋαν , (1ΪΘ3 ιηίΐ πεί&αντίς ζυ νβΓΐ)ΐη(1βη. (δοΐι.) — ώς άιιτοή άϊβ Υογ- 
8ΐβ11ιιη§ (1358. — άνναμιν (ςβΓ&ΙΐΓΐϊοίΐθ) 01)ΐη3θΙιΙ. 

§ 5. άντιστάντος. Ζϋ 5, 38, 5: άΐ'τίατη το ηραγμα. (Ρρ.) ϋη§β•ννδ1ίη- 
ΙίοΗ. — ονxέτ^. ζυ 4, 96, 1. — ΙπΙ τονς ίη ΓΓβυηάΙίοΙιεηι 8ίηηβ, \νϊβ οΓΐβΓ 
χ. Β. ΐ36ΐ ίλ&ίΐν ηοοίι 4, 8.5, 3; Ιιβί ίκπλίϊν 1, 37, 2. (ΗθΓΐίδΙ 8. 46.) ν§1. ζυ 
1, 5, 1 υ. Κγ. ζ. Η6Γ. 7, 172, 1. — αν. δρΓ. 54, 6, 6. — πίί9αν. ΟβΓ ΙηΓ, 
1)61 αΐσ&άνομαί ίδΐ νίβΐ δβΙΙβΠθΓ 3ΐδ 1)θί όβη δρΓ. 56, 7, 9 θΓναΙιηΙβη Υβρί^βη. 
ν§1 6, 59, 3. 

Ο. 5. § 1. παραχομιάί] ?α\ΐΓί ΐ3η§5 άβη ΚϋδΙβη (ΙΙβϋεηδ ΐ3βΐ άβτ 
ΗίΠΓβίδβ). ν§1. 7, 28, 1. — ίχρημάτιοί. ζυ 1, 87, 4. (Ογ.) — τοϊς Ά. 5ρΓ. 
48,12, 4. — έποίχοις χβτάΆοίιίίξΙ ϋοΙίΓββ. — ίχπιπτωχόσΐί'. δρπ. 50, 10,3. 
νβΐ, 4, 87, ϊ. 7, 32, 1 υ. Κγ. όβ βυΐΐι. ρ. 42. — των ίτϊρων άίβ βίηβ 
ΡΒΓίβΐ. (Υβ.) ζυ 3, 73. 4, 44, 1. — χα* ίγϊνίτο. δρΓ, 59, 2, 6. — ^ο- 
χρών. δρΓ. 47, 6, 7. 

§ 2. τοΐς χομιζομένοις. άηοχομιζομένοις ΒΙ(. Αΐΐβϊη ϋ1)βΓ χομίζ«ΐ9αί 
Ζϋ 2, 73, 2; ϋΙ)βΓ άθπ ΑΓίίΙίβΙ δρΓ. 50, 11, 21 υ. Κγ. δ1υ(1. 2 ρ. 177. Οοοίι 
\νϋΓ(ί" ίοΐί να'ύ ϋοΙ^Γββ υηά Αγπ. τοΐς ]\β\)βΓ εηΛβΙΐΓβη. — ομολογία ΙιίβΓ νοη 
νβΓ8ΐ)Γβ<3υη2, ΡΓα1ίηιϊη3ΓΪβη. — οτ( 2. ξννηλΧόϋαοντο 4, 65. — 
ονδ" αν τότ(, Ιΰηιϊσαντο. δρΓ. 69, 7, 2. — χατίΐχίΡ 1)6(3 Γ3η§1 Ι33ΐ1β, 
ϊ>6\ ΤΙιυΙί. δο ηυΓ ΙιίβΓ; δΐιηΐίο^ βυοίι 8θη8ΐ β1)βη ηΐο'ηΙ Ιΐ3υβ§. — «ποίχονς , 
ίαντών, των Αοχρων. (δοΐι.) Ι^νγγ^αφτ^ς ί', ς. [422.] 5 

Ό δε Κλέων ως αηό της Τορωνης τότί πΐριέηλίνσίν εηΐ την& 
'/ίμφίηολιν, όρμωμίνος Ιν. της ^Ηιόνος 2ταγίίρω μεν πρόσβαλλα, ^Αν- 
άριων αποικία, και ονχ ίΐλίν, Γαληψον όέ την Θασίων άποικίαν λαμ- 
βάνει κατά κράτος, και πεμψας ως Πίοόίκκαν πρεοβίΐς, Όπως ηαρα~^ 
γένοιτο οτρατιά κατά το 'ξνμμαχικον, καν ες την Θράκην άλλους παρά 
Πολλην τον Όόομάντων βασιλέα, ά'ξοντα μισ&οΰ Θράκας ώς πλίίστονς, 
αντος ησύχαζε ηίριμένων εν τη Τΐιόη. Βρασίδας δε πνν&ανόμενος^ 
ταντα άντίκά&ητο και αντος επί τω Κίρδνλίω' εστί δε το χωρίον 
τούτο Άργιλίων, επί μετίώρον πέραν του ποταμού , ου πολύ άπεχον 
της ^Αμφιπόλίως, και κατίφαίνετο πάντα αντόί)ίν, ωστί ουκ άν έλα- 
χ^ίν αύτόθ^ίν όρμωμίνος ό Κλέων τω στρατω ' οπίρ προΟίδέχετο ποι- 
'ηοίΐν αυτόν, επί την ^Αμψίηολιν, νπίριδοντα σφών το πληΒ^ος, τη πα- 
ρουση στρατιά άναβησίσΘαι. άμα δε καί παρεσκίυάζίτο Θράκας Γί4 
μισ&ωτους πεντακοσίους καΐ χιλίους και τοις Ψΐδώνας πάντας παρα- 
καλών, πίλταστάς καΙ ιππέας" και ΆΙυρκινίων και Χαλκιδέων χιλίους 
πίλταστάς είχε προς τοΐς εν Αμφιπόλίΐ. το δ' όπλιτικόν 'ξΰμπαν η- 
^ροίσ&η δισ χίλιοι μάλιστα και ίππης Έλληνες τριακόσιοι, τούτων 
Βρασίδας μεν έχων επί Κίρδυλίω έκάθητο ες πίντακοσίους και χι- 
λίονς, οι δ' άλλοι εν ^Αμφιπόλει μίτα Κλίαρίδου έτετάχατο. ο δεΊ 
Κλέων τέως μεν ησΰχαζίν , 'έπΐΐτα ηναγκάσθη ποιησαι οπιρ ό Βρα- 
σίδας προσίδέχίτο. των γαρ στρατιωτών άχθομένων μεν τη έδρα, α. 6, § 1. ώς. ν§1. 8, 69, 1, 5, 10, 8. 8, 31, 1. (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 832.) 

— τότ( δ, 3, 4. — όρμώμίνος. Ζϋ 1, 64, 2. — την ιηϊΐ ββζυ§ βυί άιβ 
ΕΓ\ν3ΐιηυη2 4, 107, 2. (Μϊ(ί(1ΙβΙοη.) 

§ 2. χατά το ξυ μμαχιχόν. ζιι 1, 107. 4; ϋΙ)θΓ ίΐΐθ 83θΙΐ6 4, 132, 1. 
(Ηΐί.) — μίβ&ου ηχπν 4, 124, 4. δρΓ. 47, 17, 3. 

§ 3. χ αϊ αυτός Ι^βζίβΗΙ δΐοΗ πϋΓ 3υΓ ίχά^ητο, ηϊοΐιΐ 3ΐιΓ «ν^ — ηοοΗ 
3ΐιΓ ίηΐ Κίράνλίω. (Β3.) ζυ 1, 50, 4. 6, 75, 2. Τ{ιβί1\νβΐδΘ αΐιηΐίοΐι 5, 8, 1. 
7, 73, 2 υ. Αγγ. Αη. 5, 1, 6. — Κΐρίΐνλιον 3η (3βΓ λΥβδΙδβΐΙβ ^1θ5 δίΓγηιοη, 
61)^38 ϋΐ36ΐ• θίηβ νιβΓίοΙιηείΙο εηΐΓβΓπΙ, \νϋ1ΐΓθηά <3ί6 δίαοΐΐ 3υΓ βΐηβΓ Αηΐιόΐΐθ 
άΰΓ ΟδΙδβίΙβ ϋβδ Ρΐιΐδδβδ ΐ3β, (ΙβΓ ΙιϊβΓ βϊηβη Η3ΐΙ)1ίΓβίδ Ι)ί1(1οΙβ. ζα 4, 102, 2. 
ϋβΙ)βΓ ύ'ιβ ΒΓϋοίίθ 4,103,4. — αντόΟ^ιν, 038 ζννβϊΐο, §β1ιδΓΐ ζυ ονχ αν ίλα- 
^ίν; βΓ νϋΓάβ νοη (ΙογΙ 3ΐΐδ Ιιβ'πιβΓίίΙ \νοΓ(3βη δβϊη. (Ρρ.) Εδ ^^'^Γ^^ 
(ιηίΐ βίηϊςεη Ηίη. υηά Υβ.) ζιι δίΓβίοΙιβη δβϊη. (Κγ. Βηιοΐΐδΐ.) ν^Ι. Ηθαδο ρ. 98, 
(ΙοΓ αυτόν 3υδ ζ\νθί Ηδη. ννϋπδοΐιΐ. — ηροσι&ίχίΐο, υ Βρααίάας. (8ο1ι.) — 
νηίριιίόντα ιηΐΐ ΟβΓΪη§δοΗ3ΐζ ιι η§. νςΙ. 6, 104, 4. — ίηΐ χην Άμφί- 
ηολίί' νβΓύβηίΙ δοΐιοη (Ιθγ δοΐι. ηο1ι(ί§ ηϊοΐιΐ ιιιίΐ ορμώμινος δοηάβΓη γώϊΙ άνα- 
βήσισ&αΐ; άαΆ 3ΐδ Ερβχβ^οιη ζυ ηοίησην ζιι ηβΐιηιβη ίδΐ. ν§1. ΜβΙΙΙι δρπ. § 476. 
(Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 291.) ΗείηιΙΟΓΓ Ζϋ ΡΙβΙ. Ρίιϋιΐ. § 50. (Ρρ.) ν^Ι. Ογ. 57, 10, 8. 

— αφών, των Ααχί&αίμονίων. (δοΐι.) δρΓ. 58, 4, 3. — ηΙηΒ-ος. ζυ 4, 10, 4. 
ν§1. 6, 104, 4. — τζ ηαρούαι^ ατρατίά, ου τκρψίϊναμτα ηάντας. (δοΐι.) 
νδΐ. 5, 7, 2. 

§ 4. ξύμηαν. ζα 1, 107, 4. — μάλκιτα. ζυ 1, 13, 2. — Ις. δρΓ. 

60,8, 1; ϋΙ)βΓ (ΐ3δ ΗγρθΓΐ)3ΐοη Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 319. — ίτιτάχατο. ζυ 3, 13, 4. 
§ 6. άκίχίΐ^οί. δρΓ. 60, 2, 3. —ΈλΧηνίς. νβΐ. 5, 10, 9. (Ρρ.) 
Ο. 7. § 1. τίως μίν. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 4, 2, 12. Νοοίι 6, 61, 6. — ί- 

ηαχη οΐιηθ Λ. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 1, 3, 3. — ?>/ ϊάρ<^, τ^ ώατριβρ χαι τρ 6 Θονχνόίόον 

αναλογιζόμενων όε την εκείνου -ηγεμονίαν ηρος οίαν εμπειρίαν ί(αΙ τόλ- 
μαν μετά οίας άνεηιΰτημοσΰνης ααί μαλαχίας γενηοοαο και οϊχο&εν 
ως άκοντες αντω 'ξυνηλ&ον, αίο&όμενος τον &ρονν καΐ ου βονλόμενος 
αυτούς δια το εν τώ αυτω κα3Ί]μένονς βαρυνεσ9^αι αναλαβών -ήγεν 

ίκαΐ εχρήοατο τώ τρόηω ωπερ καΐ ες την Πΰλον ευτνχήοας εηίστευσέ 
τι φρονεΐν ες μάχην μεν γαρ ουόε ηλπιοεν οί επε'ξιβναι ονόένα, κατά 
ί^έαν δε μάλλον εψη άναβαίνειν του χωρίου, και την μείζω ηαρασκευην 
ηεριεμενεν , οϋχ ως τω άσφαλεΐ, ην άναγκάζηται, ηεριοχηαων , «λλ' 

3ώς κύκλω περιοτάς βία αιρησων την πόλιν. ελ^ίόν τε καΐ κα&ίοας 
επΙ λόφου καρτερου ηρο της ^Αμφιηόλεως τον στρατον αυτός ε&εάτο 
το λιμνώδες του Στρυμόνος καΐ την ^εσιν της πόλεως επί τ^ θράκϊ] 
ως έχοι. άπιέναι τε ενόμιζεν, οπόταν βοΰληται, άμαχεί• και γαρ ούδε 
ίφαίνετο ούτ' επί του τείχους ουδείς ούτε κατά ηύλας εξήει, κεκλτ]- 
μίναι τε ήσαν πάσαι. ώστε και μηχανάς Ότι ον κατηλΟ^εν ίχων, ά- 

8μαρτεΐν εδόκει • ελεΐν γάρ αν την πόλιν δια το ερημον. ο δε Βρα- άργία. (δϋ[ι.) καθ-έάρα 9, 18, 3. ΗοΓ. 9, 41, 1: περιημέχτα τ^ ((ί'ρΐΐ- (Οό.) — 
ηρο^ οϊαν μίτά οίας. δρΓ. 51, 14, 1. ν§1. Ί, 75, 6. (Β1.) — οϊχο»(>> 
δίεΐιΐ δοΙιέίΓΓβΓ 1)θΙοηΙ νοΓ ώς. ζα 3, 88, 2. — ξννηλ&ο»'. ξνχ'ίξηλ&οΐ' ϋοΙ^Γββ, 
Η33δβ ρ. 99 ϋ. ϋΐίποΐι ΒοίΐΓ. ζ. ΚπΙ. ϋβδ Τίι. 1 δ. ^12. ζιι 3, 111, 1. — άι ά 
τό νβΓ(39ο1ιΙί§1 Β3. Ρρ. θτΙΐΙέίΓΐ; β5 ηΐδ Μίδο1ιαη§ βυδ «ίτονς Ιν τω αίιτω χα9η- 
μϊνονς αηά αυτούς Λ« το ίν τω αυτω καθησβ^αι. Οΐβδβ Μίδο1ιιιη§ ΙιαΙ (ίβηι Οο- 
δοΗηιαοΙίθ ΜβΙΐΓβΓβΓ ζπξβδδί^Ι. Ιοίι βηΙίΙδΓΘ Λ« τό Ι*» τω αντω \νβ§βη (1θ5 
( νβΓ\νβί1βηδ) 3η €ΐΘΠΐ5β11)6η ΟιΊβ. ν^Ι. ζιι Ικ τον ίπΐ πΙΐΙοτο*> 1, 2, 2, 
Υβη Υβίδθη 8οΐΊβ(ΐ3θ αϊΙΙ. ρ. 13 δδ. νβητιϊδδΐ η3θίι βαρνν(6&αι, είννβ άτολμο- 
τίρονς γίγί'ίβ&α*. — καθήμενους \3&Ί ϊΙΐΓβΓ ϋη11ια1ϊ§1ίβϊ(. ζιι 4, 124, 4. 

§ 2. φηερ \βτΙ)ϊηά6ί Αγπ. ιώϊΙ ίπίαηναε, ϊοΗ ιτιϊΐ; ίίτυχήαας , ίαρ (Ιαδ (3ίθ8 
01)]θο(; ηδΐί)ί§6Γ ϊδί. — τω τρόπω (Ιειη 0Ιΐ8Γ3ΐίΙβΓ, υπί^οδοπηβη (ΐ3Γ3υΓ 
1θδζυ§6ΐιβη. (5ο1ι.) — ίί την Πϋλον. §ο§βη δρΙιβΙίΙβπΒ ΛΛΪΪΓάβ ιη3η ογ- 
\ν3Γΐβη; άοοίι 3οηβΓ Ν3η•ιβ ιιηιΓβδδΙ ά\& η3ΐιο §βΙβ§θηθ ΙηδβΙ ηιϊΐ. (Ρρ.) 5ο όΓ(βΓ 
ΐ3βί Αγ. — τ* φρονΐΐν 6Ϊηί§6 ΕίηδϊοΗΙ ζα ^βδίΐζβη, Λνΐβ 6, 89, 5. Κγ. 
ζυ Χεη. Αη. 6, 1, 18. — κατά ϋ^έαν ζιιγ 8ο1ΐ3ϋ, ββοο§ηοδοΐΓΐιη§, 
Ννϊε 5, 9, 2. 10, 2. νβΙ. 6, 31, 1. (Ρρ.) — τήν ά'ιβ &, 6, 2 εΓννδΙιηΙε. — τω 
άαφαΐΐΐ ά\1^^\\ ά'ιβ δΐοΗβΓΗεΐΙ; χνείοΐιε (ΐ3δ η3θΙΐΓϋο1νεη(1β Η3υρ11ιεεΓ §ε- 
λνδΙίΓεη ιηοοίιίβ, (Ρδ.) ν^Ι. 6, 55, 4. (Αγπ.) — άναγκάζηται, πολψΗν. (δοΐι.) 

— περισχήσων, νπερΰχήσων καΐ νικήβων. (δοΐι.) αιη ο1)ζυδίε§εη. ν§1. 
8, 105, 1. (δΐ.) Είηε δοηδΐ υη§ε\νοΐ5ηϋο1ιε Βειίευΐιιη^. Ρυ^ηαΙιιιιΐδ δυρεΓα- 
Ιυηίδςυε Υα. ΙΙηΛ άβδ η3θ1<Ιο άναγκάζηται ΙθδδΙ 3ΐΙεΓ(1ίη§δ άεη βΓδΙεη Βε^πίΤ 
νβΓηιϊδδεη. — τκριστάς, πίριατηϋας άεΓ δοΐι. υ. Υβ. ? 

§ 3. τΐ] Θςάκτ] ίίΪΓ την Θράκην άϊβ ΙιεδΙεη Ηδη.: §ε§εη ΤΙιγ. , υηι οδ 
3ΐΐ3 ορμητηριον §ε§θη (]3δδβΐί)ε ζα Ι^εηυΙζεη. (Οο1)Γεε.) ζυ 5, 3 3, 1. — ουάέ 
βεΗοΓΐ ΙιϊοΓ \νοΗΙ ζυ ϋβηι §3ηζεη Οθ(ΐ3η1ίεη. ν§1. Οεηι. 8, 24. 31, 11. ζυω 
ηέίοΐΐδίβη λΥοΓίε, §Ιείο1ιΓ3ΐ1δ η3θΙι και γάρ, 1)εί ΙδοΙίΓ. 6, 39, ΡΙβΙ. δγοιρ. 183, ε. 

— ίφαίνετο ούτε. ϋεΙ^εΓ (Ιϊε δίεΐΐαη^ ζυ παράδειγμα 3, 39, 3. — μηχα- 
νάς ΟΤΙ. δρΓ. 54, 17, 7. — ον κατηλΟ^εν. ουκ άηηλθεν βοΙιΙεοΗΙε Ηδη. ονκ 
άνηλ&εν Βΐί. , \ν35 Ηι^. νοΓ§ε6θΐ5ΐ3§εη αΙ)βΓ 3υΓ8ε§ε1)εη ΙιαΙΙο. ονκ, ηλθ^εν Κγ. 
ΑγποΜ 1)εζίβ1ιΙ; κατηλθ^εν ηυί ιΐβδ Ηεταίιΐίοηιπιεη νοη ίΐεηι Ηϋ§ε1. ν§1. 5, 
10, 2. (?) — ίλεΐν. δρΓ. 69, 14, 5. — ίρημον ΕηΙΙ)Ιοδδυη§ νοη ΥεΓ- 
11ιεϊ(1ί§εΓη. (ΗΙ.) ίρημία 8, 71, 2. ζν}'}'ραγης *', &'. [422.] 7 

ΰίδας (ν&ύς ως ιΐόί χινονμιίνονς τους ^Αβηναίονς , χαταβάς καΐ αντός 
από τον Κίρδυλίον ίσίρχίται ες την ^Αμφίττολιν. χαι έηέ'ξοδον μεν 
χαί αντίτα'ξιν ονχ ετιοιησατο προς τους Αθηναίους , όίύιθ)ς την αντον 
παραοχίνην χαί νομίζων νποόίίοτίρους ίΐναι, ου τω ηληθ^ίΐ, αντίπαλα 
γάρ πως ην, αλλά τω αξιωματι — των γαρ Αθηναίων οπίρ εστρά-ί 
τίυί χα&αρον εξηλθ^ί χαΐ Αημνίων χαί 'ίμβρίοιν το χράτιατον — τέχντι 
όε παοίοχίνάζίτο έπιθηοόμίνος. ίί γάρ όίί'ξίΐί τοις εναντίοις τό τί 
ηλή&ος χαί την Όπλιοιν άναγχαίαν ουααν των μί&' εαυτόν, ουχ αν 
ηγίΐτο μάλλον ηίριγενβσθαι η οίνευ προόιρεώς τε αυτών χαί μη από 
τον οντάς χαταφρονήαεως. άηολε'ξάμενος ουν αυτός πεντήχοντα χαίζ 
εχατον όπλίτας χαί τους άλλους Κλεαρίδα προατά'ξας εβουλευετο επι- 
χειρεΐν αιφνιδίως, πριν άπελ&εΐν τους Αθ-ηναίους, ουχ αν νομίζων 
αυτούς ομοίως άπολαβεΐν αύθ^ις μεμονωμένους, ει τυχοι ελθ^οΰσα αν- 
τοΐς ή βοη&εια. 'ξυγχαλεοας δε τους πάντας στρατιώτας χαί βουλόμε- 
νος παραθ^αραυναι τε χαί την επίνοιαν φράσαι έλεγε τοιαδε. 

"^Ανδρες Ιίελοηοννιίοιοι, άπο μεν ο"ας χωράς ηχομεν, οτι αεί διά^ 
το ευψνχον ελενθ'ερας , χαί Ότι Ζίωριης μέλλετε "'ΙωΟι μάχεοθ^αι, ωκ 
εΐώθ-ατε χρείοοους είναι, άρχείτω βραχέως δεδηλωμενον την δε επι- 
χείρηοιν ώ τρόπω διανοούμαι ποίίΐσθαι διδάξω, "να μη τό [τ"ί] χατ' ^ 8. § 1. χινονμένους. Ζϋ 7, 4, 5. — χη» αυτός. 6β(ΐ3θΙιΙ \νίΓ(1 
χαΐ αυτός ίχινύιο χαΐ χαταβάς. ζυ 5, 6, 3. — άίάι,ώς την αυτοϋ η., ου 
ϋ-αρρών τ7] ϊάίη παρασ/.ίυΤί. (δοΗ.) — ΐΐναι, τους ίαυτου άηλοί'ότι. (8θ1ι.) 
Ι,βίοΙιΙ 0Γ§3ηζ1)ΐΐΓ 3υδ Την ανιόν παραϋχίυην , \νοηη ηϊοίιΐ νίβΙητι,ΙΐΓ ηαοΐι δρΓ. 
58, 4, 3 ΖΙ1 θΓΐίΙθΓβη ίβΐ. ϋηηδ11ιϊ§ αίδο Ρβ. υποάίίΰτΐρος. 8ρΓ. 58, 4, 8. — 

— αντίπαλα. δρΓ. 43, 4, 13. ν§1. 4, 117, 3. — τω οξιώ μάτι, άυνάμα. 
(5ο1ι.) αη ϋο1ΐ3ΐΙ, ΤϋοΙιΙΐ^ΙίβίΙ., ΐη οΐίοδοηι δϊηηβ ιιίοΐιΐ §ο\νό1ιηΙίο1ι. 

§ 2. οπίρ. 8ρΓ. 43, 4, 17. νε;1. 3, 108, 2. — καΟ^αρόν, ουχί ΰνγχλΰ- 
άων (Ιηηλνό'ων) ονόί {ηιχονρων άλλ' αυτών των τιολντων. (δϋΐι ) ϋοΓ ΚβΓΠ 
να. υ. Α. Κγ. ζ. Ηογ. \, 211, ν§1. ϋίοη Ο. 41, 55. — άναγχαίαν, (ντίλη 
χαί ουχ Ιχ ηαραοχίνης. (δοΐι.) \νίβ ΓΠ^η δϊβ (ΙιποΗ Είΐβ βοοίταηςί ΗαΙΙο 
ϋϋδοΙιαΓΓβη Ιίόηηοη. ν§1. 6, 37, 3. (01).) η ο 11ΐ(1 ϋ γΠ ί^ο ηηοΐι 8οΙ)όιη. ζ. 
Ι8α. ρ. 279. \νοΙιΙ ΓίθΙ)Ιί§. ϋίοη 0. 56, 36: τω « ηατρί ίίμα ίχανώς ίημώρηβε 
χαί ΰμίν άναγχαίως {ηίχούρηαν. — τχροόιρίως αυτών νθΓΐιβΓ868''^"8β'^0 
ΕΓΐ)Ιϊο1ίϋη§ ίΙβΓ 8βίηί§βη νοη δοίΐοη ιΙογ Γείικίο. ν§1. ζιι 2, 89, 6. — 
μ ή. τηζ ΚοίδίνΟ. Ζα οντος §οζο§οη (ν§1. ζιι 1, 91, 4) ;^ίοΙ)1 β» ϋοη δίηη: ιιηιΐ 
οΐιηο νοΓ3οΗΐιιη§ Ννο^βη οΐβδ ΝΐοΙιΙνοΓΗοικΙοηβη, ύοΓ Μαπί^εΙ ίη 
ιΙβΓ ΒβννθΠηιιπβ. ϋοοΗ νϊοΙΙοίοΐΊΐ ϊδΐ μή , νοη Υα. ηΐοΐιΐ ϋΐιοΐδοίζΐ, οιΐδ (.Ιοπι 
δοΐι. : χα» μη άηο του φανίροΰ ϋϊηί;β5ϋ1ι1ίο1ιβΐ). 

§ 3. Κλΐαρίάα ηροατά ξας, μ(τά Κλίαρί^α τάξας. (δοΐι.) ν^Ι, 6, 42 
υ. 7, 29, 1. — ίβονλίΰ (ΤΟ. ζιι 2, 74, 1. — άηοΧαβ(Ίν μίμονωμϊνους, άνίυ 
των αλΙων λαβύν συμμάχων, (δοΐι.) Οοδ άηο — βηίδρηοΐιΐ ιίοπι ΙαΙ. δο — , 
ύιίΓοΙι μίμονωμΐνους ^βίίοιιίεΐ, \νηδ αΙδ Οίοδδοιτι νοιχίϋοίιΐϊ^ δοΐιβϊηβη Ιίαηη. — 
ί) βοη&ίΐτα, η παρά του Πίριϊίχχον χαί τον Ιΐόλλη. (δοΐι.) 5, 6, 2. 

0. 9. § 1. οΓ», ηχομιν. (Πδ.) — ίΐίυί^^ίρας. δρΐ'. 67,9,2. — ^ωριης. 
δρΓ. 50,8,4. — χρίίσσονς. ζιι 1, 124,1. — άιόηλωμένον. δρΓ. 56,8,1. 

— την ίπι•χίίρηαίν , την Ιπί&ίσιν την χατά των πολίμίων. (δοΐι.) — τηνάϊο 
1)βνοΓ8ΐοΙΐ6η<1ο. ιιι 3, 105, 4. — τό τε. τό γί Κοίδΐιο 1)θϊ ΛΙ)Γ. ρ. 500. 8 Θονχνόίόον 

ολίγον ΥΜί μη αηαντας Μνδννίνίιν ενδίες φαινόμενον άτολμίαν τταράτ- 

ζοχη. τους γάρ εναντίους εικάζω καταφρονηθεί τε 7]μών και ονκ άν 
εληίσαντας ώς αν επε'ξέλ&οι τις αντοΐς ες μάχην άναβψαί τε προς 

3Τ0 χωρίον και νυν άτάκτίος κατά ϋ-εαν τετραμμένους όλιγωρεΐν. όστις 
δε τάς τοιαύτας αμαρτίας των εναντίων κάλλιστα Ιδων και άμα προς 
την εαυτού δύναμιν την επιχείρησιν ποιείται μη άπο του προφανούς 
μάλλον και άντιπ αραταχ^έντος η εκ του προς το παρόν 'ξυμφεροντος, 
πλεΐστ' άν ορ&οΐτο' καΐ τά κλεμματα ταύτα καλλίστην όό'ξαν έχει α 
τον πολέμων μάλιστ' άν τις άπατησας τους φίλους μέγιστ' άν ωφελη- 

ι^οειεν. εως ουν έτι άπαράσκευοι Ο^αρσοϋΟι καν του ύπαπιέναι πλέον η 
του μένοντος , εξ ών έμοι φαίνονται, -την διάνοιαν έχουσιν , εν τω ά- 
νειμένω αυτών της γνώμης και πριν 'ξυνταχ&ηναι μάλλον την δοξαν, 
εγώ μεν έχων τους μετ' έμαυτου και φ^άσας, ην δΰνωμαι, ηροσπε- 

^σοΰμαι δρόμω , κατά μέσον το στράτευμα" συ δε Κλεαρίδα ύστερον, 
όταν εμέ οράς ηδη προσκείμενον και κατά το εΐκος φοβουντα αυτούς, 
τονς μετά σεαυτοΰ, τους τ' "Αμφιπολίτας καΐ τονς άλλους 'ξυμμάχους, 
άγων αιφνιδίως τάς πύλας άνοιξας επεκ&εΐν καν επείγεσ^αι ώς τάχι- Βΐ£. ίΐ3ί τέ ηβοΐι βίηί§θη Ηδη. βϊη^βΙίΙβηΊΓϊΐθΓΐ ; ιΐοοίι 8. ζα 2, 2, 3. — χατ' ο- 
λίγο *>. ϊνα μη&ίϊς νμών Λα το χατ' ολίγους νμας μέλίαν ίξιίναΐ' της ηόλΐως 
χαΐ μη ίίηαντας ά&ρόονς χίνίίυνίΰαν ηρος τονς Αθηναίους, ονχ άξιόμαχον νο- 
μίαας την ηκοασχΐνην, άτολμότιρος γένηται, (5θ1ι.) ζυ Κ, 10, 4. — ίνάΐίς, 
αηζαΐ3η§1ϊοΚ ζυπι 5ίβ§β. 

§ 9. γάρ ηδηαΐίοΐι, ΐ3βζο§βη 3υΓ άκίάξω. — αν ίληίΰαντας. 8ρΓ. 

54, 6, 6. ν§1. βΐ). 3, 10. — Ηπίααντας ώς. δο 3υο1ι Ευρ. ΕΙ. 919. (ΜθΙΙΙι. 
6γ. 53 4 Α, 3.) ν§1. 8, 54, 1 υ. ζα 3, 88, 2. — «τάκτω?. Είη .\(1νθΓΐ)ϊϋΐη 
Ι3βί ητραμμϊνος ϊδΐ υη§β\νό1ιη1ίο1]. ν§1. ]β(1οο1ι Χβη. ΗίβΓ. 9, 7: ίρρωμίνως τρί- 
ηόμίνοί. (Β1.) 

§ 3. χάλλιδτα. ϋβπι. 4, 5: ίΐδΐ τοντο χαλώς. νξΐ δοίιέίΓεΓ ζιι 8ορ1ι. Οθ(ί. 
Τ. 1008. — ϊάών χαί ϋμα προς ιηΐΐ ΕΓ5ραϋϋη§ υηά ζιι§1βϊοίι ηβοΐι 
Μ38δ§3ΐ3β; ϋΙίβΓ χαί δρΓ. 59, 2, 3; ϋΙ)θΓ προς 5ρΓ. 68, 39, 5. — άντι,ηα- 
ραταχ&ίντος. Ζϋ μίλίτωνη 1, 142, 4. — ορ&οίτο. ν§1. 3, 30, 2 ιι. ζυ 2, 
βΟ, 2 υ. 6, 9, 2. — τά χλεμματα, τά ατρατηγήματα. (8ο1ι.) ΒοοΙι ΠϋΓ άϋΓΟίι 
βίηβ ΑγΙ Κίβρίίΐί 3ϋ8§βΓϋΙΐΓΐβ. ν§1. Κγ. ζιι Χθη. Αη. 4, 6, 14. — (χί^, ηαρίχα. 
(δοΗ.) ζιι 1, 9, 1. — « άπατη σας. Κγ. ζα Χβη. Αη. 5, 7, 6. δο ^βΗοΓΐ ιΙβΓ 
Αο. (163 Κβΐ. ηυΓ ζυαι ΡβΗϊοΐρ ϋεηι. 3, 34. 6, 28. (Κγ. Κβο. 1827.) δρρ. 51, 
9, 2. — άν. δρρ. 69, 7, 3. — μέγιστα, ζυ 8, 66, 4. 

§ 4. υπαηιέναι υηνβΓπιβΓίίΙ; &ΐ>ζΊβ\ιβη. ζυ 3, 111, 1. — πλέον. 
ζυ 3, 67, 3. — τον μένοντος, ζυ 1, 142, 4. ν§1. Η33δβ ρ. 40. — ^ ίξ ων 
ηΒΟίι Μ3δδβ3ΐ5β \νίΘ. ν§1. ζυ 3, 37, 2. — φαίνονται ννϊβ ΐ3βί ώς. δρρ. 

55, 4, 3. — τω αναμένω, ζυ 1, 6, 2. — ξννταχ»ηνα» την άόξαν δβη- 
ΙβηΙϊαηι οοηιρο'ηθΓβ Υβ. \νΌΐι1 ηπΓ δΐοΗ Γβδδβη. Οβπι αναμένω βηΙδρΓβοΙιβ 
1)βδδ6Γ ξυντα9ηναι. Ρΐ3ΐ. Ευ11ιγ(3. 288, ά: (άν ίΐίήϋαντέ μι χαί οιχηϊρανΊί συν- 
τηαμένον χαί σηονάάζοντα χαί αντώ αηονάάαητον. ν§1. ίβχ. Ρΐ3ΐ. ίη ανντίταμέ- 
νως. ΑυοΚ Χβη. Ηβΐΐ. 4, 8, 22 νβΡΟΐυΙΙιβ ίοΐι αννιιταμένος. ν§|, ζυ 7, 71, 1. — 
μάλλον, 3ΐδ ίβΐ7Λ. — άόξαν ΗβΓζ(Ιΐ3ηϊ§ΙίβίΙ) , ΕηΙδοΗΙοδδβπΗβίΙ ^β^βη 
ά\β αβΓ3ΐΐΓ. νβΙ. 7, 66, 3. 71, 3. — άρόμω \ιη δΙυΡπαδΟΐΐΓΐΙ Ι. ζυ 4, 96, 1. 

§ 5. ηρούχίίμίνον. ζυ 7, 29, 2. — ίηιχ&(ϊν. δρπ. 55, 1, 5. ζα Ιξνγγ^αφ^ς ε, »'. [422.] 9 

στα ξνμμιξαι. ελπίς γαρ μάλιστα αντονς ούτω φοβ-η^ψαι' το γαρ 
εηιον νστίρον διινότιρον τοις ττολίμίοις τον παρόντος και μαχόμενου, 
χαί αυτός τι άνηρ άγα&ός γΐγνου , ώσπίρ σε ίίκός, οντά 2παρτιάτψ,% 
χαί νμίΐς ώ οίνόρίς 'ξΰμμα/οι άχολουΒ^ηοατί άνόρηιος, χαί νομίσατε 
ίΐναι του χαλώς πολίμεΐν το ε&έλαν χαί το αίσχννίσϋαι χαι τοΐς άρ- 
χουσι πΗθεσθ^αι, χαι τϊ^δί νμΊν τι] ημέρα η αγαΟ^οΐς γίνομενοις ελίυ-Ί 
Β^ίρίαν Γί ΰπάρχίιν χαί Ααχίδαιμονίίον 'ξνμμάχοις χίχλησ&αι η ^Α9^η- 
ναίίον [τί] δοΰλοις, ην τα άριστα ανίυ άνδραποδισμον η β^ανατωοεως 
ηραξητε, χαί δουλίίαν χαλίπωτέραν η πριν εϊχ^τε, τοΐς δε λοιποΐς 
"Ελλησι χωλυταΐς γΐνεσθ-αι ελευ&ίρωσεως. άλλα μητί νμεΐς μαλα- 
χισ&ψί, όρώντες ηερί όσων 6 άγων εστίν, εγώ τε δεί'ξω ου ηαραινε- 
ααι οϊός τε ων μάλλον τοΐς πελας η χαί αυτός έργω επεξελβ-εΐν." 

Ό μεν Βρασίδας τοσαντα εΙπών την τε εξοδον παρίΟχευάζίτοΐο 
αυτός χαί τους άλλους μίτά του Κλίαρίδα χα&ίστη επί τας Θραχίας 
χαλουμένας των πυλών, όπως ώσπερ ίΐρητο επε'ξίοιεν. τω δε Κλεωνι,^ 
ψανίροϋ γινομένου αυτού άπό του Κίρδυλίου χαταβάντος χαί εν τη 
ηόλίΐ, επιφανίΐ ουση εξωθίν, πίρί το Ιίρον της Α&ηνάς λυομένου 
χαί ταύτα πράσσοντος άγγελλεται, προυχεχωρψ.Η γαρ τότε χατά την ο 4, 39, 4. — ο'ντω , άηλονόη ηοι,οΰντων ημών. (5θ1ί.) — φοβη&η ναι. 8ρΓ. 
53, 1, 10. ν§1. 2, 80, Ι υ. ζα 2, 73, 2. — το ίηι,όν, οί ίηιόντίς. (ίίοΗ.) ν§1. 
ζα 7, 43, 7. 

§ 6. ίί'κος, γίγνίσΐ^αι,. 5ρΓ. 5 5, 4, 11. — ίίνκί τον χαλώς ηοίι- 
μι'ϋ' ιπη ηιίΐ ΕγΓο1§ Κγϊθ§ ζυ ΓϋΙΐΓβη δβϊοη ογ ΓογιΙ ο γΙϊο ίι, ^ΙθϊοΙίδβηι 
βθδΙηηίΙΐΗθίΙο, ίΐίβ ΟυοΙΙβ (Ιβυοπ. ΠβΓ. 5, 92, 13: τοιοΖτό ίΰτι. η τυραννϊς χαί 
τοιούτων ί'ργων. ΑπδΙοΙ. Ευά. 6, 1 1 : η μνρίψιχη ιίχνη όοχίΐ ηόΌνης (Ινκι. 
8ρΓ. 4 7, 6, 9. — τό ηαοΐι χίά δίΓοίοΙιβη Βοϊδίίβ υηιΐ Βΐί. Οβηη Ιιϋπ^βη <3ίθ 
ΓοΙςΟΓκΙβη ΙηίιηίΙΐνβ νοη ί&έλίιν ά\). Οαδ τό 1)βίΙ)βΗ<ιΙΙθη ίδΐ τιολίμην ζυ βΓ- 
ςηηζοη. Οοηη II ί η§βΐ3 π η §, θΙβοΓΪΙίΐΙβηι, Ιίοηη ^θίλίίν Γϋτ δϊοΐι ηίοΐιΐ \νοΙι1 
Ιιβίδδβη. — ηΐύχννίσθ-ία. ζϋ 2, 43, 1. — χα Ι τοΙς. χαί το τοΙς Κ'γ. ΒρυοΗδΙ. 

§ 7. χίχλησ&αι Ιιαη^Ι §ΐ6ίοΙιΓα11δ νοη νπάρχΗν Ά'ί). (Υα) βδ ννβΓάθ 
βυοΗ ζα ΤΙιοίΙ ζυ Ιιβϊδδβη. ν^Ι. 1, (82, 5.) 124, 1. 2, 64, 4. 7, 63, 1 υ. 
5ρΓ. 59, 2, 3. — Ά&ηναίων τί. 'ν\^βηη άβδ τε ηίοΐιΐ ιηίΐ βϊη!§6η Ηδη. ζϋ 
δίΓοΐοΙιβπ ι'δΐ, 50 πτιΐδδ βδ \νοΗ1 άεπΊ άί π3θΗ το'ι,ς εηΙδρΓοοΙιοη. — ην τά ά- 
ριστα τιράξητΐ ννβηη ίΙΐΓ ηοοίι ααι £;1ϋο1<ΙΐοΙ)5ΐβη \νβ§1ίοηΊηιβΙ. δρρ. 
46, 5, 11. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 6. 2, 8. ,,Οίοη. ΑγοΙι. 4, 58: ίΐ τά χράτιστα πρά- 
ξααν, χρημάτων ά'^αιρέσας.'* (Β1.) ν»!, ζυ 4, 63, 3. — άνίν ά. η &. βρβχβ- 
βοΙίδοΗ ζυ τά άριαια: ηβηιΐίοΐι ο Ιι η β. — ^ανάτωοις \νίΓ(1 ηοοίι βυδ ΡΙυΙ. 
8η§6ΓϋΙΐΓί. — άονλίίαν ϊδΐ αη άονλοις αηζυΓϋ^βη: υηά ζ\ναΓ δΐίΐανβη 
ϊη βίηεΓ ά ΓϋοΙίβηάβΓβη ΚηβοΙιΙδοΗαΓΙ ζα Ιιβϊδδβη. δρτ. 46, 4, 6. 8ο 
δοΐιοη ΒΙ. ν§1. 5, 34, 2. — χωΧυταΙς γ. ζα 3, 23, 3. ΑΙ)Ιΐ3η§ί§ ηοοΙι νοη 
νηάρχαν; θγ§. νμ'ιν^ %νίβ οΐίβη ϋοί γίνομίνοις. — ίτίίξίλ^ίΐν. ζυ 3, 108, 2. 

1'•. 10. § 1. την ίξοάον. Χβη. ΗβΙΙ. 5, 4, 35: παρίαχίνάζίΐο ιις την ίξο- 
ύον. (ΒΙ.) Ββΐ ΤΗυΙί. πιβϊδΐ οΗηβ, δβΙΙβηβΓ πιϊΐ Ις. 

^ 9. αντοΰ, Βρααίάου. (5ο!ι.) — χατηβ ήντος. βυδ (^ανίρος ίγίνίτο 
χαταβάς χαΐ &υόμινος χαι τιράοσων. (Ρδ ) — ίξω&ίν, πιίΐ <3βηι ΥοΓίιβΓί^βΙιβηάοη 
ζα νβΓΐ)ίηί1βη, δίβΐιΐ ννίβ 5, (», 3 χατίγαίνίτο ηάντα αυτό&ίν. (Ηΐί.) — ταυ τα, 
ά\β ΛηδΙαΙΙβη ζιιηι ΑυδΓοΙΙθ. (Ηυάδοη.) Ββϊ άβπ ΝαΙιο άβδ λυομένου 1ΐ3ηη πιαη 
ι«ίτβ άοοΐ] ηυΓ ΗίβΓβαί 56ΖϊβΙΐθη. ΛαοΗ ΐ3ΐ ταντα ηράσαοντος ηϊοΐιΐ ιηϋδδΐβ. 10 Θονκυδίόον 

^εαν, ΟΤΙ η τ( Οτρατιά αηαΰα φανερά των ηολίμίων εν τί] πάλα και 
ντίο τάς πνλας 'ίπηων τί πόόίς ηολλοι χαί ανθρώπων ως ίξιόντων ν- 

Ζηοψαίνονται. 6 δε αχούσας έπ^λ^ίν και ως είόίν, ον βονλόμενος 
μάχη όιαγωνίοαοβ^αι πριν οί καΐ τονς βοη&ονς -ηκίΐν και οΐόμίνος 
φ&ησεοΒ^αι «τΐίλί^ώΐ' σήμαιναν τί αμα εκέλίνίν άναχιόρησιν κα•. πα- 
ρήγγειλε τοις απιονσιν επί το ενωνυμον κέρας, ώοπερ μόνον οίον τ' 

^ήν, νπάγειν επί της Ήιόνος. ως ό' αντω εόόκει οχολι^ γίγνεσ&αι, 
αντός επιοτρέψας το όε'ξιον και τα γνμνά προς τονς πολεμίους όους 
άπηγε την οτρατιάν. καν τοντω Βρασίδας ιός 6ρα τον καιρόν και 
το στράτευμα των ^Λθ^ηναίων κινονμενον , λέγει τοις /<ί^' εαυτού και 

ϋτοΐς άλλοις• "Ότι οι άνδρες ημάς ου μενοϋσιν, δήλοι δη τιον τε δο- 
ράτων ττι κινήσει και των κεφαλών οίς γαρ αν τοΰτο γίγνηται ουκ 
ίΐώ&ασι μένειν τους επιόντας. άλλα τάς τε πΰλας τις άνοιγέτω μοι 

6«ς εϊρηται και επε'ξίωμεν ώς τάχιστα θ^αρσοΰντες." και 6 μεν κατά 
τάς επι το σταύρωμα πΰλας και τάς προ'ηας του μακρού τείχους τότε 
οντος εξελ&ών έ&ει δρόμω την όδον ταντην εΰ&εΐαν ^ηερ νυν κατά Οβηη αιΐ5 οΙθγ ΟβδοΗΜ Γΐΐ §1:6ίΙ ι1αΐ3θΐ λνβΓ 3αΓ (138 ΟρΓβΓ υη{] άβδδβη Ζ\νβο1ν 
ζυ δοΐιΐίβδδθπ. 0ΐ6 ΒβιηβΓΐϊυη§ ιίβι• ΑηδΙ^ΙΙθπ ζυηι ΑυδΓβΙΙβ \νίΓ(1 βΓδΙ ίιη Ροΐ- 
§θη(1βη βρννδίίηΐ. — φανίρά , ογ§. ίοή. δρτ. 62, 1, 2. — νπά υηΙβΓ — Ιιϊη, 
βηΙΐ3η§. — ηόάίς Ο βτδ ιι δοΐι Η1.? Η3\ν1ίϊηδ βΓΐίΐ3Γΐ δϊοΗ άβη Αυδί^τυοίί 50 : 
θίη ίιϊη3η§θδο1ι1ίοΗβηβΓ δρέίΙιβΓ 1ια1)β άυΓοΙι βϊηβ ίϋοΐϊθ ζ%νίδθΙΐθη άβτη ΤΙιοΓβ 
ιιη(1 άειη \νβ§β §βδθίιβη. 

§ 3. έηηλ&ίν, άΆ\\ίη ν,'ο (Ιθγ ΒοΙβ §θ\\βδ6η. (Ρρ.) — τονς βοηϋ^ονς 
5, 6, 2. (Ρρ.) — όναχώρησίί'. άνκχωρύν οϋθΓ άναχωοηΰαι \ν3Γβ Γθ§β1πι3δδί- 
§6Γ. ν§1. 5, 71, 3. Οοοίι δ. Ρ3δδθ\ν ίη αημαίνω. — τοΙς δίΓθϊοΙιΙ Κγ. Βηιοΐιδί. 
ν§1. ΐβάοοίι δίϋά. 2 3. 177. ΟβΓ δίηη: θγ Ιΰθίβΐιΐ ϋβδδ δίβ ηβοίι ιΙβΓΠ 
Ηη1ίβηΡ1ϋ§βΙ ζ π 3ΐ3ΐΉ3ΓδθΗϊΓβηοΙδίο1ι Ι3η§δ3πι ηβοΙιΕοη ζατϋοΐι- 
ζϊΘΐιβη δοΠίβη. 

§ 4. ΰχολΤ] ΓϋΓ αχοΐη ζ\νθί Ηδη. — αντός ϊιη 06§εηδα1ζ6 ζη άειυ Ιϊη- 
ίβη Ρ1α§β1, (ίβΓ 'ζυβΓδΙ ΙιβΙΙβ 3ΐ)Γη3ΓδοΙ)ΪΓβη δοΙΙβκ. — ΐηι,ϋτρ ίψας ίηΐ τό 
■ννϊΙΙ Κ3ΐηρβ. ϋεΙιβΓ ά3δ ίϋηΠβ Β. 5. 43. — γυμνά, ζιι 3, 2ί), 4.^ — &ούς. 
ΑΓΠβη Τ3ΐί1;. ρ. 84: τ« γυμνά ούτω παραάίίίΌται τοις πολΐμίοις. ~ τον καιρόν 
χαΐ — . 8ρΓ. 59, 2, 3. — τοΙς μί&' ίαντον 5, 8, 3. 

§ 5. μίνονσι, άηλοι άή ΓϋΓ μίνονΰι. όηλοι, άέ Κγ. ΒρϋΟΐΐδΙ. Βεί (ΙβΓ 
ΥϋΙ^Βΐβ ηιϋδδΐβ §βδ1β111 δβϊη: οτι, ου μένονΰιν ημάς οί άνάρίς. ΡΚιΙ. €Γ3δδ. 25: 
βοήϋας υ)ς ον μϊνονοιν οί άνάρίς , ί^λαννίν. — οί ανάρίς. ζυ 6, 34, 8. 
ίηιόντας. ΛΥβι- βίηβ δοΐοΐιβ ΕΓΐ3υΙθΓυη§ ηδΙΙιΐ§? Ρ3δδβη(1θΓ %ν3Γ δίβ 3ΐδ Ζιι- 
δ3ΐζ <1θδ 8οΙ)πΓ(δΙθ11θΓδ. Οοοίι ϊδΐ δίβ \νο1ι1 εϊη Οίοδδειη. — τις. 5ρΓ. 51,16,7 
υ. 54, 4, 1. — άνοίγειν δβςΐ ΤΙΐϋΙί. οΓΐβΓ, ηίβ άνοιγνύναι. (Ρρ.) 4. 68,3. 74, 1. 
104, 2. 111, 2. 130, 3 υ. Ι,οΐίθοίί ζα δορΗ. Α]. 344. — μοί ΓάΓ ίμοί, ^ίβ 
δοηδΐ δο ΐ3βΐηι ΙιηρβΓ3ΐίν, δο νίβΐ ίοΐι ννβΐδδ, ϊηιηιεΓ υηά Ιίβιιιιι βικΙβΓδ (ί6η1ί1)3Γ. 

— «ί (ϊρηται, άνοιγαν. 5ρΓ. 55, 4, 11. υεΙ)βΓ οΐίβ ΤΗογθ § 6. 

§ 6. ο μίν. 6 Βραοίάας. (5οη.) Εδ βηίδρποΐιΐ χαΐ 6 Κλίαρίάας § 7. ζα 
1, 20, 1. — χαί νοΓ τάς ΐδΐ ηιΪΓ νοΓίΙδοΙιΙΐς. — τον μαχροϋ τίίχονς. ν§1. 
4, 102, 2. (ΒΙ.) — τότε. του τότί ? ΐπι Οςδ. ζυ άβρ δρϋΙβΓΠ ιΜαυοΓ 4, 103, 4. 

— ί^βι, όρομψ. ζα 4,67, 5. — ΐυ^ίΐαν. ίΐ&νς άνω \νί11 Καπιρβ β1). ρ. 44. ξν}^γρα(ρης β, ί . [422.] 11 

το κ«ρΓί()ωΓ«Γθΐ' τον χ(ορίου ίόντι τροτταΐον εστηχίν , καί προσβαλών 
τοις ^Α^ηναίοις, ττίφοβημένοις Τί 'αμα τη σφίτερα αταξία χαί την 
τόλμαν αυτοϋ 6χπ{ηληγμίνοις, κατά μίοον το στράτίνμα τρίπίι, καΐΐ 
ό Κλίαρίδας, ωσπίρ ίϊρητο, αμα κατά τάς Θρακίας ηνλας εη^ξίλ&ών 
τω οτρατω βτΐίηΐρίτο. 'ξυν^βη τί τω άδοκητω [και\ ί'ξαττίν7]ς άμφο- 
τέρί')ί}ίΐ' τους ^Αί:^'ηναίονς βορνβη&^ηναι, και το μίν ίνωννμον κίρας 
αντώΐ', το ηρος την Ίίιόνα, ονίρ δη και ηροκί-χωρηκα, ίυΰνς άπορρα- 
γίν εφνγίν' και ό Βρασίδας νηοχίορονντος ηδη αντον ίπιπαριών τώδ 
δί'ξιω τιτρίόσκεται, και τκοόντα αντον οι μεν ^ΛΒηναΊοι ουκ αίσί^άνον- 
ται, οΐ δε πλησίον αραντες άπηνεγκαν. το δε δίξιον των ^Αθηναίων 
εμίνε μάλλον, και ό μεν Κλέων, ως το πρώτον ου διενοεΐτο μένειν, 
ενΰ^υς ψενγων και καταληφ9^ίίς νπο Μυρκινίου πελταστον αποθνήσκει, 
οι δε αυτοϋ ονστραψέντες όπλ'ιται επί τον λόφον τόν τε Κλεαρίδανΰ 
ήμννοντο και δις η τρις προσβαλόντα, και οϋ πρότερον ενέδοσαν πριν 
η Τί ΆΙυρκινία και η Χαλκιδική ϊππος και οι πελτασται περιστάντες 
και εΟακοντΐζοντες αυτονς έτρεψαν, οντω δε το στράτευμα παν ηδη\ο 
των Αθ^ηναίων , φυγον χαλεπώς και παλλάς όδονς τραπόμενοι κατά 
ορη, όσοι μη διεφ&άρησαν η αντίκα εν χερσίν η νπο της Χαλκιδικής 
'ίππον και των πελταστών , οι λοιποί άπεκομίσθησαν ες την 'Ηιόνα. 
οι δε τον Βρασίδαν άραντες εκ της μάχης και διασώσαντες ες τηνίι 
πόλιν ετι έμπνονν εοεκόμισαν και ησΰετο μεν Ότι νικώσιν οι με&' 
εαντον, ον πολν δε διαλιηων ετελεντησεν. και ή άλλη στρατιά άνα- 
χωρησασα μετά του Κλεαρίδον εκ της διιοξεως νεκρούς τε εσκνλενοε 
και τροπαΐον εστησεν. μετά δε ταντα τον Βρασίδαν οι 'ξνμμαχοιίί 
πάντες 'ξύν Όπλοις επισπόμενοι δημοσία έθαψαν εν τη πάλει προ της — χ αρίίρώτατον. ν§1. 5, 7, 3. — ιόντι. Ζϋ 1, 24, 1. — ϋγίΤίρα. δρΓ. 
58, 4, 3. νί^Ι. ί, 95, 9. 7, 1, 5. 8, 1. 38, 2. 

§ 7. τω (ττρητω (η. ζιι 4, 116, 1. — τω άόΌχητω. ζιι 6, 34, 0. 8. 

— χ«» νοΓ ίξαηίνης ΓοΙιΙΙ ίη ζ\ν(ίϊ Ηβη. λΥθηη βδ βοΐιΐ ΐδΐ, νει•ΐΊΪη(1οΙ βδ τψ 
αόΌκήτιο \\ηΛ αμ'/οηρωί^ο^. ϋοοίι ν§1. 4, Η6, 2. — άη ορ ρ αγ ίν , αηοΰηα- 
σθίί' Της ηλλης τάξίως. {5ο1ι.) 

§8. ίτιιπαρι,ών τω {)"ί ξίω Ιϋ η §6 (1 οιη Γβ Ο Ιι Ιο η ΓΙ ϋ^βΐ άοΓ ΑΙΙιο- 
ηοΓ Ηίηζϊβΐιοηιΐ. ζιι 4, 94, 2 ιι. Κγ. ζα Χοη. Αη. 3, 4, 30. ΑηίΙεί'δ Κ3ηιΐ)0 
οΐί. δ. 44 Γ. 06Γ ϋηΐίν Ιιϊογ ίλοΙίΙ \νοΐ1 ιΙογ Βο^,τίΠ' ^I^δ ίηι- ({56 80 η) νοΓ- 
Ιΐ0ΓΓ8ϋΙιΙ: ηΐηαιάζων Ιηίΐίί^αο τω άίξιω. 1?οΙι.) — τ ι,τρώ σχίτα ι.. ΙΊιιΙ. τι. των 
νηο του Λ-ίΐου βρηύ\ τιμ. 1 : ό Βρααίόας, ως 'ίοίΧίί', ίξίλκναας το άόρν του ΰώ- 
ματος αυτω τούτω τον βαλόρια ηατάξας κνίΤλίν. — ίμΐρί Γϋΐ' ί'μίνί η ιΐΓβϊ 
βΐιΐο Ηδη ; νϊβ11ι•ϊο1ίΙ ψίνί η. — ώς. ζιι 3, 6, 1. 

§ 9. α ντου ϊδΐ ϋοΓ 8ΐοΜΙιιη{< χνβ^εη αΙδ ΑϋνοΓϋίιΐΓΠ ζιι ηβΗηιεη. ζιι 3, 
91, 1. ν^;Ι. 7, 16, 1. β4, 1. - τόί' Χόι^ον \νο1ι1 ύοη 5, 7, 3. (Ρρ.) — κ«* 
ύίς ?,θ'^Άν ζ \ν οι Γη αϊ ϊδΐ Ιιίοτ αηδίοδδίί,'. Εϊηο Ηδ. η δί,ς, οίιιβ χκΐ δίς χαΐ 
τρις. (Ρρ.) 

§ 10. όέ. άη Κγ. — Όάούς. Αγ. ΙΙί. 7ί. ΤΙιυΙί. 3, 24, 1. 5, 58, 3. ν§1. 
Κγ. Ιΐ6Γ. 5, 15. 9, 69. 

§ 11. νίχρονς. ζιι 1, 54, 2. 1 2 Θονχνόίδον 

νυν αγοράς ονΟης' χαΐ το λοιπόν οί Αμφιπολΐται, ηίριερ'ξαντίς αντον 
το μνημίΐον, ως ηρωί τί εντέμνουΟι 'λαΐ τιμάς όεόωχαοιν αγώνας κα* 

ίετησίονς &νσίας χαΐ την άηοικίαν ώς οΐχιστΐ] ηροοέ&ίΟαν, χαταβαλόν- 
τίς τα "Αγνίόναα οίχοόομηματα χαΐ άφανίσαντίς ίΐ τι μνημόσννόν ηου 
εμίλλίν αντον της οϊκίσεως ηεριέσίαΟ^αι , νομίσαντες τον μεν Βρααί- 
δαν οωτηρά τε σφών γεγενησθ^αι γ.υ.Ι εν τω παρόντι αμα την των 
Ααγ.ίδαιμονίων ξνμμαχίαν φόβω των Αθηναίων ^εραπίνοντες, τον 
όε "Αγνωνα χατά το ηολβμιον των Α&ηναίων ονκ αν ομοίως σφίοι 

Ζ'ξνμψόρως ονό' αν ηόέίος τάς τιμάς εχειν. χαί τους νεχρονς τοις Α- 
&ηναίοις άηεόοσαν. άηε&ανον όέ Α&ηναίων μεν ηερί εξα/.οσίονς, των 
ό' εναντίων επτά, δια το μη εχ παρατάξεως από δε τοιαύτης 'ξνντυ- 
χίας χαί προεχφοβήαεως την μάχην μάλλον γενεσϋ^αι. μετά δε την 
άναίρεοιν οί μεν επ' οΐχον απέπλευσαν, οί δε μ^τά τον Κλεαρίδον τα 
ηερί την ^Αμψίπολιν χα&ίσταντο. 

12 ΚαΙ υπό τους αυτούς χρόνους του βέρους τελευτώντος 'Ραμφίας 
χαί Αντοχαρίδας χαί Έπιχυδίδας Ααχεδαιμόνιοι ες τά επΙ Θράχης 
χωρία βοή3^ίΐαν ηγον εναχοσίων όπλιτιΖν, χαί άψιχόμενοι ες Ήράχλειαν 
την εν Τραχΐνι χαϋ^ίαταντο ο τι αυτοΐς εδόχει μη χαλώς έχειν. εν- 
διατριβόντων δε αντών ετνχεν η μάχη αντη γενομένη, χαί τό &ερος 
ετελευτα. 

13 Τον δ' επιγιγνομενον χειμώνος εν&υς μέχρι μεν Πιερίου της Θεσ- 
σαλίας διηλΒον οί περί τον 'Ραμψίαν, χωλνόντων δε των Θεσσαλών 
χαί άμα Βρασίδον τε&νεώτος, ωπερ ηγον την στρατιάν, άπετράποντο Ο. 11. § 1. ούσης, ζα Ιχηΐπτωχό<αν 5, 5, 1. — πΐ^^ί^ξαντ^ς. πίρι- 
(ίζξαντις ηυΓ Είηβ Ηδ. δρπ. Β. 2 § 39 υηΐ6Γ ίϊργω υ. ν§1. ίοΙ». 5ορΙι. Α]. 693. 

ίρτΐμνουσιν, ίναγίζουαιν , ίναγίσμαια προσγίρουσιν. (δοΐι.) Εντομα τ« 

Οφάγία χνρίως τα τοΙς νίχροϊς ίναγιζόμίνα Λ« το Ιν τ^ γτ] αυτών άποτ(μνίϋ9αί 
τα ς χίφαλάς• οντω γαρ &νοναι τοΙς χ^ονίοις' τοις όί ονρανίοις ανω άναϋτρί- 
φοντίς τον τράχηλον αγάζονσιν. δοΐι. ΑροΙΙ. ΚΙι. ί, 587. (ΒΙ.) 

§ 2. Άγνώνίΐα \νοΙι1 ηϋΓ άίβ άβηι Η3§ηοη βίδ οϊχίατης (4.102,^2) 6Γ- 
Ι33υ1θη μνημύα. (Οδ.) νϊθΐΐθΐοΐιΐ ΙΐθδΙίιτιιηΙθ δο ^βηβηηΐβ ϋ6ΐ3αυ(]6. — ΐΧτν — 
ηερίέαίο^α», ννββ ϊΓ§βηά, λνβηη βπΐΐθΐΐβη, βίδ Ετΐη ηβτ υη§δΖβΐοΙιβη 
3η άίθ ΟΓϋπάυη^ άατοΐι ίΐιη 1ΐ3ΐίβ Ιιβδίβΐιβη ωοββη. (δίορί].) — 
μνημόϋννον. Κγ. ζ. Ηθγ. 1, 185, 1. — αωτηρά τΐ, 3ΐ3 ο1) Γο1§βη δοΐΐΐβ 
χρηναί &ΐραηίύΐΐν. ν§1. 5, 28, 2. 29, 3. 44, 1. 6, 14. 61, 4. 7, 80, 1 υ. δϋΐιο- 
πΐϋηη ζ. Ιδϋ. ρ. 315. — πολέμιον των Ρ6Ϊη(3δβ1ί§1{θϊΙ §β§βη άϊβ. — 
&(ραπίνοντ{ς. ζ\ι 6, 61, 4. - ουχ αν — ίχί*ν, οντί συμγέραν τοϊς Άμ- 
<^»ηολίΓα»ί ημαα»αί τον "Αγνωνα, Λα το χολακιύίίν τους ^αxίάα^μον^ονς , ονη 
ηάυ ην τοΊς Άμγιηολααις τψαν αυτόν. (δΛ) — ομοίως ξνμφόρως ηΐοΗΐ 
β1)βη δο νοΓΐ1ιβΐ11ΐ3η ννίβ \νβηη ΒΓ3δί(ΐ33 βββΙιΠ \νϋΓάβ. — τός άιβ βη- 
ββάουΐθΐβη, άβπι οΐχίΰτης §θ1)ϋΙΐΓβηάβη. 

§ 3. ηιρί. δρΓ. 60, 8, 1. — τοιαύτης, \νίο δΐθ βΓζδίιΙΙ ΐδΐ. — τιροίχ- 
φοβησις ύηά' ίοΐι βΓδΙ 1)61 Οΐοη Ο. \νίβά6Γ. (ΒΙ.) — οΐ μίν, οί "Α&ηναΙοι,. 
(8οΙι.) — χατΐατήααντο ηοΐιΐβίβη ίΙΐΓβα ΙηΙβΓβδδβη ββωϊδδ βία, άβη οΙι^βΓ- 
οΙιϊδοΗβη. Κγ. ζ. Αγγ. ΑΥι. 5, 20, 7. 

Ο. 12. οηΐιτών. δρΓ. 47, 8, 1. - ΉράχΧααν 8, 92 ί. ξιψ^'ραφης ί', »(ϊ'. [422.] 13 

εη' οΐχον, νομίααντίς ονόίνα χαιρον ίΐναι ετι των τ( ^Αβψαίων ψατ] 
άττίληλυβότων ν.αΐ ονχ άξιόχρίοιν αντών όντων όραν τι ων κακίΐνος 
εηίνόίΐ. μάλιστα όε άπηλί)^ον ίϊόότίς τονς Αα^ίδαιμονίους, Ότε εξη(- 
σαν, ηρος την ίΐρψψ μάλλον την γνώμην έχοντας, 'ξννέβη τε εν&νςϋ 
μετά την ίν ^Αμφιηόλει μάχην χαί την 'Ραμψίον άναχώρηοιν εκ Θεσ- 
σαλίας ώστε πολέμου μεν μηδέν ετι αψασϋαι μηόετέρονς, ηρος όέ την 
ίίρηνην μάλλον την γνώμην εΐ/ον , οί μεν "Αθ^ηναΐοι πληγέντες εηΐ 
τω Αηλίω καΐ δι' ολίγου αν&ις εν "Αμψιπόλει , καν ουκ έχοντες την 
ελπίδα της ρώμης πιστην έτι, /]ηερ ου προσεδέχοντο πρότερον τας 
σηονδάς, δοκοϋντες τι] παροΰση ευτυχία καΟυπέρτεροι γενησεσ&αι' 
καν τους 'ξυμμάχους αμα εδεδίεσαν σφών μη δια τα σφάλματα έπαι- 
ρόμενοι επί πλέον άποστώσιν , μετεμέλοντό τε οτι μετά τα εν Πυλω 
καλώς παρασχον ου 'ξυνέβησαν οί δ' αύ Αακεδαιμόνιοι πάρα γνωμηνΐ 
μεν άποβαίνοντος σφίσι του πολέμου, εν ω ωοντο ολίγων ετών κα&αι- 
ρησειν την τών Α&ηναίων δυναμιν, εΐ την γην τέμνοιεν, περιπεσόντες 
δε τη εν τη νήσω 'ξυμφορα, οία ουηω γεγένητο τη 2πάρτη , και λη- 
στευομέν7]ς της χώρας εκ της Τίΰλου και Κυδ^ήρων , αυτομολουντων 
τε τών Ειλώτων και αεί προσδοκίας ούσης μη τι και οί υπομένοντες 
τοις έξω ηίσυνοι προς τά παρόντα σφίσιν, ωσπερ και πρότερον, νεω- 0. 13. κΛίρον (ία8 ΗεοΓ ηαοΐι ΤΙίΓοΙίβ ζιι ΓϋΙΐΓβη. (Ρρ.) — ηβ^^ΐΐ ηη\1, 
ηαοΐι οϊηβΓ Νϊθ€ΐβΓΐ3§β. ν§1 8, 27, 5. — η|»ό/ρίων, ^'ν^'α^ώ^'. (δοΗ.) 
ζυ 4, 30, 2. ϋβηι. 3, 27: ουάίνος οντος άξίόχρίω τΐίρί των ηξωηίων ημίν άν- 
πιήξκαΒαι,. (Β1.) — αντων δϊβ 8βΙΙ)8ΐ, ΚθΓτρΙιίαδ ΓπίΙ άαη δβίηί§θη. (δοΐι.) 

— χάχίΐνος. χαί ϊπ'Λ Ββζυ§ 3υΓ γΙοπ Οβϋαηΐίβη : \νϊβ 3ΐιο1ι Βϊβ (ΐ3Γ3υΓ 8ίΐη- 
ηοπ, ^β(1ο^^1 3η άβΓ ΑυδΓϋΙίΓυη^ νβΓΖλνβϊΓβΙηϋ. (Ββ.) — ^ηρ γνώμην (χονης 
ίΙΐΓβ αβ(]3ηΐ£6η Γΐοΐίίβηί]. ν§1. 5, 14, 1. 73, 4 ηαίΐ 3, 25, 2. 5, 44, 1. 48, 2. 

0. 14. § 1. ι χ ΓϋΓ την Ιχ. ζυ 1, 18, 3. — ώατΐ, \νίβ ΐ36ί Ηθγ. η3θ1α 
ϋννηνίιχί. Κγ. άοΓΐ Ζϋ 1, 73, 2. — (Ιχον δΙβΙΙ ί'χαρ- ζιι 2, 47, 2. — ηλη- 
γϊνΊΐς. ζυ 3, 18, 2. — άι' ολίγον, μ(τ' ολίγον. (δοΗ.) Ζϋ ί, 94, 3. — ^λ- 
πίάα της. ζυ 2, 89, 8. — ρώμης Μβοΐιΐ, 'ννίβ 7, 6Ϊ, 3. (Β1.) — ιίτκρ, 
ίληίάι. 3υ8 \νβ1ο1ιβιη νοΓΐΓ3ΐιοη. Οεπ 03. ννϊβ 2, 42, 3. 44, 2. 6, 77, 2. — 
ηρότιρ ον 4, 21. — χη&ντιίρτί ρ οι•, τών Ααχίόαιμονίων. (δοίι.) ϋβΓ Αυδ- 
άηιοΐί, )3βΐ .ΜΙίΙίβΓΠ δθΐΐβη, ίχηά^Ι δϊοΐι βυοίι 7, 56, 1 υ. Χβη. Μειη. 4, 6, 14, 
ΗβΓ. 1, 65. 67. 68. 7, 51. 233 υ. χαινηίρταΊος 4, 199. ν^Ι. δρΓ. Β. 2 § 23, 
δ, 3. — Ιάίίίίίσαν. 5ρΓ. 40 υ. Λ»-. — σφών. ζυ 1,25, 5. ΓϋΓ τον ίαυτών. 
ζυ 2, 65, 9. ϋβΐ^επ ίΐίβ Αη(ίοίρ3ΐϊοη ζυ τονς Ά. μη 4, 1, 1. — ΙηΙ ηλίον 
\νβίΐ0Γ, ΓΠθΙΐΓ. ν§]. 4, 98, 3 υ. Κγ. ζ. Ηθγ. 5. 51, 2. 6, 42, 1. — οτι η3θΗ 
μίταμίΧίΐ μίταμίλομαι, ίϋΐ δβΚβη. 5ρΓ. 56, 7, 12. Χβη. ΚγΓ. 5, 3, 6: ονχ οη 
απίχτίΐνά σον τον νίον μίταμίλιι μοι. — χαλώ ς παρκσχόν , χαΐώς Ιξόν, 
χαιρου Ιηηηδίίου παρατυχόντος. (5οΗ.) ζυ 1, 12 0, 3. 

§ 2. οί (ί' αύ Α., μίΤίμίλοντο. (δοΗ.) λνοΐιΐ νϊβΙπιοΙίΓ προς την ίΙρήνην 
την γνώμην ίϊχον. (Εΐη οηϋΓβΓ δοΐ).) — ωοντο 2, 81, 1. (Β1.) — τΐ} νήσω, 
τΐί Σφαχτηρία. (δοΗ.) ζα 4, 108, 5. — λτι'στίνομένης 4, 41, 2 Γ. 54 Γ. (Ρρ ) 

— μ ή. ζυ 2, 93, 2. — τοΙς (ξω 3υΓ<3ίβ 3υδ>ν3Γΐδ ΙίβΓίηάΙϊοΗβη, οηΐ- 
ΙαυΓβηεη. (δοΙ).) — ηίσννοι. ζυ 2,89,4. — ηρος τά παρόντα, ζυ 4,80,1. 
Τβΐ. ΕΟΓ. Ηίρρ. 718. 868. — ηρότιρον 1, 101 ίΤ. 14 Θονκνδίόον 

ίτιρίοωοιν. 'ξννέβαινί όε κα^ ττρος τους ^Αργίίονς αντοΐς τάς τριαχον- 
ταέτίΐς αηονόάς εη' ίξόδω ίΐναι καί αλλάς ονκ η&ίλον σπβνδίοΟαι οι 
Ι^ργίΐοι, ίΐ μ'ή τ^^ζ οί,ντοίς την Κνν{ρα)ονρίαν γην άποόώοίΐ. ώστ" αδύ- 
νατα ίϊναι εφαίνίτο Άργίίοις καν ΐΑ&ηναίοις άμα πολίμίΐν. των τί 
εν ΪΙίλοποννηΰω ηόλίων νπώπτίνόν τινας άποστησΐοϋαι προς τους 

Ι^^Αργίίους' οπίρ και εγενίτο. ταυτ' ούν άμφοτεροις αντοΐς λογιζομενοις 
εδόκίΐ ποιητύα είναι η 'ξνμβασις, καΐ ονχ ηοσον τοις Αακίόαιμονίοις 
εηι&νμία των ανδρών των εκ της νήσου κομίοαο^αι' ήσαν γαρ οι 
^2ηαρτιάται αντών πρώτοι τε καί ομοίως σφίσι 'ξνγγενίΐς. ηρ'ξαντο 
μεν ονν και ίν&νς μετά την αλωσιν αυτών πράσσίιν, αλλ' οί ^ΑΒ^η- 
ναΐοι ου πως η&ελον, ίυ φερόμενοι, επί τγι ΧσΊ] καταλΰεσθ^αι. σφα- 
λεντων δε αυτών επί τω Αηλίω παραχρήμα οι Αακ^δαιμόηοι, γνόντες 
νυν μάλλον αν ενόε'ξομένους, ποιούνται την ενιαΰσιον εκίχειρίαν, εν ύ] 

Ιθέίίίί ί,υνιόντας και περί του πλίΐονος χρόνου βουλίΰίσ&αι. επίΐδη δε 
και η εν ^Αμφιπόλει ησσα τοις Ά&ηναίοις εγεγενητο και ετί^^νήκα 
Κλέων τε και Βρασίδας, ο'ίπερ άμφοτερωβεν μάλιστα ηναντιουντο τη §3. τάς άατ, ννίβ άεη ΖθΐΙ§βηο58Θη 1)β1ί3ηηΙ \ν3Γ, νοΓ ΓηβΙ 30 ^α^1Γ^η 
ββδοΐιίοδδβηβ. — τ^ιαχοντοϋτΐΐς ΓϋΓ τξίαχονταίΤΗς {τριαχονταίπις) ηυΓ 
Εϊηβ Ηδ.; άοοίι ν§1. 1, 23, 4. 115, 1. 2, 2, 1. (Ρρ.) χριαχοντουτίς 1, 87, 4. — 
Ιξόίίω, ληξΗ. (δοΐι.) ν§1. 5, 28, 2. Χοη. Ηβΐΐ. 5, 4, 4 : Άγροάίαια αγονοιν 
ίη' Ιξόάω της άρχης. — τι,ς, ά'ιβ ίθΙίβοΙδιηοηΐβΓ. 8ρΓ. 51, 16, 8. — ώση 
1)βζϊ«ΙιΙ δΐοΐι ηίοίιΐ θυΓ (Ιβη ΙβΙζίβη 83ΐζ δοηάβΓΠ αυΓ άϊβ §9ηζβ νοΓΐιθΓ§βΙ]θη(ΐ6 
ΕΓδΓΐθΓυη§ § 2, ηβιηβηΙΙίοΗ αυΓ οΐ3δ ϋΙ)βΓ (Ιίβ λνίϋβΓδίδΐκίδΚΓδίΙβ ΑΙΙιεηδ υηά 
άϊΘ ίηηθΓβη Β^^1^ϋη§η^6δ^ δρβΓίαδ βθδ3§1β. „Ει•\ν3Γ(οη \νϋΓ(]β Π33η οΙχΛί» ώστ' 
ίηίΐ άάννατα — ηολίμύν , προς την ίϊρήνην μάλλον την γνώμην ίίχον." (Ατη.) 

— άάΰνατα. ζα 1, 1, 2. 

Ο, 15. § 1. ίπι^υμία των άν&ρων χομίσαα&αι,. δρτ. 61, 6ι ^δ. 
ν§1. Ρΐ3ΐ. ΚγϊΙ. 52, 13: ονά' ίπι&νμία οί άλλων νόμων ιλαβίν ίΜιναι. — των 
ίχ. οΐ ίχ της νήσου ■ννητ (3ογ ΓβδΙβ ΑυδΓΐηιοΙί ίϋρ <1ϊβ νοη (ΙβΓ Ιηδβΐ (δρΐια- 
1ί.(βΓί3) η3θ1ι ΑΙΙίρη §βΙ)Γ3θ1ιΐ6η ΟεΓβη^ρπβη. ν§1. 4, 19, 1. 108, 5. 5, 24, 2. 
35, 3, 43, 2. ηιίΐ ληιι&ένης 5, 34, 3 υ. Αγ. λΥο. 186. ν§1. ζιι 2, 34, 3. — 
αντων. ζυ 4, 126, 3. — ομοίως, ομοίων ΚείδΚβ Ιίβΐ αΙ)Γ. ρ. 5^02 1^ οΐβη 
ΟΓδΙεη, νοΓΠθΙιηίδΙεη, έίΗηΙϊοΗ; όμοίοις ΒεΙίΙίεΓ ιι. Η338ε ρ. V; των ομοίων 
Κγ., σφίσι ξνγ)'(νΗς ά\& νειίεΐιΐΐεδ ΟΙοδδειη δΙι•είο1ιεη(1. 035 σ'^ίσ^ 1)εζίείι1 ΑπκΙΙ 
άβ ρΓοη. Γείΐ. Ι ρ. 37 αιιΓ οΐΐε Οΐ3η§ΙίεΐΙεη. ν§1. Χεη. ΗεΙΙ. 5, 3, 13. ΕΓΝνδΙι- 
ηυη^ άβΓ όμοιοι. οάβΓ ομότψοι ηΐίηεΐ βυοίι Αγπ.; (33δ χαί δείζΐ ηβοΐι ομοίως 
1. α. Ο. \νϊη1ίε1ιηαηη ΕγοιΐΓ§υδ ρ. 54. — ξυγγΐνίΐς. (νγΐνης ϋρίεδδεη (3ο 
ρΓΪΟΓ. V 1ΐΙ)Γ. Τΐιυο. ρ. 42 δδ. 

§ 2. ο ν πως ίϋρ οΰπω άιβ ΙιεδΙεη Ηδη. 5υΐ(33δ: ουηως, ουάίνα τρόπον, 
χαΐ Θουχνάίάης Ιν (' χαΐ "Ομηρος. (Ρρ.) Κγ. ζ. ΗεΓ. 7, 106. — ΐν φΐρόμί- 
>/ο*. ζα 2, 60, 2. — ίηί τη ?σ>?, ώστ( τ6 ηροσηχον μόνον ίχαν, ((λλα άηλον- 
όη χαΐ τκριττότίρον. (δοΗ.) ζυΊ , 27, 1. — ίνάίξο μίνον ς, ά\β Αη(Γ3§ο. 
ίνάίξαμίνονς Ι\ΐ3Γΐίηδ Ηδ. υ. Τΐιοαιαδ ; άΐξαμΐνονς είηίββ Ηδη. ν^Ι. 6, 20, 1. 
Αη ϋβη ιηβίδίοη δίεΙΙεη ΙνόηηΙε ηιαη <ίεη Αο. ϋιίΓοΙι 1)1οδδε ΑεπίΙεΓυης άεβ ο 
ΙιεΓδΙεΙΙβη, \νίθ Εγδ. 31, 21, ΙδοΙίΓ. 8, 81, ΡΙβΙ. Αροΐ. 30, ο, Χεη. Μεηι. 2,2,3, 
ηιιΐδδ \νο1ιΙ 3υοΗ, λνίε Οειη. 18, 168. Ποοίι λνί(]εΓδΐΓθΙ)εη 3η(ΐΓ8, \νίο 9, 70: 
ηάλαι, τις ηάέως αν ίσως Ιρωτήσων χά&ηται. Χεη. ΟγΓ. 1, 4, 23 : πσΐηχίσκν 
ως αν στηΰομίνονς. ν§1. δρΓ. 64, 3, 3 ιηίΐ 54, 6,6. — ίνιαΰσ^ον. ζυ 6,54,6. 

— τον ηλίίονος. ζα 4, 117, 2. ξν)')'ραφης ε, ις'. [422.] 15 

ίίρηνη, 6 μεν διά το ίντνχην τι χαί τιμασβ^αι ίκ τΟν πολΐμπν, 6 όε 
γίνομενης ησυχίας χαταφανεστίρος νομίζων αν ίΐναι κακούργων κα^ 
άτιιοτότίρος όιαβάλλων, τότί δη οι εν εκατερα τη ηόλπ σηενόοντεςί 
τα μάλιστα τψ ηγεμονίαν, Πλίΐστοάνα'ξ τε ό Ίίανσανίον, βασιλεύς Λα- 
χεόαιμονίίον, και Νιχίας 6 Νιχηράτον, τιλεΐστα των τότε εν φερόμενος 
εν στρατ-ηγίαις, ηολλω όη μάλλον ττροεΟ ν μουντό, Νικίας μεν, βουλό-Ι 
μένος, εν ω απαθής ην καΙ ηξιοϋτο , διασώσασΟαι την ευτυχίαν, χαΐ 
ες τε το αντίκα πόνων πεπανσθαι και αυτός και τονς πολίτας πανσαι 
και τω μελλονη χρόνω καταλιπεΤν όνομα ώς ονδεν σψηλας την ηόλιν 
διεγένετο, νομίζων εκ του ακίνδυνου τοΰτο 'ξνμβαίνειν και Όστις ελά- 
χιστα τνχη αυτόν παραδίδωσι, το δε άκίνδυνον την είρηνην παρεχειν 
Πλειστοάναξ δε, νπό των εχ9•ρ(0ΐ' διαβαλλόμενος περί της κα^ό^οι;4 
και ες ίνθνμίαν το7ς Αακεδαιμονίοις άει προβαλλόμενος νπ' αυτών, 
οπότε τι πταίσειαν, ώς διά την εκείνον κάϋοδον παρανομηθεΐσαν ταΰτα 
'ξυμβαίνοι. την γαρ πρόμαντιν την εν ^ελψόΐς επΐ]τιώντο αυτόν πεΐ-5 
σαι μετ' 'Άριστοκλέους του αδελφού ώστε χρψαι Αακεδαιμονίοις επί 
πολύ τάδε ΌεωροΊς άφικνουμενοις, Λος υΐοΰ ημιθ^έου το σπέρμα εκ ^ 
της αλλότριας ες την εαυτών άναφ>ερειν , εΐ δε μη, άργνρέα ενλακα α. 16. § ί. ο μέί', ο Β(ίΐ<σίάας. (8ο1ι.) δρΓ. 50, 1, 2. — κακούργων^ 
Αγ. Κι. 803: ό άημος νηο τον ηοΐίμον και της ομίχίης η ηανονργίϊς ου χα&ορα 
ΰου. (βΙ.) ϋηπιΐΐϋ νβΓίιΐπίΙοΓΐ ια1ιί§β υηοΐ 1)β5θηηϋηο ΡιϋΓιιΠβ. 

§ 2. τοΓί άή Γϋι• τοΓί άΐ ζ\νοί δθ1ι1οο1ι(ο Ηδη. ΥθΓδοΙιίβαβη δίηά (Ιίβ Ρδΐΐβ 
δρΓ. 69, 16, 2; ϋΐιηΐίοΐι ίηηάη άί — ονιω άή 3, 98, 1. — οι ίν ηυδ βίηί^βη 
Ηδη. ζιι^οΓϋ^Ι οητρΓδΙι! δοΐιοη ΚίδΙ. Μβη 5?ι§ο ηίοΐιΐ βπίύάίΐν τινί η Ι^εηιβΓίίί 
Ρρ. — Τη»/ 'ηγ (μονίαν (1 ο η ΟΓδΙοη Κηη§ ίίΪΓ δίοΗ ; την ομολογϊανί^. Οϊη- 
(ΙογΓ. 8ρΓ. 46, 6, 3. — ηλίΐΰτη. ζπ 2, 11, 5. 

§ 3. άπαί^ής, ίίτυχης. (δοΐι.) — ηξιοντο §0β1ΐΓΐ \νιΐΓ(1β. ΡοΓδοη 
ζιι Κυρ. ΗίΊί. 319, ( υοΙ)Γθθ. ) Οίοδβ Β6ΐ1οιιΙιιη§ ϊδΐ ίη (Ιογ (ηΙΙίδοΗοη) ΡΓΟδβ 
δοΙίΓ δοΐΐοη. — κηι τω. Χ(1ν τω ΠοίίΓΟΟ. ΡίίδδβΓκΙοΓ ηΐδ ίν ν,'.ϊΐ'Ο (ς; ϋοοίι 3. 
8ρι•. 48, 4, ΙΕ. — όστις, τούτω όσης. (Βα.) δρΓ. 51, 13, 5. — ηαραάί- 
άωσι, •\\'\β 6, 23, 3. 

§ 4. (Γ?, νρο(»νμΗΤο ηιΐδ § 2. — ^? ίν^υμίαν προ βαλλό μ(νος ύβτ 
ΐηηιηοΓ ζιιι- ΒοΗοΓζίίίΐιη^ νοΓ ^οΐιηΐ Ιοη, νοΓ^^ΓϋοΙίΙ ννητάβ. ίί'&ν- 
μία ϋιιιΐοΐ δϊοΐι δϋΙΐΓ δοΚοη, \νϋΙι1 ηίο δοπδΐ 1)θί (Ιοπ ΓιϋΙιοΓη ,,13ΐοη 0. ρ. 195,2: 
χαΐ {πι»ίΐάζοντ(ς χαι ίς ίν&νμι.ον ηύτου [Ι. {ίΌνμίην αϋτον] προβάΐλοντίς." 
(ΒΙ.) — ηταίίΐν ιη\ί η βυοίι 1)ϊοη Ο 36, 28. ν§1. ζιι 4, 18, 3. — παρανο- 
μηβ ίΐσαν , ήγουν παρανόμως <ϊο^Ησαν αντω, (δοΗ.) ν^;Ι. 2,21,1. δρπ. 52,3, 4. 

§ 5. τη ρ η ρό μαντιρ , ηγον»' την προαγορίύουσαν Ιχ μαντείας, (δοΐι.) 
-νοη άοΓ ΡγΙΙιία ,ίιιοΙι Ηθγ. 6, 66. 7, 111 υ. α — ίπΐ ηολύ, ηολλάχις. (δοΐι ) 
Εί^. Ιηπββ ΖοίΙ Ιιίη. δρρ. 68, 42, 1. — (^(ωροΐς άψιχνον μΐνοις λνοηη 
δίβ ((Ιίβ δθι;οηιιηιι1οη νίοΓ ΡνΙΙιίοι) αϊ δ (ιΐίΐδ Οι•η1<ο1 ζυ Ιιοίρα^οη ηΐ^βοβαηαίο) 
ΤΙιοοΓβη 1ιίη1{3Γηβη. — ημι»(ον, τον Ήραχλίονς. (δοΐι.) — το αηίρμα, 
τον άηΰγοι>ον. (δοΐι.) Ιη ίΐΐοδοηι δίηηβ ροβίίδοΐι. (ΒΙ.) — άναφίρ ίιν, χατα- 
γίιν. (5ϋ{ι.) ΥοπιηΙθ.'ίδΙ (Ιιιιχίί ϋοπ Βθ.ϋΐίΙΤ 8ϋηιρη , ϋοη ηιαη ΐΓίίμΙ, ΓϋΙΐΓΐ. 
— ίυλάχαι/ την υννιν .ίαχίόαιμόνιοι, λίγουαιν' 'ί'νιοι ^^ την ^ίχίΐλαν. (8θ1ι.) 
ϋοΓ δϊηη: λιμον ϊ'αία^αι χαι ηυλλοΰ σΐ(ό<ϊαα τυν αΊτον ώνησίσθαι, ώσπίρ αργν- 
ροίς Ιργαλίίοις χρωμίνονς. (5θ1).) δρΓϋοΙηνοΓίΠοΙ) αργύρια λιμός. νβΙ. ίοϋεοΐί 1 ο Θονχυόίόον 

^ίνλάξίΐν /ρόί'ω ιίί ηροτρέψαι τους Αα•/ΛΟαιμονίονς φίΰγοντϋ. αντυν 
Ις Λνν,αιον όιά την εκ της αττικής ηοτί μίτά όώρο)ν όοκονσαν άνυ.- 
χώρηαιν ν.αί ημιϋν της οΙκίας τον ΐίρον τότι τον κ//ος οίκονντα φόβω 
τω Αακίδαιμονίων , βτίΐ ενός όέοντι είκοστω τοις όμοίοις χοροΊς και 
&νσίαις καταγαγίΐν ωσπερ Ότε το πρώτον Λακεδαίμονα κτίζοντες τους 
ηβαΟίλεας καθ^ίσταντο. ά/βόμενος ονν ττ] όιαβολΤ] ταντγι και νομίζων 
εν εϊρηνιι μεν ονόενος σφάλματος γιγνομενον και αμα των Αακεδαι- 
μονίίον τονς άνδρας κομιζομενων καν αντος τοις ε/βροΤς άνεπίλ7]πτος 
είναι, ηολεμον δε κα&εστώτος άεΙ ανάγκην είναι τονς ττρονχοντας άηο 

%τών ξνμφορών διαβάλλεοβαι, ηρον&νμη&η την 'ξνμβαοιν. και τόν τε 
χειμώνα τούτον ηεσαν ες λόγονς και προς το έαρ ηδη παρασκευή τε 
προεπανεσείσ&η αηο των Λακεδαιμονίων, περιαγγελλομενη κατά πόλεις 
ώς επί τειχισμόν, όπως οι Ά&ηναΐοι μάλλον Ισακονοιεν , και επειδή 
εκ τών συνόδων αμα πολλας δικαιώσεις προενεγκόντων άλληλοις 'ξυνε- 
χωρεΐτο ώστε ά εκάτεροι πολεμώ εσχον άποδόντας την είρηνην ποι- 

Α§ΐ3ορ1ι. ρ. 843 δ. — (νλάξίΐν, αρόσαν. (δοΗ.) Υοη άβαι (άοπδοΐιεη 0(3θγ 

ροβίϊδοΐϊβη) Αυδάτυοίίβ βπ(ίβΙ δίοΐι δοηδΐ Ιίβίη ΒείδρίθΙ. — χρόί'ω. ζϋ 4, 85, 1. 

§ 6. προτρέχραι 1ΐ3ΐ)β βίβ ΐ3β\ΑΌ§βη, Ι]3η§1 νοη ίητιηώΐ'το αΐ». (Ρρ.) 

— -ποτέ 1, 114, 2. %, 21, 1. τότί Κν. ζ. Οίυη. ρ. 297, ■ν\'3δ , Ιιϊθγ ν6Γ(ΐΓ3η§ί, 
υηΐβη είιι^βίίίΐδοΐίΐ δβίη ΙίόηηΙβ. — άοχοΰααν, ννίβ 2,ί1, 1. νβΐ. 3,10,1. (Βγ ) 
άόχηΰίν ΓπεΙίΓθΓβ Ηδη. άοχουΰαν 'ίως (βϋδ όοχήαως Β!ί.) 3η(1βΓβ ; λξι/'ίν θΓΐίΙδΓβη 
άϊβ δοΐ:. ν§1. 2, 21, 1. 3, 10, 1. (Ογ) — ημιΰυ. του τόπου χα^' ον ωχοάό- 
μηΰί την οΐχίαν το μίν ήμισυ ην Ιίρόν , το άί ημιϋυ βίβηίον. (5οΗ.) ΜίΙ ίϊναι 
Ιιϊβδδβ 65 ημιΟυ της οϊχίας ην του ίίρου. Ζϋ 1, 134, 2; ϋΐ36Γ ημιαυ οΐιηβ ΑγΙϊ- 
Ιίβΐ ζυ 1, 8-, 1. ,,ϋβΓ §βϊΐθίΙί§ΐ6 ΤίιεϊΙ 3ΐ5 ΖυίΙϋοΙιΙδΟΓΐ, άβΓ Άηάν^ αΐδ βε\νοΐ3η- 
ΙίοΙιεΓ ΑϋΓεηΙΙίθΙΙ;, υπο ΡΓοΓβηβΙϊοη ζυ νεηηεϊάεη." (Αγπ.) — τότΐ §εΗθΓΐ ζυ 
οϊχονντα. (Υδ.) ν§1. 3, 87, 2. (Ρρ.) — τω. των βηάπε Ηδη. λνοΓίΪΓ Ρρ. 1, 9, 2. 
5, 11, 2, νβΐ. 1, 26, 1 θηίϋΐϋΐ ; ά3§β§εη 'ί/^οί τ6 1, 103, 2. 4, 1, 1. 7, 57, 6. 
δρΓ. 50, 8, 1 υ. Η, — άίοντι. ζυ 4, ΙΟί, 2. 

Ο, 17. § 1. τους ά\& ι"η 5ρ1ΐ3ΐίΙβΓΐ3 βεΓβηξεηεη. — άνίηίληπχος υη- 
3ηΐ3δΙί3 3Γ, ΗΐοΓ (ΙυΓοΙι Β85θΙιυΙ(1ί2υη§. (5ο1ι.) Κγ. ζ. Χεη. Αη. 7, 6, 37 ΐ3ΐ. 
Αυδ§. — άνάγχην ΐΐναι βδ δει υηνβτηιεϊίίΗοίι. (83.) — από Ίη Ρο1§θ 
νοη. ν§1. 4, 98, 4. 7, 71, 3. ΗεΛδΙ ρ. 52, — ξύμβασιν. δρπ. 46, 6, 3. ν§1. 
8, 90, 2 ωίΐ 5, 39, 2. 6, 39, 2. 8, 6, 1. 

§ 2. χαΐ τόν τε. δρπ. 69, 32, 11 α. Κγ. ζυ Χεη. Αη. 1, 8, 1 ΙθΙ. Αιΐδ^. 

— ίς λόγονς (ρχισ&αι, ϊίναι ϊδΐ (ίετ Γεδίε ΑυδίίΓυοΙί νοη Ζυ83η3η3βη1ίϋηί- 
Ιεη ζυ υηΙεπΗβηά 1υ ηεεη, \\'ί6 Ιοεί Τΐι. ηοοία 3, 80, 1. 4, 74, 1. 5, 37, 1. 
ξυνί'ΐίσαν 4, 119, 2. ν§1. Ηετ. 1, 82, 8. 8οηδΙ βυβ^ «(^ίχνίϊα^αι. — ηρυς το 
εαρ ηόη. Ζϋ 1, 133, 1; τό ■ννεεεη άοδ 6§δ. ζυ ιόν χειμώνα. — προεηανε- 
ϋίίΰ&η, ηροηηειλή&η. (δοΗ.) «πο μεταφοράς τών άνααειόντων το ξίί^ος ίπί τίνα. 
(Οδ.) δο Ιηανάσεισις 4, 126, 4. (ϋοΐ3Γ6ε.) Προ — ίΐ3ΐ άεη Βε§πίΤ (Ιβδ Υογ- 
Ιΐ3ϋ6ηδ, ννίε ίη τιροσείω 6, 86, 1. — άπό τών νοη δείΐεη άεΓ. ν§1. ζα 
3, 36, 5. — πιριαγγελίομένη ΙιβΓυκ), (Ιεη νεΓδοΗϊεάεηεη δίββίεη, βυί- 
§ΘΐΓ388η. ζυ 2, 85, 2. — ώς ΙπΙ τειχισμόν ζ υ πι Μβυετίιβυ, ηοοίι 
υη^εδίϊηοηιΐ ο1ι ζυρ ίηιτείχισις οά^τ ηεριτείχισις. ν§1. 8, 3 4, 2, ϋηηό11ιί§ βίδο 
Ϊ5ΐ άϊε Οοη]εοΙυΓ ώς ίς ίτιιτειχισμόν. (Ρρ.) 03δ ώς ΙηΙ τ. ίδΐ πιίΐ ηαρασχενη 
ζυ νεΓί^ίηάεη. — άιχαιώσε ις, αιτήματα όίχαια. (δοΐι.) ζυ 1, 141,1. — προε- 
νεγχόντων νοΓΐ)Γ3θΙιΙεη. ζυ 3, 62, 4. ΠεΓ. 9, 46, 2: αντοΐβιν ημίν ίν 
νόω ίγένετο εΐηεΐν ταύτα τάπερ νμεΐς φβ^άσαντες τ^ροφέρετε. ν§1. Κγ. (ΙογΙ ζυ 9, 5. 

— ώστε. ζυ 1, 28, 3. — τήν υ5βΓ άεη δίε νεΓ^αηιΙοΙΙβη. "ξνγγ^αφης ί', ιη' . [421.] 17 

Ηΰθαι, Νίοαιαν ύ' έ/ίΐν ^ΑθΊ^ναίονς — άνταπαιτονντων γάρ'Ώλάταιαν% 
οι Θηβαίοι εψαοαν ον βία αλλ' ομολογία αυτών ηροαχωρηοάντων χαΐ 
ον ττροόόντων εχαν το χίορίον, γ.αΐ οι ^Λ37ρ•αΤοι τω αντω τρόπω την 
Νίοαιαν — τοΓί όη τιαρακαλίοαντίς τους εαυτών 'ξνμμάχους οί Αα- 
κίδαιμόηοι ν.αΐ ιΙ'ψμααμένιον ττλην Βοαοτών χαί Κορινθίων και ^Ηλεί- 
ων γ,αΐ ΛΙεγαρευιν τών αλλιον ώστε ν.αταλνεαΟαι, τούτοις ύε ουκ ηρε- 
σκε τά ηρασοόμενα, ποιούνται την 'ξνμβασιν και εσπείααντο προς τους 
^Αθηναίους και ώμοοαν, ίκεΐνοί τε προς τους Λακεδαιμονίους, τάδε. 

" ^πονδάς εποιηααντο ^Αθηναίοι και Λακίδαιμόνιοι και οι 'ξΰμμα-18 
γ οι κατά τάδε, και ώμοοαν κατά πόλίΐς. περί μεν τών Ιερών τών 
κοινών, ί)ΰειν [και Ιε%'αϊ\ και μαντεΰεο&αι και θεωρεΐν κατά τά πάτρια 
τον βουλόμενον και κατά γην και κατά θάλασσαν άδεώς. το δ' ίερυν 
και τον ηών τον εν /ΙελψοΤς του Απόλλιονος και ζίελφούς αυτόνομους 
είναι και αυτοτελείς και αυτοδίκους και αυτών και της γης της εαυ- 
τών κατά τά πάτρια, έτη δε είναι τας σπυνδάς πεντήκοντα Άθη-'ί 
ναίοις και τοις ξυμμάχοις τοΊς Αθηναίων και Αακεδαιμονίοις και τοις 
'ξυμμά/οις τοις Λακεδαιμονίων άδολους και αβλαβείς και κατά γην 
καΐ κατά θάλασσαν, όπλα δε μη εξεστω επιφερειν επι πημονη μήτε 
Λακεδαιμονίους και τους 'ξνμμάχους επ' Αθηναίους και τους 'ξυμμά- 
χονς μήτε Αθηναίους και τους 'ξυμμάχους επι Λακεδαιμονίους και 
τους 'ξυμμάχους μήτε τεχνϊ^ μήτε μηχανί^ μηδεμια. ην δε τι διάφο-% % 3. ί\νταπαιτΒΪν ηοοίι 3, 58, 1, δοηδΐ \νοΙι1 ηϊοΐιΐ, 1)6ΐ άοη ΡΓαΙιαπι. 
— ον βία 3, 52, 2. — χαΐ ου προάόντωρ, βΓβ. «νών. ΛΥοηη αΙ^ΟΓ οιιοΐι 
(1ί65 βιΐδζυιΐιϋοΐίεη λναρ, ννοδδΐιαίΐ) ηϊοΐιΐ ονόί ηροάοσίο: 0(]6Γ ονάΐ ηροόόντων 
ιιαοΐί |9<«, \\•ίΘ Υβ. ϋΐ36ΓδβΙζΙ? — την Νίσαιαν, ί'φαΰαν ϊχίΐν. — τών άλ- 
λων ςβΙιΟΓΐ ζηχρηγισαμένων. (Ρδ.) Υα , άατ οδ ιηίΐ Μίγαρέων χβΓίΐΆηά, 1ι;ιΙ \\ό1ι1 
αΙδ Οο^βηδοΙζ ϋίβ νοη Νϊδαα §θ{1αοΙιΙ. — ώαη. ζα 6, 88, 9. — τούτοις, όοη 
§6ηοηηΐ6η νϊβΓ δίααίβη. — ίχείνοί η. ζα 4, 36, 3. (Κγ. ζ. Οΐοη. ρ. 269.) 

Ο. 18. § 1. πιρΐ. ζυ 4, 118, 1. — Όύίΐν Γοΐιΐΐ Ι.ιθϊ Υβ. Ό'ιο ΙηβηίΙϊνβ 
Μη^οη, Λλ'ΪΘ 3υο1ι § 2. 4. 5. 7 υ. 8, νοη αηονάας ίποιήσαντο αΐ) ; (Ιοοίι Ιίοηηβη 
8ΐβ αυοΗ 3ΐ)δοΙυΙ δίοΐιβη, \νϊθ 5, 23, 1 ίΤ. — ιέ ν ία ΙιϊπβοΗβη, 1)βδαο1ιβη 
λνϋποΐβ ιηαη νοΓ ϋ^ύαν βΓ\ναΓΐ6η. (Αγπ.) λΥοΙιΙ ιηΐΐ χαί ζιι δίΓβίοΙιεη. — ^ίω- 
ρίΐν, &ίωρονς ηίμηα,ν. (8οΙι.) ϋίθδβΓ Ββιίοιιΐιιη^ \νϊ(1οΐδΐΓθΐ3ΐ ιΐίο Εηοΐυη^ ί'ω 
υπίΐ (ΙβΓ δρΓίΐο1)ί,'6ΐ)Γίΐιιο1ι. (Ρρ.) — αυτοτιλΐΐς, μη άλλοις οννηλονντκς. (δοΐι.) 
δίοί). Ιχλ. (βνσ. II, 54: τίλος το «νάίωμα , χα&' ο λίγιταί ης ανιοΐίλης χαΐ (υ- 
Ίίλης. (ΒΙ.) Οβδ. δΙουοΓΐ) 3η οπιΙγο δΐηαΐοη. ν^Ι. ζυ 2, 15, 2. — το ίιρόν. ζα 
4,90,1. — αντοάίχονς, μη υτί' άλλιον χρινομίνονς. {8^ϊί.) ^ν^^ βίχνα ΑΙΙιοπδ 
ΒϋίκΙβδδοηοδδοη. ζα 1, 77, 1. — αυτών ϋΙ)0Γ δΐοΐι δβΠ^δΙ, (Ιϊο Ββ\νοΙ)ηβΓ 
(168 'κρόν. δρρ. 4 7,46,9. — της γης ά. Η. ϋΙ)βΓ άΐβ Ββνο1ΙίθΓυη8 (Ιοδδβΐΐίοη. 

§ 2. ίΓ;;. ζα 4,118^7. — άβλαβίΐς οΗηβ ΟοΙϋΙΐΓϋο. (ΠΙ.) Αοΐΐνίδοΐι. 
^8'• 5. *7, 1. — ηημοντ], χαχώ § 4, οίη Λχταΐΐβίο'δ , ροοίίβοΐιοδ λΥοΓΐ, ίκΐΰΐι 
Βεΐ ΤΙιαΙν. ιιυι• ΐη ϋοουηιοηίοη. νι;!. 5, 47, 2. (Ρρ.) — μητί τί/ντι μήτί μη- 
χανν, μηάίμκΐ ϊη ΙίοίηβΓ ΑγΙ αη(1 ^Vβ^.•ί^. δο λνοΓϋεη' Ιιεϊϋβ ΝΥοΓίβΓ 
οΛ ν^Γ^^αηί1βη. Κγ. ζα Χοη. Αη. 4, 5, 16. Ιη ϋϊβδΟΓ ΓοδΙοη ΡογπίοΙ 83ΐ;1β ιηοη 
•ννοΐιΐ οι§. οΐιηο (!αδ ΟΓδΙο μήτί Ιιίοδδ τίχν»} μηάί μηχανή/ μηόΊμια. νςΙ. 5, 47, 2. 
10 α. ϋεω 59, 17. ΑεηϋβΓυηί; ΐδΐ ^βιIο^11 13β^1^ηI^1^^1). ϋοπι. '24, 150: οίτί 
τ^χν»] ουτ( μη/αν»} ουάίμηΐ. νςΐ. ίγδ. 13, 95. 

III. ■ ' ' ^ 18 θονΑνδ'ιόον 

ρον 7] προς αλλήλους, όιχαίω χρηοΘων χαί ορκοις κα^' ο τι αν 'ξυν- 
&ώνται. άποδόντων δε Άθ^ηναίοις Ααχίδαιμόνιοι καΐ οί 'ξνμμαχοι 
^Λμφίηολιν. οΰας δε ηόλίΐς παρεδοσαν ^4α•λίδ(χιμ6νιοι Ι^θηναίοις, εξε- 

Ίστω άπιεναι οηοι αν βονλοπ'ται αυτονς καί τα εαυτών έχοντας, τάς 
δε ηόλίΐς φεροΰΰας τον φόρον τον επ' Άριατίίδον αυτόνομους είναι. 
Οπλα δε μη εξεστω επιφερειν Αθηναίους μηδέ τους 'ξυμμάχους εηι 
χακώ, αποδιδόντων τον φόρον, επειδή αί οπονδαί εγενοντο. είσί δε 
αΙδί , "Άργιλος, Στάγειρος, "Άκανθος, 2κώλος , "Ολυνθος , Έπάρτωλος. 

ϊ>'ξυμμάχους ό' είναι μηδετερων, μήτε Άακεδαιμονίων μήτε "Αθηναίων 
ην δε Αθηναίοι ηείθωΰι τάς πόλεις, βουλομενας ταύτας εξεατω 'ξυμ- 
μάχους ποιίΐσ&αι αυτονς "Αθηναίοις. Μηκυβερναίους δε καν Σαναίους 
καΐ Έιγγαίους οΙκεΤν τάς 'πόλεις τάς εαυτών , καθ-άπερ Όλΰνθιοι και 

^"Άκάνθιοι. άποδόντων δε "Α&ηναίοις Λακεδαιμόνιοι καί οί 'ξΰμμαχοι 
ΤΙάνακτον. άποδόντων δε και Α&ηναΐοι Αακεδαιμονίοις Κορυφάσιον 
κα^ Κύθηρα καν Μεθώνην καν Γίτελεόν καν "Άταλάντην καν τους άν- 
δρας όσοι εΐον Λακεδαιμονίων εν τω δημοσίω τω "Αθηναίων ή άλλο- 

Ί&ί που οΟης "Αθ^ηναίοι άρχουΟιν εν δημοσίω' καν τους εν Σκιώντ] 
πολιορκου μένους ΠελοποννησΙων άψεΐναι καν τους άλλους Όσοι Λακε- 
δαιμονίων 'ξΰμμαχοι εν ^κιώντ] είσν καν Όσους Βρασίδας εσέπεμψεν 
καί εν τις τών 'ξυμμάχων των Λακεδαιμονίων εν "Αθήναις εστίν εν 
τω δημοσίω ή άλλοθι που ης "Αθηναίοι άρχουσιν εν δημοσίω. άπο- 
δόντων δε καί Λακεδαιμόνιοι καί οί 'ξΰμμαχοι ουστινας εχονσιν "Αθη- 

Ζναίων καί τών 'ξυμμάχων κατά ταΰτά. Σκιωναίων δε καν Τορωναίων 
καί Σερμυλίων καί ε"ν τίνα άλλην πόλιν εχουσιν "Αθηναίοι, "Α&ηναίους 
βόυλεΰεσ&αι περί αυτών καί τών άλλων πόλεων Ό τι αν δοκη αΰτοΐς. 
Όρκους δε ποιήσασθαι " Αθ^ηναίονς προς Λακεδαιμονίους καί τους 'ξνμ- § 3. όικαίω. άίχαις οίηί§ο Ηδη., \νίβ ΤίιυΙί. δοπδΐ άίχην, άίχας υηά Λ«- 
ψορα νβΓΐ)ίη(3θΙ;, ί, 78, 3. 140, 3. (Ογ.) ννβηί§θΓ 3ηδ1δ55ΐ§ \ν3Γβ τω άι/.αίω. 
(Αγπ.) \νοΙι1: βίηβδ ΚβοΗΙδνβΓίβΙΐΓθηβ, ηϋΗβΓ ΙίβδΙίηηηιΙ (3υΓθ1ι καθ-' ο τ» 
αν ξννϋ^ώνταί. — αυτούς ό'ιβ ΕίηχνοΙαηοΓ δβ11)δΙ. — χαΐ έχοντας, ζιι Ί, 
68, 1. 8, 55, 3. 

§ 4. τον ίη'Άριστίίάον, ταχθ-ίντα άηλονόη. (δοΐι.) ζυ 1,96,2. ΟίβδβΓ 
ΤπΙ)υΙ §α11 ηυι- 3ΐδ Βιιηοΐ6δθοηΙίη§βηΙ, ηίοΙ)1 βίδ ΑΗ)§3ΐ)β. — άηοάίάόντων. 
8ρΓ. 47, 4, 2. — έηίΐάή δβίΐ. (Υβ.) ν^Ι. 1, 6, 2. 

§ δ. αυτονς ϊδΐ ΙίΗΐιηΊ βΓΐΓέ»§Ιίο1ι ; αντονόμονςΊ όάβΓ §βδΙιϊθΙιβη. — χα- 
&άηίζ υηΙβΓ άβηδβΙ1:)βη βοάίιΐξυη^βη -ννϊβ, βίδο 3ΐιοΗ βυΐοηοιη. Κγ. 
ζ. ϋΐοη. ρ. 347 υ. ΒόοΙιΗ δΙαοΙδΗ. 1 ρ. 537 ζννοίΐβ ΑιιΠ. 

§ 6. Κοςνφάσίον 4, 3, 2. (Οδ) — ίν τω άημοΰίω, Ιν τω άίΰμω- 
τηρίω. (δοΐι. υ. Ηβδγοίι.) ίαΐίοηίδοΐι ηποΗ δοΙιηεΐϋβΓ ζπ Χβη. ΗεΙΙ. 7, 4, 36. — 
τω 'Α. Χηάνβ τών Ά. ζυ 5, 16, 6. — οΰης, χώρας οϋης. \%\. § 7. Χβη. Αη. 
3,' 5, 15: Λ' ηςτκρ ηχοαν. 

§ 7. τους ίν 2. 4, 1ί2. 133, 2. - τους άλλους 4, 123. — χατα 
ταντά β5βη βο. ν^Ι. 8, 18, 2 ιι. ΡΙαΙ. Οοδ. 767, ά: ϊτίοον άν^αίρίίσ&αι χατά 
ταντά. 

§ 8. Σχίωναίων δέ λν»δ δΗβΓ (ϋβ 8 1ς βηΙ)βΐΓίΓίΙ. Χβη, Οβίί. 11, ξνηραγης ί', ι.ν'. [421.] 19 

μάχονς αατά ηόλίΐς. ομνΰντων 08 τον ίπι/ώριον ορχον ίκάτίροι τον 
μέγιατον ίξ ίτίάϋτης τιόλίος. 6 ό' 'όρχος έστω οόί' "εμμίνώ ταΐς 'ξνν-9 
ϋ-ηχαις καί ταΤς οηονόαΐς ταΐαόί δικαίως χαί άόόλίος." εστο) όε Λα- 
κεόαιμονίοις και τοΐς 'ξυμμάχοις κατά ταντά Όρκος προς ^Α&ηναίους, 
τον όε 'όρκον ανανεονσθαι και ίνιαντον αμφότερους, ύτήλας όε οτη-\ο 
σαι Όλνμπίασι και ΠνάοΤ και "Ισθμοί και εν Ά9-ψ'αις εν ττόλει και 
εν Αακεδαίμονι εν "Αμνκλαίω. ει όε τι άμνημονοναιν όποτεροιονν 
και οτον ηέρι, λόγοις όικαίοις χρωμενοις ενορκον είναι άμφοτέροις 
ταΰτη μεταθεΤναι Όττη αν όοκη άμψοτέροις, ^Α&ηναίοις και Λακε- 
όαιμονίοις." 

^Άρχει όε των οπονόών έφορος Πλειοτόλας Αρτεμισίου μηνός τί-19 
τάρτ7]φ.9^ίνοντος, εν όέ Αθήναις άρχων \'ίλκαΐος Έλαφηβολιώνος μψος 
εκτϊ] φθίνοντος, ωμνυον όε ο'ίύε και εσπενόοντο, Λακεδαιμονίων μεν {ΤΙλει- 
ατοάναξ,'Αγις,) Ιΐλειοτόλας, ^αμάγητος, Χίονις, Μεταγενης/ Ακανθος, 
^άϊθος, "Ισχαγόρας, Φιλοχαρίόας, Ζεν'ξίόας, ^Άντιηπος, Τέλλις, Αλ- 
κινίόας, Έμπεόίας, Μήνας, Αάφιλος' "Αθηναίων δε ο/^ί, Αάμπιον,^ 11: της άί χρηματΐσιως καΐ μίτά ταύτα αρχΐαίΐ ατιονί^ιν. ν§1. 8ρΓ. 47, 3, 3 η. 
Ηβίηά. ζα ΡΙαΙ. 6ογ§. 139. — τον μίγιοτον , τον ϊβ/νρότατον. (δοΐι.) ν§1. 4, 
86, 1. 5,47,10. (Ρρ.) — ίχότίροι, ά\β ΑΐΗβηβΓ, λνίβ 3ΐιοΙι άϊβ ίθΙίβίίέίιτιοηίβΓ, 
νοη ϋβηθη 68 ίΓ6ΐΙοΙι § 9 ηοοίι 1)68οη£ΐβΓ8 θΓΝνϋΙιηΙ \νίΐ'ϋ. Είηβ Ναοΐιΐθδδί^ΐίβΐΐ, 
\νοηη (]αδ λΥοΓΐ ηίοΐιΐ ζιι δίΓβΐοΙιβη ίδΐ. — ί |. 'ϊξ Ιξ'Ι οϋΟΓ βϊηβ βπίΐΓβ Ζ3ΐι1? 
ϋ3δδ ηιΐΓ β'ιη ιιηΙιοδΙίΓπιηΙοδ τινές ζυ ϋβηΐίθη δβϊ ίδΐ \νοηϊ§ \νηΐΊΓδθ1ΐθϊη1ϊο1ι. 

§ 9. ίμμίνω ΓϋΓ {μμένω Ρ. Ρδ. ν§1. 5, 47, 10: ίμμίνώ καΐ ου παρα- 
βήσομαί. 

§ 10. στήλας τηϊί άβτ ΙηδοΙιπΓΐ <3εΓ Ββ(ϋη§ιιη§6η. Κγ. δίικί. δ. 82. 117 ίΤ. 
— Ί'β9μοΐ ΓϋΓ ΊσΟ-μω Ρ. Ρδ. 8ρΓ. 46, 1, 4. — ίν νοΓ "Α»ηναις ί^Μΐ ίη 
νϊβίεη υικί §ιιΐ6η Ηδη. 'ν^Ι. ]6(]οο1ι 5, 23, 5. (λΥαδδΟ.) — Άί^ήναις. Ά^ήρηΰι 
οίηβ ί,'υΐβ Ηδ. , \να8 οΐιηβ ίν γϊοΙιΜ^ \ν3Γ6. 5ι)γ. 46, 1, 2 Ω'. — ίν ηόλίί 
αιιΓ ϋθΓ ΒιΐΓ§. ζα 2, 15, 4. ΟΗηβ ΑΓίϊΚβΙ. 8ρΓ. 50, 2, 15. — οτον ΓϋΓ 
ίϊτου οάβΓ οί του η\ΐΓ βίπθ (δοΙιΙεοΗΙβ) Ηδ., ννοΐιΐ αυοΗ ύίβ Μαιίίηδοΐιβ. Εδ 
λνΪΓίΙ (ΙυτοΙι και ηιίΐ ίΐ' η νοιίκιηοΐοη : ννβηη δίβ βίΝναδ νοτξΟδδβη Ιιβίιβη 
II π (1 ϊη Β6ζιι§ 3ΐιΓ\νο1ο1]βη ΡιιηοΙ 8Ϊβ βδ νβΓ§βδ8βη 1ιηΙ)θη. υηι§β- 
ΚεΙίΓΐ ηιΪΓκΙβΓ Ιι3γΙ 4, 128, 3. Βθοίοηΐίΐίοΐι \\'3γο χαΐ οτον ηίοι, ΓϋΓ χκΐ οτουονν 
ηίρι. ννοΓϋΐ3βΓ ηιιοΙι ίιτίΓηοΓ ζη ηβΐιηιβη. Πθηη γείδοΐιίοίΐβη δϊηϋ (Ιοοίι (άϊβ 
δοΐίθηεη) δΙεΙΙθη Λνίβ Ρΐ3ΐ. Ηίρρ. 282, ο1 : πλίον άργίριον αηο ΰο(^ίας ίΐργασταί 
η ίίλλος (δημιουργός άφ' ηβιινος τίχνης. νμΙ. δρΐ'. 51, 15, 1. — Ιογοις άί- 
χαίοις χρωμένοι,ς ίηϋεηι δϊΘ ίΐιιΓ βίηβ ιΐοητ Κθοίιΐβ §βηο3δδβ λΥβϊδβ 
άοΓϋΙίβΓ νετΙιβηάβΙΙοη. — μίτα&ίΐναι υηλζούηάβνη. Κγ. δ1υ(1. 2 ρ. 
241. — Ά&ηναϊοι,ς χαΐ .ί αχ ί άα ιμο ν ί ο ις 1<όηη1ρη νβΓ(ΐ3θΙιίϊ§ δοΐΐθϊηβη, 
(13 πΐ3η (Ιίβ ΒιιηίΙβδδβηοδδθπ ΙιϊβΓ ηίοΐιΐ Γϋ^ΙίοΙι 1ΐ3ΐ)β βυδδοΐιΐίβδδβη Ιίόηηβη ; 
βΙΙβΐη 8. 5, 29, 3. 4. 

0. 19. § 1. «ρ;^<» των αηονόών ϊγορος βδ 1)ββϊηηΙ ϋ β η ΥβΓ- 
Ιγ35 (ΐ3δ ΕρΙιΟΓιΐΙ, βΓ ΙίββίηηΙ ιιΐιΐοτ (Ιοηι Κ|)ΙιθΓ3ΐ. ν§1. 4, 118, 8. — \4ρ- 
τιμισίου. Ι(1ο1ογ Ηηπϋΐίΐιοΐι γΙογ Οΐιιοη. 1 8. 363. Λ. Η. Ο. ΜϋΙΙβΓ Όο ίη. )>. 
ΡβΙ. ρ 24 8. — ώμννον. ί>ρΓ. 36, 9, 2. ν§1. 5, 23, 4. 24. — οίόί ϊδΐ^ νϊοΐ- 
ΙβϊοΙιΙ ηβοΐι μΐν ζυ δβΙζβΠ. νβΐ. 4, 119, 1. 5.24,1. — Πλ^ ιατοάναξ ,'Άγις 
6\ηά λΝΟββη (Ιοδ βίβίοΐιοη ΑηΓαη§β8 3υδ£;βΓ3ΐΙοη. (.λπη. ζιι 5, 3 4, 1.) Όβηη 3ΐιοΗ 
5, 24, 1 (ν§1. 23, 4) δίηϋ νοη ]θϋβΓ ίϊοίΐβ (1ίοδθ11)θη δίοΐ^ζεΐιπ. — ^άιΟ^ος. 
^όι^ος οϊηί£;ο Ηδη., ^άιος είηβ, \νοΙι1 ιΐοΗΐί^ — .</κγιλος ΓϋΓ .^άμ(^ιΙος ΗΙ. 

2* 20 Θονανδίδον 

Ίσ&μιόηχος, Νιχίας, Αάχης, Ευ&νδημος, Προκλης, Πν^όδωρος, 
"Αγνών, Μνρτίλος, Θρασνχλης, Θεαγένης, Άριΰτοχράτης , ^Ιωλχιος, 
Ύιμοκράτης, Αεων, Αάμαχος, /ίημοσθίνης. 
20 Αύται αΐ σπονόαί Ιγένοντο τίλίντώντος του χαμώνος αμα ηρι 
εκ Διονυσίων ίν3υς των αστικών, αντόόβκα ετών όιελ&όντων και ημε- 
ρών ολίγων ηαρίνίγκονσών η ως το πρώτον η Ιοβολη 7] ες την ^Ατ- 

^τικψ' και η (^ρΧ'ή τον ηολεμον τονδί εγενίτο. ακοπείτω όέ τις κατά 
τους χρόνους και μη τών εκασταχου η αρχόντων η άπο τιμής τίνος 
την άπαρί&μησιν των ονομάτων ες τα ηρογεγενημενα σημαινόντων 
ττιστεΰσας μάλλον, ου γαρ ακριβές Ιστιν οίς και άρχομενοις καν με- 

Ζσουσι καΐ Όπως ετυχέ τω εηεγενετό τι. κατά ϋ^έρη δε και χειμώνας 
αριθμών, ωΟπερ γεγραπται, εύρησει εξ ημισείας εκατερον τον ενιαυ- Ό\βά ίδΐ \νο1ι1 υη^ΓΪβοΙιίδοΙι υηά 303 Αάμπων % 2 βηΐδίβηάβη. ν§1. 5, 24, 1. 
Πάμφιλος Β1. υβΐ3θΓ8. 

§ 2, θίαγέΐ'ης ίϋρ θιογέι/ης τηβΗρβΓθ βυΐβ Ηβη. — Άρίστοχράτης 
ίϋΓ 'Αρκ!Γθ•/.οί7ης Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 331. ν^Ι. 5, 24, 1. 

0. 20. § 1. ί κ ηαοΐι. (δοΐι.) δρΓ. 68, 17, 7. — τω»> άσηχώρ, τώί'ίι^ άστα, 
τών μίγάϊ,ων , βθΓεϊβΓΐ υηι άίβ ΜίΙΙβ (]β8 ΕίΒρΙιβΙίΟϋοη. Λβδοΐιΐη. 2, 61. 3, 69. 
— αντόό ίκ«, 6λοκληρω>', προς άχρίβίκιν. (8ο1ι.) ββΓ3(3β ζβΐιη. Οργπ. 18,242: 
ίώτοτραγι,χος ηίΟ^ηχος. — πάρα• ίγ χουΰών, ηαρίλθ^ονσωΐ'. (δοΐι.) ηβοΗ Λ'οΓ- 
Ιβυί Ρδ. δο βαοΐι ΒϋΙΙω. Μίά. ρ. 127. ΑΐΙβϊη (Ια Ννέίρβ οϊηδ νοη 1)θί(ΐ6η Ρβγ- 
Ιϊοϊρίεη ϋΙ)6ΓΠϋ5δϊ§. ΑΙδο : ιηϊί βϊηβηι ϋηΙβΓδοΙίϊβάβ νοη, άΓυηΙβΓ οάβΓ 
άρϋΙίβΓ, η3θ1ι δοΙιηβΜθΐ• ίοχ. (Ρρ.) Οίοη Ο, 43, 26: ίπτά χαΐ Ιξήχοντα ημίρας 
Ιμβαλ(ι')ν , οΰία ηαρέψίρον. Οίοη. ΑγοΙι. 1, 28; τούτων η γλώσσα ολίγον παρα- 
φίρίΐ. (Β1.) ν§1. δοΙιαΓβΓ ζ. ΡΙυΙ. 5 ρ. 481. υ. 5, 26, 3. Εϊηβη ϋθΙιβΓδοΙιυδδ 
νοη \νβηΐββη Τ3§οη νβΓδΙοΙιΙ ΥοβίΏβΙ Οβ ίη. Ι). Ρβΐ. ρ. 6 δ. ν§1. ΜϋΙΙεΓ Οο 
ϊη. ί). ΡβΙ. ρ. 3 3 8. — η ώς 3ΐδ οΐ) νσηρον νθΓΐιθΓ§ίη§β : ζβΐιη 3ίΐ}ΐΓβ δρΜ- 
16Γ 3ΐ9 άΆ. (Β3 ) ν§1. Ζϋ 4, 90, 3. — η ίΰβολη ές. η ίσβολη η ίς βιηΐ§β 
βαίο Ηδη. ν§1. δρΓ. 50, 9, 9. Κγ. ζ. ϋΐοη. ρ. 153 α. δΐϋά. 2 8. 78. ΜϋΙΙβΓ 
5. 34 νβΓ(ΐ3θ1ιΙί§1 (Ιίβ λΥοτΙβ η ίσβολη ίς την Ά. χαί, 

% 2. χαΐ μη — μάλλον. ΗίθΓ διβ^^^ι; \νο1ι1 βϊη ΓβΗΙβΓ, νϊεΐΐβίοΐιΐ άββ 
δοΙιπΓίδΙοΙΙβΓδ. Ρρ. \νίΙ1 τών ηαοΗ ονομάτων βϊηδθίιίβΙ)6η , τών ίχααταχοΰ — τι- 
νός νοη ονομάτων, ϋϊβδβδ νοη άπαρί&μηαιν, άπαρί^μησι,ν ηοοΗ νοη χατη 3ΐ)- 
Ιιδη^βη Ιβδδβη: ηιβη ΙιοΓβοΙιηο η3θ1ι ϋβηΖβΐΙβη υηά ηΐοίιΐ ηβοΗ άβρ 
Αυίζ3ΐι1αη§ (Ιογ ζα Μοιίίηιβίβη ιΐβδ ΓτϋΗβΓ Οβδοΐιβίίθη θπ άίβηθη- 
άβη Ν3θΐ6η άβτβΓ άΐβ ίη άβη βίηζβΐηβη δίββίβη άϊβ ΙιδοΙίδΙβη 
δίβΐΐοη Ιιβίίΐβΐάβη οάατ θίηθ ΕΙΐΓβπδΙβΙΙβ βίηηβΙιηαβη ηιβίίΐ' (οίΐβπ 
βΙιβΓ) ΥβΓίΓβυβη δ οΐιβηΐί οηά. ΜοΙιτίβοΙι υηΙ)βΓη6άϊ§θη(1. — άηαρίβ^μη- 
αιν ΙβδδΙ άβΓ δοΐι. νοη πιαηνσας 8ΐ3ίιαη§βη. ϋ3δ λΥοΓΐ 3ΐιο1ι 1)βί Οίοη 0. 49, 
39. 51, 1. 19, \νθΐδΙ Ρβρο ηοοίι ίη βίπβηι δοΐιοΐίοη ηβοΐι ; Ιξαρίθ-μησις ίη οίβηι- 
5β11)θη Οβάβηΐίβη Οίοη Ο. 66, 17. ν§1. 43, 46. — σημαινόντων, σημασίαν 
χαΐ άήλωσιν όι&όντων. (δοΐι.) — ου γκρ άχριβές ίστιν άβηη βδ ίδΐ (ΙβηιίΙ 
(ζ. Β. ηοίΐ ΕΓννδΙιηυηβ άοδ Ατοΐιοηδ) ηίοΐιΐ §θη3υ ΙίβδΙίηιηιί;. — οίς άρ- 
χομένοις υηΙβΓ \νβ1ο1ιοη 3ηΓ3η§βη(1βη, ά. 1ι. ο5 υηΐβρ (Ιβηι ΑηΓ3η§ ιΐβΐ" 
Μ3§ΙδΐΓ8ΐυΓ, άβτ θα. νοη ίγένηο Άΐ>\ι'ύΏ§,\ξ. — ο η ως ϊτνχέ τω υηΐβτ \νβΙ- 
οΐιβπι βηάβτη ΖβϊΙρυηοίο ίΓ§βηά, ζ. Β. 1>3ΐ(1 ηβοΐι ύ&τα ΑηΓβη^β, ββξβη 
(ΐ3δ Εη(1β βΙο. (Ηΐί.) Ζα (ΐυχέ τφ βΓ§3ηΖβ ιηβη ίπιγΐνόμινον. δρρ. 56, 4, 2 υ. 
16. ν§1. 5, 56, 4. 8,95,2. 

§ 3. γέγρατιται, ίη άίβδβοι ^ΥβΓίίθ. — Ι{ — έχοντος άΆ βαδ άβη 
Η»1ί)1ίιβ11βη ΐ3βί(1βΓ, ά. Η. ίηάβπι (3βΓ δοηαπιβΓ (Ιίβ βίηβ, άβΓ λνίηΙβΓ άΐβ 3η- ^ν/'/'ρα^^ς β', χα'. [421.] 21 

του την ό^ναμιν έχοντος <$^α μεν 3-^ρη ϊοονς όε χίψώνας τω ηρωτω 
ηολεμω τωόί γίγίνημένους. 

Αακίδαιμόνιοι ύέ , έλαχον γαρ πρότίροι αηοδιόόναι α ίϊχον, τονς21 
Τί άνδρας ίνθ^νς τους παρά σφίσιν αίχμαλώτονς άφίίσαν και πέμ- 
ψαντίς ες τα εηΐ Θράκης πρέσβίΐς ^Ισχαγόραν και Μηναν και Φιλο- 
χαρίδαν εκελίνον τον Κλεαρίδαν την "Αμψίηολιν παραδιδόναι τοις ^Α- 
&ηναίοις και τους άλλους τάς σπονδάς, ώς εϊρητο Ικάστοις, δεχεσ&αι. 
οι δ' ουκ η&ίλον, νομίζοντας ουκ εηιτηδίίας είναι" ουδέ 6 Κλεαρίδαςί 
ηαρεδωκε την τιόλιν , χαριζόμενος τοις Χαλκιδΐυσιν , λεγίον ιός ου δυ- 
νατός ίϊη βία εκείνων ηαραδιδόναι. ελ&ών δε αυτός κατά τάχος μίτά 
ηρέοβιων αΰτόβίν άηολογησόμενός τε ες την Αακΐδαϊμονα, ην κατη- 
γορώσιν οι ττίρι τον ^ίσχαγόραν οτι ουκ εηείΒ^ετο, καΐ αμα βουλόμινος 
ίΐδέναι εΐ ϊτι μίτακινητη ίϊη η ομολογία, εττίΐδη εύρε κατ ε ιλη μ μεν ας, 
αυτός μεν πάλιν πεμπόντων των Αακεδαιμονίων και κίλίυοντιον μα- 
λιστα μεν και τό χωρίον παραδουναι, ίΐ δε μη, όπόσοι ΙΊίλοηοννηοίων 
ενεισιν εξαγαγεΐν, κατά τάχος επορίυετο. οι δε 'ξύμμαχοι εν τη Αα-22 
κίδαίμονι αυτόν έτνχον οντίς και αυτών τους μη δί'ξαμενους τας σηον- 
δάς εκελίνον οι Αακεδαιμόνιοι ηοιεΐΰΟ^αι. οι δε τ?, αντη προφάσει 
τ/περ και τό πριοτον άπίώοαντο ουκ εψαααν δεξαοΟαι, ην μ^] τινας 
δικαιοτερας τούτων ποιώνται. ώς δ' αυτών ουκ εσηκουον, εκίίνους μένί άβΓβ ΗϋΙΛο αυδίηβοΐιΐ, άαβ ΙθΗγ ββίηθη ΒβΐΓ3§ ΙιαΙ, (ΙβΓουδ Ιιεδίοΐιΐ. (81.) 
ϋοΙ)Γββ υ. Α. οοηδίΓυΪΓθΠ : ίχατί^ου ίχοντος ίξ ημιΰίίας τ/}ν όΐΎαμιν του Ινίαν- 
τον, \νοί)βϊ δΐβ Ιξ ημι,ϋίίας ζ ιι Γ ΗίίΙΓίθ ϋΙ)βΓδβΙζοη. — ύύναμι,ν δυηιπιβ 
θΐιοΐι 2, 97, 3 υ. 6, <6, 2. (ΌοΙ)Γββ.) — τω τιρώτω, οΐβπΐ βρϋΙβΓ δΟβ. ΑΓοΙιί- 
(Ιαωίδοΐιοη. ζ\χ 1, 1, 1. 

0. 21. § 1. ϊΐαχον βτΐιϊβΐΐβη άϋΓοΗδ Ι,οοδ ιϋβ ΕθδΙίηΐΓηυη§. ΜίΙ 
(Ιρπι ΙηΓ. \\Ί0 5, 35, 2. Η6Γ. 1, 94, 4. 6,109,1. — ττροτίρο» ςβΙιΟΓΐ ζυ απο- 
διδόναι,. ν§1. 5, 35, 2 α. δρρ. 57, 5, 3. — άφίίΟαν. ζυ 2, 49, 1. — τους 
άλλους, ά'ιβ ΙΙΐΓβΙνίδοΗβη Βυηάβδ^βηοδδβη 5,18, 4. 5. (5οΗ. υ. Ρρ.) — (ϊρητο, 
ουνκ^ωΐ'ηί^η. (8οΗ.) ηαοΐι 5, 18, 3 1Γ. \•§Ι. ζυ 25, 2. — ίηι,τη(Ρίίας ζυΐΓα§- 
ΠοΙι, \νϊο 5, 112, 2. ν§1. 2, 2, 4 α. ζυ 1, 19. 

§ 2. βίη. ζυ 1, 43, 2. — ίχίίρων, των Χαλχκίίων. (δοΐι.) — μίτα- 
Χίνητή, ήγουν (ϊυνατη χι,νη&ηναί. (5ο1ι.) υπιζπδίοδδοη δβί. (III.) ϊπ Βοζυ^ 
αυΓ οϊηζοίηβ ΡυηοΙβ. — χαταλημ μένας , ισχυρας τας αηονόάς. (δοΐι.) ΓβδΙ- 
ββδΙοΜΐ; χατίύ.ημμίνους, \ναδ Ρρ. ηίοΐιΐ ΓίΐΓ ηόΙΐΊΪ§ ΙιόΙΙ, ΙΐϋΙΙο ϊοΐι δοΐιοη νοΓ 
Ιϋη^οΓ αΐδ ΓαηΓυηϋιίΓΟίδδϊ^ ^αι1Γβη ΐ3θϊ§6δοΙΐΓΪ6ΐ^βη, νίεΐΐείοΐιΐ ουοΗ ίΓ^βηϋχνο ιηίΐ- 
βΟΐΙιοίΙΙ. Οε^βη άίβ §β\ν. ία., ΙϊβιηβΓίίΙ Ηαηδβ ρ. 66, δριχ-οΐιβ (Ιίο ΒβζίεΗυη§ 
βυΓ (Ι3δ βηΐΓβτηΙβ ϋπονάάς, δΙαΙΙ, \νϊο μηαχινητή , ηιιΓ ομολογίας, υηιΐ ϋΟΓ 6β- 
ΐ3ΓαυοΙι (Ιβδ ΤΚυΙί., άβν χαταλαμβάναν δο ηυτ νοη ΜοηδοΙίίΠ ΙιαΙ 1, 9, 1. 4,80, 1. 
Εβίηβ ,ΛυδηίΐΙιπιβ δθί 8, 63, 2, \νο τ« Ιν τω στραηνμαΐί δΟ ν. β. στρατιώται• δείβη. 

— μάλιστα μέν ννο ΓΏοςΙϊοΙι. ζυ 1, 32, 1. 

Ο. 22. § 1. αυτοΰ ίϋΓ αυτοί Κγ. Χθπ. ΗβΙΙ. 7,4,36: ίν τ*; Τΐγϊα αυτόν. 
Τ1ιιι1{. 8, 28, 5: ίς τη»^ ΆΙίλητον αυτοΰ. 5, 83, 1: {χ του Ίίργους αντόϋ^ιν. (Κγ. 
ζ. Όίοη. ρ. 280 υ. δΐυϋ. 2 ρ. 179.) ν^Ι. ζυ 3, 81, 2. — ηοαίσ&αί, αυτάς. 
(Ρδ.) — ΙΟ ηρωτον \\θ\Λ ιηίΐ Ββζυ§ 3υΓ 5, 17, 3. — ηροφάυί*. ζυ 3, 111,1. 

— ^έξαα9^α^. δρρ. 63, 1, 10 υ. Κβίδϊβ ι. δορΗ. Οβά. Κ. ρ. 191. — τούτω»», 
των γινομένων, (δοίι.) 22 Θονχνόίόον 

άπέηίμψαν, αυτοί όέ ηρός τους ^ΑΟ^ηναίονς 'ξυμμαχΐαν εποιουντο, νο- 
μίζοντίς -ηχιστα αν ΰφίσι τους τί Αργπονς, επίΐόη ουκ τί&ίλον ^Αμ- 
πίλίόον -/.αί Αίχου ελ&όντων επιαπένδίτοϋ^αι, νομίααντίς αντονς οίνίυ 
Αίίηναίων ον δίΐνονς ίΐναι, καΙ τ-ην αλλην Πΐλοπόννησον μάλιστ' αν 
■ηανχάζίΐν ηρος γαρ αν τονς ΑΟ^ηναίονς, ίΐ ΐξην, χωρίΊν. παρόντων 
ονν ηρεσβίίον απο των Α&ηναίων ν.αΐ γινομένων λόγιον 'ξυνεβησαν καί 
έγενοντο όρκοι και ξνμμαχία ηδε. 
23 "Κατά τάδε ξνμμαχοι έΰονται Αακεδαιμόνιοι πεντήκοντα έτη. 

ην τινίς 'άοΰιν ες την γην πολέμιοι την Αακεδαιμοναον και κακώς 
ποιώσι Αακεδαιμονίονς , ωφελίΐν Αθηναίους Αακε δαιμονίου ς τρόπω 

'^οποίω αν δύνο)νται Ισχυροτάτω κατά το δυνατόν ην δε δ7]ίόσαντΐς 
οϊχωνται, πολεμίαν είναι ταΰτην την πόλιν Αακίδαιμονίοις και Α&η- 
ναίοις και κακώς πάσχίΐν υπό αμφοτέρων , καταλΰίΐν δε αμα αμφω 
τώ ηόλεε. ταΰτα δ" εϊναι δικαίως χαί προ9^ΰμο)ς και άδόλως. και ην 
τίνες ες την Α&7]ναίων γην ϊωσι πολέμιοι και κακώς ποιώσιν , Αθη- 
ναίους ώφελεΐν Αακεδαιμονίους τρόπω οτω αν δΰνίονται ισχυροτάτω 

ίκατά το δυνατόν ην δε δηώσαντίς οϊγωνται, πολΐμίαν είναι ταΰτην 
την πόλιν Αακίδαιμονίοις και Αθ^ηναίοις και κακώς πάο/ίιν νπ' άμ- 
φοτέριον, ν.αταλΰίΐν δε αμα αμψω τω πόλεε. ταύτα ύ' είναι δικαίως 
και προ3ΰμως και άδόλως. ην δε η δουλεία έπανιστηται, επικονρεΐν % 1. Ιπιαπέν άκί&αι,, αΧλας ϋηονάας ΰηΐν&ίσΒ^ϋα 5, 14, 3; Ιηι — ά&- 
ζα, ΓβΓΠβΓ. — νομίαανης αυτούς ίδΐ \νΐβι]6Γΐιο1υη§ οΐβδ νομίζονης τους 
Άργΐίονς. (δοίι.) Οϊβ Ερ3η9ΐθρδϊ8 (δρτ. 65, 9, 2) ίδΐ ϊ)β\ θϊηεπι δο ΙίϋΓζβη 
Ζ\\ΜδοΙιβηδ3ΐζβ άϋΓοΗ ηίοίιΐδ §θΓθθίιΐΓβΓΐί§1. ΟοοΗ ιη3§ ίΐϊβ δοΗυΜ άβηι δοΙιπΓΙ- 
δΙοΙΙβΓ 3υΓ§βΙ)ϋΓ(3θΙ ■ν\'βΓ(1βη. — ο ν 3ΐδ οΐ) ηχιστα ηίοΐιΐ νοΓί)θΓ§ίη§β. — γ^ζ 
αν άοηη δοηδΐ, \νβηη <]ίβ ΑΐΙιβηβΡ ηίοΐιΐ (ΙυΓοίι είηβη νβΓΐΓ3§ δίβ βυΓζιι- 
ηεΙίΓηβη §6ΐιίη(ΐ6Γΐ \\'3Γβη. {Υβ.) ζυ 1, VI, 1 α. Ββο;. ιη γόο. — χωοίϊν, τονς 
Πίλοπορνησίονς. (δοΐί.) τονς άλλους Π. Ρρ. Οογ δθοΗθ ηαοΐι πιδοίΐε ιηαη 1ϊβ1)βΓ 
τους Άργίίονς (Ιθηΐίεη. — λόγων, ΰνμβκηχων. (δοΗ.) 

^. 23. § 1. Κατά τά&ε ζίβΐιΐ ιη3η δοηδΐ ζϋοα Λ^ΟΓΪ^βη Ο.; (Ιοοίι δ, 5, 
47, 3. 77, 1. 79, 1. 8, 37, 1. ν§1. 18, 1. — άέ ηΆθ\\ ην ίδΐ ιηϊΙ; Βόίαπίβ §β- 
βίποΐιβη. ν§1. 5, 47, 3. (8, 18, 1, 37, 1.) Κγ. ζυ 5, 47, 1. — ^αχίάαίμό- 
VI. ο ι. Αυ5§βΓ3ΐΐ6η ίδΐ κ«ί ΆΟ^ηναϊοι,. (Ρ. Ρδ.) \Ίβ11βίοΙ)1 Άί^ηναΐοι χαί νοΓ ^ακ. 
νβΐ. 5, 18, 1. 47, ί. — ώψΐλεϊν, βοη^Λν, δβΐΐβη δΟ. (Β1.) — .^αχί&αιμο- 
νίονς, ^1^5 ζννείΐβ, νθΓ(]3οίιΙί§1 δοΙιϋίεΓ ζυ Ευπ. Ογ. 793. (Ρρ.) νςΐ. § 2. — 
τρόπω — άυνατόν αυΓ ά\& ΙνΓδΓΐϊςδίΘ \νοίδβ βυί (Ιϊθ δίο ΐΙΐΓβη ΛΙΐΙ- 
Ιεΐη ηβοί) ΙίοηηΙθη. ν§1. § 2. (3.) 5, 47, 3. 5. Ρΐ3ΐ. Κβρ. 458, β: γόμους 
ποιήαομίν ίίρονς ίϊς άί)ναμιν οτι, μάλιστα. 

§ 2. την πόλιν, των άυωσόντων. (δοΐι.) — καταλύίίν. ζα 8, 58, 5. 
ν§1. Κγ. ζυ Χεη. Αη. 1, 1, Ι0. — πο'λίί, \νΐβ § 3 υηά (Ιιβϊ Βεΐ4ΐίβΓ) ΙδοΙίΓ. 
12, 156. 157, ίΐ3§ε§εη πόλη 4, 17. 8, 116, 'λίο φίση ΡΙβΙ. Βερ. 410, β. — (Ινα*. 
Χβη. ΗβΙΙ. 4, 4, 8 : ηόντα ίϊναι αάόλως. δρτ. 62, 2, 3. — Ά&ηναίους νβΓ- 
1)8ηά 0)3η δοηδΐ ιηϊΐ ά&νη ΥοΓίιερ^εΙιβηάεη. 

§ 3. η ύονλίία, ηγονν το ηλη&ος των άονλων , οί Εΐλωτις. (δοΐι.) δο 
^ίραπηίη ΠβΓ. 1, 199, 1 υ. άοΐί Κγ. Είη άοοΗ, 1)6δοηι1βΓδ ίη άονλίία, ζίεωΐίοΐι 
δβΙΙβηεΓ ΟβΙ>Γ3υοίι. — ίπαπΰτητα*. ζυ 1, 115, 4. ξν}'^ραφής ί', κό'. [421.] 23 

Ά&ηναίονς -Ααχΐδαιμονίοις ηαντί σ&Βνα χατά το δυνατόν, ομοννταιΐ^ 
δε ταντα οίπίρ χαΐ τάς αλλάς σπονδάς ώμννον ίχατερων. άνανίονΟ&αι 
δε κατ' ενιαντον Λακίδαιμονίονς μεν Ιόντας ες ^ΑΒ-'ήνας προς τα Διο- 
νύσια, Άθ^ηναίονς δε Ιόντας ες Λαν.ίδαΙ μονά ττρος τα Ύακίνϋ^ια. οτη-^ 
λην δε εν.ατέρονς στησαι την μεν εν Λα^'.ίδαίμονι παρ" Άπόλλίονι εν 
Αμνκλαίω, την δε εν Ά&ηναις εν πόλίΐ τταρ' Α&ηνα. ην δε τι δοχη 
Αακίδαιμονίοις και ^ Α&ηναίοις ηροσ&εΐναι και άφελίΐν περί της 'ξνμ- 
μαχίας, ο τι αν δοκή, ενορκον άμφοτεροις είναι." 

Τον δε ορκον ώμννον Αακίδαιμονίων μεν ο'ίδε, Τίλίΐατοάνα'ξ, Ά-2Α, 
γις, Πλίΐατόλας, Δαμάγητος, Χΐονις, ΒΊίταγενης, ^Άκανθος, ΔάΐΒος, 
^Ιαχαγόρας, Φιλοχαρίδας, Ζεν'ξίδας, \4ντιππος, Αλκινάδας, Ύέλλις, Έμ- 
ττεδίας, ΆΙηνας, Λάψιλος' ^Αθηναίων δε Αάμπων, Ίο&μιόνικος, Αά- 
χης, Νικίας, Εν9ύδημος, Προκλης, ΠνΟόδωρος, ' Αγνών, Μυρτίλος, 
Θρασνκλης, Θίαγενης, ^Αριστοκράτης, ^Ιίόλκιος, Τιμοκράτης, Αεο)ν, 
Αάμαχος, Αημοα9ένης. 

Αντη η 'ξνμμαχία εγενετο μετά τάς βπονδάς ον ηολλω νΟτερον,^ 
και τους άνδρας τονς εκ της νηαον άπεδοόαν οι ^Αθηναίοι τοις Αα- 
κεδαιμονίοις και το &ερος ηρχε τον ενδίκάτον έτους, ταντα δε τα δέκα 
έτη ό πρώτος πόλίμος 'ξυνεχώς γενόμενος γίγραπται. 

31ίτά δε τας οπονδάς και την ξνμμαχίαν τών Αακεδαιμονίων2ΐ) 
και τών ^Α&ηναίων, αϊ εγενοντο μετά τον δεκαετή πόλεμον επί Πλει- 
ατόλα μεν εν Αακεδαίμονι ε((όρον, ^Αλκαίον δ' άρχοντος ^ΑΟηνησι, 
τοις μεν δί'ξαμενοις αύτάς ειρήνη ην, οι δε Κορίνϋ^ιοι και τών εν Πε-ί 
λοποννησω πόλεων τινίς δακίνουν τα πίπραγμενα και ίυ9νς άλλη τα- 
ραχή καθίστατο τών 'ξυμμάχων προς την Αακίδαίμονα. και αμα και 
τοΤς ^ Α9ηναίοις οι Αακεδαιμόνιοι προϊόντος τον χρόνου ύποπτοι εγε- 
νοντο, εστίν εν οις ου ποιουντες εκ τών 'ξνγκίΐμένων ά εϊρητο. καΐζ § 4. τηξ- αΧΧας 5, 18. — ίχατέρων 1)αη§1 νοη οΓ/τίρ αΐι. — τα ^^ο- 
ννσια, τα ίν άΰκι. ζϋ 5,20,1. — τα Ύαχίν&κ<. ά'ΐθ ϊνη Ηοΐίθίοηιΐ^δοη §ο- 
ΓοίβΓΐ \νυΓθ1θη. Μοηδο δρβπΟ 3, 2 5. 200 ΐ. (Νίοΐιΐ ιιηΐιεδίιίΐίοη.) 

§ 5. ηαρ' Ά. η 6 1ί β η (3βΓ δίθΐιΐθ {1θ8 Α. ν»!, ί, 13, 4 ιι. (Ιίο ΕτΙίΙ. ζυ 
ΗβΓ. 5, 80. — τιόλΐ». ζυ 5, 18, 10. — π ροίΐ.^ί *»'«» χαΐ η^ίλίΖν. ν§1. 
5, 18, 10. 29, 3. 47, 13, Ροΐ. 22, 26, 27. οΐιηο τι 7, 9, 17. ν^Ι. ΗβίηϋοΓΓ ζα 
Ρΐ3ΐ. ΤΗεαΙ. 31 υ. δίΒΐΙΙιηιΐίπ ζ. Βθρ. 1, 12. Αη(1ΰ1<. 3,40: (ξίσην ία^ίλύΐ'. ΜίΙ 
η βη(§;6ίίβησρ50ΐζΙ δΙοΗβη 1)βί(1ο Βε^ρΐΠΌ οικίι ΙΊ;ιΙ. ΚγοΙ. 43ί, ;ι υ. ΡΙιαιΙ. 95, β. 

Ο. 24. § 1. Ζίνξίάας. Ζ^υξίλας νίβΙο Ηίπ., Ιίοίηβ ^^^ο^11 5, 19, 1. ν^Ι. 
Ζίυξίάαμος. — ΑάψίΙος ΠΪΓ Αάμι^ιί,ος βίπβ Ηδ. ζυ 5, 19, 1. — ^ά^&ος βί). 

§ 2. μιτά τάς αηονάάς 5, 18. — τονς ίχ. ζυ 5, 15, 1. — της νη- 
βον, δρΗπΙνΙοπ». (\\'α85β.) ζυ 5, 15, 1. — ξννίχώς οΐιηβ υ ηΙβτΙΐΓβοΙι υιι §, 
\νϊο ϊθίζΐ είηβ οϊπΙγθΙ. 

€. 25. § 2. τ»»/ε'?, Μθπίίηββ 5, 29, 1; Εΐίδ 31, 1. (Ρρ.) — &κχίνουν 
δυοΜβη ζυ ζβΓδΙΟΓβη. (ΜΙ.) — ϊατ^ν ίν οίς. 5ρΓ. 61, 5,8. — /χ των 
ξνγχαμένων νβΓ<ΐ3θΙιΙίβΙ Κγ. Βπυοίΐδΐ. — ίϊρητο, ϊν ταΐς αηονιίαΐς, (δοΗ.^ 
ΕΓβ. ποιΛν. 24 Θονχνόίδου 

βπί εξ έτη μεν γ.αί όεκα μήνας άηίσχονΐο μη βηΐ την εχατερων γην 
στρατίνσαι, βξω&ίν όε μετ ανακωχής ου βέβαιου έβλαπταν αλλήλους 
τα μάλιοτα• έπειτα μεντοι γ.αν άναγκαα&έντες λΰσαι τάς μετά τα άεχα 

βέτη σηονόάς αυί^ις ες πόλεμον φανερον κατέστησαν, γέγραψε όέ καΐ 
ταντα 6 αυτός Θουκυδίδης, Ά&ηναΐος, ε'ξης, ώς έκαστα έγένετο, κατά 
■3έρη και χειμώνας, μέχρι ον την τε άρχην κατέπαυσαν των ^ Αθη- 
ναίων Λακεδαιμόνιοι και οΐ 'ξυμμαχοι και τά μακρά τείχη και τον 

^Πειραιά κατέλαβαν, έτη δε ες τοΰτα τά 'ξυμπαντα έγένετο τώ ηαλέμω 
επτά καΐ είκοσι, και την διά μέσου 'ξΰμβασιν ει τις μη αξιώσει πό- 
λεμον ναμίζειν, ουκ όρθ^ώς δικαιώσει, τοις τε γάρ έργοις ώς διέιρηται 
οίθ^ρείτω και εύρησει ουκ εΙκος ον είρηνην αυτήν κριβηναι, εν γι ούτε 

^άπέδοσαν πάντα ουτ' άπεδέ'ξαντο α 'ξυνέ&εντα, ε'ξω τε τούτων προς 
τον ΒΙαντινικον καν Επιδαυριον πόλεμον καΐ ες άλλα άμφοτέροις αμαρ- 
τήματα έγέναντο, και οί επί Θράκης 'ξυμμαχοι ουδέν 7]σσον πολέμιοι 
ηύαν, Βοιωτοί τε εκεχειρίαν δεχήμερον ηγον. ώστε 'ξυν τω πρώτω 
πολέμω τω δεκαετεΐ και τη μετ' αντον υπόπτω ανακωχή και τω ύστε- 
ρον έ'ξ αντης πολέμω ευρηϋει τις τοσαϋτα έτη, λογιζόμενος κατά τους 
χρόνους, και ημέρας ου πολλάς παρενεγκούσας • και τοις από χρησμών § 3. ί|. ίπτά Αοδοϊαδ υπά Κγ., άίχα. ά', ήσσαρας Κγ. ζ. ΟΠηΙοη Ρ. Η. 
414. ν§]. ΟΐΘΓΪδδβ ρ. 102, ϋΙΐΓΪοίι ΒβίίΓη^β ζιΐΓ ΕγΙϊΙ. οίοδ ΤΙΐϋΙί. 8. 153 ίϊ. δΐιοΐιΐ 
(ξ χαΐ τϊΰσαρας ίΐΐ8 <335 Κίοΐιΐίβο ζα ΟΓννβίδβη. — άηίοχοντο μή. ΧθΠ. Ιηπ^, 
9, 5: των άταχομίνων μη ίππίναν. 8ρΓ. 67, 12, 3. — έχ ητέρων. αλλήλων 
ννβΓΘ (135 ϋβΙ^ΙϊοΙίΘ. ζα 1, 44, 1. — ΰτρατΐνΰα», \\ά8 ΖϋβΓδΙ άϊβ ΑΙΙιβηβΓ 6, 
105, 1 β". νβΓδοΗυΙάείβη. — (ξωβ-(ν ίη δοΓβΓΠ νοη Ααδδβη ΙιβΓ ηυΓ άϊβ 
ΒβδοΙιαάΐσΙθη §β\\ΊΓΐίΙ; λνίΓ(1. — μΐτ' ανακωχής αηΙβΓ λΥβΓΓβηΓ υ 1ιβ. (Ββ.) 
ρβΓ, (Υβ.) ζα 1, 40, 3 α. ϋί56Γ μετά ζα 1, 18, 7. — άναγχασ^ένης. ζα 
4, 25, 1. 

Ο. 26. § 1. κατέλαβαν, χατίβαλον ζννβί Ηδη.; ηίοΐιΐ ϋΙ)6ΐ. ΡΙαΙ. Ι,γδ. 
14: χαββαλόνκς τον Πίΐραια χαΐ τά μαχρά ΰχίλη. Χβη. ΗβΠ. 2, 2, 20: τά 
μκχρά τίίχη καΐ τον Ιΐίΐραια χα&(λόντίς. (Βγ.) — ίς το ν το 1)ί8 ζ α (Ιίβδβπι 
ΖβϊΙραηοΐΘ, Ννϊβ Ι? τόάί ΗβΓ. 4, 10, 2. 8ο ζϊβηαΐίοΐι δείίβη. ν§). 8ρΓ. 43, 4, 7. 

§ 2. άιά μέσον, ζα 4, 20, 1. Ε1)βη δο ΙοοβΙ ΗβΓ. 1, 104, 1: το Λ« 
μέσον 'ί&νος. — μή δίβΐιΐ (αη§β\νδ1ιη1ϊοΙ]) ηεοΐι τΙς, χχνα άϊβ ΝθξβΙϊοη ίίΪΓ άξιώ- 
ϋ(ΐ ζα νβΓδθ1ΐ3ΓΓβη. ν§1. Ηεβδβ ρ. 3. — άι,χαιώσΐΐ, ώχαίως χρινΛ. (δοΐι.) — 
τοΊς τΐ. Όβπχ τέ εηίδρηοΐιΐ εξω τε. (Αγπ.) — τοις ϊργοι,ς ώς (ίι/ιρηται• 
^ίβ βΓ, η όΊκ μέΰον ξνμβασις, άατοΐι (Ιϊβ ΤΙΐ3ΐ83θ1ιβη νοη άβτη ίνύίιβιη 
υηά δρδΙβΓΠ ΚΓϊο§β §βδο1ιϊβο1βη ϊδΐ, §1βΐοΗΓ3ΐΐ8 άαΓοΙι Τΐιδίϋοΐιΐίβϊίβη 1)6- 
ζοίοΐιηθΐ, 9ΐδθ ηίοίιΐ ■ννβδβηΙΗοίί νβΓδοΙιίβϋεη. 8ο1ι1βο1ιίβΓβ Ηδπ. ]Ί3ΐ)θη ώείρηται. 
ν§1, 8ο1ιόηΐ3ηη ζ. ΙδΕΪ. ρ. 468. — αυτήν 1ί3ηη ιηβη η3θΙι δρΓ. 61, 7, 1 βρ- 
ΙίΙθΓοη. Ρΐ3ΐ. ΕπΙΗνρΙΐΓ. 2, α: ου άίχην αυτήν χαλουσιν άλλα γραφήν, — ουτ". 
ουά' \νϋηδοΙιΙ ΒεΙίΙίεΓ. — « ξννέΟ-εντο, άηοάίάόναι χαί άποάέχεαθ^αί. 8ρΓ. 
55, 4, 11, 

§ 3. ί|ω. ζα 1, 9, 3. — τον Μαντινι,χόν 5,33 0". (Ρρ.) —Έη^άαν- 
ριορ 5, 53 ίϊ. (Οδ.) — ίγένοντο. ζα 1, 58, 1. — ηολέμιοι, ήσαν, χαΐ 
μΐτά την ίϊρήνην. (δοΐι.) — άεχήμερον άβη ιηβη βΐΐβ ζβΐιη Τ3§β βΓ- 
ηοαοΓίβ. (Οοίίννοΐΐ.) ν§1. 5, 32, 4. 5. 6, 7, 4. 10,2. — πολέμω, άβΓ δρδΙβΓ 
6 /ίίχίλΗχός ββηαηηΐ ■νναράβ. ν§1. ζυ 1, 1, 1. — ηαρίνίγχοϋοας, ηροα&ί- ξνχχραφης β, χζ. [421.] 25 

τι Ιαχυριοαμενοις μόνον όη τοντο εχυρώς "ξνμβάν ά(ί γάρ εγωγι με-^ 
μνημαι, χαΐ αρχομένου τον ηολίμου καν μέχρι ον ετελίντηοίν, προ- 
φερόμενον νηο ηολλών οτι τρις εννέα ετη όεοι γενεα&αι αυτόν, εηε- 
βίων όέ όιά παντός αυτού, αίο&ανόμενός τ« τΐ] ηλιγ,ία χαι προσεχών 
την γνώμην, Οπ(ος ακριβές τι ίϊσομαι• κ«^ 'ξννέβη μοι ({ενγειν τψ^ 
εμαυτοΰ ετη (ϊκοοι μετά την ες ^Αμφίπολιν ατρατηγίαν και γενομένω 
παρ' άμφοτέροις τοις ηράγμαοι, και ουχ ήοοον τοΐς Τίελοποννησίων 
ύιά την φνγην, καθ' ηονχ^αν τι αυτών μάλλον αϊοΟεσθαι. την ονν 
μετά τά δέκα έτη όιαφοράν τε και 'ξΰγχυσιν τιον σπονδών και τά έπειτα 
ως ετιολεμ7]3η έ'ξηγησομαι. 

^Επειδή γάρ αί πεντηκοντοντεις σηονδαΐ ίγενοντο καΐ ύστερον αί27 
"ξνμμαχίαι, και αί από της Πελοποννήσου πρεσβεΐαι, αίπερ παρεκλη- 
&ησαν ίς αυτά, άνε χωρούν εκ της Λακεδαίμονος, και οι μεν άλλοις 
επ' οίκου άπηλϋον, ΙίορίνΟ^ιοι δε ες ^' Αργός τραπόμενοι πρώτον λόγους 
ποιούνται προς τινας των εν τέλει όντων ^Αργείων ώς χρή, επειδή Λα- 
κεδαιμόνιοι ουκ επ' άγαΟ^ω άλλ' επν καταδονλώσει της Πελοποννήσου 
σπονδάς και 'ξνμμαχίαν προς ^ Αθ^ηναΐονς τους πριν εχβίστονς πεποί- 
ηνται, όράν τους \4ργείονς οηως σω!)ήσεται ή Πελοπόννησος, και ψη- 
φίσασ&αι την βονλομένην πόλιν των Ελλήνων, ήτις αυτόνομος τέ εστί 
και δίκας 'ίσας και όμοιας δίδωσι, προς ^ΑργεΙονς 'ξυμμαχίαν ποιεΐσ&αι 
ώστε τ [ι αλλήλων επιμαχεΐν, άποδεΐξαι δε άνδρας ολίγους άρχην αΰ-'Ά αΐνας. (5οΙι.) ζυ 5, 20, 1. Είηβη ϋβ5β γ δ οΐιιι 85 νοη νίβΓυηϋζλνπηζίς ηβοΗ 
ν'ϋιηοΐ Οο ϊη. 13. ΡβΙ. ρ. 7. — άηό χρησμωί', ώρμημίνοις άηο χρηίΤμων. (08.) 
αιιΓ Ργο ρ1)βΖ6 ΐυη^.βη Ιιϊη, ηιιΓ Ρ. ι^οδΙίΊΙζΙ. — ίχνρώς δίοΙιβΓ, βΐη- 
ΐΓ€ΓΓ6η(]. (νίΐ.) — ξνμβάν. Αγ. Κϊ. 220: χρηΰμοί η ξνμβαίνονΰι, χαί το Πυ- 
ϋιχόν. Αΐ»1)δη§ϊ2 νοη ίνρήΰίΐ. 

§ 4. ηρο(( ίρό μίνον. ν§1. 7, 69, 3. ΗθΓ. 5, 63, 1? Νηοίι Ρ3δ50\\' 80 
ηυΓ 1)θϊ δρδΙΟΓΠ. — ίπίβίων. ζυ 2, 65 3. — αισί^ανόμενος. ζυ 1, 71, 4. 
— ΤΓ, ηλικία. Κγ. ίο1)ϋη άοδ ΤΙί. 8. 9 Γ. Ερΐ1(Γ, ΝαοΙιΐΓ. 8. 14 (Τ. υ. ϋϋηοΐι Ββί- 
ΐΓ<ϊ§β δ. 128 Π". — ίϊσομ^(^. 8ρΓ. 38, 7, 5. 

§ 5. γβνγΐΐν. Κι•. ίθΐιεη ιΐοδ ΤΗ. δ. 47 ίΤ. — ηαρ' άμφοτίροις, ιοΊς 
των .Ια/.κΐαψονίων χαι 'Α&ηναίων. ( δοΙ). ) Μαη ννιΪΓϋο οίοη ϋο. 0Γ\\'0Γΐθη. 
ΑοΙιηΙίοΗ Χοη. ΟεΚ. 4, 5: ίξ οτιόπιον τκρ ί&νων άααμονς λάμβανα, τΐιαχί τω 
(ίρχονιι, ί/.άατω ίΐς υηΰαονς όΛ άκίϋναι τρογην ίπηίας. Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 46. — 
τι. 8ρΓ. 51, 16, 10. — αϊσ&ίσΟα* Πιγ αια&ίαΙ>αι ηιίΐ ιΙγοϊ (Ιογ 1)βδΙοη Η8η, 
Βίν. νί;1. 8ρΓ. § 40 υ. ^^ \ν. — τ«, οΐίβ 5, 20, 3. 24, 2 0Γ\ναΙιηΙθη. (Βΐυωβ Αηί- 
ηΐ3ί1νν. ρ. 10.) — ξύγχνσι,ν. ζυ 1, 146. — ώς. ζα 1, 1, 1. 

€. 27. § 1. «ί ξνμμαχί αι. ΟβΓ ΡΙυταΙ ίη δοΓβΓΠ βυοίι Βυπίίοδ^βηοδδεη 
δίβ βηηκΗιπθη 5,25,1. 48. — χαΐ «Ι. ΙΙΪογ Γίίη§1 {3ϋΓ Νίΐοΐΐδοΐζ ;ιη ; ΙίθΙΐΓΐβη 
ηυοίι (Ιϊο. (ΗΙί.) ΝΥοηη ηίοΜ ιηϊΐ Καηιρο (υβί)6Γ ϋβδ δ ΒυοΗ ι1θ8 ΤΙί. δ. 52) 
χαί νοΓ οί μίν ζυ δίΓοϊοΙιοη υηϋ (ΙογΙ ιΙογ ΝηοΙίδαΙζ ζυ Ιϊθ^ίηηοη ϊδ(. — ίς 
αυτά ζυ ϋβη ΥϋΓΐιαηίΙΙιιη^οη (];ΐΓϋ1)0Γ ηηοΐι δραΓία. 

§ 2. πρώτον βοΙιοΓΐ ζυηι βαηζοη 06(Ιαη^βη: άαδ βΓδΙβ \ναδ δϊο ΙΗα- 
ίβη λνπΓ ϋαδδ δίβ. Κγ. δΐυά. 2 δ. 179 Γ. — ίν τέλΐΐ. ζυ 1, 10, 6. — ά- 
γα&ώ, σνμ'^ίρο^η. (δοΗ.) — δίχας. νι;|. 5, 79, 1. (Ρρ.) ν^;1. ζυ 1,28,1. — 
Ιΰας χαΐ όμοιας, ζυ 1, 27, 1. — άΧλήΙων. ζυ 1, 44, 1. — ώατι. ζυ 1, 
28, 8. — ίηιμαχίΐν. ζυ 1, 44, 1. 26 Θονχνόίόον 

τοχράτορας, χαί μη προς τον δημον τονς λόγονς ίΐναι, τον μη χατα- 
φανίΐς γίγνίΟ&αι τονς μη ηίίσαντας το ττλη^ος ' εφασαν όξ πολλονς 
ποοοχωοηΟίοΟ^αι μίοίΐ των Ααγ.ίόαιμονίων. ν.αι οΐ μεν Κορίν&ιοι όι- 
28δάξαντίς ταντα υ.νί/ωρησαν επ' οικον. οί όέ των ^Αργίίων ανόρες 
άκονσαντες επειόη άνηνεγκαν τονς λόγονς ες ■ τε τάς άρ/άς καΐ τον 
δημον, εψη(ρίσαντο \4ργεΐοι, και άνδρας είλοντο δώδεκα προς ους τον 
βονλόμενον των Ελλήνων 'ξνμμαχίαν ποιεΐσ&αι πλην ^Α&ηναίων καΐ 
Λακεδαιμονίων • τοντων δε μηδετέροις εξεΐναι άνευ τον δημον τον ^Αρ- 

ίγείων σπείσασθ^αι. εδέ'ξαντό τε ταντα οί ^Αργεΐοι μάλλον όρώντες τόν 
τε των Λακεδαιμονίων σψίσι πόλε μην εσόμενον, επ' εξόδω γαρ προς 
αντονς αΐ σπονδαί ήσαν, και άμα ελπίααντες της Πελοποννησον ηγη- 

ΆσεσΟ^αι' κατά γαρ τον χρόνον τοντον η τε Αακεδαίμων μάλιστα δη 
κακώς ηκονοε καν νπερώψ&η δια τάς 'ξνμφοράς, ο% τε Αργεΐοι άριστα 
εσ/ον τοις πάσιν, ον "ξνναράμενοι τον Αττικοί) πολεμον, αμφοτεροις 
δε μάλλον ενσπονδοι οντες εκκαρπιοσάμενοι. οί μεν ονν ]Αργεΐοι όντως. 
22ες την 'ξνμμαχίαν προσεδέ/οντο τονς εθελοντας τών ^Ελλήνων, Μαν- 
τινης δ' αντοΐς και οί ξνμμα/οι αντών πρώτοι προσε/ώρησαν, δεδιότες 
τονς Αακεδαιμονίονς. τοις γάρ Μαντινενσι μέρος τι της Αρκαδίας § 3. (<ζχην ίη Αηίβΐιυη^ άβΓ ΜβοίιΙ. — αντοχράτοςας , άνά&ε- 
ϋιν τών όλων πραγμάτωΐ' ίχοντης. (8ο1ι.) ζιι 2. 65, 2. — Ίούς. ζυ 4, 118, 9. 
— τον II η — , ί'ν« μη ηωοαί^ώαιν υηο τίορ ^αχίάαιμονίων οί ΰυν^έμίνοί τοΙς 
^Αζγηοις. (ίοΐι.) ζιι 1, 4, ί. — τους μη η ίίσαρτας , ί«ν μη ηίίοωσι,. (δοΐι.) 
ϋβΐ36Γ άεη ΑΓίίΙνοΙ ζυ 3, 81, 3. Α1^§6δ^^κ1ιβ (ίίβ νοΓ ίΙβίΏ Υοΐΐίβ άθΓ ΑΓ^βϊθΓ 
3ΐιΓΐΓ3ΐβη ΙίοηηΙεη ηίοΐιΐ ιιη1)ε1ϊ3ηηΙ 1^1β^11θη υη(1 ΙΐδΚεη ρβΓδοηΙϊοΗβ ΟβίθΙΐΓβη νοη 
δΰίΐβη ά&Γ ία1<β(ΙηιηοηίεΓ ζιι Ι:)θΓϋΓθΙιΙβη, \νθηη άϊβ νβΓϋΗΐάυη§ ωίΐ ΑΓ§θδ Γείιΐ- 
6θ1ι1υ§. — ηροσχωρή<ησ&κι, τοΙς Άργίίοις. (δοίι.) 

Ο. 28. § 1. οί τών \4ογίίων ίίράρίς, τώρ ίν τέλιι, όντων Άργίίων 
δ, 27, 2. (Β3.) — ανηνΐγχαν ίς ΐ3Γ3θ1ιΙοη 3η, νοΓ. Κγ. ζ. Ηθγ. 1, 157. 

— Ιιρηφίσαντο ηβΙίΓηοη (Ιΐβ ΥοΓδοΙΗϋ^β οΙυΓοίι Ββδοΐιΐαδδ 3η. — 
ηοΐΐΐσ^αι, ίψη^ίααντο, ΙιϊεΓ Ι^ίοδδ ΐη (Ιργ βο•ο1βυ1ιιη§ 1) β δ οίι Ιοδδθη. (Ρρ.) 
8ρΓ. 65, 11, 9. — μηό'ίτίροις 1ΐ8η§ί νοη σπίίΰαα&αι. βΐ). (Υβ.) — ίξίΐναι,, 
ίχρη'^ίααντο. (Ηικϋδοη.) — ανίυ. ζυ 1, 91, 4. — του Ά. ΓϋΓ τών Ά. βΐαΐ^β 
βϋΐβ Ηδη. Κί•. δρρ. 50, 8, 11. 

§ 2. τί. Ζϋ 5, 11, 2. ν§1. 6, 15, 1. — ίη Ιξόάω, ΙηΙ τίλονς. (δοΗ.) 
ζυ 5, 14, 3. — ηγηασΟ-κι, ηγίμόνίς (σισ&αι,. (δοίι.) 

§ 3. μάλιστα άή , υπίρβαλίόντως. (8οΗ.) ζυ 1, 1,2. — ηκονσΐ. ηχον(? 

— νπίρώγί^η, Ιξονάίνώβ-η. (5οΗ.) ν§1. ζυ 7,42,3. — άιά τάς ξυμγοράς 
δ, 14, 2. (Ρρ.) — {"(ρ ι στα ϊσχον \ν3Γ6η ϊη οΐβη ΙιβδΙβη Ζυδίβηοΐ §β- 
ΐ9η§ί; 0(ΐ6Γ ίΊχονΙ — τοΙς τιασιν Ίη βΐΐβη Οΐη§β^η, διϋ^ι^βη, ννϊβ 7, 
50, 3. (Ρρ.) Κγ. ζ. ΗβΓ. 1,1,2. — ξυναράμινα του. ζυ 2, 71," 2. — Άτ- 
τιχοΰ §Θ2βη άϊβ ΑΙΙιΟΠθΓ, \νϊβ 5, 31. 3. ν§1. 1,128.2. 2,95,2. (5,29,1.) 
ζυ 1, 24, 4. — αμ(4 οτίροις , τοΙς ^αx^όαιμονίη^ς χαΐ Άχ^ηναίοίς. (δοΗ.) — 
μάλλον νίβΙηΐβΙΐΓ §βΙιδΓΐ ζυ ίχχαρηωοάμίνυι. (Ρδ.) — Ιχχηρη ω σάμενοι^ 
τονς χαρηονς χαΐ τας ηροσόάονς λαβόντίς άηο τι;ς γης άχίραίονς. (8θ1ΐ.) — ί&έ- 
λοντας βΓ§. ηροσχωρπν 3ΐδ Ρβδδίν ζυ ηροαάέχίσ&αι. δρΓ. 55, 4, 11. ν§1. 4, 
81, 1 υ. ΗβΓ. 8, 102, 1. ξιψγραφ^ς β'. λ'. [421.] 27 

•/.ατίατραπτο νπηχοον, ρτι του προς \49-ηναίονς ττολβμον οντος, ααΐι 
ίνόμιζον ου τΐίριόψίβ^^αι άψας τους Αααίδαιμονίους ΰρ/αν, ίπαδη χαί 
σχολήν ήγον ωστί αομίνοι προς τους ^Αργίίους ίτράποντο, ηόλιν τί 
μίγάλην νομίζοντας χαί Ααχίδαιμονίοις άη όιάφορον, όημοκρατουμίνην 
Γί ωοπίρ καί αυτοί, άηοοτάντων όε τίΖν ΒΙαντινϊίον γ,αΐ η άλλη Πί- 
λοηόννηαος ίς &ροΰν χα&ίστατο ώς χαί αφίσι ηοιητέον τούτο, νόμισαν— ί 
τις ηλάον τέ τι πόότας μίταστψ'αι αυτούς χαί τους Λυ.Χΐόαιμονίους 
αμα δι οργής έχοντας ίν άλλοις τί χαί οτι Ιν ταΐς οηονδάΐς τάΐς ^Λτ- 
τιχαΐς έγεγραπτο ίΰορχον ίΐναι Ήροσ&ίΐναι χαΐ άφίλίΐν ο τι αν αμ(ροΐν 
τοΐν πολέοιν δοχΐ], Λαχίδαιμονίοις χαί Α&ηναίοις. τοΰτο γαρ το γράμμαι^ 
μάλιστα την ΙΙίλοηόννησόν δΐί&^ορυβίΐ χαί ες υηοψίαν χα&ίστη μτ] 
ματά ^Αθ^ηναίων σφας βοΰλωνται Λαχίδαιμόνιοι δουλ(όσασ&αι' δίχαιον 
γαρ κ ναι ηαύι τοις 'ξυμμά/οις γίγράψ&αι την ματάθίοιν. ωοτε φο- 
βοΰμίνοι οί πολλοί ίορμηντο προς τους Αργίίους χαί αυτοί εχαστοι 
'ξυμμα/ίαν ποίΗοθαι. 

Ααχίδαιμόνιοι δε αίσ&όμανοι τον ^ροΰν τούτον εν γ^ Γίελοποννη-^Ο 
0(0 χαθεβτώτα χαί τους Κορινθίους διδασχάλους τε γενομένους χαί αυ- 
τούς μέλλοντας σπείσασ&αι προς το Αργός, πεμπουοι πρέσβεις ες την 
Κόριν&ον, βουλόμενοι προχαταλαβεΐν το μέλλον, χαί ϊ^τιώντο την τε εση- ϋ. 29. }^ 1. μέρος ϊ*, \νο1ι1 η Π«()ρασιχή 5, 33, 1. (Ηΐί.) — κατέ- 
ατυαητο. ίρν. 52,10,11. — υπήχοον. 8ΐ)Γ. 57, Α, 2. 

ίζ 2. πιοι,όιρίσί^αι αι/ας, ίπιτρίψαν τοΙς Μανηνίυαιν. (8ϋΙι.) Ζϋ 1, 
3 5, 3. — άρχο, ν, χών χαηΰίραμμίνων. (βο\).) — ίπίκϊη χα Ι 5θννθ1ι1 308 
ηηιΙοΓΠ (ϊΓϋικΙοη ϋΙ.•» 3ΐιοΙι \νβίΙ. δρΓ. 09, 32, 17. — ηγον, ο* ,/αχί&αιμό- 
νιοί. (5ί'ί).) — ωΰηίρ χιιΐ αυτοί, ίάημοχυατονίΊο. ν§1. 5, 44, 1. 7, 55, 2. 
.\βη. Κ)Τ. 8, 4, 21 : τώ ίυ άίό^ιπνηχόη, ώατκρ χηΐ ίγιυ νυν, ϊΊάαηνος ίϊΐ' αυν- 
«ριιήζυι. ν§1. ΒρΓ. 62, 4, Ι. — {^ροΐο'. ζιι 4, 66, 2. — τούτο, το ηροαύ.ΟίΙν 
τοΙς Άργίίοις. (5^^).) 

§ 3. ηλέοντι, ίΐάότας, ^ν^β7, 49, 4. (ΠΙ.) 6,90,1. (Ρρ.) \νο οδ §1βΐοΙι- 
Γ;ιΙΐ5 (Ιίυ Καηιΐο 1ιθΓΐ•8οΙ)5ϋοΙιΙί^6ΐ• Αΐ)8ίοΙιΙθη 1)0Ζ6ΪοΐΊη6ΐ. — τί. ζ\.\ 5, 11, 2. — 
μίταστημαί. ζα 1, 107, 4. — οΓ*' οργής, ζιι 2, 60, 3. — Ιμ άλλοις ϊη 
ίΐηΊοΓίι Πίη^ϋΐι, ϊη Βοζιι§ αυΓ ιϋβίοΐΐ^οη. ζιι 2, 18, 3. — '.4ττιχαΐς ηιϊΐ 
ιΐοη ΑΐΙΐϋποΓη, λνίυ 5,36,2. Αθηναίων 5,30,2. 4. 40,2. 3 π. ζϋ 1, 3δ, 1 ; 
ΓπίΙ προς 5, 40, 2. 46, 5. — (νορχον 5, 18, 10. 23, 5. (\ν38δθ ) 

§ 4. γράμμα Υβ Γ Ι Γ 3 § δ 1^ ϋ 5 1 ΐ ηι ΓΠ 11 Π §. ΡοδδΟννδ ίβχ. υ. ί1. λΥ. — 
ιίίαί^ορν βίΐν \\\νά ηοοΚ 3ΐΐ8 δρϋίετη 3η.ςρΓϋΗΓΐ. — μη. ζιι 2, 13, 1. — 
ίΐναί, ίνόμιζον 3ΐΐ5 νηοχρίαν. (ΗΚ ) 8ρΓ. 65, 11. 7. ΠοΓ ΙηΓ. οηΙδρΓίοΗΙ ιίειη 
ην δρρ. 5<, 2, 7. — πααι γίγράψ9αί την μίτάβ^ίΟιν ϋίβ Ε Γΐ3ΐιΙ)ΐιίδ3 
ζιι Αβηι1θΓυηι;βη οΙΙβη §3Γ3η(ίΓ( ννοτάβη λνέΐΓβ. (νη.) — προς τους 
'.'Ιργίίονς ί,'οΙιοΓΐ ζιι ξνμμαχίαν 7ΐοηΐσ9αί. (Ογ.) ΑηιΙθΓδ ]β(1θθΙι Η3350 ρ. 110, 
\νίβ οιιοΐι 2, 59, 1. 

Ο. 30. § 1. άκϊασχίί λονς. ΑβδοΗϊη. 1, 172: τοίοντων ίΐαηγητης αντω 
χαΐ &ιδήα/.αλος ϊργων ίγίνηο. νρΙ. Αβδοΐιγί. 5ίθ1)βη 555 υ. Ειιηι. 554. (ΒΙ.) — 
η ροκαταλα βίΊν νβτΐιϋΐοη, νοΓΐ)αιιοη. (Υη.) ζιι 3. 3, 2. — το μέλλον 
ι1 ϊ β Η εα1)δίο1ι Ιϊ^Ίθ ΥοΓίίίηιΙιιπί,' πιϊΐ Αη^οδ. (δοΐι.) — ι]τιώντο ηιηοΐιΐβη 
ίΐιηβη ΥοΓννϋΓίβ ϋΙ)βΓ. (δοΐι.) νβΐ. 1, 123, 1. 133. — ίαηγησι,ν Αη§;3ΐ)β, 
Αηδίίίίαη^. (Ρβ.) δο άβδ νοΓ^ϋΠΐ 3, 90, 1. 4, 76, 2. νβΐ. 6,99,2. 7,73,1. Λ 28 Θονχνόίδον 

<2γησιν του παντός καΐ η ΑργίΙοις, σφών άηοοτάντίς, "ξνμμαχοι έσον- 
ται, ηαραβήθ6ΰ3^αί τί έψαυαν αυτονς τους ορχονς, χαΐ ηδη άδικίΐν 
οτι ον δέχονται τάς Αθ^-ηναίων σηονδάς , (Ιρημένον χνριον ίΐναι ο τι 
αν το πληθ-ος των 'ξνμμάχων ψηφίσηται, ην μη τι &ίών η ηρώων 

Ζκώλνμα ^. Κορίνθιοι δε παρόντων σφίσι των 'ξνμμάχων , οΰοι ονδ' 
αυτοί εδεξαντο τας οπονδάς — παρεκάλεσαν δε αυτούς αυτοί πρότερον 
— άντελεγον τοΐς Λαχεδαιμονίοις , « μεν ηδιχουντο, ου δηλούντες αν- 
τιχρυς, οτι οντε Σόλλιον σφίσιν απελαβον παρ' Ά&ηναίίον οντε Άνα- 
γ,τόριον , ει τε τι άλλο ενόμιζον ελαοσοΰΰΟ^αι, πρόσχημα Οέ ποιούμενοι 

ί,τους επΙ Θράκης μη προδώσειν όμόσαι γαρ αυτοΐς όρκους Ιδία τε, 
οτε μετά ΤΊοτιδαιατων τό πρώτον αφίσταντο, καΐ άλλους ύστερον, ου- 
χουν παραβαίνειν τους των 'ξυμμάχων ορχους εφασαν ουχ εσιόντες ες 
τάς των Αθηναίων σηονδάς• &εών γάρ πίστεις όμόσαντες εχείνοις ουχ 

ϊίαν ευορχεΐν προδιδόντες αυτούς. εΙρηοΟ^αι δ' οτι ην μη ϋ-εών η ηρώων 
χώλυμα 7] ' φαίνεσ&αι ουν σψίσι χώ)λυμα θείον τοΰτο. χαί περί μεν 
των παλαιών ορχων τοσαϋτα ειπον, περί δε της Αργείων 'ξυμμαχίας 

βμετά τών φίλων βουλευσάμενοι ποιησειν ο τι άν δίκαιον ύ^. χαί οί 
μεν Λαχίδαιμονίων πρέσβεις ανεχιόρησαν επ' οΐχου, ετνχον δε παρόν- 
τες εν Κορίνθο) χαί \4ργείων πρέσβεις, οί έκέλευον τους Κορινθίους Χθπ. ΗΐβΓ. 9, 10: ό ηγα^όν η ιϊαηγονμΐνος ουχ ατίμητος ίΰται. 033 δυ1)8ΐαη- 
Ιίν \νο1ι1 ηιΐΓ 1)61 δρϋΐεπι. \\'ίβ Οίοη Ο. 38, 1. 

§ 2. χαΐ (ϊ, χηΐ ΐιΊΐώνϊο ίΐ ίϋι• (3 β η Ρ α 11 άαδδ. (5ο1ι.) δρρ. 65,5,7. 
ν§1. 4, 8 3, 2. — ϋψων, των ,^αχίάαιμονίων. (5θΗ.) — τα ς Ά&ηναίων αη. 
ζυ 1, 35, 1. ν§1. 5, 30, 4. 40, 2. 3. ΜίΙ ηρός 5, (40,2.) 46,5. — ίίρημέ- 
νον, ορισ&ίντος. (δοΐι.) δρτ. 56, 9, 5. νε;!. ζϋ 1, 125. — χνριοί', Χΐχνρωμέ- 
νον, βίβαιον. (δοΐι ) Ζϋ Ι^οζίβίιβη ϊδΐ ί1Ϊ68 3ϋΓ άβη ρβίοροηηβδϊδοΐιβη Βιιηάβδ- 
νβΓΐΓα§. ν§1. 5, 47, 10. — το ηλη&ος. ζιι 1, 125. 

§ 3. Σόλλιον. Σόλλίΐον νίοΐβ υ. §υ1β Ηδη.; άοοίι ν§1. 3, 95, 1, \νο 
βΐΐβ ΣόΙλίον ΟίΙβΓ Σόλιον ΙιβΙιθπ. — άηέλαβορ , οί ΚορίνΟ^ιοι. (δοίι.) Υίβΐ- 
πίθΙΐΓ οί Ααχίάαιμόνιοι,, λνΐο 5, 3 5, 5, λνθ§βη ΰφίσιν. δρΓ. 51, 9, 3. ν§1. 3βάοοΙι 
ζα 2, 65, 9. — ίϊ η. ζιι 1, 35, 2. — τ», ζα 4, 58. — ηρόϋχημα. ζϋ 1, 
96, 1. — ηροάώΰαν. δρτ. 61, 6, 8. 

§ 4. νατΐρον, κο»ν?; βηΙΙίβΙΐΓ' ίοΐι ιιη§βΓη. — ουχουν — ϊψαααν δϊβ 
νβΓίβΙζΙθη 9ΐδο ηϊοΐιΐ, βτΙίΙΜΓΐβη δίβ, άϊβ βίοΙΗοΗβ νβΓρΓΠοΙι Ιιιη§ 
§β§βη ϊΙΐΓθ νβΐ'ΐί αηίΐβίβη, ΐηδΙ)βδοικΐ6Γθ ιΠβ ίαΙίβοΙαΓηοηϊθΓ βίδ Ηε^βοιοηβη. 
(Υβ.) — ίϋΐΐραι 80 ηοοίι 5, 35, 2. 40, 2. 46, 2, 4. ίβηλΟ^ον 5, 48. Βθΐ Αη- 
(ϊβΓη ννοΗΙ ηϊοΐιΐ δο. — θ-ίών ηίϋτίΐς, &(ων ορχονς ίηΐ ηίατΗ. (5ο1ι.) Αβίιη- 
Ιϊοΐι ορχοι ί^ίών Χβη. Αη. 2, 5, 7. 3, 1, 22. 2, 10. — Ιχίίνοις άβη ΥβΓίιϋη- 
^βίβη ίη ΤΙΐΓβΙίβ. (Υβ.) 

§ 5. 'ότι, χυριον ϊβται ο τι αν το 7ΐλη$ος των ξνμμάχων ψηφϊΰηται. 3118 
§ 2. (ΗΙί.) Τΐίυΐί. δοΐιποί) \%ό1ι1 : ο τι, <ί' ίΐρησΟ•((ί — ί}, φαίνίοί^αι ϋί^ίσιν. δρρ. 
51, 13, 13. — τών παλαιών υρχων, τών προς τους ίπΐ Θράχης. (δοΐι.) 
νίβΙαιβΙΐΓ τών ηρος τους Ααχίάαιμονίους. (Β1.) ΙοΚ ηιοοίιΐβ Ϊ36ΐάβ νβΓδΙθΙιοη. — 
Άργείων. Άργίίας πιθΙιγογθ υ. βίηϊ§β §υ1θ Ηδπ. νβΐ. ^β(]ο^11 3,86,1. 5,11,2. 
25,1. 32,5. 44,1. 45, 1. 46,2. 78. 82, 4. 8, 6, 1. (6, 38,2.) νβΐ. ζα 6, 29, 3. 
— ποιηαιιν, (Ιηον. (Υβ.) ί ξνχχραφης ε, λα. [421.] 29 

Ι^ναι ες την "ξυμμαχίαν και μη μελλίΐν' οι δε ίς τον νστερον Τξυλλο- 
γον αντοΐς τον παρά Οφίΰι ττροίΤηον ηχίΐν. 

^ΗλΟε όε χαί ^λίίων ηρίοβα'α ίν9υς χαί Ιηοιησαντο ηρος Κο-ΖΙ 
ρινθ^ίονς "ξυμμαχίαν πρώτον, επίΐτα εχύ&ίν ες^Άργος ελΟοντίς, χα- 
^άτίίρ ττροίίρητο, Άργίίίον 'ξνμμαχοι εγένοντο. διαφερόμίνοί γαρ ί-2 
τνγχανον τοΤς Ααχίδαιμονίοις ττίρί Αεπρεον. πολέμου γαρ γενομένου 
ποτέ προς ^Αρχάδων τινάς Λεττρίάταις χαΐ Ψΐλίίων παραχλη^έντων 
νπο Αεπρεατών ες "ξυμμαχίαν επι τι] ημισεία της γης χαταλυσάντων 
τον πόλεμον, ^Ηλίΐοι την γην νίμομένοις αυτοΐς τοις Αεπρεάταις τά- 
λαντον έταξαν τω /ία τω Όλυμπίω αποφέρίΐν. χαι μέχρι του Άττι-3 
χοϋ πολέμου άπέφερον, έπειτα παυσαμένων δια πρόφασιν του πολέμου 
οι Ηλείοι έπηνάγχαζον οι δ' έτράποντο προς τους Λαχεδαιμονίους. 
χαί δίχης Ααχεδαιμονίοις έπιτραπίίσης ύποτοπησαντες οι ΊΐλίΊοι μη 
ϊοον εξίΐν άνέντες την έπιτροπην Λεπρίατών την γην έτεμον. οι δέ^ 
Ααχίδαιμόνιοι ουδέν ήσσον εδίχαοαν αυτόνομους είναι Αεπρεάτας χαΐ 
άδιχίΐν Ύ-ίλίίους, χαι ως ουχ εμμίΐνάντων τη επιτροπή• ψρουράν οπλι- 
τών εσέπεμψαν ες Αέπρεον. οι δε ^Ηλείοι, νομίζοντες πόλιν σφών 
άψίατηχυΤαν δέ'ξαοθαι τους Ααχί δαιμονίου ς χαι την 'ξυνθ^ηχην προ- 
φέροντες εν η εϊρητο, α έχοντες ες τον ^Αττιχον πόλίμον χαΒ^ίαταντό % 6. ϊίναι, ές την ξ. ζυ 3, 91, 1. ν§1. 30(]οοΙι ζυ 1, 78, 2. — ΰφίσι, 
τοΙς Κοριν&ίοις. (8οΙι.) — ηχα,ν, τους Κορινθίους. (δοΗ.) 

Ο. 31. § 1. ίποίήοαντο. ίηοιήα€<το ηιοΙίΓβΓβ Ηβη. — χα&άπίρ προίί- 
ρητο \νϊβ νοΓίιΟΓ 1)βδΙΐιηηιΙ λυηγ, ^νοίιΐ (ΙαΙιβίΓη, βΓβ. ϋναι. ΑυΓ 5,28,1 
^αηη οδ 8ίοΙι ηίοΐιΐ \νο1ι1 1:)βζίθ1ιβη. 

§ 2. πκρί(χλη0^ΐντων δρπ. 47, 4, 2. — ίηΐ τγ ημισίία της γης, 
(ηΐ τω χαρηουα&αι, τί 'ήμιαν της γης. (δοίι.) Αγγ. Αη. 2, 1, 4: χκτιίραι ΙπΙ τοις 
ημίοίοι τωι> τόα ομτων. ϋ6ΐ)βΓ ίπί 5, 4, 2. ΗβΓ. 4, 159, 1 υ. 5ρΓ. 68, 41, 8; 
ϋΙ)βΓ γης 47, 28, 9. — χαταλυαάρτων ίϋΓ χαι λναάντων ζ\νο\ Ηβη., ΜΪβ ϊοΐι 
οοη]ίοΪΓΐ ΙιαΙΙο: \νοηη δΐβ 1)βί§β1β8ΐ ΙιαΙΙεη. Αναν πόλίμον ΗοΙ Τΐιυΐί. 
ηίβ δβδοζΐ, υηά \ν6Γ δοη8ΐ? — νίμομένοις. ζυ 1, 2, 1. — αντοΐς. αντοίΐ 
δοηδΐ ΠΒπιΙίοΗ βϊη§οη ϋίβ νοΓ8οΙι1α§θ νοη ιΐοη ΒοδΙβαοΓίοη 3ϋδ. ζα 1, 99, 3. 
ΟάβΓ ϊδΐ τοΙς Αιηρα'ακις ζυ 6ΐΓβϊθ1ιοη? — τάληντον. τάλαντα (' Β1. 

§ 3. όιά πρόψηαιν. ηροι^άΟίΐ 3, 86, 2. — ίηηνάγχαζον, άηοΐ((ρ(ιν. 
(δοΐι.) ΗίοΙΙοη δϊβ άαζχι απ. δρι•. 55,4,11. — ίπηρέπαν άίχην, άίκιταν, 
%νίβ ίηιτροηή δϊικί (Ιΐβ βΐ^. Αιΐδ^τϋοΙίΘ ίη ϋίβδβΓ δαοΐιβ. ν^Ι. 4, 88, 2, δοΗ. ζιι 
1, 28, 2, ΗίίρροΙίΓ. ίη ίπιτροηή ιι. Βικί. οοηιηι. ΐ). 150. {Ογ. ) ν§1. 7, 18, 4. 
ϋβΙϊΟΓ (Ιβη 03. δρρ. 52, 3, 5. — ϊαον, το άίχαιον. (δοΐι.) ζα 4, 59, 3. — « - 
νέντες την Ιηιτροηήν , ηκυαάμίνοι του ίτΊίτρέιραι την άίχην Ααχίάαιμονϊοις. 
(δοΐι.) δοηδΐ δοΐιοίηΐ (Ιΐβ Ρ1ΐΓ£ΐ8β ηίοΐιΐ νθΓζιι1;οηιιηβη. (Βΐ.) ν§1. 8, 63, 3. ούχ 
ίμμίίνκντίς τΤ; ίηιτροηΤι § 4. 

§ 4. ούάίν ησαον ηίο1ιΐ5άβδΙο>Λ'οηί§θΓ (Υη), οΐ^^ΐβίοί) ϋΐβ ΕΙββΓ 
ό'ιβ δ^ι1^β^]δΓ^^^1ιβ^I^^^1β Εηίδοΐΐθίάυηβ ηιιΓ^οςοΙίβΓΐ ΙιαΙΙβη. — ξυν^ήχην. Εδ 
ιηυδδΐβ 3ΐδο υογ άοιη Αηίαη§ο ϋοδ Κηί;§ϋδ ϋ3ΓϋΙ)6Γ ιιηΙβΓ ιΐοη Ρβίοροηηοδίβπι 
6)η 1^βδοη(^^^^^ ΥθρίΓθβ [ζυτ Οαρβηΐίβΐ βοδοΐιίοδδβη δεϊη. (Ρρ.) δοπάβΓί^ηρ ίε- 
(Ιοοίι (135$ ηίοΐιΐ θϋοΐι άίε ΚοηηΙΙιίερ 5, 30, 3 δίεΐι ϋαρααί ΙιεπβΓεη. (ΒΙ.) — 
ηροφίροντίς. ζυ 3, 64, 2. — τινΐς }βζ\\θΙ\β. δρρ. 51, 16, 7? δΙαΙΙΙΐθΓΐ 30 Θονχνόίόον 

τινίς, ταντα έχοντας και ^ξίλΟ-ίΐν, ώς ουχ ϊσον εχονης αφίστανται 
προς τονς \4ργίίονς, γ.αΐ την 'ξνμμαχίαν , ώοηίρ ηροίίρητο , και ούτοι 

ΐιίποιηΰαντο. βγίνοντο όε και οί Κορίνθιοι ίνΒ^νς μίτ' εκίίνονς και οι 
επί Θράκης Χαλκιόης ^Αργίίίον 'ξύμμαχοι. Βοιωτοί όε καΐ Μίγαρης 
το αυτό λέγοντας τ^ανχαζον, πίριορώμίνοι νπο των Λακίδαιμονίων και 
νομίζοντες οφίοι την Αργίίων δημοκρατίαν, αντοΐς ολιγαρ/ουμενοις, 
■ηοοον 'ξνμφορον ίϊναι της Αα•/.ίδαιμονίθ)ν πολιτίίας. 
32 ΤΙερΙ δε τους αυτούς χρόνους του βέρους τούτου Έκιωναίους μεν 
^ΑθΎιναΐοι εκτϊολιορκησαντίξ άπεκτίΐναν τους ■ηβώντας, παΐόας δε και 
γυναίκας ιηνδραπόδιοαν και την γην ΓΙλαταΐίυσιν εδοααν νεμίθί)^αι, ζΐη- 
λίους δε κατηγαγον πάλιν ες Αηλον, εν&υμούμίνοι τάς τε εν ταΐς μά- 

ΐχαις 'ξυμφοράς και του εν Αΐλφοΐς ^ίοϋ χρησαντος. και Φωκης και 
Αοκροί ηρ'ξαντο πολεμεΐν. και Κορίν&ιοι και ^ΑργίΊοι, ηδη 'ξύμμαχοι 
όντες, έρχονται ες Τεγέαν άποστησοντες Α ακεδαιμονίων, ορώντίς μέγα 
μέρος ον, και ει οφίοι προογένοιτο, νομίζοντες απαοαν αν έχίΐν ΓΙελο- 

Ιπόννηοον. ώς δε ουδέν άν έφαοαν έναντιω&ηναι οι Τίγεάται Αακε- 
δαιμονίοις, οι Κορίνθιοι μέχρι τούτου προ&ύμως πράοοοντίς άνεΐσαν 
της φιλονίΐκίας και ώρρώδησαν μη ουδίίς οφίοιν έτι των άλλων προς- 
χωρί]. όμως δε έλϋ^όντες ες τους Βοιωτούς έδέοντο οφών τε και ^Αρ- 

κγείων γίγνεοϋ-αι 'ξυμμάχους καΐ τάλλα κοιντ^ πράοοειν τάς τί δεχη- 
μέρους έπιοπονδάς , άι ηοαν Άθ^ναίοις και Βοιωτοΐς προς αλλήλους νίΆΓβ οϊηνίς. Ζϋ 5, 18, 10. — ί ξΐλϋ^ (ΐν , τον ηολέμον (8οϊι.) — η ξο(ί ρητό , 
άβη ΙιίεΓ ηϊοΐιΐ Ννϊθ(ίβΓ θΓνναΙιηΙοη ΟβδβηάΙβη § 1. 

§ 5. το αντο λέγοντίς , την αυτήν γνώμην ΐχονης. (§θ1ι.) β Ι3 β η (1 ί θ 
8ρΓ3θΙιβ ΓϋΙΐΓβπίΙ (ΗΙ.), \νίβ άίβ ΚοΓίηΙΡιΪΘΐ' υ. Α., ϋΙ^βΓ ^I^β ίίΐΚβϋέίηΊοηϊεΓ 
8ίθΙι ΐ3β8θ1)\νθΓβης1. — -Πίριορώ μίν οι ν εΐ'ηβ 0ΐι1 38 δί § 1*\'α. 8ρΓ. 52, 1 Ο, 1 1 ; 
^1ο^^ι υηρβδδβηοΐ ; ιηίί ΑυΓηιβΡΐί53ηι1ίβίΙ υη(ί Αοίιίαη§ 1)β1ΐ3η(3θΙΙ 08.: 
3ΐ)βΓ 4, 124, 4 ΐ8ΐ (ΙοοΗ νβΓ5θΙιίβ(1βη υηά ϋ38 λΥορΙ δοηδΐ νοη ΤΙιυΙί. ηϊοΗΐ 
ρ3δδίν §βΙ)Γ3υοΙ]ί. ΥβΙ. Η33δβ ρ. 106. ΑηδρΓβοΙιβηά δίΓβϊοΙιΙ Οοίϋβο υηο τίαν 
Ααχίάαιμονίων υη^1 νβΓίΰίηιΙεΙ ηΰνχαζον πΐριορώμίνοι. ν§1. ζιι 4, 71, 1. Π33δβ 
νβΓΠΐιιΙΙιβΙ τά από ίϋρ νηό. ν§1. Ι, 127, 1. 7, 77, 4. 8, 51, 2. 48, 2. 56, 2. 
5, 37, 3 υ. Ρί]ιι§1ί ζυ ΕιΐΓ. Ηθγ. 23. — αντοΐς άΆ δίθ δβΐΐΐδΐ. 

α. 32. § 1. παΐάας. ζυ 1, 89, 3. — άηίχτΐΐ,ναν. ν§1. 4, 122. (Ρρ ) 

— νέμίαβ^αι. ζα 1, 2, 1. \§1. Βοοίίΐι δίαοΐδΐι. 1 8. 559. — ίν&νμονμίνοι 
τάς Γί — χαΐ τον. 5ρΓ. 47, 11, 1. — ιαΐς μόχαι,ς, \)βΊ ΟβΙϊοιι υηά .\ηΊ- 
ρΐιίροΐϊδ. (Ρρ.) 

§ 2. Τίγέαν. Τϊγίαν θοοβηΙυΐΓΐ ηΐ3η εβνν. ΙίΐθΓ υ. 5, 62, 1. 64, 1. 2. 
74, 1. 76, 1. ΟοοΗ δ ΟόΙΐΠη§ ΑοοβηΙΙβΙΐΓβ ρ. 128. (Ρρ.) — άτι οστησοντίς , 
την Τίγέαν. — μέγα μέρος, της Πίλοηοννήαου. (δοΗ.) υβϋοΓ μέρος ζα 2, 
20, 2. — ον. δρΓ. 68, 6 Α. — πρ οαγένοιτο , ηροαχτη&ίίη. (5οΙι.) ν§1. 2, 
87, 4. 6, 6, 1. — άπασαν οΐιηε ΑΓίίΙίεΙ, \νί6 7, 15, 1. Ηθγ. 2, 91. 2. δρρ. 
50, 11, 9. 

§ 3. ανίΐσαν της. δρη 47, 13. ν^Ι. 7, 43, 7. Αγ. Ργϊο. 318: της βοής 
άνήαηί. ΗβΓ. 9, 33: μΐτίίσαν της χρησμοσννης. - ψιλονίΐκίας, ζυ 1,41,3. 

— Ις. δρΓ. 68, 21, 2 υ. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 1, 1, 11. ν§1. 5, 64, 3. 

§ 4. έπιΰηονάάς, β\η απα'ξ ΐΐηημίνον (Β1.); ϋΐ5βΓ ίηι - η3θΗ — δρη. 'ξνγγ^ηφής ί', λγ'. |5'2Ι.] 31 

ου πολλω νοτίρον γίνόμίναι τούτων των πΐντηκονταίτίδων σπονόών, 
εκελίνον οι Κορίν&ιοι τους Βοιωτούς άγ.ολον&ηοαντας \49ηναζί: καί 
σφίσι ηοιηααι, ωσηίρ Βοιωτοί ί1/ον, μη όί/ομβνων όε ^Α3Ί]ναίων 
άπίΐηίΐν την έΧί/ί/ρ/αν και το λοιπόν μη οπένόίοΟαι άνίν αντών. 
Βοιωτοί όε όίομίνων των Κορινϋίων τκρί μεν της ^Αργίίο)ν 'ξνμμα-& 
χίας εηια/Ην αντονς εκελίνον, ελ&όντίς όέ ^ΑΟήναζί μετά Κοριν&άον 
ονχ ίνροντο τάς δίχημερους οττονόάς, άλλ' απίκρίναντο οι ^Α&ηναΐοι 
Κοριν9ίοις είναι σπονόάς, ηπερ Αακί: δαιμονίων ηαί 'ξΰμμαχοι. Βοιω- 
τοί μεν ούν ονδεν μάλλον απίΐηον τας δεχημερονς, αξιονντων γ.αί αΐ- 
τιωμενων Κορινθίων 'ξνν&εσθαι οψίοιν Κοριν&ίοις δε ανακωχή άσπον- 
δος ην προς Αθηναίους. 

Λακίδαιμόνιοι δε του αυτού θέρους πάνδημοι εοτράτίυοαν, Ιίλει-33 
ατοάνακτος του Παυοανίου, Λακεδαιμονίων βασιλείος, ηγουμένου , της 
Αρκαδίας ες Παρρασίους , Βίαντινέων υπηκόους οντάς, κατά στάσιν 
επικαλεααμένων οφας, αμα δε και το εν Κ,υψελοις τείχος αναιρηαον- 
τες, ην δύνωνται, ο ετείχισαν ΙΚαντινης και αυτοί εψροΰρουν , Ιν τ^ 
ΤΊαρρασικη κείμίνον επί τη Σκιρίτιδι της Λακωνικής, και οι μεν Λα-1 
κίδαιμόνιοι την γην των Τίαρραύίΐύν ίδήουν, οΐ δε ΆΙαντινης την ηό- 
λιν ^Λργείοις φΰλα'ξι παραδόντες αυτοί τ7]ν 'ξυμμα/ίαν εψρούρουν α- 
δύνατοι ί)' όντες διασώσαι τό τε εν Κυψελοις τείχος και τας εν ΓΙαρ- 
ρααίοις πόλεις άπηλθον. Λακεδαιμόνιοι δε τους τε ΓΙαρραοίους αυτό- 
νομους ποιησαντες και τό τεΐχος κα&ελόντες άνεχωρηοαν επ' οίκου. 

Και του αυτού θ^ερους ηδη ηκόντων αυνοΐς των απο Θράκης^4: 
μετά Βρασίδου εξελθόντων στρατιωτών , ους 6 Κλεαρίδας μετά τας 
σπονδάς εκόμισεν, οί Λακεδαιμόνιοι εψηφίσαντο τους μεν μετά Βρα- 
σίδου Είλωτας μαχεσαμένους ελευθ^ερους είναι και οίκεΐν Όπου αν βου- 68, 46, 17. ν§|. ζη 5, 22, 2. — τούτων νβΓ(1ηο1ι1Ϊ£;1 ΟοΙ)Γθθ; (Ιοοίι δ. 8ρΓ. 
50, 11, 21 II. Κι•. ζυ Χοη. Αη. 7, 5, 3. — αυτών Πίτ σΐ(ών. ζιι 1, 95, 2. 

§ 5. ξνμμαχίας, άβδ ζα δθ1ι1ίβδδθΓκ)6. — ίηισχίΐν αΗννΗΓίβη. (¥3.) 
πιϊΐ πιρί αυοίι 8, 5, 2. (Ρρ.) νςΙ. Ηογ. 8,5,1. 23. - ίυροντο. Ρρι•. 52,10,1. 
ν§1. 1, 31, 2. 58, 1. — άξιούντων, άπίίπΛν τάς άίχημϊρονς αηονάάς. (Ρδ.) 

— αΐτι,ω μίνων, ηηώντο οί Κορίνί)-ιοι άηλονόη τους Βοι,ωτους οτι> ϋυνίΟ-ίντο 
αντοίς άτΐίΐτΐΗν τας προς Αθηναίους ϋπονάάς. (δοΐι.) Υβ. υ ΗΙ. Ιαδδοη ξνν&ί- 
σ.9^β» νοη άξιούντων αΜύηξ,βη. Υύν βΐηβη ΥβΓίΓα^ δοΐιΐϊβδδβη οΗηβ ηα- 
ΙίβΓθ ΒοδΙίΓηηιιιπί; βηάβΐ δίοΐι συνή^ίσί^αι, αυοίι δοηδί. ν^Ι. Ι,βχ. Χεη. — ααπον- 
άος ηίοΐιΐ ϋατοΐι οίηβη ίοηηΙίοΐΊΘη ΥβΡίΡβ^ ΐ56§ΓϋηάβΙ, ν»Όίι1 βιιοΐι 

ηίοΐΐΐ νβΓ3ΐ)Γ6(ΙβΙ. 

Ο. 33. § 1. της ^Αρκαά ία ς. δρτ. 47,5,5. — Ιηιχαλεσαμέν ων , τών 
Παρραοίων. (8οΙι.) — χίίμίνον ίηΐ τ7, Σ., ίπηίτίίχιαμένον ώσΐΐ βλάπηιν 
την ΣχιρΙτιν. (δοΐι.) ν§1. (ζυ) 5, 51, 1. 8,' 60, 1. 

§ 2, την πάλιν ϊίΐΓβ (βί§ηβ) δίαϋΐ. (ΗΙ.) — την ξυμμαχίαν ϋαδ 
1,811(1, (Ιίο ΡΙαΙζβ οΙογ ν6Γΐ)ϋη<3 βίοη. ν§1. 4,118,3; (Ιαδ ραηΐιαδϊδοΐιο ΟοΙ)ίβΙ. 
(8οΙι ) υ, ζυ 3, 92, 3. 

0. 34. § 1. των από. δρρ. 50, 8, 14. — μίτά, των μ(τά Κγ. ΒΓυοΗδΙ. 

— τους μιχά Β. ΕΪΙωιας 4, 80, 3. — μαχίσα μένους. δρΓ. 50, 10, 3. — 32 Θονκνόίόον 

λωνται, χαί νΟτιρον ον ηολλω αυτονς μίτά των νίοόαμωόών ες Λί- 
7ίρί:θν χατεστησαν, χίίμίνον ίηί της Λαχωνιχης καΐ της ^λίίας, οντίς 

'ίηδη όιάψοροι ^Ηλίίοις' τους <ί' έχ της νήσου ληφ&εντας σφών και τα 
όπλα τιαραόόντας, όίΐΰαντίς μη τι δια την 'ξυμφοράν νομίσαντες βλασ- 
οω&ήαίσ&αι χαι οντίς επίτιμοι νίωτερΐσο)σιν , ηδη χαΐ αρχάς τινας 
έχοντας άτιμους εποίησαν, άτιμίαν δε τοιάνδε ώστε μήτε άρχειν μήτε 
πριαμενους τι η πωλονντας κυρίους είναι, ύστερον δε αυ&ις χρόνω 
επίτιμοι εγενοντο. 
35 Του (5' αυτοϋ ίμερους και Θΰσσον την εν τι] ^Ά&ω /Ιιχτιδιής είλον, 
^ Αθηναίων ουσαν 'ξΰμμαχον.^ 

Και το θέρος τοϋτο ποίν εηιμΐξίαι μεν ήσαν τοις ^Α&ηναίοις κα^ 
Τίίλοποννησίοις , νπώητευον δε αλλήλους ευθ^υς μετά τάς σπονδας οί 
τε ^Αθηναίοι χαΐ Αακεδαιμόηοι κατά την των χωρίων άλλήλοις ουκ 

ίαπόδοσιν. την γαρ Λμψίηολιν πρότεροι λαχόντες οι Αακεδαιμοΐ'ίοι 
άποδιδόναι και τά άλλα ουκ άποδεδωκεσαν, ουδέ τους επΙ Θράκης πα- 
ρεΐχον ξυμμάχους τάς σπονδας δεχόμενους ουδέ Βοιωτούς ουδέ Κο- 
ρινθίους, λέγοντες αεί ως μετ' Αθηναίων τούτους, ην μη θελωσι, 
κοιντ) άναγκάσουσιν χρόνους τε ηρουθεντο άνευ Συγγραφής εν οίς 

3χρήν τους μη εσώντας άμφοτέροις πολεμίους είναι, τούτων ούν όρών- 
τες οί Αθηναίοι ουδέν έργο) γιγνόμενον νπετόπευον τους Λακεδαιμο- 
νίους μηδέν δίκαιον διανοεΐσθαι, ώστε ούτε ΓΙύλον απαιτούντων αυτών 
απεδίδοσαν , αλλά και τους εκ της νήσου δεσμωτας μετεμέλοντο άπο- νΐοάαμωάών. ν§1, 7,58,3. Ηθίοΐβη (Ιίβ δοΐιοη 6ίηί§6 ΖβϊΙ Γΐ'βί §Θ\νθ5θη ηβοΗ 
ΜαΙΙβΓ ΟοΓ. 2 8. 4 5. ϋεΙ^θΓ άϊβ ΒθΙοηυηβ (Ιβδ Οθ. 6ό111ϊη§ Αοο. 8. 327. — 
ίηΐ της. ζα 1, 60, 2. — Ααχωνιχης. ζα 1, 25, 1. 

§ 2. τους ίκ. ζυ 5, 15, 1. — νομίΰανης χαΐ ονης ϊηάθΠΊ δίβ 
§ΐ8αΐ3ΐβη υηά \νβηη δίβ ννδΓβη. δρτ. 56, 14, 1. — ΙΙαοαωβ^ήϋίΰΟ^αι, 
3υοίι Οεηι. 21, 66; ίλαοσώααί) αι, αηΐβη 5, 104. 105, 2. — τινάς, ίνίονς, 3αΓ 
άίβ άτιμους ΐ3βζο§βη. (Υα.) — άτιμίαν ίδΐ βη άτιμους βηζυδοΙιΗβδδοη, ννίβ 
άουλΐίαν άώ άούλοις 5,9,7. — ηριαμϊνους — κυρίους ίΐναι, ηοοίι αυΓ 
βϊηβ Γβο1ιΙ;5§ϋ11ί§β ΑγΙ βίννβδ ΙίααΓβη 0(1θγ νθΐ'ΙίαυΓοη Ιίοηη- 
Ιβη. (Η1.) 

Ο. 35. § 1, ίπι,μιξίαί. δρΓ. 44, 3, 5. δο ομάΪΜ ΙδοΙίΓ. 15, 48. ΡΙβΙ. 
Κβρ. 611, β. — τ^ "Α,^ω. τω "Αβ-ω δοΐιΐβοΐιΐβ Ηδη. ν§1. 4, 109, 1. 5, 3, 4. 
νίβΐΐβίοΐιΐ 3β(1οο1ι \ν3Γ οίο'δ λΥοΓΐ Ρβηι. θΐδ Β6ΖβίοΙιηυη§ (ίβΓ ίβηάδοΙιαΓί. (ΗΙί ) 
— Α ιχτιάιης. Αιης (ίαΙΙβΓβΓ, "Α&ω άχτΐί Ό'χάοί, §β§βη 5, 82, 1? οί Χαλχιάης 
Ρρ. ν^Ι. Βδο1ί[ι 8ΐ33(δΐ3. 2 8. 682. 691. ' — νπώηηνον αλλήλους. ν^Ι. 8, 
39, 2 υ. Ζϋ 4, βΐ. — ούχ άπόάοαιν, ζϋ 1, 137, 4. 

§ 2. προΓίροί. ζυ 5,21,1. — τά άλλα. τάλλα βΐηβ Ηδ. — παρείχαν 
άίχομένους 1)β\νϊΓΐςΙβη άίβ Αηηβΐιιηβ Υβ. ; άπίάίίχνυον Ό$. ϋηςεχνοΐιη- 
Ιίϋΐι ίδΐ όϊο νβΓΐ)ΐηάαη8 ηιΐΐ (Ιβηι ΡβΓίϊοϊρ. — προϋ&ΐντο, ηαξαν. (8ο1ι.) — 
άλ'ίν ξυγγραψης , συμφωνίας γίγραμμίνης. (δοΐι.) — ίΰιόντας, ίΐς τάς 
ϋπονάάς. (δοΐι.) 

§ 3. ντκτόηΐνον. ζα 2,5,3. — αυτών Γβΐιΐΐ ίη δοΐιΐοοίιΐβη Ηδη.; Είπε ξν/^'ραφής ί', λς'. [421.] 33 

όΐόωχότίς, τά η άλλα χωρία ίΐ/ον, μίνοντις ϊως αφίοι χάκίΐνοι ποιη- 
Οίίαν τά ηρημενα. Ααν.ίύαιμόνιοι όε τά μεν δυνατά εφασαν πίποιη-^ 
χεναι' τονς γάρ παρά σφίσι όίΟμώτας οντάς *ΑΟ'ηναίθ)ν άηοδονναι 
χαί τους επΙ Θράκης στρατιωτας άηαγαγίΐν καΐ η του άλλου εγχρα- 
τίΐς ηοαν' ^Αμψιηόλίως δε ουκ εφασαν κρατεΐν ώΰτε παραδουναι, 
Βοιωτούς δε ηειράσεσθαι χαΐ Κοριν&ίους ες τάς σηονδάς εσαγαγεΐνϋ 
χαι Πάναχτον άπολαβεΐν καΐ ^Αθηναίων όσοι -ήσαν εν ΒοιωτοΤς αι- 
χμάλωτοι κομιεΐν. Πνλον μέντοι ηξίουν σψίσιν άηοδονναι' ίΐ δε μη, 
Ιϋίσσηνίους γε και τους Είλωτας εξαγαγεΐν , ωσηερ και αυτοί τους 
άπο Θράκης, ^Αθηναίους δε φρουρεΤν το χωρίον αύτοΰς, ίΐ βοΰλονται. 
ηολλάκις δε καΐ πολλών λό/ων γενομένων εν τω ^ερει τοΰτω εηεισανα 
τους ^Α&ηναίους ώστε εξαγαγεΐν εκ Γίΰλου ΒΙεσσηνίους καΐ τους άλ- 
λους Είλωτας [τε και] Όσοι ηύτομοληκεσαν εκ της Αακίονικης' και κα- 
τωκισαν αυτούς εν Κρανίοις της Κεφαλληνίας• το μεν ουν Θέρος τοντο 
ησυχία ην και ε(βθδοι τιαρ" αλλήλους. 

Του δ' εηιγιγνομίνου χειμώνος — ετυχον γάρ εφιοροι έτεροι καί36 
ουκ εψ' ών αΐ σηονδαί εγενοντο άρχοντες ηδη και τίνες αυτών και 
ενάντιοι σπονδαΐς — ελ&ουσών πρεσβειών άπο της "ξυμμαχίδος και 
παρόντων Ά&ηναίων καΐ Βοιωτών και Κορινθίων καν πολλά εν άλ- 
ληλοις εϊπόντων καν ούδεν 'ξυμβάντων, ώς άπ/^εσαν επ' οίκου, τοις 
Βοΐίοτοΐς καν ΚορινΘίοις Κλεόβουλος καν ^ίνάρ7]ς, ούτοι οίπερ των 
εφόρων εβουλοντο μάλιστα διαλύσαι τας σηονδάς, λογούς ποιούνται 
ιδίους, παραινουντες οτι μάλιστα ταύτα τε γιγνώσκειν καν πειράσΘαι 
Βοιωτούς, ^Αργείων γενομένους πρώτον αυτούς "ξυμμάχους, αυ&ις μετά 
Βοιωτών Άργείους Αακεδαιμονίοις ποιησαι 'ξυμμάχους ' ούτω γάρ ηκιστ'ζ 
αν άναγκασδ-ηναι Βοιωτούς ες τάς Άττικάς σπονδάς εσελ&εΐν ' ελεσ&αι αυτοί. — τά τι αΙΙα, χωρία δ, 18, 6. — (Ιρημίνα, ηταγμΐνα. (8θΙι.) βΓ§. 
■ποιούν. Κγ. ζα Χβη. Αη. 4, 1, 14. 

§ 4. χαΐ ίϊ τον ϋηά 308 βηάβΓη ΟτΙβη άβΓβη βίθ βί'νίΆ. δρΓ. 
60, 10, 1. ϋοοίι Ινβηη ιηαη άίβδβη δβΐζ 3ΐιο1ι, χαΐ τονς — άηαγαγ(2*' ηΐβ Λ« 
μίΰου ββηοΓηηιβη, αη αηοάΌνΐ'αί 3η8ο1ι1ϊβ5δβη. 

§ 5. άηολα βιΐν νοη άβη ΒοοΙβΓΠ (5,3,4) Γϋι• ά\β ΑΐΗβηβΓ ζιιτϋοΐί- 
ζυβτΗαΙΙβη. ν§1. 5, 30, 8. — χομκΐν ίϋτ χομίααί. ζυ 1, 27, 2. — γ( χ αϊ Γϋτ 
τι χαί β6ίδΙ<€ Ιϊ. ΑΙ)Γ. ρ. 519. — ώσπιρ χαί αυτοί, ίξήγαγον. δρΓ. 68, 4, 1. 

§ 6. ωατί. Ζϋ 2,2,4. — τί χαί 8ΐΓβίο1)1 Κγ. 8οΙ1(β ίιϊβΓ ηοοίι βυί Ηέϊυδ- 
Ιϊοΐΐθ δΐίΐβνβη ί3ΐ(οηίΙί38 Ιιίη^βννίβδβη \νβΓ(1βη, δο ωϋδδΐβ υϋο* Γϋτ όσο» «λλο* 
δΙβΗβη: ά'\& βηιΙοΓη, ηέίηιΐΐοΐι Ηβίοίθπ υη(1 δο νϊβΐβ δοηβΐ. ν^Ι. 6, 
71, 2. Ποοίι 80 ΐιΐΐΓ 1)θΐ χαί, \\ο\\\ ηίβ \)θ\ ίϊ χαί. — ίφο&οίτ. ζϋ 1, 6, 1. 

Ο. 36. § 1. ίναντίοί απονόαΐς ΥεΓίΓϋ^οη ΓπίΙ ΑΙΙιβη 3ΐ3§οηοίίζΙ. 
Κγ. ζα Χβη. Αη. 2, 3, 7. (Ρρ.) — ζνμμαχίάος. Ζϋ 1, 110, 2. — έ*>. ζα 
4, 25, 6. — ουάέν. ζα 2, 5, 4. — άη^ίσαν , οί Βοιωτοί χαί οί ΚοοίνΙ^ιοί. 
(5θΙι.) — ουτοί οϊτκρ, \\ίβ Ηογ. 7, 170, 3. 8, 124, 2. — ταυτά ΐύτ τανια 
Η1. α. Κβΐδίίο: §1οίϋ Ιι§β8ϊηηΙ ζ α δβίη, (ΙϊβδβΙΙιβη ΙηΙβΓΟδδβη ζιι νεΓΓοΙ^^βη. 
(β(1.) — αυτούς δθ11)δΙ. — αυ^ις. ζα 6, 90, 1. 7, 4-2, 5. 

§ 2. ηχίοι' αν ΓΐϊΓ 'ήχιατα Ρρ. α. Εΐηοδίβγ. — ίΧία&αι. — γίνϊσ^αί 

III. 3 34 θον^ίν'όίόον 

γαρ Ααίίίίίαιμονίονς ττρο της Ά&ηναίων εχ&ρας χαΐ όιαλνΟίως των 

ΒΟπονόών \-ίργίίθνς σψίσι ψίλονς χαί 'ξνμμάχους γίνεσθαι. το γαρ 
^Άργος άη ηπίαταντο Ιπι&νμονντας τους Αα^ΐί δαιμονίου ς ααλώς σφίσι 
φίλων γίνίοθ^αι, ηγονμίνοι τον έξω Πίλοποννησον πόλίμον ράω αν 
ίϊναι. το μεντοι ΐΐάναγ.τον Ιδέοντο Βοιωτούς οπίος παραδώσι Λανίί- 
δαιμονίοις, Ινα αντ' αντοϋ ΓΙνλον, ην δννωνται, άπολαβόντ^ς ραον κα- 
^Ί&ιΟτώνται \4&ηναίοις ίς ηόλίμον. και οι μεν Βοαοτοί χαί Κορίν&ιοι 
ταϋτα επίαταλμενοι άηό τί τον Β^νάρονς κ«^ Κλίοβούλον και Όοοι 
φίλοι ήοαν αυτοΐς των Λακεδαιμονίων ωΰτί άηαγγίΐλαι επί τά κοινά, 
εκάτίροι άνίχώρονν. ^Λργίίων δε δυο ανδρίς της αρχής της μίγίΰτης 
εττίτηρουν άπιόντας αυτούς κα^^' όδον και 'ξυγγπ'όμίνοι ες λόγους ήλ- 
&ον, η πως οι Βοιωτοί οφίσι 'ξΰμμαχοι γενοιντο ώστίίρ Ιίορίν&ιοι και 

'^ΗλίΊοι καί ΙΜαντινης' νομίζίΐν γαρ αν τούτου ττροχωρηοαντος ραδίως 
ηδη καί πολίμίΐν καί σπένδΐΟ&αι καί προς Αακεδαιμονίονς, η βοΰλοιν- 
το, κοινώ λόγω χρωμίνους, καί ιϊ τίνα προς άλλον δβοι. τοις δε των 

^Βοιωτών πρεοβίοιν άκονονοιν ηρίσκίν κατά τνχην γαρ εδίοντο τού- 
των ώνπίρ καί οί εκ της Λακίδαί μονός αυτοΐς φίλοι επίΟτάλκίΰαν. 
χαί οί των Άργίίων ανδρίς ώς ι^αΘ^οντο αυτούς δίχομενους τον λόγον, 

ι,ίΐπόντίς οτι πρεσβίΐς πεμψουΟιν ες Βοιωτούς άπηλ&ον. ά^ιικόμενοι δε ίΐοηη (Ιϊβ 1.3ΐίβ(ίαιηοηϊβΓ \ν^^Γ^1βη (ΙβΓ ΡβίηϋδοΗβΓΐ ηιΐΐ άβη ΑΙΙιο- 
ηβΓΠ ιιπίΐ άβΓ ΒΓβοΗιιηβ (Ιοδ νθΓΐΓ3§βδ άίβ ΡπβιΐΓκΙδοΙιαΓί πηοΐ 
Βϋη(1βδ§βηοδδθηδθ1ΐ8Γΐ ιηιΐ (ίθη ΑΓ§βίθΐ•η νοΓζϊοΙιοη, (1. }ί. \γοηη δϊο 
ςϋθ5Θ βΓΐ3η§ΐ6η, 60 \ναΓ£ΐ(ίη δϊβ 08 ηίοίιΐ «οΐιίβη οΙβιπΙιργ ηιϊ( (Ιθπ ΑΙίιοηερη ζυ 
1)Γθο1ιβη. (Ρδ. υ. Β£ΐ.) Όθδ «V αυδ (Ιβηι νοπ§θη 53ΐζο Ιίηηπ 3ΐιο1ι ΙιίβΓ §θ- 
οίδοΐιΐ χνβίοίβη. Κγ. ζα Χβη. Αη. 4, 6, 13. 

§ 3. καλώς, βιβαίως. (8οίι.) 3ΐιΓ βηδίδπίΐί^β λΝ'οίδθ, οΐιηο τΙβΓϋΓ 
(ΐ3δ ΚγηυηδοΙίΘ Οεΐίίεΐ 1ιϊηζιι§οΐ3βη. (.^ηι.) Ηίη 8οΙι. νβΓίίΐηάβΙ βδ ΐΏΪΙ ηπίαταντο. 
ν§1. Κγ. ζιι Οίοη. ρ. 296. Οοοίι ννϋΓβ (ΐ3δ Ηνρ6Γΐ)3ΐοη ΙιώγΙ. ^ο1^^εβ νβΓπιιιΙΙιβΙ 
χαλλως, βίηβ άοοίι ηϊοΐιΐ ρτοδαίδοΐιβ ΚΓβδΐδ: χαΐ άλλως Κν. Βΐ'ποΙίδΙ. ; πάντως? 
ν§1. 5, 41, 3. — ηγοϋ μίρ οι \νί1Ι ΐΏ3η 3υΓ ηπίαταντο [Κλίόβονλος χαΐ Ξΐνά- 
φίς) 1)θζΊο1ΐΘη ϋπίΐ (Ιβίοβί 3ΐΙο Ι.βΙίθίΙϋιηοηϊοΓ §Θ(ΐ3θΙιΙ \νϊδδβη; Ιιϊθγ δοΙίΓ 1ΐ3ΐ•1. 
Εδ ΙίοηηΙβ ςβδβίζΐ δοϊη βίβ οΐ3 ώς Ιπίθ^νμονν οί .(αχ. νοΓΐιβΓ§ίη§θ ; ρβδδβηάΡΓ 
■ννδΓβ 36(1οο1ι ηγονμίνονς. (Κγ. ΒΓυοΙίδΙ. ) νε). 8ίυ(3. 2 ρ. 203 Γ. — Ιάέο-^το 
Βοκοτονς όπως, ίάίοντο Βοιωτούς οντω ηοι,ηααι όπως. (§θίι.) δοΓηιηεί' ϊη 
^^11ηδ ^^11^^). 24, 2 δ. 133 νβΓ§Ιϊο1ι δορί). .Λ]. 557: ό'π σ' όπως, ιιηζιΐΓβίο1ιοη(ί : 
ΐοΐι νβΓίηιιΙΙΐΘ ίμονντο, 

Ο. 37. § 1. ίπΐαταλμένοι,. αντί τον τούτων Ιντίταλμίνων αυτοίς νηο των 
εφόρων, (δοίί.) δρΓ. 52, 4, 1. ϋοοίι ν\ΊΓ(1 (ϋβδ λΥοΓΐ δ6ΐΙ>δ( δοηδΐ ηίοηΐ ΙεϊοΙ)! 
80 ίιη Ρβδδίν νοΓίίοηιηΊθη. — κοινά 5ΐ33 Ιδ- ΒβΙιΟΓ(3€η. ν§1. 5, 38, 2 υ. 
Χβη. Αη. 5,6,27. — της μιγίατης, των άρτυνών νβΓΠΐυΙΙιΙϊοΙι 7, ί7,11. (Βί.) 

§ 2. ανάρις της. 8ρΓ. 47.. 9- — κοινω λόγω χρω μένους , ομοφρο- 
νου-:/τας άηλονότι, '/ίργίίονς τΐ καί Κοριν&ίονς χαΐ Βοιωτούς, (δϋΐι.) ν§|. ζη 4, 
64, 2. — ίϊτινα προς άλλον, ζυ 1, 3, 4. 

§ 3. οί Ιχ της Α., οί τίΒρΙ τον Κλίόβονλον δ'ηλονόη. (δοΐι.) — ηντοίς, 
τοις των Βοιωτών πρίαβίαι και τοις ΚορινΟ^ίοις. (8ο1ι.) Αΐίΐΐίίηβϊξ νοη Ιπ«χτάλ~ 
χΐσαν. (¥3.) ξνχχραφης £, λη'. [42 ί.] 35 

οι Βοιωτοί άπηγγίΐλαν τοϊς βοιωτάρχαις τα τί εχ ττ^ς Λαϋίδαί μονός 
χαί τα από των "ξνγγίνομίνιον Άργίίων' γ.αΐ οΐ βοιωτάρχαι -ηρεσκοντό 
τί καΐ πολλω τιρο&υμότί-ροι ήσαν, οτι αμφοτι'ριο&ίν 'ξννίβίβηκίι αυ- 
τοΐς τονς τί φίλους των Λαγ.ίδαιμονίων των αυτών δηο^αι και τους 
^Αργίτίονς [ί-ς] τά όμοια σπίΰόΐΐν. και ου ηολλω νστΐρον πρέαβίίςι 
ηαρηοαν ^Αργίίων τά ίίρημίνα προκαλοΰμίνοι• και αυτούς απέπεμ- 
ψαν επαινΐσαντίς τονς λόγους οι βοιωτάρχαι και πρέοβίΐς νποσχόμίνοι 
άποστελίΐν πίρί της 'ξυμμαχίας ες ^Άργος. 

^Εν δε τούτω εδόκίΐ πρώτον τοΐς βοιωτάρχαις και Κοριν&ίοις καϊ38 
Μίγαρίνσι και τοΐς από Θράκης πρίοβίΟιν υμόσαι όρκους άλλήλοις η 
μην εν τε τω παρατνχόντι άμυνεΐν τω δίομενω και μη πολίμηοΐΐν 
τω μηδέ 'ξυμβηοί-σ^αι αηυ κοινής γνώμης, και ούτως ηδη τους Βοιω-ι 
τους και ΆΙεγαρίας, το γαρ αυτό εποίουν, προς τους ^Αργίίους οπέν- 
δίο&^αι. πριν δε τους όρκους γενεαΰ^αι οι βοιωτάρχαι εκοίνωααν τάΐς 
τεασαρσι βουλαΐς τών Βοαοτών ταύτα, ΟΛπίρ άπαν τό κνρος εχουοιν, 
και παρήνουν γενέσθαι Όρκους ταΐς πόλίΟΐν, οσαι βοΰλονται επ' ώφελία 
σφίσι 'ξννομνΰναι. οι δ' εν ταΐς βουλαΐς τών Βοιωτών οντες ου ηρος-^ 
δέχονται τον λόγον, δεδιότες μη εναντία Λακίδαιμονίοις ποιησωσι, τοΐς 
εκιίνων άφεστώοι Κοριν&ίοις 'ξυνομνύντες' ου γαρ ειπον αύτοΐς οη 
βοιωτάρχαι τά εκ της Λακεδαίμονος, οτι τών τε εφόρων Κλίόβουλος 
και Βε^'άρης και οι φίλοι παραινοϋσιν Ι^ργείων πρώτον και Κοριν&ίων 
γενομένους 'ξυμμάχους ύστερον μετά τών Λακίδαιμονίων γίγνίσ&αι. § 4. τά ίχ Της Α. (Ιϊβ αυδ ί. ιηϊΙ§β§β1)θηβη ΑαΓΐΓ3§6 5, 36, 1 £Γ. 
νβΐ. 5, 38, 4, — τά από. ζυ 5, 31, 5. — τους φίΚους των ϊΙΐΓβ ΡΓβαικΙβ 
3υδ οΙοΓ Ζ8ΐι1 (3ο γ. (Ρ8.) ζυ 5,67,3. — τών αυτών, νθΓΐ5Ϊη(3υη§ ιΙβΓ Βδο- 
ΐ6ΐ• ιηίΐ ίΐβη ΑΓ^βϊβΓΠ. (Ρρ.) — ίς τά ομοΐα σπενάαν 8υί 3ΐιη1ίο1ιβ 
Ζ\νβο1ίθ 1ιίη8ΐΓβ1)6η, εοάβηι ρΓορβΡβΓβ Ρδ. 03δ ΐς νβΓϋαοΙιΙϊβΙ Κγ. ΒηαοΙίδΙ. 
8ρΓ. 46, 6, 3. 

§ 5. ία ίϊρημίνατιροχαλονμίνο* ζιΐΓ ΑηηαΙιιηβ {]βΓνοΓ8θΙιΐ3§β 
§ 1 3υΓΓθΓ(1βΓηϋ. ν§1. ζα 4, 20, 1 ηιίΐ 2, 72, 3 ιι. 73, 1. (Ογ.) 

Ο. 38. § 1. Ιν τω π. ζυ 3, 89, 7. — άμυνίΐν ΓϋΓ άμύνην ΒοΙνΙίβΓ. — 
τω ιίίομίνω ιΐοηι νοη ίΐιηεη ϋθΓ Ηϋΐίβ ΐ3βϋϋΓΓο. (ν».) ϋβΐ3βΓ ϋεη 5ΐη§ιι- 
ΙαΓ ζυ 4, 9Ϊ,' 5. νί;1. 5, 39, 2. 80, 1. 

§ 2. το αυτό Ιηοίονν , ήγουν την χοινην πρηξιν ίηοϊηΰαν. (δοΗ.) δϊβ 
1ΐ3η.(ΐ6ΐΙοη ο ϊηδ Ιίιηιηί §. (Η1. ) ϋοδ ίηοίονν ϋυιχίι ίπρασσον ζυ βΓΐίΙαΓβη 
ϊδΐ υηδΙαΙΙΙιβΠ. Μϊγ δοΐιβίηΐ ϋϊβ δίθΐΐο νβρΓίίΙδοΙιί. Υβ. : ίίβιη ϋ ιηΙβΓ δβ ίρδϊ Γο- 
ΟθΓοηΙ. ϋη^οηϋςοηά ίπό&ουν Γϋτ Ιηοίουν Κγ. βιυοίΐδΐ. — οηίνάία&αι. νοη 
Ιάόχίΐ ΓΘ!!;ί6Γΐ. (Υη.) — ταΐς άοη ΙιοΙοηηΙΙίοΙι 1)θδΙο1ιβη(1εη. δο οί ογάοήχοντα 
υη^1 οί ΐξαχόσιοι 5, 47, 11. (Βΐυηΐθ ΑηίΓπαϋνν. ρ. 10.) — ώφίλία, συμμαχία. 
(δοΗ.) ν^Ι. § 1 υ. ζυ 1, 3, 2. — αψίαι {;οΙιογΙ ζυ ξννομνύναι. (Ρδ.) — ξυν- 
ομνϋναι. ζυ 1, 71, 4. 

§ 3. ίΐγίατώαι, ΐη δοΓβΓη 8ϊβ ηΐίΐ (Ιβη ΑΓββίθΓη , <3βη Ρβίηάβη δρ3Γ(3δ, 
δΐοΐα νοιίίϋηιΐοΐ ΙιαΙΙοη. (Οδ.) 

§ 4. μ(τά τών Α. γϊγνια&αι. Ρρ. ϊ)'ύ\1 ΓϋΓ ρβδδβηοΙθΓ ιηϊΐ \ά. ξνμ- 
μάχους ζυ ΟΓ^ϋΐι :6η βίδ ηαίΐ Οδ. άοΏ ΑυδϋΓυοΙί ΓϋΓ 5ϊεΙι ζυ ηβΐιωθη, νίβ μίτά 

Ζ* 36 ΘονχνόΙδου 

οιόμίνοι την βουλην, χαν μη ηπωαιν, ονα αλΧα ψηφίίΐσ&οί η α σφίσι 
>^προδίαγνόντίς ηαραινονσιν. ως δε άντεοτη το ηραγμα, οί μεν Κορίν- 
θιοι γ.αί οί άπο Θράχης ηρεσβίΐς οίπραχτοι άπηΧΒον, οί δε βοιωτάρχαι 
μέλλοντίς πρότίρον, ίΐ ταύτα ίπειοαν, και την 'ξνμμαχίαν πηράοίοΒ^αι 
ηρος Ι^ργίίονς ποίίΐν, ονκετι ίοηνίγκαν ηίρΐ Άργίίων ες τάς βονλάς, 
ονδε ες το ""Αργός τονς πρεσβίΐς ονς νπέσχοντο έπίμπον, αμέλεια δέ 
ης ενην και διατριβή των πάντων. 
39 ΚαΙ εν τω αντω χειμώνι τοντω Μηκνβίρναν Όλυνθ^ιοι Ιίίβ^ηναίων 
φρονρονντων επιδραμόντίς ίΐλον. 

Μετά δε ταντα ■ — ■ εγίγνοντο γαρ αεί λόγοι τοις [τε] ^ΑΘ-ηναίοις 
και Λακίδαιμονίοις περί ων είχον αλλήλων — ελπίζοντίς οί Λακε- 
δαιμόνιοι, εΐ Πάνακτον Λ&ηναΐοι πάρα Βοιωτών απολάβοαν, κομίαα- 
σ&αι αν αυτοί ΓΙνλον , ηλ&ον ες τονς Βοιωτούς πρεσβίνόμΐνοι και 
εδεοντο σφίοι Πάνακτον τε και τονς ^Λ^-ηναίων δεαμώτας παραδονναι, 
ίί'ν' άντ' αυτών Πυλον κομίσωνται. οί δε Βοιωτοί ονκ εφαοαν απο- 
δώΰειν, ην μη Οφίοι 'ξνμμαχίαν Ιδίαν ποιησωνται ώσπίρ Αθ^ηναίοις. 
Λακεδαιμόνιοι δέ, είδότες μεν οτι αδικησονσιν Α&ηναίονς, ηρημένον 
άνευ αλλήλων μήτε σπένδεσ&αί τω μήτε πολεμεΐν, βουλόμενοι δε το 
Πάνακτον παραλαβίΐν ώς την Πΰλον άντ' αυτόν κομιονμίνοι καΐ αμα 
τών 'ξνγχέαι απευδόντων τάς σπονδάς προΘ^ν μου μένων τα ες Βοιωτούς, 
έποιηΰαντο την 'ξυμμαχίαν τον χίΐμώνος τελεντώντος ηδη και προς \ ηνος ίΐναί. ν§1. ζα 4, 125, 1. ΙοΙι ζΐβΐΐθ (Ιίβδθβ νοΓ. — σφίΰιν. ΰί^ίΐς ΒΙί. 
Εδ δθΗ\νθΙιί 1ιϊ6Γ (]38 δϋΐ3]βοΙ νοη ιρη(^((1σ&αι βίδ Η3υρΐ9ϋΙ)]βοΙ νοΓ. ν§1. 4, 
113, 2. {Αγπ.) ΑΓηάΙ ϋθ ρΓοη. Γ6ί1. Ι ρ. 34 Ιιβζϊεΐιΐ σφισι. ζα προάιαγνόνης §,6- 
Γϋ§ί 3αΓ (ϋβ ΒοοΙβΓοΙιβη: ςααβ ίρβΐ δοουιη βηΐββ άβΙίόβΓθΙβ (σφίϋι τιροάιαγνόν- 
τίς) δααδΐδδεηΐ. Ιοίι 1)ϊ1ϋ§β αφύς. 

§ 5. άντίϋτη, άλλως άηίβη, Ικωλν&η. (8ο1ι.) ν§1. 5, 4, 5. — χαί νΟΓ 
τήν ββΗοΓΐ ζϋΐη §3ηζβη δαίζβ, ίη8ί)β80Γκ1βΓβ ζυ προς Άργίίονς. ν§1. § 1. (Ρρ.) 

— ίΰηνιγκαν δΙβΙΙΙβη βϊηβη ΑηΐΓββ. δρπ. 52, 1, 2. ΜίΙ βίηβιη Αο. 
8, 67, 1. 2. ν§1. ΗθΓ. 3, 80, 4. 82, 1. — ονς, πΐμτΐΗν. δρΓ. 53, 4, 11. — 
νηέβχοντο 5, 37, 4. (Οδ.) 

0. 39. § 1. Ά. ψρονρονντων. Ζϋ 1, 89, 2. — τ( δβΐιβϊηΐ νθΓάέοΙιΙΐβ. 
(ΚβΓπρβ 0ΐ)δ5. ΟΓ, ρ. 8.) — αλλήλων νοη α ϊη ων Γβ§ϊβΓΐ. δρΓ. 47, 9, 5. 

§ 2. ϊάίαρ 3ΐιθ1ι 5, 40, 1. δβρδΓβΙίΓΠ νβ. 30 ΐ3θϊ(]βη δίβΐΐβη, ΙΛ'« 5, 42, 3. 

— ίϊρημένον — ηολΐμίΐν. Οίθδβ Βθ(ϋη§ιιη?, βυοίι 5, 46, 2 βρννδίιηΐ, (ϋΐΓΓίθ 
α. 23 3υδ§βΓ3ΐ1βη δβϊη. — το Π. 3ϋθ1η 5, 40, 1. 9 ιι. 42, 1, Ρΐυί. ΑΙΙί. 14, η 
ΠάναχΊος ΡΙϋΙ. Νίΐί. 10. (Ογ). ο Π. ΜβηβηάβΓ 561 ΗβΓροΙίΓ. υ. δυίά. (\ν3δδβ.) 
ν^Ι. ΡΗοΙ. ρ. 274. (Ρρ.) — συγχΐαί ορχονς Ευη. Ηΐρρ. 1063, νόμψα ΗβΓ. 
7, 136, τάς χρήφονς Ιδββ. 5, 18. (λ'οΐοΐί. ζ. ΕϋΓ. Ηίρρ. 1062.) δο ΰυγχύν τα 
νόμψα ΑηΙ. 4, «, 1. 6. 4, β, 7, Ύον ϋ^ίΰμόν ΟβΓΠ. 23, 62, τα ΰΰμβολα 21, 173. 
ν^Ι. ζυ 1, 146. — τ« Ις ϊ'ύτ τάς ίς (Ιίθ 1)6δ1βη Ηδη : ά\& ν6Γΐ)ίη(1υη§ ωϋ. 
δο προν»νμή&η την ξνμβ^ΰι,ν 5, 17, 1. (Ρρ.) 5, 46, 1: ίηκίχόντας τα προς '^^- 
γίίονς. (Αγπ.) δρπ. 46, 6, Β. — ηάη χαί. χαΐ ηάη? 8οηδΙ ΓΓβΠίοΙι χαΐ προς 
Ιαρ ηόη. νβΐ. (ζϋ) 4, 135, 1. 5, 81, 2 υ. 8, 108, 1. — χαί ηρος ΐαρ. οντος 
βΓβδηζΙ 05. νϊβΙΐΒβΙΐΓ: δίβ ηαβοίιΐβη θΐη Βϋη(1ηϊ83 3ΐη Εηάβ (Ιβδ \νίη- ξνχχραφ^ς £, /*'• [420.] 37 

εαρ' χαί το Πάναχτον ίνβ^νς ηαθ^ι^ρητο. και ενδ^χατον έτος τω πο- 
λέμω ετ(λ(ντα. 

"Αμα δε τω ηρι {ΰ&νς τον ετηγιγνομίνον &^ρους οΐ Αργιΐοι, ως40 
ο'ί Τί ηρεσβίις των Βοιωτών ονς εφαοαν πεμψίΐν ονχ ^ήχον, το τε 
ηάναχτον τίσ&οντο χαβαιρονμίνον χαι "ξυμμαχίαν ιδίαν γίγίνημένην 
τοις Βοιωτοΐς ηρός τους Ααχίδαιμονίονς , έδίΐοαν μη μονωΟ^ώοι χαΐ 
ες Ααχίδαιμονίονς ηαϋα ή 'ξνμμαχία χωρηο}]• τους γαρ Βοιωτονςι 
ωοντο ηίπίΐσ&αι νπο Ααχίδαιμονίίον τό τί Πάναχτον χαΘ^ίλίΐν χαί ες 
τάς ^Α&ηναίων απονδάς εσιεναι, τους τί Αθ-ηναίονς ίΐδέναι ταύτα, 
ώστε ονδε προς ]Α&ηναίονς έτι σφίσιν ίΐναι Ιξνμμαχίαν ηοιησασ&αι, 
πρότίρον ελπίζοντίς εχ των διαφορών, (Ι μη μίίνίίαν αντοΤς αί προς 
Ααχίδαιμονίονς οπονδαί, τοις γονν Α&ηναιΌις 'ξνμμαχοι εσίσΟαι. α-5 
πορονντίς ονν ταντα οί Αργηοι χαι φοβούμενοι μη Ααχίδαιμονίοις 
χαί Τίγίάταις, Βοαοτοΐς χαί "ΑΒηναίοις αμα πολΐμώσιν, ττροτίρον ον 
δίχόμίνοί τάς Ααχίδαιμονίων οηονδάς, άλλ' εν φρονηματι οντίς της 
ΙΙίλοποννηοον ηγηβίοΘ^αι, έπίμπον ώς εδυναντο τάχιστα ες την Αα- 
χΐδαίμονα πρέσβεις Ενστροφον χαι ΑΧσωνα, οι εδόχονν προσφιλέστα- 
τοι αντοΐς είναι, ηγούμενοι εχ των παρόντων χρατιστα προς Ααχεδαι- 
μονίονς σπονδάς ποιηοάμενοι, οπτ^ αν "ξ,νγχωρτ], ησυχίαν έχειν. κ«^41 ΙβΓ8 ιιηά §β8θη άβη Ρταίιΐίηβ ζυ. (Ρρ.?) Υα. νβΓΐ)ίηι]βΙ β3 ηαΙΙ (Ιβηι Ροΐ- 
ββπίίβη. — ΧΓ(^^ζ)£»το, υηο Βοιωτών, (δοΐι.) 

Ο. 40. § 1. ίψαΰαν 5, 37, 4. (Ρρ.) — ηχον Κγ, ΒΓϋοίΐδΙ. ϊχοντο οάθΓ 
ηχοντο (Ιίβ Ηδη. 03δ — το ϊδΐ 3υ3 άβΐΏ ΓοΙ§οη(ίοη τό θηΐδίβηϋβη. 5ρΓ. § 40 
11. ίχνίομκί. ΑυοΗ Τΐιυΐί. ^εΙ^ΓίΐαοΙιΙ (195 δϊπορίοχ ίχνεΐα^αι ίη άβΓ οΐ^. Βοϋβα- 
Ιυοβ ηίΓ§βη(3δ. ν§1. ι\ι 1, 99, 3. 

§ 2. ώστί ονάέ. ώοτί ου ταΛ άβιη ΙηΓ. βυοίι 8, 76, 6, ΕϋΓ. Ρΐιδη. 1358, 
Ηβΐ. 108, Ρΐ3ΐ. Αροΐ. 26, (1, ίγδ. 21, 18, ΙδΟΐίΓ. 12, 255, Ιδϋ. 11, 27, Οβω. 
9, 48. 18, 283. (Ρρ.) — ίχ των \νβ§θη ύατ ζ\νίδθ1ΐ6η ΑΙΙιβη υη(3 δρ3Γΐα 
ΙίβδΙβΙιβηίΙβη. (ΒΙ.) — αντοίς βυδ άβΓ δββίβ άβδ δοΙιπΓίδΙοΙΙβΓδ αιιΓ (Ιϊβ Ατ^βΐβΓ 
1)βζο§6η. ν§1. ζυ 1, 95, 2. — «ίνα», ίξίϊναι. ζη 4, 98, 5. 

§ 3. άπορονί'Τΐς ταντα. 8θ «ηορίϊν η Χβη. Ηθϋ. 6, 1, 4 υη(1 8β11)5ΐ; 
άτιορέαν τη>/ ίξαγωγην ΗβΓ. 4, 179, 2, τηι^ ϊλαδιν 3, 4, 2, απορώ την αϊτΐαν 
ΑΓΪδΙοί. ΤΙιίβΓβ. 7. (81. ϋ. ΒΙ.) δρΓ. 46, 5, 4. ν^'- 6. 3 ιι. 48, 15, 7. — Τβ- 
γΐάται,ς χαί Β. Κγ. — ίν φρονηματι οντΐς, Λκνοκί Ιηηρμίντι ίληίζονκς. 
(Ρδ.) υη§β\νόΙιη1ίοΙι δΟ. — αύτοίς, τοΙς ^αχί(ΐαιμονίοις. — ηγού μίνοι, η- 
αυχίκν (χ αν βηίδοίιίοδδοη δίοΗ Γυ1ιί§ ζα νοτίιαίΐοη. (Η1.) ν^Ι. 8ρΓ. 
55, 3, 15. Ζ\ν. 2, 42, 3. Ζνναρ ΙςοηηΙβ Γηβη ιηίΐ άοιη δοΚ. χράηστα αΙδ Ρι-α- 
άίθ3ΐ Γαδδθπ; (ΙοοΙι δοΐιεϊηΐ άβτ ΡΙυΓβΙ ηΐοΐιΐ 6ΐ)6η δο \νίθ ΐ56ί (Ιναι ηϋοΐι 1)βϊ 
ηγύσθ^αι, ι1η^1 3ΐιη1ίο1ιβη Υ^βΓίιβη ϋ1)Ιίο1ι ζυ δβίη. (Ρρ.) 8. 36(1οοΙι 3, 16, 2 υ. 
8,56,5. (Βο.) υ. ν^Ι. (Ιίαΐ. δγηΐ. 44,3,9. — Ιχ των παρόντων, ζυ 3,29,2. 
— ο π 7] αν ξνγχωρΐί, χα&ώς αν βνγχωρ^ 6 χαιρός. (δοΐι.) δο ςοΓαδδΙ ΟΓ- 
ΒοΗβίηΙ οδ ιηίΐ (Ιβιη ΥοΓίιβΓ^βΙιβηίΙεη νερί^υικίβη ρΐβοηαδίϊδοΐι ηαοΐι (χ των πα- 
ρόντων (?) , ΓπϊΙ άβηι Κοί^οηϋβη υηρβδβοηιΐ '(Βα. : •νίβ ιηαη δϊοΐι οΙαΓϋ1)βΓ 
νβΓβΐηί§βη1ι6ηηβ); !ΐ\50 ξνγχωρίΐ ΐΓηρεΓδοηβΙ, βΐη ηΐοΐιΐ βΓννίβδβηβΓ ΟβΙ)Γ8ΐιο1ι. 
(Ρρ.) δΙαΙΙΙιβΠ νδπβ ΙγχωρΙ• 38 Θονκυόίόον 

οΐ ηρεσβίΐς άφίΜμίνοι αυτών λόγους εποιοϋντο προς τους Αακΐδαιμο- 
νίους εφ' ω αν οφίοιν αί οπονδαι γίγνοιντο. γ,αι το μεν πρώτον οι 
^Αργίΐοι -ηξίουν όίχης επιτροπην \θψίσι] γίνέα^-αι -η ες πάλιν τινά η 
Ιδιώτην περί της Κυν{οσ)ουρίας γης, ης άεΙ περί διαφέρονται, με&ο- 
ρίας ούσης — έχει όέ εν αυτί] Θυρέαν και Αν0^ην7]ν πόλιν, νέμονται 
2<)' αυτήν Λακεδαιμόνιοι — έπειτα δ' ού•λ έώντων Λακεδαιμονίων μεμνη- 
αθ^αι περί αυτής, άλλ' εΐ βούλονται οπένδεοβ-αι ώσπερ πρότερον, έτοι- 
μοι ίϊναι, οΐ γίργεΐοι πρέσβεις τάδε Όμως επηγάγοντο τους Λακεδαι- 
μονίους 'ξυγχωρησαι, εν μεν τώ παρόντι σπονδάς ποιησασ&αι έτη πεν- 
τήκοντα, εξεΐναι ό' όποτεροισουν προκαλεσαμένοις , μήτε νόσου οΰσης 
μήτε πολέμου Αακεδαίμονι και ^Άργει, διαμάχεσΟαι περί της γης ταύ- 
της, ωσπερ και πρότερον ποτέ, οτέ αυτοί εκάτεροι ηξίωσαν νικάν, δι- 
ώκειν δε μη εξεΐναι περαιτέρω τών προς \4ργος και Λακεδαίμονα ορών. 
Βτοΐς δε Αακεδαιμονίοις το μεν πρώτον εδόκει μωρία είναι ταύτα, έπειτα 
— έπεβ-ύμουν γαρ το "Αργός πάντως φίλιον έχειν — 'ξυνεχώρησαν 
εφ' οϊς ηξίουν και 'ξυνεγράψαντο. έκέλευον ό' οι Λακεδαιμόνιοι, πριν 
τέλος τι αυτών έχειν, ες το Λργος πρώτον έπαναχωρήσαντας αυτούς 
δεΐξαι τω πλήΟει, και ην άρέσκοντα /], ηκειν ες τα Ύακίν&ια τους ορ- 
Α2κους ποιησομένους. και οι μεν άνεχώρησαν' εν δε τω χρόνω τούτω 
ω οι Λργεΐοι ταύτα έπρασοον, οι πρέσβεις τών Λακεδαιμονίων ^Λν- 
δρομένης και Φαίδιμος και ^Ανχιμενίδας, ους έδει το Πάνακτον και 
τους άνδρας τους παρά Βοιωτών παραλαβόντας ^ Α&ηναίοις άποδούναι, 
2το μεν Πάνακτον υπό τών Βοιωτών αυτών κα&ιιρημένον εύρον , επί 
προφάσει ώς ησάν ποτέ ^Α&ηναίοις και Βοιωτοΐς εκ διαφοράς περί Ο. 41. § 1. κντων, τών Άργΐίων. (δοΗ.) — άίχης Ιηιτροηην. δοΐιο- 
η33ηη Αηίίφ ]ιιγ. ρυΐίΐ. Ον. 6, 2. (Ρρ.) — ω ΓιίΓ 6τω. (Ρρ.) ζη 8, δΟ, 5. — αφίβί, 
νοη Υβ. ηίοΐιΐ αϋβΓδβΙζΙ, ίΐϋΓΓίβ 3υ8 άβΓ \'θπ§βη ΖείΙβ θΐη§βΓ3ΐ5οΙιΙ δβϊη. — 
μίβ^ορία. 211 2, 27, 2. — νέμονται, την νομην χαΐ το χίρόΌς ϊχοναιν. (δοΐι.) 
Ζϋ 1, 2, 1. 

§ 2. «λλ', λίγόντων 3ΐΐδ Ιώντων. (Υα.) — ίτοΐμοί, άβΐ Νο., \νβϊ1 ίω 
νοΓΐΐ6Γ§6ΐΐ6ΐκ1βη ώς ουκ ίϊων άλλ' ίί-ίγον οηΐΐΐθΐΐβη ΐδΐ. ζα 8, 48, 6. — ίπη- 
γ άγοντα §β•νν3ηη6η, νβπηοοίιΐβη, ν§|. 5, 45, 1. — οποτΐροιαονν. δρτ. 
60, 10, 2. — προχαλίααμένοι,ς, οΐίβ Αη(]βΓη Ζϋπι ΚβιηρΓβ. (Αθ. Ρδ.) — 
Αργΐΐ. 0388 οΐίβ ϋβΐίνβ πιίΐ ουΰης ζυ νβΓίίϊικΙθη δβϊβη, ηίοΐιΐ χηλί άπίμάχία^αι, 
δβίϊ δοΐιοη Υα. — πρότίρόν ηοτί, Ίϊώ Ζβίΐ3ΐΙβΓ (368 ΚΓΟδΟδ, ϋπι 555 ν. ΟΙι. 
Ο. (Β(1.) ΗβΓ. 1, 82. — αυτοί ίχάτίροι. ζιι \, 105, 4. 

§ 3. ταύτα. δρρ. 61, 7, 4. — φίλιον Γϋπ ψίλον βϊηΐββ δοίιΙθοΗΙβ Ηδη. 
νξΐ. 3θ(3οοΗ Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 296. — ίψ οίς ηξίουν, ίηί τούτοις ίφ' οίς οί 
\4ργύοι ΰνγχωριιν ηξίουν τοί/ς ^αχίάαιμονίους. — ξυνεγράψαντο, συνϋ-ήχην 
('γγραφον άίάώχααι. (8ο1ι.) — τέλος ίχίΐν, χύριον ίΙναι. (Ρρ.) ν§1. ζα 4, 
Η8, 7. — άίίξαι, την συγγραγήν. (8ο1ι.) ζιι ϋΐ!βΓ§ο1)βη. Κγ. ζα Χθη. Απ, 
1, 6, 3. — άρέϋχοντα τι. ζα 1, 38, 2. 

α. 42. § 1. Άνάρομένης ίύν Άνάρομέάης ΙιϊβΓ α. § 2 άίβ Ι)β5ΐβη Ηδη. 

§ 2. ΙηΙ ηροφάΰϋ. ζυ 3, 75, 3. - Ικ άιαψορας. ζα 4, 83, 3. — 'ξυγγ^αφης *', μγ' . [420.] 39 

αυτού ορχοι ηαλαιοί μ-ηδίτερους οϊκίΐν το χωρίον αλλά τίοινη νβμίιν, 
τους ($' άνδρας ονς ίίχον αίχμαλώτονς Βοιωτοί ^ΑΟΊρ'αίων, τταραλα- 
βόντίς οι Ήίρί τον Άνδρομένψ ίαόμισαν τοις 'ΑΟ^ψαίοις ααν άηεδο- 
σαν, τον τί ΙΙανοίχτου την χα&αίρίοιν βλίγον αυτοΤς, νομίζοντίς χαί 
τούτο άποδιδόναι• ηολεμιον γαρ οϋκβτι εν αυτω Άχ}ψ'αίοις οίκηΰίΐν 
ουδενα. λεγομένων δε τούτων οί ^Αβ-ηναΤοι δεινά εποΐονν, νομίζοντες,^ 
άδικεΐσΟαι νπό Λακεδαιμονίων τον τε ΙΙανάχτον τη καΟ^αιρεοει, ο έδει 
ορΘ^ον ηαραδουναι, και ηννΒ^ανόμενοι οτι και ΒοιωτοΤς Ιδία 'ξνμμαχίαν 
ηεηοίηνται, ψάοκοντες πρότερον κοη\η τους μη δεχομενονς τας σηον- 
δάς ηροοαναγκάαειν. τά τε άλλα εΰκόηονν Όσα εξελελοίπεσαν της 'ξνν- 
θ^ηκης και ενόμιζον εξηηατησ&αι, ωοτε χαλεηώς \ηρος\ τοις ττρεοβεις 
άηοκρινάμενοι απέηεμψαν. 

Κατά τοιαντψ δη διαψοράν όντων των Αακεδαιμονίίον ηρος τονς^^ 
^Α&-ηναίονς οί εν ταΐς Ά&ψ'αις αν βονλόμενοι λνσαι τάς οηονδας εν- 
3-νς ενέκειντο. ήσαν δε άλλοι τε και \4λκιβιάδΊ]ς 6 Κλεινίον , άνήρ 
ηλικία μεν ων έτι τότε νέος ως εν άλλτ] ηόλει, ά'ξιωματι δε προγονών 
τιμώμενος" ω εδόκει μεν και αμεινον είναι ηρος τονς ^Αργείονς μαλ-% 
λον χωρεΤν, ον μέντοι αλλά και φρονηματι ψιλονεικών ηναντιοντο, οτι 
Αακεδαιμόνιοι διά Νικίου και Αάχητος έπραξαν τάς οπονδάς, αντον 
κατά τε την νεότητα νηεριδόντες και κατά την πάλαιαν προ'ξενίαν ποτέ 
ούσαν ου τιμηοαντες , ην του πάππου άπειπόντος αυτός τους εκ της νίμα,ρ ί)6νν^^^1θη. (δοΐι.) — χαΐ τοΰτο άποάιάόναι αιιοΐι ιΐίβδ, άϊθ 
υβΙ)0Γΐ358ΐ)η^ (]68 §βδο1ιΙβϊίΐ6η ΟΓΐθδ, δβϊ ζατϋοΐίςβϋοη. 

§ 3. (ϊα,νά ίποίουν, ίάανοηάθ^ουν. (δοΐι.) 8θ 3ΐιοΙι {Ιοδ ΑοΙίν, ζ. β. 
ΑηϋοΙί. 1, 63. (Βιΐ.) ν^Ι. Κγ. ζ. Ηογ. 2, 121, 11. [Οθιπ.] 25, 60: ίαΊίωμΐνου χαΐ 
άίινά ηοιονι/τος τ^'<^'^^^ώηου. — οοϋ^όν ίιΐιοΜ 5, 46,2, ίΰτώς ΡΙυΙ. Αίο. 14. νςΙ. 
Νιο. 10. (01).) II. ΗεΓ. 9, 13, (ΒΙ.) — χαΐ ηνν&ανό μΐνοι. θα ϋίοδ χαί 
(Ιβιη τέ ηαοΐί του οηΐίρτίοΐιΐ, 80 ηιϋδδΐβ βδ οοηοίηηβΓ Ιιρϊδδοη: χαΐ οη, ώσπΐρ 
ίπυν^άνοντο. — ιάία, άνίν των \48^ηΐ'αίω*>. (8οΙι.) — φά ϋχοντίς 5, 35, 2. 
(Οδ.) — ί'ξίΙΐί.οίηΐΰκν , (ονχ) Ιηοίηϋαν, ίάϋκνης τηί> ΰυρί>ήχηΐ'. (8οΙι.) ν^Ι. 
5, 3 5, 2. (Ρρ.) — 'ξυνχ^ήχης 1ΐ3η§1 νοη οαα ά\). — ^ί^ός, νοη Υα. ηίοΗΙ 
αηθΓΐίπηηΙ, χνίηΐ ζυ δΐιοίοΐιβη δβϊη. 

Ο. 43. § 1. οί ^εΐ^ιδηΐ ζιι βουΐόμίνοι', απίΙβΓδ Ηααδβ ρ. 95. — αν ϊίίΓΟΓ- 
δβίΐδ, %νϊο Κΐϋοΐιυΐοδ ιιηϋ Χοηαίθδ ζυ 5ρ3Γ(3. (Ατη.) — ήλιχία, οΙ\να ι1γ6ϊ8- 
δϊ8 33ΐ)Γβ αΐΐ. Κιϋί^βΓ ζιι ΟΠηΙοηδ Κ. Η. ιιπΙθγ 423, 2. — ώς ίν άλλη ηό- 
λΐΐ ηβοΗ ^ιοη^ ϊη 3ηί1θΓη δΐϋιΐΐεη ϋΐ3ΐίοΙίοη Μ3δδδ1α1}β. (ΗΙ.) ζα 4, 
84, 2. — ά ξίίόμαη η^ογόνων, (υγίνίία. (δοΐι.) 

β 2. χαί νοΓ (ίμίΐνον Ι^οζοίοΙιηεΙ (Ιοη Οε^οηδηΙζ ζιι (.Ιβηι ζ\νοί(θΓΐ Ορυικίο, 

— ο ν μίντοί αλλά ϋοοίι ηϊοΐιΐ ιΐίοδ ηΐΐοίη \ν3Γ οδ δοηιΙοΓίι. (ΒΙ.) Ρΐ3(, 
Ρ1ΐ3(Ι. 6ί, Ι): ^6ξ^^(ν οντω γ' ιΐναι άλογον' ου μέντοι, άλλ' ίσως ϊχιι, η»/« λόγον. 
(Ηοθ£6\νοοη Οο ρίΐιί. ρ. 476.) ΥΐβΙ ΙιϋιιΓι^θΐ- δο ου μην αλλά. δρρ. 67,14,2. 

— φρονηματι, ογχω, ίηάραα. (8οίι.) 3 ιι δ νβιίείζίεηι δίοίζβ (νί^Ι. 4,64,1) 
\νϊί1βΓδΐΓθΙ)ΐ6 βΓ βίΓΓΪ§ βϊοΐι 3 Π δ Ιγ Ο Π § οπ ι1. — αυτόν, οίη ϋείοηΐβδ 
ϊΐιη. ν§1. δρΓ. 51, 1, 3. — χα» χατά υηιΐ ^οηιέίδδ, \νίο ογ βδ ιίβηβοΐι 6Γ- 
νΒΓίοη ΙίοηηΙο. (Υβ.) — τον ηάηπον, Άλχιβιάάου του παλαιού. ΙΙβΊαάοτί ζιι 
Ρΐ3ΐ. ΕυΙΗγϋ. 10. ν§1. 6, 89, 1. 40 ΘονκνόΙδον 

Ινηαον αντών αίχμαλωτονς &ίραηίνων όκνοΗτο άνανίωΰαοβ-αι. ηαν- 
ταχόθ^ίν τί νομίζων βλασσοΰσ^αι τό τι ηρώτον άντιΤηίν, ου βίβαίονς 
φάσχων ηναι Αακώαιμονίονς , άλλ' "να Άργήονς οφίσι οπίΐσάμίνοι 
εξβλωσι γ.υΧ αυ^ις Ιπ' Αΰ-ηναίονς μόνους ϊωσι, τούτου βνίν.α σπενδί- 
ο&αι αυτούς ' γ.αΐ τοτί, Ιττίΐδη η διαφορά εγΐγενητο, πεμπίΐ ίυ&υς ες 
Αργός Ιδία, χίλευων ως τάχιστα εηί την "ξυμμαχίαν ηροκαί^ουμενους 
^κίΐν μετά Μαντινεων χαΐ Ηλείων, ως καιρού οντος χαί αυτός "ξυμ- 

4,4:7τρά'ξων τα μάλιστα, οί δε Αργεΐοι άκοΰσαντες της τε αγγελίας χαί 
επειδή έγνωσαν ου μετ' Α&ηναίο)ν ηραχθ^εΐσαν την των Βοιωτών 
"ξυμμαχίαν, άλλ' ες διαφοράν μεγάλην κα&εστώτας αυτούς ηρος τους 
Λακεδαιμονίους , των μεν εν Αακεδαίμονι πρέσβεων, οΐ σφίσι περί 
των σπονδών ετυχον απόντες, ημέλουν, προς δε τους ^Α^ηναίους μάλ- 
λον την γνώμην είχον, νομίζοντες πάλιν τε σφίσι φιλίαν από παλαιού 
χαί δημοκρατουμένην, ωσπερ και αυτοί, καί δυναμιν μεγάλην εχουσαν 
την κατά θάλασσαν "ξυμπολεμησειν σφίσιν , ην καΟ-ιστώνται ες πόλε- 
^μον. επεμπον ονν εν&ύς πρέσβεις ως τους ^Α&ηναίους περί της ξυμ~ 
μαχίας• 'ξυνεπρεσβεΰοντο δε και οί ΐΗίλεΐοι χαί Μαντινης. άφίκοντο 
δε χαί Ααχεδαιμονίίον πρέσβεις κατά τάχος, δοχουντες επιτήδειοι είναι 
τοις Α&ηναίοις, Φιλοχαρίδας χαί Αέων καί ^Ένδιος, δείσαντες μη την 
τε "ξυμμαχίαν οργιζόμενοι προς τους Άργείους ποιησωνται χαί άμα 
Πύλον άπαιτησοντες αντί Πανάκτου καί περί της Βοιωτών 'ξυμμαχίας 

4^^απολογησόμενοι ώς ουχ επί κακώ τών ^Α&ηναίων έποιησαντο. καί λέ- 
γοντες εν τϊ] βουλή περί τε τούτων καί ώς αυτοκράτορες ηκουσι περί 
πάντων 'ξυμβηναι τών διαφόρων, τον ^Αλκιβιάδην έφόβουν μη καί ην 
ές τον δημον ταύτα λέγωσιν, επαγάγωνται τό ηλη&ος χαί άηωσϋ-τ^ -ή § 5. παρταχόϋ^ίν. ζα 8, 2, ί. — ίλααϋονα&α ι Ζϋτϋοΐί §βδ βίζί. ζα 
ββίη. — τό τΐ. Εβ βηίδρποΐιΐ χαΐ 'το'ΐί. (Ρδ.) Ζα ΙοβζϊβΙιβη ΐδΐ (1ίθ3 βυί (3ίθ 
νβΓΐΐ3η(11υη§βη άβδ ίυηΓζ^§^3^1^^§θη νβΓΐΓ3§β8. (Ογ.) — ^ί/?α/οζ;$-ζανβΓΐ3δ- 
8ί§,^ ΐΓβυ. (81.) ν^]. 2, 102, 1. 3, 11, 1. (Ογ.) 7, 77, 6. 8, 21, 2. — ϋφίΰί, 
τοΙς Ά&ηναίοις. (8οΗ.) — ίξέΧωαι ϋ Ιο ΟΓλνέίΙΙΐ^Ιβη. ζυ 3, 113, 4. (Ογ.) ν§1. 
8, 46, 4, — τοντον (νΐχα δίβΐιΐ βΐίβη δο ηαοΐι ϊνα Χβη. Αη. 2, 3, 13. — 
προχαλουμέί/ονς ίδΐ άΆ8 Ρα. — ΙηΙ την ξ. ββΙιόΓΐ ζυ ηξοχαλονμίνους. — 
ώί οντος χαΐ ξνμηράξων. 8ρΓ. 56, 14, 2. 

Ο. 44. § 1, τι. ζυ 5,11,2. — χαΐ ίπα,όή. 8ρΓ. 59,2,4. ν^Ι. 5,55,8 
υ. 58, 1. — ^ίτ' Ά. ΓπΐΙ Οβηβΐ) ητί§υη§ άβτ Α. (Αΐ3Γ. υ. Η1.) ζυ 3, 66, 1. 
ν^Ι. 4,104,2. — την τών Β. άϊβ νοη (Ιοη ίηΙϊεάαηιοηίθΓη ιηΐΐ άβη Β. §β- 
δοΐιίοδδβηβ 5, 39, 2. (Ηΐί.) — ΰψίαι, τοΊς "Αργποις. (δοίι.) — την γνώ- 
μην ίίχον. ζα 3, 25, %. — άηο πάλαιαν ηοοίι 1, ί, 3. άπο τον αρχαίου 
2, 15, 1. 4. — ώστκρ χαΐ αυτοί, ζυ 5, 29, 2. 

§ 2. ηιρί της ύϊίβΓ ά'ιβ Ιιβ 3ΐ)δ ίοΐιΐϊ^ΐβ. — άίίσαντίς, 3υΓ άίθ 
ββδβηάΐβη 1)βζθ2;βη \ν3δ νοη βΐΐβη ίβΐί. §ϊ11. (Ρρ.) ^'ϊβ Χβη Αη. 5, 5, 7. — 
Την τ( 3ΐδ ο\ί είλνβ ΓοΙ§βη δοΐΐΐθ την τ£ Πύλον άντΙ Πανάχτου ουχ άηοάίάώαν 
άηαηοΰα,ν αυτοΐς. {Ήί.) 

^• 'ίδ. § 1. ξυμβηναί. δρΓ. 55, 3, 3, ζυ 4, 81, 1. — χαΐ ην. ην χαί 
Ρρ., 3υοΙ) να\ν εΐηββΓβΙΙβη. — Ιηαγάγωνχα*, καταικίαωοι. (δοΐι.) ξνχχραφης β', μς'. [420.] 41 

*Αργίίων 'ξνμμαχία. μηχαναται δε ηρος αυτούς τοιόνόί τι 6 ^Αλκιβιά-1 
δης' τονς Λαχίόαιμονίους ττίί&ίι, πίατιν αντοΐς όονς, 7]ν μη όμολο- 
γησωσιν εν τω δήμω αντοκράτορίς ΤιΤ'.ίιν, ΤΙνλον τε αντοΐς άηοδώοίΐν 

— ηίίοίΐν γαρ αντος * Αθηναίους, ώΰηερ καΐ ννν άντιλέγαν — και 
ταλλα 'ξνναλλάξίιν. βονλόμίνος δε αντονς Νιχίου τε άποατησαι τανταζ 
έπραττε ααι οηως εν τω δήμω διαβαλων αντονς ώς ονδεν άληθ^ες εν 
νω εχονοιν ονδε λεγονΰιν ουδέποτε ταντά, τους ^Αργείονς χαί *Ηλίίους 
καΐ Μαντινέας 'ξνμμάχονς ποιήση. και εγένετο ούτως, επίΐδή γαρ εςκ 
τον δημον παρΐλ&όντίς και επερωτώ μίνοι ονκ εφασαν, ωσπίρ εν τί] 
βονλΐ], αντοκράτορίς τ^κίιν, οί Αθηναίοι ονκέτι ηνίίχοντο , άλλα του 
Άλκιβιάδον πολλω μάλλον η πρότερον καταβοωντος των Λακεδαιμο- 
νίων εαήκονόν τε καΐ έτοιμοι ηοαν (ν&νς παραγαγόντες τονς Άργεί- 
ονς και τονς μίτ' αυτών 'ξνμμάχονς ποίίΐοθαί' ύίίομου δε γενομένου 
πριν τι ίπικνρω&ήναι, 'ή εκκλησία αντη άνεβλή&'η. 

Τη (ί' νστίραία εκκλησία ο Νικίας, καίπερ των Αακίδαιμονίων^Ο, 
αυτών ■ηπατημένο)ν καΐ αντος εξηπατημένος πίρΐ τον μη αυτοκράτο- 
ρας ημολογήσαι ηκειν , όμως τοις Αακίδαιμονίοις εφη χρήναι (ρίλους 
μάλλον γίγνίο&αι, καΐ έπισχόντας τα προς "Αργίίους πέμψαι έτι ώς 
αυτούς καΐ εΐδέναι Ό τι διανοούνται, λέγων εν μεν τώ σφίτέρω καλώ, 

§ 5. άί. άή Κγ. — τοίόνάί γ*. Κγ. ζα Χβη. Αη. 4, 7, 10 ΙαΙ. Αυβς. — 
η ίση ν, ο^χον βέβαιον. (8ο1ι.) δο ΙιαΙ βδ αιιοΗ ΡΙυΙ. ΑI^^. 14 υ. Νιο. 10 ςε- 
Γ38ΜΙ. (Ρρ.) — μη ο μοίογηΰωίϋΐ' , μη (/α>^ίρώς Ητιωσιν. (δοΐι.) νςΙ. δρΓ. 67, 
1, 5. — άηοάώσίΐν 1)β\νίΓΐνβη (Ιαδδ \νίΘ(1βΓ§θ8θΐ3βη χνετάβ. (Βθ.) — 
πίίααν. δρΓ. 65, II, 9. — χαΐ νυν. χαί §β1ΐ0Γΐ ηΐοΐιΐ Ζϋ νυν δοηάβπ) ζϋΐη 
§3ηζ6η δαίζβ: 6γ ννβΓοΙε β1^βη δο βΐιΐ 3ΐιοΗ άαδ 1)β'ΛΊΓΐίοα οίδ ο γ ]6ΐζΙ >ίνΐ- 
άβΓ8ΐ)Γβοίΐ6 ιιη(1 (ΙυΓοίι λΥϊϋοΓδρΓυοΙι 68 νβπίιΐηίΙθΓθ. ν§1. δρΓ. 69, 32, 13. 

— άνζιΐέγαν. Βρν. 55, 4, 9. 

§ 3. Νιχίον, ήγουν της φιλίας τον Νιχίου. (δοΐι.) — ίηρατη. ίηρασσί 
Ηΐί., \νο1ι1 ΓΪοΙιΙίί,'. — χαΐ οηως. δρπ. 59, 2, 4. — αληΟ^ές ΙίοηηΙβ νυοΙιΙ Οίοδδβηι 
νοη νγιίς δοϊη, \ν3δ ΡΙυΙ. ΑΙΙί. 14 1)31; δίηϋθΓυιη Υα. (Κγ. Βρϋοΐαδί.) ν^Ι. ζα 
8, 75, 3. — ονάέηοη Ίκυτά. ζα 4, 50, 1. 

§ 4. ίς. δρΓ. 68,24,2. — χαταβοωντος. Κγ. ζ. ΗβΓ. 6,85,1. — ηα- 
ραγαγόνης. ζιι 3, 68, 1. — αιϋμον — άνιβλη&η. ζα 3, 89, 1. Υογ- 
δροΙΙΰΙ νοη .\γ. ΑοΙι. 170. ΕΙίΙιΙ. 791. (ΒΙ.) 

Ο. 46. § 1. τρ νστίραίκ (3ϊβ 3ΐη Γο1§βη(36η Τβ^β §β1ΐ3ΐ1βηβ. (Ρδ.) ζα 
1, 44, 1. — ηηατημίνων χ«ϊ ηπατημίνος. δρτ. 56, 14, 2. — τά ηρος 
Άργΐίονς, ήγουν την ΰνμμαχίαν των \4ργιίων. (δοΐι.) ζα ϊ, 70, 1 α. 5, 39, 2. 

— αυτούς, τους Ααχίόαψονίους. (δοΐι.) — ίϊάίναι. δρΓ. 38, 7, 5. — λέ- 
γων άναβάλλ(α&αι 3 α Γζυ δ ο Ιι ί ο 1)οη }ιβίδ8βη(1. (Αρη.) ν§1. δρΓ. 5β, 
3, 13. ΟοοΙι ν^;1. Κγ. ζ. Αγγ. 7, 23, 7. Μοη Ι;3ηη βυοΐ) θΓΐίΐ3Γβη: βαδδβΓηά 
ιΐ3δδ 3αί8βδοΐ3θΐ3βα -ννεπίο (δρρ. 52, 10, 11) απίΐ (Ι3δ5 ηΊϊΙΙιΐη άίβ Ββ- 
δοΐιΐβαηίκαπδ ϋβδ ΚΓΐβ^βδ πιοΙίΙ ζα 1)6ίΓβί1)6η δβί. — Ιν τω ΰφετίρω χαλώ 
αηΙΟΓ ΓϋΓ δΐβ, οΐιο ΑΙΙιβηοΓ, βΙΐΓβηνοΙΙβη Υβτ Ιιδί Ιηΐ'δδβη. ν8ΐ.*6, 11, 5 
υ. 85, 3. ΡροϋίοΙι ηιόοΐιΐβ ιυαη χνε^βη ίί ίατώτων § 2 χαλόν 1ί6ΐ)βΓ βϋηδ1ϊ§, 
βίαοΐίϋοΐι βΓΐίΐ3Γβη. νβΙ. 5, 59, 4, 60, 2, ννβηη ηυΓ άηρίηις, -Λίε Η1. αη^β- 
ηοηΐΓπεη, αηςίαοΐίΐϊοΐι Ιιβίδδοη 1(όηη1β. Ναη οΙιεΓ \νίΓά βη ά\β δείιαιαοΐι 
(1θ9 ϋη^Ιοοίβ ζα άβηΐιεη δεϊη. ν§1. 5, 28, 3. 42 Θυνκυόίόον 

2ίν ^£ τω εϋΐίνων άηρίτηΐ τον πόλίμον αναβαλλίσθ-αι' σφίσι μεν γαρ 
€ν εοτοηων των πραγμάτων ως ετιί ηλίΐοτον άριστον ίΐναι διαοωοα- 
σ&αι την ίνηραγίαν, εχίίνοις όέ όυατνχονσιν οτι τάχιοτα εύρημα ίΐναι 
όιαϋΐνόννίνσαι. επίΐοε τε ττεμψαι πρέσβεις, ών γ.αΐ αντος -ην, χελεΰ- 
σοντας Ααν.ίόαιμονίονς, ει τι όί•/.αιον διανοούνται, ΤΙάναγ.τόν τε όρ&ον 
άηοόιόόναι χαί \4μψίπολιν, γ.αι την Βοιωτών 'ξυμμαχίαν άνεΐναι, ην 
μη ες τάς σπονόάς εσίωσι, -/Μ&άπίρ εϊρητο οίνεν άλληλο}ν μηδενΐ 'ξυμ- 

ζβαίνειν. εΙπεΐν τε εχέλενον οτι χαί σφεΐς, εϊ εβονλοντο άόικεΐν, ηόη 
αν \4ργείονς 'ξνμμά/ονς πεποιησθαι, ο^^ παρεΐναί γ' αντονς αντον 
τούτου ενεν.α. εϊ τε τι άλλο ενεζάλονν, πάντα επιστείλαντες απεπεμ- 

^ψαν τονς περί τον Νιχίαν πρέσβεις, χαΐ άφιχομένων αντών χαΐ α- 
παγγειλάντων τά τε άλλα χαί τέλος είπόντων οτι εΐ μη την 'ξνμμαχίαν 
άνησουσι Βοκοτοΐς μη έσιονσιν ες τάς σπονόάς, ποιησονται χαί αυτοί 
Άργείονς χαί τοις μετ αυτών 'ξυμμάχους, την μεν 'ξυμμαχίαν οί 
Λαχεδαιμόνιοι Βοιωτοΐς ουχ εγασαν άνησειν, επικρατούντων των περί 
τον Γενάρη τον έφορον ταντα γίγνεσβαι, χαί όσοι άλλοι της αυτής 

^γνώμης ήσαν, τους δε όρχους όεομένου Νιχίου άνενεώσαντο' έφοβεΐτο 
γαρ μη πάντα άτελη ε/ων άπέλί)^)^ χαί διαβλη3^?ι, όπερ χαί εγενετο, 
αίτιος δοχών είναι τών προς Ααχεδαιμονΐους σπονδών, αναχώρησαν- 
τός τε αυτού ώς ηχούσαν οί ^ Αθηναίοι ουδέν εχ της Ααχεδαίμονος 
πεπραγμένον, ευϋ^υς δι όργης είχον, χαί νομίζοντες άδιχεΐσ&αι, ετυ/ον 
γαρ παρόντες οί Άργεΐοι χαί οΐ 'ξΰμμαχοι, παραγαγόντος ^Αλχιβιαδου, 
εποιησαντο σπονδάς χαί 'ξυμμαχίαν προς αυτούς τηνδε. 
47 "2πονδάς εηοιησαντο εχατον \43ηναΐοι έτη χαί \4ργεΐοι χαί Μαν- § 2. (Ζ ίϋτώτων, ίυ ι^ί^ομίνων. (ίοΐι.) Κγ. Ζ. ΗβΓ. 1, 155, 2. — ώς. 
δρΓ. 49. 10. Νοοίι οΐ36η 50 4, 14, 3. 62, 3. — ίηΐ ηλίΐατον, ΙιίθΓ νοη ά&τ 
ΖθϊΙ, \νϊβ 6, 54, 5. δρΓ. 43. 4, 8. — ιίκ'.σώαααϋ^αι οΐιηβ 5ϊο άαΓοΙι βΓ- 
ηευθΓίεη Κγϊθ^ αιιΓδ δρίοΐ ζιι δθίζοη. ^ ί υ ρήμα. Ζβυηε υ. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 
2, 3, 18 §Γ. Αυδ§31^β. — ων. δρρ. 47, 9, 2. — ίϊρητο. ζα 5, 39, 2. 

§ 3. 07*. δρι•. 55, 4, 10. — σφίϊς ίι&'ι οτι \νΐβ 5, 65, 6 υ. Χβη. Α^ΐ. 
7, 5, 9; οΓΐβΓ Ι3βίιη ΙηΓ. (οίιηε οη). Οθγ Νο. \νίβ 4,114,5. — αν πιηοιη- 
σθ-αι §θΓηΜϋΙιΙ 1]ίΐΙ)βη ννϋΓάβη (Ρδ), ^πΐποίηντο αν. δρρ. 54, 6, 6. — 
ώς \νΐβ, (Ιβηη. 5ρι•. 53, 4, 9. — πάντα. 5ρΓ. 38, 4, 5. — τους τκρί. 
8ρΓ. 50, 5, 6. 

§ 4. τά τί. Ζϋ 5. 11, 2 — Βοίωτοΐς να'ύ ξυμμαχίαν ζα ν6Γΐ)ίηάβη 
(ν§1. § 2, λ,νο άθΓ 6β., 11. ζιι 5, 5, 1) δοίιοίηΐ (Ιοοίι ά\& δίβΙ1υη§ ζυ 'Λ'ί(1θΓ5ΐι•βΙ)θη. 
(ΑΓη.) Εδ ΐδΐ 3ΐ80 \νο!3ΐ βϊη ΒβΙίν άεδ ΙηΙί•Γβδ*05. (Ογ.) —μη ίσιονΟίν ίς 
τάς απονάάς ΐ Γη ΡοΙΙ (Ιϊβ.ςβ (Ιβπι Γιιηζί2]3ΐιπ§Βη ΡτϊβίίΘη ηϊοΐιΐ 1)θί- 
ΐΓίίΙεη. (ΗΙ.) — ίηιχρατίΐν ταΰτα γί)'*'^σ»αι, βδ άϋΓοΙίδβΙζεη άηδδ (Ιίεδ 
§βδθΙΐ8ΐι. (Ρδ.) ν§1. β, 74, 2. (Ρρ.) — τον αίνάρη τόν. δρρ. 50, 7, 9. ν§1. 
6, 81. — γνώμης, ζα 1, 113, ^. ^ ^ 

§ 5. ηάντα άτίλη ίχων, ηαντάηαϋιν άπραχτος. (ΟΙι.) — ίκ της Λ. η. 
ά3δδ εΓ νοη ί. οΙΟΓΐ ΛιΐδίίβΓίοΗίβΙεδ ωϊΙΙίΓΪηδε. ν§1. 5, 83, 1. — &ι,' 
οργής ίίχον, το ηραγμα? δοπδΐ ηιϊΙ, ε. ρβΡδδηΙίοΙιεη ΟΙιίεοΙ 2, 37,2. 64, 1. 
5, 29, 3. 

Ο. 47. § 1. Ά&ηναϊοί. Εΐη5θΙιίε1)αη§ ζ\νϊ5θ1ιβη Ζ&ΐιίβη. ζα 3, 87, 2. ξν^^ραφης ε, μζ. [420.] 43 

τινης κ«^ Ίίλίΐοι ΰηερ σφών αυτών χαΐ των 'ξνμμάχων ων οίρχουσιν 
ίχατίροί αόόλονς χαί αβλαβίΐς χαΐ κατά γην χαί κατά Ο^άλααοαν. 
όπλα [^ί] μη ίξβστω εττκ^ίρίΐν ίτιί -πημονΐ^ μητί Άργίίονς χαΐ ϊ/λίί-2 
ους χαί Μαντιρβας και τους ξνμμάχονς ίττί '^Ι^-ηναίονς χμι τους 'ξνμ- 
μάχονς ών άρχονσιν Άΰηι-αΤοι μητί Αί)ηναίονς και τονς 'ξνμμάχονς 
ίηί Άργίίονς και Ήλίίυνς και Βίαΐ'τιηας και τονς 'ξνμμάχονς τί/ντ^ 
μηόε μηχανΤι μηδίμιη. κατά τάόί 'ξνμμάχονς ίΐναι ^Αΰηναίονς κ«ι3 
Άργίίηνς και Ήλίίονς κ«* ΜαντινΙας ίκατον ετη ' ην τιολΐμιοι ϊωαιν 
6ς την γην την ΆθηναιΊον, βοηθίΐν ^Αργίίονς και Ήλίίονς και Μαν- 
τινεας Άθηναζε, κ«^' ο τι άν ί-παγγΐλλωοιν ^Α3ηνα7οι, τρόηω όποίω 
αν όννίιΐνται ΐσχνροτάτω κατά το όννατόν ην όε όιμόοαντίς οίχων-Κ 
ται, Ήολίμίαν ίη>αι ταντην την πόλιν Αογείοις και ΒΙαντινίνοι και 
^Ι/.ί-ίοις και Αβ^ηναίοις και κακώς ττάσχίΐν νπο πασο)ν τών ττόλίων 
τοντιον καταλνίιν δε μη εξΐϊναι τον ηόλίμον ηρος ταντην την ηόλιν 
μηόεμια τών ττόλίων, ην μη άπάΰαις όοκί]. βοη&ίΐν όε και ^Α&ηναί-& 
ονς ες ^Άργος και Βίαντίνίίαν και Ήλιν, ην πολέμιοι 'ιωσιν εηί την 
γην την ^Ηλίίων η την Μαντινεων η την Αργείοη', καΟ' ο τι άν ε- 
τιαγγέλλωοιν αι τιόλίΐς αίται, τρόπω όποίω άν όννωνται Ισχνροτάτο) 
κατά το όννατόν ην όε ότμόσαντίς οΊχωνται, πολίμίαν είναι ταντην^ 
την πόλιν Αχ}7]ναίοις και Αργείοις και ΊΜαντινίνοι και Ήλίίοις και 
κακώς πάοχειν νπο πασών τούτων τών πόλίων καταλνίιν όε μη εξ- 
ίΤναι τον πόλεμον προς ταντην την πόλιν, ην μη άπάσαις δοκί] ταΐς 
πόλίοιν. όπλα όε μη εάν έχοντας όιιεναι επί πολέμιο δια της γης τηςι 
αφετίρας αντών και τών ξνμμάχων ών αν άρχωοιν έκαστοι [μηδέ 
κατά &άλασσαν], ην μη ιΙ'ηφισαμένων τώιν πόλίΐον άπασών την όίο- 
όον ίϊναι, ΑΟηναίιον και Αργίίων και ΒΊαντινεων και ϊ/λί/ων. τοΓςβ 
()£ βοΊι&ονσιν ή πόλις η πεμπονοα παρίχετω μέχρι μεν τριάκοντα Ηίοΐ', ιιηι (Ιϊο ΑΐΗβηοΓ 3ΐ5 (Ιϊβ οίηθ ΡίΐΓίοί ζυ δθ1ιοϊ(Ιεη. — ίχάτίροι, ^^^β Α- 
!ΐ)6ηοΓ ιιικί αΐ5 ζ\νϋΐΐΓϊ ΡιΐΓΐβϊ (Ιίο Αγ§6ϊργ οΙο. (ϋδ.) 

§ 2. άί ΓβΙιΙΙ ΐη ΕΐηβΓ Ηδ., νίοΐΐβΐοΐιΐ 3ΐΐ8 § 7 (ο(1ογ 5, 18, 2 ?) εηίδίαη- 
ιΐοη. ζυ 5, 23, 1. — ηηαοντι. 7.ιι 5, 18, 2. — μηάέ. ζιι 5, 18, 2. 

§ 3. Γ«(ίί. τί τάάί οιΙρΓ ^'ί τάάί ζννβϊ δοΙιΙβοΜΙβ Ηδη. τάάί άί , \νθΓαυί 
βΐηε Ηδ. ΓϋΙΐΓΐ, ΙιαΙΙ' ϊοΐι ΓΠγ ηδΐίιϊί:. — ΐΐναι. ζιι 5, 18, 1. — ίπαγγέλλω- 
σιν, ζητώΰιν. (8οΗ.) οηΐ Ιηβ Ιβη. ν^Ι. § 5. 8. Ο, 56, 1. Ηογ. 1, 70, 1. 77, ί. 
α. ζυ 3, 16, 3. 

§ 'ί. τρόπω — άννατόν. ζιι 5, 23, 1. 

§ 4. ταύτην την ηόλιν. Ζϋ δ, 23, 2. 

§ 7. μηάί χ ατά (^άίκσααν \\\Γά ζιι δίΓοίοΗβη δβϊη, ιΐα δοηδΐ 5,56,2 
ιιη^βΙιοΓϊ^ \ναΓβ. .\ιιοΙι ΐδΐ οκ ηη δίοΙι νρΓΐί(>1ΐΓΐ. — ην μή 6γ^. άιίωσιν. (Ρρ.) 
νίβΙιηβΙΐΓ (ωβιν. Α1Ι{•ίΐι (Ιϊρ.'^β Κιμϋηζιιηί;, η;ιοΙι ίί μή ηίαίιΐ βίοη δοΙΙοη (δρρ. 
65. 5, 12), ν8Γβ ηαοΐι ην μή υη^β\νόΙιηΙίο1) ΟοοΙι ίιίΙΐΓΐ Ρρ. Οβηι. 24, 45 Γ ιι. 
ΛΙΙιοη. 14, 20 3η, 3ΐΐ5 ΟοδθΙζοη. Αίδο \νοΗΙ βίη βηΙίΙϊβΓ ΟοΙ)Γ3ΐιοΗ. — άίο- 
(ίον, 6ΐ§. ηιΐΓ αιιΓ γής 1)οζϊοΙι1ί3Γ, ϋβζοβοη <1θϋ1ι δραΙβΓ ϋίβ ΑΓβοϊβΓ βυοίι ααί 
^άλααααν 5, 56, 9. 44 Θονχνόίόον 

-ημιρών σΐτον, εηην ελΘτ] ες την ηόλιν την επαγγείλασαν βοηθ-ίΐν, 
και άηιονΰι κατά ταντά' ην δε πλέονα βουλωνται χρόνον τ^ στρατιά 
χρησ&αι, η ηόλις η μεταπεμψαμενη διόότω αΐτον, τω μεν όπλίττ^ καί 
■φιλώ και τοξότη τρεις όβολονς ΑΙγιναίονς της ημέρας εκάστης, τω 
9ό' ίηπεΤ δρα/μην ΑΙγιναίαν. η δε πόλις η μεταπεμψαμένη την ηγε- 
μονίαν εχέτω, όταν εν τί] αντης 6 πόλεμος /]' ην δε ποι δόξτ] ταΐς 
πόλεσι κοινΐ^ στρατενεσ&αι, το ίσον της ηγεμονίας μετεΐναι πάσαις ταΐς 
πόλεσιν. όμόσαι δδ τάς σηονδας ΆΟ^ηναίονς μεν υπέρ τε σφών αυ- 
τών και των 'ξυμμάχο)ν, Αργεΐοι δε και Μαντινης καΐ Ήλεΐοι και οί 

ίο'ξυμμαχοι τούτων κατά πόλεις ομννντων. ομνύντων δε τον Ιπιχώριον 
ορκον έκαστοι τον μέγιστον κατά ιερών τελείων. 6 δε όρκος έστω οδε• 
"'εμμενώ τ^ 'ξυμμαχία κατά τά ξυγκείμενα δικαίως και άβλαβώς και 
άδόλως και ου παραβησομαι τέχνη ουδέ μηχανή ουδεμία." ομνύντων 
δε ^ΑΘηνησι μεν η βουλή και αί ενδημοι άρχαί, εξορκοΰντων δε οί 

ϋπρυτάνεις• εν^Άργει δε η βουλή και οί όγδοηκοντα και οί άρτϋναι, 
εξορκοΰντων δε οί όγδοηκοντα' εν δε Μαντινεία οί δημιουργοί και η 
βουλή και αί άλλαι άρχαί, εξορκοΰντων δε οί θεωροί και οί πολέμαρ- 
χοι" εν δε ^Ήλιδι οί δημιουργοί [και οί τά τέλη έχοντες] και οί εζα- 

Ιΐκόσιοι, έ'ξορκοΰντίον δε οί δημιουργοί και οί δεσμοφύλακες, άνανεου- 
οϋ^αι δε τους όρκους Αθηναίους μεν Ιόντας ες Ήλιν καί ες Μ,αντί- § 8. ίηην δβίΐ, νοη \νο 8 η. \'§1. ζυ 1,6,2. Οίβδβ Ρογπι βηάβΙ δίοΐι 
βαοΐι 8, 58, 4 υ. 5, §ΙβϊοΙιΓ3ΐ1δ ηυΓ ίη βϊηβιη Οοοαιηεηί, ΓβΓΠβΓ Ι)βΐ Αγ. νό§βΙ 983. 
1355, ίγδ. 1175, Χβη. Κ\τ. 3,2,1, Αη. Ι. 4, 3. (Ρρ.) 5ρΓ. 69,26. - ϊλ^ρ, 
η βοή&ίΐα αυδ βοη9ον<αν. (Ρδ.) — κατά ταντά, σΐτον παριχίτω. (Ρρ.) — 
τω ]Θ(1βιη. Κγ. ζα Χβη. Αη. 1, 3, 21. — τρίΐς, 3ΐδθ Γϋηί δΐΐϊδοΐιβ. ϋβηη 
<ϊΓβ β^ηείίδοΐιβ ΟΓβοΙιηηβ 1)β{Γυ§ ζβΗη βΐΐίδοΐΐθ 01)θ1βη. ΡοΙΙ. 9, 76. 86. {Αγπ.) 
ν§1. Βόοΐίΐι ΜβίΓοΙ. 5. 82. 84. 

§ 9. αντης Κγ., αντης 1)ν. υ. Κθΐ'δΚθ 1). Α1)Γ. ρ. 529, αντί} άίβ Ηδη. 

§ 10. κατά 3υΓ — ΗβΓβΙί (1. 1ι. Ι)βί, -ννΐβ Αηάοΐί. 1, 98 υ. Αγ. ΡΓΟδοΙιβ 
101. 8ρΓ. 68, 24, Ι. — ίΐοών τίλίίων. Α υ δββ-νναο Ιΐδθ ηβ υηά ΰ1)βΓΐ]3υρΙ 
ηιβηββΙΙοδβ ΟρΓβτΙΙιΐβΓβ (ΐ8Γζαΐ3Γϊη§βη \ν'3Γ 1)βϊ 3 Π β η ΟρΓβΓΠ ϋΙ)1ιοΙι. 
ΗίβΓ 3ΐ5ο δίπ(ί ννοΐιΐ νο Ι1δΐ3η(1ί§β ΟρΓβΓ ^βηιβίπΐ, χνίε Ηβ1ί3ΐοπιΐ5βη, ά'\& ά^τ 
Ιίΐβίηβ δοΗ. ζϋ II. «, 65 ηλπας 9νσίας ηβηηΐ, ν^Ι. ΰΓίΙν. ζα ίυο. Ρΐιΐίορδ. ρ, 341. 
(Όγ.) ΡϋΓ ϋίβ βΓδΙβ ΕΓΐίΐ3Γυη§ ( 3υδ§β\\' 3θΙι δβηβ) νβΓ§1θίο1ι[ Αγπ. Ηογ. 1,183, 1, 
■ννο τά τί).ία των ττροβάτων υηά γαλα&ηνά βηΙ§β§βη§6δβΙζΙ δίπά; Β1, Ρΐ3ΐ. Οβδ, 
834,0. ΑεΙ. V. Ο. 7, 13 α. 3. — ίμμίνώ ίύΓ Ιμμένω Ργ. ΡογΙ. ζυ 5, 18,9. — 
ίξορχούντων βδ δοΙΙβη ν6Γβί(1οη. (Ρδ.) — ίνάημοι, άρχαί Βίβίιβη άβο νπΐρ- 
ορίοις βηΙ§β&βη ΑβδοΙι. 1, 31. (Ογ.) ν^Ι. ΑπδΙοΙ. Ροΐ. 3, 9, 8. (ΑΓη.) 

§ 11. οί ογά. άίβ Ι3β1ί3ηηίβ Ββ11δΓ^1β άβΓ. ζυ 5, 38, 2. — οί &η. 
μιονργοί. ζυ 1, 56. νοη οΐϊβδβη υηά άβη ίηι ΡοΙ§βη(ίβη 6Γ\ν3ΐιηΙβη Οΐ3η§- 
ΙίείΙβη ϊδΐ ■^βηί§ οάβΓ ηίοΐιΐδ 1)εΙί3ηηΙ. — οί «ρ τίνα» ίϋΓ αί άρτ. Βγ. ϋβηη 
(ΐ38δ βδ ΠΊβΙΐΓβΓβ ΒβΙιοΓοΙβη άίβδβδ Νβωεηδ £β§β1)βη ΐδΐ Ιίβυπι (ΐ6η1ίΐ33Γ. (Ρρ.) 
— τίλη. ζυ 4, 118. 7. νβΐ. Βοοίίΐι ΟοΓρ. ίηδΟΓΓ, 1 ρ. 31. Οοοίι ζννβΐΠβ ίοΐι 
οΐ) άβΓ ΑυδάΓϋοΙί ]β ίΓ§βηο1ννο βρβοίθΐΐ Νβωβ είηβΓ 1)βδ1ίπιπι1βη ΒεΙιΟΓάβ §β- 
■ννβδβη δβί υηά ΙίθΙΙβ ίΐιη ΙιϊβΓ ΓϋΓ είη Οίοδδεω νοη άημιονργοί. Αυοίι βηάβΙ 
8ΐο1ι Γβ τ(1η ξχπν δοηβΐ ννβηϊβδίβηδ 1)6ϊ Τΐιυΐί. ηΐοΐιΐ υηά νϊβΠβϊοΙιΙ ηίρββηάδ. ξνγ/ραφης «', μη. [420.] 45 

ν«αν χαΐ Ις ^Αργος τριάκοντα -ημ^ραις ηρο Όλνμηίων, Αργίίονς δε 
κα* Ήλίίονς χαί Μαντινεας Ιόντας ΑΟηναζί δέκα ημίραις ηρο Πανα- 
θηναίων των μεγάλων, τάς δε 'ξνν&ηκας τάς τιερί των σπονδών και13 
των ορχων κ«^ της 'ξυμμαχίας αναγράψαι εν ατηλγι λι&ίνΐ] Αθηναί- 
ους μεν εν πόλει, Αργείονς δε εν άγορα εν τον Απόλλωνος τω ϊερω, 
Μαντινεας δε εν τον /Ιίος τω ίερω εν τη άγορα • χαταβ-εντων δε χαΐ 
Όλνμπίασι στηλην χαλχην χοινί^ Όλνμπίοις τοΐς νννί. εαν δε τι δοχ^ 
οίμεινον είναι ταΐς πόλεσι τανταις ηροαβ^εΐναι προς τοΐς ^νγχειμένοις, 
ο τι [ιί'] αν δοξτ^ τάΐς ηόλεσιν άπάοαις χοινΐ^ βονλενομεναις, τοντο χν- 
ριον ίΐναι." 

Αι μεν αηονδαΐ χαΐ αϊ 'ξνμμαχίαι ανται εγενοντο, χαΐ αΐ τωΜδ 
Ααχίδαιμονίιον χαΐ ^Α&ηναίων ονχ άπείρ7]ντο τούτον ενιχα ονδ' νφ' έ- 
τερων. Κορίν&ιοι δε, Αργείων οντες 'ξνμμαχοι, ονχ εοηλ&ον ες αν- 
τάς, άλλα χαν γενομένης προ τοντον Ίΐλείοις χαί Αργείοις χαί Μαν- 
τινεΐσι ξνμμαχίας τοΐς αντόΐς πολεμεΐν χαί είρηνην αγειν , ου 'ξννώ- 
μοβαν, άρχεΐν δ' εψασαν σφίσι την πρώτην γενομενην επιμα/Ιαν αλ- 
ληλοις βοηθίΐν, 'ξννεπιοτρατενειν δε μηδενί. οι μεν Κορίνθιοι όντως 
άηεστησαν των 'ξνμμάχων χαί προς τονς Ααχεδαιμονίους πάλιν την 
γνώμην ει/ον. 

^Ολύμπια δ' εγένετο του &ερονς τοντον οι ς Ανδροσ&ενης Αρχάς^^^ 
ηαγχράτιον το πρώτον ενίχα' χαΐ Ααχεδαιμόνιοι του ίερον νηο Ηλείων 
ίΐρχ&ησαν ώστε μη ϋνειν μηδ' άγωνίζεσθ-αι, ονχ εχτίνοντες την δίχην 
αντοΐς ην Ιν τώ Όλνμπιαχώ νόμω Τίλεΐοι χατεδιχάσαντο αντών , φά- 
σχοντες σφών επί Φνρχον τε τείχος όπλα επενεγχην χαί ες Αέπρεον § 12. "ολυμπίων. ΜβΙβΓ ΟΙίΓΟη. 1 δ. 366 Γ. — Παναϋ^ηνα^α τα μ(- 
γάλα \νυΓ(1βη βηι 28 Ηβίναίοιηΐίαοη §οΓθίθΓΐ. ΟΙίηΙοη Ρ. Η. ρ. 324 δ. υβ1)βΓ 
ά\6 δαοΗβ ν§1, Βόοΐίΐι δίαβίδΐι. 4 δ. 7 (166 άοΓ βΓδΙβη Αϋδ^.). 

§ 13. πόλί». ζυ 5, 18, 10. — Ι ν του. ζα κκ» ίν 1, 9, 3. — άγορα. δρΓ. 
50, ί, 15. — ΧΛΓκ^ίϊί/β* ΓϋΓ (Ττηααί ατήλην 5, 18, 10. 23, 5 ιιηβΟλΛ'οΙιηΙΐοΙι. 
(Ρρ.) — ό' νβΓϋϋοΙιΙϊ^Ι Π)ίΙ Κβοΐιΐ Βΐί.; \ά. Ι3δ βδ ηϊοΐίΐ. ν$;1. ζα 3, 23, 5. — 
ηροΰ^ίΐνα». ζα 5, 18, 1. 

Ο. 48. ξνμμαχίαι. ζυ 5,27,1. — αΐται, ΓϋΓ ούτως Κγ. ΒπυοΙίδΙ. ν§1. 8, 
5» υ. ζυ 3, 28. 2. — ονά' υφ' ίτίρων. ζυ 2, 67, 5. — ξνμμαχίας , άΐβ 
οΙ)6η ηίοΐιΐ βρννϋϊιηΐ ϊδΐ. (Ρρ.) — πολίμίΐν — βοη&ίΐν. ζυ 1, 44, ΙΕ. — 
μέν. δρΓ. 59, 1, 11. ν^Ι. 4, 32, 1. 5, 67, 3. 

Ο. 49. § 1. οίς. Ζϋ 3, 8. — ίν τω. ϊχτω θίηί§β Ηβη. υ. άβΓ δοΐι. ϋοοίι 
δίβΐιΐ ϊν δΐιηΐίοΐι 7, 11. 1. (Αγπ.) 1, 77, 1: ίν τοΙς όμοιας νόμοις ποιησανης τάς 
χρίαας ((άοάίχύν άοχουμίν. Ιδϋ. 6, 4 : ίν μια ψήι^Μ χ«1 ενί άγωνι, οϊίται άάίΐ- 
φους χαταατηαιν ίχίίνο) τους ουύίν αντίο ηροσήχοντας. ΑηΙ. 5, 59 : αϋ μ( έν 
άψανιΐ λόγω ζητίϊς ηηολίοαν. οΐ). 85 : ου ηροχαταγνώοίϋ&ί μου Ιν τωάί τω λό- 
γω τον ψόνον. Αγ. ΡΙυΙ. 647: ίν τοϊς λΐγομίνοις ιΐαα ταχύ. ίγδ. 13, 12: Κλ(ο- 
φωντα άηίχταναν Ιν τζ ηροφάσα ταύτη. — αφών ίίΪΓ ΰψάς Οο., 0οΙ)Γβ6 α. Βΐί. 
■ννβΙίΓδοΙιβϊηΙίοΙι νοη Αϋ8θΙΐΓβίΐ3βΓη βεϋικίβΓΐ, ϋίβ ηϊοΐιΐ δαίιβη ϋβδδ (ΙβΓ Οβ. νοη 
Φνρχον χύχος 8ΐ»1ΐ3η§1, νϊβ αντων νοη Μηρίον. ζυ 3, 10Ϊ, 1. .,ν^Ι. 8, 96, 2: 46 Θονχνόίόον 

ΐαντων οηλίτας βν ταΐς Όλνμπιακαΐς σηονδαΐς ίσπεμψαι. η δε γ.ατα- 
δί-ΛΎΐ διοχίλιαι μναΐ ■ήσαν, κατά τον οπλιτην ϊκαατον όνο μναΐ, ωσττίρ 
ό νόμος εχίΐ. Αα-λίδαιμόνιοι δε πρίοβίΐς ηεμψαντίς άντελεγον μη δι- 
καίως Οψων καταδίόικάα^αι, λέγοντίς μη επηγγελ&αι πω ες Αακίδαί- 

^μονα τάς οπονδάς, οτ εσεπεμψαν τους οηλίτας. ϊίλίΓοί ίέ την ηα- 
ρ' αντοΐς εκεχΐΐρίαν ηδη εφασαν είναι — Ήρίότοις γαρ σφίσιν αντοΐς 
επαγγελλονσιν — και ησνχαζόντων σφών καΐ ον προσδίχομενων, ώς 
εν οπονδαΐς, αντονς λαβείν άδικήοαντας. οι δε Λακεδαιμόνιοι νπε- 
λάμβανον ου χρεών είναι αντονς επαγγεΐλαι έτι ες Λακεδαίμονα, (Ι 
άδικεΊν γε ηδη ενόμιζον αντονς, αλλ' ουχ ώς νομίζοντας τούτο δραααι, 

ι^καί όπλα ονδαμόσε έτι αντοΐς επενεγκην. ^Ηλείοι δε τον αντου λογον 
ΐϊχοντο, ώς μεν ονκ άδικονοι μη αν πΐΐσ3~ηναι, ει δε βονλονται σφίσι 
Λεπρΐον άποδονναι , τό τε αυτών μέρος άφιέναι του άργνρίον και ο 
ϋΟτώ &εώ γίγνεται αυτοί νπερ εκείνων εκτίσειν. ώς δ' ονκ έοηκονον, 
αν&ις τάδε ηξίονν, Λέπρ\ον μεν μη άποδονναι, εΐ μη βονλονται, άνα- 
βάντας δε επί τον βωμόν τον Λιός του Όλνμπίον, έπίΐδη προ^^υμονν- 
ται χρηα&αι τω ΐερω, άπομόσαι εναντίον των Ελλήνων ή μην άπο- 

'ίδώοειν νοτερον την καταδίκην. ώς δε ονδε ταντα η^-ελον , Λακίδαι- 
μόνιοι μεν εΐργοντο τον ίεροϋ [θυσίας και άγώνίον] και οίκοι ε&υον, (ν&νς αγών ίηΐ τον Πάλαια πλΗν.'* (Οδ.) — ίς ^ίϊηρΐον 5, 31, 4. — «ε- 
τών ΓϋΓ κντών ΒθΙίΙ^θΓ. — απ ο ν ά αϊ ς. ΡΙιιΙ. Ι^γΐί. 23: ^ 'Ολνμπικχη ίχΐχΐΐρία. 

§ 2. μναΐ. 8ρι•. 60,2,2. Ζ\νβί Μϊηβη -ννίίΓεη ίπι Ρβίοροηηβδ (338 ίοδθ- 
§β1ά ίϋΓ θϊηθη 6βίΒη§θηΘη. Ηθγ. 6, 79. ΕΓδοΙιίϋηβη ιϋβ 1000 Ηορίίΐβη 3ΐ5 Θβ- 
Γ3η§βηβ (168 1)βΙβί(ϋ§ΐ6η Οο11θδ? (Αιη.) — ηααν. δρτ. 63, 6. — κατκάίάι.- 
χάΰϋ-αι, ΘΓ§ την χαταάίχην, 0<3βΓ ηαοΐι δρρ. 61, 5. 6. ν§1. 52, 4, 4. 

§ 3. την — ίΐναι, βηΙίΐΒΓίβη (3885 £ΐ6Γ81ί1ΐ8ΐ3η(], άβτ 1)βί ^^ηβη 
3η§β1ί.ϋη(Π§1 ζιι \ν'βΓΐ3(3η ρ ΓΙ β ^' β, ΐ3βί ϊΐιηβη 8θΙ)οη δΙπΙΙ ^θΓυίκΙεη. 
(Ρρ.) — αντοΐς Γϋη αντοΐς Β(ί1ί1ίβι•. — νπίλήμβανον, άΐ'τίλίγον, Ικ άηί&ο- 
χης άηίχρίνοντο. (8ο1].) ίνδ. 13, 82: ίί τΤ; έηΐ Φνλην όάω απολογία χςητ€α, 
νπολαμβάνΐι,ν χρη η "Ανυτος αντω ίγίνίτο αίτιος μη απο&ανύν. — ο ν χρΐΐον 

— αντονς βδ \\•ϋΓ(1β ϋΐ3βΓΓ1η88ϊ§ §βΛνβδβη δβϊη ά\<2 Αΐ3ΐ^ϋη(1ΐ§ιιη5 
ηοοίι ϊη Ι,θΐί θ(ΐ3ΐτιοη νοΓζαηβΙιιηβη, \νβιιη δϊβ, ίΐίβ ΕΙβΟΓ, χνίτΙίΙίοΐΊ 
§6§ΐ3υΐ3ΐ (1388 δϊβ, (Πθ ίβΙίβάδιηοηίθΓ, δίοΗ ΙιβτβϊΙδ νβΓ§3η§Θη 1]3ΐ1βη. 
(Η1.) Η33δβ ρ. 55 νθΓ!3ίη(]6ΐ ηάη (8θ1ιοη (ΙοίΏβΙδ) ΓπίΙ ίνόμιζον. — ονχ ώς 
νομίζοντας ηίοΐαΐ 3ΐ8 ΙιϋΙΙβη δϊβ, όΐβ ΕΙθθγ, βδ §β!;ΐ3ΐιΜ, δοικίβιη βίδ 
ΜΙΙβη δϊβ 68 ηίοΜ §Θ§ΐ3υΙ)1. ν§1. δρρ. 67,10,4. — τοντο, το ίπαγγεΐλαι,. — 
χαΐ όπλα — ίπίνίγχΐΐν ιιικί δίβ, (Ιίβ Ε3ΐίβ(33ΐΏοηί6Γ, ΙιϋΠεη 3υοΙι νοη 
άβΓ ΖβίΙ 3η ηβοϊι Ιίβϊηβτ δβΐΐβ Ιιίη Εβίη(1δβΙί§1ίθϊΙβη ιιηΙβΓηοιη- 
ωβη. (Η1.) 

§ 4. ίϊχίτο Ι3θδΐ3η(3βη βαί. Ηθγ. 7,5,1: τοιούτον λόγου ίϊχΐτο. 7,6,1: 
των αντΐων λόγων ϊχόμίνος. — μη. δρπ. 68, 7, 4. — αν πίΐσ&ηναι 3ΐδ θΙ) 
ίλίί/ο»/ νθΓΐιβΓ§ΐη§6 : δίβ, (Ιίβ ΕΙββΓ, βΓΐί Ιϋτ Ιβη (ί388 δϊβ δΐοΐι ηΐο1ιΙϋ1)βΓ- 
Γβ(1βη Πβδδβη άβδδ δίβ, ά\β ΕθΙίβιΙϋιηοηϊβΓ, ηίοΐιΐ ϋηΓβοΙιΙ §β11ί3η. 
(Ρδ.) — αυτών ίύΓ αντών ΒβΚΙίβΓ. — άφιέναι. 6Γξ. ίψασαν 3ϋ8 λόγου ίΐχοντο. 

— γίγνΐται, οφίίλίται. (δοΐι.) 

0. 50. § 1. άναβάντας ΓϋΓ άναβιίνης ΒβΙίΙίβΓ ββ^βη 3ΐ1β Ηδη. ηβοΐι 
Ρρ. — ό'ηομόσαι, χνρώοαι Λ' ορχον. (δοΐι.) 

§ 2. »ν(ίίας ηίαιιηΐ ηΐ3η βίδ Αρρο&ίΙίοη; βΐΐβίη βδ ΐδΐ \νο1ι1 βίη Οβ. (3βΓ 1 Ιξνγγ^αφης ί', να. [420.] 47 

ο^ ίί άλλοι "Ελλ-ηνίς εθ-αόρονν ηλην Αίττρίατων. όμως όε οί Ήλποι, 
όίύιότίς μη βία βνοωοι, 'ξνν Όηλοις των νίωτερων φυλακην ίϊχον 
■ήλ&ον όέ αυτοΐς χαί ^ΑργίΤοι και Μαντινης, χίλιοι Ικατερων, και Ι/ίθ-τ]- 
ναίίον ιπηης, ο'ί εν^Άργίΐ νηεμίνον την Ιορτην. δέης ό' βγενίτο τ^3 
ηανηγνρίι μέγα μη 'ξνν Όπλοις ελ^ωαιν οί Λακΐ δαιμόνιοι, άλλως τε 
και επειδή και Λίγαςό \ίρκίσιλάον, Λακεδαιμόνιος, εν τω άγώνι νπο 
των ραβδουχοιν ηληγάς ελαβεν, Ότι νικώντας τον εαντον ζίνγονς και 
άνακηρνχ&έντος Βοιωτών δημοοίον κατά την ονκ εξονοίαν της άγω- 
νίοίως τιροελ&ών ες τον αγώ)να άνέδησε τον ηνίοχον, βονλόμενος δη- 
λώοαι οτι εαντον ην το άρμα' ώστε πολλώ δη μάλλον εηεφόβηντο 
τϊάνης και εδόκίΐ τι νέον εσεσθαι. οι μεντοι Λακεδαιμόνιοι ηαν/αοάνΐ* 
τε και η εορτή αντοΤς οντω διηλθ-εν. ες δε ΚόρινΘον μετά τα Όλνμ- 
πια \ίργε7οί τε και οι 'ξνμμαχοι αι/ίκοντο δεησόμενοι αντών παρά 
σφάς ελί^εΐν. και Λακίδαιμονίων πρέσβεις ετνχον παρόντες, και πολ- 
λών λόγων γενομένων τέλος ονδεν επράχίΗ], άλλα σίΐσμον γίνομένον 
διίλνθησαν έκαστοι επ' οικον. και το ίί^έρος έτίλεντα. 

Τον δ' έπιγιγνομένον χειμώνας Ήρακλίώταις τοΐς εν Τραχΐνι^'^ 
μάχη εγένετο προς Αινιανας καν ζΐόλοπας και ΒΙηλιέας και Θίσσαλών 
τινας. προσοικονντα γαρ τα ε&νη ταντα τη πόλίι πολέμια ην ον 
γαρ έπ' α?Λη τινί γϊ^ η τη τοντιον το χωρίον έτίΐχίσί^η. και εν&νς^ 
τε καθισταμένη τη πάλει ηναντιονντο , ες Όσον έδνναντο φ&είροντες, 
και τότε τη μάχη ενίκησαν τονς Ήρακλεώτας, και ^ίνάρης ο Κνίδιος, 
Λακεδαιμόνιος, άρχων αντών, άπέ&^ανεν, διεψθάρησαν δε και άλλοι ΚοΙίίΙίοη: δίβ \νυΓ(1βη νοιη Ηβί1ί^ΙΙ)αΓη ι-ϋοΙ^δίοΗΐΙίοΙ] άβν ΟρΓβΓ 
;ιιι 5ε;ο80 Ιιίοδίϊ οη. Οοοίι ΐ8ΐ Άνΰίης καί αγώνων νϊοΐΐβίοΐιΐ ί-ίη Οίοίθβηι ηυδ 5, 
49, 1. — ίί}ίίό(}ονν, Ί>;ς {^κυρίας μίηίχον. ['ΐ-οΥι.) — ηντοΐς. 5ρΓ. 48,9,1. 
— ^Αργίί Ιιπί ννοΐι! (Ιοη Ναηιοη βϊηβδ ηϋΙιΟΓ Ιϊβί^οηοΐοη ΟρΙβδ νβΓο1ΐ'3η§1. (Κγ. 
Βηυοίΐδΐ.) 

§ 3. νηό. 8ρΓ. 52, 3.3. — ραβ&ούχων, άβη ΚαιηρΓηοΗΐβΓη, Έΐλανο- 
Λχαι Ι'ηιΐδ. 6, 2, 1. νβΙ. δοΐιοΐ. ζιι Αγ. Γγϊο. ΊΆΒ. (Βγ.) ΑηάΓβ, \νίβ ΧαΙοί. ζ, 
ΗβΓ. 8, 59, νοΓδΙβΙιοη ίίοΙΟΓοη ηΐδ ΠίεηοΓ \1βΓ ΗοΙ1ίΐηο(1ί1ίοη. ΟοοΙι ν^Ι. ά\β 
Εγ1{1. ζΐί ΡΙαΙ Ργο(. 838, α. — ζίνγονς, ίίρματος. (8οίι.) Οοδρηηη. — άη~ 
μοΰίου Ορ ιηοΐη ΝΥϋδοη, οΐιηο ΑιΙίΙίοΙ, ννϊο 6, 31, 3. (ζ\ν 5.) νιτ). 5, 1 8, 6. 7 
II. ΛΓίδΙοΙ. ΡοΙ. 2, 5, 4. — χ«τ« — άγων ίαως , όίά το μη ίξηναι Ααχΐ- 
άηιμονίοις άγωνίζίοϋ^κί. (8θΙι.) ΙΙοΙίβΓ ου ζιι 1, 137, 4. — α γ ώνιαις ίΐηάβί 
ρϊοΐι ιιοοΐ) Ιιόί Ρροΐίορίοδ οΓΙογ. (ΑΙιγ.) — αγώνη Κ ;ι ιυ ρ Γρ ΙηΙζ, ννίβ Οιΐ. ^, 
260. (Ρδ.) δο μήχη Χοη. Αη. 2, 2, 6 ιι. (δρόμος 4 8, 26. — άνέόηΰί, ίστΐ- 
φάΐ'ωΰί. (δοΗ.) —ην. δρΓ. 54, 6, 3. 

§ 4. α ν ιοί ς, τοΙς ^κχίάαψονίοις. (5ο1ι.) ίη Βεζιις 3υΓ δίβ, ιιη§β- 
δΙοΓΐ νοη ίΐιηβη. (Ρρ.) Λγπ. Ι^οζίβΐιΐ 08 3υΓ πάντίς. — τίλος ζυΐβίζΐ, ηίοΐιΐ 
1)1θδ8 βίοίϋΐι ηοοίι χ«» οάβτ νοΓ άέ. ν^Ι. 2, 100, 4. 7, 44, 7. 8, 56, 5. 

Ο. 51. § 1. ίπ' άλλη τινί γη, έηΐ βλάβη άλλης τινός γης. (δοΐι.) ζυ 
3, 92, 3 υ. 5, 33, 1, 

§ 2. ηναντιονι^το 3, 92, 1. 93, 2. (Ογ.) — 6 Κνίόιος άβΓ δοΐιη ϋοβ 
Κηϊίΐίδ. ΗΙ. ΟβΓ Νααιο ίδΐ λυοΙιΙ νβρίϋΐδοΐιΐ. (ΡαΙηιοΓ.) Κινάύωνοςΐ 48 Θονκνόίόου 

των Ήραχλίωτών. χαί 6 χαμών ετίλίΰτα χαί όωδέχατον έτος τώ πο- 
λεμώ Ιτίλίντα. 

52 Του ό' εηιγιγνομένον &Βρονς ίν&νς αρχομένου την Ήράχλίίαν, 
ως μίτά την μάχην χαχώς ΙφΟ^ίίρίτο, Βοιωτοί ηαρελαβον, χαί Ήγη- 
οιηπίδαν τον Λαχίδαιμόνιον ως ου καλώς άρχοντα έ'ξεπίμχΐ'αν. δίί- 
οαντίς δε παρέλαβον το χωρίον μη. Λαχίδαιμονίων τα χατά Πίλο- 
πόννησον Ό^ορυβου μένων Ά&ηναΐοι λάβωαιν' Λαχίδαιμόνωι μεντοι 
ώργίζοντο αυτοΐς. 

2 Καί τον αυτόν βέρους Λλχιβιαδης ο Κλεινίου , στρατηγός ων 
^ΑΒ^ηναΙων, Άργείων χαί των ξυμμάχων 'ξνμηρασσόντων ελ&ών ες 
Πίλοπόννησον μετ' ολίγων Λ9'ηναίθ)ν οπλιτών χαί τοξοτών χαί των 
αντόϋ-ίΡ 'ξνμμάχων παραλαβών τά τε άλλα 'ξνγχαβ-ίστη ηερί την "ξυμ- 
μαχίαν διαπορενόμενος ΙΊελοπόννηοον τ^ στρατιά χαί ΤΙατρέας τε 
τείχη χαΟ^εΐναι έπεισεν ες θάλασσαν χαί αντος έτερον διενοεΐτο τειχί- 
Οαι επί τω 'Ρίω τώ Άχα'ι'χώ. Κορίν&ιοι δε χαί 2ιχνώηοι χαί οίς -ήν 
εν βλάβ}^ τειχισ&εν βοη^ησαντες διεχώλυσαν. 

53 Του δ' αντου Θέρους "Επιδαυρίοις χαί ^Αργείοις πόλεμος εγενετο, 
προφάσει μεν περί του Β^ΰματος του ^Απόλλωνος του Τίυβ^αεως, ο δέον 
άπαγαγεΐν ουχ άπέπεμπον νπερ βοταμίων Επιδαΰριοι' χυριώτατοι δε Ο. 52. § ι. τόν. ζα 3, 25, 1, — όίίΰανης άη τό οίηηβ παρέλαβον? 
δο Ι3δ νϊεΙΙβϊοΗΐ νβ. 8οη5ΐ; \\'ϋΓάβ §θδΙβ11Ι; δβίη : παρέλαβον ά( το χ. άίίαανης. 
Οίβ Ρ3ΐ5θΙιυη§ ιηοοίιΐβ άβΓ ηίοΙιΙ ββΓβδδίβ Αο. νβΓβηΙβδδβη, ϋ1)βΓ άεη Κγ. ζα 
Χεη. Αη. 3, 5, 18. — τη• χατά ΐη Β6ζυ§ βυΓ άΐβ Αη^βΙβξβ ηΐιβίΐεη ίη. 
ζα δ, 6, 2. 

§ 2. ^ίΐ' ολίγων χαί παραλαβών, ζα Χαί 1, 26, 3. — αντό&ίν , 
άπο Πίλοποννήΰον. (8ο1ι. ) ν§1. ζα 3, 7, 3. — ξυμμάχων , ηνάς άηλονόη. 
(δοΐι.) — τίίχη, μακρά. Κγ. δίαά. 1 8.169 Α. 2. — ^ κα^ίΐναί. ζα 4,103,4. 
— ην. δρΓ. 53, 2, 7. — ίχΐρον. ϊηρα \νϋΓ(1θ ηίθη ΘΓ^νβΓίεη. ν§1. 3βο1οο1ι ζα 
4, 69, 2. Ρρ. άεηΐίΐ 3η βϊη 03δίε11 λνε^οη ΙηΙ τω, \\οΐ3εί άοοίι 3αοίι όϊβ Άηάτβ 
ΕΓΐίΐ3Γαη§ δΐ3ΐΙΙΐ3Γ(. δοΐιεϊηΐ. — ίν βλάβτ] η3θ1ι11ιβϊΠ§. Ρΐ3ΐ. Κβρ. 373: Ια- 
τρών ίν χρίίαις ίΰόμί^α ο'νιω άιαιτώμίνοι. Απα. 2, 22: ηάνν αν μοι τοντο ίν 
μίγάλρ ηάονρ γένοιτο, Αείιηΐίοΐι Ιν όΊ^αβολΐ) , ίν ίγχλήματι, γίγνισ&αι ίγδ. 19, 
34 α. Οειη. 18, 251. — τα,χι,βΟ-έν , το 'Ρίον, \νο1ι1 ηίο1)1 εαοΗ 3αΓ ΡβίΓδ ζα 
1)βζϊ8ΐιβη. — βοηΟ^ίϊν ΙιεϊδδΙ 1)8ί ΗεΓ. α. Τΐίαΐί. οΓΙεΓ βαδζίβΐιεη ζυΓ Αΐ3\νβΗΓ 
ν§1. 8, 55, 1, 1)8δοηάεΓ6 γώϊΙ Ιηί τινας αηά ίηί οάθΓ ί'ί τ», ζα 8, 11, 1. 

Ο. 53. § 1. ηροφάαι,. πρόγασιν ΟοΙίΓεε ; ν§1 ζα 3, 111, 1. ΟβΓ Οβ- 
ΐ3Γ3αο1ι άίεδεδ 3ΐ)δθ1αΙβη Αο. οάεΓ 1)3. ΐδΐ δοηεΐ Ι^εί ΑΙΙίΙίεΓη ηίοΙιΙ εΐ^εη δβΐιπ 
ββννόΐιηΐΐοΐι. — μέν. ϋεηι βηίδρηοΐιΐ; ίάόχΗ άέ. (Β1.) — Πν&αέως Γαπ Πν&έως 
λνβδδείϊη^ ζα ϋΐοά. 12, 78; Πν&αιέως ΥβΙοΙίεηβεΓ ΕρίδΙ. Άά Κοβν. ρ, 74; Πν- 
&αιώς Οοΐ3Γεε. — άη αγαγίΐ ν 3ΐ)ΓαΙΐΓ8η, βηΐτίοΐιίεη. (Ββ.) ΑΙδ δοΐ^αΐ- 
άί§βδ. δο ψόρον, άασμον άηάγΗν Αγ. 'ν^'^ο. 707, ΑοΙι. 643, Χεη. ΚγΓ. 2, 4, 12 
(§ 14 άηοάιάόναι) υ. 3, 1, 10. Ε1)εη 60 απόπεμπαν. (ΒΙ.) 8ρΓ. 68, 46, 6. — 
χυρι,ώτατοι. δρρ. 49, 7, 1. ν§1. 2, 62, 2 α. 4, 18, 1. — βοταμίων ^Υείάε, 
ρ3δοα3 ¥3. ΗαΙ§ε1ά Βδοΐίΐι δΐ33ΐ8ΐι. 1 δ. 415. παραποτάμιων εϊηϊ§ε Ηδη.: 3 αϊ 
Γΐαδδε §ε1β§βηβ ίαηοΙεΓΘΪεη, 3ΐδ ΝεαίΓαηι. (Ρρ.) βωταμίων \\ί11 β. Ηθγ- 
ηΐ3ηη ίηί ΡΙιϊΙοΙ. 1 ρ. 370: ,,Νε^ΙεχεΓβηΙ ΕρΐάβαΓϋ Λ'ΐοΙίηΐ3Πΐ κιίΙΙεΓβ ρτο οοπδεΓ- 
νβηάο δΐΐίϊ ]αΓβ οοηιπίαηϊαω δβΟΓΟΓαο). Εβάεπι τβΐϊο ϊηΐ6Γ0β(1βΐ33ΐ ίηΙθΓ Αδί- 
ηββοδ βΐ Ηεηηίοπεηδεδ, αΐ άοοβΐ ΰΟΓραβ ΙηδΟΓ. ρ. 593 ΐηδΟΓ. 1193." Ιξνηραφ^ς ε, νδ'. [410.] 49 

τον ιΐρου ήσαν Άργίΐοι' εόόχίι ύε χαί ανίυ της αίτιας την Έηίδαν-ί 
ρον τ<ϊ) τί Άλχιβιάόη ν.αί τοις "Αργΐίοις ηροαλαβίΤν, ην δννωνται, της 
τι Κορίνθου ενίχα ησυχίας γ.αΐ εχ της ΑΙγΙνης βραχντίραν εσεσβαι 
τ7]ν βοη&ίιαν η Σχνλλαιον ττίριπλίΤν τοις ^ΑΟηναίοις. παρ^σχίνάζοντο 
ουν οι Άργίΐοι ως αυτοί ίς την Έηίδαυρον δ(ά τον ϋνματος την ες- 
τιρα'ξιν εσβαλονντίς. εξ^στράτίνσαν δε χαΐ οΐ Ααχίδαιμόνιοι κατά τονςβ4: 
αντοίς χρόνους ηανδημά ες Αίνχτρα της εαυτών μίϋορίας προς το 
Ανχαιον, 'Άγιδος τον ^Αρχιδάμου βασιλίος ηγουμένου" ΐ'^όΐΐ δε ον- 
δίΐς οηοι στρατη'ονσιν, ο-ιδέ αί ττόλΗς εξ ων εηέμψϋησαν. ιός δ' αν-^ 
τοις τα διαβατήρια Ονομένοις ον ττρονχώρΐι, αυτοί τί άπηλ&ον ίττ' οϊ- 
χου -/.αί τοις 'ξνμμάχοις ηίριηγγίΐλαν μίτο. τον μέλλοντα, ΚαρνΗος 
δ' ην μην, Ίίρομηνια ^ωρίίυσι, τταρασχίυάζίσθαι ώς στρατίυσομίνονς. 
ΆργίΊοι δ' άναχωρησάντίον αυτών τον ττρο τον Καρνίίον μηνός ίξίλ-3 
Όόντίς τίτράδι (φθίνοντος χαΐ αγοντίς την ημέραν τυ.ϋτην, -πάντα τον 
χρόνον εσέβαλλον ες την ^Επιδαυρίαν χαΐ εδιρυν. "Επιδαΰριοι δε τους 
Συμμάχους επίχαλοΐντο' ων τινίς οί μεν τον μήνα ττρουψασίσαντο, 
οί δε χαί ες μίβορίαν της ^πιδανρίας ελβόντις ησνχαζον. χαΐ κα-55 
^' ον χρόνον εν τί] ^Εηιδανρω οί Αργίΐοι ήσαν, ες ΆΙαντίνίιαν ττρε- 
σβίΐαι άηό τών ηόλίων ξυνηλϋον Αθηναίων τταραχαλίσάντων. χαΐ \ § 2. αν(ν της αϊτίας οΐιη© (Ιΐβ 9η2θ8θΐ3θΓ.ο ΗβδοΙιαΚϋ^υη^. — 
ί»/ίκ« ησυχίας, υ ηι Θ8 (ίιίΓοΗ είηβ οίΓοΙιοΓκΙεΓΟ 5»ί»1!ιιη§ ϊη ΙΙιιΙιε ζυ Υ\ά\- 
Ιβη. (III.) — βραχντίοαν , άια βςαχίος (βραχντ'ρον) διαστήματος, (δοΐι.) — 
ίασΟ^αι. ϋοΙίθΓ οϋο ΙιΟΓίβ Vβ1^^^η^1ι1η8 ζιι βλιαιτην 4, 3, 3. — η ηίριηλίΐν. 
ζιι 4, 66, 2. — τοΙς 'Αί>ηναίοι,ς §β1ΐ0Γΐ ζπ βραχντίραν ϊϋίβ&αι. (ΗΙί.) 

^. 54. § 1. η» πόλας, αί Ααχωνιχαί. (8ο1).) — ίηίμί^Ο^ησαν ίουΐθ, 
ΤΓυρροη (Ιηζιι ^βδοΐιίοΐίΐ ΛνβΓθπ. (Υβ.) 

§ 2. άιαβατήρια, τα ίίρά (τα) ίΐς (ίιόβαΰιν. {8Λ. ζυ 5, 55, 3.) ΗίΟΓ 
\νοΙ)ί ΟρΓοΓ ΓϋΓ οίεη υθΙ)0Γ.^3η§ ηϊοίιΐ ίώθΓ βϊηοη Ρΐυδδ δοπίΙοΓΠ ϋΙιΟΓ ά'ιβ 
ΟΓοηζο. (ΗΙ.) — ηρονχίόρίΐ, χαλά ην. (δοΐι.) Κγ. ζ. Χθπ. Αη. 6, 2, 21. 

— τον μέλλοντα, μήνα όηλονόη. (δοΐι.) — ΚαρνίΙος, ύον άοιη ηΙΙϊδοΙιβη 
ΜοΙ.Ί^οίΙηίοη οηΙβρΓηοΙι. ΟοΓδΐηϊ Ρ. Α. 2 ρ. 452 δ. — Ιίρομήνια. ίίρομηνϊα 
οίηίςο Ιΐδπ. Υί^Ι. ζυ 3, 56, 1. 65, 1. του γαρ Καρνπου ηολίάς (χοντος ίιράς η- 
μίρας η χαΐ πάσας ίίράς μάλλον ονχ ΙατραΤίϋορΊο. (δοΐι.) 

§ 3. μηνός ςβΙιοΓΐ ζυ (ΙβΐΏ ΟΓδΙοη τον. ΟοηιείηΙ ίδΐ ίΙοΓ ΙιιΙίοηΐδοΙίΘ Έχα- 
τομβίύς. \ξ]. ΚΙοΙοΓ ΟΗγοπ. 1 δ. 363. — αγοντίς νο^^^^^1^^η^1 Υβ., οΐι- 
βίοϊοΐι δϊθ ΓοϊοΓίοη Ρδ., \νοΐ3θί χαί Γϋπ χαίτκρ (Ιοοίι Ιοιιηι ΟΓίΓϋςϋοΙ) \ναΓβ. 

— ηάντα το ν χρόνον, χναΙίΓεηά (Ιθγ ΚοδΚ.πκβ (Ιθγ [.αΙ{θ(Ιαπιοηί6Γ. (ΗΙί.) ΜϊΙ 
άβιη ΥοΓίιοΓ^εΙιΟΓκΙοη νοΓΐ>ΐη(!οΙ ^I^^δ^ ΝΥοιΙο Π1{. Κβϊηο ΕΓΚ1ίίΓυη§ ί^εηϋ^Ι; ίοΐι 
νεΓπηιΙΙιο είηο ίϋοΐίο. — ίβίβαλλον ΓϋΓ Ισίβαλον Ννεηΐ^β Ηδη. ϋεΓ Αο. ίδΐ 
ηιΐδ ο, 55, 2 βηίδίηηϋβη, -ννο βΓ ροδδΐ. — τι,νίς οί μίν Γηγ οί μίν ην(ς Κ\>Τ. 
ϋίεδο ΡτΙνΙίίΓυηί; δοΐιοίηΐ ηιϊρ οη.'ίΙη(11ΐίΐΓ(, νίεΙηιεΙίΓ τινές ίΐιιΓ ΙιειΜε 8ϋΙζΘ δϊοΐι 
ζυ Ιίεζίεΐιοπ. 1)εζοία1ιηεπά ϋαδδ (ϋοδεΗ)εη (1ο<.•Ιι ηίοΐιΐ οΙΙο Βυπίίοδ^οηοδδοη υιη- 
Γοδδεη, ίηοΐΡΓπ ζυ (ΙεπΙ^εη ίδΐ: Γπβηοΐιο Ιίεπιεη ννοΐιΐ αυοίι. ΑεΙιηΙιΌΙι ζυ 
βΓΐίΙδΓβη δίικί ^Iεηη \νοΙιΙ βυοΗ γΙϊθ δοηδΐ ηοοΗ ηη^οΓϋΙΐΓίεη 5ΐε11βη, 7, 86, *? 
ΓΙηΙ. ΟθΓ§. 499, ο, Ργο». 3ί3, (Ι, Κερ. 463, 1). 560, η. — οί &ί χαί ^η^1Γ0 
ίΐΙ)βΓ βυοΙι. δρρ. 50,1,9. — ησύχαζαν, ννοΐιΐ υηι ηοοΗ αηοίΓΟ ΥοΓίιϋηάεΙβ 
ζιι 0Γ\ναΓΐεη. (ΒΙ.) 

€. 55. § 1. ^»/ Γ,ί ϊιη αεί)ίοΙ ν ο η. (Ρδ.) — τών, (Ιοη εϊη§β1α(1εηβη. — 

ΠΙ. ' 4 50 Θονκνόίδον 

γιγνομενων λόγων Ενφαμίόας 6 Κορίν&ιος ονκ εφ-η τονς λόγους τοις 
εργοις ομολογίΤν σφίΐς μεν γαρ πίρί ειρήνης 'ξνγχαθ^ήσΟ-αι , τονς 
δ' ^Εηιόανρίονς και τονς 'ξνμμάχονς ν.αΐ τονς ^Αργείονς με&' οπλών 

^άντιτετά/βαι• όιαλνΰαι ονν ττρώτον χρηναι αψ' εκατερων ελθ όντας 
τα στρατόπεδα ν.αΐ οντω πάλιν λέγειν περί της ειρήνης, και πεισ3-έν- 
τες ωχοντο και τονς Αργείονς απήγαγον εκ της Έπιδανρίας. νϋτερον 
δε ες το αυτό 'ξννελ&όντες ονδ' ιός εδυνήθ^ηοαν 'ξνμβήναι, άλλ' οί ]Αρ- 

Βγεΐοι πάλιν ες την Επιδανρίαν εσέβαλον και εδήονν. εξεστράτενσαν 
δε και οί Λακεδαιμόνιοι ες Καρνας, και ως ονδ" εντανθα τα διαβατή- 
ρια αντοΐς εγενετο, επανεχωρησαν. ^ΑργεΤοι δε, τεμόντες της ^Επιδαυ- 
ρίας ως το τρίτον μέρος, άπήλ^ον έπ' οίκου, και Ά&ηναίων αντοΐς 
χίλιοι εβοήΟησαν όπλΐται και ^Αλκιβιάδης στρατηγός" πνθ-όμενοι δε 
τονς Λακεδαιμονίους εξεστρατενσθαι και ώς ονδεν έτι αντών έδει, 
άπηλϋον. και το χ)'έρος οντω διήλθ^εν. 
56 Του δ' έηιγιγνομένον χειμώνος Λακεδαιμόνιοι λαΘ^όντες ^Αθηναί- 

ους φρουρούς τε τριακόσιους και ^Αγησιππίδαν άρχοντα κατά 3-άλασ- 

'ίσαν ες "Επίδανρον εσεπεμψαν. ^Αργεΐοι δ' έλ&όντες ηαρ' Ά&ηναίονς 
επεκάλονν οτι, γεγραμμενον εν ταΐς σπονδαΐς δια της εαντων εκάστονς 
μη εάν πολεμίους διιεναι, έάσειαν κατά θάλασσαν ηαραπλενσαι' και 
ει μη κάκεΐνοι ες ΓΙνλον κομιονσιν επΙ Λακεδαιμονίους τους ΊΜεσση- 

Βνίους και Κίλωτας, άδικήσεσθαι αυτοί. ^Αθηναίοι δε ^ Αλκιβιάδου πεί- 6 μολογίΐν ιιηίΐ Όμολογύα^αι, οΐ3δ Μοοίίιιηι, δίβίτβη οΓΐ δο. ννϊο Οβιη. 18, 14. 
(Ρρ.) — ξυγκαΟ'ηΰ,'}^!, νοη ΒβΓθΐΗβΓκΙεη, \\μθ Χβη. Αη. 5, 7, 21. Ηβΐΐ. 2, 4, 93. 
7, 3, 5. (Β1.) 

,^ 5ί. «7'' *5ί«Γίρωί' ίλ&όντας νοη ΙίθΪΓίρη ΡβΓίθϊβη, νοη βοίΐβη 
ίΙβΓ 81;ΐ3ΐοη ϋίο β5 ηιίΐ Ατςοδ λνίθ ιΙβΓβΓ (Ιϊθ Θ8 ηιίΐ ΕρϊίΙδίίΓΟδ ΙιϊεΙΙβη, Ιιϊη- 
§β§ηη§βηθ ΜοηηβΓ. (Λ. Ρδ. ιι. Ηΐν.) ν§1. Κγ. ζα Χοπ. Αη. 1, 3,14. — ω- 
χοντο, οί ■ηρΐ(Τβΐΐζ άηΧονόη. (8ο1ι.) ΥογΗθγ ννϋτίίβ πιαπ ΓΓβίΠοίι τΐίΐ.αί^ένΊων 
ΘΓχνοΓίβη. Οϋοΐι ν§1. 8ρΓ. 56, 9, 2 υ. Χβη. Αη. 2, 2, 8. — το αυτό. ζα 3, 
91, 2. — ως. ζα 1, 44, 2. — ξνμβηναι. ζα 4, 81, 1. 

§ 3. τα (διαβατήρια, ζα 5,54,9. 116,1. — ίγένετο, χαλά δηλονότι. 
(δοΗ.) Κγ. ζα Χοη. Αη. 9,9,3. — ώς τό. 5ρΓ. 69,63,5. — πν&όμίνοι λνϊΙΙ 
Ρδ., άί δΙ['6ίο1ΐθη(ί, ιηίΐ Ιβοή^-ηααν \^\•\\\ηά^η \\ηά δΟ ϋΙ^θΓδθΙζΙ Υθ. — ίξΐατρα- 
τ(νσ&αι (3βη Ρβ1ί1ζα§ 1)ββηοϋ§(; ΙιδΙΙβη βΐ'Κ'ΙέίΓοη Εηθηΐίοΐ α. Α.; Είηί§β 
δαοΐιοη (ϋοδβ Ββί1βα1αη§ ϊη 'ίξ , ΑηιΙοΓβ ϊηι ΡεηΓθοΙ ; ΙβΙζΙβΓβδ δοΗννβΓίίοΗ ηιίΐ; 
Κθοίίΐ.; Γαι- ]βηβδ ΙίοηηΙβ ηιβη νθΓ§1θΐοΙιβη 3αδ\νΪΓΐΗδθ!ιαΓΐβη, ααδίιβη- 
(Ιβΐη βίο. Όά ί6(ίοο1ι (ΐ3δ λΥοπΙ δοηδΐ η!Γ§θη(Ιδ δο νοιΙίοιηηΊΐ, δΟ λνΪΓΐΙ \νοΙι1 
άαδ ^'ί ζα δίΓοίοΙιβη δοίη. — και ώς. ζα 5, 44, 1. ΝαΓ ϊδΐ ΓΓθΐΊίοΙι ίΐϊβδβπ 
ΡοΠ ΗίίΓΐβΓ, άα £ΐ3δ ΡθΓΐΐοϊρ αηά (]βΓ δαίζ ηίοΗΙ κΙβϊοΗϋΡίϊ^β Οβάβηΐίθη βηΠ)3ΐ(βη. 
νίβΐΐβίοΐιΐ ίδΐ και ααδ χαί ώς ουά' § 3 Α. Θη1δί3η(1βη, ν^ίβ ΑβΗηΙϊοΙιβδ ηϊοΐιΐ δθΐ- 
Ιβη νοιίνοηιηιΐ. 

α. 56. § 1. ίί, \νϊβ ϊη ίςΊλιον \, 12, 9. 8ρΓ. 68, 21, 3. 

§ 2. γίγραμμΐνον. ζα 1, 125. ϋεΙ^ΟΓ άίβ δαοΐιο 5,47,7. — Ιν ταΐς 
αη. 5, 47, 7. — άάιχήαΐαΟ^αι ΙβαΙθΙ <3αδ ρβδδίνβ Ρα. Γβ§ο1ηΐ3δδϊ§, \νϊο 6, 
87, 4. ΙρΙιίδ. Α. 1437, ΙδοΙίΓ. 2, 16, ΡΙοΙ. Οογ^. 509, Χοη. Κγρ. 3,2, 18. Οβηι. 
20, 164. 21, 30. 220. 23, 115. — αυτοί δίβ, ϋβίοηΐ, (Ιϊο ΑΓββίΟΓ ηδιηΐίοίϊ. 
δρρ. 51, 1, 3. ξιγ}'ραφης ί': νς'. [418,] 51 

σαντος τη μεν Ααγ.οηην.νι ατηλη νπέγραψαν οτι ονκ Ινέμιιναν οι Λα- 
ΥΛδαιμόνιοι τοΐς οον.οις, βς δε ΙΙνλον Ιν.όμιϋαν τονς εκ Κρανίων ΈΓιλω- 
τας λ-η'ίζίοθαι, τα ό' άλλα ησνχαζον. τον όε χειμώνα τοντον πολε-Κ 
μουντών "Άργιίων χαί Έπιδαυρι'ων μάχη μεν ονδεμία εγενετο εκ ττα- 
ρασκενης, ένεδραι δε και καταδρημαί, εν αίς ώς τνχοιεν εκατερων τί- 
νες διεφ^^είροντο• και τελεντίοντος του χεηκονος ηρος εαρ ηδη κλί-5 
μακας έχοντες οι ^ΑργεΤοι ήλθον επι την Επι'δανρον, ιός έρημου ού- 
σης δια τον νόλεμον βία αίρησοντες' και άπρακτοι άηηλΟον. και ό 
χειιιών ετελεντα και τρίτον και δεκατον έτος τω -πολεμώ ετελεΰτα. 

Τον δ' εηιγιγνομενου βέρους μεσονντος Λακεδαιμόνιοι, (ός αντοΤςόΊ 
οϊ τε Έηιδαυριοι 'ξνμμαχοι οντες εταλαιπίόρονν και τάλλα εν τη ΓΙε- 
λοποννιίσω τα μεν άφεστηκει τα δ' ου καλώς είχε, νομίσαντες, ει 
μη προκαταλψΙ'ονται εν τάχει, ετιι ηλεον χιορησεσβαι αυτά, εστρά- 
τενον αυτοί και ο^ Κιλοηες ττανδημει επ' ^Άργος- ηγίΤτο δε Άγις 6 
^Αρχιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς, "ξννεστράτενον δ' αυτοΤς Τί-2 
γεάται και όσοι άλλοι ^Αρκάδων Αακεδαιμονίοις ξνμμαχοι ήσαν. οι δ' 
εκ της άλλης Πελοποννήσου 'ξνμμαχοι και οι έξωθεν ες Φλιούντα 
'ξυνελεγοντο , Βοκοτοί μεν τχεντακισ χίλιοι οπλΐται και τοσοΐτοι ψιλοί 
και Ιππης πεντακόσιοι και άμιττττοι ίσοι. Κορίνθιοι δε δισχίλιοι οπλΐ- 
ται, οι δ' άλλοι ώς έκαστοι, Φλιάσιοι δε πανστρατια , οτι εν τη εκείνων 
ην [το στράτευμα]. 
λ>;ίζί<τ>9•«», ωστ( ληίζβαί^^αι. (ί?ο1ι.) 5ρΓ. 55, 3, 

§ 4. ίκ ηαηααχινης , ηγονν ίκ (/ηΐΊραζ παρατάξίως. ( 5ο1ι. ) Είνναδ 
νοΓ8ϋΗΐ6£ΐοη 4, 94, 1. — ινχοι,ΐν. ζιι 5, ίΟ, 2. 

8 5. προς (αρ. ζιι 4, 135. — ερήμου. Μοη ΟΓχνηρΙοΙβ ίΐΐβ Τηιρρβη 
ζυιη δοΐηιΐζ νοη ΟιΙ^οΙιβΠβπ ιηκΙ (-"οΛίοη 8Ρ§οη ΒοΓοΙκΙυη^βη (]βΓ8θΙΐ3οη νερ- 
δθΠίΙοΙ ζιι ίίηιΐϋη. (Απι.) — βίο:, χηΐ βία? 
Χ "^91 

οτζίΤίΐ• χαΐ τ6 μη κ«λω? ί/ίί»' 
οί άλλοι. 5,58,4. — ώς \ν ΐ Ο (3. Ιι. ιηίΐ βοΙοΗγπ 0(Ιογ 8θ1ο1ιρη Τιιιρροη. πίθΙιγ 
οϋοΓ ΓπίηοΙοΓ ζηΙιίΓΟίοΗ. — ίχΐίνων, των Φλιασίων. Κγ. ζ. Χηη. Αη. 1, 2, 15. 
— το ύτράτίνμα νοηΐϋοΐιΐϊςΐ Κγ. ΒηιοΙίδΙ. ζιι 5, 67, 3. 

4* 52 Θουχιιόίδου 

58 ^Αργι'ϊοι όε προοασ&όμίνοι το τί πρώτον την παρα(Τχ(νην των Αα~ 
ίαόαιμονίων και επαδή ες τον Φλιούντα βουλομίνοι τοις άλλοις ττρος- 
μίξαι εχώρουν, τότί δη εξίατράτίνοαν χαί αυτοί• εβοηΒ^-ησαν ^' αυ- 
τοΐς και ΒΙαντινης εχοντίς τους σφ^τερονς 'ξνμμάχονς και Ήλίίων 

ΐτριοχίλίοι όηλΐται. καν ηροϊόντίς άπαντώσι τοις Ααγ,ίδαιμονίοις εν 
ΊΜί^νδρίω της ^Αρν.αδίας ααί χαταλαμβάνουσιν εκάτίροι λόφον. ααΐ 
οί μεν ^Αργίΐοι ώς μεμονωμενοις τοΤς Λααίδαιμονίοις παρίοχίνάζοντο 
μάχίσ&αι, 6 δε ^Αγις της νυκτός άναοτήοας τον στρατόν καΐ λαΟ^ών 

Βεπορίνίτο ες Φλιούντα ηαρα τους άλλους 'ξυμμάχονς. και οί Άργίΐοι 
αίσθ^όμίνοι άμα εω εχωρουν πρώτον μεν ες ^Άργος, επίΐτα τ] προοί- 
δέχοντο τους γίακίδαιμονίους μίτα των 'ξυμμάχων καταβησίοδ'αι^ την 
χατά Νίμεαν όδόν. Αγις δε ταύτην μεν ην προοίδεχοντο ουκ ετρά- 
πετο, παραγγίίλας δε τοις Λακίδαιμονίοις και ^Αρκάαι καΐ ^Επιδαυ- 

^ρίοις αλλην εχώρηοε χαλίπην και κατεβη ες το "Αργίΐον πεδίον καί 
Κορίν&ιοι και ΓΙίλληνης και Φλιάσιοι ορθ^ιον ετέραν επορίυοντο' τοις 
δε Βοιωτοΐς και ΊΜεγαρίυοΐ καν Σικυωνίοις εϊρητο την εηι Νίμεας 
όδον καταβαίνίιν , Ί] οί ^Αργίΐοι εκά&ηντο, όπως, ίί οί ^Αργίΐοι επί 
οφάς Ιόντις ίς το πίδίον βοη&οΐίν, εφίηόμίνοι τοις 'ίπποις χρώντο. 

59 ΚαΙ ό /ΐίε»' ούτω διαταξας καν εοβαλών ες το πίδίον εδήον Σά- 
μιν&όν τί και αλλα' οί δε Αργίΐοι γνόντίς εβοηθονν ημέρας ηδη εκ 
της Νίμεας, καν πίριτυχόντες τω Φλιασίων καν ΚορινΒ^ίων στρατο- 
ηέδω τών μεν Φλιααίων ολίγους άπεκτΐΐναν , υπο δε τών Κοριν&ίων 

ίαντοι ου πολλώ πλίίους δΐίφ9^άρ7]θαν. καν οί Βοιωτοί και οί Ιϋεγα- 
ρης καν οί 2ικυώνιοι εχώρουν, ώσπίρ ίϊρ7]το αυτόΐς, επί της Νίμεας 
και τους *Αργίίονς ουκετι κατελαβον, άλλα καταβαντΐς, ως εωρων τα 
εαυτών δγιοΰμίνα, ες μάχην παρίτάοοοντο. άντιπαρίακίνάζοντο δε και 0. Β8. § 1. τό Τί ίϋΓ τότε Η1. — και Ιηαάη. ζυ 5, 44, 1. 

§ 2. μΐμονω μένοι,ς, ίρήμοις συμμάχων. (5θΙι.) 

§ 3. ίς'Αργος ηβοίι Ατςοδ ζυ. (Β1.) — μιτά τών ξνμμάχων δίβΐιΐ 
ίη βϊηϊ^βη §υ1θη Ηβη. νοΓ τονς Ααχ., άΆά\xν^\Λ ιπιγ νβΓ(1αο1ιΙ)§. — χατά ηβοΗ 
— ζυ, ηβί3βη Ιηί 7, 80, 9. — ην βΓ§. τρέφίΰΟ^αι. δρΓ. 55, 4, 11. — ηαραγ- 
γίίλας ηβοΐιάειη θγ ά'ιβ ΒβΓθίιΙο (Ιαζυ θγΙΙιθϊΙΙ 1ΐ3ΐ1β. δρρ. 52, 1, ί. 
60, 7, 4. ν§1. 5, 72, 1. — ΆργίΙον ίϋΓ ΆργίίωνΊ η3θΙι Τίιαίί. \νβίδβ, \νΪ6 
ίη Θρίάύίον ηίδίον 2, 19, 2. 20, 2. 21, 1. (ΟοΙ)Γβ6.) ν§1. 2, 102, 2. (Ρρ., άβΓ 
υη§βίΐ0ΓΪ2 Μαιάνδρου ηίάίον (1ίΐ§θ§βη βηίϋΙΐΓΐ.) 

§ 4. υρ&ιον. ορΟ^ριον ά\β Ι3θ8ΐεη Ηδη., ννοΓίΪΓ όρ,9^ρ*ο* ζυ 83§βη \ναΓβ. 
(Β3.) Αΐ8 Αάϊ. ζννβϊβΓ Εη(1υη§θη δίβΐιΐ ορί^ιος ηυοίι ΕυΓ. ΗθΙ. 632. ν§|. ΡΙυΙ. 
Αΐ6Χ. 38? — ίχάβ-ηντο. χαΒηντο 0(1βΓ χά^ηντο ^^^θ Ιίβδίοη Ηδη. Αΐ3βΓ δοηδΐ 
ίδΐ άίβ βΓβΙβ ΡοΓπα Ιοβΐ ΤΙιυΚ. δΐοΙιβΓ 3, 97, 2. 4, 44, 3. 5,6, 4. — ϋψας, τους 
η(ρΙ τον^Αγιν. (Οθ1)Γββ.) ζα 8, 111, 2. 

Ο. 69. § 1. ημέρας ηάη. ζα 1, 30, 4. — αντοί ον ηολλω ηλΐίονς 
8ίβ 5β1ΐ3δΙ ίη ηΐοΐιΐ νϊοΐ βτόδδθΓθΓ Ζοΐιΐ. ν^Ι- δ, 115, 1. Ιαν. 21, 29: 
νίοΐϊ βηορίϊυδ άυοβηΐϊ οβοίάθΓυηΙ. (Αγπ.) Αβίιηΐίοΐι 5, 67, 3. 

§ 1. χαταβάνης, οΐ Άργήοί. (δοΐι.) ξν^^^αφής β', ^. [418.] 53 

ο» ^αχίδοαμόνιοί. ^ν μύϋω όε άτταλημμύνοι ήσαν οΐ ^Αργποι' ^χ μεη 
γαρ τον ηίδίου οΐ Ααγ.ίδαιμόνιοι ίΐργον της πόλιως και οι μ(τ' αντών, 
χα&ύηίρ9^ίν όε Κορίν&ιοι χαί Φλιάοιοι καΙ Πίλληνης, το όε ηρος Νί- 
μεας Βοιωτοί κ«^ Σιχνωηοι και Μίγαρης. Ίηττοι όε αντοΐς ου παρη- 
ααν ου γάρ ηω οι Ά&ψαΐοι μόνοι των 'ξνμμάχων ήχον. το μεν οννί 
ηληθ^ος των ^Αργίίων και των 'ξνμμάχων ονχ ουτο) δίΐνον το ηαρον 
ενόμιζον , «λλ' ίν χαλώ εόόχίΐ η μάχη εσεσΟ^αι χαι τους Ααχίδαιμο- 
νίονς άπίίληφέναι εν τη αντών τε χαι ττρος τΡ] ηόλει. των δε *Αργίίων^ 
δυο άνδρίς, Θράσυλλός τί , των ηέντί στρατηγών ίίς ών, και ^Αλχΐ- 
φρων, πρόξίνος Ααχιδαιμονίων, ηδη των στρατοπέδων όσον ου 'ξυνιόν- 
των προσελΟ^όντίς ^Άγιδι δΐίλεγ^σΟην μη ηοαΐν μάχην έτοιμους γαρ 
είναι Άργκ'ους δίχας δούναι χαι δεξασθαι ϊσας χαι όμοιας, ίί τι εηι- 
χαλοϋσιν Άργίίοις Ααχίδαιμόνιοι , χαι το λοιπόν εΐρήνην άγειν σπον- 
δάς ηοιησαμένους. χαι οι μεν ταντα είπόντες των ^Αργείων άψ' εαν-60 
των χαι ον τον πλήθ^ους χίλευσαντος (ϊηον' χαι ο Αγις δίξάμίνος 
τους λόγους αυτός, χαι ου μίτά των ηλίΐόνων ονδε αντος βουλίυΰα- 
μινος άλν η ενι άνδρι χοινώσας των εν τέλη "ξυστρατίνομ^νων, σηεν- 
δίται τεσσάρας μήνας εν οίς εδίΐ επιτίλεσαι αντους τα ρη^εντα. κα^ϊ 
απήγαγε τον στρατον (υθΰς, ουδενι φράσας των άλλων 'ξνμμάχων. § 3. xα&νπ(^ί^(^> ΓίΪΓ χα(^ντί(()&ί ΓΠβΙίΓεΓΟ Ηδη. 8ο βιιοΐι νπιρ&ίν νΟΓ 
οϊηοΓη ΟοηβοηαηΙοη Χοη. Μοιη. 1, 4, 11. νςΐ. ίοΐιεοΐί ζιι δορίι. Α]. 441. — 
το ηρός 3η άβτ δβίΐβ ηθοίι. ν^Ι. 4, 108, 1. 6, 2, 3. Κγ. ζα ΧβΓ). Αη. 6, 
2, 3. υβΙ)βΓ άβη Οβ. ζα 1, 62, 1. ν^Ι. ΠβΓ. 4, 33, 1. 7,126. 176,2. 8,130,2. 

§ 4. ονχ οντω ηίοίιΐ δο ^άγ, ηϊοΐιΐ οΐιβη. νκΙ. 9, 11, 4 ιι. υΐίποΐι 
ΒβΐΐΓ. ζ. ΚπΙ. 3 8. 8. ΝαΙίθ Ια^β ονά' οντω: ο\)ζ\&\αϊ\ 8\β βΐη§βδθΙι1θ8δ6η υηά 
οΐιηβ Κθί(6Γβΐ -ννερθη. ν§1. Κγ. ζυ Χϋπ. Αη. 4, 8, 3. — ίν καΚω. ζυ 5, 4(ϊ, 1. 

— ίάόχα, πιϊΐ άοαι Νο. υ. οίβηη άοηι Αο. ο. ίηί. , ννϊβ Χοη. Αη. 1, 4, 18. 3, 
1, 11. Οοοίι Ιίθηη ηαοΐι χκ» αυοίι τό πλη&ος ά\& 5ϋ^)^β^ι §β(]3θ1ιΙ \νβΓ(ΐ6η. — 
η μάχη. ζα 3, 103, 4. 

§ 5. θράανλλος. Θραανλος 6ΐηί2β Ηδη. ν§1. δοΐιοηιαηη ζ. Ιδδ. ρ. 354 
υ. ΟδΙΙΙΐη§ Αοο. 8. 186. — των Ιίοζοίοΐιηβΐ ΝνοΗΙ ιΐαδδ δίο ϋΙϋΟΓίιουρΙ ]ίΐΙΐΓΐίοΗ 
ΓιίηΓ δίΓαΙοςοη ΙιβΙΙβη. νί^Ι. 6, 74, 2. Αγπ. νοΓ^ΙεΐοΗΙ ϋϋζπ (Ιΐο πίνη λόχους 5, 
7ί, 3. Οίο Ιιβίητίδοΐιβ Ββηεηηιιιι^ \νίΐΓ λνοΐιΐ λοχαγοί. Κν. ζϋ Χο>η. Αη. δ, 10, 11. 

— ξυνιόντων. ζα 4, 94, 2. — ηροσίλ&όντίς ΓαΓ ηροϋίλ^^όντε νϊβίο αη(3 
βΐιΐβ Ηδη. — ηοΐίϊν, νοη άαλίγέσ&ηΐ', ίη δοΓοΓη οδ οίη ίίπον, Ιχίλίνύαν οηΐ- 
ΙιέίΙΙ, Γθ§ΐθΓΐ ; βίηο 1)βί άιαλίγισ^ία &οηϋί ηΐοΐιΐ Ι^ίϋΙιΙ ΝΟίΚοηιιηεηιΙο ΟοηδίΓαοΙϊοη. 
δρρ. 55, 3, 13. υβΙ)θΡ (ΐ3δ ΑοΙϊν ζα 2, 86, 4 α. δρΓ, 52, 8, 1. 

0. 60. § 1. μέν δίοΐιΐ ηιίΐ Ββζυ^ αιιΓ (Ιίο Μίβδ^ϊΙΙί^αη^ ϋβΓ ϋ1)Π^6η Αγ- 
βοΐβΓ § 4. — αφ' ίαυτών. δρρ. 68, 16. 7. — αυτός Ά\\ϋ'\η. (Ρδ.) αυ Γ βϊ^ηθ 
Η£ΐη(]. — ονά' αυτός ααοΐι βΡ ηίοΐιΐ, \νΐβ ααοίι (Ιίο Ιιθίϋβη ΑΡβοϊβΡ ηίϋΐιΐ. 

— άλλ' η. δρρ. 69, 4, 6. αοΐ3Ρ8αο1ιΙ αΐδ οϊ) ηληόνων οΗπβ των νορΙΐΟΓδίη^β. 
,,δο η 8ορΙι. ΑηΙίι;. 313 υ. Οβίΐ. Κ. 795: ίν τω λίγα,ν χαχ' αν λάβοις τά τιλΐί- 
ον' η σωτηρία." (ΜηΗΙι. βρ. §266.) ν^Ι. 6, 10, 1. Εαρ. ίΐίρρ. 471: τη τίλίίω 
χρηστά των χαχών ^χ(*ς• 

§ 2. ξυμμάχων ^ϋρΓίο ζα βίΓοΐοΙιβη δβίη. Οβηη ααοΙ» ϋίο δροΓίϊ^Ιθη 
οηά βίϋ νοΓΖϋββνβϊΒβ Ιίαΐϋβη ΙιϊβΓ ϊη Βοίρηοΐιΐ. 0(1βΓ βοΐιρϊβΐ) ΤίιιιΚ. ξννσρχόν- 54 Θονχνδίόον 

οί δε Λαγ.ίδαιμ6νιοι χαί οί 'ξνμμαχοι πποντο μεν ώς -ηγίΐτο δια τον 
νόμον , εν αιτία ί)' ει/ον γ,ατ' αλλήλους ηολλτ^ τον Λγιν , νομίζοντες 
εν χαλά) τιαρατνχορ σφίοι 'ξνμβαλεΐν καί πανταχόθεν αυτών αττοχίχλτ^- 
μένων ααί υηο ιππέων γ.αΐ πεζών ουδέν δρασαντες άξιον της παρα- 

ζοχευης άπιεναι. στρατόπεδον γαρ δη τούτο γ.άλλιστον Έλληνιχον τών 
με/ρι τοΰδε 'ξυνηλθ^ίν' ώψ&η δε μάλιΰτα εως έτι ην άθρόον εν Νε- 
μέα, εν ω Λακεδαιμόνιοι τε πανστρατια ήσαν και ^Αργ.άδες χαι Βοι- 
ωτοί και Κορίν&ιοι και Σικυώνιοι και ΙΙελληνης και Φλιάσιοι και ΊΜε- 
γαρης, και ούτοι πάντες λογάδες άφ' εκάστων, αξιόμαχοι δοκονντες 
είναι ου τβ Αργείων μόνον 'ξυμμαχία αλλά καν άλλ)^ έτι προσγενο- 

ι*μέντι. το μεν ούν στρατόπεδον ούτως εν αιτία έχοντες τον Αγιν άνε- 
χώρουν τε και διελΰΟησαν έπ' οίκου έκαστοι" ΑργεΊοι δε και αυτοί 
ετι εν πολλώ πλείονι αΙτία είχον τους σπεισαμενους άνευ του πλη&ους, 
νομίζοντες κάκεΐνοι μη αν σψίσι ποτέ κάλλιον παρασχον Λακεδαιμο- 

5νίους διαπε(ρευγέναι' προς τε γαρ τΤ] σφετβρα πόλει και μετά πολλών 
καΐ αγαθ^ών 'ξυμμάχων τον αγώνα αν γίγνεσ&αι. τόν τε Θράσυλλον 
άναχωρησαντες εν τώ Χαράδρω, ούπερ τάς από στρατιάς δίκας πριν 
εοιέναι κρίνουσιν, -ηρ'ξαντο λεΰίΐν. 6 δε καταφυγών επΙ τον βωμον πε- 
ριγίγνεταΐ' τά μέντοι χρήματα εδήμευσαν αντοΰ. των? (.ξνμβονλων?) — άιά τον νόμον 5, 60, 2. νςΐ. 63, 3. (Ηΐί.) — ίν αί- 
τια, ζα 1, 35, "1. — ηαρατνχόν. τταρααχόν ^ 4. Ζϋ 1, 76, 3. — «υτών, 
τών Άργίίων, ά\β ιηαη αΐ8 ΗαυρΙΙ^ΘβΓΐίί, βυυίι οΐυιοΐί 'ξυμβίάΛν βη^βΓββΙ, Ιϋίοΐιΐ 
άθηΐίοη Ιίαηη. 

§ 3. τούτο, ζυ χίνηϋις 1, 1, 2. — -/.άλλιατον. Αϋοΐι δοΙίοηοΓ 3ΐϊ> οΐπδ 
1)61 Ρ1&1αα? ϋβη \νοι•(οη ηηοΐι ϋοοίι ννοΐιΐ. Οβηη ί1α8δ ηυι• νοη θϊηβιη ΙιβΗβ- 
ηΐδοΐιβη Ηθθγθ ^θςεη ΗβΙΙβηοη άίβ Κβάβ δβϊ (ϋδ.) \νΪΓ(1 (ΙιιγοΙι ηίοΐιΐδ αη^βίίοιιΐοί. 
Ρρ. υΓ§ίΓΐ; (]38δ κάλλιστοι/, ηίοΐιΐ μίγι,ατον ί^οδίΐίξΐ δθί. — τιον μ^χρι• τονό'ΐ. 
ζΐί άξίολογιότατον των 1, 1, 1. - — Ι ν Ν. ίη Ν. υηοΐ (ΙοΓ υηι§Θΐ;θΐιϋ. Ζη- 
τύται, ηώς τοιχί] ό'ίαι.ρίθ'ίμτος του τών Πελοηοί'νηαίίύν στροαιύμκτος ίΐς Φλιονντα 
χαΐ Ινος μόνου μέρους την ίπΐ Νίμέαν ιόντος, τών οΓί £ΐλλων αλλαι,ς χοηβαμίνων 
όάοΊς καΐ ουάκμου αυμμίξαντων ϊψη άίί^ρόονς αυτούς ώ>/&αι, ταρί Νίμίαν. Μη- 
(8ο[ι.) — ίΐ> ω 3ϋΓ ΝΥβΙϋΙΐΘΐη Ρϋποΐβ; 1)βί (ΙβΓ ΙθΐηροΓαΙεη ΒΘεΙευΙυη^' ηιϋδδΐβ 
παρηααν Πϊγ ηΰαν ΓοΙ^βη. — χα ν ΓυΓ χαί Β^^. Μβη Ιόδβ 3ΐιΓ: χαΐ άλλ^ άν α- 
ξιόμαχοι, ίάόχουν ίΐ-.'αι, ίϊ προαίγίνίτο. 8ρΓ. 69, 7, 1. 

§ 4. όντως ζίβΐΐθ \(Λι ζ\ιχη νοΓΐιβΓ§β1ιβη(ί6η ά. 1ι. ζιιιώ §3ηζοη ΟβίΙίΐηΙνΘη, 
•ννΐο Χθη. Αη. 3, 1, 10. Κγ. ϋβ αιιΐΐι. ρ. 62. — μη αν — παραΰχόν ά'ά δΐοΐι 
ίΐιηοη ηϊθ βίηβ δοΙιοηβΓθ, §αηδΙί86Γβ 0βΐ6§βη1ιβίΙ ΙιδΙΙβ (ΙοΓίιίβ- 
Ιβη Ιίδηηβπ. (Ρδ.) ζιι 1, 120, 3 ; ϋΐ3θΓ μη ζα 1, 76, 1 υηά ϋΐ36Γ αν 5ρΓ. 54, 
6, 6. Οοοίι ΙιαΙΙβ Γηαη Ιιίβΐ' ^βρη ηοοίι βϊηβη ΙηΓ. \νϊβ είχνα χρατύν. 

§ 5. αν γΐγν(σβ-αι. δρΓ. 54,6,6. ν^Ι. βΐ3. 10, 3. — απ 6 στρατιάς, 
από στρατίίας ζ\\&\ δΓΪιΙοοΙιΙβ, άποστρατίίας ζ\ν6ΐ §υ1θ Ηδη. ν§1. ζα 1, 3, 4. — 
ίσιέναι, Ίη ώα δί3ϋΙ. (Υα.) — τόν άβη άοΐί Ιίββαάΐΐοίιβη. — πΐριγίγνί - 
ται, ΰώζεται. (8οίι.) ν§1. 8, 95, 4 βΙΟ. ^νγγ^αφϊΐς ε, ξα'. [418.] 55 

Μίτά δε τοντο ^Αθψαΐων βοη&ηοάντων χιλίων οηλιτων και τρία-βχ 
χοσίων ίηπεων, ων βοτραχηγονν Αάχης ί'.αΐ Νιχόστρατος, οί \4ργΗοι 

— όμως γαρ τάς σπονόάς ωκνονν λνοαι προς τονς Αακίόαιμονίονς 

— αηιίναι εν.έλίνον αυτούς ν,αΐ προς τον δημον ον προσηγον βονλο- 
μένους χρηματίσαι, ηρίν [?,] Μαντινης γ.αί Ι^ίλίΤοι, ετι γαρ ηαρψαν, 
χατψάγκασαν δίόμίνοι. κα* ελίγον οί Άΰψαΐοι, Άλχιβιάδου ηρίοβίυ-^ 
του -παρόντος, εν τε τοις ^Αργηοις και 'ξνμμάχοις ταντα, Ότι ουκ όρ- 
&ώς αΙ οπονδαΐ αν(ν των άλλων 'ξυμμάχων και γένοιντο , και νΰν , εν 
καιρώ γαρ παρίΐναι ΟψίΊς, απτίθ3^αι χρψαι τον πολέμου, και πι-ίσαν-ί 
τίς εκ των λόγων τους 'ξνμμάχονς ίνΟύς εχώρουν επν Όρχομίνον τον 
Άρκαδικον πάντίς ηλ-τ^ν ^Αργίίων ούτοι δε Όμως και πίΐσ&εντίς υπί- 
λίίποντο πρώτον, επίΐτα δ' υοτίρον και ούτοι -ηλΟον. και προοκαΟ-ί'- 
ζόμίνοι τον Όρχομίνόν πάντίς επολιόρκουν και προσβολάς εποιονντο, 
βονλόμίνοι άλλως τε ηροσγίνίσθαι οφίσι και Όμηροι εκ της ^Αρκαδίας 
ηΰαν αυτόθι υπο Αακίδαιμονίων κίίμίνοι. οί δε Όρχομένιοι δηοαν-ι^ 
τίς την τί του τίίχονς άσΟενίίαν και του στρατού το πλη9ος και ως 
ουδίίς αντοΐς εβοηθ^ίΐ, μη προαπόλωνται, 'ξυνεβησαν ώοτί 'ξύμμαχοί 
τε ίΐνα,ι και όμηρους Οψων τε αυτών δούναι Μαντινίΰοι και ο'νς κατέ- 
^ίντο Αακίδαιμόνιοι παραδονναι. μίχά δε τούτο εχοντίς ηδη τον '0ρ-β2 
χομίνόν εβονλίΰοντο οί 'ξυμμαχοι εψ' ο τι χρή πρώτον Ιίναι τών λοι- 0. 61. § 1. όμως, οΙ)8ΐ6Ϊο1ι ιιηζυΓηϋ(ίβη (ΙαΓπίί. (Ρδ.) ν§1. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 
2, 2, 17 \άΙ. Α. — χρηματίσαι,. ζα 1, 87, 4. — ηρΙν η δρρίοΐιΐ ΕΙπίδΙ. ζιι 
ΕυΓ, Μβϋ. 179 ϋεη ίΐΙΙίδϋίιοη ΟίαΙιΙβΓΠ η\); 3ΐΐί•1ι (.ΙβΐΏ ΤΗιιΙί. Κβίδί§ ζυΐΏ Οοιί. 
Κ. οοΓΏΠι. ΟΓ. 36; ννοίιΐ ιηίΐ ΚβοΙιΙ; δ. ]θάοϋίι Ηοηη. ζα ΕΙηοδΙ. Μεϋ. 1024. (Ρρ.) 
νίβΐΐβΐοΐιΐ ΐ5ΐ ηρίν όη ζιι δοΙιΐΈΪΐιεη. ν^Ι. 1, 118, 2. 132, 6. 3, 29, 1. 104, 7. 

7, 39, 2. 71, 4. ϋαδ Ι^Ιοδδο πριν ιηίΐ ιΐβιη Ιηιΐίοαίίν πυΓ 1, 51, 1. 2, 65, 2. 

8, 105, 2. (Ηααδθ ρ. 88.) Αιιοΐι 3, 101, 2 ιι. δ, 10, 9. 

§ 2. παρόντος 1)θΐ οΙοΓ ΥυΙΙνδνεΓδαιηΓΗΐιιη^. ΕΓ\ν3Γΐβη ΠΊοοΙιΙβ ηιηη πα- 
ρίλ&όΐ'τος οιΙΰΓ προηγορονντος. Ρρ. ΥθηηιιΙΙίοΙ ίΐ3δ8 Λ' 3υδ§βΓίΐ1Ιθη δθϊ. ν^Ι. Κγ. 
ζ. ΗοΓ, 7, 203. — ονχ ό ρθ^ώς, §ο§οη δ, 47, 6. (ΒΙ.) — χαί γένοι,ντο 5θΐ3θη, 
αιιοΐι ηιΐΓ §Θδθ1ι1θδδβη δβίοη (δρη. 69, 32, 19), ί^θδθ1ι\Υθί3β (ίβηη §ο- 
ΙιαΙΙοη ΝνϋΓοΙοη. — χ^ηναι. δρρ. 65, 11, 6. 

§ 3. τΐίίααντίς, οί Άί^ηναΙοι,, θΙ)§1βίϋ1ι ίχώρουν ηάνης ΓοΙι^ζΙ. (ΙΙΙί.) 8ρΓ. 
56, 9, 1. — ίχ τών λόγων. Ειιΐί. Καΐ. 26: (χ του λόγου ΰ'ίίξω. ΟρΓβΓ 3: 
χατίάυαώηησίν αυτόν (χ τών λόγων. ΡΙιιΙ. Κοιη. 1 4 : πίηίΐσμίνον 'ίχ τίνων λο- 
γίων. (Ογ.) — όμως. ΡπΙδοΗ δίαηιΐ νοΓ όμως οίιι Κοηιηιη. Οογ δίηη: αυοίι 
ϋ1;οΓΓ6(1οΙ ϋοιιηοοΐ), \νίο δορίι. ΟοιΙ. Κ. 666: όμως ΰί χάμου μη ηαρόντας 
οιύ' ο« τοίμόν (^υλάξη α' όνομα μη πάσχίΐν χ«χώς. \•^\. Κβίδί§ εηαπ•. 659 ιι. 
δρρ. 55, 13, 3. — (πάτα υστιρον. ϊπιπα μιΟ^ύστίρον Ηγηι. ϋοιη. 205. (^VβΓ- 
ΓϋΓ ΑοΙ. ιΜοη. 1 ρ. 268.) — άλλως τ( δοννοΐιΐ αιΐδ αηϋβτη ΟΓϋιιιΙοη. — 
χαί ήσαν. ΑυοΙι ΙιϊβΓ ίκΐ ιΐβιη ΡίΐΓΐϊαϊρ οίπ 8θ1Ι)8ΐ3η(ϋ^θΓ δαίζ ηη!2βΓϋ§1. δρτ. 
59, 2, 4. ΟοοΙι ίδΐ οϋο ΒΙρΙΙο ίτοτηιΐο ίη ιΙίοδΟΓ νΥεΐδο ιιη£;β\νόΙιη1ίοΗ. — χίί- 
μίνοι, χατατί&ίψίνοι. (ΛΐΐΓ.) δ|)Γ. 38, δ, 3. ΟοοΙι ϋϋρΓίβ ιηαη χαταχίίμίνο» 
ίίΡΝνϋΡΐΐίΐ). ζιι 3, 28, 3. 4, 57, 4. 

§ 4. χαι ώς, χαί όίίααντίς , ώς. — προαπόλωνται, 1)θνορ 8ίθ ΗϋΙΓο 
βΓΐιίβΗεη. (Ρβ.) — Μαντινίνσι. ν^Ι. 5, 77, 1. (ΙΙΙί.) — ους, ΡϋΡΐΙιαδίερ ωβίη» 
ΰίιΐοΐ. ΥβΙ. 5, 8ί, 2. 56 Θονχνόίδον 

ηων. χαί ϊ/λίΓοι μεν 6η ί Λέττρίον ^αελίνον, Βίανηνης δε εηί Τ(- 
'Ίγΐαν και προσβ&ίντο οΐ ^ΑργίΤοι καί ^ΑθΊ^νυΧοι τόΐς ΜαντινίνΟιν. καί 
οι με)^ ΉΧηοι όργιοθεντίς , οτι ουκ επί Αεηρίον εψηφίσαντο , άνίχω- 
ρ-ηααν εη' οίκου , οί όε άλλοι 'ξνμμαχοι ηαρίΟκίνάζοντο εν τη Μαντι- 
νεία ως ίηΐ Τίγεαν Ιόντίς. και τινίς αυτοΐς και αυτών Τίγίατών εν 
τη ηόλίΐ ενίόίόοσαν τα πράγματα. 

63 ΑίακίόαιμόΐΊΟΐ όε επίώη άνίχωρηβαν εξ ""Αργούς τάς τετράμηνους 
ύηονόας ποιηοάμενοι, Άγιν εν μεγάλη αΙτία είχον ον χειρωοάμενον 
οφίοιν ' Αργός, παρασχον καλώς ως ουπω πρότερον [αντοί ενόμιζον]. 
α&ρόους γαρ τοσούτους 'ξυμμάχονς και τοιούτους ου ράδιον είναι λα- 
2βεΐν. επειδή δε και περί Όρχο μενού ηγγέλλετο εαλωκέναι, πολλω δή 
μάλλον εχαλέηαινον και εβοΰλευον ευ9•υς υπ" όργης παρά τον τρόπον 
τον εαυτών ώς χρή την τε οΐκίαν αυτού κατασκάψαι και δέκα μυριάσι 
ζδραχμών ζημιώσαι. 6 δε παρητεΐτο μηδέν τούτων δράν έργω γαρ 
αγαί^ω ρυσεσ&αι τάς αιτίας στρατευοάμενος , η τότε ποιεΐν αυτούς ο 
τι βούλονται, οί δε την μεν ζημίαν και την καταακαφην Ιπεοχον, 
νομον δε εΘεντο εν τω παρόντι Ός ουπω ηροτερον εγένετο αυτοΐς' 
δέκα γαρ άνδρας Σπαρτιατών προοείλοντο αυτω ξυμβοΰλους, άνευ ών 

β^μη κνριον είναι άπάγειν στρατιάν εκ της πόλεως, εν τοΰτω δ' άφι- 
κνεΐται αυτοΐς αγγελία παρά τών επιτηδείων εκ Τεγεας οτι, ει μη 
παρεσονται εν τάχει, άποατηοεται αυτών Τεγεα προς "Αργείους και 
τους 'ξυμμάχους και Όοον ουκ άφεΰτηκεν. ενταυ&α δη βοη^^εια τών 
Αακεδαιμονίων γίγνεται αυτών τε και τών Ειλώτων πανδημει ό'ξεΐα 
και οία ουπω πρότερον. εχώρουν δε ες Ορεσ&ειον της ΆΙαιναλίας' 
2και τοις μεν ^Αρκάδων οφετεροις ουΟι ξυμμαχοις προεΐπον α&ροιαθ'ίΐ- ^. 62. § 1. ίπΐ Α., ϋναι ν/ϊο οαοΐι § 2. (Υβ.) — ηςοΰέ&ιντο , συνήλ- 
θαν Τί] γνώμιι. (5οΙι.) ν§1. ζϋ 6, 50, 1. 

§ 2. ίνίάίάοϋκν. ζα 4, 76, 2. 

Ο. 63. § 1. ί'ξ 3αδ άθΐη αβΙ)ίβΙθ νοη. — βψίΰιν. ζιι 4, 28, 4. — 
αντοΙ ί νόμιζα ν ΙϊδηηΙβ ίβΗΙβη υηά αηιβδ ννοΐιΐ. 

§ 2. έαλωκίναι,. 8ρΓ. 61,6,8. — ίβοΰλΐυον. ζιι 4,41,1. — ηηρά 
τον τρόηον τον ίαυτων 1, 132, 5. (Ηαάδοη.) 

§ 3. ρνσβΰ&αί. λύσίσ&ηι \νί11 ΟοΙ)ΓΘΘ. ν§1. άηολύΐσθαι 5,75,2. 8,87,1. 
ίγχίημα λΰϋαι 1,4-2, 3. ΚΓβϋίοΙι ΐ5ΐ (ΐ3δ λΥοΓΐ ηιβΙΐΓ ροβίίδοΐι ιιη(1 ΐιηά&ί βίοΗ 
δοηδΐ ίϊβί Τ1ιΐ)Ιν. ηΐοΐιΐ, \νο1ι1 3ΐ)βΓ Ιιοί δραΐβι-η ΟβδοΙίϊοΙιΙδοΙίΓβίΙίβΓη. (Ρρ.) ΟβΠβΓ 
βυοίι 1)βί ΗοΓ. , ΙϊίθΓ νίβΐΐβίοίιΐ βίδ άβρ νοη Α§ί3 δβΐΐ^δΐ ββΙίΓαιιοΗΙβ Αυδί^τυοίί. 
ν§1. ζυ «ΓρηκΓοί 4, 40, 2. Οθγ 5ο1ί. βΡίίΙδΓΐ;: άηοΐύσιιν; \νί6(1βΓ §υ1; ηιαοΗβη 
δοΙιηεϊάβΓ; άνάλψρις 5, 65, 2. — η. ζιι 1, 78, Η. — ποίίΐν. ζα 4, 50, 3. — 
ίπέσχον. Ζϋ 2, 76, 1. — τω παρόντι, τω τότε καιρώ, οτε ώργίζοντο. (δοΐι.) 
ύίβδβιη Αηΐαδδβ. — μη κύριον είναι θγ^. βασιλέα 6 νόμος ίκίλενε. ,,ν§1. 
2, 24, 9." (Ρρ.) — πόλεως, πολέμιας ΙΛηάΆη δρίοϊΐ. ρ. 10 υ. Ηααδβ ρ. 89. 

Ο. 64. § 1. γίγνεται. δρρ. 52, 8, 1. — Όρέσ&ειον ΐύν Όρίστειον ΙιίβΓ 
υ. § 2 ά\ο 1^^δι^η Ηδη. ν§1. 4, 134, 1. Εϊηοη Οι-βδΙΙιβιΐδ 3ΐδ βΓΪϊηϋθΓ βΓλναΗηΙ 
Ρβοδ. 8, 8, 1, ϋοοίι ΙοΐΙβΙ δοΐιοη ΕυΓ. Ογ. 1647 άβη ΟγΙ νοηι ΟΓβδΙβδ αΐ). 

§ 2. Άρχάάων, ίκ των Ά. (δοΐι.) ζα τών Ά&^ναίων 1, 126, 6. — κατά ξν}'}'ρα(ρης ε, ξε'. [418.] 57 

σιν Ιεναι κατά πόδας αντών ες Τίγέαν , αυτοί δε μέχρι μεν τον Χ)ρί- 
σ&ίίον ηάντίς ίλ&όντίς, ίΧΗϋεν δε το εχτον μέρος σ(/ώΐ' αντών άηο- 
τιίμΐ/'αΓτίς επ οίν.ον , εν ω το ηρισβυτίρόν τι και το νίωτιρον ην, 
ωοτί τα οίκοι ((ρονρίΐν, τω λοιπω οτρατίνματι ά<ι ικνοννται ες Τιγεαν. 
και ον πάλλω ΐστερον οι 'ξνμμαχοι άπ' \4ρκάδ(ον παρησαν. πέμπουΟι^ 
δε και ες την Κόρινθ^ον και Βοιωτούς και Φωκέας και ^Ιοκρονς, βοη- 
^ίΐν κίλίΰοντίς κατά τάχος ες Μαντίνίΐαν. αλλά τοΐς μεν εξ ολίγου 
τι- έγίγνίτο και ον ράδιον -ην μη άΟρόοις και αλλήλους πίριμίΙναΟι 
δΐίλΟίΐν τψ' πολίμίαν 'ξννέκληί γαρ διά μέσον Όμο)ς δε ηπίίγοντο. 
Αακιδαιμόνιοι δε άναλαβόντίς τονς παρόντας ^Αρκάδων 'ξνμμάχονς έαέ- 
βαλον ές την ΆΙαντινικην, και οτρατοπίδίνσάμίνοι προς τω Ηρακλίίω 
εδηονν την γην. 

Οι δ' \4ργίΐοι και οι 'ξνμμαχοι ώς ίΐδον αντονς, καταλαβόντίςβΐ) 
χωρίον ερνμνόν και δνσπρόσοδον παρίτά'ξαντο ώς ες μάχη ν. και οι 
Λακεδαιμόνιοι ίν>>υς αντοΐς έπι'μσαν και μέχρι μεν λίβον και άκον-ί 
τίον βολής έχώρηοαν , επίΐτα των πρίοβντέρων τις ' Λγιδι επίβόηοίν, 
όρων ηρός χωρίον καρτίρόν ίόντας σ(^ας, οτι διανοείται κακόν κακω 
Ιάσ&αι, δηλών της εξ ^Άργονς επαιτίον αναχωρήσεως την παρονσαν 
ακαιρον προβνμίο.ν άνάληψιν βονλομένην ίΐναι. 6 δέ, ίϊτε κα& δια το3 
επιβόημα ίϊτε κυΧ αντω άλλο τι η κατά το αντό δοξαν εξαίφνης, πά- 
λιν το στράτίνμα κατά τάχος πριν 'ξνμμί'ξαι άπηγίν. και αφικόμίνος ηύ(Τας. Ζΐι 3, 98, 2. — αυτών ίίΪΓ αυτών ΒΙν. — σι/ ων <χντων. δρρ. 51, 
2, ΐυ. - το ηρίαβότίρον οίιηο Εΐ'^ϋπζιιπ^ ιΙβ3 μίυος η;ιο1ι ί^ρτ. 4 3, 4, 17. 

^* 3. οί ξΰ μμαχοι οί ξ. οί? ν§1. § 2 Α. υ. 4. — ίξ ολίγου, εξαίφνης. 
(8οΗ.) ζιι 2, 11. 3. — έγίγ ν ίτο, ίλ&ίΐν. (δοΐι.) β8, ίΐίο ΑιιΙ]ΌΓ(ΐ6Γϋη§ , Ιίαηι 
ϊίιηοη ρΐόΐζΐίοΐι. (Κηειιΐίϋΐ υ. III.) δρι•. 61, 5, 6. — μη - τΐίρι,μίίνασ* 
\νοΓβηι δϊο ηϊοΗΙ νοΓδΟΓηιηοΙΙ \ν3Γί;η υηά βϊη αηιΐορ οτδΐ 3ί)^β\\'3Γ- 
ΙοΙ ΙιοΙΙοη (Υπ.) δρΐ'. 67, 8 ιι. 9. — ξυνίχλ^ΐί, ατίίχλίκ. [8νϊ\.) Βαν δίηη 
ίϋΐ \νο1ι1: ο δ Ιο§, ζυ 8 αυιιηοη 1ιϋ π§6π ϋ , υ η ιι ηΙβΓΐ)ΓθοΙι βπ. Οίΐετ ΡοΙίΓίβΙ) 
ΤίιπΚ-. ρΙ\ναδ Αη(1βΓβ8? — άνά μισού, (ν μίοψ ούσα. (δοΗ.) ϋϊοη ^ 55,20: 
ηολλη γη Λ« μ(>7.Ίυ Ιοτίν. ΗβΓ. 1. 104: το Λα μέσου 'έί>νος. \ν). Οίοη. ΑγοΙι. 
11, 16 II. ΡΙιιΙ. Ρεί 16. 

Ο 65. § 2. αφας. δρΓ. 58,4,3. — κηχόν, ύβη νβΓΐΓ3§ 5,60,1. ϋΐθ 
Κοιίοπδίΐιΐ ^^^ι δριϋοίηνοΓίΙϊοΗ. δορίι. ί\ δίοΐ) 4,37: Ινταΰ&α μέντοι, ηάντα τάν- 
^ρώτιων νοΰίΐ, χαχοίς όταν Οίλωσιν ιαΰθ^ηι καχά. \'^\. Ι,οΐ). ζιι δορίι. Α^. 362. — 
έηαιτίου ζ ιι ιυ νοΓ\νιΐΓΓ £;θϋ3αο1ιί. (δοΐι.) Όκ^γ ϋβ. Ηϋιΐί^Ι νοη άνάληιριν 
ηΗ. — άνάληψιν, ^ίραηίί{<ν, χατόρ&ωσιν. {Β(Λ\) ν^Ι. Ζϋ 5, 63, 3. — βον- 
λομένην Ι^οζλνοοΙίο. ϋίΐδ \νοι•Ι, ί)ϋί ΤΙιιιΙί. δοηϋΐ ηίοΐιΐ δυ νοη δίΐοΐιβη, ΙιίοΓ 
ιιιΐΓ ννοίΐ ί^ϋιΙίΐοΗΙ Ννίηΐ: β γ \νο11ϋ ωίΐ δβΐιιυιπ υ η ζ ΐ!ίΙίι.'ϋ η ΕίΓβτ ιΐοη 

§ 3. ίϊτί Χ((ί — ίΐτί χ(ίί. ζιι 6, 60, 2. — (ηι,βόημα 5θΙ)βϊηΙ δοπδΐ 
ηϊοΗΐ νοΓΖΐιΙίοιηηιοη. — «ύτω ίΐιιη νοη δοΙ1)δΙ. δρΐ'. 51, 6, 8. — η χατά 
το αυτό νοιϋαοΐιΐίςΐ ΒοΙ)ΐ•οο. // χαΐ το αυτό Κίΐιηρο ζ. ΓϋΐιΠοη Β. δ. 52: ΟίΙβΓ 
βαοί) ο1)βη άΰτδοΐΐιο Οοϋαηΐίο. Ναοΐι ιΙογ ς^Νν. 1•ά. ϊδΐ \νοΙι1 ζιι ορΚΙαρβη: 
8ΐ8 άοοϊ αη^βΓαοςβηοη ΥβτίαΙίΓβο ϋβιηαβδοδ. Οογ δοΐ]. : ηηιρ το αντό. 58 Θονχίόίόον 

ηοος ττ/ν Τίγίατιν το νόωρ ε^ετρίττίν Ις την Μαντινικην, τκρι ονπίρ 
ως τα ηολλά βλάπτοντας όποτέρωΟί αν εοπίπττ] Μαντινης και Τίγίά- 

ι^ται ηολίμοϋσιν. ββοΰλίτο όε τους αηο τοΰ λοφον, βοη&ονντας επί την 
τον νδατος εχτροπην, εηίΐόάν πν&ωνται, ααταβιβάσαι, τους "Αργίίονς 

ΐ,ααΐ τους 'ξνμμάχονς, και εν τω όμαλω την μάχην ποιεΐσ&αι. χαί 6 
μεν την ημεραν ταντην μείνας αυτοϋ περί το νόωρ εξετρεπεν οΐ (5' 
"ΑργΗΟί χαί οί 'ξνμμαχοι το μεν πρώτον χαταπλαγέντες τη εξ ολίγον 

6[αΙφνιδίω] αυτών άνα/ωρηοει ουχ είχον ο τι εϊχάσωσιν' είτ' επειδή 
άναχωροΰντες εκείνοι τε άπέχρυψαν χαί σψεΐς ησύχαζον χαί ουχ επη- 
χολοΰ&ουν, ενταϋΟ^α τους εαυτών στρατηγούς αν^ις εν αΙτία εΐ/ον τό 
τβ πρότερον καλώς λη(ρ^^έντας προς 'Άργει Λακεδαιμονίους άφε&ηναι, 
χαί νϋν οτι άποδιδράοκοντας ουδείς επιδιώκει, άλλα καθ-' ησν/ίαν οι 

Τμεν σώζονται σφεΐς όέ προδίδονται, οι δε στρατηγοί ε&ορυβη&ησαν 
μεν το ηαραντίχα, ύστερον δε άπάγονσιν αυτούς άπο τοΰ λόφου χαί — {ξϊτρίτΐΐν, μίτωχέτΐνιν. (δοΐη.) — άόξαν. δρπ. 56, 9, 5. — τά ηολλά 
Ιίβηη ΙιϊεΓ \ν6§6η ώί ιιαπ ηιβΙΐΓβηΙΙΐθίΙδ Ιιβϊδδβη. δρΓ. 69, 63, 5. Ρρ. νβΓ- 
ίΐ3θΙι(ί§1 (135 τά. — όηοτέοωαί αν ίσηίητί], ίϊς οποτίοαν {αν) ηόλιν ρί»?. 
(δοΐι.) — ηολίμονσίν , άΐλήλοις άηλονόη. (δοΗ.) 

§ 4. ίβούλίτο — ξνμμάχους βτ \νο111β άίβ Άΐιί άβτα Ηϋ§β1 
ΙίβΓίηάΙϊοΗβη, όϊβ ΑΓ§βΐθΓ αηά ίΙΐΓβ νβΓ^ϋηάβΙβη, νοη άβω Ηϋ- 
§6ΐ, ίηάθΐΏ (\ν6ηη) δίβ 8β§βη άίβ Α1:)ΙοίΙαη§ άβδ ΛΥβδδβΓδ, δθΐ33ΐά 
β;β (ΐ3νοη νβΓηοιαιηβη, ΙιβΓΒηζό^βη, \ν3δ βΓ βι•\ναΓΐβΙθ , Ιιβτβΐίζα- 
Κοιηπιβη ηο11ιΐ§βη. (Ρδ.) Κγ. δΐυοί. 2 5. 18 Γ. ΙΤθΙίβΓ τους άηό δρπ. 50, 
8, 14. ΟοοΙ) ΙίόηηΙβ τονς οιιοΐι η3θΙι άβτ Α. ζα 3, 81, 3 βτ^ΆΓί -«νεΓίΙθη. — 
τοΰ λό'^ον (ίβζΊθΙιΙ δίοΐί 3υΓ ΟάΒ χωρίον ίρνμνόν § 1. — χατα β ι βα ααί, 
άντΙ Ίοϋ ανάγκην αντοίς του χαταβηνα* ηαρααχίΐν. (8θ\\.) — τονς'Αργίίους. 
δρρ. 57, 7. — τήν. ζυ 3, 105, 4. 

§ 5. ηίτρΐτΐΐν, το νάωρ. ζα 1, 114,9. — Ιξ ί,λίγον ΐ3βϊ ^βΓΐη^θΓ 
ΕηΙΓθΓηηη^. ν^Ι. § 1. (Α. Ρδ.) ΜιΙ Ββζυδ 3υΓ μίχρι μιν λί9ου βΙο. § 2, ν.ϊβ 
ιώ{νΐ(ίίω 3ΐιΓ χατα τάχος % 3. (ΑΙ)Γ.) — αϊφνιύΊω ΓθΙαΙΙ ίη βίηβΓ Ηδ. ΑΙδ 
ΟΙοδδΒΐη ζυ ίξ ολίγου νβΓ(ΐ3θΙ)Ιί§1 θδ Ογ. ν§1. ζα 2, 11, 3. ,,δο 6Γΐίΐ3Γΐ άβρ 
δοΐιοΐ. ίξ ίλίγου 5. 64, 3 <1αΓθ1ι ίξαίγνης', 6ΐ)θη δθ Λ' ολίγον 5, 66, 1." (Ηΐί.) 

— (ΐχάσωαιν. ζα 2, 4, 4. — ίΐτ'. ϊηατΊ Ββηη ίΐτ' ίηίΐδή ίδΐ γπϊρ δοηδΐ 
ννοΙίθΓ ηίοίιΐ βπηπθΓΐίοίι; ηιβΗΓΓ3θΙι δηοΐβΐ δίοΐι Ιηπτ' Ιηαάη. ζυ 8,67,2. ΛυοΗ 
δίθΐιΐ δοηδΐ ί)6ΐ ΤΙιυΙί. Γθββ'Γηαδδί^ 50 ϊτιπτα. Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 94. Είτα \\Άί βν 
νΐβΠείοΙιΙ ηΐβ §6ΐ3Γ3αοΗΙ. Οβηυ βυοίι 4, 58, 1 υ. 8, 44, 2 νβηηυΙΙι' \οΙϊ (τιπτα. 

§ 6. άηέχρνφαν, ίαντονς δηλονότι, ιδίως άί ΐηΐ των ηλοίζο μίνων χαί 
ονχίτι Όρωμένων λίγίται. (δοΐι.) Ζα βΓ^δηζεη ϊδΐ νίβΙηίθΙΐΓ αυτούς, τονς ΆργΗονς. 
■ννίβ πΐ3η ηϋΓηΙίοΙι νοα δοΙιίίΤβηάβη δ3§1 άποχρύι/^αι γην, \νβηη δίβ (ΐ3δ ίβηά 
ηΐοΐιΐ πιβίιι• δοΐίβη Ιίοηηβη, δο αυοίι νοη Μβηδοΐιεη. ίυΐί. λΥβΙΐΓβ ΟβδοΙι. 2, 38: 
ίί^ίύγομίν. ίπίΐ ό' άπιχρνιραμιν αυτούς, Ιώμί&α τους τραυματίας. (Ογ.) ν§1. 
Ρΐ3ΐ. ΡγοΙ. 338, 3 υ, άΟΓΐ ΗεΐπάοΓΓ. (Οο.) — σφίΐς, οί Άργύον. (δοΐι.) ΓϋΓ 
αυτοί ίδΐ 3αδδβΓ ϋοΓ ογ. οΙ)1. υη^εννοΐιηΐίοΐι. (Ρρ.) δρΓ. 51, 1, 3. ϋίθδβΓ Νο. 8ΐ ϋΐ3θΓΐ)3υρ[ ηίοΐιΐ δο §3γ 1ιϋυβ§. — ίν αιτία ίίχον, Ιμίμψοντο. (δυΐι.) ζυ 
ι, 35, 2. — τό ηρόκρον ^βΙιΟΓΐ ζυ άφί9ηναι. — χαλώς ληφβ^έντας, ίυ- 
ηάρώς χαΐ βεβαίως άποληφ^ίντας. (δοΐι.). — άφί^ηναι. δρΓ. 50, 6, 6.' — ίδΐ 

1, 

χαίρως χαΐ β(βο ., . . 

ννν οΤί. 8ρΓ. 54, 17, 7. 033 οη ΙίβίδϊΙ ΙιίθΓ ν<τβί1. — οί μίν, οΐ Ααχίάαί- 
μόνιοι. (8θΐ5.) — αψί'ις, οί '.4ργ(ίθΐ. (δοΐι ) ^ΐ'ίΎραφης ε, |ς'. [418.] 59 

τϊροίλκ^όντίς ες το όμαλον Ιατρατοηίδίνααντο ως Ιοντίς επί τους πο- 
λίμίους. 

ΤΤι ί)' νοτίραία οι τ( ^Αργποι ν.αί οί "ξνμμαχοι "ξυνίταξαντο , ως66 
εμίλλον μαχΗα'άαι, -ην ηίριτνχωοιν υί τί Ααγ,ίόαιμόνιοι άηο τον ν- 
δατος τιρος το Ήρώ/.λίΐον πάλιν ες το αντο οτρατόπίδον ιόντες όρώοι 
δι' ολίγον τονς εναντίονς εν τά'ξίΐ τε τ^δη πάντας χσ.ί άιιο τον λόφου 
ηροίληλνί^^ότας. μάλιστα δη Λαγ.ί δαιμόνιο ι, ίς ο εμέμνηντο, εν τοντω 
τω χαίρω εξίπλάγησαν. δια βρα/ίίας γαρ μελλήοίως Τ] πυ.ραογ.ενΊ]^ 
αντοΐς εγίγνίτο, και ενθ^νς νπό οπονδτις γ.α&ίΰταντο ες κόσμον τον 
εαντών , "Άγιδος τον βασιλέως έκαστα εξηγονμίνον κατά τον νόμον. 
βασιλέως γαρ άγοντος νπ' εκίίνον πάντα άρ/ίται, και τοΙς μεν πολε-ΐ 
μάρχοις αυτός φράζίΐ το δέον, οι δε τοις λοχαγοΤς, εκίΐνοι δε τοις 
πεντηκοντηρσιν, αν&ις δ' ούτοι τοις ενωμοτάρχαις καν οντοι τ^ ενω- 
μοτία. και αν παραγγέλσίις, ην τι βονλωνται, κατά τα αντα χωρονσι 
καν τα/ίΤαι επέρχονται' σχεδόν γάρ τι πάν πλην ολίγον το στρατό- 
πεδον των Αακίόαιμονίων άρχοντες αρχόντων εΐοί , καν το επιμίλες 
τον δρωμενον πολλοίς προσηκΐΐ. τότε δε κέρας μεν ενωννμον Σκιρΐ-%Ί 0. 66. § 1 η(^%τΰ χωοίν , τοις ^αχίάαψονίοις. (δοΐι.) — όρωσι. Ε» 
\νΪΓ(1 \νο1ιΙ ώς ορώαι, ζη Ιΰααη \ιηύ νοΓ μάλισια ηιΐΓ θίη Κοηιιηα ζϋ δοΐζθη δβΐη, 
υω (ϋβ Κϋάβ αη^βηιοδδεη ζϋ ΓπαοΙιβη. (Κγ. Βηιοΐΐδΐ.) ΟυϋίΙΙίι^Ι νοη Καηιρβ ρ. 
45. Οβηη μάλι,σια ΰέ πιϊΐ βίηί^εη Ηδη. ςΰπϋι^Ι ηίοΐίΐ υπά νναιβ υη§οΙιόπ§ ββ- 
δΙοΙΙΙ. Α«χί(ϊαιμ6νιοί \\ίθ(ΐ6Γΐιο11 ϊίΐ βΐ^εη ηίοΐιΐ ΒΠδΙοδδίς. — (ίι' ολίγου, ζιι 
2, 89, 7. — ίί ο ί μίμ νη ντο , μίτά την των ηνΟ^ρώπων μνήμην. (8ΰΙι.) ϋ33 
ίς υ ΓίΪΓ ί'ως ίδΐ οϊι;. ΗοΓΟίΙοΙεϊδϋΙι. ϋίαΙ. δγηΐ. 54, 16, 2. — ίξίηλάγησαν. 
ίξίγάνηΰαν ζβί^Ιοη δϊοΐι πΐβ ϊη βίηείΏ ςΙαηζβηϋθΓΠ ίίοΐιΐβ Κίΐίπρβ 
βί>. ΟοοΙι οϋοδ Ινίΐηπ ^χι^αίνία9^ια δθΙι1βο!ιΙ\νοί,' \νϋΙ)1 η'^ΛΛ 1)(;ζείοΙιηοη. 

§ 2. όιά βρ((χίί«ς. νοιΙιΟΓ νθηηί>86 ϊοΐι ςΐοη ΟεϋαηΙίϋπ: ΗίβΓ αϊ) β Γ 
ζβί§1β δΐοΐι ιΐίο ΥοΓ ι Γβ ίίΐίο ΙιΙί θί ι ϊίΐΓ(3ΐ• ΐΏ ϊ Ι ΐ ΙΜ Γ ϊ 8 Ο Η β II νορΓαδδϋη^. 
{Κγ. ΒπιοΙί.'ϊΙ.) — ηκρασκΐνή, (ι^όηλισις. (δυΐι.) — ντιο σπονΰ'ης , σηουά^, 
χατά ΰτιουίίήν, \νίο 3, 83, 3. 8, 107, 1. (Ρρ.) — κοιΤ,αον, σύνταξιν. (ίοίι.) — 
τον ίαντών ϋίβ Ιιοί ϊΐιηβη §ο\ν όΐι ηΐίο Ιιβ. (ΗΙ.) — 'ίχαϋτα ίξ. ζυ 3, 
55, 2. — νη'. άη' ΟοΙ)Γβο, ορΚΙαΡβηοΙ, ννϊβ ίΐυοίι Ηβη^β: ΑΙΙοδ §βΗΙ νοη 
ϊΙΐΓΠ ίΐιΐδ. Βοί ()ί•Γ Ι$6(ΐ6ΐι1ιιη§ ι•β{^ίβΓΐ \νοι•(ΐ6η δ3μ;1β ιπαπ ϊη (ίβρ ΤΗαΙ \νοΙι1 
ηυι•: -πάντκ ιίρχομκΐ. ν:^!. Χοη. Α^. 2, 16, ηϊοΐιΐ πάντα άρχίκα, νη' ίμον. 
Ιηϋοδδ δοΗβΐπΙ οΐυυΐι (Ιθγ Βρ^γιΟ" <ΐ6δ ΑηΓϋη^εηδ ΙιίΰΓ ίΐυϋΐ» ηίοΐιΐ γθοΙιΙ αη 
δβϊηβΓ δίθΐΐβ ιιηοΐ ΐοΐι νβΓΓΠΐιΙΙιβ οΙαίιΟΓ άρχονται. 

§ 3. ηΐντηκοντήρ ηικίι Χβη. Απ 3, 4, 21, νναΙίΓθηίΙ Χεη. δοηβΐ ηιν- 
τηχοστήρ 8β^^Γίιι1^Iιι. (Κι•. ΙικΙ. ;ιι1 Χοη. Αη.) — ηαραγγ έλαα,ς πιϋη(1ΙΐοΙι 
άϋΓοΙι ϋίθ ΟΠϊοίβΓβ ( ηίοΐιΐ (ΙιιγοΙι ΉβΓοΙιΙδΡυΓ) ηιίΙι^οΙΙιείΙΙο ΒοΓβΙιΙβ. Κγ. ζιι 
Χβη. Αη. 4, 1, 5. ϋηΐΘΓδοΙιίΐΗΐβη δϊηιΐ δίβ Ιιϊογ νοη ίΐΙΙί^οηιεϊηεη νβΓΓϋ§ιιη^,'6η, 
το άίον § 2. — βούλωνται. (ίίωνται.'ί — χατα τα αυτά ϊη ϋβΓδβΙΙίβη 
ΚοίΙίθηίοΙ^Θ, νοιη Κϋηΐί^ο πη ίϋβ ΡοΙβητίίΓοΙιβη εΐο. (Ρδ.) — χωρονσι. Εητ. 
ΙρΙ). Τ. 1358: λόγοι ίχώρονν. Ηογ. 1, 122, 2: ίνηΰ9ίν η ί^άης €<'ντη χίχώρηχι. 
(Ρα5δθ\νδ ίβχ.) — ταχίϊαι. 8ρΓ. 57, 5, 4. — ίηέρχονται, ί;βΙιοη Ιιίη 
ιΐιποΐι οϋο ΤηιμρβηΙΙιοϊΙϋ. — οχίάύν τ», ζα 3,68,3. — ολίγου οΐηοδ βο- 
Γΐη^βη ΤΙιβϋοδ. δρτ. 43, 4, 17. — το ίηιμίλίς τοΐ> άρωμέν ου, η ίπ*- 
μέλίΐα ιίϋν γινομένων. (8οΗ.) νβΐ. ζυ 5, 102. 

Ο. 67. § 1. χέρας ενώνυμον αΐ9 ΙίηΙίβΓ ΡΙϋ^^υΙ. (Ρρ.) ΑπίίοΓβ Οϊθ(1. 60 Θονκνόίόον 

ται αΰτοΐς γ.αθ^Ιαταντο , άη ταντην την ταξιν μόνοι Ααγ.ίδαιμονίων 
επι σφών αυτών έχοντίζ' τιάρα ό' αντοΐς οΐ ΙηΙ Θρά•/.ης Βρασίόίιοι 

2στρατιώται και νίοόαμωδίΐς μβτ' αντών επίΐτ' -ηδη Λαγ,ίδαιμόνιοι 
αυτοί ί'ξης -/.α&ίστασαν τους λόχους -/.αΙ παρ* αυτούς ^Αρν.άδίον Ήραιης, 
μίτά δε τούτους ΙΜαινάλιοι, και εηΐ τω δί'ξιώ κέρα Τεγίαται και Λα- 
κίδαιμονίων ολίγοι, το εσχατον εχοντίς, καΐ οι ΐηττης αυτών εφ' εκοτ- 

Βτερω τω κέρα. Λακεδαιμόνιοι μεν ούτως εταξαντο' οι ^' ενάντιοι 
[αύτοΐς] δε'ξιόν μεν κέρας ΒΙαντινης ίίχον, Ότι εν τΡ] εκείνιον το έργον 
Ιγίγνετο, τταρα δ' αυτούς οι 'ξΰμμαχοι Αρκάδίον -ηααν, έπειτα Αργείων 
οι χίλιοι λογάδες, οις -η νόλις εκ πολλού ασκησιν τών ες τον πόλεμον 
δημοσία παρεΐχεν, και εχόμενοι αυτών οί άλλοι Αργεΐοι, και μετ' αυ- 
τούς οί ξΰμμαχοι αυτών, Κλείοναΐοι και Όρνεαται, έπειτα ^Α&ηναΐοι 
έσχατοι το εύώνυμον κέρας έχοντες και ίππης μετ' αυτών οί οΙκεΤοι. 
68 Τάξις μεν ηδε και παρασκευή αμφοτέρων ην, το δε στρατόπεδον 

των Λακεδαιμονίων μείζον έψάνη. αριθμόν δε γράψαι, η κα&' εκά- 
στους εκατέρων η 'ξυμπαντας, ουκ αν έδυνάμην ακριβώς" το μεν γαρ 
Λακεδαιμονίων πλη&ος δια της πολιτείας το κρυπτόν ηγνοεΐτο, τών 15, 32 υηά ΑηάβΓβ. — 2:κιρΐται, οίϊβηΙίαΓ Ραδδνοΐΐί, ηίοΐιΐ ΚβϊΙβΓ. (ΑΙ)γ.) — 
μόνοι Α. βΐΐβϊη αηΐβτ (36η ί. (Ρδ.) Οΐ3§ΐ6ίο1ι ϋΓ8μΓϋη§1ίο1ι ΑΓίίαάθΓ, ν/υΓάοη 
δΪΘ (Ιοοίι 36ΐζΙ (5, 33, 1) ζυ ίβΐίοηίΐίίΐ £!6Γ6θΗηβΙ. (ΟΙίηΙοη Ρ. Η. ρ. 403.) — 
ίηΐ υφών αυτών. δρτ. 68,40,6. — αντοΐς. \νβ§6η οΐβδ Όά. ϊδΐ \νο1ι1 Ώ^^\1ί 
χαί^ίΰταντο Ζϋ ίίβηΐίβη , δοηοΙβΓη ηααν ζιι οΐβδηζβη. ζα 1, 48, 3. (Ρρ.) — οί 
ίηΐ Θ ράχης άϊβ ϊη ΤΙιταΙίβ §β\ν6δβηοτ. ΕΓννβτΙβη \νϋΓ(3β ιηβη οΐ άηο Θ., 
■ννϊθ Η33δθ ρ. 61 Ιβίθη -λίΠ. ναΐ. 5, 34, 1. 35, 5, ΑΠθίη άθΓ ΑαδάΓϋοΙί \ναΓ 
άβη ΤΓυρρΘΠ §ο1»Ιί6ΐ)βη 3υο1ι αΐδ βρ ηΐοΐιΐ πιοΗγ ρβδδίβ. ν§1. ζπ 1, 89, 1. 

§ 2. Τίγίαται. ϋεΙιεΓ ϋβΓθη ΑηδρρυοΙιβ ααΓ άίβδεη Ρ1ϋ§β1 ΗβΓ. 9, 26. (ΒΙ.) 

§ 3. μέΐ'. ζα 5, 48. — αντοΐς. Είηεη Όά. ΙιαΙ Τΐιυΐί. \νο1ί1 ηΐβ δο (Ιοιή 
ενάντιοι 1)βί2ΡΓϋ§1. — Μαντι,νης. δρΓ. 57,8. — (ργον <3ϋΓΓΐβ ΟΙοδδβω δ(;ίη. 
νβΐ. 4, 28, 4. 5, 64, 3 υ. ζυ δ, 57, 2 Ε. - ηαρά. 6ρΓ. 68, 36, 1. — ήσαν 
άϋρΓίβ ζυ δίτείοΐιειι δθϊη. ζυ 1, 48, 3. ΌΆηα Ί$1 παρά ηιίΐ (Ιθπι Αο. (δοηδί 
αντοΐς) ια'ιαάβΓ βπδίοδδί^, ίΓΐ(1οηι βυοΗ ΐαταοαν νθΓδθ1ι\\'βΙ)6η Ιίδηηίβ. ν§1. Χβη. 
Αη. 1, 8, 5. — οί ξΰμμαχοι Άρχάάων ϋη'β ΥβΓίιϋηάθΙβη 3υδ .Α.Γ- 
Ιίβάΐβη. (Ρρ.) δρΓ. 47, 9. ν§1. 5, 37, 4 υ. ϋΙ)θΓ <3ΐβ δβοΐιβ 5, 81, 1. — οΐ 
χίλιοι λογάάίς. νΞ.\. 5, 72, 2. 73, 4 υ. 5. Είη διβ^1θη(1βδ ΗθβΓ ία ΜίηίβίϋΓ, 
βΓΐβδβη 3118 ^ϋη2I^η§βη ιΙθγ ΓθίοΙιβΓη Οίϋίδβπ, υη(1 άαίιβι• δραΙβΓ ΗβηάΙιαϋβ (3βΓ 
ΑπδίοΙνΓβΙίβ. ν§1. ^^ο^1. 12, 80. ΡΙυΙ. ΑΙ1<. 15, Ρβυδ. 2, 30, 1. ΑηδΙοΙ. Ροΐ. 5, 
3, 5. (.\Γη.) — αΰχησιν ηαρεΐχΐ, ί,σχίΐ^ αυτούς, η, ώς τινίς , Ιξουσίαν ηα- 
ρίΐχΐ του άοχίΐν αυτούς. (ί?ο1ι.) ΡΙυΙ. ΡβΙ. 18: οϊς η ηόλις ασχησιν χαί όίαιταν 
έν τη Καύμίίη ΰτραιοτίίΐίίυυμϊνοις παρύχίν. ν§1. Οίου. 12, 75: άηολϋααντίς αυ- 
τούς χαί της άλλης λατουργίας χαί τροφάς άημοΰίας χορηγονντίς ηροΰίταξαν γν• 
μνάζίο&αι αυνίχύς μίλίτας. (δίηίβηϊδ ζυ ΡΙυΙ. Τΐιοπι. ρ. Ι^ΧνίΠ.) — τών {ς τον 
ηόΐεμον , τών ηολίμιχών. (δοΐι.) 

Ο. 68. § 1. χα&' ίχάστονς ίχατΐρων ηθοΗ ιΐβη βίηζβΐηοη Υδΐ- 
ΐ£βΓδο1ΐ3ΓΙοη ΙίοίϋβΓ ΤΙιθϊΙο, νοη ϊ^άοτ ϋβδοηϋβΓδ. — άν ίάυνάμην, ίί 
ίπίχίίρουν. 6ρΓ. 54, 3, 10. Αυοίι οίιηβ άν ΙΐδΙΙβ βΓ ίάυνάμην, ηίοΐιΐ άνναμαι 
ββ53§1. ζυ ξννίγραιρί 1, 1, 1. — <ϊιά — κρυητόν, Λα ίο ί&ος ίΐναι Ααχ6- ξν}γραφ^ς ε, ξ^'. [418.] 61 

δ' αν δια το άνθ^ρωπίΐον αομπώδίς ες τα οΙχίΤα πληβι^ ηπιστιΐτο. ίκ2 
μέντοι τοιονδΐ λογισμού εξίοτί τω ααοηίΐν το Λακεδαιμονίων τότε 
παραγενόμενον πληϋος. λόχοι μεν γαρ εμάχοντο επτά άνευ 2κιριτών, 
όντων εξαχοσίων, εν δε εκάοτω λόγω ηεντηχοστΰες ηοαν τέσσαρες χαί 
εν ττ, ττεντηχοστνϊ ενωμοτϊαι τέσσαρες, της τε ενωμοτίας εμάχοντο εν^ 
τώ πρωτω ζνγω τέσσαρες- εηί δε βάθος εταξαντο μεν ου ηάντες 
ομοίως, αλλ' ώς λοχαγός έκαστος εβοΰλετο, επί ηάν δε χατεστησαν 
εηΐ όχτω. παρά δε άπαν πλην Σχιριτών τετρακόσιοι χαΐ δυοΐν δέοντες 
πεντήκοντα άνδρες ή πρώτη τάξις ην. 

^ΕπεΙ δε 'ξυηέναι εμελλον ηδη, ενταΐ&α χαί παραινέσεις κ«^' £κα-69 
στους υπό των οικείων στρατηγών τοιαίδε έγίγνοντο, Μ,αντινευσι μεν 
οτι υπέρ τε πατρίδος η μάχη έσται χαΐ υπέρ αρχής αμα και δουλείας, 
την μεν μη πειρασαμένοις άφαιρεθηναι, της δε μη αύθις πειράσ&αι' 
Λργείοις δέ, ύπερ της τε παλαιάς ηγεμονίας καν της εν Πελοποννησω% 
ποτέ ισομοιρίας μη δια παντός στερισκομενους άνέχεσθ^αι και άνδρας 
άμα έχβρονς και άστυγείτονας υπέρ πολλών αδικημάτων άμννασ&αι' 
τοις δε ^Λ3ηναίοις, καλόν είναι μετά πολλών και άγαΟ^ών "ξυμμάχων όαιμονίοις πάντα χρνγη ηρκττίΐΐ'. (5ο1ι.) — των ά' αν άίβ ΑηζθΜ όοΓ απ — 
ιίοιη ΥόΙΚβΓδΟΐιαΓίοη 3ΐιί 1)θίς]ο•η 8βίΙοη. — ά ΐ'&ρώηα.ον. ζυ 1, 37, 3. — 
χομηώάίς. ν§1. 6,17,4. 038 δβΐΐοηο ^Vο^ι Ιοηη Β1. ηιΐΓ 3υδ 8ραΙβΓη ηβοΗ- 
λνθίϋβη. — ίς τά. δρπ. 50, 9, 9. — ηλήί^η ν6Γ(1έίο1ιΙί§{; Κγ. ΒρυοΗδΙ. Όβηη 
ηίοΐιΐ 1)Ιθ5δ 3ΐιΓ ^1^β Μ3δ5βη ΟΓδΙπβοΙίΙ δίοΗ (Ιίο ΡραΙίΙοΓοϊ. ν§;1. ]οϋοο1ι 6,17,4. 
Ναοΐι 17, 4: 03ηη ΐδΐ το ττλ/ιΟ-ος 3υδ άβνη νοη§οη ζα 0Γ§αηζβη. 

§ 3 ζνγω Οΐϊβοί, νοΓΖΐι^δννοίδο (^3δ ογοΙθ: ϊη (Ιθγ Κτοπί. Υβΐ, Αγγ. 
Τ3ΐίΙ. ρ. 24. — βά3-ος. ΚθρΙιοΙ. 3(1 Λγγ. βχρ. 1, 2, 4. — ίηΐ παν. ζυ 2, 51, 1. 
— ΙηΙ οκτώ 3ϋ1)1 Μβηη Ιιοοίι. δρρ. 68, 40, 6. Οϊβδβΐΐ^θ Τϊθίβ Χβη. Αη. 
7, 1, 23. ΗβΙΙ. 3,2, 16. — ίβονλΐτο. Είηί^ο \νί11!ίϋΓ \ν3Γ §θδΐ3ΐΙβΙ, ϊη δοΓβΓη 
νοη (Ιοη ΓοΙ§οηο1οη ΟΙϊβϋοΓη ϋθΐ- ΕηοηιοΙίο θίηζοίηο νϊβΐΐοϊοΐιΐ ννοηίβΟΓ βίδ νϊβΓ 
Μβηη βη11)3ΐΐ6η ΙίοηηΙοη. — παρά άπαν ά\& §Ηηζβ ΡγοπΙ Ιιίη. ν§1. 4, 
35, 2. — ανάρίς. δρΓ. 60, 2, 3. 

Ο. 69. § 1. ξννιίναί, άίληλοις τά στρατεύματα, (δοίι ) ζυ 4, 94, 2. — 
οτί ηίϋΐιΐ ^νθ^1, δοη(3οΓη (3 358, ζπ παραινίσΐΐς ΛΙπΗηυπξεη §βΙιΟΓΪ§, χνίβ 
(ηθ^^^η οίοιτι ίπΓ.) § 2. — άρχης, ϋ1;0Γ ίΙίΓΟ Βιιηι]β.>;2ΡΠθδδοη ων άρχοναιν 5, 
47, 1. (Οδ.) ν§1. 5, 29, 1. — άονίίία Α 5 1ι ;ϊ η ςί § 1ν οϊ Ι νοη δροΓία. ζυ 2, 
63, 1. — την μέν, την αρχήν, (δοΐι.) — μη παρ ασα μ ένο ις άφαιρΐθ-η- 
ναι., μή ά(^αιρί&ηναι, παραααμίνοις. (δοΐι.) 1)61)01• ιΐβη Αο. δρτ. 52, 4,6. ,,Ζυπι 
Ρ3Γ(. 6Γ^. της άρχης." (Ρδ ) Ε$ ^οΙιογΙ βίδο μη Ι^Ιοδδ ζυ ά(^ αιρί&ηναι , \\οΙ)θί 
€5 ΓΓβίϋοΗ ϋίρ. ηηοΗ τα-ιρασημϊνοις δίοΐιοη δοΙΙΙο. δρι•. 67, 8, 4. ν§1. Ηογ, 4, 
125, 2: ίς τους '.4γα9νρσονς ονχ πι άπίίπανιας άπιχνίοντο. ϋορ ϋβΐΐν δΙο1)Ι; 
ΐη Ββζυ§ 3ΐιΓ βίη 1)6ϊ ί'οτη* ζυ (1βη1ίβη(3βδ αυτοΐς. ϋβΐ^βπ (Ιρπ ΙηΓ. ΙιϊβΓ υ. άνέ- 
χίσ»αι § 2 δρρ. 61, 6, 9. ν§1. ζυ 5, 101. 6, 69, 4. 

§ 2. άί, βΓζ. παραινέσεις ίγίγνοντο οτι η μάχη ίαται. — ηγεμονίας, 
υηΙβΓ (Ιοη Ροίορϊάβη. ΗβΓ. 7, 148 Γ. ν^Ι. ϋίοά. 12, 75. (ΙΙΙί.) — ισομοιρία 
τηϊΐ άοη ίβΙίοάϋηιοηίθΓη , ηβοΗ (Ιβπ ΕίηΝνβΓκΙοΓυης ιΙθγ ΗοΓβΙϊΙίϋοη υηι! ΟοηβΓ. 
ΟΙβίοΗοη Εϊηίΐϋδβ, βΐθΐοΐιοδ ΑηβοΙιοη βΓ)<ΐ3Γϋη Αιη. υ. ΒΙ. ηιϊΐ Βοζιΐ" 
8ϋί άΐθ ΗβΓ. 1, 82 ΟΓννϋΙιηΙο ΖβΐΙ. — άιά παντός Γϋτ ίιηπιβΓ. (Ρδ. ) — 
άστνγίίτονας. ζυ χαιά το 'όμορον 6, 88, 1. — το'ις άί "Ά., παραινέσεις 62 Θονχνδ'ίδον 

άγωνιζομένονς μ-ηδίνος λίίττίσθ^αι, χαί οτι εν Πΐλοηοννησω Ααγ.ίδαι- 
μονίονς νιχησαντβς την τί αρχήν βίβαιοτβραν χαί μίίζω ΐξοναιν , χαί 
Βον μη ττοτε τις αντοΐς άλλος ες την γην έλ&τ]. τοις μεν ^Αργείοις χαί 
'ξνμμάχοίς τοιαντα παρηνε^^η, Λαχεόαιμόνιοι όε κα^' εχάστονς τε χαί 
μετά των ηολεμιχών νόμων εν σφίΰιν αντοΐς ών ηπίσταντο τ-ην ηα~ 
ραχελενΟιν της μνήμης άγα&οΐς ούσιν εηοιονντο, εΐόότες έργων εχ 
πολλον μελέτην πλείω οώζουοαν η λόγων ^£' ολίγον χαλώς ρηβ^εΐοαν 
ΊΟπαραίνεΟιν. χαί μετά ταντα η 'ξννοδος ην , ^ΑργεΤοι μεν χαί οι 'ξνμ- 
μαχοι εντόνιος χαί όργΐ] χωρονντες , Α αχε δαιμόνιοι δε βραδειος χαί 
νηο ανλητών τιολλών νόμω εγχαθεστωτίον, ον τον Ο^είον χάριν , αλ- 
λ' ί^α όμαλώς μετά ρνθμον βαίνοντες ττροέλ&οιεν χαί μη διασπασΟ-είη 
αντοΐς η τάξις, Όπερ φιλεΐ τά μεγάλα στρατόπεδα εν ταΐς προσόδοις ποιεΐν. 

ίγίγνοντο. ν§1. ζιι οη § 1. — λίίη ΐβί^αι. Ζϋ 1,10,4. — ον μη ΐλθ^τ]. 5ρΓ. 
53, 7, 6. ΟβΓ δαίζ ίδΐ \\ίβ βίη Γγοι 8ΐθ1)βη(ίθΓ βϋδ^βάΓϋΛΙ , ίϋΓ άεη οη ηυΓ 
3ΐ5 ΑηΓϋΙΐΓυη§5ζθίοΗβη §ί11. 

§ 3. Ααχίόαιμόνι,οι. οΓί'. Κγ. ΒτυοΙίδΙ. νβΓΓπΐδδΙ χαΙ οί ξνμμαχοι, οΐιηθ 
■ννείοΐιβδ βυοίι άβΓ 06§θηδ3ΐζ χα&' ίχάατονς η χαί Ιν ΰ(μϋΐν αυτοίς Ιίειηβ ΓΟοΗΐβ 
ΒβζϊθΙιυη§ ΙιαΙ. ΟοοΗ ίδΐ ίιίθΓ υηοΐ ϊιό ΡοΙ§6ηάβη -ννοΐιΐ ηοοίι ΜβΗτβΓβδ §θ- 
Γϋΐδοΐίΐ. Κθΐηρβ ζ. ΓϋηΓίεη Β. 8. 49 Γ. δοΗΐ3§1. ΒοδδθΓβδ Ννϋηίοΐιβηά, 6ϊηδΙ\λ'6ίΐ6η 
νΟΓ: άί χα&' ίχάατονς Γί Ίων ξνμμάχων χαΐ ίν βΐίίαν αιτοΐς των ηολίμιχων 
νόμων ων ηπίσταντο ν'ίθΐΐβίοΐίΐ ίδΐ τί χαΐ μίτά των ηολίμιχων νόμων ηθοΗ 
βραόίως 5,70,1 ζα νθΓδθΙζβη. — νόμων, νόμους ηολιμίχοίς λίγα τά ασμοσα 
έ'τΐίρ ν,όον οί Ααχίό'αιμόνιοΐ' μίλλοντίς μήχίσΟ^ΐα' ην άί τιροτρίπηχα. (δοΐι.) 
Αΐ3βΓ οΙοοΗ ηιΐΓ ζαπι Αη^πίΓβ, νοη άβητ βΡδΙ 0. 70 ^οδρΓΟοΗοη ΝνίΓά. Αυοίι 
\νέίΓβ ζα Ρ.θ(ίβη ΜυδίΊί βίη 6θ1ι1βοΗ{§6ν\•3ΐι11εδ Αοοοπιρ9§ηθηιβηΙ. Εδ \νΊΓ(1 οίδο 
άβΓ 5ίηη §θίη: οαιί, ηβοΐι άβη 1ίΓίΘ§βΓίδ οΐιβη Βτβυοίιβη οΐηβδ ^^^1θη 
Υοΐΐίθδ. — ίν σψίΰι,ν — ίηοι,ονντο. Μθπ οοηδίηιΪΓο: Ιν σγίσιν αντοΊς, άγα- 
&οΐς ον^ην, ίποιονντο την ηαραχΟ.ίναιν της μνήμης (ά. Η. του μίμνηΰ&αι) Ιχίί- 
νων ων ηπίσταντο {ά. 1ι της μίλίτης αυτών). (Η1; . ΟοΙίΓθβ υ. Ρρ.) ϋ6ΐ)θΓ (ν 
σψίσιν αύτοϊς ζυ 4, 25, 6. Ιοίι ζ%νοίΓβ1θ οΐ3 άϊβ 81β1!β υηνοΓΓβΙδοΙιΙ ΐδΐ. Υΐβΐ- 
ΙθϊοΙαΙ δθί3ΓΪ6ΐ) Τΐιυΐί. άγα&οίς άγαβ-ην οΐσαν, \ν•θΙ)θΐ παραχίλίνσιν βυοίι Ζΐι ίποι,- 
ονντο Ζϋ (3βη1ν6η: νοη όβΤΌ \νονοη δίβ ννιΐδδίβη, άηδδ οΐϊβ Ε:•ηιαΗ- 
ηυη§ ζυτ ΕΓίηηοΓΐιη§ {ΐ3Γ3η (ν§1 8, 76, 2 υ. ζυ 4, 59, 3), οΐθδδβη βΐη- 
§β(1βη1ί ζυ δβίη, ΤβρίβΓβη άϊβηΐίοΐι δβί, ιηβοΐιΐβη 8ΐβ άϊβδβΐΐιβ, δρΓ3- 
οΗβη δίβ 3υδ. (Κγ. ΒΓυοΙίδΙ.) Κ3ηηρβ εΐ). \\ϊ1Ι ώς άγαί^οΐς ίχανην οΐσαν. 66- 
ηϋ§βη πιδοΗΐβ όρχονσαν. — ΐιάότες. Οεη Οεόβηΐίβη βΓίδυΙθΓΐ Χβη. ΚγΓ. 3, 
3, 50 β". (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 4.) — ίχ πολλον. δρρ. 43, 4, 8. — (ί ι ολίγον. 
ζα 4, 95, 1. 

Ο. 70. ξΰνο&ος. ζυ 6, 69, 3. — ίντόνως, Ισχυρώς. (8θΙι.) Χεη. ΗεΙΙ. 
2,4,23: ίντόνως ϊλίγον. — οργΤ]. ζυ 7,68,1. — χωρουντίς. δρΓ. 56,9,4. 

— νηό. δρΓ. 68, 43, 1. Χεη. Ηβΐΐ. 2, 2, 23: τ« τίίχη χατίσχαπτον νη' αυλή. 
Ιρίδων. ,,Οίβ ανληταί ΝνβΓβπ είηε ΚβδΙβ ηβοΐι ΗβΓ. 6, 60." (ΑΓη.) — *'όμω. 
νόμον ά\& ΙίβδΙβη Ηδη., ομού είηϊ§β; νόμον \\ο\\\ ^1υ^^^1 οΐϊβ Γοΐδοΐιβ ΕΓΚΙϋΓΐιη§ 
νοη νόμων 5, 69, 3 νθΓ3ηΐ3δδΙ; νόμω ίδΐ ζα Ιγχη^ίστώτων ηϊοΗΙ λυοΙιΙ εη11)εΙίΓΐίοΙι. 

— του ϋ^ίίον χάριν άβδ Γβ1ί§ίοδβη ΟυΙΙυδ ΙιβΙΙίβΓ. (Ρδ.) ν§1. ΟεΙΙ. 
1, 11, 1: ηοη βχ βΐϊςυο ΓϊΙυ ΓβΙϊ§ίοηαηη ηβςαβ Γβΐ (Ιΐνϊηββ §Γ3ΐί3. (Ηυοίδοη.) 

— ομαλώς, ηρψαίως. (δοΐι) §1 είοΐιηιαδδ ϊ§, ίηι ΟΙεϊο1ΐ5θ}ιη(1?^υη(] (ίΐε ςβ- 
ΤΆάβ ϋηϊο βΓΐιβΙΙεηά. Κγ. ζα Χεη. Απ. 1,8,14. — μετά ρυί^μου. ίν ρυΆμω 
Χεη. Αη. 5,4,14. προς ρν&μόν Οΐθ(3. 5,34. — προαόάοις ΑηΓαο)<:εη ζυηι 
Κ3ηΊρΓβ. Κγ. ΗεΓ. 7, 212. — ποαΐν ίΗυη. Ιεΐάεη. ν§1. 5^71, 1. υ. Αγ. ΡΙαί. 
1204: χαΐ μην πολύ τών άλλων χυτρών τάνκντία αύται ποιουσιν. (Ογ•) ξν)')'ραφης «', οα. [418 ] 63 

^ννιόντων δ' ετι ^Αγίζ ό βααιλίνς τοιόνδί ίβονλίνσατο δρΐίσαι.Τΐ 
τα στρατόπίδα ττοΐΗ μεν χαί άπαντα τούτο* επί τα δ^'ξια χίρατα αυ- 
τών εν ταΤς 'ξννόόοις μάλλον εξθ)9εΤται, ν.αΐ περιίσχονσι χατά το των 
εναντίων ενώννμον αμφότεροι τω όε'ξιω, δια το φοβούμενους τιροστελ- 
λειν τα γυμνά εχαστον ως μάλιστα τη τον εν δεξιά παρατεταγμένου 
άσπίδι χαί νομίζειν την πνχνότητα της 'ξνγχληϋεως ευσχεπαστότατον 
είναι- χαί ηγείται μεν της αιτίας ταύτης 6 πρωτοστάτης τον δε'ξιονϊ 
χέοως, προθνμονμενος εξαλλάττειν αεί των εναντίων την εαντον γυ- 
μνωοιν, έπονται δε δια τον αντόν φόβον χαΐ οι άλλοι, χαι τότε ττερι- 
εσχον μεν οι Μαντινης πολν τω χέρα των ^χιριτών, ετι δε πλέον οί 
Λαχεδαιμόνιοι χαι Τεγεάται των Αθ-ηναίων, οσω μείζον το στράτευμα 
είχον. δείσας δε ~Αγις μη σφών χνχλθ)&η το ευωνυμον χαί νομίσαςί 
άγαν περιεχειν τους Μαντινεας τοις μεν Σχιρίταις χαί Βρασιδείοις 
εσήμηνεν επε'ξαγαγόντας από αφών εξισώσαι τοΐς Μαντινεΰσιν , ες δε 
το διάχενον τοντο παρηγγελλεν από τον δε'ξιου χερίος δυο λόχους των Ο. 7). § 1. 7-οκ5»/οΓί. ζιι 4, 67, 2. — (βονλΐνΰατο. ζα^2, 74, Ι. — 
ττοκί μέν. Εδ βηΙβρΓΪοίιΙ χηΐ ιόα % 2. (Β3.) ζιι 5, \, \. — τοντο. δρη 51, 
7, 3. ν£;1. 6, 92, 4. — χέρητα. Τΐιιιΐί. δο^Ι δοηδΐ πυη χέρως. χίρη, Χΐρα. (Ρρ. 
ν3Γ. ζιι 7, 6.) δρρ. 18, 9, 1. νΐθΐΐβίοίιΐ ζιι δίΓοίοΗεη. — α ν τω»/ Γϋπ «υτωΐ' 
Πη. 5ρΓ. 47, 9, 18 α. 50, 9, 8 νί^Ι ζιι 4, 43, 3. — τκριίαχουΰι, Γβϊοΐιεη 
Ιιίηαιίδ. (Η1.) ν§1. § 2. 3 ιι. ζιι 3, 107, 3. — ΙξωΟ^ίΙται (ΐΓϋη§βη δΐοΐι 
ΓοΓί, δίεΐιΐ ζιι -ηοιΛ βρβχοί^θΐϊδοΐι. 8[)Γ. 59, 1, 5. — ηροατέλλαν νοΓ- 
δοΗϊβΙ^θπ, ΠίΐοΗ οΙβΓ Κροΐιΐβη Ηίη. ΑηάΓβ ννοΐΐοη ηροαΰτίλΐην. Κβαιρβ βί). 
ν6Γΐαη§1 νποσήλλί^ιν. ΟοοΙι .,ν§1. Οίοη Ο. 40,-23: ταΐς των παρααιατων άϋηίϋ» 
ιας γνμνώαΗς υφών ηροατίίλα.ν." (Ρρ.) — τα γνμνά. Ζϋ 3,23,4. — ξνγ- 
κλν,σίως άθδ δοίιΐϊοδδβηδ οη (Ιθπ Νβΐιρπητπηη τεοΐιΐδ. ΑθΙ. Τβΐϊΐ. 11: τ(- 
ταγμίνος ο ανηρ χατ^χίΐ πήχης τί<!ηαηης , 7ΐ(ηνχνωμίνος άί χατ(χ(ΐ ηήχας άνο, 
ηννηαηίχώς άέ χατίχα ηηχνν. 6 άί βννηαηιαμ'ος γίνίται• ηρος το τήν πολιμίων 
ίι^οάον τκγραγμίνως νηοαίηνια. νε;!. Αγγ. ΤίΐΙί. ρ. 32 δ. — (ύσχίττ α<!τότ(ρον? 
Ηο Ιαδ νϊβΐΐβϊοΐιΐ (Ιογ 8οΗ. , 1ιίηζιιΓϋ§οη(1: ηπ(ρ το άΐίαιάραι, απ' ηλλήλων. 039 
λΥοΓΐ ννΪΓά ηοοίι 3ΐΐ5 Οίοη ^. 49, 30 ΗΠ^ίθΓϋΙΐΓΐ. ϋβΙιβΓ (ίοδ Νοιι. δρρ. 43, 4, 13. 

§ 2. ηγίΐταί της αιτίας τηντης άβτ βΓδΙβ νοΓβηΙηδδβΓ άαζα 
Ϊ8(. — πρωτοστάτης ΡΙϋ^οΙηταπη. (ΗΙ ) ΡοΙΙ. 1, 127. (Πϋ(1δθη.) δοηδΐ 
(ΙοΓ νθΓ(]βΓδΙβ οίηοΓ ΚβίΙΐθ. Λγγ. ΤαΙίΙ. ρ. ίΟ. — ίξαλλάττίΐ,ν — γν μνωαιν, 
μη χατα άόρν τον Ιναντίον ίχ^ίν τ« γυμνά του <!ώμ«τος. (5οΗ.) δβϊηβ ΒΙόδδΟ, 
(Ιϊθ ΓΟοΗΙβ δβϊΐο, οίεη Ρείηίΐβη ζιι οηΐζίβΐιοη. νςΙ. Ηογγπ. ζυ ΕυΓ. ΡΙιο. 
1415. ΜίΙ τι 1)α1)ρη ίΐπδ λΥοτΙ 3ΐ1ο Ηδη. ηιίΐ βα \\\ί. ιι. Α. Γίψνωϋις \\\νΛ ηοοΗ 
αιΐδ δρβΙβΓΠ αη§οΓϋ1ΐΓΐ. — χαί τότι ιι η ι1 δ ο ηυοΗ (Ι α πια Ιδ. ν§1. 7, 29, 4 
11. ζιι 4, 67, 5. — π(ρι.{(!χον των Σ. α ΙοβΓΠϋ^βΙ Ιβη (Ιΐβ δ. ν§1. § 1 α, 3. 
3, 108,1. 5, 73, 1. 8, 104. '3. υ6ΐ)0Γ ιΐοη Οο. νί;1. δρη. 47,19. ΟοοΙι ίϊη(ίοΙ 
δϊοΐι ηιριϊχίΐν δοΐίΐδΐ ιηίί (Ιβηι Πβ. δο νίι•11οί(:1ιΙ δοηδΐ ηΪΓββηϋβ. — τω χι ρ η 
ΓπΐΙ ϊΗΓβηη ΡΙϋμοΙ. ζιι 3, 108, 1. 

§ 3. β'/ων. ζιι 3. 111, 2 — ίη ίξ η γαγόντας ίη — ΒίΡί^θΠ (Ιίο Γοϊηιΐβ 
(Βη.), ά'\β ΜηηΙίηροΓ, ίξ — ηιΐδ ϊΙιγοι• (ΙρΐΊΤΐ;ιΙίμοη δΙοΙΙιιη,ί;. νί;1. 2, 21, 3. ,,7, 
52, 2. ίτίίξκγωγη τοΖ χίρως 8, 105. 3." (Ηΐ{.) 8, 104, 3. (Β1.) — ίξισωση», 
το (νωνυμον. Ρρ. πΪΓηπιΙ Ρδ ΐηίΓηηδίΙίν, ννίβ 6, 87, 5. ϋρίίΡΓ ιΙρπ ΙηΓ. Ιιρί βη- 
μαίνίίν Κγ. ζ. Ηογ. 5. 35,1. 6,78. — το ιίιάχΐνον, το ίν μϊβφ χίνόν. (δοΐι.) 
νρ;!. 5, 72, 2 ιι. 4, 13 5, 1. — λόχους ΜαηςΙ νοη ϊχονβι η1). (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 64 Θονχνόίδου 

ηολίμάρχων 'Ιηηονοίδα χαί ^Αριστοκλή εχουσι παρίλ&ίΐν καΐ ίοβαλόν- 
τας πληρώααι, νομίζων τω Ο^' βαντίον όί'ξιω ετι πίριουαίαν έοίΟ&αι 
72καί το κατά τονς Μαντινίας βίβαιότίρον τίταξίσ&αι. 'ξννέβη ονν 
αντώ, ατί εν αντη τη εφόόω ααί ίξ ολίγον παραγγίίλαντι , τόν τί 
^ΛοίΰτονΧία και τον Ίττηοΐ'οΐόαν μη ϋίλησαι παρίλϋ'ίΐν , άλλα καν δια 
τοντο το αΐτίαμα νοτίρον φίνγίΐν Ικ Σπάρτης, όοξαντας μαλακισί^η- 
ναι, καΐ τους ηολίμίους φΟάσαι τι] προσμί'ξίΐ, και κίλίΰσαντος αντον 
6πΙ τονς 2κιρίτας ως ου παρηλβ^ον οί λόχοι, πάλιν αν σφίσι ηροσμί- 
^ξαι μη δυνηΟ^ηναι έτι μηδέ τούτους 'ξνγκλτιοαι. άλλα μάλιστα δη 
κατά πάντα τη Ι-μπίιρία Αακίδαιμόνιοι ελασσωθ-εντίς τότί τη άνδρΐα 
έδίϊξαν ούχ ήσσον ηίριγίνόμίνοι. επίΐδη γαρ εν χεραΐν εγίγνοντο τοΐς 
εναντίοις, το μεν των ΆΙαντινεων δί'ξιόν τρέπει αυτών τους 2κιρίτας 
και τονς Βρασιδείονς, και εσπεσόντες οΐ ΒΙαντινης και οΐ 'ξνμμαχοι 
αντών καΐ των "Αργείων οί χίλιοι λογάδες κατά το διάκενον καΐ ον 
Ιξνγκληο&εν τους Λακεδαιμονίους διεφ&ειρον και κυκλωοάμενοι έτρεψαν 290 υ. δΐιιά. 2 5. 157.) ζιι 3, 26, !. — των πολΐμάζχων Ιιαη§1 νοη ο1βη 
ΕίξβηηΒΠΊοη 3ΐ3. 5ρΓ. 47, 9, 1. — Ιαβαλόντας θϊη§θΓϋοΙίΙ. — πληηω- 
ααι, τυ όίάχα/ον ό'ηλονόη. (δίΐι.) — ίαντών. δρΓ. 58, 4, 3. — βί βαιόη- 
ρον τΐτάξίσ&αι, ίι/ άβγαλΐίτι ΐσίσ^οί,'ώς αν μη άυνιίμίνον χυχΙωΟηναι. (5οΙι.) 

0. 72. § 1. ίξ ολίγον, ζη 2, 1 1, 3. — αλλά — μα λακι,οΟ-η ΐ'αι , οϊηο 
1)βϋ3υί]§ βΓ\νε1ιηίβ Τ!ΐ9(53θΙ]β αιΐδ δρδΙΟΓθΓ ΖείΙ, άβιη Οβ^^ηΐίθη ηβοΐι ρηΓβη- 
Ιΐιβίίδοΐι, άβΓ ϋοπδίΓΐιοΙΐοη η3θ1ι 3η ξννίβη (οΗηο αντφ, „\νιβ 1, 95, 3." Λγπ^) 
αη§6ίϋ£;1. (Β3.) Βίο ΙπδυΙ^οΓίΙίηοίϊοη ηιοοίιΐθ θΙβ οΐηθ ΑγΙ Γθϊ^ΙιοϊΙ (μαλαχισ^Τ,- 
ναή βΓδοΙιοϊηθη. Είη έϋηηΙϊοΗβΓ 1'η§6ΐΐ0Γδ3ΐτι ΗβΓ. 9, 33 ΰ. — (^&ήΰαι,^ τ»/ προς- 
μίξίΐ, ίδΐ βίηβ ιηΐΓ ηΐοΐιΐ Ιϊεΐίαηηΐο ΟοηδίΓυοΙΐοη. ΛΊεΙΙβίοΗΙ ϊδΐ τΤ; ττροσμίξ^ι, 
βϊη 1)βί ΓΓϋΙΐθΓη \νΌΐι1 δοηβΐ ηϊοΐιΐ νοΓίίοιηηΐθΐκΙβδ \ΥθΓί, βίδ Οίοδδοηι ζα δΐΓ?ί- 
οΐιβη. — αντον, τον "Αγκϊος. (5ο1ι.) — Ιπί δίΓβϊοΙιΙ Κοιηρβ 5. 47, βϊη Κοηιιηβ 
ηβοΗ ηροσμίξαι, δβίζβικ;!, λυοπιϊΙ βΓ τονς Σχιοίτας 3ΐδ 5ϋ1ι]βοΙδ3θθΐΐδ3ΐϊν, νοη 
ξννίβη 3ΐ3ΐιαη|:ΐ§, νοΓίοϊηϋβΙ. — ΙηΙ τονς Σκιρίτας Κ^ηη ο]ργ δίεΐΐυη^ η3θίι 
ηίοΐιΐ Γϋ§ΙϊοΙι βηόβίδ 3ΐδ πιίΐ χίλίνΰαντος νβιΐιυηιΐβη ν,'βΓίίβη (δρπ. 62, 3, 2): 
υηά,3ΐδ (ϋο 1)βί(1θη ίοοίιβη, πηοΗ(ΐ6Πΐ βΓ δίβ 3η (ϋ β δΙοΠε ιΙθγ 
δΙίΪΓΐΙβη ΙίΟΟΓοίΘΓί ΙιβΙΙο, ηίοΐιΐ Ηΐη1ί3ηιβη, §6δθΙΐ3ΐι βδ όηδδ δΐο 
■ννϊβάβΓυηι ζα ίΐιηβη, άβηβη υοι όβη Α§ί8 (δρΓ. 58, 4, 3), ζα δίοδδβη 
ηϊοΐιΐ; ΜβίΐΓ νβρηιοοίιΐοη υηά (Ιίβδε ηϊοΐιΐ ζϋδ3πΐΓηοηδοΙι Ιοδδθ η. 
ΑηάβΓδ Ρρ. , (36Γ ηαοΐι αυτού ηιίΐ Β3. υηά νοΓ μή ίηΙβρριιη^ΪΓΐ: απά βίδ ε γ, 
άα ϊβηβ ίοοίιβη ηίοΗΐ ζυ άβη δίίίΐ'ΐΐεη 1ί3Πΐθη, (Ιίβδβη, ίΐεη δίνϊπ- 
Ιεη, ΐ3θΓ3ΐι1 \νΐεάβΓ βη δϊβ, ϋίε υπι οΐβη .λ§ίδ, Ιιβτβηζ υτϋοΐίεπ, §θ5ο1ΐ3ΐι 
βδ ά3δδ πυοίι (]ϊεδβ πίοίιΙχνϊείΙβΓ δϊοΐι Βηδοΐαΐίβδδβη υηά άίβ δοΐιΐίΐοΐιΐ- 
Ιίηϊβ βαδΙΤιΙΙβη Κοηηϋβη. — τούτους, άίβ δΐίϊπίβη. (Ρρ.) — 'ξνγχλ?^βαι, ΐη- 
ΐΓαηδίΙϊν, Ν\ίε\νοΙι1 εΙ\ν3δ νεΓδοΠίβάθη, βαοΐι 4, 35, 1. (Ρρ.) 

§ 2. τ^ι ίμηαρία βη ΕΓΓ3ΗΓυη§, λνείΐ δίβ ηανόημίί ζιι§Ιβίο1ι ηιίΐ 
άεη Ηβ1ο1εη'3υδ§οζο.§βη '\ϊ9Γβη 5,64,1, ΠΓ35ί(]3δ χνεηι.δδίβπδ νοπ ιΙβΓ δοΐιίαοΐιΐ 
1)βΐ Απιρίιΐροΐΐδ 3υΓ δει η β Τηιρρεπ ηϊοΐιΐ ))θδοη(1βΓδ §εΓεοΙιηοΙ ΙιαΙΙβ 5, 8, 1, 
\ν3ΐ:Γεηά όίβ Ρεΐπάβ εΗεδοηε Τηιρρβη 1)εδ3δδβη. ν§1. 5, 67, 3. (Ηΐί.) ϋηζυ- 
ΓΟϊοΙιεηϋ; ίοίι νοΓΠΐιιΙΙιο απορία. (Κγ. ΒηιοΙιδΙ.) Οίβδ ΜΙΐδΙ Καηηιο 8. *7. ^- 
ϊίίαξαν π^ρ^γΐνόμΐνοί. 8ρΓ. 56,7,5. Κοηιρε \νίΙ1, ννϊο Ρρ., ην η3θΙι ηα- 
αον βΐηδο1ιϊβΙ)εη. Μαη (Ιβηΐίε: δίε ζβϊ§4εη ϋιίΓοΙι άοη ΕγΓο1§ οίο. — έν χίρ- 
βίν. ζιι 4, 43, 2. — αντών τους Σ. ζιι 4, 120, 3. — οΐ χ. λογάάίς 6, 67, 3. ^νγγ^αφής ε\ ογ'. [418.] 65 

κα^ εξέωοαν ες τ^ς άμαξας και των πρίσβντ^ρ(ον των εηιτίταγ μένων 
άηεκτίινάν τινας. χαί ταντί] μεν ■ηοοώντο οι ' Λαν.ίδαιμόνιοι' τω^ 
ό' οίλλω οτρατοττέδω , καΐ μάλιστα τω μέσω, τ/περ ο βασιλίνς Άγις 
'ην καΐ περί αυτόν οί τριακόσιοι οί ίππης καλούμενοι, ττροστασόντίς των 
[τί] ^Αργεΐων τοις πρίσβντεροις και ηέντε λύχοις ωνομασμένοις καΐ 
Κλεωναίοις καΐ Όρνίάταις καί Ι/ίΟηναίιον τοΐς παρατεταγμένοις ετρε- 
"ψαν ονδε ες χείρας τους πολλούς νπομίίναντας, αλλ' ώς επηίσαν οί 
^ακίδαιμόνιοι, ίν&νς ενδόντας και εστίν ο'νς καί καταπατηθέντας τον 
μη φϋηναι την εγκατάληχΙ'ΐν. ίός δε ταντι^ ενίδίδώκα το των ^Λρ-ι^ 
γίίων καν 'ξυμμάχων στράτενμα, ηαρίρρηγννντο ηδη άμα καν ίψ' εκά- 
τερα, καν άμα το δί'ξιον των Λακίδαιμονίων καν Τεγεατών εκνκλουτο 
τώ περιεχοντι σφών τονς Αθηναίους και αμφοτερω&εν αυτούς κίνδυ- 
νος ηερίίΐστηκίΐ, τί] μεν κνκλου μένους τ^ (ίδ ηδη ^ησση μένους, κανί 
μάλιστ' αν του στρατεύματος έταλαιπωρησαν, εΐ μη οί ίππης παρόν- 
τες αύτοΐς ο]ψέλιμοι ήσαν. καν 'ξυνέβη τον 'Λγιν, ώς Ί]σ3ετο το εύώ- 
νυμον σφών πονούν το κατά τους ΆΙαντινέας καν τών ^Αργίίων τους 
χίλιους, παράγγειλαν παντν τω στρατενματι χωρήσαι έπν το νικώμε- 
νον. καν γενομένου τοΰτου οί μεν Αθ^ηναΐοι εν τοΰτω , ώς παρηλΟεζ % 3. ίηηης. οΐ ίηπης Κγ. Βπυοίΐδΐ. δρπ. 50, 12, 3. 06ΐ)ϊ11ί§1 νοη Ρρ, — 
καλού μίνοι. Οβηη δΐβ \ν3Γθη ηιιπΚίΙΙεΓ, ηίοΐιΐ Ι^οηΙΙοη ηβοΐι δίΓαϋο 10 ρ. 481. 
(Ι.3Γθί)θΓ.] ν§1. ΙΙθΓΐηαηη Πϊβ §γ. δΙαοίδοΚοΓίΗ. § 29. (Ρρ.) — πέντί. τοΊς πίνηΐ 

— ηϊντί Χόχοι,ς. δοπδΐ Πίνκλόχοις, ααοΐι άαν δοΐι., ■ννοΓίΐΓ ώνομασμίι>οις ζιι 
δρΓβοΙιβη δοΗεϊηΙ. Βοΐοηηΐ ΐδΐ νοη ϊΐιηβη δοηδΐ ηίοΗίδ. — ουάέ. ζυ 3, 57, 1. 

— ι ς Γίιρ ίίί ΠΙί. — ί? χίϊρας υπόμεναν ζυιη Ηαη(ί§0Γηβη§Θ 3ΐι- 
\ν3Γΐ6η; νηομένίΐν ωΰτε ίς χπρας ύίχια&αι \νϋΓβ (ί;ΐδ Οθννόΐιηΐίοΐιβ. ν§1. ϋίβ 
ίθΧ. \\η\&τ χ(ίρ, — τους πολλούς, ζυ 3, 32, 1. — χαταπκτη&εντας — 
ζοΓίΓβΙβη ϋΙίβΓ άβτ §3γ ζυ §Γ0δ8βη Εϊ1ΓβΓΐϊ§1ίβίΙ νοηι ΡθϊγκΙθ 
ηίοΗΙ θΓΓβϊοΙιΙ ζυ "ννβΓάβη. (III.) ΓϋΓ του ^β^Iο^^} \νϊ11 Αγπ. \νοΙιΙ ηο1ιΙϊ§ 
τω. — ίγχατάληψι,ς ϊ$1 δθΙΐΓ δθΐΐοη. 

Ο. 7 3. § 1. καΐ ξυμ. χαΐ τών ξυμ.1 ηβοΐι άβΐΏ, Λ,νΪΘ ηοΐοΐι ίΐϋηΐνί, οοη- 
δΐηηΐβη υδυδ άβδ ΤΙιυΙί. (ΚβΓηρβ ρ. 48.) — ηάη — ίχάτιρα. τ,άη οί Ά9η- 
λτίίο» ίηΐ ,'^ήτίρα ΟίΙοΓ ηάη Ιίμα χαΐ οί Ά&ηναΙοι Κοιπρβ εί). — παρερρή- 
γνυντο Ιψ' ίκάηρα 3η Ιϊοίϋβη δοϊΐβη \νυΓ^Ιοη δϊβ (άιβ ϋΐ^ηςβ δοΐιίαοΐιΐ- 
Ιίηϊο) (ίυΓοΙι Αΐ3δρΓβη§οη νοη (Ιογ ΗβυρΙΠηίβ οηΐΐϊΐϋδδΐ, ο.>5 βηΐ- 
δίβηά εϊηθ Ι,ϋοΐνο, δοχνοΐιΐ Ι)βί (Ιβη χιλίοις § 2. νςΐ. 5, 67, 3 βίδ 1)θί οίεη Λίΐιβ- 
ηοΓΠ. Αγγ. Αη. 1, 16, 1 : ώί το μέσον ίνίό'κίωχα, αυτοίς, παρερρήγνυτο όη χαΐ 
τα Ιφ ίχάτίρα της ϊηπον. ν§1. ού. 2, 10, 4. 11, 1. ΡΙαΙ. ΒρυΙ. 42: ίΐς τα γυμνά 
χαΐ παρηρρηγνύμίνκ Της Ιναντϊας γάλαγγος , >/ το ^ίξιον αηίϋηάϋ^η προς την 
(ϊίωξιν, ώαάμινοι. Όίοη. ΛγοΗ. 3, 24 : το όίξιον χέρας των "^Ρωμαίων ίψιλωμί- 
νον της συμμαχίας ηαρίρρήγνυτό τι χαί αγόάρα ίηόπι. νςΐ. οΐ). 9, 11. — ^^1• 
όή οΐιηβ αμα Αγγ. Αη. 1,16,1 ϊη (Ιογ Κβιηίηίδοοηζ ; λυοΙιΙ 1)βί(1θδ γϊοΙιΙϊ^. 033 
α μα ϊδΐ \νοΙιΙ θΐη ΟοδδΡΠΐ ζυ χαί. — χαΐ ίφ' εχάτερα. χαι τα Ιφ' ίχάτίρα? 
"Λ'ίο Ι)θί ΑΓη3η ; άοοΗ ηϊοΐιΐ ηο(1ι^•ρη(1ί3. Ππδ χαί \νίβ 1)θΐ αμ'/όκρος 6, 80, 1. 
ν§1, ζυ 4, 9Γ., 4. — σφών ηιιΓ οίαδ οοΙΙοοΙΐνβ το άίξιόν Ιαζο^,οη: ηιίΐ (Ι β ιη 
ϋΙΐΟΓΓΙϋδεΙηίΙοη ΤΗβίΙβ νοη δίοΐι. δρπ. 58, 4, 1. — πίρίίίοτηχα. ζα 
3, 54, 3 υ. 4, 34, 3. 

§ 2, υψών. ζυ 3, 111, 2. — ίπί, ζυρ ΙΙϋΙΓο. ζυ 5, 4, δ. 
III. 5 66 Θοικνδίόον 

γ,αΐ ^ξέκλινίν άπο σφών το ατράτίνμα, αα&' ηανχίαν Ιοο)θ^7]θαν χαί 
4των Άργίίων μίτ^ αυτών το τ/σσηϋ^εν οΐ δε Μαντιντίς γ.αι οί σύμ- 
μαχοι ν.αΐ των ^^ργείων α λογάόίς οναετι προς το Ιγκίΐσδαι τοις εναν- 
τίοις την γνώμην ίίχον, αλλ' ορώντες τονς τε σφετερονς νενικ7]μενονς 
5και τους Λαν.εδαιμονίονς επιφερομένονς ες φνγην ετράποντο. και των 
μεν ΒΙαντινέων '/.αί ηλείονς όιεφϋάρησαν , των όε Ι^ργείων ?^ογάύων 
το ηολυ εσώ&Τ]. -η μεντοι φνγη χαΐ άπο/ο^ρΤ/Οίς ου βίαιος ούόε μα- 
κρά ήν οΐ γαρ Λακεδαιμόνιοι μέχρι μεν του τρεψαι χρόνιους τάς 
μάχας καΐ βέβαιους τω μένειν ττοιοννται, τρεψαντες δε βραχείας και 
ουκ επί ηολυ τας διο/ξεις. 
74 Και Ί] μεν μάχτι τοιαύτα] καί οτι εγγύτατα τούτων εγενετο πλεί- 
στου δη χρόνου μεγίατη δη των Έλληνικίον και υπό άξιολογωτάτων 
τίόλεων 'ξυνελβ^οΰοα. οί δε Λακεδαιμόνιοι προθεμενοι των πολεμίων 
%•εκρών τά όπλα τροηαΐον ενθνς Ίοταααν καί τους νεκρονς εοκυλευον 
καί τους αντιΖν άνείλοντο καί απηγαγον ες ΎεγΙαν, ουπερ ετάψηοαν, 
Ίκαί τους των τιολεμίων υποσπόνδονς άπεδοσαν. απε&ανον δε Λργείίον 
μεν καί Όρνεατών καί Κλεωναίθ)ν επτακόσιοι, ΒΙαντινέίον δε διακό- 
σιοι, καί Λ&ηναίων 'ξυν ΑΙγινηταις διακόσιοι καί οί στρατηγοί άμ(^ό- § 3. ΰί^ων. ζιι 1, 30, 3. — 'λαΐ των. χαΙ\4οχάάας χαΐ των? 

§ 5. καΐ ηΚίίονς. οί ηλίίους είηί^β δοΐιΐβοΐιΐβ Ηδη. ζα 3,11,1. 4,10,2. 

— το ηοΧΰ. ζυ 4, 1 13, 1. — β ία ν ο ς. ζυ 2, 83, 3. — χρόνιους, ζυ 1, 12, 1. 

— τω μίναν (ϋιίΓοΙι 8ί3 ηάΙΐ3ΐ Ι β η. — ^πΐ ηολύ. ΡΙιιΙ. ΡβΙ. 17: ίγένίτο 
ονχ ίηΐ πολίν τόηον η άίωξις. 

Ο. 74. § 1. χαι ΟΤΙ. η οη, \νίβ 7, 86, 4, νβΓΠΐιιΙΙιεΙ Ορ. οΙογΙ. — ίγγν- 
τατα. δρτ. 62, 2, 4. — πλίϊστου άη ΓιΐΓ ηλίίΰτον άέ ά\& 1)05ΐ6η Ηδη.; άΆ8 
ίοΙ§βηϋβ άη ν6Γά3θΐΊΐί§Ι; οΐβΐιεΐ ΒδΙίΙίΟΓ; ϊοΐι γποοΙιΙθ άβδ ΘΓδΙο δίΓείοΙιεη. — 
χρόνου, δρτ. 47, 2, 2. — νηό. «τ/ο Κγ. ΒρυοΙίδΙ. — ξννίλί^ονσκ γΙθπι Αυβ- 
(ίΓϋοΙίβ ηοοίι 3υΓ μάχη, άβτη Ββ^ηίϊβ ηαοΐί 3υΓ (ϋβ Τρυρροη λ'οζοι,'εη. (Οδ.) Απι. 
α. Β1. νοΓ^Ιί-ίοΙιεη της μάχης αννίσηώοης ΠεΓ. 1, 74, 1. — των νίχρών ΙϋδδΙ 
Ηδθδε ρ. 7 δ. νοη ηρο — οΐϊΐιαη^εη, ιιηΙβΓ τα οτιλη άΐβ άβΐ ίδΙίεϋαΐΏοπίθΡ 
(ΙεηΙίεηά; η:!ΪΓ ηίοΐαΐ \\'3ΐ)Γδθ)ιεϊη1ΐο1ι. ϋεηιι ηη είηεη βΓηοιιεΓίεη Αηί:ΐΊΠ' (Ιβτ 
Ρεΐη(5θ \ν3Γ Ιοιιγπ ζα <3εη1ίεη. ΑιιοΗ Ιίαηη τιροτίΟ^ίσ^αΐ τινός η ηυτ ΰ,ί'&ημ,Ι 
\νεΓ(1βη \νεηη ιιηιηίΙΙεΙΐ3 3ΓεΓ δοΐιυίζ Ι^εαΙ^δΐοΙιΙΐ^Ι ■νν^^^], \νίο η^τιλον ομμά- 
των ηρο^ίϋ&αι Ευΐ'. Ιρίι. Τ. 1218. \νο είη ί)1οδδεδ Ηίπδίεΐΐεη ζα ενεηΙυεΙΙείΏ 
Οεΐ3ΐ•ϋΐιοΗ Ι^εζείοΙιηεί: \νϋΓ(ίε , πιϋδδΐθ §ε5β§1 \\'θΓ(3εη \νϊ8 Ηερ. 9, 52: ίθ^ίντο 
ηρό τον ίρον τά οηλη. Αη5ΐ6δδί§ τναρβ γπϊγ βυοΗ (ϋε 51ε11υη§. Αυδδ{ε11ιιη§ 
άβτ ερϋευΐοΐοη ^V9β■θη \ν3Ρ δείιρ ηΒίίίρϋοΙι. \\•βηη 3ϋο1ι δοηδΐ \\ο ηίοΗΐδ <ί3νοη 
εΓ\\•αΙίηΙ \νΐιϋ. — ΐστασαν δο 6, 70, 3. (Ρρ.) ΐσπαο Χεη. ΗεΙΙ. 7, 5. 13. Ιη 
(ΙβΓ Βε§βΙ τοοπκΐον ϊστησαν ού^ΐ (στησαντο, (3α ιηβη ιηείδΐ ηίοΐιΐ εΙ^οη (3ϊε Υετ- 
ΓΪοΗΙυη.!^ ϋερ 53θΙιε Ιιεζβίοΐιηεη ηΐ3§. — Ισχνλίνον. Οβδ νοΓΐ]εΓ?6§αη- 
§61)6 δβητιηείη (Ιερ ΓείπίΙΙίοΙίεη λΥΒίΤβη \ν3Γ εϊ§. Ινβίη αχνλίναν ; ύατνι τεοΐιηείε 
ιηβη ηυρ \ν3δ ΕίηζεΙπεη 3ΐδ ΒεαΙε ζυίιεί. Ηερ. 9, 80, 1: άηό των χιιμίνων 
νίχρων Ιαχνλίνον χρέΧίά η χαί ΰτρίπτους χαΐ τονς άχινάχας, ίόντας χρνσίονς, 
Ιττίΐ ίσ9ητός γ( ποικίλης λόγος Ιγίνίτο οί/άί (ϊς. νερ1)0ΐεη \ν3Ρ εδ ^εη Ι,Ά^β- 
ίΐΒΓηοηίερη \νιϊ1ΐΓεηί1 ϋερ δοΗΙβοίιΙ. Ηργγπ. ΑΙΙ. § 30 Α. 1. 

§ 2. Αϊγι.νήται.ς, «ΙΙϊδοΙιεη ΑηδίοϋΙερη 2, 27, 1. 7, 57, 2. (Ατη.) ν§1. 
Βόοΐίίι 8ΐ33ΐδί)3ΐΐδΙ). Ι δ. 562 Γ. — άμγότίροι, 5, 61, 1. Αηϋροΐ. Ιί. δοΐιοΐ. ζιι ξνγ/ρα(ρίΙς «', οε'. [418.] 67 

τίροί. Ααϋίδαιμονίων δε οΐ μεν "ξνμμα/οι ονκ εταλαιπώρησαν ώστε 
καΐ αξιόλογόν τι άηογίνεσβαι• αχηών όε χαλεπον μεν -ην ττ^ν άλή- 
■9{ΐαΐ' πν9εθ9αι, ελεγοντο όε ηερί τρια•/.ησίονς άποΟανεΐν. 

Της όέ μάχης μελλούσης εοεσ&αι ααι Πλίΐστοάνα'ξ 6 έτερος /?«-75 
σιλενς έχων τους τε ττρεοβντερονς ν.αΐ νεωτέρους εβοηϋησ^ν, γ.αΐ μέχρι 
μεν Τεγέας ώμγ.ετο, πνΟόμενος όε την νίχην άπεχωρησεν. και τους 
«770 Κορίνθου και εξω Ίσϋμον 'ξυμμάχους άηέοτρεψαν ττέμψαντες οί 
Λακεδαιμόνιοι, και αυτοί άναχωρήσαντες και τους 'ξνμμάχους αφέντες,^ 
Κάρνεια γαρ αυτοΐς ετΰγχανον οντά, την εορτην ήγον. και την νπό 
των Ελλήνων τότε ετιιψερομένην αΐτίαν ες τε μαλακίαν δια την εν ττ/ 
νήσω 'ξυμφοράν κα^ ίς την άλλην άβουλίαν τε και βραδύτητα ενί 
έργω τούτω άπελΰσαντο, τνχτ^ μεν, ως έδόκουν , κακιζόμενοι , γνώμΐ] 
δε οι αυτοί έτι όντες. 

Τη δε πρότερα ημέρα 'ξυνέβη της μάχης ταύτης και τους Εηι-^ 
δαυρίους ηανδημει εσβαλεϊν ες την ^Αργείαν ώς έρήμον ουσαν και 
τους ΰπολοίηους (φύλακας τίον ^Αργείων εξελθόντων διαφΟεΐραι πολ- 
λούς, και Ηλείων τρισχιλίων οπλιτών βοηΟ-ησάντων Μαντινευσιν ν-ι^ 
στερον της μάχης και Αθηναίων χιλίων προς τοΐς προτέροις, έστρά- Αγ. νδ. 13. (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 318.) — ουκ Ιτίκλαιηώ ρηϋαν , ου χαχως ϊύχον 
Ιν τω πολίμω. (δϋΐι.) ΟβΓ Αυ^ϋτυοΙί ΙιίΟΓ )3θΓΓ6ΓηιΙοη(3θΓ ;ιΐ3 5, 73, 2. — χαΐ άξ. 
7»6ίηβ3υο1ι(ηιΐΓ),βΐ3οη ϋβρ Β6(36\νβΓΐ1ιβΑηζα1ιΙ. ζιι 4, 48, δ. ν^Ι. 2, 
54, 4. (Λγπ.) ν§1. ΗοΓ. 2, 85. — άπογΐνίΰΟ^ίΐν. ζιι 2, 34, 1. — αυτών δοΐΐΐβ (Ιογ 
ΙίβΙοηΙεη 8(ο11ιιη§ ΠίίοΙ) ηιΐΓ νοη 7ΐί(;« τυιαχοσίονς ί)1)1ιέίηρβη, ϊδΐ ηΙοογ ίη υηΐιβ- 
ΙοηΙθΓ Ββίίειιΐιιιΐί; ηιιοΗ 1)θί πυ.'^ί'σ.'^Γτ* ζα ίΐεηΐίβη: νοη ίΐιποη δοΐΐίδΐ, νοη 
ϋβηβη (3ϊβ λΥαΙίΓΐιβίΙ ζυ οτίαίιτοη εΐο. — τΐίρί'. δρΐ'. 60, 8, 1. 

Ο. 75. § 1. ο ίτίρος. ΝθοΙι (3οηι ΟβδβΙζβ ΗβΓ. 5, 73, 2 ηιυδδΐβ 6ΪηβΓ 
^βΓ Κοηίςβ ιΙηΙΐΘΪηι ϋΐθίϋοη. (Ηικίδοιι.) ν§1. Χεη. Ηβΐΐ 5, 3, 10. — τους τί 
πρΐσβ ντέρονς χηΐ νεωτέρους, ά\& Α§ί8 5,6 4,2 ζιιτϋοΐί^οδοΐιίοΐνΐ ΙιβΙΙβ. (ϋδ.) 
ϋβΙιβΓ τ£ ζϋ \, 7, 2. — τους ξυμμάχους 5, 64, 3. (Οδ.) — άπέατρίχραν 
ΓϋΓ άπίτρίψαν ύ\β πιβϊδίθπ Ηδη. ν§1. 4, 97, 2. (Ογ.) 

§ 2. ίτνγχανον. ζα 1, 58, 1. — ηγον, ίώρταζον. (5θ1ι.) ν§1. § 4. 4, 
5, 1. 5, 76, 1. 82, 3. — ίς ίη Βοζιι^ 3υΓ. νεί. 8, 88, 1. (Ογ.) 8ρΓ. 68,21, 8. 
— τ7, νησο), 8ρΙι;ιΙίΙθΓί3. ζιι 5, 15, 1, — αλλην. δ[)Γ. 50, 4, 11. — βρα- 
άυτητα. νι;Ι. 1,71,3. (Ηΐί.) — ώς ίάόχονν. 8ρΓ. 55,4,3. — τούτω. δρΓ. 
61,7, 1. — χκχίζΐα^αι, δοΐιβϊπΐ ΤΙηιΙί. ηυπ Γϋπ §β8οΗηια1ιΙ χνβΓοΙβη §β- 
I^Γαικ•1ιι ζιι 1ΐίΐΙ)θη, λνίβ 1, 105, 5. 2, 21, 3. (Ρρ.) Ο,Ίδ ίδΐ ΙιίΟΓ (Ιοοίι \νοηί§ 
ροδδοηιΐ. ΑιιοΙι έΐϋδ ΡΙαΙοη ΝνβίδΙ ΛδΙ πθϋβη ζ\νοϊ δίβΐΐοη ιηίΐ (Ιίοδβρ Βρίΐβιι- 
Ιυη§ νοη άβρ οηοίορη (δίοΐι δοΐιΐοοίιΐ 1)θ\νβίδοη) ηιΐΓ είιιο ηηοΐι, Μβηβχ. 
24 7, ο. — οί αυτοί, νί'ια \η Γιϋΐιοροη ΖοίΙοη. 

§ 3. προτίρα Γϋρ ηροτιραία (.Υια Ι^βδΙβη Πδη. δο Ηο. 11. ψ, 5, 0(1. τι, 
50, ΑΓΪδΙοΙ. ΡϋίίΙ. 5,* 10, 2, ΡοΙΙ. ί, 65. ( δΐ. ) ΜεΙίΡ 1)θί ΗθΓί)δΙ δ. 36 Γ. ν§1. 
ΗοΓΟί. νϊ§. 61. — της μάχης. δρρ. 47,27,9. ν^Ι. ΗβΡ. 5,56 η, Κγ. ζυ Χεη. 
Αη. 6, 2. 9. — Ιρημον, του ατρακύματος. (δοΐι.) — ίξίλΙ^όντων αϊτών 
ό'ι,α'/ Ο^ίϊραι, είπε ΑηζίΐΙιΙ ζιιηι Τΐιοϋ ι^υΐετ Ηδη.; των '^ργ^ίων ίδΐ ιΐϋπη πίϊΐ 
'/ΰλαχας ζιι νερίΜΠοΙοη, ΝνέίΙίΓεηιΙ εδ Ι)εί ίΙεΓ αιιΓ^εηοηιηιοηεη Ι.η. δυΙ)]εοΙ <1β8 
ϋϋδ. Οε. ίδΐ. ΟεωεϊηΙ ϊδΐ ϋεΓ Λΐ)ζιΐί? η3ο!ι ΜπηΙίηεα. 1)οο1ι νερπιιιΙΙι' ίοΐι ίίίλ- 
^όντίς. \ξ\. ζιι 6, 7, 2. — πολλούς, τους ηολλονς πκϊεΐιΐε ηΐίΐη ιτιίΐ ϋοϋΓββ 

5* 68 (ϊ>^.^. Κ/ίΟί^ι Τίνοαν απαντίς οι 'ξνμμαχοι οντοι ίνΟ^νς Ιτη ^.~„^^^^^. , ^^^^ υν ^^υ,,- 

^ν.ίδαιμόηοι Κάονίια ή'/ον, ν.αι δΐίλόμίνοι την τιόλιν τηρίίτίί/ιζον. χαί 

οί μεν άλλοι ίξίπανοαντο, Αθηναίοι δε, ωσπίρ ηροΟίτά/ϋησαν , την 

ακραν το Ήρυ.Ίον ίυθυς εξίΐργάοαντο. '/.αι εν τούτω 'ξνγχαταλιηόντίς 

απαντάς τω τειχίοματι ψρουραν ανίχωρηου.ν γ.ατά τιόλίΐς εχαστοι. γ.αΐ 

το &έρος ενελεντα. 

76 Τον δ' εηιγιγνο μενού χειμώνας αρχομένου εν&νς οί Ααγ.εδαιμό- 

νιοι, \εηειδη τα Κάρνεια 7]γαγον,] εξεατράτενοαν, χαΐ άφιχόμενοι ες Τε- 

γεαν λόγους ττρονττεμηον ες το ^Άργος 'ξνμβατηρίονς. -ήσαν δε αυτοΐς 

ηρότερόν τε άνδρες επιτήδειοι ν.αί βονλόμενοι τον δημον τον εν Αργεί 

γ.αταλνϋο.1, γ.αΐ ετιειδη η μάχη εγεγένητο, πολλώ μάλλον εδυναντο ττ ε ι- 

"ϊ^ειν τους ηολλονς ες την όμολογίαν. Ιβοΰλοντο δε ηρώτον σπονδάς 

τίοιηααντες προς τους Ααγ.ε δαιμόνιους αύΟ^ις ύστερον γ.αι 'ξυμμαχίαν, 

γαΐ ούτως ηδη τω δήμω επιτίθ^εσθαι. γ.αΐ αψιγ.νεΐται, πρόξενος ων 

Άργεάον, Λίχας ό Αργ.εσιλάον παρά των Λαγ.εδαιμονίων δυο λόγω 

φέρων ες το 'Άργος, τον μεν γ.αθ-' Ό τι εΐ βούλονται ηολεμεΐν, τον 

δύ' ώς ει είρηνην ιίγειν. γ.αΐ γενομένης πολλής άντιλογίας, έτυχε γαρ βΓ'Λ'ΒΓίβη. ν§1. Κγ. ζ, ϋϊοη. ρ. 305. ΑΠβίη β3 ίδΐ βυΓζυΙοδεη: πολλοί ηΰαν οί 
φνλαχίς ους ώΐ^ϋαραν. 8ρΓ. 50, 11, 1. Νϊοΐιί §αηζ ϋΐιηϋοΐι §ΐ6ΐϋ1)1 Ρρ. 7, 37, 3. 

§ 4. άαλόμενοι. ζιι 5, 114. 

§ 5. ί'ξίπανααντο , αηίχκμον του πΐριτίΐχίζίΐν. (δοΐι.) Εϊη δβΐΐθποδ 
^ν^ΟΓί. — ηροοίτάχΟ^ηβαν. Ζ\χ 1, 136,2. — την άχραν το ΉοαΙον. 5ρΓ. 
50, 7, 2. — ξυγχαταλί ίπίΐν (^οον^άν βίηβ §β ιηβϊ η 8 οΐι 3 Γΐΐϊ οίι β Ββ- 
δ3ΐζυη§ ζυδαηιητβη ζυτϋοΐνίβδδβη. (Βα.) ν§1. 5, 80, 3. Οίβδ ΥοΓίίΐίΓη 
δοΗβΐηΙ δοηδΐ ηΐοΐιΐ νοΓζυΙίοιηιηεη. 

Ο. 76. § 1. ίπειάη τα Κάορίΐα ηγαγον, άύνίΐβ \οη ίοτΏΆηά η3θΗ 5, 
75, 2 α. 4 εΐη^ρβίδοΐιΐ; δείη. ν§1. ζιι Καρ^'^ιος 5, 54, 2. ΑπδΙόδίϊς \ν3Γ6 ^)β^ ιηϋδ- 
δί§ο Ζυδ3ΐ/ δείϋδΐ Ιϊβί ίΙβΓ ΑηηπΗηιο (ία^δ ΤΙηιΙί. ιΐοη λΛΠηΙοΓ ηιϊΐ (](?γ 1ΐθΓΐ)δΙ- 
Ιίοΐίθη Τασ- υικί Ναο1ι{§1β)0•ΐ3β οπΓ,ιη^οη Ιοδδβ, \ν35 βιιοΗ ΜϋΙΙοΓ Βθ ίη. Ιι. |>θ1. 
ρ. 11 βηηίιΐΊΠΐΙ. — λόγους ΥοΓδοΗΙίι^θ. — 'ξν μ β ατήοιος, Ά\^^^x % 3, ίίπ- 
(ΙβΙ δϊοΐι -ννΌΐιΙ 6ΓδΙ ΐ3βϊ δρδΙΟΓΠ λνίβίΙοΓ, ηυοίι 1)6ί Οϊοη Ο. 41, 47. — τιρό- 
τερόν τί. Οβηι τέ βηιδρ^^^^^ι χαί νοΓ Ιπϋάή. — ίηιτη (ϊΐΐο ι. ζυ 1, 60, 2. 
— χαΐ βουλόμίνοι. οΐ βονλόμίνοι Κγ. Βπιοΐΐδί. — τον όημον, την όημο- 
χρατίαν. (δοΐι.) ν§1. 3, 81, 3, 5, 81. '2. 8, 34, 3. 65, 1. 68, 1. 4 ϋ. ζυ 1, 
107, 3 ; ϋ3ηθΙ)θη αυοίι ίη ιΐίοδβτ ν6ΐ1)ϊηάιιη§ άημοχζατία 8, 63, 3. 

§ 2. ποιηΰαντες. 5ρΓ. 59, 8, 1. 8θ 8, 36, 2. ν^Ι. ζιι 2, 29, 4. 86, 4. 
5,32, 4. 38, 5. υ. Είπιδίον ζιι Αγ. ΑοΙι. 58. — Ινμμαχίαν θγ^. ηοιύν οοΙθγ 
χοί νοΓ ουτοίς ίδΐ ρΐβοηαδΐίδοΐι. (Β3.) ίθΙζΙβΓβδ ΝνΪΓά 1)βί βίηειη βΐΐίδοΐιεη Ργο- 
83Ϊ1ί6Γ, ζυιηβΐ δο, ηϊοΐιΐ 5ΐ3ΐ11ιαΓί; δείη; βΓδΙεΓεδ ίδΐ ηίοΐιΐ 1ΐ3ΐ•1, Αά οιιοΐι Ι^Ιοδδ 
ζυμμαγίαν ίβονίοντο δβδ3£;1 λΥβΓίΙβη Ινοηηΐβ. ν^Ι. 6, 82, 4. Ώά ^ε(^ο^I1 ανϋ^ις 
οΐιηβ ^οη^υ^^ι^οη 3η8ΐόδδΙ§ ϊδΐ, 50 οΚϊΓΓΙβ <138 χαί νοΓ όντως \\ό1ι1 νοΓ αν&ι,ς 
ζιι δΙβΙΙβη δβϊη. 땧1. 1,112,3. — λόγω ΑιιΓΐΓ3§β. ΕγΙ< 13Γ υ η §βη. — χκ^' 
ο Γ» βΓβ. ϊσται, •ννΐ6 3ΐιοΙι ζιι ώς. (Ηΐί.) ϋο1)Γεε \νΙΙ1 ί»οίι1β ί* δίρείοΐιεη. λΥΐΓ 
δρΓδοΙιβη ννοΐιΐ 3ΐ1εηΓ3ΐΙδ οΐιηβ ΕΓ§3ηζυη§ παίΐ ϋΙίπΙϊοίιβΓ ΚϋΓΖβ: άβη βΐηειι 
(άβδβ) \ν 1 6 , νν' 6 η η βίο. ^νγγ^αφής ε\ οζ. ['ϋΒ.] 69 

καΐ 6 Άλχιβιάδης τιάρων, οΐ ανδρ(ς οί τοις ΑοΜίδαιμονίοις -ηράοοοντίς, 
■ηόη χαΐ £)ί τον φανίρον τολμιορτίς, εηαααν τονς ^ΑργίΙονς ηροαδέ'ξα- 
οΘ^αι τον 'ξυμβατηριον λόγον. εστί όε οόί. 

"Καττάόί δοκη τα εϋχλησία των ΑαΫ.ίδαιμονίων 'ξνμβαλεΰθαιΠ 
ηοττώς Άργίίως, αποδίδοντας τώς τταΐδας τοΐς Όρχομίρίοις και τώς 
άνδρας τοΐς ΒΙαιναλίοις, και τως άνδρας τως εν Μαντινεία τοΐς Αα.- 
κεδαιμονίοις αποδίδοντας, και εξ Επιδαύρου εκβώντας και το τείχος 
άναιρουντας. αϊ δε κα μη εϊκωντι τοί ^Αθ^ηναΐοι εξ ^Επιδαύρου, πολε-ί 
μίονς εϊμεν τοΐς ^Αργείοις και τοΐς Αακεδαιμονίοις καν τοΐς των Αα- 
κεδαιμονίων Ιξνμμάχοις καΐ τοΐς των Άργείων 'ξνμμάχοις. και αϊ τίνα 
τοι Αακεδαιμόνιοι ηαΐδα εχωντι, άποδόμεν ταΐς πολίεοι ηάσαις. ηερί 
δε τω σιώ σνματος ίμενλην τοΐς Έπιδαυρίοις Όρκον, δόμεν δε αντονς § 3. τοΙς Α. η^άβΰοντίς. ζιι 3, 4, Κ — Ια τον ψανί^οΰ. Ζα 4, 
79, 2. — τολμώντΐς. τη 2, 43, 1. ν§1. 6, 5«, 3. (Ρρ.) 

0. 77. § 1. χαττάάί, ^ωξ^α^ι άρη 7οϋ χατά τ«ι/ί (5οΗ.) 5ρΓ. Β. 2. 
§ 8, 8, 9. — {χχλησία. άλίκ νθηηυΐΐΐϋΐ ΑΙΐΓβηδ Οβ ά\Ά\. ύον. ρ. 480. — 
ξνμβαΐέΰ&κι, 8ϊο1ι ζα νβΓ§ΙβίοΙι βη, ρ3θΐδοί Υ'α. ν§!. § 4. Είηβ δθΐιρ 
δοΐίβηβ Ββ(ΐ€υ1ιιη§. (Β1.) — ηοττώς, προς τονς. δρρ. Β. 2 § 8, 3, 9. — 7ΐ«ϊ- 
άας ΚϊηϋβΓ υ^βΓδβΙζΙ ηιαη. ν§1. 5, 61, 3. νίοΙΙβίοΙιΙ, δίηιΐ δ1^1ανβη §β- 
ΐΏΘΪηΙ. Ββΐ ϋβι• βΐδίετη ΕιΙίΙΜπιη^ ΐδΐ β7Iο^'^(ΓοV^^» 8θ \νΐβ 5, 45, 2 ζα Γαδδεη. 

— τώς ανιϊρας τοις Μ. ΝίΓ§βικ1δ υογΙιογ οιχνϋΐιηΐ. — τώς ίν ΜαντινΐΪΗ, 
(3ϊβ αΓίίΠίΙϊδοΙιοη ΰβίδδβΐη ιϋβ νυη ΟΓοΙιοιηοποδ ηαοΐι ΜαηΙίπΒη §6ΐ)Γ3θ1ιΙ \ν3Γβη 
5, 61, 3 Γ. (Ι]οΙ)1)βδ.) — Έτίΐάανρον Γϋι• — ρω ΙιίΟΓ αικί § 2 ^I^ο ηιβϊδίοη ιιη<1 
ϋβδίεη Ηδη. αοηαθΐηΐ ϊδΐ (Ιαδ Οοΐιϊεΐ; νοη Ερ. ζα 5, 56, 1. ,,λ'Ε'• 5, 80, 3." (Ρρ.) 

— ίχβώντας, ίχβαίνοντας. δρΐ'. Β. 2 § 39 ίη ^«ω. — το τιΐχος, την ακ{>«ν 
το ΉραΙορ 5, 75, 5. (ΗΙί.) 80, 3. (Ατη.) — άναιρον ρτας. ϋηοοηΐΓίΐΙιϊιΙ χοί^α- 
νίόνΊω>' 5, 79, 1; άναι,ρίυρτας ιηοοίιΐθ αιαη νοΓΠΐιιΙΙιβη. (Ρρ.) άναιριόντας Α1ι- 
Γβηδ ; χαταΐζ- ? 

§ 2. x^ζ. δρΓ. Β. 2 § 2, 3, 4. — ίϊχωντι, ίΧχωαι,, Ννβΐοΐιβη, αΙ)ΖΪβ1ιβη. 
ΕΙι. § 83, 1, 7. — Αθηναίοι.. ΆΰαναΙοι, Αΐιΐ'βηδ. δρΓ. Β. 2 § 4, 3, 4. — ίξ Ιίθί 
ίΐχίιν ΐδΐ δβΐίβη. (Β1.) ΤγηΙ. 2, 12, 42: ίΧχουσ' ίχ χώρης. (Υαΐοΐί. ζα Ηθγ. 2, 80.) 

— ηολιμίως ΑΐΐΓβηδ. — ίΙμα> ά'ΐα 1)βδΙοη ΗδΠ.; δοηδΐ ημίν, ηίοΐιΐ δοΙιΙβΟ'ΙιΙβΓ. 
ν§1. ΜβΙΙΙι. δρΓ. § 217 ρ. 505. (Ρρ.) 8ρΓ. Β. 2 § 38,2,6. — ϊχωντι. ίχοντι, 
ϋίβ ΓΏΡΐδΙβη Ηδη. δρπ. Β. 2 § 54, 12, 2. — άποόόμίν. δρρ. 36, 1, 12. — 
ηολίίΰι,. ηολίισΰι, ΙιίοΓ βΐηο, ηίθΙΐΓθΓβ α. §αΙο Ηδη. 5, 79, 3. δρτ. Β. 2 § 18 
5, 7. — σ»ώ, Ό^ίον. δρΓ. Β. 2 § 4, 3, 4. — τώ ίδΐ νίβΠοΐοΗΙ ηποΐι σιώ ζαζα- 
ίϋ§εη. Οοηη ιΐα νοη Θϊηεηι 1^^δι^I^1η1ι^η ΟοΙΙβ ϋϊο Κθ(1β ίδΐ, δο ΙϋοάΰΓΓ ααοΐι 
οιώ (1β8 ΑΓίίΙνοΙδ. ϋβ1}βΓ ά\ο Είη8θ1ιϊοΐ3αη§ οΐΐοδοδ Οβ. ζ» τΐίρ* 1, 139, 1. 6, 
33, 1. 7, 31, 4. ν§1. 1, 32, 2. 2, 13, 9. ΥιιΙοΙί. ηϋ Αϋοη. [). 284 \νοΙ11β τώ τώ 
αιώ ζΟζοη δρτ. 50, 8, 11. — σνματος , ί^νματος; ϋϋϋΐ' οϋο δηοΐκι ν^Ι. 5, 
53, 1. (Η1.) — ίμίνληι^ ΒβΙνΙίΟΓ Λνίβ βδ δοίιοϊηΐ ααδ ϋοη 1)Ρ8ΐθη Ηδη., ιΙοΓβη 
εϊηίςβ ίμ(ν Χ)ί»> , αΐ μίν Χην υ. Α. ?ΐ3ΐ)βη , (Ιμίν λην ΗΙ. , Κοϊδίίο , ΥαΙοΙίθηαοΓ. 
Η1. ϋΙ)βΓ50ΐζΙ: άϊβ ΕρίϋηαΓΪβΓ δοΠοη δΐοΐι ηι ϊ Ι βϊηεηι Είϋβ νοΓ- 
ρΓΠοΙιΙβη, \ν ο Ιοί) ο η 8 ίο ϊΐιηοη δοΐϋδΐ αΙ)ηοΙιιηοη \νοΙ11βη. ΒοΙίΙίΟΓ 
ϊη ϋοΓ Αυδ^. νοη 1821 λνϋηδοΐιΐ: «* μιν λην τώς Έπιάανρίως , ορχον άόμινκί 
αντοίς ομόαα». ΑΙίΓοηδ ΙϊβδΙ αΐ μίν λην, τοϊς ^Ε. ορχον όόμι^τ' αι ιΓί, αίτιος 
ομόσαι, τ/βηη βίθ ν/οΐΐϋπ, πιόςοη δίο ((Ιίθ Αγι^οιογ) ιΐοη Ε. οϊπθη Εϊ(1 
ϋΐ3βΓΐΓα§οη, \νοηη αΙ)θΓηΐο1ιΐ, 9θΙΙ)5ΐδθΙι\νδΓοη. δοΗννβΓϋοΙι ποίιΐίίς. ΓΤ Τ' ΓΛ*ι 70 - ΘονκνόΙόον 

Ζομόοαι. τάς δε πολιάς τας εν Τίελοποννάαω, γ.αΐ μικράς χαί μίγάλας, 
αυτόνομους ίϊμίν ηάσας γ.αττά ηάτρια. αΐ δε γ.α των ίκτος ΓΙίλοπον- 
νάσόν τις εηί τάν Πίλοπόννασοί' γαν ΐη επί κακω, άλί'ξεμίναι άμοΘίΙ 

ι^βουλευοαμένους , οηα κα δικαιότατα δοκί] τοις Ιΐίλοηονναοίοις. όσοι 
<)' έκτος ΓΙελοποννάσο) των Λακεδαιμονίων 'ξυμμαχοί Ιντι, εν τω αυτω 
εΰοΰνται εν τώπίρ καΐ τοί των Λακίδαιμονίων και τοί των "Αργίίων 
'ξνμμαχοί εντι, τάν αυτών έχοντες, επιδίί'ξαντας δε τοις 'ξυμμάχοις 
'ξυμβαλέσθαι, αϊ κα αντοΤς δοκί]. αΐ δε τι δοκί] τοις 'ξνμμάχοις, οί- 
καδ' άηιάλλην." 

78 Τούτον μεν τον λόγον προΟίδεξαντο πρώτον οί ^Αργεΐοι, και των 
Λακίδαιμονίων το στράτευμα άνεχώρησεν εκ της Τεγεας επ' οίκου' 
μετά δε τούτο εττιμΐξίας ούσης ηδη π«ρ' άλληλουί:,, ου πολλώ νστερον 
έπραξαν αύθις οΐ αύτοΙ άνδρας ώστε την ΆΙαντινέων καν την Αθη- 
ναίων καΐ ^Ηλίίων ξυμμαχίαν άψεντας Άργείους σπονδάς καν 'ξυμμα- 
χίαν ηοιήσασθαι προς Αακίδαιμονίους. καν εγένοντο αίδε. 

79 "Καττάδί εδο'ξε το7ς Αακίδαιμονίοις καν Αργείοις σπονδάς καν 
'ξυμμαχίαν ειμίν πίντήκοντα έτη επί τοις ϊσοις καν ομοίοις, δίκας δί- 
δοντας καττά πάτρια' ταν δε άλλαι πόλιες ται εν Πελοποννάσω κοι- 
νανίόντων ταν σπονδάν καν τάν 'ξυμμαχίαν αυτόνομοι καν αύτοπόλιες, § 3. αντονό μως ΑΙΐΓβηίϊ. — άλέ'ξην ΑΙΐΓβηδ. — άμο9•εί {)β5ΐ3ΐϊ3βη 
Τ1ιοο§ηο3ΐ. Αηη. Οχ. II, 165, 7 υ. ΡΙιανοΓϊη. ρ. 103, 32 Οϊηά. Όά ΗβδγοΙι. 
μόϋ^ος ιΙαΓοΙι ϋτάαι,ς ^ν^Υάΐί, δο δοΐΐθίηΐ; 65 ΓϋΓ άοτασιάατως ζυ δίοΐιβη. (ΑΙίΓβηβ.) 
0)θ §β\ν. ία. άμόί^ί βΓΐίΙαΓί ααοΐί ίοΙ)6θ!ί ζ. ΒιιΠηΊ. βϋδίϋΙΐΓΐ, 8ρΓ. § 116, 22 
άιίΓΟΙι ομον. ΒϊάοΙ νθΓαΙβίοΗΙ κοινΐι δ, Α7, 9 υ. αμα 80, 1. Ρρ. λνϋπδοΐιΐ ϋΐ3βΓ- 
3ΐ1 ζα οΐθΐιΐβη: ιώίηαβ νβΐ ^υονίδ ιτιοάο. — βουλΐνααμέρως Α1)Γβηδ. 

§ 4. ϋασοι ΑΙΐΓβηδ. — ί^τί, ίΐαίΐ'. δρπ. Β. 2 § 38, 2, 2. — Ιν τω 
αυτω ίη άβηίδβΠίβη ν6ΓΐΓ3§5 υθγΙι 3ΐΙη ϊ δδβ. (Υβ.) ν§1. 5, 79, 2. — 
ίΰοϋνται,. ίαϋουΐΊαι είηίξθ ςιιΐο Ηβη., ίΰαώντκν ΑΗΓβηδ. — ίπιάίίξαντας 
παοΐιάοιη οϋβ Γ.3ΐ<θ(1;ίΐΏοηί6Γ υ»ά Αι-^βίθΡ ^1βη ΥθρΙγο^ νοτ^βίβ^ΐ, •ννο11θ 
ιηηη. (Ρδ.) — τι, άοχ7; Γιιγ η χαΐ {χσ. Ιϊ\ί.) άλλο (ϊοχτι (Ιίβ ΙίβδΙβη Ηδη.; μη 
άοχΤ} βίηο Ηδ. αΐδ Υαι•. — κη^άλλην, άηοπΐμηίίν. (Ηβδνοΐι.) ίηι,πίμπαν, 
ατίλλίΐ,ν. (δοΐι.) Ηθπώ. ζυ Αγ. ΛΥο. 1301. ΙΙεΙ^βι• άβη βϊ§. ίίοΐίδοΐίβη ΙηίιηίΙίν 
5ρΓ. 2 Β. § 33, 1, 8. Οηδ ΟοΓΏροδίΙιιω ΐδΐ δοηδΐ \νο1ΐθΓ ηίοΐιΐ η3οΙ)§β\νίβδβη; 
ϋ1)βΓ ϊάλλω δ. ϋίβ ίεχ. Ιοί) (ίοηίίβ ηϊοΐιΐ οη άϊβ Ηοίιη8βηϋυη§ αεί- ΟεδοπάΙβη, 
6οη(]6ΐ-η ίΙεΓ νοη (3εη ΒϋΠίΙεδ^εηοδδεη εΙ\να ^εωαοΐιίεη Επηηβρυη^βη ϋΐκΐ ΑαδδΙε1Ιαη§εη. Ο. 78. ηζωτον. ζα 5, 27, 2. Ο^δ. μετά οΓί τούτο ου πολλω ϋαΐΐρον. — 
ηαρ'. ζυ έηί, 1, 5, 1. — άψέντας, \νϊβ 1, 102, 8. 5, 115, 1. 

Ο. 79. § 1. ^71* τοις ϊσοι,ς χαΐ ομοίοις. ζυ 5, 27, 2. ΗΪ6Γ δοΐιβίηΐ 
νοη 8ΐΓείΙΐ§1ίείΐ6η άεΓ ΡιίναΙεπ ά'ιβ Κε(3ε ζυ δοίη. ν§1. § 3. (Ρρ.) — ά ιό όν- 
τας ίΐΪΓ άίδουϋι αΙδ οΐ) αηονάάς ηοίύα^αί νοΓΐΐ6Γ§ϊη§θ. (Ηΐί.) υ6ΐ)8Γ (Ιίε Πβ- 
όεηδθΓΐ ζυ 1, 28, 2. 5, 27, 2. — κοννανΐόντων ίϋΓ χοιναν ιόντων ΥαΙοΙίΘ- 
η3εΓ 3(1 ΕυΓ. Ρΐιοε. 196, χοι,νανεόντω ΑΙίΓοηδ. ν§1. ρ. 296. ϋεΙ^εΓ <3ϊβ Ρογπι 
8ρΓ. Β. 2 §21 υηΐ6Γ χοινών. — τας ξυμμαχίας ΒεΙίΙίεΓ. Ποοίι ν^Ι. 5,27, 1 
υ. 48. (Ρρ.) ΗεΓίίδΙ δ. 5 Γ. — «ί;Γ07ΐόλ*ΐί. ΥίοΙΙεϊοΙιΙ. είη (Ιοιΐδοΐιβδ νΥοΓΐ, 
δοηδΐ \νο1ι1 ηΪΓ^εηάδ νοΓίίοηιοιβηά. (Β1.) ΑεΙίηΙϊοΚ αυτοτίλίΐς χαΐ αντό&ιχα 5, 
18, 1. (Ρρ.) αυτοηολίται Χβη. ΗεΙΙ. 5, 2, 14. ^νγγοα((ίίς ε, ή. [418.] 71 

τάν αυτών εχοννίς, χαττά τιάτοια όίχας όιόόντίς τάς ϊοας χαί όμοιας, 
όσοι όε ε'ξω Πί-λοποννάοο) Ααγ.ι^δαιμονίοις 'ξνμμα/οί Ιντι ίν τοΐς αυ-% 
τοις εσοννται τόϊαηίρ χαί τοι Ααχίδαιμόνιοι' ααΐ τοί των Αργίίων 
Σύμμαχοι 6ν τω αντω ίοοΰνται τωπιρ ααί τον ^/ίργυοι , τάν αυτών 
εχοντίς. αΐ δέ νοι στρατιάς δ^/] κοινάς, βουλίνίσϋαι Ααχίδαιμονίως 
χαί ^Αργείως οπα χα δικαιότατα χρίναντας τοΐς "ξνμμάχοις. αΐ δύ τίνα 
τάν ηολίων τ] άμφίλογα, η τάν εντός η τάν εχτός ΙΙίλοηοννάσου, αϊτέ 
ηερί ορών αϊτέ τιερί άλλου τινός, διαχρώημεν. αϊ δέ τις τών ξυμ- 
μάχων ηόλις πάλει ερίζοι, ες ηόλιν ελΟεΐν αντινα ϊσαν άμφοΐν ταΐς 
ηολίεσι δοχίίοι. τοΐς δε εταις χαττά ηάτρια δίχαζε ο Ο αι." 

Αί μεν σηονδαί χαί Ί] 'ξνμμαχία αυτή εγεγένητο' χαί οποσαδΟ 
αλλήλων ηολεμω η ίϊ τι άλλο εΐ/ον, δΐίλυσαντο. χου\η δε ηδη τά 
πράγματα τιΟ^εμενοι εψηφίσαντο χήρυχα χαί ηρίσβείαν παρ' Α&ηναίων 
μη προοδέχΐσ9•αι, -ην μη εχ Πελοποννήσου Ι'ξίίοσι τά τείχη εκλιπόν- 
τες, χαί μη ξυμβαίνίΐν τω μηδέ πολεμεΐν άλλ' η αμα. και τα τεϊ 
άλλα ϋυμω εφερον και ες τά επί Θράκης χωρία και ως ΙΙίρδίκκαν 
έπεμψαν αμφότεροι πρέσβεις και άνέπησαν Περδίκκαν 'ξυνομόσαι σφί- § 2. οαϋοι βϊηίςβ ςαΐθ Ηδη. — τοΙς αντοΐς. ζυ 5,77,4. — ίσσονν- 
ται. βϊηί^ο βΐιΐϋ Ηΐπ., ίΐυιΐι ίιη Κοί^βηϋβη. — τοϊσταρ. δρΐ'. 51, 11, 1. — 
(ίΐ η ο ι. άίσηοι ζ\\ϋ\ ^αίο Ηβη., ΰ'ί ηοις ΑΐΐΓβηδ. ν§1. ρ. 367. ϋβΙ)βΓ ηοί ν§1. 
Χβη. Αη. 5, 1, 8. — ατρηιιας. ατυακίας .\. Ρ^. — άίΐ]. ΛΌ» Βοίδϋοηηβϋβ. 
ν§1. Βδοΐίΐι Οορρ. ϊηδοιτ. ρ. Ί<3. (Ρρ.) — βονλίύίσΟ^αι. ιιικί (Ιίβ Ιηί. § 3 
Ιιοπζοη νοη (άοξί § 1 α1>. (Ρρ.) — 'ότια /.α ογ§. χρΐνω*>τι,, \νβηη <3ϊθ8 ηϊοΐιΐ 
νϊοΙπιβΙΐΓ ΓίΪΓ χρίναντας 1ΐ6ΐζιΐ8ΐοΙΐ6Γΐ ϊδΐ, (Ρρ.) ν§1. ]βί!οο{ι (ϋ1)βΓ ως (ίν) 8ρΓ. 
69, 7, 2 υ. Κι•. ζιι Χβη. Λη. 5, 7, 2 2. ,,ΟοηΊθϊηΙ δίικΙ οϋο ζιι ]βί1θΓ ΕχροϋίΙίοη 
βΓίοΓοΙβΓίίοίίθη ίοϊδίιιη^βπ οΐβτ βϊηζβΐηοη δίααίβη." (ΙΙΙί.) 

§ 3. 7) άμ'ΐ ίλογα ϋ Ιί ο γ ϊγ^θικΙ βίηοη Βοδϋζ 8ΐΓϋίΙ δίΒΐΙ Γίικίο. — 
άίκχρι&ημΐν 68 5θΙΙ (Ιυτοΐι ϋβηλνο^ Κ6θΙιΙθη.>ί οηίδοΐιϊο^οη \νβΓ- 
(ΙθΠ. (Ρδ.) 8ρΓ. Β. 2 § 80, 2, 6. Αγγ. Αη. 1,27, 4. ίχίλίνΰίν νπίρ Της χώρας 
όΊαχρι&ηναι,. (ΒΙ. ) ν^Ι. ίοχ. Οθΐη. — ηόλι ΑΙιιβηδ. δρτ. Β. 2 ,^ 18, 5. — 
ίρίζοι Ιΐ3(1βΓΐθ, ηϊοΗΙ ϋϋοΓ Βο.^ίΙζ δοηιΙθΓΠ ζ. Β. ϋόβΓ Β^Iε^^1^§υη36η, Βοβι'η- 
ΐΓϋοΙιΙϊξΐιη^βη. — Ι ς ηόλιν — όΌχοίη 80 δοΐΐβ Γυαη δϊοΐι, ιπη ϋαδ Ζογ- 
\νϋι•Γηίδδ εηίδοΐιοίίΐοη ζιι Ιβδδοη, βη θίηβ 8 1 α ο1 1 λνεπόοη ϋΐθ ΠΊοη 1)βί(1βη 
δίΓβΐΙβπϋεη δίαάΐβη Γϋτ §1οϊοΗ §ιιηδ1ίί;, ΓΓιγ υηραιίοϋδοΐι, ΙιβΙΙβ. (ν».) 
— αμ((ω ννΐηΐ δοπδΐ ΐθ^ϋΐηιαδδί,ί; ηιίΐ (^^Iη Οιιοί ίΐθδ Νϋτηοηδ νθΓΐιυηιΙθη. δρρ. 
44,2,2. — <ίοχ(ίθί Ρρ. 11. Βΐί. ιίοχίιοί οίΐιτ ό'οχ^ίη ά\β Η.•ίη. — τοΙς ϊταις 
(Ιο η Βϋΐ',ίΟΓΠ 3ΐδ ΡΓίνϋΙΙουΙοη, υοιιτ^εοϊδ. νι^Ι. Βδοΐίΐι ΟοΓρ. ίηδΟΓΓ. ρ. 81. 
Ρρ. νοίΊπιιΙΙιβΙ τοι:ς (τας γκιοΙι (Ιοηι 8(Η. : τους ηολπινομΐνους ίν μια ίχάστί] 
πόλίί άν' άΐλήλίον λΰαν ία ΰιά^ορα. Πβηη ^I6Γ 8ρΓποΙι§ΰ5Γ8ΐιοΗ δοίιβϊιιο ηϊοΐιΐ 
ζιι ^οδΙηΙΙί,'Π ϋΊχάζίσθ^αι, ΝνοΓϋτ ^ηΙοΙνοηποΓ (ϊίχας ίαίαί}αι, νβΓίπυΐΗθΙο, αΙδ Ροδ- 
δίν ζιι οιΚΙαιοη: δοΙΙο Βθοίιΐ §βΗρΓ0ϋ1ιβη Ννοτϋοη. ϋκύπ^οηδ λνίιςΐ Ιιίβ- 
ηιΐΐ (ίαδ ΡΐΌοοδδϊΓβη ΐ3βί ϋβη ΟεηοΙιΙοη οΐηοδ ηΓκΙοηι δΐίΐηΐβδ υπΙεΓδο^ί. 

Ο. 80. § Ι. αυτή. ζιι 3,28,2. — άλλο. ϊίλλως πιδοΐϊΐο ιη,ιη οΓΝνϋΓίεη ; 
άοοίι δ. Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 267 α. ζιι Χοη. Αη. 3, 2, 32. (Γρ.) — (ϊιίλύααντο 
νοΓβΙΐοΗβη δϊοΐι ϋ^ΟΓ. (111.) νβΐ. 1, 140, 4. 145. — τί9ΐμίνοι, ώατι&ί- 
μίνοι, οίχονομουνης. (8οΙι.) ζί 1, 23, 1. — τω. ζιι 5, 38, 1. 

§ 2. ίψίρον νβΓ\ν3 II Ο Ιο π Ρδ. ; νϊρίΓποΙιΓ ΐίΓΐηΐβΒΠ, \νίθ ϊη βαρέως 
γέραν. νςΙ. «α 1, 31, 1. — όμφότίροι , '/ίργ*Ίνί χαί ^αχίίϊαιμόνιοι. (5οΙι.) ^ 72 Θονχνδίάου 

οιν. ου μύντοι ίΰθνς γε άπιστη των ^Α&ηναιων, αλλά όΐΐνοητο, Ότι 
γ.αΙ τους \4ργίίονς βωρα' ην όε γ.αί αντος το άρχαΐον ίξ ^Άργους. 
ααί τοις Χαλγ.ιδίνΟί τονς τι ηαλαιους ορ•/.ους άνίνίώοαντο χαΐ άλλους 

Βωμοσαν. εηίμψαν δε ν.αΐ τιάρα τους ΐΑ&ηναίους οί Άργίΐοι ηρεσβΐΐς, 
το εξ ^Εηιδαΰρου τίίχος γ,ίλίυοντίς εν.λιπίΊν. οΐ ι)' όρώντίς ολίγοι 
προς πλίίους οντίς τους 'ξνμψΰλακας επί-μψαν Αημοσϋ^ένην τους σφί- 
τερους εξαξοντα. 6 δε άίΐ^ιγ.όμίνος γ.αΐ άγώνά τίνα ττρόί/ασιν γυμνιχον 
ε'ξω του φρουρίου ποιησας, ως εξηλϋ^ε το άλλο ψρουρι•/.όν , αηεχλτ^σε 
τάς πΰλας' ν.αΐ υστίρον ^Εηιδανρίοις ανανεωσάμίνοι τάς απονδας αυ- 
81τοί οί ^Αθ^ηναΐοι άπεδοβαν το τίίχισμα. μβτά δε την των "Αργήων 
άπόοταϋιν εκ της 'ξυμμαχίας γ.αΐ οί Βίαντινης , το μεν πρώτον αντέ- 
χοντες, έπίΐτ' ου δυνάμενοι ανίυ των Αργείων, ξυνέβηοαν γ.αΐ αυτοί 

2τοΓς ΛαγΛδαιμονίοις καΐ την αρχήν άφεΐσαν των πόλεων, ν.αΐ Λαχί- 
δαιμόνιοί και ^ΑργίΤοι, χίλιοι εκάτεροι, 'ξυστρατίυσαντες τά-τ' εν 2ί- 
κυώνι ες ολίγους μάλλον κατέστησαν αυτοί οί Λακίδαιμόνιοι ελ^όντες 
και μίτ' εκίΐνα 'ξυναμφότεροι ηδη και τον εν \4ργίΐ δημον κατέλυσαν 
καΐ ολιγαρχία επιτηδίία τοις Λακίδαιμονίοις κατέστη, καν προς εαρ 
ηδη ταΰτα ην του χειμωνος λήγοντος, και τέταρτον και δέκατον έτος 
τω πολεμώ ετίλίΰτα. — ξννομόσα ι. ζα 1, 71, 4. — άανοΐΐτο, άηοατηναι. (8οΙι.) ζυ 1, 1, 1 Ε. 

— ίώρα, άηοατάι^τας. (5ο1ι.) 8ρΓ. 56, 16 Α. ν§1. ζα 1,78,3. — έξ'Άργονς 
1, 99, 2. — Χαλχι άίυβι,. ν§1. 5, 30, 4. ϋίβ ίαΐίβάαηιοηϊβι• \\•θΓ(ΐ6η δοΐιοη 
η3θ1α άεηι ΑϋΓαΙΙβ 1, 58, 1 βίηβη νβΓΐΓ3§ αιΐΙ, ϋιηβη §β5θ1ι1θδ8θη ΙιβΙιβη. (Ρρ.) 

§ 3. το έξ '/ί. τίίχος Ικλι,ηίΙν. Εβν. 7, 37: 6 ήλιος ίχλιτιών την ίξ 
ον^ανου (άρην. ΟίΙβΓ βυοίι: ϋβδ ίη άβΓΝαΙιβ νοη Ε. §β1β§6ηβ ΟαδΙβΠ. 
ν§1. αΐ30Γ ίχ ζα 1, 64, 1. 7, 31, 1. (Αιη.) ^6ηβ5 ϊδΐ ποΙιΙϊ§. 5ρΓ. 50, 8, 14. 
Νΐοΐιΐ 3ηδΙοδδΐ§ ίδΐ ^335 (ΙβΓ 0Γΐδη3ΐη6 (Ιίβ ίβηάδοΙιβΓί. αιΗ ιιιαΓβδδΙ;.. — τίϊχος. 
Ζϋ 5, 77, 1. — οντίς Γϋΐ' οντάς Αΐ3Γ. δρΐ". 56, 7, 5. — ίξ ά'ξοντα. Κβϊηβ 
ξβιηϊβίίβηβ Κβΐίορίιοηίθ. Ι^οί)6θ1ί Ρ3Γ311. ρ. 12. — πρόφαα ιν, ζα 3, 111, 1. 

— ποίήσας. ζα 2, 86, 4. — το άλλο, άϊβ οϊοΐιΐ βΐΐϊδοΐιβη ξνμφνλαχας. ν§1. 

5, 75, 4 ί. — φρονριχόν ΓΪΪΓ φρούριον ηαΓ 6Ϊηϊ§β δοΐιϊβοΐιίειβ Ηδη. ϋίβδβδ 
δοΐιβίηΐ; ηϊοΐιΐ; λνίθ ρΓαβδϊάϊυιη βαοΐι Β6δ3ΐζαη§δ1ι•αρρβη ΐ3βζβίοΙιηβΙ; ζα 1ια- 
1)θη•, ^■6η6δ βηάβΐ, δίοΐι 3α€ΐι Ιιβί Οίοη Ο. 56, 42. (Ογ. α. Ρρ.) δίΓβίοΙιεη λΥοΙΚθ 
6δ Κγ. Βηιοΐΐδΐ. — άηέχλτιαε τάς ηύλας δ3§1 βυοίι Χεη. Αη. 7, 1, 12. 

6, 24, (Β1.) — αυτοί νοη δβ1ΐ3δΙ. (Β3.) 

Ο. 81. § 1. ^χ της. δρΓ. 50, 9,9. — της ξνμμαχίας, των \4.&ηναίων. 
(8ο1ι.) — ξυνέβηααν. ν§1. Χβη. Ηβΐΐ. 5, 2, 2. (Ρρ.) — των ηόλίων. νβΐ. 
5, 33, 1 α. 2. 58, 1. 61, 3. 67, 3. (Αγη.) 

§ 2. Άργίϊοι, ϊδΐ ηαΓ ζα ξυατρατινσαντίς \ιηά χατίΰτηΰαν , ηίοΐιΐ αυοίι 
Ζϋ ΙΧ&όντ(ς δαί^ίβοΐ. δρπ. 56, 9, 1. — χίλιοι. ν§1. ζα 5, 67, 3. (ΑΓη.) Βό^1^^1 
δΐ3αΙδΐ3. 1 8. 392. — ίς ολίγους ζα βίηβτ ο1ί§3 Γοΐιίδοΐι βη νβΓίβδ- 
δαη^. ζα 2,37,1. — μάλλον, η ηρότίρον. (Οδ.) ϋϊβδ \ναΓ(1ϋ είηβ ΙοεΙοηΙβΓβ 
5ΐ6ΐΙυη§ άβδ μάλλον ΟΓΓοιοΙβρη. ΟβΓ 00.3. ϊδΐ 3ΐδθ \νο1ι1: βϊηβ ηιβΙΐΓ ο1ί§3Γ- 
οΐιίδοΐιβ 3ΐδ (]βΓηο1ίΓ3ΐίδθΙιβ ΥβΓίβδδαη^. ν§1. 8, 5 3, 4. — ξνναμφότίροι, \\\β 
δοΗοη Ρδ. ΝνοΠΙθ, Γαρ ξνναμψότίρα 6ίηϊ§β (δοΐιΐβοΐιΐβ) Ηδη. — χατέλυααν, 
ταΊί ΗαΙΓθ άβΓ χίλιοι λογάόις. ζα 5, 67, 3. — ίηιτηΰίία, ζα 1, 19. — ην. 
ζυ 4, 135, 1. ξν//ραφής «', πβ'. [417.] 73 

Του ό' Ιττιγιγνομενου θέρους /Ιιης τ( οΐ Ιν ^ΆΟ^ω άηέστησαν Ά-82 -' 
Μηναίων ηρος Χαλχιόέας, καΙ Ααγ.ίδαιμόνιοι τά ίν ^Αχάΐα ουκ Ιπιττ}- 
δίίως ηρότίρον έχοντα )'.αΟίοταντο. και Αργίίίον ό όημος, κατ" ολί- 
γον "ξυηστάμίνός τί γ.αΐ άνα3^αροΥ]αας, ΙηίΟίντο τοις ολίγοις, τηρη- 
σαντίς αντάς τα ς γνμνοηαιδίας των Ααγ.ίόαιμονίων καΐ μάχτ^ς /ί-2 
νομίνης εν τι] ηόλίΐ εηίκράτι^Οΐν ό όημος, καί τους μεν άπεκτεινί 
τους δε εξηλασεν. οί δε Αακίδαιμόνιοι, ^ως μεν αυτούς μίτεηέμηοντο 
οί φίλοι, ουκ ηλ&ον εκ πλείονος, αναβαλόμενοι δε τάς γυμνοπαιδίας ^ 
εβοηθουν. καί εν Τεγεα πνΟόμενοι Ότι νενίκηνται οι ολίγοι προίλθεΐνί 
μεν ουκέτι -η&έληοαν δίομενων των διαπεφευγοτων, αναχωρησαντες δε 
επ' Οίκου τάς γυμνοπαιδίας ήγον. καί ύστερον ελ&όννων πρέσβεων 
από Τί των εν τ^ πάλει [αγγέλων] καΐ των έξω Άργείων , παρόντων 
τε των 'ξυμμάχων καΐ ρηθέντων πολλών αφ' εκατερων έγνωσαν μεν 
άδικεΐν τους εν τ^ πόλίΐ καί εδο'ξεν αύτοΐς στρατεύίΐν ες ^Άργος, δια- 
τριβαΐ δε καί μελλησεις έγίγνοντο. 6 δε δτ^μος των ^Αργείων εν τούτω, ^ 
φοβούμενος τους Αακεδαιμονίους καί την των ^Α&ηναίων 'ξυμμαχίαν 
πάλιν προσαγόμενός τε καί νομίζων μέγιστον αν σφας ωφελ-ηΟίιν, τει- 
χίζίΐ μακρά τείχη ες θάλασσαν, όπως, ην της γης εΐργίονται, η κατά 
θάλασσαν οφ)άς μετά των Α&ηναίων επαγωγή των επιτηδείων ωφελτ^. 
"ξυν/^δεσαν δε τον τίίχισμον καί των εν ΓΙελοποννήσω τινές πόλεων. Ο. 82. § 1. ^ιης ΓϋΓ ^^xηάης πιβΙΐΓβιο §ϋ1β υ. βίηϊ§ο δοίιΙβοΙιΐΘ Ηδη. 
ν§1. Βδοΐίίι 81ααΐ5ΐι. 2 δ. 682, — ίηιτηόΐίως , σνμγιρόίΊως τοΙς ^αχίάοαμο- 
νίοις. (δοΐι.) ζυ 1, 19. — χατ' ολίγον ηαοΐι ιιηόΐ ηβοΐι Ββ. 5ο δοΐιβίιιΐ 
Τΐιιιΐν. ιΐβη Αϋδάηιοΐί ηίθ §θΙ)Γαιιο1ιΙ ζα 1ιαΙ)βη. ν§1. ζιι 4, 10, 4. — ξυνι,ατά- 
μίνος. ζυ 2, 88, 1. 5ο οΓίβΓ νοη ροΙίΙίδοΗβη ΙΙΐϊΐΙπβΙίθη, ννϊβ 8, 89, 2. ν§1. 
8, 66, 1. 2, 73, 3. Αγ. Κϊ. 862: ΐηαυσα τους ξυνωμότας' χαί μ' ου λίλη&ίν 
ουόίΐ> ίν τ>} ηόλα ξυν^ΰτάμίνον. — άί'αΟ-αρσηΰκς , άί'ίάαβόντίς αΐ&ις Ιλπίίϊας 
άγα&άς. ( 5ο1ι. ) ί^ρΓ. 53, 5, 2. ν§|. 58, 4, 1. — ίηί&ιντο. ίηί9ίτο οϋβΓ 
αυοίι άίβ ΡαΓίϊϋίρΐα ίηι ΡΙυπαΙ, \νίβ 5, 60, 4, ννϋΓβ Γθί,'οίηιϋδδϊ^. (Ρρ.) Ιοίι ηεΐιαιβ 
άίθ ΡθΓΐίϋίρΐα ορροδίΐϊν. — τηρήΰαντΒς ηβοΙιιΙβΓη βίο αΐ3§β\ναΓΐοΙ, νυο- 
ιηϊΐ ηϊοΐιΐ νοΓβίηί)αι• Ραιίδ. 2, 20, \. (Β1.) — ανίας, ζιι 2, 3, 3. — τάς γυ- 
μνοηαιόίας, ίίη ΑπΓαηξβ ϋβδ Ηθ1ί9ΐοηιΙ)αοη. Μίΐηδο δροΓία 1, 2 5, 213Γ. 

§ 2, ονχ ηλβ^ον ι χ ηλίίονος δϊβ Ιίαπιβη Ιϋη^βΐ'ο ΖβίΙ ηίοΐιΐ, 
1)1ϊ6ΐ)οα οίηβ ΖοίΙ Ιαη^ ίΐυδ. (να.) Οίο 5(6ΐ1ο ΐδΐ \νοΙι1 νοιΤίίΙδοΙιΙ. ζιι 4, 42, 3. 
103, 3. Καιηρο ζ. ΓϋηΠβη Β. 5. 50 ίίΟδδβΓΐ: οί/κ ηλθ-οί', νυν ά' ίχηίαγίντις 
άναβαλόμινοί τάς. 

§ 3. άίομένων οΙ)§1βΐο1ι δίο Ι^αΙβη. (5ο1ι.) — αγγέλων νβΓ(3ϋοΗ- 
Ιΐ§βη Ρ, υ. Α. Ρδ. , 3ΐδ ΒοΙδοΗαίΙβΓ οπΙίΙϋΓΐ III. νίβΐΐείοΐιΐ ίδΐ οδ Ιιϊογ ζα 
δίΓοίοΙιβη υηιί νοΓίαοΓ Γαρ 7ΐρί<τ^ίω>/ ΙιΟΓζυδΙοΙΙοη. — άφ' ι. νοη Ιιβίιΐοη Ηβϊ- 
Ιβη. ζυ 3,36,5. — άιατρι,βή χαί μέλληΰις νοΓίίίικΙεΙ αυοΗ ΡΙυΙ. Ι'υΙΙ. 21. 
Μαπ. 15. ν§1. ΒΓυΙ. 43, 

§ 4. ηροσαγόμίνος, οϊχαοΰμίνος. (δοΐι.) 5οπ8ΐ 8θ\ν, δο ιηϊΐ οΐηβοι 
ροΓδοηΙίοΙιοη Αο. ; ολίγους Ις (^ιλίαν 3, 32, 1. — μίγι,ατον. 5ρι•. 46, 5, 7. 
ν^Ι, ζυ 7, 24, 3 υ. 8, 66, 4. — άν. ζιι 2, 80, 5. — μακρά τίίχη. ζυ δ, 
52, 2. — Ιηαγωγή δοΐιβίηΐ ίη (ϋΰδϋπι δίηηο (ϋί)0Γ ίηάγίσί^αί δΟ ζυ 1,81, 1) 
δοηδΐ ηϊοΐιΐ νοΓζυΚοηιηίρη. — ξυν>,ιίίααν. ξυν^,νίσαν? Οοηη \ν3δ δοΙΙ ^^ηβ3 
Ι3βδ32βη? — ηνίς. δρΓ. 47, 9, 40 υ. Κγ. ζυ Χθη. Λη. 2, δ, 34. ΑηϋοΓδ 74 - Θονκνόίόον 

χαι οί μεν ^ΑογίΊοι ττανδημίί, χαΐ αντοί ν.αι γνναΐκίς χαί οϊ•/.ετο.ι, εηί- 
χιζον' '/.αί 6Χ των ^ΑΟ^ηνών αντοΐς 'ηλ&ον τεκτονες γ.αΐ λι&ονργοί. 
ν.αν το Βέοος ετελεντα. 
83 Ύου 6" επιγιγνομενον χειμίονος Αακεδαιμόνιοι ώς γισ&οντο τειχι- 

ζόντων, εοτράτενσαν ες το ^Άογος αυτοί τε κα^ οί 'ξνμμαχοι Ήλην 
Κοοινί^ίων • υπήρχε όε τι αντοΐς ν.αί εα του ^Άργονς αυτό&εν πρασ- 
σόμενον. ψ/ε όέ την στρατιάν ^ Αγις ό ^Αρχιδάμου , Ααν^δαιμονίων 

ίβαοιλευς. χαί τα μεν εκ της πόλεως δοκονντα προνπάρχειν ου πρου- 
χωρηοεν ετι' τα δε οίκοδο μου μένα τείχη ελόντες καν καταβαλόντες 
και Ύσιάς, χωρίον της \4ργίίας, λαβόντες καν τους ελευθέρους απαν- 
τάς ους ελαβον άποκτείναντες άνεχίόρησαν καν διελΰ&ησαν κατά πο- 

Βλεις. εστράτευσαν δε μετά τούτο καν \4ργεΐοι ες την Φλιασίαν και 
δηωααντες άπηλ&ον, ητι σψίον τους φυγάδας νπεδεχοντο' οί γαρ πολ- 

^λον αυτών ενταΰθ^α κατωκηντο. κατεκλτ^σαν δε του αντου χειμίονος 
καν Μακεδονίαν \4&ηναΐοι, Περδίκκα έπικαλονντες την τε προς Αρ- 
γέ ίους και Αακεδαιμονίονς γενομενην ξυνο)μοσίαν καν Ότι παρασκευα- 
οαμένων αυτών στρατιάν άγειν επί Χαλκιδεας τους επί Θράκης καν 
Άμφίπολιν Νικίου του Νικηράτου οτρατηγονντος εψενοτο την 'ξυμ- 
μαχίαν καν η στρατιά μάλιστα διελύ&η εκείνου άπάραντος' πολέμιος 
ουν ην. καν 6 χειμών ετελεύτα ούτος καν πέμπτον καν δέκατον έτος 
τώ ηολεμω ετελεύτα. θ1)βη 5, 25, 2. — και αυτοί χαί γνναίχίς. Κγ. ζ. Ηθρ. 1, 59, 3. — τι - 
κτονίς. Ι'βΙιβΓ ξύΐα 1)θϊιη Μαυερί^θα 6, 99, Ι. (Β1.) 

Ο. 83. § 1. υπηρχΐ. δρι•. 56, 3, 1. ΜϊΙ ίκ βυοίι 7, 28, 3. — αύτό- 
^ίν. ΤΙιβοΙίΓ. 25, 170: 'Αογιος ίξ ίίροϊο αντόΟίν. (ναΙοΙϊβηαβΓ ζ. Ηθγ. 4, 134.) 
Ηθΐ•. 8, 64: αντό^ο' ίχ Σαλαμίνος. ΡΙυΙ. Τϊ^. ΓίΓ. 8: αντό^ίν ίξ Ιταλίας. Αγ. 
ΑοΗ. 116: οϋκ ϊΰ»' οηως ονχ ίΐσΐΐ' Ιν&ένό' αυτόΟίν. (Κγ. ζ. Οΐοη. ρ. 2 80.) ν§1. 
ζιι 5, 22, 1. ϋ. ΗβΓΐ)δΙ δ. 58 £Γ. 

§2. προ'νπάζχίίν νθΓΐ3βΓ6Ϊΐ6ΐ ζυ δβΐη, οΐυροίι ό\& ηςάΰΰοντας 
αντοΐς. — οϊκο&ο μονμΐνα \νβ1ο1ΐ6 §θ1οβυΙ ννιίΓοΙθη. 

§ 3. οτι, 1)βζΪ6ΐιΐ δίοΐι 9ΐιΓ ά^ιώσαντίς, ηίοΐιΐ αυΓ άηηλ&οί'. — χατώχηντο. 
ζα 1, 120, 2. 

§ 4. χατέχλγΰαν. χατύ.ηιΰαν Κγ. ΒΓυοΙίδΙ. λ'§1. ζϋ 3, 85, 1. (γκατίχλα- 
ααν Υθΐϋΐί. ζ. Ηθγ. 'β, 133. ΚαταχΧπΗν γην υ. Λβ. νυογ άβη ΟΓΪεοΙιβη ίΓοηΐίΙ, 
\να8 ΓΓ6ί1ϊο1ι ΒοοΙίΙι δίΒ^ΙδΙι. 1 8. 77 ηΐοΗΐ §ΐ3αΙ)1. — και δίοΐΐΐ άθδ ΕΓβϊι,'ηϊδδ 
Ιίίοδδ (ΙεΐΏ νοΓίιβΓ^θΗβηάβη βηΙ§θ§βη. — Μαχίόονίαν ΓαΓ Μαχίάονίας ^^\η& 
Ηδ., Μαχίάόνας Οο. 6θ ΐ3δ ^νοίιΐ άεΓ δοΐ). : τουτίϋτι, των ίιααγωγϊμων η της 
Οαλάττης αντονς άηίχλίΐΰαν. — Περάίχχα ίπι,χαλουντΐς ΙυΓ Πίράίχχαν, 
ίηίχαλονντίς Οϋ. — την γίνομένην 5, 80, 2. — ξννωμοαίαν, ϊνορχον 
ξυμμαχίαν. (δοΚ.) ζϋ 3, 64, 2. — χαϊ οτι,. δρΓ. 59, 2, 4. — ϊχρίυΰτο την. 
Ζϋ 3 66, 2. V"!. ΗβΓ. 6, 32. — ύαΧΰ^η. Εδ ν\'3Γ 3ΐδθ \\ΌΐιΙ, νοηηυΐΐιΐίοΐι 
§β§θή άαδ' Εηοΐο ιΐοδ \νίηΙ(•Γδ, ΛνΪΓΚΙίοίι βίη ΙΙοογ Ηίη^θδοΙιίοΙίΙ. νί^Ι. ΒοοΙ^Ιι δίοηίδΐι. 
2 δ. 38. — άηάοανιος , ανύ του άναπαοθ^ίντος. (δοίι.) Εγ δοίίοίηΐ ίπαρΟ-ίν- 
τος 'ί^βίβδοη ζα 1ι;αΙ)οη. ζα 4, 26, 4? ΆπαίοΗν 8β1)Γ3αοΙ)1 ΤΙηιΙί. 80 ηυΓ νοη 
δοΙιΓίϊοη. αηοΰτάντος Ρρ. ου παρόντος Κγ. ν§1. 3, 6, 1. 4, 8, 2. 8, 2, 2. — ού- 
τος ΓϋΓ όντως ιηβΙΐΓβΓθ, ζ. Τ1ι. ^ιιΐβ Ηδη. ξιψ/'ρα(ρης ί, ηό' . [416.] 75 

Του ό' Ιπιγιγνομένον ί^ίρονς Άλγ.ιβιάδ-ης τί ηλίνΰας ίς ^'^()γος^4: 
νανοΐν Ηχοΰιν ^^Ίργίίωΐ' τους όοχονντας ίτι νηοητονς ίΐναι χαί τα 
Λαγ.(:δαιμονίων φρονίΐν ιλαβί, τρια/,οσίονς άνδρας, χαΐ γ.ατίϋίντο αϊ- 
τούς \4ί)^ηναΤοι ίς τάς ϊγγνς νήσους ών τ^ο'/ον και επί Μήλον την* 
νησον "Α'άηναΐοι έοτράτίνααν ναυσίν εαυτών μεν τριάκοντα, Χίαις δε 
εξ, Αίοβίαιν δε δνοΐν, και όηλίταις εαυτών μεν διακοοίοις και χιλίοις 
και το'ξόταις τριακοσιΌις και ίηποτο'ξόταις είκοσι, τών δε 'ξυμμάχων και 
νησιωτών όπλίταις μάλιστα πεντακοσίοις και χιλίοις, οί δε ΙΙΙ-ήλιοΐΆ 
γίακίδαιμονίίον μεν εΐύιν άποικοι, τών δ' Α&ηναίων ουκ ηίϊίλον νπα- 
κοΰίΐν, ώοπερ οί άλλοι νησιώται, άλλα το μεν πρώτον ουδέτερων οντες 
ησΰχαζον , έπειτα, ως αντονς ηνάγκαζον οι Αχ^ηναΊοι δτ^οΰντες την 
γην, ες πόλεμον φανερον κατέστησαν, στρατοπεδευσάμενοι ουν ες τηνΚ 
γην αυτών τΐ^ παρασκευή ταύττ] οί στρατηγοί, Κλεομηδης τε ο Λυ- 
κομηδονς και Τιοίας ο Τισιμάχου , πριν άδικεΐν τι της γης, λόγους 
πρώτον ποιησομενους έπεμψαν πρέσβεις, ους οί ΆΙηλιοι προς μεν το 
πληΟ^ος ονκ ηγαγον, εν δε ταΐς άρχαΐς και τοις ολίγοις λέγειν εκέλενον 
περί ών ηκουσιν. οί δε τών ^ Αχ)^ηναίων πρέσβεις έλεγον τοιάδε. 

,,Έπειδή ου ηρος το πληθ^ος οί λόγοι γίγνονται. Όπως δη μη 'ξυν(-86 
χει ρήσει οί πολλοί επαγωγά και ανέλεγκτα ες απα'ξ άκονσαντες ημών 
απατηΟ-ώσιν, γιγνώσκομεν γαρ Ότι τοντο (/ρονεΐ ημών η ες τους ολί- 
γους άγωγη, υμεΐς οί καϋημενοι έτι άσφαλέστερον ποιήσατε. καΟ' £-2 
καστον γαρ και μηδ' υμεΐς ένί λόγω, άλλα ηρός το μη δοκούν επιτη- 0. 84. § 1. Τί 1)βζΪ6ΗΙ δίοΐι ΗΐιΓ χαί νοΓ ίηί § 2. — φ^ονίΐν. ζιι 3, 68, 2. 

§ 2. ^ί αβίαι,ν. Μσβίαις νϊοΐο ιιπιΐ ί^αίε Ηδη. δρτ. 4 4, 2, 3. Οοοίι ίδΐ 
(Ιίβδ \νο1ι1 (ΙιίΓοΙι Χιαις νβΓβηΙαδδΙ. (ΒΙ.) — /.αΙ νηΰι,οιτων. 8ρΓ. 69, 32, 2. 

§ 3. ονχ ηΟ^ίλον. ν§1. 3, 91, 2. — ου(^ίτΐ{^ωΜ ηθαίταΐ. Οογ 5ο1ι. : 
γρά'/ίΤαι μί&' ίτίυων] ΟΓ λνοΙΙΙβ δα£;οη ουάί μίθ^' ίτίυων. Ιΐηά (ϋβδ οάβΐ ξνμ- 
μαχοι, Ιιίηζιι^βΓϋςΙ 6Γ\νϋηοΙ πΐϋη. (Ρρ.) ζυ 2, 07,5; ϋ1)θΓ ιΐοη ΙιΙοδδοη Οο. 47, 
6, 4. ν{^1. 3, 86, 1. ΡΙυΙ. Ργηΐι. 31: την πόλίν ίϋί' μηάαί()ου γίνομϊνην. 

% 4. ίς, δοπδΐ ίν \}α\ (Ιίβδοη) ΥβΗ^ιιω, ^Θη6δ ϋαδ Η ϊ η §β1ίοηιιη6η δβϊη 
αηςίΘΐιΙοικΙ. — ταύττ), ϋίο ϋαροΐι Ις ηόλίμον κατϊστηακν αηβοιίοιιΐβίβ. 

Ο. 85. § 1. όπως άη οΙ)οη, οΓΓοηΙ^ΟΓ ίΐαηιίΐ. — ()ησις, (ϊιίξοόΊχος 
λόγος. Τίηι. ρ. 228 υ. ίΙΟΓΐ ΚυΙιηΙίοη. — ίηαγωγά. ζιι 4, 88. — άνέλΐγ- 
χτα ϋηννίιΙοΓίββΙθδ, ηίοΐιΐ δθ§1βΐϋΙι 1)6ί ]οι1βηι οίιιζβΐηοη ΡϋποΙθ .\1)§ϋ- 
ΙβΙιηΙθδ. — ίς αηαξ ηιίΐ βϊηβιη Μηΐβ, ΐη 0{;δ. ζιι εϊηοΓ Οίδοηδδίοη. δρΓ. 
66,1,3^— ψ()ονίΙ ΐ3βζ\νβο1ίΙ. ($ο1ι.) υη^βννόΐιηΐϊοΐι. ΥαΙοΙί. ζ. Πογ. 4,131. 

— ημών ΓϋΓ νμων οιΐΐ οίηβΓ Ηδ. Κθίδ1<θ υ. Κι•. ζ. Οίοη. ρ. \1±. — -/.((Οή- 
μίνοί. ζυ 5, 55, 1. — 'ιτι. ο ί'η \νί11 1ίβΙ)0Γ Ο ΙΙοηη. ΡΙιίΙυ!. 1 ρ. 370. ί«ο 
Ιαδ νίβΙΙείοΜ (ΙβΓ 8ο1ιοΙ. νςΐ. δρρ. 4 3, 4, 10. 

§ 2. χαΐ μηό' υμί'ις υ ιι (1 ηιιοΐι ίΐιρ ηίοΐιΐ, \νίο \\ίι• θδ ηίοΐιΐ δοΙΙοη. 

— ίνΐ λόγω, ξυνίχίΐ ()ήσίι. § 1. 1•\ι1δθΙι ίν ολίγω ύ'ιο ηΐΓ•ί8ΐβη ιπκΐ ϋοδίοη 
Ηδη. (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 172 δ.) — ίηιτηάίίως βοΙιυΓίδ, ΐΓοΠλΊκΙ, ΓϊϋΙιΙί^;. ΙΙβΓ, 
6, 97: ονχ Ιηηήίίίκ χηταγνύνΊΐς χατ' Ιμοϋ. \•^\. αηΐβη 8,66, 2. — νηολαμ- 76 Θονχνόίδον 

δίίως λάγίαθ^αι (υθ-νς νηολαμβάνοντίς γ.ρίνίτί. καΐ πρώτον, ιΐ άρέ- 
σχίΐ ως λέγομίν πτιατί" οΐ όε των ΆΙηλίων "ξύνίδροι ατκχρίναντο' 

86 "Ή μεν ετΐΐίίν.Ηα τον διδάϋγ.ίΐν κα&' 'ησνχίαν άλληλονς ον ψεγί- 
ται, τά δε του ηολεμον, παρόντα -ηδη καΐ ου μέλλοντα, διαφέροντα 
αυτόν φαίνίται. ορώμίν γαρ αντονς τε κριτάς τήκοντας υμάς των λί- 
χθ-ησομένων καί την τελεντην εξ αυτοϋ κατά το ίΐκος πίριγενομενοις 
μεν τω δικαίω ν.αν δι' αυτό μη ενδονσι πόλεμον ημΐν ψερουΰαν , πει- 
οΘ-εΐσι δε δουλίίαν." 

87 ΑΘ. ΕΙ μεν τοίνυν νπονοίας των μελλόντων λογιουμενοι η άλλο 
τι 'ξννη-ζ.ετε η εκ των παρόντων γ.αι ων όρατε περί σωτηρίας βονλεύ- 
οοντίς ττ] πόλπ, πανοίμίχϊ' άν ει δ' επΙ τοντο, λεγοιμίν αν. 

88 ΊΜΗΑ. ΕΙκος μεν καΐ 'ξνγγνωμη εν τω τοιωδε κα&ίοτώτας εην 
πολλά καΐ λέγοντας και δοκουντας τρέπεσ&αΐ' η μεντοι 'ξννοδος καΐ 
περί σωτηρίας ηδε πάρεστιν και 6 λό/ος ω προκαλεΊσ&ε τρόπω , ει 
δοχεΐ, γιγνεσ&ω. 

89 ΑΘ. Ήμεΐς τοίνυν οντε αυτοί μετ" όνομάτίον καλών, ώς η δι- 
καίως τον Μηδον καταλνσαντίς αρχομεν η άδικονμίνοι ννν επί'ξερχό- βάνοντΐς. ζα 5, 49, 3. — κρίνίΤί 5α§1 θΐιβΓ βυΐ3θΙιΙβα άαΓϋΙ^βΓ. 
(Η1.) ϋΐ3θΓ ]βοΐ6η βϊηζβΐηεη ΡαηοΙ, κα^' 'έχκατον. — ώς λέγομίν ά'ΐθ νοΓ- 
2βδθ1ιΐ38βηβ ΑγΙ ζα νβΓίιβηάβΙη. — ξννίάροΐ'. ζα 4, 22, 1. 

€. 86. ίπιείχί ια, ίυγνωμοσύνη. (5οΗ.) ΗϋπιβηίίαΙ. ζα 4,19,3. γ§1. 
8, 40, 1. — τον (ϊιιΤάΰχΐΐν ά\ο 8ίο1ι άαπη 1)β-ννβίδ1; ^1αδ8 ιηβη 1)β1βΙΐΓ(;. 

— ο ν ψ άγεται, ννίΓά νοη αηδ ηϊοΐιΐ; §βΐ3(1β11 ΗΙ. ; ϊδΐ ηίοΐιΐ ζα Ιβάβΐη 
να. Οϊοη, ΑγοΙι. 7, 28 ρ. 1375: η Ισομοιρία της τίχης ου ψίγίταί. (Κγ. ζ. Οϊοη. 
ρ. 173.) ΡΙαΙ. Οβδοϊιννδίζ. 4: ου χρίγίται τω (1. το) πίνειν, εΐ προαείη τω ηίναν 
το σιωτταν. (ΒΙ.) — τά του πολέμου ά\β Ιί Γίβ§6Γίδο1ιβ η ΑηδΙβΙΙβη. (ΗΙ.) 

— αν τον, της ίηιείΧίίας του άιάάΰχειν χαΟ-' ηαυχίαν. (δθ ΰΐιοΐι ϋίοη.) 5ρι•. 
58, 3, 6. — II αυτού βαδ άβΓ ϋηΙβΓΓ θ(1αη§. — περ ι,γενο μένοις τω 
άιχαίω λνβηη \ν•ΪΓ ΐ3θϊ (ΙβΓ Οϊδοαβδΐοη ΐη άβτ ΥβΓίΓβΙυη^ αηδβτβδ 
Κβ οίιΐβδ οΐ3§Θδίβ§1. — άι' αυτό. ζα 1, 2, 1. — μη ίνάοϋσι, ννεηη \νΪΓ 
ηϊοΐιΐ; η&ο1ι§βΐ3βη, αηδ ηϊοΐιΐ αηΐ6Γ\ν6ΐ•Γβη. ν§1. 4, 19, 3, 8, 54, 1. 

Ο. 87. υηονοίας των μελλόντων λογιουμενοι, αηα 3Γ§Λνό1ιηί- 
δοΐϊβ ΥβηηυΙΙιαη^βη ϋΙ)βΓ άβδ ΒβδΙβΗβηοΙβ ϊη ΒβΙτΒοΙιί ζα ζϊθ- 
Ιιβη. — άλλο τι η. 8ρΓ. 62, 3, 7. ν§1. 3, 8δ, 9. — ξννήχειν ΐ3βϊ Τΐιαίί. ηατ 
ΙιίβΓ, αΙϊβΓΪιβυρΙ δθΐΐβη, νοη ΡοΓδοηβη 1)βί άοπ ΡπϋίιεΓη βοπδΐ \νοΙ)1 ηϊβ. — ίχ 
των η. ζα 3, 29, 2. — βουλεΰαοντες , \νίθ 3,111,1. γ§1. ΖυδαΙζβ ζα 3,42,5. 

Ο. 88. ξνγγνώμη — τρέπεα^αι. ζα 4, 114, 5, ΗβΓ. 1, 39: ανγ- 
γνωμη ηερί ίμέ γνλαχην εχειν. 5ρΓ. 61, 7, 5 α. δοΙίθΓβΓ ζ. Οβπι. 5. ρ. 696. — 
έν τώ τοιωάε, ζα 2, 36, 1. — χα&εατώτας Μβηδοΐιοη ίΐίβ δϊοΐι Ιιοίίη- 
άβη.' (Ρδ.)'8ρΓ. 55, 2, 6. ν§1. Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 174 α. 51α(1. 2 8. 181. — άο- 
κονντας αιΜβτ Γαρ υηονοοΖντας. (Κρ. ζ. Οΐοη. ρ. 174.) ϋοοίι βΡδοΙιοϊηΙ (Ιβδ 
ΛΥοΓΐ δο δβΙΙδβΓΠ (ΐ3δδ ίοΐι υτιονοοΐντας νθΠΏαΙΙιο. — χ αϊ νοΓ περί βίδ ο\ί ΓοΙ- 
§βη δοΐΐΐβ χαΐ τον λόγον — ίχέτω. ν^Ι. ζα 3, 39, 3. 6, 2 4, 1. 

Ο. 89. §. 1. όνο μάτων χαλώ ν, λέξεων ευπρεπών. (δοΗ.) ου χαλλιεπού- 
με»α 6, 83, 2. (Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 17 α. 175.) — τον Μ. χαταλΰΰαντες, τον 
βάρβαρον μόνοι χα9ίλόντΐς 6, 83, 2. ν^Ι. 1, 69, 3. — ίηίξί ρχό μ»»α. ζα μί^α, λόγων μψος αττιοτον τταρ^ϊαμίν, ονβ-' νμας αξιονμίν η Ότι Λα- 
χίόαιμονίων αηοιν.οι οντίς ον "ξννίοτρατίνσατί ^^ ώς ημάς ονόεν -ηδι- 
κήκατί λέγοντας θίίσί>αι ηίΐοίιν, τιΐ όννατά ό' ίξ ών ίκάτίροι άληβ^ώςΐ 
ψρονονμίν όιαηράσσίοΟαι , Ιηιοταμίνονς -προς ίΐδότας υτι όίκαια μεν 
Ιν τω άνθρωπίίω λόγω από της ίσης άνάγτ'.ης κρίνίται, όννατά όέ οΐ 
ηρονχοντίς τιράσσονσι χαΐ οι ασθίνίΤς 'ξνγχίορονσιν. 

ΜΗΑ. Ήμεΐς μβν όη νομίζομεν γε χρηΟιμον — ανάγκη γάρ,ϋΟ 
ίτΐίιδη ύμίΐς ούτω ηαρά το δίκαιον το 'ξνμφίρον λέγειν νπέ&εσ&ί — 
μη καταλύίΐν νμας το κοινόν άγαΟ^όν, άλλα τω άει εν κινδννω γιγνο- 
μενω είναι τα εΙκότα [δίκαια] και τι και εντός τον άκριβονς ηίίααντά 
τίνα ίογεληθψαι. και προς νμών ονχ ήσσον τοντο, όσω και επί με- 
γίΰτγι τιμωρία σφαλίντες αν τοΐς άλλοις παράδειγμα γένοια^ε. 

3, 38, 1, — αηιϋτον ηίοΐιΐ ϋ 1) βΓζβϋδοηϋ. (Κγ. ΐηά. ζα Οΐοη.) Ζα 
Ι36ζΐβ1ιβη 181 68 -ννοΐιΐ αυΓ άθδ ν6Γΐ3αηάβηθ λόγων μηχος, 3ΐ50 ΓβδΙ ΓϋΓ άηί- 
οτων. — άξιονμίν — τκίααν, Μβη ν6Γΐ3ΐη(1β: άξωνμιν νμας οϊ(β9αι τϊΐίααν 
(ημάς), λέγοντας η οη. (δοΗ.) — ον ξννίύτραηναατί, τοΙς ^αχ(άαψονίοις. 
(δοΐι.) Μαη (Ιεηΐίθ ίΐθίοθϊ όμως νοΓ ον. (Ββ.) 

§. 2. τα (όννατά — άιαηράϋΰεσϋ^αι 0888 ΐΙΐΓ βϋοΐι ζυ όβω \να3 
πθοΗ Μα8δ§α1ίθ (Λ,οδδβη \ν3δ \νίΓ Ι^βίάβ \νϊΓΐν1ΐο1ι άβηΐίβη ηιο§Πο1ι 
ιιηά ΙΙιαηΙίοΗ ίδΐ νεΓδΙβΙιβΙ;. (Η1.) Οοοίι ΙιβίδδΙ όΊαη^άσαίδ&αι, \οηόξιονμ(ν 
αΙ)1ΐ3η§ϊ§, })ϊοΓ \νο1ι1: ζυ 6Γΐαη§βη νβΓδυοΗβη. — έ πισταμίνονς ηρος 
ίιάότας (ϊΙιγ) \νΐδδβη(3β §β8βηϋ1)βΓ (υηδ) \νϊδδθηϋβη. — άίκαια — 
κρίνΐται, ΟβΓθοΙιίβδ \νΪΓΐΙ ΐη άβΓ ηιοπδοΐιΐίοΐιοη ΕγογΙοπιπ^ (Κγ. 
ϊη(1. ζ. Οίοη. ΐη λόγος) ηητ 1)β\ άεη 2;1βϊοΙιβη Ζνναη^δΓπίΙΙβΙη (όταν 
Χΰην Ισχνν ίχωσι 8ο\^.) ίη Αηβοΐιΐθβ ξβΙτΆοΙιί, ^ίΐΐ βίδ ΕηΙδθ1ιβί(1ϋη8δ- 
^ηιη<ί. — «πο. ζιι 1, 91, 4. — πράσσονσι, ννϊο 5, 105, 1. ν§1. 3, 71. 
II. 3. (ΗθΓΐ)δΙ 8, 4 4 Γ.) ϋεΙίβΓ άίβ δοοίιβ „1, 76, 2." (Β1.) υ. Κγ. ζ. Οΐοη. 
ρ. 176. 

α. 90. ημιΐς μίν άή ΓϋΓ η μίν άη Ρρ., ημπς άη (ίβΓ Ββηά βίηοΓ Ηδ. 
ι μΙν άΐ, ηαοίι γι οϊη Κοιπηια §οδβ(ζΙ υηιΐ χοήΰιμον (θγ§. ίση'ν οίδ Ναοΐΐδαΐζ 
'^εοΐίΐοΐιΐ. α. ΗβΓΟί. ΡΙιίΙ. 1 ρ. 370 δ. — χρηΰιμον. Εδ ϊδΐ \ν6(1θΓ ημίν ι\οα\\νμ~ιν 
*ΐ3ΐ)6ΐ ζιι ϋβηΙίΡη, \νϊβ 3ϋ8 χαΐ τιρός νμών — ΙιβΓνοΓ^βΙιΙ (δοΐι. υ. Ρρ.) — παρά 
τό τηίΐ ΒβδβίΙΐ^υηΰ; άθδ. (Βπ.) — νηέ&ίσ&ΐ Η3ΐ)1 βη^ΟΓββΙ. (Βα.) 
ϋθδ Μριΐϊππίδ \퀧οη \νοΐΊΐ: ϊΙιγ ΙιαΙ)1 3ΐδ Ββδίδ ΓοδΙ§βδΙβ111. ΟοδΙβΠΐ 
ΛνϋπδοΙι' ϊοΐι βδ ηηοΐι όντως, όα δοηδΐ το ξνμγιρον ηηοΐι γάρ ζιι βΓ33ηζοη ΙνΒΐιπι 
εΓΐΓ3£;1ίοΙι ϊδΐ. — 70 χοιί'ον άγαχ>^όν, τοντίατι το ηράως τοις άοί^ίνίατίροις 
χρηΰ^αι, . (8ο1ι ) ΥίοΙωβΗΓ ίϊ^Ι ϋϊο ΒοΓοΙ^ιιη^ ^Iβδ ΚβοΙιΙοδ υη(1 (ΙεΓ ΒϊΙΙί§1ίθΐΙ 
ΐΐίβΓ (Ι3δ ΟοπΊοίπί^ιι (. (Α1;γ.). — ίϊναι, §β\να1ΐΓΐ ννοΓοΙο. ν^Κ 3, 39, 6. 
(Ογ.) υοΙ)Γ00 ηίιηηϊΐ ίΙναι ΓϋΓ ίξύΐ'αι, (ζιι 4, 8, 3) ιιπίΐ ΙϋδδΙ ώ(^ίλη,9ηναι ύΆ\0Ώ 
αΙιΙΐΗΠβοη, τά ιΐχότα ιτιίΐ ηίΐσαί'τα \βΓί)ΐηάβηά. \\ΐ\Γ[Μη ηϊοΐύ τη\1 ώι/ίλη9ηναι? — 
όίχαιη δίΓβΐοΙιΙ Ηργοι. βΙ)βη(Ιαδ. 3ΐδ Οίοδδβπι. — {ντός ΓϋΓ {χτός ά\ο 1>08(βη 
Ηδη. ΟοΓ δίππ: άίΐ μάλλον της (^ιλανίίρωηίας ηηίρ τον προς αχρίβίίαν όιχαίου 
τνγχάναν τους ηττανος. [βο\\.) ζα 4, 8, 3. — ηίίϋαντα ΓϋΓ πίίσοντα V. Ρδ. ιι. 
ζννβϊ δοΓιΙοοΗΐο Ηδη.: βδ ϊδΐ ηϋΐζΐϊοΐι ιΐηδδ ^θη^3η^1 αιιοΗ βΙ\ν38 πιθΙιγ 
βίδ (Ιοηι δίΓβη^βη ΚοοΗΐο ^βηιδδδ ίδΐ βο^ϋπδΐί^ιιη^ ετΓηΙΐΓβ, 
ηαοΗ(1οιη 6γ δβίηε Οο^ηοΓ ϋΙ^οΓΓβάεΙ, κίο ίΐιηι ζιι §ε\να1ΐΓοη. δο ΓοΙιΙΙ ΐ3εί 
πΗ»Ην οΓΐ ά3δ 01)]ι?ο(. Κγ, ζιι Χεη. Αη. 3 , 1, 26. ΗίεΓ δίεΐιΐ ίΐπδ ΝΥοΠ ηιίΐ 
Βεζΐ)£! 3ΐιΓ (Ιΐε νοη (Ιεη ΜεΙίοΓη 1)εαΙ)δϊοΙιΙΐ§Ιε ϋεΙίεΓΓΟίΙιιης όεΓ^ ΑΙΙιεηβΓ; δοπδί 
ΙίοηηΙε η);ιη -ηταίααντη (Κγ. ΙϊηκΙΐδΙ.) νι ηηιιΐΐιοη. — προς νμων. ζιι 2, 86, 3. 
— όσω. ζιι 1. 68, 2. — ίπί μίγίίττρ τιμωρία ίπ Κ Ο Ι α ε (ΙεΓ, (ΙιίΓΟίι 
άίβ βΓΟδδΙε δΐΓ3Γε (ξΟδεη ευοίι). ηιίΐ ιιαριίάαγμη γίνοιαθι ζυ νοΓΐ)ίη(]εη. 78 Θονχνόίόου 

91 ^Θ. Ήμπς δε της ημίτερας άρχης, ην ν.αΐ πανθΊ], ο-ικ άϋ^ν- 
μονμίν την τίλίντήν ον γαρ οΐ αρχοντίς άλλων, ωαπίρ ν.αΙ Αατίί- 
όαιμόηοι, οντοι όίΐνοί τοΐς νιχηθ^ίΐσιν — εστί όέ ον ηρος Αααίδαιμο- 
νίους ημΐν ο αγίόν — άλλ' ην οΙ νπηχοοί ηον των άρξάντων αυτοί 

'ίβτηθίμηΌΐ κρατησ(οσιν. και ηίρΐ μεν τοντον ημΐν άψείσΟ^ω χινόννεν- 
εσ&αι• (ος δε επ' ωφελία τε πάρεομεν της ημετέρας άρχης γ.αν εηί 
σωτηρία ννν τους λήγονς ερονμεν της υμετέρας -πόλεως, ταντα δηλώ- 
οομεν, βουλόμενοι άπόνως μεν νμών αρ'ξαι, χρησίμως δ' νμας άμφο- 
τέροις Οίο&ηναι. 

92 ΙΜΗΑ. Και ηώς χρησιμον αν 'ξνμβαίη ημΐν δονλεΐσαι, ωσπερ 
χαί νμΐν αρ'ξαι; 

93 ΑΘ. Ότι νμΐν μεν προ τον τα δεινότατα ττα&εΐν νπακηνσαι άν 
γένοιτο, ημείς δε μη διαφΟείραντες νμας κερδαίνοιμεν αν. 

94 ΜΗ Α. Ωστε δε ησνχίαν αγοντας ημάς (^.ίλονς μεν είναι αντί 
πολεμίων, "ξνμμάχονς δε μηδετέρων, ονκ αν δέ'ξαισ&ε; (δαίι.) — ΰγ α λίντΐ ς , νν'βηη ϊΗγ ϋΒοΓ^γυπάβη ν/0Γ(ίβη. ν^Ι. 2, 60. 2. 
(65, 4.) 6, 24. 2. 33. 6. 8. 86, 5. — η α ρ ά (Τ ΐ ιγ μα. ζυ 3. 39, 3. ΥοΓ 
δθΙι\ν'β1)1: \νβηη ΙΙίγ §Ρ£ι;6π ""8 Ί^^'Ί νβΓΠιΙΐΓβΙ. ,,ν^;!. 3, 84, 3." (Β1.) 

Ο. 91.^ § 1. όΊ. ν§|. 5, 106. Κγ. ζιι Χοη/Αη. 6, 4, 10. - ηανϋ-ΐί, 
χαταλν&Τι. ( 5ο1ι. ) νι;1. 1, 81, 2. — α-^υμοΐμΐν την τίλίντήν. 
δβΙΐΓ ιιη§6\γ5ίιη1ϊοίι. Ειιγ. ΕΙ. 831: τί χρημ" αί^νμπς; (ΒΙ.) ΑβΙιηΙΐο[ιβ8 Ιιεϊ 
απορώ ζιι 5, 40, 3. ΠβΓ Οθΐΐαηΐίβ: ννΪΓ Γϋτοΐιίεη ηϊοΐϊΐ ^Γαιίδβηιο 8ί6§0Γ 
ζα βικίβη. — ούτοι. δρΓ. 51, 7, 5. ϋΐίποΐι ΒβίίΓ. ζυΓ Κιίΐίΐί 3 δ. 8 
ζννβϊΓβΙΙ ο\) ά'ιοΒβΓ ββϊ)\•αηο]ι δίοΐί 8οη8ΐ ί)βϊ Τΐιυΐί. ίιπίΐβ υηά ΐδΐ §θηβϊ§1 
οντω ζυ Ιθ8θη. Υ^Ι. ζα 5, 59, 4. ΑιΐιΙβΓβΓ ΑγΙ δβί (3α5 βρβιΐθίβρίίδοΐιο ούτος 
1, 80, 2. 4, 44, 3. 8, 61, 2. — όίΐνοί. πάνης γαρ οί αρχίΐν ίϊω&ότ^ς ετέρων 
ον χαλίηώς τοις- %Ί•/.ηθ-Ησι ηροσ'/ΐρονται,. (δοίι.) \νβηη ηδιηϋοΐι ίΐϊβ Βοδϊβ§ΐ6η 
δβΙΙ)δΙ ϋΐ36Γ ΑηοΙβΓΘ §θΙ)θΓΓδο1ιΙ 1ΐ3ΐ>ΰη. Παρά τοϊς τυράννοις ον μιϋοννται τίραν- 
νοι. (Οίοη. ϋ5βΓΤ1ηι!ί. 39, 4.) — ου ηρος Α., δοηάβΓη ΓϋΓ υπδβΓΟ ΙΪΟΓ.-δοίιαΠ. 
Ρρ. βΓΐίΙέίΓΐ: \νϊΓ 1ΐ3ΐ)6η]Θίζ11ίθ)ηβηΚ3ηιρΓ§68βη£ΐίβΙ,. — νιχη- 
ί^ΐΐΰιν, (ίοτι. — άγων,) ΓϋΓ νιχη&ίίοιν. εστί — άγων, — ΗΙί. Ληδ1όδδί§ 
Ι3ΐβί1)ί άέ, ΛνοΓϋΓ νίβΐΐρίοΐιΐ τβ ζιι Ιοδοη. — «λλ' ην, άΐλά άΐΐνόν , ην. (δοίι. 
υ. δΐ ) δρι-. 59, 2, 4. ν§1. 5, 109. — αντοί νοη δθΐΐίδΐ. υθί)βΓ ίΐίθ δαοΐιβ 
Ζιΐδϋΐζβ Ζϋ 3. 40, 4. 

§. 2. άι/ίΐσϋ^ω δθϊ ϋΙ)0Γΐ35δβη. ν.ςΐ. δοΙιοιτίΓ.ηη ζ, Ιδδ. ρ. 342. — 
κινάννίύίαίίαι,. ζιι 1, 73, 2. — τονς, δρτ. 50, 11, 1. — άηόνως οΐιηβ 
Ετδοΐι \νβΓυη§ νοη βιίΓΟΓ δείΐβ. (δΐ.) — άρξαι ό\ο ΗθΓΓδθ1ΐ3Γΐ 6γ13π- 
§βη. δρρ. 58, 5, 2. ν§1. 5, 97. νξΙ. ββ§. υηΙβΓ άρχίΐν. Εΐ3βη δο ιίονλευααι 
ιιηΙβΓίΙιοη \νβΓΐ1βη 5, 92. 100 ιι. υπάκουσαν 93. — άμγ οτίροις, χαΐ 
ημϊν χαΐ υμίν. (δοίι.) 

0. 92. ξνμβαίη, \νίβ 6, 34, 8. (Ρδ.) ν§1. γΙογΙ Κγ. — χαί. δρτ. 69, 32, 13. 

Ο. 93. άν γϊροηο Ζιι ΤΙιβίΙ ^ν^^Γ^I^. (Ρδ.) Κγ. ζ. Χειι. Αη. 1, 9, 1ί. — 
Χίρ άαίνοι κν. ν^Ι. 3, 46, 3 (ΒΙ.) 

Ο. 94. &έ ηηοΐι ωατί ΓοΙιΙΙ ι'η ϋβη ΙίβδΙοη Ηδη., ΐδΐ ]Ρ(1οοΙ) ηίοΐιΐ ν,οΗΙ 
6ηΙΙ)βΙιι1ίο1ι.• ιιηΙοΓ (Ιο γ Βοάίηΐίΐιηρ; 3 1) β γ (Ιβδδ — ννίΪΓοΙοί Πι γ ιιηδ 
ηίοΐιΐ; 3 ηηο Ι)η:ιοη? (Ρδ.) \νϋΓϋοΙ ί ίι γ ϋ 38 ηίοΐιΐ 3 η ηο ΙιηΊβη? (Ιΐβοδβ.) 
0(]6Γ ιη3η ηΗί.•ίδ(β ηιίΐ Βγ. ει-ΙίΙθΓοη : 3ΐδο ■Λ'ϋΓ(1βΙ ίΐι γ ο ιι ο Ιι ηϊοΐιΐ ξβΓοΙ- 
1ο η Ιβδδβη άθδδ %νίΓ — . ν§1. Ευο. ΤοοΙΙβη^εδρΓ. 15, 3: ονχ άν ό'ίξαιντο 
άνίλ&ην. ΟοοΗ Ιΐ3ΐ (Ιθδ ώΰκ, \νοηη αιιοΐι ϊη άβτ ΡΓ3§β ηίοΜ 3η5ΐόδ5ϊ§ (δρΓ. ξν}7ραφης ί', <?«'• [416.] 79 

ΑΘ. Ον γαρ τοΰοντον ημο^ζ βλάπτει η ε/βρα νμών Όσον ή Γ/?ί-95 
λί'α μεν άσ&ίνβίας, το όε μίσος όννάμειος παράδειγμα τοις άρχομένοις 
δηλονμεΐ'ον. 

ΜΗ Α. Σ•/.οττονσι ι)* νμιΖν οντοις οί υπήκοοι το ίΐν.ός, ώστε τούς96 
τε μη προσηκοντας ν.αΐ Όσοι αιτοιγιοι οντες οι πολλοί χαί αποοτάντες 
τίνες κεχίίρωνται ες το αντο τιθ^εασιν; 

ΑΘ. Αιαααόματι γαρ ονδετίρονς ελλείπειν ηγούνται, κατά δυνα-^7 
μιν δε τους μεν περιγίγνεσΟαι, ημάς δε φόβω ονκ επιεναι' ώστε εξω 
και τον πλεόνων αρ'ξαι καί το ασφαλές ημΐν δια το χαταστραφηναι 
αν παράσχοιτε, αλλίος τε γ.αΐ νησιώται νανκρατόρο)ν και άσ&^ενΐστεροι 
ετερίον οντες εΐ μη περιγένοισΟε. 

ΜΉΑ. ΐν (5' εκείνα) ου νομίζετε άσφάλειαν; — δεΙ γαρ αι;98 
κ«^ ενταύθα, ωσπερ υμεΐς των δικαίων λ6γο)ν ημάς εκβιβάσαντες τω Γιο, 8, 1), ίη (ΙοΓ 1•]ηΙ^Ό£,'ηιιη2 οΚνπδ υπςβΓϋβί,^βδ. — άέξακτΌ-ΐ Γϋτ άϊξοια&ι 
Β^1ν1^^^. νι^Ι. Ηριίπ. (ίο ρατί. ην 3, 7 ρ. 160. 

€. 95. οί• γαρ ηβίη; άοηη ηϊοΐιΐ. (Ρ» ) δρπ. 69, 1 4. 7. νι;!. 5, 99. — 
ί] φι,λίκ μίν. η ΐ(ΐ).ία, η μίνΙ 8ο 1?ΐ8 νίβΠρίοΙιΙ Υβ. Οοοίι δίρΐιΐ (μΐία 50 
ζ\νί8ο•1ΐ6η Ιχ'ίϋί'ΐι 8ϋ1ζρη 0388 βδ ΙοίοΙιΙ ;ιΐ8 <1( ρροΐΐ §βϋίΐοΙιΙ νοί'δοΙίΝνεΙιβη 1ί3ηη. 
ϋοΙιβΓ άι?η αβ(ΐ3ΐιΙ(θη ν§1. 3, 37, 2. 39, 5. (Κγ. ζ. 1)ίοη. ρ. 17 8.) ΟβηΐθίηΙ ίδ* 
Κγ6 υπίΐδ οίκι Γι οΐιηο υηΙβΓ\Ν•0ΓΓιιη.ι;, Η;ΐδδ ηηοΐι ϋηΙοΓΪοοίιιιηι;. ΟιΙοΓΪηΙ, 
άυιη ηιοΐιΐίΐηΐ. 

Ο. 96. αχοηονσι, — ηΟίασιν ΟΓχνϋ^οη οιΐΓβ ϋηΐβτΐΐιαηβη ο5α8 
ΝαΙυ ΓδβΓΠίίί, 8 0- δ ο (Ιηδδ δ ίο ιϋο οιιοΐι ιιίοΐιΐδ Λη§βΙιοηϋβη, ηϊοΐιΐ 
ΑηςβΙιΟΓϊίίβη, ζ. Β ϋοΐοηϊδίβη ΑπίΙβΓΟΓ, ιιηιΐ ηΙΙβ ά\β, §Γδδ8ΐβη- 
ΙΙιβίΙδ ΟοΙοηΐδΙοΜ νοη ευοίι, υηιΙ, ζιιηι ΤΙιοίΙ δοΐιοη α ϋίζοΓβΙΙβη, 
ϋΙίβΓΝναΙίί^Ι δΐπίΐ ίη ο1ί68β1Ι)θ Ιν£ϊΙοί;θΓίϋ δβίζβη, ααδ ϋοίηδβΐύβη 
ΟοδίοΙιΙδριιηοΙβ ΙίβΙραοΙιίρη. (δοΐι.) — οί πολλοί, ζιι 3, 32, 1.) 

Ο. 97. (ϊιχακόμκτι. 3 η Η οο Ιι Ι 8§Γϋ η ιΐ οη ίϋρ ιΙιγο 83θΗβ. (51.) 
ζυ 1, 41, 1. Ηίίοδο ρ. 40 ^ν^I1 ό'ίχαίωμά τι οοΙθγ 6ΐ'1<1ϋΓοη : ίΐοη Αικίβρη ιΐΓΠ 
Θϊηοη βϋοΙ)Ιδ£;Γΐιη(1 ηηο Ι) 8ΐο Ιιβη. ν§1. Ρ1η(. Μι•ιι. 87, β: ΙλλΗτιην τοι- 
ονιω χωρίο). Ιΐ. (!θΓΐ λΥοχ. — γάρ ί'ά \\ο\\\; (Ιΐ'ηη. 8ρΓ. 6 ', 14. 7. — ονάί- 
τίρονς, οΰτί ημιτίρους άηοίκονς άΉοστ^'χ'ηις ονη ιούς μη 7ΐοοσήχνΐ'τας.{5θΥι.) — 
Ιλλίίτϊίΐν δίρΐιΐ ννοΙιΙ 3ΐ8 ηιίΐ {λαασονσ1>αι .ίνοοηγηι ιηϊΐ ϋΐ'ΐη Οπϋν: δο 
(λλιηη ίΐνια προθυμία. τόλμ>] 6, 69, 2. (Ρρ ) ϊ^οη8ΐ Ιίο.^δο δίοΙι (λλι,πΗς νορ- 
ηιυΐΐιοη. (Κι•. ΒρυοΙίδΙ.) — χατά άϋναμί}^, Λ' ιοχύί'. (8ο1ι.) — τονς μίν, 
τους μη Χ(α(ίβτρ((ί^ίντ('.ς. (8θίι.) ΛΥοΜ οϊί:. τονς μη ■προ<τή•/.οντ«ς. — παριγί- 
γνίαί^αι, μίνίΐν (λίν^ίίρονς. (δαίι.) — ίΊ-ω χαΐ του η 00 1) βυδδβΓίΙθη) 
ιΐ388. ΟιΙβΓ (ξω του χαί? (Κγ. ΒΓυοΙΐ8ΐ.) ζιι 1, 9. 3. — το άσ(/αλίς Υογ- 
ΙΙιοίΙβ Γϋι• ιιηβΟΓβ 8 ίοίι ογΙι οι Ι, \ν•ίο τ'ίΤΐ/ΛΑίίΛ 5, 98. δοΐ).: άα(/άλ(ΐα προσέ- 
ΰται ως πν μη χαταί/ρονουμίνοις νπυ των συμμάχων. — ϊίλλίος — πίρι,- 
γίνοιαΟί ζιίΓηοΙ \νοηη δϊοΐι ζείβΐ, ίΐαδδ ϊΙιγ βίδ Ι ηδβΙΙ)β\νοίιη 6γ ιιηδ 
ηΐδ δοοΙίρίΓδοΙίθΓΠ ιπιά 3ΐ8 8 οΙ)\ν3θΙι οΓβ ίίβηιι ΑικΙογο ιιηδ ηίοΐιΐ 
λνίάβΓδΙο Ιιοη ΙίοηηβΙ. (ΕηοηΙίοΙ.) \\η8 γΙοππ ΠΊγ ίΐίο ζιιηι Αΐ^ΓαΙΙ Οεηοί^Ιοη 
είηο ηοιιο λνπΓπιιηί; δοίη ννίηΐ. Ποοίι Γϋτ άαίϊίνίατίροι ρι\\αΓΐ' ίοΗ άοίξαλέ• 
στί()ο». — μή δίΓΡίοΙιΙ Κ3ΐτιρο. ϋοΙιΡΓ ^I3δ ίί'ιιιΙΙο ΒυοΙι δ. 51. (?) Εδ δίοοίϊΐ 
ΙιίβΓ \νο1ιΙ οίη §ΓδδδβΓ0Γ ΚβΙιΙβΓ, \\ίο 3ΐιο1ι Αγμ. ίηρΐπΐ, 

Ο. 98. ίχίίνω 1)βζίοΗΐ δίοΙι ααΓ ϋαδ ΓοΙ^ριηΙο οαοι γάρ. (Οΐ(1οΙ.) — χαί 
ίνταυϋ α, ν>•\ο δοΐιοη 5, 90. — τών άιχαίων λόγων νοη ιΙ ο η ίίΓϋηϋοη 
οΐβδ ΚβοΙιΙοδ. ν§1. 1,76, 2. — Ιχβιβάσαντις ,ίχχρονίίανας. {?>^'\λ.') τανηαν.- 80 '^υνχνόίόον 

νμίτερω "ξυμφόρω νηακοναν ταΙθίΤί, χαί ημάς το ημΐν χρησιμον όι- 
όάσκοντας , η τνγχάνίΐ χαΐ νμΤν το αντο 'ξνμβαΤνον , ηαράσ&αι πίτί- 
&{ΐν. — ■ όσοι γαρ νυν μηδίτίροις 'ξνμμαχουαιν , πώς ου πολίμωΰίοβί: 
αυτούς, όταν ες τάδε βλεψαντίς 'ηγησο)νταί ττοτε νμας γ,αι ΙτιΙ σφας 
η'ξαν; -/.αν τοντω τι άλλο -η τους μεν υπάρχοντας πολεμίους μεγαλν- 
νετε, τους όέ μηδέ μελλησαντας γενέσθαι άκοντας βπάγεσθε; 
99 ΑΘ. Ου γαρ νομίζομεν ημΐν τούτους δεινότερους όσοι ηπειρώταί 
ΤΐΟυ οντες τω ελενθερω πολ?^ην την διαμέλλησιν της προς ημάς φυ- 
λακής ποιήσονται, άλλα τους νησιωτας τε τους άνάρκτους, ωσπερ 
νμάς, γ.αΐ τους ηδη της άρχης τω άναγκαίω π αρο'ξυνο μένους, ούτοι 
γαρ πλεΤστ' αν τω αλογίστω επιτρεψαντες σφάς τε αυτούς καΐ ημάς 
ες προυπτον κίνδυνον καταστησειαν. 
100 ΜΗΑ. Η που άρα, εΐ τοσαύτην γε νμεΐς τε μη παυ&^ηναι αρ- 
χής και οί δουλευοντες ηδη άπαλλαγηναι την παρακινδύνευση• ποιούν- 
ται, ημΐν γε τοις ετι ελευ&εροις πολλή κακότης και δειλία μη πάν 
ηρο του δονλεύσαι επε'ξελϋ-εΐν. χνβίδθη, 1)6Ζθ§οη θιιΓ δ, 89. — τω νμίτέρψ ξ. νηηχονίΐν υηδ θϋΓβπι 
ΙηΐΘΓθδδΘ Γϋ§θη (Υβ.). (ΙϊβδβΓη §βιη3δδ οϋβ 8αο1ιβ ζυ βιοτίθΐ-η. ϋη§β\νόΙιη1ίοΙι 
δο. ϋβΐ3βΓ (33δ Ροδδβδδίν ζιι 4, 87, 2. — χαΐ ημάς — βδ ίδΐ ηό11ιί§ οΐθδδ 3αο1ι 

ΛνΪΓ ΙΙΠδβΓ ΙηΙΟΓΟδδβ ΟΓΟΓίβΓΠά, ΝνοΓβΓΠ (]3δδβ1ί)β ΟΐίΙάβΓΠ 611ΓΪ- 

§βη ζιΐδαηΊΠΊοηΓϋΙΙΙ, (ΙβάαΓοΙι βυοΗ ζϋ ϋΙ^βΓΓβάβη νβπδϋοΐιβη. 
(Υβ.) — 'ξν μβαΐνον. δρΓ. 56, 4, 4. Έ.Τ2,. χρηθΐ.μον. (Ρδ.) — μηιϊΐτίροις , μήτι 
τοις 'ΑΘηναίοις μήτε τοΊς ^αx(ά((^μον^οι■ς (δοΐι.) — η ω ς ου η. \ν ί β Ϊ3Ϊ οδ 
ιηο§Ιΐο1ι ϋ35δ ϊΙΐΓ δίβ βιιοΐι ηίΓΐΐ<; νβΓΓείικΙβη δθ1ΠθΙ? ^1. 1ι. ϊΗγ \ν6ΓϋβΙ 
δϊθ βιιοΐι ηοιI1\νβη^1^§ νθΓίϋϊικΙβη. — ίντοντω. ζυ (2, 8. 3.) 4, 14,2. 7,30,2. — 
Ις τάάί, τα ημίηρα ηάβ^η. (δοίι.) — μ(γαλννΐτ(, ηύξήαίτί. (δοΐι.) άυΓοίι 
άΐβ ΒβΓθϊΙ\νϊΙΙϊ§1ίβί(; άβΓ ΝθυΐΓβΙεη §θ§βη βϋοΐι Ρ3γ16ϊ ζα ηθΐιιπθη. — μελλη- 
σαντας ΓϋΓ μελλήΰοντας ΚβίδΙίΘ 1)ΘΪ ΑΒγ. ρ. 558. όιανοηΒ^ίντας δοΐι. λΥοΙιΙ 
βυοίι \ν6§θη μηάέ ηοΙΙι\νβη(1ί§. — γΐνέα^αι. δρτ. 53, 8, 4. ν§1. ίοΐ3. ζ. 
ΡΙίΓγη. ρ. 745 δ. (Ρρ.) — ίηάγίσϋ^ε ζϊοΐιΐ δίβ βιιοΐι 3ΐδ Ρθίη(1β ζυ, ϋ1)βΓ 
(Ιβη Ηβίδ, \νϊβ ηοοΐ) 6, 10, 1. 

Ο. 99. τω έλΐνΟ^έρω "ννβ§βη ϊΗΓβΓ ΡΓβΐΙιβϊΙ, \νβΐ1 δϊβ Γγ6Ϊ δΐπίΐ. 
(δΙ.) ν£;|. 5, 106 — άι αμίλληβΐί' Υ βΓζό Ξ,βναπξ, ί 3δ δι §Ιί βΐΐ. (81.) δοηδΐ 
\νο δοΐιοϊηΐ ά3δ λΥοΓΐ ηΐοΐιΐ νοΓζυΙίοηιωβη. — αλλά Ιϊθζΐβΐιΐ δϊοΐι βυΓ οίοη 
ϋοΓπρΰΓβΙΐν. (ΜβΙΐΗ. 6γ. § 455,) δρΓ. 49, 2, 6. — τί τους Γϋπ τί' παν Κγ. 
ΕηιοΙίδΙ. — η νάρκτονς ά'ιβ ηοοΗ ηίοΐι Ι νοη υηδ ΐ3β 1ι βΓΓδοΙιΙννβΓάβη. — 
τω άίτίγχαίω, τ^ ηνάγχρ, τ^ άονλεία. (δοΐα.) άυτοΐι (Ιβη Οτυοίί. (Β3.) — 
πλείστη ίπιτρέϊραντες. ΗβΓ. 3, 36, 1.: μη ηάντκ ηλιχίτ; χαΐ Άνμω ί/ιί- 
τρεπε. {Ατη)— τω άλογίατω δοΚΙθοΙιίΘ ΒβΓβοΗηυη^ ιΙΐΓβΓ ΜίΙΙβΙ ζυπ 
ΕΓΐιβ}^)υη§ §6£!οη υηδ. 

0. 100. ^ που άρ« -ννίΓΐίΗοΙι \νΌΐι1 άοηιη3θ}). (Ηοο^β^νοβη υ. ^ττου 11.) 
η ταρη \\\\\ ΙΊηίδΙβγ ζυ Ευπ. ΗβΓ. 651. — ηαν&ηναι, Ιΐ3π§1 νοη την πκραχίν- 
άυνενΰιν ποιούνται 3ΐ^ , ίη δοΓβΓΠ άίβδ άβη Ββ^ΓΪίΓ ίΐβδ ΑηδίΓβΙίθηδ βϊπδοϊιΠβδδΙ. 
(Μ3ΐ(Ιι. ^. 542, 11), γ.) — αρχής, 3υδ παύω τίνα αρχής \ν•ίβ 3, 40, 4. ν§1. 
5, 16, 3. ΑΠίΙβΓδ 5, 91. — άη α λλαγηναι , ντϊίρ τον άτι. της ίμετέρας αρ- 
χής. (5οΗ.) — ηαραχινάννενσις \\\Γά ποοίι 3υδ ϋίοη. Αιοΐι. 1, 57 οβοΗ- 
ί,'βΝνϊβδβπ, άηοχίϊ'ύννενσις υηΐβη 7, 76, 4, χινάννενοις δίβΐιΐ \\ό1τ1 ηΪΓ§θη(3δ. — 
άειλία, αν εϊη. δρΓ. 62,1, 3. — ίπεξελΟ^εΙν, εις τέλος ϊργάααΰ&αι. (8θΙλ.) 
ζυ 1, 70, 4. ξ^^^ραγη^ ε', ρη'. [416.] 81 

ΑΘ. ΟνΗ, ην γ( Ο(οψρ6νως βονλίνηο&ί' ου γαρ ττίρΐ άνδρα-\0\ 
γαΒ^ίας 6 άγων άπο τον ΐοου νμΐν μη αίσχννην όφλίΐν , πίρΐ όε σω- 
ττ/ρίας μάλλον η βονλη προς τοι•ς κρίίσσονας Ήολλω μη άνΟίστασ&αι. 

ΒΙΗΛ. Λλν Ιπιοτάμιΰυ. τά των τιολίμων ^στιν οτί κθίϊΌΓίρ«ς;[02 
τάς τνχας λαμβάνοντα η γ.ατα το όιαφ^ρον Ικατ^ρων ηληΟ^ος. χαΐ 
ημΐν το μεν ίιξαι ίν&νς άνέλτηατον , μίτο, δε του δρωμένου ετι χαί 
Οτηναι ελπίς όρδ^ώς. 

Αθ. Έληίς δε, αινδΰνον τταραμνθιον ούσα, τους μεν άπο 7Τίρι-■ι^^ 
ονΰΐας χρίομένους αΰττ^, χαν βλάψ/], ου χαθεΐλίν' τοΐς δ' ες άπαν το 
υπάρχον άναροιπτονσι, δάπανος γαρ φνύίΐ, αμα τε γιγνωσν.ίται σφα- 
λβντων χαί εν Ότω έτι φυλάξίταί τις αυτήν γνωρισ&ίΐσαν ονκ έλλίίπει. ^. 101. ονχ, ην. Ζϋ 3, 66, 2. — αηο τον ϊΰον 1)βΐ ζΐβίοΐιβη ΜίΙ- 
Ιβΐη. \^1. Ζϋ 1, 136, 3. 2, 89, 1. 5, 104. — οψλίΐν ΒεΙίΙ^βΓ, οί^λην ϋίε Η8η. 
■ν\•ίβ Οοπι. 29, 34. 31, 19. 32, 26. 27. ο^λων 24, 50. 55. 80. 81. 25, 65 η. 
δΠοΓ 1)θϊ (1ρηη36ΐ1)θη. (Ρρ.) ν£»Ι. ίοΐί. ζυη ΒυΙΙπΊπιιη π. ογλιαχάνω. ϋϊο Βθί^Γίβ"β 
Πίρί ανάζαγα^ίας \ιηά π((>1 ϋωτη^ίας δίηοΐ ρΓθΐ6ρΙϊδο1ι νοη ϋβη Ιηΐϊηίΐίνβη ζυ 
άβη £υί»8ΐηη1ϊνβη §^^^^^1^ι, ν§1. δρρ. 61, 6, 9. — ποΙΧω, Οίβ υηί^ο\νδ1ιηΙΐο1ιβ 
δίοΐΐιιη^ ΗβΙιΙ (ίβη Ββ§ηίΓ, \\'ϊθ ϊη νίβίεη ΓέίΙΙβη. 

Ο. 102. πολέμων Γϋτ πολΐμίων οίηβ Ηί>. υ. Υα. \νΐθ 2, 11, 3; ϋΙ)0Γ 
άβη Οβίηηΐίθη 1, 78, 2. (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 178.) — κοινότερης §6ΐηβίη- 
8οΗίΐί11ίοίΐ6Γβ ά. 1ι. §ΐ6ίο1ΐ£η3δδ)ίζβΓ ϋεη Είηβη \νίΘ ιΐβη ΑηάΰΓη 1)θΐΓβίΤβηϋβ, 
ηΐ3ς 6Γ δΐ3Γΐί 0(1βΓ δθΗ\\'3θΙι δείη. Ι,γδ. 2, 10: τας ίν ιω πολψω τνχας χοινάς 
άτιά^Ίων α>/9^ρώηων νομίζονης. Ρΐϋί. ΝίΙί. 27: χοιναί <ά τνχα» τον πολέμου. 
(Κγ. 65.) ξνΐ'ος Ένυάλιος II. σ, 309. Μδτδ οοΓπηηπηϊδ. (ΑΙ^γ.) ϋθζο^εη 3ϋΓ άηό 
του ϊσον 5, 10\. (0οΙ)Γ0β.). — η κατά το (Τιαψέρορ ίχατίρων ηλη&ος 3ΐ5 
ΐΏ3η 030 Ιι (ΙβΓ νβΓδοΙιίοοΙβηβη ΜαοΙιΙ 1)6ϊ(]βΓ ΤΙιβϊΙβ βΓ\ν•3Γΐ6η 
δοΙΙΐΘ. ν§1. δρρ. 49, 4. Οβηη οίΐ δϊβ^;1 άαΓ 5ο1)\ν•3ο1ιβΓβ. — (υΒ^νς §ο1ιΟΓΐ 
ζυ ίΙξαι. (δοίι ) ζιι άνίληκττο)/ ηαοΐι ΒΙ. — μΐτά τον άρωμένον ΐ3βϊ ΙίτϋΓ- 
Ιί^βω νβΓίαΙίΓΘΠ. (Ρδ.). ϋεΙ^βΓ μίτά Ζϋ 1, 18, 7; ϋ1)βΓ ϋ3δ ΡβΓίϊοϊρ ζυ 
1, 142, 4. το άρώμίνον δβΐΐίδΐ 5, 66, 3. 6, 16, 3, (Αγγ. Αη. 5, 7, 5. Τ3ΐίΙ. 
ρ. 82.) το Τίμώμίνον 2, 63, 1. — ατηναι 6ρ&ώς δϊοΐι 3υΓι•6θΙιΙ ζυ βΓ- 
1)3 11ο η. δο ατηναι. Ις όρ^ον δορίι. Οβά. ϊ. δΟ. (ΒΙ.) ΙΥβιυϋΒΓίϊ^ δοΐιεϊιιΐ αιίτ 
άβδ ΑϋνβΓίιϊυιη ; ϊοΐι νετπιυΐΐΐθ ορί^ονς. Εΐο.. ημάς. ν§1. Χβη. Αη. 4, 8, ώΟ. 

ϋ.103. χι,νάύνονίύΓ χινάννωδοΐί.ιηηΐ β'ιιύξθΟ'ύΆΪβ. Ββϊ Ρΐ3ΐ. Κβρ. ρ. 329, β 
ϊδΐ ϋ(?Γ Όα. βΐη ροΓίοπΙίοΙ^ιεΓ. δοηδΐ ίδΐ ϋβΓ Οε. Γε^ε'Γηϋδδίβ, ννϊβ ΡΙίΐΙ. ϋεδ. 
ρ. 632, ε: παραμύθια ηοιήσασ&αι, της οιίου. Οεη ϋ3. ΙιϋΙΙβ δίοΐι δΟ Ιιόοΐΐδίεηβ 
βίη ϋίυΙιΙοΓ ΟΓίαυύΐ. — άηο πίριοναίας 1)βΐ ίϊΒοΓίΙϋδδίβεη, δοΙίΓΓβίοΙι- 
ΙϊοΗεη ΜϊΙΙοΙη (Ρδ ) ; ϋίΐΟΓ άηό ζυ 1, 91, 4, ϋ1)εΓ ηίριοναία 1, 123. 2. ^χ 
ηίριονΰίας νίών 7, 13, 1. 8, 45, 3. — ου χα&ΐΐλί, ου χατίλυσί ηαντίλως. 
(δϋΐι.) ζυ 1, 4. ΙϋβΓ ΓβδΙ ϋϊοΐιίεπδοΐιε ΡϋΓΐ)υη8. ,,Ευπ. ΙΙεΓίί. 1396: τους α&ϊ- 
νοντας χα^αίροΐαιν τνχαι. νβΐ. [δίιηοηϊ(Ιεδ 1)βί] ΡΙαί. ΡγοΙ. 844, ο'" ΐΒΙ.) Ι'εΙιετ 
άεη Αϋ. δρρ. 53, 10, 2. — ^ί «πη ν ν ο 1 Ιϊς, ^3ηζ υπά ^^ατ. ΒηρΙιεΙ. ζυ 
Αιτ. Αη. 4, 11, 15. (8.) — άνα ρρ ιητοΐσι αυΓδ δρίβΐ δείζεη. Μεη. 66: 
δίάογμίνοί> το 7ΐραγμ\ ά*Ίρρί<^χ^ω χνβος. Οίοη. ΑγοΙι. 8, 23 ρ. 475: τον νηίρ 
απάντων αναρρίψαι, χύβον. — όήηανος, &ηηανηρά. (δοΗ.) Εΐ\\3δ νβΓ- 
δοΐιίεϋεη „ Ριικί. ΙδΙΙι. 5, 57: ιίαηάναι ίληίάων." (ΒΙ.) ΠοηιείηΙ δίηίΐ (Πο ΥεΓ- 
ΙυδΙο ϋίε δίο Ι^ριη^Ι. δο \νίεϋεΓ ερδί Ιιοϊ δ()έΙεΓη. — α(^αλέντων. δρΓ. 47, 
4,3. — χαΐ ίν — ίλλίίτϊίΐ υηοΐ ΙάδδΙ ϋεηοη (3ίθ ϊΙιγ ζυ νΙβΙ νοΓΐΓ3υΙ, ΑΙΙεδ 
αυΓδ δρϊβ! ββδοίζΐ Ιιβίιεη, ηίοΐιΐβ ϋ1)Γί§ ΐη άβδδοη ΒβδίΙζ ηιβη δίοΙι 
ΙίϋηΠϊβ νοΓ ϊΙΐΓ, ηαϋΐΗίθηι ωβη δίο αΐδ <Γϋ§Ιίο1ι Ιίοηηβη §θΐ6Γη( 

III. 6 82 Θοί'χαόίόον 

20 νμ(7ς άσ&ίνΐΤς τί χαί ΙηΙ ροπής μιας οντίς μη βονλ(σ&ί ηαβ^ίΤν, 
μ-ηόε όμοιω&ηναι τοις πολλοίς, οϊς παρόν άνΟ^ρωπίΙως ετι οώζίοθ^αι, 
επαόάν παζομίνονς αντονς βπιλίπίοαιν αΐ φανίραΐ ελπίό^ς, επί τάς 
αφανείς κα&Ιστανται, μαντικ?ίν τε γ.αι χρηομονς γ,αΐ οΰα τοιαύτα με- 
τ' ελπίδων λυμαίνεται. 

104 ΙΜΉ^ί. Χαλεπον μεν ν.αΐ ημίΐς, εν ΐοτε, νομίζομεν προς δννα- 
μίν τε ττ^ν νμετβραν ν.αΐ την τν/^ρ', εΐ μη απο του ίσου εοται, άγω- 
νίζεσ&αΐ' όμως όε πιστεύομεν τ/} μεν τνχη εν. του ϋείου μη ελασ- 
αώσεσθ^αι, οτι όσιοι προς ου δικαίους ιοτάμεϋα, της όε δυνάμεως τω 
ελλίίπονη την Λαγ.εδαιμονίΐύν ημΐν 'ξυμμα/ίαν προσεσεσϋαι, ανάγκην 
εχονσαν, γ.αΐ εΐ μη του άλλου, της γε 'ξυγγίνείας ενίΥ.α και αίσ/ΰντ] 
βοηθ^εΐν. και ου παντάπασιν ουτίος άλόγως ϋρασννόμεθα. 

105 -^Θ• Τηζ /<^'' τ^οίνυν προς το ϋεΐον ευμενείας ουδ' ημείς οΐό- 
μεϋα λελείψίοθαι' ουδέν γαρ εξω της ανθρωπείας των μεν ες το 
ϋεΐον νομίσεως των (5' ες σφας αυτούς βουλήσεως δικαιουμεν η πράσ- 
σομίν. ηγούμεθα γαρ τό τε &εΐον δοξΐ], το άν&ρωπειον δε σαφώς δια ΙιαΙ, ΙιϋΙοη Ιίϋηη Ιο. (Κγ. ζ. Οϊοη.ρ. 179.) ΚαίνοΛ'ιηάβΙονχ ΙλλιίπίίΠΛίίαμαη 
γιγί'ώσχίτσ.ι ; ϋΙΐΘΓ ιΐίΐδ Κυ. δρΓ. 53, 7, 8. ΡϋΓ οίιχ ίλλίίηα νοιτηυΙΙίθΙ Βΐί. οίικίτί 
Ιιίπίΐ; ϋΤίά Ηΐΐ6Γ(ϋη§δ ίϊηίΐοΐ δίοΐι ΙΏ.ίίηπν 80 ηϊοΐίΐ ΙβϊοΙιΙ. ΑθΙιηΙίοΊι ]ρ(1οο1ι 5θ}ίΗ, 
ΕΙ. 736: υςα μόι^ον νιν ϋΐίΐίψμϊνον. \ζ\. (Ιοι-ΙΙΙβΓΠΐ. (Κγ. 510(1.2. 5. 181 ίΤ.) 

§. 2. ροηης^ χινήαίως. (ϊόΙι.) Ειιγ. Ηι'ρρ. 1163: ύίάο^χΐ μίντοι ^ώς ίπί 
ομιχοης ζ)οηης. (ΒΙ.) νςΐ. (Ιίο Ι-βΧ• — αν^ρωηίίως άιποΐι η) β η δοΐιϋοίιβ 
ΜίΙΙοΙ. (81.) — Ινμαϊηται. δρΓ. 52, 1, 2. τους άν&ξώπονς ίϋ^Ι ϋϊοη. ρ. 
914 Ιιίηζιι. 

Ο. ΙΟί. Χακ 181 ΙιηρθΓαΙϊν. (Ρβ.) — ίϊ μη αηο τον ίσον ϊϋται, άγοι- 
^ίζίσθ^αί 0Γ§3ΐηζθη Αη(36Γ0, η ό'ύνίψις χαΐ η τύχη ϋδ. , 1)1θ5δ η τύχη ίοΐι: ■ννβηη 
ίΙαεΟΙϋοίί 1)θϊ υη§1οΐο1ιβη ΜϊΙΙοΙηΛΥβΙΙβη •ννίΓ(1. — Ι κ. ί3|)Γ. 68, 17, 9. 
ν^Ι. ζυ 5, 112, 2. — ίλαοϋώϋίΰθ^αί. ζυ 5, 34, 3. — ΐστασθ^αι ηρός 
τίνα Ι)ίθΓ \νΐο 1)θϊ ίίϋαη. ντιοθ^. ζιι Όβηι. π. ί/'ρ. ϊιώ Γοίη(ϋίο1ιβη δίηηβ, δοηδΐ 
ίϊη ΓΓΘυη(11ίο1ιοη. (Ρρ.) — τω ίλλίίηονη, τζ ιισ&ΐνίία. (8οΙι.). Όθγ ΟαΙϊν 
1ΐ3η8ΐ. νοη ηροσίσίσ&Μ άΙ>. (Ηΐί.) — ημΐι> ηιίΐ ξνμμαχίαν νθΓΐίΐιικΙβη (Ηΐί.) 
λναιε ιυϋδδϊ^; ΐοΐι ζϊβΐιο θδ £;1β)θίιΓα1Ιδ ζυ προσέσιαΟ^αί. 5ο ζ\νεί ϋδΐϊνβ ΕυΓ. 
Ιΐοΐ. 248: τί σοι παράαχω άητα τω τί^νηχότι,. — αϊσχνντ], Λ' αίαχΰνην 
ϋίοη. ρ. 914. 

Ο. 105. §. 1. το ^ίΐον. του ^(ίον? (βΐ3θη δο § 2?) ΟάβΓ ιηαη τηυδδ, 
ΓΓβϊΠοΙι ΙΐίΐιΊ, 01 Ι^ΙαΓΟΊ) : προς μίΐ> το •9ίϊο>' της ηρος του &ίίον (νμίνίΐ«ς ί η Β 6 - 
Εϋ§ 3υΓ άίο ϋοΙΙοΓ §1^υ1^^'η νυϊγ ϋαδδ λυιγ ιϋοΐίδϊοΐιΐΐϊοΐι ίΙΐΓ09 
\νοΙι1\γο1!βηδ ηΐοΐιΐ ΐιη Ναοΐιΐΐιβϊΐ δοίη χνβΓάβη. Οβη αο. νγιιό ηιβη 
Ιΐ30ΐι 5ρΓ. 47, 21 βιΙ^Ιίϊΐϋα ηιϋδδβη. (Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 180.) Αβίιηΐϊοΐι νιχαν του 
χΧηρον. Οεπ!. 43, 31. ν£ΐ. 44, 12. — της άν&ρωηίίας §θ1ιδΓΐ δθ\γοΙι1 Ζϋ 
νομίοίως ίΐΐδ ζυ βουλήσίως. υ§1. ζυ 2, 44, 1; \νίΓ 1)68βΐ3οη ΝΥβάβΓ ηοοίι 
Ιΐιυΐι ννΐΓ βίννίΐδ ϋαδ ίιη λνίάβΓδρηιοΙι δίαηάβ βΐηοΓδβϊΙδ ηιίΐ ϋβη 
ηιβηδοΐιΐίοΐιοη ΒβΙϊ^ϊοηδδΗίζυηδβη ϊη άβη βυί άΐβ ΟοΙΙΙΐθίΙ 1)6- 
ζϋβΗοΙιοη ϋίη^οη, αηάΓΘΓδβϊΙδ ηιίΐ άβη ηβηδοΗΙΐοΙιβ η ΒβδΙτβ- 
1)υη§θΐι ϊη άοηι \ν38 δίβ ίϋτ δίοΐι δβ11)δΙ ζα βιτΐη^βη Ιτβοΐιΐοη. 
(Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 180 5.) — ν ομία^ως ίϊηί άιά τα νίνομιομίνα. (δοΐι.) Ρο!Ι. 
5, 126: η νόμΐΰΐς το όνομα αχληρόν. Αυοίι Τ1ιυ1<, 1ΐ3ΐ οδ ηίοΐιΐ χγβίΙθΓ βθ- 
ΐ3Γ3αο1]Ιί 1)βίϋίου. Ο. 59, 9. ϋθΓ Ββ(1ουΙυη§ ΑηδίοΙιΙ λΥί(1βΐδΐΓθ1)1 άοοίι \\'οίι1 
<ΐ3δ (ς. — ^όξτι ηαοΐι 11^Γ1^οα^I^1^^^)^Γ Αιΐδΐοΐιΐ, 0Γ£. ου αν χραττι άρχαν. ^νγγ^αψξς β\ ρς'. [416.] 83 

7ίοη^τ6ς νπο φνΟΐως αναγκαίας ον αν χραττ] αρχίΐν' ν.αΐ ημιΤς οντ{% 
&6ντίς τον νόμον οντί χίιμένω ηρώτοι χρηοάμίνοι, οντά δε ηαραλα- 
βοντίς χαί Ισόμίνον ες αεί χαταλείψοντες χρωμεΟα αντω, εΐόότες ααί 
νμάς αν καΐ άλλους εν τ/} αντη όννάμει 'ημίν γενομένους δρώντας αν 
αυτό. χαΐ ττρος μεν το ϋ^εΐον ούτως εκ του εικότος ου ({οβονμεΒα ί- 
λαααωαεαδαι' της δε ες Λακεδαιμονίους δό'ξης, τ^ν δια το αίαχρον 
δη βοηβηοειν υμΐν πιστεύετε αυτούς, μακαρίσαντες νμών το άηειρό- 
κακον ον ζ'ηλονμεν το αψρον. Λακεδαιμόνιοι γαρ ηρος οφάς μεν αυ-^ 
τους και τα εηιχωρια νόμιμα πλείστα αρετΐ^ χρώνται' προς δε τους 
άλλους πολλά αν τις έχων ειπείν ώς προσφέρονται 'ξυνίλίον μάλιστ' αν 
δηλώσειεν Ότι επιφανέστατα ών ϊσμεν τά μεν -ηδέα καλά νομίζουσι, 
τα δε 'ξυμφέροντα δίκαια, καίτοι ου προς της υμετέρας νυν αλόγου 
Οωτηρίας η τοιαΰτΐ] διάνοια. 

ΒΙΗΑ. Ημείς δε κατ' αυτό τούτο ηδη και μάλιστα πιστευομενχΟβ 
τω "ξυμφέροντι αυτών, Μ-ηλίους, αποίκους οντάς, μη βουλησεσθ^αι προ- 
δόντας τοις μεν ευνοις των "^Ελλ-ηνων απίστους καταστηναι, τοις δε 
ηολεμίοις ωφελίμους. (Ρδ.) Κγ, ζ, Οίοη. ρ. 181 β, — το άνθ^ρώηαον. ίυ 4, 61, 4. — άέ ίϋρ τ*. 
Κγ. δοηδΐ δΐέίίκίο τό τ( ά^Ό^ρ. — σαφώς δϊοΐιΐΐϊοΐι, ϊκι 6§5. ζυ άόξρ. — 
(Γ*« παντός, ζυ 1, 38, 1. (ΕΙ.) — νηο φύϋίως αναγχ αίας 8α5 ϋίηβΐη 
υη\νϊάβΓ5ΐβ Ιιΐιοΐίθη ΝαΙιΐΓΐΓϊβΙ)β (198 Ββοΐιΐ ϋο8 δΙαΓίίβηι Θαδζυϋΐίεη. 

§. 2. ϋ^ίντΐς. ΗοΓ. 7, 8, 1: οντ αντος χατηγήσομαι• νόμον τόνάα ίν νμίν 
τι&ιίς , ΠΓίραάίξάμίνός η αντω χρηαομαν. {λΥβδββ.) — αν — άν. δρτ. 69, 7,3.— 
ημίν. 8ρΓ. 48, 13, 8. — αίιτό ί)βζίβϊ)1 δΐοΐα άμΪ χρώμΐθ^α αντω. ζυ 1, 69, 2. — ίχ τον 
(Ιχότος. Ζϋ 4, 17, 4. — ίλα σσιοϋίσθ^αί. 8ρΓ. 55, 3, 18. — της άόξης ΐ33η§1 
νοητό αψρον α\). (Βα.) ΜϊΙ ίς: ΗοΓΓηυη^ 3 ϋ Γ. ϋη§6\νδ1ιη1ίοΙι. νςΐ. ζα 3, 14. — 
ην Ιιδη^Ι νοη -πιαηνίτί βΐ), ηποΐι (3βΓ Απίΐΐο^ϊθ νοη ηίαην πισηναν. (Ρδ.) ΐ} 
\νίΙ1 Βαϊδίίο. — οΓ>; ΓηίΙ ΖυΓϋοΙί\νβίδΐιη§ 3αί «ίΌ;;^ί;»',»; 5, 104. — το άηΐΐαόχαχον, 
ΝϋΓ ηοοίι 1)6Ϊ ΕιΐΓ. ΑΙΙί. 926: παρ εντνχη αον πότμον ηλ9(ν άηοραχάχω τόό" 
αίγος. (ΒΙ.) Αη υηδΟΓβΓ δΐϋΐΐβ Ι^βζίβΙιΙ βίοΐι άΆ8 -χαχον αιιΓ δϊΙΙΗοΙιβ δ^1^1^^1)- 
Ιϊ§Ι{6ΪΙ, ϊη δοΓοΓΠ ϋίβ ΕΓΓα!ΐΓυη§ ΙβΙΐΓΐ ϋαδδ <3ίβ ΜβηδοΙιβη ιηοΐδΐ η.ιοΐι ϊΙΐΓβιη 
νοΓ(ΐ36ί1ο, ηϊοΐιΐ υαοΐι όβιη ΟβϋοΙο άθΓ ΕΗγθ υπίΐ ίΐβδ ΚεοΙιΙβδ Ι)αη(](?1η. 

§ 3. πλίΐστα, ζα 1, 3, 4. — ηρος τους άλλους, ζϋ ηροσφίροντα* 
£6\\όΐίξ, δΐΐίΐιΐ ϋοδ Οθ§οΐ)8ίΐΙζοδ 1]3ΐΙ)0Γ νοιαη. — αν, ηυοίι άαδ 6ΓδΙο §βΙιΟΓΐ 
ζυ άηλώΰίκν. — ξννίλών. ζυ 1, 70, 5. — οτι, ΙιβζίβΙιΙ δίοΗ αιιΓ οίη ϊη άηίακπίίν 
οηΐΐΐςίΐΐϋποδ λίγων. — ωι* ϊαμΐν, πάντων α νί^ριόπων ωνϊαμίν. (δοΐΐ.) ζυ 1, 18, <. 
— προς νοΓίΗεϋΙι αΠ. (δΐ.) νι;!. ζυ 2, 86, 3. — νυν ^βΙιοΓΐ \νοΙ)1 ζυπι 
βαηζοη δβίζο ϋ. 1ι. ζυ ουχ [ϊστι,ν). — αλόγου υη \να1ΐΓ δ€ΐιβϊηΠ οΐι. ν§1. 
6, 46, 2 υ. ζυ 1, 32, 2. — η. δρΓ. 50, 4, 0. — τοιαύτη \νίβ ύίβ ϋβΓ ίοΐίθ- 
ϋαωοηϊβΓ. 

α. 106. ηάη. δή Κγ. Βηυοίΐδΐ. - χαΐ μάλιστα, δρρ. 69, 32, 18. — 
ηιατίύομ (V. Οαδ Κοηιηια ΐδΐ νίοΐΐβϊοΐιΐ Ιιϊογ ζιι δοΐζοη: \νίΓ 3ΐ)βΓ 1ΐ8ΐ)6π 
ο1)οη ϊη Βοζυβ αυΓ ϋίΟδοη ΡυηοΙ, ϋαδ οϊΐΐοηηϋΐζϊβο νβΓί;«ίιΓβη ιΙογ ίηΐίβ- 
(ΙβιηοηϊβΓ, §6Γα(1β αιη ιηβίδίοη ν'οΓίΓίΐυςΜ), ιΐαδδ δίο ηϋηιΐίοίι ϊΙΐΓθβ 
Ιηΐ0Γ05δ65 \νβ§οη. Ι ο6βΓ <3βη ϋβ. νί;1. 5, 99. Οοοίι (ΙϋΓίΙβ τω ξνμψϊ- 
ρονη αυτών είη ϋίοδδοαι δοίη. 

6* 84 Θονχνόίόον 

107 -^®• Ονχονν οϊίΟ&ί το 'ξνμφερον μεν μίτ άσψαΧιίαζ ίΐναι, το 
δε δίκαιον χαί καλόν μίτα χινδννου δράσ&αΐ' ο Αακίδαιμόνιοι τάχιστα 
ως εηί το πολύ τολμώοιν. 

108 ΜΗΑ, \4λλά καΐ τους κινδυνονς [τί] ημών ενίχα μάλλον ηγον- 
μίϋ•' αν εγχειρίοασ&αι αντονς χαΐ βίβαιοτερονς ?; [ίς] αλλονς νομίίΐν, 
οϋω ηρος μεν τα έργα της ΙΊελοποννηοου εγγνς χεΙμεΟα, της δε γνώ- 
μης τω ξνγγίνίί πιστότεροι έτερων εαμεν. 

109 Αθ. Το £?' εχνρόν γε τοις 'ξυναγωνιονμενοις ου το ίυνονν των 
επιχαλεΰαμένων φαίνεται, αλλ" ην των έργων τις δυνάμει πολύ πρου- 
χη• ο ΛαχίδαιμόνΐΌΐ χαΐ πλεΐόν τι των άλλων αχοπονοιν. της γονν 
οΐχίίας παρασκευής απιστία και μετά 'ξυμμάχων πολλών τοις πελας 
επέρχονται, ώστε ουκ είχος ες νησόν γε αυτούς ημών ναυχρατόρων 
όντων περαιω&ηναι. 

110 ΜΗυΙ, Οί δε χαΐ άλλους αν εχοιεν ηεμψαι' πολύ δε το Κρη- 
τιχον πέλαγος, δι' ου τών κρατούντων άπορώτερος η ληψις η τών λα- 
βείν βουλομενων η σωτηρία, χαί εΐ τούδε σφάλλοιντο , τράποιντ' αν 
χαΐ ες την γην υμών χαν εηί τους λοιπούς τών 'ξυμμάχων, όσους μη 
Βρασίδας επηλ&εν χαί ον περί της μη προσηκούσης μάλλον η της 
οίκειοτερας [^υμμαχίδος τί χαί γης] 6 πόνος ύμΐν έσται. ^. 107. ουχονν — ίΐναι, ΐΙΐΓ §1ααΙ)βΙ 3ΐδθ ηίοΐιΐ (]3δδ (Ιθγ 
ΝιιΙζβη ωίΐ άβΓ δίοΐιβτΐΐθίΐ ν6Γΐίυη(1βη, ηιΐΓ \ν9δ §ο•Γα1ΐΓΐθ8 ααοΐι 
ηϋΐζϋοΐι δβί. (Ρρ.) 2νμφίρΗ μίν το μίτ άΰί^αλπας 'έχαΰτα πράτκιν, το ά( χα- 
λόν χαί Το άίχαίον όιά χινάΰνων πίριγίγνίτκι,. (8ο1ι.) — άραΰ^αι>. ά^αΰαί 
ά\β ΙϊβδΙβηΗδη. ίδίδοΐι. ΗΐβΓ αΐδ α11§βιηβϊηβΓ Οβάαηΐίβ ζα Γαδδβη. — ο, μίτά 
ΧίνάνρΌυ άραν. (Ρρ.) 

Ο. 108. Τί ίδΐ Ρρη. υη(1 ιώϊγ νβΓ(33θΙιΙΐ§. — ίγχΐί,ρίσασΘ-αι,, άναάίξα- 
α&αΐ'. (δοΐ).). Είη υη£β\νδ1ιη1ίο1ιβΓ ΑυδίΙηιοΙί. — βίβαιοτίρονς η Ις άλ- 
λους ΓϋΓ δίοΙίΓβΓβ, \νοηϊ§6Γ §θΓ3ΐΐΓνο11β ΟθίαΙιιβη 3ΐδ (Ιίβ ίατ ΑηιΙβΓβ 
ϋπΙβΓηοιηπιεηοη βΓΐίΙδΓΐ δοΗοΙεΠεΙά (ν§1. 3, 39, 6), λνεάβΓ (Ιεηι δίηηβ ηοοίι άεΓ 
δριαοΐιβ ϋΠββιηοδδβη. Ιοίι ηαόοΚίβ ίς ναίΐ ϋοΐιι-εβ δίΓειΥΙιεη υηϋ ιηίΐ Η1. (Ιευ- 
Ιβη: δϊβ \νβΓ(1εη ιηεΙίΓ βυί υ η δ, ό. 1ι. υηδΓβ ίείδΐϋηοβη υηά υηδεΓβ ΤΓειιε, 
3ΐ5 8υΓ Αη(]8Γβ Ιουεη. δϊοΐιΐΐίοΐι ί)εζίεΙιΙ δίοΐι 3ΐιΓ (Ιίεδβ δίεΐΐε το ίχυρόν 
5, 3 09. — ο α ω. δρΓ. 51, 10, 5, — ηρος τά ('ργα ϊηΒεζυ§ 3ϋΓΐΙΐ3ΐδ3θΙι- 
ΙίοΗβ 1,βϊδ1ιιη§εη. — της γνώμης τω ξνγγίνίί \νε§βη άετ ΥβΡ- 
\ν3ηί]Ιδο1ΐ3ΓΐΐΓο{ιΙίβίΙ άεΐ' (ίβδίηηϋπ^, ϊη δοίβΓα ίΐίεδβ ΐη ^ειηείηδβηιεΓ 
Α1^§ΐ3ηιη[ΐϋπ§ ^β^ΓϋηάεΙ ϊδΐ. (δΐ.) 

Ο. 109. το ίχυρόν οΐίε Ζυ νβΓΐαδδϊ?;1ίεΊΙ, άαδ 1)ααβη Κοηηεη 
βυΓ άίθ ζαΓ ΗϋΙΓο ΚϋΓεικΙβη, ν§1. ζυ 5, 108, Ρι•αι1ίθ3ΐ•. ϋΙοοΓ άεη ΑΓίίΙ^εΙ δρΓ. 50, 
4, 14, — «λλ' ην. ϋπίδΟΐίΓείόυη^ (Ιβδ δυΐ33εοΙδ άϋΓοΙι εϊηεη δ3ΐζ. δρΓ. 60, 
10, 1. ν§1. ζυ 5, 91, 1. — τις. ζα 5, 38, 1. — τών ίργων άυνάμει,. 1, 
82, 2.: η ναυτιχου η χρημάτων άύναμιν. ν§1. 1, 25, 4. 6, 46, 2. — χα» 
πλίΐον. Ζϋ 3, 11, 1. 4, 10. 2. — πλίΖο »/ τ», ζη 3, 67, 3. — χαΐ μίτά ηίοΗΐ; ηαΓ 
ωΐΐ άϊεδβΓ δοοάεπη αϋοΗ ιηίΐ. — ηίοαιωβ^ην αι. ζυ άουλιϋααι, 1, 81, 2. 

Ο. 110. άλλους, ΥϋΓΐιϋηΓίΘΐβ ϋϊβ βΐηβ ΙΊοΙΙβ 1)εδΐ1ζεη. — ηολύ. ζα 7, 
13, 3. — άί ου 3ΐιΓ \νβΙοΙΐ6Γη. ζιι 1, 2, 1. — τών χυητούντων νοη 
δοίΐβη (ΐ8Γδοεΐ3ε1ιεΓΓδθ1ΐ8Γ, Γϋπ ίϋεδεΙΙιεη. (δοΗ.) ζιι 1, 18, 2. — άηορώ- 
ηρος. ζα 3, 89, 4. — η ληψίς, το αυλλαβίΐν αυτούς, τους βοη^ουντας. (δοΐ).) 
— μή. δρΓ. 67, 4, 2.- ίηηλ»ί ϋίηΐίβηι, ννΐβ 8, 54, 3. (Αγπ.) — πίρί της ξίψί'ροίφ^ς Β, ρία'. [4)6.] 85 

ΑΟ. Τοντων μεν χαΐ πίπαραμίνοις αν τι γένοιτο χαΐ νμΤν, καιίΐΐ 
ον'κ άνίηιΰτημοΰιν οτι ονδ" άπο μιας 7ΐ(όνοτί ηολιορχίας ^ΑΟΎ^ναΊοι 
δι άλλων (^όβον άπίχωρ'>]θαν. ίνΟνμοΰμί^α δε οτι ψ-ηοαντίς ηίρί 
σωτηρίας βουλίνοίΐν ουόεν εν τοσοντ(ο λόγω ιίρηχατε ω άνΟρωηοι αν 
■πιϋτίνΰαντίς νομίσαιεν αίοϋησεσθ^αι^ αλλ' νμών τά μεν ισχυρότατα ^λ-'^ 
ηιζόμενα μέλλεται, τά δ' υπάρχοντα βραχέα ηρος τα ηδΐ] άντιτετα- 
γμίνα ηίριγίγνεσ&αι. ηολλην τε άλυγίαν της διανοίας παρέχετε, εΐ 
μη μεταατησάμενοι έτι ημάς άλλο τι τώνδε σωφρονεστερον γνίόοεσθε. 
ου γάρ δη επί γε την εν τοΤς αΙσχροΤς και ηρουπτοις χινδννοις πλείστα^ 
διαφ&ίίρυνοαν ανθρώπους αίαχΰνην τρει/ΊοΟε. ηολλοΐς γάρ προορω- 
μένοις ετι ες οία (φέρονται το αίαχρον γ.α7^ονμενον ονόματος επαγωγού 
δυνάμει εηεοπάϋατο ηααηΘίΊσι του ρήματος έργω ξυμφοραΐς άνηχε- 
οτοις έχοντας ηεριπεοεΐν χαΐ αΐσχύνην αΙύχιΊο /<ίτ' άνοιας η τνχης μη ηροσηχονσηςυνα Ίτξβηά β'ιηαυοΐ^ ηίοΙ\ΐ8 ΆηξβΙιβηόβδ Ι,αηά, ηίοΐιΐ 
I^Iο55 ουίΜβΙοδ ζα Ιίοζίοΐιεη, \νοΙ)θΐ οί δίοΐιεη ηιϋδκίο. (Λιη.) — ξυμμηχίάος 
Γί χαΐ γης νοη ν'α. ηίοΐΗ ϋΙ^εΓδκΙζΙ νβιϋαοΐιΐί^οπ Αγπ. α. Ρρ. ζυμμμαχίας « χαΐ 
γης Πίΐίΐδβ ρ. 90 δ. ΑΙΙϋίη χαΐ γης δο ^οδΙοΙΙΙ υηιΐ οΐιηο ΖηδαΙζ \ναΓ6 οϊηβ 
νιη!^θδοίιίοΙ<Ιβ ΒθζβίοΗηιιησ ΑΙΙίΙίθδ. ΥΐβϋοίοΜ ηϊοΐιΐ ζυ Ιίϋΐιη χνδΓβ οιχίίας « 
Χβ* ξνμ. γης. ΚϋΓ χκΐ γης \νί11 ΚϋρροΓδ Οιιγβθ οηΐ. ρ. 21 Γ. ίχ χαινης, ννοΗβί 
Γ£ αιΐδΙύδΜί^ ννίιΐϋ. 

Ο. 111. §. 1. τούτων — οτι, νοη άίοδβη Πϊη^βη (ΕΐηβΙΙοη ΐη ΑΙ- 
Ιίθ3) ΙίόηηΙβ \νο1ι1 βΙ\να8 ββδοΐιβίιβη ααοΐι Γϋτ β π ο Η, ίη Βθζιι§ πιιοΗ 
ηυί ειΐϋΐι, ννι'θ δοίιοη Γϋι* ΑικΙογο, βίδ δοΐιοη [χαί) οιΓβΙΐρβη Ιιαΐ3βη<1ο 
11 η ϋ ηίοΐιΐ ιι ιιΐί α η(1ί ί^ ο ιΐοβδ, ά. 1ι. \νεηη αυοίι βίννίΐδ ϋοΓ ΑγΙ §«8ο1)β1ΐ6η 
ηΐ(")ο!ι(β , δο 1ιαΐ5ΐ άοοίι οιιοΐι ϊΗγ δοΐιοη άχα ΕρΓβΙιηιη^ ββηιαοΐιί υηά ννϊδδοί 
-ίνοΐιΐ (Ιαδδ. Κγ. Κβο. 1829 δΐυίΐ. 2 5. 225 Γ. — ψήΰαντΐς 5, 88. — ονά" 
απο μιας, δρπ. 24, 2, 2; ϋ1>0Γ (Ιΐβ 5αο1ιβ 1, 105, 4. — ω. οτω? — νομϊ- 
ϋαιεν. ζιι 3, 49, 3. 

§ 2. νμων — μίλλίται ΘϋΓβ ΙίΓίίΓΙίςδΙβη δΐϋΐζβη, βπΓ ΗοΓΓ- 
ηυη^βη Ι^βΓυΗβπίϊ, -ννοτίίεη ΐ363ΐΐδϊοΙιΙί§1, τηαη ςοΜ (ΙαηιΐΙ υιη ευοΐ) 
ζϋ υηΙοΓδΙϋΙζβη. (81.) υοΙ)βΓ ιΐβδ Ρβδδίν νοιι μίΏ.ω Κγ. ζυ Χοη. Αη. 3, 1, 47 
ΐ3ΐ. Αυδ§. ΑοΙιηΙίοΗ 5ορ1ι. Οοιί. Κ. 1028: ηήλαι. τάπο σου /9ρίί(/'ί;»'ίτ«». — 
βραχέα ηίρ ιγ ίγνΐα&αι. δϊηά ζα β6Γίη§Γϋ§Ϊ2 αΐδ (Ιαδδ ίΙΐΓβΙϋϋΙί- 
ϋοΐι εΐανοη ΐίοηιηιοη ΚοηηΙβΙ. (δΙ. υ. Ρρ.) ϋβΙιεΓ βραχέα ηιϊΐ άοηι Ιηί. 
δρΓ. 49, 1. — προς τά ά. ςεςοηϋΙιοΓ (νβΓβΠοΙιοη ιηί Ι) άβΓ ειαοΗ εηί- 
βΟ^εη δίεΐιεηϋεη ΜαοΙιί. (Ηΐί.) ΜϊΙ βραχέα ζιι νερίιίηιίεη. νςΙ. 2, 35, 2,8, 
6, 4. — μιταστηϋά μοΌί. ζυ 1, 79, 1. — ίη βοΗοΓΐ ζυ γνώσίσ&(. (Ρδ.) 

§. 3. αίαχροϊς. ίαχάτοις Βείδΐίε; ΙεϊοΙιΙεΓ \ναΓ0 αχροις. (Κγ. Βηιοΐΐδΐ.) 
ΟβΓ δοΐι. βΓΐ<ΙϋΓΐ ποιηαχον αίΰχννης, 5θ1ι πι αϋΙ)1)Γί η ι^επίΐο, νοηη ηιηη δίο 
ηϊοΐιΐ Ιιοδίεΐιε (Βο ), υηι ό\ϋ \5τ\Ά\ύ\Λη^\φί(:\1 ζυ 1)θ1ιηυρ(εη; ΗΙί.: ΙΙιοΓϊοΗΐβ, 
ίη δοΓβΓΟ ΤΙιΟΓίιοίΙ δοΗίΓπρΓΜοΙι ίδΐ. — πολλοίς ΙιέίηςΙ νοη ίπίΟπάαατο ά\), 
\νε1οίιεδ Ϊη ηίρ»πίσίϊν άίΐδ ηϋΙιοΓε 0))]εοΙ ϊιαΐ: νϊείεη ζος άαδ «ΟββηηηηΙβ 
δοΗϊιηρΓΙϊοΙιο βδ ζα άθδδ δϊε — Ιιί η είη ςετίο Ιίιβη. (Πγ.) — ίτ». 
η(}'η? — το αίσχρον χ. Οίε 80^. δ ο 1ι ο η (Ι Ο. (ΠΙ). — ίπαγωγον , ίπ ΐτ- 
ΰπααηχου. (δοΗ.) ν εΓΓϋΙΐΓβΓϊδοΙι , ΐη δοΓοΓη οδ ηυΓ ΕγΙιπΙΙιιπ^ γΙθγ ΕΗγθ 
(ΐΓΪηςΙ. — ίηίΰπάϋατο. ϋοί Μεϋϊυηι 1)ε(1ειιΙεΙ \νο1)1 ιΙυΓοΗ δοϊηο ΚΓαΓί 
ζπζίεΐιβη. (Ρρ.) — ηϋΰη^ίϊαΐ' τον ρήματος ϊιΙ)θΐ•\ν•Δ\ΙΊ'^ί νοη ϋεηι 
\νοΓΐο δοΐιαηιΐε (ΙυΓοΙι <1ϊο ΚυΓοΙιΙ υογ ϋβηίδεΙΙιεη. νςΐ. § 4 υ. ζυ 4, 37. — 
ίζγω ΐη ϋβτ ΤΙιαΙ, ηίοΐιΐ 1)1θδδ είηοω λΥοΓίε οιΙεΓ ιΐεπ υοο ηβοΐι. — ^ τιί- 86 Θοντνόίόον 

^ηψκίΤΜβίΐν. ο νμίΐς, -ην ίν βονλινησθ'ί, φνλαξίσ&(, χαΐ ονχ άηρίηες 
νομίΗΤδ πόλ(ως η της μίγίατης ησσασ&ϋΐι μέτρια προααλονμενης, 
Ιξνμμάχονς γΐνβσ&αι έχοντας τ-ην υμίτβραν αυτών νποτελίΤς , και δο- 
^{ίσης αίρεοίως ηολέμου ηερι καΐ ασφαλείας μη τα χείρω φιλονει- 

5χηΰ.αι• ιός οίτινες τοις μεν 'ίσοις μη εΐκουσι, τοις όε -/.ρείσοοοι καλώς 
προσφέρονται, προς όέ τονς ησσους μέτριοι είσιν, ηλεΐοτ' αν ορ&οΊντο. 
σχοηεΐτε ονν και μεταστάντων ημών χαί εν&νμεΤσ^ε πολλάκις οτ» 
περί πατρίδος βουλεύεστε , ην μιας περί χαΐ ες μίαν βουλην τυχοϋ- 
ύαν τε και μη κατορ&^ώσασαν εσται. 
112 Ιζ,αί οι μεν '^&ηναΐοι μετεχώρησαν εκ τών λόγων οι δε ΆΙηλιοι 
κατά οφάς αυτούς γενόμενοι, ώς εδο'ξεν αυτοΐς παραπλήσια και άντε- 
λεγον, άπεκρίναντο τάδε. "ούτε άλλα δοκεΐ ημΐν -η άπερ και το πρώ- 
τον , ώ ^Αβ^ηναΊοι, οϋτ' εν όλίγω χρόνω πόλεως επτακόσια έτη ηδη 

ϊοΐκουμένης την ελευΟ^ερίαν άφαιρησόμε^^α, αλλά τ^ τε μέχρι τοΰδε 
σωζονση τΰχτ^ εκ του &ίίου αυτήν και τ^ από τών άνθ^ρώπων και 
Λακεδαιμονίων τιμωρία πιστεΰοντες πειρασόμε^α σώζεσΟ^αι. προκα- χης, η μηά τύχης: 8ϊβ §βΓ3ί1ιβη ίη §Γ055βΓβ δοΙιιααοΗ άατοΐι ϋη- 
νβΓδΙαοά αΐ8 άϋΓοΙι ϋη^ΐϋοΐί. (Υη.) 5ρΓ. 68, 9. ΟοοΙι ϊδΐ ΙιίβΓ άϊβ 
ΝίοίιΙννίβάβΓίΊοΙυηα ϋ65 μετά βυΓΓαΙΙεηά αηά \νο1ι1 ωϊΐ άβαι δοίι. τύχτ] Ζϋ 
Ιβδβη. ,,Αβ^1η1^^^1 είη θα. ηαοΐι μίτά ί, 59, 3." (Ρρ.) ν§1. 5, 104 §. Ε. — ηρος- 
λαβΐΐν. ζυ 4, 61, 1. 

§4. ηόΧίώς η. Οθΐυ 7ί θηΙδρΓΪοΙιΙ; χαί νοΓ (Γοθ•ίί(Τ)7?. — μετρία. δρΓ. 4β, 
5, 4. ν§!. ζυ 4, 20,1. — ξνμμάχονς γίνέαΟ^αί Ϊ8ΐ Ερβχβ^επι ζα («ίΓοία ηροζα- 
Ιουμίνης. δρΓ. 57, 10,7. — τα χίίρω φιλοναχηΰηι• 1ΐ3Γΐη3θ1ίϊ§ αηίάβια 
δςΙιΙβΙιΙβΓβη ϋββίοΐιβη, βηοΐι Γϋπ άβη Κηβ§ βηίδοΐιβίίύβηά. ,,ΡΙδΙ. ΡγοΙ. 
360. β: γιλοι^ίΐχίΐν μοι, άοχιΐς το ίμί (ϊνα» τον άηοχρινόμίνον. Ώοτ ΙηΓ. 1ι§η§1 
νοη ονχ άτιρίπίς νομκΐτί ΆΪ)." 

§ 5. ώ? άΆ. — ηροΰφέροντα », ομίλονΰιν. (δοΐι.) — μίταΰτάντων η μων 
3ϋθ}ιη3οΙΐ£ΐβηι\νΐΓ 3ΐ)§οΐΓβΙβη δίηά, Ννϊε ΗβΓ. 8, 81. υ. Χβη. Αη. 2, 3, 21. 
ν§1. ζα 1, 79, 1. — ην — ϊαταΐ: ΟβΓ βεάαηΐίβ ωυδδ \νο1)Ι δβίη: ϊϊιγ 1ΐ3ΐ3ΐ 
ηατ Εϊη \ Άΐ&τ\Άηά ηηά άϊβδβ Εϊηβ ΒβΓθΙΙιυη^ \νίΓ(3 ϋΙ)βΓ άβδδβη 
\νοΙι1 0(ΐ6Γ\νβ1ΐ6 θηίδοΙιβίάβη. ΑΙιβΓ (Ιίβ \νοΓΐ6 δίηά βϋβη δο υηβΓ- 
ΙίΙείΓΐΐϋίι 3ΐδ υη§βηϋ§θη(1 άίβ ν6Γΐ)6$5βΓΐιη§δνοΓ8θ1ι1α§θ. — ην . η Ρδ., ης Η1. — 
ην μίας ηέρι. η μιας ίηΐ ροπής ΒοΙίΓβθ, ην νμας πίριηοιηοαι ίς μίαν Ηα3δθ 
ρ. 91 δ. — Ις δίΓοίοϊιΙ βϊΐδοΐιΐ, 1)β• ΚϋρρβΓδ ρ. 24. ηςηηάϊατί (ΰΐδ Ιρν.) ίϋΓ ί'σικ» βαΓ- 
ηβΙιιηβΓκΙ, ,,οΐιηέ^ άν ώάοϊι χατορ&ώσασανί'" (Ρρ.). — τνχουϋάν τΐ καΐ μη 
χατορ^ώααΰαν, τνχοΐαά τί χαΐ μη κατορ&ώαααα Ρρ. υ6ΐ)βΓ τυχήν ζυ 3, 
39, 7; ϋΙ»βΓ κ χαί ζυ 2, 35, 1. — ϊαται. ϊστε 6\α\ξβ Ηδη. υ, ν3. , ϊστατα» 
Οοί)Γθβ, ϊστατί ϋδάειίείπ, αν χά&ηο^ε υηά οΐ^εη ης Κγ. 

ϋ. 112. §. 1. μετΐχώρηααν, μίτέστησαν 5, 111, 5. (Ρρ.) ν§1. ά'ιβ Ι,βχ. 
— ίχ τών λόγων βυδ ϋβΓ ϋη ΙβΓΓ β(1υη§. (Υβ.) ν§1. 5, 113. (Ρρ.) — 
χατά αφάς αυτούς γενόμίνοί Βΐΐβίη ζυΓϋο1ί§βί) Π 6ΐ36η. (Ρδ.) δρΓ. 68, 
25, 4. — ηαραηλή βία χαί άντΐλεγον Αβίιηΐίοΐιεδ \ν'ΐβ δίβ άοα 
ΑΙΙιβηβΓη 1)θΐ άβΓ ϋηΙβΓΓβϋυη^ οηΙ§β§ηβΙ 1ΐ3ΐ1βη (Ρ. Ρδ.) ; ϋΐίβπ χαί ζυ 7, 
70, 1; ϋΐ3βΓ (}3δ ΙρΓ. δρΓ. 53, 2, 8. 

§. 2, ίχ του &ίίου ίδΐ παίΐ ΰωζονα>ι ζα νβΓίίϊηίΙβη. (Υβ.) 8ρΓ. 50, 10, 2. 
ϋβ1)βΓ «κ Ζϋ 5, 104. — χαί Ααχεάαίμονίων. δρΓ. 69, 32, 2. — τιμω- 
ρία, ζυ 1, 35, 1. — ηροχαλοϋμε^α νμας ΙιβίδδΙ ϊη Βεζυ^ βυί ίΐνα*. νϊΓ ξνηραφ^ς ί', ρί/. [416.] 87 

λονμί&α ύέ νμας φίλοι μεν ίΐναι, πολέμιοι 08 μ7]δ(ν^ρ(κς, ηαΐ 1-λ της 
γης -ημών άναχίορηααι, απονόάς ηοιηϋαμίνονς αΐτινΐς δοχονΰιν έτιιτη- 
όίΐο» ίΐναι αμφοτεροις/' 

01 μεν δη Μηλιοι τοΰαυτα άπίχρι'ΐ'αντο• οΐ δε ^^Λθηΐ'αΐοι, δια-ΐχ^ 
λνόμίνοι -ηδη ίχ των λόγων εφασαν "«λλ' ονν μόνοι γί από τοντων 
των βουλίνμάτων, ώς ημΐν δοκίΐτΐ, τα μεν μέλλοντα των όρωμένων 
σαφέστίρα χρίνιτΐ, τα δε άψανη τω βονλίοβ^αι ώς γιγνόμινα ηδη &{- 
άο&ί, χαί Ααχιδαιμονίοις χαι τν/η γ.αι εληίσι ηλίΤατον δη ηαραβί- 
βλημένοί χαΐ ττιατίνοαντΐς ηλίΐατον χαί σγαληΰίοθί." 

Καί οί μεν ^Αύηναίων ηρέσβίΐς αναχώρησαν ες το στράτίνμα'ΐΐ^ 
οι δε στρατηγοί αντών, ώς ουδέν νη-ηχονον οΐ Μηλιοι, ηρός ττόλΐμον 
6ν3•υς ετράηοντο χαί δΐίλόμίνοι χατά πόλίΐς πίρΐίτίίχισαν χνχλω τους 
Μηλίονς. χαΐ νστίρον φυλαχην Οψων τε αντών χαί των 'ξυμμάχων 
καταλιηόντίς οί [ΑΟ-ηναΐοι χαί χατά γΊ]ν χαΐ χατά θάλασσαν άνίχιο^ 
ρτισαν τω πλίίοη του στρατού, οι δε λαπόμίνοι παραμένοντες εηολίτ' 
όρχονν το χωρίον. 

Καί Άργίΐοι χατά τον χρόνον τον αντόν εαβαλόντις ες τ^ν Φλιοτί-^ί^ 
οίαν χαί λοχισ&έντίς υπό τε Φλιαοίων χαί των σφετέρων φυγάδων 
δίίφθ^άρησαν ώς όγδοηχοντα. χαί οι εχ τ-ης Πΰλου Αθηναίοι Λάχε- 
δαιμονίων πολλην λείαν ελαβον καί Λαχίδαιμόνιοι δι* αυτό τάς μεν 
σηονδας ονδ' ώς αφέντες επολέμουν αυτοΤς, εχηρυ'ξαν δε ει τις βοΰλε- 
ται πάρα σφών ^Λ3~ηναίονς ληίζεσθ'αι. χαί Κορίνθιοι έπολέμησαν± 
Ιδίων τινών διαφόρων ενεχα τοις Ι^&τ^ναίοις' οι δ' άλλοι Γίελοποννη- ΙίΐβΙοη ουοίι αη (δβίη ζυ (Ιϋτίβη); ίη Βοζυβ οιιΓ αναχώρησα»: ννϊΓ ίοΓ- 
^β^η ειιοΐι αιιΓ. ΕΙ^βη 50 ζ\νβίβΓΐβί ΙηίίηίΙίνο ηοοίι ηοοΗτχύν 1, 26, 3 ιι. 
ΗβΓ. 2, 115,3. — ίηιτηίί'ΐίοι. ίηιτήάίίαιΊ Οοηη η ίηιτηιΪΗος ΟικΙεΙ δϊοΐι ί)βί 
ΑΙϋ1ί6Γη \νοΙ)1 ηϊβ; ββαηιΙεΓΐ Ευ. Τγ. 514. 

Ο. 113. άιαλυόμΐνοι 8θ\ί&Ίά6ηά. (Ρδ.) ν^Ι. ΗοΓ. 8, 56 ιηίΐ 7, 177. — 
αλλ' ουν ϋοοΐ» ίη άβΓ ΤΙιαΙ. 8ρΓ. 69, 52, 1. — άηό βεηιαδδ, άβηβοίι 
ζα ϋΓΐΙΐθίΙοη. δμρ. 68, 16, 7. — ώς όοχίΐτΐ. δρΓ. 55, 4, 3. — τά μέλ- 
λοντα ά'ιβ βΓ\ναΓΐβΙβ ΗϋΙΓθ. ν§1. 5, 111, 1. (Οδ.) δρρ. 55, 4, 4. — αα- 
'/έϋΤίρα χρίνίτί Γϋτ δϊοΙιβτβΓ ΙιοΙΙοΙ. (Υα.) — τω βούλίβΒαί ννοϊΐ 
ΙΗγ οδ ΙιβΓ ί)βΪΝν ϋηδϋΐιβΐ, (δοΐί. υ. Ρδ.) ν§1. ζϋ 3, 3, 1. — ηΰη ζίοΐι' ϊοΐι 
Ζϋ γίγνετΐα. νβΙ. 2, 61, 2. 3, 2, 2. 6, 38, 4. νβΓδοΙιίοοΙοη 2, 42, 3. — ηαοα- 
βίβλημίνοι, (ηιτρίφαντίς ηαραβόλως. (δϋΐι.) — ηλίΐατον. Ζϋ 3, 36, 2. 

0. 114. ίτράηοντο, ίτρϊποντο ύ\β ηιοίδίβη Ηδη., ννοΓϋΓ Ατη. χηθ^ίστη 2, 
75, 1 νοΓβΙοίοΙιΙ. — ιίίίλό μινοι, το ίργον, την ηίριτίίχίΰίν. (Ρδ.) ν^Ι. 2,78, 1. 
5, 75, 4. — ηόλίΐς 5, 84, 2. (Οδ.) — άγων κυτών. δρΐ'. 51, 2, 10. 

Ο. 115. § 1. ΆργίΙοι Γϋτ Άργΐίων. ζυ 5, 59, 1. — τον χρόνον τον 
αυτόν. ϋη^βννδΙιηΙίϋΙΐΘ δΙο1Ιυη§, \νίο 7, 39, 1. Οοηι. 8, 14 υ. Χοπ. Κγρ. 4, 
4, 10: χώραν την αντην {ργάΰίαύί χαι γυναιξί ταΐς αυταϊς αυνοιχηΟίΤί. (Ρρ.) 
ΟοΓΐ \νίΓ(1 ίβ(]θί;Ιι, ννίβ 1, 140, 1, άίοδο δίεΐΐυΐ)^ (ΙυΓοΙι ϋοη Οβ^εηδαΙζ ηιεΠρ 
ββΓεοΙιΐΓβΓίίδΙ 3ΐδ ΙιΐεΓ, δρρ. 50, 11, 15. ν^Ι. ζιι 1, 2, 2 Ε. — Ά&ηναΐοι, Ί$ί 
\νο1ι1 ζα δίΓοΐοΙιεη, (Ια ά\β Ηείοΐεη 5, 56, 3 ^εηιεϊπΐ δΐηϋ. (Κγ. ΒηιοΙιδΙ.) — 
ουά'. δρπ. 67, 8, 4. — ί» τις. ζυ 4, 37. — παρά άγων αυδ ϊΙιγογ ΜίΙΙβ. 

§ 2, άίαφόρων ίύΐ άιαψορών ΒεΙ^Ιίετ. τα ίάια (ΐΊάγορα ί, 87, 1. τςΙ. 88 Θονχυδίόον 

ΰιο» ηονχαζον. ύλον όδ χαί οι Μηλιοι των ^ΑΘ^ηναίων τον ηίριτίΐχί- 
σματος το κατά την άγοράν ηροσβαλόντίς νυκτός, γ.αί άνδρας τί άπε- 
%τίΐναν ααΐ εσενίγκάμίνοι οΐτόν τί και οοα πλίΐστα εόυναντο χρηοιμα 
άναχωρησαντίς ■ηονχαζον και οί ^Α&ηναΐοι αμίινον την φυλακην το 
επίΐτα παρίοκίνοίζοντο. και το χ)^8ρος ετίλίντα. 
116 Του ό' βπιγιγνομ'ονου χίΐμώνος Λα/.ίδαιμονιοι μίλληοαντίς Ις την 

Άργίίαν οτρατίΰίΐν, ως αυτοΐς τά διαβατήρια [ίίρά] ίν τοις όρίοις ουκ 
εγίγνίτο, άνίχωρησαν. καΐ ^Αργίΐοι δια την εκίίνων μβλλησιν των εν 
τΤ] ηόλίι τινάς νηοτοπησαντίς τους μεν 'ξυνελαβον, οί <5' αυτούς καΐ 
20ιεφυγον. και οί ΊΜηλιοι περί τονς αυτούς χρόνους αύ&ις κα^' έτε- 
ρον τι του ττεριτειχίσματος είλον των ^ΑΟ-ηναίων, παρόντων ου πολ- 
λών των φυλάκων, καν ελ&ούσης στρατιάς νοτερον εκ των Ιί43^7}νών 
άλλης, ώς ταντα εγίγνετο, ης ήρχε Φιλοκράτης ο δημίου , καν κατά 
κράτος ηδη πολιορκονμενοι, γενομένης καν προδοσίας τινός άψ' εαυ- 
τών, 'ξυνεχώρησαν τοΐς ^ΑΘ^ηναίοις ώστ' εκείνους περί αυτών βονλεΰ- 
σαι. οί δε άπέκτειναν ΒΙηλίων όσους ηβώντας ελαβον, παΐδας δε καν 
γυναΤκας ηνδραπόδισαν. το όε χωρίον αυτόν ωκησαν, αποίκους ύστε- 
ρον πεντακοσίους πεμψαντις. 1 Του ^' αυτοΰ χειμώνος Ιίί&ηναΐοι εβουλοντο αυ&ις μείζονι παρα- 
σκευτ] της μετά Αάχητος καν Ευρυμεδοντος επν 2ικελίαν πλευσαντες 
καταστρέψασΟ^αι, εν δΰναιντο , άπειροι οί πολλοί οντες του μεγε&ους 
της νήσου καν τών ενοικούντων του πληΟ-ους καν Ελλήνων καν βαρ- ΆΜοΙι ζυ 1,68,2. (Ρρ.) — άγοράρ Μβτΐίΐ ίηι 1,3§6Γ (ΙβΓ ΑίΙιβηβΓ. (Ογ.) ν^Ι. 
1, 62, 1. 3, 6, 2. (Αγπ.) — χρήϋιμα ίϋν χρημαβι ζννβΐ Ηδη. α. Υά. 

0. 116, § 1. μίλΧήΰαντίς, 8ρΓ. § 40 ιιηΙοΓ ,αί'λλω. — ίερά Γϋ§βη Τίιυΐί. 
(5, 54,2. 55,3) ϋ. Χθη. 5οη5ΐ; δο ηϊοΐιΐ Ιιίηζα. — ίγίγνίτο. ζα 5, 35, 3. — 
μΐλΐηϋι,ν νοΓΗ3ΐ3βη. (Ρδ.) 

§ 2. καθ^'. κ«ί? — του ηίρι,ταχίσματος Ιέίδδί Ρρ, 8θ\νο1ι1 νοη τΐ βϊβ 
ρθΓΐίΙϊν νοη ΐΐλορ 3ΐ)1ΐ3η§6η ; υηδΙβΙΙΙΐΒίΙ. Εδ δοΐιβίηΐ; ηροαβαλόνης 3ϋ526Γ3ΐ1βη ζιι 
δβϊη. (Κγ. ΒΓϋοΙίδΙ.) — ηολλών των. 8ρΓ. 50,11,1. — ώί ταντα εγίγνίτο 
νβΓάδοΙιΙί^Ι Ρρ. ννε^βη άθΓ 81βΙ1αη§ υ. οίοδ ΙρΓδ. — χαί νοΓ χατά νβΛϊηάβί 
Ιλθ^ονΰης \ιηά ηοΐιορχονμίνοι, ζϋ 1, 65, 1. — άφ' ίαντιΖν 9υδ ϊίΐΓβΓ ΜϊΙΙβ. 
— Ιχίίνονς , τους Ά&ηναΐους. (8οΙι.) ζα 4, 37. — βονλΐνααι. οποίον άν η 
βούλωνται (3,28,1) οάβΓ Αβίιηΐίοΐιβδ (4, 37) άϋΓΓίβ 3υδ§εΓ3ΐΐ6η δοϊη. — ωχη- 
ααν. ζα 1, 8, 1. ΜεΙίΓβπβ Ηδη. ωχιααν. 

Ο. 1, μίίζονι' της. δρΓ, 47, 27, 1. — μίτά Αάχητος 3, 86, 1. — 
Ενρνμΐάοντοί Κ, 2, 1, — χαταοτρέψαα^αι,, 2ίΧ(λίαν. ζα 1,114,2. — ξνγζραφης ς\ βί. 89 

βάρων, χαΐ οη ον ηολλω τιη νηοόίίατΐρον πόλΐμον ανν^ρουντο η τον 
ηρος Πίλοποννηαΐους. ^ιγ.ίλίας γαρ πίρίηλονς μίν Ιοτιν όλχάόι ου 
πολλω τινι έλασσον η οχτώ ημίρών και τοσαντη ονσα ίν ίϊχοσι στα- 
δίων μάλιστα μέτρω της Θαλάσσης δΐίίργίται το μη ηπαρος ίΤναι' 
ωγ.ίσθη όε ηόί το άρχαΐον και τοσάόί εΟνη εσχί τα 'ξνμπαντα. ηα-2 
λαωτατοι μεν λέγονται εν μέρα τινι της χώρας Κύκλωπες καΐ Ααι- 
στρνγόνίς οίκησαι, ών εγώ ούτε γένος έχω εΐηεΐν οντε όηόβεν εσηλ- 
&ον η οποί απεχώρησαν άρκείτω όε ώς ποιηταΤς τε ίϊρηται και ώς2 
έκαστος ηη γιγνώσκει περί αυτών, ^ικανοί όέ μετ' αυτούς πρώτοι 
(φαίνονται ένοικισάμενοι, ως μεν αυτοί φασι, και πρότεροι όιά το αυ- 
τόχ9^ονες είναι, ώς όέ η αλήθεια ευρίσκεται, ^Ίβηρες οντες και άπο 
του Σικανου ποταμού του εν Ιβηρία υπο Λιγΰων άναστάντες. καΗ 
«τι' αυτών Σικανία τότε 7] νήσος εκαλεΐτο, πρότερον Τρινακρία καλού- 
μενη" οίκονσι όέ έτι και νυν τα προς εσπέραν την Σικελίαν. Ιλίου 
όέ άλισκομένου των Τρωών τίνες διαφυγόντες Αχαιούς πλοίοις άφι- 
κνοννται προς την Σικελίαν, και όμοροι τοΐς ΈικανοΤς οΐκήσαντες Σύμ- 
παντες μεν ^Έλυμοι εκλή&ησαν, πόλεις (5' αυτών "Έρυξ τε και ^Έγεστα. 
προσ'ξυνώκησαν δέ αυτοΐς και Φωκέων τινές τών από Τροίας τΟΓί4 κ«* δ Γ» ηιϊΐ βϊηβιη ΟεηϊΙίν, τον ηληθ^ονς , νβΓΐ)υη(56η, \νΐθ ιηΐΐ βΐηβπι ΟαΙίν 
6,2,6. 31,6. ν•8ΐ. δρΓ. 59,2,4. — Σιχΐλίας. :Σικΐ:λία? ζϋ 2, 97, 1. — τινι. 
δρΓ, 51, 16, 4. ,,ΗοΓοά. 1, 181, 1: ου ηολλω ηω «α&ίνΐύη^ον.'' (Β1 ) — γόίζ, 
ΐη δοΓβΓΠ 3υ5 άβιη ϋπιΓαπί^θ υ. (Ιβρ ΒονοΙΙίεΓυης (Ιίβ ΟΐΌδδβ (1β$ Κπο§65 ΙιβΓνοΓ§οΙιΙ. 

— ηί^ ίηίους. ΟυΐηοΙ. ίηδΙίΙΙ. ΟΓ. 1, 10,40: ΡΙιιπηιυπη ΓβΓβΓΐ οιΐ]α5 βίΐ ΓοΓΓοαβ 
ϋΐβ οίΓουίΙιΐδ; ΓορΓβΙιοη5ΐο}ΐιβ 3 §βοιηβΙπδ 8αηΙ ΗίδΙοηοϊ ςαί ΐΏΟ^ηίΙαϋίηβδ ϊηδίι- 
Ιαηιπι 53ΐί3 δί§ηίΓιοαπ ηβνϊ^αΐΐοηϊδ ^^η1^^ιϋ θΓ6(ϋ(1θΓυηΙ. Νβηι υΐ ηυαος[ΐιβ ΓοΓίηει 
ροΓΓοοΙίδδίωα, ίΐ3 οαραοίδδίηιβ βδΐ. {.\ο.) νςΐ. Ροΐ. 9,21. — ϊλαασον. 5ρΓ. 49, 
2, 3. — όκϊώ ημίρών. 5ρΓ. 47,8,1. ϋθΙιθΓ άίβ δαοΗβ Κγ. ζ. Ηογ. 4,86,1. 

— έρ μετρ ω, \\Ίβ ννΐΓ ϋΐιηΐίοΐι δΒ^εη ΙίόηηΙεη : ία εΐηοΓ ΕηίΓετηαη^ νοη 

— ϋο^Ι. - της θαλάσσης. 8, 93, 2: Λί^ί* &αλήσαης μέτρον ίξήχοντα ατα- 
άίονς. (Ρρ.) μίτρον [της) ϋαΐάΰϋης 3υοΗ ΐ3θί ϋϊοη ϋ. 59, 17. 26. ν§1. ζα 2, 86, 2. 

— {Ιναι ΓϋΓ ονσα ιηίΐ εΐηβΓ Ηδ. α. ηιοΙίΓΟΓη Νοοίιαίιιηυηββη ζίθΐιΐ ]βΙζΙ 3αο1ι 
Ρρ. νοΓ. ν§1. ζα 3, 1 υ. ^3^ο]^δ ζ. Αοΐι. Τ. ρ. 727, 

0.2. §1. ή^ί ΓϋΓ ωΛ (3ίβ ΓποίδΙοη υη(] 1)6δΙοη ΙΙδπ.: ΐ3β νδΐΐί βΓΐ \νυΓάθ 
(ϋβδο Ιηδοί δοΐιοη ίη αΐΐβη ΖοίΙβη. — ΐαχί βΓΗίβΙΙ. 5ρΓ. 53, 5, 1. — 
τα ξνμηαντα. δρΓ. 50, 11, 13. — παλαιότατοι, ζα 1, 4, 1. 

§ 2. ώς. δοΙιδΓοΓ ζα δορίι. Οοά. Κ. 11ϊ4: χαΐ ϋοΐ &(οΙ ηόροαν ώς (γώ 
9ϊλω. (Β1.) — πρώτοι, δρτ. 58, 5, 3. — ίνοιχ ιϋά μίν ο ι. ίνοιχία^η ΙΙοΓ. 
1, 68, 4. δοηδΐ δθΙ)θϊηΙ (]3δ \νοΓΐ ίη (Ιογ ζυΐοη αΙΙίδοΗεη Ργο53 ηίοίιΐ νοΓζυ- 
Κοηιηιοπ. — 'ίβηρίς, Ιηοοηοΐηη; θΓνναιΙοη \νϋη1ϋ ηιηη ναηρο*, "Ιβηρίς. — ίηό. 
5ρΓ. 52. 3, 1. ν^Ι. 1, 8, 2. 6, 2, 2. — ΣιχανοΙ π. δβΙΐΓ ζ\νβίΓοΙΗαΓΐ οΙ) (ΙοΓ 
δίΟΟΓίδ. ]6ΐζΙ δββΓβ. ΗίθΓϋΙ)ΟΓ ΟΠί! ϋΙίβΓ βΠίΙΟΓΟ (ΙΟΓ ΙΐίΟΓ νοΓίίοιηηιοΓκίοη 
(ζννοίΓοΙΙΐΒΠεη) Αη^αόοη δοΐιΐβ^θΐδ νΥοΓίϊΘ β. 12 5. 4 71 Γ, 

§ 3. τα προς εΰπϊραν. ζυ 5, 59, 3. — αλιϋχομίνου. ζα 1, 23, 2. 

— όιαΐ(νγόντίς βΐϋοΐίΐίοίι ο1 ατοΐιςβίν οηιαι οη. ζα 4, 131, 2. — οΐχη- 
ααντίς. δρΓ. 53, 5, 2. ζα 1, 8, 1. 

§ 4. τών νηό. δρρ. 50, 8, 14. — ώς μίί' — Ιίγίτα* ββ^ΟΓΐ ζυ Ιηί 90 Θονχνδίόον 

χημώη Ις Αιβνην πρώτον, επατα ^ς ΣιχίλΙαν άπ' αυτής καηνίχ^έν- 
Τίς. ^ΜίλοΙ ό' ίξ Ιταλίας, βνταυ&α γαρ ωκουν , διΐβηααν ες 2ιχ{- 
Χίαν, ψίνγοντίς "Οπιχας, ως μεν (Ιχος και λέγεται, ΙπΙ αχιδιών, τη- 
ρησαντίς τον πορ&μον κατιόντος τον άνεμου, τάχα αν όε χαΐ άλλως 

δττως εοπλίνααντες. είσΐ όε και νυν ετι εν τη ^Ιταλία 2ικίλοί, καΐ η 
χωρά άηο ^Ιταλού βασιλέως τίνος Σικελών, τουνομα τοντο έχοντος, 
ουτίος ^Ιταλία επωνομάσ&η. ελ&όντίς όε ες την 2ιχ(λίαν στρατός πο- 
λύς τους τε 2ιχανονς κρατούντες μάχτ^ ανέστειλαν προς τά μεσημβρινά 
καί εσπερία αντης χαΐ αντί Έικανίας Σιγ.ε}.ίαν την νησον εποίησαν 
καλεΐσ&αι, και τά κράτιστα της γης ωκησαν, έχοντες, επεί όιεβησαν, 
ετη εγγύς τριακόσια πριν Ελληνας ες 2ικελίαν ελβ^εΐν ετι όέ και, 

&νΰν τά μέσα καί τά προς βορράν της νήσου εχονσιν. ωκονν όε κα* 
Φοίνικες περί πάσαν μεν την ^ικελίαν άκρας τε επί ττ] ϋ'αλαοση 
άπολαβόντες καί τά επικείμενα νησίδια εμπορίας ένεκεν της προς τους 
2ικελονς' επειδή δε οΐ Έλληνες πολλοί κατά θάλασσαν επεισέπλεον, 
εκλιπόντες τά πλείω ΒΙοτνην καί 2ολόεντα καί ΙΙάνορμον εγγύς των 
*Ελνμων 'ξννοικησαντες ενέμοντο, 'ξυμμαχία τί πίσυνοι τη των ΐΕλν- 
μίιτν καί οτι εντευθ^εν ελάχιστον πλουν Καρχηδών Σικελίας απέχει, 
βάρβαροι μεν ουν τοσοίδε 2ικελίαν καί ούτως ωκησαν. 

3 Ελλήνων δε πρώτοι Χαλκιδης εξ Ευβοίας πλεΰσαντες μετά Θου- 
κλεονς οίκιστοΰ Νάξον ωκισαν καί ^Απόλλωνος άρχηγετου βωμόν, όστις βχεόιών. (Η1.) Κγ. Ζϋ Χβη. Αη. 1, 6, 7. — τηςησαντις, φυΐάξανκς χαηόντα 
τον ςονν Οϊοη. ΑγοΗ. 1,22, (Ηυ(]5θη.) — χατι,όντος του ά. αΐ3 άβτ ννίικί 
(νοιη Ι.3η(1β) ΙιβΓχνβΙίΙβ. ζυ 2, 25, 3. — αν άέ, §βδΙθΙΊΙ ννϊβ 6, 10, 2 υ. αν 
Τί 2, 63; 2. Εγ3. άιαβαΐίν, βΙίθΓ ΪΓη δίηηβ (ΙΟΓ νβΓ§3η§βη1ιβίΙ. ΡοβΙ. δγηΐ. 54, 
11, 3. ν§1. Κγ. Οθ αυΐίι. ρ. 53. 

§ 5. Ίταλον. Ειη ΓβΙ)β11ΐ3ηβΓ Κόηϊ^. (δο1ι1θ§6ΐ3 \νβΓΐίθ Β. 12 5. 454 Ι- 
όντων ωόοίιΐβ ϊοΐι, \ν•βηη ηίοΐιΐ Ιταλία ηιϊΐ ζν/βϊ Ηβη. ϋ. Υβ. ζιι δίΓβίαΙιβη 
Ι3ΐ, 1ϊβΐ36Γ ηαοΐι 5ρΓ. 56, 10, 3 βΓΐίΙ&Γβη βίδ Ιταλία ΓίΪΓ βϊο Ερβχθδβιη ίιαίΐβη; 
ν§1. ]6(1οο}ι Κγ. ζα Χβη. Αη. 4, 8,22. — στρατός πολύς ίδΐ ΑρροδίΙίοη. (Βα.) 
ΝβοΙι §πΰϋ1ιί5θΙιεΓ Κ6(1ο\\'θί8β νίεΙπίθίΐΓ ΡΓΗοϋοαΙ, \νίθ οί ΣιχιλοΙ ηλ9ον πολλοί. 
ν§1, δρΓ. 50, 11, 1. — άνέσταλαν Γϋρ άπίστ(ΐλα»' ΒβΙίΙίβΓ; νοηι ΖϋΓϋοΙί- 
(ΐΓαη§βη άββ ΜββΓβδ άποατέλλΗν 3,89,3. Οα^β^βη ,,ΙδοΙίΓ. 12,44: τους βαρ- 
βάρους άνέαταλαν άηο της Ό^αλάασης.^^ (Ατη.) — ίποίηδβν χαλίΐσϋ^αι. δρΓ. 
55, 3, 11. — ΐχοντίς \ναδ δίβ Ιιβδβδδβη. — έπεί δβΐΐάβηι. ζα 1, 6, 2. 

§6. τΐίρ* ίη — ϋΐηΙΐθΓ. (Β3.) δρΓ. 68, 33, 1. — απολβ/5ό>'Τίς η3θ1ι- 
άβΐΏ δίβ βΒ^βδοηάβΓΐ 1)βδβΙζΙ 1ΐ3ΐΙ;βη. ζα 1, 7, 1. — νηαίάια, άιβ 
Αβ83ΐ6η υ. 3. (ΒΙ.) — Ινίχίκ. εν(χα, \\ά5 ηβοΗ ΤΙιοπι. Μ. ΤΙιαΙί. ίηιηιβΓ ββ- 
1)Γ3αοΐ3ΐ ΙιαΙΙβ, βΐηϊ^β, δοΐιΐβοΐιΐβ Ηδη. — πολλοί. 8ρτ. 50, 11, 1. — χατά 
&άλασΰαν, 6§δ. ζα § 4. (Ρρ.) — ίηιισίτίλΐον. ίηίσέηλίον ηυΓ βϊηο Ηδ. 
Ζϋ 2, 38, 1. — ξυνοίχήΰαντΐς. ζα § 3. 6, 5, 2 α. 1, 8, 1. ξυνοιχίοανης 
βϊηΐ^θ Ηδη. — η ί συ ν ο ι,. ζα2, 89, 4. — χαΐ οτι,. ζα 6, 1. — ηλοΰν ^^ΐ^^ί^ 
νοη δββίβΙΐΓΐ. ν§1. 4, 104, 3. 6, 49, 3. 97, 2. 7, 50, 2. — τοδοίάε ΐύτ το- 
σούτοι, 3αο1ι 7, 58, 1. 59, 1. 

Ο. 3. § 1. πρώτο», πρώτον νϊβΐβ, ααοΐι βΐιΐβ Ηδπ. ; 3αδ πρώτον &ίιουσ» 
βηΙδίΒηάβη. — ωχ ίσα ν ΓϋΓ ωχηααν ηιβΙΐΓβΓβ, βαβΗ β^^'β ^^η. ν§1. ^β(1ο^11 Κγ. 
δια^1. 2 5. 129. ' Ιοί Ι. 734 ν. Οίι. 6. ηαοΐι ΟϋηΙοη Ρ. Η. ρ. 264 β. — άρχη- ξν/χραψΐίς ς% (Γ. 91 

ννν εξω της ηόλκός ίοτιν, ίόρνσαντο, ίφ' ω, όταν εχ 2ιχ(λίας ^ιω- 
ροί πλέωαι, ηρώτον ^νουΟιν. 2νραχονσας δε του εχομενου ετονς '^ρ-2 
χίας των Ήραχλίΐόών εχ Κορίν&ον ωχισεν, 2ιχ(λονς εξελάσας πρώτον 
εχ της νηαον εν η νυν ουχέτι περιχλυζομενι^ η ηόλις η εντός εστίν 
ύστερον όέ χρονω χαί η ε'ξω προστειχισθ-εΐσα πολυάνθρωπος εγενετο. 
Θουχλ-ης όε χαί οί Χαλχιόης εχ Νάξου ορμηΟ^έντες ετει πεμπτω μετάί 
Συραχουσας οίχισ&είσας ^ίεοντίνους τε πολεμώ, τους 2ιχ{λους εξελά- 
σαντες, οΐχίζουσιν χαί μετ' αυτούς Κατάνην οϊχιοτηρ όε αυτοί Κα- 
ταναΐοι εποιησαντο Ευαρχον. χατά όε τον αυτόν χρόνον χαί ^Ιάμις\ 
ίχ Μεγάρων άποιχίαν άγων ες 2ιχελίαν άφίχετο, χαί ΰπερ ΙΙανταχυου 
τε ποταμού Τρο)τιλόν τι όνομα χωρίον οΐχίσας χαί νστερον αυτό&εν 
τοΤς Χαλχιδευσιν ες Λεοντίνους ολίγον χρόνον 'ξυμπολιτευοας χαί υπό 
αυτών εχπεσών χαί Θάψον ΟΓχίσας αυτός μεν άποθ^νησχει, οΐ ό' άλλοβ 
^.χ της Θάψου άναστάντες Υβλωνος βασιλέως 2ιχελοΰ προδόντος την 
χώραν χαί χαθ^ηγιισαμένου Μεγαρέας ωχισαν τους 'Υβλαίους χλη&εν- 
τας. χαί έτη οιχησαντες πέντε χαί 'τεσσαράχοντα χαί όιαχόσια υπό 
Γέλωνος, τυράννου 2υραχοσίων, ανάστησαν εχ της πόλεως χαί χώρας, 
ηρίν δε άναστηναι, βτεσιν ύστερον εχατόν η αυτούς οΐχησαι, Πάμμι-^ γίτου άοβ ΡϋΗτβΓδ, Ββ8θ1ιϋΙζβΓ9 (ΙβΓ Ληδΐβ(1β1ϋη§. ν§1. 51οΐ3. 74, 
61 υ. Ηβίηϋ. Ζϋ ΡΙαΙ. ίγδ. 5. — οατ»ς. δρπ. 51, 8, 3. 

§ 2. Συράχουααί ϊδΐ ηοϋβΓβ Κογμ, Σνρήχοσσαι ΜΙΙεΓβ. Οϋ111ίη§ Αοο. 
6. 144 II. ζ. ΑΓΪδΙοΙ. Ροΐ. 293. — τον ίχομίνον ίπι ηϊοΐΐδίβη, ΐη άβΓ βο§6ΐ 
80 ηιΐΓ ΟΓΐΙϊοΗ. — των Ήραχλαάων. δρπ. 47, 9, 1. — νήαου, ΟτΙγ^ίθ, 
■ννΐβν»οΙι1 ιηβίδΐ ηυΓ Ναΰος νοη ίΐοη Οοπεπη ιιηϋ Ι,ίνίαδ ξβηαηηΐ. — τιερίχίν- 
ζομίντι δοηδί οΐιηε, πιϊΐ οίηειη * δυΙίδΟΓ. ΒθΙίΙςβΓ. — έγένίτο. ΗϊβΓ ίδΐ 
άιβ §αηζ6 81αι11 8υΙ)]60ΐ. ζυ 1, 100, 3. ϋοηη χαί νοΓ η ίξω ίιαΐ ΠϋΓ ααΓ προς- 
τίίχια&ίΐΰα, ηίοΐιΐ 3υΓ ηολνάν&ρωηος Βοζϋ§. 

§3. οίΧίσ&ΐίαας. δρπ. 56, 10, 2. ,,οίχίΛί/ 6, 4, 3." (Ρρ.) ν§1. 6, 4,4. 5, 3. — 
αυτοί ΓϋΓ δϊοΐι είηοη είξβηβη, ηίοΐιΐ βυοΗ ϋβη ΤΙιυΙίΙβδ 3ΐ$ δοΐοΐιεη αηεί'ΐίοηηβικί. 

Ο. 4. § 1. Πανταχΰου ΓϋΓ Παντκγίου (Ιίβ ϋβδίβη Ηδη. Οοϋΐι ΙιοΐδδΙ. βΓ 
1)61 ΑηοΙβΓη Πανταγίας. ϋεΙίβΓ οίαδ ΡοΙιΙεη (Ιοδ ΑΓίίΙϊοΙδ δρρ. 50,7,1. — Τρώ- 
τίλον. Πρώηλον ιηεΗΓθΓΟ, ζ. ΤΗ. §ιιΙο Ηδη. — ^? ^ί οί'τίί'ονς, νιβ'ύ ξνμ- 
πολιτίύαας άϋη ΒββΓίΟ μιτοικησας αηάβιιΐοΐ (Ρρ.), ΑΛΌΓευί αυοίι κυτό&ίν δίοΐι 
1»βζϊβΜ. 

§ 2. άναατάντις νβΓίΓΪεΙίβη, \ν3ΐΐΓ5οΙιεΐη1ίο1ι (ΙϋΓοίι δίΙιεΙεΓ, είχνα 
Ρεϊηάθ ϋεδ Ηγΐιΐοη. — την χώραν. 03δ 06ΐ)ϊεΙ νοη ΤΙιβρδΟδ οοΙοΓ νοη Μβ- 
β3Γ3? ΰϊοδεδ σιοίηΐ Β(1. ιιηά 0Γΐίΐ3Γΐ ηροάονναί ύ]3βΐζβΙ)βη, ^ν^8 Β1. (ΙογοΙι 
ΡοΙγΙ). 32, 13, 5. 36, 1, 1 υη^εηϋβεηϋ ^είεβί. Αυοίι ΙΊΙποΙι ΒείΐΓ. ζ. ΚηΙ. 3 
δ. 10 ηΐηιιηΐ ηροάόντος ννίβ όόντος 5, 1, 2 υηά νβΐ'^ΐείοΐιΐ Χβη. ΗεΙΙ. 1, 5, 7: 
τόρ τί τιροογίιλόμίνον [μκΐ96ν\ άπίάωχί χαΐ ϊτι, μηνός ηροέάωχίν. Εϊηβ ηιΐΓ 
υη1ί1αΓ6 Αείιηΐίοΐιΐίείΐ. ΚίοΙιΙί§6Γ \ν•ο1ι1 νοΓδΙεΙιΙ ΗΙ. 3οη6δ αηΛ (ΙευΙεΙ ηροάοΖνα» 
Ρτείδ §6ΐ)εη, βαΓβεΙιεη. ν^Ι. 3, 55, 2. 5, ΙΟΛ. ϋεΓ ΚΙβίηβ ΚϋΡδΙ $οΙιείη4 
δίοΐι πιίΐ (Ιεη Μθ23ΓεΓη αΐδ ΚϋΙίΓΟΓ {χα&ηγησαμίνον) νοτίίιιηιίεη ζιι Ιιαίιοη, \νεί1 
ηιαοΙιΙϊβεΓβ Νβοΐιΐ^αρεη βυοίι ΐΐιη Ι^ΟΓίρβηςΙβη. — Μ ίγαρίας , \νίο .'ίίνιίιοί % 3. 

§ 3. 'ύατίρον η ιηίΐ ϋεηι ΙπΓ. ΐδΐ δείΐοη. δοΐιοηι. ζ. Ιδδ. ρ. 211. ϋε^ερ 
ηρότίρον ^ ζα 1, 69, 4. — αυτούς. Εδ δίηϋ ι1ϊε8ε11)οη 5ο Ιαηββ δϊε νοη ϋοπι- 
δε11)θη Οβδοΐιίεοΐιΐο δϊηϋ. ζα 1, 2, 2. ΡϋΓ αυτούς εΐηο ^νεηίς νθΓΐιϋΓβΙβ Υβ- 
Π3η1θ αυτοί. δρΓ. 55, 2, 8. — οΐχίίαα» ΓϋΓ οΐχίααί Γαβί αΐΐβ Ηδη., βοΐϊίΐϋβΐ 92 Θονχνόίόον 

λον η^μψανης ες Σίλινονντα χτίζονσιν, γ.αΐ εν. ΒΙεγάρων της μητρο- 
πόλεως ούσης αντοΤς επελ&ων "ξνγχατωχισεν. Γελάν όέ Άντίφημος ε% 
'Ρόόον χαί ^Έντιμος εχ Κρ7]της εποίκους άγαγόντες >ίοιντι έκτισαν έτει 
ηεμπτω χαΐ τεσσαραχοστω μετά Συρακουσών οΐκισιν. και τι] μεν 
ηόλίΐ άπο τον Γέλα ποταμού τούνομα εγένετο , το όε χωρίον ου νυν 
■η πόλις εστί και ο πρώτον ετειχίσδ^η Αίνδιοί καλείται• νόμιμα όε 

ΐι^ωρικα ετεθ^η αυτοΐς. ετεσι όέ εγγύτατα οκτώ και εκατόν μετά την 
σφετβραν οΐκισιν Γελωοι Ακράγαντα ώκισαν, την μεν πάλιν άπο τον 
Ακράγαντος ποταμού ονομάΰαντες, οίκιστάς όέ ποιησαντες ^Αριστόνονν 

ίκαΐ ] Ιυστίλον , νόμιμα όέ τά Γελωων όόντες. Ζάγκλη όέ την μέν 
αρχήν άπο Κΰμης της εν Όπικία, Χαλκιόικης πόλεως, λιαστών άφικο- 
μενο)ν ωκίσΒ^η, ύστερον όέ καν άπο Χαλκίδος καΐ της άλλης Ευβοίας 
πλη&ος ελ&ον 'ξυγκατενείμαντο την γην και οικιβταΐ Γίεριηρης καΐ 
Κραταιμένης εγενοντο αντης, ο μέν άπο Κνμης, ό όέ άπο Χαλκίδος. 

κονομά όέ το μέν πρώτον Ζάγκλη 'ην νπό των 2ικίλών κλη&εΤσα, Ότι 
όρεπανοειόές την ιόεαν το χωρίον εστί, το όέ δρεπανον οί 2ικίλοΙ 
ζάγκλον καλουσιν' νστερον ό' αντοί μέν νπό Έαμίων χαί άλλων Ίώ- 

ζ^νων εκπίπτονσιν, οί Βΐηδονς φευγοντες προσεβαλον Σικελία, τονς όέ 
Σαμίους ^Ανα'ξίλας, 'Ρηγίνων τύραννος, ου πολλώ ύστερον εκβαλών χαί 
την πόλιν αυτός 'ξυμμίκτων άν&ρώπων οΐκίσας Μεσοηνην απο της 

νοη Ογ. π. Ρρ. ϋβηη δοηδΐ πιϋδδβ οίχι,β&ήναι, δΙβΗβη. 03§θ§6η §ΐ3υϋί ϋϋποΐι 
β1). δ. 10 ί., νοη άβΓ 0Γϋη(3υη§ βΐπθΓ ΙιβΙΙβυίδοΗεη δίαάΐ ννεπάβ (ηαπ) οΐχίζαν §6- 
83§1. \ν^3Γυιη ηϊοΐιΐ βυοίι νοη άθΓ Νΐβ(1βΓΐ38δυη§ οϊχηϋαιΐ — Πάμμιλον. 
Πάμιλλον βϊηί§β §υ1β Ηδη., Πάμμηλον Ββίβΐίβ. Οο111ϊη§ Αοο. 5. 189 §1αΐ]1)1; 
Πάμμιλος 3υ5 Πανόμιλος νβΓίίϋΓζϊ. — ίί νοΓ Σίλινουντα [Έλι,νονντα (3ίβ 1)β8ΐβη 
Ηδη.) νβΓ(]3θΙιΙί§Ιθ Ε)γ. ; βΙίβΓ Σίλινοΰντα ϊδΐ ρΓΟίβρΙίδοΙι άβτ ΟγΙ 'λό δραΙβΓ 
δβΠηυδ δίβηά. ν§1. ζϋ 1, 2, 3 Ε.; ϋΙ)6Γ άϊθ ΕΓ§3ηζϋη§ άβδ Αο. ζα χήζονα» 
δρΓ. 60, 5, 5 υ. ζυ 1, 114, 2. — χαΐ Ιχ Μ. αηά ζν/3Γ 3υ8 άβω Μ. ίπ3 
βϊ§θη11ίο1ιβη Ηοΐΐβδ. υβΙ)βΓ χαί Γϊϊγ ος Λ'βΓ§1βΐο1ιΙ ΗβΓίΙθϊη 01)88. ίη Χβη. Ηβΐΐ, 

1, 7, 4: ίπίβτολην ίτΐίάίίχννΐ μαρτύρων, χαί ϊτκμχραν βΙο. υ. ΡΙιιΙ. ϋΙ^ΟΓ (Ιΐο 
Κ1ϋ§ΙιβίΙ άβΓ ΤΙιίθΓβ 19 : χονρίΰς τις &ανμάσιόν η χρήμα πολνφώνον ηίττης ΐτρί<^(, 
χαί ανθρώπου ρήματα χαι &ηρΗονς φ^^όγγονς άντατίίάίόΌν. — ίπίλ&ών , ηαοΐι 
άθΓ 1, 24, 1 βΓννδΙιηΙβη δίΙΙβ. — ξνγχατωχι,βΐ 1ΐ3ΐΓ ^Γϋηάθη; (33δδ €Γ 
βαοΐι 3ΐΐδ δβίηβΓ ν3ΐθΓδί3(31 Αηδϊ6(Ι1βΓ (Ιαζυ πιϊ(§βΐ3ΓαοΗΙ ϊδΐ 3υδ άοπι λΥοΓίο 
ηϊοΐιΐ Ζϋ δοΙιΗθδδβη. — μίτά Σ. οϊχησι,ν. ΠβΙ^βΓ (]3δ Ρβΐιΐβη (1θ8 ΑΓίίΙίβΙδ 
Ι3βί βροαΙιβηκΐ38δί§;θη ΒβδΙίαιπιυη^θη ζα 1, 12, 2. — η ηόλι,ς, άχρόποΧις. ζα 

2, 15, 4. (Β1. υ. ΑΓη.) — χαΐ ο. δρρ. 60, 6, 4. — χαλίΐται,. χαλουνταί 
δοΐίβϊηΐ είηβ Ηδ. §βίΐ3Μ ζα 1ΐ3ΐ56η. 

§ 4. ίγγύτατα, \νίβ 6, 5, 3. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 4, 2, 28. 

§ 5. άηό νοη — 3υδ, \νϊ6 6, 5,2. ΗβΓ. 7, 95: "ίωνίς οί άη' Ι4&ηνέων. 

— ξνγχατ(ν(ίμαντο Ιΐιοΐΐίβη ηιϊΐ; ϊΐιηβη. (Ρβδδονν.) Εϊη δβΙΙεηβδ \νοΓΐ;. 

— ο μέν ββΐιΐ 3ΐιΓ Κραταιμίνης η3θΙι Ρ3ΐΐδ. 4, 23, 3. 

§ 6. ζνομα. 8ρΓ. 46, 13 υ. 52, 4, 6 υ. ζυ 1, 122, 4. — την ϊάέαν 
ΐ8ΐ Ιιίηζυ§βΓϋ§1, ■«•είΐ (ΙίεδΟΓ Βθ§ΓΪίΓ ίη — αάές νθΓ\ν)δο1ιΙ ίδΐ. νβΐ, ίοΙ)βοΙί Ρ3- 
Γ3ΐϊρρ. ρ. 537. — αντοί, (ΙΊβ Κγαΐ3βΓ υηά ΟΙιβΙΙίυϊεΓ. (ΑΓη.) — ηροσέβαλον 
ΙββΙβη 3η, ννίβ 8, 12, 1. 14, 1. 33, 1. ν^Ι, 101, 1 υ. 6, 44, 2 ιι. δρΓ. 52, 2, 7. 

0. 5. § 1. αυτός ΓϋΓ αυτοΊς Πο1)Γοβ υ. ΒοΙίΙίεΓ. — την ηόλιν ξνμ- 
μίχτων άν&ρώηων οΐχίαας πιβΙβπαΙεΓ ββηίΐϊν: η ηόλις ην ωχκαν ην ξυμ- ξιψχραφίΐς ς, ς. [415.] 93 

εαντον το άρχαΤον πατρίδος άντωνόμαα^ν. χαΐ 'Ιμίρα άηο Ζα/κλ-τ^ςί 
ωχίσδ-η νηο Ενκλίίδον χαΐ 2ίμον ν.αί Σάν.ωνος, καΐ Χαλκιόης μεν οΐ 
πλίΤστοι ηλ&ον, ες την άποιχίαν, 'ξννωκησαν όε αντοΐς ν.αΐ εκ 2νρα- 
κονοών φνγάόίς ατάαα νικηΟεντις, οι ΆΙνλητίόαι καλονμίνοι' καΐ 
φωνή μεν μίτα'ξύ της τε Χαλκιόεων καί λωρίδας εκρά&η, νόμιμα δε 
τα Χαλκιδικά εκράτηΰίν. ^Άκραι δε και Κασμεναι νπο Σνρακοσίων3 
ωκίαβηοαν, ^Άκραι μεν εβδομήκοντα ετίΟΐ μίτά Σνρακονσας, Κασμε- 
ναι δ' εγγνς ιΐκοσι μίτά ^Άκρας. και Καμάρινα το πρώτον νηο ^υ- 
ρακοσίων ωκίσ&η, ετίσιν εγγύτατα πέντε και τριάκοντα και εκατόν 
μίτά Σνρακονοών κτίοιν' οίκιβται δε εγενοντο αντης βάσκων και 
Μίνΐκωλος. άναΰτάτων δε Καμαριναίων γίνομένο)ν πολεμώ νπο 2υ-^ 
ρακοσίων δι^ άπόατααιν, χρόνω Ιπποκράτης νοτίρον, Γελάς τύραννος, 
λύτρα ανδρών ^υρακοσίων αιχμαλώτων λαβών την γην την Καμαρι- 
ναίων αντος οΐκιοτης γίνόμίνος κατώκιΰε Καμάριναν. και αν&ις νπο 
Γελωνος άνάΰτατος γινομένη το τρίτον κατωκίαΟ^η νπο Γίλώων. 

Τοοαυτα ε&νη Ελλήνων και βαρβάρων Σικίλίαν ώκίΐ και επι ΓΟ-6 
οηνδί ονσαν αντην οι ^Αδ^ηναΤοι ατρατίνίΐν ώρμηντο, εφιέμίνοι μεν 
τ?ι άλη&ίΟτάτ)^ προφάοΐΐ της πάσης άρ'ξίΐν , βοηϋ^ίΤν δε άμα (νπρε- 
ηώς βονλόμίνοι τοΤς εαντών 'ξνγγίνεσι και τοΐς προαγίγίνημένοις 'ξνμ- 
μάχοις, μάλιστα δ' αντονς εξώρμησαν ^Εγίσναίων [τί] πρεσβίΐς παρόν-ί 
τίς κ«^ προ&νμότίρον επικαλονμίνοι. όμοροι γαρ οντες τοις 2ίλινονν- 
τίοις ες πόλίμον κα&έστασαν πίρί τί γαμικών τίνων και ηίρι γης άμ- μίχτων άνί^ρώηων. δρΓ. 47, 8, 3, ν§1. ϋίβΙ. δγηΐ. 47, 8, 3. — τ6 άρχαΐορ 
ΓϋΓ αρχαίας Οίΐυτ θϊη λΝΪιΙίΙίοΙιοδ ΑοΙνοΓϋΐυΐΏ ϋοϊηα Αιΐίΐίβΐ ϊδΐ ιιη§θ\ν. (Ρρ.) Αηα- 
Ιο§ οίοιη ΚαΙΙε \νο βϊηβ ΡΓϋροδίΙΐοη (βίννα χατά) ζη§,βί^^•^,ι \νανβ. δρτ. 50, 8, 13. 
ν^Ι. 2, 16: {κ τζί χατά το άρχαϊον ποληιίας. — άντονομάζειν δο ηυΓ ηοοίι 
Ιιοί Οϊοη ϋ. 293, 95. (Β1.) 

§ 2. Χαλχι,άίΙς μίν οΐ ηΐίΐατοι, ηλ&ον ά\β πιβίδίοη •\νβ1θΗβ 
Ιίαπιβη \ναΓβη ζννατ ΟΙιαΙΙίΐιΙίβΓ. (Η1.) δρρ. 50, 11, 1. — ξυνώχηααν. 
Ζϋ 6,2,6; οίηί^β Ηβη. ξννωκισαν. — στάσα νικημένης άυΓοίι βϊηβ Οο- 
ββηραΓίοί 1)6δϊβ§1. (Ρδ.) ΗβΓ. 1, 150: ατάαι, ίσσω&ίντίς. — μίταξύ βίο 
ΜίΙΐΘΐΓΐίη§. 5ρΓ. 66, 1, 2. — /ίωρίάος. ζιι 3, 112, 3. 

§ 4. Ιπποκράτης, οΙογ νοη 498 1)ΐδ 491 Γθ8ίεΓΐο. ΟΙϊηίοη Ρ. Η. ρ. 
206 δ. ϋ6ΐ30Γ ίΐϊβ ιιηβονν. Εΐηδοΐιϊβΐίΐιη^ Κγ. δΐιιό. 2 δ. 169. — λύτρα αΐδ 
ίοδοβοΐιΐ. Ον. Μοί. 2, 695: ηίΙίιΙοΓη οαρο ρΓβοιηία ναοοαπι. (Βλ.) \νίϋ6Γ- 
δρΓυοΙι {ίβ^οη Ηογ. 7, 15 4. — Γίλώων ΓϋΓ Γίλωνος ϋοα\νο11 ζα 01. 79, 4. 

Ο. 6. § 1. ωρμηντο. Κγ. ζ. ΙΙογ. 6, 65, 1. — ηροψάαα. Ζϋ 1, 23, 5. 
— αρξίίν. Ζϋ 1, 27, 2. — ίύπρΐηως, ενηρογασίσιως. (δοίι.) ίπίΙοΓη 5Ϊβ 
(Ιίοδ οίδ 8η8ι^η^1^§^η νοΓ\ν3η(1 βοΙ^ΓουοΙιΙβη. ζη 1, 37, 3. 4, 60, 1. — 
τοις έ. ξνγγ ίνία ί, τοϊς Χαλχιάίυαί. (δοΐι.) — τοΐς π ροβγ (γίνημίνο*ς 
(Ιοη ουδδΟΓ οϊοη δΙηπιπινοΓννβηοΙΙοη Ηϊηζυ^βΐίοηιιηβηβη, ννίο άοη ΑΙίΓα^αη- 
ΙίηβΓη 5, 4, 5. (Ηΐ£.) 

§ 2. Έγίαταίων τί. Παδ τέ δίοΐιΐ ηΐδ ο1) ηοοίι ΑηΓο^υη^οη ΑηάβΓβΓ, 
τώ»' ξΐΎαγορίνό>'των αντοΐς, Γοΐι,'οη δοΙΙΙοη. (δοΓΠΐηοΓ.) ΛΥοΙιΙ οίη Ιιίοδδοδ ΗγρβΓ- 
Ιιηίοη ιΐββ τϊ , ννεηη ϋϊβδ ηϊοΐιΐ ζϋ δίΓβίοΙιβη ίδΐ. — ηρο9νμότ(ρον ίΐΙ« ίη 
αηϋρΓη ΑπββΙοββηΙιεΐΙθη. 8ρΓ. 49, 6. — ίί ηόλίμον χα&ίαταααν βυοίι 3, 94 Θονχνδίδου 

φίθβητητ<η} , καΐ οΐ 2(λίνονντιοι 2νρακοσΙονς ^ηαγόμίνοι Ιξνμμάχονζ 
8κατίΓρ/ον αντονς τω ττολίμιο γ,αΐ κατά γην καί αατά Οάλααοαν' ώοτβ 
την γίνομενην επί Αάχητος καί του προτέρου πολέμου Αίοντίνων 61 
*Εγίθταΐοι 'ξνμμαχίαν αναμιμνησχοντίς τους Ι^&ηναίους εδέοντο οψίοι 
ναυς πεμψαντας επαμυναι, λέγοντες άλλα τε πολλά χαΐ χεφάλαιον, εϊ 
2υραχόσίθΐ ΛεοντΙνους τε άναοτηοαντες ατιμώρητοι γενήαονται χαΐ 
τους λοιπούς έτι "ξυμμάχους αυτών όιαφθ-είροΐ'τες αντοί την άπασαν 
δνναμιν της Σικελίας οχησουΰι, κίνόυνον είναι μη ποτέ μεγάλη τιαροτ- 
αχευη /ίωριης τε ^ωριευαι χατά το ξυγγενες χαι άμα αποιχοι τοις 
εχπεμψασι Πελοποννησίοις βοη&ησαντες χαΐ την εχείνων δΰναμιν 'ξυγ- 
ΐίχα&ελωσιν' αώφρον δ' είναι μετά των υπολοίπων ετι 'ξυμμάχων άν- 
τέχειν τοις 2υραχοοίοις, άλλως τε χαΐ χρήματα Οψων παρεχόντων ες 
τον πόλεμον ϊχανά. ών άχοΰοντες οί Ά^ηναΐοι εν τοις εχχλησίαις 
των τε Έγεσταίων πολλάχις λεγόντων χαΐ των "ξνναγορευόντων αυτοΐς 
εχρηφίοαντο πρέσβεις πεμψαι πρώτον ες την Έγεσταν περί τε των 
χρημάτων σχεψομενους ει υπάρχει, ώσπερ ψασίν, εν τω χοινω χαΐ εν 
τοις Ιεροΐς χαΐ τά του πολέμου άμα προς τους 2ελινουντίους εν οτφ 
εστίν είσομένους. 

86, 1. χαήΰτηΰαρ 1, 23, 5, 5, 25, 8. 84, 8. — ά μφΐϋβητητον. άμγισβηττ}- 
σίμου Ι,οΐιβοΐί ΡβΓαΙϊρρ. ρ. 494, \ν3δ (1Ϊ6 ΑΙΙΐ1ί6Γ δοηδΐ §βΙ)Γ3υο1ΐ6η. Τΐίαΐί. 1ΐ3ΐ 
βοηδΐ Ιίβίηδ νοη Ιϊβίόοη; ,,ϋαδ βΓδΙθΓβ Οίοη. Η. υ. Ρβυδ." (ΒΙ.) — ίηκγόμί- 
ροί. ίπαγαγόμίροι'^ — χατεί ργοί'. ζυ 4, 98, 4. ΗβΓ. 6, ΙΟΙ: χατίργοντίς 
πολλόρ. 

§ 3. Ιπί. δρΓ. 68, 40, 4. — προτέρου Ι36ζίβ1ΐ6 ίοΗ ηίοΐιΐ τη\1 ϋϋποϊ) 
ΒβϊΐΓ. ζ. ΕγΚΙ. δ. 13 ααΓ (Ιοη Αΐ'οΐιϊοΐδίηίδοΐιβη Κπ6§, δοηάβΓΠ 3υΓ ϋθπ ίι-ϋΙίθΡ 
1η δίΐίβΐϊβη §βΓϋΙιιΐ6η. — Αίοντίνων νοΓίιίηίΙβΙ Υβ. πίϊΙ πολέμου, \νοΓϋΓ ίΐϊθ 
δΙβ11υη§ ιώθΙιγ δρΓΪοΙιΙ. ν§1. δρπ. 47, 7, 5 π. ζυ 1, 24, 4; Βά. ηιΐΐ ξυμμαχϊαν. 
ΑΙδο λνοΐιΐ : Βϋπίΐηίδδ άβΓ Ε§βδΐ3βΓ ΓηϊΙ (ίβη ίβοηΙΐηοΓπ. ϋβηη (]3δ8 
βΐη 8θ1θ1ΐ6δ δίΒΐΙ ςβΓυηάεη, δοΐίβίηβη ά\β ννοτίβ τονς λοιπούς ϊη ξνμμάχονς 
αυτών ν§1. § 4 βηζαάουίβη. ,,ΙΙοΙ^βΓ ύΐα Η:ίηδοΙιίβΙιΐιη§ ζυ 3, 90, 3." (Βο.) 

— άναμιμνήΰκονης , υπη (Ιοη ίι-ϋΐιοιη νοΓ§9η§ ζιι βίηβΓ 3ΐ)βι•ηΐ3ΐί2βη 1η- 
ΙθΓΥβηΙίοη 3ΐδ ϋιυηά υηά δο1ΐ3δΙ 3ΐ8 ΥθίρΩίοΙιΙυη^ §θ11θη(1 ζυ πιβοΐιβη. ϋβΙιβΓ 
άίθ Αο. δρρ. 47, 11, 3. — πέμι^αντας ίιπ' πίμχρανης βϊηβ Ηδ. — %ίγά- 
λαιον 3ΐδ Η3υρΙδαο1ιβ (338 8. — Αΐοντίνονς άναστησαντίς 5, 4, 2. 

— άίκψ&ίίροντίς. άιαφ&ΐίραντις Υά. Α1)βΓ σχήΰουσι Ιίαηη Ιιβϊδδβη: ϊη Βθ- 
6ίΙζ ηεΐιτηβη \νοΓ(1βη. δρΓ. 53, 7. — την απααην. δρΓ. 50, 11, 12. 
ν^Ι. 6, 16, 6. — χίν&ννον μή. Κν. ζϋ Χβη. Απ. 4, 1, 6. — /ίωρκίς ^ω- 
ραυαι, Συραχονΰιο* τοΙς Πΐλοποννηΰίοις. (8ο1ι.) — χατά το ξυγγίνές. ζυ 
1, 6, 3. — τοΊτς ίχπέμψααι, τοΙς Κοριν^ώις. (δοΐι.) — ίχίίνων, των Α- 
θηναίων, (δοΐι.) 

§ 4. υφών, τών Έγίβταίων. (δοΗ.) — τόν, τόν μέλλοντα, (δοΐι.) δρΓ. 
50, 2, 2. — άκον€ΐν τηϊΐ ΘΪηοπι Οβ. δοννοΐίΐ άβΓ δβοΗβ 3ΐδ ϋοΐ' ΡβΓδοη υθγ- 
Ιίΐιηόοη ΙδΙ δοΙΙεη , ηοοίι Ι&Ί Όβϊϊΐ. 18, 9. (ζνν. ΡΙαΙ. βον§. 516, ά.) \α,\. Ό\βΙ 
δγηΐ. 47,10, 7. ΗϊΟΓ ^^(^ο^11 Ιίδηηίβ άοΓ Γοΐβ. ββ. βιιοΐι είη 3ΐ)5θ1υΐ6Γ δοίη. — 
ίν τ αϊ ς έχκλησίαις ΙδΙ ιηίΐ άκονονης ζα ν6Γΐ3ίη(3ρη. (Υά.) — των ξυ ν α- 
γορευόντων αντοΐς, ΑΙΙίϋΜαοΙβδ πηιΙ (3θδδβη Αη1ΐ3η§0Γ. (\νίηδβηι.) — πέμ- 
ψαι ΓϋΓ πέμιρανης βίπθ ΙΙδ. — χοινω δ ΓΓεηΙΙίοΙιβΓ δο1ΐ3ΐζ. ζα 1, 80, 3. 

— Γα του πολέμου ά\β ΚΓΐβ^δβη^βΙβ^β η ΗβΙΙβη. ν^Ι. 6, 15, 3. €οη- 
οϊηηβΓ \ν3Γ6 πίρΐ τον πολέμου. (Ηΐ£.) — προς τους. τον προς Κτ. ΒηιοΙίδΙ. ΙηΥ9^Ψ^ζ ^'» Γ. [415.] 95 

ΚαΙ 61 μεν ηρίσβίΐζ των Ά3•ηναΙων άπιστάΧησαν ^ς ττρ* 2ιχί-7 
λίαν' Λαν.ίδαιμόνιοι (5ί του αυτού χειμώνας χαί οί "ξνμμαχοι ηλ-ην 
Κορπ'θίίον στρατίνσαντίς ίς την Ι^ίργίίαν της τί γης ετίμον ου ηολ- 
λην χαί σΤτον άηχομίσαντό τίνα ζίνγη χομίοαντίς , χαί Ις Όρνίάς 
χατοιχίοαντίς τονς ^Αργίίων φνγάύας χαί της άλλης στρατιάς ηαρα- 
χαταλιπόντες αντοΐς ολίγους, χαί σπησάμίνοί τίνα χρόνον ωστί μηΐ 
ό,ύιχΗν Όρΐ'ίάτας χαί ^Αργίίους την αλλήλων, απ(^/ωρ7^σαν τω στρατώ 
6π' οϊχον. ^λβόντων ΟΒ Ά37]ναίων αν πολλω νοτίρον ναυσί τριάχοντα 
χαί Ιξαχοσίοις όπλίταις οί ^ΑργίΤοι μίτά των Αθηναίων τιανστρατια 
εξελθόντες τονς εν Όρνεαΐς μίαν ημεραν εηολιορχονν νηο όε νύχτα 
αυλιοαμένον του στρατεύματος αηοθ^εν εχόιόράσχονσιν οι εχ των Όρ- 
νεών. χαί τη νστεραία οί ΑργεΤοι, ώς ιίσθοντο, χατασχάψαντες τάς^ 
^Ορνεάς άνεχώρησαν χαί οί Αθηναίοι ύστερον ταΐς ναυσίν επ' οϊχον. 

Και ες Μεθχόνην την Όμορον ΒΙαχεδονία Ιππέας χατά θάλασσαν 
χομίσαντες Αθηναίοι σψών τε αυτών χαί ΒΙαχεδόνων τονς παρά σφίσι 
<^>νγάόας εχαχονργονν την ΊΙερύίχχον. Ααχεδαιμόνιοι όε ττεμψαντες^ 
παρά Χαλχιόέας τονς επί θράχης, άγοντας τιρος Αθ^ναίονς δε/ημε- 
ρους σπονδάς, 'ξνμπολεμεΐν Ιχελενον Ιίερδίκχα' οί δ' ονχ τ^θελον. χαί 
ό χειμών ετελεντα χαί εχτον χαί όεχατον έτος ετελίντα τω πολέμα) 
τωδε, ον θονχυδίδης 'ξνν^γραxρεν. 

Τον ()' επιγιγνομένον θ^ερους αμα 7]ρι οί των Αθ^ηναίων πρέσβεις^ 
ηχον εχ της ^ιχελίας χαί οί 'Εγεσταΐοι μετ' αυτών άγοντες εξηχοντα 
τάλαντα άσημου αργυρίου ώς ες εξηχοντα νανς μηνός μισ&όν, άς ε- 0(1θΓ τον ηρος τονς. — Ι ν Ε τω ίη \νο1ο1ιθΓ ία^Ο- δρΐ". 4 3, 4, 22, ν§1, 
Κγ. ζϋ Χοη. Αη, 3, 1, 15. — (ίσομένονς. δρρ. 38, 7, 5. 

0. 7. § 1. της γης. δρπ. 47, 28. 9. — τι.να ζιι ζίύγη ββζοςβη λνάΓβ 
ί)β(1βυΙυιι§ί;Ιθ8 ; βδ ί8ΐ αίδο , \νοΙι1 ηυοίι άοΓ δίοΐΐυη^ \νθ£οη, ηιίΐ αϊτό*/ ζυ υθγ- 
1)ίη(]οη. Μίΐηο^θ8 \\•3δ ιυοη ΙιίοΙιβΓ ζίοΐιοη Ιίοηηΐβ ϊδΐ (Ιοοίι ^•^^δ^11^β^]^η, Λνίβ 
ΟθΐίΊ. 6, 26: τΐίτρ' « λογισμω βϊί,ησθ-' ορωσί τι. ηρήξοναιν. — χατοίχίβαντες 
ζιι βϊηειη ίηιτίίχισμα. — τονς Ά. (^νγάύας 5, 83, 3. 116, 1. (Ρμ.) — της 
άλλης ίηι Οοί^ΰΠδαΙζβ ζα άοη Υορίίβηηίοη. 

§ 2. τινά χρόνον ηυί, Γΰτ οίηβ §ο\νίδδθ ΖοίΙ. (Υβ.) δο ηοοίι 
ιίοΓ Αο. 1)61 σηέΐ'άεσ^αί 2, 73, 2. 4, 63, 2. 5, 60, 1. (Ηογ. 7, 148, 2.) 1)βί 
σηον<^(<ς ηοιιΊα»αι 5, 41, 2, 4 7, 1. ιΐνια 5, 18, 2. 79, 1 ν§1. 4, 118, 7 α. 8. 
5, 47, 3. 5ρΓ. 46, 3. — την αλλήλων, δρρ. 51, 3 Α. — ίξελ^όντες Γϋρ 
ίξίλΟόντων Χα. υ. Α. Ρδ. Οίοδ ΐδΐ άιίΓοΙι (]3δ νοΓηοΓί;β1)βηϋβ ίλ,9όντων εηίδίαη- 
(!βη. (ν}^!. 5, 75, 3?) — αηο&εν. ζυ 4, 120,2. — οί Ιχ. δμρ. 50,8, 14. 

§ 3. άνίχίάρησαν. υοΙ)βΓ ά'ιβ δΙβΙΙιιη^ ^ρ'- 1, 87, 3. Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 25 
II. Εΐι Χβη. Αη. 7,8,16.— Μαχίάόνων ι/νγάάης. ν^Ι. 1, 59. 2, 95, 2 Γ. (Ρρ.) 

§ 4. όεχημέρους αΐΐο ζβΗη Τβββ ΟΓΠουβΓίο. ζα 5, 26, 3. 

ΰ. 8. § 1. ηχον. Κγ. ζη Χβη. Απ. 9, 1, 9. — ώί νοΓίιϊηίΙβ ΐοΐι ηΐοΐιΐ ιηίΧ 
μισθόν δοηιΙοΓη ιηϊΐ ιΐεηι Ζ3ΐι1\νθΓΐβ. — ίς Ιϋτ. ν^Ι. 2, 65, 8. 8, 3, 1 α. Κγ. 
ζα Χοη. Αη. 1, 2, 27. Αοΐιηΐΐοΐι λνϊο ίί τόν ηόλψον Ο, 6, 4. ν^Ι. 4, 116, 2. 
— μηνός. δρρ. 47, 8, 1. — μια»όν. Βϋοΐίΐι δίααΐδΐι. 1 5. 382. (297.) 96 Θουχυδίδον 

ΐμίλλον δίησίσ&αι πεμπίιν. ααΐ οΐ Ά&ηναΐοι Ιν.γ.λ'ηαΙαν ποιησαντίζ 
χαί ά^ιονααντίς των τί "Έγίσταίων γ.αΐ των οφίτερων ττρέσβίων τά τι 
άλλα επαγωγά και οι;κ άλη^-η γ.αΐ ταρί των χρημάτων ως ηη έτοιμα 
εν τ( τοΤς ίεροΐς ηολλά ν.αΐ εν τοις γ.οινοΊς, εψηφίσαντο νανς εξι^ν.οντα 
πεμηίιν ες Σιγ.ίλίαν κ«^ οτρατηγονς αυτοκράτορας ^Αλκιβιάόην τί τον 
Κλίΐνίου χαί Νικίαν τον Νικηράτου χαΐ Λάμαχον τον Ξενοφάνους, 
βοη&ους μεν ^Εγεοταΐοις προς Σελινουντίους, 'ξυγχατοιχίααί δε χαί Λί- 
οντίνους, 'ην τι περιγίγντιται αυτοΐς τον πολέμου, χαΐ ταλλα τα εν τ^ 

ζΣιχίλία ηρά'ξαι οπτ] αν γιγνωσχωσιν άριστα '^&τ^ναίοις. μετά δε τούτο 
ήμερα πέμπτη εκκλησία αν&ις εγίγνετο , καΟ-' Ό τι χρη την παρα- 
οκενην τοις νανσι τάχιστα γίγνεσθαι και τοΊς στρατηγόΐς εΧ τον προς- 
δέοιντο ψηψισθηναι ες τον εκπλουν. και 6 Νικίας ακούσιος μεν τ^ρη- 
μένος άρχειν, νομίζων δε την πόλιν ονκ ορ&ώς βεβονλευσ&αι, άλλα 
ηροφάσει βραχεία και ευπρεπεΐ της Σικελίας άπάσης, μεγάλου έργον, 
εφίεοΒαι, παρελ&ών άποτρέψαι εβουλετο καΐ παρΎ^νει τοις ^ΑΒ^ηναίοις 
τοιάδε. 

9 ^'Ή μεν εκκλησία περί παρασκενης της ημετέρας ηδε "ξυνελέγη, 
κα5•' ο τι χρη ες 2ικελίαν έκπλεΐν' εμοί μέντοι δοκεΐ και ηερί αντον 
τούτου έτι χρηναι σκέψασΟαι, εΙ οίμεινόν εστίν εκπέμπειν τας ναυς, 
χαΐ μη ούτω βραχεία βουλτ] περί μεγάλων πραγμάτων άνδράσιν άλ- 

<ίλοφνλοις πειϋομένους πόλεμον ου προσήκοντα άρασΟ^αι. καίτοι ίγωγι § 2. ηοιηβαντίς. ζα 1, 67, 2. — ίηαγωγά νβτίοοίίοηά. ζιι 4,88. 
ΗΐΟΓ ίδΐ Θ8 ΡΓ30ίθ3ΐ: τ« αλίκ α ίΐΐγον ίηο.γωγά ήι^. δρΓ. 50, 11, 1. — το2ς 
χοινοΐς ΓϋΓ τω χοινω ά\& 1)β8(θη ιι. ητιβίδίβη Ηβη. ^^β όίΓεηΙΙίοΙίθη ΟθΙιΙθγ 
πιοοίιίθη δΐοΐι 'δπ ηιβ'ΐΐΓβΓθη ΟΓίεη Ιίβδηάβη. ,,ΕΙ)6η δο §θ1)Γ9ϋο1ιΙ (Ιοη ΡΙυ. 
ΡοΙγΙ). 1, 59." (Ρρ.) — αντοχράτορας. ν§1. 6, 26, 1. — βοη9ονς 8ρΓ. 
67/4, 3. ζα 4, 2, 2. — ξυγκατοιχίσαι. ΙηΓ. οΙοΓ Αΐ38ίοΙιΙ. %νϊβ 6, 69, 4. 5 
ϋ. Χβη. ΗρΙΙ. 1, 1, 22, ιηίΐ βοη9-ονς ν6Γΐ3ΐιη(]βη ηαοΐτ 8ρΓ. 59, 2, 3. ν«1. 5, 2, 2 
ϋ. Ζϋ 4, 132, 3. — ην τι — πολέμου \νβηη ίΐιηθη θΙ\ν38 νοη (3βΓη 
ΚΓΪβ§β ϋΐ3ΓΪ§ 1)Πβΐ3β, ά.\ϊ. Ννεηη 8ίβ ηθΐιοη γΙθπτ Η3ΐιρΙζ\\βο1νθ 3υοίι άΆΖ\ι 
(3ίθ ΜίΙΙβΙ 1)β1ιίθ11βη; πίριοναία γένηται, ττ} νίχτι. (5οΗ.) — ίίρι,ατα ΓϋΓ ά38 
1}βδ1β, ΙιίθΓ πϊοΙίΙ Αάν. ζα 1, 126, 3. 

§ 3. πέμπτη. 8ρΓ. 50, 9, 16. — χα&ότι, \νί6 (αυδ^βΓϋδΙεΙ), ΐη Ββζυ§ 
βυί άεη Βο§πίϊ άβΓ ΒβΓαιΙιυη§ άβΓ ίη Ι7.χληβία\\&%\,. (Ρδ.) — ί* τον -ννβδ βίννβ. 
ϋβηη (ΙβΓ 83ΐζ ϊδΐ ΟΙΐ]βοΙ υικί βηΙδρΓΪοΙιΙ; άΰτη την παραΰχΐνην. 8ρΓ. 60, 10, 1. 
ν§1. ζα 5, 3, 3. — άχονσιος , \νίβ αϋμίνος 6, 12, 2, ίίχων 3 4, 6. δρΐ'. 57, 
5, 2. — μίν — άί βΐηβΓδβίΙδ — βηάΓβΓδβΐΙδ. (Β3.) — π ροφά σε ι βρα- 
χΐίη κκΐ ίυπρεηιΐ αηΐβτ βϊηβιη υηβτ Ηβ1)1ίο1ιβ η ιιικί 1)1ο58 δοίιεϊη- 
Ι^β/εη νοΓ\ν•3ηάε. (Η1.) ΟεΓ 03. ν\ΐβ 6, 79, 2. (Ρρ.) — τοιάάΐ, ηίοΜ 
τάάί, \νεί1 ΤΗιιΙί. άϊβ Κεάε ηϊοΙ^Ι \νοΓ{§βΐΓεα ννΐε^ερ^εΐ^εη ΙίοηηΙε, 5, 8 4, 4. 7, 
10, 1. ('Λ^βδδε.) ν§1. 1, 139, 4. 4, 91, 1. 7, 60, 4 εΐο., \νίε (Ογ.) ζα 1, 31, 3. 

€. 9. § 1. της ημίτέρης, (ΙεΓ 5ΐΓ3ΐβ§εη: άντΙ τον πώς χρη ημίν τοΙς 
ΰτρατηγοίς την ηηραΰχίυην α^ροισ9ηνκί. (δοΐί.) — αμανον. δρΐ'. 49, 6. — 
χα* μή, χρηναί. (νβ.) — οντω, \Ν'ίε ίίΐΓ §β11ΐ3η 1ιαΙ)εΙ. (Κβπιρβ Νίο. ογ. εχρί. 
ρ. 8) _ άΚΧοφΰΙοις, τοις Έγίσταίοις. (8ϋ1ι.) - ου, (138 7ϊρο(Τ)}κοι/Γα ααίΐιβ- 
1)εηά. δρΓ. 67, 4, 1. ν§!. 8, 3. 'ξνγγοαψη; ς, ι. [115.] 97 

χαΐ τιμώμαι ίΧ του τοιούτον και ηοσον Ιτερων ηΐρί τω Ιμαυτοΰ ΰωματι 
ορρωόώ, νομίζων ομοίως αγαθόν νολίτην ΐΐναι Ός αν χαί τον σώμα- 
τος τι ν.αν της ουσίας ηρονοηται" μάλιστα γαρ αν ο τοιούτος χαί τα 
τ^ς πόλίως όι Ιαντον βονλοιτο ορΟονσΟαι. όμως όέ οντί Ιν τω πρό- 
τίρον χοόνω δια το ηροτιμασΟ^αι ίΐτιον παρά γνώμην οντί νυν, άλλα γι αν 
γιγνίόσκο) βίλτιστα, ίρώ. χαί προςμίν τους τρόπους τους νμίτίρους «σό'ί-3 
νης αν μον 6 λόγος ίΐη, η τά τί υπάρχοντα σώζίΐν παραινοίην χαί μη 
τοις Ιτοίμοις ηίρί των άί^ανών χαί μίλλόντων χινύυνίνίΐν ως όέ οντί εν 
χαίρω σπίΰδίτί ουτί ράδια Ιστι χατασ/ίΐν ί φ' « ώρμ7]σ0ί, ταύτα όιδαξίο. 
φ-ημί γαρ υμάς πολεμίους πολλούς ενθάδί νπολιπόντας χαί ΙτίρουςΙΟ 
ΙπιΒνμίΐν 6Χίΐσε ττλίνσαντας δίίρο ίπαγαγίσθαι. χαί οίισΒί ίσίος τάς 
γινομίνας νμϊν σηονδάς εχειν τι βέβαιον, «V ιισνχαζόντων μεν υμών 
ονόματι σπονδαί έσονται — ούτω γάρ ενΟεί'δί τε ανδρίς επρα'ξαν αυτά 
χαί ίχ των εναντίων — σφαλεντων δε που ά'ξιόχρεω δυνάμει ταχειαν §. ί. χαίτο*. ϋοΓ ΖιΐδαπίΓηεηΙΐίΐη^: %\•οηη βΐιβτ ίοΐι ΒεοΙοηΚϋϋΙιίίοϊΙοη βη~ 
Γβ^β, δο ΠΊΐΐδδ ϋϊβδ ίΐη) 80 βο\\ίο1ι1ΐ£;βΓ 5θ1ΐ6Ϊη€η, ^1^ ίοΐι. — ϊχ τον τοίΌν- 
του ϊη ΡοΙςβ δοΐοί) οίηβΓ ϋηΙοΓΠοΙιηίυηΰ. νι,Ί. 8, 47, 1. 51, 2 ιι. Γ)ρΓ. 
50, 4, 6. — τΐίρΐ τω. 5ρΓ. 68, 32 Α. ν^,Ί. ζιί 1, 60, 1. ΡΙαί. ΡΙηίΊ 114, β: 
^αρ^Η»! χρη πίρΐ τΤ; ((Ιτον ί/Ίχρ. ν§1. Τ1ΐ63ΐ. 148. ϋ3§β§6η Απίΐ. 2, 7• οί> ττίρ» 
ίμον μόνον ορρωίϊπν. — ίΌμίζων ΜΪβννοΙιΙ ίοίι ϋΐ3ΐΊ§βηδ ϋοΓ Μβϊηιιη§ 
1)ίη. (Ρί.) νρ:1. ζα ), 69, 4. — ομοίως, οαως ϋο. — όμοίοις αγα&όν ϊη 
(|1οίοΗθΓ ΝΥείδο §ιιΙ (Ρδ.), ηιΌΙιΙ δοΙιΙθοΙιΙβΓ ηΐδ (Ιργ ΓιΐΓ€ΐ)ΙΙοδβ. Βοί Υΐοΐβη 
§3ΐΙ ΝίΚίαδ ΓΟγ ΓυΓοΗΙδοΠ); βίδο ϊιϊργ \\όΚ1 ιηϊΐ αιιοΗ βϊηβ ϋοίΐ3υίΐ§6 86ΐΙ»8ΐν6Γ- 
ίΐΐβίιΐίβΐιη,ΰ;. — άι,' ίαυτόν. 5ρΓ. 68, 23 Α, — όρί^ονΰχ^κι, ίν'τνχίΊν. (8θ1ι.) 
ζιι 2, 60, 2. ν§1. 8, 6 4, 3. — όμως άΐ, ο1)§1(ϊο1ι ίοΐι ηιίοΐι Γϋτ (Ιου Κγϊο^ 
ϊηΙοΓΟδδΪΓοη ΙνοηηΙο. (Βα.). — οντ( ννν, ηηρά γνώμην ίρώ 31)8 ίΐηον. Ι-γπ- 
βοΚθΙΐΓΐ Χοη. Αη. 7, 7, 13: ηροιρών αηΐρ αντω. 5ρρ. 62, 4, 1. — αλλά ϊ,. 
«λλ' η « ΠοίδΙίΟ. «λλ' η Οΐΐηβ « ΟίΠΘ Ηδ. ν§1. ΖΙΙ Ο, 8, 8. 

§. 3. ηρός \η ΒβΙτβοΙιΙ. δρρ. 68, 39, 6. — τους τρόηονς, βθδοΐιίΐ- 
<3εΓΐ 1, 70, 2 ίΤ. — τοις ίτοίμοις ηιίΐ (ΙβΐΏ ΥοΓ Ηοη ^I^η^η , 65 3υΓ.<ί 
ί=ρίθ1 δβίζοηϋ. ζιι 1, 70, 3. ιι. ζυ 2, 65, 4. — ρά&αι δΙίΐΗ ράΛον. 8ρΓ. 55. 
3, 7. — χατίΐσχιΐν, ΧΊι',ααα^αι. (δοΐι.) δρΓ. 53, 5, 2. — ίψ α λνοζυ, 
Ννηδ ζα ογΙ.ίπ^οιι. υ2;1. 4, 18, 1. 6, 94, 2. 69, 5. 78, 4. 7, 15, 1. Υί-Ί. 3, 111, 1 
υ. Κγ. ζιι Χεη, Αη. 1, 2, 2. — ώρμηϋϋ^ΐ. ζιι 6, 78, 4. 

0. 10. §.1. όίνρο. ιίίύτιρον (Ιϊβ ιτιεϊδίβη υηϋ 1)0δ1εη Ιΐδη., ύ\α βΙιογ 
βυοίι νοΓίιεΓ νμϊίς ΙιηΙιεη. Καηιρβ ρ. 10 Ι)ϊ11ί!:1 όίίτίρον, εΓΚΙϋιειιϋ: βίβΐοΐι 
ηαοΗΙιοΓ, νςΐ. δ, 22, Ι υ. 11. τ. 371. ϋίεδο δίεΐΐεη 8ίη(] ε1ν,•3δ νβπδοΐιίοιίεη ; 
άίίρο δίεΐιΐ ϊιη 0^;δ. ζυ ιΐεη βΙ\ν3 ηηοΗ δίΐίοΐίοη ζα βοΐιίοΐνοηιίεη Γείικίεη. — 
ίηκγαγίη&αι. βυοΗ 3ΐιΓ<3οη Ηβίδ Ζϋ ζίεΐιοη. (Η1) ζιι 5, 98. υεΙ)εΓ (ϋβ 
Ζ\νοίϋοιιΙίι;Ι<ΡΪΙ δρη 55, 4,1. — ονόματί, μϊχρις ονόμιαος , τοντίσην ον 
βίβαιοι. (δοΐι.) δρρ. 46, 4, 3. ΜϊΙ ^(Ιοιη Οί^.ς. ίργω 'δ, 89, 3 υ. ϋϊοη 0. 54,24. 
— οντω, ώστΐ μη βίβαΐονς αυτά ς τνγχάναν. (δο}ι.). — ίνί^ένόί ανάρίς 
ΜαηηβΓ νοη Ιι ϊογ. (δοΐι ) \£ΐ. 6, 38, 1. δρρ. 50, 8, 15. αεηαοίηΐ ϊδΐ ΑΙΚί- 
1)ίηάοδ πιίΐ δοϊιιηη .ληΐιηη,ςε. — ΐηραξαν Ιιηΐιοη 1)ε1ι 3η (ΙεΙΙ, ιΙιΐΓίΙι ηΐ3η- 
ϋΙιειΊοϊ Βϋρΐ^ε. (1)ι•.) — αίτά Γϋρ α ν τάς ιϋε ίιοδίοη Ηδη., τα τΐίρι τας αηοιάάς. 
ν§1 ζιι ιχλη&η 3, 3, 1. (δοΐΐϋοΐίηη 211 Ιδοβ. ρ. 443.) αντάς \\ϋηΙο ίτι'ραξαν επ- 
ΓοΡίΙεΓη. — Ιχ των 3 ιι δ (Ϊογ Ζβίιΐ <3ογ. δρρ. 68, 17, 9. ΟηΊοίηΙ δϊηιΐ 
νΟΓΖΐι^δννείρβ Κίοοίίυΐοδ ιιηιΐ ΧεηβΡΟδ 5, 36 ΙΤ. (δοΐι.) — σγ «λίνιων. δρρ. 
47,4, 2 υ δ — (Γί' ηον Ώα5 άΐ 1ΐ3!κ'η πυρ εΐηίβο δείιΙβοΜβ Ηδη. — την. δρρ. 

III. 7 98 ΘονχνόΙόον 

την ^ηιχίίρ'ησιν ημΐν οϊ εχθ^ροί ποιτιοογτα^ οι ξ ηρώτον μ^ν ΰιά 'ξνμ- 
φορών η 'ξνμβαΰις και ίκ τον αΐσχίοτος -η ημΊν ν.ατ ανάγκην ^γενίτο, 

ίέπίΐτα εν αντη ταντι^ Ήολλά τα άμφισβητονμίΐ'α εχομίν. εισί ό' όί 
ονόε ταυτην ττω την όμολογίαν εόί'ξαντο , γ.αΐ ον/ οΐ άσ&ίνεστατοι' 
αλλ' Οί μεν Ιίντιχρνς πολ^μουσιν, οι όε χαί όιά το Λυν.ίδαιμονίονς ετι 
■ήσνχήζίΐν όίχημβροις σηοΐ'δαΐς ν.αΐ αντοί ν.ατε/ονται. τά/α αν δ 
ΐθ(ος, ει όίχα ημών την δνναμιν λάβοΐίν, οτΐίρ ννν οπενδομίν , υμΙ 
ηάνυ αν 'ξνν^πίϋ^οιντο μ(τά Σιγ.ίλιωτών , ονς νρο ττολλών αν ετιμη- 

ΆΟαντο 'ξνμμάχονς γενεσθ^αι εν τω πριν χρόνω. ώατί χρη οκοπίΐν 
τίνα αυτά και μη μίτίίόρω τί ηόλΐΐ αξιοΐν '/.ινδυνίΰίΐν και άρχης 
υίλλης ορεγίοθαι πριν ην έχομίν βίβαιωσιόμί^α , η Χαλν.ιδής γε οί 
■ εηί Θράκης, ετη τοΰαντα άφίοτώτίς άφ" ημών, έτι αχίίρωτοί ίΐαι 
ν.αΐ άλλοι τίνες κατά τας ηττίίρονς ενδοιαστώς άκροώνται. ημίΐς δε 
"ΕγίΟταίοις δτ] ονσι 'ξνμμάχοις ώς άδικονμενοις οξειος βοη&ονμεν , νψ 
ων ό' αντοί, πάλαι άίμοτώτων , άδι•/.ονμί9α έτι, μελλομεν αμννΐοθαι: 50, 11, 1. — ^^« αιιΓ ΥβΓβ η 1ίΐ κ 5 υη§. 5ρΓ. 68, 22, 4. — ίχ τον αϊ- 
βχίονος νοη βϊηβΓ δοΐιιηβοΐι νοΙΙ βτβ η 1.3§β ίΐπδ. ν§1. 1, 39, 1. ΑυιοΙ 
γαρ Ιόίη&ηΰαν όιά το πηάααι. (5οΙι.) ν^Ι. 4, 117, 3. ϋθΙ^ΟΓ άβη ΑΗϊΙίοΙ ζιι 
ο, 60, 1. — χ((τ' ((νάγχην η οΙΙι§6οΙ ηιη§ο η , είηβ ΕΓΐ3υΐ6Γυη§ άθδ ίχ 
ίου αίαχίονος. ζα 4, 63, 3. — ϊηατα — ίχομίν, ϋειπ ιοίβΐϊνβη δβΐζ βϊη 
56Η35ΐ3η£ΐί£0Γ βη^βίίϊ^Ι. 5ρΓ. 59, 2, 6. — αμψιαβητον μίνα 5, 3ο. (Η1<.) η. 
4 2, 3. (Ρρ.) 

§. 2. ονχ οί α. άϊθ πίδοΜ Ί§δ(βη. ζιι 1, δ. 1. — πολίμονσιρ , Κο~ 
ρίν&ιΌι. (8θ1ι.) 5, 3^2, 5. (Οδ.) ΟίΙβΓ (Ιΐβ ϋί1ίΙΐ(]ίθΓ 5, 35, 1 πηοΐ ΡβηΙϋίΙ^ηδ 5, 
83, 4? — οί όΊ και. 8ρΓ. 69, 32, 15. (Κγ. δίικί. 2, 8. 227). — χκΐ όιά 
ΊΟ. Λά το χαί Κίΐηιρο ρ. 12, ΑηδΙοδδ ηεΐιηιβηά 3η χαί ηθ1^»?η χαΐ αυτοί. — 
(Τίχημίροι,ς στιονάαΐς. ζυ 5, 26, 3. — χαΐ αντοί, \%ί"6 ιΐίθ ί8ΐίβ(ΐ9ηΊοηΐθΓ 
χατίχονται, (οΐιηο άί/ημίροίς απονάοΓις). ζυ 5, 26, 3. — αν ά' Γϋΐ' ά' αν ά\β 
1>08ΐ6η Ηδη. ζυ 6, 2, 4. — ϊϋως ηβΐ^βη τάχα 3\ιο\\ 6, 34, 2. 78, 3 ν§1. λΥοΙΓ 
ζα Οβιτ). ίορί. 15. (Ρρ.) — <^'/«? ίϊιν,ρημίνων ίΐς όνο μέρη. (δοΗ.) βϊηρη 
ΤΙιβΠ ΙιίβΓ, βίηεο ίη 8ί1ίρ1ίεη. — οπίρ'. δρΓ. 46, 6, 3. νςΐ. 6, 79, 2 πιϊΐ 1, 
141, 5. 5, 16, 2 υ. 6, 39, 2. — χαϊ ηάνν. 8ρΓ. 69, 3ί. 18. — ξνηηί- 
Οοιντο. ξννίτη^ύντο ηιΐΓ δοΐιίεοΐιΐε Η^η. — ηρό. δρΓ. 68, 1δ, 2. ν§|. 3, 40,6. 

§ 3. τίνα ιτ) 3 η , \νίΓ, \\•ϊβ6, 11,1. 48,2. (ΟϊάοΙ.) 8ρΓ. 51, 16^8. — αντά 
•Ιϊεδε V εΓΐιίί 11η ϊδδε. ζα 4, 64, 1. — μίτ( ώρω, της πόλίως ημών ονχ ίν τω 
ααγαλίΐ ορμούΰης. μίΤίνήνίχται άί το όνομα άπο των πλοίων των μήηω ωρμισμίνων. 
(δοΐι.)— τί ηόλίΐ. τ>ί ηόΐπ Κγ. ΒΓαοΙίδΙ., ΝνοΓαρ ειηι§εΓΠΐ3δδβη άβδ δοΗ. δρποΐιΐ : 
της πόλίως ημών ονχ ίν τω άβφαλΛ ορμούσης. (Ρρ.) ν§1. 6, 47, 2. ϋεΙίεΓ οίβη 
Βα. ζα 2, 63, 4. — πριν οΐιηο αν. δρΐ', 54, 17, 3. ν§1. Βε§. υηΙεΓ πριν. — 
ΐΐ Χ. γ (. 1£ίη Βεννβϊδ δοΐιβίηΐ Λνεηΐ§δ1εηδ οΙβΓΪη ζυ 1ίε§βη άαδδ (Ιίε ΟΙι. 
δρΓ. 65, 5, 7. — ίπί. δρΓ. 68, 40, 2. — αγίστώτίς \, 58, 1. (Ρρ.) — 
ηπείρους ίοδίΐϋηϋ ϊδοΗβ ίϊε8εη^1^η. — ίνόΌίαστώς , ου β(βαίως.{5οϊ\). 
ν§1. 8,87,4. ΗθΓ. 7, 174 α. οί ίνάοίάζονης ^ίλο» 6,91,4. ν^Ι. ζα 1,122,3.— 
όή, όη»ίν. {5οΥί.) Πα^β^οη ίδΐ ϋίε δίεΐΐαπ^; βίδο: αί)βη, §εΓ3άε, ηιίΙίΓοηίβ. 
— βοη9ονμ€ν.δρΓ. 53, 1, 9. — νφ' ων. δρπ. 51, 13, 2. — αντοί ΓϋΓ αν- 
τών ΚβίδΙνΟ. — ΐτι, δοπδΐ ζα μίλλομίν ^εζο^εη, ερΗογΙ \νοΗΙ ζα ά<ϊιχονμι&αΆ\5 
Οβ^επδθΙζ ζα πάλαι, \νίβ νοΗιεΓ ϊη αχίίρωτοί ίίσιν. — άμύνίΰ&αι; δοηδΐ 
δίβίιΐ ΙιίβΓ βϊη ΡαηοΙ υπά ΠϋοΙ] βοη&ονμΐν βϊη ΚοΙοη. Ινγγζαφης ς\ ια . [415.] 99 

καίτοι τους μεν κατίργασάμίνοι καν ν.ατάσχοιμίν' τιον ό ιΐ καν κρ«τ7;-11 
οαιμίν, δια ττολλον γί και πολλών όντων χαλίπιος αν αρχίΐν δυναίμί&α. 
ά)•07]τον ό' 6ηι τοιοΰτονς ί^ναι ών κρατησας τ( μη καταοχηαίι τις και 
μη κατορϋωσας μη Ι ν τω όμοίω και πριν ίπι/ίίρηααι εσται. Σικΐ-'ϊ 
λιώται ό' αν μοι όοκονσιν, ώς γί ννν εχονσι, καΐ έτι αν ήσσον όίΐνοί 
ημΐν γενεο&αι, ίΐ αρ'ξειαν αυτών Σνρακόσιοι , όπερ οί Εγεσταΐοι μά- 
λιστα ημάς εκφοβοΰσιν^ νυν μεν γαρ καν ελΰοιεν ϊοως Αακεδαιμονίων 
έκαστοι χά^ιτι, εκείνως ό' ουκ εΙκος άρ/,ην επί άρχην στρατενσαι' ώΐ 
γαρ αν τρόπω την ημετβραν μετά Ιίελοποννηαίων άψέλωνται , εικός 
νπό τών αυτθ)ν καί την αψετεραν δια του αυτοϋ καθαιρε&ηναι. ημάς 
ό' αν οι εκεί "^Ελληνες μάλιστα μεν εκπεηληγμενοι ειεν, εΐ μη ά({ικοί- 
με&α, έπειτα δε καί εΐ δεί'ξαντες την δνναμιν δι" ολίγου άπέλϋοιμεν' 
εΐ δε οψαλείημεν τι, τάχιύτ αν νπεριδόντες μετά τών ενΟάδε εττί- 
&οιντο. τά γαρ διά πλείστου πάντις ϊσμεν Οαυμαζόμενα και τά^ 
ηεΐραν ηκιστα της δοξΊ]ς δόντα. όπερ νυν ΰμεΐς ώ Λΰηνάΐοι ες Λακε- 

€. 11. § 1. ΐίατίςίγαΰάμίνοίι ϋ ΙιβΓ νν ϋΙΙί§θη, \\'ϊβ 4, 83, 2. 6, 39, 
5.86,2. ΙΙβΓ. 8, 100, 1. — τών&έ. Ίων Σιχίλιωτων. (δοΐι.) — <ίίά πολλού άΊ& 
ΝνοίΙ βηΐΓβΓΠΐ. ν§1. § 4. 3, 94, 4 ιι. ζα 2,29,3. — ων Ϊ3ΐ ζα ΐ3βΐ(1βη ΥβΓ- 
1)ϋη 01)^^ο^, \νϊθ (ΙβΓ Οθ. 7, 5, 3 Ε. δρι•. 60, 5, ί. — τί — καί. 8ρΓ. 69, 
59, 1. υοΐ36ΐ• <ϋβ νοΓΐ)ίπ(1υη§ άβδ δ6ΐΐ3δ1αηϋί§θη 83ΐζβ5 ιτιϊΐ άειη ι-οΐαϋνεη 
δρΓ. 59, 2, 6. νο|. Κγ. ζιι ΒΙιιαιβδ ίγΐί. 3, 5. — ίν τω ομοίω ίη (ΙθΓ 
§1θϊο1ΐθη Ι.3§6. (ΗΙ.) δρΓ. 43, 4, 4 υ. 22. ΠβΙ^ΟΓ χαί ά\8 δρρ. 69, 3-2, 5. 
νςΐ. 6, 21, 2. ομοίως ααΐ ηρίν 7, 28, 4. — ΐοται. Οαηη ηϋσιΐίοΐι ννοΓίΙβη λνΐΓ 
αυδ56Γ οίεη ^βαιαοΐιίεη ΟρΓβΓΠ ηοοίι ηβυβ Ρείηοΐβ Η9ΐ)6η 6, 10, 1, 

§.2. αν — αν. δρρ. 69, 7, 3. — χαΐ ίτ* δθ§αι- ηοοΙι. (Υε.) ουκ νυν ίΐΰι, 
(ίίΐνοί, Χίά ϊη ηττον ΐαορκα άιινοί. (δοΐι.) — κρξίίαν ά\β Ηβιτδ οΐια Γΐ βτ- 
ΙαηςΙ Ιΐ3ΐ)θπ ιηϋοΐιίβη. δρτ. 53, 5, 2. ν§1. ζα 5, 91, 2. — οηιρ ημάς 
έχφοβοναί, ννΐβ ον φόβον ημάς ^κγοβονΰιν. δρτ. 46, 11, 2. ϋοΐιβηΐίβ δαοίιο 
6, 6, 3. — ΐχαύτοί βϊηζθΐηβ δίοαίοη; 0(]θγ ώς ίχαΰτοιΐ — ίχείνως, 
ηγονν ίί άρχ&Η(ν ντϊο Συραχουΰίων. (δοΗ.) ζιι 1,77,2. 3,46,2. — (((ίχη" ^τιΐ 
αρχήν οίηθ ΙιβΠ'δοΙίβηιΐΘ ΜβοΙιΙ §6^6 η (Ιίο θγκΙογθ, άϊβ δνΓίΐΚοδϊβΓ 
36§βη (ϋο ΑΙΙιοπθΓ. δρΓ. 50, 4, 9. — οτρατίναηι,. δρρ. 53, 1, 10. ν§1. ζα 1, 81, 2. 

§ 3. άψίλωνται. ά<μλοιν7ο? ,,Εγ^. ημκζ. \ζ\. 8, 76, 3." (Ρρ.) δρρ. 
60,7,1. — τών αντών, τών Πίλοηοννηΰίων. (δοΐι.) — άια του αντοΐι, τρό- 
ηον. (8ο1ι.) ΝαωΙίοΙι «Ιδ αη§ο1)ΙίοΙιο ΒβίΓοΐοΓ* ^ι^Γ ΗοΙΙθηβη. (Ρρ.) ^^ά τρόπον ίίιιιΐοΐ 
$ίο1) δοηδΐ ϋβΐ ΤΙιαΙν. δοΙηνβΓίίοΙι υηά ϋϋβΓίίΒυρΙ \νοΜ δεΙΙβη; ιρόηον ηίοΐιΐ; 
ζυ θΐί^βηζβη \νϋι•β αηδΙοΙΙΗίΐΓΐ, άα Γηαη ό'ιά τούτον, ώκ τον ανιόν δαΙ^δΙαηΙίνϊΓΐ; 
δΟ ηίυΐιΐ δο^Ιο. νοικοΐιϊοίΐϋη Λ' αυτοί. 6, 15, 1. — ημάς. δρΓ. 46, 10, 1. 
μάλιστα μϊν αηι πιβίδίβη, αίκΐβτδ αΐδ οδ ^οννδίιηΐίϋίι δίοΐιΐ. δρΓ. 65,5, 12. 
ζα 1, 32, 1 υ. 6, 16, 5. — άίίξαντες, ίπιάίίξαντίς 6, 47, 2, (Οδ.) — (ϊ»' 
ολίγου, ταχίιος. (δεΗ.) ΡαδδΰΠίΙεΓ νβΓίιίηϋοΙ ΗΙ. οδ ηιΐΐ ιϊίίξαντίς Ίη άθΓ 
Νέίΐιβ ζοΐί^θπ, ααι βία ηιοΙίΓ 3ΐ;< οίαιοΐι (Ιοη 1)1θ5δβη ΒυΓ ζα δοΙίΓΟοΙίοη. ζυ 2. 
89, 7. — υπΐρι,ύόντίς, καταγρονήααντις ημών. (5ο1].) ζα 5, 6, 3. 43, 2. νοί) 
δαοΐιοη 4, 62, 2. 6, 18. 4. — ίηί&οι,ντο. ίπιΆύντο δοΙιΙοοΗΙβ Ηδπ. 

§ 4. τα ιϊι,ά ηλίίατον (Ιαδ ΕηΙΙβςοηδΙο. νςΐ. 3, 94, 4 αηϋ ζα 4, 
115, 3. δρρ. 50, 5, 8 α. 68, 22, 3. ΤϋΟ. Α. 1, 47: ιηη]θΓ β Ιοη.ςίικιαο Γβνβ- 
Γοηΐία. (Οίιΐοΐ.) Λ.ςιίο. 30: οιηηο ίςηοΐαηι ρΐ'ο ηκι^ηϊΠοο βδΐ. (Πίν.) Ι,ΐν. 28. 44: 
1ηίι^ο^ ίί^ηοΙοΓαιη ιειαΓη ΟδΙ Ιοιτογ. (Ρρ.) — ηίΐραν της άόξης (^κ^όνα» 
ΕπρΓοΙϋαπί; ϋοδ ΚαΓοδ ^εννϋΙίΓοη, ίη \νϊεΓεΓη ι1οηΐδε11)εη ^1^^ ννίΓΐ^ϋοΙιε 
ΜαοΙιΙ οηίδρηοΐιΐ. (ν^Ι. ΡΙαΙ. Οα11)α 20.) — Ιπίρ ννίΐΐ Βά., τά γιίρ — ΰόντα 100 ΘσνχνόΙόον 

δαιμόνιους ν.αΐ τονς 'ξυμμάχονς τηηόν&ατί , όιά το ηαρά γνωμψ αυτών 
ηοος α ίφοβ(7θ3ί το ν^ωτον ηίριγίγ^νησ&αι ν.αταφρονήσαντίς -ηδη γ.αι 
^Σΐ'/.ίΧίας βαίίΟ&ί. χρη δε μη νοος τάς τνχας των εναντίων ΙτιαίρεαΟ^αι, 
αλλά τάς διανοίας '/.ρατηααντας ϋαραπν μτ^δε Αα•/.ίδαιμονίονς άλλο 
τι τγησασθαι -η δια το αϊσχρον σχοπίΤν Ότω τρόττω έτι ν.αΐ νυν, ην δν- 
νοη'ται, θ({ηλαντίς ημάς το σφετίοον άπρίπες ΐν &ησονται,οσω γ.αι περί 
πλείστου ν.αΐ διά πλείστον δοξαν αρετής μελετώσιν. ώστε ον περί των εν Ιι/.ίλία Έ'/εσταίων ημΐν, ανδρών βαρβάρων, 6 άγων, ει σο)φρονον• 
12μεν, άλλ' οηως πάλιν δι ολιγαρχίας εηιβονλενονσαν οξέως φυλάξώμε&α. 
ν.α.Ι αεμνησΟαι χρη ημάς οτι νεωστί άπυ νόσου μεγάλης ■/.αΐ πολέμου 
βραχύ τι λελωψψ.αμεν , ώστε ν.αΐ χρημασι -/.αΙ τοΊς σώμασιν ηνξη- 
σθαι χαΐ ταύτα νπερ ημών όίχαιον ενθ^άδε [είναι] άναλονν χαί μη νπερ ρ9ΓθηΙΙΐΡΐ!8θΙι (ίρηΚβηά, οιιΓ νηι^ριόόνης αν Ιηϊί^οιντο Ιοβζίεΐιβη. Γηΐβϊάΐίοΐι! Μίτ 
βοΐιρίιιΐ δϊη ίβΐζ οιι^^βΓϋϋβη ζυ 8θίη, είννθ; ^(^ πιρΙιγ ηιαη ΓιϋΙΐθΓβ ϋοΙίβΓ- 
5θΐ!3ΐζυη§ Ι^βηιΟΓίίΙ, (1β*Ιο .ζΓΟ£80Γ6 Μί853θ1ιίιιη2 ρΩ6§1 6Ϊηζΐ!ΐΓβΙθη.(ΚΓ. ΒηιοΙίδΙ.) — 
βπίρ^ί^. πίτίόν^βΤίννΐββδβυοίιΐηΒβΖϋβαιιΓ^ϊβί. βΓδθπ^βηίδί. 
ζιι 4, 17, 3. νςΐ. 1, 80, 1. 6, 13, 2. 104, 4. — ηαρά γνώμην, παρ ίλπίάα. 
(δοίι.') ν^Ι. 4, 40, 1, 127. 1. — αυτών 1ΐ3η§1 νοη ταριγ(γίνησ3αι ΐΛί. (5ο}ι.) 

- ηρος α ϊη Ββζιι^ βυΓ (135 χνβδ. ν§1. 6, 64, 3 υ. δρΓ. 51, 13. 6. ϋοοίι 
Ιίβηη Γηηη αυοΗ οαΠοδοη: προς ταΐτα προς «. 8ρΓ. 51, 13, 7. \^\. ίγΐί. ίβοΙίΓ. 
1Ϊ9: ίΐς αντο τυντο την ημωρίαν τάξαντΐς ίϊς ο μάΐιΰτα φοβούμίνοί τνγχανον- 
ϋιν. ΒθζείοΙιηιΊ Ννίιιΐ (16Γ ίαΙ^βάβΓηοηϊει• ϋθΙ)0Γΐ65βηίιβίΙ ϊηα ίθηάΐίπθ^ε. ν§1. 
1,143, 4. 4,12, 3. — ίφίίαΟ^ί, ορθχθ^βΐϊδοΐι. δρΓ. 59, 1, 5. ν.ςΐ. ζα ί, 60, 3 
υ. ΗοίηίΙυΓΓ ζα ΡΙηΙ. ΡΗθιςΙ. 36. Οίβ 1)βδ1βη Ηδη. Ιΐίΐΐιβη ^^άσ,^η», ννβδ, νοη 
ΚθΓπρθ 5. 15 ν6Γΐίΐ6Ϊ(3ί§1 , δίοίι άοο'η ηϋΓ 1ι3γΙ βη 'ότΐίρ ηίτιόν&ατί αηδοΐιϋοδ- 
δβη Ιίβδδβ. 

§ 5. ηρος τάς ίη Ββζιι§ βυί, ΙιϊβΓ δο τΐβΐ 3ΐδ Λ« τάς, -κΊβ 8, 2, 1. 
ν§1. ιηίΐ 5, 14, 2. — τνχας ϋηΓαΙΙο, 'ΛΊβ 1, 84, 3. — τάς ύιανοίας, 
^ηΧονότί των τιολψίων. {8οΙι.) ΑΙδο: αΙίβΓ <1ίβ Ρΐέίηβ, ΚηΐΝνϋι-ίβ άβΓ 
ΐοΊηάβ οΐί.ςίθίίβηά, αη ΕίηδίοΗΙ ίΐιηβη ϋ^πη ϋΐ3θΓΐ6§εη, ιιη1)εδθΓ§1, ζπ- 
νβΓδϊοΙιίΠοΙιδβϊη. \•§!. 1. 84, 3. 140.2. 144, 1 α. ζιι 6, 31, 1. — ■»«(>- 
ϋίϊν ΓϋΓ &αηρίΊν Οδ. ηαοΐι ΤΙιιιΙν. λΛ'εΐδβ. — μηόί — σχοπίΐν, μη νομίζίΤί 
[— ηγή<ίαα^^*\Α. άλλο η σχοηπν η άιά το αίαχοώς ίατίΓιαβαι ΰηίίύίΐν, (5θ1ι.) 

— άλλο τ». 8ρΓ. 62, 3, 7. — «Γ» χα'ΐ νυν, ϋβΐΏ ΚΓΪείΙεη ζα ΤγοΙζ. — άηρ(- 
πίς, άίίοξίαν. (8οΗ.) νμΐ. 5, 46, Ι. (Ρρ.) - ί? &ήσονται, όναμαχίσονται. 
(8οΗ.) \\•οΙι! ΙιεδΙεΙΙβη, β Ι) Ι Η α η. ζιι 1, 75, 2. (76, 1.) Εΐ§. ίδΐ Ιιίβι- οΐηο 
ΒΓΒοΗνΙοξϊβ Γαρ: τά ίαντών , άηρίηη υντα, ίν &ησονται. — οαω άΆ. 8ρΓ. 51, 
10, δα. ζα 1, 68, 2, — η(ρΙ ηΐίίατου, νηίρ πάντα τά άλλα. (δοΐι.) 5ρΓ. 
68, 31, 5. — άι,ά πλιίοτον, ίν πλΐίΰτω χρόνω. (8ο1ι.) ν§1. ζα 1, 77, 4. 4, 
95, 1. — μίλίτώαιν, ^ηρώνται. (5οΗ.) ΗΠδίΓεΙιβη. — άι' ολιγαρχίας 
υηΙεΓ είπετ ΟΙΐ^αΓοΙιϊε! ζα 4, 8, 6. 30, 1. Οεαι. 13, 19: ονχ ϊσην οηως, 
ίΐ Λ' ολιγαρχίας άπαντα ανίίτήαται, τον ηαρ' νμ'ιν όημον Ιάαοναιν. νςΐ. 1η(3. 
ΟθΓΠ. — ίηι,'βονλΐύουσαν, ημίν άηλονόη. (δοΐι.) — οξέως ε;ε1ιδΓΐ \\ο1ι1 ζα 
({νλαξώμίβα. (ΗΙ.) νςΐ. 6, 10, 3. — φυλαξωμΐ^α. (ξνλαξ6μί9α είηε Ηδ. 

€. 12. § 1. λΐλωί^ ήχαμεν. δορίι. Α]. 61: τονά' Ιλώ'/ησιν ηόνον. (ΒΙ.) 
νβΐ. ίεχ. Ρΐ3{. Εΐη (ίη (3εΓ βιΊ. Ργο53) ζΐειηΐίοίι δείΐεηε.ς λΥοΓΐ, 1)εϊ Τΐιυΐί. ηαΓ 
ηοοΗ ϋποί 3η(1εΓδ 2, 49, 2 α. 7, 77, 3. — τοϊς ΰώμαΰι,ν. \'^\. 6, 26, 2.^ ΌβΡ 
ΑΠίΙίοΙ ηαΓ ΙαίεΓ, \νο εϊηε ΙιεδΙίηΊπιΙε Ηίηννείδαη^ νοΓΐί6§1, ηϊοίιΐ 1)6ί χρημαα, 
\νο ηίοΐιΐ 1)βδΐίαιιη(β ΟεΜεπ 1)βζβίοΙιηβΙ ^νβΓάθπ. (Κβαιρβ δ. 15.) — «ίνα*, ξνη^ραφής ς\ »/. [415.] 101 

άνδρίον φυγάδων τώνύί ^ηιχονρίας δίομίνων, οις τό Γί ψίναασϋαι κα- 
λώς χρηοιμον γ.αΙ τίο τον ηίλας χινδννω , αυτών λόγους μόνον ηαρα- 
σχομενους, -η κατορθίόααννας χάριν μη αξίαν ίΐόίναι -η ηταίααντάς 
που τους φίλους ζυναηολίΟαι. η τ£ ης άρχίιν άσμίνος α'ιρίΒης'ί 
ηαραινίΐ νμΤν ίχηλίΤν, το ίαυτον μόνον σκοπών, άλλως χί χαί νκά- 
τίρης ετι ων ίς τη άρχαν, Όηως ϋ^αυμασΟΓ/ μεν από της ίπποτροφι'ας, 
δια δε ηολυτελίιαν και ώφίληΟ^ιι τι εκ της άρχης, μηύε τοντο) 
εμπαράσχητί τω της πόλεως κινδίνω Ιδία 'ελλαμπρΰνίοΟ^αι , νομί- 
σατε δε τους τοιούτους τα μεν δημόσια αδιχίΐν τά δε ϊδια άνα- 
λονν, χαΐ τό πράγμα μέγα είναι και μη οίον νεωτερως βουλενσασ&αί 
τε και οξείος μεταχειρίσαι. ους εγώ όρων νυν ενΰάδε τψ αντω άνδρϋ^ ΙξεΙναι,. (8οϋ. η. Ηοίζ ζ, Υί^. 177 ρ 7δΟ.) νκΐ. 4, ί4, 8. 5, 4θ, 4. 7, Π, ί. 
(Ι'ρ.) ϋημα5δεη(3; ΐοΐι ΐ355ϋ 05 ίπίΐ ΗΙ<. νοη μιμνησί^αι βίιΐιϋπδοη, αιΐ8 άβιη 
βΙ\να νομίζίΐν νοι•8θΗλνρΙ)ΐ6, €ϊη ϋβΗοΓ.ςηη^ \νίο οΠθγ. Β1. νβΓπιιιΙΙιοΙ οίμιη. 
Εδ ηιίΙ; οΐηίι^εη Ιΐϊΐι. ζα δίΓΟίυΗοη >νϋΓ6 ^οϋουΐνΐϊοΐι. — ψνγάόων. ΜίΙ Ποζιι» 
αιιΓ ίΐίβ ίθοηΙίηοΓ. ν^^Ι. 6, 19 ιι. ΡΙιιΙ. Νϊο. ϋ. — ιώνόί. 8μΓ. 50, 11, 22. — 
χαλως, ητοί πιθανώς, (δοίι.) ζιι 1, 5, 2. — τον ηέλας. δρτ. 44^ 1, 6 υ. Ζϋ 
1, 32, 3. — χινάύνω ιΙιίΓοΙι, ηιίΐ ΟοΓηίΐΓ, Άΐύ χατο^Άώσαντσ.ς \\ηά ηταϊ- 
ααντας ζιι ΙιοζϊιΊιβη. (ϋδ.) ν^Ι. § 2. — κυτιΖν ΒοΙίΙνΡΐ•. αυτ,7ίν ίην αυτούς άΐο 
1)βδΙοη Ηδπ. ΟοΓ 8ΐηη: νοη δίοΐι, α «δ ίΐιιβη ΜίΙΙβΙη. (λΥοχ Ερ. ογϊΙ;. ρ. 
10?) — ξνναηολίΰαι, Γϋτ ΙυναηοΙίοί^αι Βεϊδίίο. Οογ ΙηΓ. ΙιίίηςΙ ηοοίι νοη 
χρήαμον ^I^. 03 ϋϊβδ ά\>^χ \η ιΙβΓ §β\νο1ιη1ίο1ιβη βΟίΙοΊΐΙυηί; ηϊοίιΐ ακΊΐρ ραδδΐ, 
δο ογΙ^ΙηγΙ οδ ϋδ. ίν χοηΰίι, ον , ΰύνη^ίς \\ηά Ρμ. ίηείηΐ (Ιαδδ οδ \ν€ηί.ί;!-1βηδ 
ζιι ξυνα■ηολίο^α ϊη (ϋοδβπι δϊηπο ζιι (Ιοηΐΐϋη δοϊ. Οοοίι (ϋοδο ΕιΙίΙϋΓΐιηβ 8θ(ιβϊηΙ 
ΝΥΟίΙΰΓ (Ιοηι ΡρραοΙι^εΙίΓίΐυοΙιο άβδ ΤΙι. ηοοίι βηιΙβΓΟΓ ΛΙΙίΙίβΓ ^εηιαδδ ζιι δβίη. 
Εδ δθΙι\ν6ΐ3(β ΙιίβΓ \\υ1ι1 Βΐΐ^βηιοίη οιΐδ χαηΰιμον οίη οίΛν Λα'/ί'ρί» νοΓ. ΟιΙβΓ 
ϊδί χρήσιμο»/ ζυ δίΓθίοΙιεη ιπκΐ ο'άον κ Γϋτ οίς γο τϊ ζα 1οδοη? 

§ 2. ίί,' τί. δρΓ. Γ)9, 25, 2 ιι. Ζϋ 1, 35, 2. — ης. ταύτα Λα τοι^ ανατρή- 
Τί^^Όν ΆΧχιβίάόην. (δο1ι.) — άαμενος κίρ(8•ίίς. ζ« 6, 8, 3. — άΐλως Τί 
ίδΐ ;ιη τιαραινΗ αηζιΐδοΐιΐίοδδοη. — ές τό , όΐΊΐ τον η ώστ(. (8οΗ.) ν^Ι. 7,67,3. 
— ίηηοτ ροφίας, χηύ γΙογ ογ βίδ 8ΐΓαΙθ§ Ι^οδοηϋοΓδ ^Ιαηζοηιΐ ζα ρηιηΐνοπ 
βοοΙοηΙίΚ Εϊη ϋοοΗ ίΐαοΗ αη^ΟδοΚϊοΙίΙΟΓ 8ίηη. ΰϊο ΟβαΙαη^: υιη Γαρ ϋίβ Ζυ- 
ΙίϋπΓΐ ΜίΙΙοΙ ζαΓ ΗϊμροίΓορΙιίβ ζα 0Γ\\0Γΐ)0η, δυοΗΙ Ιιϊογ λΛίΐδ ϊηι Γο!^. δαίζο βηΐ- 
ΙΐΗΐΙεη ϊδΐ. δοηδΐ νοτηιαίΐιβίο ΐοΐι: «πο της ατρκτηγίας ώαπίρ άπα της ίηηοτοο- 
φίας. ΙΙοΙίΟΓ ά'ια δαοίιο ζα 6, 15,2. — άιά άΐ η., ιΙ. 1ι. ζαπ Βοδίιοίΐαη^ δβίηοδ 
ΑαΓνναηιΙοδ. ,.υο1)θΓ (Ιϊβδοη ΛΙΙιβη. 12 ρ. 534." (ΒΙ.) — ώγελη&>Ί ίχ, ννίβ 
Ι.γδ. 21, 18. 27, 7. ϋοηι. 52, 11: ίχ τον πράγματος [ουάΐν) ζημιώσομαι. — 
ίμπαρήσχητε κοΝνβΗρβΙ; (μ — δοΗοίηΙ Ιιϊογ ΐη ϋοΓ Βοιίοιιίαη^ \νίθ ίη 
ίνίση δνη. ηιίΙ εξ^στι, ζα δίοΐιοη. ,,ν^;]. 7, 36. 3." (Ρρ.) — έΐλαμηρύνίοϋ^αί, 
ίναλαζονίΰία^αι.. (δϋΐι.) νςΐ. θ, 1 6, 3 α. ίοηηορ ζ. ΡΙιβΙ. 88 ρ. 255. — οίον 
§οοί§ϋηδοΙιαηοΙ [ϋίη^οΓοη ασι]. ν^Ι. δρΓ. 55,3,5. [ΑαΓ βΙΙΙ ^^(1ο^^1 άβΓ 
03.] — νίωτ.έρως ΓϋΓ νίωήρω Κγ. : ηιϊΐ ία§οη(11ϊοΙιθΓ ίβϊάβηδοΙιβΠ. 
ΡΙαΙ. Οοδ. 10 8. 907 πι.: ηρο(^ιμία νιωτίρως ίΙτιιΊν ημίν γΐγονεν. Οογ θα. ϊδΐ 
8ρΓαοΗ\νί()Γί3. — βουλενΰασ&αι., ηιρί αντον. (δο^.) — μεταχαρϊΰαί. ζα 
1, 13. 2. 

ΰ. 13. § 1. οίίί ΙιοζΐοΙιΙ 'ννοχ βΙ). ά\ιΙ τοίοΰτονς (οίοη ΑΙΙίϊΙίίαιΙοδ) αη(1 δβίζΐ 
ηαοΐι Ιγώ αηιΐ χα^ημίνους ΚοπαπιαΙθ. ΗοΓΐ! Βα. α. Ρρ. εΛΙαί'βη 65 ιΐατοΐι ο)ΐονς. 
ΙοΙι ΥΟΓίηυΙΙΐθ ι». Κι•. ζα Χεη. Λη. 5, 8, 10. — ϊγύ. δρπ. 51, 1, 2. ν§1. 6, 102 Θονκνόίδον 

τια.οαγ.ίλίνστονς χα&τ]μένονς φοβούμαι γ,αΐ τοις ποίσβνηροις άντιπαρα- 
ν.ίΚίνομαι μη καταισχνν&ψ'αι, ίί τω τις ηαραγ.ά&ηται τώνδί, όπως μη 

ζόοΕί], ^άν μη ■ψηφίζηται ηολίμπν, μαλαγ.ος πναι, μηό\ οπίο αν αυτοί 
τιάΟ^οΐίν, δυαΐρωτας ίίναι των αηοντο)ν , γνόντας Ότι ίττιΟυμία μεν 
Ιλάχιοτα γ.ατορΘοννται ηρονοία όέ τίλίΊοτα , άλλ' νττερ τηζ πατρί- 
δος ως μεγιστον δη των ηρίν χίνδννον άναρριητονοης άντιχειροτονίΐν 
■/.αϊ ψηφίζεσϋαι τους μεν 2ιγ.ίλιώτας οίσπερ νυν Όροις χρωμένους ττρος 
ημάς ου μεμπτοίς, τω τε ^Ιονίω γ.όΧπω , παρά γην ην τις πλεΊ] , καί 
τω 2ι•/.ελι•/.ώ, δια πελάγους, τά αυτών νεμομενους γ.αθ- αυτούς καΐ 'ξυμ- 

%ψερεσ0^αι. τοις (5' Έγεσταίοις Ιδία εΐηεΐν, επειδή άνευ ΛΟ^ηναίων και 
'ξυνηψαν προς Έελινουντίους το πρώτον πόλεμον, μετά σφών αυτών 
και κατακΰεοΟ^αι, και το λοιπόν 'ξυμμάχους μη ποιεϊσθαι, ωοπερ εΐω- 
Ό^αμεν, οίς κακώς μεν πραξασιν άμυνοΰμεν, ώφελίας δ^ αυτοί δε7]- 3 4, 6 υ. Κγ. Ζϋ Χθπ. Αη. 5, 8, 2 3. — η αραχίλινατονς , τιαραχίχίημίνονς. 
(δοΐι.) ϋίοη Ο. 5 2, 15 ? \\ΌΙιΙ ίηαροι. (1β8 Α11ίί1:)ί3(]β5. ϋεϋοΓ (Ιβη ΑοοβηΙ ίο- 
ΐ3βο1ί Ρ3Γ9Ι1. ρ. 4 89. ηαρκκίλινστάς Κείδΐίβ υ. Κγ. βΓυοΙΐ5(., ννείΐ δοηβΐ άνηηα- 
ρκχίλίΰομαν ί)ΘΖΪβ1)ΐιη§8ΐθ5 ίδΐ, ^\'0δ8ΐΊη1!5 ΑΙ)Γ. τιαραχίλΐνστονς 3θΙίν οίθυΐοΐο, 
ίΐϊοδ υ!)8ΐ3(ΙΙΐ3Γ(. — χαταίΰχυν&ην αι 3 υ 5 Ε ΙΐΓ§οΓϋΙι Ι δοΐΐθΐι ζιι ΝνετάΒη, 
80 0358 5ϊβ δ^ί^βη (Ιρη Κγϊο^ ζυ δΙΪΓηηιβη πϊοΙίΙ \ν32;6η, 3ΐΐδ ΓιιγοΙιΙ (.1358 εΐο. 
(51.) — τώνάί 1ϋ85ΐ 81. νοη τω 3ΐ)1ΐ3η§βη, (Ιίεδ αυΓ (]ίε ^ϋη§εΓη ΙιεζϊεΙιεηά. 
ΛΥεηα ηκιη τις ηϊοΐιΐ οιιΓ ο1Ϊ6 ΑεΙΙεΓΠ ΙίεζϊεΙιε, δοΗεϊηε βδ, ιηείηΐ Ρρ., άθδδ άεΓ 
8ϊη§υΐ3Γ ύόξ)} ηϊοΐιΐ \\ά\}& ίτεβείζΐ \νεΓ(1εη Ιίοηηεη. 땧1. ίεϋοοίι 5ρΓ. 61, 4, 1. 
ΙπίΙβδδ δρΓίοΙιΙ ίϋΐ• (ϋεδβ ΕτΙνΙίΓυη» τώνάί, άβδ ηίοΐιΐ Γϋ^ΙίοΙι 3υΓ ά\6 ΑεΙΙεΓεη 
{»ε1ιεη Ιίβηη. — οηως μη η3θΙι γοβίϊσ&να Χεη. Μεηι. 2, 9, 2 υ. Ρΐ3ΐ. ΕιιΙΙιγρΙΐΓ. 
4, β. ΟοοΙι ΙιίθΓ §εΙ)ΟΓΐ εδ ζυ ΧίααιΰχννΟηνία. (Εη^εΙΙιβΓίΙΙ ζα Ρΐ3ΐ. ΕυΙΙινρΗΓ. 
4.) — ι/Ό'Ι/;. άύ'ξίΐ είπθ Ηδ. — ίκ»/ Γϋτ αν \ν9Γ ΙίίβΓ, "ννϊε 6, 18, 7 (υ. 8, 
75, 3) ζα §βΙ)6η. Κγ. ζ. Πίοη. ρ. 274 δ. ν§1. ζυ 4,46,2. — μαλαχος (Ιναι, 
ίηϋεΐΏ 6Γ δίοΐι §β§εη άβδ ϋηΙεΓηεΙιιηεη ετΙίΙαΓί. 

§ 2. αυτοί, οί νίώηροί. (Ρδ.) — των απόντων. Τΐιεορ. Ιϊβϊ ΑΙΙίεη. 6, 
261, 3: των μίν ντιαοχόντων ημίλουί', των ό'άηόντιον ίηί9νμονί'. (ΒΙ.) — έλα~ 
χιστα ίδΐ (ΙβΓ Αο. δο ηλύατα ορ&ονσ&αί 3, 30, 2. 42, 4. τά τιλίίω 3, 37, 5. 
(Ρρ.) — χατοζ^ουνται, οί ανΆρωποι. (Β3.) δρΓ. 61, 4, 7. ν§1. ζυ 2, 60, 2. 
Οο. \νϋ1 κατορ^ονταί. ΑυοΙι ΓιηοΙεΙ δίοΐι κ(αορ&ονα9αί 1)εϊ Τίιυΐί. δοηδΐ ηυΓ ρ35- 
δίν, 2, 65, 4. 4, 76, 4. — των ηρίν. 8ρΓ. 47, 28, 10 ιι. ζυ 1, 1, 1. — ά- 
ναρριητούσης. ζυ 4, 85, 2. — νυν εΓ§. χρώνται. — ου μΐμπτοίς ϋΙ)εΓ 
ά\& λνΪΓ ηπδ η ϊοΐιΐ ΐ3βδο1τ\ν ετεη (ΙϋτΤοη, ιτιίΙ; οΊεηεη \νϊΓ ζυΓπεάεη δείη 
Ιίοηηεη. ν§1, (7, 15, 1.) ΗεΓ. 7, 48 υ. Αγγ. Αη. 5, 25, 3. — ηαρά γην ην. 
ΥοΓ ηκρά ''ύΆ% ΚοηΊΐΏ3 ίΐηοΐιΐε δοΐιοη δΐ. ν§1. 6, 18, 4. 49, 2 υ. δρΓ. 54, 17, 7. 
— τω Σιχιλικω , ηόντω βυδ κόληω. ϋεί)εΓ άεδδεη ϋΓηΓβπ!; 5ΐΓ3ΐ)0 2, 5 ρ. 
123. (Ρρ.) — άίά τίίλάγονς, ην τις ηλίη. (δΐ.) — τά αίιτών νί μο μένους 
ϊγπ Οεηπδδ ϊΙίΓεΓ Β ε δΐΐζΐΐι ϊπηβΓ. ζυ 1, 2, 1. — καί^' αυτούς, ζυ 4, 
65, 1. — ξνμ'/έρεσ&αι ίΗτε .\ η§ε1 ε^εη Ιι εϊ Ιεη αυδπιβοΐιεη. (5ΐ.) δο 
ΓιηάοΙ δϊοΐι ^^^δ ΝΥογΙ δείΐεη, ίΐοοίί ΗεΓ. 1, 196 υ. Ι^εί ϋίοη Ο. 146, 23. 424, 
11. (ΒΙ.) , , , 

§ 3. ί ίΤΓίϊί' Ιΐ3Π§1 §1είοΙιΓ3ΐ1δ νοη άντιτιαραχίλίνομαιαΐ). — και νοΓ ξννη- 
φαν εηίδρποΐιΐ άθΠ\ χαί νοΓ καταλύΐσ^αι. δρΓ. 69, 3•2, 13. — το ΓϋΓ τόν εΐηβ 
ΙΙδ. υ. ν». — μ(τά άγων αυτών 3υΓ ϋ) Γ 8 εί§ηο Ηαη(1, οΐιηε υ η δ; 
δΐίορίϊδοΐι. — οίς άμννον μ(ν δοΐοΐιε ΜεηδοΙιεη άεηεη •«^ϊγ Ιιείίβη πιϋδ- 
8 8 η. 8ρΓ. 53, 7, 7 »ι. 8. — ώγιλίας ΓϋΓ ώψίλίΐας ΒεΙίΙίβΓ. — <ί'. ζυ τί — 
χα» 6, 11, 1. — αντοί. ζα 4, 61, 3. ξνηραφίΐς ς', *ό'. [415.] 103 

&έ^τίς ον Τίνξόμί^α. χαΐ συ ω ηρνταη ταντα, Ηταρ ήγΗ αοι ηροϋή-14: 
ΥΛίν κηόίβΟ-αί τί της ηόλίίος χαί βονλα γίνέοΘ'ϋα πολίτ-ης άγσΜός, 
ζηιψηφιζί γ.αΐ γνωμας προτί&ίι αυΟ^ις ^ΛΟηναίοις, νομίϋας, η όρρω- 
όίΐς το άναψηψίΰαι, το μεν λνίΐν τους νόμους μη μίτά τοΟίΖνό^ αν 
μαρτυρον αίτίαν οχην, της όέ ηόλίίος βουλίνΰυ.μίν7/ς ιατρός αν γίνέ- 
ϋί^αι, χαΐ το καλίος αρ'ξαι τοΰτ' αναι, ος αν την τιατρίδα ώ(^ίληθϊΐ 
ως ηλίΐστα η ίχών ίίναι μηόέν βλά^/'ΐ^/' 

Ό μεν Νικίας τοιαύτα ίιπίν, των όε 'ΛΘ"ηναίων ηαρώντίς οι μένΐζ) 
ηλίΐοτοι ατρατίυίΐν παρ/^νουν καΐ τα εψ-ηφιΰμενα μη λύίιν^ οι όά 
τίνες και αντελεγον. ενηγε όέ προΟ^νμότατα τ-ην ΰτρατίίαν ^Αλκιβιά- 
δης 6 Κλεινίου , βουλόμενος τω τε Νικία εναντιουΰί^αι, ών και ες 
ταλλα διάφορος τα πολιτικά καί οτι αυτόν διαβόλίος €μνήα!}η, και μά- 
λιστα στρατηγηοαί τε επι&υμών και εληίζίον ^ικελίαν τε δι^ αυτόν 
και Καρχηδόνα ληψεο&αι και τα ίδια αμα εντυχήσας χρημασί τε και 
δό'ξη ώφεληύίΐν. ών γαρ εν αξιΐιΐματι υπό των αστών, ταΐς επι9ν-Ί 
μίαις μείζοοιν η κατά την υπάρ/ουσαν ουοίαν ε/ρητο ες τε τας Ιπ- 
ποτρογίας και τάς άλλας δαηάνας• όπερ και καΟεΐλεν ίστερον την 

0. 14. τη ν τα άοΓαί^ΟΓ. Κγ. ζα Χεη. Αη. Β, 1, 14. — χήά(ΰ9αί η, 
χ. τ» πιδοΐιΐβ ηηαη βΓ\ν3Γΐ6π ; (ΙοοΙι 6. ζυ 5, 11, 2. — ίηίψήψίζί 56ΓΐιΓβ 
ϋ3δ Υοΐΐί ζαΓ ΑΐίδΙίιτιηιιιη ». νβ!. 1,87,1. {ΐ>ν.) Αιιοΐι Ιιϊθζιι ββΙιΟΓΐ αν&ίς. 
(Κγ. ΗαΙ. Κεο. 1820.) — γνώμας προτίΟ-α Ιβ^ο β8 ζυτ Βοδ ρρβοΐι υ η§ 
νοΓ. Ζϋ 1, 139, 3. — άναψηφίσαί, «ν&ις ίηηρψμϋα^. (ν».) — το λύίΐν 
ίδΐ διι1)]βοΐ5αο. (81.) Οιΐηη ννϋτϋο 3ΐ;βΓ ϋοοίι ζη εΓνναΓίθη δοϊη ί(Ιτος άί της 
ηόλίως. ΑυοΙι ΠγκΙθΙ δίοΗ αϊτίην ϊχαν (ίη άβν Ρποδα) \νοΙιΙ ηιΐΓ ηιίΐ οίηθπι ρβτ- 
δόηΐίοΐιβη διιΙ)]βοΙ. ΠίΐΙιβΓ (Ιοηΐίο ΐοΐι ί'ξί*ς το λναν αΐύαν, το λναν ΰα αιτία 
ΐαται. ν§1. Ί, 1ΙΊ, 5. ,,ΡΙίΐΙ. Ι^ϋοΙι. ρ. 190, β: ίγώ αϊηος το Οί ηηοχ(ΐίι^ι<α9{α.'* 
(ΜπΙΙΙι. 6ι•. § 543, 3.) — τονς νόμους, ν»!. 3, 37, 3 υ. δοΐιοριη. Οο οοπ). 
ρ. 128 δ. — μή. 8ρΓ. 67, 7, 4. ϋΰηι ν'ϋΐΐιιιηι οηΐΓϋοΙίΙ, \νίο 6, -29, "*. — 
κ«χώς νοΓ βονίίναιιμίνης \\\τά ηαοΐι ϋβη I^Ρ5[(:η Ηίΐι. ί^βδίποΐιοη. ΥίοΙΙοίοΙιΙ 
ΙαυΙοΙο (ίοδ ΟοδθΙζ οΚνα : ΐης ηόλαος βονλίναίμίΐ'ης μη /ίίίνα* «*'«»/')?'/'?*'*'• "- 
ιατρός, ηόλί» ηαραΰχώι^ (^άρμαχον ΰωτηρίας ΕιΐΓ. ΡΙιδ. 893. (Β1.) — ος ίί ι>. 
δρι•. &1, 13, 11 II. ζα 2, 4'.,^. 6, 16, 4. — ίχών ίΙναι•. 8ρΓ. 53, 1, 1, ν§1. 
2, 89, 5. 7, 81, 3. 

Ο. 15. § 1. μίν. ζυ 1, 48, 2. — ηαρκάν νοΙΙΚοπιιηοη ίη ιίβηίδοΐΐιρη 
δΐηηβ \νίϋ δοηδΐ 77«ρίλ,9ώ>/ ααοΐι 1, 67, 3. 139, 4. (ϋΙΐΓϊοΙι Βοϊ(γ. ζ. ΚπΙ. 3 δ. 
6.) ΗίοΓ υιΐίΐ αη ιΐοη ϋΙ)ΓΪ§βη δίοΐΐεη δίοΐιΐ ιΙογ ΡΙαταΙ: (Ιαδ λνΪΓΚΙίοΙίθ ΛυΓ§β- 
ΐΓϋΙοπδβίη οΐηοδ Είηζοίποη ΙιϋΙΙβ αυοΊι ΙιίοΓ (ΙιίΓοΙι τΐΛΟίλ^ώ»/ 1)θζοίοΙιη6ΐ \νβΐ'- 
ϋοη ιηϋδδεη. ΑηύβΓδ ου ηαριών 8, 68, ϊ. Βθίϋεδ ηιίΐ υηΐβίδοΐιΐοοΐ 1, 67, 3. 
— οΐ ύί Ίΐνίς. δρρ. 50, 1, 9. ν^Ι. Κγ. ζα .Χβη. Αη. 2, 3, 15. — τμ τϊ Ν. 
Τί ι^^ζ^ο1ιι δίοΙ) αιιΓ ΧΓα νοΓ μάλιατκ , ^οδΙβΙΙΙ αΐδ οΐ) Ιηι^νμώι/ ηϊοΐιΐ 1ιίηζιι§ο- 
ίϋ§1 \νβΓ(1θη δοΐΐΐο. (Ηΐί ) ζιι 5, 11, 2. — ταλλα — τα ηολίτιχά. δρτ. 50, 
9, 2. ν§1. 1, 90, 4. — άίαβόλως, ήγουν ίηΐ άιαβολΤ, χαΐ χατηγορία. (δοΐι.) 
Ι)ίοη 0. 46, 1 : χαί ηρος ΐιι, χαΐ ίμου (ϊιαβόλως ίμνημόνίναν. (ΒΙ.) δθ δίοΐιΐ, 
υπδΟΓΠΐ δοΙιΙβοΗΐ ηΐίΐοίιρη οηΙδρΓβεΙιοηιΙ , [ηρο)ιϊίαβάλ}.αν 6, 73, 3. 83, 3, 
ιίιαβολη 87, 1. 90, 1. — ίμνήΰ&η 6, 12, 2. — αύτον, ίου ατρατηγησαι. (Ρδ ) 
α'υτοΰ ο'ίηο Ηδ. — τ« ϊίΓ»« δοίηβη Ργϊ να Ιί η ΙβΓβ δββη. 

§ 2. υηό. δρΓ. 68, 43, 2. ν^Ι. ζιι 1, 130, \. — η χατά δρρ. 49, 4, 
ν§1. 2, 50, 1. 7, 75, 4. — ουαίαν, ιΐαδ (νίοΐ δρϋΙβΓ) νοη ΜαηοΙιεη, δοΙίΓ ϋΙ)θΓ- 
δοΐιϋΐζΐ, 3υΓ ΙΟΟ ΤβΙοηΙθ νβΐθπδοΐιΐοβΐ ν/ιΐΓϋο. Ι.γ9. 19, 5ί. — ηί Ιηηοιρο- 1 (Η Θονχνόίδον 

9των Άθ-ηναΐων πόλιν ονχ τ^κιατα. φοβ-η&^ντίς γαρ αντον οί πολλοί 
το μιΐγί&ος τής τί κατά το εαυτόν σώμα παρανομίας Ις την δίαιταν 
γ,αΐ της διανοίας ων χαθ-' εν εκαστον εν οτω γίγνοιτο επρασοίν , ώς 
τνραννίδος επιθ-νμονντι πολέμιοι χαθεστασαν, ν.αν δημοσία γ,ράτιστα 
διαΟεντι τα του πολέμου Ιδία εχαστοι τοις επιτηδενμασιν αντοΰ ά/βί- 
σΟέντίς χαΐ άλλοις επιτρεψαντες ου δια μαχοον εσφηλαν την πόλιν. 
τότε (5' ονν παοελ&ών τοις ^Α9^ηναίοις παρ/^νει τοιάδε. 
1β "ΚαΙ προσήκει μοι μάλλον έτερων ω Ά9ηνα7οι αρ/ίιν — άνάγχη 
γαρ εντενΟ^εν αρξασ&αι, επειδή μου Νικίας χα9^ήψατο — χαί άξιος 
αμα νομίζω είναι, ών γάο περί επιβόητός εΙμι, τοις μεν προγόνοις 

ΐμον χαί εμοί δοξαν φέρει ταντα, τ^ ο5έ πατρίδι χαί ώφελίαν. οι γαρ 
Ελληνες χαί υπέρ δΰναμιν μείζω ημών την πόλιν ενόμισαν τώ εμώ 
διαπρέπει της Όλνμπίαζε ϋείορίας, πρότερον ελπίζοντες αντήν χατα- 
πεπολεμησ&αι, διότι άρματα μεν επτά χα&ηχα, Οσα ουδείς πω Ιδιώτης ψίαί των μαχαάς ονσίαις χιχτημϊνων (ϊαίν. ΑπδΙοΙ. ΡοΙ. 6, 4, 3. ν§1. ΙδοΙίΓ. 
1δ, 33, ϋβιη. 18, 320. 42, 24 υ. δοΐα. ζα Ρίηά. 1. 3, 32. (ΒΙ.) ϋεΙ^βΓ (Ιίβδβ ιι. 
Ά. ί.ιι.\υ5ίϋ•1βη ΡΙαΙ. ίνδ. 2 Ο δ, ο. 

§ 3. της Ίί — (ίίαιταν, το παρανόμως (ίΊαίτασ9αι η το παρανόμως τω 
ίαντον (Τίόματι χοησ^αί κατά τας ι^ιατριβάς. (5θ1ι.) — παρανομία υβΙ)βΓ- 
11β1^ι1η^', λνίο 1, 1ο-2, 2. 6, 28, 2 ϋ. Αικίοΐί. §. Α!1ί. 30. ν^-Ι. ϊ\χ ίσον 6, 16,4. 
ΑηάβΓδ (ΙειιίβΙβ β» ΡΙυΙ. ΑΙΙί. 6. — ίς τήν. δρρ, 50, 9, 9. Εΐη^βδοΗοΙ'θη Ο, 
28, Ι. — ων Ιιϋη^Ι \νίβ όι,ανοίας νοη μίγίί^ος ά\}: δβίηβδ ΟθϊδΙοδ ίιοΐιβδ 
δΐΓβ1)6η ΐη άβη ΰίη§οη ίΐίβ. $ρΓ. 47,9, 6. ΗβΓ. 6, 2: υηίύυνί των Ιώνων 
την ηγιμονίαν τοϋ πηός ^αρίΐον ηολίμου. — χα&' 'ΐν ίχαστον ] β ς1 δ ίϋτ 
δϊοΐι, βϊηζβΐη, δίοΐδ δο ί,'ϋΐίβΙΙΙ. Ββιη. 2, 24: σισώκατί πολλάκις ηάντας καΐ 
χα&' 'ίνα αυτών ϊκαοτον ίν μέρα. ν^Ι. Κρ. 51ϋ(1. 2 5. 236. — ίν οτω γίγνοιτο α η 
•νν^ βίο {ι ο Γη ΟθδϋΙιαΓί, Ι'ηΙεΓηοΙι (π β η β γ 3ΐδ ίβίΙβΓ ΤΙι οιΊ ηαίιιη. — &ια~ 
&ίντί ΓϋΓ άια&έντα πυτ 6ϊηβ Η8., ό'ικΟ^ίντος βίηβ αηι Πβηϋε, \ν33 ίΓεϊϋοίι οογ- 
ΓΟΟίβΓ λναΐ'β, άΆ (ΙΐβδΟΓ θα. ηοί)οη τοΊς ίπιτηάίνμαα υηιτβΓϋΐίί^ ηοΐΙ; άχ&ία^ϊνης 
νοΓί^υικΙοη \νΪΓ(3, \νθηη ηίοΐιΐ ίυνοι. οάβΓ Αοΐιηΐϊοίιβδ ηβοΐι ηολΐμον ευ.'ί^ΌΓϋΙΙβη 
ϊδΐ. Οεη Όά. τοϊς ίηιτηάίύμασιν ((ντον ζυ άβυίθη: \νο§βη δβϊηβΓ Ι^βϊίβηδ- 
^βίδβ (Βο.) δοΗβίηΙ υιιζυΐ358ί§. — ίπιτρίφκντίς , τα του πολίμον. (5ο1ι.) 
— άίά μακρού ηαοΐι Ιαη^θΓ Ζ \νϊδ οΐιοηζβϊ Ι , ηοοίι 6, 91, 2. δρΓ. 68, 
22, 3. — τοΙς ^Α9ηναίο ίς ζννίη^Ι (Ιίβ 5ΐ6ΐ!αη§ ιηϊΐ ηαρ(λ&ών Ζϋ νβΓΐ3Ϊη(1βη. 
ν§1. 6, 19. 32, 3. 35. 72, 1. 

Ο. 16. § 1. και προσήκα.. ζιι 2, 60, 1. — ίτϊρων. δρρ. 47, 27, 1 
υ. ζα 1, 8δ, 2. δβίηβ Αηδρρϋοίιβ (προσήκιι) θηΙ\νίοΙί6ΐΙ 6Γ § 1 — 5," δθΐηβ λΥυΓ- 
(Ιί^ΙΐβϊΙ § 6. — έντΐΐί&ίν. δρρ. 47, 13,9. — Ιηιβόητος , 6 μοχβηοάν ϊχων 
ψημην. ΑΓηοαοη. ρ, 4 2. Είη δβΐίεηοδ ΝΥογΙ, ά3δ ϋίοα 0. εϊηί^θ ΜϋΓβ β(;1)Γ3υο1αΙ, 
(ΒΙ.) ν8ΐ. § 6. — ταντα. δρρ. 51, 5, 1 Ε. 

§ 2. μιίζω ίϋρ μεγάλην αΙδ οΙ) της άυνάμιως νοι1ΐ0Γ§ϊη3β. (ΒΙ.) — τώ 
ίμω άΊαηρετϊίΙ , όΊαπρέφαντος ίμον. {8ο\\.) ΏβΓ Αϋ&άηιο\ί ίδΐ υη§β\νο1ιη1ϊοΙι ; 
ϋΙ)θΓ ίμός δρρ. 51, 4, 7. ν^Ι. 2, 61, 2. Εγ 1>βζΐβΙιΙ δΐοΗ βυοίι βαί ίΐαδ αβίοΙ§β 
αηά (Ιεη βοηδίίςοη ΑιιΓννηηά Ι^οϊ άβρ ΓβδΙδοΗαυ, \ν3ΐΐρ$οΙΐθΐη1ίοί) 01. 89. — χα- 
ταπ ίπολ(μησ&α ι. χαιαπίηολίμήσίαί^αίΐ — άρματα. ϋ;ΐ5δ νϊορ λΥόρΙβΓ 
ΙιίηΙορ βίηαηάοΓ βυί (οίη Ιίυρζοδ) « εηϋί^οη ίδΐ (Ιβηη ιίοοίι ννοΐιΐ ηυρ ζιιΓαΙΙί^, ΙιϊβΓ 
ββλΥϊδδ ηίοΐιΐ; ίίηΐίορίιοη. ν^Ι. Ι.οΙ)βοΙί ΡθΡηϋ. ρ. 54. — χα9ηχα. Ι.ο5. ζ ΡΙίρνη. 
ρ. 398. (60.) ΡΙαΙ. Α§08. 20: άρμα χαθ^ίΐσαν Όλνμηίασιν άγωνίααα^αι,. \%\. Κγ. - ξνχζραγίΐς ς\ ις. [415.] 105 

ηροΓίρον, εΐ'ίαησα όε χαΐ δίνηρος χαΐ τέταρτος εγινόμψ χαί ταλλα 
άξίίος της ί'/κ?;ς ■ηαρίαγ.ίνασάμην. νόμω μεν γαρ τιμτ, τα τοιαύτα,^ 
εκ ΰε τον δρωμένου χαί δνναμις ϋ.μα νηονοεΤται. ν.αΐ οσα αν εν τ^ 
πάλει χορηγΐαις η αλλω τω λαμπρύνομαι, τοΤς μεν άοτοΐς φθονείται 
φνσει, προς δε τοις "ξενονς και αντη Ισχνς (/αίνεται. και ονχ αχρψ^ 
βτος ηδ' η άνοια ος αν τοις ιδίοις τέλίοι μη Ιαντον μόνον άλλα χαΐ 
την πόλιν θ)φίλ>ί, ονδε γε ίίδίλον εψ' εαντω μέγα φρονονντα μη ϊσον 
είναι, εηεί γ.αΐ 6 καχώς πράοσων προς ονδένα της 'ξνμφοράς ίσομοιρεΐ. 
άλλ' ωσηερ δνστν/ονντες ον προοαγορευόμεθα, εν τω όμοίω τις άνε- 
χέαΟω και νπό των ενπραγονντων νπερφρονοίμενος, η τα 'ίσα νεμων 
τα όμοια άντα'ξιούτο). οίδα δε τονς τοιούτους και Όσοι εν τίνος λαμ-5 
ηρότητι προέοχον εν μεν τω κατ' αύτονς βίω λυηηρονς όντας, τοΐς 

ζα Χεη. Αη. 4,8,27, — ίνίχηαα, ποίϋτος Ιγινόμην ΙδοΙίΓ. 16,34. Ηθγ. 6,122: 
ϊππω νιχήΰας , τιί^ρίπηω ΰί άΐύκ^ος γίνόμ(νος, — ιίταρτος. τρίτος ΙδοΙίΓ. υ, 
Ευτ. 1)Ρί ΡΙιιΙ. ΑΙΙί. Μ. — αξίως. Ι.ΝοΙίΓ. εΙ).: ίν ταΐς ϋ^νΰίαις χαϊ^αΐς άλΧαις 
τΐίΐς ηιρί την ίοοτην όαηάναις άγίΐΰως ύιέχατο καΐ μιγαλοηρίτιώς. ν§1. ώθ 
ΕΓΐίΙ. ζυ ΑΙΙιοη, 1, 3 (Ο. 5). 

§ 3. νόμω (ίβιη ΗοΓίνΟΓΏΓηοη ηαοΐι. (ΗΙ.?) — τι,μη τα τ. II, η, 97: 
λώβη τήό'ί γ' ϊΰΰίηα. δρΓ. 61, 7, 5. — τον άρω μένον. ζυ 5, 102. — χαί 
οσα α υ. ζυ 1, 91, 4. — «λλω τω, εχουοίοι,ς ίορτααίμοις κνιΛώμαΰι,. (.'ϊοΐι.) 
ΟνπιηίΐδίίΐΓϋΙιίοη υπϋ ΤΐΊΡΓΟΓοΙιϊοη οΓΝνϋΙιπΙ ΙδοΚτ. 16, 35. — Ιαμηρννομα». 
ν§). 6, Μ, 2. — ανίη ΓϋΓ αντή §υΙο Ηβη. 8ρΓ. 61, 7, 

§ 4. ηϋ' η ίνοια ΓϋΓ η ιίιάνοια 5ο1ι., ΜιΐΓί Ι α. βίηί§β Ηδη. ν^;!. 6, 17, 1. 
ϋ6Γ δίατίίο Αιΐδιίηιοΐν \ν3ΐ• νοηι Νί1<ία5 ζ\υ3γ ηίοΐιΐ οΓΓοηΙΙίοΙι αυδί^οδμΓΟοΙιοη, ίΐ1)0Γ 
δοηδΐ ^ο'Ννίδδ νίϋΙΓηοΙι νοιη Α11ίίΙ)ί2(1(?δ ίΐιι?§βδ8ί;ί. Κϊρωνιίίται 6 Ά. λέγων ο» 
ίΐ Χ((ΐ ονόητος ([«ίνομαΐ τιαιν, «λλ' ονν τΐϊ ηόία ονχ ΐίχρηΰτός ίατί μου η άνοια, 
«λλ(ί χαΐ ώί^ίλψος. (5ο(ι.) — ο ς αν. ζα 6, 14. — τέΧία, ύαηάναις. (δοΐι.) 
νςΐ. 4, 60, 2. — φρονονντα ί&Ι ηίϋΐιΐ διιΙι]οοΙ δΰΐκΐίτη ζυ ϋθΐη αυδ (Ιοπι 
νοΓΐιθΓΐ;6ΐιοηι]6η ζυ ιίοιιΐίοικίοη 5ιιΙ)]οοΙ ΛρροδίΙίοη: ^1αδ5 ΟΓ, θϊη^οΐίίΐοΐΰΐ 
βυί δϊοΗ. δρΓ. 55, 2, 6. ΰαΙιβΓ 1ιηΐ3θ ίοΗ ηαοΗ ώ^ίλΤ; ηυρ βΐη Κοωηια ^ε- 
δοΐζΐ. — ηρός ηιίΐ. δρτ. 68,39,4. — ηρος ουάίνα ηΐίΐιοη οίιάί προς ϊνα, 
δρρ. 24, 2, 2, ΟοίΓοηηΙ ίίη(1οη δίοΙι ουά^ίς υηϋ μηάιίς 1'»ίΐ ΤίιυΙί. δο λνυΐιΐ ηυΓ 
5 , 111, 1 ; ννοΐιΐ ηίο ί)βί ΗθγοιΙοΙ ιι. (Ιοη ΤΓο^ϊΙίβΓη ; ^^1^βΓϋ^1 \νοΗ1 ηϊβ ά'ιβ 
Ρ1ιΐΓ3ΐθ ουΰ'ίνας οίο. — ϊσον ίδΐ Οο^ίοηδαΙζ ιΙβΓ παρανομία 6, 15, 3. — ίσο- 
μοιρίΐ (ιπίΐ Βοζυ§ ουί ΐαον) ϋ Ιοί α Ιιΐιοί Ι ά ο δ ΛηΙΙιβίΙδ ΙιαΙ, ίη δοΓβΓΟ 
Νίβπιαηςί ίΙΐΓΠ νοη δοΐηοιη ϋηι^ΐϋοΐί οΙ\ναδ οΗηϊιτίΓπΙ, βδ ίίιιη ΐΓαί^οη ΙιίΙίΙ. (Υα.) 
Οίοη. .\ΓοΙι. 7, 14: ϊαομοιρίίν ουάέ χατά μιχρον ηπίιγαινον τοΊς πΐνησι, τονς ίν•• 
πόρους. — π ροσαγορίυό μί&α \\\ι• Νγοτϋοη ΓΓοαηϋΙϊοΗ αη^ΟΓοάεΙ. 
(δι.) ίΐίδο ηιίΙΙοΙΙΐϋΓ Γιιγ: λνίτ ν*'θΓ(1οπ ^ββοϋΐοΐ. (,δοί].) λΥοπΐ^ΟΓ Ι^οΓι-οπιάϋα 
\νϋηΙϋ προσηγορονμίί^α. — (ν τω ομοίω, ομοίως. δρΓ. 43, 4, 5 II. ζυ 4, 
106, 1. — ίύπραγίΐν ϊδΐ 1)01 (Ιοη ΡΓϋΙιοΓΠ δθΙΙυη. — νηερφρονον μένος. 
5ρΓ. 56, 6, 1, Οαδ ^Vο^ι ϊδΐ πιΐ1(ΙθΓ ίΐΐδ χηταγηονονμίνος υηά δΙϋπΙίΟΓ 3ΐδ ΰπιρ- 
οροψενος. ν§|. 3, 39, 5 υ. 6, 68, 2. — τα ίσα νέμων, ίαάοιη θγ δϊοΐι ηιίΐ 
(Ιοιη Ιη^ΙϋοΙίΙίοΙιοη ΟίΙοΓ (ϊθΓίηί;οΓ«η !^1οίο1ι δΙβΙΙΙ. (δοΐι.) — άνταξίοΰτω νβτ- 
1ηη!?ο ββ^οηϋιοίΐίί^ νοη ιΐβη Ηϋΐιεηι οϋοΓ ΟΙϋοΙίΙίαΙιΟΓη Γϋι• δίοΐι. ΰ3δ λΥοΓΐ 
γνοΐιΐ ηυρ ΙιΐϋΓ. 

§ 5. τονς τοιούτους , ^1οIη Λ11ίί1)ί;ΐ(ΐ6δ Αοίιηΐϊοΐιβ. — (ν τίνος, ίν τίνος 
πράγματος. (8οΐ3.) — προίσχον, χρείτιους ίγένοντο. (δοΗ.) - ίν τω χατ* 
αυτούς βίω ίη ίΙΐΓβη\ ΖοίΙαΙΙβΓ. (III) δρΓ, 68. 25, 1 Κ. ϋ\ού. 3, 66: 
μέχρι τυΰ χα&' ημάς βίου. ΗοΓ. 6, 109: μνημόσυνα ΙιηίΰΟαι Ις το»* ΐίηαντα άν- 
&ρώηων βίον, — λνηηρονς ΙϋβΙϊβ ηΐ9 είο νοΓΐ1υη)ίβ1η(1β, Ιη»ιΰη χα» ό ψ{^6' 106 ΘονχνδΙδου 

όμοιας μεν μάλιστα, επίΐτα δε χαί τοΐς άλλοις "ξύνοντας, των όε ετίΐΐτα 

άνβ^ρωπων προσποίησίν τί 'ξυγγΐπίας τισί γ.αΐ μη ουσαν χαταλιπόντας, 

και ης αν ωοι πατρίδος, ταΰττ] ανχησιν ως ον η(ρν αλλότριων ονδ' 

^άμαοτόντων, άλλ' ώς πίρί σφηερων τί καν χαλά πραξάντων. ών 

εγώ όρίγόμίνος χαί δια ταντα τα ϊδια επιβοώμίνος τα δημόσια σχο- 

πίΐτί ίϊ του χπρον μίταχίιρίζω. ΓΙίλοποννησον γαρ τα δυνατώτατα 

"ξνστησας ανίν μίγάλον νμΐν χινδΰνου χαΐ δαπάνης ΛαχίδαιμονΙονς ες 

μίαν ημεραν κατέστησα εν Μαντινεία περί των απάντων άγωνίσα- 

σϋ'αι' εξ ον χαί ηεριγενόμενοι τ^ μά/,ΐ] ονδέπω χαί νυν βεβαίως 

η &αρσονσιν. χαί ταύτα η εμη νεότης χαί άνοια, παρά φνσιν δοχοϋσα 

' ίΐναι, ες την Πελοποννησίων δΰναμιν λόγοις τί πρεπουσιν ωμίλησε 

χαί όργτί πίστιν παρασχομεντ^ επεισεν. χαί νυν μη πεφόβησθ^ε αυτήν, 

αλλ' εως εγώ τε ετι άχμάζω μετ' αυτής χαί 6 Νιχίας ευτυχής δοχεΐ 

είναι, άποχρησασΒ^ε τη εχατέρου ημών ώφελία. και τον ες την 2ι- 

ρος λνηη χατα το γίνος 1<5τί. (δοΐι.) ν§1. 8, 4 5, 1. (Ρρ.) — μίν μάλκίτα. 
ϋ'ιβ §0Νν. 5ΐβ11αη§ ΝνέΐΓβ μάλιΰτα μίν ΐν τόΐς ομοίοίς. Οοοίι εαοΐι ]βηβ 81θΙ1υη§ 
βπάβί δίοΐι Ηίη υη(ί \νϊβάβΓ. Κγ, ζυ Χβη. Αη, 7, 7, 19 ΙθΙ. Αυ8§. ν^'- 5ορ1ι. 
Ρΐιίΐ. 1285. — ξύνοντας τίϊ\ί (Ιβηβη δϊβ νβΡίίβΙΐΓβη. (Ρδ.) Εγ^. λυηηοους 
όίττας. (δοΐ).) — των άν&ρώπων 1ΐ3η§1 νοη ηΰί 85. (Ηβαδβ ϋβΙίβΓδ.) — ηρος- 
ηοίηαι,ν — χαταλιπόντας Αηδμτϋοίιβ 3υΓ ΥβΓΝναηίΙΙδοΙιβΓΐ, δβΐΐϊδΐ 
\νοηη δΐβ ιιη ΐ3β§Γϋη(]βΙ δΐηά, ζϋΓϋοΙίΙβδδβη. — βψίτέρων ΐΐιηβη 
Αη§θ1ιδΓί§β. — χαλά ηράϋσαν ΙιίβΓ νοη ξΐέίηζβηάβη ΤΙιαΙβη. δοηδΐ 
3η(ΐ6Γδ. Κγ. ζϋ Χεη. Αη. 6, 2, 8 ΙαΙ. Αυδ§. — αυχησιν ίιαΐ βυοίι ΤΐΊϋΙί. ηυρ 
ΙιίβΓ; δοηδΐ ΓιηάεΙ ββ δίοΐι \νοΙ)1 ηΪΓ^βηάδ. 

§ 6. ων, χκλων, ηβοΗ δοΙοΗβηι ΚυΙιπιβ. — ίηιβοώμ(νος. ζα § 1. — 
μίΐαχΐΐρίζω. ζα 1, 13, 2. — τα άννατώτατα ΑΓ§6ΪβΓ, ΜίΐηΙϊηβθΓ, ΕΙεβΓ 
5, 46 Β. 52. — ξυστήσας. ν§1. 6,85,3. ΗΰΓ. 6, 74: ΰννιατάς τονς'Αρχάάας ίηΐ 
7^ Σηάρττ). (Β1.) — ίς μίαν η. δρΓ. 68, 21, 10. ν§1. 4, 89, 1.— χατέοτηαα, 
ηνάγχασα. (8θ1ι.) 5, 54 ίΤ. — των απάντων, ζα 6, 6, 3. — άγωνίαα- 
(Τθα*. ΗβΓ. 5, 94: χρατησας αυτόν χαήοτηΰΐ τύραννον {Ιλίαι. ηαΐάα τον ίαντοΰ 
νό&ον. ΙδοΟΓ. 7, 37; την Ιξ ' Αρηου πάγου βουλην ίηΐατηααν ίηψίλίΊα^αι της 
ίΰκοσμίας. — χαΐ π(ρι,γ(νό μίνοί. δρΓ. 56, 13, 2. — χαί ΙίδηπΙβ νβΐ'- 
ά3θ1ϊΙί§ δοΗεϊηεη αΐδ δοΐιοη ίη ονάέ βηΐΗαΙΙβη. Χβη. Αη. 7, 6, 35: ηραγματίνό- 
μίνος ουάί νυν πω πέπανμαι. Οοοίι ΥβΙ. ΡΙαΙ. Ηίρρ. 293, ο: χαΐ ονάέτιω χαί 
τήμΐρον, φήϋα, οΙός τ (Ι, 

0. 17. § 1. ταΰτα — ώμίληαε άϊβδθ Υβ Γΐιβηάΐαη^β η, ά. Η. δο 
θΓΓο1§ΓβίοΗθ , 1ΐ3ΐ ηιβΐηβ Ιυ§βηά υπά πιβίηο, \νϊβ θδ δοΐιβίηΐ, ννΐβ ίοΐι 
ΐ3βδθ{ιυ1(ϋ§1 \ν6Γ(1β, \νΐ(ίβΓη3ΐαΓΐίο}ΐθ, αΐΐβδ Μαδδ ϋΙ)θΓ8θΙΐΓβίΙβη(ίθ, ϋηνοΓ- 
ηυηίΐ ^β^βη άίβ ΜαοΙιΙ άβτ ΡεΙοροηηβδίβΓ ιηίΐ 3 η§βπιβδδΘηΘη 
\νοΓΐθη §οίϋΗΓί. δρΓ. 46, 5, 4. ν§1. 2, 37, 3 υ. 8οΙιοβίη. ζ. Ιδββ. ρ. 412.— 
οργΡ, ιηίΐ ΡουθΓβίΓβΓ, ατάοτβ. ν^Ι. ζιι 1, 140, 1. 7, 68, 1, ννΐβ λόγο$ς, 
\νθ§6Π (ΙΟΓ 51β11ϋη§ άβδ τέ αιιί Μ\ί'ώ\Άάβ$ ζυ Ιίβζΐβΐιβη. — πίστ$ν ΖυνβΓ- 
Βϊοΐιΐ 1)6ϊ πιΐι• υηα ΑπίΙθΓη. ζυ 1, 120, 4. — παρασχο μΐν^ι. θ3.<5 » δυΙ^δΟΓ. 
Ιΐ3ΐ3β ίοΐι ηποΐι ζννοϊ §υΐ6η Ηδπ. Ιιϊηζυ^βΓϋ^Ι. — ίπ(ΐ6ΐν,Ά\ί> ΚεάπθΓ, λνϊβ 5, 
61, 2. 5,52,2. — ϊπΐΐ,ϋίν. — ϊως ίϊΪΓ ίτΐίίσί χαΐ ννν μη ηί'^οβηδ&α^ αυτήν. 
αλλ' ί'ως 3. β. δοΙιηβίίΙοΓ νι. ΒθΙίΙνβΓ (η3θΙι Β6ίδ1ίβ?). — χαΐ νυν υπά δΟ 
(ίίβηιηβοΐί) βυοΗίβΙζΙ. δρπ. 69, 32, 8. ν^Ι. 6, 36, 2. 83,2.^ 89,2. (7, 15,1.) 
— αυτήν,τηννίότητα η τήν άνοιαν. (δοΐι.) ΚίοίιΙϊί;, λνβίΐ αυοίι μιτ αυτής δϊοΗ ϋ3ΓαυΓ 
1)βζΐβ1ιΙ. — ίντυχής Ά\^^\x ηοοίι 5, 16, 1. 7, 77, 2. (Ρρ.) — άποχρήϋααί^ί 
βθ1)ΓβαοΙι» ΓθϊοΙιΠοΙ». ζυ 1, 6», 4. — ίχβτβρου ώφ»λί^ ΝϋΙζβα νοη -ξνγγραφής ς', ιζ. [415.] 107 

τίίλίαν ηλοϋν μη μηαγιγνωσκίτί ως ΙηΙ μίγάλψ δνναμιν εαόμίνον. 
οχλοις Τί γαρ 'ξνμμίκτοις ηολυανδρονσιν αί πόλης και ραόίας εχονοιΐ 
των ηολιτίιων τάς μίταβολάς και Ιπιόοχάς. καΐ ονδης δι' αντο ως 
τίίρΐ οΐκίίας πατρίδος ουτί τα πίρί το σώμα οπλοις εξηρτυται αυτί 
τα ίν τ β χώρα νομίμοις κατασκίναΐς• ο τι δε έκαστος η εκ τον λέ- 
γων ηίίί)ίΐν οϊίται η στασιάζων άπο του κοινοί) λαβών αλλην γην, 
μη κατορΟώσας, οίκησειν, ταντα ετοιμάζεται, και ουκ εϊκος τον τοι-3 
οΰτον υμιλοΐ' ούτε λόγου μια γνώμ/] άκροασΟαι οντε ες τα έργα κοι- 
νώς τρέπεσθαι' ταχύ δ' αν ώς έκαστοι, εϊ τι κ«^' ηδονην λέγοιτο, 
προσχωροΐεν, άλλως Τί και ει στασιάζονσιν, ωσπερ πυνθανόμεθ^α. και4 
μην ονδ' οηλΐται οντ' εκείνοις Όσοι ηερ κομποϋνται, οντε οΐ άλλοι "Ελ- 1)Θΐάβη, ΒΓααο1ι1)3ΓΐνβίΙ ΙιβΐιΙβΓ. ζα ^ιο^^ΐω^> 1, 18, 2. δοηδΐ ρίΐβ^ΐ (ΙβΓ 
Οβ. 1)θί ώγίΐία είη οΙ)]θοΙΐν6Γ ζιι δθίη, ζ\ν. 3, 82, 5. — μΐτοζγιγνώΰκίτΐ. 
ζυ 3, 40, 1. — ώς αΐ8, (1βδ8ΐΐ3ΐ5 \νβϊ1. 

§ 2. ξνμμίχτοις, 3ΐ80 οΐιηβ Είηΐιβϊΐ ιΙβΓ Οβ8ίηηιιη§ υηά άβΓ Ιηΐ6Γ68δβη. 
ν^Ι. § 3. — ηολναΐ'^ρονϋίν. Είη δβΙΐΓ δοΐΐεηβδ λΥοΓΐ, ιιαο1ι§βΐ3ΓαυοΙ]1 νοη 
Οίοη Ο. υ. ^οδβρΗο8. (Β1.) — αί ηόλίΐς, της Σι,χίΙίης. (δοΐι.) Εΐϊβη δο 7, 13, 

2. 25, 7. 32, 1. — τάς. 8ρΓ. 50, 11, 1. — ίηιάοχάς , το (γγράψαν ραιϊίως 
τοις ηολιηίαις ξένους τί χαΐ (^νγάάας. (δοΐι.) Υοη Αιιηαίιηιβ §αηζ ηβυθΓ 
νοΓΓαδδΐιη^βη οιΙίΙίίΓΐ β8 Ου. ϋοοίι ϊδΐ ιΐ3δ "νΥοΓΐ, ^1αδ βΡδΙ λ)6ί δρ3ΐ6Γη 
Λνίράθι• ιιηά ιιπίΙοΓδ νοΓίίΟιηΓηΙ, 80 §βΙ)Γ3ϋθΙιΙ πιϊγ αηδ1όδδί§ υηά εδ ΙίδηηΙβ \νοΙι1 
λόγΙιογ πολίτών βυδ^θΓβΙΙβη δβΐη; οοΙθγ 1)1088 ζυ (Ι6η1ί6η? — οΓ»* αυτό, Λα τάς 
μίη<βολάς χαΐ τάς ίηκίοχάς της ηολιτίίκς. (5θίι.) ν§1. ζυ 1, 2, 1. — ώς πίρί. 
ώσπίρ ά\ο 1;οδΙεη Ηδη. ^6Π^δ ίδΐ ί^βδβίζΐ αΙδ οΐ) άγωί'ίούμα'οΐ' νθΓδθίι\νβΙ)(β. 
ν§1. Κγ. ζα Χεη. Αη. 3, 2, 15. — τα ί ν ΐΏϋδδ ηιίΐ 81. Γϋτ άβη Νο. ^βηοπαπιβη 
Λν6Γ(]οη. (Ογ.) υβ1)0Γ οϋβ 8ΐίΊ1ϋη§ (Ιβδ οντί ζυ 3, 39, 3. ν§1. ζυ 6, 37, 1. — 
νομίμοίς , ου Τίάί νομιζομίναίς αλλά ταΐς ΙχαναΙς. ουτω χαΐ νόμιμον ρήτορα 
τοι/ ίχανυν χαΐ νόμιμον ά&λητην ψίΐμίν. (δοΐι.) Αβίιηΐίοΐι άίχαιος, ]υ5ΐυδ, 1β§ί- 
Ιίιηυδ; ιΐοοίι μονίμοι,ςΏϋ., αυοίι πιϊγ βϊη§οΓα1ΐ6η. — χατααχίυαίς. ζυ 1, 10, 2. 
— ο Γ* ΙίβζϊοΗΙ δίοΙι 3ΐδ Οοΐΐβοΐίν αυΓ ταύτα. Χοη. Κγΐ'. 1, 6, 11: ο τ» ά' αν 
προς τοις ίίρημέίΌΐς λαμβάίΊ^ τις, ταντα τιμηι/ ΐΌμιουαι. (Ρρ.) δρτ. 58, 4, 5. — 
οταΰιάζων δίϋΐιΐ ναιϋΓΐ ϋοηι ίχ του πίίΟΐιν 6η(2β§θη. (δοΐι.) ν§1. 7, 70, 4 υ. 
δρΓ. 59, 2, 3. — λαβών — οϊχήσιιν. ΟεΓϋ^ί^θΓ \ναΓβ λαβίΐν — οΐχήαων. 
ΑΙΙβϊη ύ'\β δίβΐΐο ΙιβίδδΙ: ννβδ ^β(1β^ βηΐννβϋβτ ϋυΓΟίι ϋβΙιβΓΓβάυη^ ιηϊΐ 
^Vο^ι^η ο (Ιοί- ίΙιίΓοΙι βϋΓ§βι•Γοίιι1β νοη ίΐβπι ΰ6ΐΏ6Ϊη§υΙ βτΙΐΒΐΙβη 
Ιΐ3ΐ)θηύ, δίοΙι, \νοηη βτ υη^ΐϋοΐ^ΐϊοΐι ΰ;οννοδοη, ϊη βίηειη αηϋθτβη 
1.3ηι1ο 3ηζυδΐβ(1οΙη §βπιβίηΙ ϊδΐ βίο. (1. Ιι. \νοηιίΙ ογ, η3ο1ιεΙβηι ογ οδ — 
ειΙιαΗεη ΙιαΙ βΙο. (δοΐι. υ. Βά.) ϋοΙιβΓ ϋαδ ηυπ ζυ λαβών ξοϊϊόηξο ο τ» δρρ. 
51, 9, 2. — ίτοιμάζίται δοΙΐ3ΓΓΐ ο γ δϊοΐι 3η, 3ΐ)βΓ ιηΐΐ άβαι ΝοΙ)βηΙ)θ- 
ξ,νίΰΰ (Ιοδ ΙείοΙιΙ ΙίϋΝνεβΙίεΙιβη, ΝνεβζυδοΙιοίΤοηϋοη ΒβδίΙζΙΙιυωβδ. 

§. 3. τον τοιούτον, δρπ. 50, *,6. — μ^α γνώμτι, ομονοοΐντας. (3οΙι.) 
νβΙ. 1, 122, 2. (Ρρ.) — χοινώς, ομογρονονντας. (δοίι.) ϋοοίι βίννοδ ΠίοΙίΓ. 
ν§1. 2, 42, 2. 4, 61, 4. — ώς ϊχαστοι. ζυ 1, 3, 4. — χα&' ηάονην ηβοΐι 
Βο1ΐ3§οη. ζυ 2, 37, 2. — προϋχωροΐίν δϊθ (ϋίτΤίεπ δίοΙι υπδ αη- 
δθ1ιΙί«δ8οη ΐδΐ δθ\νοΙ]1 ζυηι ΗβυρΙδβίζε 3ΐδ ζυ ώς ϊχαστοί ζυ όεηΐίεη. ζυ 1, 

3, 4. ν^Ι. ζϋ 2, 21, 3. — άλλως τΐ χαί. δρρ. 69, 5. — πνν&ανό μΐϋ-α. 
δρΓ. 53, 1, 2. 

§ 4. ίχΐίνο ις , ίίαίν. — οβο^πίρ χομηονντα* Γϋι• 'ύΰοί Πίοίχομ- 
ποννταί ϋίβ 1)εδΙοη ΙΙδη. ,,νβΐ: 5, 68, 1: όιά τό άνΟρώηαον χομηώ<ί(ς(ς τά 108 Θονηόίΰον 

ληνίς δκφάνηΰαν τοΰοντοι οντίς Όαονς ε^^αΰτοι αφας αντους ηρί&μονν, 
άλλα μέγιατον δη αντονς Ιψίνομΐνη η Ελλάς μόλις Ιν τωόί τω ηο- 
Χίμω Ιχανώς ωηλίσθ^η. τα τί ούν Ιγ.ίί, £ξ ών εγώ άαοη αίο&άνομυ.ι, 

Ιτοιαντα χαΐ ετι ίνηορώτίρα εσται' βαρβάρους τί γάρ πολλούς Ι'ξομίν 
οϊ 2νραγ.οσίων μίση ξννίηι&ησονται αντοΐς' γ,αΐ τά εν&άόΐ ονκ Ιηι- 
κωλνοίΐ, Ύ}ν νμίΐς όρ&ώς βονλίντ^σΟί. οί γάρ τιατερες ημών τους αν- 
τονς τοντονς ονΟπίρ ννν φασι ηολι-μίονς ιπολιπόντας άν ημάς πλίΤν 
χαί προς ετι τον ΊΚηδον εχΐ^ρον εχονης την άρ/ην εχτηΟσ.ντο ^ ονχ 

6αλλω τινί η τη ηίριονοία τον ναντιχοΰ Ιοχυοντες. και ννν οντε ανέλ- 
πιστοι πω μάλλον ΓΙίλοποννήοιοι ες ημάς εγενοντο, (ϊ τε χαί πάνν 
ερρωνται, το μεν ες την γην ημών εοβάλλίΐν, γ,άν μη εχπλίνΰωμεν. οιχίϊα ηΙήΟ^η." (Αρη.) - τοβοντοί, όπλΖ/α». ϋοοίι Ιίόηιΐβη εαοΐι ΐ3ΐθ88 Μβη- 
βϋίιβη §οάαϋΗΙ \ν«:»Γ(1βη , ιιη^εαοΐιΐβΐ (Ιογ δΙοΙ1ιιη§ άβδ οηλίται. ζα ηαράάέίγμα 
3, 39, 3. — οαονς Γϋπ οοοί, (133 3υ5 (Ιοτη νοΓίΐθΓμοΙιβηϊΙβη 'όΰοί βηίδίαηϊίθη, 
6ίηί§β Ηδη. — μέγιατον. 8ρΓ. 46, 5, 7. ζιι 3, 36, 2. — αντονς ίιρίν- 
αμίνη 8Ϊ6 βρίο^βη, βΓίΙίοΗΙοΙ ίΐ3ΐ. Χβη. Αη. δ , 6, 35 : τά χρήματα "< νηί- 
ϋχοντο Τιμααίωνι χαΐ θώραχι ίχρίνΰμίνοι ηαην, (Ρρ.) ν§1. ζυ 3, 66, 2. Ι'βϋβΓ 
ά\& 86πη2;β \ν3ΐΐΓΐΐ3Γΐί§ΙίθίΙ (ΙβΓ Ηβΐΐβπθη δ. Κγ. δίαιί. 1 5. 78. — ίν ΐωάί 
τω τιοΐέμω ΐδί η3θ1ι ϋοΓ ΑιιΓΓ355ΐιη§ οίοδ Τΐιυΐί. 508331. Οεηη άίθ ΑΐΙιβηοΓ 
ΙίοηηΙβη άοοίι ηίοΐιΐ (ί3Γ3η άβηΐίβη βιιοΐι (Ιίο Γοΐ^οηοΐοη Βΰ^οΙ^βιιΗβίΙβη αιίΐ άεηι 
βο§. ΑΓοΗϊιΙϋηιΐδοΙιβη ΚΓΪρςβ ζιΐδ3ηιπΐ6ηζιιΓ35.'^ϋη. -ίβ δίβ 1ΐ3ΐΙοη 3θΙζΙ οί§. δβίΐ 
ββοΐιδ ^3^1^6η ΡΗθϋβη. (ϋΐίποΐι ΒείΐΓ3§β ζ. ΕγΙνΙ. 8. 57 ί. ϋ. ί06.) — τά τ( ίκίΐ, 
βηΙ§θ§βη§οδβΙ/:1 χαΐ τά Ιν^άάί. {\1\.) — ίξ ων ζα υΓίίιεϊΙοη ηαοΐι άβχη \ν3δ. 
Κγ. ζίί Χεη. Αη. 1, 9, 28. — «κο/' αιβ^άνομαι. νςΙ. 6, 20 , 1 υ. Ζα 53, 3. 
ϋβΐ36Γ (ΐ3δ Ργ. δρΓ. 53, 1, 2. — ίνηορώτίρα, ίυ/.αταμηχανώτερα. (δοΐι.) 

§ 5. βαρβάρους τΐ δείζΐ νοΓβυδ (Ια.*;» Πθοίι αντόΐς ηοοίι βΙ\ν3δ υΙΐθΓ (]ίβ 
Ηβΐΐθήεη ^εδδςΐ λνοτάεπ, νϊε-ΙΙοϊοΙιΙ βυοίι νοη άεη Κ3ΓΐΙΐ38βΓη• (Κγ. δίικί^ 2 5. 
132 υ. 184.) ν§1. 6, 88, 7. Ηΐί. α. Α. \νο11εη 1)1οδδ τί' 1ί1§βη. — 'ΐξομίν ννΪΓ 
ννβΓάβη ββννΐηηβη. δρτ. 53, 7. — ίηιχωίν (ΐν, δεΙίΓ δείΐεη, ΓιηάβΙ δίοΗ 
ηοοΗ Χεη. Οεΐ£. 8, 4 υ, δορίι. ΡΗΠ. 1142. {Ηογη].) - φασΐ. Μβη ΙίδηηΙε (^ησϊ 
νεΓοααΙΙιεη. ν^Ι. 6, 10, 1. Βεί γαύί &\ηά πιίΐ (3επι δοΐι. οί ηΐρί τον Νιχίαν ζα 
(^επI^8η. νβΙ. 6, 37, 1. — την αρχήν, λνίε 6. 18, 2. δρρ. 50, 2, 3. 

§ 6. χαΐ νυν — Ιγένοντο \ιηά ίβίζί, ν>'ϊβ ίείζΐ (Ιϊε δαοΐιεη 6{6ΐ)εη 
{ν§1. 1, 143. 4), Ιΐ3ΐ)Θη (Ιίε Ι.3ΐί εάϋηαοηϊεΓ ηΐο \νεηί§8Γ ΗοΓΓηιιη^§ 
§θ§βη απδ §βΓ3 8δΙ. (δι.) ονάΐν μάλΚον άηηληίχαΰι Πιλοηοννήαιοι του ημάς 
χαταλνΰαι. (δοΐι.) \4νίλπιατος 1^I^^1βι 8ίοίι ΓγθϊΗοΙι 3ϋθ1ι 3θΙϊν 3, 30, 1. 8, 1, 2, 
>!νίβννο!ι1 ίη νεΓδθΙ)ίεί]εηΘΓ\νεΐ8θ. ΟεΓ Είη\ν;ιπ(1 (33δδ Τΐιιιΐί. (ΐ3δ λΥοιΊ ηοΓ νοη 
83θΙιεη ρπδδίν £;ο!3Γ3ΐιοΙιβ ΐδΐ ϊύο,Υιί 6τ\ι&'ύ\1ζ\\ , άΆ η3θΙι οΙϊεβεΓ ΕΓΐίΙϋρυη^ Ιιοϊ 
Πίλοηοννήσιοί εϊη ΑηίξΓίΓί άοΓ ΡεΙοροηηοδίεΓ ζα (Ιεηΐίεη λνϋιε. Ε1)εη δο 
νειεϊηζεΙΙ 4, 103, 4: άηροΰάόχητος ηροατασών. Οοοίι δϊηη§είη3δδεΓ §ΐ3υ1)Ιο ίοΗ 
βΓΐίΐ3Γεη ζυ αϋιΓεη: ιιηϋ δο δίη(1 άχιοΙϊ ϊαίζΐ ϋίβΡ. ηΐε\νεηϊε;εΓ §ε§βη 
υηδ ζυ βΓ\ν3Γΐβη, βίη Αηςι-ίΩ" άοΓδεΙΙ^βη ββ^εη αηδ ηίο Λνβηϊ^εΓ ζυ ΠίΓοΗ- 
Ιβη, §β\νβδβη. (Κγ. ζ. Οίοη. ρ, 267 δ.) Εϊηεη ϋΐιηΐΐοΐιβη βε(ί3η1ίεη δυοΗΐβ 
ουοίι Ρρ.'δ (:οη]εοΙιΐΓ ίυίΧηιϋτοι. — (ΐ τ(. δρΓ. 69, 25, 2. — (ρρωνται, 
ΜυΙΗ υηά ΕηΙ «οΐιΐο δδο η1ι βΐΐ Ιΐ3ΐ38η. ζυ 2, 8, 1. 3. 4, 72, 1. 8, 78, 1. 
ΑΙΙείη (ΙεΓ Ιηϋίθ3ΐίν ίδΐ οίΤ6ηΙ)3Γ υηρ3δδεη(1. ϋ3ΐιεΓ νοΓηιυΙίιείΘ ίοΉ ζ. Οίοη. ρ. 
267 8. 270, εδ δεί 3ΐδ Οοη.ΐυηοΙίν ζυ ηεΐιηιεη, \νο εδ άεηη η^ΊοΙι ιίεΓ Αη3ΐο§Ίθ 
νοη μψνωμαι ίρρώνταί ζυ 30οεηΙυίΓεη ν^ϋΓΟ. ϋίεδ οϋορ ίρρωντο \νο1Ηο δοΐιοη 
Α5γ. ρ. 580. — το έϋβάλλ(»ν ίδΐ αη ίχανοί βηζυδοΐιΐίεδδβη. δρρ. 46, 4, 4. 
ϋβ1)8Ρ (Ιοη ΑΓίίΙίοΙ ζυ ί, 63, 2. - άννίηαλον 6θ\νβοΙ)8θη. ζυ 1, 122, 2. ικανοί ΗΟΐν, τω δε ναντιγ.ω ονχ αν δνναιντη βλάπταν νπολοιπον γαρ 
ημίν εοτιν άντίπαλον ναντιχόΐ'. ωστί τί αν λίγοντΐς ίί'χος η αντοίίΒ 
άτΊοκνοΐμίν η ττρος τους ίΧίΐ 'ξνμμάχονς ακητιτόμίνοι μη βοηθοΤμίν; 
ο~ις χρίίόί', Ιηκδή γι κα^ "ξννωμόσαμίν, Ιηαμννίιν, ν.αΐ μη άντιτιΟίναι 
ότι ονδε ίχίΐΐΌΐ ημ7ν. ον γαρ 'ίνα δίνηο άντιβοηΟιούι ττροσίϋΐτμίΟα 
αντονς, άλλ' ίνα τοις ίχη ε/βροΤς ημών λυπηροί οντίς δίνρο χωλνο)- 
οιν αντονς επιεναι. την τε άρχην όντως εχτηϋάμί&α καΐ ημείς κ«ι2 
οαοι δη άλλοι ήρ'ξαν , τταραγιγνόμενοι ττροΟνμος τοΤς αεί η βαρβάροιζ 
η 'ΈλληΟιν επιν.αλονμενοις, επεί εΐγε ησνχάζοιεν πάντες η φνλοκρινοΐεν 
οίς χρίοη' βοη9ίΊν , βραχν άν τι προσκτα'μενοι αντ?ι περί αντης αν 
ταντης μάλλον χινδυνενοιμεν. τον γαρ προν/οντα ου μόνον επιόνταζ 
τις αμύνεται, άλλα γ.αΐ όπως μη επεισι προχαταλαμβαΐ'ίΐ. γ.αί ουχ 
εστίν ημΐν ταμαΰεοΒαι ες όσον βονλόμεθα αρ/ειν, άλλ' ανάγκη, εηει- 
<$?;' ηερ εν τωδε κα&εσταμεν , τοΤς μεν επιβουλενειν τονς δε μη άνιε- 
ναι, διά το άρ/βηναι άν νφ' έτερων αντοΐς κίνδννον είναι, ει μι] αν- 
τοί άλλων άρ/οιμεν. και ονα εχ τον αντου επισκεπτέον νμΐν τοΓς'» Ο. 18. § 1. η νοΓ ηντοί νίΰτάο ιτιβη νοΓ λίγονης ΟΓχναΓίοη, άβ (3ϊβ5 άβτο 
(^■/η71τόίι^^Ό^ βηΐ^βεοη δίβΐιΐ. ζα 6, 24, 1. Οειίαοΐιΐ Ϊ8ΐ αϊ» Οβ^βηδοΐζ: ννείοΐιβ 
θίιιίοιιοΐιΐβπίΐο θΓϋη(1ο 5ϊη(1 65 ^^ι1|•^^1 ά\β \νίΓ (<ιη5 δοΙΒδΙ) νοη (Ιθγπ ΓηΙβΓηοΙι- 
Πιΰη 3ΐιζυ8ΐο1ΐ6η ϋΐκ'πχ'ΐΐοη οιΙργ (ϋβ \νίΓ ϋβί (ίοη ιΙοΓίι'ί,Όη Βυιΐ(]θ!5£;ί'ηοδ56η 
ηικ'Ιι ηιΐΓ νοιννοηϋϋη ΙίοηηΙοη. υιη ιιπδ ζιι οιιΐδοΐιιιΐιϋ^'οη (Ιαδδ \\ίΥ βίβ ηΐο1)1 
υηίοΐ'δΐϋΐζεη. — αχηητό μίνον, ηρογασιζόμοΌΐ. (8οΙι.) — μή, ξβ^βη 8ρΓ. 
67, 2. Πβιη. 23, 75: πώς αν άίχαια ταντά χαΐ μη γίνοιτο ; Χθπ. Μβιτ). 3, 1, 10: 
η ον αχοηονμϋ' πως ΐίν κνιων μη ιίιαμαρτάροιμίΐ' ; — Ιπίΐάή γ( χ αϊ, δρΓ. 
69. 32, 17. — ξυνωμόααμίν ιι η δ ϋίϋΐΐοΐι ιηίΐ ϋιηοη ν^^^^υη(]6η 1ΐ3- 
Ι^οη. ζιι 1. 71, 4. νςΐ. Ηογ. 7, 235 υ. ξννωμόται, 7, 148. — οτι, — ημϊν, 
^ηημυναν. 8ρΓ. 62, 4, ), ζη 3, 64, 1. — προαίθ^ΐμί&α, ξνμμάχονς έηοίη- 
αάμί^α. (8οΙι.) ΥίΐΙοΙί. ζυ ΙΙοΓ. 5, 69. (ΒΙ.) — ημώι^. 8ρΓ. 47, 10. 

§ 2. όντως — , η αραγ ιγνό μΟΌΐ,, 5ρΓ. 59, 1, 7. ν§1. 3, 20, 9. — 
φνλοχρ»ι>οϊίν Γϋτ ιιιΧοχοι,νοίΐν ϋίο ϋοδίοη Ηδη ΒΚ', Αηοοϋ. ρ. 17: (^νίοχρι- 
νύν χνηίϋ)ς ^ίν τυ τάς '/νΙας τάς ίν ταϊς πόλίαι, (ϊιηχρίνΐίν , αημκϊΐΉ άί χαΐ 
το αϊ.λο τι, (ίιατάττΗν χαΐ άκίχοίνίΐν. Ιλχ^ΐ ΓπίΙ Ββζιι^ ϋΐιΓ (Ιΐο 8(ηη:ΓηνοΓ5ϋ1)ΐβ- 
άοηΐιβίΐ. (Πο.) ϋοοΗ ΐδΐ οδ πιυΙΐΓ αΐδ ζ\νοίΓοΙΙιαΓΐ ο!^ οΐ.τδ ΧΥοιΙ ι'η (Ιογ οι>. Βο- 
ϋευΐιιη^ ]β νοΓίνοηιιηί;. (ΑΙ^γ. υ. ΒΙ.) δο ^1ί^^^I^ ιίοηη αιιοί) ^^η^ ΒοζίοΙίΜη^ υη- 
δίοΙιΟΓ δοϊη. (Κι•.) ν^Ι. Πθ5νο}ι. Είνιη. η ΡυΙΙ. 8, 110. (.41)Γ.") — «ΐ'τ,^, Τ'] (<ζχΐ}• 

— χιΐ'(ίννΐ:νοιμ(ν. Υοη Λα\Μ η\\<2^α\χ\α\ι\αη βα\Άη\ί(:η [/.ίνίίννίύοαν] ζ^]\\. ογ αυί 
(ϋο ζιιηϋοΐΐδΐ 1)θΓαο1<5ΐοΙιΙϊ;ί(βη ΛΙΙιοηοΓ ϋΙ)0Γ; οίηο ηίοΗΐ δοΙΙοηβ νβΓΠΐϊδοΙηιηζ. 
νβΐ. (Ιηδ ΗθίΐίδΙίΊ• ιιηΙοΓ υοΙ)ΡΓ£:;ιηί? ιι. Κγ. ζιι Χοη. Αη. 2, 4, 26. 

§ 3. τον πηονχοντά ης, 1)Ιιιι•<ί1ϊ50Ιι. ζιι 2, 37, 1. *, 92. 5. 5,38, 1. — 
όπως μή ΓϋΓ μη όπως Κϊηο ΙΙδ. μή πως Η1<.? όπως 8ΐΓθΉΜ Ρρ.? δρρ. 54, 8,5. 

— ιπααι. δρΓ. 38, 3, 3. — π ηο χ αταλκ μ βάν α ηϊηιιηΐ ίΐιη νοΓΝνβ^ 
υηιΙ νοΓίιϋΙοΙ ο8 50. ν^Ι- ζιι 1. 33, 3. — ταμανίσ&κι, ,'ΐΐιηιοδδοη. Κγ. Ζϋ 
Χοη. Αη. 2. 5, 18. — ίν τωάί ;ι π Γ ιΙϊοβογ 6ΠιΓο άοΓ Μθοίιΐ. 8ρΓ. 4 3, 4,4. 

— άνίίνια (ϋα ΗοΓΓδοΙιηΠ ιίΙιοΓ «ίο ίιυΓζ ιιμοΐίοιι. ζιι 1, 75. δ. — άιά το- 
ίΐναι, (ΙΊά το χ*ν(ϊυν(νίΐν (Ιν η()χ!^ήναι, ημάς νψ ίτίρων. (δοΐι.) ϋοΙίθΓ οΐβη 
Αο. δρΓ. 63, δ, 2; ϋΙίΟΓ ϋοη ΙηΓ. άρχ(>ην(α 50, 6, 4 (ν^^Ι. 2, 8, 3); ϋϋοΓ ι'μ 
69, 7, 1; ϋΙ}(?Γ αίτοϊς ιι η 5 δοΐϋδΐ 51, 6, 4. ν^Ι. ζϋ 3, 5<, 1. 

§ 4. ίχ Γο ί «ϋτοΰά π ΓΟΐι (1388 θΙ1ϊβνθΓΐΐ3!Ιβ η. δρρ. 4 3, 4, 23. — ίπι- 1 10 Θσνκΐ'βίόον 

άλλοις το ηΰνχον , η μη κα* τα ίτιιτ-ηδίνματα Ις το όμοΐον μηαλη- 
ψίΟδ-ί. λογισάμίνοι ονν τάδε μάλλον αυξηοίΐν , έπ' Ιαηνα -ην 'ιωμίν, 
τιοιωμί&α τον ηλονν, ίνα Ώίλοποννηοίων τί στορεοωμίν το φρόνημα, 
ίί όοξομίν νττίριδόντίς την εν τω τταρόντι ησν/ίαν γ.αΐ ίηΐ ^ιγ,ίλίαν 

^πλίΐιοαι, και αμα η της Ελλάδος των έχίί ττροσγίνομένων ηάσης τώ 
ίΐκότι αρ'ξομίν, η ν.αγ.ώοομίν γι 2νρακοθίονς, Ιν ώ και αυτοί καί οί 
'ξνμμαχοι ωφίλησόμί&α. το δε ασφαλές, και μένειν , ην τι ττροχωρτ], 
ϋαι απίλ&ίΐν αϊ νηες ηαρεξουσιν' νανκράτορες γαρ εσόμεϋα καί 'ξνμ- 

βτταντων 2ικίλιωτών. και μη νμάς η Νικι'ου των λόγων άηραγμοσνν7] 
και διάστασις τοΐς νέοις ες τονς ττρίοβντερονς άποτρεψτ^, τω δε εΐω- 
&ότι κόαμω, ωοηερ καί οί ηατερες ημών αμα νέοι γεραιτεροις βονλεν- αχιπτέον, (πιτηάίντϊοί'. {8οΙ).) ζιι βΓΖΪβΙβη. — ίη ίχΐΐνα ην. δρΓ. 54,17, 7. 
— ■ τοΙς «λλοίζ- \νίβ (Ιοη ΑηοΙθΓη, ϋεη ίίΐΐ£:β(33Πΐοηϊ6Γη. 8ρΓ. 48. 13, 9. — 
ίηι,τηάίύ ματα ροϋΐϊδοΐιβδ ΥβΓίιβΙίΘη. ν§1. 1, 32, 2. — Ις ίο ομαον 
μίταΧήχρίσ^ί ζυ άβΓ βίβϊοΐιβη Βθδοΐι αί ΓβηΙι βϊΐ υιη\ν βη (Ιβΐη νοί- 
ΙεΙ. Ζϋ 1, 120, 3. — τάάί, τα ίντκνδα πράγματα, (δοΐι.) ΖΙΙ 1, 144, 6. — 
ίνα Π. τΐ αΐδ οΒ ΓθΙ§βη δοΙΙΙβ χαΐ αμα αρξωμιν, νοη ϊνα α1)1ιϋη§ί§, (ΜαΙΙίι. 
§ 632, 4. ρ. 1529.) ν§1. ζα 1, 82, 2. υ. Ηθγ. 4, 148. — ατορέαω μίν, ατο- 
^ΐϋαί την οργην ΑβδοΙι. Ργο. 190.(Α1»γ) ίγΐί ίβοΙίΓ. 109: Ελλήνων η ρομαχονντίς 
Άβηναΐοι• Μαρα&ω>^ί χρνσο'/όρων Μηάων ίΰτόρίσαν άνναμ»ν. Νιιθΐ33ΗΐΏυη§ρη 
λ)βϊ ΡΙυΙ. Νϊΐν. 9. υθΐ3θΓ ά'\θ ΒοδΙιείΙ. ϋβδ ΗβΓ. 6 εΐο. Αείιηΐίεΐι 'λοΙιΙ Αγ. ΚίΙΙεΓ 
481: Ιγω σι νη τον "^Ηραχλία ηαραΰτορω. — υπίριάόνης — ττλί ί σα* δο νϊεΐ 
3ΐ8 νπίριάίΐν (ζϋ 6, 11, 3) ώ'οΤί χαΐ ίπΐ 2. ηλίνααι. ΝθοΗ νπίριάάντίς ίο!§Ιο 
εοηδΐ ηοοΗ χαΐ ονχ άγαπήααντίς ηΐοΗΙ ζαΓΓΪεϋεη ηιίΐ, %ν35 3β(1οο[) άϊβ 
ηιεϊδίεη υηά Ι^εδΙεη Ηδη. βυδίαδδεη. ν§1. ΗοιγκΙογΓ ζυ ΡΙβΙ. Ευΐΐαγιΐ. 81. 

§5. 7ωίίκοΓ»άβΓ\ν3ΐΐΓ5θ1ίεΐηΙΐοί]1ί8ΪΙη3θ1ι. Βεϊ ΤΙιυΙί:. δο ηιΐΓ 
ΙιΐεΓ υηά γπϊγ βυοίι δοηδΐ \νοΙ)εΓ ηϊοΐίΐ επηηεΓίΐοΙι. Αη(]εΐ3 2, 89, 4. — ίν ω, 
τω χαχώσαί Σνραχονσίονς. (8θΙι.) — ώψίλήΰομαι, ρβδδίν 3υοΗ 7, 67,3 δίεΐιΐ 
Ιιεί (Ιεη ΑΙΙίΙίεΓη ζϊεηιΐίοΐι βΐ^εη δο οΓΐ βίδ ώ(^ίλη9ήΰομαι•, ζ. Ίή. ιηίΐ ζ^ΛθϊΓεΙ- 
ΙιβΠεΓ 1.3. — 70 ά' άϋψκλίς \ν3δ βϋ^ετ 5ΐοΙ]6ΓΐιείΙ ίδΐ, ^εννβίΐΓΐ. 8ρΓ. 
57, 10, 12. Κγ. ζ. ϋΐοη. ρ. 158. Ρρ. νεΓίίίηάεΙ: παρίξοναι το ΐίσι/αλές (τον) 
μίνίΐν, \ν3δ ννεςεπ τ6 δρΓ^^11^ν^^1^^§ ϊδΐ. — προχωρι; ΓϋΓ ηροσχίορΤι Βείδΐίε, 
ν3ΐΐ3 υηά ζννεϊ (δοΐιίεοΐιΐε) Ηδη. ΝίεΙιΙ ϋβδ Αηδ ο Ιιΐϊοδδεη ΕίηζεΙηεΓ 
{προχωρΐΐ η), δοηάεΓΠ βίη νοη δΐ3ΐί8η§ε1ΐ8η ϋΐίεπίιβιιρί §εηϋ§1ε. ν^Ι. 2, 
5, 1: ίΐ η αρα μη ηροχωρήΰίκν. 1, 111, 1 υ. Ο, 74, 2: τίρονχώρίΐ ονδέν. — 
παρέξοναι,' νανχ ράτορίς ΓπΓ παρίξοναν' αιτοχράτορίς ΥΜΛ^ώά^γ Ζ. ίΙεΓ. 
5, 36. ν§1. Τ1ι. 5, 97. 109. — χαι ξνμπάντων. δρρ. 09, 32, 18 ϋ. ϋΐ38Γ άεη 
Οβ. 8ρΓ. 47, 26, 8. 

§. 6. η Νιχίον των λ. ά. άΐβ ϋηΐΐΐίίΐί §1ίεϋ; ευιρΓεΙιΙεη ι1 εη ^V ογ Ι ο 
(Ιοδ Νίΐίίβδ. (81. υ. ΑΙ)Γ. ρ. 41.) ΑΙδΟ ηίοΐιΐ πβοΙ) δρρ. 47, 9, 8. — (/«ο- 
ατασις, ήτοι, άντίΰτασίς οό^τ άντΙ τον ΰτάσις. (δοΐι.) ΑοΙϊνε Βε(1ευ1υη§ ΙιβΙ εδ 
\νβίι1 δο ννβηί» 3ΐ6 άηόσταβις 1, 12έ, 1. 8ο ΙνδηηΙβ δικστασίασις δίεΐιεη, 
\ν3δ (νϊεΐΐείοΐιΐ 3η Θϊηϊ§εη 8(εΙ!εη νεΓ(3Γ3η§1) νοΓίοπεη §ε§;3η8εη ϊδΐ. — τοϊς 
νέοις, \νεϊ1 3ΐιθΙι η Νιχίου των λόγων ζυ άιάσταΰις §ε1ιδΓΐ ΐπκΐ 3ΐ50 των νιων 
υηΙίΐ3Γ \ν3Γε: ιϋε (ίιιιοΐι Νίΐίϊα δ λΥοΓίβ §εδυο1ιΐ8 ΖννίείΓβοΙιΙ ΓϋΓ (Ιϊθ 
Ιϋη§1ίη§8 ^ε^εη ίϋε ΑΗεη. (81.) δρρ. 48, 12, 8. Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 328. — 
ίς, \\ί'6 1)εϊ ίχ^ρη 2, 68, 5. ν§1. ζυ 2, 65, 1. — άποτρέψτ] ίϋρ άηοατρϊψτϊ 
Κρ. Κεο. Ν. 3 ^3η. 1828 (δΐυά. 2 8. 132) υ. Ρρ. ν§1. 6, 8, 3 ιι. 19. Άπο- 
ΰτρΐγαν ννίρά ίη »ιηοί§εη11ίοΙίεΓ ΒεάειιΙϋηβ \νο1ι1 η>Γ§βη(ΐ5 ζυ άϋΐάβα δεϊη. — οντίς ές τάόί ηραΐ' αντά, χαί ννν τφ αντω τρόττω πί/ρ«σ^ί αροαγα- 
γην την πόλιν , και νομίσατί νίόττ^τα μεν και γήρας α,νίυ αλλήλων! 
μηόέν όνναθ9αι, όμοϋ όε τό Τί ψαυλον καΐ το μέσον χαΐ το ττάνυ 
άχριβες αν 'ξνγχραβίν μάλιοτ' αν ισχνειν, και την ττόλιν, εάν μεν ή- 
σν/άζη, τρίι/'ίο&αί τε αντην περί ανττ,ν ωσηερ και άλλο τι, και πάν- 
των την επιστημην εγγηράοεσθαι, αγωνιζομένην δε άει τιροσληιρεοθαί 
τε την εμπειρίαν καί τό άμΰνεοΟ^αι ον λόγω «λλ' έργω μάλλον 'ξννη- 
ϋες εξίΐν. παράπαν τε γιγνωσκω πόλιν μη άπράγμονα τάχιστ^ αν μοιΒ 
όοκιΐν άπραγμοαννης μεταβολή διαφΟ^αρηναι, και των ανθρώπων άοφοτ- 
λεστατα τοντονς οϊκεΐν οϊ αν τοις παρονΟιν η&εοι και νόμοις, ην καί 
χείρω η, ηκιστα διαψόρως πολιτενωαιν." 

Τοιαύτα μεν ό Αλκιβιάδης είπεν' οι δ' Ά&ηναΐοι άκονσαντες εκεί-Ι^ 
νου τε και των Έγεοταάον καί Αεοντίνων φυγάδων, οι παρελθόντες ίς Τί<(Ν ζ II ο1βΓ]β(ζΪ£;βη ΜβοΙιΙ. ζυΐ, 144, 5. — νί'οίϊδΐ είη§β5θΗοΐ3βη, υηι 
όιίΓοΙ) (ϋβ ιιη§β\ν. 5ΙβΙΙυη§ (ίοη 0§8. ζπ ίΐ6ΐ)Θη. — αντά, ιΙιγο ΗβΓΓδοΙιβΓί. ζϋ 
1, 144. 5. ~ τω αντω τ{)όηω ί8ΐ Εΐ'ηοιιθΓυη§ (168 τω (ΐω&όη χόΰμω, \ν3θ 
πιοΙίΓ ΐιπι• ζυ βονλίύονης θΐδ Ζϋ προαγαγίΐν ρ38δΙ. ΛβΙιηΙιΌΙι τον αυτόν τρόπον 

— οντω Οβίϋ. 20, ί. — ηροαγαγίΙ*' \νβϊΙβΓ ΓϋΙΐΓβη, βτΐιβίίοη. ζα1,73, 2. 

>? 7. φανλον ϊη Ηοζιΐβ ηιιΓ (ϋθ ^υ26η<1 (Βα.), \νοΙιΙ ηίοΐιΐ οίιηβ ΐΓοηΐβ ηαϊΐ 
Πϋ(•1ί8ί(•Ι)1 8ΐιΓ ΝίΚΐ3δ Α6ΐΐδ8βΓΐιη§οη. — το πά>^ν ακριβές νοη §βηαα βτ- 
\ν32;β)ΐϋθΓ ΒϋΓβο[ΐπιιη§ ιΙβΓ ΑΙΙρη. — ξνγχραϋ-έν. Κυτ. ΑβοΙ. 2: ονχ αν 
γίνοιτο χωρίς ίΰΟ^λά χαΐ χαχά, «λλ' £(Γ« τις ΰνγχραοις ωΟτ ίχ^ιν χαλώς. (Β1.) — 
ίάν ίύν αν Κγ. ζυ 6, 13, 1. — τρίχρίΟΟ-αι. ν^'βτάβ δίοΐι 3ΐ)ηυ1ζ6η, 
νβΓΖοΙίΓοη. (νη ) νί^Ι. ζυ 8, 46, 2. 0ί\δδ6ΐί)θ Γυ. ρ^δδίν 7, 42, 6. — τκρί 
αυτήν. 8, 46, 2: ηΐρί ΐαυτονς χατατρίιραι τους "Ελληνας. ν§1. ζυ 1, 69, 4. — 
ίόαπερ χαΐ άλλο τι. νμΐ. 1, 142, 4. Κγ. ζυ Χοη. Απ. 1, 3, 15. Μαη (Ιβηΐνθ 
Ιιίηζυ : αργόν χίίμ(νον. (ί•οΙ).) — πάντων, ηάντων των ίηιτηάίυμάτων. (8ϋ1ι.) 

— ίγγηρά α(α3^αι. δθ δοηοδΟβΓβ οίνίΙβΙΟΓΠ οΐίο ίΐν.1,22. ν§1. 83ΐ. €3ΐ. 21. 
(β.ι.) 1)38 η)6(]Ϊ3ΐ(3 1μι. γηηάσι•σ,9αί Αγ. Βϊ. 1308. αυγγηράσομα» ΙίιΐΓ. 51θΐ3. 71, 5, 
γηράσω ΙΗΑ. Πορ. ."93 ο, βοδ. 949, δίΓΠοηίίίοδ Ργ3§. 1. — άγων ιζο μίνην 

— ίμτίίΐρίαν Ιί 3 ιη ρ Γβ η ι1 3 Ι) β γ, δίοΙ) ϋΙ)6η(1 ϊηι ΚαηιρΓθ , \νβΓ(1β δίβ, ίΐίο 
Οβδοΐιίοΐίΐίοΐιΐΐβΐΐ, ίΐίο ΕΓΓοΙίΓυη^, υβ1)υη§, ηοοίι άαζα ^οννίηηοη, ζυ 
δίοΐι δβ11)δΙ. ν§1. ζυ 4, 61, 1, — το άμννισ&αι ξννη!^ίς *|ί»ν ιϋβ Υογ- 
ΙΙι ο ί (Ιϊ^ςυη § ίη υβΙ)υη.ι^ ίΐ3ΐ)6η. — οι; λόγω άλλ' ίργ<;> μάλλον ίδΐ 
\νο1)1 1ίβ1)βΓ ιηίΐ ξύνη&ις ίξην αΐδ ηιϊΐ άμννία&αι, ζυ ν^Γ1^^I1^]εη. (δοΐι. υ, Ββ.) 

§ 8. ηαρά παν ϋΙ)0ΓΐιαυρΙ. (Υα,) 5ο 6, 80, 1. Αηϋοΐδ 5, 68, 3. — 
γ ιγνώαχω άοχεΐν ϊοΐι Ι) ί η ο ηίδοΐιϊο οίοη ζιι ^ΐ3ΐιΙ)οη. (Απι.) ΙιηιηβΓ 
1ΐ3Γΐ. νΐοΐΐϋίοΐίΐ ίδΐ ίμοί Γϋτ μοί ζιι Ιβδοη υπίΐ ίμοι (ίΌχίϊν ηυΓ 3υΓ τάχιβτ' αν 
ζυ Ιιβζϊοΐιοη: ιηοϊηβδ ΕτβοΗίοηδ 3ΐη δοΐιηβΐΐδίοη. ΑοδοΙι. Ι'βΓδ. 242: 
«λλ' ίμοί όΌχίΐν ταχ ίΐσρ πάντα νημίρτη λόγον. ν§1. Βοίζ Ζ. \Ί§. η. 154. — 
άηραγμοσννης μίταβολΐ} (ΙυτοΙι ιΐοη ϋβΙιβΓ^βη^ ζυτ υηΙΙΐ3ΐϊ§- 
ΚβίΙ, άηραγμοαΰνην άντΙ πολυπραγμοαννης μίταλαμβάνονααν. ν§1. 6, 76, 4 υ. 
ζυ 6, 87, 5. — άσψαλίατατα. ν§1. 6, 92, 5 π. Οογώ. 23, 102: νμίν υπάρ- 
χει μίγΐστοις ονσιν άσγαίυις οΐχίΐν. — τοϊς η&εσι άίαι/όρως ί πι Ζ\νίο- 
δραΙΙ ιηΐΐ ϊΗγοπ δΐΙΙβη. Ι83. Ι, ίΟ: φ ζών όιά</ορος ήν. δρρ. 48, 13, 4. 

Ο. 19. τοιαύτη μίν. τοιαύτα άέ ν;ί\\ ΒβΙίΙίΟΓ, \νο!ι1 ΓίοΙι1Ϊ2• ν§1. ζα 1, 43, 
2• — Α (οντίνων. των .ίιοντίνων ΙίοηηΙο ηΐ3η νορΓηυΙΙΐοη, (13 (^νγάάων η\ο\\\. ζ\ϊ 
^Εγίοταϊων §6ΐ30Γ(. Αΐ)εΓ παβη ϋΙ^ΟΓδβΙζο: υπίΐ βΐηϊκο ΙοοηΙίηίδεΙιο ΥβΓ- 112 ΘοΐΨ.νόίόον 

εόεοντό τι χαί των ορχίων νπομιμνησχηντίς ικ^τ'ίνον βο'ηθησσ.ι σψίσι, 
ηολλω μάλλον η ττρότ^ρην ωρμψ'το στρατ^νίΐν. και ο Νικίας γνονς 
οτι άηο μΐ-ν των αυτών λό)•ων ουκ άν ίτι αποτρίψίΐίν, τταρασκίνης όε 
ηλι'ι&α, ίΐ ηολλην εττιταξίκν, τάχ' αν μίταοτηοίαν αντονς, ηαρίλΟων 
αντοΐς αύθις ολίγε τοιάόε. 
20 "^Ετΐίώη ττάντίος ορώ ν μας ώ Αθηναίοι ώρμημενονς οτρατενίΐν, 
'ξννίνεγκοι μεν ταντα ώς βονλόμεθ^α, Ι-ηί όε τώ παρόντι α γιγνώσκω 
σ7]μανώ. επί γαρ πόλίΐς, ώς εγώ άκοη αΙαΟάνομαι, μελλομεν Ιεναι 
μεγάλας και ουθ-' νπιμόονς αλλήλων οντε όεομίνας μεταβολής , ΐ] αν 
εκ βίαιου τις δουλείας ασ μένος ες ράω μετάστασιν χωροίη , ονδ' αν 
την αρχήν την ο-,μετεραν εΐκότως άντ ελευθερίας ττροοόε'ξαμενας, τό 

^τε πλήθος ώς εν μια πίσω πολλάς \τάς Έλληνίδας\. π7,ην γαρ Νάξου 
χαΐ Κατάνης , ας ελπίζω ημΤν κατά το ^Ιεοντίνων 'ξυγγενες προσεσε- 
οθαι, άλλαι είσΐν επτά α'ι παρεοκεναϋ μεναι τοις πασιν όμοιοτρόπως 
μάλιστα τϊ] 'ημετερα δυνάμει, καΐ ουχ ηκιατα επΙ ας μάλλον πλεομεν, 

%^ελινονς και ^υράκουΟαι. πολλοί μεν γαρ οπλΐται ενεισι και τοξοται 
και άκοντιοταί, πολλαι δε τριήρεις και όχλος 6 πληρίόσων αντάς. χρη- 1)3ηηΙθ. ϋβΓ ΑυδάΓϋοΙί ΐδΐ ν>Ί0 (^νγάς Σάμιος Χοη. Απ. 1, 7, 5. — των 6ρ- 
χίων, ό'\β 5ϊβ βΐηθπόβΓ 1)6Ϊ (ΙβΓη Αΐ3δθίιΙαδ8θ (1β8 Βϋη(3ηϊ5508 ςβίείδίρΐ. (05.) — 
άηο των αυτών λόγων, τοις αντοϊς χρώμΐνος λόγοις. (δοΐι.) ί?ρΓ. 68,16,7. 

— μΐταστησίκν ζυ οϊηβΓ αηόβΓΠ ΑηδίοΙιΙ ΙίτδοΙιΙθ. — αντοΐς. ζυ 
6, 15, 3. 

0. 20. § 1. 'ξννενέγχοι 68 πιόββ §Θΐ3βί1ϊ8η, ςβϋπίτοη, τΙβΓ 6ί§. 
Αυδάηιοΐί ίη δοΐοίιοη Ραΐίβη. ϋειπ. 9, 76: οτι, νμΊν άύξα, τουτ', ω ττάι^τις &ίοί, 
ΰυνίνίγκοι. ν^Ι. οΐί. 3, 36. 4, δ1. — ΙηΙ τω. ζιι 1, 70, 2. ν^Ι. 8οΙιοηι. ζ. Ιδ3. 
ρ. 238. — σημαίνίΐν νοη εϊηοΠΊ Κθ(3ιιεΓ αηοΐι 1, 72, 2. 2, 45, 2. 7, Γ>6, 1. 
Ιη (ίβΓ 3ΐί. ΡΓ0δ3 80 ηϊοΐιΐ §ο\\δΙιηΠοΙι. νρΐ. Κγ. ζ. Ηθγ. 1,75,1. — ίπήχοο* 
ΙίδηηΙεη άυΓοίι ίΐβη ΚοάβΓ (ΙβΓ ΒβΓΓ6Ϊιιη§ νοη υπδ 3η£;ίΊοοΙίΙ ννοΐ'ί^οη. — ονκ. 
ον&έ ΒοΙίΙίβΓ. — μεταβολής, ΒβΓΓ6ίιιη§ νοη ΠοΓΓδοΙιΟΓΠ, ίηι (ϊίΰπΟΊον μ^τα- 
βολτ] 6, 76, 4. ΑηοΙθΓδ 7, 55, 2. — άονλίίας Α 1)1ΐ3η§ί!ί1ί βΐΐ. ζϋ 2, 63, 1. 

— '^«'ω ΘΓΐβΐοΙιΙοΓίβη. — μίτάατασιν οίηβη 3υδ ϋηι\ν3ΐζυη§ Ιιογ- 
νοΓ§ο§3η8θηβη ΖιΐδίαπΓΐ. ζα 4, 74, 4. — ονά' αν. οϋι' αν Βεηεϋϊοΐ ιι. 
ΒβΚΙίβΓ. — (Ιχότως η 3ΐϋΓΐ ίοΐι ΘΓ \νρί8 θ. (ΗΙ.), \νϊβ ηταη βΓ\ν3Γΐ6η 
άΌ,τΐ. — ηροαάΐξαμίνονς Γϊϊγ ηροσάίξημίνονς ό\β Ι3θ8ΐεη Ιϊ.'5η. δρΓ. 54, 
6, β. ζα 5, 15, 2. — ώς ίν. 8ρΓ. 69, 63, 6. νί;1. Κγ. ζυ Χοη. Απ. 4, 3, 31. 

— ηολίάς δοΐιϋβδδΐ δϊοΐι 3η ίηΐ πάλας οη. (δείι.) — τάς "Μλληνίάας ίίοηηΐο 
τνοΐιΐ 3ΐ8 Οίοδδβπι ζα πόλπς Ιιϊογ βΐη^θδοΐιΐίοΐιοη δοϊη. (Κγ. ΒηιοΗδΙ.) Ποδδ ύοτ 
ΖϋδβΙζ ΙιεάβυΙοη Ιίϋηηβ: ηαΓ (Ιίβ ΙιβΙΙεηϊδοΙιβη ξβΓβοΗηβΙ, ΝνδΓβ εϊηοηι 
Ηθΐίβηοη \νοΐΊΐ ηΐοΐιΐ εϊηββΓβΙΙβη. 

§ 2. Αΐοντίνων. 5ρΓ. 47, 7, 5. - προΰέβΐΰί^αι δίοΐι ιιηδ αη- 
δοΐιίϊβδδεη χνεΓΓίβη. ν§1. 5, 104. ΟεΓίεΓ ΰηοΐο^; 77ρο(τ;'/;'ί'ί<τ.'>«ί. — ίητά, 
Σνρόχουΰαι.. ΣίΙιΐΌνς, ΓίΙα., Άχράγας, Μισσήνη , Ίμίρα, Καμάρινα. (5ο}).) — 
αί ΓϋΓ χαΐ Κγ. Ηο \ά.? — τοϊς πασιν ϊη βΙΙοη 1)ϊηί;εη, \νϊε 2, 11, 4. 
νςΐ. ζυ 5, 28, 3. — υμοιυτρόπως. νξΐ. 7. 55, 2. 8, 96, 4. Βεϊδρίεΐβ (]ΐβ808 
Α(1ν. ίϋΙΐΓΐ β|. ηπδ δρϋΙΟΓΠ αη; ΐ3θϊ βοΐιίεη ΑΐΙϊΙίβΓΠ Γιη(3θΙ δίοΐι νϊοΙΙεϊοΐιΙ δε1ΐ38ΐ 
οΐ3δ Αίΐ]. ηίο!ιΙ \νβίΙοΓ ίΐΐδ Ι^εΐ Τ11ιι^^. 3. ά 3. 8ί. η. 1, 6, 4. 3, 10, 1. ν§1. 3θίζΙ 
ΚεΐΙ ζ. Ρ35δθλν8 Ι.εχ π. (ί. λΥ. ϋοΐ3εΓ ά'ιβ 83θ1ιο Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 254. — ίπί 
ας. £ρΓ. 51, 13, 7. — μάλλον 3ΐ8 ββββη <3ΐβ ϋΙ)Π§οη. ξιγ/ραφης ς\ χα, 113 

ματά τ' ίχουσι τά μεν ϊόια, τά όε και εν τοις ίΐροΐς εστί Σελινονν- 
τίοις' Σνρακοσίοις όέ και άπο βαρβάρων τινών άπαρχη εαφερεται. ω 
ύε μάλιστα ημών τιροε/ουσιν, 'ίηττονς τε πολλούς κίκτ7ρ'ται και οίτω 
οίκείω καΐ ονκ επακτώ χρώνται. ττρος ονν τοιαντ?]ν όνναμιν ου ναν~21 
τικης και φαύλου στρατιάς μόνον όεΤ, αλλά καΐ ηεζόν τηολνν 'ξνμπλίΤν, 
εϊπερ βονλόμε&α ά'ξιον της διανοίας όράν και μη νπο ιπηε(ον πολλών 
ίϊργεσθ^αι της γης, άλλως τε και εΙ 'ξυστώσιν αΐ πόλεις ψοβηθ^εΐσαι 
και μη άντιπαράοχωοιν ημΐν φίλοι τίνες γενόμενοι άλλοι η ΈγεστυΧοι 
ω άμυνονμε^^α ίπτιικόν αίσχρόν δε βιασϋεντας άπελϋ^εΐν η ύστερον 
ΐπιμεταπεμπεσθαι, το πρώτον άσκεπτως βονλίνσαμενους' αντόΟεν δε'ί 
τιαρασκεν/ί ά'ξιόχρεω επιέναι, γνόντας Ότι πολύ τε άπο της ημετέρας 

§ 3. ίν τοις 'κροίς, ήγουν χοινά. (&ος γάρ ΊοΙς παλαιοίς τ« χοινα χρή- 
ματα ίν τοΙς ίίροΐς ταμίίύαν. (8ϋΙ).) ΑΙ)βΓ ίΐιιοΐι οΐιβ δοίιέίΐζβ ϋβι• Τοη)|)βΙ δί'ώδΐ 
8ίηά ηιίΐ ζυ νβΓδΙβ}ΐθη. ΟοοΙι ΚοηηΙβ τά άί κοινά νοΓ τά άί χαί Ιβίο1]1 3ΐΐ8- 
ΓδΙΙβη, Οΐβ χοίνά ΙιϊβΓ ηΐοΗΐ Ι)βδίίηιιηΙ βι•\να1ιηΙ ζυ δβΐιοη ^3Γβ δβΙ)Ρ 3ΐιίΓα1Ιβη(1. ν§1. 
6, 6, 4. 8, 2. βίδ ίιϊοΙίθΓ \ναΓ δο §6δ(θΙΙΙ βίδ δοΙΙΙβ ίση τοΙς Σίλινουντίοι,ς ηϊοΐίΐ 
ζυ§βΓϋ§1 ννθπίβη. ν§1. Ζϋ 5, 11, 2. — άπηρχη ( α ψ ΐ ρ (τ α ι,, άπ' άρχης (/ΐρ{- 
τη» (Ιίβ Ι)βδΙβπ Ηδη. : \ν6 γ ο1 β η ΟθΙϋβΓ ^β$ Ιβ ιιβτΐ \νβί;θη ίΗρβρΗβΓΓδοίαίΐΓΙ 
(δοΗ. υ. Ογ.), -ννοΐιβΐ ηιβη ηΙ)βΓ ά\β ΡιϋροδίΙΐοη νβΓϋϋοΙιΙι^βη γποοΙιΙθ, υπι άρχης 
ιηΐΐ (Ιβιη νοΓίιβΓ^βΙιβηάοη άηό ζα νβτΐϋϊηάβη. Βο. βΓΐίΙίΪΓΐ άπ' άρχης νοη 
βΙΙβΓ ΖβίΙ ΙιβΓ, ΓπίΙ Βΰζιι^ ηιιΓ (Ιίβ ηιιη αη^ιΊιαυΓίθπ δοΐιδίζβ. Οίβδθ βθ(ΐ6(ΐ- 
Ιιιη§, £ΐί6 ηιιοί) ΒόοΙίΙι 8ΐ33ΐδΙΐ3υδΙι. 2 8. 624 βηπϊηιιηΐ, ίδΐ ννοΐιΐ ιιηζιιΐθδδίί;. 
ΥβΓδοΙιίθϋεη Ρίηά.' Ρ. 8, 25. Ευπ. ΡΙιό, 1595. Ρϋτ απαρχή βίηβ ΤβηΙίβηιβ 
νοη ίΐβη ΕΓΖθΐι^ηί δ δθ η νβιΐζΐθϊοΐιΐ ΒΙ. Ρΐ3ΐ. Οοδ. 7 ρ. 806 (1: γίωργίαι, ίχ- 
όίάομΐναι, άοΰλοις άπαρχήν των (χ της γης άηοτίλουΰι,ν. — ω , ίν ώ. (8υΗ.) 
δρτ. 48, 15, 9. — ϊπηονς, τουί^' ϊατι,ν 'ύτι, ΐπηονς. δρΓ. 51, 13, 13. — οΐ- 
Χ(ίω, ήγουν ίχ της οϊχίίας γης (8οΙι.) — ουχ έηαχτω, ννϋΙΐΓβηοΙ ά'ιβ ΑΙΙιβηβΓ 
ιηβϊδΐ νοη ΕίηΓυΙΐΓ ΙβΙ^Ιοη. ν§1. 7, 28, 1. ϋβπι. 18, 87; αίτω πάντων ανθρώπων 
πλίίστω χρώμι&' ίπααηχτω. (Ρρ.) εϋ. 20, 20. ν§1. ζιι 1, 81, 1. 

Ο. 21. § 1. ψαυλος, ζ\νβϊβΓ Εη(]ιιη£;βη, \νίβ 3υοΙι Ευ, δΙίγΓ. 2; Ιιβιιβ^βΓ 
«ΐΓβίβΓ, ■ννίβ 6, 31, Ί. ν§1. ζυ 4, 9, 1. ΒεζβίοΙιηβη \νίΓΐΙ 68 3υο1ι Ιιίορ ϋίο Ου3- 
ΙϊΙδΙ. ν$Ι. 6, 31,2. Οθηη ηιίΐ άεη δοβδθ1ίΐ3ΐοη ηβΐιπι πΐ3η οδ Λνοηϊίξβρ ^θμθκ. — 
βλλ«, 6Γ§. Λί, ίΐ3δ νορίιορ; β δ 1)βιΐ3ρΓ, ήίβρ υη(1 ζυ ^τΐίίίΤί» }5 2 : 68 ίδΐ ηδ- 
Ιΐπ§ ϋβϋϋυΐοΐ. (ΑΙΐΡ.) δρρ. 59, 2, 3. — άξιον οΐιηο η (Ιίβ ΐϊοδίθπ Ηϊΐη. δρρ. 
43, 4, 10. [)6ηι. 20, 47: πώς ουχ υπ^ρά^ίνον ποιήσομίν. \ξ\. Ί, 50, 3 υ. Κγ. 
ζυ Χβη. .\η. 3, 2, 37. — της γης \\ο1ιΙ ιιίϋΐιΐ: αη ϋβρ Εηη(1ηπ!4, δοη^βρπ; 
3 η (ΙβΡ Ρουρ3ί^ίρ ιιη 5; 3 υ Γ (Ιβ [η ίβπίΐ β. νμΐ. 7, 1 ι, 3. (ΒΙ.) ν^Ι 3. 86, 3. 
(Ρρ.) — ίΐ ξυατώσιν ΓβΠδ δϊβ, ννίβ ζυ ορννοΓίϋη ίδΐ, δίοΐι η) ϊ Ι βϊηαηάβΓ 
νβΓβϊηϊ§βη δοΙΙΙοη. δρρ. 54, 12, 3. ν»Ι. ΗεΡΓη. άβ ρβρί. ην ρ 96 δ. Οϊοη. 
Αροίι. 8, 26; πάντα υηο ίίίονς αυνΐοτασ^αι ι^ιΐη τά άιά'/ορα. — άντι,παρά- 
ΰχωαιν 8^30 κίθ δΙβΙΙοη, ίηηιχόν. (III.) Είη δοΙ)Γ δεΙΙεηεδ \νοι{. (ΒΙ.) 
ΟοοΙι 3υοΗ ϋειη. 21, 123 υ. 1)εΐ δρϋίερη. — ω άμννούμίθ^α. δρρ. 53, 7, 8. 
— η ίπιμίίαπι μπίο^α ι, οά^ν ΤΓυ|)ροη , η;)ΓηεηΙΙίοΙι ΠιμΙοροϊ, ηβοΐιΐνοηι — 
ιηβη ζυ Ιαδδοη. (^^ι.) Είη δείιρ δοΊΐεηεδ λΥοΓί. (ΒΙ.) ν^;!. 7,7,3. — άαχί- 
ητως οΐιηο ΒοίΙίίοΙι Ι. 

§ 2. αντϋί^ίν, ήγουν ίχ του ημη^ρον τόπον, (δοΐι.) ν^Ι. 6, 22, 2. 3. 
ΑΙδΟ ΐω Οθ£ζεηδ3ΐζ (ΙβΡ νοη δίΐνβΐίοΐεη ηίοΐιΐ η)ϊί (ίβ\νίδδΙιβίΙ ζυ βρννηρΙθΠΓίθη 
ΗϋΙΓβ; δοΐιοη ]ϋΙζΙ, δοΓορΙ Νβ. υ. Ποηη. ζ. νί§ 224, \νϊβ Χβη. ΗιΊΙ. 2, 2, 
13. 3, 4, 20. 7. 5, 3 Ρϋρ άίεδβ ΕρΙίΙίίιυη^ ηκιοΐιΐ ΒοηίΙζ Βείΐρ. ζ. ΕρΙιΙ (Ιεδ 
ΤΙιυΙ{. δ. 32 (Ιοη 0§δ. άβδ νϋτίρον \.\ηά μηνών ουάί ησσάρων ββΐΐεηοΐ. — Ιπ ι έ- 
να, (ΐίϊ 3α5 § 1. — ηοΐν \ν6ΪΙ ζυ 1, 15, 5. — ημίτίρας αϊ-τών. δρρ. 
III 8 1 14 Θ»ι^Xνόίό0V 

«νχών μύλλομίν ηλίϊν κ«ι ονκ εν τω όμοίω στρατ(να6μ(νοι χαί ίΐ Ιν 
χοϊς τηόί [υπηχόοις 'ξνμμαχοι] -ηΧΘ-ίτί Ιηί τίνα, ο^ίν ράόιαι αί χομι- 
δαί εχ της φιλίας ών προαΐδα, «λλ' ές αλλοΓΟί'αν πασαν άπαρτησαν- 
τις, εξ ής μηνών ονόε τΐοσάρων των /ίΐμίρινών αγγίλον ράόιον ελ&ίΐν/' 
33 „Όπ?.ίτας τ( ονν ηολλονς μοι όο•/.Η χρηναι ημάς αγίΐν χαΐ ημών 
αντών χαί των 'ξνμμάχων, τών τί νηηχόων χαΐ ην τίνα εχ Πίλοπον- 
νηοον δννώμίΒα η πηοαι η μΐοΘ^ώ ττ ροσαγαγέσ&αι, χαί το'ξότας ηολ- 
ίλονς χαί σψίνδονητας, όπως προς το εχίίνων Ιπττιχον άντεχωοιν, νανοί 51, δ, 10. ΟοΓ Β6§η£Γ (Ιβδ «υτων Ϊ8ΐ ϊιίΐίΓ ζΐβπιΙίοΗ θτίοδοΐίβη, \νϊΰ 8, 45, 3. 
ίγβ. 13, 45. 28. 7. Ιδα. 7, 30. 8, 1. 10, 17. (ΑηκΙΙ ϋβ ρροη. γοΠ. 1 ρ. 8 ) ϋοοίι 
βιιοΐι δοηδΐ, ιιηιΐ ηϊοΐιΐ Ι^ίοδδ Ββί (ΙβΓ άΓίΚβη ΡβΓδοη {σ(^η(ρονς «ιτώλ'), θΙ)βη δο. 
ν§1. 1, 82, 2. 2, 72, 2. ΡΙβΙ. Μβηβ.Χ. 245, ο: κ«» ναυς Χ(ά τίίχη ίχομης χαΐ 
τάς ημίτ^ρας αυτών άαοίχΐας. ίγδ. 13, 97: τοΐς νμΐΤίροίζ αυτών γΐλοις ηημω- 
ρηχόης ϊα^σ^ί. ΙδοΙίΓ.,^Ο, 22: ίναημανίΐαί^ί -'^οχί^'] ^'ΐν οργην Τημ υμηίραν αυ- 
τών. — κ«* βτραηνσό μίΐΌΐ δοΗΠθδδΙ δίοΗ <1θΓη ηολύ 3η. δρτ. 59. 2, 3. 
Βοοα ϊδΐ ιΐ3δ χαί νϊβΐΐοίοΐιΐ ζιι δίΓθϊοΙιβη ιιη(1 νοΓ^1θ^ ηολν η ζιι Ιβίρη. — Ι ν τω 
ομοίω. ζα 6, 11,1. — βτραη υΰό μιν α. βτραΤίΐηάμίΐΌΐ (ϋβ Ι^βδΙοη Ηδη., 
νοη ΗθΓΠΐ. 3. ά. 3. 8ΐ. ηηϊΐ Α1)γ. 3ΐδ Κιιί. βχ. 3αΓ§βΓαδδί, \ν3δ να'ιν ϋηζυ1^5.'^^§ 
βοΗείηΙ. — χαί ίΐ ΓϋΓ χαΐ •υχ 65. ν§1 6, 64, 2. χαί οτε Ρ. ιι. Α Ρδ. 
ΒΙοδδ ουχ δίΓΪοΙι ΗβΓίη. ζ. Υΐς. 224.; (ΐ3δδ 3ΐ3θΓ ίη 8ο1οΙΐ6Γ ΥειΙίίηάυηξ (Ιϊβ Οοη- 
ίυηοΐίοη Γβΐιΐβη ΙίδηηΙβ \\•ϋδδ1β \ο\ι ΏϊοΙιί ζα βΓν,'βίδβη. — τοΙς τΐάί. 8ρΓ. 50, 
7, 2. — νηηχόοι,ς ξνμμαχορ δίΓβίοΙιΙ Κγ. — τι,νά ΓίΪΓ τινάς, (Ιργ δίηίζιιΙαΓ 
ΐηβδδβηΙιαΓί , ννϊβ 6, 22, 1. ζα 2, 37, 1. — αί χομιάαί, αΐ ηορίαις. (^οΐι.) 
(ϋβ ΤΓ3ηδροι•ΐ6. — ων προσΐάα άθδδβη \\'3δ ιώθπ ηαοΗίΓδ^ΙίοΗ 
1)θί1υρίΐΘ. ϋεΙίΘΓ άαδ ΙρΓ. 8ρΓ. 53, 2, 7 Ε. — ίςάλ).οτρίανηασα»'\η 
βϊη νο1Μ§ ΓΓβοκΙβδ Ι,Βυά, 3ΐΐδ {η γη) ηκΰά ίσην αλλότρια, δρτ. 50, 11, 
10. ν§1. 6. 37, 3. ΗθΓ. 1, 52: άνί&η/Β αάχος τί χρΰΰίον παν ομοίως χαί αΐ- 
χμ'ίΐ' αηρίην ηασαρ χρυαΐην. 9, 70,2: την ι^άτνην τών ϊηηων ίουοαν χηλχίην πα- 
σαν ΡΙβΙ. ΡγοΙ. ρ. 317. Ι): την ίναντίαν αηαΰαν οάον ίλήλν9α. — άτι α ρτη - 
ση ν η ς. άπαρτήσοντίς ηιβΙΐΓθΓβ §υ1β Ηδη. ΑΙΙείη Ιιιθγ ΐδΐ άοΓ Αο υη^ΙείοΗ 
ρ3586[)(1βΓ 3ΐ5 ούβη : ϊΙΐΓ \ν•βΓ(1βΙ; — Κγϊ6§ ΓϋΙΐΓβη, βυοίι εηΐΓβτηΙ 1ΐ3- 
ί)βηϋ, ά^'τί του άηαρτηϋ^ίντι-ς , ηπίλ&όντίζ χαί ηολύ της οιχίίας χωρια^ίντίς. 
(δοΐι.) Οβηα.4, 12: ονάί άιάόντων τών χαίρων Άμ<^ ίηολιν άίξαα&αι ό'ύναισΟ^ αν, 
άηηοτημίνοι χαί ταΐς τιαραϋχίναΐς χαί ταΐς γνώμαις. ν§1. \)\οά. 3, 68 υ. ί.βηηβρ 
ζ. Ρίΐ3ΐ. 50. Αη δοΐιΐΐθδδΐ δϊοΐι (ΐ3δ ΡθΐΙίοϊρ 3η στραηνοόμίνοι: ατρατίναα^ΐ 
άπαρτήσαντές. δρτ. 56, 14, 2. ΕηΙ^βξβη^θδοΙ^Ι \\ίΓΐ1 εδ (ΙιίΓοΙι άλλη άθΐη ονχ 
ίν τω όμοίω. δρη. 59, 2, 3. — ούά' αγγίλον νβΓΐ3ί•^:(3θΙ Η(ίΓηι. ΑΐίθΓ 1<3ϋσι 
)3ΡΛν31ΐΓ6η (Ιίοδ δίβΐΐβη \Νίβ Χοη. Αη. 5,6, 22 7, 7, 10; υηι] δβΐΐϋδΐ \νοΙιΙ 
ηϊοΐιΐ ΜβΐΏ. 4, 6, 7: οί'άί μ^χ άι ίμο%γί ηολλοστον μέρος αυτών. ΑΙδΟ νϊβΐ- 
Ιβίο'ΙιΙ: δθ§;3Γ ίη νίβΓ ΜοηαΙεη ηίοΐιΐ, ουόέ ηβ§3ΐΐν ν\ίε χαί Ηεί ΖδΗΙεη 
«ΓβΓΓηΒΐϊν. δρΓ. 69, 32, 18 ιι Κγ. Ηβη. 1. 95, 1. ϋεΙ)εΓ ϋίβ δβοΐιβ Κγ. δωά. 
δ. 221. — τών χα,μΐρι,νών. ΗοΓ. 2, 68, 1: τοί)ς χίΐ,μΐριωτήτονς μήνας 
τΐσσίρας. ΕιΐΓ. ηποβνν. ΒηιοίΐδΙ. 96 : όρί>ω? Ευριπί(ίης όΊορίζηαι, ^ίρονς τεσσά- 
ρας μήνας χαί χειμώνας ϊσονς , '^ίλης ά' οπώρας άιητνχους ηρός τ Ισους. Οίθί 
\ν'3Γ ά\β ρορυΙϋΓβ, ηίοΐιΐ ά'\β Ύϊ\ΐί\ί\ά'\ά•.&€\^β ΒβΓεοΙιηιιηί^. 

Ο. 22. § 1. ημών αυτών. δρΓ. 51, 2, 10 — τών τΐ νηηχοων δΟ- 
•ν»θΙιΙ ^βΓ (νοη (Ιοη) ιι η ιΘΓ^V0ΓΓβη6η, 3ρροδϊΙίν ζϋ ξνμμάχων, ν§1. 6, 4 3, 2. 
69, 5. 7, 20, 2. 57, 3. (Οο1)Γβθ.) — χαί ην. 8ρΓ. 60, 10, 1. — ηνά. ζα 6, 
81, 2. — ίχ Π. ζ. Β. (ϊβΓ ΑΓσεϊθΓ υηά ΜβηΙϊηβΟΓ. (Οδ.) — άντεχαν προς 
τ» ννΪΓά ηοοίι 3υδ δρέίΙβΓΠ βη^είϋΙΐΓΐ; §βνν. άντίχαν τινί. 

§ 3. νανβί τί. νανσϊ άΐ ^ϋηδείιΐ ΒβΙ^ΙίβΓ, >ο1ι βυβίι. Ε> βαΙβρποΜ άβιη ξν^/ραφί^ς ς, χ/. [415.1 115 

τί χαί ηολν τκραΐναι, "να κα^ τα Ιπιτηδϋα ραον ^ϋΥΜμιζίόμίΟα, τον ύε και 
αντόθίν οΐτον ίν όλγ.άοι, ηνρονς και Ήίψρνγμένας ν.ριΟάς, άγαν, χαί οι- 
τοποιονς ίκ των μνλωνίον ττρος μ^ρης ηναγκαα μίνονς ίμμίαΟηνς, ϊνα, ην 
που νηο απλυίας άτιολαμβανώμίΟα, Βχΐ] η στρατιά τα ίπιτηόίια, 7ΐο?Λη2 
γαρ ονσα ον ηάσης εσται πόλίως νηοόί'ξαοΟαι, τά τί άλλα οοον ύννα- 
τον ετοιμάοασΟαι και μη επί ετίρηις γίγνεσ&αι, μάλιστα ύέ χρίσματα 
αντήβ^ίν ώς πλίΐοτα εχίΐν. τά όέ ηαρ^ ^Εγίσταίίον, ά λέγεται }κη έτοιμα, 
νομίσατε καΐ λόγω αν μάλιστα έτοιμα είναι, ην γαρ αντοί ελϋωμεν £ί'-23 
&ενόί μη άντίπαλον μόνον ηαρασκενασάμενοι, πλην γε προς το μάχιμον οηλίτας Τ(. — καΐ ηολν. 8ρΓ. 69, 32, 18. — περίΐΐνηι., ί!ΌχίΙ χρηναι ηιΐδ 
§ 1. — ϊνα χαί δθ\νοΙιΙ αιιβ απιΙοΓΠ (ίΐ'ϋηΊεη 9ΐ8 ίΚίοΗ (Ι ο πι ί Ι. Ηρτ. 69, .'ί2, 
17. — χαΙαντόΟ-ίν ίδΐ ηιϊΐ αγίΐν ζιι νοΓίιίπιΙοη, ννοίΐ 6 χαί αντόΆίν σίτος, 
6 χαΐ μέγας ανήρ υη§πβοΙιίδθΙι ϊδΐ. Εδ (ϋίιΠβ πίδο άαδ τον άί νοΓΐ)βΓβϊ(βη(1 
άβιη ορβχθ^οΐίδοΐι Γοΐι^βηϋθη σίτον νθΓ£ΐιΐ5!^οδοΙιί(1νΙ δοίη , ρ(\ν;ι \νίρ ΕιΐΓ. 1)θί 
ίγΐί. §. ίοοίϊΐ•. 100. 42: αρξονΰιν αίλων, την <ί' ίγώ αόσιο τιΰλίν δ ίο 8 1) ο Γ 
\νβΓ(1ο ίοΗ ΓοΙΙοη, αϊβ δίαάΐ. ν§1. 1, 68, 4. .λτ. ΝΥε. 13 76: 6 ά' οτιισ&ίν 
ονχΐ τιρωχτός Ιΰην ουτοαί. ΗβΓ. 2, 86,2: τα μίν αντοΰ ίξάγονης, τά άϊ (γχίον- 
τ(ς γάημαχα. ΟίαΙ. 8γη(. 50, 1, 7. ί)οοΙι ίδΐ ηιΪΓ ίΐιΐδ (1οι• αΐϊ. ΡΐΌδα Λεΐιηϋ- 
ΙϊοΜοδ ηίοΐιΐ οι-ΐηηθΓΐίοίι. ΟηΗβΓ νβηηιιΗιβΙο ΐοΐι: τά άί χαΐ αντήθ^ίν, όΐτον —; 
()θδ σΐτον ηΐδ ΡΓϋιΙίοαΙ ζιι πυρονς χαΐ χρι9άς §θζο§6η. ΤΙιοηιπδ 8 643 Γ. χ\•ίΙΙ: 
των άί χαί αυτό&ίν σΙτον ίν όλχάσι,. Αΐΐοίη (ΙοΓ ραΓίϊΙϊνβ 6β. ΛνέίΓθ ΙιϊβΓ δβΚδίΐΓΠ. — 
ηίγρνγμένας χρίίί^άς. χάγχρυς νοηηιιΙΙιοΙ ΡϊβΓδοη, \\οί1ΜοΓίδ ρ. 213 δ£ΐ§(: 
χάγχρυς Άτηχως, χρι&αΐ ηί'/ρνγμίναιΈλληνιχως, οίηιβ είνναδ ιΙίΐΓίτυΓ ζιι ροΐιβπ. 
(Βεοΐί.) — προς μέρος Ίτη V ^^\^^^^ιηΪ85 ζιι (ΙβΓ οϊηζιΐδοΙιίίΓβηίΙί'η ΜειίδοΙιβη- 
ιηοηςβ Ογ. ; νο γ ίιαΙ Ιη ΐδδίη έί δϊ£; §ΐ6ίο1ι νϊβίο ίΐιΐδ ]0(ί6Γ ΜϋΙιΙθ, ίχ των μν. 
Ιώνων ηρος μέρος, Ζ. Β. ίΐιΐδ ]6(1οι• ζ\νοί, Βόοΐίίι 5ί<Ί;ι(δΐΊ. (1. ΛΙΙι. 1, 23 ρ. 30,5 
(395); ΟιιΙ; Ι)οΙ)Γ6β : ίω νβιΊιαΙ Ιηίδδ ζιι (Ιοη ϊη (Ιργ ΜϋΙιΙο I^^ί^Iκ1I^^ι1βη 81<Ιηνεη, 
3ΐδθ ζ. Β. βίηβη νοη ζβΐιηεη. ν^Ι, Βείδΐίο Ιηϋ. Οεηι. ιι. ηρός ρ. 437 5οΙΐίΐΓίτ. — 
ηναγχασμένους ςερΓβδδίο, ΐπίΐεηι πιβη ά\β ΠβδϊΙζΡΓ δίε ζιι δίεΐΐοη ζνν,τηε;. 
Ό'\ο νεΓΐ)ίιΐ(1ιιη3 \νϊε ΡΙ.ίΙ. Α{)ο1. 36, ε: η ηρέηα, άνάνΐ πένηη ίνίηγέτρ; ΡΙκίογΙ. «ϊ•:", 
Ι): τκρί αν&ρώηον ν'/άΐ'τον τιρίσβνιον λέγκ,. — άη ο λ α μ β α ν ώ μ ΐ ^ α. ίίοι*. 2,. 115: 
νη' ανέμων άηολαμγί^έντίς. νειΙ. ΟοΓνίΙΙ. ζ. 01ΐ3Ρ. ρ. 363 υ. ί οχ. Χι-η, δ. ν. — 
ίη ιτη ό'αα , βρο')<ιιμα χαΐ πόϋιμα. (8θ1).) 

■ί 3. πολίη ονσα ΓιΐΓ ηολλην ονΰαν ϋιίΓΓίι ΛηΙίΐΊρίΐΙίου η1.'> ΝοιηϊηοΙίν 
(Ιριώ ίσται, οπ^οΓιί^ί. 5ρρ. 61, 6. 8. 5ο ΜοΙΙΙί. Ογ. § 3 16, 1ι. <1βΓ (Ί>οη δο ηΐβ 
ΝοηιίηαΙίν ειΐνΐϋιΐ ϊΐοπίι. Οβϋ. Τ. 393: χαϊτοι τό γ «"«'/^γ/ ρ!χΙ ιον-η>:ΐ'Ίΐις ην 
άνύρος άΐΗΠΗχ'. \μ\. 'ηοοίι ΟΚ. 75;, Τΐιιιΐί. 2, 97, 9, |ΡΙαΐ.| λΙ1<, β, 147, Ι). — 
νη ο ιϊέ'ξασί^αι ίΐ υ Γη ε Η ιηε η , ηιιοΗ ίΐίβ Ι.εΙ)Ρηδη>ϊΙ(8ΐ ΙιεδοΜί.ΩΊηίΙ. „ν§1. 6, 
42." (ΒΙ.) — ίτο ιυ άαασ!} α ι,, άοχη χηΤ,ναι 3ΐΐδ }ί 1 . — ίηΐ ίιέοοις. δρτ. 
68,41, 9. — αίυόα-^ν, ηγονν ίχ τον ήιΐίτέρον τύηυν. (8οΗ.) — τ« ύ έ η α ρ' 
Έγισταίων, παρ Κγισταίων ι^έ τά ηαρ' Έγίσταίοις. 8ρι. 50, 8, 14. — λόγω, 
ταΐς οΙ" ά}.η9ίίαίς ου. {8^\).} νςΙ. 6, 46. 1. 

€. 23. § 1. αντοί \νη ΟείτεηδηΙζ ζιι ιΐεη ΕροδίαοΓπ ιι. Α. — άντίπα- 
λον είηε μοννοοίιδοηβ ΜποΙιΙ. (Ρρ.) 8ρΓ. 46, 5, 7 υ. ζιι 1. 3, 4. ΟοοΗ 
\\ΊΓΐΙ ιΐίοδκ .\υδ(ΐΓΊΐΓΐνδ\νείδε δοηδΐ \νοΙιΙ ιιίαίιΐ ΰ,ΆΓιζ οί)εη ρο νοΓίίοηίΓηεη ; ΓομεΙ- 
Γηήδίϊ^; \νίίι•8 άντίηαλα', ίίειη ντΊίρβάλλονης(;\\{'ί\\ναζ\η} ίί\ο\^τ ννιίτιαίοι. — ηλήν 
γ^ -προς τη - Ιηλι,τιγ.ον ίΗΐδί;εηοηιιτιεη ςη,^ρη (ΙϊοΗορΙίΙεηΓπηΓίιΙ. 
ϋεηη οίηο ΠορΙίΙοπΓπηοΙιΙ ιΐίο (Ιεη δίΐ^εΐίοΐεη βοννβοΙιδΓπ ΙιίιιϋΙ)θΐ•ζιιΓ(ίΙΐΓεη ηιιΐδδίβ 
ιηηη οΙΓεηΙιηΓ νοΓζϊοΙιΙβη. (δοΐι. ιι. Πδ.) ν§1. 6, 37, 2. (Ρρ.) — το μάχιμον 
<1ίο Κ ,τηιρΓΓίίΙιΐ §©η, € οοι 1)βΙΐ8 η Ιβη , \νΐε Χεη. Κ^γ. 3, 4, 4Γ>. 8ρΓ. 4 3. 4. 17. 

8* ] 1 6 Θ<Η<ΧΙ^ΟίΟ(Η) 

αντων το ότιλιτιχόν, άλλα και νηίρβάλλοντίς τοις παβι, μόλις ούτως οιο^ 

3Τί ^αόμίΟΌΐ, των μεν χρατίΐν τα (5£ και διααώοαι. τχόλιν τί νομίσαι χρη 

,??' άλλοφνλοις χαι πολΐμίο/ς οΐγ.ιονντας Ιαναι, ους πρβτΐίΐ τη ηρωτη ήμερα 

■η αν γ.ατάβχωπιν }-νΟ'νς χρατίΐν της γης η αόεναι οτι, ην αφάλλωνται, 

%πάντα ηολεμια εξονσιν. όπερ εγώ φοβούμενος και εΐδώς ηολλα μεν ημαζ 

όεον εν βονλεΰααοΟαι , έτι όε ττλεήο εντν/ησαι, /αλεπον όε άν3ρω- 

τΐονς οντάς, οτι ελάχιστα τη τνχη τταραόονς εμαντον βονλομαι εκπλεΐν, 

τταραοχενη όε άπο των εΙκότων ασφαλής [εκπλενσαι]. ταντα γαρ τη 

Τί 'ξνμπάση ηόλει βεβαιότατα ηγονμαι χαί ημΐν τοις στρατευσομενοις 

σωτήρια, εΐ όε τω άλλως όοκεΐ, ηαρίημι αντω την αρ/τ^ν'* 

24 Ο μίν Νικίας τοσαντα είπε, νομίζων τους ^Αθηναίους τω ηλη&(ΐ 

των πραγμάτων η άποτρίψειν η εΐ άναγκάζοιτο στρατενεσ&αι, μάλιστα 

όντως ασφαλώς εκπλενσαι' οΐ όε το μεν επι&νμονν του πλου ουκ ίξηρΒ- 

3~ησαν νπό του όχλώόονς της παρασκευής, πολύ όε μάλλον ώρμηντο, καί 

— το όηλιτιχόΐ' \^1 ΗίβΓ βΐ§. λά]. ?ρΓ. 50,8,6.— ντίίρβάλλοντίς , ηαρα- 
αχινασάμΐνοι ϋΙ)θΓΐβ§βη §0Γϋδ(βΙ, \νίρ όιαί^ΐρονης 3, 39, ΰ. — τοΊς 
πο.Οί ίη θΙΙβη δΐϋοΐίεη. ζιι 6, 20, 2.^— όντως βυοΗ 80, 5θ11)8ΐ Ιίβϊ 
υοΙ)θΓΐβ§6η}ιοίΙ. (ΠΙ.)— τω»' μέν, ήγουν των ηολΐμίων. (8οΙι.) ΒβδδβΓ ννΪΓ(1 β3 
ηΐ^ί Νβιι^ηπΏ (?θ(3ίΊθΙιΙ. — τ« 'άέ, οΐίβ Ηβπδοίιαη ίη ϋεΐ' ΗοίπιαΙΗ Ηΐί. ; \νοΙι1 νΐβΐ- 
οιοΙίΓ οΐίο νΘ^^3^^η^1β^βη δί1<βΙίοΙοη. — χαί 3ΐιοΗ ηιΐΓ. 8ρΓ, 69, 3-2, 19. 

!$ 9. πάλιν — \\\\• ιηϋδδβΐ βυοίι νοΓβΙβΙΙβη αΐδ οΐ) ϊΙιγ [δίβ] β ΐ η β 
ιιβιιβ"81αο11 ζιι §Γϋηο1βη ίιΐη§ίη§θ{. (Β3.) Εΐ3θη 80 'ννϊβ άΆζη ΓπϋδδβΙ ίΙΐΡ 
ζιι ϋβΓΠ Απβΐ'ίΙΤβ §β§οη 8νι•α1<ιΐδ ιηΐΐ ΑΙΙθίη βϋδξβδίΒΗθΙ δβίη. ν^Ι. 7, 75, 4, 
Οοα!ι νβπϊΐίδδί Ρρ. Ιίβΐ ^ί^β5^^ ΕΓΐίΐ3ΐ•υη§ ως, \\'3δ (ΙοοΗ ηίοΐιΐ υηβηΙΙιβΙΐΓΐίοΙι 
βΓΗείηΙ. Πϊβ χατοίχισις Μονιίνων 6, 33, 2. 77,^ 1 (ν§|. 6, 3, 2) Ιιβηη άυΓΟίι οϊ- 
χίζαν ηϊοΐιΐ ΙιβΖΡΪοΗηβί• νν6^^!βη. — χρατίΐν της γης. 6§δ. ίΐργίΰ&σ.ί 6, 21, 1, 

οϊχιουντιας Γϋι• ηΐχίΐονρτας Ηΐί., \νίβ βΐηί^β Ηδπ. οογγ. ; βηοίθΐ'θ οϊχίοννης. — 

ους Ιΐθζίβΐιΐ δϊοΐι 3αΓ (Ιαδ Ιίοί νομίααι νοΓδθΙι\νβΐ3βη(1β κυτονς, άι& Ηίη^ΟδϋΙιίοΙί- 
<βη. Πίβ Εγ§. ημ(^.ς \νϋΓ(1β χητάσχωμίν θίΓοΓϋβΓΠ. δρΓ. 63, 1, 2. -- ίΐάέ- 
»'«» (ϊΙιβΓζου ί;(, §θ ν/3 γΙϊε; δβϊ η. ίιιο. ΗβΓΠΊΟΐ. 36: πήντωί' ομοίως άχονστέον 
η ίΐόΊν«ι ΟΤΙ, ηο6ς χάριν άιχάζαν άόξημίν. (Ρπίζδοΐιβ θϋ ίιιο. ρ. 74 8.) 

§ 3. (V ΓοΙιΙΙ ίη βϊπϊ.ι^θη α. (ίβη 1)ΰ8ΐρη Η,•ίπ., δοΙιβίηΙ βΙιθγ πιΐί• υπθη(1)β{ΐΓ- 
ΙΐοΙ, _ τ,λίί'ω. 8ρΓ. 46, 5, 4. 8ο (υτνχιΊν ταλλα 2. 6ί , 1 , 7« παρόντα, 4, 
17, 3, ίχανα τοΙς πσλΐμίοις ίυτνχηται 7, 77. 3. Κγ. ζ. Ηογ. 3, 4 0, 1 ϋ. 7, »90. 

— (ντνχησκι^ ηνα ηδηιΙϊοΗ 6ΐ\ν3δ βιΐδζιιηοΐιίβη. ν^Ι. ζυ 4, 10, 4. — χαΐε- 
ηον άΐ, πολλά (υ βονλίύσασ^ηι χαΐ ί'η πλίίω ίΰτνχησηι. — ανθρώπους ϊδΐ 
ΡΓΗ(ϋθ3ΐ: ΝΥβδθη ά'\α ΜοηδοΗβη δίηίΐ. δρΓ. 55, 2. 6. — άπο των (ϊ- 
χότων ΓηβηδοΗΗοΙιβη ΒβΓβοΙι η ιι η^θη η3θ1ι, ννΐβ ΡΙ.ιΙ. Οβδ. 941, β. 950, 
(]_ — ίχπλίναηι, νοη Υη ηίοΗΙ ιΊΙϊβΓδβΙζΙ υη(1 ;ιιΐδ ασφαλώς ΙχηλίΙβαι 6, 2 4, 1 
οηίδίδποίθη, δίΓβίοίιΙ Κγ. Κθο. 1828 (δΐυοί. 2 δ. 137): 3υοΙι ΟοΙιγθθ άφ^πΙΛ 
Ιβδοηά. — πκοίηυ,ι. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 5, 7, 10: πηρίημι, άρχίτω. ν§1. ΗβΓ. 
7, 161, 2 (Β1). ■ . , . * 

Ο. 24. ,ζ 1. των πραγμάτων ίΐβτ ΕΓίοΓίΙβΓ η ΐδδ ο. — η αποτρίΐραι, 
βθδΙβϊΙΙ 3!δ 05 6ΐ\ν3 ΓοΙ^βΐ) δΟΐΙΙβ η Ιχπλίναηντας άα'^αΐίϊς ϊσίσ&αι. ν§1. 4,27,3. 
6, 18, 1, 8, (39, 2.) 46, 1. — μάλιατα. μάλιδι κν Ρρ., Ι)θΙ)Γ6β υ. ΒρΙίΙίβΓ. 
ν'§1. ^β^1ο^I1 3, 24, 1. 4, 52, 8 ιι. ζϋ 1, 81, 2. — οϋτως. οντω γ'? — 
το ίπι^νμουν, την ίηι^νμίαν. (δοΗ.) δρη. 43, 4, 28 π. ζυ 1, 90, 2. — 
έξρρέ»ηΰαν, φβαλον. (8ο\λ.) Χοη. Αη. «, Β, 4 : οηως ίξΐλοψίν άΐλήλων την 
άπ'ιστίαν. ϋβΙιβΡ (138 Ρβδδίν δρρ. 52, 4, 1. — οχλ(Ζ(Ρΐς μίν ήτοι το πίριαχίΐΐς 
χα* οχληρον ή το ποίν. (5οΙι ) ^ΥοΙιΙ <18 8 ΐΓΟδ.*; ν οΙ Ι ρ. Ιιγγ^αφης ς', χί'. [4ίΟ.] 117 

τουναντίον η^ριεΰτη αντω' (ν τ£ γαρ ηαραιν^σαι εδοξί καΙ άσφάλίΐα νννΐ 
ότ) καί πολλ-ή ϊσίο&αι. χηΐ έρως ενέτηαε τοΐς παοιν ομοίως εχηλίΰ- 
οαι' τοΐς μεν [/«(>] τ^ρ^οβυτεροις ως η χαταστρεψομενοις εφ α εηλεον 
7] ουόεν άν οψαλεΐοαν μεγάλην δΰναμιν , τοΐς ό^ εν τ^ -ηλικία της τι 
άττοΰοης τίό^ω όψεως και θεωρίας και ενέληιδες οντες Οίο&ηαεα&αι' 
6 όε πολύς Όμιλος και στρατκότης εν τε τω παρόνη άργνριον οϊαειν^ 
χαί ηροσκτησαοΘαι όνναμιν , ο&εν αίόιον μισϋοφοράν νπάρξειν. ώστε 
ύιά την άγαν των ττλειόνων εηιΟ^νμίαν , εϊ τ(') άρα καΐ μη ηρεσκεν, 
όεόιώς μη άντιχειροτονων κακόνονς δό'ξειεν είναι τ^ ηόλει ηαχ^χίαν 
^γεν. και τέλος παρελϋων τις των ^Λ3^ηναίων καΐ παρακαλεσας τ6ν26 
Νικίαν ουκ εφη χρηναι ηροφασίζεσθαι ονδε διαμελλειν , «λλ' εναν- 
τίον απάντων ηδη λέγειν ηντινα αντω ηαρασκενην 'Λ&ηναΐοι ψηφί- 
αωνται. 6 δε άκων μεν είπεν οτι καΐ μετά των ξνναρχόντων κα&^ί § 2. τουναντίον περιεατη αντω ά35 Οθ§οη11ιβί1 νοη <3βπι \ν33 
βΡ θΓ^^ΟΓίβΙβ , Α1)νν6η<1υη§ (Ιθδ Ζΐ)§Ρδ, βΓ§αΙ) δΐοΐι Γϋτ ίΐιη. [Οθγπ.] 13, 35: 
τοντο χ(ά νμϊν πίριίστηχί. — νυν </»? ]βΙζΙ β1)βη, ΙιίβΓ 80 ν. ο. ]βΙζΙ νοί — 
Ιβηοΐδ, \νβ88ΐΐ3ΐ6 ϋοΙ)Γ6β νΰν γι οάβν νυν γ( άή νοίΓπιιΙΙΐΡΐθ; ,,ϋίιηΐίοΐί ]0(ίοο1ι 
Χβη. Κγρ. 4, 1, 23 υ, ΡΙθΙ. Ι.ίΐοΐι. 179, 3." (Ρρ.) — και πολλή. δρρ. 69, 32, 18. 

— τοΙς ηάσι. Ββί ομυίως 8(β1ιΙ ηάντις, ^]^ §βΓ3ΐΙβ ΙιίθΓ Ιίθΐη Ζιΐ53ηιηΐθηΓΗ58βη 
(ΙβΓ ΟβίβηιηιΙΙιοίΙ ί.'6(ΐ3ϋ1ιΙ \νίι•ο1. ίη ϋβτ Ηβςεί οίιηο ΑιΙίΙίοΙ. ζα 1, 5, 2. ΜιΙ ^1βη^- 
δ6ΐΙ)εη ννΪΓ(Ι §βίΐ3θ1ιΙ δβίη: βΙΙβ Είηζβΐηθπ ϊη άβτ ^Θ83ίη^ηI^1^^ι. ν§1. 8, 49, 5. 

— ίχηλίνσκί. 8ρΓ. 50, 6, 6. — )"<(> ΝνϋΓίΙβ ιη3η ηίοΐιΐ νρΓίπίδδβη; ]βΙζΙ 
ϊδΐ ηιϊΐ (Ιθΐη δοΐι. ί'^ως (νίτασί \νϊβ(1βΓΐιυ11 ζα (ίεηΐίβη. ( Ρρ.) ν§1. 6, 68, 4, 
Κγ, ΒίΐιοΙίδΙ δίΓοίοΗΐ οδ. ν^;1. δΐυϋ. 2 8. 216. — ως. 8ρΓ. 69,63,3. — ίφ' «. 
ζυ 6, 9, 3. — η χαταΰτρΐίρο μένοι,ς η αψαλΐΐααν. ζυ 4, 5, 1. ϋοΙ)6ΐ• ώς 
ϋ'/αλίΐσκν 8ρΓ. 56, 9, 10. — ϊηλίον, εμίλλον τιλίϊν. (65.) δρρ. 53,2,2. — 
ϊίν. γ' αν Κγ. ΒιυοΗδΙ. 5ο1ιγ ρ3δ8θη(1. (Ρρ.) — ηλικία ΐδΐ οΓΐ (Ιβδ άίβηδίΓέίΙιί^θ 
ΑΙΐΡΓ, η στρατιωτική Χβη. Κυγ. 6, 2, 37, η ΰτραηίοιμος ΗβΙΙ. 6, 5, 12. οτρα- 
Ίίύαιμα ϊτη Κγρ. 1, 2, 4. ν§1. ΡοΙΙ. 1, 177 ιι. 2, 11. — άηοναης, γης θγ^. 
ϋοΓ 8ο!ι., 1)61 (ίίβδοιη Ρ3Γΐϊοίρ ιιπίΐ άΐβδετ νειΙ)ΐηι1υη§ Ιίβιιηι ζιιΐ38δί§. ΟβΓ 
Αυδιίηιοΐί ϊδΐ ηιΐΓ εΚνοδ ΙίϋΙιη: Λ&ν Αηϋϋοΐί άβδ ννείΐ ΕηΙΙεςεηεη. — 
7ΐό«9•ίυ χαΐ οντες. δ[)Γ. 59, 2, 3. — ϋ^εωρίας , Ιστορίας, (δοΐι.) — (ίέλη»- 
άίΐ, όντες αΙδ οΙ) τιλεϊν ίβονλοντο, Ιηε&νμησαν νθΓΐΐ6Γ[;ίη§β. (Α5γ.) νςΙ. ζϋ 
3, 36, 2. 

§ 3. 6 άί ηολνς όμιλος. Αυδ ενΐληι&ίς οντες δο1ι\νβΙ)1 ηληισαν νορ. 
(Πΐί.) — χαί. δρρ. 69, 32, 3. — στρατιώτης οΐιηβ ΑΓίίΙνεΙ 1)ίθΓ οοΙΙεοΙίν ζα 
ηεΐΊΠΊθπ, >λΊβ ηιίΐεδ (δρρ. 44, 1, 2), ΐδΐ 1;3ΐιηι δΐ3(ΙΙΐ3Γΐ. ΚίοΙιΙί^ άορ δοΐι. : ήγουν 
το στρατιωτιχον τιίη9ος, 3ΐδθ 6 στρατιώτης όμιλος ηιί 1 ΐ Ιϋ Ρίδοίι β Μ3 8 8β. δρρ. 
57, 1, 2 ΡΙιιΙ. ΡοΓ. 12: τον ^ητιχον οχλον χαι ιΰΊώτηι/ συντεταγμϊνον είχεν. 
Οοοίι \νίΙΙ ΟοΙίΓθΟ χαί δίροίοΐιεπ ιιιιϋ στρατιώτης ιηί( οΐσειν νερύίηϋεη ζιι Αγ. 
ΡΙυΙ. 31*. — ηροσχτήσασΟ^αι,. 8ρρ. 53, 6, 9. ΙΙεΓΐ)δΙ δ. 16 ιι. Βε£;. ιιηίεΓ 
ΙηΓ. 6 §. Ε. — α ργύριον, ά\β μίσχος ιιηΛ σιτηρέσιον, — οϊσειν. ζιι 3, 17, 2. 
— οβ^εν νπάρξειν, •ννίθ 8, 72, 2. δρρ. 55, 4, 9. — των πλειόνων ί3ί 
ΝευΐΓΐιπΊ. δρρ. 50, 2, 8. 

Ο. 25. § 1. τις, ΟβηηοδίΡ3ΐθδ ηηοΗ ΡΙυΙ. ΝίΙ<. 12. (ΒΙ.) ν§1. ΛΙΙί. 18. — 
των Άί^ηναίων 8(:ΗείηΙ πηί8Λί§; των άημαγωγώμ Κρ. ΒηιοΙίδΙ. — ηαραχα- 
λέσας ■ναπίΐΐο δίοΙι 3 η. (ΗΙ.) — χρη'( ίσωνται. δρρ. 5«, 7, 1. 

§ 2. εΐηεν οτι. εΐηε ά' οτι Κν. ΒηιοΙίδΙ., 1)βΙο1)1 νοη Ρρ. ΙΙογοιΙϊ. 8,6,2: 
αχών μεν ε^ερί Λ'. Ε^ίοη £. 54, 16: άχων μεν εΐηε ά' ονν τινα. 49, 1: αχών 1 18 Θονχνδίόον 

Ί'ιανχίυ.Ί' μάλλον βουλίνσοιτο , οσ« μέντα ■ηύη δο^ίΐν αντώ, τριήρίΟί 
μεν ονγ, έλασσον η ε)(ατ6ν ηλίνστέα ίΐναι, αντών ό' ^Αί)^ψ'αίων έσι- 
ο&αι οηλιταγιογονς οσαι αν όοχώσι, ν.αΐ αλλάς εν. των 'ξυμμάχων 
Ιμεταπεμπτεας είναι, οπλίταις όε τοΤς 'ξνμπασιν Αθηναίων /.αϊ τίΖν 
'ξυμμάχων πεντακισ/ιλίων μεν ονχ ελάσσοσιν , ην όε τι όΰνωνται, γ.αί 
ηλίίοσιν την όε αλλην ηαρασγ,ενην ώς χατά λόγον και το'ξοτίον των 
αυτόθ^εν γ.αΐ εν. Κρήτης γ.αί σψενόονητών και ην τι άλλο τιρέτιον όοκΓ] 

26εη'αι, ετοιμασάμενοι αξειν. άκονσαντες δ' οί Αθηναίοι εψηφίσαντο 
ενθυς αυτοκράτορας είναι καΐ τιερί στρατιάς ηληθους και περί τον παν- 
τός πλου τους στρατηγούς πράσσειν ι) αν αυτοΐς όοκΐ^ άριστα είναι \4ϋη- 
ίναίοις. και μετά ταΰτα ή παρασκευή εγίγνετο και ες τε τους 'ξυμμά- 
χους έπεμπαν και αυτόθεν καταλόγους εποιοΰντο. άρτι ό' άνειληφει η 
ηολις εαντην άπο της νόσου και του ξυνε/οΐς πολέμου ες τε ηλικίας 
ηληθος επιγεγενημένης και ες χρημάτων άθροισιν δια την έκεχειρίαν, 
ώστε ραον πάντα έπορίζετο. και οί μεν εν παρασκευΐ] ήσαν. 

27 Εν όε τοΰτω, όσοι 'Έρμαΐ ήσαν λίθινοι εν τΤ] πόλει τ/^ Αθηναίων 
— ίΐσν δε κατά το έπιχώριον , η τετράγωνος εργασία, πολλοί καν εν 
Ιδίοις προθΰροις καν εν ιεροΐς — μια ννκτΐ οί πλείστοι περιεκόπησαν μίν νηέαχίτο ά' ννν. Ευΐ'. Ρ1ι5η. 1421: άχων μίν ^ξέτίΐνί ό' ίΐς );π«ρ ζί'/ος. 
ν^Ι. \ννίΙβηΙ)3θΙι ζ, ΙιιΙ. ρ. 196 δοΗ. Όβδ Ι3Ι0886 άκων μϊν ΙΊιιΙ. ΛΙΚ. 18 \νίΐΓ 
ίιίβΓ ηϊοΗΐ Ζ11 νβί;^Ιβίοίιβη. ΝβοΗ (Ιοηι 8ο1ι. εηΐ8ρΓ3οΙιβ οίβω μίν θγ^Ι μέντοι,. 

— οαα (ϊοχίΐν. Αΐ'. Ρη'θάβη 857: οΰα γ' ωά' ιόίϊν , τα νυν τάάί πράττα. 
λνοΙΙίβη 4 34: ίίσ' ίμαυτω ϋΓρ^ιροάιχησηι. (Κθίδί§ Οοαιηι. Άά δορίι. Οβ(1. Ο. 14 7.) 
,,λΥυδροη 1-288: όσον μόνον ίίάέναι.". (Β1.) Ζϋ βΓΐ<ΐ3ΐβη ίδΐ άαν ΙηΓ. 3υ5 8ρΓ. 
55, 3, 5. — ίλκασον. 8ρΓ•. 49, 2, 3. Οθδ Αά]. § 3. — πΐίνϋτέα. δρρ. 44, 
4, 1 υ. ζα 1, 88. — αντων οΐιηβ Ατίίΐίβΐ, \νίβ 6, 30, 2. 8ρΓ. 50, 11, 16. ζϋ 
1, 27, 3. — ίΐναι, αντών ά' ^Α. ία ιαί^αι. ίΐναι ανιών Ά&ηναίων, ων ΐ'σί- 
α&αι, Κν. ν§1. 6, 3 1, 3. 43, 1. Υβ. ϋΙ^βΓδβΙζΙ ΐ4Γπκ«ί? ηβοΐι ίΐναι. 

§ 3. όί τί. ό' ΐη ΑϋΓ. υ. ΟοΙ)ΓβΘ. — τι βΙ\ν8, ίΓ§θη€ΐ. ,,7, 29, 1: 
ιούς πολίμίους, ην τι, όννηται, άη' αντών βλάψαι.'^ (ΑΙ)Γ.) ν§1. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 
3,4,23. — χαϊ πΐίίοσιν πι ϊ Ι η Ο Ο Ιι ιυβΙΐΓβΓΠ. 8ρΓ. 69,32,18. ζα 5,73,5. 

— ώς \\'ίθ 1361 ΖιιΙιΙννοΓίβΓΠ. 8ρΓ. 69, 63, 5. — κατά λόγον η 3 ο 1ι ΥβΡ- 
ΙίθΙΙηϊδδ. — τών αίιτόίΚν 2, 13, 7. (Ρρ.) — Κρητών 6, 43, 2. — σψίν- 
όονητών , 'Ρυόίων 6, 43, 2. (Ρρ.) — ίτ ο ιμασά μι νοι ΐ3βϊ ίΐπί \νΪ6 \νβηη 
ιΐηον νοΓίιοΓ.ςιιι,ζβ. ν§1. 6, 64, 5. 7, 48, 1 υ. 8ρΓ. 58, 4, 3. 

Ο. 26. § 2. χαταλό γον ς ίποιονντο, χατίλίγον. δρΓ. 52, 8, 1. — α- 
ηιλήφίΐ ίαντήν, ννϊβ ΙδοΙίΓ. 6, 40 υ. 104: ίν τω τιολίμω τιροόνατνχήαασα» 
πάλιν αυτάς άνίλαβον. ϋβΙίβΓ ά\β δθοΗβ Βοοίίΐι δΐ33ΐδ1ι. 2"δ. 477 1Τ. (587 ίΤ.) 

— ηλικίας ]ιιη§6Γ, (ϋβηδΙΓ^Ιιϊ^ΟΓ ΜηηηδοΙιαΓί, \νίβ οΓΐ. ν^Ι. 3, 67, 2. 
7, 64, 2. 8, 1, 2. ίγδ. '2, 49 ί'Ιο. — ίηιγ ίγ ίνημένης , ανξη&Η<ίης. (δοίι.) 
ΚίοΙιΙϊριεΓ Η1.: \νίβάβΓ Ηθγ3 η§Θ\ν3θ1ΐ5β η. — χρημάτων , 7000 Τβίεηΐθ 
η3θΙι (Ιβη [{βΓΪηβρη; ιΐοοίι 8. Κγ. δΐϋά. 2 δ. 253. — α^ροιοις βηάβΐ δίϋΐι 
δοηδΐ \η (1οι• 3ΐΙ. Ρποδα \νοΙιΙ ηίοΐιΐ. 

ϋ 27. § 1. χατά το Ιηιχώριον τΐΆοΗ Ι.3η(1β δΐ3 γ3 ιι οΚ 1ί3ηη \νθ§βη 
(ΙβΓ δΙβ11ιιη§ ηίοΐιΐ ιηΐΐ η τηρογωνος ίργασία νβρί^ιιηοΐβη \\βΓ(1θη. — η Τίτρ α- 
γώνος εργασία βίηβ οιιΙΓαΙΙθπϋβ , (ΙοοΙι ηίοΐιΐ ζυ ν6Γά3θΗΐί§βη(3β ΑρροδίΙίοη: 
68 δϊηοΐ ϋίβδβ, οΐϊβ Ι36ΐί3ηηΐ6η νΐβΓβοΙνί§θη Ρϊ§υΓβη, Ζ3Η1γθϊο1ι. — 
ηβ^αχότι^ΰαν λΛτυηΙβη νβΓδΙϋηαηιβΙΙ. (Η1.) — τα πρ^αωηα. Ιατέον ζν^Τξαψ^ς ς\ χη'. [Π 5.] 119 

τα τιρόσωηα. χα» τους δράσαντας γιδη ονόίίς, αλλά μίγάλο*ς μψννροίςι 
δημοσία ουτοί τί ίζητονντο, και ηρος έ'π ίψηφίσαντο, και η τις άλλο τι 
οίδιν άοέβημα γίγίνημένον, μψ'ΰην αόπος τον βονλόμίρον και αστών καΐ 
^ίνων και δονλιον. και το ηραγμα μηζόνως ίλάμβανον τον τί γαρ 
εκηλον οΙωνος Ιδόκπ ηναι καΐ εηί 'ξννωμοσίη άμα νΗοτίρων πραγμάτων 
και δτ',μου καταλνΟίως γίγίνησθαι. μηννίται ονν από μιτοίκων τέ τινων2^ 
και ακολουθών περί μεν τών'Ερμών ονόίν, άλλίον δε αγαλμάτων π ίρι- 
κοπαί τινις πρότερον νηο νεωτέρων μετά ηαιύιάς και οϊνον γεγίνημέ- 
ναι, και τα μνστήρια άμα ως ποιείται εν οικίαις εφ' νβρει, Ιων και 
τον ^Αλκιβιάδην επ)]τιώντο. και αντά νπολαμβάνοντίς οι μάλιστα τω2 
Άλκιβιάδί} άχΟόμενοι, εμηοδών οντι σφίσι μη αυτοΊς τον δήμον βε- 
βαίως προίΟτάναι, καΐ νομίσαντες, εΐ αντον εξελάσειαν , πρώτοι αν 
είναι, έμεγάλννον και εβόων ώς επί δημον καταλύσει τα τε μνστικα 
κα6 η τών Έρμων περικοπή γένοιτο και ονδεν ίΐη αντών ο τι ον μετ 
εκείνον επρά/βη , επιλέγοντες τικμηρια την άλλην αντον ες τα επι~ 
τηδείματα ον δημοτικην παρανομίαν. ό δ' εν τε τω ηαροντι προς τα29 
μ'νηννματα άπίλογεϊτο , και ετοΐμος 7]ν ηρίν εκπλεΐν κρινεσ&αι, ει τι 
τοντων είργασμενος ην — ηδη γαρ και τα της ηαρασκενης επεηόριστο όη Παυσανίας Ιν Τί; όίαηιηονημίνη αυτφ των Άτηχων ονομάτων βνναγωγγι τοις 
τραχήλους χαΐ τα αϊάοΊα τους 'Ερμας ηίρίχοηηναί γηα^ χαΐ τους τούτο άράσαντας 
Έρμοχοπίύ'ας χαλ^Ίσ&αί. (δοΐι ) 

§ 2. μίγάλοίς, ΙιυηιΙβΓΐ Μίηβη ηβοΐι Αη(]ο1ί. 1, 40. ν§1. 27. — μηνύ- 
τρο*5•, όώοοις ίηΐ μηι/ΰσί^. (δϋΐι.) — μίΐζό νως ίλάμβανον ηαΠίΏοη 6β 
8ΐδ βΙ\ν35 λΥίοΙιΙϊββΓβδ 3 α Γ. ζα 3, 56, 2. — οίοινός. \\&]η8θϊιβ\η\ΊοΙχ 
ν/ί\Γ άβΓ υηΓιΐ{5 θίη ΜαηονβΓ (ΙβΓ ΑπδΙοΙίΓαΙίθ, οΐιοη ζυ (ϋθδβΓΠ Ζννεοΐίβ νβΓϋ5ΐ. 
(ΒΙ.) — ίηί, \νϊβ 6, 60, 1. ν§1. 28, 1. ΟβΓ νοΙΙθΓθ ΑυδϋτυοΙι \ν3Γθ άηο ξννω- 
μοσίας ίπΐ νίωτίροις πράγμααν, ννι'β ΡΙιιΙ. ΑΙΙί. 18 υ. 20 δμρϊοίιί. Όβηη \νβ§βη 
Ιΐ9ηη (πί ΙιϊοΓ \νο1ι1 ηίοΐιΐ Ιιοίδδβη. — ξυ ν ωμοσία ιηίΐ άβίη Οβ. ϊδΐ υη§β- 
\νϋίιηΙιοίι, θίΚΙαΓΐΐ3Γ, ^είΐ πιβη ξυνομνύναι τι 83§1β, \νίβ αυοίι το ηραγμα ξννο- 
μώμοται Αγ. ίγδ 1007. ν§1, 8ρΓ. 47, 7, 2, 

0. 28. § 1. ('.ηό. 8ρΓ. 52, 5, 1. Ζ(ΐ 3, 36,5 ιι. ζιι 6, 45, 1. νβΐ. ΗβΓΐ)δΙ 
δ. 50. — άκολούχ) ωί', ήγουν άούλων. (δοΐι.) ροάίδδοςιιοπιπι, (Ιίβ βΙ)6η βΐ5 
βοΐοΐιβ οΐ3ΐ)θΐ ςβ\νοδοη δβίη ηιοοΗίβη. (Ογ.) Οίράποντα ηεηηΐ Αη£]ο1(. 1, 12. — 
μίτ' οϊνον ΐη ίΙθΓ Τηιηΐίβηΐιοίΐ. Ι,γδ. 4,7: μίτ" οϊ)/ου ίλ&όντις. ν^Ι. ττί/ρο»- 
νία. — μυστήρια ποκΙ»> νοη νεί'δροΙΙβηάοΓ Ν3θΙΐ3ΐΐΓηΐ)η§, \νϊβ Αηϋ. 1, 11 
υ. ίγδ. 14, 42. μυστηρίων άπομιμήσας ΡΙπΙ. ΑΙ1<. 10. νςΙ. 22. — ίφ' νβρίί 
Ζ II Γ V ογΙι (') Ιι ηιι π^ (3ιιι•οΙι Γι-βοίιβ ΗβηοΙΙυη^οη. ΜιίίβΓ ϋΟΓ βΙΙ. Ργοο. δ. 
320 υ — ων, ΙίοίϋοΓ ΥβΓίίΓοοΙιεη. 

§ 2. ντι ολαμ βάνοντες , ιχροοάίχόμΐνο* αυτά ωδτι τιισηύΐΐν. (δοΚ.) θΐ• - 
§ΓθϊΓβη(]. (Ρρ.) — ίμηοάών. 8ρΓ. 66, 1, 5. — ^α^ αυχοίς (Ι3δ8 ηιοΐιΐ 
δι θ, δοηοΙβΓΠ ΟΓ. 8ρΓ. 51, 6, 4 υ. 67, 12, 3. — χαΐ νομίσαντες ϊδί ΓΠίΙ 
νηολαμβάνοντ^ς ζιι νεΓίιϊηοΙοη ; ϋΙιΟΓ ϋοη Αο. 8ρΓ. 53, 5, 2. — ίμιγάλυνον, 
ήγουν ίίς μίγί&ος ρρον το ϊγχλημα. (8οή,) — ίηιλίγοντε ς, ήγουν (ηιβοωντίς 
ίχίίνιρ. (δοΐι.) Εδ ίιβϊδδΐ όΐβζυ, ζυηι Βοΐββ, δ38θη(1. — ου όημοτιχήν , 
ήγουν τήν ίξω του ϊΟ^ους τής άημοχρατίας. (δοΐι.) — ηαρανομίαν. ζυ 6, 15,3. 

0. 39. § 1. χα τής (Ιίβ Ε ΓΓ«Γ(1θΓηίβ β β ά•Γ, ^ί• 6, 65, 3. — ίΐ τ* ίΐρ- 120 Θονχνδίβυν 

— χαΐ ίΐ μ^ν τοντων τι ίΐ'ργαστο, όίκην δονναι, ίΐ ι)' άπολν&ίίη, αρ- 
ϊ/ίίν, ν.αΐ εη^μαρτΰρίτο μη απόντος ηί-ρι αντου όιαβολάς άηοόεχίΟ&αι, 
«λλ' τίδη άπο-ζ.τίίνίΐν , η άόιγ.ίΐ , γ.αΐ οτι σωφρονέστίρον ηη μη μίτα 
τοιαύτης αιτίας, τχρίν διαγνώοι, πεμπίιν αντον επΙ τοσοντω στρατίν- 
Βματι. οι ό^ εχθ-ροί , δίδιότίς τό τι στράτίνμα μη ίννονν £/,]], ην 
ήδη άγωνίζηται, ο τί δήμος μη μαλαγ.ίζηται, &ίραπίνων, οτι δι' ίκίΓ- 
νον οι τ ^ΑργίΊοι 'ξννίοτράτίνον και των 3Ιαντινεων τίνες, απίτρίηον 
χαί άτιίοΉίνδον , αλλονς ρήτορας ενιεντίς, αϊ ελίγον ννν μεν ηλεΐν 
αυτόν ν.αι μη '/.ατασχεΐν την άναγωγήν, ελ&όντα δε χρίνεσΒαι εν ημε- 
ραις ρηταΐς, βονλόμενοι εκ μείζονος διαβολής, ήν έμελλον ραον αντου 
απόντος ποριεΐν, μετάπεμπτον κομιαθ^εντα αντον άγωνίοααϋαι. γ.αΐ εδο'ξε 
ηλειν τον Άλγ.ιβιάδην. 
30 ΆΙετά δε ταντα 3ερονς μεοονντος ηδη ύ^ ανάγωγη εγίγνετο ες 
την ^ιχίλίαν. των μεν ονν 'ξνμμάχων τοις ηλείστοις χαΐ τοις σιτα- 
γωγοΤς όλγ.άαι γ.αΐ τοις ηλοίοις γαΐ οση άλλη παρασγ.ενη 'ξννείπετο 
ηρότερον εϊρητο ες Κεργ.νραν 'ξνλλεγεσ&αι , ώς εγ.ίΐϋεν άθρόοις επί 
'ίαγ.ραν ^Ιαπνγίαν τον ^Ιόνιον διαβαλοΰοιν' αυτοί δ' ΑΟ^ηναΐοι γαΐ εί τί- 
νες των 'ξνμμάχων ηαρήσαν ες τον Πειραιά γ.αταβαντες εν ήμερα 
ρητή αμα εω επλήρονν τάς νανς ώς άνα'ξόμενοι. 'ξνγγ.ατεβη δε καΐ ο 
άλλος όμιλος άπας, ώς εΙπεΐν, 6 εν τϊ^ πόλει γ.αΐ αστών γ.αί 'ξενων. γαοτο. ΟβΓ Ιηά. ηιΐΐ. Βθζυ§ 3ΐιΓ ά\β ροδΐΐίνβ Ββδθ1ιυ1ι1Ϊ£;υη§. Ι.γ8. 3, 33: ι6 
ηαιόίον μηννααι ίχανον ην ίϊ Ίν ^γώ ίξημήρτανορ. — αρχαν, ϋτρατηγύν. 

ί^ 2. αυτόν ίκΐ ΐΐΐΪΓ νοιχΐ3θΙι1ί§, νίβΐΐβίοΐιΐ 3ϋδ § 3 ζοξβΓϋ^Ι. — άποάέ- 
χίΰ&κΐ', άίχι-οί^αι. ώς βίβαίας. (δοίι.) — πρΙν όΊ,αγνώσί. Ζϋ 6, 10, 3. — 
ίπί. δρρ. 68, 41, 4. 

§ 3. (χ}], ρ άβΓ 8οΙι. — άγωνίζηται•, νοΓ ΟθΓΪοίιΙ, -ννϊβ ηοοίι 8,68, 2: 
τους αγωνιζόμενους χαΐ ίν άιγ.αατηρίω χαΐ ίν ύήμφ ώ'/ίλην. — Ό τε άημος. 
τόν η (ίημον ϊδΐ ηίοίιΐ. §0892:1 (^ρτ/βΐ, 6, 5), απι ϋίβ νβΓΐ)ϊηο1ιιη§ χηχί &ίρα~ 
Πίνων Ζϋ νοΓίιϋΙβη. — μαλακίζηται, τΐίρΐ την χρίΰιν άμβλντίρος γίνηται, 
ΡΙυΙ. ΛΙΙί. 19. ν«Ι. ζιι 3, 40, 6. (Ογ.) — &ίραηίύων οτι, ίηίΐβη» βδ δίοΐι 
ΐΐιω <ίβ8Λΐΐ3ΐΐ3 8βΓίί11ί§ Ι3β\νίβ8β ννείΐ. — τινές 6, 43. 2. (Ρρ.) — απέ- 
τρίηον Ιβΐιηΐϋη δείπ Ββ^οΐιιβη αϊ). — άηέαηίυ άον , ήγουν άτκρρϊητουν 
μίτά αηουάης. (8ο1ι.) ν§1, Κγ. ζ. Ηογ. 6, 109, 3. — ίνιίντίς βηδΙίΠβικΙ. 
(ν'θ.) ,.Ν3οΙ•§οΙ)ΓΒΐιο1ιΙ νοη ϋίοη Ο. 203,25" (Βΐ.); Ιίθϊ ΑΙΙίΙίβΓη δοηδΐ δοΗννβΓ- 
ΙίοΗ 80 νοΓίίοωηιβηϋ, ηιΐΓ ϋΙιηΙιοΗ Ιγχίλίυστος Χβη. Αη. 1,3, 13. ν§1. (ΙογΙ Κγ. ζα 
7, 6, 41 ΐ3ΐ. Α. — ΐλίγον πλίΐν αυτόν. 8ρν. 5δ, 3, 13 α. ζα 1, 28, 3. — 
άναγωγήν, άγωγήν άιβ 1)βδ1θη Ηδη. άοοίι δ. ζα 4, 29, 1. 6, 30, 1. 32, 1, 
Οβηι. 49, 6. 45. 5:ι, 5 υ. Ροΐ. 1, 46, 7. 10. — έλ&όντα 1ι βϊιη ^βΙίβΙΐΓΐ. ζα 

1, 117, 2. — ίν. ζιι 4, 76, 3. — ίκ. δρρ. 68, 17, 7. — άιαβολης. ζιι 6, 15, 1. 

Ο. 30. § 1. ίς την. δρν. 50, 9, 9. — τοις ηί.οίο$ς, τοις μιχροΐς , α 
άη χαΐ λίπτα <ίλλο,9^ι ίίπιν. (8οΗ.) ζυ 7, 4 0, 5. Εηΐ2;β§βη§οδβΙζΙ άβη ναυαίν 

2, 84, 1. 4, 116, 1. 6, 65, 3; ήβη όλχάαιν 6, 30, 1. 44, 1. 7, 7, 3, 23, 2. — 
χαΐ ο (Τη. 8[)Γ. 51, 13, 5. — άχραν Ίαπνγίαν. 8ρΓ. 50,7,2. — τον'ΐό- 
νι,ον. δρρ. 43, 3, 2. ν§1. 6, 34, 4. 104, 2. 7, 33, 3. (Ρρ.) — άιαβαλουαι,ν, 
όΊαηίραιωσομινοις. (δοΐι.) ν^Ι. 6, 44, 1. Κγ. ζ. ΗβΓ. 9,114. 

§ 2. χαΐ ΐϊ τινίς. 8ρΓ. 00, 10, 1. — αμα (ψ ΐδΐ αιιοΐι πιίΐ χαταβάν- 
ης ζα νβΓΐ)ίηι1βη. (ΚϊδΙ.) — ώς (ϊηιϊν. δρΓ. 55, 1, 2 υ. ζυ 1, 1, 2. Ιξνγγ ραφής ς', λα . [415] 121 

οΐ μεν ίπιχώριοι τονς σφίτίρονς αυτών έκαστοι προηεμηοντΐς, οί μεν3 
εταίρους οΐ όέ 'ξυγγενεΐς οί όε νιεΐς, χαί μετ' εληίδος τε αμα ίυντες 
χαί ολοψυρμών, τά μεν ώς χτηοοιντο, τονς δ" <ϊ ποτέ όψοιντο, ενθν- 
μούμεΐΌΐ 'όαον πλουν εκ της α(/ετί-ρας άηεστίλλοντο. χαί εν τω 7ΐ«-31 
ρόνη χαιρώ,'ίός ηόη εμελλον μετά χινόννων αλλήλους άπολιπεΐν, μάλ- 
λον αυτούς εσ/ιει τά όεινά -η ΟΓί εψηφίζοντο ηλεΐν Όμο)ς όέ τη πα- 
ρούση ρώμΐΊ, όιά το πλήθος εχάστιον ών εωρων, τη όψει άνεθάρσουν, 
οί όέ 'ξενοι χαί 6 άλλος όχλος χατά Όέαν -ηχεν ώς έπ' ά'ξιόχρεων χαΐ 
άπιστον όιάνοιαν. παρασχενη γάρ αυτή πρώτη εχπλεΰοασα μιας πό- 
λεως δυνάμει Έλληνιχη πολυτελέστατη δη χαί ευπρεπέστατη των ες 
ίχεΐνον τον χρόνον εγενετο. άρι9μω δέ νεών χαί οπλιτών χαί -η εςί 
Έπίδαυρον μετά ΓΙεριχλεους χαί η αύτη ες Ιίοτίδαιαν μετά Άγνωνος 
ούχ έλάσσων ην τετράχις γάρ χίλιοι όπλΐται αυτών ^Αθηναίων χαί 
τριακόσιοι Ιππης χαί τριήρεις εκατόν χαί Λεσβίων χαί Χίων πεντη- 
χοντα χαί 'ξύμμαχοι έτι πολλοί 'ξυνεπλευσαν • άλλα επί τε βραχεί πλω 
ώρμηΟ^ησαν χαί παρασκευή ψαύλη' ούτος δέ ο στόλος ίός χρόνιος Τί3 § 3. οί μίν ίπίχώριοΐ'. Εδ βηίδρποΐιΐ οί άί ξίνοι 6,31,1. (ΑΙ)Γ.) ν^Ι. 
Κρ. ζ. Οίοη. ρ. 31. — χαΙ — τί. 8ρν. 09, 32, 1 1. — τη μίν, τά χατά την Σι- 
χιλίην. (5οΙ).) — ώς Ϊ8ΐ 9η {ληίόΌς ίΐη§6Γϋι;1. — ίϊ ηοτ( οψοιντο οΙ> δϊβ 
^β^η^18 ννΐβϋβΓδοΙίθΠ Ννϋρϋοη, 3η όΙογνρμϋ}ν βηζιΐδοΐιΐϊθδδβη, \ν3δ (3οη 
ΒββΓίβ" ϋβΓ ΙΙηςβννίδδΙιβίΙ ηιίΙβηΙΗβΙΙ. (Ρδ.) — πλουν. 5ρΓ. 4 6, 5. 

Ο. 31. § 1. μ(τά κί»>ιϊννων απΙβΓ (1)6νοι•5ΐβίιοηί]βη) ΟβΓβΙΐΓβη. ζα 
1, 18, 7 11. Κγ. 6(11(1. 2 δ. 146. — αυτούς ίΰΓ,ίΐ. 5ρΓ. 48, Μ, 4. — ^ οτ» 
ίψηι^ίζοντο ηΧίΙν, νοη ϋοΐιεί Υατ. ΙβοΙΙ. ρ. 291 νβΓ(1ϋο1ιΙί§1, νβΓίΙΐθίοϋσΙ 
ΗβΓΐ)δΙ 8. 54 ίΓ. — ίχάατων ίδΐ ΝθΐιίΓαηι. — τ^ οψίΐ, άνί&άραουν ., \νίβ 
4, 34, 1. ν^Ι. 6, 49, 1. (.Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 135.) — χατά &έαν. ζιι 5, 7, 2. — 
ώς ίηΐ — άίάνοίαν υ πι \ναδ ηατ βίηβ 1)βϋβιιΙοη(1β υηιΐ ηϊοΐιΐουδ- 
ΓϋΙΐΓΐ)<Ίΐ•β Ιιΐββ (ν§1. ζιι, 6, 11, 5) δβΐιίβη νβτ νν'ϊτΐί Μο Η Ι ζϋ δβΐιβη. 
ΟθΓ 8οΙι.: μπζόν η της υπολήψΐως. — ηαρααχίυη αντη ίγίνίτο, ηυτη {η 
ηαυααχίυη) ίγίνίτο ηαρηαχίνή. 8ρΓ. 61, 7. ζιι 1, 1, 2 υ 98, 2. — πρώτη 
— Έλληνιχ?, ηίηιηιΐ Ρδ. ζυδηηιηιεη: ιΐίο ζιιβί'δΐ 3ΐΐδ Είηοιη 8ΐ33ΐβ ιηίΐ 
βίηβΓ ^η'βοΐιίδοΐιβη ΜαοΙιΙ ;ιιΐδζο§. ΒυδδθΓ 51.: δίβ ζυβΓδΙ νοη βΙΙβη 
1)ίδ αιιΓιΙϊβδβ ΖβίΙ ζο§ 3ΐΐδ Ε1ηβΓδί3(11ηΊΪΙβϊηΘΓ8''ίβο1ιϊδθΙιβη 
ΜοοίιΙ 3ηι 1ίθδΙδρϊβ1ϊ§δΙβη ηηιΐ ρτέίοίιΐίί^δίβη §βΓϋδΙβΙ 3υδ. ΟοοΗ 
Ι3ΐ6ί1)1 ηρωτη 3ηδ1ϋδδϊ§; η πρώτη Όοϊ)Γ6β: ά'ιβ ζιιβΓβΙ. δρρ 57, 5,3. ΙϋΙι νβρ- 
ΐηιιΙΙιβ ηολυτίλιατάι ρ υη(1 ίχπρίηίστάτη βίδ 03ΐϊνβ υη(1 νβΡΐ)ίηιΐ6 των τη\1 πρώτη: 
δϊβ ννιΐΓ(]6, ζβΐιίΐβ δΐοΐι, ίπ δοΓ^ιπ δϊβ πιίΐ (ΙβΓ ΙνΟδΙδρϊβΙΐίίδΙβη ιιηά 
ρραοΐιΐί^δίοη ΗβΙΙβηβηηιβοΙιΙ Εϊηβδ δΐ33ΐβδ 3ΐΐδ§6Ζ080η 3ΐδ ιΐίο 
βΡδΙε ιιηΙθΡ βΙΙεη ιΐϊε 1)ί8 ζιι ιΐιεδβρ ΖεϊΙ βϋΓμοδΙεΙΙΙ χνορϋβη. 
Οεηη ζ. Β 1)εί δβΐϋΐηίδ ν\'3Γ6η οΐϊβ ΟθδθΙιν\3ΐ]εΓ νίεΙερ δίαβίεη νβΓβίηίμΙ ξο- 
τνεδβο. δεΙΙεη δο εΡδοΗοίηεη ί'ί οοΐερ μίχρ* Ι^ϊδ 1)εϊιτι .\Γΐί1ίεΙ. ΗβΡ. 5, 114: 
Ιποίιυν ταύτα χαΐ το μ^χρι ίμ*ΰ. 

§ 2. η ίς Έηίιϊαυρον 2,56,1. — ή αΐτη 2,58.1. — πολλοί, ϋηά 
(ΙοοΙι ^νεηϋθη δίε 2. 56, 1 ηίοΐιΐ ΡΓ\νϋΙ)ηΙ. ΥίεΙΙείοΙιΙ «λλο». (Κγ. ΠιιιοΙιδΙ.) 8, 
40, 1: χαΐ ίΓ» ίι/ άλλοις. Ρρ. Ι^εζϊεΐιΐ εδ ηιιΓ τίτοάχις — \4ί^ηναίΐύν. - ίηί 
ζιΐΓΠ ΒεΗαΓ δρρ. 68, 41, 7. — 7ϊαρααχίυ?ί ΐδΐ ηίοΐιΐ ουοίι ;ιη ίηί βηζα- 
δοΐιΐίϋδδεη. (Ββ.) 

§ 3. ό ατόλος, ώρμηΟη άοηΐίΐ Ηΐί. Οίε» ραδδΐ αΐ^ερ Ηίερ ηΐοΐιΐ ροοίιΐ. 122 Θονιη'όίόΌν 

Ισόμίΐ'ος χσ.ί κατ' αμφότερα, ον αν όέΐ], *αί νανοΙ χαί τκζω αμα εξαρ- 
τνθ^ίίς, το μίν ναντιγ.ον μίγάλαις δαηάναις των τί τριηράρχων χαΐ 
της ηόλίως βγ.πονηθ-έν , τον μεν δημοσίου δρα/μην της ημέρας τω 
ναντη ίκάστω διδόΐ'τος κα^ ναΰς παράσχοντος κινάς 1'ξήγ.οντα μεν τα- 
χείας τίοσαράκοντα δε όηλιταγωγούς και υπηρεσίας τανταις τάς χρα- 
τίστας, των δε τριηράρχων επιφοράς τε προς τω εκ δημόσιον μισθ^ω 
διδόντων τοις &ρανίταις των ναυτών και ταΤς νπηρεσίαις καί ταλλα 
σημίίοις καί κατασκεναϊς πολντελεσι χρησαμένων, καί ες τα μακρότατα 
7ΐρο3-νμη9έντος ενός εκάστου Όπως αντω τινι ευπρέπεια τε η νανς 
Αμάλιστα προί'ξίι καί τω ταχνναυτεϊν , το δε πεζόν καταλόγοις τε χρη- 
οτοΐς εκκριί)εν καί όπλων καί των περί το σώμα σκευών μεγάλτ^ σπουδι^ Ό'ιβ Κθάβ δοΐιεϊηΐ νίβΙίηβΙΐΓ (Ιυιοΐι ΖννίδοΗεη^βίΙβηΙίβη αηβΐίοΐυΐ^ϊροίι ^ο'^Όπάθη ζϋ 
8βίη, §β\νί8δ6Γη)3δ86η 3ΐιΓ§οηοη»ηΐρη (^ 6 ^ί<» ό οτόλος. ν§1. Τΐιθπΐ35 Ι δ. 6 49 Γ. 
Ζυ χρόνίος ΙιβίδδΙ ϋτόλος Εχρεάίίϊοη, ζυ ίξαρτν!}ίίς ΒϋδΙυπ». Αείιηΐίοΐι 
ΰτραηά 1, 9, 8. — κατ' αμ(/ότίρα, Γϋτ 56β- ιιηϋ Ι,3η(1ιΐίΐΙοΓη6ΐϋΐηιη§6π. ν^Ι. 
7, 50, 2. — ον αν άέ^] ιιΐΓϋ (ΓβΙίοηβ) οριΐδ 6Ϊ ΓυίδδβΙ Ρδ. ; ννβ^ε" 'ί^^* 
δϊη§υ!3Γδ ιιη(1 βυοίι δοηδΐ υηρ3δδθη(1; ου ΙιβίδδΙ ΙιίεΓ \νο1ι1 %νο: }β ηαοΐίάβνη 
ΐΏΆί) ΪΓ§βηι1\νο άβδ Είηθπ οάβτ όβ8 Αικίοτη ^βΓίαρΓίβ. Ρρ. 6γ1ϊΙ3γΙ: 
ςαοοαηςιΐθ οριΐδ β8(. — γο μίΐ' ναυτι,ϊΐόν. Οβιη βηΙδρΓΪοηΙ το άΙ πίζον 
^ Κ. — ίχη ονη &Βν. ήγουν άπαρησθέν, μίτά πορισμού ΰνΰτα&έν. (δοΐι.) — 
άρα χ μην, δοηδΐ §βΝ\'. ηιιρ (ΐΓβί 01)θΙβη. Βοοίϊΐι δΐιΐίΐΐδΐι. 1 8. 382. — νανττ]. 
ΗϊβΓ δοΐιείηβη 3ΐιοΙι οΐίβ ΚυάβΓβΓ ζιι άβη νανηας §βΓβ€ΐιηβΙ ζυ \νβΓ(3βη. (Μβηβο 
8ρ3Γΐ3 2 δ. 4 57 Γ.) — χ ίνας, οίιηβ ΤηΙίβΚΛ'βΓίί ιι. ϊ]§1. ννβδ ά\β Τπ6Γ3Γθ1ιβη 
ζυ 1)β80^ΐ3ίΤβη !)3ΐ[βη. Βόοΐίΐι 1 8. 713. 740. ΑηιΙβΓδ 1, 27, 3. — οτιλίία- 
γωγονς. Βοοίίΐι 1 δ. 386 β". ν§1. ζυ 1,116, 1. — νπηρΐϋίηι, δίη(1 ο χνβίρ- 
νήτης, 6 χίλίνστής θΐο. ν§1. πι. .ληηη. ζιι Οβιη. 50, 7. (ϋοΙ^τεθ.) Τΐιοηιβδ ρ. 658 Γ. 
680 νθΓδΙεΙιΙ <ϋβ ΜβίΓΟδβη, μ'ρΙοΙιθ (Ιϊβ Βθ(3ίθηιιΐι§ 3ηι δΙβαθΓ, 3ΐη Τ3ΐϊ6ΐννεΓΐν, 
ά'ιβ ΑυΓδϊοΙιΙ ιΐΙ^ΟΓ (Ιίε ΚικΙθγθγ οΙο. §6ΐΐ3ΐ3^ ν§1. ΡοΙΙ. 1, 9δ (Τ. Βδοΐίΐι 1 8. 386 Γ. 
ν§1. ζιι 1, 14 3, 1. — των &έ Γϋτ των Η1. , \νίθ 3αο1ι ϋετ δοΐι. Ι3δ, ίίεδίθΐϊ^ΐ 
νοη ζ\νεί Ηδη. — Ιττ ιψορά ς , ίχ των ϊάίων ίτικΤόβας. (δοίι.) ΖυδοΙιϋδδβ. 
ν§1. Ρβρεδ 11. Ρδδδοχνδ ίεχ. ιι. Βόοΐνΐι δΐ33ΐδΙι. 2 8. 634. — ίχ άημοσίον, 
οΐιηε ΑιΙϊΙ^εΙ ν\Ί6 ίν άημοσίω 5, 18, 6, ίν χοινω 1,80, 3. (Ρρ.) ν^Ι. ζιι 5,50,3, 

— οί & ρανίται, μιτά μαχροτίρων χωηών ίρίττοντίς πλίίονα χόηον ϊχουσι των 
άλλων, άιά τοίτο τούτοις μόνοις (?) ίπιάόσΐις (ηοιουντο οΐ τριήραρχοι, ουχί ό'ί 
τιαΛ τοΙς ίρήαι-ς. (δοΐι.) ν§1. Βοοίίΐι 1 8. .^86. — των ναυτών. δρΓ. 47, 9. 

— καΐ τ αϊ ς υηά άβη ϋΙ)Γϊ§8η. δρρ. 69, 32, 2. — ταλλα ϊ ω ϋβυΓΪ£;εη. 
(Ρδ.) — ΰημίίοις, αημπα λίγα τάς ίξωθ^ίν χαταγραι/άς των τριηρών. (δοΗ.) 
Λγ. Ριοδοΐιε 933: Ιηηαλίχτρνών αημηον ίν ταΐς ναυαίν ίνΐγίγραητο. (Β1.) Υοη 
<1βη βημίϊοις, παρααήμοις, ίηιαήμοις, Αΐ3ΐ)ίΐΓΐυη§εη νοη ΟδΙΙεΓΠ, ΗεΓοεη, ΤΙιϊβΓβη 
βΙο., §1είοΗδ3ηι νΥ^ρρεη (Ιερ δοΙιίίΓε, χνιιηίθη ίΐίεδβ ΙίεηβπηΙ. ΚιιΙιηΙιεη ϋε Ιιι- 
ΙβΙίδ εΙ ϊηδ. ηαν. ρ 5 ϋ. 42. — χατααχΐυαίς ΟβΓέίΙίΐδοΗ 3 ΓΙ ε η ζυρ Αιΐδ- 
6ΐ3ΐΙυη§ ιΐεδ δοΗίίΤεδ. νε:!. ζιι 2, 97, 3. — χρησαμίνων δθΗ3ΓΓΙβη δϊοΐι 
8 η. ζιι 1, 6, 3. — /ς τ« μακρότατα, Ιηι το ηλπατον. (δοΗ.) 3 υ Γδ δυδ- 
δβΡδΙθ. (Ηΐί.) ϋη§ο\νδΙ)η1ϊο1ι; ϋΙ)ερ ίς τά μέγιστα Ζϋ 4, 86, 4. — αντω τιν» 
πΐ3η (]βι1εΓ) δε 11) δ Ι. ζα 1, 4 0, 4. 

§ 4. χαΓηλό^Όίί /οι>;στοϊς (ΙιίΓοΗ §βννΐδδβηΗαΓΙβ Α ιΐδ1ΐθΙ)υη§εη 
όβΡ ΤϋοΙιΙΐίξδΙεη. 03'δ εδ δοη<1 ι1^1^ε^ οΠ ΓρονεΙΙιπΠ Ιιερ§Ρ£;3η§εη ρϋί^Ι Αγ. ΒίΙΙεΓ 
1369 ίΤ. υ. Ρρίειίεη 1179 Γ. Αείιηΐίοΐι ιΙθρ δοΐι. : άκριβίσιν, άληβίσιν, βίβασανι,- 
αμίνοις. — ο ήλων — βηονάΐι, είηβ είννβδ υη^βννόΐιηϋοΐιε Υβρί^ϊηιΐιιη^; εΙ\ν38 
νβΡδοΙιϊεάβη άοοίι ΰηουάαϊ λόγων Ευπ. Ηθΐί. 132. — σκίνων Αηζιι§. (Ρβ.) ξν^χραφης ς', λα. [415.] 123 

προς αλληλονς άμιλληΟέν. ιξνγββη όέ προς τί οφας αντονς αμα εριν 
γίνίοί^ίχι, ω τις ίχαστος ηροοίτά/ΰΊ] , χαί 6ς τους άλλους Ελληνας ί- 
ηίδίΐξιν μηλλον Ην.αοΟηναι της όννάμίως και ίξουσίας η Ιηί τιολίμί- 
ονς ηαρασκίνιρ'. η γάρ τις ίλογίαατο την τί της ηόλαος άνάλ(οσιν5 
[όημοοίαν] χαΐ των ατρατίνομΐνων την Ιόίαν, της μίν ττο'λίως οσ« Γί 
■ηόη προοίτίτίλεχίΐ χαί ά έχοντας τονς στρατηγούς άπεοτίλλίν, των 
όε ιδιωτών α τε περί το οώμά τις και τριήραρχος ες την νανν ανα- 
λώνει χαί οοα έτι έμελλεν άναλίόσειν , χίορίς ι)' « εϊν.ος ην και άνευ 
του εχ του όημοοίου μιθ9οΰ ηάντα τίνα ηαρασχευαοαοίίαι εφοόιον ως 
εηί χρόνων οτρατείαν , ν.αν οσα εηί μεταβολ/ί τις η στρατιώτης η 
έμπορος έχων έπλει, πολλά αν τάλαντα ενρέΰ^η εκ της πόλίθ)ς τά 
πάντα εξαγόμενα, και ό στόλος ουχ -ησσον τόλμης τε &άμβει καΐ5 
Οψεως λαμπρότητι περιβόητος έγένετο η στρατιάς προς ους επτ^εσαν ν§1. 1, 130, 1. — ίι μιΐ,λη^ίν. ΒίοδθΓ Αο. «οΠείπΙ Ι3βί άβη ΑΙΙίΙίβΓΠ ηιΐΓ 
βοΐίν ζιι δΙοΙιβη. \\ίθ ΡΙοΙ. Οβδ. 968, Ι), Ευπ. Ηϊ1<. 195, Ηεΐ. 165. :^87, ΚγΚΙ. 628, 
ίξαμίίλήΰασ&αι ΗθΙ. 1*71. — ω τις ϊχαΰτος προσίτάχθ^η ϊη ]βιΙοηι Οίη§θ 
όβπι οίη ] 0(1 6 Γ νοΓ§β5βΙζΙ \νίΐΓ. (8οΙι.) ν§1. 7, 7 0, 3. (Ρρ.) ΠοιΙ δίβΐιΐ 
ϊν ω. λλίο ϊοΐ) αυοίι ΙιίβΓ \νϋπ8θ1ι(ο. !?ρι•. 51, 13,7. Παδδ ιηοη τί$• 'ίχααιος \νίβ 
(χαητός τις 2;θδ3^1 ίδΐ ηιίι• πίοΐιΐ θΓΐιιηοιΊϊοΙι. Ζ\ν. 7, 7 5, 5. ΕίηδΙννοίΙεη ΙίθΙΙ' 
ϊοΐι 'ΐχίχΰτος ΓίιΓ οιη (ί1θδ8βπι ζιι ης. Νκΐιΐ ϋΙ)6ΓδβΙζΙ 1ΐ3ΐ βδ ν3. (Κγ. βι•υοΙΐδΙ.) 
ΤΙιοπια» 1 8. 661 υ. Κϋμροΐδ οιιγβθ. οπΙΙ. ρ. 2 4 \νοΙΙοη ίί$• 'ΐχααΊος. ΑΙΙβΐη 
ΐβίΙβΓ Είπζβΐηο ρηδίίί Ιηογ ηϊοΐιΐ. ν§1. 1, 77, 4. ί, 60, 3. 6, 31, 3. 41, 1. 
7, 69, 9. 8, 89, 4. — ίς τους νοΓ όβη, ιηΐΐ ίηί&αξιν ζα νβΓΐ)ίη(Ιϋη, ν§1. 
δρΓ. 68, 21, 6. Ιαιο. ΤΓαυιη 3: προς τους ηλιχιώτης (πίάαξιΐ'. (ΚιϊΙζδοΗβ 3(1 
ίιιο. ρ. 240.) — είχόΰθ η ίηίάί ιξις δοΐιΐβη ί^ΙείοΙι βίηοΓΑιΐδδΙβΙΙιιη§, 
βϊηβηι δ ο1ιου§ορΓ 3η§β. ν§1. 1,10,3; ιηίΐ ίΐναι Χοη. Απ. 1,6,1. — (ξον- 
σία ΜβοΙιΙ. ζιι 3, 4 δ, 3. 

§ 5. άημοαίαν, \ν3δ Υο. ηίοΐιΐ ίίΐ36Γδ6ΐζΙ, νβΓίΙαοΗίίδΙ Κγ. Κθο. ^^η. 
1828 (51υ(1. 2 δ. 137 ν§1. 78); δο 3ΐΐΰ1ι Ρρ. ν§1. ΡρβηΙίβ Οιΐ3θδΙΙ. ΑβδοΙιίη. ρ. 
15. ΒοοΙι δ. δρρ. 50,9, 8. Ιηϋβδδ Ννέίτε ϋίβδ ί)βί ΤΙιιιΙν. (Ιϊθ θίηζι§6 δίεΐΐβ (.\βν 
ΑγΙ. ΰΐΜΐη 6, 46,3 δίηιΐ χκι χρνσίχ κ«» αργυρά, χαΐ Φοινιχιχων χαΐ ΈλΙηιήίίων 
ορροδϊΐίν ζιι ηοΐιηιοη. ν§1. 5, 77, 3. 8, 28, 4, 3ΐιοΙ) 3η (Ιίοδοη δΙβΙΙίπ ζ\νβϊ 
Βρι^ιίΙΓο. ΪΙιΟΓΤΐιιδ δ. 662 \νΠ1 τΐ^ν άημοσίαν. — προστ(τ(λέχΐ ι. προτίηλίχί» 
ϋρ. ϋ. ΒβίδΙίθ. ΙπΓΐβδδ ΙίοηηΙβ ιϋβδ \νο1ι1 Ικ'ίδδοη : 3ΐιΓ άίβ δβοΐιβ, (Ιβη Ζυ§, 
νβΓ\νβη(ΙβΙ ίιοΙΙο. δο, ]βϋοοΙι ζ\ν., -ηροσαναλίΰχιιν Χοη. Αη. 6, 9, 8, \νίθ 
ΗϊθΓ (ΙοΓ δοΐι. (ίΓΐίΙϋΓΐ. — τις οίη ϋβϋβτ. (να.) — τριήραρχος οοΙΙοαΙϊν, 
Ννΐο Χοη. Λη. 7, 6, 7 : άαρίίχον ϊχαστος οιαιι τον μηνός νμών , λοχαγός ό( το 
άιηλουν, στρατηγός άί το τίτραπίοΐν. ν§1 Κγ. ζα 3, 5, 7 π. δρτ. 4 4, 1, 2. — 
χωρίς 3υδδθΓΐ1οηΊ. ζιι 1, 61. 3. — τον ίχ τον Γϋτ τον Ιχ ιΐίβ 1)βδΙοη Ηδη. 

— χρόνιοΐ'. ζιι 1, 12,1. — ΰτρατίϊαν. ϋτρατιάν νίεΐβ ιιπίΐ οίηίίξβ ^ιιΐβ Ηδη. 

— μίταβολϋ , ώνήοίως άη. (δοΐι.) ϋιηδαΐζ. ,,δαιιρρο ζιι Χοη. Μοηι. 3, 7, 6.'• 
(Ρρ.) 03δ διιί)δΐ3η1ίν δοΐιοϊηΐ δοιιβΐ δο ηϊοΗΙ νοιζυΐίοηιηιοη. (ΒΙ.) υοΙ)θΓ ιΐίθ 
δαοΗβ ν§1. 7, 13, 3. — τα πάν ία ϊ ιη 3 ηζο ιι. δρτ. 50. 1 1, 13 ιι. ζιι 1, 100, 1. 

§ 6. τόλμης ϋ^άμβει, 'ίχτιληζιν παρηΰχών άιη την τόλμαν. (δοΐι.) ιΙιίΓΟίι 
(3αδ ΕτδΙαυ ηΐϊοΐιο, ιΐϊο δΙβιιηοιιδΝΝϋηϋ^ρ ΚϋΙιηΙιοίΙ ϋοδ λΥηρ; η ί δ 8Ρ.<! , ϋη- 
ΙΟΓΠοΗηΐΡΠδ. Θάμβος νοη ΤΗιιΚ. ηιΐΓ Ιιϊργ, νοη ΡΙϋΙυιι ϊη (ίοιη ριχΊίΛΓίιοη ΡίιϋιΐΓ. 
254, ο ςοΙίΓ3ΐιο1ιΙ, ίδΐ (ΙίοΙιΐΡΓίδίΙι ; Ιιίη υηά λλίβιΙοΓ 1^^^ δρϋΙοΓη, ΙίοδΟΐΐιΙοΓδ ϋβϊ 
ΡΙυΙ.ίΓοΗ, \νϊο 038. 32: &άμβίΐ τύΐμης. — στρατιάς — υπΐρβολΡ,, οτοαηάς 
νηίρβολιι τούτων ηρός ους ίτίκ,ίβαν, Ι'β1)0Γΐ οί,' β η Ιιο ίΐ «η Ττυρροη ϋΙ)6Γ 124 Θονχνόίόσν 

νπίρβολη, /.αΐ οτι μέγιστος τίδη διάπλονς άπο της οΐχίίας ααΐ επί μί- 
γίστη ελττίόι των μίλλόντίον ττρος τά υπάρχοντα ετηχαρηθ^η. 
32 ^Επειδή δε αί νι^ες πλήρεις ήσαν χαί εσεκειτο πάντα ηδη οΰα 
εχοντις έμελλαν άνά'ξεσ9^αι, τ^ μεν σάλπιγγι σιωπή νπεσημάνθη, εν/ας 
όε τάς νομιζομενας προ της ανάγωγης ου χατά νανν εκάστην, 'ξνμ- 
ηαντες δε υπό χηρυχος εποιονντο, χρατηράς τε κεράσαντες παρ^ άπαν 
το στράτευμα χαί εχπωμασι χρυσοΤς τε χαι άργυροΐς ο" τί επιβάται 

ζχαί οΐ άρχοντες σπενδοντες. 'ξυνεπευχοντο δε χαί 6 άλλος όμιλος 6 εχ 
της γης των τε πολιτών χαί ει τις άλλος ευνονς παρην σφίσιν. ηαιω- 
νίσαντες δε χαί τελεώσαντες τας σπονδας άνήγοντο, χαι επί χβρως το 
ηρώτον εχπλεΰσαντες άμιλλαν ηδη μέχρι ΛΙγίνης εποιονντο. χαί οι, 
μεν ες Κίρχυραν , εν&α περ χαί το άλλο στράτευμα των 'ξνμμάχων 
'ξυνελεγετο, ηπείγοντο άφιχέσΘ^αι. 

8 ^Ες όε τάς Συραχοΰσας ηγγελλετο μεν ττολλαχόθεν τα ηερί του 
επίπλου, ου μεντοι επιστευετο επί πολύν χρόνον ουδέν, άλλα χαί γενο- 
μένης εχχλησίας ελέχΟ^ησαν τοιοίδε λόγοι από τε άλλων, των μεν πι- ά\β βίο. ζυ 2, 65, 7. δρρ. 51, 13, 4 νςΐ. ϋβπι. 22, 54: τοσαντην ντκρβοληί' 
{ηοιήσοσο ίχύνων της αυτού βάίλνρίας. ν§1. Κγ. Οβ 3ΐι11ι. ρ. 26,71 ιι. ζϋ !<, 12, ϊ. 

— μ έγκττος, ου χρόνου, ηλία τόπου. (δοΗ.) — ^(^1• '^Π Β», υ. Βΐί. ν§1. ]β— 
(ΙοοΗ 7, 55, 2. — ΐληίάι, τών μ., ννίβ 8, 81, 2. ν§1. ζυ 2, 89, 8. — προς 
τά υπάρχοντα ϊη νβΓ§1θίο1ι ββξθη (ί88 Οβ^βηνναΓίί^β, ΠϋοΗ Μβδδ- 
§3ΐ)β άβδ Οβ§βη νναΓΐί§βη , ηιϊΐ Ββ2ΐι§ βηΙννρ(ίθΓ 9ΐιΓ ϋίβ Οιόδϊίβ (ΙβΓ ]βΙζί- 
§βπ ΗβΓΓδοΙιαΓί οΙθΓ ΑΐΙιβηβΓ οϋβΓ 3υΓ άίβ ΖϋΓϋδΙιιη^θπ οΐίβ δίθ άατηοΐδ νοΓ 
Αυ§βη ΙΐΗΐΙβη. (ΗΙ.) Ι,βΙζΙβΓβδ ηιβίηβη Ογ. υ. Α. Μίΐ' δοΐΐθίηΐ υπάρχοντα ηαι* 
ά'\β βΓδΙβΓΟ ΟβιιΙυπί; ζα §εδ1α11βη, βυβΙ\ 6, 33,3; μαζονα ΙΙηίσανΤίς της υτιαρ- 
χούϋης όυνόμιως. (δοΐι.) ,,ϋεΙίβΓ προς ν§1. 5, 9, 3. ιι. 4, 3 9, 2." (Ογ.) 8ρΓ. 
68, 39, 5. 

Ο. 3 2. § 1. Ιβέχΐΐτο, Ιπίτί&Ητο. (5ο1ι.) ΡρΓ. Ρδ. ζυ ίατΐ9ίΰ,'^αι. δρρ. 
38, 5, 3. ν§1. 52, 10, 11. ϋεΙιΙίοΙίΘν• Ϊ8ΐ ίΓβίΙίοΙι ίντΟ^ίβ^αι,, \\Ίθ\νοΙιΙ 1)βί Ί\\η\ί. 
ΙίΡΪηβΓ (3ϊβδβΓ Αυδάτϋοΐίβ ννβϊΐβρ νοιΙίΟΐΏΓΠΐ. ϋοοίι βηιΐοΐ δϊοΐι ίατί&ίσί^αι, βαοϊι 
ΐ3βί Χεη. ΗβΙΙ. 1, 6, 20, \νο Βροόδυδ βυοίι ίντ. νοριηιιΙΗβΙ, Λνβδ δοΗηθίίΙβρη 
οΐιηβ Ορϋπά ΐζΡΐιη(31θδ δοΚίρη. — νπίσημάνΟ^η. υπ- ΓαδΙ δο ν. ά. προ-. (Α1)γ.) 

— νηο χήρνχος, ίη(]θηη βΐη ΗθΡοΙά ίΐίβ λΥορΙβ νορδθδίρ. (Ηΐί.) ν§1. ΡΠυ§ΐ£ 
ζ. ΕυΡ. Αίο. 737. (Ρρ ) δρη. 68,43,1. — οί αρχοντίς ιΐιβ ΟίίϊοίθΓβ. Κγ. 
Ιη<3. ζυ Χβη. Αη. ϊη ν. Οίβίβ ΝοωίηθΙϊνθ ΙιίΙίΙβη βϊηβ ΑρροδΐΙίοη. δρρ. 56, 9, 1 
υ. Ζϋ 1, 49, 3. — βηένάοντΐς. Αθίιηΐϊοΐιβδ Ιίβΐ Αγγ. Αη. 1, 11, 6. 6, 3, 1. 
19, 5 υ. 1)61 Α. 

§ 2. 6 ίχ της γης, \νβ§βη άβΡ Ββζΐθΐιυη^ αυΓ εΐϊβ ΡΙοΙΙβ, (Ιβη δίεηί- 
ρυηοΐ (3βδ ΒβίΓαοΗΐεηάβη. ν§1. 7,71,1 υ. δρρ. 50,8,17. — χαι (ϊ τις. δρρ. 
60, 10, 1. νι^Ι. ζυ 5, 3, 3. — σφίσιν. ζυ 1, 20, 1. — ίπί χίρως ίη Ιβη- 
§βιτι Ζυ^β. ζυ 2, 90, 3. ν^Ι. 6, 50, 3 υ. 8, 104. 1. — αμιλλαν ίποιοΰντο 
■ννβΙΙβϊΓβΡίβη ίηι δοΗϊίΤβη. (ν».) τών τριηρών ίψιλλην γινομίνην ΗθΓ. 7, 44. 
τριηρών αμιλίαι ΙδοΙνΡ. 9, 1, άν,^αμιλλασί^αι ίς την γην Χοη. ΗοΙΙ. 6, 2, 28. 
(β1.) — ηάη άβηιηδοΗδΙ. ζυ 2, 35, 3. ν§1. 6, 51, 2. 

§ 3. Ιπϊ. δρρ. 68, 42, 1. — χαί §βΐΊΟΓΐ ηυρ ζυ γινομένης Ιχχλησίας: 
ηαο\ίάβαι βυοίι βϊηβνοΙΙνδνβΡδθΓηΓηΙυη^ 2;βΙΐ3ΐΙβη \νοράβη. — τοί- 
οίά(, \νϊβ (Ιίθ ίο1§εη()οη άβδ ΗβΡίηοΙίΓθίεδ υηιΐ Αΐίιεηβ^ορβδ. (ΗΙί.) — ίλίχ^η- 
οαν — άλΙων, ββδίβΐΐΐ ηΐδ 05 κ«» άηό Έρμοχράτονς (οΐιηο Υερ^υω) Γοΐδβη ξν^τραφης ς', λ/. [415.] 125 

στίνόντων τά πΐρί ττ-^ς στρατιάς της των ^Αθηναίίον , των όε τα 
ίναντία λίγόντων, χαί Έρμοκράτης 6 Ερμωνος τιαρίλΟων αντοΊς, ως 
οαφώς οΐόμίνος ηόίναι τά τΐίρί αντών, ελίγί χαί παρηνίΐ τοιάόί. 

"^Άπιστα μεν ΐθ(ος, ωσττίρ και άλλοι τίνες, όόξω νμΤν ηίρί Γθί;33 
επίπλου της άλη&ίίας λέγειν , και γιγνώοκω οτι οι τά μη πιστά όο- 
κονντα είναι η λέγοντες η απαγγέλλοντας ου μόνον ου πίί&ονσιν 
αλλά και άγρονες όοκονσιν ίΐναι' όμως δε ου κατα^οβηθης επισχήσω 
κινόυνίνουσης της πόλεως, πείθων γε εμαυτον σαψεστίρόν τι έτερου 
εΐόώς λέγειν. Αθηναίοι γαρ εφ 7}μάς, Ό πάνυ θαυμάζατε , πολλτΙ% 
στρατιά ωρμηνται και ναυτική και τιαζη, πρήφασιν μεν Έγεσταίων 
"ξυμμαχία και Αίοντίνων κατοικίσαι, το όε αληθές Σικελίας επιθυμία, 
μάλιστα ύε της ημετέρας πόλεως, ηγούμενοι, ει ταΰτην σχοΐεν, ρα- 
δίως και τάλλα εξαιν. ώς ούν εν τάχει παρεσομενων , οράτε από τώνζ 
υπαρχόντων ότω τρόπω κάλλιστα άμυνεΐσ&ε αυτούς, και μήτε καταφρο- 
νησαντίς άφρακτοι ληφθησεσθ^ε μήτε άπιστησαντες του 'ξΰμπαντος αμε- 
λήσετε, ει όέ τω και πιστά, την τόλμαν αυτών και όνναμιν μη εκπλαγτ^.κ 
ουτί γάρ βλάπτίΐν ημάς πλαίω οίοι τ έσονται η πάσ/ίΐν, ου'θ^ Ότι μίγάλω 
στόλω επέρχονται, ανωφελείς, άλλα προς τε τους άλλους ^ικελιώτας 

$ο11ίβ. ζιι 1, 129, 1. — από. δρρ. 52, 5, 1 Ιΐ. ν§1. ζυ 3, 36, 5. — στρατιάς 
ΓϋΓ ΰΓρατίίας ά\β ΙίθδΙβπ Ηδη. ζυ 1,3,4. — ηαρίλ&ών αϋτοΐς. ζυ 6,15,3. 
— ώς οιόμίνος νείϋίηοΐεΐ Ρρ. ν§1. 7, 40, 2. Εκ ΙιβΪ85ΐ ίΐ38 ώς άαηη οϊβ. 
ννίβ, ΓΏΐΙ (ΙβΓ Η3ΐ(ιιη§ οίηΐ'8 Μ;ιηηι•δ ϋβη. Νιιγ ίίίιηΐίοΐι 4, 114, 4. 

ϋ. 33. § 1. Γ« τΐίρί του. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 4, 5, 37. „ν§1. 8, 14, 2." 
(Ρρ.) — 7Τί()» — της άλη&ΐίης. δρρ. 47, 9, 19 υ. ζα 5, 77, 2. — ό'τ». 
8ρι•. 56, 7, 12. — λέγοχ'Τίς, βίννα 3ΐ8 νβΓΐηυΐΗυη§ι*η, 1ί1ο88 3ΐιΓ ΟΓΪϊπίΙβ §β- 
δΐϋΐζΐ. — οΰ χατα'ΐοβη&ίΐς ίηιαχήσω. δρρ. 67, 8, 4. Οθγ δίοη : ίοΐι 
ννβΓ^1β ηίοΗΙ 3ΐΐ8 ΚυτοΙιΙ νοΓ (Ιιτη νοΓ\ναΓΓο (ίθρ ϋηνοΓηυπΓΐ ζιιρϋοΐί- 
Ηβΐΐβη, δοΙηνοι^οη. (δοΐι.) — τκίΆω ίμαντόν ίδΐ 1ι3υβ§, \νίβ .^πόοΐί. 1,70, 
ΙδοΙίΓ. 5, 2-*, Οβπ). 5, 3. 19, 99. 23, 19. 24, 6, Αβδοΐι. 1,45, Χβη. Οεΐί. 20, 15. 
ν§1. ίβχ. Ρΐ3ΐ. II. 7ΐίί\9ω. δρρ. 52, 10, 9. 

§ 2. πίζΤ; ϋΐί. 3118 6ΪΓ!6Γ Πδ. ΓίΐΓ πίζιχ^ι \ν38 Τΐιοιπ. Μ. ΓΟγ ηοιηηχώτίρον 
βρίίΐϋρΐ ιιηά ΒοΙίΙίΟΡ 31ιο1ί ηβοΐι βϊηβρ ςιιίεη Ηβ. 7, 7, 2. 16, 1 ςβϋη^βρί ΙιαΙ. — 
πρόι^ησιν ν ογ§ Ο 1) 1 ί ϋ ί). δρρ. 46, 3, 5. ζιι 3, 111,1. — ξυμμαχία \νβ- 
ί;βη (Ι ρ Γ ν'ετίιϊηοΐυη^;, χατοιχίσα ζ ιιρ λΥ ϊβ (ΙορΙιβΡδ ( οΙ 1 ιι ης. (Βα.) ϋβ- 
})0Γ (Ιοη Ώά., ϋβρ βυοίι Ιιβϊ χατοιχίαπ θί§. οβυδδβΙ ίδΐ: \ν6§βη, ν§1. δρρ. 48, 
15, 5. ϋβΒβΡ (Ιϊβδ \\ΌγΙ νεΙ. 6, 77, 1. δο 1)ΡζβϊοΙιηοΙ χατοιχίζ^ιν ιηϊΐ οίηβπι 
ρθΓδόηΙίοίιβη 01)]ϋθΙ (Ιββ Ληδϊοιίβΐη, ηηηιοηΙΙίοΙι ηιιοΐι ζΐ)Γϋο1ί;^οΓυΙ)ΓΐβΡ Υορ— 
1)3ηη(θΓ, \νίο 6, 48, 2. (79, 1.) 84 2. (ς την ίαυτών 6, 50, 3. (ς τήν οΐχίίαν 
6, 63, 3. 1ί•;8. (ξοιχίζίΐν, ανάστατους τϊοίίΐν 6, 76, ί. — το ΰ' άληΟ^ές ϊη 
\ν3ΐΐρΗ6ίΙ, ΙΐΡί 8|)Η((•ρη οΠργ, χνίο ΟίοίΙ. 23.2 Ι)ιοη. ΑροΙι. 15, 9. ΡΙιιΙ. ΡγρρΗ, 
?3, ηηι Η.ϊιιΗ.ς>ί(οη 1)θί Ι)ίοη Ο. — αχοΐίν βρΙαη§1. π ηΐε ρννο ρΓο η ίιέίΙΙβπ, 

ί? 3. ώς ϊη (Ι ο'Ρ ν'ο Ρ3 ιι δ δβΐζ ιι ης (13 88, \νϊο 4, 123, 4. δρρ. 56, 12. 2 
11. Κγ. ζυ Χβη. Λη. 1, 3, 6. — άπο των υη αρχόντων ϊδΐ ηιίΐ άμννίΙσΟ^ΐ ζα 
νρΓΐ)ίηί1οη: \ν ϊ ο Πι ρ ηιϊΐ ίΐβη νο ρΙι 3 η (1β η βη ΜίΠβΙη. νςΙ. ζα 7, 76. ,.Οϊβ 
δΙβΙΙιιπς \νίο 3, 39, 1. (2) 6. 36, !.'• (Ρρ.) — κάλλιστα, ήγουν ανι^ριχώτατα 
χαι ι^ρονιμώτατα. (δοΐι.) — α'ξραχτο^ υηςβρϋδίβΐ. νςΙ. 3, 39, 2. 

}} 4. ίϊ τω χαί. ζιι 3, 46. 1. — ηιστά, τά της Ι'^όάον των Αθηναίων. 
(δοίι.) άόξω λίγίΐν 3υδ § Ι βΡίίϋηζΙ Ρδ. , ζυ βηίΓορηΙ: ^βιίν Ββ. νςΙ. δρρ. 43, 
*, 13 (Ι. 62, 1, 4. — ηλίϊω δρρ. 46, 5,5. νβΐ ζυ 8,66,4. — ηνωψίλίΐς 126 Θονχνόίόον 

ηολν αμίΐνον — μάλλον γαρ ε&ίλ-ηοονοιν ίχτιλα/εντίς "^μΤν 'ξνμμαχίΐν — 
5και Ί]ν αρα -η αατίργαοωμίΒ'α αντονς ?; άπρακτους ων εφίίνται άηω- 
σωμίν — ου γαρ όη μι) τϋ/(ι)σί γε ών προσόε/ονται φοβούμαι — 
κάλλιστον δη έργων ημΤν 'ξνμβησεται και ονκ άνέλτηοτον έμοιγί. ολίγοι 
γαρ όη οτόλοι μεγάλοι η Ελλήνων η βαρβάριον ττολν άπο της εαυ- 
ατών απαραντες ν.ατίορΟωσαν. ούτε γαρ πλείους των ενοιχονΐ'το)ν καϊ 
αστνγειτόνων έρχονται — πάντα γαρ ϋπο δέους 'ξννίσταται — ήν τε 
δι άπορίαν των επιτηδείων εν αλλότρια γη σψαλώΰιν , τοις επιβον- 
λευθ-εΐσιν όνομα, καν περί οψίσιν αυτοίς τά ηλείω πταίοωαιν , ομίος 
χαταλείπουσιν. όπερ και Αθηναίοι αυτοί ούτοι, του ΙΜηδου παρά 
λόγον πολλά σφαλβντος, επί τω ονόματι ώς επ' ^Α3^ηνας ηει ηυξη&ησαν, 
χαί ημΐν ουκ άνελπιστον το τοιούτο 'ξυμβηναι." 
34 " Θαρσουντες ουν τά τε αυτοϋ παρασκευαζώμε&α και ες τους Σι- 
κελούς πέμποντες τους μεν μάλλον βεβαιωαωμεΒ^α, τοις δε φιλίαν και 
'ξυμμα/ίαν πειρώμε&α ποιεΤσ&αι, ες τε την άλλην Σικελίαν πέμποιμεν 
πρέσβεις, δηλούντες ώς κοινός 6 κίνδυνος, και ες την ^Ιταλίαν , Όπως 
ϊη 'ξυμμαχίαν ποιώμεΘα ημΐν -η μη δέ/ίονται ^Αί}ηναίους. ^οκίΓ δε 
μοί και ες Καρχηδόνα άμεινον είναι πέμψαι' ου γαρ άνέλπιΟτον αυ- 
τοΐς, αλλ" άεί δια φόβου είσί μη ποτέ ^Α9^ηνα7οι αυτοΐς επί την ηόλιν δοΐι 3 [11 ϊοΐι , ί^β ΓηΗγΙϊοΙι. (Βη.) Αβίιηΐϊοΐι ξνμψορώτατοι α. ώγίλονν 8, 9ί>. 4, 
ώ'^ίλησκί' 8, 66, 4. ϋηηόΐΐιίΐί ;ιΐ50 άι^ωι^ίλές. (ΠοΙ^γρο.) ν»Ι ζιι 6. 84, 3. ϋοΙ^βΓ 
όΊβ μίίωαις Ζϋ 2, 91, 3. — (ίμανον 3ΐ8 ννοηπ 8ίβ αιίΐ ΰ;βΓΪη§6Γ ΜβοΗΐ Ιϊα'.ιιβη. 

§ 5. ην α ρ κ. 8ρΓ. 69, 8 Α. — χ κί ί ογ α σώ μί ^^ α. Ζϋ 6, 11. 1. — 
αηράκτονς ΗΟΐίν, 'ΛΪβ ιηιηιβΓ 1)βϊ Τ1ιυ1<.. 3η δβοΐιζ^-ίιη ΜθΙΙβη. — γί ^^γ. — 
ων ηρο σάϊχονται,, του ίληΐ' ημίϊς. (8γ[ι.) ζιι 4,104,5. — ίργιον Γϋρ ϊργον 
ιηοΙίΓβΓβ ^αίθ Ηδη. Οοοίι ίίΐ (Ιίοδο Αϋ8ίΐΓΐιοΙ<5%νθί5θ (Ιοηι ΤΙι. \νοΙϊ1 ΓγοπκΙ. (Ηκ.) 
Ιΐ)(ίβ5δ δ. ζα 2, 4ί, 3. — αηά ρ αντίς. ζιι 5, 83, 4. 

§ 6. ξυνίαταται. ζιι 4. 7Χ, 5. ν^;!. 6, 37, 3. 7, 15, 1. (ΠΙ.ΐ — ην τ(, 
εηΙδρΓΪοΗΐ οίκπι οντε. 8οη5ΐ 8ο οντι — ίΐ' τ*, ζα 1, 35, 2. — κντοΐς. αντοί 
Κγ. 81ιΐ(1. 2 δ. 132. ϋθΓ δοΗ. : αυτός τΐΐρί ίαυτυ) ηταίαας. ν.2;Ι. ζυ 1, 69, 4. — 
τά. δρΓ. 50, 2, 8. — ηταίαωδιν. πταίωαιν πιοΗγθγο (Ιθγ 1κ.•ίίβη Ηβη. ϋθΐίβΐ' 
ι]βη Αι1δ^1^ιι^1ί ζιι 4,18,3. — οταρ ί)1δ οΐι ϊ-ηα^ον Γοΐ,ζρη δοΙΙΙβ. ((ϊδ.) ν,^Ι. ζιι 

4, 123, 1. — παρά λόγον, παρά ό'όξιχν. (5ο1ι.) ννίιΙθΓ Βθΐ'βοΙιηυη^. ν§1. 
1,65,1. 140,2. 2,64,2. 91, 3. 4. 26, 3. 55. 4. 65, 4. 7, 71, 6. ΰϊτδ. χιαά 
λόγον Ά, ^9, 4.— ίπΐ τω ονόματι αοΐ ά&η Ν3ΐηοη. ϊη Ρο1§6 άΟΓ Μ6ίηιιη§. 
(ΗΙ.) Οϊοη €. 77, 9? ΟβΓ 1.1θδδβ Όβ. 6, 80, 4 

ε. 3 4. ,ζ 1. τά α ν το υ, ήγουν τά ΐν ιώό'ί τω τόηω. (δοΐι.) ν§1. 2, 38. — 
βίβαιωσώμεαα, βίβκίονς (/ίλους ποιήαυψίν. (δοΐι.) ζιι 4, 70, 3. — τοΙς άέ. 
ΊοΙς αντονόμοις 6, 88. (Ρμ.) — την άλλην 2:.. την νπό Ελλήνων οΐχονμ(νην. 
(δοΗ.) τους Σιχίλιώτας. (Ρ|).) — ξνμμηχίαν ποιώμίΟ^α ΠΪΓ ξνμμΐχους ην- 
Ίονς τιοΐίόμίί^α, \^ηξ^\\η^)η\^^\^. (Ογ.) ΤΙιιιΚ'. δοΙίΓΪιΊ) \νοΙιΙ ξυμμαχίας τι. \'^\. ζιι 

5, 79, 1. — ημΐν ίίΪΓ ημΙν αντοΐς \νίθ αιμαι,ν Γϋΐ' Φ^ίαιν αυτοΊς. (Ρρ.) 5ρΓ. 
51, 2, 1 π. ΑηιιΙΙ Οβ ρτοη. ιοΩ. 2 ρ. 14. — (ίίχωνται,, ο» Ίτ«λαοταί 3ΐΐ3 
Ίιαλίαν. (ΗΙί.) δρρ. 58, 4, 2. 

§ 2. άμίΐνον. 8ρΓ. 49,6. ν§1. 6,9,1. — άνέληιβτον, άγοβον. (δοΐι ) 
ζιι 1, 1, 1, — άίά φόβο ν ίισί, (φοβούνται, (δοΐι.) ν§1. 6, 59, 2. Ηογ. 1, ξνγί^ραφης ς\ λό'. 127 

ϊλδωσιν, ωστί τάχ αν ίσως νομίσαντίς, η τάό( ηρηησονται, γ.αν σψίΐς 
εν ηόνω ίΐναι, ϋί^ίλήσίκχν ημΐν ήτοι κρνψα γί η φαΐ'ί-ρώς η βξ βνός γ4 
του τρόπον άμνναι. δυνατοί ό^ ησί μάλιοτα των ννν, βονληΟιντίς' χρυ-3 
σον γαρ και αργνρον τιλίΐστον γ.ίγ.τ')]νται, ο!)ίν ο τι ηολίμος γ.αί ταλλα ίυ- 
ττορη. πι^μττί'ΐμίν όε καν ίς την Ααχίόαίμονα γ.αί ες ΚόρηΌον, όιόμίνοι 
όίυρο γ.ατά τάχος βοηΰίΤν γ.αί τον εκη πόλίμον γ.ινίΐν. ο όβ μάλιστα ί/ω4 
τί νομίζω επιΎ.αιρον νμίΐς τί όιά το 'ξΰνη3ίς ησυ/ον ηγιστ αν οξίως ηίί- 
ϋοισϋ^ί, όμως ίίρηοίται. ^ιγ.ίλιώται γαρ ίΐ Οέλοιμΐν 'ξνμηαντίς, ίί όε μη, 
οτι πλίΐστοι μίιΤ ημών, γ.α&ίτλγ.χσαντίς ατχαν το ντιάρχον ναυτιγον μίτά 
ύυοΐν μηνοΐν τροφής άπαντησαι ^Α&Ίρ'αίοις Ις Ύαραντα γ.αί αγ.ραν Ιαττν^ 
γίαν, γ.αί όηλον ποιησαι αυτοΐς ότι ου ττίρι της Σιγ.ίλίας τιρότ^ρον εσται 
ή άγων η τον εγ.ίίνους ττίραιωΟηναι τον 'Ιόνιον, μαλιστ' αν αϋτονς εκ- 
ττληξαιμεν γαί ες λογισμον καταστησαιμεν οτι ορμώμεΒα μεν εκ φιλίας 
χώρας φνλακίς — νηοόί/ίται γαρ ημάς Τάρας — το όε πέλαγος αυτοΐς 

?ι^6, 1: Λ' η<η•χίης ίΐΐ'κι. δρπ. 68, ?2, 2. - τήχ' ιίν ϊϋως. ζη 6, 10, 9. — 
τά(ίί. τα κηί^' ηαης. ί8θ1ι.) — ήτοι — γί. ζΐΐ ί, 40, 4. — χρύ'^α. λί<9ρα 
των Άίϊηναίων. (8ο1ι.) ΙΙϋΙιβΓ 038 3υ5δ«?Γ Ιιοί ΤΙηιΙν. δι-Κοηβ ΧΥογΙ ζιι 1,(')7, 2. 
— ^1 έίΙιηΙϊο[ι 8, 66, 2. ίχ τον τρόηου τούτου Ιδα. 2, 12. μη<^' ίξ ^^'ος τρόπον 
ΙδοΙίΓ. 5, 3. ϋβπι. 14, 10. νϊϋΙ Ηϋιι1ιι;οΓ ίχ ηαι^τος τρόπον. \νϊο 6, 9ί, Λ, .\ηί]ο1ί. 
3, 16. ίγδ. 16, 1 οΙο. — τον ΓίΪΓ ηνός αυοίι ίη ιΙοΓ 8ΐβ11ιιη§ (Ιθδ ΑΓίίΙίρΙ^, \νίβ 
7, 7 7, 6. Αγ. ΡΙιιί. 67 4. ~ (ξ, \\ίο 6, 92, Ά. Παδ ηϋοΐΐδΐ νοΓΐ)6Γ§β1ΐθη()ρ, η 
νοΓ{1;ίθΙι(ίρΙ Βίί. ιιπίΐ δοίιοη (ίθΓ 8οΗ. : πήρα γάρ το χρΰ'/α η 'ίκνίρώς άπ((μννα¥ 
τρίτον ονΰ'ίν ίατίν. 

§ 3 ο8•ίν — ίνηορίΐ. χαί Ιν πολί^μιο όύνκμιν 'ίχα μ(γΐστην χα ι Ιν 
τιησι τοΊς άΐλοις τα χρτ,μκτα. (8οή.) ΓθϊοΗΙϊοίιβ ΜίΙΙίϊΙ ΓίηάβΙ. Είηβ ΙίϋΙΐΠΟ 
8ρΓθθΙηνϋϊδβ. ΡβΓδοηιΜοίΓΐ \νΪΓ(1 ιΙΰΓ ΚιίΊ'β; ηιηΙι 1, 12-2, 1. 2, 36, 3. 6, 41, 2. 
ν§1 3, 82, 2: ό ηόλίμος ν'ξίλών τηΐ' ι^νπορίαν βίαιος ΰκίάσχηίος, — τον ίχ(1, 
ιιίιΐιΐ ΓϋΓ /χίϊ τόν, όα άβΓ Κπθ§ (ΙογΙ γώθΙιγ ηιιι• ΓΟδΙβΙβ θΐδ ΗβεπίΙίι^Ι ννίΐΓ. ν§1. 
ϋ, 3Γ<, 3. 73 υ. 88, 9. — χινίΐν «η-, 3 ιι Γζ ιι Γβ §βη. ν^;!. 6, 36, 2. 

§ 4. τ( — Γί. ν§1. ζα 4, 36, 3 π. Χβπ. Απ. 2, 5, 41. — νομίζω ίπί- 
χαιρον. δρΓ. 55, 4. 4. — (Γ< « το ξνν^χίς ηΰυχον, άιά το αύνη^ίς ημ'ιΐ' 
ίΐναί Το ηαυχάζαν. (8οΙι.) ν§1. 6, 5δ, 4 υ. ζιι 1, 37. 3. — η ίίί^ο ιΰ Ο^ΐ. ΑΐιοΙι 
ίιίθζιι ^εΙιΟΓΐ ο. (Ρδ ) — Σ ιχίΧιωτκι \ν ί η 8ίΙίβΙίοΙοη, δοπδΐ ηιΐΐ (Ιεπη Αγ- 
ΙϊΙίΡΐ. 8ρΓ. δΟ. 8, 4. — ^^λοίμίϊ'. νίοΐΐοίοΐιΐ ίί^^λοιμίν. (Ρρ.) δρΐ'. 40 ιιηΙθΓ 
{&ίλω II. ζιι 2, 51, ί — χ α !* ίλχν(ί('.ντίς, \η^ ΛΚογ, \\Ϊ6 2, 93, 2. 3, 94, 3 
II. 6, 50, Λ. νςΐ. ζιι 6, 44, 3. — (ΐνοΐν μηνοΐν. 8ρΓ. 47, 8, 1. — οξέως 
ΙΐΘΓοίΙννϋϋ^. '/ιι 2, 11, 6. — τκ-ηΐ τΐ] Σνχίλίη ιι ηι . ϋοί 8. ΡαδδβικΙΟΓ 
\νϋΓο τΊίοΙ Της ΣιχΜας. (Ι)γ.) Ι)0(•Ιι ι^βΐϊηιιιυΐιΐο νίοΐΐοίοΐιΐ 3!ΐοΗ όίβ αΙΙ. ΡΓΟδ» 
■π^ρ^ ΠΊΐΙ (Ιθΐη Ποίϊν αΐιηΐίί•!). ΡΙπΙ, Ργο(. 314, 3: 'όυη μη νίρΐ τοΙς 'μλτήτοις χν- 
βίνρς χαΐ χιΐ'ό'υΐ'ίύιις. (Ρρ.) ΑΙΙοϊη ιΐίοδ ϊδΐ δρΓϋοΙιννοΓίΙίοΙ» , βυδ ϋοΓ ;ιηΙι1ίοη 
δριαοΐιο 6Γΐυ1Ιϋΐι. ΛοΊιηΙίί,Ίι ηοοίι ΑηΙ. 2, 6: κνήγχη χινόυνιίοντη ηιρί αντω 
χαί ηού τι χαΐ (ξαμαρτην. ν§1 ζπ 6, 9, 2. ΙικΙεδβ 1ια1)' ϊοΐι ϋοοίι ιης Σίχιλίας 
ρο5ο1ΐΓίρ|)ειι. [)(•ιιη (Ιίθ δρταοΐιο ςεδίβΐΐοΐ ηίοΗΙ ηιίΐ (Ιβτ Είη Μϋ! ί^οδοίζίβη 
ΡιαρΟδϋιΌπ ζ\ν6ί νβΓδοΙιϊοίΙβηβ Οοδυβ ζιι νβΓΐ)ίη<Ιβη ; ιιικί νοη άγων Ιίηηη ιΙθγ 
(ίο. ηίοΐιΐ ίΐΙ)Ικίη;;οη. νο|. Κγ. ζ. Ηργ. 4, 122. — όοιιωμΐΟ^α μίν. Μηη ΙνδηηΙβ 
ημ^ϊς νριτηϊ.-ίδοιι ; βΐιορ (1;ιηη ηιϋδδΙσ^χί(»Ό<ς (/» το πέλαγος ΓοΙ^οη. (Ι5ϋ.) Αη- 
ϋθΓδ Κγ. ζιι Χοη. Αη. 3, 4, 41. νο|. 1)θδοη(]βΓδ οΗβη 3, 56, 2. — ίχ γίλίας 
χώρης. των Ταραντίνων. (Ογ.) — ΐξύλκχίς βίδ ννϋοΙιΙβΓ ΓϋΓ ιιηδΡΓ ίηικΙ. 
(δοίι.) δρΓ. 57, 3. Οβηι. 1, 28: οΐ ίν ηλιχία την του ηολίμην Ιμηαρίην χτη- 
σάμίνο* ψοβίροί '/νΙαχίς της οΐχίίας γίγνοίΊαί. (01.) — νηο άίχίτη$. δρρ. 58, 128 Θονχνδίδον 

ηολν ηίραιονσ9•αι μίτά πάσης της ηαρασχίνης, χαΧίπον όε δια ήλου 
μηϊίος έν τάξίΐ μίΤναι, κ«ϊ ημΊν αν ίνίττί&ίτος ηη βραόηά τί χαί κατ 

ζόλίγον ττροσνίπτονοα. ίί ό αν τω ταχνναντονντι ά&ροωτερω χονφί- 
σαντίς ηροσβάλοαν , ίΙ μεν γ.ωηαις /ρηααιντο, ΙτιιθοΙμί&' αν ν.ίν.μη- 
ν.όΰιν , ίΙ όε μη όοκοίη, ίοτι χαί ντιο/οιρησαι ημΐν ες Τάραντα' οί 
δε μετ ολίγων ε(^οδίίον ώς εηΐ νανμα/ία ηεραιωΟ^έντες αηοροΐίν αν γ.ατα 
χωρία έρημα, γ.αί η μένοντες τιολιορκοϊντο αν η ηειρώμενοι παραηλεΐν 
την Τί άλλην ηαραακενην άηολίηοιεν αν χαί τα των πόλεων ονχ αν 

αβέβαια έχοντες, ει νποδέ'ξοιντο , άΟνμο7εν. ώστ' έγίογε τοντω τω 
λογιομω ηγονμαι άποκλί^ομένονς αντονς ονδ^ αν άηάραι άπο Κέρκυρας, 
άλλ' η διαβονλίνσαμένονς και χατασκοηαΤς χρωμένονς, οποσοι τ εσμεν 
χαι εν ω χωρίω, εξωσθηναι αν ττ] ωρα ες χειμώνα, η χαταπλαγεντας 
τω άδοχιμω χαταλΰσαι αν τον πλουν, άλλως τε χαί του εμπειρότατου 1, 6. ν§1. 4, 95, 2. — ηολν πίραιονΰθ^αι. δρΓ. 55, 3, 7. — άιά πλον 
μηχος οΗηθ Αιΐϊΐίθΐ, ννϊβ ΡΙβΙ. Ββρ. 4 4 4, β: Ις άρίτης χτηοιν. δγηιρ. 196, 5: 
τΐίρ» «ρίτίί ('ρωτος. νρΙ. Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 168. — ί ϋί τιΐι^ ί τοί , ίίκτιιχίίρητος. 
(8οίι.) ίυχολος ίις ΙπίίΗαιν. (ΤΙιοηι. Μ.) — ίΧη , η ηαρααχίνη. (5οΙι.) 80 ν. 3. 
η άύναμις αυτών, (δοΐι.) — βραάίΐα ϊ$1 ρΐΒίΙίοθΙίν ηιΐΐ ηροατιίητονσα ζα νβΓ- 
ίίηοΐβη: ΐΒΠ^δβΓΠ 3ηΓ3ΐ1βηά. (ΗΙ.) 5ρΓ. 57, 5, 2. — χατ' ολίγον Γϋπ χατα 
λόγον βϊηί§β Η8η. υ. άβΓ δοΐι. : ονχ ά&ρόα. βίηβιη §6Γίη§βη Τΐιβϋβ ηβοΐι. 
ζϋ 4, 10, 4. 

§ 5. τω ταχνναντονντι νη\1 (Ιθγπ δοΐί η β1 1δβ§β 1 η (1 θ η Τΐίβίΐθ ϋοΓ 
ΡΙοΙΙβ. (Ρδ.) 'δρΓ. 43, 4, 17. 098 λΥοΓΐ ΙιηΙ αυοΗ ΡοΙγΙ). 1, 25, 3. — ά^ροω- 
τέρω, ορτι, γίνομίνω (Ρρ.) Οθ§θη5ίίΙζΙίοίΐθΓ 'Λ'Θγθ «,9ροωτ#ροί. (Κγ. Βηΐϋΐιδί.) 

— χονψ ίσαντες, ήτοι χονγοι ονΐίς η χαταλιπόντίς οπίσω την [πασαν] ηα- 
ρασχίνην (δοΐι ) ηΒοΙιάβιη δΐβ {άι& 8ο(ιηθΙΐ8β§ΙβΓ) §β1ίοΚΙβΙ, <ϋβ §θραο1ί- 
3ί•1ί§β Βθΐθδΐυη^ 3ΐιΓ ΡιβοΙιΙδοΗίίΤβ §β5Γ30^ι(. — ίί μι ν. Ζ\νβί Ββ(ϋη§ιιη§^δ3ΐζθ 
1)βϊ είηβω ΝβοΙίδθΙζβ: \νβηη δίθ αη§ΓΪΓΓβη, 50 \νϋΓΟβη \νίΓ, ΓβΙΙβ 
5ίβ. 8ρΓ. 54, 12, 8. — μη άοχοίη, Ιπιτί^ία^αι. (Ρδ.) Αίδ αβ§6ηδ3ΐζ λίνϋπάβ 
πάθη βΓ\ν3Γΐθη: ίΐ άί ίατίοις ; 35βΓ άίβδ υηά ηοοΗ .ληιΙθΓβδ ιΐΓηΓ35δΙ (36Γ §;β- 
■ννθΙιΙΙβ ΑιΐδίίΓυοΙί. — χαΐ νηοχωρηααι ννϊθ 3ηζυ§ΓβϊΓβη δο 3υοΙι. — ώς 
ΙηΙ ναυμαχία , ά'ιβ 8ϊο ηδηιϋοΐι χον/ίσηνης βΡλνβΓίβη -ννϋΓάεη {ώς}. — 
άποροΐίν αν, των ^ηιτηιΐίίων. (δοΐι.) — πολιορχοΐντο αν \ν ϋ Γ (1 β η (ΙυΓοΙι 
υηδβΓβ 3υίΐ3ΐΐ0Γη(]βη δοΙιϋΤβ νοη ΖιιΓυήΓ 3ί)§θ5οίιηίΙΙβη ννβΓάβη. — ηα- 
ραηλίΐν, Ι3η§δ (Ιβη ίΐ3ΐί8θΙ)(?η ΚϋδΙθ. — την αλλην. δρΓ. 50, 4, 11, — 
ηαρασχενήν 2βρ3ο1ί3Γΐΐ§β Β6ΐ3δ1ηη§, \νθΓΐνΖ6ΐι§β βΙΙβΡ ΑγΙ βΙο. \νϊθ 
6, 37, 3. — τ« των — ίχοντίς, ονχ ίΐάότίς βεβαίως ίΐ αΐ τιόλίΐς. (5θ1ι.) Ζϋ 
3,82.3. — νηοάίξοιντο, αυτούς. (5οΗ.) — «,^υ^οϊίν. Αιιοΐι Ιιΐβζυ §θίιδΓΐ 
038 αν η3θΗ ατιολίποιέν. 8ρν. 69, 7, 4. Οβηπ (335 ηβοΐι οΐχ δίεΐιβηάο ΗίεΗβΓ 
ζα ζίθ})βη §Θδΐ3ΐΐ6ΐ (Ιίβ δΐθ11ιιη§ δθΗ\νβΓΐίοΙι. 

§ 6. τούτω τω λογιϋμω, πιίΐ Βοζιι§ 3υΓ Ις Ιογιΰμον χαταατησαψιν 
§ 4 §*•83§1, ΊΆίΓηα'αποχλρηιΐΐνονς Ζϋ νείΐιίπίΐβη : (ΙιιγοΙι (Ιϊβδε ΒετεοΙι- 
ηυη§ ζυηΊο1ί§εΙΐ3ΐΙεη. Ρδ.) — άττοχλι^ομίνουςΟΛΓ άηοχλίίομ^νους ΒείίΙίεΓ. 

— ίξωσθ^ηναι 'ίως χαμών ίηίηίϋί 63^1 Αρρίθη. 1, 773. (ΒΙ.) ΗεΓ.^1,31,2: 
ίχχληιόμίνοι τρ ώρί]. εχοΐϋδΐιδ ^3ε.<. 13. ε:. 7, 11. (Ατη.) — ίξωαθ^ηνα* αν 
τΐ} ώρα ι ς χί ιμώνα δίο \νϋΓ(Ιεη (ΙιιγοΙί (Ιεη Ζ8ίΙνεΓΐ3υΓ ίη ϋεη 
λνϊηίεΓ ξ^άτΆΧλίξΙ ^^'ε^^^εη. υηΙΟΓ (Ιεη εΓννθΗπΙβη Ζό§εΓΐΐΓΐ§εη \νϋΓ(1β δίθ 
άβΓ ΧΥίηΙεΓ ϋΙιεΓΓΰδοΙιεη. — τω άάοχήτω. Ζϋ § 8. Αιΐδδεπ οίεη <ίθΓΐ 3η§ε- 
ΓϋΙΐΓίεη δίεΐΐεη ίΐ3ΐ Τίιυΐ£. άβδ λΥοΓΐ ηοοίι 'β, 47, 2. 7, 29, 4. 43, 6, άίοχήτως 'ξνηραφής <?, ^ό > [416.] ί2'3 ί> των στρατηγωί', ως βγω αχονω , άκοντος -ηγονμενον και ασμενον αν 
ηοόψααιν λαβόντος, η τι άίιόχρίων άφ' -ημών οφΟίίη. άγγίλλοίμί^αΊ 
δ' αν ίν οίδ' όη επί το ηλίΐον των ^' άνί}ρω7ϊων προς τα λεγόμενα ϋμΙ 
αί γνώμ.αι 'ίατανται και τονς προετηχειρονντας η τοις γε ενιχειρουΟι 
πρυόηλονντας ότι άμννοννται μάλλον πεί/όβηνταί, Ισοκινόννους ηγού- 
μενοι, όπερ αν νυν ΆΟηναΊοι πά&οιεν. επέρχονται γαρ ημΐν ώς ονχ 
άιιννονμενοις, δινιαίως κατεγνο)χότες οτι αυτούς ου μετά γίαγ,εόαιμο- 
νίων εφ&είρομεν ει ()' ϊόοιεν παρά γνίόμην τολμηοαντας, τω άδογ.ητω^ 
μάλλον αν ν.αταπλαγεΐεν η τβ από του άληθονς δυνάμει. πείΟεοΟε 
ουν, μάλιστα μεν ταντα τολμήσαντες, εΐ δε μη, Ότι τάχιστα τάλλα ες 
τον πόλεμον ετοιμάζειν, και παραστηναι παντί το μεν χαταφρονεΐν τους 

8, 45, 5. 4, 17, 3. 8οηδΙ δοΐιείηΐ βδ ιίοΓ 8ΐΙ. ΡΓ0δ3 Γροηκί ; οΓΐβΓ Ιΐθΐίβη 63 
(1Ϊ6 ΤΓ9§ΊΙίβΓ υ. άϊθ δρϊΙβΓΠ. — ίγώ. ζα 6, 13, 1. — άχοντος. δρτ. 57, 5, 2. 
(ίΡΓηεϊηΙ ίδΐ ΝίΙίϊαδ. (5οΗ.) — άξιόχρίων, άξίόμηχον , βίβαιον , ηιοτον ίΐς 
άξίομαχίην. (5οΙι.) — άφ' ημών, λνίβ 7, 13, 3. ν§1. 4, 126. δ. 

§ 7. άγγίλλοΊμίθ^κ ϊ<ρ ΙηΙ το ηΐιΐον \νϊΓ, ιιηδΟΓβ ΒϋδΙιιηςβη, 
•ννϋΓάβη νθΓ2;ΓΟδ5βι•1 (τϋοΐίδϊοΐιΐΐίοη ιΐ6Γ ΑηζαΙιΙ) 1)θΓίοΗΐβΙ ννβΓϋβη. δο 
ΙηΙ ΊΟ πΐίον όιηγηοάμ^νος 6, 54, 1. ν§1. ΡΙαΙ. 668. 697, 5: ίπΐ ηΐΐον ίϊτΐΗν. 
\νίβ Μ πλέον 3η ιϋοι,εη 81β11βη άεη Αο., δο νβΓίΓΪΙΙ 6δ βπ ιιηδεί'βΓ (Ιβώ Νο- 
ηιίηηΐίν ϋοδ ΡΓαϋίθ3ΐ5. ΜίΙΙιίη ίβΐ ιΐϊβ Οοηδίηιοΐΐοη \νίβ ΕυΓ. Ηβΐί. 591 : άγγίλ- 
&Ησά μοι, γΐννάιος. Χβη. ΗθΙΙ. 6, 4, 21 : ποοηοον 6(^&ΐΐς η άγγ(λ^'>(1ς οπ^ι πο- 
(ίίύοηο. — ίν οιό' οτι δοίιΐίεβδί ΒΙί. 1110^, § 8 ιι. 6, 38, 1 ϊη ΡίΓβηΙΙιεδβη 
είη. ν§1. Χβη. ΗεΙΙ. 6, 1, 4. δθ!^3Γ άβτη δβίζβ η3ε(ι§6δΐ6ΐΙΙ βηοΐεΐ δϊοΐι (Ιϊεδβ 
ΚοΓΠίεΙ Αγ. Τΐιβ. 12, ίγδ. 154, (Ργο. 601), ΡΙιιΙ. 183. 838. 889. ν§1. λΥο. 1175, 
λΥε. 1348. — προς. ζιι 1, 140, 1: προς τάς ξνμγοράς χαΐ Ίκς γνώμης τρί- 
πονται. — ίστοτκ» ΓΪοΙιΙβη δίοΗ, νίβ δε^εΙ ηοοΗ (ΙβΓΠ ΛΥΐηοΙβ. (Ββ.) νβΙ. 
ζυ 4, 5?), 4. — η ροίτιιχΐΐρίΐν ίίηάαί κίοΗ ΟΓδΙ 1)θί δρ9ΐ6Γη \νΐε<1εΓ. (Β1.) 

— τους — η ρο (ίηίοΰ ντας ϋϊο -ννβίοΐιβ άειη Αη§ΓίίΤ6 ζα νοτΙίΟ πι ιηβη , Λνίβ 
\νίΓ βδ δοΙΙΙβη, οοΙβΓ \νεηΐ§δΐ6ηδ άοοίι (Ιβη Αη^ΓβϊΓβηίΙβη νοΓβυ» 
ζα ετίίοηηεη 1;ε1^6η. (ΗΙ.) ϋεΙ^βΓ άεη Οο^ηηΐίεη ν^Ι. 4, 92, 5. — ϊσο- 
XIV ύννονς , 'ήτοι ίν ομοίω χινάννω χαταδτήαοντας >; ϊαοπαίίϊς. (5ο\λ.) όβτ Οβ- 
(ά)λγ §β\ν3θΙΐδβη πιείηΐ Βα. Εί§. ϊδΐ άοοίι νοΗΙ (ίίο βΓδ(β ΕιΊίΙϋΓαη^ <ίεί! 
?ο1ι. ιϋβ Γί(•!ιΙίι^ο, (1 Ι), ηίοΐιΐ ίη ^πόδδβΓΟΓ ΟεΓοΗτ δοΗχνβΙιεηίΙ ίιΐβ δίβ. 
Ποδδ ιΐίεδ ν.'ΟΓΐ δβΙιΓ δεΙΙοη ιιη(1 ηπΓ νοη Όϊοη Ο. ηίΐϋ1τ2;εί)Γ9αο1)1 ?βΐ Ι^βιηειΚί 
ΠΙ. 4 1, 53: «τι ' ('ίίτιηάλου -ηλίονίξίας χαΐ ϊ^όρροηοι ('.).λτ,λοις χαΐ ιαοχίνάννοί 
ίγίγνοηο. — οπίρ, 7υ πκ^οβηοΟ-αι,. (Β3.) — άιχηίως ννοΙΚβη είηϊί^ο 8ΙΪ6- 
οΙιί.'^οΗβ ΕτΙνΙαιΟΓ ζα ίτιέρχονται ζίεΐιεη, ηίδο (ίοοίι \\'θΙι1 ?ιΐ8 ΕρίρΙιοηβΓη ΓάΓ δίοίι 
ηεΐιηιεη. 8ρΓ. 6Γ., 1, 8^ — χατίγνωχόης ιιπδ αΙ)δθΙιϋΙζί§ ΙιβαΓίΙιοϊ- 
Ιεηιΐ. (Ρδ.) υπι^ενν. ^ο. 

§ 8. ηαρ(ί γνώμη ν . παρη την άόξαν αυτών. (δοΗ.) — τοίμη Οαντκς, 
Οαρρήααντας. (»ς•1ι.) .δρΓ. 52,1,2 υ. ζα 9,43,1. — τφ άάοχήτω, τω άηρος- 
ιϊοχήιονς ημάς αντοίς άντιτάξασ^αι. (δοΐι.) ν§1. § 6. 4, 3 6, 2. 5, 10, 7. ,,τω 
οίιχ Ηχότι, 2, 89, 4.•' (Β1.) — τ^ απ 6 του αλη^ονς ά\β ιΐ6Γ\νίΓΐί1ίο1)1ίβίΙ 
ί;βηΐ3δδβ. νμΙ. β, 4 7, 2. ■- 'μάλιβτα μεν. δρρ. 65, 5, 12 α. ζα 1, 32, 1. 

— ταντα, το άνκξορμηηαι, ίηΐ τους 'ΑΆηναίους, (8θΗ.) Εδ ΙιείηςΙ βΙίβΓ "ννοΙιΙ 
νοη ίτοιμηζίΐν πΙ^. δοΐιϋίπβηη 01)δδ. ρ. 15 ΛνοΙΙΙε τηΖτζ( ιηϊΐ η(ίΆ(ΰ9( νειίχη- 
ιΐεπ απίΙ τολμήσαντίς ερεχβ^ηΙϊδοΗ ηείΐίπεη, ννοΐίεΐ (Ιοηη ηποΐι ίτοιμάζ^ιν αιίΐ 
Ρρ. ϊΓηρβΓαΙϊνίδοίι ζα ηρΐιΐηεη ννάΡβ. Οοοίι δίοοίνΐ ΙιΐεΓ \νοΜ βΐη ΡβΙιΙοΓ. — 
τα).λα, \ν3δ ηο1Ιιί§ ηαείι \νεηη δίο ϋιηοη ηϊοΐιΐ βηΐ^είζεη ζο^υη. — παρα- 
ατηναν ηαντί βδ §ΐ3α1)β ΙβιΙβΓ. ζα 4, 61, 2 α. ϋΙ)0Γ (Ιβη (ηΓ, 8ρΓ. 55, 
1, 5. 5ο 3αοΙι Μ3ΐί1ι. ΰι•. § 5 46, Ι). Οεη ΙπΓ. νοη ηη^κ^ί^αι ηΜιδη^οη ζα 

πι. 9 130 θοναΐίάίόου 

Ιηιόντας βν των έργων τη αλκ/] δίίχννσ9^αι, το ό' τ^όη, τάς μίτά (^όβον 
ηαοαθ•/.ίνάς άσφαΧίΟτάτας νομίΰαντας, ώς επί κινόννον πράαοίΐν /ρη- 
οιαώτατον αν 'ξνμβηναι. οϊ δε ανόρίς χαί επίρχονται χαΐ ίν ιτλω ίν 
οιδ' οτι ηδη ίίσί χαί όσον ονπω ττάρίίσιν." 

35 ΚαΙ ό μβν Έρμοχράτνς τοσαντα ίιπίν, των δε Σνραχοοίοη' ο 
δήμος Ιν ηολλη ηρος αλληλονς εριδι ήσαν, οί μεν ώς ονδενΐ αν τρόπω 
ελβοιεν οι ^Αθηναίοι ονδ' αληΟη εστίν α λέγει, τοις δε, εΙ χαΐ ελ- 
&οιεν, τι υν δράσειαν αντονζ ο τι ονχ αν μείζον άντιπάθοιεν. άλλοι 
δε χαι πάνυ χατα,φρονονντες ες γέλωτα ετρεττον το πράγμα, ολίγον δ' 
ην το πιστενον τω Έομοχράτει χαΐ (^οβονμενον το μέλλον, παρελϋ^ίον 
δ' αντοΐς ^Α^ηναγόρας, ος δήμου τε προστάτης ήν χαι εν τω παοόντι 
ηώανώτατος τοις πολλοίς, έλεγε τοιάδε. 

36 "Τους μεν Αθηναίους όστις μη βουλεται ούτω χαχώς φρονησαι 
χαί υποχείριους ήμΤν γενέσθαι ενθάδε ελ&όντας , η δειλός εστίν η τη 
ηόλει ουχ ευνους' τους <5' άγγέλ/^οντας τα τοιαύτα χαί περιφόβους υμάς 
ποιοϋντας της μεν τόλμης ου θαυμάζω, της δε ά'ξυνεσίας, εΐ μη οΐί- ΐ35δβη \ν9Γβ ζυ ΙιαΓί. — χατα^/ ρονιΐί' τους, \\Ίβ 8, 82, 1. 8ρΓ. 47, 24,3. 
8θ ηοοίι ΕϋΓ. Ββοοίι. 503. (Μ«1(1ιί3.) — (ρ των ϊργων τϊ/ άλχτ} ίη ϋβΓ 
δΐ3Γΐίβ (ΙβΓ Οθ^βηαηδΙαΙΙβη πίθίηΐ III. ν§1. 2, 41, 1. 4, 67, 1. ΛΙΙϋϊη 
ύλχή ίθΓ(ΐ6ΐ•1 <ϋβ Ει•Ινΐ3Γυη§: ϊη άβν Κτβίί ιΙβΓ Ηαηίΐΐαη^εη, άβτ Ι.βί- 
δ 1 11 η §6 η. υβΙ)6Γ ά\β δ1θ11υη§ ζα καΐ ίν 1, 9, 3; υΙ)6Γ (Ιβη Οβάδΐιΐίθη 3, Μ, 3 
υ. ΗβΓ. 7,49,3. — ηάη κοΓογΙ (νςΐ, 6, 80, 5. 90, 1. 91, 1. 93, 3) §61ιογΙ ζιι 
τιράϋϋΐΐν. — ώς ίηΐ χινιίννον λνίο 1)61 οΙ)3θΙι\νβ1)θΐκ1βΓ ΟεΓδΙΐ!•. ,,Χβη. 
ιηηρ. 4, 5: ίηΐ χινάϋνων ίΐαύρίΐν." (Β1.) Αβίιηΐίοΐι ίφ' ηανχίας Οβηι. 45, 14, 
οΓΐβΓ ίηΐ βχολης α. Α. ν§1. Ηίΐ38β ρ. 6 4 δ. — ξυ μ β ην αι. ΓΙαΙ. Κβρ. 329,^ ά: 
χαΐ γηυας χαι νιότης χαΧιπη τω τοιοντω ξυμβαίνα. δρΓ. 56, 4, 4. — οί αν - 
όρίς^ ά\& Ροϊικίθ. νβΐ. 5, ΐο', 5 υ. ζα 4, 27, 4. — οΰον ονπω. 5ρι•. 67, 
14, 4 II. ζυ 1, 36, 2. 

Ο. ί5. οί μίν, ίρίζονης, ίριΰηχώς λίγονης. (Ρρ.) 8ρΓ. 56, 9, 3. ΝοοΙι 
ΙΐίΪΓΐβΓ Εαΐ'. ΡΙΐοη. 1462: ην ό" ΐρι,ς ϋτυοαηλάταις, οί μίν ηατάξαι ηρόϋΒί Πο- 
λννΗχην ό'ορί. — το7ς όΊ. ίάόχα δ ο Ιι ΐ β η 6Γ§;ίηζΙ. .Λ. Ρδ. , (ΙβΓ οί όέ νοΓ- 
δοΐιΐϋ^ΐ, ην ϊρις ΑΙ»Γ. — αυτούς., τους Σνραχοαίονς , ά\&ο ΓίίΓ σ'/ίί. (Ρρ.) ζυ 
5, 32, 4. — ο Γ», οτον Κγ. δΐυεί. 2 8. 132: οΐιπο (ΐΗδδ δίβ Θΐ\ν3δ Ογο5- 
δθΓ6δ 3ΐδ ϋϊβδ ^1^§θ§^η θγΗΙΙθπ. ^βηβδ Ιιϊθδδβ: οΐιηβ άβδδ δϊβ ϋίβ- 
8 6 8, (Ι355β1ΐ36, §βδΐ6Ϊ3εΐ'1.ίη ΙιοΙιβΓβιτι αι•3<1(?, (]α§ο§οη βΓΐϊΐΙεη. — ίς γέ- 
λωτα. Αγ. νΥβδρ. 1260: χζιτ' ίς γίλων το ηραγμ' ίτρίψκς. Ηογ. 7,105: Ξέρξης 
ίς γέλωτα ιτριψί. (ΒΙ.) — το π. δρρ. 50, 11, 1. — <ίήμου ηροατάτης δίβΐιΐ 
οΓΐ νοη (ίοαι Ι^βάβυΙοηάδΙοη ϋθίπο^ο^εη, οΐιηβ οίη ΑηιΙ ζυ 1»6ζοκ•1ιΐι6η. 
ζυ 3, 70, 2. ν§1. 3, 75, 2. 4. 46, 3. ηιίΐ 3, 82, 1. 8, 89. 4. — ηίΟ^ανώτίχ- 
τος τοΙς ηολλοϊς, άννάμΐνοςτηίΟ^ίιν τους ηολλονς. (δοΐι.) ν§1. 3. 36, 5. 4,21,3. 

Ο. 3 6. § 1. τους μέν Ά., \νβ§βη (Ιοδ 0§?. ζυ τους ά' άγγέλλοντας ιΙοΓΠ 
Κβΐ3ΐίν νθΓηη§ρ8ΐο1ΙΙ. (Β3.) ζυ 6, 3 3, 3. Οι.•η ΗοχαιηοΙοΓ 1)βηΐΡΓΐίΙ Ρρ. νείδβ 
ΐ3δδβη δϊοΐι 1)βϊ 3ίΙβη δοΙιηΠδΙοΙΙεΓη ηαοίηνοίδοη , οΐιιιβ .Λη8»οδδ, Ννβηιι βίε δίοίι 
ηίοΐιΐ 3ΐδ δοΐοΐιβ ηυΓ(ΐΓϋη§οη. — χαχώς ι/ρονηοαι. 3υΓ ΙΙιόιϊοΙιΐ6 ΕηΙ- 
δοΙιΗβδδυηββη Γβΐίβη. (Η1.) δρρ. 53, 5, 2. — χαΐ — γίνέα^α* §161)1 βη 
λνοΓΪη οΐ38 χαχως '/ρονησαι 1)5δΐ6ΐ]β. Κϋπ χαί λνϋτθ ώστί ϋϋϋοΙιοΓ. Ιη ΓαηηΙίαΓ6Γ 
δρΓ30ΐαε \ν•ΪΓ ϋΐιηϋοΐι, ζ. Β. ίοΐι 1))η ηί οίιΐ δ ο (ΗογιοΙι Ι ιι η οί — . (Β3.) ΟοοΙι 
ννβϊδΐ (ΐ3δ οΐτω χνοΗΙ νίβΙιηεΙίΓ βυίίΐϊβ Ββϋβ οΐβδ ΗβηηοΙνΓΒίβδ ζυπΊοΙί: δ ο Ιΐιο- 
Γϊοΐιί ννβΓΗβη 1ιϊ6ΐΐ6Γ ζυ ΙίΟΐυιηεη υη(1 οΙο. — τόλμης, δρπ. 47, 21. ϋοτ ονται ενύηλοι ιΐναι. οί γαρ όι-όιότίς Ιδίη τι βονλονται τψ τιόλιν εςΐ 
εχπληξιν ϋαθ^ιβτάναι, όπως τω ν.οινω φόβω το σφίτΐοον εηηλνγά- 
ζίονται. ΧΜ* ννν ανται αί άγγ^λιαι τοΰτο όνΐ'ανται• ονκ άηο ταυτο- 
μάτον, ίϋ ό^ ανόρών οΊπ^ρ αίί τάόί κινονσι 'ξνγχΗνται. νμης δβ ψ3 
ίν βονλίνησθ-ί, οΰχ ίξ ων οντοι άγγϊλλονσι οχοπονντίς λογίΗΰβί τα 
ίΐ-λότα, «λλ' ίξ ων «ν άνθρωποι ύπνοι ν.αΐ πολλών εμπΗροι, ώσπι-ρ εγώ 
"Αΰψαΐους ά'ξιώ , δράοπαν. ον γαρ αντονς ίΐκος Ιΐίλοποη-ηαίονς τ£ 
νπολιπόντας γ.αι τον ίΥ.η πόληιον μηπο) β(-βαίο)ς γ.αταλύ.ν μένους ίπ 
άλλον πόλίμον ονκ Ιλάοαιο ϊγ.όντας ίλθίΤν, ετκί ίγωγί αγαπάν οϊομαι 
αντονς οτι ονχ ημείς εττ' εκήνονς ερ/όμεΟα, πόλίΐς τοσανται χαί 
οντω μεγάλαι. ίΐ δε δη, ωσπίρ λέγονται, ελΟοαν, 'ιγανωτέραν ηγονμαι^,Ι 
Σιγ.ίλίαν Πίλοποννηαον διαπολίμησαι οοω χατά πάντα άμεινον εξηρτνται, 
την δε ήμίτέραν πόλιν αντήν της νυν στρατιάς, ως φαοιν, επιοΰσης, 
χαί Η δις τοοαντη ελΟ^οι, πολύ χρείσσο) ίίναι, οϊς γ' επίαταμαι ου&'^ (Ϊ6(3αη1<β ίδΐ ^υΗεδΙί: δίβ δϊηά ηίοΜ ίβρΓοΓ, βΐίβτ οίαπιιη; άβιη ρ1οΙ)θ- 
3ί5θΙΐ6η ΚβϋηοΓ ι^οιηϋδδ. ΟοΙ^^γ ΙίοζίβΙιΙ δΐοίι τόλμης Άΐιΐ άϊβ ΚβοΙίΙιοίΙ ιηΐΐ βίηβηι 
δοΐοΐιοη ΟειϋοΙιΙο ϋϋδ ΥοΙΙν ΘΪιΐδοΙιϋοΙιΙοΓη ζιι \νοΙΙοη? — ϊνάηλοι τϋϋΐίδϊϋΐιΐ- 
ΙϊοΙι ϊΙίΓΟΓ δοΙΙίδΙίδοΙιβπ Ζ\ν6θ1ίθ, Υ£;1. 4, 41, 3. 

5ί 2. ίς ϊ/.ηληξίν χηίΥιατάναι,, ίς ψόβον Ιμβαλύν {ίμβάΧΐΗν]. (8ο1α.) 
ν}^1. ζπ 4, 7δ, δ. — το σφετιρον ίΙΐΓ ΙηΙβΓβδδε οιΙβΓ ϊΙΐΓβ (ίθ8ΐ'ηηυη§. 
ΒβδδΟΓ ]6(1οο1ι τον θ'^ίΤί()ον ύϋΐ ^&^\^., ΕτοΙίαπ υ. Υβ. (Βα.) — ίτιηλυγάζωνται,, 
ϊπιχρνητωνταί. (8ο1).) ΙιοδοΙιαΙΙεη, νοιχίβοΐίοη. Ογ. ιι. Κιιΐιηΐίβη ζ. ϊίιη. μ. 
117. — χαι νυν. ζυ 6, 17, 1. — τούτο άύνανται Ιιβίοβη (Ιβη ΟβΙιαΙΙ, 
08 ΐδΐ δο νίβΐ ίΙιίΓαη. δοηδΐ Ιοοζΐοΐιΐ δϊοΐι (ΙΐθδΟΓ Αυδϋπιοΐί ΓθΕ;οΙηιηδδίί; ηιιΓ οΐίο 
Τεηιίθηζ (Ιηιΐ. ΡΐηΙ. υ. ϋοαι.). (Ιίβ Ιιιθγ ιΙιιγοΙι οί'τΐίρ χινονοι ΙΐοίΙϋιιίι^ ηπί^οιΙοιΊοΙ 
ν-ΊΓά. ν^Ι. δίαΐΐΐίαιιηι ζ. ΡΙαΙ. Κερ. ρ. Η77, ο. Ζιι τοΐτο ϊδΐ άοΓ ίο1ι;οιιϋθ δϋΐζ 
Ερβχο^ΡΠΊ. 8ρΓ. 59, 1, 5. ν§;1. Κγ. ζιι Χρπ. Αη. 5, 4, 34 υ. Ρρ. ζ. Κνι•. 1, 6, 19. 
— άηο τούτο μάτον, ίξ αλόγου συμπτώματος. (8θίι.) 8ρΓ. 68, 10, 11. ΑοδοΙι. 
1, 127: άιρινιϊής τις άηο ταντομάτον ηλανάται, '/ήμη χατά την ηόλιν. 'ί, 145: 
ψήμη ίατίί' οται> τυ πλη&ος τών ηοΐιτών αυτόματον ίχ μηάψιΐΐς ηρο'/ααπος λίγ^} 
τ^νά ώς γίγίνημίΐ'ηΐ' ηζίαξιν. (ΒΙ.) — ίχ. ί>\)Γ. 68, 47, 9. ΡΙηΙ. Κορ._ 364, 5: 
άϊναμις Ιχ &ηο»' ηοριζομένη. ΑηάοΓδ δοΐιοηΐίΐοη Ζ. Ιδα. ρ. 349. — τΐ(ΐί( ιι η - 
δΟΓΟ ΥοΓίιϋΙΙηΐδδΟ. - ξύγχανταί δΐικί ς ο ηι 3 ο Η Ι, \\ΐί\Ύ\\Μ\ αί άγγίλίαι.. 
\•ζ\. ζυ 1, 22, 3. 

§ 3. ίξ ων. ζιι 1,1,5. — άανοί, αννίτοί, γρόνιμοι.. (8ο1ι.) -^Γΐ^ΙοΙ. Η&. 
/<ί/. 1, 34: της άανότητος χαΐ του ά(ΐνου {(αη) σχηρααίΗι* (χ τίνων αν 'ΐχαστον 
γίνοηο των ηραχτών Ιηρηχτ(ων?) χαΐ το ταύτα ηορίσααί^αί. — ωσπίο «,*ω, 
ό'ίΐνονς χαΐ ηολλιΖν ίμηπροις ιΐναί, \νοηπ ηίοΐιΐ οϊ'ουΰπίρ ά. ργ^• Ο'ράν ζυ Ιίδοιι 
ίδ(. (Κγ. ΒγιιοΙι51 ) ν^ί. 3.14, — πολλών, ηολψων [.εηηερ ζ. Ρ1).ίΙ. 35, ΙδοΙίπ. 
12, 90: άνάρα άίΐνον χαΐ ηολλών .ψτΐΗρον. (151.) — χαταλι-λν μι ν ου ς αντί 
του χαταλίλνχότΓ-ς. (8θΙι.) ΟΙιηε 01.]θ(•1 1, 81, -2. 4, 18, 3. 5, Ιο, 2. 17, 3. 8. 
58, 5. ΗεΓ. 7, 146: χαταλναάμίνοί τάς (χ»ρας. νι;! εΐ). 6. — ίχίίνους, Ρίη 
Ιιρίοηίοδ δίβ. ζιι 5, 57, 2. ν§1. ζυ 4, 37. 

Ο. 37. § 1. ωαηίρ λέγονταί. 5ρΓ. 55, 4,2.— (Τ*αη ολ^ μησαι,, 
(ίιίνίγχίΐν τον ηόλίμον, ηιριγενίαί^αι Λα του πολέμου. (5οΗ.) — χατα ηαντα 
αυοίι 5, 72, 2. 6,49,2. 7,58, 4. 87, 6. — άμιινον, ιης ψλοηον νήσου, (δοΐι.) 
— αυτήν 3 11οι η. 8ρΓ. 51, 6, 7. — τής νυν στρατιάς ίπιοϋΰης. Κίη 
ΜγροΓίίηΙοη. (Βα.) ζυ 1, 11, ί. Οογ Οθ. ^ϋη^Ι νοη χρπσαω ο1ι. (νη.) — γα- 
αίν. ζυ Ο, 17, 5. — δις τοΰαύτη ηοοίι οΐη -Μα! 8ΰ μιυδδ, ννίβ ΙδοΙίΓ. 

9* 132 Θυνχνόίόον 

Ίππους άαολουΟ^ηοοντας ονό' αντόθ^ίν ποριοϋησομενους η μη ολίγους 
τινάς παρ' ^ΕγίΟταίων , ον9•' οπλίτας Ισοπλ7]9^ίΐς τοΐς -ημίτίροις επν 
νίών )ί ΙλΟόντας' μΙγα γαρ το χαΐ ανταΐς ταΐς νανοι χονφαις τοσού- 
τον πλονν όίΰρο κομισ&ηναι, την Τί άλλην παρασχίνην οσην όίΐ ίπί 
Ζπόλιν τοοηνδί: ποριοθηναι, ονα ολίγην ονσαν. ώατί [παρά τοσούτον 
γιγνωσκω] μόλις οίν μοι όογ.ονσιν, ίΐ ηόλιν ετ&ραν τοσαντι^ν οσαι Σνρά- 
ν,αυσαί ίίσιν ίλ&οην έχοντας και ομορον οίκησαντίς τον πόλίμον ποι- 
οίντο, ουα «ν παντάπασι όιαφ&αρηναι, η πού γί όΐ] Ιν πάστ] πολίμία 
^ικίλία — 'ξνστησίται γάρ — στρατοπεόω τί £κ νίών Ιδρν&έντι και Ικ 
σκηνιόάον καΙ αναγκαίας παρασκίνης ονπ επΙ πολύ νπο των 'ημίτερίον 4, 108, ΡΙθΙ. Οο8. 67 7. ΝυΓ άίοΐιΐβπδοΐι ίδΐ όΐς τόβος, 1)βί Όοτη. 24, «17 ίοίζΐ 
(Τ<ί όσος. 8οπδΙ 'ίτίρος τοαοντος , 093 3ΐ3βΓ θΐιοΐί Λνϊβ § 3 βΐ^βη 80 ε!Γθ!<δ, 
νϊβΐ }^β(^^αι6η 1ί.3ηη. ν^Ι- Κγ. £1υ(1. 2 8. 251. δο ηολλ«κ*ί τοσούτος ΡΙθΙ. Βκρ. 
ρ. 330, 1). 

§ 2. οίς ί3θζίοΙιΙ δίοΐι 3πΓ στρκηας. δρΓ. 58, 4, 1. — γ(. δρΓ. 69, 15, 1. 
ν^Ι. 3, 39, 6. 4, 61, 1. 6, 79, 1. 8, 76, 5. — ϊππονς. Οϊβ άΓβΪ5δί§ 6, 43, 2 δίικί ηϊοϊιΐ 
(ίθΓ Κθ(1θ λνοΓίΙι. — οίί^' ΓϋΓ ον&' Ηΐί. — αυιό^ίν , ίχ τ)]ς ΣίΧίλίας. (5οΙι.) 

— οηλίτας., άχυλονϋησοντας. ( Ρρ. ) ϋοδ ονόΊ αιτό9(ν ■ηοζίσ&ησομΐνους ίδΐ 
ςίβϊοΐΐδαιη ό\η μίσον. — ϊσοηληϋ-ίΐς, οίη ηΐοΐιΐ 1ιαιιίί§6δ ΛΥοιΙ. — ίλθ-οίτηί 
3ί)86§3η§βη, άα δίβ ίΐΙ)§Θ^3η§οη δβϊη χνθΓάβη. ν§1. 4, 85, 4 Ε. (Ρρ.) — καΐ 
αυταΐς άο^άτ 1)1θδδ ηιϊΐ. (Ρδ.) — χοϋί/αις ννβηη δϊβ ιιηΙϊθρθοΙίί 
δΐη<:1 (Ρδ.)ι ^ν6^ιρ^ ηΐοΐιΐδ ο!δ (ίϊβ δοΙιϊίΤΐΏβηηδοΙίδΓΐ ΓϋΙΐΓθΠ. (Οδ.) ν§1. ζιι 1, 
49, 4 II. 6, 34, 5. — πλονν Λνϊβ 6, 30, 3. — ηα^ασχίνήν βτ^. χομισ&η- 
νηι, ΙιϊΟΓ ίη ρ95δϊΥ6Γ ΒοάβυΙαη^: οδ ίδΐ ςτοδδ, δοΙ)\νβι\ ϋθδδ δϊο ΐΓβηδ- 
ροΓίΪΓΐ \νϋΓ(1β. ΑΙ)Γ. ηδΗηη μίγα — χομίο^ηναι βίδ ΡϋνβηΙΙιβδβ ιιηά Ιΐβδδ 
τήν Τί — ουσαν νοη ίηίσηψαι. 8ΐ)Ιιαη§βη, νιΌ§ο§βη ννβιιί§δ(6ηδ τί ουχ ηϊοΐιΐ 
δρραοΐιρ. ν§1. 21! 1, 5, 2. 

§ 3. ωϋτί ϊδΐ ιηίΐ άοχουσιν ζα νβΓΐ)ϊηι1βη. (8ο1ι.) • — πσ.ρά τοσούτον 
γι,γρώσχω, παρά τοσούτον άιηφίρομκν τοΙς τα ίΤίρα άκ<γγΐϊ.λονσι. (δοΐι.) Απη. 
ΟίΙνΙδΓΐ: δο δβΗΓ, δο ίβδί ιΐΓΐΙΐΘΪΐβ ίοΗ, 110(3 ν•θΓ§1βίοΙιΙ παρά τοσούτον νι- 
χη96ίς. ΑΙ^θΓ ίη δοΐοΐιοη Ροηηοΐη ΙιείδδΙ (3οο1ι παρά βϊ§. ιίΓη. Ιοίι ζ\νοϊΩβ αη 
(ΙβΓ Κίο1ιΙί§1ίοίΙ οΙβγ ί^Ά. Οίο ηοιιθΓ(1ίη§δ ^βωαοΐιΐθπ ν6Γΐ3εδδ6Γυπ§δνοΐ'δο1ιΐ£ί§ο 
δίηϋ υηΐ3Γ3υο}ιΙ)3Γ , 3υο1ι νοη νείδβηβ (ϊίχα γιγνώσχω. — ίτίραν τοσαύτην. 
ζυ § 1. — ομορον. όμοροι, βίηβ Ηδ., Λνϊβ ΐοΐι νβρηιυΐΐΐθΐ ΙιαΙΙβ. ν§1. 6, 2, 3. 
• — οΐχησαντίς. ζυ 6, 2, 3. — υΐχ ιίν παντάηασι άιαψΌ-α ρη ν αι, νοί- 
1ί§βΓ ΥβΓηίοΙι Ιιιηβ θηΙ§6ΐιβη. (Ρδ.) — ηηου γί άη ββδοίιχνβί^β άοηη. 
ζυ 1, 142, 1. — πάα>]. ζιι 6, 21, 2. — ξνστήσίται. γάρ, βΓ§. η Σι,χίλία, 
ηβοΐι ΠβίδΙ^ο υηά Β3. ίη ΡαροηΙΙιοδο ^οδβίζΐ. — στο ατοπέ&ψ τε υ η ά ίη 
βίηειη ί8§βΓ, 3η§οδθ1ι1οδδ(;η ηη Ιν τκΊΰΐ] ηολίμίη Σι/.ίλί(ί, )^β^^1^δ άοηι Λα- 
ψ&αυηναι. βηζιιΓϋ^βη. (ϋίοΐοΐ.) Οογ 03(ίν ίδΐ βυοίι ίΐιποΐι πι 1 1 ϋΙ^εΓδΟίζΙιοΓ. δρπ. 
48, 15, 18; υηά 60 ΙίοηηΙβ 3ΐκ•.1ι σιρατοπΐάω τε χαΐ ίξιορτις νβΓίίΐιηοΙβη \ν6Γ(1βη. 
δρΓ. 59, 2,3. — ίκ νίών ίάρνϋ^ίντι, ϋαδ νοη δοΐιίίίβη ααβ ετΓίοΙιΙβΙ 
ίδΐ; Αη(]Γβ: άαδ αυδ δοΙιίΓΓοη ΙίοδΙοΙιΙ. — κ«* Ιχ — πάρα σκινη ς. 
ΰ38δ (1ϊ6δ ηίοϊιΐ ηιίΙ ίχ νίών, δοιιϋοΓη ιηίΐ {ξιόνας ζιι νοτί^ίηϋοη δβί νοΓΓ3ΐ1ι 
άίβ λνίβ(3βΓΐιο1υη8 ίΐεδ ίχ. — σχηνιάίων, άα& ΟεηιίηιιΙίν (ηυρ ίιίοι) νβΓίίοΙιΙ- 
ΙίοΙι. — άναγχαίας, ον της ίχ πίριοισίας άλλα της ουιίί αυτάρχονς. (δοΐι.) 
ΗθΙΙΐ(3ιΐΓ(Ίί§. ζυ 5,8,2. — ηαρασχίνης. ν§|. 7. 55, 2 α. ζυ 4, 94, 1. — 
νηό, ίΐργόμίνοι, της γης νηό. (δοΐι.) νοΓ, •λ;6 7, 78, 4. (Ρρ.) δρρ. 68,43, 3. 

— τ6 ()ί ξνμηαν. δρΓ. 46, 3, 3. ν^Ι. 1, 145. 3, 92, 3. 4, 63, 2. (ζ\ν. 64, 2.) 
ΡαΓ όέ \\'ίι•(3 Η33δβ ΙιίοΓ, \νίβ 7, 77, 7, τέ νεΓΠΐυΙΙιεη. νς!. ζϋ 3, 82,5. — οέ^ί' ξν^^/ραίρής ς, λη'. [415.] 133 

ιππέων ίξ/όνΓίς. το ^ε 'ξνμπαν ονό' «ν κρατησαι αντονς της γης η- 
γονμαι' τοΰοΰτω την ημίτέραν παρασκίνην ν.ρίίΰΰω νομίζω." 

"Άλλα ταντα, ωσηΐρ έγω λέγω, οϊ τι Αθηναίοι γιγηόσκοντίς Γα38 
σφετΐρα αντών ίυ οϊό' οτι σώζονσι γ.αΐ Ινθίνόί αιόρίς οϋτί όντα ουτβ 
αν γίνόμίνα λογοποιονσιν, ους έγω ου νυν πριοτον άλλ' άίΐ Ιπιαταμαι 
■ήτοι λόγοις γί τοιοΐσόί χαί ετι τούτων γ.α•/.ουργοτέροις η εργοις βουλομε- 
νους χαταπληξαντας το ΰμέτΐρον πλη&ος αύτοχς της ηόλίοις αρχίΐν. καιΐ 
όίόοιχα μύντοι μη ποτί πολλά πίΐρώντίς ν.αί χατορ&ώΰωθΐν' ημης 
δε γ.αχοί, πριν εν τω πα^-εϊν ωμίν, προφνλά'ξαοΟαί τε χαί αίσ&ομΐνοι 
έπίξίλ&ίΐν. τοιγάρτοι όι αυτά -η πόλις ημών όλιγάχις μεν ησυχάζει, 
στάοίΐς όέ πολλάς χαί αγώνας ου προς τους πολεμίους πλείονας η 
προς αΰτην αναιρείται, τυραννίδας δε εστίν οτε χαί δυναστείας αδι- 
χους. ών εγώ πειράσομαι, ην γε ύμεΐς έθέλητε επεσ&αι, μη ηοτε εφ'Β 
ημών τι περαδείν γενέσθαι, υμάς μεν τους πολλούς πείθων, τους δε τα 
τοιαύτα μηχανωμένους χολάζων, μη μόνον αυτόφωρους, χαλεπον γαρ επι- 
τυγχάνειν, άλλα χαί ών βούλονται μεν δύνανται δ' ου — τον γαρ ε/βρον 
ονχ ών δρα μόνον αλλά χαί της διανοίας προαμύνεσ&αι χρη, ειπερ 

«ν — ηγον μα ι, ουά' αν άποβηναι κντοίις ίΐς την γη ν νομίζω όΌνηΟία&αι. 
(8ϋΙ).1 νί;1. ίϋϋοοίι ζα Ο, 23, ί. 5;γη. χατίχα,ν 3, 6, 2. υβ§βη (Ιίβδβ ΕΓΐίΙίίηιηί,' 
(Οίϋοΐί), ΐΏ(."ίηΙ Ρρ. , «ρΓοοίιο οΐχ (ηΐ — ίξι,όνης , \να5 δοΐιοη (Ιίβδβη ΟΘΐΙαηΙν-βη 
ϋΐ)11ιίΐΙΐ6. Ιηϋβδδ ιΐιϋυίιΐ ιΐϋδ ίηΐ ηολϋ οίηβη ννΘδβιιΙΙίοΗβη υηΙθΓδο1)ΐβ(1 αηϋ ϋίο 
ΡΐΐΓ3δβ Ιί3Ηυ ιΐΐο νυη άειη δυΐΐϋΐ. βοδυοίιΐο ββΰ6ΐι1ϋη§ ηίοΐιΐ ΙιαΙίοη. 

ϋ. 38. § 1. το.ϋτα ^θΐιοιΐ Ιι1θ85 ζυ γίγΐ'ώσχο%'ϊίς. νι;Ι. ζιι αωτηρά τ( 5, 
11, ί. — ίν(>έν(ίί ίίνό{>ίς, νυη ϋοΓ 0ί\ς6ηραι1ρϊ, \νϊο 6, 10, 1. — αώζου- 
(Τ* δυοίιβη (ΙίΙϋδδ) ζα ΟΓΐιαΙΙβη. — οντί α μ γίνό μίνα , ονχ οΐά τ* γί- 
νία&αι,. (8οΙι,) δρΐ'. 69, 7, 1. — λογοποιονσιν , ψινάϊα λόγοις αυρτι,Οίααιν•. 
(δοΐι.) ΤΙΐΰορΙίΓ. {.ΙιαΓ. 7: η λογοηούα ίοη ού)'!>^σις χρϊν^ων λόγων χαΐ ηζάξιων 
ων βοίληοα 6 λογοηοιων. (ΒΙ._) ■ — αίτονς $β11)δΙ. 

§ 2. χαΙ — μίντοι,. 8ρΓ. 69, 36 Α. - όέ, γάρ. ζυ 1, 77, 2. (Ρρ ) — 
χαχοί, Λ« χαχίαν αδύνατοι Ιαμίν. (5οΙι.) υη § βδοΐιΐοΐνΐ. Πει". 6, 108, 2: 
τιμωρήιν οΰ χα/.οί. 8ορΙι. 06(3. Τ, 545: μαν&άκιν (γώ χαχυς ΰοΐ• δρι•. 55, 
8, 3. — ηρίν ωμίν. ζιι 6, 10, 3. ΑπιΙγο δοΐζοη νοΓ ημίΊς οϊιι Κοιηηια ιιηοΐ 
άεηΐίοη ίομιν ζννοϊ Μαΐ. — ίπίξίλβ^ίΐν , αΐτοΐς. (δοΐι.) νβΓΓοΙ§βη. 3,38,1: 
6 ηαίίών τω άράσαντι, ίηίξίρ/ίταί. — ηοΐλάς. ηολλάχις Κγ. ΰρυϋίΐδΐ. — τν- 
ραννίιίας όί. τυραννίόας τί Κν. Βπυοίΐδΐ. — άνναατίίας , ολίγων ανδρών 
3, 62, 2. ν^^Ι. ϋοιΐ Κγ. 

§ 3. 7ΐίοί*οΓίϊν γίνϊσ&αι.. 5ρΓ. 56, 6, 3 υ. ζυ 1, 35, 3. — ίφ' η^ 
μων τχχ ιιηδΓΟΓ ΖβϊΙ. δρΓ. 68, 40, 4. — νμας τους πολλούς, το νμί- 
ΐίρον πλήθος, (δΐ.) δρπ. 50,8, 2. Οοπί. 8, 1: ίιμας τυνς πολλούς ώΐ α ?/} ηή- 
λα νομίζίΐί βνμ'(ίρ(ιν, ταντα χαΐ ψψμζίαΙΙαι χαί ηράττίΐν. (Ρρ.) — αί-τοι^ώ- 
ρους, ίη' αντογώρω λαμβάνων, χαλιηον γϋρ Ιη' αύτο'/ώρω ίχίΐν αντονς. (δοΐι.) 
— ίπιτυγχά νίΐν δίβ ϋβΓοιιΓ ζιι 1)θΐΓθΓΓοη. (III.; — χαι ων Ιιϋη^Ι νοη 
χοΐάζων ίύι: Γϋτ (Ιαδ \ναδ. (δοΐι.) δρρ. 47, 21 ιι. ζα 2, 74, 2. — τον ίχΟρύν. 
ϋΟΓ δίη£5υΙιιι• οοϋοοίίν, \νίβ ηοϋΐι 3, 40, 5. ,,ΕιίΓ. Τοιη. 9: ίο δί ατραηγπν 
ιυντ' (γώ χρίνω χαλώς, γνώναι τον ίχ&ρον γ, μάΐια&' άλώσίμος.'' (Ιϊΐ.) δυ αιιοΐι 
1)ϋί ΤΙηιΙν. 6 τιυλίμιος. ζυ 2, 41, 2. — ων δρα — της διανοίας προαμν- 
νίΰί^ αι ί ηι ΥοΓίΐ υδ νοη — αί) \νρ1ι τβ η Ρ3δδθ\ν; νίίΊηιοΙιΐ•: δ ί ο Ιι ί ιι ΙϊιίοΙν- 
δίοϋΐ ίΐαί (ν{5ΐ. ζα 1,96,1) — νοτΙιβΓ ΙιϋΙοη, δγποηγηι ηιίΐ ηροι/νίάττια^αί, 
\νίβ 3, 12, 2. — ίίΓίρ — ηροπίίσιται ννοηη αη(1θΓ5 ο ιι ο Ιι νοΓ 8Ϊο1ι 1 34 ΘονχνόίΟΌν 

ν,αΐ μη ηροψνλυ'ξάμίνός τις τιροηίίΰΐται — τοις ό' αν όλίγονς τά μβν 
ίελίγχίον τά όβ φυλάσσων, τά δε γ.υ.Ι διδάα•/.ων' μάλιστα γαρ δοκώ 
αν μοι Οντως άηοτρβηίΐν της •/.αν.ονργίας. και δητα, ο ηολλά•/.ις εσχί- 
Ίί'άμην, τι ν.αί βούλίΟ^-ί, ω νΗοτίροι; τιότίρον αρ'/ίΐν ηδη ; αλλ' ουκ 
εννομον 6 δε νόμος εχ τον μη δυνασ&αι νμάς μάλλον η δνναμίνονς 
ετββη άτιμάζΐΐν. άλλα δη μη μετά Ήολλών ισονομεΐοβαι; χο.ί τιώς 
3^δί•/.αιον τονς αντονς μη των αυτών αξιονσ&αι ; ΐ^ηοα τις δημοκρατίαν 
οντε 'ξυνετον ουτ' ίαον είναι, τονς δ' έχοντας τα χρήματα χαί άρχειν 
άριΰτα βέλτιστους, εγω δε <^ημι ττρώτα μεν δημον 'ξΰμπαν θ)νομό.- 
σ3αι, ολιγαρχΐαν δε μέρος, έπειτα (^νλαν.ας μεν αρίστους είναι χρη- 
μάτων τονς πλονσι'ονς, βονλενσαι δ' αν βέλτιστα τονς 'ξννετονς, '/.ρΤναι 
δ' αν άχονσαντας άριστα τονς πολλούς, γ.αΐ ταντα όμοίίος και κατά 
'ίμερη και 'ξνμπαντα εν δημοκρατία ΐσομοιρεΐν. ολιγαρχία δε των μεν ηίοΐιΐ νοΓίΐθΓ §ο1ιαΙβΙ Ιΐ3ΐ νοτΙιβΓ Ζϋ Ιθίίίθη ερνναΓίθη ηιυδδ, 3ΐδο 
$νηοηΥΓη πίϊΙ ίτκίπίο χαί. {Υα.) — τονς ολίγους ά'ιβ ΟΙΐ§3Γθίΐθη. 5ρΓ. 
50,4,12. — ίλϊγχων, ήγουν ΐ^αηρώς άαχνύων. (δοΐι.) ϋβΐ36Γ ά&η (Ιορρβίΐβη 
Αο. 8ρΓ. 46, 11, 2. ΡΙαΙ. ίγ8. ±α: τοντό γε ωόμί&α Γξίλίγ'ξαι ημϊίς αϊτούς. 
Όειη. 45, 5: οντος πάντα ίξίλίγχ&ήαταί. 

§ 4. καΐ άητα, βπςβΓαηοεη 3ΐ5 δοΐ',ΐβ βϊη βίβρπιβΙϊνβΓ δθΐζ ΓοΙ§6π. ν§1. 
Αρ. ΑοΗ. 68. 144. Χοη. Οοΐί 11, 4. Ρΐ3ΐ. ΡγοΙ. 310. ΕυΙΙιγρΙιΡ. 11 βΙο. Οβηη δοηδΐ 
ΐΒϋδδΙβ (ϊητα η3θ1ι βονλία&ΐ δίεΐιεη. — υ. δρρ. δ1, 13, 13. — τι χ αι. δρΓ. 
69, 32, 16. — ώ ηώηροι. Βϊβ ]ΐιη§βη ΑάϋοΙίθη \Λ'3Γθη ΐη 3ΐ1βη ΖθίΙεη 
ίϋβ ΙιβΓίΐ^δΙεη Ορ§ηβΓ ο1βΡ &ΐ3θ1]1 υηιΐ ΙηΙερθδδοη (Ιθρ βοπηεϊηεη. (Αγπ.) Οεηη 
%ν3δ χνδρεη δίΰ οΐιηε ΡρϊνίΙε§ϊεη ? — η(^η, "νορ ο]ειη ηαοΗ άειη ΟεδεΙζε θγΓορ-» 
ιίετϋοΐιεπ ΑίΙερ. 6, 12. 2: ηώτίρος έ'η ών ίς το αρχίΐν. (ΒΙ.) — υ νόμος, 
ο ίϊργων της άρχης τους νίωτίρονς. (δοΐι.) — δϋναβ^αι, αρχίΐν, Λα την ηλι- 
χίαν. (5ο1ι.) — άτι,μάζίΐν υ ιη Ζ υ Γ ϋ ϋΐί Ζ υ δ ε Ιζβη , ηϊοίιΐ 3υο1) νοη ίχ τε- 
§ίείΙ, δοηιίερπ νοη ίτίΟ^η. (Βο.) Εΐοεη δο 1ι3γΙ 3ΐδ ίΐΐβ Ερ,κδηζυη^ ιΐβδ του οϋερ 
ίχ του. Κείδΐίβ νερπιυΐΐιεί. ητιμάζων, \νϊβ ίη άβιη δοΐι. δίεΐιΐ; ίοΐι: ίτέ&η η άυ- 
ναμίνους άημάζίΐ. — άΐλά Ο (1 ε Γ. δρρ. 69, 4, 4. λ§1. 1, 80, 3. — ϊσονο- 
μεΐαα^αι, ισότιμοι *}ναι. (δοΊι.) 033 \νοΓΐ δοΐιείηΐ δοηδΐ ηϊοΐιΐ νοΓζυΙίοΐΏΐηβη ; 
(Ιοοίι ί'ξιϋονομύα&ία Ιιβϊ Ηεδγοίι. 1 ρ. 842. (Β!.) Αη δοΐιϋεδδΐ δίοΐι (Ιΐεδ ηοείι 
3η τί χαι βούλίσ&ί ; (δοΙι.) — τονς αυτούς, τους ϊσυνς χαΐ ομοίους, τονς ίν 
ΐσω οντάς. (Ηΐί.) Νδηιϋοΐι ΒϋΡ^βΓ. 

Ο, 39. § 1. ψήϋίΐ, Ιίεηη' ίοΐι ίη ^1^εδβΓ Ι'ορπιεί ηιιρ ηοοίι αυδ ^οδ. Β. Ι. 
3, 8, 5. δοπδΐ Ιρύ τις. (ΒΙ.) — ξννίτόν. ζιι 3, 37, 1. δο δοΐιοη Οίβηβδ 
]3βϊ Ηερ. 3, 81, 1: ομίλου αχρηίου ουάέν ίατι άξυνίτώηρον ούτι νβοιατότίρον. 
— ουτ' ίσον, 3ΐ5 Οίείοΐιΐιείΐ ίΐερ ϋη§1είοΙ)εη. Ρϋη. Ερ. 9, 5, 3: ηϊΐιϊΐ εδί 
ίρδα 30Γ]!!3!ίΐ3ΐε Ϊη3επιΐ3ΐΐιΐδ. ν§1. βΐ3. 2, 12, 5. — τά χρήματα ϊδΐ πίιγ (3ορ 
δΙβ11ϋη§ ν\ε§εη νερ(]3θΙιΙΐ§. ν§1. δρρ. 52, 1, 2. — αρχαν άριστα βίλτί- 
στους δεϊεη 3 αϊ ΙιεδΙβη ζυ ρο^ΐερεη ίΐϊε §εδοίιίο1νΙεδΙεη. (Υβ.) δρρ. 
55, 3, 3. — ξνμπαν βίηε, άίβ §3ηζβ Μ3δδ8 (Ιερ ΒϋρξεΓ. (ν3.) ν§!. 6, 
89, 5. — βουλΐυααι. ΖιΐδϋΙζε ζιι 3, 42,5. — χρίναι. ΡΙίη. Ερ. 7, 17,10: 
ί)ιιϊΙ)ΐΐδ δϊη^ιιΐϊδ ]ΐι^ΐοϋ ρηπιπι, οαιηιΐ3υδ ρΙιΐΓΪηΐϋπι. ΑρίδΙοΙ. Ροΐ. 3, 10, 5: χρί- 
να άμίΐνον όχλος πολλά η ίϊς όστις ονν. "Ετι μάλλον άάιάγ&ορον το ηοΧυ, 
χκί(ήπίο ϊ'άωο το ττλίΐον, οντω χιά το ηλη&ος των ολίγων άάιαι^&ορώτίρον. του 
^ί ίνος νπ' οργής χρατηΟ^ίντος η τίνος ίτίρου ηά&ονς τοιούτου άναγχαϊον Λί- 
γΟ^άρ^αι Την χρίοιν. — ταύτα — ϊαομοιρίΐν υ η (1 (Ιϊεδβ Μεηδθ1)βηο!3δδβη 
(δρρ. 43, 4, 15) 1ΐΒΐ3εη δο^κ'οΗΙ ηβοϊι (Ιβη είηζοίηοη Τΐιοίΐεπ 3ΐ9 ί™ ξνγγηα(ρης ς\ μ. [415.] 135 

κινϋννων τοις ττολλοΐς μίταδίδοαιν , των 6" ιόφίλίμων ου ηλίογίχτη 
μόνον, άλλα χαΐ "ξνμηαν άφίλημενη εχΐΐ ' α νμών οϊ τ( όννάμίνοι γ.υ.1 
οΙ νέοι ηροΰνμοννται, άόννατα ίν μίγάλη ηόλπ χατασχίΐν. αλλ' ετι 
Ϋ.αί νυν, ω πάντων αξννίτωτατοι, Η μη μανθάνίτί ν.αγ.ά σπηύοντις, 
η άμαΟϊατατοί Ιοτί ων ίγω οΐύα Ελλήνων η άόιχωτατοι , η ίίόήτίς 
τολμάτί• άλλ' ήτοι μαΟόντίς γί η μίταγνόντίς το της ηόλίως 'ξνμ-ΑΟ 
τταοι κοινον αυξίτί , ήγηαάμίνοι τοντο μεν αν χαί ίσον χαΐ πλέον Οί 
άγα&οι νμών [?;πίρ το της πόλεως πλήθος] μετασχεΤν , εΐ ό' άλλα 
βονλήσεαθε, χαί τον παντός χινόννενσαι στερηθηναι- χαί των τοιών-% 
όί αγγελιών ως προς αίσ&ομενονς χαί μη επιτρεψοντας απαλλαγητε. 
η γαρ πόλις ηδε, χαί εΐ έρχονται ^Αϋ^ηναΐοι, άμννεΐται αντονς ά'ξίως 
αντης, χαί στρατηγοί είσιν ημΐν οϊ σχεψονται αντά' χαί εΐ μη τι 
αντών άληΟες εστίν, ώσπερ ονχ οΐίομαι, ον προς τάς νμετιρας άγγε- 

Οαηζοη ϊη (ΙβΓ ΟβηιοΙνΓαΙϊβ ΟΙβίοΗΚοίΙ ίΙβΓ ΚοοΗΙ,β. (5οίι.) Ι'οΙίβΓ 
άϊο 83θΙιβ ν§1. ΗεΓ. 3, δΟ, 4. (ϋ1.) — μίί^η• γ« ("*>'; κίιιι^Β έ^ιΊβ Ηδη. 

§ ±. χηι ξνμπην. 5ρΓ. 09, 32, 18. ν§1. ϋΙ)0Γ άλλα οΐιιιβ ζυ§θΙ;οη£68 
χαί 69, 4, 3. — ά<ι κλαμένη ίχ(ΐ. δρρ. 56, 3, 6. — «, το τιΑίονίχτίί»/ χαϊ 
τΰ ξύμηαν άί^ίΐυμίνονς ί/**»-. ϋυϋβΓ (ίβη Αο. 8ρΓ. 46, 6, 3 ιι. Ζΐι 5. 17, 1. 

— οί όννάμίνοι, οί ολιγαρχικοί, (δοΐι.) δοηδΐ ευοίι οί άνναΊοί. Κγ. ζιι 
Οΐοη. ρ. 270. νβΐ. δρρ. 52, 1, 2. — «όϋνατα /.αταϋχίΐν. δρΓ. 55, 3, 7 υ. 
ϋϋυι• ϋοη Λο. 53, 5, 2. — ϊτι και νυν 1)βζίοΙιΙ δΐϋΐι (Ιοιη ΟοϋαηΙνΡη ηαοΐι 
3ΐιΓ ήτοι ~ ιαξίχί 6, 4 0. 1. (IIοϋ1^^δ υ. ΟοΙίΓεο.) Οίοδίτη δίΐίζο ϊδΐ ίίοι• ηαοΙι- 
ίο1§βη(ΐ6 ίί μη — τολμαη ηοοΗ ^ιΐοοίϊίδοΙιβΓ λΥβίδο 000Γ(3ϊηίΓΐ, ^1^ ^;γ Πιυι βϊ- 
δοηΐΐίίΐι δι11^0[•ι^^^^^^ι δι-ίη ηαϋ^δΐβ; άλλ' ίπειάη — τολμάτε, ϊτι και νυν ήτοι — . 
δρρ. 05, 10 Α. II. ζιι ημίί' όί 3, 10, 1. ν^Ι. ζυ τΛ^ίκα 1, 6, 4. — άξννετώ- 
τατοι 1)θ2βϊο1ιηοΙ ιΐοη Μαηςοί ηη ΟβίδΙβδδοΙιϋΓίβ (ζιι 1,75, 1), άμηΟίατα- 
τοι ίΐοη Μαπί^οΐ μπ ΒεΙεΙιταης υηά Βΐ1(1ιιιΐ8, ^1^^^ 3ΐιοΙι υηΙ:)θ1ο1ΐΓ- 
1)ηΓΐίβίΙ. νί:1. ΒιιΙΙηιοηη ζιι ΡΙ;ιΙ. Μβη. 27 !πι ΚοΙ^βηιΙβη ν.ϋΓ(1β άίβ Οοηοίη- 
ηίΐϋΐ οΙ\να οιΓοπΙέ-ιη: ί» ^ίν μη μανχ7άνίτ( κ. απ., σμαΟίΰτατοί Ιστι, ίϊ όε μαν- 
&άνίΤΐ (ϊοτ( χαι όμως τολμάτί), «ΛκωΓατο*. — καχά. δρπ. 4 6,6,3. — ΰτΐίν- 
ύοντες. δρτ. 56. 7, 5. 

Ο. 4 0. § 1. μεταγρόντις νη'ύ Ββζιι§ αυΓ άάιχωτατοι: ΙαδδΙ αΐ3 νοη 
βυΐ'Ρη ιιηςειοοίιΐοη βεδΐΓ6ΐ)ΐιηι;εη. — το κοινό ν, τυ κοι»'ώς ώγέλιμον. (δοΗ.) 

— ηγησάμενοι. δρΓ. 53, 5, 2. νςΐ. 1, 39, 2. — τοίτο μίταΰχίΐν. δρΓ. 
47, 15, 1. ΑιιΓζιιΙδδθη : τοΐτο υ μιτίαχομιν ϊΰον και πλέον ίατίν, δρΓ. 57, 3,7. 
υοΙ)θΓ ϋοη Λο. βΙ). 47, 1δ, 1; Αο. οΐι. 5•<, 5. 1. — οί άγα&οί ρρίΙΙκΊίδοΙι 
ζυ (Ιεηι ίιι ηγηαάμίνοι. Ιίβξοηϋοη υμείς (8ρΓ. 50, 8, 3) οίδ διι1>]οοΙ (163 Ιηίίηί- 
Ιίνδ. δρρ. 55, 2, 1. — ηηίρ το της πόλεως ηλη&ος \νΪΓ(1 δοΐιοη άιίΓοΙι 
ί^πίη νοΓΐ1ίίο1ιΙί£ΐ. ϋίαΐ. δνηΐ. 69. 36. Το της πόλεως πληί^ης ΗαΙ Τ^)ιι^^. ηϊο ^0- 
δίΐ^Ι; .τηιΙβΓ.κ 3, 47, 1. — τον παντός, ϋιιροΐι ΥρΓίκιηηιιης. — χίνόυνεύ - 
6 α ι. -Μηπ ιΐεηΐίο ηοί•1ι άν αϋδ ιΙΐΊΠ ΥοΓί^οη. δρρ. 69, 7, 4. 

§ 2. τοιώνάί 36, 1 Γ. — ώί προς, ϊηιίοιη των αγγελιών απαλλαγητε 
οίπ μη άπαγγείληη μη ίίξηπ οηΙΙιϋΚ. — ίηιτρέιρονιας , (ϋβ ΝίίοΙίΓΪοΙιΙβιι υηϋ 
\\ηδ ηιαη (ίαιοΐι δΐο ζυ οιτοΐοΐιοη δΐΓ6ΐ)1. — άπαλλάγητε ΙίΐδδοΙ αΙ>. Αρ. 
ΡΙιιΙ. 316: των σκωμμάτων άπαλλαγ(^■τ^ς. (Ορ.) — ϊρ χονται. δρΡ. 53, 1, 8. 
ΡΙϋΙ. Ρ1ια(ΐΓ. 441 Γ.: τον ποταμόν τοντον άιαβάς απέρχομαι. ν§1. Χβη. Αη. 7, 1,31. 

— στρατηγοί, πίντίχαίάίχα Ο, 7ί, 2. — ει μή — εστίν, εΐ μη έρχονται 
ΙίΟηναΙοι (δ(;1). υ. ΗΙν ) νςΐ. § 3. νϊιν μή τ» θΓ\ν\\ΡΐοΙ Αγπ. μηιίέν. Οοοίι τι 
αυτών ΙιεϊδδΙ: ΜίΐηοΙιβδ (^β^I^5) (Ιβνοη, \νΪ6 5, 16, δ. 6, 90, 3. 9ί, 1. 
Λβΐ. Ο, 47, 2. — ονχ οϊομαί ϊοίι 5βζ\ΥθίΓΐ6 (3ϋδδ βίο ΙίΟΓΠΓηβΠ ννβΡίίοη ; 
οίν ίϋρ ονχ Γρβηζ ζ. Ι νκ ρ. 258. 136 Θοιχι^δίόον 

λίας χαταηλαγησοι και Ιλομένη ύμας άρχοντας αυθαίρίτον όονλιίαν 
^ίπιβαλπται, αντη ό' ίφ' αντης σχοπονσα τους τί λόγους άφ' νμών 
ώς ίργα δνναμύνονζ κρινη χαι ττ^ν υπάρ/ονσαν έλίνθ^ίρίαν ουχί εχ 
του άκουΐΐν άφαιοίθ^τ^Οίται, Ι-γ, δε του έργω (.[νλαοϋομενη μι] εηιτρέ- 
πίιν πίΐράϋίται οωζαν." 

41 Τοιαύτα μεν ^Α9^ψ•αγόρας απίν, των δε στρατηγών ίϊς άναατάς 
άλλον μεν ούδύνα ετ» εΐασε παρελ&ίΐν , αυτός δε πρης τά ν.αρόντα 
ελί'ξΐ τοίάδί. "διαβολάς μεν ου σώφρον οΰτε λέγειν τινάς ες άλλΊ'ιλους 
ούτε τους άγ,οΰοντας αποδε/ίσΟαι, προς δε τά εσαγγίλλόμινα μάλλον 
όραν, οηως ίΐς τε εχαστος ν.υΧ τι 'ξΰμηασα ηόλις χαλίΖς τους έπιόντας 

Ιπαρασχβνασόμεϋα άμΰνίσ&αι. γ.αΐ Ί]ν αρα μηδέν δίησ/] , ονδίμία 
' βλάβη του τε το κοινον χοσμη&ηναι ν.αΐ 'ίπηοις χαΐ Όπλοις και τοΙς 
άλλοις οίς 6 πόλιμος άγάλλεται — την δε επιμελίίαν γ.αί εξετασιν αυ- 
τών ημείς εξομ^ν — χαΐ των προς τας πόλεις διαηομπών άμα ες τε 
χατασχοπην χαι ην τι άλλο φαίνηται εηιτηδίΐον. τά δε ν.αι έηιμίμί- 
λ7ίμί&α ηδη '/.αί ό τι αν αίσ&ωμε&α ες υμάς ο'ίσομίν." χαι οι μεν 
Ένραχόσιηι τοσαϋτα ειπόντος του στρατηγού δΐίλνθησαν εχ του %υλ- 
λόγου. 

42 Οί δ' ^Αθ^ηναΐοι ηδη εν τ Ι] Κερχΰρα αυτοί τε χαι οΐ 'ξνμμαχοι 
άπαντες ήσαν. χαι πρώτον μεν επίξβτασιν του στρατίνματος και 'ξΰν- § 3. αντ^. δρΓ. 51, 2, 12. — ίψ' αντης. 5ρΓ. 68, 40, 6. - αφ 
υμών. ζα 1, 37, 1; ϊ'ώβΓ οΐϊβ Νϊο!ϊΙ\\'Ϊ6(]βΓΐιθ1αη§ (Ιοδ τους 8ρΓ. 50, 9, 9 υ. Κγ. 
ίϊΐϋα. 2 δ. 78. ν§!. 3, 46, 2? — ώ^ §βΙΐ0Γΐ ζυ ϊργα. 8ρι•. 57, 3, 2. — ί^/α 
11]3ΐδ3θ1ιΙίο1ΐΘ ΥοΓδίιοΙιβ §6ίίθη θυΓβ ΓΓεϊΙιβίΙ:. — άυρα μίνους., Χαα ίρ- 
γοις άύναΰ&αι. (δοΐι.) — ίχ άί — επιτρέπουν (ΐ3(3ιΐΓθ1α οΐαδδ δΐβ ΐΗβΙ- 
δαοΐιΐϊοΐι δϊοΐι Ιιϋΐοοίΐ βυοΗ ηϊοΐιΐ ^βχνβΗΓβη ΙαδδΙ, ηϊοΐιΐ §ε$ΐ3ΐ1βί 
6υΓ6 ΒβδίΓβΙ^αη^βη άιιΐ'οΐιζυδβίζβη. (Ρδ.) ζυ 1, 71, 1. 

Ο. 41. § 1. ονάένα ίϊασ(. Οίβ 5ΐΓ3ΐβ§οη 1ΐ3ΐίβη οίδο ϋΐθ ίείΐϋπ^ άβν 
νοΙΙίδνβΓδ&ηιωΙυη^. — προς ϊη ΒθΖϋ§ οαΓ. (Υθ.) νεί. 3, 43, 3. 44, 3. 54, 1. 
4, 126, 1. 6, 9, 3, — τινά ς. τινά ηιόοΐιΐβ ηΐίΐη Θην3Γ(ί?η. ν^Ι. ζιι 3, 36, 4. — 
ηρός 3υί. ΡΙβΙ. Οβδ. 693, Ι): ηρος ταντα βλέποντα ά^Ι νομοθ^ίτύν. 

§ 2. βλάβη του. Αβίιηΐίοΐι ίχατίρου ώςτίλ/α 6, 17, 1. — ό'ίηστι, άμύ- 
νΐσ&αι. — τοΐι τΐ. του γι ΑΙ)Γ. τέ ϊδΐ 3υΓ χαί νοΓ των ηρός ζιι 1)0ζϊβ1ιβη. (Οδ.) 
— άγάλλίται ρηιηΐίΐ, Ιίϋίιη νοιη Κπ6§θ. νςΐ. ζιι 6, 34, 3. — την ά' — 
ίξομΐν ραΓβηΙΙιοΙίδοΙι. (Οδ.) δοηδΐ δίαηά η3θ}ι άγάλλίται. βίη ΡυηοΙ ιιη(3 ιηηη 
νβΓΐ)3ηά οίδο των άίαπομπών ηιΐΐ Ιπιμίλίΐαν. — ά ι απ ο μη ω ν ά&τ ΟβδβηάΙ- 
δο1ΐ3Γΐβη ηηοΐι νβ Γδ οΐιϊβίίοη β η ΟγΙθπ {ν§1. 6, 34, 1). ^I^11ί^η£^§ νοη 
βλάβη. Οϋδ ΛΥοΓΐ \νΪΓ(1 ηοοίι 3υδ Αρρ. ΒϋΓ§βΓΐϋ•. 5, 71 πη^οίϋΗιΙ. — ην τ» 
άλλο, ίς άλλο η ο αν. — τά άέ. Χβη. Μβω. 2, 9, 4: τα τοιαΐτα πάντα έπε- 
μίλίΐτο. δρρ. 47, 11, 4. — έπιμΐ μίλη μ€^α εΐη δοΐΐοηοδ ΡβρΓ. 8ρΓ. § 40 
υηΙβΓ μίλα. — ^ς υμάς οϊαομεν ννβηίοη ννΪΓ νοΓ οιιοΐι 1)Γίη§βη, ζυη 
ΒθΓ3ΐ1ιιιη§. ΟϋοΓ άνοίΰομίνΐ ζυ 5, 28, 1. νβΓδοΙιΐβάθη ίδΐ (Ιοοίι ,,ΑβδοΙι. Οΐιο. 
64 8: προς ουσπιρ ηχω χαι φέρω χαινους λόγους." (ΑΙ)Γ.) — (ϊαλν&ηΰαν Ι χ 
δοΐιίβάβη 3υ5. Κγ. ζ. Ηογ. 8, 56. 

Ο 42. απαντίς νβΓβΐηϊβΙ Ιίβϊιίβ. — ίπίξέταΰιν βϊηο Ζ\ν6ΐ1β Μα- 
δΐ0Γυη§. (Ρδ.) Εϊηο ΝβοΙιιηυδΙβΓυης, ϊη Β6ζυ§ 3υΓ ΓιϋΙΐΡΓβ γπϊΙ ηιίηιΙβΓβΓ 
ΟβηβυίβΙνβίΙ νοΓβεηοαιηιεηβ, νίεΐΐείοΐιΐ πϋΓ ΐΗβϊΙννείδβ. Οαβ λΥοΓΐ βοΐιεϊηΐ δοηδΐ ξν^^ηαφής ς', μγ' [-^ίο.] 137 

τα'ξιν, ώσπίρ εμίλλην όρμίΗοί/αί τί γ.αι στρατοηίόίυίοΟαι, οι στρα- 
τηγοί ΐΉΟίΤιΟαντο, γχά τρία μ^ρη πίμαντίζ %ν ίχαοτο) Ικληρωοαν, Ίνα 
μητί άμα τιλέονχίς αηορίΤισιν ίόατος και λιμίνιον χ«6 των ίττιτηόίίων 
ίν ταΤς καταγίογαΤς , ηρός η ταλλα ίνχησμότι^ροι χαί ράονς άρχίΐν 
ωοι, γ.ατά τίλη ατρατηγω ηρηστίταγμίνοι' ίττίΐτα όβ προνηίμψαν 
και ις την Ίταλίαν χαί 2ΐι•/.{λίαν τρπς νανς, Ηϋομένας αϊτιης οφας 
των τιόλίίον ύί'ξονται. χαί ίί'ρητο ανταΐς προαπαντάν, οπίος ίηιστά- 
μίνοι χαταηλέίοσιν. μι-τά όβ ταντα τοσΓ^όί ηΰη τη παρασχίνΐι Άΰη-^^ 
ναΤοι αραντίς ίκ της Κίρχνρας ^ς την 2^ι•/.ίλίαν ετηραιονντο, τριήρίσι 
μεν ταΐς πάσαις τίΟΰαρσι χαί τριάκοντα χαί εκατόν χαί όνοΤν 'Ροόίοιν 
ηίντηκοντόροιν — τοντίον Άττιχαί μεν ήσαν εκατόν, ων αι μεν εξή- 
χοντα τα/ίΤαι αΐ 'ό' αλλαι στοατιωτιόίς , τη όε άλλο ναντικην Χίίον 
και των άλλίον 'ξνμμσ.χων — ήηλίταις όέ τοις 'ξνμπασιν εκατόν και 
η ίντακισ χιλίοις — και τοντων Αθηναίων μεν αυτών ήσαν ηίντακόσιοΐί 
μεν χαί χίλιοι εκ καταλόγου, επτακόσιοι όε ϋητες επιβάται των νίών, 
'ξΰμμαχοι όε οι- άλλοι 'ξννίστράτίυον, οί μεν των υπηκόων, οΐ ό' Άρ- 
γείων, πεντακόσιοι, χαί Μαντινεων χαί μισθοφόρων , πίντήκοντα και 
όιακόοιοι — το'ξόταις όε τοΐς ηάοιν ογόοηκοντα και τετρακοσίοις — • ηίοΐιΐ νοΓΖΐιΙ<θΓηηιοη. — ξύντηξιν ΛηοΓϋηπηβ. — ατρητοιίίόίνίσ&α*. 
στ(>ητοηί(}'ίνσί<7ί}α^ Κγ. Βηΐϋΐιδί. νί;!. ]θ(ϊοο1ι 6ο1ιΐ)(;ϊοβΓ Ζϋ Ι'ΙίΐΙ. Κβρ. 342, 3." 
(Ρρ ) II. ΗθΓΐ)5ΐ 8. 17. — τρία μίρη ί" άν&\ ΤΙιοϊΙβ. δρτ. 40, 14. — ϊν Γϋτ 
ίν Κβϊδίνβ υ. ναΙοΙίοηηοΓ ζιι Ηιτ. 7, 49. — (χληρωσαν Ιοθ8ΐθη ζυ, \νίθ ϋ1ι- 
1ίί:Ιί ν.3Γ. ν-ξ^Ι. 6, 6ί, 1. 8, ;!0, 1. (Κγ, ζ. Οϊοη. ρ. 279.) — αμα ηλίοντις Κ\ΐ 
ηνητιλέονιις 81. ΐ), ΥΒίοΙίοηίΐβΓ ηαοΐι λ'η, Κΐηο 01. ομού. — χκτηγ ωγαΐς 1..αη- 
όιιη^οη. {ΚϋΙ)η ζ. ΓΌ!Ι. \, 99.) — (ύχοσμόηρα, ΐνταχτόηροι. (5ο!ι.) — 
χκτά ιίλη, χατκ Τίίξας. (8οΊτ.) ζιι 1, 4.^, ί. — προαηταγ μίνοι, ζιιςο- 
ΙΙιοίΙΙ, ζα 5, 8, 3. — ηροατιαχ/ταν, Ίω ατό/ω. (ϋοΙι.) νι:;! 6, 46, 1 υ. ζα 
4, 92, 5. 

€. 4 3. § 1. ΊοαΙάί ιηίΐ ιΐοηι ΑγΙϊΚρΙ η;ιοΗ δρρ. 57, 3, 6. ΜίΙ είηβΓ ΓοΙ • 
ί^βπίΙοΜ .\ρρο.'>ϊΐ!θη, \\ίο Ίοιτ,άί Ηογ. 1, 195. ν^Ι. ιΙοΓΐ Κγ. ιι. ζυ 5, 49, 3. 
ΑοΙιηϋοΗ οΛ οΙ)θΐι 3, 9, 1. — τ«ϊ? ηάααις. δρτ. 50, 11, 13. — 'Ροάίοι.ν. 
'Ροάίκη' οίηο Ηι;. ιι. οίηο ν0Γΐ)05ϋ0Γΐ. Ποίώ 'Ροιίίονς νκνς Μοηιηοπ 1)ΘΪ ΡΙιοί, 
Γ.ί1)Ι. Ί ρ. 2-24 οοΐ. 2. ίΡρ) Ιηιίοδδ «ίπι! Ιίεί ϋοη ΐιΙΙΐδοΙιβη ΡΐΌ,ΗαίΙνΟΓη ϋίβ νοη 
ΙιΙϊβοηπίΐηΊΟπ ^ρΐιϊΐίΐοΐεη Α(1)θθΙίλη ίΐιιΓ ιος ρο\ν. (Ιγοϊογ Ιίηιΐιιιΐΰοη. %§!. δρΓ. 58, 
1, 3. — {(ί μίν, ννεΐΐ ύβν Οεί^ρπκίΐΐζ αί άλίαι, (Ιϊε Πε^Ιίηιιιηιιι.^ ίζίοΜ. 5ρι•. 50, 
4, 10. νμΙ ^11 1, 110, 1. — αΊραΐίώιιόίς , ατραηώτας τονς πίζομαχήσοντας 
(ίγονοΜ. (δοΐι.) ΑιιοΙι ϋηλιΐαγωγοί 6, 31, 3. (Ογ) ζιι 1, 116, 1. — ίΐϋομί- 
νας. Υλη ζν.'ΡίΙΟΓ ϋπιπϋ 6, 44, 4. 46, 1. (Ρρ.) — Χίων, ην ναιτιχον Χίων. 

§ 2. τούτων \•ί&η να ίωι• ήσαν ιπιίετ ϋίβ.*>β η ννατεη νοη άβη ΑΙΙιβ- 
ιιετη. — Ιχ χαταΐόγον. Οόυΐνΐι δίπίΐΐίΐι. 1 δ. 650. — β^ητις. ΕΙ), ν:^!. δ. 
801. 387. 390. — ξν μμ αχοί ύ( οΐ «Αλο» ξννίΰτρ άτίνον , οί (Γ* αλλοί οϊ 
ξννίσιράτίνον 'ξνμμαχοί τ;οαν. δρτ. 50, 11, 1. — των νηη/.όων αιΐδ (Ιο γ 
ΖαΙιΙ ιΙβΓ ϋηίΚΓΐίιηπεη, νοη ξνμμ;ιχοι, νο^\^\•[. δρΓ. 47, 9. ΐ;ΐ)οη δο οί άί 
Ά. ιΐίο ;ιη(ΐ6Γη η η η (1ε γ Ζϋ^1I άα• Α. Ν;ιο1ι νπηχ6ω>' ΊβΙ \νοΙι1 ταντήχοντα 
χαί ίχατον χαί (ίίηχίλιοί Λΐι.'^ι^εΓ,ΊΐΙοιι. Οοηη 08 )5ΐ ηίοΐιΐ λνϋΙίΓδοΙιειηΙΙίΙι ιΐηίδ 
Τΐιυΐν. ηυΓ ίΐϊοδβ Ζαίιΐ ηίοΜ ογάοΙιιιΙ Ιΐ3ΐ)ε. — Μανι^νν^ς χαί άΐλοι Άρχά- 1 38 θονκνόίόον 

χαΐ τοντων Κρητίς οΐ ογδοψ,οντα ήσαν — γ,αΐ αφ^νδονηταις 'ΡοδΙων 
εητακοσίοις χαί ΜίγαρίνΟι τ^.ιλο7ς φνγάοιν ίί'χοσ* και Ιγ.ατον /.αί ίπ- 
ηαγωγω μια, τριάκοντα άγονστι ιππέας. 
44 Τοσαντη η πρώτη παρααχίνη προς τον πόλίμον όιεπλίΐ, τούτοις 

όέ τα ίπιτηό^ια άγονσαι όλγ.άόίς μεν τριάκοντα οιταγωγοί, -/.αί τονς 
σηοποιους βχουοαι και λι&ο?^6γονς και τέκτονας και οσα ες τει/ισμον 
εργαλπα, πλοία όε εκατόν, ά εξ ανάγκης μετά των όλκάόων 'ξννεπλει' 
πολλά δε και άλλα πλοία και όλχάδες εκούσιοι 'ξννηκολον&ονν τί] 
στρατιά εμπορίας ένεκα- ά τότε πάντα εκ της Κερκύρας ξννδα-βαλλε 

ίτον 'Ιόηον κόληον. και προσβαλονσα η πάσα παρασκευή προς τε ά- 
κραν ^Ιαπνγίαν και προς Τάραντα και ώς έκαστοι ενπόρησαν, παρεκο- 
μίζοντο την 'Ιταλίαν, των μεν πόλεων ού δεχόμενων αντονς αγορά 
ονδέ άστει, νδατι δε και ορμώ, Τάραντος δε και ^οκρών ονδέ τον- 

ζτοις, εως άφίκοντο ες 'Ρηγιον, της ^Ιταλίας άκρωτηριον. καί εντανΟ^α 
ηδη 7]^ροίζοντο, και ε'ξω της πόλεως, ώς αντονς εϊσω ουκ εδέχοντο, 
οτρατόπίδόν τε κατεσκενάσαντο εν τω της Αρτέμιδος Ίερώ, ου αντοΐς 
κα^ αγοραν παρείχαν και τάς νανς άηλκυσαντες ησύχασαν, και προς 
[ΐί] τονς 'Ρηγίνονς λόγους ίτιοιήσαντο, άξιουντες Χαλκιδεας Οντας Χαλ- άω^ μισ9θ(/όηοί 7, 57, 8. ΙΌΙ^θγ χαί ζυ 1, 80, 2. — οί ογ&οήχοντίί. 5ρΓ. 
50, 2, 8. 

Ο. 4 4. § 1. τοααντη. δρτ. 57, 3, 5. Αθίιηϋοΐι τοκζύτη 4, 77, 1. — το ν- 
το ίς, 3υΓ ό'\α ϊη ηαοκσκίνή §ϋϋ3θ1ι(θη Μεπδοίιβη 1)6Ζ02βη. (Β3.) 8ρΓ. 58, 4, 1. 
ν§1. ζυ 5, 8, 1. — ολχάάίς, (ϊι,ΐηλΒον. δοηδΐ δίβΐιΐ ηβοΐι ό'ιέπλα βίη ΡυηοΙ, 
Λνοΐίθϊ 3ΐιο1ι ΙιϊθΓ ξννη7.ο).ον&ονν 3ΐδ ΥβΛϋπι (Ηΐν.) οιΙβΓ ξυνίηλα, Ζ\νβί Μ»! ζιι 
(Ιθΐιΐίθη ΛνϋΓΟ. — χαΐ τονς. (ά τονς? — « Γ(?1)11 ϊη ζν,αΊ ΙΙίπ., ν/οδ Όν. Ιίίΐ- 
1ϊ§1;. — II αΐ'άγχης, \ν3ΐΐΓδο1)βίιιΙίο1ι ΡπνΒΐΙευΙβη §ί?1ιδη§β, νοη δΐ33ΐδ\νοί;οη 
(ΐ3ζπ §βρΓ6δδΙβ, ήναγχασμένα ί>, 25, 2. (Ογ.) — ίχοναι,ος ΰΐδ Κο. βηιΐθΐ 
δϊοΐι οί\ν3 3η βϊηεηι ΟυΙζβηά δΙοΠεη §υΐ6Γ ΑΙΙίΙνθΓ; οίιιίί;β ννεηΐ^βΓ Ιιοΐίβ ίοίι 
Υοη ίχοναΐα θπ^θπίθΓΐίΙ. ν§1. 7, 57, 7 ιι. 8, 27, 3. — 'ξννάιίβαΐί, ξννό'απί- 
ρακϋθη (8ο1ι.) 1η ίΙϊοδβΓ ΒβοΙβυΙυη^ \\ό1ιΙ ηιη• Ιιϊθγ; ϋ^^β1' άιαβάλλαν ζα 6^ 30, 1. 

§ 2. ώς 'ίχαατοι ίυη 6 ^ηοαν , (ΙιιιχΗ χιά 3ρ τχζος Τάρανια βησβΓιί^Ι. 
ηηά ^η^1^^θ 3η^16^8\νο11^η \νίο 3θ§1ίο•1ιβ οδ 1)θ\νοΓΐίδΐ6 1 Ιί§βη ΙίυηηΙθη. 
(Υβ. υ 51.) — ίίηόρησαν, πρόσβαλλαν. (Οδ. υ. Ρρ.) — π αρίχο μίζοντο, 
ηαραηλίοντις ίχομίζοντο. (2θ1ι.) ϋβΓ Αο. ννϊθ ϋοϊ παρκηΐίΐν 6, 47, 2. — αγο- 
ρά^ άγοράν παοίχοναων. {^^ΓΟ^)δ.) ν§1 4, 103, 3. 6, 50, ί. ϊ. Χοη. Αη 7, ϊ, 
6. Αγγ. Αη. 2, 25, 4. — ϊως ^.({ίχοντο ίίΐ ίΐυΓ ου (ϊ^χομίνων ζυ 1;6ζΊ6ΐιβη. 

<; 3. ηόη δθ(33ηη, άβηηηαοίιδ Ι, πηοΙι ίνταυ&α 4, 35, 1. 7, 44, 1; 
η30ΐι οί»'Γω? 5, 38, 2. 76, 2. 6, 48, 2. 49, 3, η3θ!ι ϊηατα 8. 46, 4. ν§1. 1, 118, 
1. 5, 81, 2 υ. ζϋ 6, 32, 2. — ί άέχοντο, οί τιολΐπα, οΐ 'ΡηγΊνοι. — ίν τω 
της Ά. Ιν της Ά. τω? ν§1. 3, 81, 4. 96, 1. 5, 47, 43 1)ΐδ ν^Ι. 3, 70, 3; άΆ- 
§6§θη3, 75, 2, νϊρΐΐβίοΐιΐ ηποΗ χη 'ύηάβΓη. — Ιίρω. ζα 4, 90, 2. — παρ ίίχον, 
οί 'Ρηγϊνοι άηλονόα. (δοΐι.) — ά νίλχίοαντις, ηγονν ίχ της &κΙάϋΰης ίις τήν 
'ξηράν. (8θΙ).) νί;1. 3, 89, 3. 6, 104, 3. 7, 1, 3 εΐο, α. ζυ 6, 34, 4. — ηρός 
τί. ΤΙΐϋΚ., πίθϊπΐ Αγπ., 1ΐ3ΐ)6 3η§βΓ3η§βη βίδ δοΐΐο § 4 Γο1§βη χ«» ηρος τα πρά- 
γματα ίΰχόπονν. δαυρρβ ΕρϊδΙ. ογϊΙ. ρ. 87 \νϊ11 προς άέ, βη δϊοΐι υηρβδδβηιΐ; 
3υοΙι ηιϋδδΐθ βϊη ΙίβΙοηΙΟΓ Ββ^ηίΤ νθΓΐιεΓ§βΙιεη, οίΝνα χαΐ ηρος τονς 'Ρηγίνονς 
(ίέ. ΕΙιβΓ πιόοΗίΘ (]3δ τί ηιϊΐ ζνβί Ηδη. ζα δίΓοίοΙιεη δβϊη. — λόγους ίηοίή- 
ϋαντο υηΐβτΐιοη οΐβΐΐβη, νιο ί, 101, 1. δ, 41, 1. ξιηττροί^ής ς', ,««'• [415.] 139 

κιόίΰσιν ονσι Αίοντίνοις βοηίίΗν οΐ 6^ ονδέ μΐ&' ΙτΙρίον εφαύαν £-4 
οίϋΟαι, άλλ' ο τι αν και τοΐς άλλοις Ιταλιώταις 'ξννόοκϊΐ, τοντο ηοιή- 
Οίΐν. οί όέ ηρος τα ίν Γ// ^ΐ'/.ίλία πράγματα ίοχόηονν οτω τρόηω 
άριστα προσοίσονται• χαί τάς ποήτιλονς ναι ς ίχ της Έγίστης αμα 
ττροσί-μίΐ'ον, βονλόμίνοι ίίόίναΛ τηρΐ τιον χρημάτων ίΐ Βοτιν ά ίλίγον 
ίν ταΤς ^Αθήναις οί άγγίλοι. 

Τοΐς όέ Σνραχοοίοις ίν τοΰτω ηολλαχήδίν τί ηδη καΐ άπο τωνίδ 
■λαταα-λόηων σαφή ηγγίλλίτο οτι ιν 'Ρηγίω αί νψ'ς ηοιν χαί ώς Ιπί 
τούτοις τταρίοχίνάζοντο τιάοΐ] τ/) γνίόμη χαί ονχέτι ητιίστουν. χαΐ εςι 
Γί τονς ^ιχίλονς πίριέπίμηον, ενΰα μεν φνλαχας, προς όε τονς πρέ- 
οβίΐς, χαί ες τα πίριηόλια τα εν τι] χωρά φρουράς εοίχόμιζον, τά τί 
εν τη πόλίΐ οπλών ί'ξετάΰίΐ χαί Ίππων εσχόηονν ίί εντελή εστίν, χαί 
τάλλα ώς επί ταχεί πολεμώ χαί όσον ου παρόντι χαΟ^ίσταντο. 

Αί ό' εχ της Έγεστης- τρεις νψς αί πρόπλοι παραγίγνονται τοΤςΙΟ 
^Α9ηναίοις ες το 'Ρηγιον, άγγελλουοαι οτι τάλλα μεν ουχ εστί χρή- 
ματα ά νπεσχοντο, τριάχοντα όε τάλαντα μόνα φαίνεται, χαί οί στρα- 
τηγοί ίν&υς εν άϋνμία ήσαν, ότι αυτοΤς τοντό τε πρώτον άντίχεχρού- 
Χίΐ χαί οί 'Ρηγΐνοι ονχ ΙΟελήσαντες 'ξυστρατενειν, ους πρώ)τον ηρ'ξαντο 
πίίΟίΐν χαί είχός ην μάλιστα, ^ίεοντίνων τε 'ξνγγενείς οντάς χαί σφί- § 4. ον<ίί μί&' ίτίρωί'. οντΐ μηά των \4^ηναίων οντ( μιτη των Συ- 
ραχονσίων. {6ο\\.) 8ρΓ. 24, 2, ϊ ο. ζα 2,67, 5. — ηρος τά — η ρ ο σο ισού- 
ται, \νίβ 8Ϊ0 8ϊοΙι ϊη Ββζιι§3ΐιΓ(ίϊβ — 5θηβΗιιιοηδθ111οη. νςΐ. 5, 105, 
3 υ. ζιι 4, 18, «. — ηρόηίονς ν ο γ αυδβ β5 οΐιίο ΙνΙθ. νί;Ι. Μογ. ζπ ΙδοΙίΓ. 
Ρβηοι;. 16 § 92. (Ρρ.) ϋίΐ5 ΝΥοιΙ ί5ΐ βυοίι Χεη. Ιΐβΐΐ. δ, 1, έ7 ννΐοάεΓ Ηβιζιι- 
δΙοΙΙοη. ΟειηείηΙ δίηιΐ (ϋβ 6, 42 ΡΓχνϋίιιιίβη. ν•;!. 6. 46, 1. (ΒΙ.) ϋίοη 0.50,9. 
Αρρ. ΠϋΓ^. 5, 85. 87. 98, ναΰς ϊτιίτιλονς ΡοΙ, 1, 50, 6. — Ίταλιώται^ς. 5ρΓ, 
41, 9, 5. — 7Iί(^ί. δρΓ. 61, 6, 4. — των χ ηημά ιων ^ι, &, Ι^. 8,2. — ίστιν. 
υηάρχΗ 6, 6, 4. (,Ρρ.) ν§1. 6, 46, 1. — (λίγον ζΟϋΆ^Ι ΙιαΙΙοπ, νηϊϋχονιο 
6, 46. 1. ζΐί ηιιρίΰχίνάζοντο 9^ 23, 1. 

Ο. 45, § 1, άηό. ζυ 6, 28, 1. — «ΤΛί/'/• ^ορίι. ΕΙ, 1223: ϊ/.μα&' ιι σα- 
'/η λίγω. 8ο \νο1ι1 3υοΙι βΐ;. 41 : οηως ίίν (ίΟώς ημιν άγγίΟ-ι^ς ακ'^η. (ΒΙ.) — 
ως ίηϊ τούτοις \\'\ΰ α ϋ Γ άοη (ΪΓυηιΙ, ίπ Γοίβο (ίίβ.*ί6Γ ΤίιαΙδ3θΙι ο η , 
,.ίη ι1ει• λ'^0Γ3υδδ6ΐζυιι§ (Ιαδδ <3ί68ο1ϋϋη οιπβείΓεΙοη δοίοη, Λβίαπϋοΐι § 2." (Απη.) 
νη|. 7, 73, 8 11. ζιι 1, 65, 1? — γνώμί] ΕϊΓθγ. (Υβ.) 

ί5 2. ίν»α, ί'ίς τίνας. (5ΰ1ι.) ίς τα Κγ. ΒηιοίΐϋΙ. λΥοπί^^ΐοηδ \\•ίΓϊ1 ξν&α 
δοηδΐ δο ηίϋΐιΐ Ιείοΐιΐ νοΓίιοιηηΊθη. — ηρος άΐ τονς η η 3η(]θΓβ δίΙίοΙεΓ 3ΐ)εΓ. 
δρΓ. 50, 1, 13. — ηίρίτιό λια (ύν τκρίηλοίη ηιΐΓ είπί^ε βοΐιίεοΐιΐε Ηδΐ)., ϋοοίι 
Γϊοΐιΐίί;. ζιι 3, 99. — (ντίλη ϊιη ςεΐιδτίβεη ΖιΐδΙαηϋο. — ώς (ηΐ ταχίΐ, 
ώς /ν ανντόμω (αομίνω. (δοΐι.) ν_ι;1, 4, 55, 2 ϋίοη €. 51, 6: ώς ΙηΙ τάχη ηο- 
λίμφ ηκυιαχίνί'ζοντο. — 'όαον ον Γ3δΙ. ζυ 1, 30, 2. 

' ΰ. 46. § 1. αί ίχ άϊο 3ΐΐδ — ζιΐΓϋοΙ<1;ε}ΐΓοη(3εη, \\'ίε 8, 89, 1. ζιι 3,5, 
1. — ηί ηρόηίοί 6, 44, 4. — αντιχίχρον χίί , παρά γνώμην άπηντήχΗ. 
άηοβίβήχΐι. ίϊ^οΐι.) ϋβηο. 18, 198: αντίχροναί η x^ά γιγονίν οίον ονχ ίάίΐ. (ΒΙ.) 
Οπ.'; υηδ 1ι3γΙ Ιίΐίπίϊοηιΐε ΡβρΓ. ίιαΙ)εη βυοίι ΡΙ;ιΙ. ΡΗαιίΓ. 228, β, Ορμ-•. 21, 206. 
33, 7. 37, 15. — χαΐ οί 'ΡηγΙνοί, άντίΧίχρονχκτκν. (Υο.) — ονχ ί&ί).η- 
ααντίς. 8ΐ)Γ. 50, 11, 8 υ. δΒ, 10, 2. ν^Ι. 6,80,2 ιι. ζιι 1,2,2. - ηρζαντο 
ιιπ Ιετηοιη ηι εη Η^ΙΙεπ. (Υα.) — ΐίχος ην, ξνηχρητιναν ΰ'ηλονότι τοΙς Ά9η- 
νηίοίς. (δοΐι.) πιϊ9{ιν ΟΡ^,'. Υ.τ., ίοΐι (9ίλησαί, ιο^λ^ι^■. 140 Θονχνόίόον 

'ϊαιν άίϊ ΙηιτηδίΙονς. ααί τω μεν Νικία προσδίχομένω ην τα παρά 
των Έγίοταίων, τοΐν όέ ετέροιν και άλογώτίρα. οι όε ^ΕγίΟταΤοι τοι- 
όνδί τι εξίτίχνήοαντο τότε οτε οι πρώτοι πρέσβεις των ^Αί^ηναίων 
■ηλ&ον αντοΐς ες την χαταοχοπην τιον /ρημάτίον. ες τε το εν "Ερνκι 
ιερόν της Α(/ροόίτης άγαγόντες αντονς επέδειξαν τα αναθήματα, (^ιά- 
λας τε γ.αι οίνοχόας και ^νμιατήρια και άλλην κατασκευήν ουκ ολίγην, 
α οντά άργνρα πολλώ πλείω την όψιν άπ' όλίγης δυνάμεως χρημά- 

3των παρείχετο" και ίδια "ξενίσεις ποιούμενοι των τριηριτών τά τε εξ 
αύτης Έγεστης εκποψατα και χρνσά και αργυροί 'ξυλλέ'ξαντες και τα 
εκ των εγγύς πόλεων και Φοινικικών και Ελληνίδων αΐτησάμενοι εσε- 
φερον ες τάς εστιάσεις ώς οικεία έκαστοι, και πάντων ο)ς επι το 
πολύ τοις αύτοΤς χρωμενων και πανταχού πολλών φαινομένων μεγα- 

ΐκλην την εκπλη'ξιν τοις εκ των τριηρών Ά&ηναίοις παρεΐχεν, και άψι- 
κόμενοι ες τάς Άθ^ήνας διεβρόησαν ώς χρήματα πολλά ΐδοιεν. 

Και οι μεν αυτοί τε άπατη&εντες και τους άλλους τότε πείοαν- 
τες, επειδή όιήλ&εν ό λόγος οτι ουκ εϊη εν τ/] Εγεστί] τά χρήματα, 
^Ιπολλήν την αΐτίαν είχον υπό των στραταοτών οι δε στρατηγοί προς 
τά παρόντα εβουλεΰοντο, και Νικίου μεν ην γνώμη πλεΐν επί Σελι- 
νούντα πάσΊ] τ7> στρατιά, εψ όηίρ μάλιστα επεμψϋησαν, και ην μεν 
■ηαρβχωσι χρήματα παντι τω στρατίΰματι Εγίοτάΐοι, προς ταντα βου- 
λεϋεσ&αι, ει δε μή, ταΐς εξήκοντα ναυσίν, Οσας περ ^τήσαντο, άξιοΰν 

§ 2. Νιχί(( 6, 22, 3. (Όδ.) — π () οαάίχ ομί*- ω ην. δρπ. 48, 6, 4. ν§1, 
§, 60, 1 υ. Κγ. ζ. Αγγ. Ι,ίδ, 1. — τ« ηκρά των Έ. ύαϋ νοη Ε§θδΐ3 Ιιεπ 
ϋΙ)6Γ (138 άοΓΐ ΒθΓιιηϋ(?ηβ ΟειηεΙίΙβΙβ. Ζϋ 6, 22, 3.^- τοΙν ίτέροιν, 
Άλχιβιάόιι χαΐ Ααμάγω. (δοΐι.) — χαΐ άΐογώτίζα, ίτι μάλλον πάρα γνοψη>'. 
(^^^ο1^5./ ϋβΙ^βΓ ζΐίί "ίρΓ 69, 32, 18. - ίχτίχναα»α* βοίιβΐηΐ δοηδΐ ιιίοΗί, 
νοΓΖυΙίυιηηΊΡΠ. — τόη 6, 8, 1. (Οδ.) — οί τιρώτοι, πρ. 6, 6, 4. 8, ί. (Ηΐί.) 

— αΐτοΐς ίδΐ ζιι ΓΗδδεη \νϊβ 6, 34, 2. 8ΐίΓ. 48, 9, 1. ν$ί1. 3, 5, 3. - Ις τί. 
Ώβτη ή βηίδρποΐιΐ ^^^δ και νοΓ Ιύίη. (Ρρ.) - χατααχίυή 6βΓ3ΐ1ιβ. ζα ϊ, 
97, 3. ν^Ι. Κοΐ3θδ ζυ Ρ!ϋΙ. ϋίοη 15 'ηιιοΐι Ι^βί δοΙιδΓεΓ). — ηολλω — ηαρίί- 
χίτο, ολίγα τ?) άυνάμα. υντα μίγάλην ηαντσαίαν ηαηίΐχί. (δοίι.) — ηΐίίω, 
της άννάμίως. (,ααοοί^δ.) — άπο 1) θ ί. 5ΐ»Γ. 68, 16, 7. ν^Ι. 1, 49, δ. δ, 103, 1. 

— άυνάμίως ΒβίΓκε. ζϋ 5, ίΟ, 3 α. 109. 

§ 3. ξίνίΰι,ς. τρ^«χύ ηαοΐι ΡοΙΙ. 6, 7 υ. εΐη (Ιβω ΤΙιιιΙί. βΐ§εηΙΙιϋΓΰ1ϊοΙΐ6$ 
λΥοΓί. ίο!3βοΐ£ ζ. Ρΐιρνη. ρ. 351. - χανΰα, οίιηβ ΛΓϋΚοΙ. ζυ 6, 31, δ.^ - 
αϊτηΰάμίνοι,. χρησάμ^νοί {\\^\ΛΒη δίοΐΐ). το όί απήαο,νης ηνιΐ τον λαβόνης ί'.νίν 
τοΖ μέλλί^ν άποάωοΗν. (δοΐι ) «ρΓ. 52, 10- 5. - ώς ίπί το πολύ ηιεϊδίεη- 
ΙΙιβΠδ. ζυ 1, 13, 1. — τοΙς ίχ. ?ρΓ. δΟ, 8, 16. ν§1. 6. 46, 1. — ηαρίΐχΐ, 
ταντα 8ρΓ. 47, 4. 2. (Οδ.) λΥβηη ηϊοίιΐ τιαρίίχον ζυ Ιβδοη ϊδΐ. 

§ 4. (ϊκ&ρόησαν νβΓΐ)Γβϊΐ6 Ιθ η άαδ ΟβηΐοΗΙ, Ι^εί Τ^.υ1ί. ηυτ ιιοοΗ 
8, 91, 1. 1^ε^ Χεη. πυρ ΗεΙΙ. 1, 6, 4. ΑυοΙι »ρονς ΐδΐ ηϊοΗΙ αΐίβεηιεϊη ϋί^ΐίοΐί, 
ΐ3εΐ τίιυΐί. 4, 66, 2. 5, 7, 1. 29, 2. 30, 1. 8, 79. 1. %§!. ίεχ. Χεη. - ό'^ήλ- 
&ίν 6 λόγος. Κγ. ζυ Χεη. Αη. 1, 4, 7 ΙαΙ. Λυδ^. -^ τά ιΐΐε νει-Ιιειβδεπεη. 

— νπό. ΡΙαΙ. Αροΐ. ϊί^ι ο: όνομα ίξίΠ χαΐ «ϊτίαν νηο των βονλομΐνων λοίάο- 
ρύν την ηόλιν. (^.Ί^ο1>8 ) δρΓ. δί, 3, -3. - ηρ6ς, \νίο 6, 4 7, 1. ν^;!. 8ρΓ. 68, 
39, 5 «. Κγ. Ζϋ Χεη. Λη 1, 3, 19. 

α. 47. § 1. γνώμη ζυ 2, 11, 2. — Ιψ οηιρ Ννοζυ. ζυ 1, ."39. Κγ. ζ. 
Οΐοπ. ρ. Ι.νί υ, δΙ«(3. 2 5. 183. - οβαΰηΐρ «, 8, 1. (Οδ.) ξνγχρί^ί^ης ί', μη. [415.] 141 

διόόναι αντονς τροφην, γ.αΐ -ηαοαμίίναντας Έίλινονντίονζ η βία ■ηΐ 
'ξυμβάοίΐ όιαλλά'ξαι αντοΤς, και οντω, ηαρα-ηλίΰοαντας τας αλλάς πό- 
λίΐς και ίνιδι-ί'ξαντας μίν την δνναμιν της ^Αθηναίων 7ΐόλί:(ος, όηλω- 
οαντας δε την ίς τονς φίλους χαί 'ξνμμάχοχκ ηηοϋνμίαν , αποπλίΐν 
οϊκαδ(, ην μη τι δι ολίγον και αηη τον αδόκητου η Αίοντίνηυς οίοι 
τί ώσιν (οί/ίλησαι η των άλλων τινά πόλιων νροααγαγέο&αι, και τη 
τιόλίΐ δαπανώντας τα οΐκίτΐα μη κινδυνίνίΐν. Αλκιβιάδης δί ονκ ίψη4.3 
/ρψ'αι τοοαντη δννάμίΐ ίκηλίτΰοαντας αίσχρώς και αηράκτως άπίλ- 
ϋίτΐν, αλλ' ες τί τάς ιιόλίΐς Ιηικηρνκίνίοϋαι τιλην ^ίλινονντος και 
^Συρακουσών τάς άλλας, και ηίΐραο'άαι και τονς ^ικίλονς τονς μεν 
άιματάναι άηο τών ^νοακοοίίον τυνς δε φίλους ηοαΐο&αι, η•α οΐτον 
και ατρατιάν εχωϋι, ηρώτον δε ηίίθίΐν ΒΙίοαηνίους - Ιν πόριρ γάρί 
μάλιστα και προσβολΓ• ίΐναι αυτούς της Σικίλίας, και λιμίνα και Ι- 
φόρμησιν τί] στρατιά Ικανωτάτην εσισ&αι — • τι ροσαγ αγομένου ς δε 
τάς -ηόλίΐς, είδότας μίθ' ών τις τιολίμησι-ι, οντ(ος ηδη ΙΣυρακουσαις 
και Έύ.ινουντι ε-πι/ι-ιΟΗν , ην μη οι μι ν ^Εγεοταίοις 'ξνμβαίνωσιν, οΐ 
δε Αίοντίνονς όώοι κατοικίζειν. Αάμαχης δε άντικρυς εψη χ.ρηναι.^% 
ηλίΤν εη'ι ^Σνρακοίσας και ττρος τι] τιόλίΐ ως τάχιστα την μάχην ποι- 
ίΐσθ^αι, εως ετι άηαράσκίυοί τ' ίίσ* και μάλιστα έκττίΉληγμένοι. το 
γαρ τιρώτον πάν στράτίυμα δίινότατον ίΐναι' ην δε χρονίσΐ] πριν ες 

§ 2. ηαρημ ίί ναρτσς, τονς \4Άηΐ'αίονς. (δοΐι.) — αντοίς, τοΙς Έγΐ- 
<!ταίοις. (δοΐι.) — ττ^ραπΑί ϊν. ιηίΐ. οίοαι Αο. λνϊβ 6,62, 2. 104, 3. 7,56,1. δρρ. 
46, 6, 8. — ίη ιάίίξανης. ν§|. 6, 11, 'Λ. (08.) — ίΤ** ολίγον, Λ« ταχέων. 
(8οίι.) ζϋ 1, 77, 4 II. 4, 9ϋ, 1. — από. ζιι 6, 34, 8. — τ/; τιο'λί* ^βΙιΟΓΐ 
ζυ χινάννίναν. (δοΐι.) ζιι 6, 9, 3. — οϊχιία, ίιη Οο^^ίΠδαΙζβ ζα ιΐοηι ΥειίΏΟ- 
§011 (16Γ ΕςοδΙϋει•. — χινύννίύί ιν 1ΐ3η§1 §1οϊο1)Γίΐ1Ιδ ηοοίι νοη ηρ γΐΌίμη 
ϋΐ). (Οδ.) 

Ο. 48. § 1. άπράχτοις. άπρακτους Γρ. α. Κγ, Βηίοΐΐδΐ. ν§1. 1, 111, 1. 
3, 113, 3. 4, 22, 3. 61, 5. 99. 5, 38, 5. 56. 5. 6. 85, 3. 86, 4. δρΓ. 57, 5. 
ν§|. 59, 2, 3 υ. ζιι ("'παριϊσχίνοί 3, 4, 1. Οίΐδ Αίΐν. ^ιβΒιουοΙιΙ Τΐιυΐί. δοηδΐ 
ΛΥΟίΙοΐ' 80 ηοοΙι ϋ1)0ΐΙι;ιιιρ', ίι•£οηι1\νϊο — ίτί ιχηρυχίύίσί)^ αι ηύΐ ες 1ΐ3ΐ Τΐηιΐί. 
ηιΐΓ Ιιίοι•; ηηίΐ ηρής 1;ϋί οίηοιη ριτδδηΐίοΐιβη 01)]οοΙ 4. 108, 3. 7, 4 9, 1. 8, 70, 
2; ιηϊΐ ώί 7, 48, 3; 1ι;ιυϋ;:οΓ ΓπιΙ ϋοηι ϋβΐίν. — τας ιίλλας λνϋηΐβ ηΐ3η ηοοίι 
ηόί,ας ΰΓ\\•ηΓΐεη; δΐιηϋοΐι η.ιοΐι ηΧήν — δίοΐιΐ τώί' ιαλων 5, 17, 3, \νϊβ οί λοι- 
ποί ηθοίι (Ισοι μη — 5, 10, 10. (Βό.) — ϊχωαι, ηηυ τούτων των τιόλιων. (δϋίι.) 
οί Άί^ηναΊοι. — 77ί*«^ί»ν. 8ρΓ. 53, 1, 7. 

§ 2. πάρω, πίραιώσα. (δοΐκ) ζυ 1, ί20, 2. — προαβο).);. ζυ 4. 1, 1, 
— ί'/ όρ μησιν. (ΐξόρμίύΐν Ρίηί§ο ίΐδπ. ; (ϋβδοδ: ΑηΙίβΓρΙαΙζ (ΙϋΙίβϊ, δοΐιοίηΐ 
^β^1ο^I1 δοηδΐ ιιΐϋ1ι( νυΓ/:ιι1ίοηιηΗ>η ; ]ριΐ6δ: δΙοηίίΟΓΐ η ηι νοπ (]0Γηδ6ΐΙ)βη 
3118 Αιι^ΓίΓΓο §0{;βη ιϋβ Κοϊηϋο ζ υ ιιηΙβΓΠοΗιηοη. ζιι2, 89, 7. — ^ί- 
θ^' ων, τίνας 'ι^ξονσι συμμόχονς. (δοΐι,) — τις. ζιι 6, 10, 3. Υί;1, 3, 55, 2. — 
ηάη. ζιι 6, 44, 3. — οί μίν, (ϋθ δοΙίπιιπΙίβΓ. 8ρΓ. 50, 1, 2. — Έγισταίοις 
ξνμβαίνωσιν δϊοΗ ηιίΐ ϋβη V. πιΐδ δόΐι η Ι οη. ν:;!. 3, 52, 1. 4, Γ28, 4. 5, 
80, 1. 81, 1. 8, 98. 2. — χ ατοιχί ζ( ιν , τονς Ά&ην«ϊονς ίΐΐδ δυ1)^^^ι. 

€. 49. § 1. ίίντιχρνς §αταάβζιι, ζυ ΐίΙ»Ίν μοίιδη^. (ΠΙ.) ν^Ι. ζυ 2, 4, 
3. — την μάχην ά\β ζιι θΓ\ν3Γΐοηϋβ δοΐιΐηοΐϊΐ. ζιι 3, 105, 4. ν^Ι. 4, 
68, 5. 5, 65, 4. 8, 103, 2. — ΐΐσί, οί Σνρηχόσιηι. δρρ. 58, 4, 2. — χρονί- 
ζίΐν ηοοίι 8, 16, 3 ιι. ΡΙηΙ. ΙΜιδϋι•. ρ. 2 55, 1); ίη ι!ργ ηΙΙ. ΡΓΟδα δοοδί \νο1ι1 142 &ονχνόίό^)ν 

Οψιν ελ9•ί~ν, τ^ γνωμϊ] άνα&αρσοΰντας άν^^ρώπους χαί ττ^ οψΐΐ χατα- 
^φρονίΐν μάλλον, αιφνίόιοι όε 7]ν ττροσπέαωαιν, εως έτι πίριόίίΤς ττρος- 
όέχονται, μάλιοτ αν οφάς πίριγίνεσΟαι και κατά πάντα αν αντονς 
εκφοβηοαι , τι] τβ οψι-ι — ηλίΐοτοι γαρ αν ννν φανηναι — και ττ] 
ηροοόοκία ών πίίσονται, μάλιστα ι)' αν τώ αντίκα κινδννω της μά/ης. 
ίΐκοζ δε ίΐναι καί εν τοις άγροΤς πολλούς άηοληψ&ηναι ίξω όιά το 
άηιστίΐν σφάς μη η'ξίιν, καί εσκομιζομίνων αυτών την στρατιαν ουκ 
ζάηορηΰίΐν χρημάτων, ην προς τι] πόλίι κρατούσα καβέζηται. τους τθ 
άλλους Σικίλιωτας όντως ηόη μάλλον καί εκίίνοις ου 'ξνμμαχηαιν καί 
Οψίοι προσιεναι καί ου διαμίλληβίΐν πίρισκοποΰντας οηότίροι κρατη- 
σουΟιν. ναυστα&μον δε επαναχωρησαντας καί εφορμη&εντας Μέγαρα 
έφη χρηναι ποίίΐσθ^αι, α 7;ν Ιρημα, απέχοντα Συρακουσών ουτί πλουν 
πολύν ουη οδόν. ηϊοΐιΐ. — άνΟ-ρώηους ν/ύτάβ ίβΚ Ιϊβΐιβί' εηΐΐΐθΐιΐ'βη. 8ρΓ. 55, 2. 6. — καί τ ζ 
ΰχριι, βυοίι 1)βίηι ΑηΙ)1ίο1ί. Υβ. ιι Α. Αΐΐβίη άΆΪ)βΊ νβπυίδδΐ ηΐΒη Ιν. Κγ. 
8ρΓ. 4 8, 2, 6, (Ρρ.) Ε» •ννϊΐ"(1 αΐ80 τ^, γνώμ^] καΐ τ^ οι/.•ίι άί^αδαρσονι^τας ζα 
Λ'θΓΐϊίπίΙβη δοϊη. νςΐ. ζιι 4, 3 4, 1. Κγ. ζ. ϋΐοη. ρ. 13 5. 1η(1θ58 1<;οίΐηίβ πιβη ττ- 
όχρα, ΗΐΙεηΓβΙΙίί άνηηηιίδοΐι ία85οη; άιίΓοΙι (Ιβη Αηΐ^ϋοΐί νβΓθθΙιΙ(?η. 

§ 2. αΐ(^νίΰι,οι,. αϊ<^νίό'ίο»> ιΐίθ Ι)βδΙοη Ηδη.; ϊ:(.'§βη άθπ 8ρΓ3θΙ)2βΐ3Γ3υο1ι. 
ζα 4, 75, 3. ΛΊεΙΙβϊοΙιΙ νβΓίϋΙιιΙθ ά\& ΓαΙδοΙιβ ία ^1^^δ^^ δίοΐΐβ 8ρϋΙθΓβ αϊ^^ί- ί| 
ύιον ^^1ν^1Ί^^81 ζιι §6ί»ΓαιιοΙΐρη. ζιι 4, 112, 1. νε;!. Αρρ. Ριιη. 8, 97, Μαΐί. 9, 
9, 5, 8γΓ. 19, ΡΙιιΙ. II. της 'Ρωμ. τύχης 10. Πολιτ. ην.{)('.γγ . \•1. δίοΐ). 105, 6^. 

— ηρ οαάέχον ται , οι Σνραχύαιο». (Ρδ.) — σγ α ς. β'^ιΊς ΒεΙίΙνΟΓ, νίεΐΐείοΐιΐ 
ΛΛ-βϋ ά^ν Νο. τιλύατοί ίοΙ§(;. ΑιιΓ είϋ δίη§ιιΐ9Γβ8 8ιιΐ3]βοΙ 1)θζο§οη δίβΐιΐ ο(^ας 
οΓΙβΓ. ζα 3, 111, 2. — κατά ηάρτα. ζιι 6, 37, 1, — αυτούς, τονς .Σνρα- 
χονσίονς. (δοΐι.) — ηλΐΐατοί. ζιι ίτο»μηϋάμίνοί Ο, 25. 3. ν§|. ζα ον (Τ'/πς 4, 
114, 5. — μάλιατα — μ^'Χν^• ^'^'^^ κοινοΰ το ίχ(/οβησαι αντονς τω ηροσιΤο- 
χηΰαί αντίκα ίν κινάϋνω άίαμαχήοία&αι,. (8θίι.) — άηολη(^ ^ηνα ί. άηολίΐ- 
μί^ηναι βίηΐ§θ Ηδη., λυοΓΟγ θΙιθγ νποΧίκ^ί^^ΐραί ζιι βΐ'νιΗΓίρη ΛΥίίΓβ. (Ρρ.) ϋεΙοοΓ 
ίθηβδ ζιι 2, 4, 4. ΝίοΙιΙ ηο11ιϊ§ ίδΐ καν ΐν Γϋΐ' και ίν. νι;!. δρΓ. 53, 1, 10 α. 
ζυ άονλίΐααί 1, 81, 2. — ί'ίω νβΓάδοΙιΙϊβΙ Κγ. ΒηιοίιδΙ. ϋοοΗ νςΐ. 1, 134, 2. 
Ρρ. ννίΐΐ 1ίβ1)βΓ ίν τοις αγροϊς δίΓβίϋΙιβη. — μη. 8ρΓ. 67, 12, 8 υ. Ζΐ! 4, 10,1. 

— ίακο μιζο μίν ων αντων ννδίη'οηιΐ (ννβηη §1βϊθΙι ΗΙ.) δΪ6 ϋΐΓβ 
Η3ΐ3β Ιιίηβίη 5Γ3ο1ιΙβη. ν§1. Ί, 18, 3. (Αρη) ΙοΗ ν6Γΐ3ίη(]β (ίΐβδ είδ οΙριώ 
χαΐ ίν το~ις άγρο'ις βηΙδρΓθοΙιβηά ηιϊΐ ίίβηι νοΓΐιβΓρο1ΐθη(1οη (ν^Ι. ϋΙ)θΓ ά\α Υογ- 
Ιΰίηάυη^ 8ρΓ. 59, 2, 3), δβίζΰ ηαοΐι αντων είη ΚοΙοη υηιΐ Ιβδβ (Ιππη: την στρα- 
τιαν ά' ουκ — . (Κγ. ΒΓϋοΙίδΙ.) 

§ 3. ηάη μάλλον, ζιι 1, 3, 2. — -ηροΰιέναι \νϋΓ(3βη δίοίι ζπ\νβη- 
(Ιβη, -ννΐθ 1, 39, 3. 40, 4. 4, 85, 3. 6, 91,4. ΒεδΙίπιηιΐ6Γ ιιηά ΗδυΠ^ε'" "ί>οί- 
χωρίΐν. — η(ρ ιαχοτιον ντας. νβΐ. 4, 71, 1. — ίψορμηθ^ϊντας ηΆ^Ϊ\ άβνη 
δίθ δίοΐι (ΙΟΓίΙιίη, ηοοίι Μβ^ΟΓα, §ο\νθηοΐ6ΐ; ίγορμισ^έντας δοίιβΓεΓ Ιηιΐ. 
3(1 ΡοΓδ. Α(1νεΓδ. ρ. 345, (3επι 3ΐιοΙι Ρρ. ίο1§ί, οΐιδοΐιοη επ ΙιειπεΓΚΙ (ΐ8δδ Τΐηιΐί. 
δοηδΐ ηιΐΓ (Ιβη Αο. ορμίοασ&αι ζοΙίΤΆυοΙΛ. Αιιοίι Αγπ. 1)ϊ11ί{^1 ίη (Ιογ (ΐΓΐΙΙεη Αιΐί^• 
Ιγορμισί^ΐντας, ύα (ΙβΓ 8ϊηη δβϊη ηιϋδδβ: \νβηη δίβ νοη (ΙβΓ 8οΙΐ3υδΙε1Ιυβ§ 
ϊΙΐΓβΓ ΜηοΙιΙ νοΓ δγταΐίυδ ζιΐΓϋοΙί^εΙί εΐιτί δεϊεη ιιη(1 ϊίΐΓβ δοΙιίΓΓο οηδ 
ίαη(1 §θ1:)Γ3ο1ιΙ ΙιϋΙΙβη, ηιϋδδίοη δϊβ Μβ§3Γη ζιίΓΗαιιρΙδΙβϋοη (Ιετ 
ΚΙοΙΙβ ηιαοΐιβη. — ίρημα 6, 4, ϊ. (ΗΙί.) — άπίχοντα — οάόν, οντί 
κατά γην οντί Λα &κλάααης ηολν άπίχοντα. (8οίι.) ζιι ϋ, 2, 6. — ηολνν. Κγ. 
ζιι Αη. 4, 7, 14: όνοι ηολλοι και πρόβατα, ϋηΐεη 6, 97, 2: ουτί πλουν ονΤί 
οιϊον ηολλην άηίχα. ξνηραφής ς\ ν\ [415.] 143 

Αάμαχος μεν ϊαντα ίίττών ομιος προοίθ^ηο καΐ αυτός τ^ '^λκί-50 
βιάδου γνώμη, μίτά δε τοΰτο ^^λκιβιάόης τη αυτόν νηΐ όιαπλίΰοας 
ες Μεααψ'ην χαΐ λό/ονς ττοπιοάμίνος τΐίοί 'ξυμμαχίας προς αυτούς, 
ώς ουκ ετηιθίν άλλ' άπίκρίναντο ηόλίι μεν άν ου όίξασΰαι, άγοραν 
()' εξω Ήαρεξειν, άηέπλει ες το 'Ρηγιον. γ.αΐ ευΟυς "ξυμηληρώοαντεςΐ 
εξηκοντα νανς εκ ηαοών οι στρατηγοί χαί τα επιτήδεια λαβόντες πα- 
ρεηλεον ες Νά'ξον , τι]ν αλλην στρατιάν εν 'Ρηγίω καεαλιηόντες και, 
ενα οφών αυτών. Ναξίων δε δεξαμενών τη ηόλει παρεπλίον ες Κα- 
τάνην. καΐ ώς αυτούς οί ΚαταναΤοι ουκ εδεχοντο — ένησαν γαρ αΰ-3 
τόβι άνδρες τα Σνρακοοίων βονλόμενοι —, εκομίσΟησαν ετιί τον Τη- 
ρίαν ποταμόν , και ανλισάμενοι τη ΰοτεραία επί Σνρακοΰσας επλεον, 
εηί Ϋερως ε/οντες τάς αλλάς νανς ' δέκα δε των νεών προυπεμψαν 
ες τον μεγαν λιμένα ηλευσαί τε και καταοκεχραοΟαι ει τι ναυτικόν 
εση καθειλκυσμενον , και κηρνξαι άτιο τών νεών τιροσπλενύαντας Ότι 
^Αθηναίοι ηκονσι Αεοντι'νονς ες την εαντών κατοικιουντες κατά 'ξνμ- 
μαχίαν και 'ξνγγένειαν τους ούν όντας εν Ένρακονοαις Αεοντίνωνχ 
ώς παρά ψίλονς και ενεργετας Αθηναίους άδεώς απιεναι. Ιπεί δ' ε- 
κηρνχθ7] και κατεσκεψαντο την τε ηόλιν και τονς λιμένας και τα περί 
την χώραν εξ ης αντοΐς ορμίομενοις ηολεμητεα ην, άηέπλενσα.ν πά- 
λιν ες Κατάνην. και εκκλησίας γενομένης την μεν οτρατιάν ονκ εδέ-61 
χοντο οί ΚαταναΤοι , τονς δε Οτρατηγονς εσελθόντας εκέλευον ει τι 
βοΰλονται ειπείν, και λέγοντος του Άλκιβιάδου και τών εν τη πόλει α. 50. § 1. όμως. 8ρΓ. 66, 13, 8 ιι. δοίιϋΓοΓ ζ. ΡΙιιΙ V ρ. 1ί1. — ηροσί- 
ΐητο βΐίιηηιΐβ })βί. ζυ 1, 20, 4 π. 5, 62, 1. — χαί νοΓ αυτύς Γι,ΊιΙΙ ίη ϋθη 
1)θίΙοη Ηίπ. — Γ>; α ν το ν. \\ΌΜ δοίη 6ί§ηθ8. ν^Ι. 6, βΟ, 5. δο ΙιαΙΙβ δβίη 
ΥθΙβΓ βίηβ ΤπβΓο §β5ΐ6ΐ11 Ιίοΐ Ηογο(Ι. 8^17 υ. ΡΙιιΙ. ΑΙΙν. 1. (Β1.) — άν 
ον. 8ρΓ. 69, 7, 5. νί!ΐ. Αβδοίι. Ιΐίΐί. 363, 5ορΗ. Οαύ. Κ. 951, Ευπ. Μβ(1. 575, 
Ορ. 691, Τγο. 416, Αγ. Ργο. 96, ίγ. δίδ, ΡΐιιΙ. 501, λΥο. 1384, Οεη). 19, 9, 
Χβη. Αη. 2, 3, 18. 

§ 52. ξυμηληρώσαντις ίιβζΊοΙιί Β1. αυί (3αδ Ζιι «αηι πιοηι)ΓΪ η βο η ίΐιΐ5 
(Ιοη οΐΓ6ί ΑΙ)ΙΙιοίΙιιιΐ8βιι 6, 42; αυ5 (ΙβΓ^βηζοη ΖαΙιΙ Υα. — '^να. \\'ϋΙοϊΐ6η1 
νυδδΐβ ΤΙιιιΙί. νν'οΐιΐ ηίοΐι^ 

§ 3. βουλό μίνο ί, (^ ρονονίΊΐς. (8ο1ι.) ϋηςοννοίιηΐϊοΐι. Πϊοη 0. 46, 31: 
τ« του \4νιωνίον βονλόμίροι. \ΰ\. ζυ β, 74, ί. — ίηι Χί()ως. ζιι 6, 3:2. 2. 
Ηΐν. υ. ΗΙί. νβΓΐ;ίιΐι1οη θδ πιϊΐ ϊηλίον. Αί)0Γ τΐηηη ϊδΐ ϊχονης ηϊίΐιΐ ιοοίιΐ οΓίςΙβρ- 
Ιίοΐι; ΙιϊΠίίβ^οη (πΐ χ^ρως ΐχονης \\Άί δοίηβη Οο^βηδηΙζ ϊιι ηρονπίμ^ραν. — τκς 
άλλας, ηλην τω^ ύ'ίΧίί. (ί5θ1).) δρτ. 50, 4, 10. — τον μίγαν λιμίνα, τώι/ 
Συραχονσιχίί' όηίοΐ'ΰη. (δοΐι.) — ηΐίνααι,. .'ίρΓ. 55, 3, 20 ιι. ζιι 6, 8, 2. — 
ηαΐίαηλίνΰαντας, προς Την ηόλίν. (Ρδ.) Εγι,'. τονς Ιν ταΐς νανΟίν. — ίκυ- 
τών, τών Α^υνηνών. 8ρι•. 51, 2, 0. — ξνμμαχίαν τιαλακίί' 3, 80, 2. — 
ξνγγίνίκο' \\&'^ΰη ξνμμαχίαν Γαρ (ίηδ 1)θί ΤΙιυΙί. ϋυΐίοΐιβ χατά το ξυγγίνίς. 
ζιι 1, 6, 3. 

§ 4. Ά & ην α ίο υ ς ΠΙγ Ά&ηναίων βϊηβ δοΐιίεοΐιΐθ Ηδ. ιι. Υα. >'{;!. Κγ. ζ. 
Οί,η. ρ. 2159. (Ρρ.) 8ρΓ. 68, 8. — τονς Ιίμίνας, τον μίγαν (Πβ^. ιι. Σνρά- 
χονσαί) , τον ίλάσσω 7, 22, 1. ΊΥοςΐΙϊΟΓϋΓΠ ΐ)0Γΐιιηι οιννίίΐιηΐ Γϊν. 2:», 23. — 
πολίμητί α. 8ρΓ. 44, 4, 2 υ. ζιι \, 88. 

ϋ. 51. § 1. βονλοντα*. 8ρΓ. 6δ, 11, 3 υ. Κγ. ζϋ Χοη. Αη. 2, 1, 14 ΙαΙ. 144 Θονχνόίόον 

τΐοος την ίχγ.λησίαν ητραμμίνιον οι στρατιώται ηνλίόα τινά ίνωχοόο- 
μημένην κακώς ίλαδον όΐίλόντίς γ.αΐ ίΟίλΟόνης η-όραζον ίς την πό- 
2λ/ΐ'. των δε Καταναίων οι μεν τα των Συραγ.οοΐίον (( ρονονντι-ς , ως 
ίϊύον το στράτινμα ενδον^ ίν9νς ηι^ριδίτίΤς γινόμίνοι νηί-ξηλϋον ον 
τϊολληί τινίς, οι δβ άλλοι Ιχί ηψίοαντό τί ξνμμαχίαν τοις 'Αθηναίοις 
και το άλλο οτράτίνμα ίκιλίνον Ι•/. Γηγίου •λθμίζιιν. μίτά δε τοΰτο 
διαπλίνσαντίς οΐ ^Α9ηναΐοι ες το 'Ρήγιον τιάοη ηδη τη στρατιά αραν- 
τες ες την Κατάνην, επειδή άφίκονιο, κατεοκενάζοντο το στρατόηεδον. 

52 Έσηγγελλετο δε αντοΤς εκ τε Καμαρΐνης ως ει έλβοιεν, προσχω- 
ροΤεν αν και ότι ^νραχόσιοι ηληρονσι ναντικόν. άηάσ)] ουν τη στρα- 
τιά ηαρέπλενσαν τιριΰτον μεν εττί Σνρακονσας' και ώς ονδεν ενρον 
ναντικόν ττληρονμενον, τιαρεκομίζοντο αν^ις επί Καμαρίνης και ΰ/ον- 
2τίς ί-ς τον αι•/ιαλόν επεκηρνκενοντο. οί ι)' ονκ εδεχοντο, λέγοντες 
σφίσι τα ορκια είναι μια νηι καταπ'λεόντοιν Άϋηναίων δέχεσί^αι, ην 
μη αντοί ηλείους μεταπεμηωσιν. άπρακτοι δε γενόμενοι απύπλεον 
και άτιοβάντες κατά τι της ^νρακοσίας και άρπαγήν ποιησάμενοι και 
των 2νοακοσίο)ν Ιππέων βοηίί^ησάντων και τίον ι/ιλών τινας εϋκεδα- 

63σμένονς διαί^ί^ειράντων άπικομίοΟησαν ες Κατάνην. και καταλαμβα- 
νονσι την Σαλαμινίαν νανν εκ των ^Αθηνών η/.ονσαν επί τε Αλκιβια- 
όην, ώς κελενΰοντας άποπλεΤν ες άπολογίαν ών η ηόλις ενεκαλει, καΐ 
£7ϊ' αλλονς τινάς των στρατιωτών των μετ' αντον, μεμηννμενων περί Αϋδ8• — ίνωχοδομημένην , τω τίίχα, είη.^οδοίζΐ. (ΠΙ.) — χαχώς, άτί- 
χνως, σα»ρως. (δοίι.) — ηγόραζον, ίν Τρ άγορζζ άιίτριβον. (δ(•1ι.) ΑπιΙργο: 
ΙίβυΓίβη. ν^Ι. ίιιο. Τοχ. 57. — ίς την ηόϊ.ο' §οΙιΟΓΐ ζιι ίαλ^όνας. Κγ ζ. 
Οίοη ρ. 319. 

§ 2. <{ ρονοννία. ζα 3, 08, 2. - τΐί'ίς. 7Μ β, 94, 3. χνο 68 νοΓίΐη- 
^6ΐι{.' — οΓί«7ΐλίί;<τ«νΓί? ΓϋΓ ηλίύαανης 3ΐΐ8 οίηοΐ" ^ι^βπ Η3. ΒβΙίΙίβΓ. — ηά- 
ΰυ ηιϊη δοίιοη ηιίΐ (]βηι§αηζ6η. ηϊοΐιΐ, \νίο 6, 50, ?, Ι.Ιοδδ ιηίί οΐηβιη ΤΗοΠβ. 

Ο. 52. ^ 1. ίχ Τί Καμαρίνης. 1:8 ΓοΙί^Ι χαΐ υπ Συραχόΰιοι δΙαΙΙ 7.«1 
ίχ Σνραχοναών οη. (Ρρ.?) — ηληρονϋι, νρντων. (δοί).) — ηαρίχο μίζοντο 
αυ&ίς δοΗϊΓΠοη δϊβ \νίθ(Ι ο ρ'υ γώ, λ^ίβ αιιΓ ϋοπι \Υι•ί;β Ι^ϊδ ϋα'ιίη, Ιϋιι^δ 
οΙθΓ ΚϋδΙβ Ιιίη. (Πΐί.) — σχόνης. ζιι 1, 110, 2. 

15 4. τα ορκια άβΓ ^οδο 1ι Ιοδ 5 ο η β νβι•ΐΓΠ§ ΙιβδΠπίΓηβ (ν^Ι ζιι 
6, 19), \νο1ι1 ΓπίΙ Βοζυ5 πυΓ 4, 65, 2. ΗΙί. Ικ'ΖΪοΙιΙ <3ΐο δίοΙΙο αυΐ την γίνομέ- 
νην ίηΐ Αάχητος ξνμμαχίαν 6, 6, 3. ν§1. 3, 8^6. 6, 75, *. 79, \. 8ί, 1. - μίη 
ηυΓ \\θηη δίβ πι ί Ι Ει η επί. (Ρδ.) νί;Ι. 2, 7, ί. — χαταηλίόν των. 8ρΓ. 47, 
4, 2. — ΐ,ν μή, ηλί-ίοσι άί μη. /> μψ — μ ίτητιί μπω σ*. 5μΓ. 52.^ 10, 6 ιι. 
Ζϋ 1, 1Η, 1. — άπρακτοι, ζιι 1, 1Π, 1. — γίνόμίνοι, οί \4ί^ηναϊοι. 
{5οΗ.) ΠοΓ Αιΐδιίιυοίν \νίο 2, 5 9, 1. 4. 89, 2. ν^Ι. ζιι 3, 30, 1. — τ* βίη 
ΡαηοΙ, ΟγΙ, ν\ίο Χοιι. Αη. ί, 10. !«. 2 4 4. ϊ=ρρ. 48, 4, 2 — αρπανην 
ποι,ηαάμίνοι, \νϊβ 7, 29, 2. — ηοιηϋάμίνο^ καΐ β οηΟ-ηαιΙ ν τω ν. 5ρΓ. 

56, 14. 9. 

Ο. 53. Ι 1. νανν ηιοοίιΐβ ηηβη ιηιΐ οϊηορ (ίοΐιΐβοΐιΐβη) Ηδ. οπΙΓογπΙ λνιϊη- 
δοΐιβπ, ιΐα δοη&Ι ίη ύβτ Κοί;ϋ1 Ιίίοδδ η Σαλαμινία ^οδη^Ι ^^ίιχί. (1)γ.) ν§1. 6, 
61, 4. II. ϋίο 51. Ζϋ 3, 3ί, Ι. η Πάραλος ναΐς 8, 74, 1. — χί λί ύσοντας , 
τοί-ς ίν τ>1 Σαλαμινία ηλίοντας. (Α. Ρδ.) 5ρΓ. 58, 4, 1. — μί μηνν μίνων , 
αυτών, Ά{}\ ΐίνάς I^^ζο§^η. - μίμηννμϊνων ηερί (ιΐοηυηοϋιΐ) τιΖν μνΰτη- ξν)')'ραψης ς', νό'. [415.] 145 

των μυστηρίοιρ (ός άύίβονντοιν , των όΐ χαι πίρί των Ερμων. οι2 
γαρ ^ΑΘηναΤοι, ίτΐίΐδη η στρατιά άπέηλίνοίν, ονύΐν ήοσον ζητηύιν 
ίνοιονντο των πίρί τα μυστήρια υμι των ηίρΐ τους Ερμας δρασθεν- 
των, και ον όοκιμάζηντίς τους μηνντάς άλλα πάντα νηόπτως άηοδί- 
χόμίνοι, δια 7ΐον}]ρων ανθρώπων πίστιν πάνν χρηστούς των πολιτών 
'ξυλλα μ βάνοντας κατίδουν, χρησιμώτίρον -ηγονμίνοι ίΐναι βασανίσαι το3 
πράγμα χαί ίΰρίΐν η δια μηνυτον πονηρίαν τίνα και χρηστον όο- 
χοϋντα είναι αΙτιαΟέντα άνίλίγκτον διαφυγίΤν. επιστάμίνος γαρ 6 δή- 
μος άχο)] την Πεισιστράτου γ.αι τών παίδων τυραννίδα χαλίπην τί- - 
λίτυτώσαν γενομΐνην χαί προς ετι ουδ' νφ' Ιαυτών χαί ^Αρμοδίου χα- 
ταλυΰίΤσαν άλλ' υπό Λακεδαιμονίων, εφοβίΐτο άίί χαί πάντα ύπόπτως 
ελάμβανε ν. 

Το γαρ ^Αριστογείτονος χαί Αρμοδίου τόλμημα δι' εροηιχην 'ξυν-βί 
τυχίαν εηεχειρηθη , ΐ^ν εγώ επί πλέον διηγησάμενος αποφανώ ούτε 
τους άλλους ούτε αυτούς Αθηναίους περί τών σφετίρων τυράννων 
ονδε περί του γενομένου ακριβές ουδέν λέγοντας. Πεισιστράτου γαρϊ 
γηραιού τελευτησαντος εν τΐ^ τυραννίδι ονχ Ιππαρχος, ωσηερ οι πολλοί 
οϊονται, άλλ' Ιππίας πρεσβΰτατος ων εσχε την άρχην. γενομένου δε 
Αρμοδίου ίορα ηλικίας λαμπρού Αριστογείτων, άνηρ τών αστών, με- ριών άα δίβ λνοκοη άβτ ΜγδΙβΓϊοη βηςββθΐ^οη \νθΓβη. (ΑΙ^γ.) Εΐηβ 
ΑΓί ΡΓθΙορ8ί8. δρΓ. 61, 6, 4. — αΰΐβοΰντων ΓπίΙ βϊπθΓ ΑγΙ ΡβΓίοοΙΙΐΡΓίβιιΙιιη:;, 
λνϊβ «Λχίϊν. 8ρΓ. 53, 1, 3. — τών όί. δρη. 50, 1, 12. — και. δρτ. 69, 32, 15. 

§ 3. ου άοχιμάζοντίς, ον άιαχρίνοντίς ηότίρον χρίίι&ονηα η αλη^ίύ- 
οναν. (ί?ο1ι.) — πάντα ΓπΓ πάντας ά\θ Ι30δ1βη Ηδη. — υηόητως. ανυηόπτιοζ 
1,ϊη(ΐ3ΐι; ομοίως ηοον πισηνοντες 5ο1ι. (Ρρ.) ΜίΙ Vθ^^1α^1ιι ^ο^οη (3)6 ϋβηηη- 
οϋπίβη. — όποάίχόμΐνο ί 3υΓη βΐιηι θπά, όβυίβηά. (Ρρ.) ΟοίιΟΓ ββΐ^βηίΐ, 
(ΙαταυΓ οίη^οΗθηίΙ, \\ίβ 3, 3, 1. 6, 29. 2. 41, 1. ν§1. 1, 44, 1. δο 6, 53, 3: 
πάντα νηόητως Ιαμβάνίΐν. — άνΘρώηων πίατι,ν. Ρΐ3ΐ. ΡΙιϋίΐΓ. 275, 3: ΰια 
ηίσην γραγης, δρπ. 47, 7, 5. 

§ 3. βασανίσαι §βηαϋ ζιι υηΙεΓδίι οΐιβ ». (νβ.) — άνίΧίγχτον 
οΐιηθ υη ΙοΓδίιοΙιιιη 3- (Ρδ•) η η §6 ριϋ ΓΙ: Λα το μη πισκνσαι ιοίς πονηροΊς 
μηνντκΊς τονς (ν αιτία γινομίνονς άηολνσαι άνίξηάστως. (δοΐι.) — άχοτ], /£ 
άχοης. (5θΗ.) ν^Ι. β, ν,Ο, 1. 4, 126, 3. άχο,ί ίΐάίναι 1,4, 1. 6, 55. 1. 7,87,5, 
ΑηΙ. 5, 74. ν§1. 75, νόμισα* ΎΙ). 4, 81, 2. — νφ' ίαντών, νη' Ά9ηναίων χοιντ,. 
(δοΐι.) 8ρΓ. 58, 4, 1. — τΐλίντώσαν ζιιΐβίζΐ. δρΓ. 56,8, 5. — Ιλάμβα- 
νεν, αηίάίχίτο § 2. ν§!. ζυ 3, 56, 2 π. Κγ. δίαιί. 2 5. 238. ϋοΙ^ΟΓ ιϋο δοοίΐθ 
ζ. Οίοη. ρ. 364 5. 

Ο. 54. § 1. ίι' ίυωτιχην ξνντνχίαν, Λ' ϊρωτος σνμβασιν. (5θΙι.) ν§1. 
ζυ 1. 33, 1. — ίηι η Χίο ν άιηγησά μίΡ ος , μαχροτίρα ώηγήσίΐ χρησίίμίνος. 
(5ο1ί.) ζπ ο, 34, 7. 

§ 2. γηραιού 3ΐΐδ γηραιός ίτίλίύτησίν. 8ρΓ. 57, 3. Εγ δΐ.ιιΐι 527 ν. 
ΟΙι. Ο. ηαοίι ΟΙϊηΙοη. - άχριβΐς οίχΤίν. Κγ δΐυ(]. 1 8. 78. —^(αχΐ ογ- 
ΙιΐβΙΙ. δρΓ. 53, 5, 2. — ώρα ^Ρ.τηύ&ί> άβν ΖοίΙ. — λααττρον, ίηΐ'/ανί- 
ητάτον. (δοίι.) — άνηρ τών\}στών. δρρ. 47, 9. νςΐ. 7, 43, ». — μίσος, 
Γ.τί ίτικ/ανης οντί αάοξος. (δοΗ.) ΡΙυΙ. Οανη. 25: τών μίσων χατη γίνος -ηοίπών. 
(ΠΙ.) ΜίΙ Βι•ζιΐ2 3ΐιΓ νοΓΓηο£;βη νοΓδΙεΙιΙ (Ιοη ΑυδίΙηιοΙί Ογ. νμΙ Λπ.«;ΙοΙ. Ρυΐ. 
4, 9, 10. 10, 4 η. ΡΙαΙ. 8ο1. 1 : ουσία χαΐ άννάμίΐ μίσος τών ηολιτών , οΐχίας 
ά( πρώτης χατά γίνος. νιΌ (ΙοοΗ ηηΐΐ αυοΗ ροΙϊΜδοΙιβ ΒβϋοιιΙδβτηΙίβίΙ ίη Αηδοΐιΐβδ 

ΐίΐ. 10 ί46 Θονχνόίόυν 

3 σος πολίτης, βραστής ων Η/,ΐν αυτόν, ηίΐρα&ίΐς όε 6 Αρμόδιος νηο 
Ίππάοχον του Γίίΐΰΐατράτον ν.αι ου ηίΐσ&ίίς καταγορίυίΐ τω ^Αριατο- 
γητονι. 6 όβ ίρωτικώς πιριαλγησας και φοβηΌύς την Ίππαρχου όν- 
ναμιν μη βία προοαγάγηται αΰτυν ίηιβουλίΰίΐ ίυ&υς ώς άπο της υ- 

Άπαρχοΰΰης αξιώσεως γ.ατάλυοιν τ Τ] τυραννίόι. καί εν τούτω ό "ίππαρ- 
χος ώς αυΟις πίΐράοας ονόεν μάλλον βπίΐ&ί τον Άρμόδιον, βίαιον μεν 
ονόεν εβονλετο όράν, εν τρόπω όε τινι άφανεΐ ώς αν όιά τούτο όι} πα- 
ρεοϋευάζετο προπηλαχιών αυτόν, ουόε γαρ την αλλην άρχην επα- 

ΐχΟης ην ες τους πολλούς, αλλ' ανεπιφ&όνως ν.ατεοτηαατο' ν.αΐ επε- 
τήόευοαν επΙ πλείστον όη τύραννοι ούτοι αρετην και 'ξΰνεσιν, καΐ Ά- 
\)ηναίονς είκοστην μόνον πρασσόμενοι των γιγνομενων την τε πόλη• 
αντών καλώς όιεκόσμησαν καί τους πολέμους όιεφερον καί ες τά ίερά ΙίοηιηιΙ. ,,ΆΙίαος αΐ'ηο ΆΙη&ος ΗβΓ. 1, 107." (β|.) — ίίχο'. Οίο§. Ι.. 2, 75: 
ϊχω ^ίάιία, «λλ' ονχ ΐχομαι. Τογ. Αϋοίτ. 1, 1, 58: £]υί5 ΟΙίΓγδΐιΙβΓη ΗΛϋιιϊΙ, 
(\Υα850.) ν§1. ύοΛ ΚυΙιπΚοη. 

,^ 3. ηίίξα&ίίς, Ιυωηχην πΗοαι> ό'ίξάμίνος. (8ο1ί.) 8θ παραί' γνναίχα. 
Το λόγονς ηίρΐ ϋννοναϊας η^οϋΐ^ ίζίΐν , χ«1 ηα^α^ηναι γ.) άχονΰαι. λόγους ταον- 
τονς. Βιιίά. νί^Ι. [\α!^η1^^η ζιι Ύ\η\. ρ. 210. — ίρωτίχώς ηαοΗ (Ιθγ \νοί8β 
νβΓΐϊβΙ)ΙΡΓ. (Ρδ.) — ηεριαϊ.γ ήΰας, ηίριηα&ης γίγονώς. (δοΐι.) νοη ΙιβΓ- 
Ιϊ^οιη δοίιΐηβΓΖΟ 6Γ§ΓϊΓΓοη. (Ρδ.) ζα 4, 14, 2. — ίηιβονλίύίΐν ηιϊΐ ιΐδίη 
Αο. ίιΐιοΐι 3, 109, 3. 7, 51, 1. 8,60, 1; ,,ηνΐ θάνατον Ηογ. 3, 122, 1. 8, 182, 1." 
(Β1.) Υ§1. ΛνγΙΙβη1:>9θΙ) ζ. ^υ!. ρ. 185. — ώς απο της νηαρχοΰΰης άξίώ- 
αως, ώς χατά τ^^ν νπάρχουβαν ηυιω ό'ΰί'αμι>'' τ^ν γαρ μίΰος πολίτης, (δοΐι.) 
8 Υν' ο ϊ Ι 6 Γ 6 8 δ θ ί Π Ο ιπ Κ 3 Π § Ο II 3 Ο Η Υ β Γ ΠΙ Ο 1ι ί β ; ϋI^^^ ώς δρΓ. 69,63,6; 
ίώοΓ «τιό. 68, 16, 7. Υβΐ. ζα 1, 91, 4, ϋΐ30Γ άξίωσίς ζυ 1, 09, 2. 

§ 4. τρόηω ίαΓ τόηω Ι^ανβδψχο ιι Κγ. ΒτυοΙίδΙ., (13 άϊβ δαοΐιβ δΰβηΙΥιοΙχ 
§βδθΗ3ΐι 6, 56, 1. ζυ 1, 8, 3. Ν3θΙ)ίΐΙιηΊοη(1 ϋιοη Ο. 4 3, 13: Ιν τρό-πω άή Ίΐνι 
€ί(ΐα>Η ντκξι'ιυίι. (Ρρ.) ΡΐυΙ. ΑγοΙ. 5ί: Ιν άάήλω τρόηω τοντο ηραξαι. — ώς 
ο ν άιά τοντο, ώς ύί κλλην τίνα ίατίίΐν χαϊ ον όΊ•κ το μί) τυχύν αντον. (8οΗ.) 

— άή 8η§βΐ3ΐΐο1ι. δρΓ. 69, 17, 9. - η ροπηλαχιών. ζα 2, 18, 1. δοπδΐ 
§β\ν. ηιίΐ ώς. ^α^ο1^δ ζ Αοΐι. Τ. ρ 413. ~ ονάί γ (ίο άοηη 3ΐιο1ι Ιιϊργ ΛνοϋΙβ 
ΓΓ Γιίοΐιΐ οΓΓοιι1ΐ3Γ ίΐΓϊ^οΓΟοΙιΙ Ιΐ3ηιΐ6ΐη, \γϊβ ΟΓ 3ΐιο1ι ηίοΐιΐ. — άι^ίη ίφ 9^6 - 
νιος, ου μι-μτιτώς. ("ίοΐι.) — χητίΰτήοατο , την ορχην. (ΗΙ.) 

§ 5. ίηΐ ηλ^ιατον ΙιϊβΓ νοη ιΙθγ ΖβίΙ. (5οΗ.) δρη. 43, 4, 8. ζυ 5,46,2. 

— ^5 ^^''ο' Ρ" ί'^'^δ εϊηθ νοΓ2ΐθίοΙιιιη§ πιϊΐ βηοΙβΓη ΤγΓ3Γ.ηβη §οηιβίηΙ ϊϊΐ. ζυ 
1, 1, 2. — τύραννοι, ούτοι 3ΐδ Τγΐ'αηηβη, νοη Τγρϋπηβη Ιιβί^βη (Ιΐεδβ. 
8ρΓ. 60, 11, 22. Π&Γ. 5, 20, 1: γνναϊχας ταύτας αηίτί. Οογ δΐηη : Ιίοϊηθ 
βηάβΓΘ Τγραπηβη Ιιβϋβη δο ΐ3η§β αΐδ €ΐίβδβ. ΟοοΙι §οΙ)Γ3υο1]ΐ6 ηΐ3η 
τίρανί'ος \νο1ι1 3ΐιοΙι, \νϊβ βααιλήις, οΐιηβ Ατίίΐίβΐ. υ§!. Χβη. ΗίβΓ. 8, 10 υ. ΡΙβΙ. 
Κβρ. 569, 13? — ίκρίτήν, όΊχαιοσννην. (δοΐι.) Οΐοδο ΙίΟΠιΠίΙ ΙιίΟΓ ίΓείΙίοΗ νοΓ- 
ζυ§δ\\'6Ϊδβ, 3ΐ)βΓ ίΐοοίι ηίοΜ 3ΐ1βίΐ) ΐη Β(?(Γ3θΙιΙ. — την ίίχοατην. ΒοοΙνΙι δ(;33(δίι. 
1 8. 444. — των γιγνομενων νοηι ΕΓΐΓ3§β, ζ. Β. (ίεβ ΑοΙίβΓίιαυοδ. 1)6ΐυ. 
18, 145: ίξήγίτο των ίχ της χώρας γιγνομίνων ονό'ϊν. Χβη. ΜεΐΏ. 2, 9, 4: ϋΐ- 
τον η 'ίλαιον η οϊνον η ('ρια η άλλο τι των Ιν άγρω γινομίνων χρηαίμων {\. χρή- 
ϋιμον) προς τον βϊον. ν§1. ΙΙβΓ. 1, 160, 2. — αυτών νοη ηόλίως γοοϊθγΙ νν3Γβ 
ηίο1ιΙί§, βΙΙθπΓβΙΙδ ρβδδοηά ηυπ αυτοΐς; ίοΐι ηβΙιΐΏβ οδ βίβ Οβ. (Ιβδ ΡΓθϊδβδ: ά3- 
Γϋτ, ίϋΓ (ΙίοδΟ §θδΙοηθΓΐ6η 06ΐ(]0Γ. 8ρΓ, 47, 17, 3. — άιίγίρον, 
άιήννον. (8οίι.) ΓϋΙΐΓίοη (ίυτοΙι. (Ββ.) ζυ 1, 11, 2. — ίς τά ί(ρά, \νβΊ\ άΆ~ 
1)θΐ βΐη νοιΙιοΓ^οΙιβΠίΙβδ Ηίη1)θ\ν68οη ζυ (Ιοπ Τβητρβίη νοΓδοΙηνεΙ^Ι. ίγδ. 6, 
5: &ί<ίΐν ίί; ιαντην την ηανηγνριν. (Α1)γ.) ν^Ι. δοΐιοηιβηη 2. Ιδα. ρ. 314. ξν^χραφης ς\ νβ. [415.] 147 

ε9νον. τα ύε άλλα αντή η πόλις τοις πριν κίΐμύνοις νόμοις ^χρηιο,^ 
πλην ααθ^' οΰον άίί τίνα ΙτίίμΙλοντο οφών αντών ^ν ταΐς άρχαΐς ίίναι. 
γ.αΐ ίίλλοι τί αντών ί/ρξ«ν την Ινιαναίαν ^ΑΟηναίοις αρχήν ν.αί ΓΙίι- ■ 
αίστρατος ό 'Ιπηίου του τυραννίνααντος νίΰς, τον ηάππου έχων τοι/- 
νομα, Ός των όιόόίχα Ό ιών βωμον τον Ιν τ^ άγορα άρχων άνέΟιγ/.ί 
χαί τον τον *Αη6λλωνος Ιν Πυθίου. γ.αί τω μεν Ιν τΤ^ άγορα ηρος-Ί 
οι/.οδομήοας νοτίρον 6 δήμος ^Αθηναίων μπζον μίμος [τον βωμον] η- 
(/άΐ'ίΟί τονηίγραμμα ' τον ό' Ιν ΙΙνΟίον Ιτι γ.αί νν9 όηλόν 6»τιν άμν- 
όροΐς γράμμασι λεγον τάόί ' Κ ■ ^ ' 

μνήμα το<3' ης άρχης ΊΊίΐοίατρατος Ίπηίον νΙός 
ϋΐμίν *Αη6λλθ)νος ΏνΟίον εν τίμενίΐ. 
οτι όε ηρίοβντατος ών Ιππίας ηρξίν, ίΐόώς μεν γ.αι άχοη άκριβεστ(-Β6 
ρον άλλων Ισχνρίζομαι, γνοίη ό' αν τις '/.αί αντω τοντω ' παΐόίς γαρ 
■ αντώ μόνω φαίνονται των γνηοίων άόίλφών γενόμενοι, ώς Ό τε βωμός 
σημαίνει χαί η οττ{Κη η περί της των τυράννων άόιχίας, η εν τΓ] ^Αθη- 
ναίων άκροπόλει οταθίΊοα, εν γι Θεσσαλού μεν ονύ' Ιππάρχου ονόειςϊ 
παΤς γεγραπται, Ίππίου όε πέντε, οι αυτω εγ.ΆΙυρρίνης της Καλλίον 
του Ύπερεχίόου ϋνγατρός εγενοντο' είν,ός γαρ ην τόν πρεσβΰτατον 
πρίοτον γημυ.ι. χαί εν τι] αυτί] στηλιι πρώτος γεγραπται μετά τόν 
πατέρα, ουόε τούτο άπεοιχότως δια τό ηρεσβεΰειν τε άπ' αιίτον χαί 

β 6. αντή ίιη ΟρςβίδαΙζο ζα άοη ΤγΓοηηθη: ηίοΗΐ (3ϊθ5ο δΟΓκΙβΓΠ ϋίβ 
51π(11 5 6ΐ1)5ΐ Ιια ηάΐιηΐιΐο άΐβ ΟεδοΙζβ. δβΙΓ^ονοΓπηιοηΙ. — ηίήν κη- 
&' υοον ίΐιΐδδΟΓ «η ννΐβΓβΡη βιιοΐι 6, 82, 2. 88, 1. (ΠΙ.) — κί^μίνοις. 
δρΓ. 38, 5, 3. — Γ*»'« Ιπί μέλοντο ίϊναι. Χοη, Μβπι. 4, 7, 1: «Ιτά^ιχίΐς 
αντονς ίΙναι ίτημίλύιο. (Ρρ.) Ιϊίηβ δβΙΐΓ δοΚοηο 8ρΓθθ1ι\ν(?Ϊ5β. — ίνικναίαν 
ίϋι• Ινιαύαον ϋίο Ιιοβίοιι Πδη., ο1^8^^10η άίβδ Αϋ]. ζ\ν6Ϊ0Γ Εηϋυη^εη ίκΙ 4, 117, 
1. 5, 1, 1. 15, 2; (Ιγοιογ ΠβΓ. 4, 180, ΕιΐΓ. ΙΠρρ. 37, Ιΐίΐί. 407, ΡΙαΙ. Οββ. 779, 
6 11. Χοη. Α£?. 2, 1. — '^ί,Ίηνηίοις. δρρ. 4 7, 20, 2 υ. ζιι 1, 93, 2. — ο ς 
νεηΐϋοΐιΐϊςΐ ΠιΊίΙίβΓ; \νοΙτ1 πί-ΐιΐί;.;, λνβηη £ΐιιοΙι ΙΓίκτίσιρατος δΐοΐι βη ηοξην αη- 
«οΐιΐίβδδβη ΙίόηηΙβ. Ιπίΐββδ (]αΙ>βΊ \νϋίΐ1θ ιιιηπ ίις χαί ογνυογΙοπ. — των. τον 
τώΐ' Βά. — Πύ&ιος Ιιίεδδ ηιιοΗ ^1β^ ίαι ΡγΠιίοη νοπείΐΓΐβ ΟοΙΙ ιιπίΐ (Ι.ίΙιογ ίν 
ΠυΟίον, δρι•. 4 3, 3, 0. ΡΙίΐΙ. ΰθΓ§. 472, α: ου ίσιιν ίν ΙΙν&ίου Ίονιο το χαλον 
(<ίά!}ηυα. δοΐιοιηοηη ζ. Ιδϋ. ρ. 311. 

§ 7. τω μέί' \$1 ηιΐΐ τϊξοσοι/.οάομήαας ζϋ νοΓίιίηϋοη. — τον βωμού 
\νϋΓ(1ο ηιαη ηίοΐιΐ νοι-ηιίδδοη. (Κγ. Ι3ιιιο1ΐ8ΐ.) ΝαοΗ ΑΙ)Γ. β8 ηιίΐ τοίτιίγραμμα ζιι 
νοΓίιίικΙβη \νίϋθΐ•δΐΓθΙ)1 ιΐίβ Ι)θ1οιι1θ δίοΙΙιιη^• — ύηΧόν ίστ», τοντιίγραμμη. 

ϋ. 55. § 1. ηρίσβϋτητος νοη ^1^η δϋΐιηοη ιΐοδ ΡοϊδΐδΙπιΙοδ. — Ισχν- 
ρίζομαι, νοΓδίοΙιΟΓΟ, δοηδΐ ί;ο\ν. ύΊισχί'ρίζομαι. ΡΙαΙ. Ιίορ. 533, β: οη τοι- 
ουτόί' η Ιάην ιαχυριατίον. ν§1, ίίοιΐ δοΙιηοί<Ιι•Γ. — ιοντο), τω ρη^ηΰομίί>ο}. 
(δοΐι.) ζιι 5, 71, 1. — μόνω. μόνον (Ιίο Ι)0δ1ι•η Πδη., ΙιίοΓ δοΙιννοΓίίοΗ ζιι 
ΓΟοΙιίΓοΓίι'ί^οη. — η ηίρί Πίτ η(ρί ΠοΙίΙίΟΓ. Κγ. δίικί. 2 δ. 78. Οοοίι Ιίοηηΐρ 
ουοίι (3αδ ΟΓδΙβ η {^οδίρίοΐιοη \\θΓ(Ιοη. 

§ 2. ουάί. δρΐ'. 69, 50 Ε. — ΛΙ νρ ρίνης. ΆίυρΓ,ίη,ς Ρρ. — η»•. 5ρι•. 
ίί, 2, 4. — <(ντ7ι ΓίΐΓ τίριότι; οίηβ ναποπίο ιι. Υα : ϊη ίρδο Ιίΐιιΐηπ ΐΗ)ΐι"(Ιβ. — 
ατΊ ίοιχότως, άτκιχότως ί.^Ι ίΐϋοΐι \νοΙι1 ηβοΐι ΤΙιοηι. Μ. ιι. ΡΙκτν. ζιι Ιοδβη. 
\§1. 1, 73, 1. 2, 8, 1 υ. 8, 08, 4. υϋΙ)0Γ ώα ΠοιΙοΝνοϊδβ 8ρι•. 66, 1, 8. — 
ηρίοβίΰαν, ηρισβντατος ίϊνα. (δα}).) — «η' α ντου ηδοΐιδί ίΐιηι, ϋβηι 
ΡοίδίδΙιαΙοδ. (111.) — τνραννίϋϋαι ΤγΓίΐηη βΟΝνοΓίίοη .^ρίη. 8ρΓ. 53,5,2. 

10* 148 Θονχνόίόυν 

ίτνοαννίνΟαι. ον μην ουό' αν χατασ/ΗΡ μοι όο/.η ηοτί Ιππίας το 
ηαηαχοημα ραόίίος την τυραννίδα, η Ιππαρχος μεν έν τη αρχ/] ων 

' ΐίάπίθανίν, αντος όβ αν&ημίοον χαΟ^ίστατο' άλλα χαί όιά το πρότίρον 
'ξννηθίς τοις μη• ττολίταις (/οβίρόν, ες όε τους επίχονρονς ακριβές, 
τιολλώ τώ ττίΟίόίΤί τον ασφαλούς χατίγ.ράτηαί , χαί ονχ ώς άόίλφος 
νίώτιρος ων -ητιάοησίν εν ω ον πρότεοον 'ξννεχώς ώμιληχει, τη άρχη. 
ΙππάρχίΟ 08 'ξννόβη τον πάΟονς τη όνστν/ία 6νομαα3^έντα χαί την 
δοξαν τ9;ς τνρυ.νΜδος ες τα έπειτα προσλαβεΐν. 

<ίβ Τον (5' ονν ^ρμάύιον^άπαρνηδ^ντα την πείρασιν, ώοπερ διενοεΐτο, 

τιρονπτ/λάχιοεν' άδελφην γαρ αντον χόρην , επαγγείλαντες ηχειν χά- 
νουν οϊσονσαν εν πομπή τινι, άπηλαύαν, λέγοντες ονδε έπαγγεΐλαι την 
ΐάοχην δια το μη αξίαν είναι, /αλεπώς δε ενεγχόντος τοΰ ^Αρμοδίον 
τίολλω δη μάλλον δι έχεΐνον χαί 6 Αριστογείτων ηαρω'ξννετο. χαί 
αντοΐς τα μεν άλλα προς τους 'ξννεπιθησομένονς τω έργω επέπραχτο, 
ηεοι-'ηενον δε Τίανα^ηναια τα μεγάλα, εν η μόνον 7]μέρα ονχ νπο- 
πτον έγίγνίτο εν οπλοις των πολιτών τονς τι]ν ηομηην ττέμψοντας § 3. ου μην οί-ίΤί'. Ζ(ΐ 2, 97, 5. — χαΰ^ίΰτατο, <1ρχων. (Ηΐί.) ν§1. 8, 90, 2. 

§ 4. και νοΓ άιά ΡηίρρΓίοΙιΙ (Ι^γπ χαί νοΓ οΐιχ. (ΗΙί.) — (^κι το — «- 
χοιβέί. Λα το ίχ μίίχρον χρόνου τοΊς μίν πυλίηας ΰννη^ααν ίμπίποίηχίναι 
7ον ιιοβΗοΟ^ια αυτόν, το'ις όϊ άορυ'^όροις ίου ί/νλήττίΐν Ιπιμίλώς αντον. (8^^1.) 
υοΐ3θΓ <1η8 ΗϋοΙι ζιι άκριβ'ς ρίοΗΓίΓΐΗΟ ΰΰνηί^ίς ζιι 6, 34, 4. — αχοιβίς νβΓ- 
5ΐθ!ιΙ Υθ. νοη δθΐ•259 "Ι*" Γ ΗδΙίιιπΕ; ιι η γ1 ΡΓΐ6§β; ΐ3β550Γ ΗΙ. νοη δίτβη- 
^βΓ Ζιιοΐιΐ. ΑΙδΟ ΟίδοΐρΠη πη(1 ρϋηοΙΙίοίιβ διιΙ)θΓ(3ίη3ΐίοη. — ίτΐίχονρονς 
ΤΓ3ΐ>ηηίβη, ηαίίϊΓϋοΗ δοΐιΐίηιρρβη. ν^;!. 6, 58, 2 υ. ΗβΓ. 1, 64. — τω τΐί- 
ρίόντί τον (\ο</αλονς, τ}, πι-ρίονσΐα της άσ'{αΙίίας. (Βα.) ζυ 5, 7, 2. υθΙ>θΓ 
<1θη .λΓΐΐΙίο! τώ δρρ. 50, 11, 1. — χΐίηχράτηαί ςβννδηη (Ιίθ ΟΙϊβΓίιηηά 
ϋΙ)βΓ {ϋβ νβΓ?ο.Η\\ΌΓβηοη. — ΐν μ, ίν πράγματι ω, Αά^ Ιν οη ηπόρηΰίν, ω 3η 
ώμύ.ήχΗ 3η§βΓϋί;1: βτ 1)β%νϊβ8'δϊοίι ηίοΗΐ ϋηβηίδοΐιίβίΐοη ιιπίΐ ιιη- 
ΒΪϋίιεΓ ίη γΙθγ Π ργ Γί= ο!ι ίΐ Γί , \\ίβ ΐηβπιβΓδβοΙιβ αιίΐ; (Ιθγ θγ ηϊοΐιΐ 
ΓΓϋ>)βΓ νΡΓίΓααΙ ββννΟΡίίοη. (Ρδ.) 8ρΓ. 51, 13, 7. ΡΙαΙ. ΡγοΙ. 313, 3: ο 
η^ρΐ πλίίονος ηγΤ;, την φνχήν. νίίΙ. (ΙογΙ ΗοιποΙογΓ. ϋοΙ)6Γ ομι,λΛν ν§1 6, 70, 1 
11. ΗοΓ. 7,214: τη χω ρ τι ηοϋ.α ομίΧηκοκ. — του ηά9ους ττ, δυΰτυχία , όια 
Την ανμηίΟοΰΰαν αντίο όυϋΐνχίαν. (ί*Ρ>).) ζιι 4, 65. 4. — 6 ν ο μαΰθ^έντα , όνο- 
μαατόν γΐνόμίνον. (ί>θ}ΐ•) ϋβ1)βΓ (Ιβη Αο. 5ρΓ. 55. 2 7. γί^Ι. 7, 57, 9. — την 
όόξαν της τνραννί άο ς ίΐεη ΠιιΓοΙοΓ νοη ίίίΓη ^οΓϋΙΐΓΐΐ'Π Τ γ Γθηηϊδ, υττο- 
λη'ί^ηναι υη ίτιρόννηΟίν. (8οΙι.) — ίς τα ϊπίΐτα ίη Ββζη.Ξ; 3ΐιΓ ίΐί β Γοΐ- 
§βηί1βη ΖριΙβη, ίη λνβΙοΙιοπΊ 8ίηηβ ΙοΗ (3οοΗ ίς το ?. βΓ\ν3Γΐβ. ν^Ι. 4, 18, 3. 
64, 3. — προσλαβίΐν §ο\νίηηθη. ζυ 6, 18, 7. 

Ο. 36. § 1. ^^" ουν, ζυΓϋο1ί%νθί56η(1 ουΓ β, 54, 4. νςΐ. Κγ. 5ΐΐ]<1. 2 5. 
1Ϊ8, — άηαρνηθέντα, άρνησάμ^νον όμιΐηααι τω παρώντι. (5οΙι.) ηβοΐκίβηι 
βΓ βΐι^οίθΐιηΐ ΙιοΙΙε. Οβπ πιβάίείοη ΑογικΙ ίιοί νοη βΙΙίδοΗβη ΡΓ053ίΙ<βΓη 
ΠϋΓ ΑβδοΙι. 2, 69. Ά, 224. — τκϊραϋιν, βίη δθΙΐΓ δρΐΐβπβδ \νοΓΐ, ηοοίι 3ΐΐδ 
ΠΙοη 0. ηη^οίϋΙίΓΐ. — ωαηίρ. ζιι ώς 6, 2, 4. — άά(1(^ην — χόρην. δρπ. 
57, 1, 1. — Ιπ αγγί ίλαντις , προΰτάξαντις. (8οίι.) 8υ1)]οο( \8Χ Ίηηίας χαί 
Ίππαρχος. (Β3.) — χάνουν, νβΐ. ά\β ίβχ. υηΙβΓ χανηφόρος ιι. Ρβπζοη. ζ. Αβί. 
V. Ο. 11, 8. — την αρχήν. δρΓ. 4 6, 3, 2. ν^Ι. 4, 98, 1. ^ 

§ 2. η αναΟ ήνα ια. ζυ 5, 47, 19. — Ιν οη).ο>ς, μίτ' άϋηίδος χαΐ αό- 
ρατος 6, 58, 2. (Η»(ΐ5οη.) — την ηομπήν. δρΓ. 4 6, 5. 2. ϋεΙιβΓ (Ιίο ΡΙΐΓβδβ 
Ιη€θΙ)ίΙζ ζα ΙυΙί. 3υρ. ΤΓ3α. 22. — πϊμψοντας ΓϋΓ πίμψαντας εΐηί^β Ηδη. ^17/ ραφή ς ς', η'. [-1ί5] 149 

άθ^ρόονς γΐνβσ&αι• γ.αΐ εόίΐ ίίο'ξαι μεν αυτούς, ξυνίτιαμυνην όέ ίν9νς^ 
τά ηρης τους όορνφόρονς ίχίίΐ'ονς' ήσαν όέ οϋ ηολλυί οΐ 'ξυνομωμο- 
κοΓίς ασ^«λί/ας ίνίχα' ηληιζην γαρ χαί τους μη προίιόότας, (ί χαί 
όηοαοίΟνν τυλμ^ίοίίαν , ίκ τον ηαηα/ηημα ε/οντάς γί οηλα εΟίληΟίΐν 
σφάς αντονς 'ξυηλΐυΟ-ίρονν. χαί ώς βπη/.ίίίν η Ιορτη, 'ΙηηΙας μίνόΊ 
εξω εν τώ Κίραμίΐχω χαλονμίνω μίτά των δορν({.όρων ύιίχόσμίΐ ώς 
εχαοτα εχρην της ηομπης ηροϊιΐναι, ό όέ Άρμόόιος χαί 6 Άηιστογίί- 
των έχοντες ηόη τά εγχειρίόια ες το έργον ηρο/μααν. χαί ίός ε1όόν± 
τίνα των 'ξννωμοτών 0((ίσι όιαλεγόμενον οιχείως τω Ίηηία, ην όέ τιά- 
σιν ενηρόσοόος ο Ίηηίας, έόίΐσαν χαί ενόμιοαν μίμηννθ\}αί τε χαί 
όσον ονχ ηόη 'ξνλληφί^ησίσϋαι. τον λνηησαντα ούν οφας χαί όι' ον- 
τιερ πάντα εχινόννενον εβονλοντο ηρότερον, εΐ όνναιντο, ηροτιμο)ρηοε- 
σ&αι, χαί ώσπερ εϊ/ον ωρμησαν εϊσω των πυλών, χαί περιέτυχον τώ^ 
'Ιππάρχω παρά το ^Ιεωχόριον χαλουμενον , χαί ευΟ^νς άπερισχύπτως 
προσπεσόντες χαί ώς αν μάλιστα όι οργής ο μέν ερωτιχής, ό όέ υβρι- 
σμένος, έτυπτον χαί άποχτείνουσιν αυτόν, χαί ό μέν τους όορυφόρους 
το αυτίχα όιαφεΰγει, ό Αριστογείτων, 'ξυνόραμόντος τον ο/λοι; χαί ύ- 
στερον ληφθ-είς ου ραόίως όϋτε&η' '^Αρμόόιος όέ αύτοΰ παραχρήμα. § 3. α νιους, Η3Γηιθ£ΐίθ8 ιιικί ΑιίδΙοζβίΙΰη, 1)βΙοηΙ ν/ο^οη (Ιοδ Οβ^βη- 
53ΐζ65. δρρ. 51, 6, 3. — ξυνίηαμΰν ίΐν , βίη δοΙΙο'ΐίΟ^ νΥυιΙ, ηοοΗ αιΐ5 Αρ- 
ρίαη ιιαοΙίββΝνϊβδβη. — ιη ηυός ιϋβ Αιι^ΓΪΓΓβ §β8βη; ύα Αο. τά 1ΐ3η§1 
νοη ξυνίηαμϋνίίν ά\>. δρρ. 46, 5, 4 υ. ζιι 4, 85, 4. — ίχίίνους, τους ξυνί- 
ηι&ηαομίνους τω ε(>γιρ. (Ββ.) — « «Τ'/ « Α* *'«?. ^β ηιοΙίΓ ΤΙιθϊΙποΙιγπογ, ϋοδίο 
οΙιβΓ ίίηιΐθΐ δίοίι είιι ΥβΓΓϋΙίιΟΓ. — ενίχα ίϋι• ουν^χα βΐηίί^ε Ηβη. ϋίΐ88 ΤΙιιιΙί. 
§6Γίΐι1β 3η άϊθδβΓ βϊηβη δίεΐΐθ ο'ύνί/.α 2^3^^)Γ^θI^^η ίβΐ ίίβηη ^ο^^1 ηΐοΗΙ ^ν^^1Γ- 
δ^11θ^η1^^^1, \νϋηη ^ΙβίοΙι Οδ ]βΙζΙ ηοοίι αη είηζίΊηοη δίεΐΐοη αΐΐίδοΐιβι• ΡΓΟδϋϊΙίΟΓ 
βυΓ^θηοΓπηιεη ίδΐ. — χαΐ ό ηοαοίοΖν \νίβ νϊβΐβ, <ί. 1ι. \νΐθ λνεηί^θ, αυοίι 
ίαιπιετ. δρρ. 51, 15, 3 υ. ζϋ 1, 77, 2. — τολμηαίΐ,κν άαδ ϋηίερηείι- 
ιηεη 3η§βΓ3η§βπ ΙιδΙΙεη. ζυ 2, 43, 1. 

α. 57. § 1, ίξω, της πόΐίως. (δοΐι.) ίν τω (ξω Κ.? 

§ 2. αγίσι,. δρρ. 48, 12, 5. — οϊχίίως, '/»λ»κώ?. (δοΐι.) — ό'ΐηηίας 
ϊδΐ \νϊε(1ερ1ιο1ί, ϋοιηϊΐ, πιβη ηίοΐιΐ βιιοΐι Ιιΐερ ανά οίδ δυ1)]εϋΙ οίεηΐίβ. — τον λν- 
ηήααντα, τον Ίηηαρχον. (δοΐι.) — ηάντα. δρρ. 46, δ, 4, νςΙ. 6, 78, 4. — 
τιρΟΊί(}ον προ- ρΐεοιιηδίίϊοΐι, \νί8 ΑεΙιηΙΐοΙιεδ οΓίερ. ζα 1, 23, 4 υ. 29,1. — 
τι^οτ^μωρήαίβ^^ζ^ Γϋρ ηροτιμωρήαααΟα^ ιΐίε 1)06ΐεη ΙΙίΠ. δρΡ. 53, 7, 10 υ. 
ζυ 1, 27, 2. 

§ 3. ωΰηερ ιίχον δΙοΗεηϋοη Κιΐδδοδ. ζιι 3, 30, 1. — των ην- 
λών, (Ιεδ ΟίρνΙοη. — η α ρ ά. ηίρί Αρη. υ. είηβ Ιΐδ. νι^Ι. ]εί1θϋΙι 8, 10?, 2 
11. δρρ. 68, 36, 3. — χαΐ ιύ&ύς Γϋρ (νΟύς είηβ Πδ., ευ»νς ό' Ι'. Ρδ. — ά- 
ηίρίοχέητως. Ζϋ 4, 10, 1. — ώί «ι', τκρητίβοην. δΐ)Ρ. 69, 7, 2 υ. Κγ. ζιι 
Χοη. Λη. 5, 7, 22 ΙαΙ. Αιΐδ^. — ο άί Γϋ^Ι, ϋ.ΐδ ΡΰΡΐίηρ (Ιβιη Οε. βιι. δρρ. 59. 
2,3. — υβρισμένος \νεί1 13 ε δοΐι ί ιη ρ ΓΙ. — υ μέν — 6 \4 ριστογίίτων, 
δρρ. 50. 1, 11. νι:1 2, 29, 2. 7, 86, 2. 8, 42, 2. (Βϋ.) - ου ρα^ίως, χηλι- 
ηώς, οϋχ ινχόλως άν>;ρί9η. (δοΐι.) χαχώς ΙίοδγοΙι. υ, ΡΗοΙ. ΑεΙιηΙίοΙι ϋΐοϋ. Ε.\- 
οει-ρΐ. Ρεϊρεδο. ρ. 55 7 ΝΥεδδ. υ. Εχε. ΥηΙ. ρ. .'Ιβ, 25 ϋίικί. χί^Ι. Γ)ίοη ΟΙιτΥδ. Ι 
ρ. 468 Κ.: μηάί ραάίου γ( &ηνάτου τνχύν. (ΠεΓίΙείη Μδ.) — ΰ'ιίτέβ^η, ην»)- 
ρέ&η. (δοΐι.) ^'υρςίθ ζυ456ΡΪο1ιΙβΙ. 150 Θονχνόίύου 

βΒαπόλλυται. άγγίλ&εντος δε Ιππία ες τον Κίραμααόν, ουπ επΙ το γί- 
νόαΐΐ'ον άλλ' επί τους ηομπεας τους οπλίτας πρότίρον η αίοθεσθ^αι 
αυτούς, αποθ^εν οντάς, ευϋύς εχώρηΰε, και αδήλως ττ] όψει πλασά- 
μενος προς την 'ξνμφοράν εν.έλευαεν αυτούς, ^δεί'ξας τι χωρίον, άπελ- 

Ζ&εΐν ες αυτό άνευ των οπλίον. γ.αν οί μεν ανεχωρηοαν οΐόμενοί τι 
ερεΤν αυτόν, 6 δε τοΐς επιαονροις φράσας τα Όπλα νπολαβεΐν εξελεγετο 
ευϋυς ους επητιατο νχά εϊ τις εύρεΰη εγχειρίδιον έχων μετά γαρ 
άοπίδος ν.αϊ δόρατος εΐω&εσαν τάς πομπάς ηοιεΐν. 
59 Τοιούτω μεν τρόπω δι" ερωτικήν λΰπψ -η τε αρχή της επιβουλής 

χαΐ ή αλόγιστος τΰλμα εν. του παραχρήμα περιδεους ^Αρμοδίω υμΙ 

ϊΑριατογείτονι εγενετο. τοΐς δ' ^Α&ηναίοις χαλεπωτερα μετά τούτο ή 
τυραννίς ν.ατεστη , κα* ο Ιππίας δια φόβου ήδη μάλλον ών των τε 
πολιτών πολλούς εχτίΐνε γ.αι προς τά εξω άμα δΐίϋγ.οπητο εί πο&εν 

ζάσψάλειάν τίνα όρωη μεταβολής γενομένης νπάρχουσάν οι. Ίπηόχλου 
γουν του ^Ιαμψαχηνοϋ τυράννου ΑΙαντίδτ^ τω παιδί θυγατέρα εαυτόν 
μετά ταύτα ^Αρχεδίν.ην, ]Α&7]ναΐος ών ^αμψακψω, εδωκεν, αΙσΟανό- 
μενος αυτούς μέγα παρά βασιλεΐ Ααρείω δΰνασ&αι. και αυτής σήμα 
εν Ααμψάγω εστίν επίγραμμα, έχον τόδε' α. 58. § 1. άγγίλ^έντος. 8ρΓ. 47, 4, 4 υ. ζα 1, 74, 4, — το γίιχ:,- 
μ εν 01/, τον γίνόμίνον ψόνον. (8ο1ι.) — τον ς π ο μη ία ς τον ς όηλίτης ά'ιβ 
5θ{ι\νβΓ Ι)β\ν3ίίηβίθη ΟβΙβΐΙθΓ. δρΓ. 57, 1, 3. Πομπίύς δοΐιείηΐ δΟΠί,Ι 
ηβοΐι ΙΙοηιεΓ ηϊοΐιΐ νοτζυΙίΟΐΏΐτιβη. — η^ότίρορ η αια&ίΰ^αι,. ζιι 1, 6ί), 4, 
ν§1. 7, 63, 1. 8, 45, 5. — άάήλως, ώση ϋάηλος (Ινκί. (Βα.) 8ρΓ. 66, 1, 9. 
— τ]} 6ψίι> ββΙιΟΓΐ ζυ άάήλως; την όψιν νβπηιιΐΐιεί Β1. ; Αγπ. \νί11 την υψιν ζα 
η).ααήμίνος άεηΐίβη. ϋοο-ΐι Ιίίΐηη ιΐαδ ΥοιΙ^ϋΠΐ βιιοΐι οΐιηβ 01>]βοΙ 1ΐ6ϊ8δ6η: δ6ίηβ 
ΗαΙΙιιη2, δθίη λΥβδεη νβΓδΙβΙΙβη, ϋειπ. 45, 68: τοΙς τΐίτιλκσμίνοις οχνήσίΐιν 
«ν τις ηροσίλ&Ην. ηνί όβΐϊ) 0§8. αηλως ώς ηί^^νχασι, βαάίζίΐν. — ηρος την 
ξυμψοράν §6ΐ3δΓΐ, ηϊοΐιΐ Ιιίοδδ ζηηλαϋάμίνος, δοπίΐθΐ-η ζ\.ϊ άόήλως ηλκσάμίνος: 
ιιη1:)θπΐθΓΐίΐ3αΓ ίη δβΐηβη Ζϋ§6η γβΓδΙβΙΙΙβ βτ δϊοΐι ΙϊβζαβΗοΙι (Ιβδ 
ΥοΓΓαΙΙοδ, άαίγχντον την ΐαντον οχριν τηρήσας χαΐ μη υηίμ(^αίνουΰαν Τίχμη- 
ριον του πάΟονς, (8ο1ι.) — άιίξας. Ζϋ 1, 87, 2. 

§ 2. άνίχωρηΰαν §ΐη§βη ζιΐΓΪΐοΙν: νοη άβη λΥδίΐβη, -— νηοΧαβίΙν, 
νφαρηάϋαι,. (δοΐι.) ^— χ αϊ ίϊ τις. ζα 6, 32, 2. — μετά γαρ άβηη ηατ 
ηιΐΐ^ (ΗΙ,) — άϋηίύος. 5ρΓ. 44, 1, 7 α. ζα 2, 70, 2. - ποαίν. ηψηπν 
βίηο Ηδ. α. (1. ΖβϊΙβ, νοη Ρρ. §θΙ)ί1Ιί§1, (]3 πι&η ποιύα&αι, βΓ\ν3Γΐ6η \\'ϋΓ(ΐΘ. 

ϋ. 59. § 1. Ικ τον παραχρήμα ηίρκίΐοΰς \\6ζ&η ϋθΓ ρΐδίζΐϊοΐι 
βηίδίθπάβηβη ΒβδθΓ§ηϊδδ ιΐ3δδ δίβ νβΓΓαΙΙιεη δβϊεη. ,,νβΐ. 8, 1, 5." (ΒΙ.) 

§ 2. χαΐίπωτέρα. \ξ\. Η6Γ. 6, 123. (ΒΙ.) — «?*« φόβου ών. ζα 6, 
34, 2. — άαφάλίίαν ΒίοΙιβΓαη^, δ ο Η α Ιζιηΐ ΙΙθΙ. (δί.) 8ίοΙιβΓΐιβϊΙδ- 
ΟΓΐ. (δοίι. υ. ΗΙ.) — μεταβολής γενομένης ΐ3βΐ βΐη §βίΓβ ΙβηβΓ Οαι- 
■νναίζιιη^. (δΙ.) 

,^ 3. γουν. ό" ουν Κγ. ΒτϋοΙιδΙ. ΗεΓίΙθίη Μδ. εΓΙίΙαιΙ: οϋεδ, το προς τη 
(ξω Λβθ•κο77ί7σ.9β» εΐο., ΙδδδΙ δϊοΚ \νεηΐ3δ1βηδ (Ιαπηαδ δοΗΙϊεδδεη ϋοδδ οι• εΐο. 
ν^Ι. υΐίποΐι ΒείΐΓ. ζ. ΚγϊΙ. 2 δ. 19. — πακίί. δρΓ. 47, 5, 4. — Αθηναίος 
ών. δο δρΓίϋΗΙ ^1ε^ θΐΐιοηίδοΐιβ δίοΐζ δϊοΐι όίίει• βυδ. ΥδΙοΙίεηδΟΓ ζ. ΓΙοπ. 7, 
161. — αισ9ανόμενος — όύνασίίαι. ζα 5, 4, 5. — αυτούς ε Γ υπίΐ άϊβ 
δθΐαΐ^εη. δρρ. 58, 4, 3 α. Κγ. ζα Χβη. Αη. 1, 10, 4, — μέγα. δρρ. 46, 5, 
6. — επίγραμμα, οΐθδ δίηαοηΐιίεδ ηβοΐι ΑΓίδΙοΙ. ΚΙιεί. 1, 9, 31. (Ηαίΐδοη.) ξν/ζραφης ς', ^-'. [410.] 151 

άί'όρος άριστη'ΰαντος εν Ελλάδι των ίψ^ Ιαντον 4 

'Ιπηίου Άρχίδί-λην τ,δί κί'κίι,'ΐ9"ί Μνις, 

η τχατρής τί γ,αΐ ανδρός άδίλφών τ' ονσα τυράννων 
παίδων τ' ονκ '>ίζ^ν ''^^*' ^? άτασθ^αλίην. 
τνραννίνΰας δβ Βττ] τρία Ιππίας ετι ^Α9ηναίι»ν γ.αΐ ηανθίΐς 6ν τωί 
τίτάρτω νπο ^Ία'κί δαιμονίων χαί ^^λ^.μαιωνιδών των ψίνγόντων εχω- 
ρίΐ νπόαπονδος ες τί Σΐγαον και παρ' Αϊαντίδην Ις ΑάμψοΜον, ίχίΓ- 
^ίν δε ώς βασιλέα Ζίαρίΐον, όΟίν γ.αΐ ορμώμίνος ίς ΜαραΘ^ώνα νΰτι- 
ρον έτίΐ ΐίχοστω, ηδη γέρων ων, μίτά 3Ιηδ(ον ίΟτράτίνΟΐν. 

Ων ενθνμονμίνος 6 δήμος 6 των Ά&ηναί(ον χαί μιμνησχόμίνοςβΟ 
οΰα άχηη περί αντών ηπιότατο χαλεπός -ην τότε χαί νπόπτης ες τονς 
περί των μνστιχών την αΐτίαν λαβόντας, χαί πάντα αύτοΐς έδοχει επί 
'ξννωμοσία ολιγαρχιχη χαί τνραννιχη πεπράχ&αι. χαί ως αντοον διαί 
το τοιούτον όργιζομίνων πολλοί τε χαί ά'ξιόλογοι άνθρωποι ηδη εν τω 
δεσμωτηρίο) ήσαν χαί ονχ εν πανλη εγαίνετο^ άλλα χα&' ημέραν 
έπεδίδοσαν μάλλον ες το άγριώτερόν τε χαί πλείονς ετ» 'ξνλλαμβάνειν, 
ενταν&α άναπείΟεται εις των δεδεμΐνων, Όσπερ Ιδόχει αΐτιώτατος είναι, 
νπο των "ξννδεσμίοτων τίνος είτε άρα χαί τά οντά μηννϋαι είτε χαί 
ον' επ' άμ(^.ότερα γαρ είχάζεται, το δε σαφές ουδείς οντε τότε ούτε § 4. των ίψ' ίαοτοΰ ιιηίβΓ 8βϊηβη ΖβϊΙ^οηοβδοη. 5ρΓ. 47, 28, 13 
II. 68, 40, 4. — Ίηηίου είηβ ΤοοΗΙβΓ (Ιβδ ΗϊρρΪ38. Οίηΐ. 47, 5, 4. — 
\4ρχαΤίχη ^Νκά όβΓ Ναηιο Οθπι. 44, 9 ^βδοΚΓΐβΙίθη. — άι^ίλι^ών. ΒοΙίθπηΙ 
Ϊ51 ηιΐΓ ΕίηβΓ, ΡείδϊίίίΓαΙΟδ 6, 54, 6. (ΗΙί) — η^^']• Αθδοίι. Α§. 575: η χάοτα 
η()ός γνναιχος αϊ^(σ9(ζ^ χίαρ. (Β1.) 

§ 5. ίΓ», ηγονν μίτά τον (ξΰνον Τον 'ίητιάρχου. (8οΙι.) — νπο ./. χαΐ Α, 
ΗοΓ. 5, 55 (Τ. — υηόαηον όος , τοΊς ^ΑΟ^ηναίοις ιίηλονόη. (5υΡι.) Πιο Βοϋίη- 
βΐιηβ ΗοΓ. 5, 65, 1. — Ις Σίγΐΐον. ν^Ι. ΠοΓ. 5, 94 Γ. (Αγπ.) 

Ο. 60. § 1. ων. ζα Ι, Ίί, 1. ΗίβΓ \νϊηΙ 6, 53, 3 \ν•ίθ(1θΓ ηιιΓ§οηοΓηηιοη. 
(Ρρ.) — ο ιϊημος ό. 8ρΓ. 30, 8, 11. — μ ίμνησχό μίνος αιιοΗ [ΡΙίΐΙ.] Αx1ο^I^. 
ρ. 368, 3. ΟοΙΊοΓ ίιηιΙοΊ δίοΐι (Ιαδ ΡΓϋδοηδ α. ΙΐΏρΓ. ίη ΟοιηροϊίΐΡΠ. — ύπο- 
πτης. Λβΐ. ν. Ο. 4, 18: νηόητης ών (ς ηάντας 6 ^ιονναιος. (Ογ.) Παδ ΝΥογΙ 
ίδΐ δβΙΙβη, ϊηι ΟΙιΟΓ δορΗ. ΡΙιϊΙ. 136; ί)θί Χοη. νοη ΡΓβΓϋβη. νί^Ι. ιϋβ ίο.χ. — 
ίς. ζα 4, 51. — (ηί. ζιι 6, ί8, 2. 

§ 2. το τοίοντον. \^\. 6, 33, 6. — ουχ ίν παύλτ}, ονάίμία αηόηκνοις 
του βνλΧημβάΐ'αν τονς άνό'ηας χηί ζήτησιν ηοκϊσ!}Γα των γίνομίνων. (8οΙι.) Οίβ 
.λιι$ϋΓΐιοΙίδ\νοί5β ίδΐ πιϊΓ δοιίίΐΐ ΝΥοΙίΡΓ πϊοΐιΐ ΟΓΪπηοΓίϊοΙ) , ιΐοοίι ΝΥΟίΐΙ βΓίΓα^Ι'^Ιι. 

— ίν τιηνλΐ}. άνάη(ΐυ).(( ΗοίϋΙίβ ιΐΓΚί Τοιιρ. — ί'ΐαίν ίτο, το ηηαγμη. δρτ. 
61, 5, 6 ι», ζ'π 1, 6, 4. 137, 4. — ίπίάί^οσαν {ς. ν-Ι. ϋΐο ίο\. ιι. ϋ. λΥ. 

— ηίίίονς. το ηλίίονς? (1η ιΐοδ νοΓΪ^ο τό ΙιοΓΐ 3ΐιοίι ΓϋΓ ιΐοη ΙηΓ. §οΙ(οη 
\\•ίίΓ(1ο ιιη(1 ίΐοη ΙίΙοδδοη ΙηΠηϊΙϊν ΓηίΙ ίηκίίίϊοσαν ζα νορϋίηιΐοη δρι•αο1ι\νίϋη§ 
\ναΓ0. — (ντανί^α. 8ρΓ. 05, 9, 1. ν^Ι .Χρη. Λη. 2, 6, 3. 3, 4, ί5. — ίίί, 
(ΙοΓ ΠοιΙηοΓ .\η(.1ο1<ίι1θ8 — τίνος, Νοηιοηδ ϋΙι;ιηηίϊ1θδ ηοοίι ΑηιΙοΙί. 1, 48. ϊίηκιβοδ 
η;ιοΗ ΡΙιιΙ. ΑΙΙί. 21. — ίϊτΐ (!ρα. ΡΙοΙ. ΡΙια(Ι, 70, ο: ΟΧίψωμίΟα αντό τζιΓί ηΐ;, 
ίΐτε αρα Ιν "Ααϊον ίίσιν «» ψνχαΐ (ϊτ( χαΐ ου. — χαί. $ρΓ. 69, 32, 13. νβΙ. 
5, 65, 3. — τά ίίΐ ηοΪΓ νοηΐϋοΐιΐί^. — ου, ονχ υντα. — ίη (<μγότΐρη ιΐ- 
χάζίτα* ΓϋΓ Ιιοκίο Μβίηιιη§θη ννβηίοη Υθητι ιι ΐΗ ιι η.ςοη α ιι Γ^οδ Ι οΐ 1 1. 
ν{^1. ζα 1, 8:(, 2. 5ο (τι' άμγόκρα λίγισ^αι, 1)θϊ ΙΙογ. 2, 125, ί. 3, 87. — 152 Θονχυόίδου 

νΟτΐρον εχΐΐ ίΐηίΐν ηίρΐ των δρααάντων το έργον, λέγων δε επίΐύίν 
αντον ως χρτ], η μη ααΐ όεδραχεν, αυτόν τε ίίόειαν ηοιησάμενον σω- 
3σ«ί υμΙ την ηόλιν της παρούσης υποψίας ηανοαι' βεβαιοτέραν γαρ 
αύτω οωτηρίαν είναι όμολογησαντι μετ' αδείας η αρνη&εντι δια δίν.ης 
ελ&ίΐν. χαί 6 μεν αυτός τε κα^' εαυτού χαί χατ' άλλων μηννίΐ το 
των Έρμων 6 δε δήμος [6 των Ά&ηναίων] άσ μένος λαβών, ως ωετο 
το οαφες χαί δεινόν ποιούμενοι πρότερον, ει τους επιβουλεύοντας σφών 
τω πλη&^ίΐ μη εϊαονται, τον μεν μηνυτην εύθ^ύς χαί τους άλλους με- 
Ίτ αντοϋ όσων μη χατηγορηχει έλυσαν, τους δε χαταιτια&εντας χρίσεις 
ποιησαντες τους μεν άπεχτειναν , Όσοι 'ξυνελψ^Βησαν, των δε διαφυ- 
γόντων &ανατον χαταγνόντίς επανεΐηον άργύριον τω αποχτείναντι. 
χαν τούτω οϊ μεν ττα&όντες άδηλον ην εΐ άδίχως ετετιμώρηντο , τ] 
μεντοί άλλη πόλις εν τω παρόντι ηεριφανώς ώψελητο. 
61 Περί δε τον ^Αλχιβιάδου εναγόντων των ε/βρών, οίπερ χαί ηρίν 
εχηλεΐν αύτον επε&εντο, χαλεπώς οί Ά&ηναΐοι ελάμβαναν χαί επειδή 
το των Ερμων ώοντο σαφές εχειν, πολύ δη μάλλον χαί τα μυστιχά, 
ών εηαίτως ην, μετά του αύτου λόγου χαί της 'ξυνωμοσίας επί τώ οντΐ τότΐ, ίΐχίν ίϊηύν. δρρ. 62, 4, 2 υ. ζα 1, 86, 2. — λέγων άέ, 6 6υν- 
ό'ίβμώιης. (8οΙι.) (ΙιίΓοΙι <ϊΐβ ΥοΓδΙβΙΙϋη^ δΐιβρ. — ίΐ μη χαί, υη§β- 
■ννοίιηΙίοΙίΘ 8ΐ6ΐ1ιιη§ Γαρ ΐί χαί μη, \νΐβ θίηβ Ηδ. 1ΐ3(. Οίοη. ΑιοΙι. 8, 30: ί» 
μη χαί Ίοβαυτα. ν»!, δοΐιννβΐ^βΐ ζ. Οηοδβηά. ρ. 22. (β|.) ν§1. ζα 3, 4 6, 1. ν§1. 
ζιι 2, 11, 4. — άάειαν τιοίηΰάμίνον ηβοΙιάβΐΌ βτ δϊοΐι δίΓβίΙοδί^- 
ΙίβϊΙ νβΓδοΙιβΓΓΐ, 1]3ΐ1θ. (Ρδ.) ϋίθ οίεηι Αη§βΙ)6Γ ^νεηη βπ ηίοΐιΐ Ιγο§, §β- 
ννοΙίΓΐ ν\'ΐΐΓ(1β. ίϊΙιιίΙεΓ ίοοΙΙ. Αηά. ρ. 57. — ηαΐοαί τάς νηοχΡίας Χβη. Αη. 
2, 5, 2. (ΒΙ.) 

§ 3. μ(τ' άάίίας, άάηαν ποιηοαμίνω. ν§1, Ρηΐζδοΐιβ Άά ίυο. ρ. 138, — 
άιά, 8ρΓ. 68, 22, 2. — Ιλθίϊν Γϋτ ίΧ!>6ντι βίβ οΐ) ασγαλϊστίρον νθΓΐΐ6Γ§ϊη§β. 
8ρΓ. 69, 30, 2 II. Ζϋ 4, 66, 2. ν§1. 5,53,2.— το των "Ε. ά&η. ΥορίθΜ ΓΠίΙ 
€ΐβη Η., ά\α νθΓδΙϋιΤ)ΐιΐ6ΐιιη§ άβρ Η., ννΐβ 6, 61, 1. — άαμίνος. άσμίνως Κγ. 
δΐυά. 2 5. 2 38. Ζϋ 3, 56, 2. ΡΙαΙ. ΚΙβοω. 35: τοντο ά«ίμίνως ΐλαβίν. — ώς 
ωετο §θ1ΐ0Γΐ ζυ το βα((ίς. (Βη.) ν§1. 6, 61, 1 υ. Κρ, ζιι Χθη. Αη. 1, 6, 7. — 
ηοιον μινοι, ηγούμενοι, ζυ 1, 102, 3. ϋβΐ^βρ ϋ(?η Γΐυ. δρρ. 58, 4, 1. νςΙ. 
*, 106, 2. 6, 61, 2 υ. Κρ. ϋο 3ϋ11ι. ρ. 30 8. 

§ 4. μη. δρρ. 68,4,2. — ίπανείπον, τουτέαην νηίϋχονχο χκί ίχήρυξαν, 
(δοΐι.) δοηδΐ νν'ο ίΐ3ΐ36 ϊοΐι ^αδ \νοΓΐ ηίοΗΐ §εΓϋη(]βη. (ΒΙ.) 03δ Ρρ. οάζιι εηα- 
ναγορενειν ΙΐδΙ Αγ. Υό. 1072: ίηαναγορενεται^ ην άηοχτίίντ] τις νμων άιαγόραν 
τον Μηλιον , λαμβάνειν τάλαντον. — α ργ νρ ιον , οίη ΤθΙοηΙ. — ί» αάίχως 
οί) δίβ ηϊοΐιΐ αιίΐ ϋηρβοΐιΐ. δρρ. 65, 1, 8 ιι. Κγ. ζυ Χοη. Αη. 3, 2, 22 ΙαΙ. 
Αιΐδ^. — ώψίλητο. ου γαρ νηώπτευον εη άίληλονς. (δοΐι.) 

0. 61. § 1. Ιναγόντων. ζυ 1, 67, 2, 8, 26, 1. — χαλεηώς ΙΙάμ- 
βανον ηαΗηιοη βδ ηι ϊ Ι ΰ θΐιδ δδί§1^βίΙ βιιΓ. ζυ 3, 56, 2 υ. 8ΐυ(1. ϊ δ. 238. 
— ΰαγές. οα'/ώς βίηϊ§β Ηδη. — μετά του αυτού λόγου χαί της ξυνω- 
μ ο σία ς υηίορ οίβηδβΐΐ^βη Βελγθ^βρϋηάοη υηιΐ υηίορ, ννβ^βη , ϋβτ 
νβΓδθΙι\νοΓυ ης; ϊώορ λόγος ζυ 1, 102, 3; ϋΐιβρ μετά ζπ 1, 18, 7. ν^Ι, 6, 
28, 1 : τιεριχοτίαί μετά παιάιάς χαί οίνου γεγενημέναι. ,,Βορ Αρίίΐίεΐ ναϊΐ Βθζη§ 
3υΓ <3ϊΘ ΕΓ%ϋΙιηυη§ 6, 60, 1." (Ηΐί.) — χαί της. κατά της ΚϋρρβΡδ ρ. 24 δ. 
ΝΥβηη βίνναδ ζυ δηάβΓη ννβρο, δο \νϋράβ ϊοΐι ΙίβΙιβΓ χαί δίΓβίοΙιβη. — έηί τώ ζν^ί'ραψτ^ς ς', ^α. 153 

όημω άη' ίχηνου ίόόχΗ πρα/βψ'αι. χαΐ γάρ τις και στρατιά Ααχί-Ι 
δαιμονίων ον πολλή ετν/ί χατά τον χαιρσν τοντον, ίν ω π(ρΙ ταντα 
εϋορυβοΰντο, μίχρι ΊΰΟμον τιαριλβονοα, νρος Βοιωτούς τι πράσσον- 
τις. ΙδόχΗ ουν ^χίίνον πραξαντος χαΐ ον Βοιωτών ίνεχα αηο 'ξννΟ-η- 
ματος ηχίΐν , χαι ίΐ μη εφΟ^ασαν ()?; αυτοί χατά το μήνυμα 'ξυλλα- 
βόντίς τους ανόρας, ηροδοΟ^ηναι αν η ηόλις. χαί τίνα μίαν νΰχτα χαΐ^ 
χατίδαρΒον εν Θηοίίω τω εν τχόλει εν οηλοις. οι τε 'ξίινι του Άλχι- 
βιάόου οί εν 'Άργει χατά τον αυτόν χρόνον νηωπτενΒη^οαν τω δήμω 
επιτίΟ^ίΟ&αι, χαί τους όμηρους των Άργείων τους εν ταΐς νήσοις χει- 
μένονς οί ^ΑΒ^ψάΐοι τότε παράδοσαν τω Άργείων δήμω διά ταύτα δια- 
χρησασΟαι. ηανταχό&εν τε ηεριεστήχει υποψία ες τον Άλχιβιάδην. 
ώστε βουλόμενοι αυτόν ες χρίσιν άγαγόντες άποκτεΤναι πεμπουσιν ουτωί 
την Σαλαμινίαν ναϋν ες την ^ιχελίαν επί τε εχεΐνον χαί ων ηερι άλ- 
λων εμεμηνυτο. είρητο δε προειπεΐν αυτω άπολογησομένω άχολουθεΐν, 
'ξνλλαμβάνειν δε μη, &εραπενοντες τό τε προς τους εν τη Σιχελία άημω, ίηί άήμου γ.αταλΰοίΐ 6, 28, 2. (01).) Αγ. Πϊ. 236: ίηΐ τώ άήμω ξννό- 
μνντον. ΐΗβΓίΙείη Μη.) Κγ. ζ. Οΐοη. ρ. 364 §. 15. — άη' ίχ. ζα 1, 17, 1. 

§ 2. χαί γά^ χαί αυοίι 4, 108, 3. 6, 103, 4. 8, 64, 2, ΗβΓ. 6, 108, 1. 
7, 236, 1, ίγδ. 29. 9. 11, ΡΙ^ιΙ. ΡγοΙ. 314, 3, 317, 1), Χβη. Αη. 2, 2, 15, 
Μβιη. 2, 1, 3, \νο 65 ζνν., υ. Όονη. 19, 267. ν§!. δρη. 69, 32, 21. — ατρατιά 
Α. ϋο1)θΓ (Ιιβ ΡιίΓοΙιΙ νοΓ ιΐ6Πΐ5θΙΙ)βη Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 365. 383. — πρόί Έοι- 
ωτούς τ» π^άασονης ιηϊΐ άβη ΒοοοΙβτη ({ί(?§6η ϋίβ ΑΙΗβηβΓ) ΐΓ^βηά 
θΐννβδ 1)βΐΓθί 1)6Γΐ(1. ( ν». ) Αΐ)βΓ \να5? υη(1 -ννΐε πιϊΐ είηοηι Η6βΓΘ'? ,,8ο 
ηοοίι τιράσϋαν η^ός ηνα 3, 28, 2. 4, 68, 3. 74, 1. 103, 3. 114, 3." (Ογ.) — 
άπο ξυν&ήμίΐΊος ηαοΗ θίηβΓ νβΓ3ΐίΓβ<1ϋη§. ζυ 4, 67, 5. — όη \να1ιη- 
Ιεη 8 10. 

§ 3. Ίΐνα ηίοΐιΐ: ιιιι§βΓαΗΓ, χνιο 3, 68, 2, δΟΓκίβΓπ: οϊηβ ηίοΐιΐ ηϊ- 

ΙιβΓ 'ΐ3βδΙίη3ΐη1)αΓ6. ΥεΓδοΠίβοΙρη ΐδΐ δορίι. ΟΤ. 246Γ. — χκτΐ^αο&ον δϊβ 

δοΙιϋβΓεη άοΓΐ ννίε ίη οΐηεηι ΑΙΙθπτιΐΊαυδε, υηι 8θ§1εΐο1ι αιιΓ ΕΓΓοΓϋεπ» νετ- 

δαπΊΓΠβΙΙ υηά 1)β\νβΓΓηοΙ βυδΓϋοΙίεη ζιι Κϋηηοη. — Ιν ηόλα. δρΓ. 50, 

2, 15. — ι ν οτιλοίς. ϋίβ δοΐιίΐϋε ιιικί ΒρεεΓε ννατεπ, \νίο ίη είηεπι ίη§εΓ, 

αυί είηεπι Π-είβη Καυίπε άεδ τίμίνος ηιιΓ;^ϋδΐ8ΐ11, \νϋ1ΐΓεηϋ (3ίε ΜαπηοΓ ηβΐιβ ζιΐΓ 

Ηαηά ίη είηΐςεη (ΙεΓ Ιιείΐί^επ ΟεΙ)ϋυ(]β οιΙθγ ααΓ ϋοπι Βοοίεη ηιΐιίοη. (ΛΓη.) ν§1, 

ζυ 1,111,1. — νηωπτίν9-ησαν. 3,43, 1: νηοπηνίταί ης χί(^>άους 'ίνίχα λί- 

γα^, — ^ηι^^&^α^^α^ Αη^ΓίΓΓο ζιι 1)ε ΐΓείΙ.)εη. 5ρΓ. 53, 1, 6. «ν ζιι^ε- 

Γϋ§1 Ννϋηδοΐίΐ Ρρ. ΟοοΗ ν^Ι. 8ρΓ. 53, 1, 6. — τους ομήρους 5, 84, 1. — 

χίΐ,μίνονς. ζϋ 5, 61, 3. — ιϊ ιαχρήϋία&ΐζΐ, (Ιίο Ι^εδΙεη Ηβη. — παντα- 

χόΟ^ίΐ', ννο^εη οίεδ ζα ΑΙΙαοη νοΓϋΙ)Ιοη ΠηΓυ^οδ, \νε§εη ΕΓδοΙιείηυη§ άβν ί3- 

1;θ(1άηιοηίεΓ, λνο^^οη ϋεΓ Ναοΐιτίοΐιίεη νοη ΑΓ^οδ. (ϋδ.) — τκριίατη οΗηο 01)- 

3θθΙ. ζα 7, 70, 6. — ίί ίδΐ ηη ίιηοφία ιιηζυδϋΐιΐίοδδεη. ν^Ι. 6, 60, 1 α. ζιι 4, 

27, 3. Νίοΐιΐ ΓϋΓ ϋίο νοΓΐ)ίηϋαηη ηιίΐ πίρΐίστήχΗ δρΓίοΙιΙ 7, 18, 4. ν§1. ζα 7, 70, 6. 

§ 4. οντω. δρΓ, 56, 12, 4. — νκίί'. ζα 6, 53, 1. — ίηι ΙχίΙνον. 

δρΓ. 68, 42, 2. — ων ηίρι,, ίηΐ τοντονς τΐίοΐ ων. δρΓ. 51, 13, 5 υ. 7. — 

ί^ίραηινονΐίς δοΓ^β ΐΓΟ^επί! ία γ {ν§Ι.Ί, 19. 4, 67, 8. 5, 11, 2 ϋ. 7, 

70, 3); ιΙεΓ Νο. αΐδ υί) ίΐρήχίααν νοΓΐιεΓ§ίη£:ο. δρΓ. 56, 9, 4. ,,ν§!. 5, 70, 1." 

(Αγπ.) — τό τί. Ρρ. ζ>νείΓεΙΙ οΙ) ζα οοηδίΓϋίΓοη δει ^ιραπίνοντ^ς το μή &ορν- 

βίϊν προς — οιΙΟΓ &(ρκ7ΐίΰοντ(ς μη βορνβίϊν το ηρός — . Ιιη ΙοΙζΙοΓβη Καΐΐε 

ΝναΓβ το ηρος τονς Γυτ ιά ίν τοις 1<ϋΐιπι εΓΐΓϋί;Ιίο1ι; α1)ΰΓ ηαοΐι ίιη εΓδΙεΓΠ ίδΐ 

β9 υηραδδεηϋ. Λίδο ίδΐ τό ηρίς τους (ν Σ. ιηίΐ ιίειη 8οίι. (?) ΓϋΓ δϊοΐι ζυ ηβΐι- 154 Θονκνόίόον 

οτρατιώτας τί σφίτερονς χαΐ ηολίμίονς μη &ορνβίΐν, -/αϊ ονχ ■ηχιΟτα 
τονς ΆΙαντινίας και Άργίίονς βονλόμίνοι παραμπναι , δι βχίίνου νο- 

5μίζοντίς τϊίΐοβψ'ο.ι σφάς 'ξνστρατίΰίΐ^'. γ.αι 6 μεν έχων την εαντοΰ 
τανν ν.αΐ οϊ 'ξννδιαβίβλτιμίνοι απάττλίον μετά της 2αλαμινίας ε/, της 
Σικελίας ώς ες τάς "Αθηνας' χαί ετίίιόή εγετοντο εν Θονοίοις, ον/.ετι 
"ξννείποντο, αλλ' άηελθόντίς άπο της νεώς ου (φανεροί ήσαν, δείσαντες 

Οτο εττΐ διαβολβ ες δί•/.ην •/.αταπλενσαι. οί δ' εν. της Σαλαμινίας τέως 
μεν εζητονν τον Αλ'/.ιβιάδην χαι τοις μετ αντον, ώς (5' οχδαμοΰ (φα- 
νεροί ήσαν, οίχοντο αποπλέοντες, ο δε Αλκιβιάδης ηδη φνγάς ων ον 
πολύ νΰτερον επι πλοίου επεραιώθη ες Πελοπόννηαον ε/, της Θον- 
οίας' οι δ' ^Α3-ηνα7οι ερημ7] δίκ/] θάνατον γ.ατέγνωσαν αυτού τε χαί 
των μετ' εκείνον. 
62 Βίετά δε ταύτα οί λοιποί των \4ί>η>αί(ον στρατηγοί εν τι] Σικε- 
λία, δνο μέρη ποιησαντες του στρατεύματος και λαχών εκάτερος, έπλεον 
'ξύμπαντι επί Σελινούντος και Έγεστης, βονλόμενοι μεν εΐδέναι τα 
χρήματα ει δώσουσιν οί ^Εγεσταΐοι, κατασκέψασΟαι δε και των Σελι- 
νουντίων τα πράγματα χαί τα διάφορα μαθ^εΐν τα προς Εγεσταίονς. 

^παραπλέοντες δ' εν αριστερά την Σικελίαν, το μέρος το προς τον Τνρ- 
σηνικον κόλπον, έσχον ες Ίμέραν, ηπερ μόνη εν τούτω το/ μέρει της πίθη, (335 70 νοη &^ραηίύο*>τ(ς ΓΡ§ί6Γΐ: δίο δοΐιοηΐβη (ΐ9δ ΥβΓΪιδΙΙηίδδ 
ζα άεηβη ΐη 5.; τέ δίείιΐ Ιιίβτ 3ΐδ δοΐΐΐβ βυνλόμίνοι, ηϊοΐιΐ Γοΐ^βη. ζιι 5,11,2. 

— προς §εδΙιίο1]θη \νίίΓβ ι.1ϊβ ΚβίΙβ 1)(-ΐ λΥοϋΡπι ϋΙ^ΙΪοΙίΡΓ. (Ρρ.) — στρατιώ- 
τας τ( ηείιηιβ ϊϋΐι βίδ ΑρροίϊΙίοη ζπ τοίς ίν τΤ} 2. ζιι 3, 91, 4. — μη^ Ο^ο- 
ρνβίΐν, ωαη μηάένη Οόουβον ΰυΏ.η'^^ϊντος του 'Άλχίβιάάου μήη άηο των 
Άττίχών ϋτοαταοτών άγαναχτούντων γίνίΰ^σι μήτί άηο των πολεμίων χαται^ρο- 
νηαάντων. \δοί).) δρΓ. 61, 6, 9. ν§1. 7, 7 0, 3. — σ^/«ί. ϋ'μ^ΐί ίΐηιίαπ, Κγ. 
Κεο. 18-28 (δΐιιϋ. 2. δ. 132) υ. ΟοΙίΓΟθ. Οδ. νεΓϋδοΙιΙίδΙ ηΗΰί>ηναί. ΰ'{ΐ(ς, %ν3δ 
ϊη ζ\νθϊ Ηδη. ΓβΙιΙΙ. ν§1. θΐιοΐι ΑτηϋΙ (1β ρποη. τεΠ. 1 ρ. 34. 

§ 3. ου ψανίροί νβΓδοΙίλνυηιΙθη, \νϊβ ΠϋΓ ηοοίι [Οοιώ.] 49, 19. 
(Β1.) ν§1. ά'ΐανίζην. — τό, Λν3δ \νίβ 5ίο \νιΐδ8ΐβη ΐίιηοη Ι^βνοΓ.'^ΙθΓΚ]. νί^Ι. 
ζιι 2, 53, 2. ΡΐιϊΙθηι. 83, 1: άν οχνι;ς το μαν»άνιιν, άνίηιχονρητον ϋίαυτον τον 
βίον ληΰα ηοιω^. — ίπΐ άιαβολΤι, προιϊίΐϊιαβίβλημίνοι,. (δοΐν) Ρρ. ηιοίηΐ 
ίηί Ιίδηηβ ΙιίοΓ ηίοΐιΐ. ηβοΐι ΙιιΊδδοη. ΝΥαππη ηίοΐιΐ \\ίθ ιιηδβΓ 3 ιι ί? ΑηάοΙί. , 
1, 30: αω&ηνοα ίηΐ τοιαέτ>] αίιία. 

§ 6. οί ίχ. ζπ 6, 46, 3. — τέως μέν. ζα 5, 7 1. — πλοίο ν, γορτηγι- 
■Αου 6, 88, 10. — θούρια ίδΐ λνοΐιΐ ΙιΙργ ηίοΙ^Ι ιΐοδ ΟρΙ)ϊοΙ, \\χΊοΙΐθδ 7, 3δ, 1 
η Θούριας γη ΙιοίίΐδΙ, δοηιΙθΓΠ ά\& 5.ι^^^ι, (ϋο ηοοΗ δΙβρΗ. Βγζ. Θονρία (ουοΗ 
ίΐΐίί βίηβι• ιΜϋηζβ), Θοίρι,ον ηηά Θούριοι βοηοηηΐ \νιΐΓ(ΐ6. 핧1. 6, 10 4,^ 2. (Λγπ.) 

— Ιρήμη (^ίΧη ίοην όταν μη παρόντων άμ'/οτίρων των προΰόντων 6 διχαστής 
την \ρψ}ον ίνίγχτι χατα τοΖ απόντος. ΒεΙίΙνΟΓ ΑηοαΙ. 1 ρ. 2 4 5. Οο ηΐυ ηι α οί βΐ- 
ν ογΓβ 1ι Γ ο η. 

α. 62. § ι. λαχών. ζα 6, 42. — ίχάτίρος. δρρ. 56, 9, 2. — ξνμ- 
ηαντι ΓϋΓ ξνν παντί Κγ. νοί. 3, 95, 1. Οηδ ξύν δοΗθίηΙ ΤΙηιΙί. 80 ηΐβ Ηίηζα- 
βρίϋςΐ ζυ ΙιαΙ)6η. — τα χρήματα, ά\ΰ (Ιποΐδδίί; ΤαΙοι.ΙΟ 6, 46, 1. — τα <ϊιά- 
ψορα 6, 6, 2. , , , 

§ 2. ίν άρισηρα. Ιηβ6ντ(ς ΐδΐ 1, 1, 1 ζϋ^οΓϋ^Ι- - την Σί/.ίλιαν. 
της Σιχίΐίας [\οίδ1ίθ, νναδ ιηίΐ μΐρυς ζιι νοΓΐ)ίιιι1οη \νθΓθ, ϋίοδ ηοοΗ νοη παςα- "ξνγγοαίρΐ^ς ς% 'ξ/. ['^ΐδ.] 155 

Σιχελίας Ελλάς νόλις ίοτίν κ«ι ως Οίΐκ Ιδύ/οντο αντονς, παρ^χομί- 
ζοντο. χαί ^ν τω παράπλω αί ρονϋιν Ύχχαρα, ηόλισμα Σιχανιχον /<ίν3 
"Εγίοταίοις δβ ηολίμιον ψ όε ηαοα&αλασσίόιον. χαί άνδραηοδίααν- 
Γίζ τψ -πάλιν τιαρύδοσαν Έγίσταίοις, τταρίγίνοντο γαρ αυτών Ιππης, 
αυτοί δε πάλιν τω μεν πίζω εχώοονν δια των Σιχίλοΐν εως ά([ίχοντο 
ες Κατάνην, αΐ δε νψς πίριεπλευοαν τα άνδράποδα άγονσαι. Νιχίας^ 
δε ίυΟνς εξ Ύχχάρων επί 'ίϊγέστης παραπλίνσας χαΐ τάλλα χρηματί- 
σας χαί λαβών τάλαντα τοιάχοντα ηαρην ες το στράτευμα- χαί τάν- 
δράποδα άπέδοααν χαΐ εγένοντο εξ αυτών ίΐχοσι χαΐ εχατον τάλαντα, 
χαί ες τών Σιχίλο}ν τους Ιξνμμάχους περι^πλευΟαν, οτρατιάν χελενον- 
τες πεμπειν τϊ] τε ημισεία της εαυτών ηλθον επί Υβλαν την Γε- 
λεάτιν, πολεμίαν ουσαν, χαί οΰχ είλον. χαί το ϋερος ετελεύτα. 

Του δ' επιγιγνομενον χειμώνας εν&υς την ε'ί^οδον οί ΙτίΟηναΐοιβ'ό 
εηί Συραχοΰσας παρεσχευάζυντο, οί δε 2υραχόσιοι χαί αυτοί ως επ ε- 
χείνονς Ιόντες. επειδή γαρ αυτοΐς προς τον πρώηον φόβον χαί την 
προσδοχίαν οΐ Αθηναίοι ουχ ευΟυς επεχειντο , χατά τε [την] ημέραν 
εχάστην ηρο'ώυσαν άνεθάρσουν μάλλον χαί επειδή πλέοντες τά τε επ'ί 
εχεΐνα της Σιχελίας πολύ άπο σφών εφαίνοντο χαί προς την Ιβλαν 
ελ&όντες χαί πειράσαντες ουχ εϊλον βία, ετι πλέον χατεφρόνησαν χαί ηΧίΙν Γθ^ΐΟΓί. —Ελλάς ηόλις αυοίι ΗβΓ. 5, 93. 7, 22. 1>5. Ελλάς γλώσσα 
οΐ). 6, 98, ?. 8, 135, 2. 9, 16, 1. (ίοχ. ΗοΓ.) Βοί Χοη. ιι. Α. Έλληνίς. — έ(^ΐ- 
χοντο, οίΊμΐ()αΐοι,. (5θΙι.) δρρ. 58, 4, 1. ν§1. 50, 5, 3. 

§ 3. τί«ρα9κλασσί(Τιος ννΐπΐ ηοοίι 3ΐΐ5 ϋίοη Ο. 54, 9 αη§6ΓϋΙίΓΐ; ϋΙ^ΟΓ 
ίηί3αλαααί(ίιος ιΠίίΙίΓΟΓΟ δΙβΙΙθΠ ΙιίεΓ Ιιοί ΑΙ^γ. — ανιών. 8ρΓ. 47, 9. 

§ 4. ίυ»νς, 1)θνοΓ δίβ ηβοΊι ΚαΐΡΠβ ζο§οη. (0οΙ)Γ60.) — χρηματίζ(»ν 
νβΓίΐΒπϋοΙη. 211 1, 87, 4. — η«ρίϊνη» ίς ηοοίι 6, 88, 10. 5, 70, 1. (Οϋ.) 
Κγ. 2ϋ Χοη, Αη. 1, 1, 2. — άπΐάοσην ΠβίοΓίί'η δίβ αΐϊ, (ΙαιηίΙ μο ζιιγπ 
ββΐΏοίηδαηιοη ΥοΓίΙιοίΙ νοΓίίηιιΠ \\ϋι•ιΙοη? νβΐ. 7, 8 5, 2. (Ατη.) άπίάοντο Βΐ£. 
5ρρ. 52, 10, 6. Ετξ. οί "Α&ηνκιοι,. — ίγίνοντο 0δ Ινααιοη ΙιΟΓαπδ ίΐ1$ 
ΕΓΐΓη§. Κγ. ζιι Χεη, Αη. 5, 3, 4. υοΙ)θΐ• ιΐεη ΡΙιι. ζη 1, 58, 1. — ίς ίων .5"»- 
χίλών τονς ΓϋΓ Ις τους τών Σι,Χίλών Κγ. Κοο. 1828 (δΐιιά. 2 8. 132). ν^Ι. 7, 
32, 1 11. δρ». 47, 9, 19. ϋοϋβΓ ϋο•η Οθ. ζιι 5, 67, 3. δο ηίο βίη^οδοΐοΐίβη. 
— τ»ί ημκΤΐία της. δρΓ. 47, 28, 9. 

Ο. 63. § ΐ'. ώί ϊόνης ογ^. ηκο(σ•/ίυάζονιο. ν^Ι. ζιι 5, 65, ί. ϋοΙ^βΓ 
(ϋβ δίεΙΙυηί; Κγ. ζ. Οΐοη. ρ. 2 5. — π ζό ς , χατά. (Βα.) Οίεδβ ΙίΓΐίΙαΓυπ^ ραβδί 
ηυΓ ζιι τχοοΰίίοχίαν ; προς τον πρώτον φόβον \νίΓΐ1 \υοΙι1 Ηβϊίδβη : αυΓ ίϋθ 
ΟΓδΙο ΡιΓγοΙιΙ, ι1. Η. ηιίΐ ΒοηιιΙζυπ^ ι1θΓδοΙΐ3θη. ν^Ι. 6, 49, 1. — την ηαοίι 
τι ϊδΐ ιηΪΓ νοΓίΙθοΗΐίς. ν§1. 2, 8δ, 3. χατ' ίίος 'ίχαΰτον 1, 56, 1. 2, 31, 3. 3, 
58, 3. 4, 66, 1. νβΓϋαο1ιΙί§ ϊδΐ 2, 42, 2. ΝΥο ϊΐιυΐί. δοηδΐ ιΐοη ΛγΙιΙ^οΙ 1)ΐ'ϊ 
'ΐχαατος ζιιΓϋί^Ι (1, 22, 2. 3, 50, 3. 82, 2. 5, 47, 8. 4 9, 2. 6, 31, 3) ΐδΐ οίηο 
1)βδΙίιηιτιΙβ Ηίη\νοΐδΐιη8 δΐοΙιΙΙ^ιΐΓ. 

§ 2. ηλ(οντ(ς τά \\\β πλίϊν την θάλασσαν. δρΓ. 46, 6, 3. Ρρ. νβιηιιι- 
ΐΗβΙ παραηλέοντίς, ΒοΐδΚβ νυοΙΚο ('ς τε τά ΓίΪΓ τά τί, ΠοΙίΓΟβ Τί (ς τάηίΧίϊνα, 
Λτη. τότί ίς τάπίχηνα. — τη Ιη' ίχίΐνα ιΗβ ]οηδβίΙί§οη (Ιο^οηϋοη, 
ΚιίδΙεη. ,,ΗβΓ. 3, 115: »άλασαά ίατι, τά Ιπ' ίχιΊνα της Ευρώπης." (ΒΙ.) δρΓ. 
43, 4, 3 π. Κρ. ζιι Χβη. Αη. 5, 4, 3 ΙαΙ. Λιΐδ^. — πολύ από \νείΙ οηίΓοΓΠΐ 
ν ο η. νςΙ. 6, 68, 3. — πιιράΰαντίς. ζ\\ 1, 61, 3. — ίπίκϊή ΓϋΓ ίπαύη γ» 156 Θονχνόίόον 

ηξίονν τον ς στρατηγούς, οίον δη όχλος ψιλή Θαροηαας ττοιην , ϋίγίΐν 

Ζΰψας βηΐ Κατό.νην , επίώή ονκ ίχίΐνοι ίψ^ εαυτούς έρχονται, ίηπης 
τε προοίλαΰνοντίς άη •/.ατάσκοηοι των ^νρακοσίων ηρος το στρατίνμα 
των ^Αθηναίων ίψνβριζον άλλα τι χαί ίΐ 'ξννοιγ.ηύοντίς σφίσιν αυτοΐς 
μάλλον ηκοΐίν εν τ/} αλλότρια η Αεοντίνονς ες την οϊγ.είαν κατοικιονν- 
64Γίς. α γιγνωσαοντες οί στρατηγοί των \-ί9^ηναίων χαί βονλόμινοι αυ- 
τούς αγειν τχανδημίί εκ της πόλεως οτι πλείστον, αυτοί όέ τοις ναν- 
οίν εν τοσούτω υπό νΰκτα ηαραηλεΰσαντες στρατόπεόον γ.αταλαβεΐν 

Ίεν επιτηδείω -λαβ' ήσυχίαν, ίϊδότες ουχ αν ομοίως δυνηθέντες [και] 
ίΐ εχ των νεών προς παρεσχευασ μένους εχβιβάζοαν η χατά γην Ιοντες 
γνωσ&ίίησαν — τους γαρ αν ψιλούς τους σψών χαν τον οχλον των 
^υραχοσίων τους ϊηπεας, πολλούς οντάς, σψίσι δ' ου παρόντων ιπ- 
πέων, βλάπτειν αν μεγάλα, οντω δε ληψεσθ^αι χωρίον οΟ-εν νπο των 

Ζιππέων ου βλάψονται άξια λόγου' έδίδασχον ι5' αυτούς περί του προς 
τώ Όλνμπιείω χωρίου, όπερ χαί χατελαβον, Σνραχοσίων ψυγάδίς ου 
'ξυνίίποντο — τοιόνδε τι ούν προς α εβοΰλυντο οί στρατηγοί μηχα- 

ι^νώνται. πέμπουσιν άνδρα σψίσι μεν πιστόν, τοις δε των Σνραχοσίων 
στρατηγούς τΓ] δοχησει ονχ ησσον επιτηδειον ην δε Καταναΐος υ 
άνήρ χαί απ" άνδρίον εκ της Κατάνης ψ.ειν εφη ων εχεΐνοι τα όνό- άιβ 1)βδ1βη Ηδη. — ονχ ίχιΐνοι. 8ρΓ. 67, 10, 1. ϋβΐ3βΓ (Ιίβ Ργοπ. Αηιάί Οβ 
ρΓΟη. ΓβΩ. 1 ρ. 44. 47. 

§ 3. των Συρ. ϋθΐ36Γ (Ιίβ ΕηΐΓβΓηιιη§ άβδ Οθ. νοη Ιπηης, βϊηθ 1)65οη- 
(1βΓ8 1)βΐ Τΐιαίί. ΙιαυΩ§β λΥεϊδβ, ν^Ι β6§. υ. ΟβηίΙϊν 2, Γ υ. Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 120. — 
έγνβρίζαν ΙίόιΐΊΐηΙ (ζυΓίιΙΙίί;) δοηβΐ ΐη άοΓ Άίί. ΡΓΟδα \νοΙι1 ηίοΐιΐ νοι•. — 
χαί ί». χαί ίγνβριζον (ί ά. Ιλ. ί'^νβρίζονης ίΐίγον, ηρώτων ίϊ. δρΓ. 59, 2, 4. 
— αυτοί ς. αυτοί Βΐί. άοοίι δ. Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 340. ν^Ι. 1, 19. (Ρρ.) δρΓ. 51, 
2, 7. 

α. 64. § 1. ίίγαν, ηοιηΰαι, ηροίλ&ίΐν. (8ο1ι ) — ίν τοΰουτω, ηίοΐιΐ Ιν 
τούτω, λνβϊΐ βη^εάβυΐβΐ \νίΓά: ΙιίπΓ βίοΐιεηαβ Ζβί Ι ζιι §β\νίηηθη υηι ίη (3 β γ- 
5βΐί)θη. ϋοϋΐι ίδΙ. άίθδβ ΚοΓπιβΙ δβΙΐΓ δοΐΐβη, ζνί. ΐ3βΐ Χβη. ΚγΓ. 2, 2, 4. — 
ίπιτηάείο). ζα 2, 81, 3. \•§1. 6, 66, 1. 

§ 2. 'άν. 8ρΓ. 54, 6, 6. — δυνη^ϊντις, ατρατόπΐάον χαταλαβίΐν. (δοΐι.) 
8ρΓ. 56, 7, 5. — χαΐ ΐΐ ί*. ίΐ ίχ οά&ν η ίϊ Ιχ Κβίδίνβ; χαΐ ΐβηοπΓβη οΙβΓ 
δοΐί. υηά Υά. — γνωοϋ^ιίηϋαν. δρΓ. 30, 9, 2 υ. ζα 1, 38, 1. —^'τούς χρι- 
ίους χαί τον οχλον &\ηά (Ιίβ Οί)]βοΙδίΐθ. (δοΐι.) -τους νοΓ όψων ϊδΐ ΙίίβΓ 
8θ§βη ιΐεη δοηδίί^βη Οβΐ3Γ3ΐιοΙι άβδ ΤΙ^υΙί. 1ιίηζιι§6Γϋ§1. ζα 1, 25, 2. Αιιοΐι 
ρβδδΐ βδ ηϊοΐιΐ Γβοΐιΐ. δρΓ. 50,8, 11. — Συραχοαίων Ιιαπ^Ι νοη τους ίηηέας 
8ΐ). (δοΐι.) — ά' ου παρόντων, δρπ. 56, 14, 2. - βΐάητί^ν, 3ΐ)1ΐ3η§ϊ§ νοη 
βΐηεπι 3ΐΐδ ίϊάότίς νοΓδο1ι%ν6ΐ3οη£ΐ6η Ινόμιζον. ν§1. Κ6§. υ. ΕΓ§3ηζιιη§ υ. δρρ. 
65, 11, 7, — αν. δρΓ. 69, 7, 3. — ούτω άέ, Άΐιί ά\ο § 1 θηββ^θΐ^εηβ λΥβίδβ 
3ΐ5βΓ §1αυΙ)ΐ8η δίβ. (Η1.) — ο»ίν ΙίυΓΖ Γιιγ ο^^ίν ίηίχΗοουντίς. — βλάψον- 
τ«* ρβδδίν, \νίβ 1, 81, 2. δρΓ. 39, 11 Α. — «ί»«. ζυ 6, 33, 4. 

§ 3. αυτούς, τους ατρατηγονς. (δοΐι.) - τοιόνάί τ», ζυ 3, 97, 1. — 
ουν. δρρ. 69,52,3 υ. ζιι 3,95, 1. — ηρος α, προς ταΐτα α ίη ββζυ§ βυί 
(Ιαδ \νβδ, ηρος το χαταΐαβπν ϋτρατόηαϊον. (δοΗ.) ν^Ι. ζα 6, 11, 4, — ο* 
ατρατηγοί δοΐιοη § 1, ϋοΓ Ζννίδοΐιεηδαΐζε \νβ§εη ννίεάεΓίιοΙΙ. 

§ 4. ττι δοχηΰίί ιίοιη ΛηδοΗοίη ηαοΐι; βίη (1οι- ^ενν. Ρι•0δ3 ΓΓοηιαβδ 
\νθΓΐ. ζα 2,'35, 2. ΟβΓ 03. ν/ίβ 3, 45, 1. - ίηιτη (ίίΐον. £α 1, 60, 2. — ^νγγοαφτίς ς', ^ί'. [415] 157 

ματα εγίγνωσγ.ον γ.αι -ηπίσταντο ίΐ' τη ττόλίΐ ετι υπολοίπους οντάς 
των οφίαιν ίυνόων. ελίγί όε τους Αθηναίους ανλίζίσΟαι απο τίον^ 
οπλών εν τΐ] πόλει, γ.αι ει βονλονται εχεΐνοι πανότ^μεί εν -ήμερα ρητή 
αμα εω επί το στράτευμα ελϋ^εΊν, αυτοί μεν αποκλησειν αυτούς παρά 
σφίσι κ«^ τάς νανς ίμπρι^ΰειν, εν.είνους δε ραδϊίος το Οτράτευμα προς- 
βαλόντας τω αταυρώματι αιρησειν' είναι δε ταντα τον ς 'ξννδ ράβοντας 
πολλούς Καταναίων, και ητοιμάοθ-αι ήδη, αφ ών αυτός ηκειν. 

Οι δε οτρατηγοί των ^νρακοαίων, μετά του ααι ες τα αλλαβ^ 
ϋαρΰεΐν καΐ είναι εν διάνοια γ.αΐ άνευ τούτων Ιεναι \7ΐαρεθγ.ευάα9αί\ 
επί Κατάνην , επίΰτευοάν τε τω άν&ρώπω ηολλω άπερισχεπτότερον 
γ,αι εύβυς ήμεραν 'ξυνίΗμενοι ?] παρεϋονται απέστειλαν οίντόν, καί^ 
αυτοί — ήδ7^ γαρ χαί των 'ξνμμάχων Σελινοννηοι ν.αΐ άλλοι τίνες 
παρησαν — προεΐπον πανδημεί πάοιν εξιεναι Σνρακοσίοις. επεί δε 
έτοιμα αντοΐς γ.αί τα της παρασκευής ην γ,αι αί ήμέραι εν α'ις 'ξυνέ- 
ϋεντο ή'ξειν εγγύς ήσαν, πορευόμενοι επί Κατάνης ηύλίοαντο επί τω 
Σν/ίίαίΟω ποταμω εν τη Λεοντίνη. οί δ' ^Α9^ηνα7οι ώς ησ&οντο αν-^ 
τους ηροσιόντας, αναλαβόντες τό τε στράτευμα άπαν το εαυτών γ,αι 
ησοι 2ΐγ.ελίον αύτοΤς ή άλλος Τίς προσεληλν3'ει γαί επιβιβάσαντες επί 
τάς νανς γ.αΐ τα πλοία, ύπο νύχτα επλεον ετιί τάς 2υραγ.ούσας. γ,αί^ ηπίσταντο, αυτούς, ηαοΐι §Γίοο1ιί5θ}ιβΓ λΥβίδο Γϋπ ους αυδ ων. δρη 60, 6, 2. 
— (ννόων ΓΓΐΓ ίίνωί'. Πιο αιιΓί;β1θ8ΐ6η Γοιωβη δίηϋ βυοΗ ϊη ά^ΐ ΆίΙ. Ρροδα 
ηίοΐιΐ ϋοΐΐοη. ιοί), ζ. ΡΙιινιι. ρ. 14 2. 

§ 5. άηο των 'ύηλων οηίΓοηιΙ νοη ίΐθπ Λν'αΓΓβη, ϋβιη Ι,α^βΓ. ζα 
1, 111, 1. — ίχίΐνοι, οί Σνραχύσίοι. (8ϋΙ).) — ίν η. (ιητΐ}. ζιι 4, 76, 3. — 
αυτοί δίβ, ^I^ο ΚαΙηηϋοΓ; ϋϋίτ (Ιεη Νο. ζυ 6, 25, 3. — αυτούς Γϋτ τους ό'ιβ 
1)θδΙβη Ηδη. — παρά σί/ισιν, ϊη (Ιογ δΐ3(11. (Η1.) — τό ΰτράτευμα νβΓ- 
(ίαοΐιΐϊ^οη Β1. ιι. Ρρ. — τω αταυρώματι. ' ΑπιΙοΓΟ υ. §υΙο ΙΙδη. τω στρατίύ- 
ματί. Οίοδ δοΐΐίδΐ βίη ΟοδδβΓΠ §αΙ) ζιι ϋβΓ νοΓΐ)βδ5βΓυη§ ΰταυρώματί άαη Αη- 
Ιαδδ. νβΙ. 6, 100, 2. (ΤΚοηιαδ 2 8. 32.) Αγγ;. ΙίίΙΙί^Ι ατρατίύμαη υηιΙ Λνίΐΐ νοΓ- 
Ιΐ6Γ το οτράτίυμα δίΓβίοΗβη. νί^Ι 6, 63, 3. — αίρήδιιν \\ηνύα\Λ ϋΙ)0ΓννΗΐ- 
Ιί^εη. — ταντα τους. 8ρΓ. 50, 10, 1 υικί ΙιϊβΓ Ρρ. — ξυνόραν δοΐιείηΐ ΐη 
ϋβΓ ίΐΚ. ΡΐΌδα δοηδΐ ηίοΐιΐ νοιζιιΐίοηιπιοη. — ητοιμάαΟ^αι, ταυια. ζϋ 1, Α6, 
1. ν{;1. 7, 62, 1. — άψ' ων ;ιιιΓ τους ξννάράϋοντας Ιιοζοι^οη. Πογ 8α1ζ νοηΙιβΓ 
δίοΐιΐ (ίκ\ μέσον. ν§1. ζυ 1, \0ί, 2 υ. 6, 68, 4. — 'ήχειν. δρρ. 55, 4, 9. 

Ο. 65. § 1• μίτά του ηιι δδθΓίίΰ γπ (Ι η δ δ. (Πη.) ννϊβ ϋοηι. 5, 5 — ίί- 
ναι ίν άιανοία, <ϊιανοΗσ(>«ι,. (δοΐι.) 5οηδΙ \νοΙ)0Γ Ιίοηη' ϊοΐι ιΐίο ΡΙίΓΟδο 
ηίοΐιΐ. (Β1.) — π αρίσχ ίυάσί^αι νοΓϋϋοΙιΙί^οη Α(•3θίιΐ5 υ. ϋοΙ^Γεο, •ν\'ίο αιιοΗ 
ίϋΐι 6δ δί-ΐιοη 1ϋη§5ΐ αΐδ ΟΙοδδοιη νοη ητοιμάα&ια 6, 6 4, 5 απί^οηιοΓίίΙ. ΙΙαηδΟ 
ρ. 57 \νίΙ1 Θ5 ηαοΐι ^αραπν δίοΐΐοη. — άη (ρισχίπτότί ρον ίΐΐβ 65 οΐιηο ίΐΐβ 
ΖιινοΓδϊοΙιΙ ιιηιΐ (]οδ νοιίιαίιοη ιΙογ ΓβΙΙ §ο\\'οδοη Λνατθ. (ΠΙ. υ. Βα.) 

§ 2. ηάη γάρ βίρΐ3ΐ ςΐοη ΰηιηϋ οη ΝναΓυηι αΙΙβδγραΙίΟδίοΓ βυδζΐοΐίθη 
ΚοηηΙεη, ίικίβηι ά'\β δοΙίηιιηΙίβΓ 3ΐδ βοδπίζιιη^ ζιΐΓϋοΚΙ)ΙίοΙ)6π. — «λλο» 6, 67, 
3. (Ρρ.) — ίτοίμα αντοΐς ν>ϊ\τάβ αιοη νοΓ ην ΡΓννηιΙοη. (Βο.) — τά. Ζϋ 
6, 29, 1. — αί ήμίραι, ννοίΐ άοη Μαρδοίι ηιίΙ^ίΟΓεοΙιηοΙ πίρΙιγογο Ταςβ ογΓογ- 
(ΙβΓΐ \νιΐΓ(ΐ6η. (Οϋ.) 

§ 3. όσοι, ηάντας 'ύαοι. δρτ. 51,13,2. — η άλλος τις. ί} ί» άλλος τις 
\νϋΓ(ΐ6η \νίΓ οι•\νοΓΐβπ. ζιι 4, 128, 3. — πλοία, ζυ 6, 30, 1. 1 5β Θονχνόίόον 

οϊ τί ^Α9^ηναΐοι αμα Εω ί'ξέβαινον ες το ν.ατά το Όλνμπίίΐον ώς το 
ατρατόηίόον τίαταλ-ηχρόμίνοι, ν.αί οι Ιππης οί ^νραχοσίων πρώτοι ηροοί- 
λάσαντίς Ις την Κατάΐ'ην καί αίοβόμίνοι οτι το ατράτίνμα άπαν 
άνψ.ται άποατρεψαντίς άγγελλονοι τοις ηεζόΐς, χαΐ 'ξνμτταντίς 7\δη 
ββάηοτρίπόμίνοι εβοη&ονν εηΐ την ηόλιν. εν τοντω ό' οί ^Α&ηναΤοι, 
μακράς ονσης της όόον αντοΐς, κα&' ηονγ^ίαν κάθισαν το ατράτίνμα 
ίς χωρίον επιτηόειον και εν ω μάχης τε άρ'ξειν έμελλον οπότε βοΰ- 
λοιντο και οί ίππης των ^νρακοσίων -ηκιστ' αν αυτούς καΐ εν τω 
Ιργω και προ αυτόν λνπησειν τ/^ μεν γαρ τειχία τε και οΐκίαι ε7ρ- 

ΐγον και δένδρα και λίμνη, παρά δε το κρημνοί, και τα εγγύς δένδρα 
κόψαντες και κατενεγκόντες Ιπί την ϋ^άλαοοαν παρά τε τάς νανς οταν- 
ρωμα έπηξαν και επί τω ^άοκωνι έρνμά τε, ί) ενεφοδώτατον ην τοις 
πολεμίοις, λί&οις λογάδην και 'ξΰλοις διά ταχέων ώρϋ^ίοοαν και την 

^τον Ανάπον γεφνραν έλυσαν, παρασκευαζομένων δε εκ μεν της πό- 
λεως ουδείς εξιων εκώλυεν, πρώτοι δε οί ίππης των Σνρακοσίίον 
προσεβοήθ^ησαν, έπειτα δε νστερον και το πεζόν άπαν 'ξννελέγ7]. και 
προσηλ&ον μεν εγγνς τον στρατεύματος τών ^Α&ηναίίον το πρώτον, § 4. ίς τό ΓϋΓ ίς τον θΐηβ Ηδ. Ζιι ϋίοδοπι τόηον Ζϋ θΓ^δηζβη νθΓΐ)ίβΙβΙ 
ίΙβΓ 5ρί•αο1ι§θ^Γίΐιιο1ι (δρη 43, 3, 2); μίγαν Ιιμίνα ιυίΐ οϊηί§βη Ηδη. υ. Υβ. 
1ιίηζιι§6ίυ£ίΙ \νϋΓ(1β ηιίι ίχβαίνΗν ηιοΐιΐ: βΐίιηιποη. Οίΐδ Νευ. δο 6, 66,' 1. 75, 1. 
ν§1. 6, 6Ί, 3: τΐίρΐ του προς τω Όλυμηκίω χωρίου. (Ογ.) 8ρΓ. 4 3, 4, 2 υ. 50, 

5, Μ. — τό νοΓ ατρατΰηίύον ίδΐ 3ϋδ <1οη 1^βδιβη Ηδη. Ιιίηζιιςείϋ^Ι. Εδ ΛνεΐδΙ 
ΗΐιΓ 6, 64, 1 ζιΐΓϋοΙ^. (Βοηοοίίοΐ.) ν^Ι. ]θί1οοί) ζα 2, 81, 3. — ανηχτκι, άνέ- 
ηΐίυσαν. (8ο1ι.) — '*1ύ'η. ζυ β, 44, 3. — άηοτρίτιό μίνα ι. άτιοτραπόμΟΌί 
6ίηβ (δο1ι1βϋΙιΐ6) Ηδ. 

Ο. 66. § 1. αντοίς, τοΙς Σνραχοαίοις. (ΗΙ.) — χα&Ιΰαν. χαί^Ηϋαν νβΓ- 
ηιυΐΐιοί Ιιϊθγ ιι. 7, 82, 3 Οο111ΐη§ ΑοοβηΙΙ. δ. 48, Λ\•3δ ίοΐι δο ηίοΐιΐ §βΐ3Γ3υο1ιΙ 
ννϋδδίθ. γ§1. 8ρΓ. § 40 ιιηΐ6Γ Χζω. — ίπιτηάαον, άρμόόίον ίνΰτρατοπί&ίν- 
ΰ«α&αι. (5ο1ι.) — ί^.η'ξίΐν ϊμίΧλον οηΓθπ^θΐι Ι^οηηΐΘΠ. (Υβ.) — αν λυ- 
πήαιί'. ν§1. ζιι 2, 80, 5 η. Κγ. ζιι Χβη. Αη. 2, 3. 18. — τρ μϊν. 8ρΓ. 50, 
4. 16 — ηαρη οΓί τό η β 1ί θ η βϊηβΓ 3 η ί1 βΓ η 5 ΐΓβοΙίβ; ϋΐ3βΓ άίβ 51β11υη§ 
8ρΓ. 50, 1, 14. ,,ΥβΙ. 3, 61, 1. 82, 7." (Αγπ.) 

§ 2. ί'ρνμα η. ίρνμά τ* Κγ. Β^υ^I1δι. — (ΐαψοάώτκτον. ίψοάωτατον 
ά\6 1)6δΐ6η ΙΙδπ. Αΐ3βΓ (ϋβδ Ιίαηη %νοΙι1 δο \νοηϊ§ οίδ ('ίνο&ος, κάϋ^οάος, πάροάος 
Αί1]βοΙίν δοίη. (ΏΊάοί.) ϋβΙιβΓ νοπηυΐΐιβΐ ΒΚ. ίνοιϊώτατον. Γ)8δδ όίβδ ο^ργ ίΐ'ί- 
ΐ/οάώτίσον Ιίθΐπρδννο^Ρδ ^ν^^1^^δ^ηη^2 δει, Ννίβ Α1^^βδ^11 ιπθΐηΐ, Ζθϊ^Ι Χβη. ΗεΙΙ. 

6, 5, 24, \\•ο οΙίβιιΓαΙΙδ (Ιοηι ό'νσίμβολυηατος (\ΰ& ΐο\ί:βηά& ίί-νροβοάώτατος ηίοΐιΐ 
λΛΪίΙοΓδρποΙιΙ. ΟβΓ δυρβΓίδΙϊν δ3§( Ιιι'ει• νΐβΐ \νβηί§0Γ 3ΐ8 άεπ ΡοδίΙϊν: ηοοίι 
βηι Ιείοΐιίοδίοη ζιι .αδηςΙϊοΗ. (ΗεΓίΙείη Μδ.) Μεΐιι-Γοϋίιεη Βοίΐεηΐεπ ιιηΐΡΓ- 
ΙίεςΙ -«-βδ πιαη ΓϋΓ ((^οάώτατον 3ηΓϋ1ΐΓ{, ν. ίο Ροίγδη 1, 4 9, 3, \\•ο Ιττί νοΓ τόν 
3υ8§θΓ3ΐ1εη ϊδΐ, ν§1. Χβη. Αη. 3, 4, 41, οά^τ §ογ ί(/ορμος 3, 76. — λογάάην, 
ίηιλίχτοις. (5εΙι.) ζυ 4, 4, 1. νο|. 8ρΓ. 50, 8, 19. 

§ 3. η αρασχ ίναζο μίνων , αυτών. δρΓ. 47, 4, 3. — ονάίίς ΓιΙγ ον- 
ϋΐίς ηιΐΓ βϊηϊ§ε δοΐιΐοοίιΐβ Ηδη. — ίχώλνΐν. ίχιϋλνε το πρώτον! ΛΥεηϊ^δΙεηδ 
ίδΐ δο 6ΐ\ν3δ Ζϋ (ΙβηΚεη. — π ροα βοή&ηααν ζο^εη (ΐ3ΐηη. ν^Ι. 9, 25, 3. 
4. 8, 2ί, 3. 5ο, 1. — ΐηατα οΓ' νστίρον δ0^13ηη δραΙΟΓ. ζυ 2, 9, 1. — 
αντι,προϊί ναι (ΙϋΓΓίε ηϊοΐιΐ οΓΐ νοΓίίοηιπιεη ; «πϋΓΟ Ηδη. άντιτιροσ>1{οαν. Ι.β\. Χοη. επ(ΐνα όε, ως ονκ αντιπρηηίοαν αντοΐς, άναχωρήσανης καΐ διαβάνης 
την ^ΕλιορινΤιΡ όδον ηνλίααντο. 

Τ/; ύ' νστίραία οΐ ^Αθηναίοι χαΐ οι 'ξνμμαχοι παρίΟ/.ίνάζοντο ώς67 
ί-ς μάχην γ.αι 'ξνητάξαντο ώι5ί. δίξιον μίν ν.ΐρας ^Αρ'/ίϊοι Η'/ον ν,αί 
ΤΜαντινηο, ^Α0ψ•υ.7οι δε το μίΟον , το δε άλλο οι 'ξνμμαχοι οι άλλοι, 
γ.αΐ το μεν τ^μιον αντοΐς τον στρατίνματος εν τω ηρόσ&εν -ην, τετα-Ί 
γμένον εηΐ όατω , το δε ημισν επΙ ταΐς ενναΐς εν Ήλαισίω, επί οκτώ 
χυ.Ι τοντο τεταγμένον οίς εϊρητο, /] αν τον οτρατενματός τι τιονΓ] μά- 
λιστα, εί/ ορώντας ηαραγίγνίοβαι. και τονς σκενο^/ όρονς εντός τοντων 
των επιτάκτων εηοιηΰαντο. οι δε Σνρακόσιοι έταξαν τονς μεν 6πλίτας3 
ε(/'' εκκαίδίκα, οντάς τιανδημεί Σνρακοσίονς και όσοι 'ξνμμαχοι παρη- 
σαν — εί>07]ΰησαν δε αντοΊς Σελινονντιοι μεν μάλιστα, εττειτα δε καΐ 
Γελίόων Ίπητ^ς, το 'ξνμηαν ες διακοσίονς, και Καμαριναίων ίππης 
όσον είκοσι και το'ξόται ώς ττεντηκοντα — τονς δε Ιππέας επετά'ξαντοΚ 
επί τώ δεξιώ , ονκ έλασσον οντάς ?; διακοσίονς και χιλίονς, παρά δ' 
αντονς και τογ^ άκοντιστάς. μελλονσι δε τοις ΐΑθηναίοις προτεροις 
επιχίίρηοειν ό Νικίας κατά τε έθνη, επιπαριών έκαστα, και 'ξνμπασι 
τοα'ιδε παρεκελενετο. , 

" ΙΙολλΐί μεν παραινέσει ω άνδρες τι δει χρησΟαι, ο'ι πάρεσμενβ^ 
ετιί τον αντόν αγώνα \ αντή γαρ Ί] παρασκενΐ] ίκανωτερα μοι δοκεΐ 
είναι Όάρσος παρασχεΐν ?; καλώς λεγβέντες λόγοι μετά άσ&ενονς στρα- 

0. 07. !5 1, άίξιορ χίοης δίοΐιΐ §ο\\ ϋΙιηΙίοΙίθΓ ηιίΐ (1•6ηι ΛΓΐιΊίοΙ αΐ5 
οΐιιιο ίΐιη, \νϊβ ηοοίι 2, 90, ΐΓ 4, 93, 4. 5, Ο", 3. ν§1. 5ρΓ. 50, 2, 13. Νίο 
οΐιηο ϊΐιη οτίοΐιεϊηΐ Ιιοί Τΐιΐιΐ•:. ίίώημον χίρας. ηιΐδίΐοΓ ρΓέίϋίοαΠν 5, 67, 1. — 
το «λλο (Ιϊϋ ϋΙ)Γί§ϋ 5 ο Ιι Ι30ΐι 1 1 ΪΜ ίβ. ζιι 3, 107, 4. 

§ 2. {^'τω7ι(^ό(>&(■^'\ο^Ώ, οίηο 8ΐΓ0ΰ1ίϋ νοΓ3ΐΐ8, \νίβ 7, 78, 3. 81, 3. 

— ην. ΙΙίοΓ ϊδΐ οίη ΚοπΊΐηο §οδο1ζΙ ηαοΐι ΓπΙζδοΗο ΟυβοδΙί, ίυο. ρ. 8 5. — 
ίπΐ οκτώ. ζυ 4 ,9ί, 1. ν§1. ζυ 4, 93, 4. — ίπ* ταϊς ίυναΐς αιη 1.3§6γ Υθ., 
136Ϊ άβιη 5βΙιίΓΓΙίΐ§6Γ Ιϋ. — ^ν ηίαισίψ, ίν σχημαη ητραγιόρ'ω. (5οΗ.) 
ν^Ι. Κγ. ζυ Χοη. Αη. 3, 2, 30 ΙαΙ. .\υ5£. — χ α Ι ίοΙίο α,\ο\οΙ\(η\\δ. (να.) 
ν§1. 7, 57, 8 υ. δρΓ. 51, 7, ϋ. ~ οίς. Βρτ. 58, 4, 1. — μάλιστα νθΓΐ)αη(1 
δοΙιοπΛ',ι. πιϊΐ πο^•]; , ΐιΐοΐιΐ ηιίΐ ί'/ ορώντας. — ί(/ ορώντας ϊιη ΑιίβΟ 1ια- 
Ιιβιΐίΐ. Κγ. ζιι Χοη. Αη. 6, 1, Π. — ί>^τος ίηοιήααντο δΙοΙΙΙοη δΐο ίο 
Λ\α Μι 11 ο (Ιοδ ηΐαίσιοΐ'. \ί^\. ζα 2. 8 3, 4. ΙΙοΙίβΓ ϋίβδ ΥρπΓίΐΙίΓοη Κγ. ζ. Χοη. 
Αη. 3, 3, 30. ,,νςΐ. ο1>οη 4, 125, 2." (ΛΓη.) — ιών ίηιτάχτων, τών οπισ&ίν 
ίτητίταγ μπ'ων ηαρά ταΊς ινναΊς. (8οΙι.) ΒβΙοηΙ ΐδΐ ηϋοΐι οίιιίι;οιι βΐιΐοη 1ίαη(1- 
δο1ιπΓΐο•η; (Ιίο ηκ'ίί^Ιοη (τιιτακτώΐ'. νςΐ. ίοΐιοοίί ΡαΓίΐΙΙ. ρ. 491. 

§ 3. πανάημίΐ Σ. <ϋ ο 8. ηιίΐ οΙογ δοδοιηηιΐοη Κπβ8δΓ3ΐιί§βΐ> Υο Ιΐίδ- 
ιηαδδο. νςΐ. Ο, 08, 2 ιι. ΟΙίηΙοη ΓοδΙΐ ΗοΙΙ. ρ. 417, β. — μάλιατα ηιΐΐ άβτ 
βΓΟδδΙοη ΑηζίΐΙιΙ. — το ξίμηαν ϋίο ΟοδαπιηιΙιηαδδο οΙογ δοΠηαηΙΐοΓ 
υηϋ ΠοΙοοΓ. 

§ 4. ίηίτί'ζξκντο δΙβΙΙΙβπ δΐβ Πθοίι οΙοπί ίΐηϋβΓΠ ΤΙιβίΙβ ιΙογ Ι,ΐηίο 
3υΓ: ηαοΐι, 3ΐ)0Γ ιιϊίΐιΐ ΙιίηΙϋΓ δοηϋοΓΠ η^1^^η. — π ρ οτί'() ο* <. .'^ι)γ. 57,5, 3. 

— χ«τ« 'ί9νη. 8ρΓ. 00, 8, 4. — ίηιπαρίών ζιι ιΐοπ ΑίιΙΙιοίΙιιηβο» Ιαιι^» 
(]οοδοΙΙ)οη ββΐιοηϋ. ζιι 4, 94, 2. 

0. 68. § 1. οϊ ύί\ %νίΓ, η1)0Γ 3ΐιΓ οίη λΟΓδοΙηνοΙίοηϋοδ ί/'(<ί Ιιρζϋ^ϋοΐι. 

— τον αντόν ϊω (ίββοηδβίζο ζα ιΐοη νοΓδοΙιΐοϋοηοη ΥοΙΙίΟΓίίοίΗΐΓίοιι. (Βα ) — 
χαΐώς. \ξ\. 5, 69, 3. 160 Θονχνόίδον 

ΐτοπίδον. οπού γαρ ^ΑργίΊοι και Μαντινης χαι ^Αθ-ηναΐοι /.αν νησιω- 
τών οΐ πρώτοι Ιομίν, πώς ον χοη μίτά τοιώνόί και τοσώνδί 'ξνμμά- 
γων ηάντα τινά μίγάλψ τψ ελπίδα της νίκης έχην , αλ?.ο)ς τι και 
ποος ανδοας πανδημίί τι αμυνόμενους καΐ ουκ άπολΐκτους ωοπίρ καΐ 
ήμας, και ποος έτι Σικίλαοτας, οϊ νπίρφοονονσι μεν ημάς νπομίνοΰοι 

3()' ου, δια το την επιστημην της τόλμης ησσο) έχην. παραστητω δε 
τινι και τόδε , πολύ τε άπο της ημετέρας αυτών είναι και προς γη 
ουδεμία φιλία, ηντινα μη αυτοί μαχόμενοι κτησεσΟε. καν τουναντίον 
νπομιμνησκ.ίο ν μας η ον πολέμιοι οφίσιν αντοΐς ευ οΐδ" Ότι παρακε- 

ι^λεΰονται- οι μεν γαρ οτι περί πατρίδος έσται 6 άγων, εγώ δε οτι ουκ 
εν πατρίδι, εξ ης κρατεΐν δεΐ η μη ραδίως άποχωρεΐν οι γαρ ιππης 
πολλοί επικείσονται. της τε ουν υμετέρας αυτών αξίας μνηαΟ^ίντες 
επέλθετε τοις Ιναντίοις πρόθυμους καί την παροΰσαν ανάγκην καί α- 
ηορίαν ψοβερωτεραν ηγησάμενοι τών πολεμίων." 
69 Ό μεν Νικίας τοιαύτα παρακελενσάμενος επήγε το οτρατόπεδον 
ευθΰς, οι δε 2υρακόσιοι απροσδόκητοι μεν εν τω καιρώ τούτω ήσαν 
ως ηδη μαχούμενοι, καί τίνες αύτοΐς εγγύς της πόλείος ούσης καί 
άπεληλύθεσαν οι δε καί δια σπουδής προσβοηθούντες δρόμω ύστε- § 2. ηάι'τη τινά. δρΓ. 51, 16, 11 υ. ζυ 3, 13, 6 — πρ6ς άνάρας. 
ΥοΓ 5θΗ\\'ε1:)1 «οιτας βιιΓ ηάντη τινά 1)θΖθα;βη. 5ρΓ. 69, 5 Α. υ. ζα 7, 75, 6. — 
πανάημίί, 3ΐδο ηίοΐίΐ ιηΐΙ, ΟΓΐθβεηθΓ ΜαηηδοΙιαΓί, ονχ άηοΐίχτους. (ΒΙ.) — «- 
μννομϊνονς. άμννονμίνοις ΚοηηΙβ ιηαη Υθίτηυΐΐιβη ; άοο\\ \ξ\. δρρ. 53, 1, 6. 

- ώστίίρ και ημ^ζ- δρΓ• 62, 4, 3. ν§1. 1, 69, 4 υ. ϋΙιβΓ χαί δρΓ. 69, 32, 
13 νηιογ ηονοϋαιν ημϊΊς. δρΓ. 47, 23, !. ν§1. 3, 39, δ. 

§ 3. ηαραατητω, ά(άόχ&ω. (5θ1ι.) ζυ 4, 61, 2. — ηολν. ίΐι 6, 63, 2. 
_ τ'ης ημιτέρας αντων. 5ρΓ. 51, 2,10. ΚθΠβ^ίν βυδδοΐιϋβίδεηά,^ γιο ββγ,, 
ζ. Β. 6, 83, 2. 88, 7? (ΑΓπάΙ Οθ ρΓοη. γ6Ω. 1 ρ. 8.) — ίίνα», αυτόν, ημάς. 
(\^) 1_ 'ηντινα μη Νν'οΓβΓΠ ϊϊιγ ηίοΗΙ βϊη δοΐοΐιοβ. (51.) δρπ. 67, 4, 2. 

— ϊπομιμνήΰχω οΐιηβ ίγο), \νβΐ1 ΙιίθΓ όβΓ 0§5. ηοοίι ηΐοΐιΐ §6ά3θΙιΙ \νΪΓά, 
νίβ 3, 56, 4. ν§1. ζα 6, 34, 4. — ΰφίαιν αντοϊς. Ζϋ 4, 25, 6. 

§ 4 οί μίν γάρ, παρακ(λίνονται. δρΓ. 69, 14, 5. — ηατρίάος οΐιηβ 
ΑΓίίΙ^βΙ, ννΐβ 6, 69, 4. 7, 61, 1. δρΓ. 50, 3, 8. - ονχ ίν πατρίάι, δθ νίβΐ 
3ΐδ ίν πολίμίσ.. δρΓ. 67, 1, 4. Κγ. δίαά. δ δ. 176. Ιν ον ηατρίάί ϋοΐ3Γ6β. Ιη- 
(Ιοδδ δΐιηϋοϊι βπάεΐ δϊοΐι ονχ Ιν χαίρω, ονχ *ί? μαχράν βΙο. δρΓ. 67, 10, 4. — - 
ϊξ δίΓβίοΙιΙ Εοίδΐίβ. — ίξ ης §β1ΐ0Γΐ άθΐΏ αβάοηΐίβη ηδοΗ, Γϊϊγ (ίβη χρατπν Λϊ 
η §1είοΙιδ3Γη Λ« μίοον δίεΐιεη, ζυ άηοχωρύν. (51.) ν§1. ζπ 6, 64, 5. — ηολ- 
λοί δρΓ 50, 11, 1. — ηγηΰάμΐνοι, ΐδΐ πιίΐ μνηΰ&έντίς νβΓίιαηάβη ππά ί- 
πέλ^ίτί ζννΐβεΐίθη^βδίθΐΐΐ. ν^Ι. 4, 90, 2. 6, 83, 1 υ. ζυ ί, 19. ϋεΙ^βΓ ά&η Αο. 
δρΓ. 53, 5, 2. — τών, η τους. δρΓ. 47, 27, 1. , ., 

α 69 § 1. ίηηγε, χατά των πολΐμίων άηλονότι. (δοΐι.) — απροΰσο^ 
χητος 30ΐϊν 3υθ1ι 2, 33, 3. 93, 8. 4, 72, 2. 7, 29, 2. 39, 2: ρβδδϊν 2, 5, 2. 
61, 3. 91. 3. 8, 39, 4. 4, 103, 4. 7, 46. 8, 53, 2. Οΐβ νβΓΐ)ΐη{1ιιη§ ΓπΐΙ ωί 
υη(1 (Ιεηι Ρ3Γΐϊ(•ίρ Ιίεηη' ΐοΐι δοηδΐ \νοί)6Γ ηΐοΐιΐ. — χαί τινις — χ αι. δρη 
69 32 20 ϋ. ζυ 1, 75, ί. — άπίΧηΙν&ΐααν ΓϋΓ Ιηίληλν&ίϋαν Ρδ. Κβίδΐίβ 
η 'ζννε'ϊ Ηδη. — οΐ άέ 1)εζΐε1ιβη (3εΓ δοΗ. υ. Α. βυί τι,νίς: εΐΐεδβ 3ΐ)εΓ, βίδο, 
Νν3δ δοΐιοη όΐ3δ χαί ηίοΐιΐ §εδΐ3ΐΙεΙ. ν^Ι. 8ρΓ. 50, 1. 4 υ. 69. 32, 15. Οίεδεη 
Οεάβηΐίβη βδΐΰβ οϊ άή, \ν3δ Υβ. νίβΐΐεΐοΐιΐ ΗβΙΙβ. ΑΙΙείη βδ ΐδΐ ζ&ν \\όΙι1 άβηΐί- 
1)3Γ ά3δ8 είηϊββ {τινές) δβηζ ΓθΓΐ§6§3η8εη , ΑηάβΓβ αυοίι {οΙ άί χαί) 1)Ιοδ8 ξνηραφης ς', ϊ^. [415.] 101 

ριζον μέν, ως όε ^γ.αΰτός ττΐ] τοις ηλίίοσι ηροσμί'ξίΐίν ίοαθίΰταντο. ονϊ 
γαρ όή προθυμία Ιλλιπίΐς ήσαν ονόέ τόλμη ουτ' εν ταντη τη μάχη 
οντ' ί-ν ταΐς άΆλαις, αλλά τη μίν άνόρία ονχ ■ησσονς ες όσον ή επι- 
στήμη άντεχοι, τω δε ελλίίποντι αυτής και την βονλησιν άκοντες 
προυόίόοσαν. όμως όε ουκ αν οΐόμενοι οφίσι τους ^Α&ηναίους προ-3 
τερους επελΟίΐν και ύιά τάχους άναγκαζόμενοι άμΰνασθαι άναλαβόντες 
τα όπλα ευΟ^υς άντιπήίσαν. καΐ ποίοτον μεν αυτίον Ικατερων οϊ τί 
λιΟοβήληι καν σφινόονήται καΐ το'ξόται προυμάχοντο και τροπάς οΊας 
ίϊκος ψιλούς αλλήλων εποίουν έπειτα όε μάντεις τε σ<^άγια προυφε- 
ρον τά νομιζήμενα και σαλπιγκται 'ξΰνοόον επωτρυνον τοΙς όπλίταις, 
οΐ ό' εχώρουν, Σνρακόσιοι μεν περί τε πατρίδος μαχοΰμενοι καν τήςΚ 
Ιδίας έκαστος το μεν αντίκα σωτηρίας το δε μέλλον ελευθερίας, των 
ό' εναντίων ^Αθηναίοι μεν περί τε της αλλότριας οΐκίίαν σχεΤν καΐ 
την οίκείαν μη βλά^/^αι ήσσώμενοι, ^ΑργεΤοι δε και των 'ξυμμάχίον οΙό 
αυτόνομοι 'ξνγκτήσααθ-αί τε εκίίνοις εφ' ά ήλθον και την -νπάοχουσαν 
σψίσι πατρίδα νικήσαντες πάλιν εηιδεΐν το δ' υπηκοον των 'ξνμμα- ννοίΐ οηίΓοΓπΙ λνοιοη, 5ο (1383 5ϊο 5ΐοΗ ζννβΓ νβΓβρδΙοΙβη, αΙΐΟΓ όοοίι ηοοίι 
οϊηίΓΟίοη Ινοηηίοη. 

§ 2. Ιλλιπ ίΐς, ήγουν ψτονς των \-ίί>ηναίων. (ΒοΗ.) νε;!. 4, Ο'!, 1. — 
ονχ ησσονς. \ν;ίΐ'θ Ιίϊογ ήσαν ζπ <1οη1<ρη, 80 ΠΊϋίΐδΙο οΙ\ν3 Γοΐ^οη : τκντης οάκΓ 
της ίττ^στήμης άί τ(β ίΏ.ίίηοιτι. Πβηιη3(•1ι ί^Ι ζιι νοΓΰΐηϋοη ονχ ησσονς [ονης] 
— τω έΙλπηοΓΊ! τι^)ονάί(ϊοααΐ' ; μίν αΐ30ΐ• ιιπιΐ δι δ'.θΐιοη ΐπ 7ΐΐί<ΓΐπιπιοηΙιαΜί;οη(]ΡΓ 
Οοηδίπίοϋοη. ?ρι•. 69, 16, 4 — όσον άντίχο», 5 ο λνβϊΙ νοτΙιϊεΙΙ, αιΐδ- 
ΓοίοΙιΙο. — ίη ιστήμη , ηολίμιχή. (ΡοΙί.) — τω * λλεϊηο ίτι,, τΤ; ίλλίίφα. 
(8ο}ι.) νςΐ. ΖΙΙ 5, 97. — τηΐ' βοιλησιν τι^ονάίδοσαν νοΓΓΪοΙΗβη ίΙΐΓβη 
λΥιΊΙβη, ΙοίίίΙοΙοη ηίοΐιΐ; ίΙίΓη Εΐιΐ5ΐ ΓοοΙκ-ικΙοδ. Εϊη ΙνίίΙιηοΓ Αιΐ5(1ηιο1ί {παζακι- 
■/.ινίϊννίνμίΐ'ον). ,,ν§1. ]β(1οο1ι 5ο1ιδιιι,ιηη ζ. ΡΙϋΙ. ΚΙιόγπ. 38." (Ρρ.) — ιικον- 
Γίί ΐ3θί βονλησιν Μαβί βϊη ΟχγηιΟΓΟη. (Βα.) 

§ 3. υμως άέ \\^\8ί ζιΐΓϋοΙί 3υΓ ηπροσδνχητοι μίν, (Ιηδ ίιίβΓ (ΙυποΙι ονχ 
αν — ίηί^λ&ίΐν οΓΠουοΓΐ λνίΓ(1. Γ)βηη υμοις ηαοΐι δρΓ. 56, 13, 3 ζιι ΟΓΐίΙϋτοη 
(ίϋΓΠο (Ιυδ δί πΐοΐιΐ §θ8ίαΙΙοη. — λίί^οβόλοι. οί (χ χίΐρος τοΙς λίΆοις βάλ- 
λονης ]}\οά. 17, 08: ϋίο ου δ ΓΓΟίετ Ι1αη(1 8 Ιοί η ο \νβΓΓοη. ν§1. ΑΓΓίηη 
ΤαΙίΙ. ρ. 12. 93 ιι. Κγ. ζυ Χβη. Αη. 5, 2, 14. — (Ιχός, ποιύν ουδ Ιποίοιν. 
δρρ. 55, 4. 11. „ν§1• 4. 26, 2." (Βο.) — αλλήλων. 5{)Γ. 47, 9, 5. — σ^^ά- 
για ηρουΐ{(ρον, ΐμηροσΆίν της στραηας ίσ'(αγιάζοντο. (5γΙι.) — τά νομι- 
ζόμΐνα, ΐά αατ' ϊ-'θος νΰμιμον γίνόμίνη. (5ο1).) — ξννοιϊον ίηώτοννον, 
ηαρώρμων τιρνς 7<> ξνμμίξαι. (δοίι.) Οίβ ςαηζβ ΚοιΙοηδ.τΓΐ (ΐΏΐΙ όοπ) Ι)η.) Ϊ5ΐ 
ιιημοννοΐιηΐίοΐι. (ΠΙ.) ΥοΓδοΙηοϋοη ϊδΐ Ού. χ, 152. Ξννοΰ'ος οΐιεη δο 3, 107, 3. 
5, 70. 71, 1. 

§ 4. της ιδίας. ϋοΙ^ΟΓ ίΐϊο δίοΐΐυπί; ζιι 2, 44, 1. — το αντίχη. δρρ. 
50. 5, 13. ν^Ι. 4. 107, 1. — το δι. ίς δί τό? 8ο (ς το μίλλον 3, 44, 2. 48. 
\νο 1)1θ.';δ τί» μίΧΙονΙ — πΐρΐ της «., μαχονμίΐΌΐ. (ΜίΐίΙΙι. ί; 589, ^'.) — σχίΐν. 
5ρΓ. 61, β, 9 II. ζιι 5, 69, 1, — ησσώμίνοι. δια του ηχτη^ηνα». (8θΙι.) Ρ; Γ 

ο ./, 1 , ι». 

§ Β. ξνγχτ7']σασγ>αι ίίΐ 3η μαχηνυίνοι 5) Ί οηζοδοΐιΐΐρδίοη. 5ρΓ ϋ.', 
13, 16. — {χίίνοι,ς, τοΙς '.49ην€(ίθίς. (δοΜ.) — Ι φ' α. ζιΐ 6, 9, 3. — ί η ι - 
δ(ΐν. ν§1. 7, 61, 1. — Γ0 νπήχοοί'. .'^ρ^. 43, 4, 17. 5ο 3ΐιοΗ Οίοη Ο. 47, 
2 2. ΙΙθΓθ(1ϊ. 1, 2, 8: ςΓ»λ{2 τιως άίΐ το Ιηήχοον ζήλω της τον άρχοντος γνα'μης 

ΙΙί 11 162 ΘονανόΙβον 

χων μ^γιΰτον μεν τΐί^ρΐ ττ^ς αντίχα άηλπίστον σωτηρίας, ην μη χρα- 
τώΟί, το πρόθ-νμον ίίχον, ετηιτα δε εν ηαρέργω χαΐ ίϊ τι άλλο 'ξνγκα- 
70ταύτρίψαμ^νοις ραον αντοΐς νηακονΟίται. γινομένης ό' εν /,ίροί της 
μάχης επί ττολν άντηχον άλληλοις, χαΐ 'ξννεβη βροντάς τί ίΐμα τινάς 
γίνεσ&αι χαΐ άστραπάς και νόωρ ττολν, ώΰτί τοΐς μεν πρώτον μαχο- 
μύνοις καί ελάχιστα πολεμώ ώμιληκόσι χαΐ τοντο ξννίπιλαβέσ&αι τον 

'ίψόβον , τοΐς ($' εμπίΐροτεροις τα μεν γιγνόμίνα χαΐ ωρα ετονς πίραί- 
νίσβαι δοχην , τους δε άνθ^ίστώτας πολν μίίζω εχπλη'ξιν μη νιχωμε- 
νονς τταρεχίιν. ωσαμενων δε των ^Αργίίων πρώτον το ίνώννμον χέρας 
τοίν, Σνραχοσίων χαί μίτ αντονς τών "Αθηναίων το χατά σφάς αν- 
τονς παρίρρηγνντο ήδη καί το άλλο στράτίνμα τών Ένρακοσίων και 

^ες φνγην κατέστη, καί επί πολν μεν ονκ εδίω'ξαν οι "Λθ^ηνάΐοι — 
οΐ γαρ ίηπής τών Σνρακοσίων πολλοί οντ^ς καί άήσσητοι ίϊργον καί 
εσβαλοντίς ες τονς οπλίτας αυτών ίί τινας προδιώκοντας ϊδοαν, άνέ- 
στΐλλον — επακολουΘ^ήσαντίς δε ά&ρόοι όσον ασφαλώς ίΐχί πάλιν επα- 

^νί-χώρουν καί τροπαΐον ίστασαν. οΐ δε Σνραχόσιοι ά&ροισ&έντΐς ες 
την Ελωρινήν οδον καί ως εκ τών παρόντων 'ξνντυ!ξάμίνοι ες τε το 
Όλνμπίίΐον Όμως σφών αντών ηαρεπίμψαν φυλακή ν , δίίσαντίς μη 
οί ^ΑΟ-ηναΊοι τών χρημάτων ά ήν αντόΟ^ι χινήσωσι, καί οί λοιποί βιονν. — μίγκίτον. 8ρΓ. 57, 10, 12 α. Ζϋ 1, 142, 1. — το πρό^νμον 
(χαν αιιοΗ Ευη Ιρίι. Τ. 989, παρΐχία^αί 4, 85, 2. (Β1.) — χαΐ ίϊ, χαΐ ηίρΐ 
τούτον το ηρό&νμον ίίχορ ίϊ. — ξνγχαταστρίΐραμένας ΛΥβηη 8ίβ, (3ϊθ 
Βιιη(1Ρ55βηοδ8θη, ί 1ι η β η, οΐβη ΑΙΙιθιιργπ, ΙιέίΙΙβη υηΙβΓ^νβτΓβη ΗβΙΓβη. (Β3.) 
ξυγχαταΟιρίφάμινοί βϊηο Ηβ. — νηαχοναταί. το υηήχοον θΐδ 8υ1)36θΙ ζυ 
ηοίΐΓπβη Ϊ8ΐ ΓϋΓ υηΙΙιιιηΗοΙ) βΓΐ<ΐ3Γΐ \νοΓάβη, %νβί1 υογΙιογ (Ιίβ ΡΙυΓθΙβ χρητωΰι ιιη(1 
ίίχοΐ' §6δθΙζΙ δβϊθη; θΙΙβϊη 8. 7, 34, 2: δ ηίζός, ίχατίρω&α' προσβίβοη&ηκότες, 

— παρίτίταχτο. ΑβΙιηΙϊοΗοδ \)β\ Ρρ. 1, 1 ρ. 96. (ΙΙοιΙΙείη Μ8.) νηαχονσ&ήαται, 
ΒΗηείο Οδ. Οβί' ίοίι. : όπως οί Ά&ψ'αΙοι, ηραότιρον τώ^' βνναγωνίΰαμίνων αρ- 
χοαν. τοντο γάρ Ιϋη το ρα&ίως νη κχονσονται. Βδ. \^ΪΙ1 νπαχοναν ΐαται,. 

Ο. 70. § 1. ι ν χίρΰί , ίχ χάρος μαχομΐνων μίτα το ηανααα&αι τονς Ιι- 
Ο-οβόλονς χαί τονς αφίνάονήτας. (δοΗ.) — νάωρ. 8ρΓ. 61, 4, 4. — ώμ*λη- 
χόοι. πλίϊΰια ηολ^μοις δμιλίΐν ηιιοΐι ΡΙυΙ. ίυο. 28 (Ρρ.) ζιι 6,55,4. — ξυη- 
ηιλαβέσΟ-αΐ; αϊτιον τον γόβον γίνίαθ^οα. (δοΐι.) \\'^οΜ. βί§. : ΤΙιβιΊ ηβίΐΓΠβη 
3η, Πθΐηΐίϋίι 1)('ΓθΓ(3βΓη(]. ΜΐΙ βΐηβιη ρβΓδδηΙίοΗθη 5υΙ)]6θΙ 1, 115, 2. 3, 74, 1. 
8, 26, 1. 92, 6 υ. ζυ 3, 36, 2. Αγπ. νβΓδΙβϊοίιΙ ΜΐΙΙοη ΡΆναά. ΙοδΙ 6, 656: ΙΙιεΪΓ 
ΘΓΓΠΟΙΙΓ 1ιβ1ρ'(3 ΙίΐβΪΓ ΙΐαΓΙΏ. 

§ 2. ωρα (τονς άβΓ ΙβΙΐΓβδΖβίΙ §βιη3δ8; βηοΙΟΓδ 2, 52, 1. — οΓο- 
χίΐν Μη^{ (ΙοΓ Γϋ§ιιη§ ηβοΐι νοη ώστί, (Ιβηι δίηηβ ηβοΗ νοη ξυνίβη 3ΐ). — 
βψίΐς. δρΓ. 51, 2, 6. — παρίρρηγνντο. Ζϋ5, 73,1. — το χατά ά'ι^βηί- 
£θ§βη δΙβΗβικΙβη. Κγ. ζυ Χεη, 1, 8, 21. — χατέατη. ζυ 4, 68, 1. 

§ 3, ίπΐ ηολν. ζ» 5, 73, 5. — αντών, τών^ΑΆηναίων. (δοΐ].) — προ- 
όι,ώχίΐν νοΓ\ν3Γΐ8 νβΓΓο1§οη ,,βυοίι Χοη. Απ. 3, 3, 10. δβΐίβη." (ΒΙ.) 

— άνέαηλλον ΐΓϊβΙιβη δϊβ ζυτϋοΐί. ζυ 3, 98, 1. — οϋον δο ννβίΐ αΐβ, 
νίθ Χθπ. Αη. 3, 3, 15. — ϊαταϋαν. ζυ 5, 74, 1. 

§ 4. Ιχ των παρόντων. 8ρΓ. 68, 17, 10 υ. ζυ 3, 29, 2. ΜίΙ ώς ηοοΗ 
4, 17, 1. ν§1. ζυ 2, 3, 3. — όμως, ο1)§1βϊοίι Ι^οδϊρςΙ. (ΒΙ. υ. Αγπ.) ζυ 5,61,1. 

— βψών αυτών αυδ ιΊΐΓβΓ ©ϊ^βηβη ΜϊΙΙβ, ί?μΓ. 47,9. — τών χρημά- 
των. δρΓ. 47, 15, 3. — χι,νησωα 3η§ΓΪΓΓβη. ζυ 1, 143, 1. ξν/ί^ρα^ης <?', οα'. [4ί5.] 163 

εττανΐ/ωρηοαν ις την πόλη'. οί όε ^Αθηναίοι προς μεν το ίίρον ονκ^ΐ 
7]λ3ον, 'ξνγχομίααντίζ όε τους εαυτών νίκρονς και επί ηνραν επιθ^ντες 
ηνλίααντο αντον. τη ύ' νοτίραία τοις μεν ^υραϋοοίοις απεόοσαν νπο- 
οηόνόονς τους νεν.ρονς — άπεθανον όέ αυτών γ.αί τών 'ξυμμάχων ηερί 
εξηχοΐ'τα γ.αΐ ύιακοαίονς — τών όε οφετερων τα οοτα 'ξννέλε'ξαν — 
άπεΟανον όέ αυτών και τών 'ξυμμάχων ως πεντήκοντα — καί τα τών 
πολεμίων σκΰλα έχοντες άπεηλευοαν ες Κατάνην χειμών τε γαρ ηνί 
καΐ τον πόλεμον αυτόΟεν ποιεΐσθαι ουπω εόόκει δυνατόν είναι, πριν 
αν ιππέας τε μεταπεμψωοιν εκ τών Α9^ηνοιν και εκ τών αυτόβεν 'ξυμ- 
μάχων άγείρίοαιν , Όπως μτη παντάπαΟιν ιπποκρατώνται, καν χρήματα 
ύέ άμα αυτόΟ^εν τε 'ξυλλεξωνται και παρ' ^ΑΟ^ηναίίον ίλ&ΐ], τών τε πό- 
λεων τινας προσαγάγωνται, άς ηλπιζον μετά την μάχην μάλλον σψών 
ΰπακοΰσεσΟ^αι , {και) τά τε άλλα καν σΐτον και οϋ(ύν δεοι παραακευα- 
οωνται ώς ες το εαρ επιχειρηοοντες ταΐς Συρακοίοαις. 

Και οι μεν ταΰττ] τΐ] γνώμη απέπλευσαν ες την Να'ξον και Κα-ΐ2 
τάνην ύιαχειμάσοντες, ^υρακόσιοι δε τους σφετερους αυτών νεκρούς 
■3άψαντες εκκληοίαν εποίουν. καν παρελθών αυτοΐς Έρμοκράτης ό 
'Έρμωνος, άνήρ και ες ταλλα 'ξύνεσιν ουδενος λειπόμενος και κατά τον 
πόλεμον εμπειρία τε ικανός γενόμενος και άνδρία επιφανής, εΟαρουνε 
τε και ουκ εΐα τώ γεγενημένιο ενδιδόναι' την μεν γαρ γνο)μην αυ-% 
των ουχ ησσησΟαι, την δε άτάξίαν βλάψαι. ου μεντοι τοσούτον γε 
λίκρΟήναι όσον εϊκός είναι, άλλως τε {και) τοΐς πρώτοις τών Ελλήνων Ο. 71. § 1. ξνγχομίσαντίς. Οίοιι 50 ΡΐιιΙ. Λ^. 19, αννίνΐγκίΐν 
Χθη. Λη. 6, 'ί, 9. (Ογ.) ν,ί^Ι. ίγίν. 43. — ηίρΐ. Βρν. 60, 8, 1. — ξννέλίξαν, 
ιΐοηηϊΐ δίθ ηαοΗ Αΐίιβη ζιΐΓϋο1ί26ΐ)Γ3θΜ (ίπι ΚθΓηηιοϊΙίΟδ) 1)65ΐαΙΙθΙ ■ννίΪΓίΙθη. (Ος.) 
ναΙ. 2, 34, 3. (ΗΙί.) Αοδοί). Α§. 423: αντί ί^ωτών ΐίνχη χαι ϋηοόυς ίΐς ίχήαην 
(Τόμους «^ίχνίΪΓΛ». (Βό.) 

§ 9. (ίυτό&ίν ((1η8 ΟΓδΙο) : νοηι Οίντηρίοΐοη 0(1ογ νοη άαχη ^ΓΟδδβη 
ΗβΓβη 3113. (Ηΐί.) — μ(τηηέμφωσ^ν. ζιι 1, 112. 1. — ίηηοκρατίΐν ΓιηάαΙ 
δϊοΗ ηοοίι 1)61 δραΙΟΓΠ ; (Ιηδ Ραδδΐν νίοΙΙοίοΗΙ ηοοίι 1)βί 8νηθδίο9. (Β1.) Αη3- 
1θ§ άημοκρατίϊσ^αι. — χαΐ — άί. ζιι 1, 132, 4. — ΐ λ 0^ >] , χρήματα. Κγ. ΖΙΙ 
Χοη. Αη. 4, 8, ?4. — καί τά Γϋτ τά Κγ. — χ«* 'όΰων. ζιι 3, 2, 1. — ίί. 
ζυ 4, 89, 1. 

Ο. 7ί. § 1. Κατάνην κκΐ Νάξην δοΙΙΙθ οΐ^. δίεΐιεη. ν^Ι. 6,74, 1 ιι. ?. 
ζιι 3, 29, 1. (Ρρ.) — Ιποίονν. ζιι 1, 67, 2. — αντοΐς. ζιι 6, 15, 3. — 
ξϋΐ'ί<ίιν. ν§1. ΙΙΟΓ. 7, 86: ηί.αννην χαμηλούς ταχντψα ου λίίηομ(νας ΐηηων. 
ηιι'Ι ιΙοΓ ΥϋΓ. ταχντητι, — ούιϊΐνος λαηό μίνος. 8ρΓ. 47, 19 υ. ζιι 1, 10, 
2. — ονχ (Χα. 8ρΓ. 67, 1, 2. νςΐ. 1, 127, 2. — τω γεγίνημΐνω νβ- 
βοη (Ιοδ Οοδοΐΐθΐιβηοη. 8ρΓ. 48, 13. 5. ν^Ι. ζπ 3* 98, 4 υ. ΗοΓ. 1, 118: 
τω ττίτιοιημίνω 'ίχαμνον μιγάλως. — ίνάιόόναί δϊοΐι δοΐινναοΐι ζβίββη, 
\νίο 7, 06, 3.' νβΙ. ζιι 2, 12, 1. 

§ 2. ηϋαη ΰ&αι,. δρρ. 65, 11, 7. 8,66,3: ηΰΰωντο ταΊς γνώμαις. ,,2^,87, 
2: της γνώμης το μη χατά χράτος νικη9ίν." (ΒΙ.) — λίΐφ&ηνα^, ηττη&ηνοί. 
(δοΐι.) — όσον, 1(ΐ(ί^ηναι.. 8ρΓ. δίί. 4, 11. — ίΖνα». δρρ. 5ϋ, 4, 9. — «λ- 
Ιιος τί. Βοϊ ΤΙιιιΙί. δοιίδΐ ίηΐΓΠΟΓ νο11δΙϋηιΙί3 άλλως τι χαί. (ΠΙί.) νςΐ. ΗοΓΠΐ. ζ. 
Υϊσ. 232 υ. ΒϋΙΙπι. ζιι ΡΙαΙ. Μοη. 20. (Ρρ.) χαί, ννοδ ϊθ») πιΐΐ ΗοΒδβ ρ. 118 ίϋτ 

11* 464 θοιιχι^όίο'.η' 

εμηαρία, Ιδιωτας, ιός Ηττίΐν, χίΐροτεχναις , ανταγωνιΟαμενονς. μέγα 
δε βλάψοίΐ ϋο.Ι το πληθ^ος των στρατηγών γ.αΐ την πολναρχίαν — 
■ηοαν γαρ ηίντίααίύ^χα οί στρατηγοί αντοΐς — των τε πολλών την 

^αξννταν.τον ΰ.ναρχίαν. ην δε ολίγοι τε στρατηγοί γενωνται έμπειροι 
κ«^ εν τώ χίΐμώνι τοΰτω ηαρασχενάσίοσι το οηλιτιχόν , οίς τε όπλα 
μη εστίν ε^.πορίζοντες , όπως ώς πλίΐοτοι έσονται, και τη άλλη με- 
λέτη προσαναγγ.άζοντίς, [έ^'/] κατ« το εΊν.ος γ.ρατησίΐν σφας τών εναν- 
τάον, άνδρίας μεν σφίσιν νπαρχονσης, εντσ'ξίας δ' ες τα έργα προς- 

ίγενομενης' επιδώσίΐν γαρ αμφότερα αντά, την μεν μετά Ϋ.ινδννων 
μίλετωμένην , την δ' ινψυχίαν αυτήν εαυτής μετά του πιστού της 
επιστήμης Β^αρσαλ^ωτεραν έσεσ&αι. τους τε στρατηγούς γ.αΐ ολίγους 
χαΐ αυτοχράτορας /ρηναι ελεσ&αι χαί όμόσαι αυτοΤς το ορκιον ή μην 
εάοίΐν αρχίιν οπη αν επίστωνται' ούτω γαρ α τε κρΰπτεσ&αι δίΐ 
μάλλον αν στέγεσ&αι γ.αΐ τάλλα '/.ατά ν,όσμον ααΐ άηροφασίστως πα- 
"2ιρασν.ευασ&ηναι. χαί οί Σνραχόσιοι αυτού άχούσαντες εψηψίσαντο τε 
πάντα ώς εχελίνε καΐ στρατηγον αυτόν τί είλοντο τον Έρμοχρατην 
καΐ Ήραχλίίδην τον Λυσιμάχου χαι Σιχανον τον ^Ε'ξηχέστου, τούτους 
τρύς, και ες την Κόριν&ον χαΐ ες την Ααχεδαίμονα πρέσβίΐς απε- ηΰΐΐηνεηοΐί^ ΙιβΙΙθ, 1ΐ8ΐ θίηβ Ηδ. υ. οίηο υηΙθΓ (Ιογ ΖθιΊο. — ί μη 1 1, ρ ία \$1 ιώϊΙ 
ηρο'ποις ζυ νοΓίίίηάϋη. (5οΙι.) — ώς ίίηίΐ»' ΓαδΙ Γπόοΐιΐβ πι α η 53§βη, ιυ 
χίΐροτΐχναις βθΗδπ§. Ζϋ 1, 1, ?. — χαροτίχναις ίύΓ ι^αροηχνας 81. α. οίηο 
Ηδ. ΟΟΓΓ. : 3ΐ8 1,3160 ββ^οπ 5οΙ(3οΙοη νοη ΙίΒΠίΙννοΓίί. „ν§!. Οίοη Ο. 
50, 16." (Β1.) — ηίντ(χαίό(χα οί. δρπ. 50, 11, 1. — •ί. ^§1- § * υ• ζπ 
των. 5, 59, 5. — άξννταχτον άναρχίαν (ΙβΓ Ογ (ίη ιιη§ ιιηά 5ηΐ30Γάϊ- 
ιΐθΐίοη 510 1ι βηΙζΐβΐ4βη(1ο Ζϋ^οΐΐοίί^ΐίεϋ. 

§ 3. ηροσαναγχάζίΐν τη'ύ άβνη Όά. ΐδΐ δβΐίπ δβΐΐοη. (Β1.) — 'ί'φν, 
(ΙϋΓοΙι άϊβ ΙίθΙοηΙβ δίβΐΐιιη^ Λ'βΓ(ΐ3θ!ι1ί§, ητδοίιΐ' ίοΗ δίΓβϊοΙιβη. — ηροδγινο- 
μίνης ννβηη δΐβ \\'ϋΓ(]β Ιιίηζιι^οΚοιηιτιβη δβίη, νοΓίιυηοΙοη ΓπίΙ νηαρ- 
χούσης άΆ δΐβ νοΓΐΐ3η(1βη δβΐ. δρν. 56, 14, 1. 

§ 4. «ίιτ«. δρΓ. 58, 3, 5. — Την μι ν, την ίνταξίαν. (Βοϊ).) ν§1. 1, 84, 
8. — μ(τά χινάννων. ζυ 1, 18, 7. — ίύψνχίαν ΓϋΓ άνάρίαν ν/'ιβ ϊη δΐιη- 
ΙίοΗβΐ' λΥβίδβ άμηβ-ης ΓϋΓ άηαιάίύτονς Οειη. 20, 119. — αυτήν ίαντης. 8ρΓ. 
• 1, 2. 12; ϋΙ^ΟΓ άοη Οβ. 5ρΓ. 49, 3. — μίτά τον πιΰτου της ίπ ίοτήμης , 
μηά του τΐ(ηοι9ίναι, τΤ; Ιπιατήμγι- (8ΰ1ι.) Υο^βΙ. 1 : δοΐβηΙΪ3 Γθί ίΐ6ΐ1ΐθ3β ηυΐηΐ 
βϋάβοϊαχη. Νοιηο ΓθοβΓβ ηιείυϊΐ ςυού δβ Ιιβηβ Γεοΐδδο οοηβάίΐ. (Αο.) νςΐ. 2, 
40,4 Ε.? — ίϋία^αι, δΐ3ΐΙ ίϋομίνην. Αβίιηΐϊοΐι Ηθγ. 6, 134, 1: ΜιΧτιάίρ IX- 
&ύν (ς λόγους γνναϊχα, ίουααν μίν Παρίην γένος, ουνομα άί οί ιϊναί Τίμονν. 
ΕΙννβδ \•θΓδο1ιϊ6(ΐ6η ά'ιβ δίοΐΐοη οΙ)οη ζιι 4, 3, 3. 01είοΙ]3Γΐί§ (Ιίε ϋβΙιεΓδδηδο 
νοπι ΡβΓίϊοίρ ζ. ΙηάΐοβΙΐν. νςΐ. Κγ. ζ. Ηεγ. 6, 13 4, 1. δρη 59, 2, 5 υ. Όά\. 
6γη{. εΐ). Α. 4. — τους ατρατηγ ους. ΟβΓ ΑΓίίΙίθΙ \νίβ § 2 3ΐΐ8: οί ατρ{(Τη- 
γοΐ ολίγοι αίρονντκι,. — τό (Ιβη ϋΐιΐϊοΐιβη. (Αγπ.^ ΑΙ)6Γ (33δ χνθΓ βΓ οΙΤβη- 
1)3Γ ηϊοΐιΐ. Αίδο: ίο1§βηάβιι. δρη 50, 1, 7. — ορχιον, χτη δίη§. ΐ3εί ΑΙίΐ- 
ΙιβΓΠ δείΐεη. Κγ. ζ. ΗεΓ. 1, 141, 3, — οητ) βυίλνοΙοΐΊβ λΥοίδε, δο §ϋΐ3ΐδ.— 
ά(1. ά(ϊν Κγ, ΒΓϋοΙίδΙ. — οτέγία&αι. δο ϊδΐ ιηβΙΐΓ ροείϊδοΐι, Ιη <3ειηδβ1}:)βη 
0ε(ΐ3ηΐ£εη Χοη. Αη. δ, 9, 18: η η άϊοι λανίτάνΐΐν μάλλον αν χρνητίΰ&ηί. — 
άηροψαοίβτίβς. ζυ 1, 8, Ι. 

Ο. Τί. ίχίΐίο*. ζϋ 1, 72, 3. — τοντονς τρΐΐς ηητ ϋίοδβ (ΐΓβί, ϊηι αταλαν, οηως 'ξνμμαχία τί αντοΊς παραγέί/ηται χα* τον ηρος ^Α3^ 
ναίους ηόλίμον βΐβαιότίρον πίί&ίοοί τχοιιΊϋΰαι ^α τον ττροφανονς ΰηερ 
υφών τους Ααχίύαιμονίονς, Ίνα τ) από της Ιιχίλίας άηαγάγωσιν αν- 
τονς η ηρος το }ν Σιγ.ίλία ατράτίνμα ησοον ωψίλίαν ίίλλην Ιπιτιέμ- 
η 10 σι ν. 

Το ό' εν τ/1 Κατάν)] ατράτίνμα των ^Αθηναίων εηλίνΟίν (υΟ^νςΤ^ 
εηΐ Άΐίασηνην ως ττροδοΟηΰομένην. χαι α μεν Ιπράαοίτο ονγ. εγί- 
νίτο' "Αλγιβιάόης γαρ οτ' άπ/ΐΗ ίκ της αρχής ηύη μίτάηίμπτος, 
ίπιστάμίνος οτι φίνξοιτο, μήνυα τοις των Συραχοσίων φίλοις τοΐς εν 
τη ΒΙίσσηνη 'ξννίΐόώς το μέλλον οί όε τους τί άνδρας όιεφ&ίΐρανί 
πρότίρον, χαΐ τότί ϋταΰιάζοντίς και Ιν οπλοις οντίς εττίχράτονν μη 
όι-χίοΟαι τους Ά&ηναίους οί ταντα βονλόμίνοι. ημέρας ύε μίίναντίς 
πίρΐ τρίΐς καί δίγα οί ΑΟ^ηναΐοι ως εχίιμάζοντο χαί τα επιτηδίΐα 
ονκ ίΐ/ον καΐ ηρον/ωρίι ουδέν, άπίλβόντίς ες Ναξον χαί σταύρωμα 
τΐίρί το στρατόηίδον ηοιησάμίνοι αυτόν διίχίίμαζον γ.αΐ τριήρη αηε- 
στηλαν ες τάς ^Αθήνας επί τί χρήματα χαί ίηπέας , όπως αμα τω 
ηρι παραγβνωνται. 

Έτίίχιζον δε και οΐ Σνραχόύιοι έν τω χίιμώη προς τί τη πόλίΐ,Ίζ» 
τον Τεμίνίτην εντός ποιησάμενοι, τίΐχος παρά πάν το προς τας Εηι- 
ηολάς όρων, όπως μη δι '.ελάσσονος ίναποτίίχιστοι ωσιν , -ην αρα ϋθ^οηδοίζρ ζιι ϋρπ ΓιιηΓζοΙιη 6, 72, 2. — ξ νμ μ ((χΐ« ΰύηάβίΐηιρρϋη. (Ρδ.) 
Χβπ. ΙΙγΙΙ. 4, 8, 24: ξιμμαχίαν ϊηψηον Εναγό^ια. 6, 1, 13: Ιχανην ηίμπα^ 
ανμμκχίαΐ' υ)ς ίμοί ηολίμπν. — τον ηόλΐ μον. ζιΐ 6, 34, 3. — βίβαίοΜ- 
ρον βηίδοΐιίοϋ οηοΓ. ν^Ι. 6, 1)1, δ. 8, 24, 4; νοίΏ ΡΗριΙβη 4, 19, 2. 6, 36, 
3. ϋηΙΐΊΐ σα'/ίσΐίρον, (/ηΐ'ίρώκρον ηοκίσ^αι. (ζυ 6, 88, 9), άαδ ίκ του ηρογα- 
ι>ο7ς ηιϊΐ ιιηΓΐΓίΐδ86ΐκ1. — έχ του π ρ 0(( ανονς. ϊ^ρΓ. 43, 4, 5 υ. ζυ 3, 43,2. — 
άη€(γ(<γίοσι>', ν,\ο 1, 109, 1. 5ο άηοσηΓο^ Χοη. ΗρΙΙ. 1, 3, 17. — ώφι- 
λίαν ΙΙιίΙΓκίΓΐιρμεη. ν^Ι. 1, 26, 1. 6, δΟ, Ι. 88, 9. 93, ϊ, \νο δγηοηγαι 
ιψωρία. 5οηδΙ δΟ ηίοΐιΐ ϋϋΐίοΐι. — ίηιηί μηα,ν ηοοίι ϋαζυ δοΐιΐοΐίοη, 
ηαοΐΐδοιχίοπ, \νίβ 7, 15, 1. 8ρΓ. 68, 46, 17. 

α. 74. § 1. α μίν ίηράσδίτο, ηΐ ΐης ηροάοαίας ΰηλονότ». (δοΐι.) Οοηι 
ΐ'ηΙ<;|ΐπι•1ι! εμίρης Λ' § 2. (Λγπ.) — το μέλλον ιΐοη Ληδθ1ι1α§ Μβδδβιιο 

(.ΙΐΙΓοΙΐ νοίΊίΙΐΙΐ ΖΙΙ βΓθΐ30ΓΙ1. (Ρδ.) 

§ 2. Ίονς ί!ν^ρ((ς, τους ίηόητους ώς ηροάκίΰντας. (5θ1ι.) — τιρόπρον 
νοΓ ιΙΐ'Γ ΑΐϋΓϋΙΐΓΐιη^. — Ιηεχράτονν μι) ό'ίχίαΒ^αι.. ζιι 5, 4 6, 4. — οί 
ταΰτα βονλόμίνοι,, οΐ μη βονλόμίνοί όίχίοθαί τους Αθηναίους. (8θΙι.) ϋθΙιβΓ 
ιΐοη ΡΙΐιπιΙ ιαυΊΗ 5ρΓ. 44, 4, 3; ϋ1.>6Γ (Ιοη ΑυδϋΓυοΙί 2, 79, 2. 4, 78, 3. ΟίΙβΓ 
αυοΗ 0» τά των Σνραχοδίων βονλόμίνοι,. ν^Ι. 6, δΟ, 3. ϋβΙ^βΓ (]ΐβ νοΓΐ)ϊη(1ιιη8 
(Ηίρδοδ 8ιιϋ]οοΐ5 ίηΐΐ (.Ιοπι υΓπΓαδδΡίκΙΡΓϋΠ ΰΐααιάζοντίς δρρ. 56, 9, 1. 0(]ρι• ίδΐ 
ηηοΐι ϋτααιάζοντίς οϊη Κοπιγοβ ζυ δοΐζοη'.' ^ριζι ΙιηΙΙ' ίοΐι χ«» τότί Γϋτ 6ίη•;β- 
Γϋΐδοΐιΐ. — τχίρί. δρρ. 68, 4, 2. — ηρουχώρΐΐ, ουιϊίν ζιι 6, 18, 5. — 
Θραχας νυπ x^ά ατανρωμα ϊδΐ δοΐαοη νοη Γγ. Ρδ. νΡΓοΙϋοΙιΙίΐίί ; ά^ράχτως νοΓ- 
ιηυΐίιοί Τίιοηιαβ 2 8. 1 'Γ Γ. 

Ο. 75. § 1. Ιντ'^ς ϊη άίο ΚΐπβηιαυθΓ, (ϋβδο ιιπι ίΐιη ΓοΓίζϊοΙιβηιΙ. ζιι 
5,2,2. — ηοίηαάμίνοί. ηοιηΰόμίνοι, Κγ, ΒηιοΙίδΙ. — ηαρι\ — όρων 
1αηκ5 ιΙβΓ ΐ;;αηζβη ηαοΐι ΕρίροΙα ζϋ δοΐο^οηοη δίτοοίίο. (να.) νο|. 
6, 97, 4. 10!, 1 II. ζιι 2, 55, 1. — (ί»' ίλάααονος 1»οί βΐπΰΐη κοΓίηββ- 166 Θονκνόίόον 

σφάλλωνται ^ χαί τά ΊΜίγαοα φρονριον γ.αΐ εν τω Όλνμηΐίίω άλλο• 
^ν.αν την &άλαασαν ττροίστανρωσαν τιαντα/η 7] άποβάΰΐΐς ηοαν. γ.αΐ 
τους ΐΑθ^ηναίονς πόότίς ίν τ^ Νάξω χαμάζοντας Ιατράτίνοαν πάν- 
δημη επί την Κατάνην, καΐ της τί γης αυτών ετίμον χαι τάς των 
^Λθ^ηναίοιν ογ.ηνάς κ«ι το ατοατόπεδον εμπρήααντες άνε/ίόρησαν 
ίπ' Οίκου, χαί πυν&ανόμενοι τους αθηναίους ες την Καμάριναν χατα 
την επί Λάχητος γενομενην 'ξυμμαχίαν πρε-αβεΰεσ&αι, ει πως προσα- 
Ι'/άγοιντο αυτούς, άντεπρεαβενοντο χαί αυτοί ' ηααν γαρ ύποπτοι αυ- 
τοΓς οΐ Καμαριναΐοι μη προΟ^ΰμως σψίϋι μητ' επί την πρώτην μά- 
χην πεμψαι α έπεμψαν, ες τε το λοιπόν μη ουχέτι βούλωνται άμν- 
νειν, ορώντες τους ^Αθηναίους εν τι] μάχΐ] ^ύ πραξαντας, προσ/(ορώσι 
<3' αντοΐς χατα την προτέραν (^ιλίαν πεισ&βντες. άφικομενων ούν εν. 
μεν Σνραχοναών Ερμοχράτους χαί άλλων ες την Καμάριναν , απο δε 
των "Ά&ηναίων Εύφημου μεΟ^ έτερων, 6 "^Ερμοχράτης 'ξνλλόγον γενο- 
μένου των Καμαριναίων βουλόμενος προδιαβαλεΐν τους Ά&ηναίους 
έλεγε τοιάδε. 
76 "Ου την παροΰσαν δνναμιν των Αθηναίων , ω Καμαριναΐο» μη 
αυτήν χαταηλαγητε όείοαντες επρεσβευσάμε&α, άλλα μάλλον τους 
μέλλοντας άπ' αυτών λόγους, πριν τι χαί ημών άχοΰσαι, μη νμας 
πείοωοιν. ηχουσι γαρ ες την Σιχελίαν προφάοίΐ μεν τ^ πυν9άνεθχ^ε, 
^διάνοια δε ην πάντες νπονοονμεν χαί μοι δοχοΰσιν ου Λεοντίνους Γβη Καιιπιβ, ϋηιΓβη^Θ. ν§1. 7, 4, 5 α. ζυ 2, 29, 3. — τα Μΐγαρα, ίτ(ί- 
χίζον. Λ'^Ι. Κβ§. υ. Υβρ^ϋπι. — φρονριον, ώστί ίΐναι φρονριον. (Ρρ.) Υβΐ. ζα 
2, 32. — ηροίδταϋ ρωααν. ζυ 4, 9, 1. — η κρταχ >} , ευδ^βηοπιαιεη άοοίι 
6, 97, 1. (Ρρ.) — άηοβάοίΐς 1.3η (3ϋη§δρ ΙέίΙζβ. ν§1. 4, 8, 5. 13, 1. 

§ 2. ίηΐ ^ ά χητος , άντΙ του άρχοντος ^άχητος. (δοΐι.) ζυ 6, 6, 3. ϋθΙΐθΓ 
άίβ 83θΗβ ν§1. 3, 86, 2. (Ηΐί.) — ίί.'δρΓ. 63, ΐ/ΐΟ. — άντιπρεαβίύία&αι,, 
6ίη δβΐίβηβδ λΥοΓί. ν§1. Ραρβ. (?) — χαΐ αυτοί- ζυ 5, 6, 3. 

§ 3. την πρώτην 6, 67, 3. — πέμψα» α (Τίίμψαν. Κγ. ζ. ΗβΓ. ϊ, 
49, 1. — μη ονκέτι. δρΓ. 54, 8, 9 υ. 10. ν^Ι. ζυ 2, 13, 1. — ίν τ^ μάχΐΐ 
νβΓ(ΐ3θΐ3ΐϊ§1 Κγ. ΒΓυοΗδΙ. — πρ οαχωρώσι. άηο χοινον το μη. (δοΐι.) — κα- 
τά 181 ταίΐ ηροσχωρώαι ζυ Λ'6ΓΪ)ίηάΰη. — ξνλΐό γον. ζυ 2, 22, 1. 

Ο. 76. § 1. άύναμιν ίιηη§1 νοη ό'ίίΰαντΐς ά\>. δρΓ. 61, 6, 6. Είηηιηΐ 
3η άϊθδβ Ρϋ§υη§ §Θν»•δΗηΙ 1)βΗίβ11 ηΐ3η δϊβ αυοίι ΐ3εϊ \νβηη (33δ ΥθΓΐ^υηι ηβοί) 
άεηι 3ΐ)1]3ηοϊ§6η δβίζβ ΓοΙ^Ι, χνϊβ 2, 62, 1. Αγ. ΡΙυΙ. 56: βυ σαυτον όσης ίΐ 
φράοον, ν§1. ΝΥοΙΙίεη 961. 1115 υ. ΡΓΟδοΙίθ 907. — άη' αντών ΐδΐ πιίΐ λόγους 
ζυ νβΓίιίηάβη. (Β3.) άηο κοινού το άίίσανης, ίνα τ] άιίύαντίς την των Ά&ηναίων 
Π(ρ1 τους λόγους άίΐνότητα. (δοΐι.) — και ημών βυοίι νοη υηδ, %ν'ΐβ νοη 
ϊΐαηεη. ϋ3δ πρΙν — άχοϋσαι αιβίηΐ Β3. η3θΙ) Υβ. υ. Α., ηιϋδδβ βΓδΙ η3οΙι μη 
ββάβοΐιΐ \νθΓ(1βη. Ιηόβδβ ωβη Ιίβηη (ΙϊβδεΓ ΗδΓΐβ βηΙ^βΗβη: ά'\β νοη ϊΐιηεη 
ηοοίι 1)βνοΓ ϊΙΐΓ 3ΐιο1ι υηδ ηη§βΙιοΓΐ νοΓζυιΓ3§βη^1βη λΥοΓίβ. ΑΙ)βΓ 
μίλλοντας ϊδΐ 3ηδ1όδδί§ υηιΐ \\ο1]1 ζυ δίΓοίοΙιεη. ϋεηη ηιίΐ μέλλοντας 1ΐ3ΐ)εη 
ννϊΓ βϊηεη Αυδιίηιοΐι (3εηι Αοΐίηΐίοΐιεδ ίοΐι ηίοΐιΐ η3θίιζυν»βίδεη \\'ϋδδ1β. ϋε1)εΓ 
τονς άη' αυτών λόγους ν§1. ζυ 1, 87, 1. — προψάοίΐ. ζυ 3, 111, 1. ν§1. 6, 
79, 2. — άιανοίη, νόω ΗβΓ, 2,100,1. (Ρρ.) — ην, οΐιηε ΑδδίοιΐίαΙίοη. δρΓ. 
δ1, 10; 1 υ. ζυ 1, 50, 1. ξν/^ραφτ/ς ς', ος'. [414.] 167 

βονλίοΟ-αι κατοιχίσαι^ αλλ' -ημάς μάλλον έξοιχίοαι. ον γαρ δη ίνλο-- 
γον τάζ μεν ίΧίί ηόλίΐς ανάστατους ποίίΐν, τάς όε ενΟαδί χατοιχίζειν, 
χαί ΛίοντΙνων μεν, Χαλχιδέων^ όντων χατά το 'ξνγγενες χη ^ίοΟαι, 
Χαλχιδεας δε τους εν Ενβοία , ων ο"δ( αποιχοί είσι, δονλωααμίνους 
εχειν. τ^ ύε αυτή Ιδία εχείνά τε εα/ον χαΐ τά εν&άδΐ νυν ηειρώνταΐ'^ 
ηγεμόνες γαρ γενόμενοι εχόντων των τε Ιώνων χαί οοοι άπο οφών 
■ήσαν ξύμμαχοι ώς επί του ΆΙηδου τιμωρία, τους μεν λειποστρατίαν, 
τους δ' επ αλλήλους στρατεΰειν, τοις δ' ώς εχάστοις τινά [εΐ/ον] αΐ- 
τίαν ευπρεηη εηενεγχόντες χατεστρεψαντο, χαί ου ηερί της ελευ^ε-^ 
ρίας αρα ούτε ούτοι των Ελλήνων ον3' οΐ Ελληνες της εαυτών τω 
Ί\Ιηδω άντέστησαν , ηερί δε οι μεν σφίσιν άλλα μη εχείιω χαταδον- 
λώσεως, οΐ δ' εηΐ δεσπότου μεταβολτ^ ούχ αξυνετωτέρου χαχο'ξυνετω- § 2. (νλογοί' Ηβϊδοη, Οοηδβςυοηζ. ζυ 4, 61, 5. ν§1. 6, 84, 3. 85, 1. 

— τάς ίχίϊ ηόΐΐΐς, Ννίβ Αβ§ίηα, δΐίοηβ. — ό ονλωααμϊνονς. 8ρΓ. ίί, 

10, 1. ϋ6ΐ3βΓ ϋα3 \νθΓ» ζυ 1, 98, 2. - 'ίχαν. δρΓ. 5β, 3, β. ν§1. 1, 29, 5. 
6, 39, ϊ ηιίΐ 4, 113, 2. 

§ 3. »<Γί«, τρόπω, άιανοία. (δοΐι.) Κγ. ζ. ΙΙβΓ. Ο, 100, 1. — ίχιΐνα (Ιίβ 
ΗοΓΓδοΚηΠ ίιη βί^ρηίΐίοΐιοη ΙΙοΙΙβδ. νςΐ. ζα 1, 144, 5. — ίοχον. δρΓ. 53, 2, 1 

11. Κβ^. α. 'ίχαν. — παρ ωνταί, ϋχην. 5ρΓ. 55, 4, 11. — ίχόντων των, 
\νϊβ 1, 9β, 1. δρρ. 50, 11, 1. — χαΐ οΰοι, ηηά αΙΙβΓ άίβ δοηδί. ^δρΓ. 
51, 13,5. ν§1. ζα 6, 71, 2 Ε. 88,7. λ>;Ι. 1,95,1. — άπο αφών ήσαν, άπο»- 
κοί ήσαν «ϋίαΐ;/. (δοΐι.) Λ'δΙ. 2,15, 3 ιι. 7, 57,4. (Ρρ. υ. Αγπ.) ζα 0,4,5. ϋαίιοϊ 
ιιΙ)βΓ νοΓΐτΊΪ58ΐ πιππ ^1^β ΕΓν\'ίίΙιηαπ§ οΙογ ηίοΐιΐ δΙ<ιη:ιαινοΓ\νίΐη(ίΙοη Βαηάβδ§6- 
ηοδδοη ; νίοΐΐθίοΐιΐ άλλοι, αψων ήσαν. (Κγ. ΒΓυοΙίδΙ.) ν§1. 3ει1οο1ι Ο, 82, 3. (ΗΙί.) 
Πα^β^θίΐ 6, 77, 1. ΑηδΙόδδί^ Ι3ΐβί1)£ βαοΗ <ίβΓ ΑυδάΓυοΙί όσοι, «ηο σγών ηύαν 
ξύμμαχοι. — σγώ*/, των 'Λ&ηναίων. — ξύμμαχοι ^βΗοΓΐ ζα 'όσοι: δο νϊοΐ 
ν6Γΐ)ϋηϋβΙο α1δ? (Ρδ.) — λαηοστρατίαν ΓίΐΓ λιποϋτρατίαν οίηΐ§ο Ηβη. νβΐ. 
ζα 1, 99, 1. — ώς δθΗβίηΙ)αΓ, ηη§6ΐ)ΙίοΗ. δρπ. 69, 03, 4. — τους μέν 
1ΐ3η§1, ννίβ τους άί, νοη χαπατρίχραντο αΒ αη(1 ζα Ιπίνίγχόνκς ϊδΐ αυτοίς ζυ 
άοηΐίβη. (Ρδ.) — ίπ' αλλήλους, \νΪ6 άίβ δβηιίοΓ αηοΐ ΜϋβδϊβΓ 1, 115. (Ρρ.) 

— στρατίύαν 1ΐ3η§1 ντίβ λαηοβτρατίαν νοη ίπίνιγχόντίς ά\•>, οάθΓ \ΐθΙηΐθΙΐΓ 
νοη αϊτίαν ίηίνίγχόντίς , δθ νίεΐ αΐδ αϊιιααάμίνοι. δρΓ. 50, 6, 6. Εϊη ΒΐιηΙϊοΙιβΓ 
■νν^βοΐΐδβΐ 6, 80, 5. — τοΙς ά' ίύτ τους ιϊΐ, ϋα ΙιίβΓ ώί ίχάστοις βϊηΛνίΓΐίΙ. (ΑΙ)Γ.) 
ν§1. 6, 77, 2 η. Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 119. υοΙ)βΓ άΐβ δαοΐιβ 1, 99. — ίίχον, ίπι- 
φίριιν 3αδ Ιπινίγχόνης, ΟοοΗ όϋΓΓίβ 6δ ζα δίΓβίοΙιΟΩ δβίη. (Κγ. ΒΓαοΙίδΙ.) ζυ 
1, 3, 4, — ίνηρίηη, ηι^ανήν. (δοΐι.) ζα 1, 37, 3. 

§ 4. άρα ίδΐ ϋϋηΐίοί) ^βδΙβΙΙΙ ίνΐί. 78: ράάιον (ΟΤΤίΐ παρ' νμίν αρα μι- 
γάλα άάιχίΐν. - τών. της τωνΊ ν§1. 6, 83, 2. — τΐίρ» |δΙ υη^βλνδίιηΐίοΐι ΙιαπΙ 
νοη κατηιίονλώοίως ββίΓοπηΙ ; οΐιηβ ΑηδΙοδδ \νοηη ΰί της ΓοΙ^Ιβ. ΝίοΙιΙ νβΓ- 
§1ίΜ€ΐιΙ)ϋΓ 2, 4 4, 1. Αη^εΓαηβθη ίδΐ αΐδ δοΐΐΐβ (οΐιηβ ίηί) μίταβολης Γοΐ^βη. Οοη- 
ΟΪηηβΓ ^^•^Γβ άλλ' οί μίν ηιρί της αγϊσι μή ίχ(ίνω ιΓί. — οΐ μίν — , Ά&ηναΙο* 
μίν πιρί τον ίαντοίς αλλά μη τω Τ.ΐήάω χατα(ίΌνλω9ηναι τους "Ελληνας, (δοΐι.) 

— αψίσιν. δρΓ. 48, 12, 4. — ' χατα'<ίονλώαιως ραδδΐ ηαπ ζα σγίΰιν, Ιιβί 
Ιχιϊνω δοΙίΝΥοΙΙ καταάίάονλώσΟαι νοΓ. ν^Ι. ^β(3ο^ι1 ΡΙθΙ. Οβδ. 776, ά: Ιλάττω η 
Ήρβνλίωχών όονλίία της των ΆΙαριανάννών χαταάουλώσίως ('ριν αν ϊχοι. Ι'βΙ^βΓ 
(338 \νοΓΐ ηοοΐ) ζα 3, 10, 2; ϋβϊ ΤΙιαΙί. βαοΗ 5, 27, 2. 7, 66, 2; δοηδΙ δβΐίβη. 

— οΐ ά' — , ο» οΓ' άλλιη "Ελληνις νπίρ τον μίταλλάξαι άίοπότην. (δοΐι.) μιια- 
βολή ΗοίδδΙ ΙιίβΓ άαδ ϋτίβη^βη ιΐατοΐι λΥβοΗδοΙ. ν^Ι. ζυ Ο, 18, 8. ΡΙαΙ. 
Τίηοοί. 12: μίτ' ίληίάων χρηστών χαί φιλαν&ρώηων νποαχίσίων (ις μιταβολην 
άισηότον χαινον η&ασσίυόμίνοκ (Κγ. ζ. ϋϊοη. ρ. Ι-Υ.) — ονχ άξυνιτωτίρου 168 ®υν>ν.'§ίδον 

Πτερον όε. αλλ' ον γαρ όή την των \4&^ψ>αίων ίνκατηγόρητον ονααν 
■πόλιν ννν ηκομβν άτιοφανονντίς εν ίϊύόοιν οσα αόικίΐ , πολν όε μάλ- 
λον ■ημάς αντονς αΐτιαοόμίνοι οη ε/οντίς παραδείγματα των τ ε•/.Η 
Έλληνίον ως εόονλω&τ^ϋαν , ονκ αμννοντίς οφίσιν αντοίς, '/.αΙ ννν 
έφ' 'ήμάς ταντά παρόντα σοφίσματα, Λίοντίνων τε 'ξυγγί'νών χατοικί- 
Οίις χαί ^Εγεσταίθ)ν 'ξνμμά/ίϋν επιαονρίας, ον 'ξνοτραψεντες βονλομε&α 
ηρο&νμότερον δίΤξαι αντοΐς Ότι ονκ ^ Ίωνες τάδε είσίν ονό' Έλ/ι^'^σηόν- 
τιοί και νΊΐσαοται, ον δεσπότην τ) ΊΜηδον η ενα γε τίνα αεί μεταβάλ- 
λοντες δονλοννται, άλλα /Ιωριης ελεν&εροι άπ' αντονόμον της Πελο- 
ζηαννησον την Σικελίαν οίκονντες. -η μενομεν εως άν έκαστοι κατά 
πόλεις ληφΒώμεν, εϊδότες οτι ταύττ^ μόνον άλωτοί εσμεν και όρώντες 
αντονς επί τοντο το είδος τρεπομενονς ώστε τονς μεν λόγοις ημών 
δαστάναι, τονς δε 'ξνμμά/ίον ελπίδι εκπολεμονν προς άλληλονς, τοις 
δε ως εκάστοις τι προσηνές λέγοντες δύνανται κακονργεΐν; καΐ οϊόμε&α ΏίοΙιί αηΙίΙυ^βΓ Λιγ νβΓδοΙιηιίΙζΙΟΓ ; βίηο ίϊΐοΐβδ. ν§1. ζα άξνμγορον 2,9], 3. 

— καχοξννίτωτίρου , ηανουργοτίρου. (δοΐι.) δοΐιίαα ζ υ ιη υη§1ϋοΙί ά&ν 
Βυηείοδ^βηοδδο α Η1. Ιΐίη <]δΐ• ΡϋΓοηοηιαδϊϋ ϋποί άϋδ ηαοίιΐιαίΐϊςεη ΕίηϋΓαοΙ^δ 

1ΐ3ΐΐ33Γ β6ί)ίΙίΐ6ΐβδ λΥοίΙ. 

Ο. 77. § 1. «λλ' ου γ α (Λ άη ηχομίν ϋοοίι \νίΓ δίηϋ ]α ββννϊδδ 
ηίοΐιΐ ζ&)ίοτί\τα.&τι, ίπάεπι αλλά ιΐαδ ΥοΓίΐθΓ^βΙΐθίκΙθ 1)β6θί1ϊ§1, γάρ άβη ϋβ- 
ίιβΓ^ΒΠί,' ζυ βΙ\νΰδ Αηϋθΐ(;ηι 1)6§ιϋηϋ6ΐ. 5ρΓ. 69, 14, 4. — ίν ίΐάόϋιν. ζα 
\, 69, 3. — παραάίίγ μητα των νναίηοηίΐθ Ββϊδρίθΐβ (ζυ 3, 39, 3) 3η 
(Ιοη; οίηθ ΑηϋοίρβΙίοη. δμρ. 61, 6, 4. — ίχίΐ. Ιχίϊσί ά'ιβ Ιίβδίβη Ηδπ., \νϋδ 
ϋοοίι ΟΓδΙ 1)61 ί?ραίθΓη ΓϋΓ ίχίΐ ϋΐ^ΐίοΐι ϊδΐ. ΜπΓΐίΙαηά ζυ Μαχ. ΤγΓ. 4, 5 ιπιά 
άβζβζβη 1^οί)6θ\ί ζ. ΡΙίΓνη. ρ. 44. (Κγ. ζ. Οϊοη. ρ. 199.) Βθϊ ΑΙΙίΙίβΓη \νΪΓθΙ 
ϋΙ^εΓίιβυρΙ ϊχίΐα ίίΪΓ ίχΛ ηϊοΐιΐ ζυ ϋυΐάεη δβίη. — σφίαιν αντοϊς. ζυ 4, 
25, 6. ν§1. 6, 68, 3 υ. 7, 44, 4. — ταντά ΓϋΓ ταντα είηί§β Ηδη. ν§1. ]ε(1οο1ι 
ΡΙυΙ. Αΐβχ. 74: ταντα ίχΛνα αογίσματα των Άριατοΐίλους. Τϊηαοΐ. 1ϊ: ταύτα ηά- 
λιν ηχαν ηρος αντονς ΰογίσματη χαΐ άίλίάαμητα. —■ τι α ράντα, υη^ββίατ 3ΐ8 
θ1) υρώνης δΐ3ΐΙ ίχοντίς ηαραάίίγματα νοτΙιεΓ^ίπ^β. (Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 199.) — 
ΰοψίαματα Υο Γδ ρ ΐ ε °βΙ υ η §ε η. (III.) — χατοι,χίσει,ς, ίηιχονρίας. ΟεΓ 
ΡΙυΓαΙ λνεϊΐ <3ίβ ΟαΙΙυη^εη νοη δυρίιίδηίεη ζυ Ιίοζείοίιηοη δϊη(3. (Β3.) ϋίη§6 
λνϊβ — . υεΙιεΓ χατοίχιΰις ζυ 6, 23, 2. — Έγίστα ίω ν ίη ιχονρίας. δρτ. 
47, 7, 5. — ξνΰτραι/ ίντίς δϋπδΐ ίη ηιίΐίίαπδοΐιειη δϊηηο, ΙιίεΓ 3ΐ1§εαιεΐη νοη 
λ'οΓί^ίηίΙ υη^, ηγον» αυνταχΰ-ίντίς. (δοΐι.) ν§1. 6,91, 1. ν£;1. Ρ3δδ. ίεχ. Εϊη- 
άπη^ΙίοΙιεΓ \\ίΓϋ (Ιίβ Κ6^I8, ν>•6ηη \νΪΓ Ιιϊθγ βίηεη βίννηδ Ηηβΐϊοΐυΐΐιίδοΐ^ιεη ϋεΙ^εΓ- 
§305 2υΓ ΡίΗςε αηηείιηιεη. — τά(ϊ(. δρτ. 61, 7, β. ν§1. Κγ. ζ. Οίοη. ρ. 22. 

— ίϊαίν. δρτ. 63, 6. — μιταβάλλοντίς άονλον νται, άηΓθϊ\ λΥβοΙίδβΙ 
βΓϋαΙΙ,βηά δίοΐι ίη Κ ηεο ίι ΙδοΙιαΓί 1)Γ]η§βη ΐΗδδβη. (Β3.) ν§1. ζυ 6 
18, 8 α. 8ΐ3ΐ1ΐ3αυπι ζυ Ρΐ3ΐ. Ρ1ια(ΐΓ. 241, α; μίταβαλών άλλον άρχοντα. — ^α 
ρ^ξΐί. ζυ 1, 1ί4, 1. 

§ 8. μίνομί ν. δρΓ. 53, 1, 9. — ταΰττ), ιω χατά ηόλίΐς όηλονότι λΐ) 
φ&ηναι ϊιϊία ίχαατοι. (5ε1ι.) — ίΙ(ϊος ΛγΙ νοη ΡοΠΙίΙί, \νίβ 8, 56, 2. Αγ. 
ΡΐυΙ. 317: ίπ' άλλ' ίΐ^ος τρίπισ^ί. (Β1.) ν§1. ζυ 3,62,2.— άιιατάναι ΐΓθη- 
ηβη, νεΓΓείποΙεη. ζυ 4, 61, 1 υ. 8, 96, 3. — τοΙς <ίί Πίτ τονς ύί, οίβηι 
ηύοΐΐδίεη ώί ίχάΰτοις 3δδίηιϋίΓΐ, ννίε ϋίεδβδ άβαι λίγοντίς 3η§εΓϋ§1 ίδΐ, \νο \νΪΓ 
ώς ίχάστονς ηαίΐ χαχονργύν νεΓΐ)υπ(ΐ6η βΓννθΓίεη λνϋηίβη. Αείιηΐΐοΐι Α. Ρδ. : 
τοΙς (ίί λίγοντίς τι, ηροΰηνίς, ώς ίχάΰτοι,ς λεγιιν άύνανται, καχονργύν. ν§1. ζα 
6,77,3. δρΓ. 60, 5, 4 ιί. Κγ. άβ αυΐΐι, Αη. ρ. 28. — ηροαηνές ΥοΓίοοΙίβη- ξν/χραφτίς ς, οη. [414.] 109 

του αποΟ^ίν 'ξννοΪΜν ηρου.Ήολλνμένον ον ν.υ.1 ίζ ανιόν τίνα -ηξην το 
δηνόν, ηρο όε αυτόν μάλλον τον ηάσ/οντα καί>' οΐ'Γον όνστνχίΐν." 

"Καν η τω αρα παρ-άστψ.ί τον μεν ]^νραχόσΐον, Ιαυτον ()' ον78 
ηολέμιον ίΐναι τω Άί^ηναίω και όίΐνόν ήγίτΤται νηΐρ γί της ίμης νιν- 
δυνίΰίΐν, ίνϋνμηΰητω ου τΐίρί της ίμης μάλλον, ιν ισω όε χαΐ της 
εαυτόν αμα εν τ)) εμ/Ί μαχοΰμενος, τοσοΰτω όε και άσφαλεοτερον 
οσω ου τι ροόιεφΟ άρμενου εμον, έχων όέ 'ξυμμαχον ίμε γ.αΐ ονχ έρη- 
μος άγοη'ΐίΐται• τόν τε ΆΟηνάΐον μη την του Σνρακοοίου εχΟρανι 
■/.ολάααο&αι, τη ι5' εμ}] τιροφάοίΐ την εκείνου ψιλίαν ουχ ησσον βε- 
βαιωσαοϋαι βουλεοΟαι. ει τε τις φβονεΐ μεν η χαί φοβείται — άμ- άβα, δοηδΐ ίη ϋβπ αΙΙ. ΡΓΟβα \νοΙ)1 ηϊΓ§θη(!3. — ΗΤίο&ίν. ζυ 4, 120, 2. — 
ξυνοίχον. δρρ. 44, 1, 2 υ. 6. — ίς ίη ^1 α δ ΟοϋΐοΙ. — αυτόν τ^^α. ζα 
6, 31, 3. ΑιιΠ'ϋΙΙβΓκΙ 1)βί εϊηοΓ ΡιϋροδίΙίοη. Μαη ΚοηηΙβ αυτόν ηνι. 0(ίβΓ 'ίξαν 
Γί)ηβ ίς νβΓΓΠΐιΙΙιεη. ν§1. 4, 10, 3; τον ηολίμιον ύανότίρον 'ίξομιν. 6, 23, 2: 
πάντα τιολϊμια '^ζονσίν. ΟοοΙι ΐδΐ αυτός τις ζιι δβΐΐεη, υιη (Ι;ΐΓϋίΐθΓ πΒζυδρρροΙιβη. 
— 'ή^ίίν. 1, 110, 2: χάν μίχ(>ι αι/ ων το άίΐνόν η^οίλ&Ην. (Β1.) — ηρό αυ- 
τόν ν ο Γ ίΐιηι. (να.) ϋβΙ)θΓ (Ιίβ δΐ6ΐ1ιιηΐ{ \υΓ τόν δ|)Γ. 50, 10, 1. — χα&' αυ- 
τόν ΓϋΓ δίοΙι, 3ΐΙοϊη. (Ρδ.) ΑΓίίΙοΙ. ΕΙΙι. Νίΐί. 9,9,3: ουύίΐς 'ίΙοιΟ^' αν χα&' 
αίτον τ« ηάντ' ϊχίΐν αγα^ά. (Αγπ.) 

Ο. 78. § 1. ηαρέστηχί ί?6\ν. ΓηίΙ «ΐόξα οά^ν \νβηί£;3ΐβηδ ΓπίΙ τούτο {ώς 
χατηγορώ) ΐΛδ. 12, 62; άοοίι ίκιοΐι ίΓΤ',ίΟΓδϋΐΐίΐΙ, \νϊθ ΤΙκιΚ. 6, 34, 8 ιι. ΡΙβΙ. 
ΡΙΐίκΙ. ρ. 58, ό. (ίΙοίιιϋϋΓΓ.) ΜίΙ τόό'β ιιη(1 ίΐϋΐη ΙιιΓ. Ο, 68, 3; ϊηιρβΓδοηαΙ ηαΐΐ ώς 
υηϋ (Ιϋΐη Ιηϋί<3ΐϊν 4. 61, 2. 95, 1. — τόν Σνραχόΰι,ον. 8ρΓ. 44,1,4. ν^Ι. 
$ -2. Ο, 84, 3 ηιίΐ 4, 64, 2 υ. Κγ. ζ. ϋίοη. ρ. 2Ϊ9. — ον. δρΓ. 67, 10, 2. — 
της ^μης 6Γΐζ. χώρας, ηυι• πιίαι3ΐΙ)αι• ηολίωί. — Ιν ϊαω §1βίοΗ γπη δδϊ§. ν§1. 
1. 133. 2, 5;ί, 3. ϋΟ, 4. 61, 3. 4, 65, 4, 6, 87, 3; ϋ1>0Γ (ϊί δρρ, 49, 2, 6. 
ΜίΙ ίΙ'ί ]οϋοο1ι ιιιΐί;ϋ\νϋ1ιηΙίοΙι. ν^Ι. Μοπ. δίοΐχ 97, 2. ΙΙρΙϋΟΓ άίβ ΕΓί;ϋηζυη3 ιΐβδ 
τΐίρί δρρ. 68, 9. — μ αχ ο ν μί ν ο ς. ζιι ίνηΟνμηται, 1, 110, 4. — οσω. δρρ. 
51, 10, 5 11. Ζϋ 1, 68, 2. — ον ηρ οάκψ {δαρμένου ίμου, ϊχυ)ν άί ξνμ- 
μΐ'.χον ίμί ά γ ων ι ίΐτ α ι, βΡ \νίΡ(1 ο !ι η β ιΐαδδ ιΌΐι νορΗορ νβρπίοΐιΐβΐ 
1^ ί II , δ ο η ϋ 6 ρ η ί η ϋ ο ηι θ γ ιη ϊ ο Η ζ ιι ιη V 6 ρΙ) ϋ η ί1 β Ι β η Ιι ίΐ Ι, Κ α ητ ]) Γε η. (Υθ.) 
ϋεΐ^ορ ϋίο νβΓΐ)ίικΙιιη3 ιιη§1βϊοΙιίΐΓΐίςοΓ ΡοΓίίοίρία 8ρΓ. 56, 14, 2. Εδ ίδΐ αΙδ οϋ 
ϋϋ δΐϋικίθ όντος (Η ξυμμάχου αντίο. — ίμου, του Σνραχουαίου άηλονότι. (δοΐι.) 
Οίΐδ ίοΐι §θΙ)Γ3ΐιο1]1 άβΓ ΟοδθΠίΙΙβ ηΐδ Ηθ[)Γαδοη(αηΙ ίΐοδ δΐιιαίοδ. δο (μός § 2 
υ. 3. ν^Ι. ζυ 1, 137, 4. — χαί ουχ ίρημ,ον ιιηοΐ ζ\ν3Ρ βίηβη ηίοΐιΐ η1- 
Ιοίη δίεΐιβίκίθη, δοη€ΐβρη ηοοίι νοη ηηϋορη V^Γ1^ϋηι1βι^η υηΙοΡδΙϋΙζΙθη. (Ββ- 
ιιοςϋοΐ.) .λπίΐρβ Ηδη. Ιρημος. ν§1. 3, 11, 1, 

5^ 3. τόν Γί, ίν&νμη&ητω τ( τόν. {\'α.) — την τον Σνραχοΰίου ΐχΟραν 
ιΐίο ί'οίη ϋδοίι οΓΐ (Ι ο ρ δγροΐιοδϊορ βοροη ϋϊο Αΐΐιοηορ υηιΐ (Ιβροη Υορ- 
1)ϋη(!ί•1ι; ιιΐιΐορ (!ιμι δίΐνΐ,ΐίυΐϋΐι. — κοΧάσααΟαί, ΓΡ^ΐβΡί νοη ίνί^νμηΟ^ήτω , \ι\ 
δοΓιτη (ΙίΟδ 0ΪΙ1 νυμίζίτω 4:ΐιΙ1ιϋ1(. Εϊιι ϋΐιπϋοΐιορ υοΙ^ί'Ρβίΐη^; νοιη ΡβρΙίοϊρ ζιιιη 
ΙιιΓ. 4, 27,2. ν^Ι. 6. 12, Ι. υ^1^^Γ άαδ Μοιϋυηι Ρρ. ζιι Χοη. Κ\τ. 1,2, 7. (Ρρ.) 

— τη Ιμ>ί ηροιιάαίι υπίορ (Ι ο ηι ΥοΡΝΥϋηίΙο (Ιαδδ ο 5 ιηϊρ ^οΊ^• (Ρ^.) 

— ίχίίνον Ιιύλ\ί•\ίΙ δίοΙι αιιΓ ϋϋδ ϊη ίν(^υμηί^ήτω Ιίο§οη(1ο δυΙ>,ί6ϋΙ — φι^λίαν. 
ό'ουΐίίαν ϋοίδΚϋ υηϋ ϋίϋοΐ. — ουχ. ονς οίηο ΑηζίίΜΙ ρυΐετ Π.-ίη. — οίχ ησ- 
σον. δρρ. 67, 1, 2 υ. ζυ 1, 8, 1. — βίβακΰαασ»αί δίοΐι, Γϋτ δίοΐι 1^<^- 
Γ«δΙί{ίεη, υιη ίΐιΐϋ δγηιηιαοΐιίο ζυ νοΓίξΡΟδδΟΡη. ζυ 4, 70, 3. ΑΙδο ηιΐΓ ε§οί- 
δΙϊδοΗο ΒβδίΡϋΙιυη^οη ηίοΐιΐ ΙηΙετοδβο Γϋτ ϋίο νορϋϋηιίείεη δϊΐίοΐΐοΐϋη. Ρμ. α. 
ΟοΙίΓΟΟ νρΓίτηυΙΙιεη βι,άσασ9αι. ϋοίιορ ΗαοδΟδ Μοίηυηι; δ. ηι;ιη ίΐιη 8θΙΙ)δΙ ρ. 
93 Ο'. — ίΐ τ(, δρρ. 69, 2δ, 2. — φ&ονίΐ, τοΊς .Συραχοναίοίς , Όμοΰ ύί <!ί 170 ΘονΒνόίόον 

φ6τ(ρα γαρ τάδί πάοχίι τα μΐίζω — , όιά όε αντά τάς 2νραχονσας 
χαχωθ^ηναι μεν, Ίνα σωφρονισ&ώμίν, βοΰλίται, ηίριγ^νεσ&αι όέ ενίΥ,α 
της αντον ασφαλείας, ονκ άν&οίοηίνης δυνάμεως βονλ-ηοιν εληίζει' 

Ζον γαρ οϊόν τε αμα της τε επιθυμίας και της τύχης τον αυτόν ομοίως 
ταμίαν γίνεοΒ^αι. κα* εΐ γνιόμτ^ άμάρτοι, τοις αυτοϋ καχοΐς ολοφυρ- 
&ίίς τάχ' αν ϊσως καΐ τοις εμοΐς άγα&οΐς ποτέ βουληθίίη αυθ^ις φ3^ο- 
νησαι. αδύνατον δε ηροεμενω γ.αΐ μη τους αυτούς κίνδυνους, ου τηρί 
των ονομάτων αλλά πίρί των έργων, εΟ^ελησαντι προσλαβεΐν' λόγω 
μεν γαρ την ημΐτεραν δύναμιν σώζοι αν τις, έργω δε την αυτοΰ οω- 

Κτηρίαν. καΐ μάλιστα. εΙκος ην υμάς, ο^ ΚαμαριναΊοι, όμορους όντας 
καΐ τα δίύτίρα κινδυνίΰαοντας , ηροοράσ&αι αυτά και μη μαλακώς, 
ώσηερ νυν, 'ξυμμαχπν, αυτούς δε προς ημάς μάλλον Ιόντας, απιρ, εϊ 
ες την Καμαριναίδίν πρώτον άφίκοντο οΐ '^^ηναΐοι, δίόμενοι αν επί- 
καλίΐο^ί, ταύτα εκ του ομοίου και νυν παρακελευομενονς , όπως μη- 

άοιχίν αϊτών το μίγί&ος. (δοΐι.) — τάάε, 1)βηβϊ(1βΙ αηά §θΓϋΓθ1ιΙβΙ ζα \νβΓ(1βη. 
(δοΐι.) — ύί('- αντά. ζα 1, 2, 1. — τ« μΐίζω. οΐ μίίζους. (δοΐι.) 5ρΓ. 43, 
4, 16. — σωγ ρον ίΟ&ώμίν, ταηανω&ώμίν. (5θ1ι.) ζα 3, 65, 2. — ηίρ»- 
γίνίσ&αι,, βω^Τ,ναι. (δοΓι.) ζυ 5, 111,2. — ουχ άν&ρωηΐνης άννάμίως, 
ον άννατών άν&ρώηοις. (8οΙι.) \\35 ηίοΐιΐ ϊπι ΒβΓβίοΙί ιπθηδοΙιΙϊοΗοΓ 
ΜβοΙιΙ Ηβ^Ι, ίΐ3Γ ηίοΐιΐ βΓΓ6ίοΙι1)3Γ ίδΐ. — βονληβιν έληίζα ΙιοΓίΙ (Ιίβ 
ΕΓΓΘΪοΙιυη^ βίηβδ λΥϋΠδοΙιβδ. ν§1. Ι.οΙ)βο1ί ΡβΓθϋ ρ. 53δ. ,,νβΐ. 3, 39, 3: 
ίληίΰαντίς ίΐάαΰω της βονίήαως.^' (Β1.) 

§ 3. της τόχης, ηγονν της έχβάσίως των πραγμάτων. (5οΙι.) — ταμίαν. 
ν§1. ζυ 6, 18, 3 ; αντοχράτωρ 4,64,1. 11. ί^, 84 : Ζίύς, οστ ανθρώπων τααίης ηολίμοιο 
τίτυχται,. (ΒΙ.) Οϊβ ΒβξίβΓάβ ηϊωϋοΐι Ιίβηη ωβη βυΓ είνναδ Ηϊηίβηΐίβη, άβη Ααδ- 
ββηβ αΐ36Γ ηϊϋΐιΐ 1)6ΐιβΓΓ5θΙΐθη. — γνώμτ]. γνώμης! ν^Ι. 1, 33, 3. 6, 92, 1. 
Αΐ)βΓ 50 αυοίι ηβΐ3θη ϋί^αληναι, γνώμης Ί, -28, 4, γνώμτι 4, 18, 1. (Ρρ.) δο Λα- 
χρίνσ^ηναί τ7ι ηρονοία Ροΐ. 11, 17, 1, τοις λογίσμοίς 16, 2, 5. Λ'§1. Κγ. Ζ. ΗβΓ. 
1, 207, 5. 7. 9, 4 α* Ζ. Αγγ. 1, 18, 7. ΟβΓ δοίι. : ί» ων ΙτΧίΟ-νμίϊ, τούτων Λα- 
μάρτοι, άυατνχήσας. - ολυψνρ&ίίς ηεΐιηοβη Εηβηΐίβΐ υηά Β3. πιβάίβΐ, \\'θηη 
^ΙθϊοΙι ΤΙιαΙί. 2, 46. 7, 30, 3. 8, 81, 2 Όΐο<4νρα(ί&α* ίοΓίηίΓΐ.^ (Ρρ.) ΡϋΓ ά'\α 
ραδδίνβ Ββ(3θϋΙιιη3 δρποΐιΐ λνοΐίΐ βαοΐι ά^τ Όά\.ϊ\. — τάχ' αν ίσως. ζα 6, 
10, 2. — άάννατον άαδδ ΟΓ ηιΐοΐι \νίβ(ίβΓ ϊη Ι^βηείάβηδννεΠίιβη ϋηοδίδηάβη 
δοϊιε (Ρρ.) υηά νοΓίίΟΓηηιεηοΙεη Ρβΐΐδ νοη ιώϊγ δοΐιυίζ εΓΐΐ3ΐΙβ. — ηροεμενω 
■ννεηη ετ ηπίοΐι ]8ΐζΙ Ρτείδ ^ε^εΐ^βη. ζα 1, 120, 2. — ον τΐίρ* — έργων, 
άιά μίΰον χεϊτα*, ως άξιον όν άναάίχία^α* χινάύνονς ον προς τά ονόματα άπα- 
βΐίηοντας αλλά τιρ6ς τά έργα. (δοΗ.) Εδ δθΙι^ε1)1 1)8ί ηερί ^νοίιΐ^εία άγωνιζο- 
μίνονς, όιαιρρομίνονς νΟΓ. ν^Ι. 4, 63, 3. ΟοοΙι βεηϋ^Ι βυοίι οντάς εΓξαηζί, 
1)εζο§βη 3υΓ χινάύνονς. δο χινόννενειν περί τίνος 1, 33, 1. 6, 9, 3. 18, 2. 
ονομάτων, εΛΙ.ΪΓΐ αϋΓΟίι λόγιο μεν γάρ. (δοΐι.) — προσλαβείν δϊοΗ ζα- 
ζίεΐιεη. ζα 4, 61, 1. - σωτηρίαν σώζειν , ^νίε οοηδεΓνβΓθ βαΐαΐεοι ρορυΐί 
Κοπΐ3ηί Οϊο. ίβηο. 11, 7. (Β!.) Οοοίι ρϊΙίβηΙεΓ. 

§ 4. ην. δρΓ. 53, 2, 7. Όοοίι Ιίαηη εδ δϊοΐι 3ϋοΗ 3αΓ ά'ιβ δοΐιοη ΓΓϋΙιεΓ 
βηζαδίεΐίεικίε ΕΓν,3§υη§ ΙίεζίεΙιεη: β δ ΐβΐ τεοΐιΐ, \\'ίε ΐΙΐΓ 1)θ(1εη1{εη πια δ δ Ιβ Ι. 
— τά άεντερα, μεΟ' ίιμάς ενθ-νς. (δοΗ.) νδΐ. ζιι πάρτα 6, 57, 2. — αντονς 

φαίνεσ&αι. Οίε ΛΥοΠίοΙ^ε ίδΐ: αντονς άε {νμας) μάλλον ι^αίνεα&α* ηαρα- 

χελενομένονς ταντα ίχ τον όμοίον χαΐ ννν άηερ, εΐ οί Ά&ηναΊοι τιρώτον άί^ίχοντο 
ες την Καμαριναίων, όεόμενοι αν ΙηεχαλεΙσίλε. (Ργ. Ρδ.) — απ ε ρ ίύν αηερ άν 
άιβ 1)εδ1βη Ηδη. ϋεΙ^εΓ άεη Αο. δρη 47, 16, 7 υ. ζα 1, 32, 1 Ε. — ίχ τον 
όμοίον 8ΐθϊοΙιπιαδ9ΐβ. ν§1. 6, 87, 5 α. ζα 1, 143, 3. — οηως άβδδ η3Πΐ- ^νχτραφης <:', ο^'. [414.] 171 

ύει> ίνόώαομίν, φαίνίαϋαι. «λλ' ουθ^ νμίΐς νυν γε πω ονθ-' οΙ άλλοι 
εηι ταύτα ώρμησ9ί/' 

"^ίΐλία όε ΐοως το δίχαιον ηρός τι ημάς χα» προς τους £πιόντας79 
Όίραπίνοίτί, λύγοντίς "ξνμμαχίαν ίΐναι ύμΐν προς \4&-ηναίονς' ην γί 
ονχ επί τοις ψίλοις εποιηοασθί, των όε εχθ^ρών ην τις εφ' νμας Χτ^, 
χαΐ τοϊς γε ^ΑΟηναΐοις Ιβοη&εΤν, όταν νη άλλων χαΐ μη αυτοί ώαπερ 
ννν τους ηελας άύιχώοιν, εηεΐ ούό' οί 'ΡηγΊνοι, οντες Χαλχιόης, Χαλ- 
χιόίας οντάς , Ιεοντΐνους, ε&ελουοι 'ξυγχατοιχίζειν. χαί δίΐνον εΐ εχεΤνοα 
μεν το έργον του χαλον διχαιωματος ύηοπτενοντες άλόγως οωφρονον- 
οιν , νμείς <)' εύλόγω ττρογάσει τους μεν φύσει πολεμίους βονλεσθ^ε 
ωφελειν, τους όε έτι μάλλον ψΰσει 'ξυγγενεΐς μετά των ε/βίστων όια- 
φ&εΐραι. αλλ' ον όίχαιον, άμννειν όέ χαί μη (ροβεΐο&αι την τταρα- 
αχεντην αυτών ου γαρ ην ημείς "ξυοτώμεν πάντες, όεινη εστίν, 
αλλ' ην, όπερ ούτοι σπεΰόουσι, τάναντία διαστώμεν , επεί ουδέ ηρος 
ημάς μόνους ελ&όντες χαΐ μάχ}] περιγενόμενοι έπραξαν α εβουλοντο, 

Ιΐοΐι. (Ρρ.) — ϋηως μηάίν ίν άιόσο μίν , μη μαλαχίζία&αι. (δοΐ).) ν^Ι. 3,60. 
7, 06, 3. — ίπϊ ταντα, τα ίϊοημίνα, τουτίοη τυ λόγω μίν βοηθ-ιΐν χαΐ αυμ- 
μαχιΐν τοΙς Συ^^αχονΰίοις, 'ί^γφ άί ίαυτω. (8οΙι.) — ώρμηΰ3•( Ιιβίίΐ Αη8ΐ3ΐΙ 
^βιααοΐιΐ. νβΐ. 6, ϋ, 3. 83, 2. 

Ο. 79. § 1. το (ίίχαιο)/ ,9^ί ρ « τΐίΐ/ίΤίΤί, ηροβλημαη χρη<Τίαβ-( τω Λ- 
χηίω ΰ'η9ίν, άξιοί-ντις ομοίως ημίν τβ χαί τοις ΆΟ-ηναίοις ηροαφέοίΰ9αι. (δοΐι.) 
ν}^!. 3, 56, 2. — ην γί. ζα 6, 3 7, 5. — ίηϊ τοΙς, χατά Ίων. (δοΐι.) ζυτ 
Βεηαοίιΐΐιοϊΐιιηβ οΙβΓ. 5ρΓ. 68, 41,7. — των ίχΟ-ρών δίοϋΐ άθ8 Οε^βη- 
βαΐζβδ ν\'»?3οη νοΓ !Ίν ης. νί^Ι. 1, 10, 8. (Ρρ.) 6, 18, 4 ιι. ζυ 4, 85, 3. ν§1. 
Χβπ. Αϋ. 2, 4, 6. 4, 3, 6. 6, 3, 15. δρρ. 54, 17, 7. — ην ίύτ (1 β η Ραΐΐ ι1α35. — 
βοη&ίΐν \\Άη'^^ί νοη ξνμμαχίαν (τιοιηΟασ^ι ά]3. 8ρΓ. 50, 6, 6. ν§1. ζϋ 1, 44, 
1. — ν η' ϊίλλων, λίίπα, το Ιτιιόντιον άιίιχωνταί. {8ο1ι.) 03δ Ραδδϊν ίδΐ 8υ5 
(Ιβηι ΑοΙίν ζη βΓ§3ηζ6η , ΙιίοΓ ΓΓβίΙϊοΗ ΙιατΙ. νι;). 6, 88, 6? (Κγ. Ββο. 1820.) 
νϊβΐΐβίοΐιΐ ϊδΐ άιίιχώνται, 3ΐΐδέ;ΰΓόΐΙ1βη. — τονς ηϊλας ΑηϋβΓβ. ζα 1, 32, 1. — 
ίηίί, \νϋδ ϋαταυδ ΙιοτνοΓ^εΙιΙ ϋαδδ. — οί 'Ρηγϊνα 6, 44, 3 ί. — ξνγχα- 
τοιχίζαν, ήγουν τοις ^Α&ηναίοις. (δοΐι.) 

§ 2. 70 ίργον άβη (ίβΐιαίΐ, άοη λνίτΐίΐϊοΐιοη Οτυπά. ν§1. ι,οI3β^I^ 
ΡαΓβΙΙ. ρ. 526. — (ίιχααόμαιος Κ Ο ο1ι Ιδ Γο Γ άο Γ υ η ς, Κβοί) Ιδ βταη ϋ. ζα 
1, 41, 1. χαλον άΐ άίχαίωμα το ι/άσχί»»» Λα το ξυγγινίς τοΙς Χαλχίάίνσί βοη- 
>^ίϊν. (δοΐι.) — υηοητίνοντίς οΙϋΓοΙι 9θ1ι 3 αβηά. — άλόγως, άντΙ τον 
ηαρά λόγον. (δοΐι.) ΟΙιηο Ββίδοη. (Αγπ.) ν^Ι. 2, 65, 6. 5, 104. 6, 84, 3. 8, 
27, 1. ΑΙδο βηάοΓδ 3ΐδ πιβη βδ ηαοΐι ίΙΐΓβτ ΑΙίδΙαιηηααης 0Γ\\-3Γΐ6η δοΙΙΙβ. 
„ΝβΙ)βη αωγρονπν βϊη ΟχγπιΟΓοη." (Ββ.) — ΐυλόγω π ρο(^ ά σι *, Λα ηρό- 
(^ασιν πι9ανήν. (δοΐι.) ζα Ο, 8, 3. 76, 2. ΠοΓ ρ 1 3 α δ ί 1) Ι 6 , 1)Ιθδδ δ ο Ιιβ ίη- 
1)3 Γβ ΟγπγκΙ Ϊ8ΐ <Ιίο ΒοιαΓυη^ 3ΐιΓ ιΐίβ Βαη(1ΐί53βηοδ56[ΐδ(?1ιαη ηιίΐ ΑΙΙιεη; βϊη 
Ιίοι^οηδαΐζ Ιίο^ί \ν^ηίί;βΓ ίη (1(•π ^ίϋι^3η|£^η αΐδ ΐη ςίβη ΝΥοΓίβη αλόγως αηιΐ ίί- 
λογος. — (ίϊ ίτ». Λ η? υοΙ)6Γ τ* μαλίον ζα 1, 13, 1. 4, 21, 4. — ίτ» 
μάλλον, Ννΐ'ίΙ ΐ3θί{Ιο Οογϊογ .'^ίιΐι! ιιη(1 ζιιςΚ'ίοΙι Βο\νο1ιηβΓ ι1θΓδο11.)οη Ιηδοΐ. (Οδ.) 
— άμνναν ιίί. ΰ'ίχαιον Λ άμύναν ημίν, τυΐς ψνΰΐί ξνγγίνίσιν. (Ρδ.) νςΙ. 

6, 80, 1. — μη (/ οβίΙίΐΟαι, αΐδ οΐ) ίΐχός δΙαΙΙ άίχαιον νοΓί^οΡ^ϊη^β. (β3.) 
ΑοΙιηϋοΙι χρή «αδ ονχ ίνάίχίται 1, 142, 4. — ξνΰτώ μίν. ζα 6, 21, 1. 33, 6. 

7, 33, 2. ν^Ι. 6, 85, 3. — οπίρ σηίΰόονα. ζα 6, 10, 2. — τάναντία 
υηιςβΙίοΙίΓΐ. ν^Ι. 3, 67, 3. 7, 48, 4 α. 8ρΓ. 46, 3, 3. — όιαατώμίν. ζα 
4, 61, 1. — ίπίί ΐ56Ζ6ίο1)ηοΙ άβη Ορυπά άβδ ον άανή Ιαην. — ίβονλοντο 
ΓϋΓ ηβονίοντο οίηο Η3. ζα ϊ, 2, 8. 172 ΘονχνδΙόον 

ΒΟάπηλ&ον ύε όιά τάχους, ώ'στί ουκ αθρόους γί οντάς ίΐγ,ος ά&υμπν, 
Ιέναι όέ 6ς την 'ξυμμαχίαν ηρο&υμότΐρον, άλλως τι χαί άπο ΓΙίλο- 
ποννήαον ηαρΐοομενης ωψίλίας, οΙ τώνδί κρίίσσους ίΐαι το ηαρά παν 
τα πολέμια• καΐ μτ] 6κίίντ]ν την προμί/ί^ααν όοκπν τω ημΐν μεν 
ϊοην ίΐναι νμΐν όε ασφαλή, το μηόίτεροις όη ιός κηί άμφοτέρωι όν- 
τας 'ξυμμά/ους βοηΟπν. οΰ γαρ έργω ίσον ώσπίρ τώ όικαιώματί 
'^εστιν. η γαρ δι υμάς μη ξυμμαχησαντας Ό τί ηαϋχόν σψαλησίται 
καν ο κρατών πίριεσται, τι άλλο η τ/^ αυτΐ^ απουσία τοις μεν ουκ 
ημννατε σω&ηναι, τους όε ουκ εκωλΰσατε κακούς γίνέσ&αι; καίτοι 
κάλλιον τοις αόικονμενοις και αμα 'ξυγγενεσι προσθίμένους την τί 
κοινην ωφίλίαν τ^η Σικελία ψυλαξαι και τους ^ί:ί}ηναίονς (φίλους δη 
30ντας μη εάσαι άμαρτεΐν. 'ξυνελόντες τε λεγομεν οι Σνρακόσιοι εκδι- 
δάοκειν μεν ουδέν έργον είναι σαφώς ούτε νμάς οντε τους άλλους περί 
ών αυτοί ουδέν χείρον γιγνώσκετε• δεόμεθα δε, καί μαρτυρόμεΟα Ο. 80. § ί. οντάς, ημάς. (δοΐΐ.) — ιίναί ^ς. Ζϋ 5, 36, 3. ν§1. ζυ 3, 
91, 1. — ώΐ}ίλίας. ζα 6, 7^. — οϊ , Πίλοηοννήηιοί. 5θ Μίγαρκ οι 6, 94, 
1. Κνηοος οϊ Ηεΐ'. 5. 49, 4. ν§1. Βδοΐνΐι ΙπβΟΓ. 1 γ-. 109, 3. ίρρ/δδ, 4, 1. — 
7ϊ«ρ« ηαν 8θΙΐΓεί5' ΐοΐι \νβ£οη 3, 68, 3 ;^ιΊι•6ηηΙ. υθΙ)6ΐ• (ϋβ ΖαΓιί^ιιη^ ϋβδ 
τό, ϋαδ ιΐοοίι 6, 18, 8 ΓεΙιΙΙ, ν^Ι. Κει! Ρ388. ίοχ. π. ηαράηαν. — τα πολέ- 
μια, ζιι 4,80, 2. — κ((ί μη, χαϊ ίιχός μη. (Ογ.) — τήν νβΐ'ά3θ1ιΐί§1 ΟοΙ^Γββ. 
ν§1. 6, 16, 3. — η ρο μή ί^ααν οϋεΐ' ηηομη&ίαν Γπρ πρυ&νμίαν ύ'ιβ ΙίΟδΙεη 
Ηδπ. Οοη ΑΓίίΙϊεΙ νεΓΐ!αϋ1)ΐί§1 ίΐϋοΐι Βα. ΛΙΙείη πΐϋη ειΚΙβΓβ : ] θηβ 1)8ΐί3ηη1β ά. 
{). νίβΙΓϋοΙι ίΐηι;ερπ85ειιβ Υοΐ'δίοΐιΐ (Ιετ ΝθΐιΐΓϋΙίΙδΙ, — άοχίΐν τω Γϋτ άοχίΤν, 
τω Ώγ. η. Γ«εϊδ1;ε, ιε^ίετί νοη ίίχός. — άή αη§θ1)Ιίο1ι. δμτ. 69, 17, 2. — 
χαί ά μφοτίρονς. δρι*. 69, 32, 18 ιι. Κγ. ζυ Χεη. Λη. 5, 5, 22. — το βοη- 
^ίΐν ίδΐ ΑρροδίΙίοη ζα ίχίίνην την ποομή&ίΐαν. ζιι 1, 32, 3. — ώΰτΐίρ τω 
άίχαιώματι, ώατίίρ Ιίγόμινον άιχαιο'/ανίς ίσην, (8θΙι.) 

§ 2. οΓ*' υμάς μη 'ξν μ μαχή ααντας , ύιά το νμας μηάίτίροις ΰνμμα- 
χίΐν. (δοΐι.) ζυ 6, 46, 1. — ο ηκί}υ')ν, δ Συραχοΰΰιος ; 6 κρατών, 6 ΆΟ-η- 
ναΐος. (δοΗ.) υεΙ)0Γ ιΐβδ Ριοδεηδ δρΓ. 53, 1, 3. — ηίρι,ίαται,, χρατησα. 
(δοΐι.) — Τί (ίλλο η. δρΓ. 62, 3, 7. ν^Ι. Κβ§. υ. άλλος. — άηουαία, ίχηο- 
άών άμγοτίροις αιάντίς. (δοΐι.) 0§δ. παρουσία 6, 86, 2. — τοϊς μέν. Οογ 
ΡΙιΐΓ3ΐ, ιΐα 6 πα&ών \νίβ 6 κρατών οοΐΐεοΐίν ΐδΐ. — ημννατί. Οίε ΑοΓΪδΙο 3η- 
ΙίοίρίΓεη ίΥιβ ΖυΙίυηΓΐ, \νϊε δοπδΐ §ε\νΰΙιη1ίο1ι (3α8 ΡορΓεοΙ. δρρ. 53, 3, 4. ν§1. 
1, 140, 5. — ΰωθ-ηναι. ΌΰΓ ΙηίιιιίΙίν ίδΐ βΙιηοΓΠΐ §ε1ίΓαποΐΊΐ, \νείΙ ημύνατΐ 
ϋεη Βε§ΓίίΤ: ιΙιγ Ιί31οΙ 1)0\νϊΓΐίΙ βίηδοΐΊΐϊεδδΙ. δρρ. 55,3, 11. — κακούς γε- 
νέαΟ^αι,, Λνίο ιιηΐεη άμαρίιΐν ω\1 βθζιι§ 3υΓ τους ηίλας άόιχύν % 1. ΑΙδ το 
άίχαιον Λ^ίρατηνονης ε1). ηη'ΐδδίεΐ; ίίιρ ϋοοίι βυρβ Γρευπάε νοη εϊηβρ ϋη^βΓβοΗ- 
ίί^ΙίεϊΙ. 3ΐ)1ΐίΐ11ρη. ΙΙοΙιηεηάερ δβρΙίβδΓποδ. — προΰ^ίμένους άαδ5 ί Ιι ρ νβΡ- 
1^υη^1εη ΓπίΙ. ν§1. 5, 62, 1 υ. ζιι 3, 11, 3. — την κοινην ωφίλίαν, την 
Ιλίν^ίρία»/ των Σιχίλιωτών. (δοΐι.) — φίλους άη οντάς, προ'/^σίζομίνονς 
(Ιναι φίλους, (δοΐι.) Πίο1ιΙί§ \νεηη νμας ζυ προφασιζομί'νονς 3ΐδ δυ5]εοΙ §ε- 
ϋηοΐιΐ ΝνΪΓά: ϋϊε ευροΐΉ νοΓε;θΙ)βη ηαοΗ. 

§ 3. ξννίλόντίς ζ υ δ 3 πι ηη εη Γη 85 βη (1. ζα 1, 70, 5. — λέγομιν 
οί. δρρ. 50, 8, 3. — ουάϊν ϊργον, ου χαλίπυν ίΐνα». (δοΐι.) Ι.ε.\. Χίπ. υ. 
'ίργον 20. Λρπ. ερίίίθρΐ ιηίΐ 33. ιι. Οδ.: ηίοΐιΐδ Γοράεπι. νί^Ι. Ηερ. 3, 127: 
ϊν&α ϋοφίης Λί», βίης 'ΐργον ουάίν. Οαδ λνϋροίε του ίκιίιάάΰχιι,ν ερΓοΡίΙερπ. — 
άίόμίό^α άί. Οοηοίηηερ 3ί)ερ υη1ΐΡ3Πί3 ννϋρο οΓίίσί>α* οΓί, ,^λΐβ 01ι]εαΙ; δοΐηνεΐ)! 
ύογ: ζυ §ΐ3υ()θη (Ιαββ, ότι," (Αΐ3Ρ.) ΒΙ. βτΙίΙίϊΓΐ: \νίΓ 1)θΐ1ίοηοη πηβ ϋετ ξνί^γ'ραφης ς, πα. [414.] 173 

όίμα, η μη ηκ'σομίν, 'ότι ^πιβονλίνόμί&α μίν νηο Ιώνων αίΐ ηολί- 
μίων, ττροόιόόμίΟα όε νηο υμών, ^(οριης Δωριέων, καΐ η -Λαταοτρί-!* 
■ψονται ήμας Άθ^ηναΐοι, τάΐς μίν νμίτϊραις γνωμαις κρατιίαονοι, τω 
ό' αυτών ονόματι τιμη&ησονται, και της νίκης ο^κ άλλον τινά α&λον 
η τον την νίκην ηαρασχόντα λΊρΙ'ονται• και η αν ημης τΐίρΐίοόμίβα, 
της αιτίας τών κινόννων οί αντοί την τιμωρίαν νηΐ'ξίτί. σκοτηΐτ^6 
ουν και αίρι-ΐσΟί ηόη η τψ αντίκα άκινόννως όονλίίαν η καν ηίρι- 
γι-νόμίνοι μίβ' ημών τοναδί: τί μη αίοχρώς δίΟτιότας λαβίΤν και την 
προς ημάς εχ&ραν, μη αν βραχπαν γίνομένην, όιαφνγίΐν." 

Τοιαντα μίν 6 Έρμοκράτης ίϊπίν , ό ι)' Εύφημος ό τών Ά3η-81 
ναίων ττρΐαβίντης μ^τ' αντον τοιαόί. 

"ΆφικόμίΟα μεν εηί της ττρότιρον ονΰης 'ξνμμαχίας άνανίώσίι,82 
τον όε 2νρακοσίον καΟαψαμίνον ανάγκη και ηίρι της άρχης ίΐπίΐν 
ώς ηκότως έχομι-ν. το μεν ονν μίγιΰτον μαρτνριον αντος ίΐπίν, οτι 
ηί "/ωνίς άίί ηοτί τιολΐμιοι τοΐς ^ωρίίΰσίν ίίαιν. ί/ίΐ (Ιε και οντωςΛ 
ημίΐς γάρ, "Ιωνίς 'όντίς, Πίλοττοννησίοις, ^ωρανσι και τχλίίοοιν ονΟι 
•.:αί ηαροικονσπ', εσκίψάμίϋα οτω τρόπω ηκιοτα αντών νπακονοόμίθ^α, ίίϊΙΙβη. ν§1. 3, 59, 2. — ί» μη πικίομιν λνοηη ννΪΓ οιιοΐι ηϊοΗΙ άυποΗ 
(ίαίηϋο ϋί3θΓΖ6ΐΐ!ίοη δοΐΐίοπ. — ^ωρ^(ων. ΙΓηι (Ιίοδ ηιίΐ ^ω^^ης ηθΙιΟΓ 
/.ιι νοιΊιίηιΙοη, ίδΐ ίηό ηίοΐιΐ \Λίθ(]θΓΐ)ΛΐΙ. (15ο.) δρτ. 57, 10, 4. 

§ *. τω αυτών ονόματι τι μηΟ^ηαονται , τιμής χαΐ άό'ξης αυτοί μόνοι 
τιν'ξονται. (8(1).) ν^Ι. ζιι Ο, 33, 6. αμηίίήσουαι, \\ά5 ΤΙιοηΐίΐ.'ί Μ. ρ. 852. (3 49 
ϋίΙϋοΙιΙ) Γηί88ΐ)ί11ϊϊ;1, δίοΐιΐ ηοοίι ϋοηι. 19, 223; ϋϋ^οπΊοάι ϋΐιϋοίι ί^Ι (ΙαΓϋη Ι^οί 
(Ιεη ΑΙΙίΙίΟΓΠ τψήοομαι; ιϋοδ αιιοίι θ!3βη 2, 87, 5. — α&Ιον, οίον ίηινίχιον. 
(δοίι.) ν^Ι. Κγ. ζιι Χοη. Αη. 3, 1, 21. — της αίτιας ΐϋτ άίΰ ΥοΓδοΙιαΙ- 
(Ιιιης, (ΙίκΙιίΓοΙι (ΐ3δδ ίΙΐΓ αηβ ηίοΐιΐ ιιηίοΐδΐϋΐζΐ ΙΐοίιΙ. — τών άΘΐ' 1)0δΐ3η- 
ϋ οηβη. 8ρΓ. 50, 2, 1. 

§ 5. την άχινάννως άουλίίαν ίδΐ ηπι δο βΙιβΓ θΓίΓϋ^ΙίοΙι, %νοί1 ϋαδ 
δυ1)δΙαηΙϊν οίη ΥοιΊκιΙβ ίδΐ. δρρ. 50, 8, 8 π. ζιι 1, 122, 3. ν^Ι. Ι.βχ. ΡΙβΙ. υ. 
αληθώς. — η Λ/ν λαβίϊν Ο ι1 Γ \νϋ1ιΙβΙ {α\()ηαΟί) πιό§1ίοΙιθΓ ΝΥοΐβο 
{αν) αυοΗ ζιι οιΙΐϋΙΙβη. (Αγπ.) υοΙ)θΓ άβη ΙηΓ. ζιι ατζαηνην 6, 76, 3. Ι5οί- 
δρΐεΐβ (Ιβδ ΙηΓ. Ηοί αίριΐαίίαι 3, 59, 3. Χβη. Λ^. 2, 10. Μοιπ. 2, 1, 13:^ τΐί»- 
β^ονσιν ίΙίοΆαι ιίονλίύίΐν ανη του ηολΐμί'ιν τοΐς χρίιττοσιν. — την ηρος ημάς 
ΐχί^ραν ύι\$ Γο ϊ η ι1 δ ο 1 ί £.ό V ο γ )ι ίι 1 1 η ί 5 δ ηιίΙ υ η δ. ,,ν^Ι. 2, 4 5^, 1. 5,105, 
1. [?| ϋοΓΠ. Γ), 3: σνμβονίίύίΐν άιά τηι> ηρός ίμας απίχ9Ηαν όχνονντίς." (Γρ.) 
— μη άν. 8ρΓ. 67, 8, 3. 

α. 81. ό Είχ^ημος 6. 5ρΓ. 50, 7, 8. νςΐ. 5,46,4 π. Κΐ'. Οο θΐιΙΙκ ρ.6Ι. 

Ο. 82. {} 1. ίτιΐ της. .'^|)ΐ•. 47, 9. 19. ν,ί^Ι. Κθ^. "• ΟβηίΙίν 2, Γ. — άνα- 
νίωαις λνϊπΐ ηοοίι ίΐιΐ8 Ροΐνΐ). υ. Πι'οιί. ηθοίιιιοννίβδεη. — πΐρΐ της '^ρχης. 
ΑηΙϊοίραΙίοη. βρρ. 61, 6, 4. — μέγιστο ν. χατά το μέγιβτον νηοσιίξ<'.ι χρη, 
(8ο1ι.) ΚϋΓ ϋίβ ε;ο\ν(Ί|)ηΙίο1ιο ΙπΙοΓριιηοΙίοη δ[)ηο1ιΙ 1, 73, 3: τίχμήριον μίγι- 
αιον. (δϋΙ).) — ίίπίί' 0. 80, 3. — άίί ηοη ϊιηιηοΓΓίβΓ. ζιι 1, 1:<,. 3. — 
«/♦* ίίί και (ύΓ χαι ¥χΗ άί. (Βη.) ΑυΓδ Γοΐ^οπίΐβ Ιίθηη βδ ηϊοΗΐ Γϋ§1ί(-1ι βο- 
1)οη; νϊεΙηιοΙίΓ: βρ ΙιηΙ οβ βοδίΐαΐ υ η (1 ο δ νορίιηΐΐ δϊοΐι αιιοΐι 8 ο. Κγ. ζιι 
Χ«η. Αη. ί, 1, 31. 

§2. ηλίίοσιν 3ΐδ \νίΓ. (Υβ.) — ηχιατα. 'ήχιατ' αν ιηοΐιρβρβ ιι. οϊηίίτο 
ί^^^ ΙίΟδΙβιι ΙΙδπ., νίβΙΙοϊοΙιΙ οιΐδ § 3. (Ρρ.) — αιτών ρίοοηοδίϊδοϋ , \νίο αιτώ 
4, 93, ϊ. ϋοΓ Οβ. ηαοΗ ϋοΓΠ ΟαΙίν, όη νηαχοίην \ίϋ\άα Οβδυβ Γβ^ίβρί. (Κρ. 174 Θονκνόίόου 

χαΐ μίτά τά Βΐ7]όιχα ναΰς )ίτ'ησάμίνθί της μεν Λαγ.ίδαιμονίων άρχης 
καί ηγίμοί^ίας απηλλάγη μίν, ονόεν προσήκον μαλλόν τι ικίίνονς -ημΐν 
7] γ.αί ημάς εκίίνοις Ιπιτααοίιν, πλην καθ^' οΰον εν τώ παρόντι μιΤζον 

ζϊσχνον, αυτοί δε των νπο βαοιλίΐ πρότίρον όντίον ηγίμόνίς γ.ατα- 
οτάνης οίκονμεν, νομίααντίς ηκιστ' αν νπο ΤΙίλοποννηϋίοις όντως ίΐ- 
ναι, όνναμιν εχοντίς ύ] άμννονμε&α , και ως το ακριβές ηπίΐν ονδε 
αδίκως καταατρεχράμενοι τονς τε ^Ίωνας και νηαιώτας, ο'νς "ξυγγενεΐς 

ι^φααιν οντάς ημάς Ένρακόοιοι δίδουλώσ&αι. ηλ&ον γαρ επί την μη- 
τροπολιν εψ ημάς μετά του Μηόον και ουκ ετόλμησαν άποστάντες 
τά οικεία φ&εΐραι, ωΟπερ ημείς εκλιπόντες την πόλιν , δονλείαν δε 
0ι3αντοί τε εβουλοντο και ημΐν το αντο επενεγκεΐν. άν&' ών αξιοί τε 
οντες άμα αρχομεν, Ότι τε ναντιχον πλείστον [τε] και προ&νμίαν α- 
προψάσιστον παρεσχόμε&α ες τονς Έλληνας, καΙ διότι και τω ΆΙηδω 
ετοίμως τοντο δρώντες ούτοι ημάς εβλαπτον, άμα δε της προς ΓΙελο- 

Ίποννησίους Ισχνός όρεγόμενοι. και ου καλλιεποΰμεϋα ώς η τον βαρ- 
βαρον μόνοι κα&ελόντες εΐκότως αρχομεν, η επ' ελενΟερία τΤ] τώνδε 
μάλλον ή των 'ξνμπάντων τε και τί] ημέτερα αντών κινδυνενσαντες. ζ. Οΐοη. ρ. 98.) — μίτά τά ΛΤηάίχά §οΗοιΙ ζυ άπηλλήγημ(ν. (να.) — ον- 
άίν η^οΰηχον, \νίΘ 6, 84, 1. \%\. ζιι 3, 40, 4 υ. 5ρΓ. 56, 9, 5. — μάλ- 
λον τι ίδΐ ίηΐΐ Ιηιτάϋοίΐν ζα νοΓίιίηάβη, ώΙιθγ ηϊοΐιΐ 8ΐ5 01;]βοΙ; (Ηΐί.), Λναδ ]θη68 
ηϊοΐιΐ δθϊη Ιίβηη, ^I^βδΟδ ηίοΐιΐ ηο11ιΐ§ \\Άί: ΒβΓοΙιΙβ §β5 6η. 5ρΓ. 53.1,2. ν^Ι. 
1, 140, 4. — πλην χκ&' οΰον. ζα 6, 54, 6. 

§ 3. όντων, Ελλήνων. {8ο1ι.) — χαταστάντίς §β%ν•0Γ(1βη, ■ννϊβ 1, 
75, 1. ν§1. ζυ 1, 6, 3. — οϊχονμίν 1βΙ)βη. (Αρη.) 5ρΓ. 52, 1, 1. οίκ «Λ- 
χονμΐν Κοίδίνβ. — άμυνοΰ μί&α. άμννόμί&κ (\\β I^θδ1θΜ Ηδΐι. 8ρΓ. 58, 7, 8. 
— ίς το ακριβές, άχρίβώς. (Βο.) ώς Γϋτ ίί Κγ. Βιποΐΐδΐ. ΟβΓ δοΗ.: ώς 
αλη&ίός ίΙηΛν. δο ηηοΙίθΗιηοΓκ] Οίοη 0. 46, 35. 51, 22: ώς τάκριβίς ιϊπίΐν. 
δρΓ. 65, 1, 2. — ψασ*ν 6, 76, 3. 

§ 4. ίπΐ την μητρόηολιν ίφ' ημάς. δρρ. 68, 6 .\. ιι Κγ. ζ, Οίοη ρ. 
259 υ. ΗθΓΐ^δΙ ρ. 31 Γ. — άουλιίαν. άουλιναν ιηϊΐ Ηοίδ1νβ--\ν3Γβ ϋΙιΗοίιβΓ. 
Οβηη ηιΐΓ νοη δυΙ)δΐ3η(ίνίηιη9;βη , ννίθ τοντο, ταντα, ο, ι", ή. Πη^βΙ δίοΐι 6Ϊη 
Αο. 1θ6\ βούλίϋ&αι όΠθΐ•. ν§1. ΗβΓίΐδΙ ρ. 32 Γ, — το αυτό, την άονλίίαν. δρρ. 
58, 3, 7. 

Ο. 83. § 1. «έίο* Τί οντΐς. ΌίβδθΓΠ βηίδρποΐίΐ αμα (ϊέ — οριγόμίνα, 
άβτ ζν/βΐΐβ ΰΓυηοΙ. (Ρί.) ϋβΙΐθΓ « — άέ δρρ. 69, 16, 6; ϋΙιβΓ άίβ 81θ1Ιυη§ 
άβδ άρχομίν ΙιίεΓ υ. § 2 ζιι 6, 68, 4. — τί νοΓ χκί δίΓΟΪοΙιΙ Κγ. — άιότ» 
χαί. δρΓ. 69, 32, 17. ν§1. 4, 62, 3. 6, 87, 2. 89, 3. — τω Μηάφ ε;6ΐΐϋΓΐ 
ζα άρωί>τΐς. (Υβ.) δρΓ. 46, 12, 3. ν§1. ΡΙαΙ. Οβδ. ρ. 713, (1: οίον άρώμίΐ' τοΙς 
ποιμνίοίΟΐ. Βοΐ ^ράν δβΐΐβη, — τοντο. το βλάηταν. — οντοί, οι Τΐ 'ΐωνίς 
χαΐ νηαιώτα». — της ά'ιβ βΓΓοτάβΓ Ιϊο Ιι β. (Ρρ) 

§ 2. ον χαΐλκηον μί&α Κ\ν ονχ άλλο ίηόμ(9α βϊηΐ§6 Ηδη. Ιβηβδ ΐ3θί 
Ρΐ3ΐ. Αροΐ. ρ. 17,5 υηϋ ΗϊρρΗΓοΙι. ρ. 225, ο. ; ό χαλλκηης '^γάί^ων Αγ. Τίιβδπι. 
49. 60. (Υβίοΐίβη. ϋίθίΓ. ρ. 291.) χιχαλλαττημίνοι λόγοι, ΡΙθΙ. Αροΐ. 17, Ι). ν§1. 
ΑπδΙοΙ. ΚΗθΙ. 3, 2. ΟοοΙι δίβΐιΐ βδ αη ιιηδΟΓβΓ δίοΐΐβ ηίοΐιΐ νοηι δοΐιπιιιοΐί (]6Γ 
Κβάβ δοηάβΓΠ νοη ΒεδοΗόηϊβυη^. ν§1. 5, 89, 1: μίτ' ονομάτων χαλων (- 
Πΐξΐρχόμί&κ. (Κγ. Ζ. Οίοπ. ρ. 165.) — μόνοι. Κγ. ΗΐδΙ. ρΙίΠ. δΙυ(3. 8.85. (Ρρ.) 
Κγ. ζ.' Οίοη. ρ. 175. — χα^ίΐόντες. ζα 5, 89. — (ιχότως άβτ ΝθΙϋΓ 
άβΓ δβοΐιβ 2βπΐ£ί88. — Ιτϊ' ίλίυβ-ίρία. 8ρτ. 68, 41, 7. ν^Ι. 1, 121, 4. — ^νγγζαψης ς', ηδ\ [414.3 175 

ηααι δε άνίπίψ&ονον τ-ην προσ-ηχονσαν αωτηρίαν Ιχηορίζίσθ-αι. χαΐ 
ννν της ημΐτίρας ασφαλίίας ί'νίκα χαί ίνΟάβί τταρόντίς όρωμίν χαΐ 
νμΤν ταντα 'ξυμψίροντα. άηοφαίνομίν όέ ίξ ών οΊδί τ( όιαβάλλουσι^ 
χμΐ νμίΐς μάλιστα ίττΐ το φοβίρωτίρον νηονοίΤτί , ίΐδότίς τονς τΐίρι- 
δίώς υποπτίνορτάς τι λόγον μεν ηδονή το παραντίχα Τίρπομίνονς, τι} 
δ' εγ/ΐΐρηα(ΐ νοτίρον τα 'ξνμψ^ροντα ττράααοντας. την τί γαρ ίΧίΐ 
αοχην Ηρήααμίν δια δίος βχίΐν χαΐ τα ενΟ^άδί δια το αντο ηχίΐν 
μίτά των φίλων ασφαλώς χαταστησόμίνοι, χαΐ ον δουλωσόμίνοι, μη 
παΟίΐν δε μάλλον τοΰτο χωλνσοντίς.'^ 

,,'Υηολάβτ] δε μηδης ιός ονδίν προσηχον νμών χηδόμίβα, /ί'θί;ς84 
οτι σωζόμενων νμών και δια το μη άσ&ίνίΐς νμας οντάς άντίγ^ιν 
"Συραχοσίοις ησσαν αν τοντων τχίμψάντων τίνα δνναμιν Πίλοηοννη- 
σίοις ημίΐς βλαπτοίμί&α. χαΐ Ιν τοντω προσηχίτί ηδη ημΐν τα μέ-ΐ 
γιστα. διόηίρ χαι τους Αΐοντίνονς ίνλογον χατοιχίζίΐν, μη νπηχόονς τώνάί, ά^τ ΙοηοΓ ο(ο. (δοΐι.) — άν ίτιίψΒ^ ονον. ζα 1, 75, 9. — την ηρος- 
ήχονϋαν δβιηο οΐμεηο (81.), οί^• «ϋβ ι^ιπι ζ αδ Ιβΐι οη (Ιθ, §ο1) ϋΙΐΓ ο ηάβ. 
νΐ. 4, 92, 6. — κ«ί ννν. ζη 6, 17, 1. — τκΖτα, ίο ημάς ηαηίΐναί. ϋεΙ^ΘΓ 
ϋοη ΡΐϋΓθΙ 6ρΓ. 44, 4, 3. (Ρρ.) ΟβΓ ίίοΐι.: ταντά ίαην α όΊαβολΤ] χα»' ημών 
Ιίγονσί Σν()αχοί•ΰιηι. ταυτά Βθ. υ. οίπβ Ηδ. νΐβΐΐθίοΐιΐ δοΗπβΙ) ΤΙι. χαΐ νμΊν 
χαΐ ημΙν ταντά, \\\ΰ ουοΐ) Β1. νοΓ8θΙιΐ3§1, Ι)βΓηθΓΐίοη(1 (Ιαδδ ΠΊθΙΐΓϋΓΘ ΙΙδη. ημΤν 
ΓϋΓ νμΙν 1ιαΙ)βη. 

§ 3. άηοψαίνομίν, τοντο. (51.) — ίηί το ψοβερώτίρον ζυ §Γθδ-• 
86 Γ η δοΙίΓβοΙ^ΙίϋίΙβΡη βίδ οδ όατ ννϊΓΐίΙΐοΙιΙίοίΙ ε;οπΐ3δδ ίδΐ. ζυ 1, 10, 4 υ. 
6, 34, 7. „5θ /η* το '^οβιρώτίρον ί(γγ(λΙίσ9αι. Οίοη. ΛγοΙι. 1, 57. Οίοη Ο. 
47, 24." (Β1.) II. 41, 6. ίηί το μύζον 41, 21. — νηονοίΐτι. άαλιατί ίξ υηο- 
νοίας. (δοΐι.) — ΐΐάότες δοΐιΐίθδδΐ .^ϊοΐι οη άηο'/αίνομίν ίΐη. (81.) — λόγου 
ί^ϊν — , χαν Ιν τω ηαρόντι, νπο των τίρηνών λύγων χρνχαγωγηΘ^ώΰΐν , όμως ν- 
ϋτιρον αχριβώς (ξίτάζονσι χαΐ κναΐογίζηνται 'ίχαΰτα νπίρ τον τά ΰνμ'^ίροντη 
7ΐρ«ίίί»'. (δοΐι.) — τίρηομένονς , \νίβ ίΙΐΓ 3η (3 β Γ Ιοοίίβπίΐοη ΟοΓδΙεΙ- 
Ιιιηρ (Ιοδ ΗθΠΗοΙϊΓβΙοδ βίηδίννβϊΐβη Ββΐιαίίβη ΓϊΓκΙβη Γποββί. — ττ] 
ίγχ ει ρή<ίι ι ΠΙ ί Ι (1 Ο Γ ΤΙ) Ο Ι, \νβηη δΐβ ζυιη λΥοΓίίβ δοΙίΓβϊΙθη, Ββί ΑΙΙίΙίβΓη 
δοΐιοΐηΐ ιΐιΐδ λΥοΓΐ βοηδΐ ηΐοΐιΐ νοΓζιιΙΐΟΓΠΓηβη. — ίχίΐ, ϊηι βϊ^βηΙΗοΗοη ΗβΙΙαδ. 
— ίϊρηχημιν 6, 8Ϊ, 2 ΟίΙβΓ 83, 1. (Ρρ.) Αη άβΓ ΘΓδΙοη δίεΐΐβ. — άϊος 
λίγα τό π^ρΐ της ίαυτων άσγαλίίας. ταύτης γαρ ορίγόμινοι ώρμησαν ΙπΙ το άρ- 
γαν. (δοΐι.) ΤΙι. δοΐιτΐβΐ) \ν•ο1ι1 Λ« άίονς. ζυ 6, 34, 2. — άιά τό αντό ηαβ 
ϋοηΐ8β1Ι)βη ϋηιηοΐβ. Οργ δοΐι. θΓ^αηζΙ άϊος , \νηδ ηΙ)0Γ ΙιϊβΓ \νϊ?(1βΓΐιοΙΙ 
δοίη λνίΪΓίΙο. — χαταατηαόμίνοί. ν^Ι. 6, 85, 3 ιι. ζυ 4, 107, 1. — τοντο^ 
τό όονλω9ηναι. 

0. 8 4. § 1. ονιίίν προαηχογ , ημ^'ζ νμων χηόίοΒ^αι. (Ρρ.) νμ!. ζυ 2, 
46. — (ίια τό αντίχαν \ν■^Γ^1 (Ιυτοΐι χαί ΓπίΙ αωζομϊΐ'ων νμών νερί^απϋεΐΐ: 
1)βϊ εατβΓ ΚβΙΙυη^ υηά ίΐβδδΐιαίϋ \νβί1 ίΙΐΓ ιν ΐϋοΓδΙβΗί. δρρ. 59, 2, 3. 

ηααον αν (ίοηΐίΐ Ρδ. δο λνοΗΙ ζυ Πίμ^ράνταιν οίδ ζυ βΙαητοίμ(9α\ άοο\\ 

Ιίοηη ]οη6δ βοΓοδδΙ λνετόΰπ : (ΙηςΙυΓοΗ (1;ΐδ3 δι ο 8θΙιίοΙ<οη. βίρ. \νοηη δΐβ 
(ίθδοΐίϊοΐίΐ ΙιαΙιβη ννϋηΐεη. (Ρρ.) τοντίοτιν ου ηιμφάντων ονχ αν βλαπιηίμί^α. 
(δοΐ),) 

§ 2. ηροαήχίτι ^βΗοΓβΙ ιΗγ πη, ίηΐ6Γ65δίΓΐ ϊΙιγ. (Ρδ.) — τά 
μίγι,στα ουίδ ΗοοΙίδΙο, ιηίΐ Ββζυς ηυΓ ονάίν ηροοηχον. 8ρΓ. 4 6, 5, 4 υ. 7, 
νβΙ. ζυ 1, 19. ΡίΐίΐΙ. Πγ. 68: τά μίγκίτα ωχταρον αντόν . ίγησ&ίΐίν αν. ϋοοίι 
ϊδΐ (Ιϊβ Ρ1ΐΓ3δβ υη§β\νο1ιη1ΐο1ι; νοη VβΓνν■^η^1(δ^ι1^Γι ο» μάΐιοτα ηροαήχονκς Ηογ. 176 Θοι>χνδίόου 

ωσπίρ τους 'ξυγγίνίΐς αυτών τους εν Ενβοία, «λλ' ως δυνατωτάτονς, 
Ίνα Ιϋ. της οφίτβρας όμοροι οντίς τοΐσόί νπερ -ημών λνιτηροί ώοιν. 

3τα μεν γαρ εχίΐ χαί αυτοί άρχονμίν προς τους ηολίμίους, και 6 Χα'κ- 
κιόίυς, ον άλόγως ημάς φηΰι όουλωσαμίνονς τους ενθάόε ελίυΟ^ίρουν, 
"ξΰμφορος -ημΐν άπαράοκίυος ων και χρήματα μόνον φίρων , τα δε 
εν&άόε και ΑεοντΤνοι και οί άλλοι φίλοι 'ότι μάλιστα αϋτονομούμίνοι. 
^όανόρί δε τυραννώ η ηόλίΐ άρχην Ιχοΰογι ουδέν αλογον ο τι 'ξυμφερον 
ουδ' οίκεΐον ο τι μη πιοτόν' προς έκαστα δε δει η Ι/βρον -η φίλον 
μετά καιρού γίγνεσθαι, και ημάς τοΰτο ωφελεί ενΟάδε, ουκ ην τους 
φίλους κακώσωμεν, άλλ' ην οί εχθροί δια την των φίλων ρω μην «- 

'ίδΰνατοι ώσιν. άπιστεΐν δε ου χρη' καί γαρ τους εκεΐ 'ξυμμάχους ώς 
έκαστοι χρήσιμοι εξηγούμεθα, Χίους μεν καί Μηθυμναίουα, νεών πα- 
ροχή αυτόνομους, τους δε πολλούς χρημάτων βιαωτερον φορά, άλλους 
δε καί πάνυ ελευ&έρως 'ξυμμαχουντας, καίπερ νησιώτας οντάς καί εύ- 
ληπτους, διότι εν χωρίοις επικαίροις είσί περί την Πελοπόννησον. 

ίωστε καί τάνθάδε εΙκος προς το λυσιτελοΰν καί, Ό λεγομεν, ες Συρα- 3, 24. — μη υπηκόους, μη ώς νπη/.όονς. (Α. Ρε.) — ώσπίρ τους, ώσττιρ 
ίϊαΐν οί. (Α. Ρδ.) 8ρΓ. 62, 4, 3 υ. ζα 1,69, 4. — τοίςάΐ, τοϊς Σνηηχοσίοις. (Ρδ ) 

§ ?. τά ΙχίΙ, προς τίν ίκίΐ πόλι-μον. (δοΐι ) Εί^. ίη Ββζιι^ αιιΓ ϋίβ 
<ίθΓΐί§βη ΥοΓΗϋΙΙηίδδβ. — χαΐ αυτοί, δοΐιοη δβ!!).•^!. (Πβ.) — ο ΧαΙ- 
χίάίνς. ζα6, 78,1. — αλόγως ο^1ηβ Κδίδοη. ϋ Ιι. Ι^ίιτ οΐιιιο Οοπδθςιιβηζ. 
ΜίΙ Ββζυ§ 8ΐιΓ ονχ ίΐλογον 6, 76, 2. νεί. ζυ 6, 79. 2. ~ 'ίηοί, Έρμοχράτης. 
δρρ. 53, 1, 2. — ξν μφορος, ρεΓ6δη1ιο}ι, ■^ίβ γργ^αμος 6, 85, 2, ώ<^ίλψος 4, 
44, 1, κρπττων 3, 37, 3. ν§1. δρρ. 61, 5,8 υ. ζ'η 6,33, 4. — άπαράαχίνος 
ων, ηβπιβηΙΙίοΙι οΐιηβ ΡΙοΙΙβ. — αυτονόμου μίνο ι. βΓ^• ξύμ'^οροί ημΙν ιϊαν. 

Ο. 85. § 1. ονάΐν ίίλογον ΙιίοΓ \νίβ(36Γ ίη Ββζϋ^ 3ίΐΓ ροΐίΐΐδοίιβ 
Κ1α§1ιβϊΙ ίηι ΑΙΙ^θΓηείποη ζα (Ιοηΐνοη. ϋβϋβΓ ά\ϋ δβοΐαο Κγ. ζ. Οϊοη, ρ. 326. 
— οΐχίΐον 3ηββΙΐ0ΓΪ§, ηαϊΐ Αηδρίθ1ιιη§ ευΓ ά\α νεΓνναικΚδοΙιπΠ (Ιθγ €!ΐ3!1ίί- 
(ϋθΓ. (βΐ.) — προς ί χ α στα ΓϋΓ προς ίχάατονς τ\Ά^\\ ΐ)>. ΑΙΙβϊη δθ ννϋρίΐβ 
ϋοοίι προς ΙιίβΓ ΙίθΓιοαίιΙοη ; δίδο (ΙοοΙι \νο1ί1: ίηΒοζυ§ η ϋ Γ ] ('ΐ^Ι ΐ οίι ο Υογ- 
1ί ΟΓΠΠίηίδδβ. — μίτά χαιρον, Ιν χαίρω, αρμοττόμίνοι> τοΙς ηαρουα χαιροΐς. 
(.'ϊοΐι.) ηαοΐι (3 β η ϋπίδίαηίΐοη. ν§1. 8. 27, ι υ. ζα 1, 36, 2. — τοΰτο, ην. 
ΟβΓ δί)1ζ ιηίΐ ην θπΙΙιάΙΙ άθδ ϋαροΐι τοντο 3η§ο1ίαη(3ί§Ιβ δυ^)^6^I; (3βδ ώγίλίΐ. 
δρΓ. 60, 10, 1. 

§ 2, τους ίχίΐ ξνμμάχονς. τοΙς ίχη ξυμμάχοις ά\β Ι^βδΙεη Ηδη., νναδ 
Ρρ. 3αΓ§6ηοιηηαρη, \νβίΙ ίξηγύαί^ί δον,οΐιΐ (Ιβδ \)ά. (3,55,2) 3ΐδ άβδ Αο. θΐη- 
ρΓ3η§1ίοίι δθί. \νβ£βη άβδ Αο. ίη (3θγ ΑρροδίΙίοη ζα ΙιεΓί. [ΙοΒθγ άίβ ΥβΗ^ίη- 
ϋαη§ ζα 1, 71, 4. — ώ ί ϊχαατοι χρήσιμοι, ώς χρήσιμον ημΐν ίχάστους 
ί'ξηγύαΟ^αι. ν§1. ζα 6, 84, 3. — ν ιών ηαροχτ), νανσΐ χαί ου ψόρφ ντιήχοοί 
7, 57, 4. ΟοΓ ΑυδοίΓαοΙν βηιίεΐ δίοΐι δοηδΐ δο ηΐΓ^βηάδ. ν§1. ΡβΙω ζ. Ρδδδ. ί.οχ. 
υ. παροχή. ϋεΙίεΓ ιΐίε δ3θΙιβ Κι•. ζ. Οίοη. ρ. 331. 335. — χρημ άτων β ιαι- 
ότΒρον φορά, χρήματα ηραααόμίνοι αχοντας. (δοΙ).) Έιαιότίρον §ε(ιΟΓΐ ζα 
έξηγονμίθ-α. — άλλους, ννίε ϋίβ ΖβΙίνπΗιίεΓ υηά ΚερΙΐΰΙΙεηίεΓ 7, 57. 6. (Ηΐί.) 
ννοΐίΐ ηυοίι άίε Αβ§ίηε1εη 2. 27 αη(1 ΚνίΐιεΓΪεΓ 4, 54. — ίλίυ&ίρως ίη είηβαι 
ίΓβίβη, αηβϋΐιϋ η^ΪΒοη νβΓίι 3 ΙΙηίδδε. Είη& Ηδ. ίλίυ!}ίρονς. ,,ν§1. 7, 63, 3 : 
χοίνωνοί μόνοι Ιλίυί^ίρως ημΙν της όρχης όντΐς." (Ρρ.) νβΐ. 6, 78, 4. ϋβ^βΓ 
ίΐίε δβοΐιβ Κγ. δίαά. 1 5. 193. 

§ 3. ο Χέγομΐρ \νίβ §βδ3§1. ν^Ι. 6, 83, 3 ϋ. δρΓ. 51, 13, 13. — ίς 'ξνγγ{)αφΓις ς', ^Γς'. [414.] 177 

τιοοίονζ όβος χα&ίοτασΰαι. άρ/ης γαρ Ιφίίνται νμών χαί βονλονται 
ιπί τω ημίτίρω 'ξνστησαντίτς υμάς νττοπτω βία -η χαί χατ' ίρημίαν, 
άπράχτων 'ημών άτΐίλΟόντων, αυτοί αρ'ξαι της ^ικίλίας. ανάγκη όβ, 
ην 'ξυατητί ηρος αντονς' οντί γαρ ημΤν έη Ιαται ισχνς τοσαντη βς 
£ρ 'ξνστάοα ίνμίταχίίριστος, ον^' ο7ό^ άσ&ίνίΐς αν ημών μη παρόντων 
προς νμας ϋίν." 

"Καί 'ότω ταύτα μι] ύοϋίΤ, αχτο το έργον Ιλέγχα. το γαρ ττρό-δΟ 
τίρον ημάς ίΐιηγάγίοθί ουκ άλλον τινά ηροοίίοντίς (/όβον η, ίΐ ηί- 
ριοψόμίΰα νμας ΰπο Σνρααοοίοις γ^νέοΟαι, οτι καί αντοί κινόννίνοο- 
μίν. καν ννν ον δίκαιον, ωπίρ καί ημάς ηξιοντί λόγω τΐίίβίιν , τω 
αντω άπιατίΐν , ονό' οτι όννάμίΐ μίίζονι τιρός την τωνόί Ιαχνν ηάρί- 
αμίν νποπτίνίοβαι , ττολύ ύέ μάλλον τοΐαόί άηιστίΐν. ημίΐς μίν γίί 
οντί ίμμίΤναι όννατοί μη μί&' νμών, η τι- καΐ γίνόμίνοι κακοί κα- 
τίργασαίμίΟα, άύΰνατοι κατασχίΤν όιά μηκός τι πλον καί απορία φν- 
λακης ηόλπον μίγάλο)ν καί τι"/ ηαραθκίυ?Ι ητΐίιρωτίδων' οίδί ύε ον Σ. άέος αΐδ 8οΗΓβ οΐί ιηΐ ΙΙβΙ (3, *5, 3) ^ο^οη €ΐ ϊ β δ., \νβΙο1ιβ, βεΐΐίδΐ 1)6- 
(ΙγοΙιΙ, ιΙίΘ ΑΙΙιοηοΓ ϋβΓ 6, 83, 3. 84, 1 Γ. ιι. 86, 1 βΓλνϋΙιηΙβη ΚυροΙιΙ οηΐΐιο- 
1)οη ; όέος Ις %νίβ ιγόβος ίς Χοη. Λη. 1, 2, ί8. Ρρ. 1ϋ53ΐ ό'ίος ηοοΗ νοη τιρός 
3\)\ίϊηξβη \ιηά ογΙϊΙβγΙ ηιϊΐ Βα. : ριορΙοΓ ηιβίιιηι άβ δγΓ30ΐΐδ3ηΐ8, βυδ πιοΙίΓεΓη 
ΰτϋπί^βη ιιηζιιΐϋδδίβ. — ^πΐ τω ημίτ(ρω ίτιόπτω 3ΐιΓ ϋβη Οηιηά, ιιΐιΙβΓ 
ίίοιη ΥοΓΝΥόΐηιΙβ υηδβΓΟΓ ΥοΓάίΐοίιΙΪ^ΙίοίΙ, ϋίΐδδ ιιηδβτο Αΐ^^ίοΙιΙεη βεβίΐΓ- 
Ιϊοΐι δεΐοη. (5οΗ. υ. \ά.) ζυ 4, 87, 2. ν^ιΐ. ζιι 6, 86, 4. — ξνϋτήσαί'Τίς. ζιι 
6, 16, 6. — βίη η χαΐ καϊ' ίρημϊαν νοΓΐ)ίη(1ϋΙ ΙΙΙν. ηιΊΙ άπίλθο^των. Οθγ 
δοΐι.; ητοί βία χρητήαανκς νμών η μόνονς άτιοΧαβύντίς ημών άηράχτων απίλ- 
Οόΐ'των. — -λατ' ίρημίαν Λνοββη Λ'αιι^οΐδ ίΐιι ϋαιιιίεδββηοδδβπ, ΙδΟ- 
1ίΓυη§. ν§1, 1, 71, 4. — ίίρξκι. δ] γ. 53, 5, 2 ιι. 2υ 5, 91, 2. — ^:^'άγxη, 
το αρξαί τους 2'νρηχονσίονς της όλης Σιχίλίας. (δοΐι.) — ξνατητί Μρός. ζυ 
1, 1» 1. — ίς 'ΐν ξυστασα, ά&ρόα. (δοΐ) ) ~- ίν μ ΐταχ(ί ριστος Ιβΐοΐΐΐ 
ζπ ΐ3θίιαηιΙβ1η ιιηά ζα I^6\ν^^1(^50π. (Αο.) νι;!. ΡΙιιΙ. ΡοΓπρ. 20 υ. ϋι'οη. ΑγοΙι. 
8, 6. (ΒΙ.) Οί^δ. (ΐνσμηαχίίριστος ΙΙογ. 7, 236, 2, (Αηι.) 

Ο. 86. § ί. μ ή. δρΓ. 67, 4, 2. — ίΧϊγχίι, αυτόν. (Ρδ.) — το γαρ 
ηρότιρον 3, 86, 1. (Οδ ) — ηροαϊηντί ς , τιροαιοίοννης , (πκνατίΐΐ'όμινοι. 
(δοΐι.) Αη εΐοΐι ιιιιΙίΟδΙίΓΠΓηΙ: νο τδ ο1ι ϋ Π οίη ; οΐ) ζυπι 6ο1)ΓθθΚ6η οιΙθγ ζιιγώ 
Ι.οοίίοη οΐβΐϋΐίΐ οΙογ ΙιίηζιιοοΓϋ,ςΙβ Βο^τίΓΓ οιΙογ (Ιθγ ΖυδίΐηιΐΌβηΙΐίΐη^. Ββίβςο Ιίβί 
ΚϋΙιηΙίοη ζ. Τίηι. ρ. 137 ιι. οίοη Ετίν!. ζυ υ. δί. ,,ΑοΙ. V. Ο. 12, 25: γνμΐ'ά 7<χ 
ζί<4η Χ((1 τα ύ'ϋραια προοιίοντις, ωσπιρ ονν η φοβηΰαι ίϊννάμίνοι η τριοαηί."• 
(Ογ.) ΕιΐΓ. Ηοιίί. 1218: τί μοι, ηροαίίων χπρα ΰημρίνας (^όνον. (Β1.) ν§|. ζιι 5, 
17, 2. — ηίριοιρό μ(&α γίνέα^^αι.. ζα 1, 3δ, 3. — υτι, \νοϊ1 1)6Ϊ »; ηοοίι 
χοντον νοΓδοίιΝνοϋΙ. υβ1>βΓ ϋίβ δΙοΙΙϋΠβ (]βδ 'όη. δρπ. 65, 1, 5 ιι. Κγ. ζιι Χβη. 
Αη. 1, 6, 2, — μίίζονι αΙδ το πηότίρον. ΑηϋβΓΟ νοπίίίηϋβη μίίζονι προς 
ηαοΗ δρΓ. 49,2, 8; ^οςεη § 2: μιίζον* ΐης ημίτέρας παρουσίας. — νηοπην - 
(ΰ&αι πιίΐ Α Γ^\ν οΐιη 1} οΐ ιη ο Ιι Ι οΐ \ν οτϋβη. ν^Ι. 4, 86, 2. 6, 87, 1. 9ί, 1. 

§ 2. ηΜίΙς, (αμίν. δρτ. 62, 1, 5. — μέν γι. ζιι 1, 40, 3. — ίμμιΐ- 
ναι, ίν τΤ; Σιχίλια. — μη μίί^' νμών Ο Ιι η β βυτο ΗίίΙΓο. ν§1. ζυ 3, 62,3. 
8ορΙι. Α].'951: ονχ αν τάά' ϊστη μη &ίών μίτα. δρρ. 67,9 υ. ζιι 4, 87, 3. — - 
ί* Τί. ζυ 3, 98, 1. — γίνόμίνοι χαχοί, ηιϊΐ Βοζυε; αιιΓ 6, 80, 2. — ιΓ*λ 
μηχος πλον. ζυ 6, 34, 4. — απορία — ή η ί ι η ωτίΟων , ον όννάμίνοι 7"- 
λάιτίΐν πόλης μίγήί,ας χαι πα[>ααχίνην ηηίίρωτιχην παρίΰ'Χίναϋμίνας, τοπ ίοτιν 
ίππιναι χαι πίζώ Ιαχνοναας , αντοί νανηχοι νντίς. (δοΐ).) 1, 35, 4: ναντιΗ^,ς χαι 

ιυ. ' 1» 178 €}ονχί^όίόσν 

οτοατοηέδο) πόλίι δΐ μ^ίζονι της ημίτέρας τταρονσίας ίποιχονντ^ς νμΐν 

άίί τί εηιβουλίνουΟι '/.αΙ όταν ααιρον λάβωοιν εγ.άοτον , ονκ άνιάΰιν 

3 — έδίίξαν ό? καΐ άλλα -ηδη γ.αΐ τα ίς Αίοντίνονς — ναι ννν τολμώ- 

αιν επί τονς ταντα κωλύοντας και άν^/οντας την ^ιν.ίλίαν μέχρι τονδί 

μη νπ' αντονς είναι τταρακαλεΐν υμάς ώς άναΐοΟ^ητονς. πολν δε ί-πί 

άλη^ίΰτεραν γε αωτηρίαν ημεΐς άντιηαραχαλονμεν, δίόμενοι την νττάρ- 

ι,/ονοαν απ αλλήλων άμφοτεροις μη ηροδιδόναί, νομίοαι τε τοΤσδε 

μεν και άνευ 'ξνμμά/ίον αεί εφ' ν μας ετοίμην δια το πλη&ος είναι 

οδόν, νμΐν δ' ον πολλάκις παρασχηαειν μετά τοσησδε επικονρίας αμν- 

ναο&αι' ■ην εΐ τώ νπόπτο) η αποακτον Ιάοετε άπελϋεΐν η και θ({:α- 

λεΐααν, ετι βουληαεσ&ε και πολ/,οστον μόοιον αντης Ιδεΐν , οτε ονδεν 

δΤέτί περάνει παραγενόμενον νμΐν. αλλά μήτε νμεΐς ώ Καμαριναΐοι 

ταΐς τώνδε διαβολαΐς άναπεί9^εσ&ε μήτε οι αλλοι' είρήκαμεν δ' νμΐν 

ττάσαν την άλη&ειαν περί ών νποπτενόμε&α και ετι εν κεφαλαιοις 

ίνπομνήσαντες αξιωσομεν πείδειν. φαμεν γάρ αρχειν μεν των εκεΐ, 

"να μη νπακονωμεν άλλον , ελεν&ερονν δε τά εν&άδε , Όπως μη νπ' 

αυτών βλαπτώμε&α, ηολλά δ' άναγκάζεοϋαι πράασειν, διότι και πολλά ονχ ηηίιρωτΐόΌς της ξνμμαχίας άκίΌμένης. (Ογ•) ΙΙβΙΐθΓ άβη θα. ηβΐιβη εΐηβΓ 
ΡΓ3ρθ5ίΙίοη ζα 5, 111, 8. — πόλα — ηο.ρουοίας δΟΐκίΟΓΠ ΓπίΙ βϊηθΓ 
81αάΙ (Ιϊθ 8Γ0836Γ Ϊ5ί αϊ δ αηδβΓβ απλνββθηάβ Μβοίιί. (δοΐι. υ. Α. Ρδ.) 
Εΐη ίΓβίΙίοΙι 1)3ΓΐβΓ Αϋδϋτυοίί. ν§1. 4, 126, 2. — ^ηο^κονντ^ς , Ιΐ^ίό^ίύοντίς. 
(5οΙ].) ν§1. 7, 27, 2. Είηβ υη§β\ν. Ββ(1βυ1ιιη§. — αίί τΐ. Εδ εηίδριιοΐιΐ χα* 
νυν. (ΒΙί.) — ίχάΰτον ζυ ΪΓ^Θηά θϊηεπι ϋηΙβΓπεΙιπίθη. (ΑΙ)Γ.) — άνια- 
ϋΐν. Ζϋ 4, 123, 2. ΟάοΓ θγ§. τον καιρόί/Ί 

§ 3. ίόίίξαί' ί()Λα ίδΐ βεδο^Ι 'Λίθ ίάαξαν άίίγματα άλλα Βΐϊάτβ Ργο- 
1)6η. — τά ίς ϊίΐΓ ΥειίθΙΐΓβη §ε.2βη; ίς 3ΐαη1ίοΙι 2, 42, 2 υ. ζα 2, 65, 1. 
68, 5. — άνίχοντας, χωΐύοντας ΒοΙίΙίΟΓ Αηεοά. ρ. 400. (Ρρ.) λΥοΙιΙ εί§. 
&υΓΓβο1ιΙ ει•1ι&11θη(3. (5ΐ.) — ίη' αυτούς ίΐναι.. 5ρΓ. 68, 45, 3. ν§1. 
ΗεΛδΙ 5. 27 Γ. — άναι,ΰ&ήτονς. ζυ 1, 69, 3. — πολν. 5ρΓ. 49, 7, 7, ν§1. 
1, 35, 2. Κγ. ζυ Χεη. Αη. 3, 1, 22 Ιβί. Α. υ. ΗβίηάορΓ ζυ Ρ